v. rodonaia m. mirianaSvili l. vaSakiZe

eqe.ge
  • No tags were found...

v. rodonaia m. mirianaSvili l. vaSakiZe

es sainteresoavaxuSti bagrationivaxuSti bagrationi daibada TbilisSi, qarTlis mefis vaxtang VI-isojaxSi. mefis Zem safuZvliani ganaTleba miiRo; flobda berZnul, laTinur,frangul, rusul, sparsul enebs.erT xans, mamis ucxoeTSi yofnis dros, ganagebda qarTlis samefos.1724 wels vaxuSti qarTlis samefo taxts CamoSorebul mamasruseTSi gahyva. iq igi aqtiur samecniero moRvaweobas eweoda. vaxuStibagrationma didi wvlili Seitana saqarTvelos istoriis da geografiisSeswavlaSi. pirvel yovlisa, unda aRiniSnos misi `aRwera saqarTvelossamefosi~, romelSic moTxrobilia Cveni qveynis istoria uZvelesi droidanTviT vaxuStis epoqamde. am naSromSi vaxuSti bagrationma mogvca CvenisamSoblos teritoriis pirveli safuZvliani geografiuli aRwera daatlasebi (geografiuli rukebis krebulebi). vaxuSti bagrationis `aRweras~darTuli aqvs mravalferovani saZiebeli da gamoyenebul wyaroTa dagamokvlevaTa CamonaTvali (bibliografia). mis mier gamoqveynebul kavkasiisnawilebis 2 geografiuli atlasi maSinve gamoica rusul da frangulenebze. saqarTveloSi saxelmZRvanelod iyenebdnen vaxuStis mier qarTuladTargmnil evropis qveynebis geografias.moskovis universitetis daarsebaSi miRebuli aqtiuri monawileobisaRsaniSnavad vaxuSti bagrationis saxeli oqros varayiani asoebiT iyowawerili universitetis sapatio dafaze.didi qarTveli mecnieri moskovSi gardaicvala. dakrZalulia iqve, donismonasterSi.1. rogori ganaTleba miiRo vaxuSti bagrationma? ras daeufla igi?2. rogor aRmoCnda qarTveli ufliswuli moskovSi?3. CamoTvale mecnierebis is dargebi, romelTa ganviTarebaSic vaxuStimdidi wvlili Seitana.4. gaixseneT vaxuSti batoniSvilis umTavresi naSromis saxelwodeba.5. ra daurTo man Tavis naSroms?6. sad iyenebdnen vaxuSti batoniSvilis mier gamocemul geografiulatlasebs?7. ratom amokveTes moskovis universitetis sapatio dafaze misi saxeli?8. sad ganisvenebs didi qarTveli istorikosi da geografosi?3. kidev erTxel yuradRebiT waikiTxeT teqsti vaxuSti bagrationze dadafaze CamowereT, ra damsaxureba miuZRvis mas qarTveli eris winaSe.

More magazines by this user
Similar magazines