sumber maklumat atas talian - UTHM Library - Universiti Tun ...

lms.uthm.edu.my
  • No tags were found...

sumber maklumat atas talian - UTHM Library - Universiti Tun ...

SUMBER MAKLUMATATAS TALIANPERPUSTAKAANUNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 86400 PARIT RAJA, BATU PAHAT, JOHORNO. TEL.: 07-453 7160 NO. FAKS.: 07-453 6925


muka surat 01Bagi mengoptimumkan kepuasan pengguna dan meningkatkan lagi kualitiperkhidmatan nilai tambah, Perpustakaan UTHM telah melanggan 3 jenissumber maklumat atas talian iaitu pangkalan data, buku elektronik dan jurnalelektronik. Sehingga Mei 2007, pihak perpustakaan telah menyediakan162 judul jurnal elektronik, 20 perkhidmatan pangkalan data atas talianmeliputi 13,000 judul jurnal, 4 perkhidmatan buku elektronik yang mengandungilebih kurang 36,000 judul buku yang boleh diakses secara atastalian. Pengguna boleh mengakses kesemua sumber maklumat ini denganmelawat alamat URL berikut: http://lms.uthm.edu.my/equip/elibrary/home.jsp. Kemudian klik ikon e-Books atau e-Journals mengikut keperluanmaklumat masing-masing. Untuk melihat senarai semua pangkalandata, sila klik ikon Lain-lain di ruangan Pangkalan Data.PANGKALAN DATA1. Academic Search Premier (ASP)Pangkalan data akademik yang meliputi pelbagai bidang khususnya pendidikan.ASP menyediakan teks penuh (full text) bagi lebih kurang 4,500penerbitan termasuk 3,600 jurnal berwasit. Fail berformat PDF juga tersediabagi lebih daripada 100 judul jurnal dari tahun 1975 sehingga kini.Selain itu, rujukan (citations) bagi lebih daripada 1,000 judul sumber maklumatjuga disediakan. Sebagai tambahan kepada ASP, pengguna jugaboleh mengakses pangkalan data ERIC (Educational Resource InformationCenter) yang mengandungi lebih daripada 2,200 petikan artikel yang disertakandengan rujukan dan abstrak daripada 1,000 judul jurnal pendidikan.


muka surat 022. ACM Digital LibraryMerupakan koleksi rujukan dan teks penuh daripada jurnal, majalah, transaction,laporan persidangan dan newsletter daripada Association for ComputingMachinery (ACM). Akses hanya terhad kepada 3 pengguna sahajabagi satu masa tertentu, sila log out setelah tamat setiap sesi carian. Bidangperkara meliputi:Applied Mathematics, Biomedical Engineering, Computer Science, Electricaland Electronics Engineering, Industrial Engineering, Mechanical Engineering,Operations Research.3. Applied Science & Technology Full TextPangkalan Data ini mengandungi Indeks sebanyak 485 judul dari tahun1983, Abstrak sebanyak 485 judul dari tahun 1993 dan Teks Penuh sebanyak100 judul dari tahun 1997. Akses hanya terhad kepada 4 pengguna sahajabagi satu masa tertentu, sila log out setelah tamat setiap sesi carian.Bidang perkara meliputi:Acoustics, Aeronautics, Applied Mathematics, Artificial Intelligence, AtmosphericSciences, Automatic Control, Automotive Engineering, Chemical Engineering,Chemistry, Civil Engineering, Communication & Information Technology,Computer Databases & Software, Construction, Electrical & ElectronicEngineering, Engineering & Biomedical Materials, Energy Resources & Research,Environmental Engineering, Fire & Fire Prevention, Food & Food Industry, Geology,Industrial Engineering, Machine Learning, Machinery, Marine Technology,Mechanical Engineering, Metallurgy, Mineralogy, Mining Engineering, NeuralNetworks, Nuclear Engineering, Oceanography, Optical & Neural Computing,Petroleum & Gas, Physics, Plastics, Robotics, Solid State Technology, Space Science,Textile Industry & Fabrics, Transportation, Waste Management.4. ASCE’s Civil Engineering Database (CEDB)Satu Platform bagi mengakses jurnal terbitan American Society of Civil Engineers(ASCE). Mengandungi senarai jurnal yang dilampiri abstrak dari tahun1970, manakala senarai jurnal yang tidak dilampiri abstrak adalah daritahun 1958. Bidang perkara meliputi:Aerospace Engineering, Architectural Engineering, Bridges, Cold Regions, ComputerPractices, Construction, Earthquake Engineering, Education, EngineeringMechanics, Environmental Engineering, Forensic Engineering, GeotechnicalEngineering, Highways, Hydrology, Hydraulics, Irrigation & Drainage, Management,Materials Engineering, Structural Engineering, Transportation, UrbanPlanning, Water Resources, Waterway, Port, Coastal & Ocean Engineering.5. ASMEMenyediakan akses kepada jurnal terbitan American Society of MechanicalEngineers (ASME) hingga tahun 2007. Bidang perkara meliputi:Applied Mechanics, Biomechanical Engineering, Dynamic Systems, Measurement& Control, Electronic Packaging, Energy Resources Technology, Engineeringfor Gas Turbines & Power, Engineering Materials & Technology, FluidsEngineering, Heat Transfer, Manufacturing Science & Engineering, MechanicalDesign, Offshore Mechanics & Arctic Engineering, Pressure Vessel Technology,Solar Energy Engineering, Tribology, Turbo-machinery, Vibration & Acoustics.


muka surat 036. Ei Engineering Village 2Engineering Village 2 (EV2) merupakan pangkalan data daripada EngineeringInformation (EI). EV2 menyediakan akses kepada Compendex danENGnetBase. Compendex merupakan pangkalan data kejuruteraan yangmerangkumi pelbagai bidang kejuruteraan. Ia meliputi rujukan dan abstrakbagi hampir 5,000 sumber maklumat antarabangsa berkenaan kejuruteraantermasuk jurnal, laporan persidangan dan majalah niaga. ENGnetBaseakan diulas dengan lebih lanjut di bahagian Buku Elektronik. Akses hanyaterhad kepada 3 pengguna sahaja bagi satu masa tertentu, sila log out setelahtamat setiap sesi carian. Bidang perkara meliputi:General Engineering, Civil Engineering, Chemical Engineering, Mechanical Engineering,Electrical Engineering, Materials Science, Energy.7. Emerald Management Xtra*Satu koleksi lebih daripada 40,000 artikel dari 100 judul jurnal pengurusanberprestij lengkap dengan teks penuh (dari tahun 1994) dalam formatHTML dan PDF dan abstrak (dari tahun 1989). Pangkalan data ini meliputisemua bidang pengurusan. Antara judul-judul jurnal dalam koleksi pangkalandata ini ialah European Journal of Marketing, International Journalof Operations & Production Management, Library Management, ManagementDecision, Personnel Review dan The TQM Magazine. Bidang perkarameliputi:Marketing & Logistics, Operations & Production Management, Human ResourcesManagement, Library and Information Management.8. General Science Abstracts Full TextPangkalan Data ini mengandungi indeks sebanyak 190 judul dari tahun1984, abstrak sebanyak 190 judul dari tahun 1993 dan teks penuh sebanyak57 judul dari tahun 1993. Bidang perkara meliputi:Astronomy, Atmospheric Science, Biology, Botany, Chemistry, Conservation,Earth Science, Environment, Food, Genetics, Health, Mathematics, Medicine,Microbiology, Nutrition, Oceanography, Physics, Physiology.9. IEEE XploreIEEE Xplore mengandungi jurnal, transactions, surat, laporan persidangandan piawai dari IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers); danjurnal, surat, majalah dan laporan persidangan dari IEE (Institution of ElectricalEngineers). Akses hanya terhad kepada 50 pengguna sahaja bagi satumasa tertentu, sila log out setelah tamat setiap sesi carian. Bidang perkarameliputi:Electrical Engineering, Computer Science, Electronics.10. INSPEC on SilverPlatterINSPEC menyediakan akses kepada rujukan dan abstrak bagi jurnal, laporanpersidangan dan penerbitan lain dalam pelbagai bidang. Teks penuhjuga boleh didapati bagi sesetengah rekod. Bidang perkara meliputi:Pure & Applied Physics, Electronics, Electrical Engineering, Communications,Computer Science, Control Engineering, Information Technology & Manufacturing,Production & Mechanical Engineering Physics, Electrical Engineering,Electronics, Computing.


muka surat 0411. IOP Electronic JournalsIOP Electronic Journals merupakan perkhidmatan jurnal elektronik yangditawarkan oleh Institute of Physics. Pengguna boleh melihat jurnal-jurnalyang disediakan melalui Title, Subject, Publishing Partner, Journal Archiveatau EJs Collection. Pengguna juga boleh membuat carian dengan memilihbutang Search dan menentukan carian mengikut keperluan maklumat.Bidang perkara meliputi:Atomic Physic, Molecular Physic, Optical Physic, Mathematical Physic, GeneralPhysic.12. LawNet*LawNet merupakan Perpustakaan Atas Talian bagi Undang-undang Malaysiayang mengandungi teks Undang-undang Malaysia. Ia sesuai bagi peguam,penasihat undang-undang, ahli akademik, pelajar undang-undangdan sesiapa sahaja yang ingin merujuk undang-undang Malaysia. Akseshanya terhad kepada 5 pengguna sahaja bagi satu masa tertentu, sila logout setelah tamat setiap sesi carian. Carian boleh dibuat melalui Law Library,e-Gazette, Selected Privy Council Judgments dan Istilah.13. Malaysian Standards Online System*Matlamat MS Online System adalah untuk membantu pengguna mendapatkanmaklumat Piawaian Malaysia dengan pantas melalui internet. Sistemini menyediakan kemudahan enjin pencarian menggunakan beberapakaedah pencarian seperti judul, nombor MS, tahun, katakunci, nombor ICSdan/atau perkara untuk membantu pencarian piawai yang berkaitan dengankeperluan pengguna. Akses hanya terhad kepada 5 pengguna sahajabagi satu masa tertentu, sila log out setelah tamat setiap sesi carian.14. MathScience on SilverPlatterMathScience on SilverPlatter merupakan pangkalan data sains matematikyang dikeluarkan oleh American Mathematical Society (AMS). Pangkalandata ini meliputi maklumat daripada bahan terbitan bercetak MathematicalReviews (MR) dan Current Mathematical (CMP). Ia mengandungi rujukanbibliografi dilampiri dengan ulasan atau abstrak bagi hampir 2,000 artikeljurnal, buku, buku teks, laporan persidangan, kertas laporan dan tesis.Bidang perkara meliputi:Statistics, Computer Science, Physics, Operations Research, Engineering, Biology.15. NSTP e-Media News Archive*NSTP e-Media menyediakan berita secara atas talian. Pangkalan data inimenfokuskan kepada berita dalam dan luar negara Malaysia. Kesemua beritayang terdapat dalam pangkalan data ini disokong oleh koleksi beritaarkib sejak tahun 1991. NSTP e-Media merupakan satu laluan atau platformkepada semua terbitan NSTP yang terdiri daripada New Straits Times, NewSunday Times, Computimes, Business Times, Malay Mail, Sunday Mail, BeritaHarian, Berita Minggu, Harian Metro, Metro Ahad, Didik, Minda Pelajar, MalaysianBusiness, Investors Digest dan pelbagai sisipan yang mana dikemaskinisetiap hari. Akses hanya terhad kepada 10 pengguna sahaja bagi satu masatertentu, sila log out setelah tamat setiap sesi carian.


muka surat 0516. ProQuest Dissertation & ThesesProQuest Digital Dissertations (PQDD) merupakan satu daripada pangkalandata penyelidikan ProQuest sejak tahun 1997. Sekarang ia telah dinamakandengan ProQuest Dissertations & Theses (PQDT). DissertationAbstracts mempunyai sumber maklumat yang luas berkenaan tesis PHDdan master. Ia mengandungi lebih daripada 2 juta entri daripada tesis yangdihasilkan di U.S. yang diterima dari tahun 1861 hingga sekarang. ProQuestDissertation & Theses telah dibangunkan dari langganan Dissertation Abstractsyang meliputi pangkalan data Dissertation Abstracts yang lengkaptermasuk keupayaan untuk memuat turun lebih 450,00 tesis dalam formatPDF (format PDF boleh didapati bagi semua judul tesis yang diterbitkandari tahun 1997 dan seterusnya). Pengguna juga boleh melihat 24 mukasurat pertama bagi setiap judul tesis sebelum memuat turun tesis tersebutbagi memastikan ia bertepatan dengan keperluan maklumat pengguna.Akses hanya terhad kepada 5 pengguna sahaja bagi satu masa tertentu, silalog out setelah tamat setiap sesi carian.17. ProQuest Education JournalsProQuest Education Journals merupakan satu akses segera bagi bahanbahanpenting dalam bidang pendidikan secara teori dan praktis yangmengandungi hampir 400 judul teks penuh, juga abstrak dan indeks bagilebih daripada 330 judul jurnal. Pangkalan data ini meliputi jurnal, terbitanberkala, terbitan niaga, majalah dan sebagainya. Bagi mempertingkatkanlagi mutu artikel pengarang yang menfokuskan kepada topik pendidikan,pangkalan data ini membekalkan pengguna dengan paparan teks penuhbagi sesetengah artikel yang mana mengandungi maklumat lengkap termasukcarta, jadual, gambar rajah dan unsur-unsur grafik lain.Bidang perkara meliputi:Adult Education, Higher Education, Home Schooling, Primary Education, SecondaryEducation, Special Needs Education, Specialist Teaching of the Arts,Sports, Business, Science, etc., Government Funding, Communication in theClassroom, Counseling, Social Policies.18. Sirimlink*Sirimlink mengandungi maklumat bibliografi, abstrak, deskripsi, nota tambahandan sebagainya bagi pangkalan data Sirimlink di bawah:a. Malaysian StandardsKatalog atas talian bagi piawai yang terdapat di Malaysia yang mana lebihdaripada 4,000 Piawai Malaysia boleh didapati untuk diperolehi. Kebolehcarianmelalui nombor MS (Malaysian Standard), tajuk dan katakunci. Membolehkananda mengetahui nombor-nombor terkini dan juga keteranganspesifik bagi MS yang telah diterbitkan.b. Malaysian PatentsMaklumat mengenai semua paten yang diluluskan di Malaysia. Iaitu patenpatenyang diluluskan di bawah Akta Paten 1983 dan paten-paten yangdidaftarkan di bawah Ordinan Paten di UK 1951, iaitu sebelum Akta Patendiperkenalkan.


muka surat 06c. AbstractSatu senarai bibliografi bagi artikel-artikel terpilih dari lebih 500 judul majalahberkala yang berkaitan dengan bidang perkara teknikal yang komprehensif.d. MastMaklumat mengenai pakar-pakar dalam bidang sains dan teknologi di Malaysiayang bertugas di SIRIM Berhad.e. RegulationMaklumat mengenai peraturan-peraturan berkaitan teknikal dan perdaganganbagi membantu pengeksport Malaysia dalam pasaran global.f. Library OnlineAkses secara atas talian bagi koleksi bahan-bahan teknikal PerpustakaanSIRIM termasuk 500,000 piawai, 500 judul jurnal teknikal, 3,000 laporan teknikaldan 30,000 buku dalam pelbagai bidang sains dan teknikal.g. SirimtechPangkalan data SIRIM Technology (Sirimtech) ini mengumpulkan semuarekaan dan aplikasi yang dikeluarkan oleh SIRIM Berhad. Direka bagi industri-industriyang memerlukan teknologi terkini bagi tujuan komersial ataumencari penyelesaian kepada masalah-masalah teknikal yang dihadapi.19. ScienceDirectScienceDirect merupakan satu perkhidmatan maklumat elektronik bagiperpustakaan penyelidikan dalam pelbagai bidang khususnya yang berkaitandengan sains, teknologi dan perubatan ((STM)-Scientific,Technical andMedical literatures). Ia membolehkan penyelidik mengakses lebih 350judul jurnal atas talian yang mana artikel boleh dicapai secara teks penuhdalam format PDF dan HTML. Bidang perkara meliputi:Computer Science, Engineering, Materials Science.20. SpringerLinkSpringerLink merupakan satu pangkalan data yang membolehkan penyelidikuntuk mencapai maklumat dalam bidang sains, teknologi dan perubatan.Dari segi aspek koleksi, terdapat lebih daripada 1,200 judul jurnal yangdilengkapi dengan ulasan dan 2,500 jilid dalam Online Book Series, ditambahdengan Online Reference Works, Online eBooks dan Online JournalArchives. Jurnal akademik terbitan Kluwer (Kluwer Academic Journal) jugaboleh diakses melalui pangkalan data ini. Bidang perkara meliputi:Behavioral Science, Biomedical & Life Sciences, Business & Economics, Chemistry& Materials Science, Computer Science, Earth & Environmental Science, Engineering,Humanities, Social Sciences & Law, Mathematics, Medicine, Physics& Astronomy.


BUKU ELEKTRONIKmuka surat 071. E-braryE-brary menyediakan kandungan dan teknologi yang membuatkan prosespencarian maklumat di perpustakaan lebih senang dan produktif. Iamerupakan perkhidmatan berasaskan web yang menghubungkan perisiandengan lebih daripada 30,000 teks penuh buku digital dari 260 penerbitterkenal. Bidang perkara meliputi:Business, Marketing & Economics; Computers & Information Technology; Education;Engineering & Technology; Health, Biomedical & Clinical Sciences; History& Humanities; Life & Physical Science; Social & Behavioral Sciences.2. ENGnetBASEENGnetBASE CRC Press merupakan salah satu daripada penerbit bukudalam bidang kejuruteraan. Kini buku-buku tersebut boleh dicapai secaraatas talian. Ia adalah sumber maklumat bagi penyelidik, pakar runding, pensyarah,guru dan pelajar. Bidang perkara meliputi:Aerospace Engineering, Biomedical Engineering, Civil Engineering, ComputerEngineering, Electrical Engineering, Electronics, Communications, EngineeringManagement, Industrial Engineering Management, Industrial Engineering &Manufacturing, Machine Design , Lasers & Optical Engineering, , MechanicalEngineering, Manufacturing Processing, Packaging, Nanoscience/Nanotechnology,Systems Engineering.3. KnovelKnovel merupakan pembekal rujukan saintifik dan kejuruteraan melaluilaman web yang berkeupayaan untuk menukarkan buku-buku rujukandalam bidang teknikal paling top dalam satu sumber atas talian (teks penuh)yang akan menjawab kesemua persoalan yang kompleks dengancepat dan mudah. Pengguna boleh memanipulasi dan menganalisa maklumatdengan menggunakan elemen-elemen interaktif seperti jadual, grafdan persamaan (equations). Bidang perkara meliputi:Adhesives, Coatings, Sealants & Inks; Aerospace & Radar Technology; Biochemistry,Biology & Biotechnology; Ceramics & Ceramic Engineering; Chemistry &Chemical Engineering; Civil Engineering & Construction Materials; Electrical &Power Engineering; Environment & Environmental Engineering; Food Science;General Engineering References; Mechanics & Mechanical Engineering; Metals& Metallurgy; Pharmaceuticals, Cosmetics & Toiletries; Plastics & Rubber; Safety,Health & Hygiene; Semiconductors & Electronics; Textiles.4. NetLibraryNetLibrary menawarkan pengguna dengan koleksi buku elektronik yangkomprehensif yang menjanjikan kebolehcapaian pengguna dengan deretansumber penyelidikan, rujukan dan bahan bacaan online yang luas. Bidangperkara meliputi:Economics & Business, Literature, American History, Medicine, Health, Wellness,Technology & Engineering, Religion, History, Sociology, Education, Philosophy.* Sila rujuk Pustakawan Bahagian Perkhidmatan & Teknologi Maklumat untuk mendapatkanusername dan password Emerald Management Xtra, Lawnet, MalaysianStandards Online System, NSTP E-Media News Archive dan Sirimlink.


JURNAL ELEKTRONIKmuka surat 08Semua jurnal elektronik di bawah juga boleh didapati dalam format bercetakdi Perpustakaan B5.1. Applied Psychology2. Asian Ethnicity3. Automation In Construction4. British Journal of Industrial Relations5. British Journal of Management6. Coastal Engineering7. Collection Bulilding8. Computer Communications9. Computer Networks10 .Computer-Aided Design11. Computers And Geotechnics12. Computers And Structures : An International Journal13. Computers Environment And Urban Systems14. Creativity and Innovation Management15. Decision Sciences16. Economics Of Education Review17. Engineering Fracture Mechanics18. Environmental Impact Assessment Review19. Environmental International20. Environmental Modelling And Software21. Environmental Pollution22. Financial Accountability & Management23. Finite Elements In Analysis And Design24. Governance25. Human Resource Management International Digest26. IEEE Journal Of Solid State Circuits27. IEEE Microwave And Wireless Components Letters28. IEEE Photonics Technology Letters29. IEEE Signal Processing Letters30. IEEE Trans.On Information Technology In Biomedicine31. IEEE Trans.On Instrumentation And Measurement32. IEEE Trans.On Medical Imaging33. IEEE Trans.On Microwave Theory And Techniques34. IEEE Trans.On Neural Networks35. IEEE Trans.On Power Electronic36. IEEE Trans.On Robotics And Automation37. IEEE Trans.On Signal Processing38. IEEE Trans.On Software Engineering39. IEEE Trans.On Systems, Man And Cybernetics Part A: Systems And Humans40. IEEE Trans.On Systems, Man And Cybernetics Part B: Cybernetic41. IEEE Trans.On Systems, Man And Cybernetics Part C: Applications And Review42. IEEE Trans.On Very Large Scale Integration (VLSI) Systems43. IEEE Transactions On Automatic Control44. IEEE Transactions On Electron Devices45. IEEE Transactions On Image Processing46. IEEE Transactions On Image Processing47. IEEE Transactions On Industrial Electronics48. IEEE Transactions On Vehicular Technology49. IEEE Transactions On Visualization And Computer Graphics50. IEEE/ASME Transactions On Mechatronics51. Information And Management52. International Journal Of Fatigue53. International Journal Of Industrial Ergonomics


muka surat 0954. International Journal Of Operations And Production Management55. International Journal Of Project Management56. International Journal Of Service Industry Management57. International Journal Of Training And Development58. International Journal of Training and Development59. International Transactions In Operational Research60. Journal Of Aerospace Engineering61. Journal Of Applied Mechanics62. Journal Of Architectural Engineering63. Journal Of Biomechanical Engineering64. Journal Of Bridge Engineering65. Journal of Business Finance & Accounting66. Journal Of Business Finance And Accounting67. Journal Of Business Research68. Journal Of Business Venturing69. Journal Of Cold Regions Engineering70. Journal Of Composites For Construction71. Journal Of Computing And Information Science In Engineering72. Journal Of Computing In Civil Engineering73. Journal Of Construction Engineering And Management74. Journal of Contingencies and Crisis Management75. Journal Of Dynamic Systems, Measurement And Control76. Journal Of Economic Theory77. Journal Of Economics And Business78. Journal Of Electromyography And Kinesiology79. Journal Of Electronic Packaging80. Journal Of Energy Engineering81. Journal Of Energy Resources Technology82. Journal Of Engineering For Gas Turbines And Power83. Journal Of Engineering Materials And Technology84. Journal Of Engineering Mechanics85. Journal Of Environmental Engineering86. Journal Of Environmental Management87. Journal Of Environmental Science88. Journal Of Financial Economics89. Journal Of Fluids Engineering90. Journal Of Geotechnical And Geoenvironmental Engineering91. Journal Of Heat Transfer92. Journal Of Housing Economics93. Journal Of Hydraulic Engineering94. Journal Of Hydrologic Engineering95. Journal of Industrial Economics96. Journal Of Infrastructure Systems97. Journal Of Intelligent Information Systems98. Journal Of Irrigation And Drainage Engineering99. Journal Of Knowledge Management100. Journal Of Knowledge Management101. Journal Of Management Development102. Journal Of Management In Engineering103. Journal Of Management Studies104. Journal of Management Studies105. Journal Of Manufacturing Science And Engineering106. Journal Of Materials In Civil Engineering107. Journal Of Materials Processing Technology


muka surat 10108. Journal Of Materials Science109. Journal Of Mechanical Design110. Journal Of Neural Engineering111. Journal Of Offshore Mechanics And Arctic Engineering112. Journal Of Optimization Theory And Applications113. Journal Of Organizational Change Management114. Journal Of Performance Of Constructed Facilities115. Journal Of Pressure Vessel Technology116. Journal of Product Innovation Management117. Journal Of Professional Issues In Engineering Education And Practice118. Journal Of Real Estate, Finance And Economic119. Journal Of Research In International Education120. Journal of Risk & Insurance121. Journal Of Safety Research122. Journal Of Solar Energy Engineering123. Journal Of Structural Engineering124. Journal Of Surveying Engineering125. Journal Of Teacher Education126. Journal of Time Series Analysis127. Journal Of Times Series Analysis128. Journal Of Transportation Engineering129. Journal Of Tribology130. Journal Of Turbo Machinery131. Journal Of Urban Planning And Development132. Journal Of Vibration And Acoustics133. Journal Of Water Resources Planning And Management134. Journal Of Waterway, Port, Coastal, And Ocean Engineering135. Landscape And Urban Planning136. Leadership And Management In Engineering137. Management and Organization Review138. Management Decision139. Materials Science And Engineering A140. Microelectronic Engineering141. Natural Hazards Review142. Ocean And Coastal Management143. Optical Review144. Organizational Behavior And Human Division Processes145. Practice Periodical Of Hazardous, Toxic And Radioactive Waste Management146. Practice Periodical On Structural Design And Construction147. Property Management148. Psychiatry Research: Neuroimaging149. Public Administration150. Public Money and Management151. R&D Management152. Reviews In Environmental Science And Biotechnology153. Risk Analysis154. Risk Analysis155. Technological Forecasting And Social Change156. Technology In Society157. The Electronic Library158. The International Journal Of Advanced Manufacturing Technology159. The Journal Of High Technology Management Research160. Water Research161. Water Resources Management162. World Development


Untuk maklumat lanjut sila hubungi:BAHAGIAN PERKHIDMATAN & TEKNOLOGI MAKLUMATSuhaimi bin Mohd. SukorPustakawan Unit Pengurusan Sirkulasi07-4537160suhaimi@uthm.edu.mySiti Afifah binti Che IsmailPustakawan Unit Pendidikan & Perundingan Maklumat07-4537162afifah@uthm.edu.myNorhaslini binti Abd. AlimPustakawan Unit Perhubungan Pelanggan07-4537161haslini@uthm.edu.myMuhamad Saufi bin Che RusuliPustakawan Unit Teknologi Maklumat & Multimedia07-4537165msaufi@uthm.edu.myHisyam bin Abd. ShukorPustakawan Perpustakaan Cawangan07-4538087hisyam@uthm.edu.my

More magazines by this user
Similar magazines