Laporan Tahunan | 2010 - SPAD

spad.gov.my
  • No tags were found...

Laporan Tahunan | 2010 - SPAD

Suruhanjaya Pengangkutan Awam DaratAras 19, 1 Sentral, Jalan Travers,Kuala Lumpur Sentral,50470, Kuala Lumpur, Malaysia.Tel 03 - 2268 5782Faks 03 - 2272 3744www.spad.gov.myLaporan Tahunan | 2010


Stesenbukit bintangsentralStesenPasar rakyatStesenmerdekaStesencochraneStesenpasar seniStesenKL sentralstesensemantanStesenSungai BulohStesenpusat BNDR.damansaraStesenKg. BaruSungai BulohSungai BulohDepotstesenKota Damansarastesenthe curvestesenone utamastesenTTDIstesenseksyen 16StesenTmn. IndustriSungai BulohStesendataran sunwaystesenPJU 5Kandungan1 Visi & Misi2 Perutusan Perdana Menteri4 Profil Suruhanjaya6 Pengerusi dan Anggota Suruhanjaya10 Direktori Korporat12 Pengurusan SPAD14 Penyata Dari Pengerusi18 Tinjauan Operasi oleh Ketua Pegawai Eksekutif27 Peristiwa Sepanjang Tahun


StesenmaluriStesentmn. Bukit riaStesentmn. Bukit mewahStesentmn suntexStesentmn cuepacsStesenleisure mallStesenplaza phoenixStesenbndr. tunhussein onnStesenbalakongStesentmn. koperasikajangDepotStesensaujana impianStesenkajangStesenbndr. kajangVisi“Menerajui transformasi pengangkutan awam untuk menjadimod pilihan rakyat“Misi“Memastikan bahawa sistem pengangkutan awam darat adalahselamat, boleh diharap, responsif, mudah diakses, terancang,bersepadu, mampu dibayar dan mapan bagi meningkatkanpertumbuhan ekonomi dan kualiti hidup”


2Suruhanjaya Pengangkutan Awam DaratLaporan Tahunan 2010PerutusanPerdanaMenteriDATO’ SRI MOHD NAJIB BIN TUN HAJI ABDUL RAZAKPerdana Menteri


Suruhanjaya Pengangkutan Awam DaratLaporan Tahunan 20103Saya dengan sukacitanya ingin berkongsi laporankemajuan pertama Suruhanjaya PengangkutanAwam Darat (“SPAD”). Aspirasi kami adalah untukmemastikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.Bagi mencapai matlamat ini, Program TransformasiKerajaan (“GTP”) telah memperkenalkan satu tunjangkepada konsep 1 Malaysia dengan pengangkutanawam sebagai menjadi salah satu daripada 6 BidangKeberhasilan Utama Nasional (NKRA).Transformasi sistem pengangkutan awam adalah penting bagi memastikan objektifWawasan 2020 tercapai dengan menyokong pertumbuhan ekonomi yang mapan melaluisatu sistem pengangkutan yang cekap, berpatutan, selamat dan diyakini. Inisiatif untukmeningkatkan sistem pengangkutan rakyat juga merupakan sebahagian daripada tumpuanutama Program Transformasi Ekonomi (“ETP”) yang akan memperlihatkan ekonomi Malaysiamenjalani perubahan ketara setaraf dengan negara-negara maju yang lain.Pengangkutan awam adalah penting bagi menampung bilangan penduduk yangsemakin meningkat dan kepelbagaian jangkaan aktiviti bandar. Dalam erti kata lain,sistem pengangkutan yang komprehensif dan berprestasi tinggi adalah penting bagikemakmuran ekonomi yang berkekalan.Maka di sini, penubuhan SPAD dilihat sebagai pemangkin kepada transformasi sistempengangkutan awam darat di Malaysia. Saya yakin bahawa SPAD boleh membimbing kitake arah pengangkutan awam darat yang mapan dan berkesan melalui satu Pelan IndukBersepadu bagi membentuk lanskap pengangkutan awam untuk bandaraya-bandarayakita pada masa hadapan.Akhir sekali, saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia agar bersama-samamenyokong hasrat Kerajaan untuk menjadikan sistem pengangkutan awam darat kitasebagai satu sistem yang selamat, boleh diharap dan senang digunakan, sekaligusmeletakkan Malaysia sebagai negara yang mempunyai kualiti hidup yang tinggi.Sekian Terima KasihDato’ Sri Mohd Najib Tun Haji Abdul Razakperdana menteri Malaysia


Suruhanjaya Pengangkutan Awam DaratLaporan Tahunan 20105


6Suruhanjaya Pengangkutan Awam DaratLaporan Tahunan 2010Pengerusi dan AnggotaSuruhanjayaTAN SRI DATO’ SERI SYED HAMID BIN SYED JAAFAR ALBARpengerusiTan Sri Dato’ Seri Syed Hamid bin SyedJaafar Albar dilantik sebagai PengerusiSuruhanjaya Pengangkutan Awam Daratpada 3 Jun 2010.Tan Sri Syed Hamid memulakan karierdi dalam perkhidmatan kehakiman danperundangan sebagai Magistret padatahun 1970 dan seterusnya dilantik sebagaiPresiden Mahkamah Seksyen pada tahun1971. Beliau seterusnya menceburi bidangkewangan dan perbankan di peringkatdomestik dan antarabangsa dari tahun1972 hingga 1986. Pada tahun 1986hingga 1990, beliau menjadi rakan kongsidi Firma Guaman Albar, Zulkifly dan Yap.Pada tahun 1990, beliau bertanding danmemenangi pilihanraya bagi kerusi ParlimenKota Tinggi. Tan Sri Syed Hamid Albar dilantikmemegang pelbagai jawatan di dalam Kabinetdari tahun 1990 sehingga 2009 dan di antarajawatan yang pernah disandang beliau adalahMenteri di Jabatan Perdana Menteri danMenteri Undang-Undang, Menteri Pertahanan,Menteri Luar Negeri dan akhir sekali MenteriDalam Negeri.MOHD NUR ISMAL MOHAMED KAMALketua pegawai eksekutifMohd Nur Ismal Mohamed Kamal dilantiksebagai Ketua Pegawai Eksekutif SuruhanjayaPengangkutan Awam Darat pada 3 Jun 2010.Mohd Nur Ismal memulakan karier beliausebagai Penganalis Kewangan Kanan di CANFinancial Corp di Chicago, Amerika Syarikat.Kemudian beliau menyertai AT KearneyInc, sebuah syarikat pakar perundinganpengurusan terkemuka yang berpengkalan diChicago, Illinois sebagai ahli bersekutu.Beliau meneruskan karier apabila menyertaiAccenture sebagai Pengurus BinaanPerniagaan Kumpulan, sebuah syarikatperundingan teknologi dan pengurusan global.Dari tahun 2002 sehingga 2006, MohdNur telah menyertai DRB-HICOM Berhadsebagai Pengurus Besar Kanan. Serentakdengan itu, beliau juga dilantik sebagai ahlilembaga pengarah DRB-HICOM InformationTechnologies Sdn Bhd – sebuah syarikat yangterlibat di dalam pembangunan teknologi,integrasi sistem dan pemasaran komputer.Pada bulan Mac 2007 sehingga Julai2008, Mohd Nur dilantik sebagai PenolongPengarah di Kementerian Pengajian Tinggi.Di Kementerian berkenaan, beliau telahmembantu Kementerian menyediakan pelanstrategik dan mengetuai kumpulan-kumpulanpembangunan termasuklah penyediaan PelanTindakan Pengajian Tinggi Negara.Mohd Nur kemudiannya dilantik sebagaiPenasihat Khas di Kementerian Pengangkutanpada bulan Ogos 2008. Di Kementeriantersebut, Mohd Nur telah berjaya mengetuaikumpulan pembangunan PengangkutanAwam Bandar, dengan mengemukakan 11inisiatif berimpak besar sebagai komponen didalam Program Transformasi Kerajaan.


Suruhanjaya Pengangkutan Awam DaratLaporan Tahunan 20107DATO’ DR. MAHANI ZAINAL ABIDINDato’ Dr. Mahani Zainal Abidin adalahKetua Eksekutif Institute of Strategic andInternational Studies (ISIS).Dr Mahani telah memegang jawatanPengarah ISIS antara tahun 2007 dan2009. Sebelum itu, beliau ialah TimbalanPengarah di Jabatan Pengajian Tinggi,Kementerian Pengajian Tinggi, Malaysia.Beliau juga pernah menjadi Ketua PasukanPerunding Khas Globalisasi, MajlisTindakan Ekonomi Negara, selepas menjadiahli jawatankuasa kerja Majlis TindakanEkonomi Negara. Antara jawatan lain yangpernah dipegang oleh beliau ialah sebagaiTimbalan Pengarah Lembaga AkreditasiNegara dan ahli lembaga pengarahKumpulan Wang Simpanan Pekerja.Dato’ Dr. Mahani Zainal Abidin mendapatIjazah Kedoktoran (PhD) dalam EkonomiPembangunan dari University of London.Bidang penyelidikan beliau ialahperindustrian dan transformasi ekonomi,perdagangan antarabangsa dan integrasiwilayah.DATUK KHALID AHMADDatuk Khalid Ahmad adalah Ahli MajlisInstitut Akauntan Malaysia dan telahmenjadi Presiden Jawatankuasa PenasihatACCA Malaysia sejak tahun 2002. Beliaujuga merupakan ahli ACCA Global Council.Datuk Khalid Ahmad sebelum iniadalah merupakan Pengerusi EksekutifMalaysian Resources Berhad. Beliaujuga telah berkhidmat sebagai ahli panelLembaga Penasihat Perpaduan Negaraand juga Yayasan Pelaporan KewanganMalaysia (“Malaysian Financial ReportingFoundation”).Beliau memulakan kerjayanya di SyarikatTurquand Young, Azman Wong Salleh &Co, sebuah syarikat perkaunan tersenarai,sebelum berpindah ke The News StraitsTimes Press (M) Berhad, dan selepas itu diSyarikat Televisyen Malaysia Bhd (“TV3”)sebagai Pengarah Urusan.DATO’ SIOW KIM LUNDato’ Siow Kim Lun adalah ahli lembagapengarah Kumpulan Wang Persaraan,Citibank Berhad, UMW Holdings Berhad,WZ Steel Berhad, XingQuan InternationalSports Holdings Limited, Eita ResourcesBerhad dan MainStreet Advisers Sdn Bhd.Beliau telah berkhidmat di SuruhanjayaSekuriti Malaysia (“SC”) dari tahun 1993hingga 2006 sebagai Pengarah BahagianTerbitan Sekuriti dan Pelaburan; dan sebagaiPengarah Bahagian Pengawasan Pasaran.Dari Mei 2007 hingga Mei 2009, beliau jugamerupakan ahli jawatankuasa PenyenaraianBursa Malaysia Sekuriti Berhad. Sebelumberkhidmat di SC, Dato’ Siow telah bekerjadi sektor perbankan pelaburan danperkhidmatan kewangan selama 12 tahun.Dato’ Siow Kim Lun memperolehi IjazahSarjana MBA dari Catholic Universityof Leuven, Belgium dan Sarjana MudaEkonomi (Hons) dari Universiti KebangsaanMalaysia. Beliau juga telah menyertaiProgram Pengurusan Lanjutan anjuranHarvard Business School.


8Suruhanjaya Pengangkutan Awam DaratLaporan Tahunan 2010DATO’ DR. MOHD IRWAN SERIGAR ABDULLAHDato’ Dr. Mohd Irwan Serigar Abdullahadalah merupakan Timbalan KetuaSetiausaha Perbendaharaan (Dasar),Kementerian Kewangan Malaysia. Beliaumempunyai pengalaman yang luasbertugas di Kementerian Kewangan danUnit Perancang Ekonomi, Jabatan PerdanaMenteri. Beliau berasal dari Kota Bharu,Kelantan dan menyertai PerkhidmatanTadbir dan Diplomatik pada 1974. Beliautelah dilantik secara rasmi sebagai AhliSuruhanjaya Pengangkutan Awam Darat(SPAD) pada 23 Julai 2011. Beliau jugaadalah Ahli Lembaga Pengarah dalambeberapa agensi dan badan berkanunyang lain, antaranya Kumpulan WangSimpanan Pekerja (KWSP), KumpulanWang Persaraan (KWAP), SuruhanjayaSekuriti (SC), Suruhanjaya KoperasiMalaysia (SKM), Multimedia DevelopmentCorporation (MDC), Universiti IslamAntarabangsa (UIAM), Kumpulan WangAmanah Negara (KWAN), LembagaTabung Haji (TH), Yayasan InovasiMalaysia, GovCo Holdings Berhad danCapital Market Development Fund (CMDF).Beliau juga adalah Pengerusi KumpulanKerja Pemantapan dan Pemantauan ProjekPerumahan Terbengkalai.Dato’ Dr. Mohd Irwan Serigar Abdullahmempunyai Ijazah Kedoktoran (PhD)dalam bidang Ekonomi dari UniversitiIslam Antarabangsa, Ijazah Sarjana Sainsdalam Pengurusan Dan Polisi Tenaga dariUniversity of Pennsylvania dan Sarjana Muda(Kepujian) dalam Pengajian Penduduk dariUniversity Malaya. Beliau juga menghadiriKursus Advanced Management Program,174 di Harvard Business School, Springpada tahun 2008.DATUK HIMMAT SINGH RALLA SINGHDatuk Himmat Singh Ralla Singh adalahTimbalan Ketua Pengarah II, UnitPerancang Ekonomi di Jabatan PerdanaMenteri. Beliau juga adalah ahli lembagapengarah Perbadanan Aset Keretapi.


Suruhanjaya Pengangkutan Awam DaratLaporan Tahunan 201011


12Suruhanjaya Pengangkutan Awam DaratLaporan Tahunan 2010PengurusanSpad1 Mohd Nur Ismal Mohamed KamalKetua Pegawai Eksekutif12 Azmi Abdul AzizKetua Pegawai Pembangunan3 Azhar AhmadKetua Pegawai Operasi4 Farizul Hazli BaharomKetua Bahagian Undang-undang dan Kesetiausahaan& Setiausaha SPADMohd Nur IsmalMohamed Kamal5 Fauzi Che RusKetua Bahagian Sokongan Organisasi6 MEjAr Jeneral (B)Dato’ Paduka Che Hasni Che AhmadKetua Bahagian Penguatkuasaan57 Tonny YeapKetua Bahagian Projek Khas dan Teknologi8 Mohd Fuad AhmadKetua Bahagian Operasi Negeri dan Perlesenan Terminal9 Yuslizar DaudKetua Bahagian MRTFauzi Che Rus10 Zamri MahmudKetua Bahagian Pengangkutan Awam Jalan Raya911 Annafi ZulkifliKetua Bahagian Pengurusan Transformasi12 Adely AriffinKetua Unit Pengurusan PengetahuanYuslizar Daud


14Suruhanjaya Pengangkutan Awam DaratLaporan Tahunan 2010Penyata dariPengerusiTAN SRI DATO’ SERISYED HAMID BINSYED JAAFAR ALBARPengerusi


Suruhanjaya Pengangkutan Awam DaratLaporan Tahunan 201015Para PemegangBerkepentingan,S u r u h a n j a y aPengangkutan AwamDarat atau “Land PublicTransport Commission”(“SPAD”) telahditubuhkan pada 3 Jun2010, dengan tujuanuntuk menetapkan garispanduan bagi sistempengangkutan awamdarat dan yang lebihpenting lagi adalahuntuk melaksanakant r a n s f o r m a s ipengangkutan awamdarat di Malaysia.Melalui penubuhan SPAD, kuasa untukmenetapkan dasar yang merangkumiperancangan, pengawal seliaan danpenguatkuasaan undang-undang danperaturan berhubung pengangkutanawam darat telah diletakkan di bawahsatu agensi. Ini sekaligus menjadikanSPAD suatu agensi tunggal Kerajaan yangmenerajui sistem pengangkutan awamdarat.Penubuhan SPAD juga adalah selarasdengan inisiatif Bidang KeberhasilanUtama Nasional (“NKRA”) iaitu untukmemperkemaskan sistem pengangkutanawam di bandar demi kepentingan rakyat.Maka dengan ini, bagi pihak ahli-ahliSuruhanjaya SPAD, saya berbesar hatiuntuk membentangkan Laporan TahunanSPAD yang sulung bagi tempoh dibawah tinjauan dari 3 Jun 2010 hingga31 Disember 2010.Gambaran KeseluruhanDalam usaha untuk meningkatkanpertumbuhan ekonomi dan kualiti hiduprakyat, sistem pengangkutan yangkomprehensif dan cekap turut memainkanperanan yang penting. Selaras denganusaha ini, SPAD akan mentransformasikanrangkaian dan perkhidmatan pengangkutanawam darat agar menjadi lebih menarikdan efektif, buat semua penggunapengangkutan awam darat. Antaraperkara-perkara yang harus diteliti olehSPAD dalam usaha mentransformasikansistem pengangkutan awam yang sediaada, adalah isu-isu kesesakan lalu lintas,kelewatan perkhidmatan, sambunganyang terhad, isu aksesibiliti dan banyaklagi isu lain yang boleh menjejaskan aktivitiseharian orang ramai dan perniagaanmereka secara langsung.Sebagai sebuah agensi yang mengusulkandasar-dasar dan bertindak selakuperancang dan penguatkuasa undangundang,SPAD bertanggungjawab untukmemastikan bahawa sistem pengangkutanawam darat adalah selamat, boleh diharap,responsif, terancang, bersepadu, mampudibayar, mudah diakses dan mapan bagimeningkatkan pertumbuhan ekonomi dankualiti hidup rakyat Malaysia.Dalam hal ini, SPAD telah memulakantransformasi bagi perkhidmatan rel, bas,teksi dan kenderaan barangan (“freight”).Sebagai permulaan, SPAD akan memberitumpuan untuk meningkatkan sistempengangkutan awam bandar di LembahKlang, sebelum meluaskannya ke bandarraya lain di Semenanjung Malaysia. Untukmerealisasikan misi dan usaha ini agarmenjadi lebih menarik, di sini saya inginnyatakan bahawa SPAD sedia menyahutcabaran seperti yang terkandung di dalaminisiatif NKRA, iaitu untuk meningkatkanpenggunaan pengangkutan awam dikawasan Lembah Klang daripada kadarsemasa 17% kepada 25% pada 2012, dan50% pada 2025.Selaku Pengerusi SPAD, saya komiteduntuk menyampaikan hasrat ini danberharap agar semua rakyat Malaysiaakan menyokong SPAD dalam usaha ini.Kawasan Lembah Klang memerlukanperkhidmatan rel yang lebih meluas di manarangkaian rel - termasuk MRT (transit aliranmassa), LRT (transit aliran ringan), KTMKomuter dan monorel, semuanya ini akanmenjadi teras rangkaian pengangkutanawam darat di Lembah Klang.Kawasan Lembah Klang kini memilikiliputan pengangkutan awam berteraskanrel yang lebih kecil berbanding bandarraya-bandar raya yang berorientasikanpengangkutan awam di seluruh dunia.Lembah Klang hanya mempunyai kurangdaripada 20km laluan rel bagi setiapsejuta populasi, berbanding bandar rayaberorientasikan pengangkutan awamseperti Singapura, Hong Kong dan London,yang memiliki purata 40km laluan rel bagisetiap sejuta penduduk.


16Suruhanjaya Pengangkutan Awam DaratLaporan Tahunan 2010TINJAUAN KEWANGANSebagai perbelanjaan permulaan, SPADtelah menerima geran sebanyak RM51 jutadaripada Kerajaan. Dalam melaksanakanstrategi bagi menyediakan perkhidmatanpengangkutan awam yang lebih maju,SPAD begitu berhati-hati dan berhemah,terutama dalam urusan perbelanjaan.Sepanjang tahun di bawah tinjauan, SPADtelah membelanjakan RM6,490,851 untuktujuan operasi. Ini menjadikan tunai dandana setara tunai SPAD menyusut kepadaRM44,784,378 pada 31 Disember 2010.TINJAUAN OPERASISPAD sentiasa memantau prestasinyadalam usaha mencapai sasaranyang ditetapkan oleh NKRA dandengan ini melaporkan bahawa SPADsudahpun menunjukkan kemajuan danperkembangan yang ketara, walaupunbaru memulakan operasi.SPAD juga melibatkan penyertaanpara pemegang berkepentingandengan badan penggubal dasar danpeserta-peserta industri hingga kepadapengguna akhir, dalam mengkaji danmenaksirkan maklumbalas bagi strategidan perancangan SPAD, sepanjang tahundi bawah tinjauan. Antaranya adalahmelalui penganjuran forum meja bulatberhubung skim-skim perkhidmatan reldan perancangan-perancangan SPADyang lain di pelbagai lokasi.Selain itu, SPAD turut mengadakanmesyuarat dan melibatkan diri dalambeberapa inisiatif ke arah memacu usahamenyediakan perkhidmatan pengangkutanawam yang lebih baik kepada rakyat.Inisiatif-inisiatif tersebut antaranyaadalah mesyuarat berasingan denganAirport Limo, Persatuan Pengusaha BasSemalaysia (“PMBOA”) dan Metrobusberhubung perkhidmatan bas kepadarakyat, selain menyertai pelbagai acaratermasuk pelancaran kemudahan VisaPaywave Ticketless KLIA Ekspres di KLSentral dan Mesyuarat Agung TahunanPersatuan Pengusaha Teksi BumiputraMalaysia (PERBUMI).Sehubungan itu, SPAD memperakuibahawa dalam usaha menambah baikkemudahan akses, kualiti serta sumberpengangkutan awam darat yang sediaada, keputusan untuk membuat pelaburantambahan adalah keputusan yang tepat.Setakat ini, SPAD telah turut terlibat dalamusaha menaik taraf skim jaluran landasankeretapi sedia ada kepada landasanberkuasa elektrik yang lebih besar. SPADjuga terlibat dalam usaha pengubahsuaianterminal-terminal bas bagi memenuhipiawaian mandatori yang baru.Sebagai perancang utama sistempengangkutan awam darat negara pula,SPAD akan terus menyediakan konsep,melaksanakan dan menyambungrangkaian perkhidmatan rel sedia adabagi menyatukannya dengan banyak lagijaluran baru yang kini sedang dimajukan.Salah satu contohnya adalah projekpenyambungan jaluran LRT Kelana Jayadan Ampang. Selaras dengan peningkatankeupayaan dan jumlah penumpang bagikedua-dua jaluran LRT ini serta peningkatanpenggunaan KTM Komuter, maka adalahpenting untuk memastikan bahawa skimpekhidmatan rel masa hadapan akan terusberkembang bagi menampung keperluanpengguna pengangkutan awam ini.


Suruhanjaya Pengangkutan Awam DaratLaporan Tahunan 201017Dalam usaha menyediakan laluan khas basbagi kawasan yang mempunyai permintaanpenggunaan bas yang tinggi, dalam tempohdi bawah tinjauan, satu JawatankuasaBus Rapid Transit (“BRT”) yang turutmelibatkan peserta-peserta industri, telahditubuhkan bagi memacu kesinambunganpenambahbaikan pengurusan trafik.Inisiatif ini akan mencetuskan semangat kearah usaha sama dengan peserta-pesertaindustri. Salah satu daripada perancanganyang diatur adalah untuk meningkatkankemahiran dan mutu prestasi pemandupemandubas tempatan.MELANGKAH KE HADAPANSPAD akan meneruskan usaha untukmenyusun semula dan membendungkenaikan kos operasi perniagaan pengusahapengangkutan awam darat, selainmengadakan rundingan serta penglibatandengan pihak-pihak berkepentingan industriseperti pengusaha-pengusaha bas danteksi. Saya yakin akan ada penyelesaiannyadalam masa terdekat ini.Sejajar dengan itu, SPAD akanmeningkatkan sistem penyediaanperkhidmatan dengan memberi tumpuanterhadap pembangunan pangkalan datayang komprehensif dan menggunakanaplikasi teknologi yang relevan.Manakala usaha penguatkuasaanbersama agensi-agensi berkaitan pula,akan terus dibina dan digalakkan, bagimeningkatkan lagi keberkesanan tugasdan tanggungjawab yang dilaksanakanoleh pihak Penguatkuasaan SPAD.Sebagai sebahagian daripada usaha untukmenarik, membangun dan mengekalkansumber manusia yang berbakat; danberkemahiran, SPAD akan meningkatkanpelaburan dalam pembangunansumber modal insannya seiring untukmerealisasikan perancangan dan strategiSPAD.Kami yakin bahawa hak-hak perundanganyang membawa kepada kewujudanSPAD akan membolehkan SPAD untukmelaksanakan fungsi-fungsi merancang,mengawal selia dan penguatkuasaanterhadap sistem pengangkutan awamdarat dengan baik. Seterusnya, apabilapengumuman Rangka Kerja DasarPengangkutan Awam Darat Nasional padasuku terakhir 2011 dibuat kelak, SPADakan dapat menangani kebimbangankebimbanganyang kerap dibangkitkanoleh pihak-pihak berkepentingan terhadapindustri pengangkutan awam darat.PENGHARGAANBagi pihak ahli-ahli Suruhanjaya SPAD,saya ingin mengambil kesempatan iniuntuk mengucapkan terima kasih kepadapihak Pengurusan dan kakitangan SPADdi atas komitmen dan dedikasi merekaterhadap SPAD dan industri pengangkutanawam, khususnya. Pengalaman yangdisertakan dengan semangat yang kuatdan kerjasama yang jitu oleh kakitanganSPAD, telah membolehkan SPAD untukberoperasi dalam persekitaran perniagaanyang dinamik dan mencabar.Saya juga ingin memanjangkan ucapanterima kasih kepada pihak Kerajaan danpihak berkuasa yang lain di atas bimbingandan bantuan yang dihulurkan selama ini.Dengan setulus hati, saya mengucapkanpenghargaan yang tidak terhingga kepadaahli-ahli Suruhanjaya SPAD, yang sentiasamemberi panduan dan nasihat yang tidakternilai di sepanjang tahun di bawahtinjauan.Akhir sekali, dengan sokongan dankomitmen daripada semua yang terlibat,saya yakin bahawa SPAD akan dapatmenghadapi sebarang cabaran di masahadapan untuk merealisasikan potensipengangkutan awam darat di Malaysia.Sekian, terima kasih.Yang ikhlas,TAN SRI DATO’ SERISYED HAMID ALBARPENGERUSISuruhanjaya PengangkutanAwam Darat (SPAD)


18Suruhanjaya Pengangkutan Awam DaratLaporan Tahunan 2010Tinjauan Operasi olehKetuaPegawaiEksekutifMOHD NUR ISMALMOHAMED KAMALKETUA PEGAWAI EKSEKUTIFSaya dengan sukacitanya ingin membentangkanlaporan operasi Suruhanjaya Pengangkutan AwamDarat (“SPAD”) dari 3 Jun 2010 hingga 31 Disember2010. Saya berbesar hati untuk melaporkan kejayaanSPAD mengemudi tahun permulaan atau lebihtepat lagi tempoh enam bulan pertama sejak mulaberoperasi, dalam usaha mentransformasikan sistempengangkutan awam di Malaysia.


Suruhanjaya Pengangkutan Awam DaratLaporan Tahunan 201019SEKILAS PANDANGSPAD telah ditubuhkan khusus untukmembawa pembaharuan kepadasistem pengangkutan awam darat yangmerangkumi perkhidmatan rel, bas danteksi, dengan objektif untuk menambahbaik kebolehpercayaan umum dan tempohperjalanan, meningkatkan keselesaan dankemudahan; dan memperbaiki akses danhubungan sistem pengangkutan awamdarat di kawasan Lembah Klang. Matlamatini boleh dicapai melalui pelaksanaanfungsi-fungsi teras SPAD iaitu merangkadasar-dasar, perancangan, pengawalseliaan dan penguatkuasaan undangundangdan peraturan mengenai sistempengangkutan awam darat.BIDANG KUASA DAN FUNGSIPenggubalan Akta SuruhanjayaPengangkutan Awam Darat 2010 (Akta714) pada 3 Jun 2010 dizahirkan melaluipenubuhan SPAD. Akta PengangkutanAwam Darat 2010 (Akta 715) yangmerupakan undang-undang penubuhanSPAD bersama (Pindaan) Akta (AktaA1376) Lembaga Pelesenan KenderaanPerdagangan 2010 dan (Pindaan) Akta(Akta A1377) Keretapi 2010, tidak akanberkuatkuasa sehingga 31 Januari 2011.Apabila Akta-akta ini mula berkuatkuasa,maka SPAD akan mempunyai kuasaoperasi sepenuhnya sementara fungsifungsiLembaga Pelesenan KenderaanPerdagangan (“LPKP”) SemenanjungMalaysia dan Jabatan Keretapi (“DOR”)akan diambil alih sepenuhnya oleh SPAD.PENCAPAIAN 2010Secara ringkasnya, tumpuan utamaSPAD bagi tahun 2010 adalah untukmembangunkan serta meningkatkankeupayaan SPAD untuk mencapai objektifyang telah ditetapkan. Walaupun baruberoperasi sepenuhnya pada akhirJanuari 2011, SPAD berjaya mencapaisasaran aktiviti serta perancangandalam menyokong usaha Kerajaan untukmemperkukuhkan lagi pembangunanpengangkutan awam.Sepanjang tahun di bawah tinjauan,SPAD telah menganjurkan sesi dialogdan perbincangan bersama pihakberkepentingan seperti pengusahapengusahabas ekspres, bas persiarandan teksi. Selain daripada itu, SPAD telahbekerjasama dengan pengusaha tiketpintar bagi memperkenalkan satu sistemtiket yang berintegrasi tanpa memerlukanpenggunaan wang tunai. SPAD juga terlibatdalam projek Mass Rapid Transit (“MRT”)yang juga dikenali sebagai MY Rapid Transitdan merupakan agensi penyelaras bagipelaksanaan projek tersebut.AKTIVITI-AKTIVITIMASS RAPID TRANSIT (“MRT”)Projek MRT yang merupakan projekinfrastruktur yang terbesar di bawah inisiatifBidang Ekonomi Utama Negara - GreaterKL/Klang Valley (“Greater KL/Klang ValleyNKEA”) telah mendapat kelulusan rasmiuntuk perlaksanaan projek ini pada 17Disember 2010. Melalui pengumumanyang dibuat oleh Kerajaan, SPAD telahdiberikan mandat oleh Kerajaan sebagaiagensi penyelaras bagi projek berkenaan,manakala Syarikat Prasarana Negara Bhd(“Prasarana”) dan kemudiannya MassRapid Transit Corporation Sdn Bhd sebagaipemilik projek.Sebelum projek MRT ini diluluskan, SPADtelah bekerjasama dengan pakar rundingyang telah dilantik oleh Kerajaan untukmenjalankan kajian teknikal ke atas sektorswasta yang telah menyediakan kertascadangan mengenai pembinaan rangkaianMRT. Setelah kajian teknikal yang dijalankanselama 3 bulan dan berakhir pada bulanOktober 2010 itu selesai, SPAD telahmengusulkan cadangan kepada Kerajaanuntuk membina jajaran Sungai Buluh-Kajang sebagai jajaran pertama bagirangkain MRT di bawah projek GreaterKL/Klang Valley NKEA. Jajaran ini telahdiusulkan untuk di biayai oleh Kerajaan.Inisiatif ini akan menyaksikan pembangunansatu rangkaian MRT di kawasan Greater KL/Klang Valley yang bakal menjadi teras bagisistem pengangkutan awam di kawasanperbandaran yang paling pesat di Malaysia.Projek MRT adalah merupakan komponenutama di dalam Greater KL/Klang ValleyNKEA dan merupakan projek infrastrukturpaling besar di negara ini. Ia dilihat sebagaisatu projek yang akan memperbaikikawasan liputan pengangkutan awamberasaskan rel di kawasan GreaterKL/Klang Valley dan membolehkanperkongsian mod pengangkutan awammeningkat kepada 50 % penggunaanpada 2025.Pembinaan jajaran pertama sepanjang51km dari Sungai Buloh menghala keKajang ini akan mempunyai 31 buahstesyen MRT. Jajaran ini dijangka akanmemberi perkhidmatan kepada lebihkurang 1.2 juta penduduk di kawasanpenempatan padat seperti SungaiBuloh, Kota Damansara, Bandar Utama,Damansara Utama, Pusat BandarDamansara, Taman Maluri, Cheras; TamanBukit Ria, Taman Bukit Mewah, TamanSuntex, Bandar Hussein Onn, Kajangdan pusat bandar Kuala Lumpur. Apabilasiap kelak, projek MRT ini dijangka bakalmenampung seramai 442,000 penumpangsetiap hari.


20Suruhanjaya Pengangkutan Awam DaratLaporan Tahunan 2010RUNDINGAN MEJA BULATKESELAMATAN BAS EKSPRESDAN PERSIARANSelain melibatkan diri dengan pembangunanrel seperti projek MRT, SPAD turut berperananuntuk mengawal selia dan bertanggungjawabmemastikan tahap keselamatan sistempengangkutan awam. Selaras dengan itu,satu sesi rundingan meja bulat bersamapengusaha-pengusaha bas ekspresdan bas persiaran telah diadakan pada6 Disember 2010. Sesi tersebut bertujuanuntuk mengenal pasti punca utama yangmenyebabkan tahap keselamatan basekspres dan bas persiaran terjejas; danuntuk mencari jalan penyelesaiannya.Sesi tersebut telah dihadiri oleh wakil-wakildaripada persatuan-persatuan bas utamadan bas persiaran serta 20 buah syarikatbas ekspres. Rundingan meja bulat itujuga telah dihadiri oleh wakil-wakil InstitutPenyelidikan Keselamatan Jalan RayaMalaysia (“MIROS”), Jabatan PengangkutanJalan (“JPJ”), Jabatan Keselamatan JalanRaya (“JKJR”), Polis Diraja Malaysia,Lembaga Lebuh Raya Malaysia (“LLM”),Kementerian Pelancongan, Puspakom,dan Kementerian Sumber Manusia.Pada sesi tersebut, MIROS telahmembentangkan kertas kerja yangmerangkumi pelbagai aspek keselamatanjalan raya termasuk pelaksanaan KodAmalan Keselamatan, Kesihatan danAlam Sekitar (“SHE CoP”). PersatuanOperator Bas Bumiputra (“PEMBAWA”)pula telah membentangkan tajuk mengenaikesukaran-kesukaran yang dihadapi olehpengusaha bas ekspres, dan akhir sekaliSani Express Sdn Bhd, salah satu daripadapengusaha bas ekspres yang utama telahberkongsi dengan para hadirin tentangbagaimana Sani Express memastikan aspekkeselamatan di dalam perkhidmatan yangdisediakan, selepas kemalangan tragik yangmembabitkan salah sebuan bas syarikatSani Express ini tidak lama dahulu.Akhirnya, sesi rundingan ini telahmencapai kata sepakat iaitu menekankanpelaksanaan SHE CoP bagi mengawalselia sektor pengangkutan awam, danmenyelesaikan isu kekurangan pemandudi dalam industri tersebut.AKTIVITI-AKTIVITI LAINPertemuan dan perbincangan bersamaAirport Limo di Sepang pada 29 Julai 2010.Pertemuan dan perbincangan bersamaPan Malaysia Bus Operators Association(PMBOA) pada 6 Ogos 2010.Pelancaran fasiliti Visa Paywave Ticketless KLIAEkspres di KL Sentral pada 10 Ogos 2010.Mesyuarat bersama pengarah Metrobusmengenai mutu perkhidmatan syarikattersebut pada 14 Oktober 2010.


Suruhanjaya Pengangkutan Awam DaratLaporan Tahunan 201021Pelancaran ‘Home to Airport Pickup Service’di KL Sentral pada 20 Oktober 2010.Mesyuarat Agung Tahunan PersatuanPengusaha Teksi Bumiputra Malaysia’s(PERBUMI) dan pelancaran sistem pengesankenderaan pada 22 Oktober 2010.BIDANG TUMPUAN UTAMADalam Program Transformasi Kerajaan(“GTP”), Program Transformasi Ekonomi(“ETP”) dan Rancangan MalaysiaKesepuluh, ada dinyatakan bahawapengangkutan awam di anggap sebagaisalah satu bidang penting yang diperlukanoleh rakyat. Bagi memastikan rakyatmendapat akses kepada pengangkutanawam yang boleh diharap, berkesan,bersepadu dan selamat, SPAD sedangberusaha membangunkan Rangka KerjaPengangkutan Awam Darat Nasional(“NLPTF”) yang meliputi pelan transformasirel, bas dan teksi.RANGKA KERJA PENGANGKUTANAWAM DARAT NASIONAL (“NLPTF”)Rangka Kerja Pengangkutan AwamDarat Nasional (“NLPTF”) ini merangkumigaris panduan bagi menetapkandasar-dasar, standard dan metodologipelan pembangunan sebagai rujukandalam usaha menambah baik sistempengangkutan awam darat di Malaysia.Sebagai permulaan, NLPTF akan terdiridaripada Dasar Pengangkutan AwamDarat Nasional (“NLPTP”) dan Pelan IndukPengangkutan Awam Darat Nasionalbagi semua negeri di Malaysia. Langkahpertama SPAD adalah membangunkanpelan pembangunan NLPTP dan PelanInduk bagi Pengangkutan Awam DaratGreater KL/Klang Valley (“Greater KL/Klang Valley LPTMP”).Penekanan atau tumpuan oleh GreaterKL/Klang Valley LPTMP ini adalah untukmeningkatkan peratusan penggunaanpengangkutan awam di kawasan GreaterKL/Klang Valley melalui penyediaan sistempengangkutan awam darat yang mapandan efektif. Sejajar dengan penekananini, SPAD akan turut menyediakan PelanPembangunan Rel Bandar (“URDP”),Pelan Transformasi Bas (“BTP”) dan PelanTransformasi Teksi (“TTP”).Pelan-pelan pembangunan ini seterusnyaakan disokong dengan Pelan Pertukaran& Integrasi (“IIP”), Pelan PengurusanPermintaan Perjalanan (“TDMP”) dan PelanPengunaan Tanah (“LUP”).Dalam mencapai objektif untukmenyediakan suatu sistem pengangkutanawam yang mapan dan efektif, PelanInduk Greater KL/Klang Valley iniakan menilai serta mengkaji isu-isuyang sering diketengahkan di dalamindustri pengangkutan awam denganmengambil pendekatan pragmatik untukmenyelesaikan isu-isu tersebut.


22Suruhanjaya Pengangkutan Awam DaratLaporan Tahunan 2010Pelan Pembangunan RelBandar (“URDP”)Pelan Pembangunan Rel Bandar (“URDP”)yang merupakan sebahagian daripadaNLPTF ini akan memberi tumpuan kepadapembangunan sektor rel di kawasanGreater KL/Klang Valley. Pelan inibertujuan untuk mengenal pasti koridorlebih luas (dalam lingkungan radius2.5 km) di sepanjang jaluran baru yangmungkin dibangunkan sebagai ukuranuntuk menaik taraf rangkaian rel yangsedia ada. Pada masa ini, pengangkutanrel di Malaysia terdiri daripada rel berat,transit aliran ringan (LRT), monorel dankeretapi ekspres dan kenderaan baranganyang berkhidmat antara negeri. Permintaanuntuk penggunaan rel ketika ini adalahtinggi dan pada waktu puncak, bilanganpenumpang adalah di luar kemampuanperkhidmatan ini. Maka di sini, SPAD akanmengkaji masalah kekurangan keupayaansektor rel dan memaksimumkan keupayaanaset yang sedia ada bagi meningkatkanperkhidmatan dan liputan sektor rel.Pelan TransformasiBas (“BTP”)Pelan Transformasi Bas (“BTP”) yang jugamerupakan komponen di bawah NLPTF,akan memberi tumpuan kepada keperluandan menambah baik perkhidmatan basberhenti-henti. Peranan bas serta modeloperasi ini juga akan meningkat mengikutmasa. Sebagai contoh, apabila jaluran rel disekitar Greater KL/Klang Valley bertambah,maka permintaan untuk perkhidmatan basjarak dekat dan bas pengantara (feeder)juga akan turut meningkat. Pada masa yangsama, adalah penting untuk memastikanbahawa rangkaian bas dan rel dapatmelengkapi antara satu sama lain apabilaperkhidmatan bas rapid transit dan basekspres transit diperkenalkan.Pelan TransformasiTeksi (“TTP”)Pelan Transformasi Teksi (“TTP”) pula akanmemberi tumpuan kepada penambahbaikankualiti perkhidmatan teksi bandar keranatidak seperti perkhidmatan rel dan bas, teksimenyediakan perkhidmatan yang fleksibelhingga ke destinasi yang terakhir yang ingindituju oleh penumpang. Pengangkutan awamini juga menyediakan perkhidmatan yangtertentu di mana permintaan dan jangkaanpengalaman perjalanan adalah amat tinggiberbanding perkhidmatan pengangkutanawam yang lain.Bidang Keberhasilan UtamaNegara (Nkra) UntukPengangkutan Awam BandarSPAD telah diamanahkan untukmelaksanakan 5 daripada 11 inisiatif di bawahPelan Transfomasi Kerajaan NKRA untukpengangkutan awam bandar. Inisiatif-inisiatifini bertujuan untuk meningkatkan peratusanpenggunaan pengangkutan awam daripada17% kepada 25% pada 2012.Inisiatif-inisiatif tersebut adalah sepertiberikut:Meningkatkan masa perjalanan denganperkhidmatan Bas Ekspres Transit (“BET”),pembinaan laluan bas yang khusus sepertisistem Bas Rapid Transit (“BRT”) dan laluankhas untuk bas.


24Suruhanjaya Pengangkutan Awam DaratLaporan Tahunan 2010RANGKA KERJA LESENPENGUSAHASPAD juga sedang merancang untukmembentangkan Rangka Kerja LesenPengusaha menjelang 2012. Rangka kerjaini akan menetapkan asas bagi dasarmasa depan sasaran pelaksanaan visiseperti yang telah digariskan di dalampelan transformasi SPAD. Rangka kerja iniakan memperkenalkan konsep pelesenanuntuk pengusaha-pengusaha berbandingpelesenan terhadap kenderaan, sekaligusakan menyokong objektif SPAD yangbertujuan menambah baik ketelusan,kebolehpercayaan dan kualiti perkhidmatanbagi keseluruhan model pengangkutanawam darat.Fasa pertama projek ini akan menyaksikanpengenalan rangka kerja secarakeseluruhan manakala dasar-dasarterperinci pula akan diperkenalkan melaluibeberapa fasa. Dasar-dasar ini akandibentangkan selaras dengan inisiatifinisiatifstrategik tambahan yang akandilaksanakan oleh SPAD kelak.MELANGKAH KE HADAPANUNTUK 2011SPAD juga akan melaksanakan inisiatifinisiatifdi bawah bagi memenuhi keperluandi bawah Akta Pengangkutan Awam Darat2010 pada tahun 2011:a) Moratorium bagi Permohonan LesenBaruMenjelang 31 Januari 2011, semuaperkhidmatan yang disediakan olehLembaga Pelesenan dan KenderaanPerdagangan (“LPKP”) SemenanjungMalaysia dan fungsi pelesenankenderaan pelancongan di bawahKementerian Pelancongan akandiserapkan ke bawah SPAD. Sebaiksahaja SPAD mengambilalih LPKPSemenanjung Malaysia, semuaisu pelesenan yang dahulunyadikendalikan oleh LPKP dan pelesenankenderaan pelancongan di bawahKementerian Pelancongan akandikendalikan oleh SPAD.Bagi mengendalikan proses ini,SPAD akan melaksanakan tempohmoratorium untuk pengeluaranpermit-permit baru bagi kenderaanperdagangan dan pelancongandi antara 31 Januari 2011 hingga31 Julai 2011.b) Pendaftaran SemulaSeperti yang termaktub di bawahAkta Lembaga Pelesenan KenderaanPerdagangan (Pindaan) 2010,SPAD harus melaksanakan programPendaftaran Semula ke atas semuakenderaan perdagangan yang sebelumini lesennya telah dikeluarkan olehLPKP di Semenanjung Malaysia.


Suruhanjaya Pengangkutan Awam DaratLaporan Tahunan 201025Program Pendaftaran Semula inibertujuan untuk memenuhi objektifobjektifseperti disenaraikan dibawah:-i) Untuk mengenal pasti danmenyingkir pengusaha yang tidakaktif;ii) Untuk mengemaskini pangkalandata pelesenan;iii) Untuk membangunkan pangkalandata pemandu kenderaanperdagangan dan kenderaanpelancongan; daniv) Untuk beralih kepada sistem baruyang berasaskan lesen pengusahaMelalui program Pendaftaran Semulaini, SPAD akan dapat mengenal pastistatus terkini para pemegang lesendan seterusnya memberi ruang untukmeneliti situasi tersebut serta merangkastrategi ke arah industri yang mapandan mengutamakan rakyat.c) Perpindahan LesenSeperti yang diperuntukkan di bawahAkta Pengangkutan Awam Darat 2010,semua lesen kenderaan perdaganganberasaskan lesen kenderaan semasaakan ditukar kepada lesen berasaskanpengusaha. Sehubungan dengan itu,SPAD akan melaksanakan programPerpindahan Lesen bermula 1 Januari2012 dan program ini dijangka akanberakhir pada 31 Disember 2012.Inisiatif ini akan memberi peluangkepada SPAD untuk memperkenalkankaedah serta peraturan baru untuksemua kenderaan pengangkutanawam dan perdagangan.d) Pusat Pengurusan PrestasiPusat Pengurusan Prestasi, satu lagiinisiatif di bawah SPAD akan dibangunkandengan fungsi yang tertentu iaitu untukmengawal selia sistem pengangkutanawam. Inisiatif ini kelak akanmembolehkan SPAD untuk memantaupematuhan oleh pengusaha terhadapstandard perkhidmatan, undangundang,peraturan, penguatkuasaan danaspek keselamatan berkaitan denganpengangkutan awam. Selain itu, ia jugaakan bertindak sebagai pusat pengurusandata yang akan membolehkan pertukaranmaklumat di kalangan agensi-agensiyang berkaitan. Sebagai permulaan,Pusat Pengurusan Prestasi ini akanmemantau kawasan Greater KL/KlangValley dan diikuti dengan negeri-negerilain di Semenanjung. Pusat PengurusanPrestasi ini akan dilaksanakan secaraberperingkat dan dijangkakan akanberfungsi sepenuhnya di kawasan GreaterKL/Klang Valley pada tahun 2012.PADA 2012 DAN SETERUSNYAApabila SPAD telah dapat melaksanakankuasa operasi dengan sepenuhnya, iaakan berada pada kedudukan yang lebihselesa untuk melaksanakan lebih banyakinisiatif yang bertujuan untuk menjadikanindustri pengangkutan awam ini lebihmudah di akses, bersepadu dan mapan.Langkah-langkah seperti pengurusanpermintaan perjalanan melalui kawasan cajkesesakan dan perlaksanaan pelesenanterminal, kelak akan melengkapkan pelantransformasi SPAD untuk menambah baiksistem pengangkutan awam darat dalamjangka masa panjang.PENGHARGAANApa yang dilaporkan di atas merupakanringkasan daripada perancanganperancangandan inisiatif-inisiatifpermulaan SPAD ke arah usahamenambah baik sistem pengangkutanawam. Saya dengan sukacitanya inginnyatakan bahwa SPAD berada di landasanuntuk mencapai matlamat dan objektifyang telah dinyatakan. SPAD akan terusmemantau, memacu dan melakukan apasaja penambahbaikan yang diperlukanbagi memastikan rakyat akan dapat terusmenikmati perkhidmatan pengangkutanawam yang efisien, bersepadu, mesrapengguna dan selamat dalam masa yangsewajarnya.


26Suruhanjaya Pengangkutan Awam DaratLaporan Tahunan 2010Di kesempatan ini juga, saya inginmelahirkan penghargaan yang tidakterhingga kepada semua pihakPengurusan dan kakitangan SPAD yangtelah memberikan komitmen yang tinggiuntuk membolehkan SPAD mencapaimatlamatnya untuk menyediakan sistempengangkutan awam yang lebih baik. SPADbermula dengan 25 orang kakitangan danhari ini SPAD telah mempunyai seramailebih kurang 500 kakitangan. Terima kasihdi atas usaha dan komitmen anda yangtidak mengenal erti penat lelah.Saya mengucapkan terima kasih yangtidak terhingga kepada semua pihakberkepentingan di atas sokonganyang berterusan dan keyakinan tinggiterhadap SPAD. Sokongan semua akanmembolehkan SPAD untuk mentransformasikansistem pengangkutan awam di Malaysiadan sekaligus menyediakan pilihan modpengangkutan awam darat terbaik kepadarakyat untuk melakukan perjalananmereka.Terima kasih.Yang ikhlas,Mohd Nur IsmalMohamed KamalKetua Pegawai EksekutifSuruhanjaya PengangkutanAwam Darat (SPAD)


Suruhanjaya Pengangkutan Awam DaratLaporan Tahunan 201027Peristiwa Sepanjang Tahun29 Julai 2010Pertemuan dan perbincangan bersama AirportLimo di Sepang.6 Ogos 2010Pertemuan dan perbincangan bersama PanMalaysia Bus Operators Association (PMBOA).10 Ogos 2010Pelancaran fasiliti Visa Paywave Ticketless KLIAEkspres di KLSentral.22 September 2010Majlis Hari Raya Aidilfitri SPADMajlis Hari Raya Aidifitri pertama SPAD telah diadakan dikediaman Tan Sri Dato’ Seri Syed Hamid Albar, PengerusiSPAD. Majlis ini telah dihadiri oleh tetamu dari kalanganrakan-rakan dari industri sektor awam, swasta dan jugadari kalangan pengusaha pengangkutan awam.14 Oktober 2010Mesyuarat bersama pengarah Metrobus mengenaimutu perkhidmatan syarikat tersebut.20 Oktober 2010Pelancaran ‘Home to Airport Pickup Service’di KL Sentral.22 Oktober 2010Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan PengusahaTeksi Bumiputra Malaysia’s (PERBUMI) danpelancaran sistem pengesan kenderaan.


28Suruhanjaya Pengangkutan Awam DaratLaporan Tahunan 201025 – 27 November 2010Latihan Berpasukan “Energizer”Satu sesi latihan berpasukan telah diadakan dalamusaha untuk mengintegrasi dan membina semangatberpasukan di kalangan kakitangan SPAD yang ketika ituhanya terdiri daripada 25 orang sahaja. Latihan tersebutmerupakan satu kejayaan kerana kini, kakitanganSPAD lebih bersedia dengan peranan mereka didalam organisasi ini disamping mengeratkan lagi talipersahabatan di antara satu sama lain.2 Disember 2010Sesi Percambahan Fikiran bersamaAnggota SuruhanjayaDalam usaha untuk membina asas dan menetapkanhala tuju bagi SPAD sebagai sebuah organisasi yangberfungsi secara efisien, satu sesi percambahan fikirantelah diadakan dikalangan Anggota Suruhanjaya. Sesisetengah hari ini telah diadakan di Hotel Traders dantelah dipengerusikan oleh Tan Sri Dato’ Seri Syed HamidAlbar, Pengerusi SPAD.6 Disember 2010Perbincangan Meja Bulat Mengenai IsuKeselamatan bersama Pengusaha BasSatu sesi dialog di antara wakil-wakil SPAD, JabatanPengangkutan Jalan (“JPJ”) dan pengusaha-pengusahabas telah diadakan di Hotel One World di mana iatelah membincangkan mengenai isu-isu keselamatanmemandangkan angka kemalangan bas di jalanrayasemakin meningkat.


PenyataKewangan30 Sijil Ketua Audit Negara Mengenai PenyataKewangan Suruhanjaya PengangkutanAwam Darat Bagi Tahun Berakhir31 Disember 201031 Penyata Pengerusidan Seorang Anggota Suruhanjaya32 Pengakuan Oleh Pegawai Utama YangBertanggungjawab ke Atas PengurusanKewangan Suruhanjaya PengangkutanAwam Darat33 Lembaran ImbanganPada 31 Disember 201034 Penyata Pendapatan Bagi Tahun KewanganBerakhir 31 Disember 201035 Penyata Perubahan Ekuiti Bagi TahunKewangan Berakhir 31 Disember 201036 Penyata Aliran Tunai Bagi Tahun KewanganBerakhir 31 Disember 201037 Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan


30Suruhanjaya Pengangkutan Awam DaratLaporan Tahunan 2010


Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 31Laporan Tahunan 2010PENYATA PENGERUSI DAN SEORANG ANGGOTA SURUHANJAYAKami, Tan Sri Dato’ Seri Syed Hamid B. Syed Jaafar Albar dan En. Mohd Nur Ismal B. Mohamed Kamal yangmerupakan Pengerusi dan salah seorang Anggota Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) dengan inimenyatakan bahawa, pada pendapat Anggota Suruhanjaya, Penyata Kewangan yang mengandungi LembaranImbangan, Penyata Pendapatan, Penyata Perubahan Ekuiti dan Penyata Aliran Tunai yang berikut ini bersertadengan nota-nota kepada Penyata Kewangan di dalamnya, adalah disediakan untuk menunjukkan pandanganyang benar dan saksama berkenaan kedudukan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat pada 31 Disember 2010dan hasil kendaliannya serta perubahan kedudukan kewangannya bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut.Bagi pihak Anggota Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat:TAN SRI DATO’ SERI SYED HAMID B. SYED JAAFAR ALBARPengerusiTarikh: 28 JUL 2011EN. MOHD NUR ISMAL B. MOHAMED KAMALKetua Pegawai EksekutifTarikh: 28 JUL 2011


32Suruhanjaya Pengangkutan Awam DaratLaporan Tahunan 2010PENGAKUAN OLEH PEGAWAI UTAMA YANG BERTANGGUNGJAWAB KE ATASPENGURUSAN KEWANGAN SURUHANJAYA PENGANGKUTAN AWAM DARATSaya, Nur Razifah Binti Abdul Wahab, pegawai utama yang bertanggungjawab ke atas pengurusan kewangandan rekod-rekod perakaunan SURUHANJAYA PENGANGKUTAN AWAM DARAT, dengan ikhlasnya mengakuibahawa Lembaran Imbangan, Penyata Pendapatan, Penyata Perubahan Ekuiti dan Penyata Aliran Tunai dalamkedudukan kewangan yang berikut ini berserta dengan nota-nota kepada Penyata Kewangan di dalamnyamengikut sebaik-baik pengetahuan dan kepercayaan saya, adalah betul dan saya membuat ikrar ini dengansebenarnya mempercayai bahawa ia adalah benar dan atas kehendak-kehendak Akta Akuan Berkanun, 1960.Sebenarnya dan sesungguhnya )diakui oleh penama di atas )di Kuala Lumpur )28 JUL 2011 NUR RAZIFAH BINTI ABDUL WAHABDi hadapan saya:PESURUHJAYA SUMPAH


Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 33Laporan Tahunan 2010LEMBARAN IMBANGAN PADA 31 DISEMBER 2010Nota 2010RMKELENGKAPAN DAN PERALATAN 3 461,030ASET SEMASAPelbagai Penghutang 4 256,910Faedah Terakru 25,276Tunai dan Kesetaraan Tunai 5 44,994,681Jumlah aset semasa 45,276,867LIABILITI SEMASAPelbagai Pemiutang 6 953,519Jumlah liabiliti semasa 953,519ASET SEMASA BERSIH 44,323,34844,784,378DIBIAYAI OLEH:“Launching Grant” 7 44,784,37844,784,378Nota-nota yang dilampirkan adalah sebahagian daripada penyata kewangan ini.


34Suruhanjaya Pengangkutan Awam DaratLaporan Tahunan 2010PENYATA PENDAPATAN BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2010Nota 2010RMPENDAPATAN“Launcing Grant” 7 51,000,000Pendapatan faedah 275,22951,275,229TOLAK: PERBELANJAANPerbelanjaan kakitangan 8 3,337,811Perbelanjaan pentadbiran 9 1,713,022Yuran profesional 10 1,325,023Susut nilai 26,809Perbelanjaan lain 88,1866,490,851LEBIHAN PENDAPATAN SEBELUM CUKAI 44,784,378Cukai 11 -LEBIHAN PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAIBAGI TAHUN KEWANGAN 44,784,378Nota-nota yang dilampirkan adalah sebahagian daripada penyata kewangan ini.


Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 35Laporan Tahunan 2010PENYATA PERUBAHAN EKUITI BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2010Nota 2010RMPada 3 Jun 2010 -Lebihan pendapatan bersih bagi tahun kewangan 7 44,784,378Pada 31 Disember 2010 44,784,378Nota-nota yang dilampirkan adalah sebahagian daripada penyata kewangan ini.


36Suruhanjaya Pengangkutan Awam DaratLaporan Tahunan 2010PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2010Nota 2010RMAliran Tunai Daripada Aktiviti OperasiLebihan pendapatan sebelum cukai 44,784,378Pelarasan untuk:Pendapatan Faedah (275,229)Susut nilai 26,809Lebihan pendapatan sebelum perubahan dalam modal kerja 44,535,958Lebihan/(Kurangan) dalam modal kerjaPelbagai Penghutang (256,910)Faedah Terakru (25,276)Pelbagai Pemiutang 953,519Tunai bersih daripada aktiviti operasi 45,207,291Aliran Tunai Daripada Aktiviti PelaburanPembelian Aset Tetap (487,839)Faedah Diterima 275,229Tunai bersih digunakan untuk aktiviti pelaburan (212,610)Penambahan Bersih Dalam Tunai dan Kesetaraan Tunai 44,994,681Tunai dan Kesetaraan Tunai Pada Akhir TahunTerdiri Daripada:Simpanan Tetap 44,000,000Tunai di Bank 994,68144,994,681Nota-nota yang dilampirkan adalah sebahagian daripada penyata kewangan ini.


Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 37Laporan Tahunan 2010nota-nota kepada penyata kewangan1. MAKLUMAT UMUMSuruhanjaya telah ditubuhkan dengan berkuatkuasanya Akta Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 2010(Akta 714) pada 3 Jun 2010. Anggota Suruhanjaya telah dilantik oleh Perdana Menteri. Suruhanjaya terdiridaripada Pengerusi, Ketua Pegawai Eksekutif, tidak lebih daripada lima orang wakil Kerajaan; dan tidakkurang daripada tiga orang tetapi tidak lebih dari lima orang anggota lain yang mempunyai pengetahuan danpengalaman yang bersesuaian.2. RINGKASAN POLISI-POLISI PERAKAUNAN YANG KETARADasar perakaunan yang berikut diamalkan oleh Suruhanjaya:(a) Asas PerakaunanPenyata kewangan Suruhanjaya telah disediakan mengikut piawaian perakaunan yang diluluskan olehLembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB) untuk entiti persendirian (Piawaian Pelaporan EntitiPersendirian-PERS).(b) Pengiktirafan Pendapatan(i)Pendapatan FaedahPendapatan faedah diiktiraf dalam penyata pendapatan apabila terakru, dengan mengambil kirahasil efektif aset berkenaan.(ii) Pemberian Geran - Geran Kerajaan Persekutuan“Launching Grant” dan operasi diiktiraf apabila hak untuk menerima bayaran telah diperakuikelulusannya dan akan diperolehi untuk tahun kewangan tersebut.(c) Kelengkapan dan PeralatanSemua kelengkapan dan peralatan dinyatakan pada kos ditolak susutnilai terkumpul.Susutnilai bagi kelengkapan dan peralatan dikira berdasarkan kaedah asas garis lurus ke atas anggaranjangka masa guna aset berkenaan.Kadar tahunan susut nilai adalah seperti berikut:Peralatan Komputer 33.33%Perabot dan Kelengkapan 20%Peralatan Pejabat 20%(d) PenghutangPenghutang dinyatakan pada kos ditolak peruntukan jangkaan nilai boleh terima. Hutang lapuk dihapuskira apabila telah dikenal pasti. Anggaran dibuat bagi hutang ragu berdasarkan semakan ke atas jumlahtertunggak pada akhir tahun kewangan.


38Suruhanjaya Pengangkutan Awam DaratLaporan Tahunan 2010nota-nota kepada penyata kewangan (SAMBUNGAN)2. RINGKASAN POLISI-POLISI PERAKAUNAN YANG KETARA (SAMBUNGAN)(e) Tunai dan Kesetaraan TunaiTunai dan kesetaraan tunai merangkumi simpanan di bank dan wang di tangan.(f)PemiutangPemiutang dinyatakan pada kos di mana ia adalah nilai saksama pertimbangan yang akan dibayarpada masa hadapan bagi barang dan perkhidmatan yang diterima.(g) Kebajikan Pekerja(i)Manfaat Jangka PendekUpah, gaji dan bonus diiktiraf sebagai perbelanjaan dalam tahun di mana perkhidmatan dilaksanakanoleh kakitangan Suruhanjaya. Cuti jangka pendek berbayar terkumpul seperti cuti tahunan berbayardiiktiraf apabila perkhidmatan dilaksanakan oleh pekerja yang akan meningkatkan kelayakanpekerja ke atas cuti berbayar hadapan, dan cuti berbayar jangka pendek tidak terkumpul seperticuti sakit hanya diiktiraf apabila cuti berlaku.(ii) Pelan sumbangan tetapMengikut undang-undang, majikan Malaysia yang berkelayakan diwajibkan memberi sumbangantetap ke atas Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). Sumbangan tersebut diiktiraf sebagaiperbelanjaan di dalam penyata pendapatan. Tanggungan untuk pelan sumbangan tetap, diiktirafsebagai perbelanjaan semasa di dalam penyata pendapatan.3. KELENGKAPAN DAN PERALATANPeralatan Perabot dan Peralatan JumlahKomputer Kelengkapan Pejabat2010 RM RM RM RMKosPada awal tahun - - - -Penambahan 19,716 393,730 74,393 487,839Pada akhir tahun 19,716 393,730 74,393 487,839Susutnilai terkumpulPada awal tahun - - - -Susutnilai semasa 3,548 19,687 3,574 26,809Pada akhir tahun 3,548 19,687 3,574 26,809Nilai Buku BersihPada akhir tahun 16,168 374,043 70,819 461,030


Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 39Laporan Tahunan 2010nota-nota kepada penyata kewangan (SAMBUNGAN)4. PELBAGAI PENGHUTANG2010RMDeposit 213,342Pendahuluan dan prabayar 43,568256,9105. TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI2010RMBaki bank dan wang tunai 994,681Deposit di bank berlesen / Bank Islam 44,000,00044,994,6816. PELBAGAI PEMIUTANG2010RMPemiutang 872,793Perbelanjaan terakru 80,726953,5197. “LAUNCHING GRANT”2010RMBaki pada 3 Jun 2010 -Campur:Peruntukan Kerajaan Persekutuan 51,000,000Pendapatan faedah 275,22951,275,229Tolak:Perbelanjaan operasi 6,490,851Baki pada 31 Disember 2010 44,784,378“Launching Grant” yang diberi Kerajaan Persekutuan untuk membayar obligasi kewangan Suruhanjaya danperbelanjaan modal sebanyak RM51 juta.


40Suruhanjaya Pengangkutan Awam DaratLaporan Tahunan 2010nota-nota kepada penyata kewangan (SAMBUNGAN)8. PERBELANJAAN KAKITANGAN2010RMCaruman kakitangan 357,471Elaun & fi Anggota Suruhanjaya 405,402Elaun kakitangan 110,384Gaji/Upah 2,321,978Manfaat kakitangan 113,535Pelbagai 29,0413,337,8119. PERBELANJAAN PENTADBIRAN2010RMBelanja pos dan telefon 5,349Keraian 39,718Kos persidangan 42,742Pelbagai 4,672Pengiklanan dan penerbitan 370,698Pengubahsuaian pejabat 293,708Penyelenggaran pejabat 10,393Perbelanjaan komputer 53,534Percetakan & alat tulis 129,352Perjalanan 199,235Sewaan Pejabat 563,6211,713,02210. FI PROFESIONALKos profesional untuk tahun kewangan adalah seperti berikut:2010RMFi profesional untuk khidmat nasihat dan perlaksanaan 1,205,888Perkhidmatan sokongan 92,000Pelbagai 22,750Yuran audit 4,3851,325,023


Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 41Laporan Tahunan 2010nota-nota kepada penyata kewangan (SAMBUNGAN)11. PERBELANJAAN CUKAI PENDAPATANSPAD telah dikecualikan daripada cukai pendapatan selaras dengan surat pengecualian yang diperolehidaripada Kementerian Kewangan di bawah seksyen 127(3A) Akta Cukai Pendapatan 1967. Semua pendapatankecuali dividen dikecualikan daripada cukai pendapatan bagi tempoh 10 tahun mulai tahun taksiran 2010.12. PERISTIWA SELEPAS TARIKH LEMBARAN IMBANGAN(i)Pada 31 Januari 2011, Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 telah dikuatkuasakan sepenuhnya dansejajar dengan penguatkuasaan tersebut, Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) telah mulaberoperasi sepenuhnya dan mengambil alih portfolio Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan(LPKP), Jabatan Keretapi Malaysia (JKM) dan fungsi-fungsi pelesenan kenderaan oleh KementerianPelancongan (KPM) di Semenanjung Malaysia. Sehubungan dengan pembubaran LPKP, segala kuasa,hak, keistimewaan, liabiliti, obligasi dan kewajipan LPKP dan JKM diturunkan kepada SPAD.(ii)Pada 30 November 2010, Mahkamah Tinggi Malaya telah memutuskan tuntutan gantirugi terhadappengusaha bas (plaintif) sejumlah RM11,957,397.00 dibenarkan. Defenden telah memfailkan rayuan keMahkamah Rayuan pada 22 Disember 2010. Pada 9 Mac 2011, Peguam Negara bagi pihak LPKP telahmemfailkan permohonan “stay of execution”. Permohonan “stay of execution” dibenarkan pada 20 Jun2011. Plaintif tidak membuat rayuan terhadap “stay of execution” itu. Sehingga kini, mahkamah belummenetapkan tarikh pendengaran terhadap rayuan itu.(iii) Pada 17 Februari 2011, Peguam Negara bagi pihak LPKP juga telah membuat penyelesaian di luarmahkamah dan bersetuju membayar sejumlah RM18,128.50 kepada pembekal sebagai gantirugiterhadap kemungkiran kontrak membayar sewaan dan penggunaan mesin penyalin milik pihak ketiga.Bagaimanapun, peristiwa-peristiwa yang dinyatakan di atas tidak melibatkan apa-apa perubahan terhadappenyata kewangan SPAD bagi tahun 2010.13. KOMITMENKomitmen merujuk kepada perjanjian yang telah ditandatangani oleh pihak SPAD bagi tahun 2010.2010RMDiluluskan dan dikontrakkan 5,838,13914. ANGKA BANDINGANTiada angka bandingan ditunjukkan kerana SPAD ditubuhkan dalam tahun kewangan semasa.


Bahagian ini sengaja dikosongkan

More magazines by this user
Similar magazines