Jaitsi ezazu azkenengo astekariaren PDF-a - Eta Kitto!

etakitto.com
  • No tags were found...

Jaitsi ezazu azkenengo astekariaren PDF-a - Eta Kitto!

...etakitto!841 zkia.2013-III-22GurpilgiroanZure bizikletarendako ZENTRO TEKNIKOA– Zure zerbitzura egindako40 urteak ospatzen ditugu– Zure fideltasuna saritu nahidugu prezio onenekin– SEKZIO BERRIAKestreinatzen ditugu:● EtxeOndo denda● Outlet: %70eko deskontua● Bizikleten alokairua700 metroBisitaZIKLISMOARI ESKAINIAKBarrena, 32 (Eibar)gaitzazu! 943 121895


Promozio bereziak BESTE HILABETE BAT luzatuko ditugu!!!Orain APIRILAREN 15-era arte, kupoi hau aurkeztuz!!!


ASTEANESANAK“Benetakokontzientziarik ezdugulako ezartzenzaigu atez-atekoa;kontzientzia bagenu,aski litzatekebosgarren ontziajartzearekin. Udalbatzuk uste dute ezdagoela behartzeabeste erremediorik“(RUFINO IRAOLA, IDAZLEA)“Transmititutako gizahierarkia etadesberdintasunkontzeptuak zenbateta indartsuago izan,gizakien eta animalienartean alde handiagoaizango da haurrensentimenduetan etabaita arraza kontukoaurreiritzietan ere“(GURUTZ LINAZASORO, SENDAGILEA)“Bost urteko epeanargazki gehienak ezdira kamerekin egingo,telefonoarekin baizik,hauek asko hobetukobaitira. Googlek ere,bideo eta argazkikamera txertaturikdauzkan betaurrekoakkaleratuko dituhemendik gutxira“(EDUARDO BOZANO, KAMEREN SALTZAILEA)“Inoren lanak ez duurtean sei milioi euroirabazterik merezi.Ikuspegi ekonomikotikere, merkatuak finkatubeharko luke soldata:asko baleude lanpostubaterako, lansariakbehera egingo luke.Ez dago lanpostu horibetetzeko langilerik?“(IVAN ITURRICASTILLO, EHUKO EKONOMISTA)Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskeraJARDUN.- Zeozertan ibili edo egon. “Medikuntza ikasten jiharduk”. Marmarrean, norbaiti buruztxarto esaka ibili. “Haren faltarik haundiña: jardun biharra”. Solasaldi, berriketaldi. “Ostatukonausixa be hurreratu zan euren jardunak entzunaz”. Esamesa. “Alperrik ondo ein, jarduna ez dafaltako”. Lana, eginbeharra, zeregina. “Zer? Ondiok ez gara hasi jardunian?”.eskutitzakARGITARATZAILEA: ...eta kitto! Euskara Elkartea. HELBIDEA: Urkizu, 11 - solairuartea. 20600 EibarTELEFONOAK: 943 20 67 76 / 943 20 09 18. FAXA: 943 20 28 72.Astekariaren E-MAILak: erredakzioa@etakitto.com / komunikabideak@etakitto.com /publizitatea@etakitto.com Elkartearen E-MAILak: elkartea@etakitto.com / normalizazioa@etakitto.comERREDAKZIO-KONTSEILUA: Itziar Albizu, Maider Aranberri, Jose Luis Gorostegi, Silbia Hernandez,Koldo Mitxelena. ADMINISTRAZIOA: Marisol Uriarte. KOORDINATZAILEA: Koldo Mitxelena.ERREDAKZIO-BURUA: Silbia Hernandez. DISEINUA ETA MAKETAZIOA: Jose Luis Gorostegi.ARGAZKI ARLOA: Leire Iturbe eta S. Hernandez. HIZKUNTZA ARDURA: Juan Andres Argoitia eta Maider Aranberri.PUBLIZITATEA: Itziar Albizu eta Belen Ulazia. Tfnoa: 943 20 67 76. AZALEKO ARGAZKIA: Ramon BeitiaBANAKETA-ARDURADUNA: Ainhoa Luz. TIRADA: 8.100 ale. INPRIMATEGIA: GERTU koop. (Oñati).COPYRIGHT-A: ...eta kitto! LEGE-GORDAILUA: SS/430/92. ISSN: 1132 - 1679("...eta kitto!”k ez du bere gain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien erantzunkizunik)EIBARKOUDALA– OSPITALAREN INGURUAN –GIPUZKOAKOFORUALDUNDIAHonezkero jakina da Eibarren eraikitzekoa zengaixo azpiakutuen ospitalea bertan behera utzi berriduela EAEko PNVko Gobernu berriak. Horrenharira, azken asteburuan jakin dugu hainbat elkartekospitalea eraikitzearen aldeko sinadura bilketahastea erabaki dutela, hiritarrek euren babesaeman diezaieten. Hartara, emandako aukera bakarraospitalea iragarritako Otaola kaleko orube kutsatuaneraikitzearen alde sinatzea izanik, kanpainaalternatibo gisa inkesta edo babes eskaera desberdinaproposatu dugu, ospitalea Eibarren bai alaez eta Otaolan bai ala ez eraikitzeko nahia adierazidezan parte hartu nahi duen orok, Internetekohttp://www.peticionpublica.es/PeticaoAssinar.aspx?pi=hoseibar helbidean.ERREDAKZIOAREN OHARRA:Aste Santua dela-eta, datorren astean ez da alerik izango. Hurrengo aleaapirilaren 5ean jasoko duzue zuen buzoietan. Bitartean, ondo izan.ErredakzioaORDUALDAKETAMartxoko azken domekan (hau da, hurrengo asteko 31n) udaberriko ordutegia sartuko da indarrean.Zapatutik domekarako goizaldeko 02.00ak ailegatzean, erloju guztiak ordubete aurreratu eginbeharko ditugu, 03.00etaraino. Ofizialki ORDUBETE GUTXIAGO izango du asteburu honetakodomekak. Horrela, agur esango diogu indarrean izan den neguko ordutegiari. Udako ordutegi berrihorrek urriaren 27ra arte iraungo du; egun horretan negukoa jarriko da berriro indarrean.KULTURA SAILA(HIZKUNTZA POLITIKARAKOSAILBURUORDETZA)B IGKERMANEibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak,Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak eta Kutxakdiruz lagundutako aldizkaria...eta kitto! 13/III/22 ● 841 zkia.


4 danon ahotanKarmeloUrdangarinEskilara mekanikoaketa igogailuakEibar, inguruko beste herriasko modura, tamainakoaldapak dituzten hegalezinguratutako bailara estuandago. Lehen armak eta gerobeste produktu batzukegiteko teknologiaz jabetuzeta eibartarrak eurenganarriskuak hartzekoahalmenari erantzunez, geroeta behargin eta enpresarigehiago joan ziren elkartzeneta horrek hiriaren goialdeetara heltzeko arazoeiaurre egitea ekarri zuen.Irisgarritasun hori eskilaramekanikoak martxanipintzeari esker lortu da,batez ere; eta, neurritxikiagoan, igogailuei esker,inguruko herrietan beharberberak izanda ere gutxiagoikusten direnak. Europakobeste herrialdeetan ere ez daohikoa, salbuespen bat edobeste kenduta, egunerokoiriste arazoei eibartarrek eginduten moduan erantzutea.Hala ere, beti dagoeskainitako soluziobideeierreparorik ipintzekoaukerarik, adinean aurreradoazenek askotanplanteatutako igogailuakeskilara mekanikoen ordez,kasurako; baina, egiaesateko, bakarrik edolaguntza txiki batekin, etxeraheltzea gero eta errazagodago. Horregatik,nabarmentzekoak dira lorpenhoriek, batez ere eurenetxeetara heltzeko hainbataldapa gainditu behar izatendutenen aldetik.Ekingunealkartiaaurkeztu dabeMartitzenian aurkeztu eben PortaleanEkingune, ekintzaillienarteko alkarlana bultzatzeko asmozsortutako alkartia. Alkartiarenjarduna zuzen-zuzenianekintzaillieri bideratuta dagoeta baldintza modura JardueraEkonomikuaren Zergaren erroldangehixen jota 5 urteko antziñakotasuna izatiaezarri dabe. Perfillaren barruan dagozeneri eurekinkontaktuan ipintzeko dei egin nahi detse,bestiak beste bat eginda alkarri laguntasuna eskintzekoaukera gehixago dagualako. AlkartiaMikel Entrenak Ulaziaren lekukua hartu dau Ikasle Ohietan.EkintzailletasunabultzatzenForu Aldunditik sustatutako IkaSortuz programaesperimentalaren azken saiua hartu ebanArmerixa Eskoliak aurreko astian. Erretratuanikusten dittuzuenak lan munduan sartzia erraztekoasmua dakan programan parte hartzen jardundabe eta, saiuak amaittuta, oso modu positibuanbalorau dabe bertan landutakua.Alkartiaren jarduna ekintzaillieri dago bideratuta.Azittaingo industrialdian dago eta informaziñogehixago nahi dabenak www.ekingune.comwebgunera jo leike. Bestiak beste, aurkezpeneguneko bideua ikusteko aukeria emoten detseekitaldira juateko aukerarik izan ez ebeneri.Armerixa Eskolakuen urteko batzarraSostoakCornagoomendukodauZapatuan egiñ eben Armerixa EskolakoIkasle Ohiak urteko batzarra.Goiz osua bete eban egitarauan,bestiak beste, ArgazkilaritzaIndustrial lehiaketako irabazlierisarixak banatu zetsazen eta mendeurrenarieskindutako liburuarenaurkezpena egiñ eben. Horrekinbatera, azken urtiotan Ikasle OhienElkarteko presidentia izan dan JoseMari Ulaziak lekukua Mikel Entrenaripasau zetsan. Talde erretratuaetarata, bazkarixarekin agurtueben eguneko programia.Antzerki Jardunaldixakagurtu barri dittugu etahórretxen antolatzailliaizan zan Txema Cornagoriomenaldixa egingo detseoin Sostoa abesbatzekuak.Horretarako, urtero holako sasoian eskinduohi daben kontzertu sakrua aukeratu dabe:emanaldixa bixar izango da, 20.00etan (meziaaurretik egingo dabe, 19.00etan). Eibarkoabesbatzarekin batera Aretxabaleta abesbatzakjardungo dau eta Sostoatik aurreratu dabenez,"oso kontzertu hunkigarrixa" izango da....eta kitto! 13/III/22 ● 841 zkia.


danon ahotan5Ospittalaren aldekosiñadurakHillaren 14an egindakobilkuran, Udaleko bozeramaillienbatzarrak aurrekoastian hainbat herrittarrekosatutako plataformakezagutzeraemondako ospitalarenaldeko adierazpenari babesaemotia erabagieban, PSE-EE, EAJ eta PPalderdixen aldeko botuekin(Bilduk manifestuaribabesik ez emotiaerabagi eban). Udalarenatxikimendua eta gero,honezkero Eibarko 15talde eta elkarte baiñogehixagok egin dabe batospitala eraikitziaren aldekoidatzixarekin etaherrittarrak herriko denda,taberna eta bestelakuetanadierazpenari babesaemoteko ipiñi dittuenorrixetan siñatzeraanimau nahi dittue.Eskaintza zabala Urkizuko lore-azokanAurreko asteburuan Urkizuko parkian egindako landare eta lore azokiak goiz osuan jendemordua batzia lortu eban. Bertan parte hartu ebenen postuak orotariko lore eta landarienkolore bizixekin beteta egon ziran eta, eskindutakuen artian, bonsaiak jendiarendako berezikierakargarrixak izan ziran.Gaiñera, umiak eurendakoprestatutako tallarrian ondobaiño hobeto pasau eben.LEIRE ITURBEautuanESTRESA GITXITZEKODefibel alkartiak “Mindfulness,nola gitxitu estresa erabatekoarretaren bittartez” izenburukotallarra antolatu dau. Saiuakeguaztenetan izango dira,17.00etatik 19.00etara,Portalean, jarraixan ziheztutakoegunetan: apirillaren 10, 17 eta24an; maiatzaren 8, 15, 22 eta29xan; eta ekaiñaren 5ian.Irakaslia gaixan aditua danMercedes Arratibel izango da.Ikastarua musutruk da, baiñaantolatzailliak aldez aurretikizena emon bihar dala azaldudabe, plaza kopurua mugatuadalako.APARKALEKU BARRIXAAstelehenetik aurrera BlasEtxeberria kalian egiñ barridaben aparkalekua erabiltzekomoduan izango dala emon dabeaditzera udaletik. Pagaegi etaEstaziño kaliaren atzekoaldiaren artian preparaudaben aparkalekuan 15ibilgaillurendako tokixaegongo da.BIO ●Bidebarrieta, 6943 56 71 59DENDAnaturalbiodenda@gmail.comnaturalbiodenda.comOsasunajatekoSUKALDARITZAIKASTAROA PortaleanApirileko lau zapatuetan:10.00-13.30Interesatuak deitu943 56 71 59 zenbakira...eta kitto! 13/III/22 ● 841 zkia.


6 danon ahotanasteko14,6datuamillioi euro jaso dittu Udalakazken 4 urtiotan, hamendikkanpoko instituziñueneskutik: 2009xan 4'8 millioieuro jaso zittuendiru-laguntzetan; 2010ian,4'5 millioi euro; 2011n,4'7 millioi euro; eta2012xan, 600.000 euro.UdaberriJaixaDomekan 12.00xetatik aurrerahasi barri dan udaberrixari ongietorrixa emoteko jaixa egingodabe Egigurentarrenekoparkian: marrazkixak, globuak,umiendako jolasak, GlobuakPuzten 5. Txapelketia, pintxuak,edarixak, musikia… etabeste jarduera batzuk preparaudittue AbontzakoItturrixakalkartekuak.Udala gaztiekinbatuko da lokalengaiñian jardutekoUdalak "gaztien lokalen gaiñeko testuahobetzeko" billerak egingo dittuala emondau aditzera: "Udalaren zirriborruari proposamenakidatziz jasotzeko epia amaittuta(dokumentua Pegoran, Udalarenwebgunian, Hirigintza Saillian eta Indianokuagaztelekuan eskuratu leike) besteepe bateri ekin detsa, nahi dabenak udalarduradunekin billerak egitteko aukeriaizan deixen".Billeria egitteko, baiña, aurretik hitzordua eskatubiharko dabe eta horretarako azken egunadatorren asteko eguaztena (hillak 27) izango da.Hitzordua eskatzeko Pegorara juan leike,Billeria egitteko hitzordua eskatu bihar dabe gaztiak.943708401 edo 943708408 telefono zenbakixetaradeittu edo, nahixago dabenak, eskaeria e-maillez egitteko aukeria be badaka (alcaldia@eibar.net,urbanismo@eibar.net edo gazteria@eibar.net).Arrazakerixaren kontrako adierazpenaAtzo (martxuak 21) Arrazakerixa eta Xenofobiarenkontrako eguna izan zan eta, horren harira,Udalak adierazpena egin dau. Testuan jasotakuarijarraittuta, "Eibar, beste toki asko lez, historiangarai ezberdiñetan emondako migraziñomugimendu anitzen emaitza da". Migraziñuarenfenomenuaren aurrian gure herrixak betidanikjarrera zabala izan dabela azpimarratziarekinbatera, eibartarrok etorkiña izatia zer dan badakiguladiñue: "Gure arbasuetariko askok gureherrialdia laga bihar izan eben Europa eta Amerikakoherrialdietara bizitzera juateko". Kulturaaniztasuna "aberasgarritzat" jotzen dabe eta,beraz, "bazterkerixa eta ikuseziñendako tarterikez leukiala egon bihar" diñue testuan eta bizitzendihardugun egoera ekonomikuaren eragiñezatzerritik etorrittakuen gaiñian esaten diranakentzunda, Udalak herrittarreri dei eginnahi detse errespetuan oiñarrixa dakan alkarbizitzaposible izateko.Moda desfilia ValenciaganValenciaga jantzi dendak udaberri-udarakomoda ezagutzera emotekodesfilia antolatu dau gaurarratsalderako. Bederatzi modelok(3 mutil eta 6 neska) Zuloagatarrenkaleko dendan bertan ipiñittakopasarelan jardungo dabe19.00etatik aurrera adin tarte guztietarakomoduko arropak erakusten.Valenciagako jantzixeri laguntzenMabe zapatadendako oiñetakuakeruango dittue modeluak.Desfilia ikustera doiazenendako50 toki preparau dittue....eta kitto! 13/III/22 ● 841 zkia.ROSA ARANCIBIA GURIDI2013ko martxoaren 16an hil zen,77 urterekinFamiliaren izenean, eskerrik beroenagure nahigabean lagundu diguzuen guztioieta hileta-elizkizunera joan zinetenoi.


gaztekitto7AURREKO ASTEKO EGUENE-AN HASI ETA ZAPATU EGUER-DIRA BITARTEAN, Armeria Eskolakopatioak lehenengoz antolatuden Debabarreneko I.Lanbide Heziketa Azoka hartuzuen. Debegesak antolatutakoazokan gure eskualdean daudenLanbide Heziketako ikastetxeguztiek hartu zuten parte:Armeria Eskola, BHI-IESUni Eibar-Ermua, BHI-IES Mutriku,EUITI Eibar, IEFPS MekaGLBHI eta Elgoibarko IMH-Makina Erreminta Institutua.Eurekin batera Ermua-Mallabikoeta Eibarko PCPIak, DebakoArte Eskola, Tknika-LanbideHeziketarako BerrikuntzaZentroa eta Debegesa GarapenAgentzia izan ziren.Azokak izan zituen hamaikaerakustokietan ikastetxe bakoitzareneskaintza ezagutzeraeman zuten, zuzen-zuzeneangainera. Azokan parte hartuzuten guztiak elkarrekin hartuzgero, Lanbide Heziketa ikasteaaukeratzen dutenentzatetxetik gertu dagoen eskaintzazein zabala den begibistakoada: teknologiari lotutakoak,osasunari lotutakoak, estetikarenmunduari lotutakoak, artearilotutakoak…Erakustokietan erakutsitakoabiribiltzeko, bestalde,beste hainbat jarduerarekinosatutako egitaraua garatu zuten,besteak beste doako hitzaldieta tailerrak antolatuta.Azokaren helburu nagusiarigerturatzeko, bestalde, lehenengoegunean mahai-inguruaegin zen, eskualdeko hainbatenpresetako ordezkariekin,Lanbide Heziketa eta enpleguarenarteko harremanarengainean jarduteko. Sektore ezberdinetakoenpresak izandaere, ordezkari guztiek bat eginzuten Lanbide Heziketarengarrantzia azpimarratzeko orduaneta ikasketa horiek barikAzokan oso moeta ezberdinetako eskaintza erakutsi zuten.Lanbide HeziketaLAN MERKATUARIerantzuteko prestDanobat, Jaz Zubiaurre, Apeledo Mendaroko Ospitala modukoenpresak ulertzerik ezlegokeela azpimarratu zuten.Ospitalaren adibideak, gainera,zalantzarako tarterik ez dulagatzen: Mendaron beharreandiharduten 424 lagunetatik205 Lanbide Heziketatik ailegatuzaizkie eta eskualdekoanbulategietan, berriz, LanbideHeziketa ikasi dutenenportzentaia %30 ingurukoa da.Antolatzaileen berbetan,"azokak helburu bikoitzadu. Batetik, eskualdeko eskaintzaformatiboa aurkezteaeta, bestetik, Lanbide Heziketalan merkatuaren beharrizaneiondoen egokitutako ikasketagisa nabarmentzea, LanbideHeziketaren eta enpleguarenarteko lotura erakustea,alegia".Helburu nagusi horrekin baterabeste helburu zehatzagobatzuk ere aipatu dizkigute:"Azoka martxan izan den egunetantopagune bihurtzeazgain, Lanbide Heziketari lotutaeskualdean burutzen direnjarduera guztiak erakutsi nahiizan ditugu".Azoka amaitu den arren,gaur egun horrenbeste erabiltzendiren sare sozialetan harenoihartzunak bizirik dirau:Facebook-en, facebook.com/AbianDebabarrena orrialdeanazokako argazki eta bestelakoakikusteko moduan daudeeta Twitterren ere azokaren ingurukoenberri jasotzeko aukerabadago (@AbianAzoka).EMILIO AZURMENDI AGIRRE“Sagarbitza” -2013ko martxoaren 13an hil zen-“Zu joan zara, baina zureganako gure maitasuna ez”Senideen izenean, eskerrik asko hileta-elizkizunera joaneta samin agurrak bidali dizkiguzuen guztioi eta baitaparte hartu zuten bertsolari eta soinu-joleei ere....eta kitto! 13/III/22 ● 841 zkia.


8 geure gaiaUrte gogorra aurreikusten dau...eta kitto! Euskara ElkarteakKrisixa, diru-laguntza jaitsierak, doikuntzak etabarrikuntza bat; lau berba horrek izan ziran nagusi juandan eguenian …eta kitto! Euskara Elkarteak egindakoBatzar Nagusixan. Zuzendaritzak 2012xari errepasua eginzetsan eta 2013an etorri leikiana aurreikusi zeban.Etorkizuna nahi baiño beltzagua ikusten da, baiña aurreraegin biharra daguala azpimarratu zeben. Diru-laguntzajaitsiera nabarmenak izan dira 2012xan eta horrek eraginzuzena euki dau elkartian: lagun bat gitxiago dago laniangaur egun eta aldizkarixak lau orrialde gitxiago dittu.Berba asko egin biharkoda datozen hillabetiotanekonomiari buruz;Igone Lamarain elkarteko presidentiakBatzar Nagusixarenagurra amaittu bezain pronto,diru kontueri buruz berba egittenhasi ziran mahaixan zeguazenMaider Aranberri etaKoldo Mitxelena. 2012ko baloraziñuaegitterako orduan krisixareneta diru-laguntzen jaitsieranabarmena azpimarratuzeban Mitxelenak, “Udalarendiru-laguntza %10 jaitsi zan iaz,Gipuzkoako Foru Aldundiarena%11,13, Eusko Jaurlaritzarena%30,66. Espero ez genittuanjaitsierak izan ziran Diputaziñokuaeta Jaurlaritzakua etahorrek doikuntza edo ajustenabarmenak egittera behartugaittu. Proiektu kopurua ez bajatzialortu dogu 2012xan, baiñalangille bat gitxiago daka elkartiakirailaz geroztik, eta aldizkarixanbe eragin zuzenaizan da argitaratutako orri kopuruan”.Proiektuen baloraziñua egitterakoorduan, Maider Aranberrikaurreikuspenak eta lortutakuakazpimarratu zittuan,“aldizkarixaren diseiñua aldatugenduan, juan dan urteko BatzarNagusixan esandakua beteta,baiña espero genittuanatal barrixak ezin izan dittugumartxan jarri. Orri kopuruak beheraegin dau, jentiaren partehartziabultzatzeko atal gehixagonahi genittuan eta zutabegilliakberreskuratu doguz, baiñaezin izan doguz beste batzuksortu. Txikitto! aldizkarixan,barriz, esandakua bete eta gurasueneta umien arteko hartuemonabultzatzeko atalasortu dogu. Transmisiñuarenmintegixa be egin genduan,gero eta izen haundixagua dakaneguna da eta 2013an beegingo dogu”. Proiektuak modupositibuan baloratzen dittuelkartiak; izan be, eustia lortziazgain, barrikuntzak be izandittue-eta, nahiz eta espero zirandanak ez izan.Instituziñuen diru-laguntzen jaitsiera nabarmendu zan batzarrian.SILBIA HERNANDEZKrisixan eta proiektu barrixak2013ari begira, diru-kontuakizan ziran gai nagusixena barrirobe. 431.731,85 euroko aurrekontuaonartu zan: “aurrekontudefizitariua da, funtzionamendugastuetan doikuntzabatzuk aurreikusi dittugu honezkeroeta patroziniuak lortzekoplan bat be ipiñi dogumartxan. Defizit horri aurre egittekomoduan gaozela pensatzendogu”, azpimarratu zebanMitxelenak. Publizitate eta diru-laguntzajaitsierak, baiña,eragin haundixa euki leike,Urteroko proiektuak eutsi nahi dittu ...eta kitto!-k, tartian maiatzeko mintegixa. SILBIA HERNANDEZDiru-laguntzaketa publizitatiagehixago jaitsiezkero, proiektuaketa lantaldiaarriskuan dagoz“erakundietatik datorren mezualarrixa da; iaz jaitsiera nabarmenakizan genittuan, EuskalHerrixan bataz beste izandakojaitsierak baiño nabarmenaguak.Aurten jaitsierarikez izatia izango zan logikuena,baiña, jakin. Erakunde danekinhartuemonetan jarri bihar gara,jaitsiera horrek izan leikianeragiña latza izango zan-eta.Proiektuak eta lantaldia dagozarriskuan”, azpimarratu zebenBatzarrian.Aldizkarixaren kalidadia, diru-bilketiaherrittarren artianedo proiektuak kendu biharra;horrek hiru aukerok aurkeztuzittuan …eta kitto!ko ZuzendaritzaBatzordiak diru-lagun-...eta kitto! 13/III/22 ● 841 zkia.


geure gaia9tzak jaitsi ezkero edo publizitatejaitsierak oso nabarmenakizan ezkero.Eta ekonomiari buruzko albistebaltzak nagusi ez izateko,elkartiak 2013an martxan jarrikodaben proiektu bat be aurkeztuzeban: “Oiñ hiru urteesan genduan euskeriaren erabilleriariburuzko hausnarketabat egitteko asmua genkagula.2013an egingo dogu, ikerketaformatuan eta gaztietan zentrauta.Gaztiak eta euskeriarenerabilleria aztertuko doguz, horretarakolau pertsona ikerketadiseiñatzen dabiz, datozen astietanmetologia itxiko dabeeta aurten bertan emaitzak eukitziaespero dabe”, azaldu zebanMaider Aranberrik.Urteko kuota barrixak beonartu ziran, iazkueri KPI gehittuta,eta datozen hillabetietanhau guztia aurrera eruatekoZuzendaritza Batzorde barrixabe onartu zan: Igone Lamarainizango da presidentia, MoisesGonzalez presidente orde,idazkaria Maider Aranberri, diruzainaMarisol Uriarte eta bokalakAinara Argoitia, Juan Barahona,Julian Fernandez, FerminLazkano, Josu Mendikute,Koldo Mitxelena, Leire Narbaizaeta Ane Urkiola.IGONE LAMARAIN (...eta kitto!-ko presidentia)"Neurri berezixak onartu dittu batzarrak"- Diru-arazuak azpimarratu dittuzue zuek beBatzar Nagusixan. Erabaki gogorreko urtiaizango da 2013a?Erabaki gogorrak instituziñuek hartu dittuzteazkeneko urtiotan euskara eta kulturariemondako diruotan eta erabakittako aurrekontuetan.Argi dago eurentzat euskara lehentasunaizatetik oindiokan urruti daguala.Eta gu erabaki horretara moldatu biharizan gara. Oiñ arte proiektu daneri eustiaerabagi dogu, gure zeregiña euskeriaren normalizaziñuada eta horretarako lan danerieutsi bihar detsegulako. Aipatzekua da, nireustez, ...eta kitto! euskara alkartian langileokegindako esfortzua eta ekarpena lan danakaurreko urtiotan baino egoera eskasaguanaurrera ataratzeko.Baiña ezin geinke egoera hau luzatu eta zuluahanditzen segidu, horregaittik diñogu erabakigogorren urtia izango dala. Neurri berezixakonartu dittu batzarrak, tartian langille kopuruamurrizteko aukeria dago. Baina horraheldu aurretik diru-itturri barrixak lantzensaiatuko gara.- Halanda be, Ikerketa haundi bat aurreikustendozue; zergaittik horrelako apustua?Oiñ hiru urte erabagi genduan hausnarketabat egittia etorkizuneko lehentasunak definitzeko.Arrazoi ezberdinengaittik atzeratu eginda, baiña aurten ekingo detsagu ikerketiari.Eibarko egoeria aztertu nahi dogu …eta kitto!eta euskalgintzaren hurrengo urtiotako dinamikaeraginkortzeko, hau da, ilduak zehaztukodittugu normalizaziñua azkartzeko, euskarazbizitzeko bidia eraginkortzeko.Eibar hiri haundixa da, eta arlo mordua dakazenezesparrua definitzia izan da lehelengopausua. Gaztiak aukeratu dittugu, gaztiak dakeneragiñ esparrua be haundixa dalako: kalia,famelixia, lan mundua, eskolak…Gaztien euskeraz berba egitteko motibaziñuaeta arrazoiak aztertuko dittugu, gero euretaneragitteko.Ikerketiak bi zati nagusi izango dittu: lehelenguazientifikuagua izango da, datuak batukodittugulako. Baiña bigarrenian ondorixuakatarako dittugu ilduak zihazteko. Bigarren zatihau parte-hartzaillia izango da, euskalgintzatikhasi eta gaztien esparrua hartzen dabeneragille zein lagunenganaiño.Denda ixtendugulakoLIKIDAZIOA%50 %30 %20%15 urrean– Bidebarrieta, 10 –Tlf. 943 20 80 45...eta kitto! 13/III/22 ● 841 zkia.


10 korrikaKorrika Txikixa bidia prestatzen...eta kitto! 13/III/22 ● 841 zkia.


korrika11Euskera eskurik esku pasatu genuenKORRIKAEIBARRENKorrikaren argazki guztiak Facebook-eko gure orrian (https://www.facebook.com/pages/Etakitto) ikusgai. Domekan Baionako amaiera ekitaldira joateko autobusa 09.00etanEgo-Gainetik (izen-ematea AEKn, 943201379 tel.)Argazkiak: Maialen Belaustegi, Silbia Hernandez eta KOLDO MITXELENA...eta kitto! 13/III/22 ● 841 zkia.


12 kirolaIpuruako gimnastekhelburua bete zutenEspainiako txapelketan parte hartzeko aukerazuten infantil mailako lau gimnastek euren helburualortu zuten Gasteizeko Euskal Ligan eta,horrela, apirilaren 26tik 28ra Zaragozan jokatukoden lehiaketan izango dira Elene Varela, TeresaMiguel, Malen Txurruka eta Nahia Arguiz. Federatutakobost gimnastak, bestalde, Euskal Ligako2. fasean izango dira apirilaren 7an eta, behinAste Santuko oporrak pasata, eskola mailako 31gimnastak Gipuzkoako txapelketan izango dira.Sanse-Eibar bihar17.30etanGaizka Garitanoren taldeak Zubietan jokatukodu bihar arratsaldean talde biendako garrantzihandia duen partidua. Donostiarrek ez dute partidurikirabazi otsailaren 9tik eta beharrezkoakdituzte puntuak jaitsiera postuetan ez sartzeko;eibartarrek, berriz, gaur egun duten 3. postuarieusteko asmoz doaz Donostiara eta Mainz aurrelariarenzalantza dute partidurako. Bestalde,Urko jubenil mailako taldeko Julen Lopez eta MikelSantamaria jokalariek Euskadiko 18 urtetikbeherako selekzioarekin jokatu dute.Deporreko eskiatzaileak asteburuanEspainiako txapelketanDenboraldi bikainadihardute egiten KlubDeportiboko eski batzordekoordezkarieketa, horrela, aurretik erepodiuma zapaldu ondorenGipuzkoako, Euskadikoeta Aragoiko txapelketetaneta Somportekoliga irabazi eta gero,asteburu honetangaurtik domekara arteCandanchun jokatukodiren Espainiako txapelketetanizango dira.Kadete mailako Jone eta Naia Saezeta Maitane Fariñas eta infantil mailakoElene Gisasola eta Juan Chacóndira Eibarko klubeko ordezkariakiraupen eskiko txapelketa horietan:gozatzeko beste aukera bat!Lores eta Muguruza judokakEspainiako kata txapelketaraLores, Agirre eta Muguruza.Zapatuan Tolosako Usabal kiroldegianjokatutako lehiaketan erabakiziren judoko kata modalitateko Espainiakotxapelketara joango direnkirolariak eta, kadete mailan, NekaneMuguruza eta Eneko Lores Kalamuakoordezkariek horretarako txartelaeskuratu zuten; horrez gain, finaletandominetik gertu izango direnitxaropena dute klubean.Domekan Hernanin jokatutako infantilmailako txapelketan, bestalde,Iker Martinezek eta Iker Gorostizagakbrontzezko domina bana irabazi zuteneta Javier Criado zazpigarren sailkatuzen.Eibar Tekniker Eskubaloia kadeteen mailako taldeak denboraldibikaina dihardu egiten beste behin.Eibar Eskubaloiaren harrobiaberriro ere onenekinBigarren urtez jarraian jubenileta kadete mailako taldeak Euskadikotxapelketaren azken faseajokatzeko sailkatu dira. Jubenilak,azken jardunaldietanBarakaldori eta Ereintzari irabazieta gero, gaurtik domekara artelau taldeen artean jokatukoden finalerako sailkatu dira:kontuan izan behar da, gainera,lehenengo urtekoak direla eurenmailan. Euskal Ligan debutatuduten kadete mailakoak,bestalde, esperientzia gehiagozutenei aurre egiteaz gain, azkenfaserako sailkatu dira eta,hortik, Espainiako txapelketarakosektore fasea jokatzeko jauziaeman nahi dute.Talde nagusiak sailkapenekobigarren postua berreskuratudu, Zaragozaren aurretik....eta kitto! 13/III/22 ● 841 zkia.


EZTEIENgehigarriajosu torrealaday29. zenbakia – 2013ko UDABERRIko gehigarria –PUBLIZITATEA: Itziar ALBIZU eta Belen ULAZIA Telefonoa. 943 20 67 76 Faxa. 943 20 28 72 publizitatea@etakitto.com


Barruko arropen garrantziagadifotIkusten ez den arren, barruko arropakgarrantzia handia dauka gauregun, are gehiago ezkontza egunareninguruan badihardugu. Askoren buruanbikotekidea aho zabalik, liluratutalagatzeko asmoa bueltaka ibiliko da,baina helburu horretatik haratago, bestebetekizun garrantzitsu batzuk dauzkagaur egun dendetan aurki dezakegunbarruko arropak. Besteak beste, gainetikjantziko duguna egokiago gelditzekoeta gorputza moldeatzeko aukeraematen du.Horregatik, aukeratzeko orduan erosotasunaribegiratzeaz gain, estetikarieta sexy egoteari begiratzen zaio.Emaztegaiaren kasuan, soinekoak baldintzatukodu barruko arropa modu batekoaedo beste batekoa izatea. Batezere bularretakoaren kasuan. Izan ere,eskotea nolakoa den, horrek "aginduko"digu zein bularretako aukeratu. Horregatik,soinekoa aukeratzearekin baterahorri egokitutako bularretakoa ere aukeratzeagomendatzen dute eta, jakina,behin aukeratuta soinekoarekin bateraprobatzea. Edozelakoa aukeratuta ere,baina, badago beti jarraitu beharreko"urrezko arau" bat: bularretakoak betegarriasko izatea komeni da, normaleanandregaiaren soinekoak pisatu egitenjosu torrealadayduelako eta, beraz, bularrak zapalduegiten dituelako.Merkatuan orain dauden kuleroei esker,bestalde, gorputza moldatzeko aukeradago. Eta koloreari dagokionean,marfil koloreak oraindik jaun eta jabeizaten jarraitzen du.laguindaarropak etaosagarriak“Tiro Pitxon Jatetxea” ARRATEEzkontzakJaunartzeakBataioakBidebarrieta, 18943 20 84 41Terraza ederra bista paregabeekin 943 20 88 59Ezkontzaeguneanezin hobetojantzitaegotenlagundukodizuguARRAGUETA 9TEL. 943 12 71 06Ezkontzaegunerakoguztia......ZUREESKU!RTEL.943 20 80 06CALBETON, 16-EIBAR-OCA


Ezkontzeko prest!Kalitatea sukaldeanJon Odriozola chef-aOrdutegi zabalaberandura arteTel. 943 202 727 Faxa. 943 208 991Arrate auzoa -EIBAR-Arreta pertsonalizatuaZure egun bereziaconecta@hotelkrabelin.comHOTELAJATETXEAwww.hotelkrabelin.comSenargaiaketa ezkontzakogonbidatuakjanztekoPRESTATUTAGAUDEZULOAGATARREN,1(EIBAR)Telefonoa:943 20 22 33


Azazkalak artelan bihurtutaEzkongaientzat ez ezik,gonbidatuentzat eremanikura eta pedikuraridenbora piskat eskaintzeaoso gomendagarria da. Leheniketa behin koloreei arretaipintzea komeni da: azazkalendiseinurako zein azazkalakosorik margotzeko tonosuabeak aukeratzea gomendatzendute estetikako adituek.Urteetan aldaketa handirikizan ez duen estetikarenatal honetan benetako iraultzaematen dihardu azken aldihonetan. Sasoi batean gehieneskatzen zen manikura frantsesa,bere aldaera guztiekin,benetan zaharkitua geratu dagaur egun dagoen eskaintzaribegira ipiniz gero. Portzelana,gel eta bestelakoak erabilitagaur egun begien pareanzabaltzen den aukera zerrendaia amaigabea da eta bakoitzarengustu eta estiloarenarabera sor daitezkeen konbinazioakikusgarriak diraoso. Besteak beste, oso errazesmaltearen gainetik itsatsiegiten diren bitxi eta apaingarriekinforma ezberdinaksortzeko hamaika aukera dago.Eta ez bakarrik eskuetakoazazkaletan. Izan ere, geroeta gehiago hedatzen diharduoinetako azazkalak apaintzekoohitura. Norberaren izaerarenaraberako irudi "chic"Aire berriak!Aire berriak!josu torrealadayeta dibertigarria lortzeko estetikazentrura joan eta aditueigaldetu, besterik ez dabehar gaur egun.Estaziño, 4943 254776ROSANAILEAPAINDEGIA943 120624URKIZU PASEALEKUA,7 - BEHEAT. Etxebarria, 24Tel. 943 20 73 04BITXITEGIAERLOJUDENDAURKIZU, 13 (Villalba-ren ondoan)697 614 069BATAIO ETA JAUNARTZEAKDOMEKETAN ERE ZABALIKAURRETIKORDUAHARTUTAILEAPAINDEGIA


BOUTIQUEESTILISTAKRPS 189/09BILATUIGUZU GURE SARE SOZIALETANkeralawww.estetikakerala.eswww.cosmeticadelbienestar.esUrkizu, 11 solairuartea 943 53 05 25Makillajea Etxean BertanEstetika Tratamenduak, Manikura,Depilazioak, Dietetika eta Nutrizioa...Zezenbide, 4 www.lakett.com 943 53 00 66ESTETIKAMASAJEAEGUN BEREZI HORRETARAKO TRATAMENDU GUZTIAK DITUZU GUREANBidebarrieta, 20 (Galeria Komertziala)● Punta-puntako orrazkerak● Ile tratamentuakUdaberriaren etorrera ospatzeko,eguneratu zaitez EN BOGA-n.Horrela esanahal izangoduzu...NICENAIZtel. 943 702024Ifar kale, 6 (Eibar)Caserio Landaburu, 4 (Bilbo)GIZONEZKOENILEAPAINDEGIAORDUAHARTZEKO:Tel. 943 20 16 48Bidebarrieta, 5 Tel. 943 201 547CAPILASER DEPILAZIOA 30€Hanka osoak + Izterrondoak: 90€zonabakoitzaGorputz tratamenduakTEKNIKAK: Kabitazioa / Radiofrekuentzia /Laser lipolitikoa / Presoterapia / Elektroestimulazioa5saiokoBONOAK/Zonabat:35eurosaioaBESOAKESTRIAK- Ile-luzapenak- tratamenduak- estresaren aurkako garbiketaEsku eta oinetako tratamenduakGel eta Portzelanazko azazkalakDepilazioa - Makillajea -etb.Aurpegi tratamenduakRomualdo Galdos, 12 943 82 12 77lehenorainlehenorainAurpegi tratamenduak– Radiofrekuentzia (zimurrak)– Mantxak (BERRIA)– MikrodermoabrasioaBETILE LUZAPENAKGEL ATZAZKALAKIA BETIRAKO MANIKURA


Luzaroan oroitzeko kontuakjosu torrealadayEmaztegaiaren lora-sorta aukeratzerakoorduan, lorek itxuraederrarekin luzaroan eusten dutenala ez jakitea komeni da, batez ereemaztegaiak ezkontza eguna igaro etagero gordetzeko asmoa baldin badauka.Eta azken urteotan lora-sortak gordetzekoohitura gero eta gehiago hedatzenjoan dela ikusita, merkatuan aukera berriakagertzen joan dira, eskaera guztieierantzuteko ahaleginari jarraituta. Betidanikezagutu dugun lorez osatutakosortei oihalez egindako lorak, gozokiak,bonboiak eta pitxiak gehitzekoaukera dago gaur egun, bakoitzarengustuaren arabera.Eta luzaroan gorde nahi den beste zerbaitere badago: ezkontza eguneko irudiak.Azken urteotan bideoek eta ikusentzunezkoekgero eta jarraitzaile gehiagoizan arren, oraindik ere denek nahiizaten dute ezkontza eguneko argazkiekinalbum ederraosatzea,nahi dutenguztietan begiratuahal izateko.Estiloaridagokionez,joera berriaksartu dira ezkontza-argazkilaritzanetaohiko posatueinaturalagoarenitxura dutenbeste batzuk gehitu zaizkio. Batzuk aipatzekotan,ezkontzarako argazki-kazetaritza,"photocall" delakoa eta antzerakobatzuk gero eta gehiago eskatzen dituzte.KAFEA, TEA etaTXOKOLATEAEzkontza-opari originalaketa gonbidatuentzakodetaileak.Jaunartze-opariak,urtebetetzeaketa besteospakizun batzuk.Julian Etxeberria, 5katetxo@yahoo.com943-257536 eta 628-330634InprimategiaAukera zabala ezkontza gonbidapenetaneta papertegian orokorreanfasprintei@yahoo.es - www.imprentafasprint.esEgo Gain 11 ac - EIBAR - Tel./Faxa: 943 20 16 13943 20 88 47688 67 89 34LORADENDABidebarrieta, 28 943 20 79 73SanAndresgozotegiaIsasi, 16Ezkontzetarako tartak etaopariak prestatzen dituguSan Juan, 1943 20 33 29JATEKO MODUANZAGOZ!EZKONTZA tartaketadespedidetarako(ENKARGUZ)DEGUSTAZIOAEZETZAUSARTU!-T. ETXEBARRIA, 13-Tel. 943 20 63 22943 20 05 47


Arrate Gaina, 4279 Postakutxa20600 EIBAR943 121 262943 127 334Edozeinospakizunetarakoaukerawww.kantabriajatetxea.comEZKONTZAKBATAIOAKJAUNARTZEAKARRATEKOSANTUTEGIARENondoan aurkitzen garaEzkontzak, bataioak, jaunartzeak,zilarrezko ezkontzak, urrezko ezkontzak,karta, enpresa bazkariak…


Bizitzan behin egiteko bidaiaEzkontza bidaiak eskaintzen dituztenbulegoetako beharginekgehien entzuten duten esaldia,duda barik, "gure bizitzako bidaia eginnahi dugu" da. Bizitzan behin ezkondukoeta bidaia benetan berezia izatea bilatzendute bikoteek. Horregatik, bizitzanbehin bete ahal izango duten ametsabailitzan, ez diote diruari horrenbestebegiratzen. Gainera, antolaketarekinlotutako guztiak profesionalen esku laganahi izaten dute, horrela bidaian disfrutatzeazbaino ez arduratzeko. Horregatikda horren garrantzitsua profesionalarduratsuak aukeratzea bidaia prestatzekoordua ailegatzean. Sarritan bidaiasasoitik kanpo egiten denez, preziooso erakargarriak lortzeko aukera izatendela gogoratzea komenigarria da. Hortikaurrera, bidaian zer ikusi eta eginnahi den azalduta, bidaia agentzianazalduko dizkiete horri egokitutako aukeraonenak.Kontinentez kontinente, honakoak diraezkonberriei bidaia egiteko gehiengustatzen zaizkien herrialdeak: Amerikan,Amerikako Estatu Batuak (ekialdekoeta mendebaldeko kostaldea), Argentinaeta Kanada. Hondartzan etzandaegoteko, berriz, Mexiko, DominikarErrepublika eta Kuba dira gehien aukeratzendituztenak. Asian, Thailandia,Vietnam eta Txina dira erakargarrienakezkondu berri diren bikoteentzat. EtaAfrikan Tanzania, Kenya eta Hego Afrikadira gehien eskatzen dituztenak. Europangeratzea erabakiz gero, zerrendarenlehen tokian oraindik ere Norvegiaeta bere fiordoak daude.BIDAIA PERTSONALIZATUAKbidaiakMatienan gaudeEibartik 10 minutura(autopistan Abadiñoko irteera)GuregidariekinPreziolehiakorrakProduktugenerikoakGure produktuberezienak: Venezuela,Costa Rica eta IndiaAzken aldian: EstatuBatuak, Kubarekinnahastuta94 465 75 77 www.bagoaz.com


Narbaiza-Ruiz UdaberriTorneoaren finaleanJaialdi handia izango da gaur, 19.15etan hasita, Astelenafrontoian, Udaberri Torneoaren 3. mailako finalak jokatukobaitira. Tartean, Klub Deportiboko ordezkariak izango dira,bigarren partiduan: jubenil mailan, Narbaiza-Ruiz Eibarkobikoteak Zumarragako Herrera-Izagirreri egingo dio aurre.Sailkapen faseko ligaxkan eibartarrek irabazi egin zuten etagauza bera egitea espero dute oraingoan. Aurretik, kadeteenmailako finala jokatuko da eta, amaitzeko, nagusien mailakoa.Domeka arratsaldeko jaialdian, bestalde, Gonzalez etaRuiz eta Narbaiza pilotariak.Retegi Biren arteko buruz-burukoa jokatuko da frontoi guztian,gero eta gertuago dagoen banakako txapelketaren aitzindari. Bigarren partiduan, OlaizolaII.a - Ibai Zabala eta Ezkurdia - Zubieta bikoteek jardungo dute, nor baino nor.kirolaberriakHIRU TXIRLOGipuzkoako 44. hiru-txirlo bolotxapelketa jokatuko dabihar hasi eta ekainaren 8raarte. Guztira 11 jardunaldiizango ditu txapelketak etaAsola-Berrin bederatzigarrenajokatuko da, maiatzaren25ean. Lehenengo jardunaldia,biharkoa, Elgoibarko SanRoken jokatuko da, ohikoadenez, 17.00etatik aurrera21Xakeko bigarren taldeak maila igo duEgiten ziharduen denboraldiak adieraztenzuenez, Gipuzkoako taldekako txapelketaamaitzeko jardunaldi bakarra falta deneanKlub Deportiboko B taldea 3. mailatik 2.eraAste Santuko ordutegiak KiroldegianEibarko Kirol patronatutik bidalitako oharrarijarraituz, honakoak izango dira jai egun hauetarako(martxoaren 28tik apirilaren 1era arte)ordutegiak: Ipurua kiroldegia zabalik egongoda egun guzti horietan 09.00etatik 13.00a arteeta zapatuan (hilaren 30ean) baita 16.00etatik20.00etara ere; Unbe kirolgunean goizeko09.00etatik arratsaldeko 20.00ak arte zabaldukoigo da, azken zapatuan Mundarro C-ri 4-0 irabazieta gero. Txapeldun izateko ere, puntueta erdi ateratzea besterik ez zaio falta. Perez,Beorlegi, Larreategi, Freire, Baena, Garrikoeta Narbaizari zorionak.Korrika Kulturalaren barruan, Ermua eta Eibarrenarteko partida jokatu zen domeka goizean.Scheveningen formatuko txapelketan, Eibarkojokalari bakoitzak Ermuko jokalari guztienaurka bi partida jokatu zituen eta ermutarraknagusitu ziren 17,5-14,5. Bestalde, biharhasita eta hilaren 30era arte, Donostiako TxapelketaIrekiaren 36. edizioa jokatuko da: horizango dira Arana, Garrido eta Aranzabal jokatzeneta Larreategi eta Olabe epaile lanetan.dute egun guzti horietan; eta Orbea kiroldegia09.00etatik 14.00etara zabalduko dute egunero(zapatuan, hilaren 30ean) baita arratsaldez ere,17.00etatik 20.00etara. Azken instalazio hori itxiegingo da apirilaren 2an (martitzena) eta, 3anzabalduta ere, igerilekua itxita egongo da 5eraarte eta SPA 7ra arte. Astelehenean (8an) betikoordutegira bueltatuko da.ERRUGBIAEguaztenean Unben jokatutakopartiduan, Eibar RugbiTaldeak 41-10 irabazi zionDurangori, elurrarengatik aurretikatzeratutako partiduan.Emaitza horrekin HierrosAnetxekoak sailkapeneko5. postura egiten dute jauziaeta, liga amaitzeko bi jardunaldirenfaltan, postu horihobetzeko asmotan daude.SASKIBALOIARuibal Alquiler de Vehículosekezustea eman zuen azkenjardunaldian multzoko liderrari58-75 irabaziz. Ez horibakarrik: emaitza horri esker,igoera fasean berriro sartzekoateak zabaltzen zaizkio Eibarkotaldeari. Orain 5. postuandago, bi talderekin berdindutaeta aurretik dituenhiru taldek baino garaipenbat gutxiagorekin.MERCEDES ZUBIARREMENTERIA MARKINA2013ko martxoaren 18an hil zen,94 urterekinFamiliaren izenean, eskerrik beroenagure nahigabean lagundu diguzuen guztioieta hileta-elizkizunera joan zinetenoi....eta kitto! 13/III/22 ● 841 zkia.


22 kirolak53. Euskal HerrikoItzulia apirilaren1etik 6raEibarko Txirrindulari Elkarteak antolatutako UdaberriSaria eta Abascal Memoriala (hau aurreko domekan)jokatu eta gero, udaberriaren etorrerarekin, gurpil giroansartuko gara guztiz Eibarren. Horrela, Aste Santua pasata,apirilaren 1etik 6ra arte Euskal Herriko Itzuliaren53. edizioa izango da jokoan, UCI ProTour-eko mundukotxirriindulari onenekin. Hori amaituta, afizionatuenmailako estatuko lasterketa entzutetsuenaren, ValenciagaMemorialaren ordua izango da (apirilaren 7an) etahurrengo domekan Otxoa Memorialarena. Izango dutezertaz gozatu txirrindularitza zaleek egunotan.Ixua inguruan izaten den girorik oso toki gutxitan ikusten da.HASI ETA AMAITU, ELGOIBA-RREK HARTUKO DU EuskalHerriko Itzuliaren lehenengoetapa apirilaren 1ean. Martitzenean,berriz Elgoibartikabiatuta, Gasteizera joko dutelasterketan parte hartuko duten21 taldeek. Eguaztenean,berriz, Gasteizetik Trapagaranerajoango dira, mendian kokatutakolehen helmugaraino.La Lejanako helmuga horrekhurrengo egunean, hilaren 4an,Arraten izango dena iragarrikodu, azken hau ohiko ibilbidetikegingo dena. Barixakuan,bestalde, Eibarren hasiko daetapa eta Beasainen amaitu.Eta zapatuan, itzuliari amaieraemateko, 21 kilometroko erlojupekoajokatuko da.Apirilaren 4an ArratenGure herriak bi egunetan(apirilaren 4an helmuga Arrateneta 5ean irteera Untzagan)Euskalteleko Samuel Sánchezek badaki zer den Arraten irabaztea.hartuko du lasterketa, honakoordutegiari jarraituz: eguenekoetapak 151 kilometro eta erdiizango ditu, 13.25etan Trapagaranenhasita. Eibartik 15.20akinguru pasatuko da lehen aldiz,Maltzagatik sartuta. San Juankalean tarteko helmuga jokatukodute eta Karabietara joangodira. Handik ordubetera, 16.15-ak bueltan gurean izango diraberriro, oraingoan Otaola hiribidetiksartuta, Ixuara jotzeko .Eta azken sarrera, etaparenamaieraren bila, 17.00ak bueltanizango da, San Miguel gainapasa ondoren, Maltzagatikgurera etortzeko. Beste tartekohelmuga bat jokatuko da SanJuan kalean berriro eta Arrateraigoko dira, han 17.15ak inguruanetapa amaitzeko.Hurrengo eguneko etapakBeasainera eramango du tropela,Itzuliaren amaieraren bila.166 kilometro izango ditueta gure herritik 13.00an irtengodute txirrindulariek. Irteeraneutralizatua izango da eta benetakoariAzitainen emangozaio 13.05etan. Etapa horrekizango ditu hainbat berezitasun,tartean inoiz igo ez denOlaberriarako igoera bat, kilometrobatean %21eko pendizaizango duena. Hala ere, erabakigarriagoakaurreikusten diraLa Lejanan eta Arraten amaitukodirenak, azkeneko erlojupekoarekinbatera.Guztira 840 kilometro inguruizango ditu Itzuliak eta, faboritoguztiekin batera, Euskaltelektalde indartsua aurkeztukodu eta Alberto Contador eregauza handiak egiteko prestdator, Tourra prestatze bideanegindako denboraldian. Berarekinbatera, Valverdek, Samuelek,Puritok, Froomek etaenparauek ikuskizuna eskaintzekoaukera paregabea izangodute. Valenciaga Memorialarenbezperan!PAKITA BARRENETXEA UR KIOLA1. URTEURRENA (2012-III-27)...eta kitto! 13/III/22 ● 841 zkia.Zure hutsunearen Izan zara guretzatlehen urteurrena zoragarrienaezin kendurik gabiz gurekin daramagubihotzian pena zure oroimenaBere aldeko MEZA ospatuko da martxoaren 23an (zapatua),arratsaldeko 18.00etan, Amañako El Salvador parrokian.


kirolak23Ermuko Duatloia jokatukoda bihar arratsaldeanEuskadiko duatloi sprint txapelketaizango da jokoanbihar, 17.00etan hasita. OstotsTriatloi Taldeak eta EuskadikoFederazioak antolatutakoproba sprint distantziakoaizango da (5 kilometroantxitxiketan, 20 bizikleta gaineaneta beste 5 korrika). Zirkuituarenzortzigarren probada eta Ermuko hau antolatzendela laugarren edizioa.Ziriakoklaga gaituIrteera, helmuga eta boxeakCardenal Orbe plazan kokatukodira.Aurreko asteburuan, bestalde,Oñatin jokatutako duatloian,gure herriko Deltecotaldeko ordezkariak goi postuetanizan ziren: Ziaran 2.aizan zen 23 urtetik azpikoetan,Romero 4.a beterano 2mailan eta Osoro 8.a 23 urtebaino gazteagoetan.Aurreko asteko eguenean hilzen, 84 urterekin, Eibarrenjaiotako eta, aspalditik, Ermuanbizi zen esataria. Herrikiroletakojarraitzaile sutsuaizanda, euskal kutsuko bestekirolei ere erreparatu zion ZiriakoOrtiz de Zaratek, eta baitaeuretako asko praktikatuere. Herri-kiroletako jaialdiakaurkezten egindako bide luzeari-”ez da izango EuskalHerrian nik probarik aurkeztuez dudan herririk” zioen- ArrateIrratian egindako lan paregabeaerantsi behar zaio,oihartzun handia eman baitzionhor herri-kirol munduari,proba asko eta asko zuzeneanjarraitzeaz gain. Arrate Irratiaorain dela urtebete laga zuen,San Jose egunean.Podiuma irabazleguztiekin etairabazlearenhelmugaratzea,Urkizupasealekuan.LEIRE ITURBEIbarguren onena Abascal-eanAurreko domeka goizean jokatutako kadeteen mailako AbascalMemorialean, Atracciones Sanz taldeko Oier Ibargurenizan zen irabazlea. Lau segundoko aldea atera zion AllerrukoEuken Gallegori eta bostekoa atzetik sailkatutako taldetxoari.Taldeka ere Atracciones Sanz izan zen garaile, lehiakortasunsaria Mikel Salaberriak bereganatu zuen, Debabarrenakoonena Ciclos Iturriagako Asier Basurto izan zen eta saria jasozuen lehen emakumeak ere, Caja Ruraleko Eider Unanuek.- Pin-ak- Metxeroak- Kamisetak- Boligrafoak...☎ eta faxa: 943 70 14 97PUBLIZITATE ARLOKO etaENPRESETAKO OPARIAKArmagin 3 - beheaPubli.resa@euskalnet.netITZULPENERA GUZTIETAKO TESTUAKITZULTZEN DITUGU,euskaratik gaztelerara,gazteleratik euskarara,eta ingelesetik euskarara.ZERBITZUAelkartea@etakitto.com...eta kitto! 13/III/22 ● 841 zkia.


24 kulturaGaztetxe DanbadarenaurkezpenaBihar Eibarko Gaztetxe Danbada aurkezteko egitaraua prestatudute: 19.30etan Untzagatik gaztetxera trikipoteoan jaitsiko diragazteak eta aurkezpen ekitaldia han bertan 21.00etan hasiko da.Ondoren, 22.00etatik aurrera kontzertua eskainiko dute ItziarkoEzten Giro taldeak eta DJ Beato eibartarrak.JUAN ORTEGA (Antzerki Jardunaldiak)"Une txarra gainditudugu guztion artean"Antzerki Jardunaldien edizio berri bat amaitu zen atzo,Juan Diego Bottok eskainitako bigarren saioarekin. Aukeraona da jardunaldiei errepasoa egin eta Juan Ortegazuzendari artistikoak ateratako ondorioak jakiteko. Urtegogorra izan da antolatzaileentzat, baina lana gogotikeginda aurrera atera dute edizio hau. Arrakasta lortzeraino.- Zelan joan dira aurtengo jardunaldiak?Aurreikuspenak bete direla esatea topikoa bada ere, egiada. Atsekabe eta antolakuntza arazoen gainetik, erritmoa berreskuratudugu. Gainera, eskainitako oreka eta kalitatearekinjendea ezustean hartu dugu: lan gutxiago izanda ere, kalitateartistikoari eutsi diote.- Zein lan azpimarratuko zenuke?La Chana konpainiak eskainitakoa, esaterako: aktore bakarrarekin,baina monologoa izan barik; hainbat pertsonaiei ahotsaemanez, baina sabelhiztuna izan gabe... Horko sarkasmoak ondofuntzionatu du. Godoyrena ere aipatzekoa da: bere esperientzia,konplizitatea zelan bilatzen duen... barre eraginez negaregitekoak diren gauzekin. Ron Lalá-ren lanak ere oso ondofuntzionatu du. Oreka bilatzen genuen eta lortu dugu: tesiarenantzerkia, umorezkoa, klasikoa eta modernoa... denek izan duteeuren tokia.- Jendearen erantzunean, ezustekorik izan duzue?Espero genuen moduko erantzuna jasotzearen beharra genueneta soberan eman da erantzun hori. Sarreretan-eta, %5ekojaitsiera eman da. Unibertsitarien kopurua jaitsi da zeozertxo,batez ere asteburuetan euren etxeetara bueltatzen direlako.- Euskerazko lanak zelan funtzionatu dute?Zerekin konparatzen duzun. Norbaitendako 200 lagun bueltanbiltzea gutxi izan daiteke, baina konpainiakoek esan digutenezhainbeste lagun oso gutxitan izaten dute euren emankizunetan.Umorezko melodramak kalitate handia zuen eta “Nabajorumek”ingenioa borborka.- Umeendako antzerkian eskainitakoarekin ere pozik?Malikian-en kontzerturako ez zen sarrerarik geratu eta Gorakadakerakutsi zuen, beste behin, duten profesionaltasuna.- Zelako ondorioak atera dituzue aurtengotik?Guztiondako maila pertsonalean izan dugun une txarra gainditudugula ondorio baikorra da. Beti ere, zenbat eta baliabidegehiago izan, orduan eta hobeto erantzungo diogu Eibarrekeskatzen digunari. Baina artistikoki, baliabide gutxiagorekinere, maila eman dezakegu. Pozik gaude emaitzarekin.The Soul Room KoskorrenZapatu gauerdian hasi eta goizaldera arte Funk Off! elkarteareneskutik The Soul Room jaialdia hartuko du Koskor tabernak. Aurretikantolatu dituztenenbidetik, honetan ere hainbatjarduera osagarrik lagundukodiete musikaz arduratukodiren disko jartzaileei:Balza (KogolloParty Krew), Eneko MArrones(Retrasound), Fari (KogolloParty Krew) eta Gorku(Funk Off!). Sarrera libreaizango da.Eibartarrak Emarock-enEmarock proiektuarekin bat eginda, Kokein taldeak eta NapokaIria taldeko Miren Narbaizak elkarrekin jardun zuten orain delaegun batzuk Ondarroan. Emarock proiektua Euskal Herrian musikandiharduten emakumeentzat tartea sortzeko asmoz jaio daeta egunetik egunera gero eta jende gehiagok dihardu bat egiten....eta kitto! 13/III/22 ● 841 zkia.


kultura25Hamar urte ahotsak batzenAurreko barixakuan jaia egin zutenEuskal Herriko Ahotsak proiektuko kideeta laguntzaileek Elgetako Espaloiakafe antzokian. Ahozko ondarea gordeeta zabaltzeko asmoz sortutako proiektuak10 urte bete dituela-eta, arduradunekaurreko asteko ekitaldiarekineskerrak eman nahi izan zizkieten hamarurte hauetan lagundu dieten guztiei.Horrekin batera, proiektuaren ibilbidealaburbiltzeko aprobetxatu zutenhitzordua. Antolatzaileen berbetan,Lekukotasunak jasotzen aitzindariak. JOSETXO ARANTZABAL"ekitaldi xumea izan zen, baina hunkigarriahan bildu ginen gehienontzako. Ahotsak.com proiektuan grabatutako bideo pasarteek,musikak eta bertsoek hartu zuten ahotsa, ekitaldi arin eta polit batean". Ekitaldiaren kronika,bideoak eta argazkiak Ahotsak.com webgunean eskuragarri ipini dituzte.Bidaietako argazkiak hobetzeko tailerraKlub Deportiboko Argazkilaritza Taldeak antolatutakoArgazkilaritza Maiatzean programarenbarruan bidaietako argazkilaritzareninguruko tailer interaktiboa eskainiko da, etahorretarako Tino Soriano National Geographic-ekoargazkilariaren erreportajeezagunetakoak erabiliko dituzte. Zortziorduko iraupena izango duen tailerreanbidaiatzean egiten ditugun argazkiak hobetzekohainbat aholku emango dituzte,beste hainbat kontu lantzearekin batera.Aurreinskripzioa martxoaren 30eanzabalduko dute (argazkilaritza@deporeibar.com)eta prezioa 20 eurokoa da.Informazio gehiagorako http://www.tinosoriano.comhelbidera jo daiteke.laburrakPORTALEA ASTE SANTUANAste Santua dela eta, apirilaren1ean (astelehena) Portaleaeraikina eta, beraz, bertandauden bulego, areto eta besteguztiak itxita egongo direlajakinarazi dute arduradunek.SANJUANETAKO LEHIAKETAKAurtengo San Juan jaietarakokartela aukeratzeko lehiaketaeta Alkohol larregi edatearenkontrako pegatinaren ingurukoamartxan daude. Lanakaurkezteko zein informazioaeskatzeko Pegorara jo daiteke.Kasu bietan, lanak entregatzekoazken eguna maiatzaren 10aizango da.DEPORREKOEN BATZARRAKlub Deportiboko bazkideekgaur (barixakua) egingo duteurteko batzarra elkartearenegoitzan. Lehenengo deialdia19.30etarako dagodeituta etabigarren etaazkendeialdia,berriz, orduerdi geroago,20.00etan.Eibartarrak sanferminetan,nobelarako aitzakiaAimar Goenaga Agirrezabal eibartarrak "Beti gorriak. Patxaran,Osauna ta San Fermin" izenburuko liburua idatzi eta argitara emandu. Nobelan sanferminetan Iruñeara parrandan doan Eibarko koadrilabati gertatutako gorabeherak kontatzen ditu eta internet bidezeros daiteke, ohiko formatuan (paperean) zein bertsio elektronikoan.ARTISTEN ELKARTEAEibarko Artisten Elkarteakurtero egin ohi duen taldekakoerakusketa apirilaren 5eanzabalduko dute Portalean etaapirilaren 28ra arte ohikoordutegian bisitatzeko aukeraizango da, ohiko ordutegian:martitzenetik domekara,18.30etatik 20.30etara.ROSA ARANCIBIA GURIDI(2013-III-16)ZURE irribarre eta samurtasunabetirako izango diraGURE ARTEAN.-ZURE SENARRA ETA ALABAK-...eta kitto! 13/III/22 ● 841 zkia.


26 kultura“Grease” ikuskizun solidarioaLa Salle Azitaingo 1. batxilergoko ikasleek, 1. DBHko hainbateklagunduta "Grease" izenburuko ikuskizuna prestatu dute, PROY-DE-PROEGA ikastetxearen GKE-aren bitartez Argentinako Kordobangaratzen diharduten proiektuari laguntzeko asmoz. Gaurgoizean ikasleek ikuskizunaren lehen emankizunaz gozatzeko aukeraizan dute eta arratsaldean, 18.30etan nahi duten guztientzatberriro eskainiko dute lana, Hezkuntza Esparruko aretoan. Sarrerak5 euro balio du 18 urtetik gorakoentzat eta 3 euro besteentzat.Jon Azkune piano-joleaDonostian txapeldunOrain dela asteburu bi eginzen Donostia Hiria XVIII. NazioartekoPiano Jaialdian JonAzkune Zuloaga 12 urteko eibartarraoinarrizko mailakoenartean nagusitu zen, lehenengosaria jasota. Urte bitikbehin egiten den txapelketakoihartzun handia dauka nazioarteaneta Principal etaVictoria Eugenia antzokietanestatutik zein atzerritik joandako140 piano-jolek egin zutenbat. Maila bakoitzeko txapeldunek,Jon Azkune tartean,Victoria Eugenian amaieraekitaldiko kontzertua eskainizuten.UmeakindustriaragerturatzenEibarko Museoak 7-10 urte bitartekoumeendako tailerraantolatu du apirilaren 4rako(11.00etatik 17.00etara, eurobi). Made in Eibar izenburuarijarraituta, parte hartzen dutenumeek Eibarko lantegietanegindako orotariko produktuakezagutzearekin bateraeuren sormena piztea nahi duteantolatzaileek.Zapatuko ipuina,sexismoaren kontraBihar Zapatuko Ipuina ekimenarenbarruan Maite Frankoipuin kontalariak saioa eskainikodu umeen liburutegian,18.00etatik aurrera: "FilomenaMusugorri, errege". Antolatzaileekaurreratutakoarenarabera, ipuin honetako protagonistakgure artean zabalduendauden estereotipoetatikaldendu egiten dira: neskaliderrak, panpinekin jolastendiren mutilak, printzesa larrosakizan nahi ez duten neskak,gerra gorroto duten mutil bakezaleak,printze larrosak,printze beldurtiak, herensugeakhiltzen dituzten neskak…".Liburutegiko arduradunenberbetan, "ipuinak ateradugun “Haur eta gazte literaturaez sexista” irakurketagidarekin bat dator".PETRA BENITEZ GALANII. URTEURRENA (2011-III-23)“Zure irribarre eta samurtasuna betirakoizango dira gure artean” Z URE F AMILIA...eta kitto! 13/III/22 ● 841 zkia.


laztanakemoten...agendaZure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen dizugu. Argazki arruntaren prezioa4 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena, 8 euro (...eta kitto!ko bazkideentzat %20ko deskontua).Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.27Zorionak, NORA, neskahaundi, astelehenianlau urte egingo dozuzeta.Muxu haundi batIker eta aitatxo etaamatxoren partez.Zorionak, JULEN, zurelehelengo urtebetetzian.Urte zoragarrixa izan daeta halako asko nahidittugu aurrerantzianbe. Patxo potolo bat!Zorionak, MARKEL,gure txapelduna!!!Hillaren 20xan urtetxuaegin dozu-eta.Famelixa guztiarenpartez.Zorionak, LUKEN,hillaren 19xan urtiabete zendualako. Muxuhaundi bat etxekuenpartez, zuretzat etaaittarentzat.Zorionak, ANDEREgurrola, hillaren27xan 14 urte egingodozuz-eta. Muxuhaundi bat etxekoguztien partez.Zorionak, NAIAGonzalez Valenzuela,atzo urtebete eginzenduan-eta. Aitxitxaamamaeta famelixaguztiaren partez.Zorionak, KEPA,gure etxeko txikixakastelehenian lau urteegin zittuan-eta.Muxu haundi batfamelixaren partez.Zorionak, MARIA,etxeko printzesa,martitzenian bi urteegingo dozuz-eta.Patxo potolo bat zurefamelixaren partez.Zorionak, ITSASO,gure printzesa, gaurbi urtetxo betetzendozuzelako. Muxupotolua aitatxo etaamatxoren partez.Zorionak, MIREN,atzo zortzi urte betezenduazen-eta.Laztan haundi batlagun eta famelixaguztiaren partez.Zorionak, NEREA,hillaren 15ian sei urteegin zenduazen-eta.Famelixa guztiareneta, batez be,Amaiaren partez.Zorionak, IONE, gaur32 urte betetzen dozuzeta.Lagunen partez.Zorionak, PATXI, atzolau urte bete zenduaneta.Muxu haundi batMiren, aitatxo etaamatxoren partez.Zorionak, SARE, hiruurte egin dozuz-eta,neska haundi. Zurefamelixaren partez.Zorionak, ANE Azpiri,hillaren 27xan zazpiurte beteko dozuzeta.Etxekuen partez.Zorionak, ANE, gaurbi urte egitten dozuzeta.Muxu haundibat aitta, ama etaLeireren partez.Zorionak, UNAX,hillaren 20xan zortziurte egin zenduan-eta.Patxo haundi batetxekuen partez.Zorionak, MARKEL eta OIHANE,hamalau eta bederatzi urte betetzendozuez-eta. Muxu haundi bat.Zorionak, FELIPE eta JONE, hillaren6xan eta 21ian urtiak betetzendozuez-eta. Patxo haundi batfamelixaren eta, batez be,Malenen partez.Zorionak, NORA (domekan bosturte egingo dozuz) eta ARIANE(sei bete zenduazen martitzenian).Muxu haundi bat famelixakuen eta,batez be, beste lehengusuen partez.Zorionak, AITOR, MIREN etaANTON. Aitxitxa, amama etaAntxonen partez.Zorionak, AINARA (24ansei urte egingo dozuz)eta ANE (5ian hiru eginzenduazen). Muxu haundibat aitxitxa, amama, izekoeta osabaren partez....eta kitto! 13/III/22 ● 841 zkia.


28 agendaBARIXAKUA 22MODA DESFILEA19.00. Valenciaga jantzidendaren udaberri-udamoda desfilea. Valenciagadendan (Zuloagatarren, 1).EGUEN ZURI19.00. XVI: Eguen Zuriargazki lehiaketaraaurkeztutako lanenerakusketa eta irabazleeisaria ematea. Topalekuan.ZAPATUA 23ZAPATUKO IPUINA18.00. "FilomenaMusugorri, errege", MaiteFranko ipuin kontalariareneskutik. Liburutegian.GAZTE DANBADA19.30. Trikipoteoa,Untzagatik gaztetxera.21.00. Eibarko GazteDanbadaren aurkezpena.22.00. Kontzertuak: EztenGiro (Itziarretik erromeria)eta DJ Beato (Eibar). Gaztetxean.KONTZERTUA20.00. Sostoaabesbatzaren kontzertusakroa (19.00etan meza).Karmengo Amaren elizan.FUNK OFF!00.00. The Soul Roomjaialdia: Balza (KogolloParty Krew), EnekoMarrones (Retrasound),Fari (Kogollo Party Krew)eta Gorku (Funk Off!).Koskor tabernan.DOMEKA 24KORRIKA09.00. Baionara,Korrikaren amaiera jairajoateko autobusarenirteera. Ego-Gainetik.MEZA11.00. Erramu Domekakomeza berezia. Erramuenbedeinkapena etaprozesioa. Azitaingo elizan.UDABERRI JAIA12.00. Udaberriari ongietorri jaia: marrazkiak,globoak, umeendakojolasak, Globoak Puzten5. Txapelketa, pintxoak,edariak, musika…Abontzako Itturrixakantolatuta. Egigurentarrenekoparkean.ASTELEHENA 25IKASTEN10.00. "Mirando al cielo"(astronomia). BehekoTokian.IKASTEN16.00. SendabelarrenForoa (ikastaroa).Portalean.MARTITZENA 26MEZA19.00. Komunitateaitortza.Azitaingo elizan.EGUENA 28MEZA17.00. Eguen Santua:Jaunaren Azken Afaria.Azitaingo elizan.BARIXAKUA 29MEZA17.00. Eguen Santua:Jaunaren Nekaldia etaHeriotza. Azitaingo elizan.DOMEKA 31MEZA11.00. Pazko Domeka:Jaunaren Piztuera.Azitaingo elizan.MARTITZENA 2INDIANOKUA18.00. Sobron.Indianokua gaztelekuan.hildakoakjaiotakoak- Markel Uskola Badiola. 2013-III-8.- Izar Baskaran Aierbe. 2013-III-8.- Irune Inziarte Guinea. 2013-III-18.EGUAZTENA 3INDIANOKUA18.00. Merendola.Indianokua gaztelekuan.EGUENA 4TAILERRA11.00/17.00. Made inEibar umeendako tailerra(euro bi). ArmagintzarenMuseoan (Portalean).TXIRRINDULARITZA17.15. Euskal HerrikoItzuliaren 4. etapakoamaiera. Arrate gainan.INDIANOKUA18.00. Frontenis.Indianokua gaztelekuan.ODOLA ATERATZEA18.30. Odol-emaileentzatodola ateratzeko saioa.Anbulategian.- Ziriako Ortíz de Zarate Arrinda. 84 urte. 2013-III-14.- Belen García de la Arena. 92 urte. 2013-III-14.- Mª Luisa Artetxe Mitxelena. 83 urte. 2013-III-14.- Rosa Aranzibia Guridi. 77 urte. 2013-III-16.- Mercedes Zubiarrementeria Markina. 94 urte. 2013-III-18.- Aurora Etxaburu Larrañaga. 85 urte. 2013-III-18.- Emilia Hernández Hernández. 97 urte. 2013-III-18.- Elena Jauregi Lejarriturri. 84 urte. 2013-III-20.- Benito Lekunberri Kaperotxipi. 95 urte. 2013-III-20.HOROSKOPOAARIESGogotsu zaude: gauza eta asmo askodituzu buruan. Ea denak betetzen diren.Barruak pozteko berria jasoko duzu.TAURUSUdaberria heldu da. Negu hotza, osohotza, atzean laga dugu, beste sasoi bathasteko. Bereziki inspiratuta ibiliko zara.GEMINIUdaberriaren hasierarekin aztoratutazaude. Topikoa bada ere, sasoi berriareneragina jasango duzu. Ez zaitez zoratu.CANCERBuruan duzun nahasmen guzti horiargitzen saiatu zaitez. Hemendik gutxiragaldera guztien erantzuna jasoko duzu.LEOEz da zure asterik onena izango; baina,tira, hala-nola ibili arren, beti jakingoduzu gauzei alde onena ikusten.VIRGOErabakiak hartzeko orduan gauzak ondoala txarto irten daitezke; ba oraingoanalde txarra bizitzea tokatuko zaizu.LIBRALanpetuta ibiliko zara; beraz, berebizikoada eguneko orduak ondo antolatzeagehiegi ez zoratzeko. Badakizu egiten.SCORPIUSOso gustoko duzu udaberria, bainaaurtengoa ez da hain gozagarria izango.Beste gauza batzuk dituzu buruan-eta.SAGITTARIUSZure buruan pentsa ezazu, zuretzat zerden onena eta zer egin nahi duzun. Betibesteei laguntzen: izan zurekoiagoa.CAPRICORNIUSGauza harrigarri bezain zoragarriagertatuko zaizu domekan. Prest egonzaitez, `shock´-ean geratu aurretik.AQUARIUSBizimodu osasungarriagoa eramanbeharko zenuke. Azken aldian igartzendituzunak gorputzaren abisuak dira.PISCISBizitza gehiago bizitzeko nahia ez dainolako astakeria, eskubidea baizik. Zukhorrela nahita, zergatik ez aurrera egin?...eta kitto! 13/III/22 ● 841 zkia.


agenda29eguraldia (EUSKALMET.NET)erakusketak✔ Martxoaren 31ra arteEGUEN ZURI. Argazki lehiaketako argazkierakusketa. Topalekuan.JUAN ANTONIO PALACIOS. Argazkiak.Portalea tabernan.JUAN IGNACIO AIZPURUA. Argazkiak.El Ambigú tabernan.FAFIBA. Balear Uharteetako argazkilarielkarteen federaziokoen argazkiak.Klub Deportiboan.zineaColiseoan22an: 22.3023an: 17.00, 19.45, 22.3024an: 17.00, 20.0025ean: 20.30(1 ARETOAN) ”GANGSTER SQUAD”(2 ARETOAN) ”LA BANDA PICASSO”(ANTZOKIAN) ”LOS CROODS” 3Dhurrengo asteburuan ez da zinerik egongoSUDOKUA8 64 5 97 8 9 51 2 3 782 9 3 44 7 2 66 1 42 9AURREKOARENEMAITZAfarmaziak✔ barixakua 22EGUNEZ Las Heras Larramendi (Calbetón, 19)GAUEZ Las Heras Larramendi (Calbetón, 19)✔ zapatua 23EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)GAUEZ Mendinueta (Urkizu, 6)✔ domeka 24EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)✔ astelehena 25EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)✔ martitzena 26EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)✔ eguaztena 27EGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)✔ eguena 28EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)✔ barixakua 29EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)✔ zapatua 30EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)✔ domeka 31EGUNEZ Iraundegi (Sostoatarren, 10)GAUEZ Iraundegi (Sostoatarren, 10)✔ astelehena 1EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)✔ martitzena 2EGUNEZ Las Heras Larramendi (Calbetón, 19)GAUEZ Las Heras Larramendi (Calbetón, 19)✔ eguaztena 3EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)GAUEZ Mendinueta (Urkizu, 6)✔ eguena 4EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)✔ barixakua 5EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)telefono jakingarriakSOS deiak ........................112Pegora .............................010Udaletxea ..........943 70 84 00Portalea.............943 70 84 39Udaltzaingoa......943 20 15 25Mankomunitatea 943 70 07 99Debegesa ..........943 82 01 10KIUB .................943 20 38 43Epaitegia ...........943 03 34 00Iberdrola ...........901 20 20 20Naturgas............902 12 34 56DYA Larrialdiak ..943 46 46 22Gurutze Gorria ...943 22 22 22Mendaro osp......943 03 28 00Anbulategia .......943 03 25 00Torrekua ...........943 03 26 50Errepideak.........902 11 20 88Ertzaintza ..........943 53 17 00Eusko Tren ........902 54 32 10Pesa..................902 10 12 10Taxiak ...............943 20 30 71........................943 20 13 25Alkohol.Anon.....629 14 18 74Al-Anon/Alateen ..650 26 59 63autobus ordutegiakEIBAR-DONOSTIA. Lanegunak: 07.00etatik9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30etaraorduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik 20.30etaraorduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 13.30,15.30, 17.30, 19.30 eta 20.35. DONOSTIA-EIBAR.Lanegunak: 07.00, 07.30etatik 13.30etara orduro,15.00, 15.30etatik 20.30etara orduro eta 21.00. Zapatuak:07.00, 08.30etatik 20.30etara orduro,21.00 eta 22.00. Jaiegunak: 08.30etatik 18.30etarabi orduro, 19.30, 21.00 eta 22.00.EIBAR-BILBO. Lanegun eta zapatuak: 06.40-etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-etatik21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Lanegunak:06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu eta jaiegunak:07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.EIBAR-GASTEIZ. Lanegunak: 07.00etatik21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta18.15. Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.GASTEIZ-EIBAR. Lanegunak: 06.30etatik 20.30-etaraorduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegunak:10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.EIBAR-IRUÑEA. Lanegunak: 07.45, 13.30 eta14.45. Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IRUÑEA-EIBAR. Lanegunak:11.00, 17.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta21.00.EIBAR-ARRATE. Zapatuak: 14.00. Jaiegunak:09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. ARRA-TE-EIBAR. Jaisteko: ordu erdi geroago.EIBAR-ELGETA. Lanegunak: 06.40, 08.40,13.40, 15.40, 16.40, 18.40 eta 20.40. Zapatu etajaiegunak: 08.40, 13.40, 15.40 eta 20.40. ELGETA-EIBAR: Jaisteko: 20 minutu geroago.EIBAR-MENDARO. Lanegunak: 06.10 eta07.05etatik 21.35etara 20 minuturo eta 22.20. Zapatuak:07.00etatik 22.00etara orduro eta 23.10.Jaiegunak: 08.00etatik 21.00etara orduro eta22.15. MENDARO-EIBAR. Lanegunak: 06.15, 06.50-etatik 21.10etara 20 minuturo eta 22.05. Zapatuak:06.45etatik 20.45etara orduro, 22.05 eta 22.45.Jaiegunak: 07.45etatik 20.45etara eta 22.05.EIBAR-LOIU. Egunero: 05.50, 09.50, 13.50,17.50 eta 21.50. LOIU-EIBAR. Egunero: 07.15,11.15, 15.15, 19.15 eta 23.15.tren ordutegiakEIBAR-DONOSTIA. Egunero: 08.13etatik22.13etara orduro. Lanegunak: baita 06.13 eta 07.13.DONOSTIA-EIBAR. Egunero: 07.47etatik 20,47etaraorduro. Lanegunak: baita 05.47 eta 06.47.EIBAR-BILBO. Egunero: 08.13etatik 22.13-etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita06.13 eta 07.13. BILBO-EIBAR. Egunero: 06.57etatik20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:baita 05.57....eta kitto! 13/III/22 ● 841 zkia.


1. Etxebizitza1.1. Salgai– Babes Ofizialeko pisua salgai Soraluzen.3 logela, trasteroa eta garajea.80 m 2 . Tel. 637-321970 eta 635-728510.– Pisua salgai Barrena kalean. 2 logela,egongela, sukaldea eta komuna.Igogailua. Berrituta. Eguzkitsua. Deitu19.00etatik aurrera. Tel. 659-605863.– Pisua salgai Fermin Calbetonen.Garaje-trasteroa aukeran. Aldapa barikbizitzeko aukera ezinhobea. Tel.646-680445.1.2. Errentan– Logela alokagai. Aukeran neskaknahiago. Tel. 686-610074.– Pisua errentan hartuko nuke Eibarkoerdialdean. 2 edo 3 logelakoa. Tel.648-180233.– Etxea alokagai Deban hilabete guztietan(abuztua izan ezik), hilabetekaedo asteka. Garajea eta terrazarekin.Itsasora begira. Urgain jatetxearengaineko azken pisua. Tel. 649-928961.– Pisua behar da, 2 logelakoa, Eibarkoerdigunean. Tel. 657-125654.– Logela behar da Eibarko erdialdean.Tel. 657-125654.– Pisua errentan behar da Eibarren.Tel. 634-007292.– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren.2 logelarekin. Tel. 657-125654.– Pisua eguzkitsu eta zabala alokagaiEibarren, bariantetik gertu. 3 logela,2 bainu, sukalde-jangela, egongelaeta terraza handia. Sartzeko moduan.Bista zoragarriak. Tel. 645-728317.– Logela alokagai konpartitutako pisuan.Amañako dorreetan. Tel. 650-916914.3. Lokalak3.2. Errentan– Garaje itxia alokagai Asua-Errekan.2 zenbakia, 1 atea. Tel. 629-886258.– Garaje zabala, marra artekoa, alokagaiEgo-Gain 12an. Tel. 680-824100.– Garaje itxia alokagai Legarre/Arrate-Bide inguruan. Behean eta maniobratzekoerraza. Tel. 943-201294 eta645-728317.Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen, autoen eta irakaskuntzakoeskaintzen kasuan izan ezik. Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira:Etxeak, lokalak eta garajeak: alokatu, 10 euro; saldu,15 euro.Autoak eta irakaskuntzako eskaintzak: 10 euro. Doako iragarkietan,12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.1. ETXEBIZITZA1.1. Salgai1.2. Errentan1.3. Konpartitzeko1.4. Etxe trukaketa2. MOTORRA2.1. Salgai3. LOKALAK3.1. Salgai3.2. Errentan4. Lana4.1. Lan bila– Emakumea eskaintzen da umeakedo nagusiak zaintzeko, garbiketakegiteko eta kamarera jarduteko. Tel.652-532589.– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Baita orduka ere. Tel. 679-912841.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.Tel. 689-436454.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.Tel. 631-004374.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko eta garbiketak egitekoorduka. Esperientzia. Tel. 943-531378 eta 690-925929.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak.Tel. 648-180233.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko. Esperientzia.Tel. 680-526228.– Emakumea eskaintzen da garbiketakegiteko eta nagusiak edo umeakzaintzeko. Tel. 686-610074.– Neska eskaintzen da garbiketak egitekoeta nagusiak edo umeak zaintzeko.Tel. 674-713122.– Mutila eskaintzen da kamarero jarduteko,nagusiak zaintzeko, sukaldarilaguntzaileeta pintore moduan. Tel.647-898016.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Tel. 662-253170.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Tel. 636-362251.– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Erreferentziak. Tel.657-396018.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.Esperientzia. Tel. 626-197217.– Emakume euskalduna eskaintzenda garbiketak egiteko 13.00tik17.00etara. Tel. 618-875007.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.Tel. 669-068439.4. LANA4.1. Lan bila4.2. Langile bila5. IRAKASKUNTZA5.1. Eskaerak5.2. Eskaintzak6. DENETARIK6.1. Salgai6.2. Eman6.3. Galdu/Aurkitu6.4. Bestelakoak– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.Orduka. Tel. 671-742142.– Neska eskaintzen da tabernak garbitzekoeta sukaldari-laguntzaile jarduteko.Baita asteburuetan ere. Tel.631-262868.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Tel. 634-887814.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Tel. 663-911069.– Neska eskaintzen da garbiketak egiteko.Orduka eta asteburuetan. Tel.618-354218.– Neska eskaintzen da garbiketak egiteko.Interna. Tel. 657-125654.– Neska eskaintzen da goizez garbiketakegiteko eta nagusiak edo umeakzaintzeko. Tel. 699-232823.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta beste lanetarako. Tel.634-401768.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta etxekolanak egiteko. Tel.632-054894.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko. Esperientziamendeko pertsonak zaintzen eta erreferentziak.Tel. 669-426820.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko. Interna. Tel. 628-014327.– Neska euskalduna eskaintzen danagusiak zaintzeko eta pegorak garbitzeko.Tel. 617-571210.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaintzeko eta garbiketak egiteko.Tel. 634-007292.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaintzeko eta garbiketak egiteko.Tel. 688-341238.– Emakumea eskaintzen da internamoduan. Erizaintzan diplomatua. Tel.699-569998.– Gizona eskaintzen da nagusiak ospitaleanzein etxean zaintzeko, eta baserriakgarbitzeko. Tel. 688-812845.– Mutila eskaintzen da garbiketak egiteko,eraikuntzan jarduteko eta mudantzetanlaguntzeko,. Tel. 660-213652.– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzekoeta garbiketak egiteko. Tel. 686-077316.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzekoeta garbiketak egiteko asteburuetan.Tel. 646-821678.– Emakumea eskaintzen da umeakedo nagusiak zaintzeko eta etxeko lanakegiteko. Tel. 665-752585.– Emakume euskalduna eskaintzenda asteburuetan emakumeak zaintzeko.Tel. 659-381601.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko. Tel. 646-143287.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzekoeta garbiketak egiteko. Tel. 660-279131.– Emakumea eskaintzen da edozeinlanetarako. Tel. 686-802342.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaintzeko, garbiketak egitekoeta sukalde-laguntzaile jarduteko. Orduka.Tel. 632-700803.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.632-784360.– Neska eskaintzen da etxeko garbiketakegiteko. Orduka. Tel. 647-155908.5. Irakaskuntza5.1. Eskaerak– Ingeniaritza Industriala egiten diharduenikasleak karrera bera egin duenirakaslea behar du klase partikularrakhartzeko. Tel. 639-423673.5.2. Eskaintzak– Zure azala zaindu nahi duzu? Doakobi ikastaro eskaintzen dira azalazaindu eta automakillajea egiteko. Tel.658-719703.– Atzerriko hizkuntzan diplomatuak LHeta DBHko klase partikularrak ematenditu. Tel. 651-503971.6. Denetarik6.1. Salgai– Bugaboo “all black” edizioko sillatxoasalgai. Egoera ezinhobean. 600euro. Baita Fisher-Price markako bidaiatzekosehaska ere (60 euro). Tel.655-709707.– Nagusiak mugitzeko garabi eta oheartikulatu ortopedikoak salgai. 1.800euro. Osagarri guztiekin. Tel. 94-4232377, 675-712737 eta 943-702654.6.4. Bestelakoak– Jostailuak tokia okupatzen dizuteetxean eta ez dituzu behar? Nik jasokoditut. Tel. 665-705978.13/III/22 ...eta kitto!841 zkia.


MONUMENTU ARTISTIKOALASAJATETXEA250 LAGUNENDAKOJANGELAEl Diario Vascoko“Más gastronomía”Sariaren irabazlea2009an,BANKETEETAKOGIPUZKOAKOJATETXEONENA moduan.ERA GUZTIETAKO BANKETEAKospatzeko toki bikain bateanOzaeta JauregiaTel. 943 76 10 55Faxa: 943 76 20 29www.restaurantelasa.esBERGARA

More magazines by this user
Similar magazines