12.07.2015 Views

Logatherm WPS 6...11K 11022 - Buderus

Logatherm WPS 6...11K 11022 - Buderus

Logatherm WPS 6...11K 11022 - Buderus

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Logatherm WPS 6...11K• Změny vyhrazeny •Akumulační zásobník pro tepelná čerpadla Logatherm WPS 6...11 KAkumulační zásobník RAK 150 - 2000ocelová nádrž, vnější základní nátěrrozměry připojení Rp 1 1/2"dovolený provozní přetlak 3 bardovolená provozní teplota 95 °Ctloušťka izolace 80 mmbílá krycí PE fóliePříslušenství pro tepelná čerpadla Logatherm WPS 6...11KTypAkumulační zásobník RAK 100PopisAkumulační zásobník pro tepelná čerpadla Logatherm WPSo objemu 100 lObjednacíčísloCena v Kč(bez DPH)7738570 593 7.950,-Izolace Greiner 80 Tepelná izolace 80 mm pro zásobník RAK 100, barva bílá 7738570 595 4.450,-Akumulační zásobník RAK 150/1Akumulační zásobník pro tepelná čerpadla Logatherm WPSo objemu 150 l7738570 871 8.900,-Izolace Greiner 80 Tepelná izolace 80 mm pro zásobník RAK 150 7738570 874 4.750,-Akumulační zásobník RAK 200/1Akumulační zásobník pro tepelná čerpadla Logatherm WPSo objemu 200 l7738570 594 9.400,-Izolace Greiner 80 Tepelná izolace 80 mm pro zásobník RAK 200/1 7738570 596 5.650,-Akumulační zásobník RAK 300/1Akumulační zásobník pro tepelná čerpadla Logatherm WPSo objemu 300 l7738570 872 10.000,-Izolace Greiner 80 Tepelná izolace 80 mm pro zásobník RAK 300 7738570 875 6.650,-11022Technický katalog 2011/1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!