aquetación 1 - Eta Kitto!

etakitto.com
  • No tags were found...

aquetación 1 - Eta Kitto!

Facebook, Twitter, Tuenti… zerrendiahaundixagua da, baiña seguru irakurlegehienguak entzun dabela noizbaitt halakoizenen bat. Sare sozialak geratzeko helduziran gurera eta jendiaren artian osozabalduta dagoz gaur egunian.NEKANE IBARLUZEA29 urtesaltzailliaFacebooken egunero ibiltzennaiz. Modu ona da denpora askuanikusi ez dozun jendiarekinkomunikatzeko. Halanda be,gehixegi erabiltzia kaltegarrixaizan leike, izan be, denpora askogaldu zeinke bertan. Erabilleriakontrolatu ezkero, ondo daguazelabegittantzen jata.KALEKOINKESTA 7Sare sozialakerabiltzen dozuz?A NDER A RROITA JAUREGI38 urteluthierraErabilli erabiltzen dittut, baiñahelburu publizitarixuekin batezbe. Lagunak be topau izan dittutbertan. Erabilgarrixak dirala begittantzenjata, publizidadia egittekobalio desta eta lagun batzukinkontaktuan egoteko be bai.MONICA VILLALBA36 urteetxekoandriaBai, erabiltzen dittut. Gustatzenjatazen gauzak dittue, beste pertsonabatzuekin kontaktuan egotia,adibidez. Erabilgarrixak diralabegittantzen jata. Hemendik kanpodaguazen eta denpora askuanikusi ez dittudan lagun batzukaurkittu dittut bertan eta kontaktuangagoz oiñ horri esker.SIMON MELERO40 urtetorneruaEz dittut erabiltzen. Ez dakat intereshaundirik. Begittantzen jatabadakela erabilgarrittasuna, baiñanik nahixago dot jendiarekinkontaktua beti egin dan moduanegittia, modu zuzenian eta pertsonalki.BATZOKI ja tetxeaEGUNEKO MENUA:14’5 euro (BEZ barne)ASTEBURUKO MENUA:20 euro (BEZ barne)MENU DEGUSTAZIOA:35 euro (BEZ barne)TALDEENDAKO MENUAKRAZIOAKBARRANEgo Gain, 1 - beheaTfnoa. 943 25 72 80www.baibatzokia.comE n t s a l a d a kL e g a t z a f r i j i t u a . . . . . . . . 9 e u r oU r d a i a z p i k o i b e r i k o a . 8 e u r oS e p i a p l a n t x a n . . . . . . . . . 6 e u r oO l a g a r r o a . . . . . . . . . . . . . . . .F i l e t e a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 e u r o9 e u r o...eta kitto! 11/IX/16774 zkia.


8GEUREGAIAUrtarrillaz geroztik eta abuztuabittartian, hilliak emon dittukalian batzen gazte talde batek,Asua Errekako gaztetxiak atiakitxi eta gaztetxe barrixa sortzekogoguak bultzatuta. Azkenian,ekiñaren ekiñez, euren ametsagauzatzen ikusi dabe, Iparragirrekalian hutsik eguan lantegixaabuztuaren azkenianokupatziarekin batera. Garbiketaeta txukuntze biharrak amaittubarik egonda be, gauzakegitteko ilusiño haundixarekintopau doguz gaztiak.Lokala erabilli ahal izateko, gogotik jardun dabe biharrian azken astiotan.Cadenas Iris tallarraren atetik parerabegiratzen badogu, hantxe ikustenda Tallarra gaztetxiaren sarreria izanzanaren arrastua. Igazko abenduaren 3anhustu bihar izan eben han martxan eguangaztetxia, bertan egin biharreko lanendakotraban eguazen eta. Bertakuak ez zirankonforme juan eta euretako batzuk segiduanhasi ziran mugitzen, gaztetxe barrixazelan eta nun sortu leikian pentsatzen. Kalianbatzen hasi ziran eta lehengo gaztetxekoasanbladatik eguan taldiari jende barrixabatzen juan jakon. Eta holan, kalian egindakobilleretan juan zan gaztetxe barrirakoproiektua sortzen eta gorpuzten. Gaztiakazaldutakuari jarraittuta, “hasieratik argiikusi genduan lokal barrixa gure kabuz, instituziñuetatikkanpora billauko genduala,Udalak eskindutako aukerak lotsagarrixakziralako. Bestiak beste Matsarixan, goixan,teillatu bariko tallar zahar bat, Azittaingolantegi eskolia edo Sakunen, ʻpulmoietakoʼbat, horretxek ziran Udalak emondako aukerak.Herrixan emakumiendako puntu beltzakjasotzen dittuan mapia egitten dabebatetik eta bestetik nora bialdu nahi dabegazterixia?”.Gaztetxe barrixamartxa betianLokal egokixa billatu bittartian, funzionatzekomodua be zihezten juan ziran: “Lokalaokupautakua izango zala argi ikusi genduaneta, bestalde, asanblea bidez funzionatzekoerabagixa be segiduan hartu genduan.Eibarren erabilli barikoespazio mordua dagozelapentsatzen dogu eta horretakobateri bizittasunaemoteko aukeria ikustengenduan, diruak horrenbestebaldintzatu barik gauzakegitteko aukeria badagualaerakustiarekin batera. Etaholan ekin jakon lokala billatziari,herrixan gora etabehera ibillitta”.Ezerezian geratu zanokupaziño saiakera batenostian, abuztuan CadenasIris-en eraikiñera sartzia erabagi eben:“Oso modu lasaixanjuan zan dana. Goikaldekoatietako bat zabaliktopau genduan (gure aurretikhamen ibillitta dagoz)eta handik sartu giñan,ate edo bestelakorikapurtu barik. Ertzaintzaetorri eta identifikaziñuaeskatu zeskun, baiñagure kontrako salaketarikez daguanez, bestebarik, datuak hartu etajuan egin ziran. Okupaudogun zatixan oin dalahiruzpalau urte itxi zittuen buleguak egonziran eta batez be papel zaharrak eta holakuakkendu bihar izan dittugu”.Jabien seiñale barikEdozeiñ edifizio “okupau” aurretik, baiña,pauso batzuk segitzen dira, ez da edozeiñtokittan beste barik sartzen. Bestalde, okupaubihar dan lokaleko jabieri aldez aurretikasmuen barri emoten jakue, ahal dalabehintzat. Kasu honetan edifiziua Amenabarpromotorarena zala jakiñ eta bertakougazabekin berba egitteko hainbat saiakeraegin zittuen, “baiña oiñ arte ez deskueezer esan. Hasieran bulegoko neska batekjefiak oporretan eguazela eta bueltatziangurekin berba egingo ebela esan zeskun.Gurekin kontaktuan ipintzeko modua lagatabe iñork deitzen ez ebala ikustian, zuzenianZarautzera, euren egoitzara juan giñan baiñaholan be ez genduan gauza haundirikAntolatuko dittuen ekitaldixen artian, konziertuak egongo dira bestiak beste.11/IX/16 ...eta kitto!774 zkia.


aurreratu eta oindiok be hamen segitzendogu, bardin, euren barri izan barik. Lantzianbehiñ epaitegitik pasatzen gara, ia batenbatekgure kontrako salaketarik ipiñi dabenikustera, baiña oiñ arte ez da nobedaderikizan”.Bixen bittartian, lokala txukuntzen etagarbitzen, egunero biharrian dihardue etahonezkero inauguraziño jaialdixa be egindabe, iraillaren 2xan: “Oso pozik gagoz,150 bat lagun alkartu giñan, edade diferentietakuak,gurasuak be animau ziran. Trikipoteuanibilli giñan herrixan eta danon argazkixaetara ostian merendolarekin segidueban jaixak barruan”.Jendiaren harrera onaInguruan etxiak egonda, gaztiak argi dakejendiarenganako errespetua zaindubihar dabela, horregaittik edozer antolatzendabenian inguruko etxekueri idatzi bittartezemoten detse egingo dabenaren barri etaordutegixa zaintzen ahalegintzen dira. Bestalde,biharrian jardun daben bittartian ingurutikpasau dan jendiaren aldetik oso harreraona izan dabela kontau deskue: “Atiazabalik ikusi eta edade guztietako jendiaA sanbladakeg uazten etadomeketaneg ittendittue19.00etanBehin-behiñeko sukaldia inauguraziño egunian bertan estrenau eben gaztiak.GEUREGAIA 9gerturatu jaku zertangenbiltzan jakin nahixan.Anekdota modura,egun batian batkristalak zelan garbittudittugun galdetzeraetorri jakun, berari ez jakozelako horrengarbi geratzen. Neguan zine-kluba antolatzekoasmua dakagula jakin eta intereshaundixa erakutsi daben besteren bat beagertu jaku. Programaziñua poliki polikiosatzen juango gara, dittugun aukeren arabera,baiña atzo Napoka Iria taldekuak kontzertuaemon eben eta datozen egunotarakotorturaren gaiñeko monologua, bazkarixa,hamen etaratako erretratuen proiekziñuaeta beste hainbat dakaguz esku artian.Dantza ikastaruak, gimnasioa, mendi irteeraketa bestelako tallarrak eta dittugun aukerenarabera antolatzen juango gara. Danadala, proiektuarekin bat egin nahi dabenedozeiñ ongietorrixa izango da. Eguazteneta domeketan egitten dittugu asanbladak,19.00etan. Bestalde, eibarko_gazte_ asanblada@hotmail.comhelbidera be idatzileikie”....eta kitto! 11/IX/16774 zkia.


10GAZTEKITTOteenajeaUnibertsitatean ikasitakoa praktikan jartzeko aukeraizan du azken hiru hilabeteetan Yanire Sagredok.21 urteko eibartarrak liburuak Madrilen lagaeta Radio Eibar Cadena Ser-en praktikak egin ditu.Esperientzia oso baliagarria egin zaio eta karrerarenazken urteari ekingo dio berehala.YANIRE SAGREDO, Kazetaritza ikaslea:“Irratiak ez ninduenhainbeste erakartzen”- Nola sortu zitzaizun RadioEibarren praktikak egitekoaukera?Unibertsitateko praktikak 5.mailan egiten dira normalean,hau da, kurtso honetan eginbeharko nituzke, baina nikudan egitea erabaki nuen. Orduan,madrilen ez geratzeagatik,Eibarrera etortzea pentsatunuen. Prentsa eta irratiaren arteanerabakitzea zen hurrengopausoa, eta aitak Radio Eibarrekinberba egin zuen. Ez zutenarazorik ipini eta horrelahasi nintzen.- Aurretik izan zenuen inongoesperientziarik kazetaritzamunduan?Ez. Gainera, esango nukeirratia zela gutxien erakartzenninduen hedabidea. Probatzeapentsatu nuen, ea gustatzenzitzaidan; izan ere, gustokoagonituen argazkilaritzaedo idatzizko prentsa. Praktikakziren, beraz, ez nuen ezergaltzeko.- Eta nolakoa izan da esperientzia?Egia esan, gustatu zait. Ezdakit hau ona ala txarra den, ezbainuen pentsatzen irrati-munduanmurgiltzea. Agian horrelaizan da Eibarren aritu naizelako.Hedabide lokala delako etadenetarik egin dudalako. Madrilenarituko banintz, agian,nork daki nongo departamentuanegongo nintzateke lanean,ez dakit nolako lana egiten…Gustatu zait Eibarko lanarenpresioa.- Espero zenuena zen?Ez. Gauza gutxi egingo nituelauste nuen, fotokopiak ateraeta abar. Baina inolaz ere,denetarik egin dut eta berehalahasi nintzen esatari bezala.- Hiru hilabete egin dituzu.Kurtso intentsiboa egitekohaina denbora.Hasierako hainbat pasarteipini zizkidaten nola aritzen nintzenerakusteko, eta bai, aldehandia igartzen dut hasi nintzenetikorain arte.- Orain karrera amaitzera.Bai, eta gero ez dakit zeregingo dudan. Lehen nuenideia pixka bat aldatu zait, irratiakleiho berria ireki dit, eta zalantzakdauzkat. Agian bestegauza batzuk probatu beharkonituzke konparatzeko. Badutastia horretarako.www.aldatze.orgIkasturte berria AUKERAK jasotzeko,emateko,sortzeko garaia izan dadila !!11/IX/16 ...eta kitto!774 zkia.


12ELKARHIZKETADatorren astean Eibar pixka batgaliziartu egingo da. GaliziarenEguna Euskadin jasoko duherriak hilaren 22tik 25era etaekintza ugari antolatu dira egunhauetarako. Programaren ardura‘As Burgas’ Eibarko GaliziaEtxeak darama eta berepresidenteak, AmilcarDos Santosek, etengabe lanegiten du dena ondo irtetzeko.- Zelan egiten dio aurre ʻAs Burgasʼ GaliziaEtxeak XXVI. Galizaren Eguna Euskadindelako jaiaren prestaketari?Lan handia eginez, baina gogo eta ilusio askorekindena ondo irten dadin. Gero ikusiko daemaitza nolakoa den.- ʻDia das letras Galegasʼ delakoetan eibartarrenbegiak izaten dituzue gaineangehien bat, baina oraingoan Euskadi osotiketorritako jendearenak izango dituzue.Erantzunkizun handikoa zuentzat?Erantzunkizun handiagoa daukagu orainarrazoi birengatik. Bata, Euskadi mailan egingoden jaia izango delako. Eta bestea, ʻDiadas letras Galegasʼ urtero egiten dugun zerbaitdelako eta gure kontura ia nahigabe prestatzenditugulako, baina oraingo honetan ezberdinada eta interes gehiago jarri behar dugudena prestatzerako orduan modu bateanesatearren. Euskadin 12 Galizako Etxe gaudeeta gure txanda heldu da orain. Espero dugudenak pozik geratzea.- Hamabi etxe zarete Euskadin. Honenprestaketa zuen esku dago bakarrik?Bai. Eurek lagundu egingo digute, bainaprestaketaren %80 gure esku dago.- Lehen aldia da Galiziaren Eguna Euskadinizeneko jaia Eibarren egiten dena. Zergatik,bada, orain Eibarren? Nolako irizpideajarraitzen duzue txandaketa egiterakoorduan?Orain dela hainbat urte komentatu zidatenjai hau prestatzeko ardura hartzeko, baina sasoihartan Untzagako plaza obretan zegoenAMILCAR DOS SANTOS, Galizia Etxeko presidentea:“Giro bikaina biziko duguGaliziaren Eguna Euskadin”eta ezin izan zen gauzatu. Iaz berriz aipatu zidatenjaia Eibarren egiteko aukera eta onartuegin genuen. Baiezkoa eman aurretik, halaere, alkatearekin berba egin eta berak aurreraegiteko esan zidan, Eibarrek horrelako zerbaitmerezi zuelako. Udalaren aldetik laguntzahandia jaso dugu.- Zer azpimarratuko zenuke jaiaren programaguztiaren gainean?Programa indartsua da. Giro ona biziko daegun horietan. Jaiak antolatzeko batzordeaknire esku utzi zuen programaren diseinua mailahandian eta ʻDia das letras Galegasʼ jaietanhartutako esperientzia kontuan izanik, ez zaitegunean zehar espazioak uztea gustatzen.Hau da, ekintza bat arratsaldeko 14.00etanipintzea eta hurrengoan 20.00etan. Orduan,egun osoan zehar zerbait egongo da, egunosoko edozein momentutan etortzen denakekintza batean parte-hartzeko aukera izateko.- Patxi Lopez eta Alberto Nuñez Feijoo etortzekoakomen dira.Nuñez Feijook ezin izango dela etorri esandigu. Mexikora joan behar du eta kontseilaribat bidaliko du. Patxi Lopezek, berriz, agendaoso betea daukala esan digu, baina ahalegindukodela etortzen.- Eibarren handia da galiziarren komunitatea.Zergatik uste duzu gertatu dela hori?Beno, nik nire kasuaz bakarrrk egin dezaketberba. Nire herrian nekazaritzan lan egiteabesterik ez zegoen eta ez zuen askotarakoematen. Jan eta edateko, besterik ez. Nik zerbaitgehiago nahi nuen eta hona etorri nintzen.Gustatu egin zitzaidan eta 43 urte daramatzatordutik hemen. Etorkizunean jubilatu ezkero,hemen jarraituko dut.- ʻMorriñaʼ-rik ez dago?Bai (barreak), baina egun batzutarako harajoan eta nahikoa da. Gainera, honezkero ezdaukat familiarik han, semeak hemen dauzkat…hemengoa naiz.- Zer esanahi du zuretzat, pertsonalki, GaliziarenEguna Euskadin hemen ospatzea?Ilusio handia egiten dit. Pentsatzen dut Eibarrentzatona dela eta, era berean, baita ʻAsBurgasʼ Galiziako Etxearentzat. Hori dena ondoirtetzen bada, gaizki joanez gero alderantzizizango dela pentsatzen dut. Espero dutkritika onak jasotzea.CARLOS DEL RÍO ROJO(2011ko irailaren 11n hil zen,62 urterekin)SOZIEDADEKO KIDEAK11/IX/16 ...eta kitto!774 zkia.


Sari guztiak banatu genituenArantzazu egunaGipuzkoan jaiizanik, asteburuluzea genueneibartarrok Arratekojaiak behar denmoduan ospatzeko.Eta urteroko moduan,zerura begira pasatugenituen aurreko egunaketa esandakoakbete ziren: eguraldiezin hobea izan duguegunero. Goizean goizetikzegoen jendeaArraten, batzuk gaupasaeginda, beste batzuksasoiz oinez igota.Lehenengo autobusekinbatera, jendeabatzen hasi zen.Hiru mila saritik gorazituen Kittonbolak,guztiak banatu nahianeta goizean goizetiktxokoa atontzen ibilieta gero, goizeko hamarrakpuntuan, Arratekoelizako kanpaieklagunduta, saldu zirenlehenengo boletoak.Handik gutxira irtenzen lehenengo oparihandia, handia benetanAlfako gosari kitarenkaxa; pozarrenjoan ziren irabazleak.Jarraian, besteak beste,boligrafoak, jamoiak,kamisetak, diskogogorrak eta komunerakokit-ak.Aurten ETBko kamarakere izan ziren,hainbat sari zelan banatzenziren zuzeneanikusi zuen batek bainogehiagok, Orbearen bizikletabarne. Eta gutxikagutxika, batzuk“jarraittu jokuan”,besteek oparia, Kittonboliahustea lortugenuen arratsaldeko17.30etarako. Horregatikeskerrak emanbehar ditugu, egunean3.000 sariak banatzealortu genuelako.EGUNEROKORAKOLAGUNTASUNAEskerrik asko opariakeskaintzen parte hartuduzuen enpresa, komertzioeta dendeihasteko (hurrengoorrietan dituzue horrekopariok eman dizkigutenguztien izenak).Horrek barik ezinezkoaizango litzatekesari kopuru horiematea, beraz eskerrikasko, zuek ere bizitzendiharduzuen egoeragogorrean gurekin bategin duzuelako.Eta Kittonbolan partehartu zenuten guztioiere eskerrik asko.Gure egunerokotasunerakogarrantzi handiadu Kittonboliaketa aurrera jarraitzen,hitzaldiak antolatzeneta gure abar luzeaneragingo du laguntasunhorrek. Arrateegunean gastatutakoeurotxo horrek ematendu fruiturik. Guztionartean euskarakEibarren bere lekuaizan dezan.KiTTONboliaLEIREITURBE


KiTTONboliaUrteroko moduan, opariz bete genuen Arrateeta zortea izan zen nagusi Irailaren 8an.Zuen laguntzarik barik ez litzateke posible.Eskerrik asko ere parte hartu duzuendenda eta enpresa guztiei!!!• Alfa• Burbujas y más• Cadenas Iris• El Corte Ingles• Ansa bitxitegia• Artola jatetxea• Askasibar• Aspe• Astigarraga• Athletic Club• Azitain erretegia• Azpiri jostundegia• Azpirisaneamenduak• Baglietto• Basik• Batzokia• Benicoba• Blanca loradenda• Calefacciones Eibar• Capi• Depor taberna• Dirdai bitxitegia• Ditare• Drach• E&M• Egañaelektrodomestikoak• Egurenelektrodomestikoak• Eibar Rugby Taldea• Eibarbus• Eibarko TxirrindulariElkartea• Eibarko Udala• Eklipse• El Cantónde la Avenida• Emankor taldea• En boga ileapaindegia• Eroski Hipermerkatua• Errebal kirolak• Eskarne jatetxea• Eslune• Esteban Oroz• ...eta kitto!• Farmalur• Gar Men• Gerritek• Goien oinetakoak• Gratzina• Guby mutilak• Guby neskak• Hodei taberna• Idoia Bergaretxe spa• Ikusimakusi• IndustriasG. Arizaga• Industrias Mail• Industrias Rosi• Irritsa• Itxesi• Izadi loradenda• Izane


OSTALARITZA - VENDINGZure zerbitzuraostalaritza • enpresentzako •erregistro eta gestio sistemakurkotronik@urkotronik.com• Jauregui• Mertxe gaztaeta txerrikiak• Neure• Orbea• Trinkete• Jaz- Zubiaurre• Jeronimo• Kantabria jatetxea• Kareaga bitxitegia• Kerala• Ketesa• Kinkila• Krabelin hotela• Kros-sports• Lakett• Laumar loradenda• Leder• Lide• Lola’s• Mamacas• Manpel• Marian-Idoia spa• +qwapos• Meka-Hotel• Mega• Pirritx eta Porrotx• Pitxiak• Publiresa• Salaberria bitxitegia• Solera Eibarresa• Solera Estankoa• Su Beroa-Oishi• Su Ta Gar• Talleres AIBE• Tribeka• Udalaitz• Ulmar• Umea• Urdanibia• Urkotronik• Valenciaga• Yraolagoitia• Zero• ZurkuluEskerrikaskopartehartuduzuendanori!


ertso-saiuabertso-afarixaarratekopaella lehiaketiadantza-txapelketiaMP5igoeria pausutikgau kontzertuaZe Esatek!herri-afarixaDJ jaixazelaikobaifloridadea


prozesiñuaArratekoAmarendantzakjubilauendako bazkarixaherri-kirolakJoselu Anaiakidi-probakgaztetxiarenaldarrikapena


18KIROLAKSimon Aldazabal igoerak aurrekomarka guztiak gainditu zituenMARKA BAT BESTEAREN ATZETIK: HORRELAKO PARADAESKAINI ZIGUN LASTERKETAREN XVI. EDIZIOAK, parte-hartzaileenkopurutik hasita. 50 gizonezko eta sei emakume izan zirenKlub Deportiboaren aurrean emandako irteera puntuan. Bost kilometroeta erdiko penditza gogorrak, gainditu ondoren, errekorrak batabestearen atzetik heldu ziren eta: Horrela,Loiun bizi den El Hassan Oubaddi marokoarrak,25 minutu eta bi segundoko denborarekin,probaren marka berria ezarri zuen,Jon Garrausen denbora bi segundotan hobetuz;emakumeetan, bestalde, gure herrianbizi den Cristina Loeda galiziarrakNerea Amilibiak zuen marka hobetu zuen,errekorra 32ʼ21ʼʼtan lagaz. Igor Gonzálezizan zen eibartar onena, 5. postuan sailkatuzeta, beteranoen mailan, honakoak izanziren onenak (denak ere eibartarrak), bakoitzabere mailan: 44 urtera arte, JoseMari Bernedo; 54ra arte, Iñaki Alday; 64raarte, Josu Elejalde; eta 65etik gora, FernandoSerrano. Emakumeen arloko lasterketan,Ane Ziaran 3.a izan zen eta AitziberUrkiola 5.a.Nerea Amilibiaren marka gaindituzuen Cristina Loedak aurten.Arku tiraketan jarduteko ikasturteahasi dute Mogel-IsasinIllescasek mugimendua egiten Alex Aranzabalen aurkako partidan.Aranzabalek berdindu egin zuenIllescas handiarekin xakeanEIBAR FOBALL TALDEKOPRESIDENTEAK XAKEANAHIKO BAZTERTUTA BA-DU ERE, ikasitakoa gordetzenondo dakiela erakutsi zuen zapatuanMiramar jauregian jokatuzen xake erakustaldian. MiguelIllescas Maisu Handiakprobintziako 26 xakelariri eginzien aurre, aldi berean jokatubeharreko beste hainbestepartidatan, bi bakarrik galduz,hamar berdinduz eta beste hamalautangaraile irtenda. AlexAranzabalek eta Kataluniakomaisuak berdinketa adostu zuten,azken honek damaren peoiarekinegindako irteerari defentsaholandarrarekin erantzuneta gero: www.deporeibar.com/xakea webgunean ikusidezakezue partida komentatuta.Julen Garro Deporreko ordezkarigazteak ere aukeraizan zuen Miguel Illescasi aurreegiteko.AZKEN URTEETAKOARI JARRAITUZ, EIBARKO ARKULARIAKTALDEKOEK HAUR ETA HELDUENTZAKO URTE OSOKOIKASTURTEARI ekin diote, bai hastapen zein hobekuntza mailetan.Klaseak Mogel-Isasi institutoan emango dira eguaztenetan:umeen kasuan, 18.00etatik 19.30etara arte, eta helduenentzako,19.00etatik 21.00ak arte. Materiala Arkulariak taldeak ipiniko du etainteresatuta daudenek 639-266340 eta 94-4261468 telefono zenbakietaradeitu dezakete, edo bestelako informazioa jasowww.arkulariak.net webgunean.Hilaren 27an hasita, capoeiraikastaroa KalamuanKALAMUA JUDO TALDEAK CAPOEIRA IKASTAROA ANTOLA-TU DU, UMEENTZAKO ETA HELDUENTZAKO. Hasteko, hilabetekoproba egingo dute, irailaren 27an hasita, eta horren araberaantolatuko dituzte hurrengoak. Arte martzial horretan ibilbide luzeaegin duen Igor Ezpeletak emango ditu klaseaketa izen-ematea zabalik dago honezkeroKalamuako lokaletan.Capoeirak kirola, abestiak, musika eta kulturabatzen ditu eta, aurkaria garaitzea baino,jolasa bilatzen du, bi lagunen arteko elkarrizketaerritmikoa eskuratu arte. Borroka arteikusgarri hori portugaldarrek Afrikatik Brasileraeramandako esklaboek sortu zuten.Diana elkarteko ehiza lehiaketan parte hartu zutenak.Eskualdeko ehiza txapelketajokatuko da bihar ZambrananZAMBRANAN, OHIKOA DENEZ, ETA GOIZEKO 08.00-ETANHASITA. BERTAN IZANGO DIRA DIANA (Eibar), La Unión (Elgoibar)eta Kilimon (Mendaro) elkarteetako lehiaketa horretarako sailkatua.Bakoitza epaile lanetan jardungo duen beste ehiztari batekinjoan beharko da txapelketara. Txakurrarekin egiten den ehiza txikikomodalitate horretako Diana elkarteko txapelketa jokatu zen aurrekozapatuan, Zambranan bertan, eta Francisco Trincado izanzen onena, piezetan Iñigo Gisasolarekin berdinduta, baina lehenagohelmugaratuta. Beteranoetan Jose Luis Gisasola izan zen onena.Guztira 13 ehiztarik hartu zuten parte.11/IX/16 ...eta kitto!774 zkia.


Pilota Kluben Arteko txapelketahasiko da gaurGIPUZKOAKO KLUBEN ARTEKO TORNEOA KADETE, JUBE-NIL ETA SENIOR MAILETAN JOKATUKO DA, buruz-buru eta binakakomodalitateetan, probintziako Pilota Federazioak antolatuta.Klub Deportiboak zazpi bikote aurkeztuko ditu eta gaur Astelenan,20.15etatik aurrera, izango dira horietako bi: kadeteenmailakoek lazkaotarren aurka jardungo dute eta, seniorretan, Zubizarreta-Agirrebeñabikoteak Azkoitiko ordezkariak izango dituzteaurrez-aurre.Bestalde, aurreko domekan,Arrateko Kofradiarenegunean, bertako frontoiakerakusten duen leundutakoporlanezko lurra aurrekoetanbaino irristakorrago zegoenarren, pilotariek ondo moldatuziren (batzuk besteak bainohobeto) eta, azkenean, Zubizarreta-Egañabikotea Unamunzaga-Bengoetxeabainogehiago izan zen (22-13).Sergio Salgado eibartarraEuskadiko squash selekzioarekinASTEBURUAN MADRILEN JOKATUTAKO ERKIDEGO AUTO-NOMIKOEN ARTEKO TXAPELKETAN, Euskadik 11. postua eskuratuzuen, bertako madrildarren aurkako norgehiagokan galdueta gero: egia esateko, berdindu egin zuten bai irabazitako partiduetaneta baita set kopuruan, baina puntoetara galtzaile irten zireneta horrek ez zien lagaaurrera jotzen. SergioSalgado Klub Deportibokoordezkaria izan zen taldeaneta, berak 3-1 irabaziarren, bestelako emaitzekez zieten lagundu aurreraegiten. Partidu hori galduta,Gaztela - La Mantxakoekinjokatu zuten hurrengoaeta hor 3-1 nagusituziren Euskadiko ordezkariak,tartean Salgadorengarapenarekin.Salgado, ezkerretik lehena, Deportiboko taldekideekin.Orientazio ikastaroak egitekoaukera bi urrianKIROLAK 19Eibarrek Lemona hartuko du biharTELEBISTAZ ESKAINI-KO DUTEN PARTI-DUAN, LIGAKO BOS-GARREN PARTIDUA jokatukodu bihar Manixentaldeak Lemonaren aurka.Taldea hazitzen doan seinaleakbadiren arren, sailkapeneanbadu oraindiktartea Eibar Foball Taldeakgora egiteko. Aukerapolita izan daiteke biharkoa,Lemona talde indartsuaIpuruan bisitari izango den honetan. Bertan dihardute jokatzenlehen Eibarren jardundako hiru jokalari: argazkiko Jon Gaizka Apraizeta Javier Gurrutxaga defentsekin batera, Imanol León erdilaria.Bestalde, atzo eguerdian Espainiako Foball Federazioan egindakozozketan Eibar-ek, libre geratzea lortu ez bazuen ere, ez zuen zortetxarra izan, etxean hartuko baitu Ponferradina urriaren 12an.GIPUZKOAKO MENDI FEDERAZIOAK ANTOLATUTA, URRIA-REN LEHENENGO ASTEBURU BIETAN orientazio ikastaroak egitekoaukera izango dute mendizaleek. Horrela, hilaren 1ean eta 2aniparrorratza erabilita egingo dute eta hurrengo asteburuan -urriak 8eta 9- GPS-a lagun dutela. Ikastaro bietan mapak zelan erabili, teknikenaplikazioa, mendiko ibilbideen antolaketa eta “galduta” egoerarizelan aurre egin izango dira jorratu beharrekoak. Informaziogehiagorako, www.gmf-fgm.org webgunera jo dezakezue.Hamalau talde izango ditu aurtenere foball-zaletuen LigakBIHAR HASIKO DA KIROLJOKOAK BABESTEN DUEN FO-BALL-ZALETUEN LIGAREN EDIZIO BERRI BAT, oraingoan erehamalau talderekin. Isasiko Kiroljokoaren lokaletan aurkeztu zutentxapelketa martitzenean eta lehenengoko jardunaldiak honako partiduakizango ditu: bihar zapatua, 09.00etan, Durango-Esmorgaeta Caserío Xok-C. Dental Ekoden; 10.30etan, EzDok-Living; eta12.00etan, Tankemans-Murillo/Nazario. Etzi, bestalde, honakoakizango dira neurketak: 09.00etan, Areto-Azkena; 10.30etan, Txoko-Alkideba;eta 12.00etan, Teknografik-Koskor.Urkiko nesken bigarren taldea osatze bideanURKIKO EMAKUMEZKOEN SEK-ZIOAK DEIALDIA EGIN DU FOBA-LLAZ GOZATZEKO GOGOA DU-TEN 1998an eta 1999an jaiotako guztiendako.Urkiko bigarren taldea jokatzekointeresatuta daudenek martitzenetaneta barixakuetan egiten dituztenentrenamenduetan aurkeztu dezaketeeuren burua edo, bestela, honakotelefono zenbakietara deitu dezakete:691-536425 (Alberto Lamariano)eta 943-701904, hona 18.30etatik19.30etara (Calderón-engatik edoTxus-engatik galdetuz)....eta kitto! 11/IX/16774 zkia.


20KULTURA“Saben aquel que diu…” Seguru askori beltzez jantzitakog izon bizardunaren irudiadat orkiola. Eug enio t xist ekont alari kat aluniarrarena.Orain dela 10 urte joan zitzaigun trag oa eta zig arroarekineskuan txisteak kontatzen zit uen g izona, bainaReug eniok Gerard Eug eniorensemearen eskutik beret xist eak ekarriko dizkig ubihar 20.30 eta 22.30etan.GERARD JOFRA, Eugenioren semea:“Eugenio umorearenerreferentea da”- Eugeniok bere lehen LP-a etakasetea 1979an grabatu zituen.Non geratu dira sasoihaiek!Bai, tira, baina gaur eguneanere ez pentsa, gauzak ez diragehiegi aldatu. YouTube-n Eugeniorenizena ipiniz gero mila txisteaurki ditzakezu eta seguru horrelaegiten duela jendeak.- iPodaren sasoi honetan ezda, bada, arrunta izango kotxeanedo autobusean, adibidez,txisteak entzuten joatea.Begira, nire aita omentzekoasmoarekin garatu nuen proiektuhau Berarekin lan egin nuen, berarekinbidaiatu nuen, eta osogoiz laga bagintuen ere, umorearidagokionez erreferentea izandela esango nuke. Ez nekien nolaomendu ahal nituen bai aita,bai ama: txisteen bilduma ateratzea,liburua… baina hori eginezgero Eugenioren semea bere aitarenizenarekin dirua egiten aridela pentsatuko luke jendeak. Bainolaz ere. ʻSaben aquel que diuʼekoizpen-etxea sortutakoan berediskografia doan ipini bainuenwebgunean. Hor ikusi nuen jendeaktxisteak nahi zuela autoandoan bitartean entzuteko.- Ohiturak, beraz, ez dira hainbestealdatu.Ez. Gainera, umorea oso garrantzitsuada sasoi honetan.- Nola sortu zenuen ikuskizuna?Nire aita imitatzen zuen batendeia jaso nuen. Reugenio zen.Esan beharra dago, Eugeniokimitatzaile asko izan dituela, bainaorain eskaintzen duguna imitatzetikharatago doa. Beno, imitatzailehura ikusi, laguna egineta 2009an taberna batean, lagunartean, eszenatokira igo etaikuskizuna eskaini zuen. Lagunenaurpegia ikusita, pentsatunuen ez zegoela omenaldi hoberikhori baino. Ordutik hona urtebi daramatzagu lanean, 400ikuskizun eskainita, beste berribat aurkeztear Bartzelonan eta22an zerbaiten hasiera izangoden liburua ere aurkeztuko dut.Pozik nago emaitzaz eta ikuskizunaikustera doan publikoarenprofilaz.- Zergatik?Eugenioren publikoa 50 urtetikgorakoa da normalean, bainaantzerkian 10 urteko umeak ereikusten ditut. Hori izan da nireezustekoa. bi edo hiru belaunalditakopertsonak jasotzen ditugu.Laukoak ere! Eraikita zegoenzerbaiten gainean zerbait gehiagoeraikitzen dihardugu eta, horrela,batzuek lehen ikusi ezinizan zuten zerbait ikusi dezaketeorain.- Tragoa eta zigarrotxa eskuanhelduz txisteak kontatzen zituenEugeniok. Gaur egun, ordea,ezin da erre espazio publikoitxietan. Arazorik izan duzuzentzu horretan?Ez. Mundu guztiak daki erretzeatxarra dela, baina gaur egunlandare sendagarriekin egindakozigarrotxoak daude eta efektubera lortzen da. Kopa, bestetik,laranja kolorezko zerbaitekin betetzendugu. Berak ere horrelaegiten zuen, batek daki whiskiaedo zer zen.Maite Arriagarekin klasean diharduten ikasleen lanek hasi dute ikasturtea. / EKHI BELARTopalekuak ikasturteari ekin dioAURREKO ASTEAN EKINZIOTEN TOPALEKUANIKASTURTEARI, MAITEARRIAGA ARTISTA PLASTI-KOAK ELKARTEAN BERTANEMATEN DITUEN klaseetatakobost taldeen inguruko lanenerakusketarekin. Eta gaur arratsaldean,berriz, bakarkakobeste erakusketa bat zabaldukodute Zuloagatarren kalekoaretoan, Josu Muguruzaren arte-ibilbidealaburbiltzen dutenhainbat lanez osatutakoa hainzuzen ere. Hilaren 25era bitarteanmartxan egongo den erakusketaohiko ordutegian ikusteko moduan izango da: astelehenetikbarixakura bitartean 19.00etatik 21.00etara eta asteburuetan12.00etatik 14.00etara eta 19.00etatik 21.00etara.Hiru argazki erakusketa irailerakoEIBARKO KLUB DE-PORTIBOKO ARGAZ-KILARITZA TALDEAKIRAILERAKO ARGAZ-KI ERAKUSKETAKPRESTATU DITU. Deportabernan Olot-ekoargazkilaritza elkartekoenargazkiak daudeikusgai, El Ambigú kafetegianJose Maria Sasietaren“Paisajes deluz” izenburuko erakusketadago martxan etaPortalea tabernan, berriz,Federico Cuencarenlanak ikusteko aukeradago. Hiru erakusketakhilaren 30era arteegongo dira ikusgai.11/IX/16 ...eta kitto!774 zkia.


KULTURA21Saria Imanol Arias aktorearentzatErakusketa eta DJ-ak KarrikanASTELEHENEAN, HILAREN19-AN, URTERO KUTXAKEMATEN DUEN “UNA VIDADE CINE” SARIA JASOKODU Imanol Arias aktoreak Donostian,Kutxak Andia kaleanduen egoitzako areto nagusian.Kutxak aditzera emanduenez, astelehenean 19.00-etan emango diote saria aktoreari,Bilbe V eskultura hainzuzen ere. Saria eman eta jarraian,Imanol Arias protagonistaduen “La muerte de Mikel”filma emango dute. Bereaurretik Antonio Mercerok(2007), Elías Querejetak(2008), Pedro Oleak (2009)eta Xabier Elorriagak (2010)jaso dute saria.KURTSO BERRIARI EKIN DIOTE KARRIKA TABERNAN, RUBENEN ERAKUSKETA BEREZI BA-TEKIN: “MEDUELELAVIDA”. Erakusketa lau ataletan dago banatuta: serigrafiatutako biniloak etagraffitia, eskultura metalikoa, margolanak akrilikoan eta marrazkiak paperean. Artelanak birziklatutakoedota berreskuratutako langaiekinegindakoak dira, artistak kontsumogabeko sorkuntza eta zabor birziklatuaridioten maitasunaren isla.Bestalde, bihar gauean, 23.30etatikaurrera, DJ Jaia ospatuko da Karrikatabernan. Disko jartzaile saioanparte hartuko duten DJ-ak Beato,Barrene eta Boli izango dira.“Meduelelavida” lau ataletan banatutako erakusketa eskainiko du Rubenek.“El precio de la libertad”ZinemaldianASTELEHEN ILUNTZEAN, ZINEMALDIAREN BARRUAN,20.30-ETATIK AURRERA VICTORIA EUGENIA ANTZOKIAN“El precio de la libertad”, Mario Onaindiaren bizitzan oinarritutakopelikularen estreinaldia eskainiko da. Ana Murugarrenek zuzendutakopelikularen hainbat zati Eibarren grabatu ziren eta extramoduan hainbat eibartarrek hartu zuen parte.laburrakAFARIKETANAstelehenean ekingo zaioAfariketan programakomatrikulazioari: hilaren 19aneta 20an arratsaldez,16.00etatik 18.00etaraegongo da izena ematekoaukera Amaña eta Urkikoludoteketan eta Indianokuagaztelekuan. Hilaren 21, 22eta 23an, berriz, goizezegongo da matrikulabetetzeko aukera -10.00etatik13.00etara- Indianokuagaztelekuan (Muzategi, 3).IRAKURKETA KLUBAKJuan San Martin Liburutegiakhelduendako zein umeendakoirakurketa klubak antolatuditu. Helduen kasuan,16 urtetik gorakoek emandezakete izena eta Eibarrenerroldatutakoek lehentasunaizango dute. TxominMagdalena Arriagak emangoditu klaseak, Portalean hilero(urriak 11, azaroak 8,abenduak 13, urtarrilak 10,otsailak 14, martxoak 13,apirilak 10 eta maiatzak 15).Umeen irakurketa klubaurrian hasi eta maiatzerabitartean emango dute.Informazioa eskatzeko etaizen-emateko Pegorara jodaiteke, hilaren 23ra arte.EUSKERA GURASOENTZATUdal Euskaltegiak eta AEK-ek,Udalaren eta ikastetxeenlankidetzaz, berezikigurasoentzat pentsatutadauden euskera klaseakantolatu dituzte, EuskaraBiziberritzeko PlanNagusiaren (EBPN) barruan.Horrekin batera, euskaltegibietan matrikulazioa zabalikdago, AEKn hilaren 30eraarte eta Udal Euskaltegianhilaren 22ra arte.matrikulazabalik2 0 1 1 / 1 2 E U S K A R A I K A S T A R O A KEUSKALDUNTZE OROKORRA(aurrez aurrekoa edo autoikaskuntza)XEDE BEREZIKO IKASTAROAK(aurrez aurrekoa)• 1. / 2. / 3. (EGA) eta 4. mailak• Hizkuntza eskakizunak: IVAP, Irale, OsakidetzaSostoa 1, 1. solairua Telefonoa: 943 201 379 eibar@aek.org...eta kitto! 11/IX/16774 zkia.


22KULTURARosa Cedrón-en kontzertua ColiseoanAbeslari galiziarraren kontzertuaren berri ematen duen kartela. Luarna Lubre taldean jardundakoa da Cedrón.DATORREN EGUENEAN, 20.30-ETANKONTZERTUA ESKAINIKO DU ROSACEDRÓN ABESLARI GALIZIARRAK,Jai Productions-ek Kutxaren eta EibarkoUdalaren laguntzarekin antolatutako ekitaldian.Rosak biolontxeloa jotzen du eta,horrez gain, kantatu ere egiten du-eta.Berarekin batera bere anaia Javier Cedrón-ek(bioliña) eta Alex Blancok (gitarra)jardungo dute. Eskaintzen duten musika“oso sentzazio gogorrekoa da, oso barnerainosartzen diren musika eta letrekin”.Kontzertua Galiziako Kultur Etxeek egingodute topaketatik aparte antolatu dutenarren, jai horretan murgiltzeko aukera bikainaeskainiko duela uste dute antolatzaileek.Gainera, Eibarren egongo delaaprobetxatuta, abeslariari jaialdiko pregoiairakurtzeko gonbidapena egin diote.Goi mailako musikariaRosa “Luar na Lubre” Galiziako folk taldekoabeslari eta biolontxelista izan zen 9urte eta bost diska grabatu zituen sasoihartan. Mike Oldfield-ek deituta, TubularBells III diskan “The Inner Child” abestiagrabatu zuen Londresko Oldfielden estudioan.Gero, diskoaren mundu mailakoaurkezpenean Londresen abestu zuen.“Nigth of the Proms” biran ere, “MondligthShadow” eta “To France” bezalako abestiakkantatu zituen Oldfieldekin.2005. urteaz geroztik bakarka dihardumusika eredu berriak jorratzen eta GaliziakoKultura eta musika folk zeltareneredu bilakatu da mundu guztian zehar.Bost kontinentetan aritu da abesten etabesteak beste, aurten Madrilen, PlacidoDomingoren omenaldian, tenorearentzatbereziki abesten izan zen. “Luar naLubre” laga zuenetik, Euskal Herriraabestera datorren lehenengo aldia izangoda. Txartelak aldez aurretik erostekoaukera dago (14 euro) eta egunean bertan,leihatilan ere salgai ipiniko dituzte(17 euro).Iñaki Serranoren lehenengo liburua kalean“DESIO IZENEKO TRENBATEAN”, BI MUTILGAZTEK INTER-RAILTXARTELA HARTUTAEUROPAN ZEHAR egitenduten bidaiaren “kronikaganberroa” aurkeztu zuenorain egun batzuk IñakiSerrano eibartarrak Elkarargitaletxean. Liburuak128 orrialde ditu eta egunkariitxurako egiturari jarraitzendio, 30 egunekobidaiaren inguruko gorabeherakkontatuz. Bere aurrenekoliburua bada ere,Iñaki Serrano (eskuman) berarekin batera beste libru bat aurkeztu zuenJosu Waliñorekin aurkezpen egunean.Zuzenbidean lizentziatua eta Administrazioan lan egiten duen Serranok aurretikere hainbat sari jaso ditu literatura arloko lehiaketetan.Lehen Sorospen ikastaroaDYA GIPUZKOAK LEHEN SOROSPEN ETA SO-ROSLE IKASTAROA ANTOLATU DU, ARLOHORRETAN OINARRIZKO EZAGUERAK jasonahi dituztenentzat. Ikastaroan parte hartzen dutenekegunero aurkitu ditzakegun arrisku egoeranagusiei nola aurre egin ikasiko dute: bihotz-birikensuspertzea, zauriak, hausturak, erredurak…Interesatuta dagoen edonorentzako den ikastaroanez da behar aldez aurretik ezaguerarikizatea. Irakasleak DYA Gipuzkoako IrakaskuntzaEskolako mediku, erizain eta monitoreakizango dira eta klaseak urriaren 3tik 28ra emangodituzte, 19.00etatik 21.00etara DYAko EibarkoOrdezkaritzan (Pagaegi, 5 behean). Matrikulak100 euro balio du. Bestalde, azterketakgainditzen dituzten ikasleentzat EHUrako unibertsitateko2 kreditu ematen dituen SorospenTitulua jasoko dute.LORADENDALOREA HERNANDEZ ARIZAGAINGELES FILOLOGIAN LIZENTZIATUAIbarkurutze, 4 - 1. ezk. 605 716 717– Lora eta landare naturaleta lehorrak– Ezkontzetarako lorakSan Juan, 1 Tel. 943 20 33 2911/IX/16 ...eta kitto!774 zkia.


laztanakemoten...Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzendizugu. Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazkibikoitzarena (bikoteak...) 8 euro (...eta kitto!ko bazkideentzat %20ko deskontua).Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.AGENDA23Zorionak, MARKEL,hillaren 11n hiru urtebete zenduazelako.Patxo potolua famelixaguztiaren partez.Zorinak, IRATISan Martin, hillaren5ian bost urte eginzenduazen-eta. Muxuhaundi bat etxekuenpartez.Zorionak, EGOITZ,abuztuaren 20xan lauurte egin zenduazeneta.Naroa, Markel etaEnekoren partez, askomaitte zaittugu-eta.Zorionak, ILARGIAldalur, abuztuaren28xan urtia betezenduan-eta.Famelixaren partez.Zorionak, NAIA, hillaren2xan urtebete eginzenduan-eta. Laztanhaundi bat Eibarkofamelixaren eta, batezbe, Uxueren partez.Zorionak, UXUE,hillaren 6xan urte bibete zenduazelako.Laztan potolo batfamelixa guztiarenpartez.Zorionak, MAIALEN!!!!Zuk hiru urte. GukPoztasunaren hirumende.Zorionak, MADDIGutiérrez Lete,gure txirrindularionenaren zazpigarrenurtebetetzian. Aupa,txapeldun!Zorionak, JUNE,astelehenian lau urtebeteko dozuz-eta.Etxekuen partez.Abuztutik beste morrosko batdakagu etxian: PEIO. DANELekprimeran zaintzen dau. Muxu pillaetxekuen partez.Ongietorri julixoko 22xan jaixo zanMIREN Belda Zuluagari. Patxopotolo bat aitatxo, amatxo etaAMAIAren partez.zinea Coliseoan”Bad Teacher”Zuzendaria: Jake KasdanAktoreak: Cameron Díaz,Justin Timbelake, Lucy Punch,Jason Segel16an: 22.3017an: 17.00, 19.45, 22.3018an: 17.00, 20.0019an: 20.30”Arriya (La piedra)”Zuzendaria: Alberto GorritibereaAktoreak: Iban Garate,Ramon Agirre, SaraCasasnovas, Begoña MaestreZorionak, UNAX eta NAHIA. Muxu haundibat bixontzako.Zorionak, LUCIALorizate García,domekan zortzi urteegingo dozuz-eta.Muxu potolo bat ama,aitta eta Marinarenpartez.Zorionak, INTZA eta MALEN, bixar eta etzi4 eta 6 urte beteko dozuez-eta. Gure etxekoprintzesak haunditzen doiaz!16an: 22.3017an: 19.45, 22.3018an: 17.00, 20.0019an: 20.30”Conan el Bárbaro 3D ”Zuzendaria: Marcus NispelAktoreak: Jason Monoa,Ron Perlman, Stephen Lang,Rose McGowan16an: 22.3018an: 20.0019an: 20.30”Los pitufos”17an: 17.0018an: 17.00HILDAKOAK- Rosa Gil Barrios. 79 urte. 2011-VII-29.- Isabel González Verano. 76 urte. 2011-IX-2.- Jesus Gallastegi Arana. 84 urte. 2011-IX-4.- Conchita Azpiazu Iriondo. 86 urte. 2011-IX-4.- Juan Lazpita Garitaonandia. 90 urte. 2011-IX-5.- Resurrec. De la Iglesia Pérez. 77 urte. 2011-IX-7.- Juan Apellaniz Etxeberria. 80 urte. 2011-IX-7.- Constantino Telleria Martínez. 92 urte. 2011-IX-8.- Eugeni Eguren Agirrezabal. 84 urte. 2011-IX-9.- Agustin Urbistondo Bilbatua. 62 urte. 2011-IX-11.- Antonia Ibarra Goikoetxea. 79 urte. 2011-IX-11.- Carlos Del Río Rojo. 62 urte. 2011-IX-11.- Julio Prieto Bergaretxe. 84 urte. 2011-IX-12.Zorionak, URKO eta GARAZIArakistain Mendizabal, hillaren12xan hiru urte bete zenittuzten-eta.Famelixa osuaren partez.JAIOTAKOAK- Soraya Plaza Rubio. 2011-VIII-31.- Ismael Gómez Rodríguez. 2011-IX-6.- Ane Cabezas Castro. 2011-IX-7.- Jokin Sáez Etxeberria. 2011-IX-8.- Nora Alvarez Mosquera. 2011-IX-9.- Udane González Cristóbal. 2011-IX-10.- Ane Lasheras Sánchez. 2011-IX-11....eta kitto! 11/IX/16774 zkia.


24AGENDAhoroskopoaARIESPlan asko dituzu uda ostean,eta proposamen asko. Baina egunak24 ordu besterik ez ditu: denboraondo kudeatu beharko duzu.TA URUSBihotza aztoratuta daukazu. Unebereziak biziko dituzu, baina ezduzu jakingo ondo nora jo: aurreraedo atzera egin behar duzun...GEMINIJendeak zoratu egingo zaitu. Zergatikez duzu “nahikoa da” esaten?Ordua da kontrola hartu eta gauzakbesteen eskuetan ez lagatzeko.CANCERZer duzu buruan? Ez zarakonturatzen egiten duzunaz?Ardura gehiago behar duzu etaegiten duzunean hobeto pentsatu.LEOAlbiste garrantzitsuak jasokodituzu hurrengo egunotan: albistezoragarriak izateaz gain, ezustekoederra ere jasoko duzu. On egin!VIRGOErlaxatu behar duzu: gauzak lasaiagohartu eta merezi duenari bakarrikgarrantzia eman. Denbora gehiegigaltzen duzu tontokerietan.LIBRADena nahi duzu eta hori ezinezkoada. Batzuetan aukeratu beharra dago:horretarako sasoia helduko zaizu,orain ez bada ere, laster batean.SCORPIUSIndar faltarekin sentituko duzugorputza eta horrek ez dizu askolagunduko dituzun proiektuetan.Hala ere, borrokalaria zara zu.SA GITTARIUSEman eta eman zabiltza, eta gutxitanjasotzen duzu zerbait. Eskuzabalaizatea oso ondo dago, baina inozoaizateraino ez. Ikasiko duzu.CAPRICORNIUSOpariei ezetz esatea ez da osoelegantea, baina batzuetan badaudejaso nahi ez diren opariak. Ezetzesateko ausardia izango al duzu?AQUARIUSAmetsak batzuetan bete egiten dira,baina ez da oso komenigarriailargian bizitzea. Errealitateakhorrelako zeozer erakutsiko dizu.PISCISAste nahiko aldrebesa biziko duzu…eguaztenera arte. Hortik aurreradena alde izango duzu eta irrifarreakez dizu ahotik alde egingo.Barixakua 16PLAY-BACKLEHIAKETA18.00.- II. Play-backlehiaketa. Izen-ematea diskodepartamentuan. El CorteInglés-ean.Zapatua 17WORLD-KAFEA11.00.- “Amodioerromantikoa”. Untzagaplazan.12.00.- Master ClassBody Combat, doan.Izen-ematea diskodepartamentuan. El CorteInglés-ean.BIEN APARECIDAJAIAK16.00.- Tute txapelketaeta musika emanaldia.Jardiñeta kaleko KantabriakoEtxean.PLAY-BACKLEHIAKETA18.00.- II. Play-backlehiaketa. Izen-ematea diskodepartamentuan. El CorteInglés-ean.UMORE IKUSKIZUNA20.00.- “Reugenio”.Sarrera: 12 euro aldezaurretik, 17 euro leihatilan.Coliseoan.DJ JAIA23.30.- Beato, Barreneeta Boli DJ-ak. Karrikatabernan.SUDOKUADomeka 18ARRATEKO JAIAK09.00.- Arrate izenekoenjaiaren XIV. urteurrena.Oinez irteera Untzagatik.BIEN APARECIDAJAIAK12.00.- Meza,San Agustin elizan.13.00.- Piskolabisa.15.00.- Bazkaria, Eskarnejatetxean.lehiaketakEguena 22GALIZIAREN EGUNA18.00.- Domekara artezabalik egongo denkarparen inaugurazioa:Galiziako produktuendastaketa, 500 muskuilu kilodoan, musika zuzenean…KONTZERTUA20.30.- Rosa Cedrón-enkontzertua. Sarrerak:14 euro aldez aurretik,17 euro leihatilan.Coliseoan.– Indalezio Ojanguren XXIII. Argazki Lehiaketa.Lanak aurkeztea eta informazioa: Urr iaren 7ra ar te, Pegoran.– Asier Errasti Eibarko XI. Laburmetraia Jaialdia.Lanak aurkeztea eta informazioa: Urr iaren 7ra ar te, Pegoran.bekak– Juan San Martin ikerketa beka.Gaia: Mendizaletasuna. Informazioa eta lanak entregatzea:Pegoran edo www.eibar.net helbidean. Irailaren 1etik urriaren15era arte.dirulaguntzak– Umeak Eskolara eta Dirulaguntzak Ikasleei.Informazioa eta eskaerak: Abenduak 1era arte, Pegoran.8 7 3 DENBORAPASAK3 59 8 5 28 5 7 961 9 3 43 6 8 17 85 2 4 AURREKOAREN EMAITZA11/IX/16 ...eta kitto!774 zkia.


eguraldia (EUSKALMET.EUSKADI.NET)erakusketak– Irailaren 25era arteJOSU MUGURUZA artista plastikoaren lanenerakusketa. Topalekuan.– Irailaren 30era arteOLOT-EKO ARGAZKILARITZA ELKARTEkoenargazki erakusketa. Depor tabernan.JOSE MARI SASIETAren “Paisajes de luz” argazkierakusketa. El Ambigú kafetegian.FEDERICO CUENCAren argazki erakusketa. Karrikatabernan.– Azaroaren 23ra arte“MEDUELELAVIDA” RUBENen erakusketa berezia.Karrika tabernan.* Jarraian doazen lehenengo bost ikastaroetakomatrikula: Irailaren 30era arte, Pegoran(5 euro eibartarrek, 7 euro besteek).ikastaroakfarmaziak16, barixakuaEGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)17, zapatuaEGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)18, domekaEGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)19, astelehenaEGUNEZ Las Heras (Sostoatarren, 10)GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 10)20, martitzenaEGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)21, eguaztenaEGUNEZ Larramendi (Calbetón, 19)GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)22, eguenaEGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)23, barixakuaEGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)– “Nork dio beldurra Simone de Beauvoir-i?”.Noiz eta non: Urriak 6 eta 20, azaroak 3 eta 17, 18.30etatik 20.30etara, Andretxean. *– “Zoru pelbikoa indarzteko ikastaro aurreratua”.Noiz eta non: Azaroaren 2tik 28ra, eguaztenero, 18.00etatik 19.00etara, Portalean. *– “Gure erotismoa: gorputzetik abiatuta”.Noiz eta non: Urriak 7 (18.00etatik 21.00etara) eta 8 (10.00etatik 13.30etara eta 15.30etatik19.00etara), Portalean. *– “Gure erotismoa: sedukzioa eta zentzumenak”.Noiz eta non: Azaroak 11 (18.00etatik 21.00etara) eta 12 (10.00etatik 13.30etara eta 15.30etatik19.00etara), Portalean. *– “Gure erotismoa: sedukzio jolasak”.Noiz eta non: Abenduak 2 (18.00etatik 21.00etara) eta 3 (10.00etatik 13.30etara eta 15.30etatik19.00etara), Portalean. *– Irakurketa klubak (helduendako eta umeendako).Noiz eta non: Urrian hasita, hilero, Portalean. Informazioa eta izen-ematea: Irailaren 23ra arte, Pegoran.– Sektore turistikoarentzako ikastaroak.Noiz eta non: Irailak 19, urriak 17, azaroak 21 eta abenduak 12, 09.00etatik 13.00etara Debegesan.Informazioa eta izen-ematea: 943820110 (Beatriz) edo beaescobar@debegesa.com helbidean.– Afariketan.Matrikulazioa: Irailak 19 eta 20, 16.00etatik 18.00etara ludoteketan (Amaña,Urki eta Indianokuagaztelekuan). Irailak 21, 22 eta 23, 10.00etatik 13.00etara Indianokua gaztelekuan.AGENDAtelefono jakingarriakSOS deiak ........................112Peg ora .............................010Udaletxea .........943 70 84 00Portalea ............943 70 84 39Udaltzaingoa.....943 20 15 25Mankomunitatea943 70 07 99Debeg esa..........943 82 01 10KIUB .................943 20 38 43Epaitegia ..........943 03 34 00Iberdrola ..........901 20 20 20Naturg as ...........902 12 34 56DYA Larrialdiak.943 46 46 22Gurutze Gorria..943 22 22 22Mendaro osp. ....943 03 28 00Anbulategia ......943 03 25 00Torrekua ...........943 03 26 50Errepideak ........902 11 20 88Ertzaintza .........943 53 17 00Eusko Tren .......902 54 32 10Pesa .................902 10 12 10Taxiak...............943 20 30 71.........................943 20 13 25Alkohol.Anon. ..629 14 18 74Al-A non/A lateen 650 26 59 63autobus ordutegiakEIBA R-DONOSTIA. Lanegunak: 07.00etatik9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30etaraorduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik20.30etara orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30,12.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30 eta 21.10. DO-NOSTIA-EIBAR. Lanegunak: 07.00, 07.30etatik14.30etara orduro, 15.00, 15.30etatik 18.30etaraorduro, 19.30, 20.30 eta 21.00. Zapatuak: 07.00,08.30etatik 20.30etara orduro, 21.00 eta 22.00.Jaiegunak: 08.30etatik 18.30etara bi orduro,19.30, 21.00 eta 22.00.EIBA R-BILBO. Lanegun eta zapatuak:06.40etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Lanegunak:06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu etajaiegunak: 07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.EIBA R-GA STEIZ. Lanegunak: 07.00etatik21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta18.15. Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.GA STEIZ-EIBA R. Lanegunak: 06.30etatik 20.30-etara orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegunak:10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.EIBA R-IRUÑEA . Lanegunak: 07.45 eta13.30. Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IRUÑEA-EIBAR. Laneguna:11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.EIBA R-A RRATE. Zapatuak: 14.15. Jaiegunak:09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. ARRA-TE-EIBA R. Zapatuak: 14.45. Jaiegunak: 09.30,10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30.EIBA R-ELGETA . Lanegunak: 13.30 eta20.30. Jaiegunak: 12.00 eta 19.00. ELGETA-EI-BAR. Lanegunak: 14.00 eta 20.50. Jaiegunak:12.30 eta 19.30.EIBA R-MENDA RO. Lanegunak: 06.20 eta07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak:08.00etatik 21.00etara orduro. MENDARO-EIBA R.Lanegunak: 06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta21.55. Zapatu eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45etaraorduro eta 21.55.tren ordutegiakEIBAR-DONOSTIA . Egunero: 08.13etatik22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak:baita 06.13 eta 07.13. DONOSTIA-EIBAR. Egunero:07.47etatik 20,47etara orduro, 9.20 eta 20.20. Lanegunak:baita 05.47 eta 06.47.EIBAR-BILBO. Egunero: 08.13etatik 22.13-etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita06.13 eta 07.13. BILBO-EIBAR. Egunero: 06.57etatik20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:baita 05.57.25...eta kitto! 11/IX/16774 zkia.


1. Etxebizitza1.1. Salgai– Amañako dorreetan pisua salgai.Logela bi, egongela, sukaldea, komunhandia, balkoi bi, trasteroa etagarajea. Tel. 626-438733 eta 679-342893.– Pisu berria (5 urte) eta trasteroasalgai Mendaron. Logela bi. 80 m 2 .Eguzkitsua. 170.000 euro. Tel. 690-787891.– Pisua salgai Ipuruan. 3 logela,egongela, sukaldea, komun bi etaganbara. Kalefakzioa. Igogailua. Bizitzerasartzeko moduan. Tel. 690-310927.1.2. Errentan– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren.Tel. 693-950032.– Iparragirre kalean pisua alokagai.Logela bi, egongela, sukaldea etakomuna. Tel. 618-086191.– Lan arrazoiak direla-eta, Ermuraetorri bazara epe zehatz baterako,pisua alokatuko nizuke Ermua erdialdean.Guztiz jantzia eta igogailuarekin.Tel. 636-257546.– Pisua alokagai Eibarren. 2 logela,egongela, sukaldea eta komuna.Eguzkitsua. Deitu 20.00etatik aurrera.Tel. 687-537371.3. Lokalak3.2. Errentan– Amañan lokala alokatzen da. 180m 2 . Argitsua eta autoendako sarreraonarekin. Tel. 605-771570.– Garajea alokagai (marra) San Andrespasealekuan. Tel. 617-688311.Elena.– Garaje itxia alokagai Urkizu inguruan.Tel. 617-688311. Elena.4. Lana4.1. Lan bila– Neska eskaintzen da orduka lanegiteko (13.30-16.00/20.00-22.30).Nagusiak zaintzen eta garbiketa lanakegiteko. Esperientzia. Tel. 690-925929.– Neska arduratsua eskaintzen daumeak edo nagusiak zaintzeko etagarbiketa lanetarako. Baita asteburuetanere. Esperientzia. Tel. 681-322442.– Neska arduratsua eskaintzen daumeak edo nagusiak zaintzeko etagarbiketa lanetarako. Tel. 695-303237.Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik.Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak:alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. Doako iragarkietan,12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.1. ETXEBIZITZA1.1. Salgai1.2. Errentan1.3. Konpartitzeko1.4. Etxe trukaketa2. MOTORRA2.1. Salgai3. LOKALAK3.1. Salgai3.2. Errentan– Neska eskaintzen da umeak edonagusiak zaintzeko eta garbiketa lanetarako.Tel. 646-821678.– Emakumea eskaintzen da garbiketalanak egiteko, sukaldari-laguntzailejarduteko eta nagusiak edoumeak zaintzeko. Tel. 658-100602.– Neska eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta garbiketa lanetarako.Tel. 617-571210 eta 943-200994.– Neska eskaintzen da goizez umeakedo nagusiak zaintzeko eta garbiketalanetarako. Tel. 688-618959.– Emakume arduratsua eskaintzenda garbiketak egiteko eta nagusiakedo umeak zaintzeko. Tel. 636-517025.– Neska euskalduna eskaintzen dagarbiketak egiteko, umeak zaintzeko,sukaldean jarduteko eta dendarimoduan. Tel. 662-471270.– Bertako erizain laguntzailea eskaintzenda nagusiak zaintzeko. Ileapaintzailetituluarekin (unisex). Tel.695-898349.– Neska arduratsua eskaintzen danagusiak edo umeak zaintzeko etagarbiketa lanetarako. Tel. 690-154754.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta garbiketak egiteko.Tel. 605-129530.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Esperientzia. Tel.608-147559.– Emakumea eskaintzen da garbiketakegiteko eta nagusiak zaintzeko.Tel. 680-969415.– Neska eskaintzen da umeak zaintzekoeta garbiketak egiteko. Tel.679-910991.– Neska eskaintzen da umeak zaintzekoeta garbiketak egiteko. Tel.603-846740.– Gizona eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Tel. 679-912841.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Esperientzia eta informeak.Tel. 662-252150.– Neska eskaintzen da garbiketakegiteko eta nagusiak zaintzeko. Tel.651-836353.4. LANA4.1. Lan bila4.2. Langile bila5. IRAKASKUNTZA5.1. Eskaerak5.2. Eskaintzak6. DENETARIK6.1. Salgai6.2. Eman6.3. Galdu/Aurkitu6.4. Bestelakoak– Emakume euskalduna eskaintzenda etxeko lanak egiteko. Tel. 687-114707.– Neska arduratsua eskaintzen danagusiak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Esperientzia. Tel. 686-389493.– Mutila eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta baserriko beharrakegiteko. Esperientzia. Tel. 630-031218.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Erreferentziekin.Tel. 662-252150.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Tel. 671-826434.– Emakumea eskaintzen da etxekolanetarako, nagusiak zaintzeko etatabernak garbitzeko. Tel. 630-365137.– Neska eskaintzen da 10.00etatik17.00ak arte nagusiak edo umeakzaintzeko eta garbiketa lanetarako.Tel. 679-910991.4.2. Langile bila– Emakume euskalduna behar dagizon nagusi baten etxea zaindueta janariak prestatzeko. Astelehenetikbarixakura, egunero bi ordu.Ordutegi malgua. Tel. 696-536903.Cristina.– Unibertsitatean diharduen neskaeuskalduna behar da arratsaldezumeak zaintzeko. Tel. 605-714109.– Ugan Klubak pilates eta spinningmonitorea behar du. Bidali kurrikulumakugan.klub@euskalnet.nethelbidera.– Neska euskalduna behar da kontsultaharrerarako, amatasun bajabat kubritzeko. Tel. 943-203050.– Emakume euskalduna behar daumeak zaintzeko eta etxeko lanetarako.Tel. 687-044311.– Sukaldaria behar da Kultu tabernan.Tel. 685-738435.– Kamarera/o behar da extra moduanArrateetarako. Esperientziaeta autoarekin. Tel. 677-638184.5. Irakaskuntza5.1. Eskaerak– DBHko 4. mailako ikasleak irakasleabehar du klase partikularrak jasotzeko.Tel. 686-909088.5.2. Eskaintzak– Ingelesezko klaseak ematen ditut.Erresuma Batuan jaioa eta tituluduna.Esperientzia. Tel. 639-434668.– Ingenieritza titulodun neska eskaintzenda klase partikularrakemateko. Tel. 670-251265.– Gitarra elektrikako klaseak ematenditut etxez-etxe. Tel. 679-740061.– Ingelesezko klaseak ematen ditut,heldu eta unibertsitariendako. Tel.628-061783.– Matematiketako klase partikularrakematen ditut, DBH ikasleendako.Tel. 695-718855.– Informatikako klaseak ematen dira:web orriak nola egin, ordenagailuarenarazoak zelan konpondu....Tel. 679-740061.6. Denetarik6.1. Salgai– Kotxe-kapota, silla eta maxi-coxiasalgai. Egoera onean. 200 euro.Tel. 628-061783.– “La vida en los océanos” bildumaoriginala salgai. Oparitzeko aproposa.10 CD-Bideo. 30 euro. Tel. 679-740061.6.2. Eman– Urte eta erdiko alemaniar artzaitxakurra oparitzen da. Tel. 628-886098.6.4. Bestelakoak– Bideoak pasatzen dira VHS formatotikCD-ra. Merke. Tel. 679-740061.11/IX/16 ...eta kitto!774 zkia.


•ír rúírONDO ENTZUTEN DUZU?Natural Optics PLAZAOLA-nirtenbidea aurkituko dieguzure entzumen arazoeiAudifonoen egokitzapena eta entzumen-azterketakZaratari eta urari aurre egiteko molde eta tapoiakBakoitzari egokitutako jarraipen eta arretaErrebal, 14 20600 Eibar GIPUZKOA 943 202 137 plazaola@naturaloptics.comARTOLATokia gordetzeko943206348jatetxeaASTEBURUKODEGUSTAZIO MENUAPaletilla iberikoaEtxeko foie-aGanba, perretxiko eta espinaka nahaskiaLegatza plantxan edoBakailaoa pikillo saltsarekinSolomilloa plantxan edoAhate confit-aDegustazio postrea edoGazta mousse-a edoLimoi sorbetea cavarekinUrteko ardoa, sagardoa edo beste25 € + BEZAstelehenetik barixakuraEGUNEKO MENUA15 €


dena 51,50 €fitnessaerobicaquatonicspinningpilatesigerilekuasauna...KALITATEAeta 14-18 urte bitartean bazaude40 € !!!ZURE ESKUF. Calbetón, 21 EIBARTel. 943 82 04 52ugan.klub@euskalnet.netUR JARDUERAK:4 hilabetetik6 urte bitartekoentzatigeriketa(ur tenperatura 33ºtan)MUGI ZAITEZUGANen!Instalazioak nahi duzunean eta nahi bezain beste erabiltzeko aukera

More magazines by this user
Similar magazines