`MERINTIS PERUBAHAN'

kpkt.gov.my
  • No tags were found...

`MERINTIS PERUBAHAN'


LATARBELAKANG PENUBUHAN INSTITUT LATIHAN PERUMAHAN DANKERAJAAN TEMPATANInstitut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan adalah merupakansalah satu agensi di bawah Kementerian Perumahan dan KerajaanTempatan dan status adalah setaraf dengan Jabatan/bahagian diKementerian. Penubuhan Institut ini telah Dipersetujui oleh kerajaan padaJanuari 2008 dengan cadangan penempatan 10 orang kakitangan Core-Team. Walaubagaimanapun pada masa ini institut ini mempunyai 5 orangkakitangan iaitu 2 orang dari Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan3 orang kakitangan sokonganSecara amnya, Core business Institut ini ialah untuk menyediakan latihankepada kakitangan Pihak berkuasa Tempatan. Manakala dalam jangkamasa panjang, Institut ini akan berperanan sebagai pusat pengumpulanmaklumat, Pusat Rujukan (referral center) dan Khidmat Nasihat kepadaPihak berkuasa Tempatan (dalam bidang teknologi, perkembanganproduk dan perkhidmatan, pengubalan dasar, perancangan danperlaksaan program / projek)Pelanngan Utama Institut ini ialah semua anggota kerja pihak berkuasatempatan. Manakala pelanggan sokongan ialah jabatan teknikal yangterlibat secara langsung dalam pembangunan di kawasan PBT,Pertubuhan Profesional (Jururancang Bandar, Akitek, Jurutera, Akiteklandskap dan lain-lain), Pertubuhan Bukan kerajaan, Pemaju perumahandan semua badan yang terlibat dalam pembangunan petempatan manusiadan perumahan.


TUJUAN PENUBUHANPenubuhan Institut ini bertujuan untuk;3. Memberi kefahaman terhadap dasar-dasar semasa kerajaanyang secara langsung menyentuh pembangunan petempatanmanusia dan kerajaan tempatan seperti Dasar PerbandaranNegara, Dasar Perumahan Negara, Dasar Pengurusan SisaPepejal Negara dan lain-lain5. Memberi kefahaman terhadap undang-undang dan kaedahpenguatkuasaan akta dan garispanduan yang berkait denganPihak Berkuasa Tempatan seperti berikut;-Akta Kerajaan Tempatan,-Akta Perancangan Bandar Dan Desa,-Akta Jalan, Parit Dan Bangunan, 1984 (Akta 133),-Akta Bangunan Dan Harta Bersama (Penyenggaraan DanPengurusan) 2007 (Akta 663)-Pelbagai Undang-undang Kecil Bangunan Seragamn-Pelbagai Garispanduan Perancangan Bandar, Landskap DanPerumahan).


1. Melaksanakan program latihan dalam bidang perancangan bandar,kerajaan tempatan, pengurusan sisa pepejal, landskap, perundangandan penguatkuasaan kepada semua anggota Pihak BerkuasaTempatan, ahli majlis, jabatan dan agensi teknikal, badan danlembaga profesional dan badan bukan kerajaan3. Mengukuh peranan Pihak Berkuasa Tempatan bagi melaksanakansemua fungsi mandatori iaitu termasuk perkhidmatan bandar danperancangan bandar. Institut ini berperanan untuk memperkasa Pihakberkuasa tempatan untuk melaksanakan lima fungsi utama iaituperancangan bandar, perlesenan, pelaburan, penguatkuasaan danpenyelenggaraan5. Melaksanakan Program Latihan Yang Menyeluruh Dan SpesifikBerkaitan Dengan Kerajaan Tempatan Dan Dengan Demikian AkanMembuka Lebih Banyak Peluang Latihan Kepada Anggota PihakBerkuasa Tempatan7. Memeperkenalkan strategi-stratego bagi Meningkatkan PenyampaianPerkhidmatan Yang Cekap Dan Berkesan Oleh Pihak BerkuasaTempatan Melalui Kefahaman Proses Kerja, Tanggungjawab SertaAkauntabiliti


TERAS UTAMA LATIHAN ILPBT3. Memastikan supaya aspek pembangunan fizikal yang mampandan berdaya maju ditikberatkan dalam program latihan yangakan dilaksanakan5. Memastikan program latihan dan program kemahiran yangdapat memantapkan jentera perancangan diperingkat pihakBerkuasa Tempatan bagi memastikan pembangunan yangteratur7. Menjalankan latihan bersifat profesional dan saintifik dalamsemua aspek perkhidmatan Pihak Berkuasa Tempatan9. Mewujudkan kurikulum yang memerlukan semua pihak memilikiilmu dan kemahiran yang relevan.11. Menekankan kepada konsep pendidikan sepanjang hayat13. Memastikan latihan-latihan yang dijalankan berdasarkanperkembangan ilmu, kemahiran, dan teknologi terkini


VISIPusat Kecemerlangan Latihan, Rujukan, Khidmat Nasihat danMaklumat dalam aspek perbandaran, pembangunan petempatanmanusia dan Kerajaan tempatan.MISIMembangunkan modul latihan yang bersistematik kearahpembangunan modal insan yang berkualiti selaras denganwawasan negaraMenyebarluaskan penggunaan teknologi, hasil penyelidikanmelalui penerbitan-penerbitan, khidmat nasihat dan bantuankepada pelanggan


MATLAMATMemantapkan sistem penyampaian perkhidmatan pihak berkuasatempatan berkaitan dengan aspek pentadbiran dan pengurusan,perancangan dan perbandaran dan petempatan manusia.OBJEKTIFMelaksanakan latihan dalam semua aspek kerajaan tempatan,perancangan dan petempatan manusia kepada anggota pihakberkuasa tempatanMewujudkan pusat rujukan yang responsif bagi menangani isu-isuyang berkaitan dengan pihak berkuasa tempatanMenyediakan khidmat nasihat kepada pihak berkuasa tempatan darisegi teknologi, bahan/produk, program dan projek untuk pelaksanaanoleh pihak berkuasa tempatan


FUNGSIiii. Melaksanakan program latihan tentang petempatan manusia,persekitaran dan kualiti hidup, perancangan dan pengurusanbandar serta perkhidmatan perbandaran melalui kajian keatasdemografi, migrasi, sosio budaya, ekonomi, pembangunanteknologi, penurusan, perubahan teknologi dan perkembangansemasa pentadbiran negarav. Menyediakan kertas-kertas makluman untuk dibentangkandiperingkat kebangsaan dan persidangan antarabangsa dalammenangani isu-isu berkaitan perumahan dan kerajaan tempatanvii. Bank data dalam konteks laporan dan penyelidikan berkaitanperumahan dan kerajaan tempatan di Malaysiaix. Membantu mengenalpasti isu dan masalah semasa dalam konteksperbandaran negara dan seterusnya memperakukan kaedahperancangan dan cadangan dasar


v. Menawarkan khidmat nasihat dan pakarunding bagi penggubalandasar, perancangan dan strategi pelaksanaan program dan aktivitidalam sektor berkaitanvi. Melaksanakan program latihan kepada semua peringkat personneldalam sektor berkaitan bagi meningkatkan pengetahuan,kemahiran teknikal dan pentadbiranv. Menganjurkan persidangan, seminar dan dan bengkel berkaitanperumahan dan kerajaan tempatan diperingkat tempatan danantarabangsavii. Menyalurkan maklumat terkini berhubung dengan perubahandasar dari masa ke semasaix. Mengubal korikulum, merancang dan melaksana kursus danmenyediakan garispanduan pelaksanaan kursus serta laporanpenilaian kursus yang berkaitan


ORGANISASI DAN PENTADBIRANInstitut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan diketuai olehPengarah (Gred M54).Belia dibantu oleh seorang Pendaftar (Gred M48).Secara manya institut mengandungi 6 Pusat pengajian iaitu;- PUSAT PENGAJIAN PERANCANGAN BANDAR DAN URBANISASI -PUSAT PENGAJIAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL- PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN- PUSAT PENGAJIAN KERAJAAN TEMPATAN- PUSAT PENGAJIAN LANSKAP- PUSAT PENGAJIAN PERUNDANGAN DAN PENGUATKUASAANPusat-pusat pengajian ini akan diketuai oleh seorang pegawai Gred 48yang mempunyai kelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan.


STRUKTUR ORGANISASIPENGARAHPUSATPENGURUSANSISA PEPEJALPUSATPERANCANGAN BANDARDAN URBANISASIPUSATPERUMAHANPENDAFTARPUSAT KERAJAANTEMPATANPUSAT LANDSKAPPUSAT PERUNDANGANDAN PENGUATKUASAANUNIT ICTUNIT KEWANGAN& PEROLEHANUNITSUMBER MANUSIAUNITPENTADBIRAN AM


PUSAT PENGAJIAN PERANCANGAN BANDAR DAN URBANISASIPusat Pengajian Perancangan Bandar dan Urbanisasi merupakan pusatpengajian yang penting kerana salah satu fungsi mandatori Pihak BerkuasaTempatan adalah perancangan dan pembangunan bandar. Pusat ini akanmemberi peluang kepada kakitangan PBT mengenai proses, prosedur dantatacara perancangan bandar dalam pentadbiran harian PBT. Secara amnya,pusat ini akan mengendalikan;-Pengurusan Dan Pelaksanaan One Stop Centre-Amalan dan prosedur Permohonan Kebenaran Merancang-Certificate Of Completion And Compliance-Pengurusan Pembangunan Bandar-Forward Planning-Rancangan Pemajuan (Rancangan Fizikal Negara, Rancangan Struktur,Rancangan Tempatan Dan Rancangan Kawasan Khas)-Kawalan Pembangunan-Bandar Selamat (Safe City Initiatives)-Murni Net-Rancangan Pembangunan Dan Penempatan Kampung Tradisional)


PUSAT PENGAJIAN PENGURUSAN SISA PEPEJALPusat Pengajian Pengurusan Sisa Pepejal memainkan peranan yangpenting kerana negara berhadapan dengan masalah pengurusan sisapepejal yang kritikal akibat dari pertambahan isipadu, kekurangantempat pelupusan dan kesan kepada alam sekitar. Oleh yang demikian,pusat ini akan memberi penekanan kepada bidang-bidang berikut;-Kursus Pengurusan Sisa Pepejal-Undang-undang Sisa Pepejal-Pengurusan Operasi-Pengurusan Alam Sekitar-Pengurusan Kebersihan Dan Kesihatan Awam-Program Kitar Semula (3R)-Teknologi Sisa Pepejal


PUSAT PENGAJIAN PENGURUSAN KERAJAAN TEMPATANPusat ini bertangungjawab untuk menyediakan program latihankepada pihak berkuasa tempatan yang berhubung dengan perkara-perkara berikut;- Pengurusan Projek Kecil- Siasatan Dan Penguatkuasaan Pbt- Pengurusan Aset- Pengurusan Pemajuan Hartanah- Pengurusan Kewangan- Penyelenggaraan Bangunan- Urban Governance- KPI


PUSAT PENGURUSAN PERUMAHANPusat ini akan bertanggungjawab menyediakan program-program latihan mengenai perkara-perkara berikut;Dasar Perumahan NegaraPengurusan SetingganIndustrialised Building SystemKawalan BangunanCommisioner Of Building


PUSAT PENGAJIAN LANDSKAPSelaras dengan usaha menjadikan Malaysia sebagai negara taman,pusat pengajian ini memainkan peranan yang penting bagimenyediakan latihan kepakaran dalam bidang landskap dansenitaman. Secara amnya, pusat pengajian ini akan mengendalikanlatihan dalam bidang berikut;- Rekabentuk Landskap- Pengurusan Landskap- Pengurusan Kontrak- Penyelenggaran Taman Awam Dan Landskap


PUSAT PENGAJIAN PERUNDANGAN DAN PENGUATKUASAANUNDANG-UNDANGPusat pengajian ini memainklan peranan yang penting kerana pihakberkuasa tempatan seringkali terlibat dengan penguatkuasaan undang-undang bagi memastikan kawasan-kawasan dibawah pentadbiran bebasdari kacau gangu, selamat dan selesa untuj didiami. Sehubungandengan ini, pusat ini akan mengendalikan kursus kefahaman dalambidang-bidang seperti berikut;-Akta Kerajaan Tempatan-Akta Perancangan Bandar Dan Desa-Akta Jalan Parit Dan Bangunan-Akta Bangunan Dan Harta Bersama-Akta Pemberi Pinjam Wang-Akta Pemegang Pajak Gadai-Undang-undang Kecil Bangunan Seragam-Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah-Lembaga Rayuan-Pelbagai Pekeliling, Perundangan Dan Garispanduan Yang Berkaitan

More magazines by this user
Similar magazines