`MERINTIS PERUBAHAN'

kpkt.gov.my
  • No tags were found...

`MERINTIS PERUBAHAN'

TUJUAN PENUBUHANPenubuhan Institut ini bertujuan untuk;3. Memberi kefahaman terhadap dasar-dasar semasa kerajaanyang secara langsung menyentuh pembangunan petempatanmanusia dan kerajaan tempatan seperti Dasar PerbandaranNegara, Dasar Perumahan Negara, Dasar Pengurusan SisaPepejal Negara dan lain-lain5. Memberi kefahaman terhadap undang-undang dan kaedahpenguatkuasaan akta dan garispanduan yang berkait denganPihak Berkuasa Tempatan seperti berikut;-Akta Kerajaan Tempatan,-Akta Perancangan Bandar Dan Desa,-Akta Jalan, Parit Dan Bangunan, 1984 (Akta 133),-Akta Bangunan Dan Harta Bersama (Penyenggaraan DanPengurusan) 2007 (Akta 663)-Pelbagai Undang-undang Kecil Bangunan Seragamn-Pelbagai Garispanduan Perancangan Bandar, Landskap DanPerumahan).

More magazines by this user
Similar magazines