file pdf - Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

sprm.gov.my
  • No tags were found...

file pdf - Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

SPRMSPRMSPRMSPRMRASUAH:Muhammad Yusof BahirBenarkah kita benci, atauberpura-pura benciDalam sesi soal jawab ceramah bertajuk ‘LaporkanJenayah Rasuah’ di sebuah jabatan kerajaan olehseorang pegawai SPRM beberapa minggu lalu, seorangpeserta dengan senyum sinis mengemukakan satu soalancepumas. Soalannya ialah “Sekiranya saya melaporkankesalahan rasuah, apakah (ganjaran) yang kami dapat?”.Belum pun sempat soalan itudijawab, beberapa rakannyamenjerit setuju dan memberitepukan. Namun peserta itu tidak pulamemberi alasan mengapa tindakanmelaporkan kesalahan rasuah patutdiberi ganjaran.Itu adalah antara reaksi individu ataukumpulan orang yang tidak dapatdipastikan pendiriannya, sama ada iabenar-benar benci atau pura-pura bencikepada rasuah yang sejak kebelakanganini bagaikan tidak ada makna bagisesetengah orang, tetapi menjadi isupanas untuk dipolitikkan oleh merekayang berkepentingan.Walaupun seringkali dihebahkanmelalui pelbagai wacana berhubungperlunya semua orang bekerjasamamembanteras jenayah rasuah, namunmasih wujud mereka yang samarsamarakan tanggungjawab melaporkanjenayah yang bercanggah dengan nilainilaimoral, etika dan agama itu sebagaisuatu kewajipan.Lebih malang jika pendirian ituwujud dalam diri penjawat awamyang disasarkan untuk meraihsemula keyakinan rakyat terhadapkeberkesanan perkhidmatan awam,khususnya agensi penguatkuasaan.Secara umumnya memang ramai yangmengaku benci rasuah sama adaindividu, pertubuhan, ahli politik, ketuaketuaagensi atau ahli-ahli perniagaanberpengaruh yang bukan sahaja seringbercakap mengenai keburukan rasuah,malah menuding orang lain kononnyamengamalkan rasuah.Malangnya dalam beberapa isu tertentu,ada ahli-ahli politik dari berbagai partiyang bukan sahaja tidak membantumenyelesaikan masalah yang sedangpanas, sebaliknya lebih cenderungmenghentam atau menembak SPRM daribelakang yang akhirnya menyukarkanlagi usaha memerangi rasuah.Berikut adalah beberapa contohyang menggambarkan sikap orangkita tentang amalan rasuah. Pada2011, sekumpulan 100 orang pekerjadan tauke ejen penghantaran diPelabuhan Kelang berhimpun danmendesak supaya SPRM dibubarkan.Tindakan agensi ini melancarkanoperasi membanteras rasuah dianggapmengganggu kelancaran urusan harianmereka menyebabkan 800 syarikatejen penghantaran menanggungkerugian. Bagi mereka, rasuah tidakharus dibanteras. Rasuah memudahkanurusan.Pada 12 Julai 2012, lebih 70 orangpenduduk kampung naik angin danmenyerang sepasukan pegawai SPRMyang sedang menyiasat beberapaorang pegawai kerajaan yangdisyaki melakukan rasuah, keranamembenarkan operasi melombongemas dilakukan secara haram di SungaiEmas, berhampiran Felda Perasu GuaMusang.Begitu juga dengan sikap ahli-ahlisebuah dewan perniagaan. Untukmenghadiri program ceramah berkaitanmasalah rasuah anjuran SPRM, ahliahlinyameminta bayaran sejumlah wangbagi setiap kehadiran mereka. Walhalprogram itu adalah sesi taklimat yangdibuat untuk membantu mereka tentangbagaimana membuat laporan sekiranyamereka dipaksa memberi rasuah dalamurusan harian mereka.6Beberapa contoh insiden itumengelirukan kita tentang sejauhmana kita sebenarnya benci denganjenayah rasuah. Apakah kita benarbenarbenci atau sekadar berpura-purabenci. Benarkah kita benci rasuahsekiranya rumah-rumah urut, ataupusat-pusat judi haram yang diserbupada sebelah malamnya, beroperasisemula pada keesokkan harinya. Siapayang sepatutnya bertanggungjawabmemantau masalah ini.• Benarkah kita benci rasuahjika diesel dan barang-barang kawalanbegitu mudah melepasi sempadanbagaikan tidak ada sesiapa yangmengawasi?• Benarkah kita benci rasuahandainya Laporan Ketua AuditNegara tetap dengan skrip yangsama setiap tahun. Harga ‘luar biasa’terus mengemparkan seluruh negarakemudian senyap dan berulang lagitahun berikutnya?• Benarkah kita benci rasuah jikaaduan dan maklumat berhubung jenayahrasuah meningkat secara mendadakapabila tiba musim pilihanraya?• Jujurkah kita membenci rasuahkalau keterangan saksi di mahkamahsering bercanggah dengan kenyataanawal yang diberikan kepada pegawaipenyiasat SPRM atau polis?• Benarkah kita tidak selesamelihat kejatuhan berterusan IndeksPersepsi Rasuah (CPI) pada kedudukanyang tidak sepatutnya, kalau masihberlaku syarikat atau pelabur yangkehilangan atau dibatalkan kontraksemata-mata disebabkan wujudnyasyarikat pesaing yang gemar memberirasuah?Melalui beberapa pengalamanberkempen pula, usaha menampalposter kempen benci rasuah terutamadi premis-premis persendirian yangmenjadi tumpuan orang ramai jugacukup susah. Pemilik atau penyelia

More magazines by this user
Similar magazines