Aktiviti - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my
  • No tags were found...

Aktiviti - Jabatan Audit Negara

TERHADKANDUNGANTERHAD


TERHADKANDUNGANMuka SuratKATA PENDAHULUANINTISARI LAPORANviixiBAHAGIAN IPELAKSANAAN AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN KERAJAAN PERSEKUTUAN1. PENDAHULUAN 3JABATAN PERDANA MENTERIJabatan Perkhidmatan Awam / Suruhanjaya Perkhidmatan Awam2. Pengurusan Pewujudan Dan Pengisian Jawatan Dalam Perkhidmatan Awam 3KEMENTERIAN KEWANGANPerbendaharaan Malaysia3. Pengurusan Tunggakan Hasil Kerajaan Persekutuan 334. Keberkesanan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun 53Lembaga Hasil Dalam Negeri5. Aktiviti Audit Luar Terhadap Cukai Pendapatan Syarikat 72Jabatan Kastam Diraja Malaysia6. Pengurusan Perakaunan Hasil Melalui Sistem Maklumat Kastam 89KEMENTERIAN LUAR NEGERI7. Pengurusan Hartanah Pejabat Perwakilan Luar Negara 1188. Projek Ubahsuai Dan Naik Taraf Bangunan KompleksPejabat Perwakilan Malaysia Di Singapura 138KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI9. Pengurusan Skim Baja Padi Kerajaan Persekutuan 14610. Pengurusan Skim Subsidi Harga Padi 166KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASIJabatan Pembangunan Koperasi11. Pengurusan Tabung Modal Pusingan 178KEMENTERIAN TENAGA, AIR DAN KOMUNIKASI12. Program Pemberian Perkhidmatan Sejagat 191KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUANDewan Bandaraya Kuala Lumpur13. Penswastaan Pengurusan Sisa Pepejal 216Perbadanan Putrajaya14. Penswastaan Pengurusan Sisa Pepejal 239KEMENTERIAN PELAJARAN15. Program Peluasan Pendidikan Prasekolah 251KEMENTERIAN KESIHATAN16. Pengurusan Perkhidmatan Ambulans 275iiiTERHAD


TERHADMuka SuratKEMENTERIAN BELIA DAN SUKANInstitut Kemahiran Belia Negara17. Pengurusan Peralatan 296KEMENTERIAN PENERANGAN18. Pembinaan Bangunan Radio Televisyen Malaysia Seremban 336KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA & MASYARAKAT19. Pengurusan Bantuan Kewangan Kepada Badan-Badan Bukan Kerajaan (NGO) 348KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI20. Pengurusan Aktiviti Kolej Komuniti 369KEMENTERIAN PERTAHANAN21. Pengurusan Pakaian Kombat Dan Peralatan Tempur IndividuTentera Darat 38822. Perolehan Kapal Peronda Tentera Laut DiRaja Malaysia 402KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERIJabatan Imigresen23. Aktiviti Pengambilan Pekerja Asing Dan Pengeluaran Pas Kerja 435KEMENTERIAN KESELAMATAN DALAM NEGERIPolis Diraja Malaysia24. Pengurusan Perolehan Helikopter Mi-171 45625. Aktiviti Penguatkuasaan Trafik 47726. Projek Pembinaan Pangkalan Polis Marin, Batu Uban, Pulau Pinang 502BAHAGIAN IIPENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN27. PENDAHULUAN 51528. PRESTASI KEWANGAN SYARIKAT SECARA KESELURUHAN 51529. PENGAWASAN TERHADAP SYARIKAT KERAJAAN OLEHKEMENTERIAN KEWANGAN 52830. PENGURUSAN AKTIVITI SYARIKAT 53031. PENGURUSAN INSTITUT JANTUNG NEGARA SDN. BHD. 53132. PENGURUSAN INDAH WATER KONSORTIUM SDN. BHD. 55533. PENGURUSAN MULTIMEDIA DEVELOPMENT CORPORATIONSDN. BHD. 58334. RUMUSAN TERHADAP PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAANSECARA MENYELURUH 611BAHAGIAN IIIKEDUDUKAN MASA KINI PERKARA YANG DIBANGKITKAN DALAMLAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 200535. PENDAHULUAN 61536. PELAKSANAAN AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN PERSEKUTUAN 61537. PELAKSANAAN AKTIVITI SYARIKAT KERAJAAN 660PENUTUP 677ivTERHAD


TERHADKATA PENDAHULUANTERHAD


TERHADKATA PENDAHULUAN1. Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Akaun Awam serta aktivitiKerajaan Persekutuan dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Yang di-Pertuan Agong yang akan mengarahkan supaya Laporan itu dibentangkan di Parlimen.Bagi memenuhi tanggungjawab ini, Jabatan Audit Negara telah menjalankan 3 kaedahpengauditan seperti berikut :-1.1. Pengauditan Terhadap Penyata Kewangan – untuk memberi pendapatsama ada Penyata Akaun Awam Kerajaan Persekutuan bagi tahun berkenaanmenggambarkan kedudukan yang benar dan saksama serta rekod perakaunanmengenainya telah diselenggarakan dengan teratur dan kemas kini.1.2. Pengauditan Pematuhan – untuk menentukan sama ada pengurusankewangan di Kementerian/Jabatan Persekutuan dilaksanakan mengikut undangundangdan peraturan kewangan yang berkaitan.1.3. Pengauditan Prestasi – untuk menentukan sama ada sesuatu aktivitiKerajaan dilaksanakan dengan cekap, berhemat dan mencapai objektif/matlamatyang telah ditetapkan.2. Mulai tahun ini, Laporan saya hasil daripada pengauditan prestasi terhadappelaksanaan aktiviti-aktiviti Kementerian/Jabatan Persekutuan dilaporkan berasingandaripada Laporan saya berhubung dengan pengauditan terhadap Penyata Akaun AwamTahun 2006 dan Pengurusan Kewangan Kerajaan Persekutuan. Pengasingan ini dibuatbagi memudahkan rujukan dan memberi lebih impak kepada perkara-perkara yangdibangkitkan. Laporan saya mengenai pelaksanaan aktiviti-aktiviti KerajaanPersekutuan Tahun 2006 ini mengandungi 3 bahagian seperti berikut :-Bahagian I : Laporan Mengenai Pelaksanaan AktivitiKementerian/Jabatan PersekutuanBahagian II : Laporan Mengenai Pengurusan Syarikat KerajaanBahagian III :Kedudukan Masa Kini Perkara Yang DibangkitkanDalam Laporan Ketua Audit Negara Tahun 20053. Seksyen 6(d) Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara menjalankanpengauditan untuk menentukan sama ada aktiviti-aktiviti Kerajaan diuruskan dengancara yang cekap, berhemat dan selaras dengan objektif aktiviti berkenaan. Bagimemenuhi kehendak Akta ini, Jabatan Audit Negara telah menjalankan 29 pengauditanprestasi sepanjang tahun 2006. Pengauditan tersebut melibatkan pelbagai aktivitiseperti pembinaan, penyenggaraan, penguatkuasaan undang-undang, perolehan,pengurusan aset, pengurusan cukai dan program peningkatan sosio ekonomi. Hasildaripada pengauditan terhadap aktiviti-aktiviti itu mendapati pada umumnyaviiTERHAD


TERHADKementerian/Jabatan telah membuat perancangan bagi aktiviti-aktiviti yang dijalankan.Bagaimanapun dari segi pelaksanaan aktiviti, terdapat beberapa kelemahan yangberpunca daripada kekurangan kakitangan dan peruntukan kewangan, penyeliaan yangkurang rapi serta ketiadaan pemantauan yang berkesan.4. Pada 19 November 2003, Ketua Audit Negara telah menerima perintah daripadaYang di-Pertuan Agong supaya menjalankan pengauditan terhadap syarikat di manaKerajaan memegang lebih daripada 50% ekuitinya dan syarikat-syarikat yang mendapatpinjaman/geran daripada Kerajaan. Selaras dengan perintah tersebut, pada tahun 2006,Jabatan Audit Negara telah menjalankan penilaian terhadap prestasi kewangansyarikat-syarikat Kerajaan bagi tahun 2005 dan juga menjalankan pengauditan terhadappengurusan aktiviti 3 syarikat Kerajaan. Hasil daripada pengauditan itu mendapati 36syarikat Kerajaan memperolehi pendapatan berjumlah RM195.71 bilion pada tahun2005 berbanding RM153.60 bilion pada tahun 2004. Sebanyak 19 daripada 36 syarikattelah memperolehi keuntungan sebelum cukai berjumlah RM70.90 bilion. Manakala 26syarikat telah membayar cukai berjumlah RM22.31 bilion. Pengauditan terhadappengurusan aktiviti syarikat pula mendapati secara umumnya syarikat-syarikatberkenaan juga telah merancang aktivitinya dengan baik. Bagaimanapun dari segipelaksanaannya, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki khususnyaberhubung dengan kawalan dalaman terhadap pengurusan kewangan.5. Semua Ketua Jabatan/Ketua Eksekutif syarikat yang berkenaan telahdimaklumkan terlebih dahulu tentang perkara yang dilaporkan dalam laporan ini untukpengesahan mereka. Laporan ini juga mengandungi kedudukan masa kini perkara yangdibangkitkan melalui Laporan saya bagi tahun 2005 untuk memberi gambaran sejauhmana tindakan susulan telah diambil oleh pihak Kementerian/Jabatan berkenaanterhadap isu yang telah dibangkitkan. Pada umumnya, Kementerian/Jabatan yangterlibat telah mengambil tindakan pembetulan terhadap kelemahan yang dibangkitkan.6. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pegawaiKementerian/Jabatan/Syarikat Kerajaan yang telah memberikan kerjasama kepadapegawai saya sepanjang pengauditan dijalankan. Saya juga ingin melahirkanpenghargaan dan terima kasih kepada pegawai saya yang telah berusaha gigih sertamemberikan sepenuh komitmen untuk menyiapkan Laporan ini.( TAN SRI DATO’ SETIA HAJI AMBRIN BIN BUANG )Ketua Audit NegaraMalaysiaPutrajaya28 Jun 2007viiiTERHAD


TERHADINTISARI LAPORANTERHAD


TERHADINTISARI LAPORANBAHAGIAN I - PELAKSANAAN AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN/SYARIKAT KERAJAANJABATAN PERDANA MENTERIJabatan Perkhidmatan Awam/Suruhanjaya Perkhidmatan Awam- Pengurusan Pewujudan Dan Pengisian Jawatan Dalam Perkhidmatan AwamPada umumnya, urusan pewujudan dan pengisian jawatan dalam perkhidmatan awammasih ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Antara kelemahan tersebutadalah seperti berikut :-a. Peringkat Jabatan Perkhidmatan Awam - Pewujudan Jawatan• Terdapat kes di mana Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) tidak dapatmemproses permohonan pewujudan jawatan dengan awal keranaketidaksempurnaan kertas cadangan yang dikemukakan oleh jabatan/agensi.Ada kalanya permohonan juga tidak terus diproses untuk memberikan laluankepada permohonan ad-hoc yang memerlukan tindakan segera. Bagi mengatasikelewatan memproses pewujudan jawatan, JPA patut mengedarkan PanduanTatacara Permohonan Perjawatan yang telah disediakannya kepada semuajabatan/agensi. Setiap pegawai yang menerima permohonan juga dikehendakimenggunakan Senarai Semak Kepada Proses Kerja Kajian Perjawatan yangsedia ada bagi memastikan setiap permohonan itu lengkap.• Tiada polisi yang menetapkan kekerapan kajian semula terhadap perjawatanperlu dibuat. Ini menyebabkan kekerapan jabatan/agensi mengemukakanpermohonan ke JPA berbeza-beza. Polisi ini perlu ditetapkan supaya JPA dapatmerancang penggunaan sumber-sumbernya.• Ketua Perkhidmatan berkenaan tidak dimaklumkan semasa proses pewujudandan kelulusan jawatan kader sama ada oleh jabatan/agensi atau JPA. Ini bukansahaja menyebabkan kelewatan pengisian jawatan berkenaan malahan KetuaPerkhidmatan juga tidak dapat merancang kedudukan guna tenaganya. KetuaPerkhidmatan perlu dimaklumkan jika ada jawatan kader yang diluluskan supayakeperluan ini dapat diambil kira semasa Ketua Perkhidmatan berkenaanmerancang permohonan pengambilan kepada Suruhanjaya PerkhidmatanAwam dan seterusnya memastikan jawatan kader dapat diisi dengan segera.• Bahagian Pembangunan yang khusus untuk menguruskan perancangan danpelaksanaan projek pembangunan perlu diwujudkan di Kementerian yang telahdiberikan peruntukan kewangan yang besar untuk melaksanakan projekpembangunan. Sehubungan ini, Kementerian berkenaan perlu mengkaji semulaxiTERHAD


TERHADkedudukan perjawatan masing-masing bagi menyesuaikannya dengankeperluan dan beban tugas semasa.• JPA perlu melaksanakan naziran secara tetap bagi memastikan jabatan/agensimengambil tindakan segera mengisi kekosongan jawatan yang diluluskan sertamemohon pemansuhan bagi jawatan yang tidak diperlukan. Naziran juga perluuntuk mengesan sama ada wujudnya kelemahan sistem penyampaian dijabatan/agensi yang berpunca daripada kekurangan kakitangan.b. Peringkat Pengisian Jawatan - Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA)Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) tidak dapat membekalkan calon yang berjayadalam tempoh yang ditetapkan iaitu 8 minggu bagi yang tidak memerlukan ujian khasdan 16 minggu bagi yang memerlukannya. Ini adalah kerana proses tapisan calon untukditemu duga secara puratanya mengambil masa 36 hari dan proses temu duga pulasecara puratanya mengambil masa 57 hari. Sehubungan ini, SPA patut mengenal pastilangkah-langkah yang boleh digunakan untuk mempercepatkan proses tapisan denganmempertingkatkan tahap keupayaan sistem komputer yang sedia ada dan di manabersesuaian, temu duga secara berkumpulan dilaksanakan.KEMENTERIAN KEWANGANPerbendaharaan Malaysia- Pengurusan Tunggakan Hasil Kerajaan PersekutuanJumlah tunggakan hasil Kerajaan Persekutuan telah meningkat daripada setahun kesetahun. Setakat 31 Disember 2006, jumlah tunggakan hasil Persekutuan ialahRM14.62 bilion berbanding RM12.06 bilion pada akhir tahun 2005 dan RM9.43 bilionpada akhir tahun 2004. Sejumlah RM9.23 bilion daripada tunggakan hasil pada akhirtahun 2006 telah tertunggak melebihi 3 tahun. Secara keseluruhannya, tunggakan hasilKerajaan Persekutuan tidak diuruskan dengan teratur. Terdapat beberapa kelemahanberhubung dengan pengurusan tunggakan hasil di peringkat Kementerian/Jabatan,Jabatan Akauntan Negara Malaysia dan Perbendaharaan Malaysia seperti berikut :-a. Kementerian/Jabatan sering kali tersilap melaporkan tunggakan hasil pada akhirtahun yang berpunca daripada rekod mengenainya tidak disediakan denganlengkap dan tidak kemas kini. Adalah disyorkan Pegawai Pengawal memastikansemua rekod berkaitan dengan hasil disediakan dengan lengkap dan kemas kinibagi memudahkan pemantauan terhadap urusan tunggakan hasil. PegawaiPengawal juga perlu menjalankan siasatan untuk menentukan sama ada tunggakanhasil berlaku akibat daripada kecuaian pegawainya sebelum mengemukakanpermohonan untuk dihapus kira.b. Penyata Tahunan Tunggakan Hasil yang disediakan oleh Jabatan Akauntan NegaraMalaysia (JANM) juga didapati tidak tepat kerana JANM hanya menyatukanPenyata Tahunan Tunggakan Hasil yang diterimanya daripadaKementerian/Jabatan tanpa menyemak terlebih dahulu ketepatannya. Inimenyebabkan Penyata Tahunan Tunggakan Hasil yang disediakan oleh JANM tidakmenunjukkan gambaran yang sebenar. Sehubungan ini, adalah disyorkan supayaxiiTERHAD


TERHADtunggakan hasil Kerajaan Persekutuan ditunjukkan sebagai Nota kepada AkaunAwam Kerajaan Persekutuan atau dalam Memorandum Akaun Awam KerajaanPersekutuan. Dengan ini, tunggakan hasil akan dilaporkan dengan lebih teliti danberhati-hati oleh semua pihak yang terlibat demi meningkatkan akauntabiliti dalamurusan tunggakan hasil.c. Kelemahan juga didapati di peringkat Perbendaharaan Malaysia khususnyaberhubung dengan hapus kira tunggakan hasil. Didapati Perbendaharaan Malaysiamengambil masa yang lama untuk mempertimbangkan permohonan hapus kiratunggakan hasil yang diterima daripada Kementerian/Jabatan di mana adaantaranya mengambil masa selama 6 tahun. Rekod berhubung denganpermohonan hapus kira dan keputusan mengenainya juga tidak diselenggarakandengan lengkap dan tidak kemas kini. Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 1986berhubung dengan tatacara menyelenggara dan melapor tunggakan hasil, masihbelum dikaji semula untuk disesuaikan dengan keperluan semasa. Didapatipekeliling ini mempunyai kelemahan yang berikut :-• Hanya menghendaki 5 Kementerian/Jabatan melaporkan kedudukan tunggakanhasil sebanyak 2 kali setahun iaitu pada 30 Jun dan 31 Disember manakalaKementerian/Jabatan lain hanya sekali setahun iaitu pada 31 Disember. Inimenyebabkan kedudukan tunggakan hasil setakat bulan Jun hanya dapatdilaporkan oleh JANM untuk 5 Kementerian/Jabatan iaitu Lembaga Hasil DalamNegeri, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Kementerian Penerangan,Kementerian Kemajuan Tanah Dan Kemajuan Wilayah serta KementerianPengangkutan.• Pekeliling tersebut hanya menghendaki Kementerian/Jabatan melaporkan usiatunggakan hasil yang melebihi 1 tahun; lebih dari 1 tahun hingga 2 tahun; lebihdari 2 tahun hingga 3 tahun dan lebih dari 3 tahun. Tanpa menyatakan usiatunggakan hasil yang melebihi 3 tahun, JANM tidak dapat menentukan samaada terdapat hasil yang tertunggak melebihi 6 tahun yang tidak lagi dapatdipungut seperti mana yang ditetapkan di bawah Akta Had Masa 1953.d. Memandangkan jumlah tunggakan hasil adalah besar dan sentiasa meningkatsetiap tahun, Perbendaharaan Malaysia patut mewujudkan satu unit khusus untukmemudahkan pemantauan terhadap urusan tunggakan hasil bagi memastikanKementerian/Jabatan mengemukakan Penyata Tahunan Tunggakan Hasil yangtepat dan dalam tempoh yang ditetapkan. Sehubungan ini, Kementerian/Jabatanpatut diminta mengemukakan Penyata Tunggakan Hasil mereka setiap 6 bulandengan menyatakan juga usia hasil yang tertunggak melebih 6 tahun.e. Ketidakcekapan mengutip tunggakan hasil telah merugi dan mencemarkan imejKerajaan terutamanya apabila tunggakan hasil yang tidak dapat kutip terpaksadihapus kira. Tindakan surcaj hendaklah diambil terhadap pegawai awam yang cuaidalam melaksanakan kutipan hasil Kerajaan. Jika ia melibatkan jenayah pecahamanah dalam mengurus kutipan hasil, tindakan undang-undang hendaklah diambilterhadap pihak-pihak yang terlibat.xiiiTERHAD


TERHADKEMENTERIAN KEWANGANPerbendaharaan Malaysia- Keberkesanan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun (JPKA)Pada amnya, JPKA Kementerian masih belum berfungsi dengan berkesan untukmenangani masalah pengurusan kewangan memandangkan kelemahan pengurusankewangan yang sama masih terus berlaku. Bagi mempertingkatkan keberkesananJPKA di Kementerian adalah disyorkan perkara-perkara berikut diberi pertimbanganoleh pihak-pihak yang terlibat :-a. Bagi memudahkan Perbendaharaan Malaysia memantau pelaksanaan JPKA diKementerian dan meningkatkan lagi komitmen Kementerian, setiap JPKA diperingkat Kementerian perlu mengemukakan perancangan tahunannya kepadaPerbendaharaan Malaysia. Bagi tujuan ini, Pegawai Pengawal perlu merancangdengan teliti dan terperinci dari segi agenda, menetapkan prioriti isu, menentukankaedah penyelesaian dan jadual mesyuarat.b. Perbendaharaan Malaysia disyorkan mengkaji supaya Laporan JPKA dariKementerian hanya dikemukakan dua kali saja dalam setahun. Laporan ini tidak lagihanya mengemukakan statistik kewangan tetapi perlu menyatakan prestasi JPKAtersebut seperti berikut :-• Pencapaian JPKA Kementerian dalam mengesan dan menyelesaikan masalahpengurusan kewangan dengan menyatakan keputusan, pelan tindakan danimpak daripada tindakan yang diambil.• Butiran tentang bilangan mesyuarat JPKA, mesyuarat jawatankuasa kecil, sertainisiatif yang telah diambil oleh Jawatankuasa untuk memperbaikinya.• Pencapaian JPKA diperingkat PTJc. Setiap JPKA di Kementerian perlu memberi tumpuan untuk menyelesaikan masalahpengurusan kewangan secara preventive selain penyelesaian corrective.Keberkesanan sistem dan prosedur yang diujudkan perlu diberi penekanan. UnitAudit Dalam sepatutnya digunakan untuk mengkaji root cause sesuatu masalahpengurusan kewangan dan mencadangkan kaedah penyelesaiannya.d. Setiap Kementerian perlu memastikan ketepatan maklumat dalam Laporan SukuTahun JPKA sebelum ianya dikemukakan kepada Perbendaharaan Malaysia.KEMENTERIAN KEWANGANLembaga Hasil Dalam Negeri- Aktiviti Audit Luar Terhadap Cukai Pendapatan SyarikatLembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) menjalankan pengauditan di premis pembayarcukai untuk mengesahkan ketepatan butiran borang cukai pendapatan, akaun yangtelah diaudit dan penyata pengiraan cukai yang dikemukakan oleh pembayar cukaidengan dokumen sokongan dan rekod yang disimpan. Pengauditan ini dikenali sebagaiAudit Luar. Bagi tempoh tahun 2001 hingga bulan Jun 2006, LHDN melaluixivTERHAD


TERHAD27 cawangannya telah menyelesaikan pengauditan terhadap 7,215 syarikat yangmelibatkan cukai tambahan dan penalti berjumlah RM1.21 bilion. Bagimempertingkatkan aktiviti audit luar terhadap cukai pendapatan syarikat adalahdisyorkan supaya LHDN memberikan perhatian kepada perkara berikut :-a. LHDN patut menambah anggotanya untuk menjalankan Audit Luar supaya bilangansyarikat yang diaudit dapat ditambah. Sekiranya kadar 2% daripada syarikat yangada untuk diaudit dikekalkan, LHDN akan mengambil masa selama 50 tahun untukmemeriksa kesemua syarikat tersebut.b. Bagi menggalakkan syarikat menyelesaikan kes dalam tempoh yang ditetapkan,kadar penalti patut dikaitkan dengan tempoh kes diselesaikan, tahap kerjasamasyarikat dan bilangan bayaran ansuran yang dipohon oleh syarikat.c. Pemantauan terhadap kemajuan kerja bagi setiap kes perlu dipertingkatkan untukmemastikan ianya diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan.d. Pendapatan bercukai yang kurang dilaporkan patut ditaksirkan sepenuhnya keranaAkta Cukai Pendapatan 1967 tidak mempunyai peruntukan yang membolehkanLHDN mengurangkan taksiran cukai. Manakala kes penipuan cukai yang melibatkanbelian palsu perlu didakwa mengikut kuasa yang diberikan di bawah seksyen114 Akta Cukai Pendapatan 1967 bagi mengenakan penalti khas sebanyak 300%.e. Syarikat-syarikat yang telah dipilih melalui kaedah analisis risiko untuk diperiksapatut diminta terlebih dahulu mengkaji semula dan membetulkan pengiraan cukaipendapatan mereka secara sukarela. Maklum balas yang diterima akanmembolehkan LHDN mengurangkan beban kerja Pegawai Audit Luar danmenambah bilangan kes yang dapat diselesaikan.f. Kelulusan terhadap bayaran ansuran cukai pendapatan perlu mengikut syarat yangditetapkan. Manakala kelulusan penyelesaian kes perlu mengikut peringkat pegawaiyang ditetapkan dan diperolehi terlebih dahulu daripada pegawai yangbertanggungjawab sebelum tindakan yang sewajarnya diambil terhadap syarikatberkenaan.g. Bagi menjamin Kerajaan tidak kehilangan hasil, LHDN perlu mendapatkan cektertangguh atau standing order terhadap semua syarikat yang dibenarkanmembayar cukai pendapatan secara ansuran, kaveat hartanah syarikat ataupenguatkuasaan pemungutan tunggakan cukai melalui tindakan guaman sivilterhadap syarikat dan pengarah yang memiliki saham syarikat melebihi 50%mengikut peruntukan di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967.h. Arahan perlu dikeluarkan bagi mengarahkan Pegawai Audit Luar menginput data kemodul audit dalam Sistem Taksir Sendiri sebaik sahaja sesuatu proses kerjadisiapkan. Selain itu, Ibu Pejabat LHDN juga hendaklah menentukan semuacawangannya mengemukakan laporan kemajuan kerja bulanan bagi setiap kesyang diperiksa. Lawatan mengejut perlu dilakukan terhadap pasukan Pegawai AuditLuar yang bertugas di premis syarikat untuk memastikan mereka melaksanakantugas mengikut peraturan yang telah ditetapkan.xvTERHAD


TERHADKEMENTERIAN KEWANGANJabatan Kastam DiRaja Malaysia- Pengurusan Perakaunan Hasil Melalui Sistem Maklumat Kastama. Sistem Maklumat Kastam (SMK) telah dibangunkan dalam 3 fasa dan telahdisiapkan antara tempoh tahun 1998 hingga 2004 dengan kos berjumlahRM290.12 juta. Secara umumnya, projek SMK tidak dirancang dan dilaksanakandengan baik. Terdapat beberapa kelemahan seperti berikut :-• Kelemahan perancangan menyebabkan 10 kontrak tambahan bernilaiRM30.18 juta terpaksa dibuat. Kelemahan perancangan tersebut menyebabkankos projek SMK meningkat daripada RM259.94 juta kepada RM290.12 juta danprojek ini juga lewat disiapkan antara 12 bulan hingga 52 bulan bagi setiap fasa.• Sungguhpun 10 modul dalam Aplikasi Perakaunan Hasil telah dibangunkan,namun semua modul tersebut tidak digunakan sepenuhnya. Antara faktor yangmenyebabkan modul-modul berkenaan tidak digunakan sepenuhnya disebahagian stesen kastam adalah kerana SMK telah dibangunkan dalampersekitaran Disk Operating System (DOS) yang tidak mesra pengguna di manapengguna hanya dapat melihat satu tetingkap berbanding dengan windowsbased yang membolehkan pengguna melihat beberapa tetingkap pada sesuatumasa. Ini bermakna pengguna hanya dapat mengakses satu bentuk maklumatpada sesuatu masa. Selain itu, ada anggota yang tidak mendapat latihan yangsecukupnya untuk menggunakan aplikasi yang dibangunkan. AplikasiPerakaunan Hasil juga tidak digunakan sepenuhnya kerana tiada arahan daripihak atasan.• Pegawai komputer dari Cawangan Teknologi Maklumat tidak terlibat secaralangsung dalam reka bentuk dan pembangunan sistem aplikasi. Oleh itu, vendortidak berjaya melaksanakan peralihan teknologi dan know-how kepada pegawaiJabatan Kastam khususnya bidang pengurusan projek, reka bentuk sistem,sistem pengurusan pangkalan data, sistem tuning dan penyenggaraan sistem.Dengan tiadanya peralihan teknologi, Jabatan Kastam bergantung sepenuhnyakepada vendor untuk mengendali dan menyenggarakan projek SMK. DidapatiJawatankuasa Pemandu ICT juga tidak pernah bermesyuarat pada tahun 2005dan 2006 dan Jawatankuasa tersebut yang dilantik semula juga hanyabermesyuarat satu kali pada tahun 2006.b. Bagi memastikan perbelanjaan yang telah dibuat untuk membangunkan SMK tidakmenjadi perbelanjaan yang sia-sia, adalah disyorkan supaya Jabatan Kastammemberikan pertimbangan kepada perkara-perkara yang berikut :-• Jabatan Kastam patutlah menggunakan semua modul yang telah dibekalkankhususnya yang melibatkan perakaunan hasil supaya urusan berhubung denganpungutan, pengeluaran resit, pengesahan terhadap ketepatan cukai yangdipungut dan pemantauan terhadap pihak-pihak yang mempunyai tunggakancukai dapat dibuat dengan cekap dan berkesan.xviTERHAD


TERHAD• Modul Multiple Electronic Fund Transfer adalah baik bagi memudahkanejen/pembayar cukai membayar cukai kastam di samping keselamatan wangterjamin. Bagi meluaskan penggunaannya ke lain-lain stesen pemungut, JabatanKastam dan penyedia kemudahan (Dagang*Net) perlu meningkatkan tahapjangka masa respons terutama mengenai status ‘bayaran telah dibuat’ bagimembolehkan barangan dagangan dapat dilepaskan dari kawalan kastamdengan segera.• Memandangkan tunggakan hasil Jabatan Kastam adalah berjumlahRM340.27 juta bagi tempoh tahun 2002 hingga 2006, Jabatan Kastamsepatutnya memastikan modul Bill Of Demand dan Bayaran Ansuran digunakansepenuhnya bagi memudahkannya mengesan pembayar cukai yang lewatmembayar cukai di samping memantau kedudukan tunggakan mereka.• Bagi mengelakkan perkhidmatan kepada pelanggan tidak terjejas akibatdaripada gangguan sistem atau talian, penggunaan modul PC POS Offlineadalah penting untuk membolehkan urusan pungutan cukai dibuat walaupunsemasa gangguan talian.• Jawatankuasa Pemandu ICT perlu meningkatkan pemantauannya denganmengadakan mesyuarat secara regular bagi memastikan sistem yangdibangunkan dapat membantu Jabatan Kastam melaksanakan fungsinyadengan lebih cekap dan berkualiti.c. Bagi meningkatkan kawalan terhadap pelaksanaan SMK, Jabatan Kastam perlumewujudkan prosedur berkaitan dengan pengurusan kata pengenalan (ID)pengguna di samping memastikan semua perkara yang ditetapkan dalam GarisPanduan Keselamatan ICT Perkhidmatan Awam dipatuhi. Bagi memastikan MejaBantuan berfungsi dengan berkesan, panduan yang lengkap hendaklah disediakandan perisian khusus untuk mengendalikan Meja Bantuan juga patut diperolehi bagimenggantikan penggunaan daftar secara manual. Bagi menjamin kesinambunganoperasi Sistem Maklumat Kastam dan Aplikasi Perakaunan Hasil secara khususnya,pihak Kastam perlu mempunyai satu pelan pemulihan bencana. Keadaan ini akandapat mengelakkan gangguan terhadap operasi sistem sekiranya berlaku sebarangmasalah yang tidak dijangka.d. Jabatan Audit Negara telah dimaklumkan bahawa ketika ini Jabatan Kastam sedangdalam proses membangunkan sistem yang baru iaitu Pelan Strategik TeknologiMaklumat untuk menggantikan SMK. Bagi tujuan ini, Jabatan Kastam telah melantikSyarikat Deloitte Consulting Malaysia Sdn. Bhd. sebagai pakar perunding bagimembangunkan sistem itu dengan anggaran kos RM451.30 juta bagi tempoh tahun2007 hingga 2011. Sehubungan ini, pihak Audit berpendapat Jabatan Kastam tidaksepatutnya membangunkan sistem baru. Sebaliknya, Jabatan perlu terlebih dahulumengkaji dan memastikan penggunaan aplikasi SMK yang sedia ada dioptimumkan.Ini bagi mengelakkan tanggapan negatif daripada orang awam bahawaperbelanjaan yang telah dibuat dalam pembangunan aplikasi tersebut adalah sia-siadan membazirkan wang Kerajaan.xviiTERHAD


TERHADKEMENTERIAN LUAR NEGERI- Pengurusan Hartanah Pejabat Perwakilan Luar Negaraa. Pada umumnya, pengurusan hartanah pejabat-pejabat perwakilan di luar negaraadalah kurang memuaskan sama ada di peringkat perancangan, pelaksanaanmahupun pemantauan. Antara perkara yang diperhatikan adalah seperti berikut :-• Prestasi pelaksanaan projek bagi RMK-8 adalah tidak memuaskan di manahanya 6 daripada 27 projek sahaja yang dapat dilaksanakan dalam tempohberkenaan.• Hanya 76 daripada 90 hartanah Kerajaan Malaysia di luar negara telahmempunyai dokumen pemilikan hartanah yang rasmi.• Pada keseluruhannya, keadaan fizikal bangunan dan persekitaran pejabatperwakilan yang dilawati adalah kurang memuaskan akibat daripada kurangpenyenggaraan, khususnya penyenggaraan preventive.• Tahap keselamatan di 7 pejabat perwakilan luar negara adalah kurangmemuaskan yang boleh membawa risiko keselamatan kepada pejabat. Sebagaicontoh, closed circuit television (CCTV) dipasang tidak mencukupi/tidakberfungsi, keadaan pagar yang tidak selamat dan alat penggera yang tidakberfungsi.b. Bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan hartanah di luar negara, adalahdisyorkan Kementerian memberi pertimbangan terhadap perkara berikut :-• Kementerian perlu menyediakan jadual pelaksanaan projek, peruntukankewangan yang mencukupi dan pemantauan yang rapi supaya semua projekyang dirancang dapat dilaksanakan dalam tempoh yang ditetapkan.• Bagi menjamin kepentingan Kerajaan, Kementerian hendaklah mendapatkanhak milik atas nama Kerajaan Malaysia bagi setiap hartanah yang dibeli. Selainitu, daftar hartanah yang kemas kini hendaklah diselenggarakan di KementerianLuar Negeri, pejabat perwakilan dan Pejabat Ketua Pengarah Tanah Dan GalianPersekutuan.• Menentukan keperluan penyenggaraan hartanah di semua pejabat perwakilan diluar negara dengan melakukan pemeriksaan sekurang-kurangnya setahunsekali di semua pejabat perwakilan bagi mengetahui kedudukan sebenarbangunan serta kemudahan yang perlu disenggarakan sama ada dari segistructural, elektrik dan mechanical. Bagi memastikan penyenggaraan hartanahdi luar negara dapat dilaksanakan dengan baik, ia juga perlu dirancang dandiselia oleh pegawai yang mempunyai kepakaran teknikal.• Kementerian sepatutnya mengambil tindakan untuk melupuskan barang-barangyang tidak diperlukan lagi bagi mengoptimumkan penggunaan ruang yang sediaada agar dapat digunakan untuk tujuan yang lebih bermakna.• Kementerian perlu memastikan semua pejabat perwakilan luar negaramempunyai tahap keselamatan bangunan yang baik bagi mengelakkanberlakunya sebarang pencerobohan di kawasan kompleks pejabat perwakilan.Sehubungan ini, Kementerian hendaklah memastikan CCTV adalah mencukupixviiiTERHAD


TERHADdan sentiasa berfungsi dengan baik. Selain itu, suatu bentuk “Pelan TindakanKecemasan/Bencana” hendaklah disediakan di mana 3 aspek utamakeselamatan hendaklah digariskan iaitu dari segi natural disaster (kebakaran,banjir, ribut dsb), humanistic factors (pencerobohan, kecurian, ancamankeganasan) dan ICT threats (hackers, dan viruses).• Membuat permohonan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam untuk mewujudkansekurang-kurangnya 4 jawatan kader teknikal di Kementerian khususnya dalambidang ukur bahan; seni bina; elektrik dan mekanikal. Pasukan teknikal baru inidapat membantu Kementerian mempercepatkan proses membuat keputusanberkaitan hal-hal teknikal terutamanya di dalam pengurusan hartanah di luarnegara.KEMENTERIAN LUAR NEGERI- Projek Ubahsuai Dan Naik Taraf Bangunan Kompleks Pejabat PerwakilanMalaysia Di Singapuraa. Pada umumnya, terdapat kelemahan di peringkat perancangan dan pelaksanaanprojek ini. Akibat daripada perancangan yang kurang teliti, sebanyak 21 ArahanPerubahan Kerja (APK) melibatkan kos berjumlah S$1.86 juta (RM4.28 juta)terpaksa diluluskan. Ini telah menyebabkan projek ini lewat disiapkan selama10 bulan dan setakat ini kos projek telah meningkat sejumlah S$0.52 juta bersamaanRM1.20 juta (akaun muktamad belum disediakan). Kelewatan menyiapkan projek inijuga berpunca daripada kelewatan menerima maklum balas yang diperlukan olehkontraktor daripada pihak JKR/Kementerian Luar Negeri/Pejabat PerwakilanMalaysia di Singapura. Ketiadaan pegawai JKR ditempatkan sepenuh masa diSingapura juga menyebabkan beberapa bayaran kemajuan lewat dibuat.b. Memandangkan Kementerian Luar Negeri mempunyai beberapa projekpembangunan hartanah di bawah RMK-9, Kementerian ini perlu mengambil iktibardaripada kelemahan-kelemahan yang berlaku dalam pelaksanaan projek ubah suaidan naik taraf bangunan kompleks Pejabat Perwakilan di Singapura. Sehubunganini, adalah disyorkan supaya pegawai JKR ditempatkan sepenuh masa di tapakprojek bagi projek-projek pembangunan yang dilaksanakan di luar negara bagimemastikan kerja-kerja dipantau dengan baik.KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI- Pengurusan Skim Baja Padi Kerajaan Persekutuana. Skim Baja Padi Kerajaan Persekutuan (Skim) telah diperkenalkan oleh Kerajaanpada tahun 1979. Objektif utama Skim ini diperkenalkan adalah untuk memberigalakan dan menarik minat petani supaya kekal di sektor penanaman padi dansebagai insentif kepada petani yang mengusahakan tanaman padi di sampingmengurangkan pengimportan beras. Sehingga akhir tahun 2006, pelaksanaan Skimini telah dapat memberi faedah kepada 292,425 pesawah/pengusaha yangmengusahakan 909,306 ekar sawah padi setiap musim. Sebanyak 236,699 tanmetrik baja bernilai RM285.09 juta telah dibekalkan kepada pesawah/pengusahamelalui 193 Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK). Pengauditan mendapatixixTERHAD


TERHADbeberapa kelemahan dalam pengurusan Skim ini yang perlu diperbaiki sepertiberikut :-• Bon Pelaksanaan sebanyak 5% daripada jumlah harga kontrak tidakdimasukkan sebagai syarat kontrak.• Pengiraan denda lewat bekalan baja tidak mengikut hari yang ditetapkan dalamkontrak (selepas 21 hari) sebaliknya ia dikira berdasarkan Manual PelaksanaanSkim iaitu 30 hari.• Perjanjian antara NAFAS dan PPK yang dilantik sebagai stokis di Sabah hanyaditandatangani pada bulan Disember 2006 dan di Sarawak pada bulan Mac2007 walaupun pengedaran baja telah dilakukan sejak tahun 2001.• Borang permohonan pendaftaran pesawah (sebagai peserta Skim) yangdikemukakan tidak disertakan dengan salinan dokumen yang ditetapkan bagiPPK di Sarawak.• Pengesahan permohonan pendaftaran pesawah di PPK KADA tidak dilakukanoleh mereka yang ditetapkan pada borang tersebut.• Pengambilan sampel baja tidak dilakukan secara konsisten iaitu pada setiappenghantaran atau sekurang-kurangnya sekali pada setiap musim.• Beberapa stor penyimpanan baja berada dalam keadaan usang dan tidakselamat untuk menyimpan baja serta kaedah penyusunan yang ditetapkan tidakdipatuhi.• Stok baja disimpan melebihi 2% daripada jumlah keperluan atau 500 beg bagiPPK Perak, MADA dan KADA.b. Adalah disyorkan Kementerian perlu mengambil tindakan bagi memastikan syaratsyaratkontrak dipatuhi. Pengambilan sampel secara konsisten oleh JabatanPertanian perlu dilakukan bagi memastikan baja yang dibekalkan adalah mengikutspesifikasi yang ditetapkan. Di samping itu, agensi pelaksana perlu membuatpemantauan dengan lebih kerap bagi memastikan pelaksanaan Skim ini berjalanlancar dan Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani juga disarankan membuatkajian impak terhadap pelaksanaan Skim ini untuk menentukan sejauh mana iamencapai objektif yang ditetapkan.KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI- Pengurusan Skim Subsidi Harga Padia. Skim Subsidi Harga Padi (Skim) bertujuan untuk menggalakkan pesawahmenambahkan hasil pengeluaran padi; dan pesawah menikmati harga padi yangterbaik, memastikan harga beras terkawal serta menjaga kepentingan penggunadan pesawah di negara ini. Skim ini diwujudkan pada tahun 1980 dan pada masa ituia dikendalikan oleh Lembaga Padi Dan Beras Negara (LPN). Apabila LPNdiswastakan pada tahun 1994, ia dikenali sebagai Padiberas Nasional Berhad(BERNAS). Tanggungjawab mengurus dan melaksanakan Skim ini diserahkankepada BERNAS. Bagi tempoh tahun 2004 hingga 2006, sejumlah RM1.37 bilionxxTERHAD


TERHADtelah dibelanjakan untuk membayar subsidi harga padi kepada pesawah yangberdaftar dengan BERNAS. Sehingga akhir tahun 2006, sejumlah 145,631 pesawahtelah berdaftar dengan BERNAS. Semenjak Skim ini diperkenalkan pada tahun1980 sehingga tahun 2006, kadar subsidi harga padi telah dinaikkan sebanyak3 kali. Pada tahun 1980, kadar subsidi harga padi bagi setiap satu tan metrik padibersih ialah RM33.20. Bagaimanapun, kadar itu dinaikkan menjadi RM167.00 padatahun 1982 dan RM248.10 pada tahun 1990. Kadar subsidi pada tahun 1990 inidikekalkan sehingga kini. Semakan Audit mendapati perkara berikut :-• Penyata kewangan setiap suku tahun tidak menunjukkan maklumat berhubungdengan pelaburan yang dibuat oleh BERNAS menggunakan wang subsidi hargapadi. BERNAS juga tidak mengemukakan penyata kewangan tahunan kepadaKementerian.• Borang permohonan pendaftaran pesawah di Kelantan perlu disahkan olehPenyelia Pembangunan Mukim atau Ketua Pembangunan Mukim.• Tiada bukti maklumat anggaran hasil padi dikemukakan kepada Ibu PejabatSkim Subsidi, Jitra oleh Pangkalan Skim Subsidi di semua negeri yang dilawati.• Terdapat 2,214 kes hasil padi sebenar melebihi daripada anggaran hasil padimasih dalam siasatan yang melibatkan bayaran subsidi harga padi bagi tempohtahun 2001 hingga 2005.• BERNAS telah memohon kelulusan daripada Kementerian untuk melupuskanbayaran subsidi harga padi bagi tempoh tahun 2001 hingga 2004 yang tidakdituntut oleh pesawah berjumlah RM0.89 juta melibatkan 1,279 Bil Belian Padi.• Bayaran subsidi harga padi berjumlah RM1.36 juta telah dibuat kepada 158pesawah yang mengusahakan sawah melebihi 6 ekar pada musim 1/2006.• Pelbagai peralatan yang tidak seragam digunakan semasa melakukan prosespemutuan padi.b. Adalah disyorkan Kementerian perlu memastikan BERNAS mematuhi syaratperjanjian yang ditetapkan dan juga arahan Kerajaan berhubung dengan kelayakanpenerima subsidi harga padi. Kementerian juga perlu memastikan BERNASmenetapkan tempoh masa bagi menyelesaikan kes di mana keluaran hasil padisebenar melebihi anggarannya bagi membolehkan pesawah mendapat bayaransubsidi harga padi mereka. Kementerian perlu meningkatkan pemantauannyaterhadap pengurusan Skim Subsidi Harga Padi bagi memastikan objektif pewujudanSkim ini dapat dicapai sepenuhnya.KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASIJabatan Pembangunan Koperasi- Pengurusan Tabung Modal Pusingana. Tabung Modal Pusingan (dahulunya dikenali sebagai Kumpulan Wang AmanahKoperasi) telah diwujudkan pada tahun 1978 untuk memberi pinjaman/pembiayaankewangan kepada koperasi bagi melaksanakan projek-projek yang berdaya maju,menggalakkan koperasi melibatkan diri di dalam pelbagai kegiatan ekonomi dansosial yang memberi manfaat kepada anggota serta membantu koperasimemulihkan projek yang bermasalah. Sejak Tabung Modal Pusingan diwujudkanxxiTERHAD


TERHADsehingga bulan Disember 2006, sebanyak 1,231 pinjaman berjumlah RM348.78 jutatelah diluluskan.b. Pada umumnya, Jabatan Pembangunan Koperasi telah membuat perancanganyang baik dalam menguruskan Tabung Modal Pusingannya. Ibu Pejabat JabatanPembangunan Koperasi telah mengeluarkan peraturan serta garis panduan bagimelulus dan mengeluarkan pinjaman dalam tempoh yang ditetapkan. Jabatan jugatelah mewujudkan mekanisme pemantauan yang memuaskan terhadappenggunaan wang dan prestasi projek serta memastikan bayaran balik pinjamandibuat mengikut jadual. Bagaimanapun, Jabatan masih boleh mempertingkatkankaedah pemantauan dengan memastikan koperasi yang membuat pinjamanmengemukakan laporan-laporan yang telah ditetapkan kerana ia mengandungimaklumat yang amat berguna untuk menilai prestasi projek dan tahap kemampuankoperasi dalam membayar balik ansuran pinjaman. Dengan ini, Jabatan bolehmenggunakan laporan tersebut sebagai panduan bagi membantu koperasi yangbermasalah. Di samping itu, Jabatan disyor mewujudkan unit khas di peringkatCawangan Wilayah dan seterusnya menempatkan pegawai khusus di Ibu Pejabatuntuk memantau tugas pengurusan Tabung yang dilaksanakan oleh CawangancawanganWilayah.KEMENTERIAN TENAGA, AIR DAN KOMUNIKASI- Program Pemberian Perkhidmatan Sejagata. Kerajaan telah meluluskan pelaksanaan Program Pemberian Perkhidmatan Sejagat(Universal Services Provision - USP) pada bulan Mei 2001 dengan peruntukanberjumlah RM1.0 bilion untuk menyediakan kemudahan perkhidmatan infrastrukturkomunikasi kepada masyarakat di luar bandar dan kawasan pedalaman bagimerapatkan jurang digital antara golongan daripada kawasan bandar dan luarbandar selaras dengan matlamat Dasar Kebangsaan Bagi Industri Komunikasi danMultimedia.b. Pada umumnya, Kementerian telah merancang pengurusan pemberianperkhidmatan sejagat dengan baik. Program ini telah berjaya menembusi kawasanpedalaman terutamanya di Sabah dan Sarawak bagi menyediakan infrastrukturkomunikasi dengan tujuan meningkatkan pencapaian perkhidmatan telefon asasdan internet. Bagaimanapun, Kementerian dan agensi yang terlibat dalam programini perlu berusaha secara berterusan untuk menggalakkan penerimaan danpenggunaan kemudahan secara menyeluruh di samping memastikan perkhidmatandan peralatan yang disediakan berfungsi dan digunakan secara optimum bagifaedah semua rakyat. Sehubungan itu, pihak Kementerian diminta memberikanpertimbangan kepada perkara berikut :-• Kempen/publisiti dan promosi secara lebih intensif kepada masyarakat setempatmengenai perkhidmatan pemberian perkhidmatan sejagat supaya dapatmeningkatkan kesedaran mengenai perkembangan dan era maklumat yangmampu diberikan oleh internet. Kerjasama Jawatankuasa Keselamatan danxxiiTERHAD


TERHADKemajuan Kampung, pentadbir surau/masjid/kuil/gereja serta persatuan lainperlu didapatkan bagi merealisasikan matlamat program.• Kekerapan berlakunya kerosakan dapat dielakkan melalui penyenggaraanberjadual yang konsisten di samping memastikan tempoh masa pembaikankerosakan dipercepatkan.• Memanjangkan tempoh masa penggunaan kemudahan di perpustakaan danklinik desa terutamanya di pedalaman Sabah dan Sarawak. Bagi tujuan ini,bekalan kuasa elektrik perlu ditingkatkan.• Ketiadaan petugas yang berjawatan tetap telah menjejaskan operasiperpustakaan desa dalam tempoh yang panjang. Pertimbangan perlu diberikansupaya pelantikan petugas dibuat secara kontrak atau tetap dengan ganjaranyang lebih menarik. Pemilihan calon perlu dibuat berdasarkan kelayakansekurang-kurangnya sijil atau diploma dalam bidang pengurusan teknologimaklumat dan komunikasi. Selain daripada latihan asas berhubung dengankomputer, petugas juga perlu didedahkan dengan latihan yang boleh membantumereka mengatasi masalah kerosakan teknikal.• Kemudahan dan peralatan komunikasi yang tidak mencukupi hendaklahditambah kuantitinya serta kemudahan akses internet dipertingkatkan selarasdengan perkembangan teknologi masa kini.• Kementerian perlu mempertingkatkan pemantauannya terhadap statuskemudahan yang disediakan dan tahap penggunaannya bagi memastikanobjektif Kerajaan melaksanakan program ini tercapai.KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUANDewan Bandaraya Kuala Lumpur- Penswastaan Pengurusan Sisa PepejalPada bulan September 1995, Kerajaan telah memutuskan supaya pengurusan sisapepejal (sampah) di seluruh negara diswastakan kepada 4 konsortium mengikutkawasan/wilayah. Bagi menguruskan sisa pepejal di Kawasan Tengah dan Timur yangantaranya meliputi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya,konsortium berkenaan telah menubuhkan Syarikat Alam Flora Sdn. Bhd. (Alam Flora).Semakan Audit mendapati perkara berikut :-• Pada umumnya, pengurusan sisa pepejal oleh Alam Flora di sekitar kawasanWilayah Persekutuan Kuala Lumpur mempunyai beberapa kelemahan dari segipengurusan sisa pukal, sampah kebun, illegal dumping dan pembersihan jalanserta longkang.• Bagi membolehkan Kerajaan Persekutuan meletakkan pengurusan sisa pepejaldi bawah tanggungjawabnya dan juga untuk tujuan memuktamadkan perjanjiankonsesi seluruh negara (National Privatisation Concession Agreement),Kerajaan perlu mempercepatkan usaha agar Rang Undang-undang berkaitandisedia dan dibentangkan di Parlimen.xxiiiTERHAD


TERHAD• Penukaran hak milik terhadap 28 kenderaan bernilai RM9.53 juta yang telahdiserahkan kepada Alam Flora perlu disegerakan bagi mengelakkan DBKL darimenanggung sebarang risiko sekiranya berlaku kecurian kenderaan dankemalangan.• DBKL perlu mendapatkan semula baki kos kerja pembaikan aset dan alat gantiberjumlah RM3.92 juta daripada Alam Flora dengan membuat potongan secaraansuran daripada bayaran yuran pengurusan bulanan.• DBKL perlu memastikan tindakan terhadap aduan diselesaikan dalam tempohsatu hari. Bagi tujuan ini, rekod yang lengkap dengan tarikh aduan diterima,tarikh siasatan dan tarikh susulan sehingga selesai perlu diselenggarakan.• Unit Perancang Ekonomi dengan kerjasama pihak DBKL patut menjalankankajian impak terhadap penswastaan pengurusan sisa pepejal sebelum programini diperluaskan ke negeri-negeri lain.KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUANPerbadanan Putrajaya- Penswastaan Pengurusan Sisa PepejalPada umumnya, Alam Flora telah dapat melaksanakan tugas pengurusan sisa pepejaldi kawasan Putrajaya dengan baik. Bagaimanapun, bagi mempercepatkan bayarankepada Alam Flora, Perbadanan perlu memastikan norma masa yang ditetapkan bagisetiap peringkat pemprosesan bayaran dipatuhi. Bagi memastikan tiadapembaziran/penyelewengan dalam perolehan bio degradable recycling bag,Perbadanan perlu mewujudkan mekanisme untuk memantau ketepatan jumlahrecycling bag yang diuruskan pembekalan dan pengagihannya oleh Alam Flora kepadapenghuni rumah.KEMENTERIAN PELAJARAN- Program Peluasan Pendidikan Prasekolaha. Program ini dilaksanakan untuk memberi kemahiran asas kepada kanak-kanak danmemupuk sikap positif mereka sebagai persediaan bagi memasuki sekolah rendah.Sehingga bulan Disember 2006, terdapat sebanyak 4,583 kelas prasekolah diseluruh negara.b. Secara keseluruhannya, Kementerian mempunyai perancangan yang baik bagipelaksanaan Program Peluasan Pendidikan Prasekolah. Kementerian telahmewujudkan struktur pengurusan yang jelas dan mengenal pasti kemudahan sertakeperluan peralatan prasekolah. Bagaimanapun dari segi pelaksanaannya, masihada kelemahan bagi sesetengah projek yang perlu diatasi seperti statuspelaksanaan fizikal program tidak seperti yang dirancang, kerjapengubahsuaian/bina bilik darjah dan bekalan peralatan yang tidak sempurna, tidakmengikut spesifikasi dan tidak dilaksanakan mengikut tempoh yang ditetapkan sertaperalatan prasekolah yang tidak mencukupi akibat dari kekurangan peruntukankewangan. Bagi mempertingkatkan pelaksanaan Program Peluasan PendidikanPrasekolah, adalah disyorkan Kementerian memberikan pertimbangan terhadapperkara berikut :-xxivTERHAD


TERHAD• Bahagian Pembangunan Dan Perolehan, Kementerian menurunkan kuasa danwaran peruntukan kepada Jabatan Pelajaran Negeri selewat-lewatnya padabulan Mac bagi mengatasi masalah kelewatan dalam menyiapkan kerjapengubahsuaian/bina bilik darjah oleh Jabatan Pelajaran Negeri.• Memandangkan peralatan yang disediakan di prasekolah adalah penting untukmembantu perkembangan murid dari segi minda, kreativiti, psikomotor danpenguasaan terhadap teknologi maklumat dan komunikasi, adalah disyorkansupaya Kementerian Kewangan mempertimbangkan permohonan peruntukankewangan yang diperlukan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia bagi perolehanperalatan tersebut.• Tahap penyeliaan terhadap prestasi kontraktor/pembekal perlulahdipertingkatkan bagi memastikan bekalan/perkhidmatan yang diberi adalahsempurna, mengikut jadual dan spesifikasi yang ditetapkan. Sehubungan itu,adalah disyorkan penyeliaan terhadap kerja pengubahsuaian/pembinaan bilikdarjah dan pengesahan terhadap peralatan yang dibekalkan ke prasekolahdipertanggungjawabkan kepada Guru Besar.• Kementerian hendaklah memastikan penyenggaraan/pembaikan terhadapsemua kemudahan dan peralatan di prasekolah dilaksanakan dengan segerasupaya proses pengajaran dan pembelajaran tidak terjejas serta keselamatanmurid dan guru prasekolah terjamin. Sehubungan ini, jawatan pegawai teknikalperlu diwujudkan di peringkat negeri dan daerah bagi tujuan memantaupenyenggaraan/pembinaan prasekolah. Selain itu, peruntukan kewangan yangmencukupi bagi penyenggaraan/pembaikan prasekolah perlu disediakan danrekod aset juga perlu diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini.KEMENTERIAN KESIHATAN- Pengurusan Perkhidmatan Ambulansa. Sehingga bulan Disember 2006, terdapat 626 kenderaan ambulans di 128 hospitaldan 746 kenderaan ambulans di 809 klinik kesihatan di seluruh negara. Bagitempoh tahun 2004 hingga 2006, sebanyak 389,153 panggilan ambulans bagi keskecemasan dan rujukan telah dikendalikan oleh 41 hospital dan 15 JabatanKesihatan Negeri termasuk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan.b. Secara keseluruhannya, pengurusan perkhidmatan ambulans telah dirancangdengan baik. Bagaimanapun dari segi pelaksanaannya, terdapat beberapakelemahan yang perlu diberikan perhatian. Antaranya adalah kekurangankenderaan ambulans dan pemandu, kes kemalangan kenderaan ambulans yangtinggi, kelewatan pembaikan kenderaan, rekod panggilan ambulans yang tidakteratur, pusat kawalan perkhidmatan ambulans yang tidak beroperasi sepenuhnyadan pemantauan yang perlu dipertingkatkan. Bagi memperbaiki lagi prestasi aktivitiini, disyorkan beberapa langkah seperti berikut diambil :-• Kementerian perlu mewujudkan satu garis panduan pengurusan perkhidmatanambulans yang lengkap dan seragam untuk kegunaan kesemua hospital danklinik kesihatan supaya dapat dijadikan rujukan bagi mempertingkatkankecekapan perkhidmatan yang sedia ada.xxvTERHAD


TERHAD• Kajian terperinci terhadap perkhidmatan ambulans di hospital dan klinik-klinikkesihatan perlu dilakukan dengan mengambil kira bilangan kenderaan ambulansyang ada, tahap boleh guna, usianya serta kelengkapan kenderaan tersebut.• Kementerian perlu mengisi jawatan-jawatan yang berkenaan bagi membolehkanperkhidmatan ambulans diberi dengan berkesan serta memastikan semuaanggota diberi latihan yang bersesuaian dengan tugas mereka supaya dapatmeningkatkan kemahiran dan pengetahuan dalam bidang perkhidmatanperubatan kecemasan termasuk rawatan pra-hospital. Antara kursus yang patutdiberi ialah berkaitan pengurusan kemalangan dan kecemasan, penyenggaraankenderaan serta penggunaan peralatan perubatan.• Kementerian perlu memastikan semua rekod berhubung dengan perkhidmatanambulans diseragamkan dan juga diselenggarakan dengan lengkap dan kemaskini di semua hospital dan klinik kesihatan demi memastikan perkhidmatan yangcekap dan berkualiti kepada mangsa/pesakit.• Kementerian perlu memberikan perhatian yang serius terhadap kes-keskemalangan melibatkan kenderaan ambulans bagi mengelakkan tanggapannegatif masyarakat terhadap perkhidmatan ini.• Bagi meningkatkan pemantauan, selain dari mengadakan mesyuarat di setiapperingkat, Bahagian Perkembangan Perubatan harus memastikan semuahospital/Jabatan Kesihatan Negeri mengemukakan laporan yang mengandungimaklumat seperti bilangan orang yang meninggal dalam perjalanan ke hospital,panggilan kes kecemasan, kes kemalangan, masa respons terhadap panggilanambulans dan kerosakan ambulans. Pemantauan boleh juga dimantapkandengan meningkatkan koordinasi antara polis, bomba dan pertahanan awam.KEMENTERIAN BELIA DAN SUKANInstitut Kemahiran Belia Negara- Pengurusan PeralatanPada umumnya, terdapat beberapa kelemahan dalam pengurusan peralatan IKBN diperingkat perancangan dan pelaksanaan yang boleh menyebabkan Kerajaanmengalami kerugian. Antara kelemahan yang dikenal pasti adalah seperti berikut :-a. Di peringkat perancangan, sungguhpun Kementerian telah melantik perunding untukmembantunya menentukan peralatan yang dibeli adalah bersesuaian dengankeperluan latihan dan dengan kos yang berpatutan, namun cadangan yang diberioleh perunding tidak diterima. Kementerian tidak menjalankan kajian pasaran untukdijadikan rujukan semasa mengadakan rundingan harga dengan pembekal. Inimenyebabkan harga yang dipersetujui jauh lebih tinggi daripada harga pasaran.Selain itu, harga yang ditawarkan antara pembekal juga tidak disemak dengan teliti.Sekiranya kesemua tindakan tersebut diambil, Kerajaan bukan sahaja dapatmenjimatkan perbelanjaan tidak kurang daripada RM10.80 juta untuk membekalkanperalatan ke IKBN bahkan juga dapat mengelakkan permohonan penambahanperolehan peralatan sehingga kosnya berjumlah RM267.90 juta. Di samping itu,pembinaan kompleks IKBN yang lain juga tidak akan terjejas akibat daripadaxxviTERHAD


TERHADperuntukan yang lebih telah digunakan untuk tujuan perolehan peralatan.Memandangkan sejumlah RM6.54 juta telah dibayar kepada perunding,Kementerian sepatutnya mengoptimumkan perkhidmatannya.b. Perolehan peralatan oleh Kementerian yang tidak dirancang dengan teliti serta tidakberasaskan kepada keperluan sebenar telah menyebabkan Kerajaan membiayaiperbelanjaan tidak kurang daripada RM88.45 juta kerana peralatan ini masih tidakdigunakan atau tidak digunakan secara optimum disebabkan oleh beberapa faktorseperti tiada keperluan, tenaga pengajar yang tiada kepakaran dan pembelian yangterlalu awal. Tanpa perancangan perolehan peralatan yang teliti telah jugamenjejaskan kelicinan pembelajaran dan latihan kerana beberapa peralatan yangdiperlukan untuk tujuan tersebut tidak dapat dibeli.c. Kementerian tidak mengambil tindakan terhadap pembekal yang gagalmembekalkan peralatan mengikut spesifikasi dan juga dalam tempoh yang telahditetapkan.d. Peralatan yang dibeli tidak disimpan di tempat yang sesuai menyebabkan iaterdedah kepada kerosakan dan kehilangan serta membahayakan keselamatan.e. Bagi memastikan pengurusan peralatan IKBN di masa akan datang dilaksanakandengan cara yang cekap, berhemat dan memenuhi keperluan latihan, adalahdisyorkan supaya Kementerian memberi pertimbangan kepada perkara-perkaraberikut :-• Kementerian sepatutnya menjalankan kajian pasaran untuk dijadikan panduansemasa menentukan harga kontrak. Bagi membolehkan peralatan yang dibelimemenuhi keperluan dari segi kesesuaian dan kuantitinya, perancangan yangteliti dalam perolehan peralatan perlu diadakan dan pandangan-pandangandaripada tenaga pengajar patutlah diperolehi.• Kementerian hendaklah mengambil tindakan seperti mana yang ditetapkandalam kontrak terhadap pembekal yang gagal membekalkan peralatan mengikuttempoh dan juga spesifikasi yang telah ditetapkan.• Rekod berhubung dengan setiap peralatan di IKBN perlu diselenggarakandengan lengkap dan kemas kini bagi memastikan setiap peralatan diguna dandisenggarakan dengan sewajarnya serta peralatan yang tidak ekonomi dibaikidilupuskan. Rekod ini hendaklah disemak oleh pegawai yang bertanggungjawabdari semasa ke semasa dan digunakan untuk tujuan pemeriksaan fizikalperalatan.• Kementerian hendaklah memastikan IKBN mempunyai ruang yangmencukupi/sesuai untuk menyimpan/menempatkan peralatan terutamanyaperalatan yang memerlukan stor/ruang yang khusus bagi memastikan tahapboleh gunanya tidak terjejas serta mengelakkan daripada berlaku sebarangkemalangan.• Kementerian patut mengenal pasti pihak yang terlibat dalam perolehan yangtidak teratur yang mengakibatkan Kerajaan mengalami kerugian dan seterusnyamengambil tindakan surcaj seperti mana yang ditetapkan di bawah Akta AcaraKewangan 1957.xxviiTERHAD


TERHADKEMENTERIAN PENERANGAN- Pembinaan Bangunan Radio Televisyen Malaysia SerembanPada keseluruhannya, projek ini tidak dirancang dan dilaksanakan dengan teratur.Keputusan Kementerian untuk menyegerakan pelaksanaannya menyebabkanperunding tidak dapat menyediakan reka bentuk dan pelan terperinci. Kekurangan inimemberi banyak ruang untuk perubahan kerja, kerja tambahan dan pengukuran semulasehingga meningkatnya kos projek daripada RM23.47 juta menjadi RM38.51 juta.Sungguhpun mengikut kontrak projek ini perlu disiapkan pada bulan April 2004 namunia hanya dapat disiapkan pada bulan Januari 2007 iaitu lewat selama 33 bulan.Perakuan kerja tidak siap dan lanjutan masa bukan sahaja tidak dikeluarkan dalamtempoh sepatutnya malahan tidak diluluskan oleh pihak yang diberikan kuasa.Kementerian adalah disyorkan supaya mengambil iktibar daripada pelaksanaan projekini dan memastikan perkara yang sama tidak berlaku lagi bagi projek-projek lain di masaakan datang.KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT- Pengurusan Bantuan Kewangan Kepada Badan-Badan Bukan Kerajaan (NGO)a. Bagi tempoh tahun 2004 hingga 2006, Kementerian memohon peruntukanberjumlah RM142.70 juta di mana hanya RM106.54 juta telah diluluskan. Setakatbulan Disember 2006, sejumlah RM112.50 juta telah dibelanjakan untukmelaksanakan program ini iaitu RM5.96 juta melebihi peruntukan yang diluluskan.b. Secara keseluruhannya, kumpulan sasar berkenaan telah dapat menikmati faedahmenerusi pelbagai perkhidmatan dan aktiviti yang disediakan oleh NGO denganbantuan kewangan daripada Kerajaan. Sungguhpun demikian, terdapat beberapakelemahan yang wujud dalam pelaksanaan program ini. Antaranya ialahpengeluaran bantuan kewangan kepada NGO tidak dibuat mengikut garis panduanyang ditetapkan seperti bantuan diberi kepada NGO yang tidak layak, suratperjanjian lewat/tidak ditandatangani sungguhpun bayaran telah dibuat kepada NGOdan NGO menggunakan wang bantuan untuk tujuan yang tidak dibenarkan. Bagimengatasi kelemahan ini, disyorkan pemantauan terhadap aktiviti NGO yangmelibatkan bantuan kewangan dipertingkatkan.KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI- Pengurusan Aktiviti Kolej Komunitia. Sehingga bulan Disember 2006, terdapat 35 Kolej Komuniti di seluruh negara. KolejKomuniti menawarkan Kursus Sijil Sepenuh Masa untuk memberi peluangpendidikan kepada pelajar lepasan menengah untuk melanjutkan pelajaran keperingkat lebih tinggi. Ia juga mengendalikan Kursus Jangka Pendek yangmenyediakan peluang kepada semua lapisan masyarakat setempat untukmeningkatkan kemahiran dan pengetahuan dalam pelbagai bidang sertameningkatkan taraf sosio-ekonomi.xxviiiTERHAD


TERHADb. Secara keseluruhannya, Kementerian mempunyai perancangan yang baik bagipengurusan Kolej Komuniti. Kementerian telah mewujudkan struktur pengurusanyang sesuai, mengenal pasti sumber yang diperlukan seperti tenaga pengajar,peruntukan kewangan serta lain-lain kemudahan. Bagaimanapun dari segipelaksanaannya, masih ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki sepertipengambilan pelajar Kolej Komuniti tidak sebagaimana yang dirancang, kursus yangtidak dilaksanakan sepenuhnya disebabkan oleh peralatan belum dibekalkan atauketiadaan premis tetap dan kekurangan/kelebihan tenaga pengajar bagi sesuatukursus. Bagi mengatasi kelemahan tersebut dan seterusnya mempertingkatkan lagimutu pengurusan aktiviti Kolej Komuniti, adalah disyorkan agar Kementerian danpihak pengurusan Kolej Komuniti memberikan pertimbangan terhadap perkaraberikut :-• Semua kursus yang dirancang perlu dilaksanakan tanpa kelewatan. Prosesperolehan peralatan kursus hendaklah dipercepatkan supaya tidak menjejaskanpelaksanaan sesuatu kursus. Juga, masalah Kolej Komuniti yang tidakmempunyai premis tetap harus diselesaikan dengan segera.• Kementerian perlu mengambil tindakan untuk mengisi jawatan tenaga pengajaryang telah diluluskan dengan segera bagi kolej-kolej yang telah melaksanakankursus yang berkaitan. Tenaga pengajar harus ditempatkan selaras denganpengkhususan masing-masing.• Pihak Kementerian dan pengurusan Kolej Komuniti patut memastikan semuakemudahan yang disediakan adalah sesuai dan mengikut spesifikasi supayaproses pengajaran dan pembelajaran tidak terjejas.KEMENTERIAN PERTAHANAN- Pengurusan Pakaian Kombat Dan Peralatan Tempur Individu Tentera DaratBagi tempoh tahun 2004 hingga 2006, sejumlah RM124.20 juta telah diperuntukkanuntuk perolehan pakaian kombat dan peralatan tempur individu di mana sejumlahRM102.68 juta (82.7%) daripadanya telah dibelanjakan. Pada keseluruhannya,Kementerian mempunyai perancangan yang baik terhadap pengurusan pakaian kombatdan peralatan tempur individu Tentera Darat. Bagaimanapun dari segi pelaksanaannya,masih ada kelemahan yang perlu diperbaiki. Sehubungan ini, adalah disyorkan supayaKementerian menimbangkan perkara berikut :-• Tindakan mengenakan denda terhadap kelewatan penghantaran perbekalandan bekalan tidak mengikut spesifikasi perlu dibuat dengan segera bagimemastikan pembekal menghantar bekalan mengikut jadual dan spesifikasikontrak supaya perancangan pihak pengguna tidak terjejas.• Satu mekanisme perlu disediakan bagi mendapatkan maklum balas daripadapengguna bertujuan untuk mendapatkan pandangan mereka supaya tindakanpenambahbaikan boleh dilakukan terhadap kualiti pakaian kombat dan peralatantempur individu.xxixTERHAD


TERHAD• Pentadbiran 91 DPO dan depot medan yang terlibat perlu memastikan rekodberkaitan pengeluaran dan penerimaan stok di peringkat masing-masingdiselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini bagi memastikan stok pakaiankombat dan peralatan tempur dapat dikawal dengan teratur dan mencukupiuntuk diagihkan kepada anggota yang memerlukannya.• Depot medan disyorkan mengemukakan laporan bulanan mengenai penerimaandan pengagihan pakaian kombat dan peralatan tempur individu kepada 91 DPOuntuk tujuan kawalan dalaman.• Bangunan stor perlu dilengkapkan dengan sistem pengedaran udara bagikeselesaan pengguna di samping mengekalkan mutu peralatan dan pakaianyang disimpan.• Penyeliaan dan verifikasi stok di peringkat depot medan perlu dilakukan darisemasa ke semasa oleh pegawai yang bertanggungjawab bagi memastikanrekod stor diselenggarakan dengan teratur supaya dapat menghindar daripadaberlakunya penyelewengan, kehilangan dan risiko kecurian barangan di stor.KEMENTERIAN PERTAHANAN- Perolehan Kapal Peronda Tentera Laut DiRaja Malaysiaa. Secara keseluruhannya pengurusan perolehan 6 buah PV tidak dibuat dengan baikdari segi perancangan, pelaksanaan dan pemantauan. Ini telah mengakibatkanbukan sahaja PV lewat disiapkan bahkan melibatkan pertambahan kos berjumlahRM1.4 bilion. Antara kelemahan tersebut ialah :-• Pemilihan kontraktor yang hanya mempunyai limbungan yang kecil danpengalaman membina bot tunda dan bot polis jenis kecil sahaja, masalahkewangan serta lain-lain masalah yang dihadapi oleh kontraktor merupakanpunca utama yang menyebabkan projek ini gagal disiapkan dalam tempoh yangditetapkan.• Terdapat beberapa kelemahan dalam syarat kontrak perolehan PV yang telahmenyebabkan Kerajaan terdedah kepada risiko kerugian. Antara lainnya,kontrak yang ditandatangani hanya menetapkan jumlah pendahuluandikurangkan daripada nilai kontrak dan baki nilai kontrak berjumlah RM4.28bilion dibayar melalui 32 bayaran kemajuan menyebabkan pihak Audit tidakdapat menentukan sama ada jumlah pendahuluan diselaraskan melalui setiapbayaran kemajuan atau sebaliknya. Kontrak juga membenarkan bayaranperolehan peralatan dan sistem utama dibuat hanya berdasarkan pengesahanpesanan (Confirmation of Order) sahaja, pengesahan terhadap PenyataKemajuan Kerja oleh Pasukan Projek PV boleh digantikan oleh PertubuhanKlasifikasi Kapal dan tempoh penyerahan PV dilanjutkan bagi mengelakkansyarikat daripada dikenakan denda lewat. Kontrak juga tidak mensyaratkanpandangan pengguna (TLDM) diperolehi berhubung dengan Arahan PerubahanKerja yang melibatkan keupayaan alat dan penambahan kos.xxxTERHAD


TERHAD• Jaminan Bank Rakan Usaha Sama bernilai RM108.52 juta yang diserah hakkepada Kerajaan telah luput tempohnya sejak 2 tahun yang lalu.• Sehingga 31 Disember 2006, Kementerian Pertahanan telah membayarsejumlah RM4.26 bilion termasuk bayaran pendahuluan berjumlah RM1.07 bilionkepada kontraktor manakala kemajuan fizikal pembinaan 6 PV adalah bernilaiRM2.87 bilion. Berdasarkan nilai kontrak bagi 6 PV berjumlah RM5.09 bilion dannilai kemajuan fizikalnya tersebut, jumlah yang diperlukan untuk menyiapkan 4PV lagi ialah RM2.2 bilion berbanding dengan baki nilai kontrak berjumlahRM832.92 juta. Didapati sebahagian besar daripada bayaran berjumlahRM4.26 bilion itu adalah untuk perolehan peralatan dan sistem secaraConfirmation of Order di mana sebahagian daripadanya tidak dapat disahkansama ada telah diterima atau sebaliknya. Sekiranya peralatan dan sistem yangtelah dibayar itu tidak dapat dikesan, Kementerian akan menanggung kostambahan untuk membeli semula peralatan dan sistem yang diperlukan untukmenyiapkan baki 4 PV tersebut.• Justifikasi untuk menaikkan nilai kontrak dengan sejumlah RM1.4 bilion melaluikontrak tambahan kedua yang ditandatangani pada bulan Januari 2007 jugatidak dinyatakan dengan jelas. Bayaran berjumlah RM943.46 juta tidak dapatdisahkan oleh pihak Audit kerana baucar hilang/atau tidak dapat dikesan.• Dua buah PV yang telah diserahkan tidak dapat digunakan secara optimumkerana terdapat item/kerja yang tertunggak dan peralatan tidak dipasang ditempat yang sewajarnya. Kontraktor juga belum menjelaskan tuntutan berjumlahRM1.09 juta yang dibelanjakan oleh Kerajaan bagi tujuan penyerahan PVberkenaan.b. Memandangkan 4 buah PV masih lagi dalam proses pembinaan yang melibatkanperuntukan tidak kurang daripada RM2 bilion, adalah disyorkan KementerianPertahanan dan Kementerian Kewangan memberikan perhatian yang seriusterhadap pelaksanaan projek ini dan memastikan kelemahan yang sama tidakberulang. Sehubungan ini, adalah disyorkan supaya pertimbangan diberi kepadaperkara berikut :-• Segala rayuan atau cadangan kontraktor untuk mendapat kelonggaran terhadapsyarat kontrak yang boleh menjejaskan kepentingan Kerajaan perlu ditelitisewajarnya. Sehubungan ini, pandangan-pandangan daripada Pasukan ProjekPV patut diambil kira.• Menubuhkan satu jawatankuasa pemantauan bersama oleh KementerianKewangan dan Kementerian Pertahanan. Jawatankuasa tersebut perlumengadakan mesyuarat berkala dan membuat lawatan ke tapak pembinaanbagi mengesahkan kemajuan kerja.• Mematuhi peraturan dan pekeliling Kerajaan yang berkuat kuasa bagimengelakkan Kerajaan mengalami kerugian.• Membuat keputusan yang tepat dan cepat supaya peralatan yang dibekalkandapat dioptimumkan penggunaannya.xxxiTERHAD


TERHAD• Sebarang perselisihan mengenai tafsiran klausa kontrak perlu dirujuk dengansegera kepada Penasihat Undang-undang atau Jabatan Peguam Negara.• Menyelesaikan kelemahan dalam Management Information System dan ShipManagement Information System dengan segera supaya ia dapat digunakansecara optimum.KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERIJabatan Imigresen Malaysia- Aktiviti Pengambilan Pekerja Asing Dan Pengeluaran Pas Kerjaa. Pas Lawatan Kerja Sementara (Pas Kerja) dikeluarkan untuk membolehkan JabatanImigresen mengawal selia dan memantau keperluan serta pergerakan pekerja asingdi negara ini. Bagi tempoh tahun 2004 hingga 2006, sebanyak 2.92 juta Pas Kerjatelah dikeluarkan di seluruh negara untuk sektor perkilangan, perkhidmatan danpembantu rumah asing.b. Secara keseluruhannya, Jabatan Imigresen telah mewujudkan perancangan yangbaik bagi melaksanakan tanggungjawab untuk menguruskan aktiviti pengambilanpekerja asing dan pengeluaran Pas Kerja. Bagaimanapun, pelaksanaannya bolehdipertingkatkan untuk menambahkan kecekapan dan menambah baik sistempenyampaian perkhidmatannya. Sehubungan itu, bagi memperkemaskanpengurusan aktiviti dan mencapai objektif yang telah ditetapkan, adalah disyorkanperkara-perkara berikut :-• Jabatan Imigresen perlu mengkaji semula penempatan guna tenaga di BahagianPekerja Asing di semua Pejabat Imigresen berikutan pegawai sedia ada adalahdipinjam dari bahagian lain bagi menjalankan aktiviti pengurusan pekerja asing.Jumlah jawatan dan pegawai yang mencukupi adalah penting bagi menentukankelancaran pengurusan aktiviti.• Kementerian dan Jabatan Imigresen perlulah membuat kajian semula terhadaphad siling pengambilan pekerja asing berjumlah 1.8 juta orang yang ditetapkanpada tahun 2004 bagi menentukan sama ada bilangan tersebut masih bolehdikekalkan atau sebaliknya dengan mengambil kira keperluan dan pertumbuhanekonomi semasa negara.• Sungguhpun Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak telah diberi kuasa di bawahperuntukan khas Bahagian 7, Akta Imigresen 1959/1963 (Akta 155) untukmenyesuaikan dasar atau peraturan yang telah ditetapkan oleh JawatankuasaKabinet Mengenai Pekerja Asing, namun dasar atau peraturan tersebuthendaklah dinyatakan secara bertulis.• Pejabat Imigresen Negeri Sarawak wajar mengkaji semula tempoh masa untukmemproses permohonan pengambilan pekerja asing di negeri itu supaya iadapat dikurangkan sekurang-kurangnya menyamai tempoh masa yangditetapkan oleh Pejabat Imigresen Negeri Sabah.• Jabatan Imigresen hendaklah mempercepatkan pembangunan Sistem Imigresenbagi membolehkan pengurusan dan pemantauan terhadap pengambilan pekerjaxxxiiTERHAD


TERHADasing dapat dilaksanakan dengan berkesan. Maklumat yang lengkap, kemas kinidan tepat akan membantu Kerajaan membuat keputusan terhadap dasar danprosedur pengambilan pekerja asing dari semasa ke semasa.• Memandangkan Kad Pengenalan penting untuk memantau pergerakan pekerjaasing di negara ini, Jabatan Imigresen perlu mengambil langkah-langkah yangmembolehkannya mengeluarkan Kad Pengenalan bagi setiap pekerja asingpada hari yang sama Pas Kerja mereka dikeluarkan.• Jabatan Imigresen perlu mewujudkan Unit Khas Naziran supaya aktiviti nazirandapat dipertingkatkan. Adalah disyorkan suatu prosedur yang seragamdisediakan untuk melaksanakan aktiviti naziran di semua Pejabat Imigresenseluruh negara.• Menyelesaikan semua aduan yang diterima daripada orang awam dan BiroPengaduan Awam dengan segera untuk meningkatkan sistem penyampaianperkhidmatan Jabatan Imigresen.KEMENTERIAN KESELAMATAN DALAM NEGERIUnit Udara Polis Diraja Malaysia- Pengurusan Perolehan Helikopter Mi-171Secara keseluruhannya, terdapat beberapa kelemahan dalam perolehan helikopterMi-171 ini. Kedua-dua helikopter Mi-171 yang dibeli dengan harga RM117.75 juta tidakdapat digunakan oleh Unit Udara PDRM kerana ia tidak dapat didaftarkan sebagaipesawat awam oleh Jabatan Penerbangan Awam Malaysia memandangkan helikoptertersebut tidak mematuhi piawaian yang ditetapkan. Kedua-dua helikopter berkenaankemudiannya telah diserahkan untuk kegunaan Jabatan Bomba Dan PenyelamatMalaysia. Penyerahan helikopter kepada Jabatan ini telah memberikan implikasi yangberikut :-a. PDRM tidak dapat menjalankan tugas mencari dan menyelamat kerana helikopteryang sedia ada tidak mempunyai keupayaan untuk menjalankan fungsi ini denganberkesan. Bagi mengatasi masalah ini, Kerajaan telah meluluskan peruntukanpembangunan berjumlah RM272 juta di bawah Rancangan Malaysia Kesembilanuntuk membeli 8 helikopter pelbagai saiz.b. Kerajaan telah membelanjakan RM4.37 juta untuk melatih anggota Unit UdaraBomba Dan Penyelamat bagi mengendalikan helikopter Mi-171 sedangkan sebelumitu telah membelanjakan RM15.37 juta untuk melatih anggota Unit Udara PDRMbagi tujuan yang sama. Sejumlah RM4.37 juta tersebut dapat dijimatkan sekiranyaanggota Unit Udara Bomba Dan Penyelamat diberi latihan oleh anggota Unit UdaraPDRM.c. Peralatan sokongan helikopter Mi-171 bernilai RM13.72 juta tidak diserahkankepada Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia. Lanjutan daripada ini, Jabatanterpaksa membelanjakan RM28,500 bagi setiap satu flight helmet untuk kegunaanjuruterbang dan krew pesawat daripada Syarikat Makmur Semenanjung Sdn. Bhd.sungguhpun helmet berkenaan telah dibekalkan semasa perolehan helikopterxxxiiiTERHAD


TERHADMi-171 dengan harga RM19,000 bagi setiap satu. Ini menunjukkan Kerajaan perlumenanggung lebihan perbelanjaan berjumlah RM0.29 juta untuk membeli 30 flighthelmet. Manakala ketiadaan LeoII-A3 Forward Looking Infra Red telah menghadkankeupayaan Unit Udara Bomba Dan Penyelamat untuk beroperasi pada parasoptimum. Unit ini terpaksa melaksanakan operasi/latihan biasa tanpa menggunakanteknologi terkini yang canggih.Memandangkan Kementerian Keselamatan Dalam Negeri akan membeli pesawatpesawatbaru di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan bagi kegunaan Unit UdaraPDRM, adalah disyorkan supaya Kementerian memastikan helikopter yang bakal dibelisesuai dengan keperluan PDRM dan memenuhi piawaian yang ditetapkan oleh JabatanPenerbangan Awam Malaysia sebelum pembelian dibuat bagi mengelakkan kelemahanyang sama daripada berulang.KEMENTERIAN KESELAMATAN DALAM NEGERIPolis Diraja Malaysia- Aktiviti Penguatkuasaan TrafikSecara keseluruhannya aktiviti penguatkuasaan trafik yang dijalankan oleh CawanganTrafik telah dirancang dengan baik. Bagaimanapun dari segi pelaksanaannya, terdapatbeberapa kelemahan yang boleh menjejaskan aktiviti penguatkuasaan trafik berkenaan.Antara kelemahan yang dikenal pasti ialah seperti berikut :-a. Masalah guna tenaga seperti kekurangan anggota untuk menjalankan tugasrondaan, operasi pencegahan kesalahan lalu lintas dan kawalan pergerakan lalulintas di bandar-bandar. Seterusnya, latihan bagi melengkapkan anggota denganpengetahuan dan kemahiran bekerja tidak dapat dilaksanakan seperti yangdirancang kerana jadual latihan telah bertembung dengan tugas-tugas ad-hoc yanglebih penting.b. Pengagihan peralatan-peralatan seperti alat perangkap had laju, alat pengukuralkohol dalam pernafasan dan alat pengukur cermin gelap tidak mengikut normayang ditetapkan. Sistem perangkap lampu merah di beberapa lokasi juga gagalberfungsi. Selain itu, sebanyak 8,367 daripada 19,466 rakaman melalui sistem iniyang dibuat pada tahun 2006 tidak dapat dikeluarkan saman kerana gambar yangdirakam tidak jelas atau rosak.c. Pada umumnya, Cawangan Trafik tidak mempunyai kenderaan yang mencukupiuntuk membolehkannya berfungsi dengan cekap dan berkesan. Sebanyak 81daripada 274 kenderaan yang ada telah berusia melebihi 10 tahun.d. Bagi mengatasi kelemahan-kelemahan yang berlaku, adalah disyorkan supayaKementerian Keselamatan Dalam Negeri dan PDRM memberikan perhatianterhadap perkara-perkara berikut :-• Kementerian patut mengkaji semula keperluan jawatan bagi Cawangan Trafikuntuk disesuaikan dengan beban kerjanya. Mereka juga perlu diberi peluanguntuk mengikuti kursus/latihan bagi meningkatkan kemahiran bekerja.xxxivTERHAD


TERHAD• Cawangan Trafik perlu memastikan semua peralatannya dihantar ke SIRIMuntuk tentukur dalam tempoh yang sepatutnya. Bagi tujuan ini, jadualpenghantarannya hendaklah disediakan dan perlu diikuti sepenuhnya.• Bilangan kenderaan hendaklah dibekalkan ke semua cawangan mengikut normayang ditetapkan bagi mengelak daripada kenderaan yang sedia ada digunakanberlebihan yang boleh mengakibatkan kenderaan berkenaan mengalamikerosakan yang teruk.• Pihak PDRM perlu memastikan sistem perangkap lampu merah sentiasaberfungsi dengan baik. Bagi tujuan ini, PDRM hendaklah memastikan sistem inidisenggarakan secara berjadual dan sebarang kerosakan diperbaiki dengansegera.KEMENTERIAN KESELAMATAN DALAM NEGERIPolis DiRaja Malaysia- Projek Pembinaan Pangkalan Polis Marin, Batu Uban, Pulau Pinanga. Pembinaan Pangkalan Polis Marin, Batu Uban, Pulau Pinang yang bernilaiRM67.51 juta bertujuan untuk menyediakan kemudahan kawalan keselamatanperairan di kawasan utara perairan Selat Melaka.b. Pada umumnya, projek pembinaan Pangkalan Polis Marin Batu Uban, Pulau Pinangtidak dilaksanakan dengan teratur. Sungguhpun mengikut kontrak, projek ini perludisiapkan pada bulan November 2004, namun ia hanya dapat disiapkan pada bulanMac 2006 iaitu lewat selama 15 bulan. Faktor utama yang menyumbang kepadakelewatan ialah PDRM/JKR mengambil masa lebih dari 2 tahun untuk memutuskanjenis pontoon bagi menggantikan jenis yang ditetapkan dalam kontrak yang manadidapati tidak sesuai. Pelantikan kontraktor yang tiada pengalaman dalam bidangmaritim telah menyebabkan kerja pembinaan kurang berkualiti. Selain itu, terdapatjuga Arahan Perubahan Kerja yang dikeluarkan dengan alasan yang tidakmunasabah seperti menanggung kekurangan bayaran levi dan membayar balik kosinsurans tambahan kepada kontraktor. Bagi menangani kelemahan ini, KementerianKeselamatan Dalam Negeri dan JKR adalah disyorkan memberikan pertimbangankepada perkara berikut :-• Kementerian Keselamatan Dalam Negeri dan JKR perlu memastikan projekprojekpembinaan ditawarkan kepada kontraktor yang ada kepakaran danpengalaman dalam bidang kerja yang berkaitan.• JKR perlu memastikan kontraktor memperbaiki kerja yang tidak mengikutspesifikasi/kecacatan sebelum tempoh tanggungan kecacatan tamat.• Memandangkan bayaran kepada kontraktor berjumlah RM48,466 yang dibuatmelalui Arahan Perubahan Kerja adalah tidak teratur, JKR patut menuntut balikbayaran tersebut.• Memandangkan pangkalan ini telah pun mula beroperasi, Kementerianhendaklah menyediakan program penyenggaraan tahunan dengan segera.xxxvTERHAD


TERHADBAHAGIAN II - PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAANMengikut rekod Bahagian Pelaburan, Menteri Kewangan Diperbadankan DanPenswastaan (MKD) Kementerian Kewangan, Kerajaan Persekutuan memiliki lebihdaripada 50% ekuiti dalam 53 syarikat dengan pelaburan berjumlah RM23.37 bilion dimana 6 daripadanya adalah dormant. Semakan Audit terhadap prestasi kewangan 36daripada syarikat tersebut bagi tahun 2005 mendapati perkara berikut :-a. Jumlah pendapatan bagi kesemua 36 syarikat bagi tahun 2005 adalahRM195.71 bilion berbanding RM153.60 bilion pada tahun 2004.b. Pada tahun 2005, sebanyak 19 syarikat telah memperolehi keuntungan sebelumcukai berjumlah RM70.90 bilion manakala 17 syarikat yang lain mengalami kerugianberjumlah RM1.28 bilion.c. Secara keseluruhannya, aset syarikat telah meningkat daripada RM370.66 bilionpada tahun 2004 menjadi RM424.22 bilion pada tahun 2005.d. Pada tahun 2005, sebanyak 26 daripada 36 syarikat Kerajaan telah membayarcukai berjumlah RM22.31 bilion.e. Pada tahun 2005, sebanyak 10 syarikat telah membayar dividen bersih berjumlahRM13.14 bilion berbanding dengan 9 syarikat yang membayar sejumlahRM9.17 bilion dalam tahun 2004.- PENGURUSAN INSTITUT JANTUNG NEGARA SDN. BHD.a. Apabila Institut Jantung Negara Sdn. Bhd. (IJNSB) dikorporatkan pada tahun 2000,Kerajaan telah memindah milik asetnya bernilai RM52.72 juta kepada IJNSBmenjadikan modal berbayar IJNSB berjumlah RM71.62 juta. Secarakeseluruhannya, prestasi pengurusan kewangan dan aktiviti IJNSB adalah baik.Bagaimanapun, keuntungan selepas cukai telah menurun daripada RM30.08 jutapada tahun 2004 kepada RM18.77 juta pada tahun 2006.b. Dari segi pelaksanaan aktivitinya pula, hampir 90% daripada 34 petunjuk prestasiyang telah diwujudkan telah mencapai sasaran. Bagaimanapun, perananJawatankuasa Kajian Etika Penyelidikan bagi memastikan ujian-ujian berkaitanubat-ubatan yang dijalankan di IJNSB mematuhi Standard Saintifik dan EtikaAntarabangsa serta Garis Panduan Amalan Perubatan Yang Baik di Malaysia perludipertingkatkan.- PENGURUSAN INDAH WATER KONSORTIUM SDN. BHD.a. Perjanjian Penswastaan telah ditandatangani oleh Kerajaan dengan IWK padabulan Disember 1993 untuk memberikan perkhidmatan pembetungan bagi tempoh 1April 1994 hingga 31 Disember 2024. Setakat 30 Julai 2006, IWK menyenggarakansejumlah 8,927 kemudahan pembetungan yang meliputi 3,485 loji olahan kumbahanmekanikal, 3,618 loji jenis tangki septik komunal, 769 loji jenis imhoff, 471 kolampengoksidaan, 3,666 loji jenis tangki septik komunal, 583 stesen pam rangkaian diPBT yang terlibat dan 1 loji jenis saliran Marin di Pulau Pinang.xxxviTERHAD


TERHADtempoh tahun 1998 hingga 2006, geran MGS berjumlah RM140.89 juta telahdiluluskan kepada 62 syarikat berstatus MSC untuk melaksanakan 65 projek.Sebanyak 17 daripada syarikat tersebut telah menerima anugerah di dalam dan luarnegara. Sehingga tahun 2006, 2 syarikat telah diluluskan geran STAR berjumlahRM19.99 juta.c. Sehingga tahun 2006, MDeC telah menerima geran untuk perbelanjaan operasi danpembangunan serta pinjaman berjumlah RM944 juta daripada Kerajaan.Bagaimanapun prestasi kewangan MDeC adalah pada tahap defisit sejak tahun1997 sehingga kini. Ini disebabkan jumlah perbelanjaan MDeC meningkat setiaptahun terutamanya perbelanjaan kos tenaga manusia dan sumber hasil MDeC tidakdapat menampung kos operasinya. Sehubungan ini, MDeC perlu mempertingkatkanpengurusan kewangannya terutamanya berhubung dengan kawalan perbelanjaandan pengurusan aset bagi memastikan perbelanjaan dibuat selaras denganperaturan yang ditetapkan. Sebagai sebuah Syarikat Kerajaan, MDeC hendaklahjuga mematuhi sepenuhnya Pekeliling-pekeliling yang dikeluarkan oleh KementerianKewangan untuk syarikat Kerajaan.xxxviiiTERHAD


TERHADBAHAGIAN IPELAKSANAAN AKTIVITIKEMENTERIAN/JABATANKERAJAAN PERSEKUTUANTERHAD


TERHADBAHAGIAN IPELAKSANAAN AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATANKERAJAAN PERSEKUTUAN1. PENDAHULUANSelain daripada menjalankan pengauditan kewangan, Jabatan Audit Negaradikehendaki juga di bawah Seksyen 6 Akta Audit 1957 mengaudit aktiviti Kementerian/Jabatan untuk menentukan sama ada ia dilaksanakan dengan cara yang cekap,berhemat serta selaras dengan objektif yang telah ditetapkan. Bagi memenuhikehendak peruntukan Akta tersebut, 29 aktiviti di 19 Kementerian/Jabatan KerajaanPersekutuan telah dipilih untuk diaudit sepanjang tahun 2006. Hasil dari pengauditan itutelah dibincangkan dengan pihak pengurusan Kementerian/Jabatan yang terlibat sebaiksahaja pengauditannya selesai dijalankan. Perkara yang diperhatikan daripadapengauditan 25 aktiviti dilaporkan secara terperinci manakala bagi 4 aktiviti laindimaklumkan kepada pihak pengurusan Kementerian berkenaan secara PemerhatianAudit.JABATAN PERDANA MENTERI2. JABATAN PERKHIDMATAN AWAM / SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM- PENGURUSAN PEWUJUDAN DAN PENGISIAN JAWATAN DALAMPERKHIDMATAN AWAM2.1. LATAR BELAKANG2.1.1. Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) merupakan Agensi Pusat yangbertanggungjawab terhadap pengurusan sumber manusia sektor awam termasukproses pewujudan jawatan di jabatan/agensi Kerajaan. Objektif utama yangditetapkan oleh JPA adalah untuk memastikan jabatan/agensi sektor awammempunyai struktur organisasi yang cekap dan berkesan serta skim perkhidmatanyang sesuai bagi membolehkannya melaksanakan fungsi yang ditetapkan.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) pula adalah bertanggungjawab terhadappengambilan calon untuk pengisian jawatan. Memandangkan pewujudan jawatan dijabatan/agensi Kerajaan melibatkan implikasi kewangan secara langsung dari segiperbelanjaan gaji, elaun, caruman berkanun, ganjaran dan pencen,Perbendaharaan Malaysia diberikan kuasa untuk mengeluarkan waran perjawatanseperti mana yang diperuntukkan di bawah perkara 112 PerlembagaanPersekutuan, perkara 15 Akta Acara Kewangan 1957 serta Arahan Perbendaharaan36 dan 48. Sehingga bulan Disember 2006, terdapat 720 jabatan/agensi sektorawam di negara ini seperti di jadual berikut :-3TERHAD


TERHADJADUAL 2.1BILANGAN JABATAN/AGENSISEKTOR AWAM SETAKAT 31 DISEMBER 2006JABATAN/AGENSIBILANGANPersekutuan 139Negeri 251Badan Berkanun Persekutuan 78Badan Berkanun Negeri 108Pihak Berkuasa Tempatan 144JUMLAH 7202.1.2. Berdasarkan Buku Maklumat Perjawatan dan Pengisian Sektor Awam yangdikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Organisasi, JPA setakat 30 Jun 2006terdapat 1,366,079 jawatan telah diluluskan di mana 1,142,783 daripadanya(83.6%) telah diisi. Ini bermakna kekosongan jawatan adalah sebanyak 223,296.Jumlah kekosongan jawatan ini telah mengambil kira bilangan jawatan baru yangakan diwujudkan dan kekosongan akibat daripada kenaikan pangkat, persaraan,peletakan jawatan atau anggota yang meninggal dunia. Kedudukan pengisian dankekosongan jawatan sektor awam setakat 30 Jun 2006 adalah seperti di jadualberikut :-AGENSIJADUAL 2.2KEDUDUKAN PERJAWATAN, PENGISIAN DAN KEKOSONGANJAWATAN SEKTOR AWAM SETAKAT BULAN JUN 2006PERJAWATAN PENGISIAN KEKOSONGANPT P&P SOKONGAN JUMLAH P&T P&P SOKONGAN JUMLAH P&T P&P SOKONGAN JUMLAHPersekutuan 893 247,671 825,512 1,074,076 748 215,515 691,154 907,417 145 32,156 134,358 166,659Negeri 99 5,783 102,282 108,164 81 4,767 79,732 84,580 18 1,016 22,550 23,584BadanBerkanunPersekutuanBadanBerkanunNegeriPihakBerkuasaTempatan988 37,396 74,737 113,121 855 30,687 63,081 94,623 133 6,709 11,656 18,49831 2,391 16,161 18,583 28 1,851 12,316 14,195 3 540 3,845 4,38819 1,547 50,569 52,135 17 1,224 40,727 41,968 2 323 9,842 10,167JUMLAH 2,030 294,788 1,069,261 1,366,079 1,729 254,044 887,010 1,142,783 301 40,744 182,251 223,296Sumber: Bahagian Pembangunan Organisasi, JPANota : PT - Pengurusan Tertinggi P&P - Pengurusan & Profesional2.1.3. Berdasarkan kepada tahun 2000, pertumbuhan saiz sektor awam adalahpada kadar 1.9% hingga 5.1% di mana setakat bulan Jun 2006, jumlah jawatanyang diluluskan bagi sektor awam keseluruhannya ialah 1,366,079 berbandinghanya 1,189,950 jawatan pada tahun 2001. Manakala jumlah pengisian keseluruhanpula ialah sebanyak 1,142,783 jawatan pada tahun 2006 berbanding 994,548jawatan pada tahun 2001. Trend pewujudan jawatan dan pengisian sektor awambagi tempoh tahun 2001 hingga 2006 adalah seperti di jadual berikut :-4TERHAD


TERHADTAHUNJADUAL 2.3TREND PEWUJUDAN DAN PENGISIAN JAWATAN SEKTOR AWAMBAGI TEMPOH TAHUN 2001 HINGGA 2006PEWUJUDAN JAWATANPENGISIAN JAWATANBILANGAN PERTAMBAHAN % BILANGAN PERTAMBAHAN %2001 1,189,950 36,162 3.1 994,548 15,084 1.52002 1,231,981 42,031 3.5 1,026,143 31,595 3.22003 1,295,199 63,218 5.1 1,080,886 54,743 5.32004 1,320,337 25,138 1.9 1,098,638 17,752 1.62005 1,360,207 39,870 3.0 1,118,392 19,754 1.82006 *1,366,079 5,892 0.4 1,142,783 24,391 2.2Nota : * Setakat Bulan Jun 20062.1.4. Mengikut rekod Jabatan Perangkaan Malaysia, bilangan penduduk negaraini setakat bulan Jun 2006 ialah seramai 26,722,245 orang. Ini bermakna, jumlahjawatan sektor awam adalah 5.1% daripada bilangan penduduk yang direkodkan.2.2. OBJEKTIF PENGAUDITANPengauditan ini dijalankan untuk menentukan sama ada aktiviti pewujudan danpengisian jawatan dalam perkhidmatan awam dirancang dan dilaksanakan dengancekap untuk mencapai objektif yang ditetapkan.2.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITANPengauditan ini meliputi aspek perancangan, pelaksanaan dan pemantauan terhadapproses pewujudan dan pengisian jawatan dalam perkhidmatan awam bagi tempohtahun 2004 hingga 2006. Bagi proses pewujudan jawatan, sebanyak 80 kertaspermohonan yang dikemukakan oleh jabatan/agensi kepada Bahagian PembangunanOrganisasi, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), Jabatan Perdana Menteri telahdisemak. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 33 permohonan melibatkan 28jabatan/agensi telah dibuat semakan lanjut. Pengauditan bagi proses pengisian jawatanpula ditumpukan kepada pengambilan yang dibuat oleh Suruhanjaya PerkhidmatanAwam (SPA) sahaja. Semakan terhadap fail, rekod dan dokumen telah dibuat sertapengedaran borang soal selidik dan temu bual dengan pegawai di BahagianPerkhidmatan JPA, SPA serta jabatan/agensi yang terlibat juga diadakan.2.4. PENEMUAN AUDITPengauditan yang dijalankan antara bulan September 2006 hingga Februari 2007mendapati perkara berikut :-2.4.1. Pengurusan Aktiviti2.4.1.1. Urusan pewujudan jawatan dikendalikan oleh BahagianPembangunan Organisasi, JPA yang diketuai oleh Pengarah Gred JUSA B.5TERHAD


TERHADBahagian ini mempunyai 2 cawangan iaitu Cawangan Perjawatan danCawangan Skim Perkhidmatan. Setiap cawangan diketuai oleh TimbalanPengarah Bahagian Kanan Gred JUSA C. Pengurusan jawatan dilakukanmengikut kelompok jabatan/agensi yang disenaraikan di bawah setiap sektormengikut jenis perkhidmatan yang diberikan oleh jabatan/agensi. Kedudukanstruktur organisasi Bahagian Pembangunan Organisasi adalah seperti di cartaberikut :-CARTA 2.1STRUKTUR ORGANISASI DAN FUNGSI BAHAGIAN PEMBANGUNAN ORGANISASI- KEDUDUKAN PADA 31 DISEMBER 2006PENGARAHGred JUSA BDato’ Normah binti Md. YusofCAWANGAN PERJAWATANTIMBALAN PENGARAH BAHAGIAN KANANGred JUSA CFarida Binti Mohd. AliCAWANGAN SKIM PERKHIDMATANTIMBALAN PENGARAH BAHAGIAN KANANGred JUSA CRohani Binti MuhammadSEKTOR SOSIALTIMBALAN PENGARAHGred M54Norlian Binti AbbasSEKTOR EKONOMITIMBALAN PENGARAHGred M54Yaakob Bin YusofTIMBALAN PENGARAH BAHAGIANGred M54Raja Noor Zaedah Binti Raja AhmadSEKTOR PENTADBIRAN DANKESELAMATANTIMBALAN PENGARAHGred M54Kamin Bin SamadiUNITOPERASIUNITPENYELIDIKAN DANPEMBANGUNANUNITPENYELARASANUNIT PERANCANGAN DANPEMBANGUNAN PERJAWATANTIMBALAN PENGARAHGred M52Azman Bin Mohd YusofUNIT PENYELARASAN DANKHIDMAT SOKONGANTIMBALAN PENGARAHGred M48Siti Mariam Bt. AbdulFUNGSI :• Penyusunan SemulaStruktur Organisasi• Pewujudan Jawatan• Pemansuhan Jawatan• Penggredan SemulaJawatan• Penukargantian Jawatan• PemeriksaanPerjawatan Di BawahAnggaran BelanjawanTahunanFUNGSI :• Kajian Dasar Perjawatan• Naziran Perjawatan• Penyelarasan MaklumatPerjawatan• Keurusetiaan• Jawatankuasa Khas BagiMengkaji Jawatan-JawatanTingkatan Tertinggi (JKTT)• Jawatankuasa KerjaPembangunan Organisasi(JKKPO)• Jawatankuasa Semakan Dasar(JKSD)• Perancangan Dan PenyelarasanFUNGSI :• Kewangan• Kualiti• Pentadbiran Am• Pengurusan SumberManusia• KeurusetiaanFUNGSI :• Urusan Kajian Dasar SkimPerkhidmatan• Penggubalan Dan Pindaan• Urusan TuntutanIndividu/Kesatuan/Agensi• Pemanjangan KeputusanKelonggaran Syarat• Pertukaran Klasifikasi Perkhidmatan• Penggabungan Skim Perkhidmatan• Kelulusan Iklan• Khidmat Rundingan PenyelidikanDan Pembangunan Peskiman• Penggubalan Deskripsi JawatanBahagian Yang Terlibat2.4.1.2. Setakat 31 Disember 2006, sebanyak 165 jawatan telah diluluskanuntuk Bahagian Pembangunan Organisasi, JPA di mana 139 daripadanya telahdiisi. Sepanjang tempoh tahun 2005 hingga 2006, JPA telah menganjurkan 12kursus/bengkel untuk memantapkan pelaksanaan tugas kakitangannya. Antarabidang yang diliputi adalah pembangunan organisasi, teknologi maklumat dan6TERHAD


TERHADkomunikasi, pemantapan kompetensi dan penerapan nilai-nilai murni.Kedudukan perjawatan di Bahagian Pembangunan Organisasi adalah seperti dijadual berikut :-JADUAL 2.4KEDUDUKAN PERJAWATAN DI BAHAGIANPEMBANGUNAN ORGANISASI SETAKAT 31 DISEMBER 2006KUMPULAN PERKHIDMATANJAWATANBILANGANISIISI(%)Pengurusan Tertinggi 3 3 100.0Pengurusan Dan Profesional 86 70 81.4Sokongan 76 66 86.8JUMLAH 165 139 84.22.4.1.3. Beberapa jawatankuasa telah diwujudkan bagi membantu BahagianPembangunan Organisasi mengendalikan perkara berkaitan pewujudan danpemansuhan jawatan dalam perkhidmatan awam seperti berikut :-a. Jawatankuasa Kabinet Mengenai Perjawatan Dan Gaji Pekerja-pekerjaSektor Awam (JKK-MPGSA) yang dipengerusikan oleh Y.A.B. PerdanaMenteri bertanggungjawab meluluskan penetapan, penyemakan, pewujudanatau pembatalan prinsip-prinsip gaji, syarat-syarat perkhidmatan dan elaunserta kemudahan bagi anggota sektor awam dari semasa ke semasa.Keahlian jawatankuasa ini adalah terdiri daripada Menteri Kewangan,Menteri Perumahan Dan Kerajaan Tempatan dan Ketua Setiausaha Negara.b. Jawatankuasa Pemandu Saiz Perkhidmatan Awam (JPSPA) yangdipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara bertanggungjawab untukmenggubal, merancang dan menyelaras dasar serta program perkhidmatanawam. Keahliannya adalah terdiri daripada Ketua Pengarah PerkhidmatanAwam, Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Ketua Pengarah Unit PerancangEkonomi dan Ketua Pengarah Unit Pemodenan Tadbiran Dan PerancanganPengurusan Malaysia.c. Jawatankuasa Khas Bagi Mengkaji Jawatan-jawatan TingkatanTertinggi (JKTT) yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara pulabertanggungjawab mengkaji gred jawatan bagi semua Pengurusan TertinggiGred JUSA C dan ke atas. Keahlian jawatankuasa ini adalah terdiri daripadaKetua Pengarah Perkhidmatan Awam dan Ketua SetiausahaPerbendaharaan.d. Jawatankuasa Kerja Skim Perkhidmatan (JKKSP) yang dipengerusikanoleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam bertanggungjawab membuatkeputusan mengenai perkara-perkara yang melibatkan skim perkhidmatan.7TERHAD


TERHADe. Jawatankuasa Kerja Pembangunan Organisasi (JKKPO) yangdipengerusikan oleh Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam(Pembangunan) bertanggungjawab untuk meluluskan permohonanpenyusunan semula struktur organisasi dan permohonan jawatan KumpulanPengurusan Dan Profesional serta Kumpulan Sokongan.2.4.1.4. Bagi pengisian jawatan, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA)menguruskan pengambilan untuk jawatan yang mensyaratkan kelayakan masukberdasarkan Sijil Pelajaran Malaysia, diploma dan ijazah. Manakalapengambilan jawatan yang mensyaratkan kelayakan masuk berdasarkan SijilPenilaian Menengah Rendah dan ke bawah, SPA telah mewakilkan kuasapengambilannya kepada kementerian/jabatan berkenaan. SPA hanya dapatmenjalankan urusan pengambilan dan pelantikan jawatan dalam perkhidmatanawam sekiranya menerima permohonan daripada jabatan/agensi melalui borangPG.SPA. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dianggotai oleh seorang Pengerusi,seorang Timbalan Pengerusi dan 30 ahli yang kesemuanya dilantik oleh YangDiPertuan Agong atas nasihat Y.A.B. Perdana Menteri setelah berundingdengan Majlis Raja-Raja. Keahlian SPA tersebut terdiri daripada bekas pegawaikanan Kerajaan daripada pelbagai latar belakang/kepakaran sepertipentadbiran, perubatan, penyelidikan, sains, kewangan, keselamatan dansebagainya. Pelantikan mereka adalah untuk tempoh 5 tahun. Urusanpentadbiran Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dikendalikan oleh seramai 416kakitangan yang diketuai oleh Setiausaha Gred JUSA B. Bahagian Pengambilanadalah terlibat secara langsung terhadap urusan pengisian jawatan. Strukturorganisasi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam adalah seperti di carta berikut :-CARTA 2.2STRUKTUR ORGANISASI SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM- KEDUDUKAN PADA 31 DISEMBER 2006PENGERUSITan Sri Jamaluddin bin Haji Ahmad DamanhuriTIMBALAN PENGERUSIDatuk Muhammad bin Mohd NoorSETIAUSAHAGred JUSA BPuan Sri Zaiton binti Mhad AliTIMBALAN SETIAUSAHA (OPERASI)Gred M54Ab. Ghafar bin Hj. A HasanTIMBALAN SETIAUSAHA (PEMBANGUNAN)Gred JUSA CRamli bin JuhariBAHAGIANPENGURUSANBAHAGIAN NAIKPANGKAT DANTATATERTIBBAHAGIANPERKHIDMATANBAHAGIANPENGAMBILANBAHAGIANPENGAMBILANKHASBAHAGIANTEKNOLOGIMAKLUMATBAHAGIANPEPERIKSAANURUS SETIACAWANGANSABAHBAHAGIAN PENYELIDIKANPEMBANGUNAN DAN URUSSETIA MESYUARATSETIAUSAHA SURUHANJAYAPERKHIDMATAN KEHAKIMANDAN PERUNDANGANURUS SETIACAWANGANSARAWAKBahagian Yang Terlibat Secara Langsung Dengan Urusan Pengisian Jawatan8TERHAD


TERHADPada pandangan Audit, secara umumnya, Kerajaan telah mewujudkan strukturpengurusan yang jelas untuk membolehkan urusan pewujudan dan pengisianjawatan dalam perkhidmatan awam dibuat dengan teratur.2.4.2. Pewujudan Jawatan2.4.2.1. Pada umumnya, jawatan-jawatan yang diwujudkan dalamperkhidmatan awam adalah berdasarkan kepada permohonan yangdikemukakan oleh jabatan/agensi bagi tujuan menyusun semula struktur danfungsi organisasi serta mewujud/memansuh dan menggredkan semula jawatan.Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) akan melaksanakan kajian perjawatan darisemasa ke semasa sama ada dibuat berdasarkan permohonan jabatan/agensitersebut atau atas inisiatif JPA sendiri dengan berpandukan kepada ManualProsedur JPA. Bagi tempoh tahun 2004 hingga bulan Ogos 2006, sebanyak1,257 permohonan telah diterima daripada 376 jabatan/agensi dan sebanyak1,009 atau 80% daripadanya telah diselesaikan.2.4.2.2. Mengikut Piagam Pelanggan Bahagian Pembangunan Organisasi,permohonan kajian perjawatan yang diterima dari jabatan/agensi hendaklahdiproses dalam tempoh 5 bulan daripada tarikh permohonan yang lengkapditerima. Semakan Audit terhadap 80 permohonan yang diterima oleh JPAantara bulan Januari 2004 hingga Ogos 2006 mendapati 43 daripadanya telahdiproses melebihi 5 bulan iaitu antara 8 hingga 36 bulan. Tempoh ini dikiradaripada tarikh surat balasan JPA kepada jabatan/agensi yang memaklumkanpermohonan sedang diproses sehingga tarikh surat perakuan kepadaPerbendaharaan Malaysia dikeluarkan. Antara sebab permohonan diprosesmelebihi tempoh 5 bulan adalah seperti berikut:-a. JPA Memerlukan Maklumat TambahanSemakan Audit mendapati 22 daripada 43 permohonan yang lewat diprosesdisebabkan JPA memerlukan maklumat tambahan dari jabatan/agensi untukmenyokong justifikasi permohonan perjawatan sebelum membentangkan KertasPertimbangan dalam mesyuarat Jawatankuasa yang meluluskannya.Pada pandangan Audit, masalah kelewatan yang berpunca daripadakekurangan maklumat ini boleh dielakkan sekiranya JPA mengambiltindakan yang berikut :-i. JPA hendaklah mengedarkan Panduan Tatacara PermohonanPerjawatan yang telah disediakannya kepada semua jabatan/agensibagi menjelaskan syarat atau keperluan-keperluan yang wajardipatuhi apabila mengemukakan permohonan kepadanya. PihakAudit telah mengedarkan Borang Soal Selidik kepada pegawai sumber9TERHAD


TERHADmanusia di 20 jabatan/agensi. Hasil daripada maklum balas yangditerima daripada soal selidik tersebut mendapati hanya 11jabatan/agensi telah menerima panduan tersebut. Selain itu, sungguhpunJPA telah mewujudkan sistem i - MAPSA (Maklumat Perjawatan SektorAwam) yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang perlu dipatuhisemasa mengemukakan permohonan perjawatan, namun 4 daripada 11Jabatan/agensi memaklumkan sistem ini sukar diakses.ii. JPA perlu menetapkan setiap pegawainya yang menerimapermohonan perjawatan menggunakan Senarai Semak KepadaProses Kerja Kajian Perjawatan yang sedia ada bagi memastikansetiap permohonan itu lengkap. Jika sebaliknya, permohonan ituhendaklah dikembalikan kepada jabatan/agensi berkenaan untukpembetulan.b. Permohonan Yang Diterima Secara Ad-hocSetiap tahun, JPA menetapkan bilangan kertas permohonan yang akan dikajiuntuk dijadikan Sasaran Kerja Tahunan (SKT). Bagaimanapun, JPA juga adamenerima permohonan pewujudan dan penstrukturan perjawatan secara ad-hocseperti penubuhan agensi baru yang dipersetujui oleh Kabinet yang lebihpenting dan perlu diselesaikan segera menyebabkan permohonan yangditetapkan dalam SKT lewat atau terpaksa ditangguhkan. Jumlah permohonanad-hoc berbanding permohonan yang disenaraikan dalam SKT bagi tempohtahun 2004 hingga 2006 ditunjukkan di jadual berikut :-JENISPERMOHONANJADUAL 2.5PERMOHONAN YANG DITERIMA SECARA AD-HOCRTAHUN 2004 TAHUN 2005 TAHUN 2006SKT AD- SKT AD- SKTCAPAI HOC R CAPAI HOC R CAPAIAD-HOCKajian Struktur 119 68 13 212 180 19 118 38 2PengukuhanPerjawatan157 139 156 168 156 119 138 66 20JUMLAH 276 207 169 380 336 138 256 104 22Nota : SKT - Sasaran Kerja Tahunan R - Rancangc. Jabatan/Agensi Mohon PenangguhanSemakan Audit mendapati 7 jabatan/agensi memohon penangguhanpemprosesan terhadap cadangan asal yang dikemukakan kepada JPA keranajabatan/agensi berkenaan berhasrat untuk mengemukakan cadangan baru ataumeminda cadangan sedia ada. Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-10TERHAD


TERHADJADUAL 2.6JABATAN/AGENSI MEMOHON PENANGGUHANKERTAS CADANGANTEMPOHPROSESSEBABPenyusunan Semula Struktur OrganisasiKementerian Pelancongan Malaysia18 bulan Jabatan/agensi menukar perancangan.Permohonan Pewujudan Jawatan Di 5 PejabatPerwakilan Pertanian Di Luar NegaraCadangan Penyusunan Semula StrukturOrganisasi Majlis Agama Islam Dan AdatIstiadat Melayu Perlis (MAIAIMP)Penggredan Semula Jawatan DiPerbendaharaan MalaysiaPenyusunan Semula Jawatan BahagianIstiadat Dan Urusetia, PersidanganAntarabangsaPermohonan Pewujudan Jawatan Tetap DanBerpencen Di Jabatan Perlindungan AlamSekitarPermohonan Pewujudan Jawatan Tetap BagiYayasan Pembangunan Keluarga Darul ImanBelum selesai31 bulan12 bulan8 bulanBelum selesaiBelum selesaiJabatan/agensi batalkan kertaspermohonan asal dan akankemukakan permohonan baru.MAIAIMP hantar permohonantambahan untuk dikaji bersekalidengan permohonan asal.Pembentangan di Jawatankuasa KerjaPembangunanOrganisasiditangguhkan kerana perlu dibuatbersekali dengan BahagianBelanjawan yang pada peringkat awaltidak dimasukkan.Jabatan/agensi hantar permohonantambahan untuk dikaji bersekalidengan permohonan asal.Jabatan/agensi batalkan kertaspermohonan asal dan akankemukakan permohonan baru.Jabatan/agensi batalkan kertaspermohonan asal dan akankemukakan permohonan baru.2.4.3. Permohonan Kajian Perjawatan2.4.3.1. Jabatan/agensi boleh mengemukakan permohonan kepada JPA untukmenjalankan kajian perjawatan bagi tujuan yang berikut :-a. Penyusunan semula - perubahan besar kepada struktur, fungsi sertaperjawatan sesebuah organisasi kerana perubahan hala tuju, objektif,peranan, visi, misi dan tanggungjawab sesebuah organisasi.b. Pengukuhan perjawatan - pewujudan/pemansuhan/pengagihan perjawatandi unit/bahagian sedia ada yang tidak melibatkan perubahan besar kepadastruktur organisasi.c. Penubuhan unit baru - pewujudan sesebuah jabatan/agensi berikutankeputusan Kerajaan.2.4.3.2. Semakan Audit telah dijalankan terhadap kekerapan permohonankajian perjawatan di 13 jabatan/agensi dan 97 Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)bagi tempoh tahun 2002 hingga 2006. Hasil daripada semakan tersebutmendapati kekerapan permohonan jabatan/agensi tidak seimbang kerana adajabatan/agensi yang terlalu kerap memohon kajian perjawatan dan ada pulayang tidak pernah memohon. Lapan daripada 13 jabatan/agensi yang diaudit11TERHAD


TERHADtelah mengemukakan permohonan kajian perjawatan antara 10 hingga 47 kalidalam tempoh tahun 2002 hingga 2006. Butirannya adalah seperti di jadualberikut :-JADUAL 2.7KEKERAPAN PERMOHONAN KAJIAN PERJAWATAN YANGDIKEMUKAKAN KEPADA JPA BAGI TEMPOH TAHUN 2002 HINGGA 2006KRITERIAKEMENTERIAN / JABATANBILANGANPERMOHONANTAHUNMEMOHONJENIS KAJIANPERJAWATAN YANGDIPOHONPengajian Tinggi 6 2004, 2005 Penyusunan SemulaPembangunan Wanita,Keluarga Dan Masyarakat112002, 2003, 2004,2005, 20066 - Penyusunan Semula5 - Pengukuhan PerjawatanKesihatan 312002, 2003, 2004,2005, 20069 - Penyusunan Semula22 - Pengukuhan PerjawatanPerumahan Dan KerajaanTempatan262002, 2003, 2004,2005, 20066 - Penyusunan Semula20 - Pengukuhan PerjawatanBelia Dan Sukan 19Sumber Manusia 222002, 2003, 2004,2005, 20062002, 2003, 2004,2005, 20065 - Penyusunan Semula14 - Pengukuhan Perjawatan7 - Penyusunan Semula15 - Pengukuhan PerjawatanKebudayaan, Kesenian DanWarisan10 2004, 2005, 20063 - Penyusunan Semula7 - Pengukuhan PerjawatanPenerangan 182002, 2003, 2004,2005, 20064 - Penyusunan Semula14 - Pengukuhan PerjawatanInstitusi Pengajian TinggiAwam, Perbadanan TabungPendidikan Tinggi NasionalDan Lembaga AkreditasiNegara8 2004, 2005, 2006 Penyusunan SemulaPelajaran 472002, 2003, 2004,2005, 200617 - Penyusunan Semula30 - Pengukuhan PerjawatanPerpustakaan Negara 1 2002 Penyusunan SemulaMajlis Peperiksaan Malaysia 1 2004 Penyusunan SemulaDewan Bahasa Dan Pustaka 1 2005 Pengukuhan Perjawatan2.4.3.3. Bagi Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) pula, pihak Audit mendapatihanya 41 daripada 97 PBT di Semenanjung Malaysia yang mengemukakanpermohonan kajian perjawatan bagi tempoh tahun 2002 hingga 2006sungguhpun terdapat PBT yang mengalami kekurangan kakitangan untukmelaksanakan aktiviti-aktivitinya seperti penguatkuasaan dan pengurusankewangan sebagaimana yang dibangkitkan dalam Laporan Ketua Audit Negarayang terdahulu. Berikut diberikan kekerapan permohonan kajian perjawatan olehPBT :-12TERHAD


TERHADNEGERIJADUAL 2.8KEKERAPAN PERMOHONAN KAJIAN PERJAWATANYANG DIKEMUKAKAN OLEH PIHAK BERKUASA TEMPATANKEPADA JPA BAGI TEMPOH TAHUN 2002 HINGGA 2006JUMLAHPBTPBTYANGMOHONKEKERAPANPERMOHONANTAHUNMOHONJENIS KAJIANJohor 15 1 1 2002 Penyusunan semulaPerak 15 9 12Selangor 12 7 9Kelantan 12 3 3Pahang 11 5 52002, 2003,2004, 20062002, 2003,2004, 20052002, 2005,20062002, 2004,2005, 20069 - penyusunan semula3 - pengukuhan perjawatan8 - penyusunan semula1 - pengukuhan perjawatan1 - penyusunan semula2 - pengukuhan perjawatan4 - penyusunan semula1 - pengukuhan perjawatanKedah 11 3 3 2003,2005 Penyusunan semulaNegeri Sembilan 8 8 92002, 2004,20057 - penyusunan semula2 - pengukuhan perjawatanTerengganu 7 2 2 2002, 20051 - penyusunan semula1 - pengukuhan perjawatanMelaka 3 2 2 2003, 2006 Penyusunan semulaPulau Pinang 2 1 1 2003 Penyusunan semulaPerlis 1 - - - -JUMLAH 97 41 47Pada pandangan Audit, JPA perlu menetapkan polisi berhubung dengankekerapan permohonan kajian perjawatan oleh jabatan/agensi supaya setiapjabatan/agensi dapat menyesuaikan kedudukan perjawatannya dengan bebantugas dan keperluan semasa. Dengan adanya polisi ini juga boleh membantuJPA untuk merancang penggunaan sumber-sumbernya, khususnya dari segimasa dan guna tenaga supaya kajian perjawatan dapat dilaksanakan denganlebih cekap dan berkesan.2.4.3.4. Permohonan kajian perjawatan yang dikemukakan olehjabatan/agensi ada kalanya melibatkan pertambahan atau pewujudan jawatanjawatankader. Jawatan kader adalah jawatan yang dipunyai oleh sesebuahKementerian/Jabatan yang diwujudkan di pelbagai agensi berdasarkankeperluan tetapi pengisiannya diuruskan dan dikawal oleh Ketua Perkhidmatanyang berkenaan. Semakan Audit mendapati JPA telah memperakukanpermohonan bagi jawatan kader tanpa terlebih dahulu merujuk kepadaKetua Perkhidmatan yang berkenaan. Jabatan/agensi juga tidakmendapatkan sebarang ulasan daripada Ketua Perkhidmatan berhubungperjawatan kader yang dipohon semasa peringkat penyediaan kertascadangannya. Akibatnya, Ketua Perkhidmatan tidak dapat memenuhipermohonan pengisian jabatan/agensi dengan segera mengikut jumlah jawatanyang dikehendaki.13TERHAD


TERHAD2.4.3.5. Bagi permohonan kajian perjawatan yang melibatkan jabatan/agensinegeri, Perkara 112 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan :-“Tertakluk kepada Fasal (2), tiada sesuatu negeri boleh dengan tidakdiluluskan oleh Persekutuan, membuat apa-apa tambahan kepadaperjawatannya atau perjawatan bagi mana-mana jabatannya ataumengubah kadar-kadar gaji dan pendapatan yang ditetapkan jika denganberbuat demikian itu tanggungan Persekutuan mengenai pencen,ganjaran atau elaun-elaun lain yang seumpamanya akan bertambah”.2.4.3.6. Selaras dengan peruntukan undang-undang ini, semua permohonanpertambahan atau pemansuhan jawatan tetap dari jabatan/agensi negeri perludirujuk kepada JPA bagi mendapatkan kelulusan. Sebaik sahaja perakuanpermohonan diberikan oleh Bahagian Pembangunan Organisasi, JPA,Perbendaharaan Malaysia akan mengeluarkan surat kelulusan bagi pelantikan/pemansuhan jawatan tersebut kepada jabatan/agensi negeri yang berkenaan.Bagaimanapun, surat kelulusan perjawatan tersebut perlu dibentang dandiluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan seterusnya waranperjawatan akan dikeluarkan oleh Pejabat Kewangan Negeri. Dengan warantersebut, jabatan/agensi negeri boleh mengemukakan permohonan pengisiankepada SPA. Semakan Audit selanjutnya mendapati walaupun permohonanpertambahan jawatan yang dikemukakan oleh jabatan/agensi negeri diperakuidan diluluskan oleh JPA tetapi pengisian jawatan adalah tertakluk kepada bajettahunan yang diperuntukkan oleh Kerajaan Negeri untuk jabatan/agensi negeriberkenaan.2.4.3.7. Semakan Audit terhadap 11 permohonan yang melibatkanjabatan/agensi negeri di Selangor, Sarawak, Pahang, Negeri Sembilan danMelaka mendapati proses pengeluaran waran perjawatan oleh PejabatKewangan Negeri daripada tarikh surat kelulusan perjawatan diterima daripadaPerbendaharaan Malaysia mengambil masa antara 8 hingga 160 hari.Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 2.9TEMPOH MASA PENGELUARAN WARAN PERJAWATANKERTAS CADANGANTARIKHKELULUSANPERJAWATANTARIKH WARANDIKELUARKANOLEH PEJABATKEWANGANNEGERITEMPOHDIAMBIL UNTUKMENGELUARKANWARAN(Hari)Jabatan Bekalan Air Pahang 30.01.2003 09.07.2003 160Permohonan Penambahan JawatanBahagian Pentadbiran JabatanPerancang Bandar Dan Desa NegeriSembilanKajian Struktur Pejabat Tanah DanGalian Negeri Selangor03.12.2004 20.01.2005 4814.03.2005 14.06.2005 9214TERHAD


TERHADKERTAS CADANGANTARIKHKELULUSANPERJAWATANTARIKH WARANDIKELUARKANOLEH PEJABATKEWANGANNEGERITEMPOHDIAMBIL UNTUKMENGELUARKANWARAN(Hari)Cadangan Penyusunan SemulaStruktur Organisasi Lembaga MuziumNegeri SembilanCadangan Penstrukturan SemulaJabatan Agama Islam SarawakPenyusunan Semula PejabatSetiausaha Kerajaan Negeri SelangorPenyusunan Semula StrukturOrganisasi Unit Perancang EkonomiNegeri SelangorCadangan Pewujudan Jawatan UntukPerbadanan Muzium Negeri Melaka25.05.2005 19.08.2005 8610.08.2005 23.01.2006 16625.04.2006 03.05.2006 825.04.2006 03.05.2006 809.05.2006 22.06.2006 44Pada pandangan Audit, setiap Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri yangbertanggungjawab bagi penyusunan semula dan pengukuhan jawatanjabatan/agensi negeri berkenaan perlu mengambil tindakan mempercepatkanpengeluaran waran perjawatan supaya jawatan yang diluluskan dapat diisidengan segera.2.4.4. Pengisian Jawatan2.4.4.1. Semakan Audit mendapati SPA hanya mempunyai maklumatmengenai jumlah kekosongan yang dipohon pengisiannya oleh jabatan/agensidan tiada maklumat mengenai kekosongan yang belum dipohon pengisiannya.Ini adalah kerana SPA tidak mewajibkan jabatan/agensi untuk melaporkankedudukan kekosongan tahunan bagi semua jawatan yang kuasapengambilannya di bawah SPA. Pihak Audit difahamkan hanya KementerianKesihatan mengemukakan kepada SPA maklumat jawatan yang telahdiluluskan, pengisian yang telah dibuat dan kekosongan yang masih belum diisimengikut tahun. Dengan maklumat tersebut, SPA dapat memantau danmerancang proses pengambilan sesuatu jawatan dengan lebih baik.2.4.4.2. Semakan Audit selanjutnya terhadap 28 jabatan/agensi mendapatibeberapa jabatan/agensi tidak mengemukakan permohonan pengisian jawatankepada SPA sebaik sahaja waran diterima dan berkuat kuasa. Berikut diberikanbeberapa contohnya :-a. Jabatan Agama Islam Negeri SarawakSemakan terhadap Kertas Cadangan Penstrukturan Semula Jabatan AgamaIslam Sarawak mendapati permohonan telah dikemukakan untuk menambahsebanyak 256 jawatan baru dan menaik taraf jawatan Pengarah daripada GredN54 kepada Gred JUSA C. JPA telah meluluskan sebanyak 138 jawatan barupada 10 Ogos 2005. Walaupun waran perjawatan telah dikeluarkan oleh Pejabat15TERHAD


TERHADKewangan Negeri Sarawak pada 23 Januari 2006 untuk semua jawatan yangtelah diluluskan oleh JPA, namun pengisian jawatan hanya dibuat secaraberperingkat. Pada tahun 2006, pengisian hanya dibuat untuk jawatan kritikaliaitu melibatkan 8 jawatan Pembantu Tadbir (Kewangan). Manakala untuk tahun2007, sebanyak 26 jawatan dirancang untuk diisi berdasarkan peruntukankewangan yang diluluskan oleh Pejabat Kewangan Negeri dan baki 104 jawatanakan diisi secara berperingkat sehingga tahun 2013. Pihak Audit difahamkanpengisian dibuat secara berperingkat bagi meringankan beban kewanganKerajaan Negeri.b. Agensi Nuklear MalaysiaJPA telah meluluskan penyusunan semula struktur organisasi Agensi NuklearMalaysia bagi mewujudkan 184 jawatan pelbagai gred pada tahun 2006.Perbendaharaan Malaysia telah mengeluarkan waran perjawatan yang berkuatkuasa mulai bulan Jun 2006. Bagaimanapun sehingga akhir tahun 2006, AgensiNuklear Malaysia masih belum mengemukakan permohonan pengisian jawatanlantikan kepada SPA. Mengikut penjelasan Agensi Nuklear Malaysia, sebaiksahaja waran perjawatan diterima pada bulan Jun 2006, urusan pemangkuandan kenaikan pangkat telah dilaksanakan terlebih dahulu bagi memastikanbilangan sebenar kekosongan jawatan yang perlu diisi. Didapati urusan tersebuttelah selesai dilaksanakan pada bulan Disember 2006 dan Agensi NuklearMalaysia telah memulakan proses pengisian jawatan lantikan pada bulanJanuari 2007.c. Jabatan Kemajuan Islam MalaysiaJabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telah diluluskan 2 waran perjawatanpada tahun 2005 dan 2006 untuk mengukuhkan organisasi JAKIM. SemakanAudit mendapati berlaku kelewatan permohonan untuk mengisi jawatan-jawatantersebut yang berpunca daripada ketiadaan ruang pejabat untuk menempatkanpegawai-pegawai baru. Selain itu, JAKIM juga memerlukan masa untukmenetapkan kelayakan mereka yang akan dilantik bagi menyesuaikannyadengan tugas yang akan dijalankan. Berikut diberikan tarikh waran dikeluarkandan tarikh permohonan pengisian jawatan dibuat :-JAWATANJADUAL 2.10TARIKH WARAN DIKELUARKAN DANPERMOHONAN PENGISIAN JAWATAN DIBUATTARIKH WARANDIKELUARKANBILANGANJAWATAN YANGDILULUSKANTARIKHPERMOHONANPENGISIANJAWATANTEMPOH DIAMBILMENGEMUKAKANPERMOHONANPENGISIAN(Bulan)Pegawai Hal- 1 November 2005 50 5Ehwal Islam Gred1 April 2006S41 1 Januari 2006 46316TERHAD


TERHADd. Jabatan KastamPermohonan pengisian jawatan dan penempatan anggota Kastam adalahdiuruskan di peringkat Ibu Pejabat Kastam. Pejabat Cawangan Kastam hanyamenerima calon yang dihantar oleh Ibu Pejabat. Semakan Audit mendapatiJabatan Kastam tidak mengemukakan permohonan pengisian jawatan mengikutjumlah kekosongan yang ada. Sehingga akhir tahun 2005, jumlah kekosonganjawatan Penguasa Kastam Gred W41 di seluruh negara adalah 243 jawatan.Daripada jumlah kekosongan tersebut, Jabatan Kastam telah mengemukakanpermohonan pengisian kepada SPA sebanyak 2 kali iaitu pada bulan Januari2006 bagi mengisi 12 kekosongan dan pada bulan Ogos 2006 bagi mengisi 92kekosongan. Setakat 31 Disember 2006, Jabatan Kastam mempunyai 258kekosongan Penguasa Kastam di mana 116 jawatan telah diisi. Manakalaselebihnya 142 jawatan telah diluluskan oleh JPA pada akhir tahun 2004 untukdinaik taraf kepada jawatan Gred W48 (Khas Untuk Penyandang - KUP) dankesemuanya telah diisi oleh Penguasa Kastam Gred W41.Pada pandangan Audit, jabatan/agensi perlu menjalankan prosespengisian dengan secepat mungkin sebaik sahaja waran diterima bagimembolehkan jabatan/agensi menjadi cekap dan berkesan dalammelaksanakan fungsinya. Ini selaras dengan justifikasi yang diberikansemasa mengemukakan permohonan kepada JPA bagi mewujudkanjawatan berkenaan.2.4.4.3. Semakan Audit terhadap 6 jabatan/agensi yang ada memohonjawatan kader mendapati sebanyak 151 daripada 406 jawatan kader pelbagaiperkhidmatan masih tidak dapat diisi sehingga akhir tahun 2006 walaupun waranditerima sejak tahun 2003. Sebahagian besar jawatan kader yang dipohonmelibatkan Jabatan Kerja Raya (JKR). Butirannya adalah seperti di Jadual 2.11.Berdasarkan maklum balas yang diterima daripada JKR, antara sebab jawatankader JKR lewat diisi adalah kerana pewujudan dan penambahan jawatan kadertidak dimaklumkan terlebih dahulu kepadanya. Ini menyebabkan JKR tidak dapatmembuat persediaan yang sewajarnya untuk membekalkan calon dengansegera kepada jabatan/agensi yang memohon. Sekiranya anggota sedia adadibekalkan, projek-projek kendalian JKR pula akan menghadapi masalah.JABATAN/AGENSIJADUAL 2.11KEDUDUKAN PERJAWATAN KADERTARIKHKELULUSANJPABILANGANJENIS SKIMPERKHIDMATAN JAWATAN ISI KOSONGJabatan Bekalan Air Pahang 25.02.2003 J, C, W 320 233 87Pejabat Tanah Dan Galian Selangor 28.01.2005 W, L 4 3 1Taman Sri Puteri Kuching Sarawak,Jabatan Kebajikan Masyarakat20.04.2005 DGA, U 3 1 217TERHAD


TERHADJABATAN/AGENSISetiausaha Kerajaan NegeriSelangorTARIKHKELULUSANJPABILANGANJENIS SKIMPERKHIDMATAN JAWATAN ISI KOSONG21.11.2005 W, S 5 3 2Agensi Nuklear Malaysia 30.05.2006 U, S, W 22 - 22Kementerian Keselamatan DalamNegeri10.07.2006 L, W, J, S, B 52 15 37JUMLAH 406 255 151Nota : B - Bakat Dan Seni C - Sains DGA - PendidikanJ - Kejuruteraan W - Kewangan S - SosialU - Perubatan dan Kesihatan L - Perundangan Dan Kehakiman2.4.4.4. Semakan Audit selanjutnya mendapati JKR melalui KementerianKerja Raya telah mengemukakan permohonan pengisian sebanyak 484 jawatankepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam bagi jawatan tetap Jurutera, Arkitekdan Juruukur Bahan bagi tempoh bulan Oktober 2006 hingga Januari 2007 dimana 72 daripadanya adalah untuk mengisi jawatan kader di pelbagaiKementerian/Jabatan. Bagaimanapun setakat 1 April 2007, hanya 12 jawatankader di pelbagai Kementerian/Jabatan telah diisi.Pada pandangan Audit, Ketua Perkhidmatan perlu dimaklumkan jika adajawatan kader yang diluluskan supaya keperluan ini dapat diambil kirasemasa Ketua Perkhidmatan berkenaan merancang permohonanpengambilan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan seterusnyamemastikan jawatan kader dapat diisi dengan segera. Sehubungan ini, JPAjuga hendaklah menguatkuasakan Pindaan Panduan Tatacara PermohonanPerjawatan mengenai permohonan yang melibatkan jawatan kader yangtelah disediakannya bagi memastikan jabatan/agensi mendapatkan ulasandaripada Ketua Perkhidmatan terlebih dahulu sekiranya permohonanmelibatkan jawatan kader.2.4.4.5. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam hanya menguruskan pengambilanuntuk jawatan-jawatan yang mensyaratkan kelayakan masuk berdasarkan SijilPelajaran Malaysia, diploma dan ijazah bagi Persekutuan serta 4 negeri sahajaiaitu Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Melaka dan Perlis. Bagi negeri-negeri lain,urusan pengambilan jawatan diuruskan oleh SPA negeri masing-masing.Manakala pengambilan jawatan yang mensyaratkan kelayakan berdasarkanmasuk Sijil Penilaian Menengah Rendah dan ke bawah, SPA telah mewakilkankuasa pengambilan kepada Kementerian/Jabatan. Pada setiap hujung tahun,SPA akan mengemukakan surat ingatan atau call letter kepada semua KetuaJabatan Persekutuan dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri berkenaan bagimemaklumkan tanggungjawab jabatan/agensi supaya melaporkan kekosonganjawatan kepada SPA. Ini adalah selaras dengan Peruntukan 14(3), PeraturanperaturanPegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan PenamatanPerkhidmatan) 2005 yang menyatakan Ketua Jabatan bertanggungjawab18TERHAD


TERHADmengemukakan permohonan pengisian jawatan kepada SPA melalui borangPG.SPA. SPA hanya dapat menjalankan urusan pengambilan dan pelantikanjawatan ke dalam perkhidmatan awam sekiranya menerima permohonandaripada jabatan/agensi. Semakan Audit mendapati kes di mana SPA telahmenguruskan pengisian jawatan sungguhpun terdapat Kementerian tidakmenggunakan borang PG.SPA semasa mengemukakan permohonanpengisian jawatan. Contohnya, Kementerian Sumber Manusia (KSM) tidakmenggunakan borang tersebut semasa mengemukakan permohonan kepadaSPA pada bulan Oktober 2006 untuk mengisi 8 jawatan Pegawai PerhubunganPerusahaan Gred S41 dan juga 3 kekosongan disebabkan persaraan bagiJabatan Hal-ehwal Kesatuan Sekerja. Namun demikian, SPA telahmengemukakan 9 nama calon dari senarai simpanan pada bulan November2006 dan seterusnya pada bulan Disember 2006, meminta KSMmengemukakan borang PG.SPA untuk permohonan pengisian baki 2kekosongan yang perlu dibuat melalui proses pengambilan biasa. Didapati KSMhanya mengemukakan borang tersebut pada bulan Mac 2007.2.4.4.6. Bagi menguruskan pengambilan calon untuk pengisian jawatan, JPAakan mengadakan proses tapisan tertentu berdasarkan bilangan permohonanyang diterima supaya dapat menyenarai pendek senarai calon yang perludipanggil menghadiri temu duga. Proses tapisan mengambil masa yang lamajika bilangan calon yang memohon terlalu ramai berbanding kekosongan yangada. Semakan Audit mendapati jumlah permohonan yang berdaftar denganbank data SPA bertambah dari 403,721 pada tahun 2004 menjadi 672,576 padatahun 2006 iaitu pertambahan sebanyak 268,855 permohonan. Daripadapermohonan tersebut, bilangan calon yang dipanggil menghadiri temu dugaselepas melakukan proses tapisan bagi tempoh tahun 2004 hingga 2006 adalahantara 16% hingga 29%. Ini bermakna, kira-kira 70% hingga 80% permohonanyang diterima perlu ditapis keluar. Bilangan permohonan dan calon yangdipanggil untuk menghadiri temu duga sehingga dilantik bagi tempoh tahun 2004hingga 2005 adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 2.12PERBANDINGAN JUMLAH PERMOHONAN, TAPISAN DAN JUMLAH TAWARANPERKARABILANGAN CALON2004 2005 2006Jumlah Permohonan 403,721 409,711 672,576Jumlah Yang Tidak Memenuhi Kriteria 321,820 288,032 564,758Jumlah Yang Dipanggil Untuk Temu Duga 81,901 121,679 107,818% Calon Dipanggil Temu Duga 20.3% 29.7% 16%Jumlah Tawaran Lantikan Dan Latihan 16,388 17,031 18,634% Calon Yang Ditawarkan Jawatan Dan Latihan 20.0% 14.0% 17.3%19TERHAD


TERHAD2.4.4.7. Piagam Pelanggan SPA ialah mengemukakan calon berjaya kepadajabatan/agensi dalam tempoh 8 minggu bagi jawatan yang tidak mensyaratkanujian khas dan 16 minggu sebaliknya. Semakan Audit telah dilakukan terhadap10 permohonan pengisian yang dikemukakan kepada SPA dan mendapati SPAmengambil masa melebihi tempoh 8 minggu untuk membekalkan calon bagimengisi 9 jenis jawatan yang tidak mensyaratkan ujian khas. Masa yang diambiladalah antara 11 hingga 34 minggu. Bagi jawatan yang mensyaratkan ujiankhas, semakan Audit mendapati tempoh masa yang diambil oleh SPA untukmembekalkan calon bagi jawatan Pegawai Kebajikan Masyarakat juga melebihitempoh yang ditetapkan. Berikut diberikan butirannya :-JADUAL 2.13TEMPOH SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAMMEMBEKALKAN CALON DARI TARIKH PERMOHONAN JABATAN/AGENSIJAWATANJAWATAN YANG TIDAK MENSYARATKAN UJIAN KHASJABATAN/AGENSIMEMOHONTARIKHSPA MEMBEKALKANCALON BERJAYATEMPOH(MINGGU)Jurutera Mekanikal Gred J41Kementerian Kerja RayaPegawai Penyelidik (Elektrik/ Elektronik) Gred Q41Agensi Nuklear MalaysiaPegawai Penyelidik (Fizik) Gred Q41Agensi Nuklear MalaysiaPegawai Sains (Forensik) Gred C41Kementerian KesihatanPegawai Sains (Kaji Serangga) Gred C41Kementerian KesihatanPembantu Tadbir Gred N17Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau PinangPegawai Hal-ehwal Islam Gred S41Jabatan Kemajuan Islam MalaysiaJurutera Awam Gred J41Jabatan Pengairan dan SaliranLaskar Maritim Gred X1Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia13.04.2004 09.12.2004 3419.05.2004 26.08.2004 1419.05.2004 20.08.2004 1328.01.2005 16.05.2005 1521.02.2005 05.06.2005 1528.12.2005 28.04.2006 1717.01.2006 06.04.2006 1104.07.2006 03.11.2006 1725.09.2006 10.01.2007 15JAWATAN YANG MENSYARATKAN UJIAN KHASPegawai Kebajikan Masyarakat Gred S41Jabatan Kebajikan Masyarakat25.04.2006 24.08.2006 172.4.4.8. Semakan Audit mendapati SPA tidak dapat membekal calon yangberjaya dalam tempoh yang ditetapkan disebabkan oleh beberapa faktor antaralainnya adalah seperti berikut :-a. Proses TapisanMengikut standard SPA, nisbah jawatan pegawai berbanding calon yangdipanggil untuk temu duga ialah 1:7 hingga 1:10. Bagi mendapatkan jumlahcalon selaras dengan nisbah tersebut, beberapa asas tapisan digunakantermasuklah peperiksaan, bidang pengkhususan pengajian serta umur dankelayakan yang lebih tinggi. Semakan Audit mendapati SPA mengambil masa20TERHAD


TERHADantara 3 hingga 109 hari untuk menjalankan tapisan calon. Bagi jawatanPegawai Kebajikan Masyarakat Gred S41, tempoh tapisan adalah selama 10minggu termasuk ujian khas yang dijalankan.JADUAL 2.14TEMPOH TAPISAN UNTUK MENGHADIRI TEMU DUGAJAWATANJurutera Mekanikal Gred J41Kementerian Kerja RayaPegawai Penyelidik (Elektrik/ Elektronik) Gred Q41,Agensi Nuklear MalaysiaPegawai Penyelidik (Fizik) Gred Q41Agensi Nuklear MalaysiaPegawai Sains (Kaji Serangga) Gred C41Kementerian KesihatanPegawai Sains (Forensik) Gred C41Kementerian KesihatanPembantu Tadbir Gred N17Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau PinangPegawai Hal-ehwal Islam Gred S41Jabatan Kemajuan Islam MalaysiaPegawai Kebajikan Masyarakat Gred S41Jabatan Kebajikan MasyarakatJurutera Awam Gred J41Jabatan Pengairan dan SaliranLaskar Maritim Gred X1Agensi Penguatkuasaan Maritim MalaysiaTARIKH SPAMULA PROSESTAPISANTARIKH SENARAITERAKHIR CALONDIKELUARKANTEMPOH(HARI)17.4.2004 20.4.2004 321.5.2004 18.6.2004 2831.5.2004 23.6.2004 2324.2.2005 1.3.2005 54.2.2005 15.2.2005 115.1.2006 20.2.2006 4620.1.2006 9.5.2006 10925.4.2006 7.7.2006 736.7.2006 16.8.2006 412.10.2006 20.10.2006 18b. Proses Temu Dugai. Calon yang memenuhi syarat skim perkhidmatan dan melepasi tapisanakan dipanggil untuk temu duga. Proses temu duga bermula apabilasenarai terakhir calon untuk ditemu duga dikeluarkan. Ahli SPA akanbertindak sebagai Pengerusi Lembaga Temu Duga dan dibantu olehsekurang-kurangnya seorang wakil dari jabatan/agensi yang terlibatdengan jawatan yang ditemu duga. Ini diikuti dengan penubuhanLembaga Temu Duga (Lembaga) dan penyusunan jadual temu dugamengikut bilangan Lembaga yang ditubuhkan. Seterusnya, sesi temuduga dimulakan dan bilangan hari temu duga ditentukan mengikutbilangan calon yang dipanggil menghadiri temu duga.ii. Semakan Audit mendapati SPA mengambil masa antara 15 hingga 147hari untuk melengkapkan proses temu duga dari tarikh senarai terakhircalon dikeluarkan sehingga berakhirnya tempoh temu duga. Tempohyang diambil untuk menubuhkan Lembaga ini dan menyusun jadual temuduga adalah antara seminggu sehingga 19 minggu. Manakala tempohtemu duga sahaja mengambil masa antara 1 hingga 10 hari bergantungkepada bilangan calon yang dipanggil ke sesi temu duga. Tempoh temuduga boleh disingkatkan sekiranya lebih banyak Lembaga ditubuhkan.Bagaimanapun, dengan jumlah ahli SPA tidak boleh melebihi 30 orang21TERHAD


TERHADdalam sesuatu masa dan bilangan sesi yang banyak, maka bilanganLembaga yang ditubuhkan untuk sesuatu sesi temu duga adalah antara1 hingga 4 sahaja bagi urusan pengambilan sesuatu jawatan. Maklumatlanjut adalah seperti di jadual berikut :-JAWATAN/AGENSIJurutera MekanikalGred J41Kementerian Kerja RayaPegawai PenyelidikGred Q41Agensi Nuklear MalaysiaPegawai Penyelidik (Fizik)Gred Q41Agensi Nuklear MalaysiaPegawai Sains (Forensik)Gred C41Kementerian KesihatanPegawai Sains(Kaji Serangga)Gred C41Kementerian KesihatanPembantu TadbirGred N17Pejabat SetiausahaKerajaan Negeri PulauPinangPegawai KebajikanMasyarakatGred S41Jabatan KebajikanMasyarakatJurutera AwamGred J41Jabatan Pengairan DanSaliranLaskar MaritimGred X1Agensi PenguatkuasaanMaritim MalaysiaJADUAL 2.15TEMPOH PROSES TEMU DUGATARIKH SIAPSENARAITERAKHIRCALON UNTUKTEMU DUGATARIKHLEMBAGADITUBUHKAN/JADUALDISEDIAKANSURATPANGGILANTEMU DUGA20.4.2004 1.9.2004 20.8.200418.6.2004 12.7.2004 13.7.200423.6.2004 12.7.2004 13.7.2004TEMPOHTEMU DUGA1.9.2004hingga14.9.20046.8.2004hingga18.8.20045.8.2004hingga13.8.2004TEMPOHKESELURUHANPROSES(HARI)15.2.2005 16.2.2005 2.3.2005 2.3.2005 151.3.2005 7.3.2005 16.3.200520.2.2006 27.2.2006 8.3.20067.7.2006 Jun 2006 10.7.200616.8.2006 12.9.2006 20.9.200620.10.2006 20.11.2006 16.11.200625.4.2005hingga28.4.200512.4.2006hingga14.4.200625.7.2006hingga4.8.20063.10.2006hingga13.10.200626.11.2006hingga30.11.2006147615158532858412.4.4.9. SPA melaksanakan urusan pengambilan menggunakan SistemMengambil Sepanjang Masa yang diperkenalkan mulai bulan Januari 1997.Melalui Sistem ini, permohonan jawatan kosong di sektor awam boleh dibuatsepanjang masa sama ada dengan menggunakan borang SPA 8 atau SPA 8i(on-line). SPA tidak lagi mengeluarkan iklan setiap kali berlakunya kekosonganjawatan. Pemohon tidak perlu menunggu iklan disiarkan di akhbar, sebaliknyaboleh membuat permohonan pada bila-bila masa. Kesemua permohonan yanglengkap akan didaftarkan dalam Bank Data Berkomputer. Apabila wujudkekosongan, SPA akan mendapatkan senarai calon melalui Bank DataBerkomputer tersebut. Walaupun Sistem Mengambil Sepanjang Masa telahdigunakan, SPA masih menghadapi masalah bagi mengisi beberapa jawatan22TERHAD


TERHADdisebabkan ketiadaan calon seperti jawatan Pegawai Laut dan Jurutera Lautatau kekurangan calon memohon terutamanya bagi jawatan PegawaiPerubatan, Pengajar, Pegawai Farmasi, Pegawai Pemulihan Perubatan danPegawai Pergigian. Menurut maklum balas daripada Kementerian Kesihatan,kekosongan jawatan ini menyebabkan berlakunya kekurangan doktor di hospitalseluruh negara dan ini telah menjejaskan perkhidmatan kesihatan kepada orangawam. Maklumat lanjut seperti berikut :-JADUAL 2.16KEKOSONGAN TIDAK DAPAT DIISI KERANA KETIADAAN/KEKURANGAN CALONJUMLAH JAWATANJAWATANKEKOSONGANDIPOHONJABATAN/AGENSITELAHDIBEKALKANKEPADAJABATAN/AGENSIBELUMDIBEKALKANKEPADAJABATAN/AGENSIPegawai Perubatan Gred U41 3,300 1,405 1,895Pengajar Gred U41 409 87 322Pegawai Farmasi Gred U41 743 515 228Pegawai Pemulihan Perubatan Gred U41 112 24 88Pegawai Pergigian Gred U41 232 195 37Pegawai Laut Gred A41 19 - 19Jurutera Laut Gred A41 2 - 2Pada pandangan Audit, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam patut mengenalpasti langkah-langkah yang boleh digunakan untuk mempercepatkanproses tapisan dan temu duga bagi membolehkan calon-calon yangberjaya mengisi sesuatu jawatan dibekalkan dalam tempoh yang telahditetapkannya. Antara langkah tersebut ialah mempertingkatkan tahapkeupayaan sistem komputer sedia ada dan di mana bersesuaian, temuduga secara berkumpulan boleh dijalankan.2.4.4.10. Berdasarkan statistik pengambilan bagi tempoh tahun 2004 hingga2006, pihak Audit mendapati kehadiran calon ke sesi temu duga adalah antara44% hingga 100% daripada jumlah calon yang dipanggil untuk temu duga.Analisis telah dijalankan terhadap 11 jawatan lantikan meliputi bidang perubatan,teknikal, pentadbiran, teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) sertaperkhidmatan sosial. Berdasarkan analisis tersebut, didapati kehadiran calonbagi jawatan Pegawai Tadbir Dan Diplomatik serta perkhidmatan kesihatanmencatatkan bilangan kehadiran yang tinggi iaitu melebihi 90%. Bagi jawatanteknikal, peratus kehadiran calon adalah antara 44% hingga 80% sahaja.Manakala bagi jawatan sosial seperti Pegawai Hal-ehwal Islam dan PegawaiKebajikan Masyarakat, peratus kehadiran calon adalah antara 55% hingga 84%.Maklumat lanjut adalah seperti di jadual berikut :-23TERHAD


TERHADJADUAL 2.17KEHADIRAN CALON KE SESI TEMU DUGA BAGI TEMPOH TAHUN 2004 HINGGA 20062004 2005 2006JAWATANTEMUDUGABILANGAN BILANGAN BILANGAN%%HADIRHADIRCALONDIPANGGILCALONHADIRTEMUDUGACALONDIPANGGILCALONHADIRTEMUDUGACALONDIPANGGILCALONHADIR%HADIRPegawai Tadbirdan DiplomatikGred M41Jurutera AwamGred J41Jurutera MekanikalGred J41Juruukur BahanGred J412 1,989 1,867 93.9 1 1,307 1,193 91.3 3 2,833 2,650 93.52 1,666 1,236 74.2 2 481 348 72.4 1 1,112 744 66.92 567 348 61.4 - - - - 1 275 122 44.42 493 395 80.1 - - - - - - - -Arkitek Gred J41 2 244 177 72.5 - - - - - - - -Pegawai SistemMaklumat GredF41Pegawai HalehwalIslam GredS41PegawaiKebajikanMasyarakat GredS41PegawaiPerubatan GredU41Pegawai FarmasiGred U41Pegawai PergigianGred U41- - - - - - - - 1 1,320 898 68.0- - - - - - - - 2 1,718 955 55.61 152 118 77.6 1 397 299 75.3 3 1,185 1,002 84.625 1,324 1,192 90.0 17 805 761 94.5 36 1,483 1,414 95.46 154 116 75.3 13 487 441 90.6 11 237 230 97.16 140 133 95.0 6 156 156 100 6 189 184 97.4Pada pandangan Audit, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam perlu menjalankankajian bagi mengenal pasti punca kehadiran calon ke sesi temu duga yangkurang memuaskan terutamanya bagi jawatan Pegawai Hal-ehwal Islam,Pegawai Kebajikan Masyarakat dan jawatan-jawatan teknikal.2.4.5. Kajian Terhadap Struktur Organisasi Bahagian PembangunanDi 5 KementerianSetiap tahun, Kerajaan membelanjakan berbilion ringgit untuk melaksanakan projekprojekpembangunan. Bagi membolehkan projek-projek tersebut dirancang,dilaksana dan dipantau dengan baik, selain daripada peruntukan kewangan,Kementerian-kementerian yang terlibat juga memerlukan anggota yang mencukupi.Semakan Audit telah dijalankan terhadap struktur organisasi di 5 kementerian utamayang menerima peruntukan pembangunan tertinggi untuk melaksanakanprojek/aktiviti di bawah RMK-9 iaitu Kementerian Kerja Raya, KementerianPelajaran, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Tenaga, Air Dan Komunikasiserta Kementerian Kesihatan. Peruntukan keseluruhan untuk tempoh 5 tahunpelaksanaan RMK-9 bagi tempoh tahun 2006 hingga 2010 dianggarkan berjumlahRM200 bilion. Daripada jumlah ini, sejumlah RM74.04 bilion (37.0%) telahdiperuntukkan kepada 5 kementerian tersebut untuk melaksanakan 19,955 projek.Hasil daripada pengauditan tersebut mendapati perkara-perkara berikut :-24TERHAD


TERHAD2.4.5.1. Struktur OrganisasiBagi melaksanakan projek pembangunan di bawah RMK-9, kelima-limaKementerian tersebut telah mewujudkan Bahagian Pembangunan untukmelaksanakan tanggungjawab merancang, mengurus, menyelaras danmemantau pelaksanaan projek. Bagaimanapun, didapati kecuali KementerianKesihatan dan Kementerian Kerja Raya, 3 kementerian lain iaitu KementerianTenaga, Air Dan Komunikasi, Kementerian Pengajian Tinggi dan KementerianPelajaran masing-masingnya mempunyai Bahagian Pembangunan yangbergabung fungsinya dengan bahagian lain terutamanya Bahagian Kewangan,Bahagian Perancangan dan Bahagian Perolehan. Fungsi umum BahagianPembangunan di setiap kementerian tersebut ialah seperti berikut :-a. Merancang pelaksanaan projek Rancangan Malaysia Lima Tahun secarakomprehensif.b. Melaksanakan projek yang dirancang serta memastikan kelancaranpelaksanaan projek yang dilaksanakan oleh agensi lain.c. Memantau pelaksanaan projek secara menyeluruh melalui jentera-jenteraPenyelarasan Pelaksanaan di bawah Arahan No. 1/2004 Majlis TindakanNegara dan penggunaan Sistem Pemantauan Projek II.d. Menjalankan penilaian keberkesanan program dan projek di bawahKementerian.2.4.5.2. Perjawatana. Didapati 5 kementerian tersebut telah diluluskan 510 jawatan pelbagai greduntuk Bahagian Pembangunan yang melaksanakan projek pembangunandan juga fungsi lain. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 425 jawatan telahdiisi meninggalkan kekosongan sebanyak 85 jawatan. Kedudukanperjawatan Bahagian Pembangunan mengikut kementerian setakat 31Januari 2007 adalah seperti di jadual berikut :-KEMENTERIANJADUAL 2.18KEDUDUKAN PERJAWATAN BAHAGIAN PEMBANGUNAN KEMENTERIANSETAKAT 31 JANUARI 2007JAWATAN PENGISIAN KEKOSONGANPT PP SO JUMLAH PT PP SO JUMLAH PT PP SO JUMLAHKerja Raya 1 27 23 51 1 19 22 42 - 8 1 9Pelajaran 1 73 171 245 1 61 158 220 - 12 13 25Pengajian Tinggi - 25 25 50 - 20 24 44 - 5 1 6Tenaga, Air DanKomunikasi- 8 14 22 - 8 11 19 - - 3 3Kesihatan 3 49 90 142 3 33 64 100 - 16 26 42JUMLAH 5 182 323 510 5 141 279 425 - 41 44 85Nota : PT - Pengurusan Tertinggi PP - Pengurusan Dan ProfesionalSO - Sokongan25TERHAD


TERHADb. Semakan Audit mendapati sejumlah RM74.04 bilion (37.0%) telahdiperuntukkan kepada 5 kementerian tersebut untuk melaksanakan 19,955projek di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan. Perbandingan telahdibuat antara jumlah peruntukan di bawah RMK-9, bilangan projek yangperlu dilaksanakan dan kedudukan jawatan yang terlibat secara langsungdengan pelaksanaan projek pembangunan di 5 kementerian itu mendapatipada puratanya, setiap pegawai di Kementerian Kerja Raya, KementerianTenaga, Air Dan Komunikasi, Kementerian Pengajian Tinggi danKementerian Kesihatan mengendalikan antara 13 hingga 16 projek yangmelibatkan peruntukan antara RM101.76 juta hingga RM637.31 juta.Manakala setiap pegawai di Kementerian Pelajaran pada puratanyamengendalikan 76 projek dengan peruntukan RM77.10 juta. Bagi anggota diBahagian Pembangunan yang bergabung dengan bahagian lain, bebantugas mereka telah bertambah kerana di samping bertanggungjawabterhadap projek pembangunan mereka juga perlu terlibat dengan fungsi lain.Kedudukan beban tugas anggota berbanding dengan bilangan projek adalahseperti di jadual berikut :-KEMENTERIANJADUAL 2.19BILANGAN PROJEK BERBANDINGJUMLAH PENGISIAN JAWATAN SETAKAT 31 JANUARI 2007PERANCANGAN PROJEK RMK-9(TAHUN 2006 - 2010)BILANGANPROJEKAMAUN(RM Juta)BILANGAN JAWATANLULUS ISI KOSONGNISBAH JAWATANYANG DIISIBERBANDINGBILANGAN PROJEKKerja Raya 540 18,722 51 42 9 1:13Pelajaran 16,755 16,963 245 220 25 1:76Pengajian Tinggi 707 16,069 50 44 6 1:16Tenaga, Air DanKomunikasi309 12,109 22 19 3 1:16Kesihatan 1,644 10,176 142 100 42 1:16JUMLAH 19,955 74,039 510 425 85c. Semakan Audit selanjutnya mendapati daripada 510 jawatan yangdiluluskan, sebanyak 65 bagi jawatan teknikal yang mana 44 daripadanyatelah diisi. Kekosongan 21 jawatan melibatkan 3 jawatan di JKR dan baki 18jawatan kader JKR perlu diisi dengan segera bagi mempertingkatkankeupayaan Bahagian Pembangunan di kesemua 5 kementerian. Butirannyaadalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 2.20KEDUDUKAN JAWATAN TEKNIKAL SETAKAT 31 JANUARI 2007BIL. JAWATANKEMENTERIANKESELURUHANJAWATAN TEKNIKALLULUS ISI LULUS ISI KEKOSONGANKerja Raya 51 42 3 - 3Pelajaran 245 220 50 38 12Pengajian Tinggi 50 44 7 6 1Tenaga, Air Dan Komunikasi 22 19 - - -Kesihatan 142 100 5 - 5JUMLAH 510 425 65 44 2126TERHAD


TERHADPada pandangan Audit, kesan daripada kekosongan jawatan di BahagianPembangunan menyebabkan beban tugas pegawai yang sedia adabertambah berat kerana terpaksa menanggung kerja-kerja jawatan yangtidak diisi. Ia juga menyebabkan banyak kerja penyeliaan dan pemantauanprojek tertangguh terutama pengemaskinian data ke dalam SistemPemantauan Projek.d. Bagi melicinkan pelaksanaan projek pembangunan di bawah RMK-9,Kementerian Kesihatan, Kementerian Kerja Raya, Kementerian Pelajarandan Kementerian Pengajian Tinggi terpaksa mengambil Pegawai KhidmatSingkat (PKS) bagi menampung kekosongan jawatan untuk melaksanakanprojek berkenaan. Namun demikian, pengambilan PKS membuatkankementerian tersebut menanggung risiko kerana PKS bukanlah pekerja tetapdan terlatih. Semakan Audit selanjutnya mendapati Kementerian Pelajaran,Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Kerja Raya telah jugamengambil tindakan seperti berikut :-i. Pada tahun 2006, Kementerian Pelajaran telah mengemukakan 3permohonan kajian perjawatan kepada Bahagian PembangunanOrganisasi, JPA. Bagaimanapun setakat 31 Januari 2007, hanya satudaripada 3 permohonan tersebut telah diluluskan oleh JPA. Berikutdiberikan butirannya :-JADUAL 2.21MAKLUMAT PENSTRUKTURAN SEMULABAHAGIAN PEMBANGUNAN, KEMENTERIAN PELAJARANNAMA KERTAS PERMOHONANTARIKHPERMOHONANTARIKHDILULUSKANJUSTIFIKASIPermohonan Untuk MewujudkanJawatan Pegawai Unit PelaksanaanProjek Di Bawah InisiatifPembiayaan Swasta BagiMelaksanakan RancanganMalaysia Kesembilan.Permohonan Anggota SecaraKontrak dan Sambilan di BahagianPembangunan dan Perolehan.Kertas Cadangan PenstrukturanSemula Bahagian Pembangunandan Perolehan.28 Jun 2006 Januari 200719 Disember 2006 -18 Disember 2006 -Pewujudan 2 jawatan PegawaiTadbir Dan Diplomatik bagimemantau pelaksanaan projekpembangunan di bawah RMK-9melalui dana Inisiatif PembiayaanSwasta.Permohonan adalah bagimenampung keperluan yangmendesak di BahagianPembangunan dan Perolehan.Bagi mengasingkan danmenstrukturkan semula BahagianPembangunan dan BahagianPerolehan.ii. Kementerian Pengajian Tinggi juga telah mengemukakan permohonanpenyusunan semula Bahagian Pembangunan pada bulan November2006 untuk menaik taraf jawatan Setiausaha Bahagian daripada GredM54 kepada Gred JUSA C serta memohon pertambahan sebanyak 55jawatan. Bagaimanapun, permohonan tersebut masih dalampertimbangan JPA.iii. Didapati Jabatan Kerja Raya telah diberikan kebenaran pada bulanOktober 2006 untuk mengambil khidmat staf kontrak bagi tempoh 127TERHAD


TERHADJanuari 2007 sehingga 31 Disember 2010. Lanjutan itu pada bulanNovember 2006, JKR telah mengemukakan cadangan pengambilansebanyak 1,383 jawatan staf kontrak kepada JPA. Bagaimanapun, hanya660 jawatan telah diluluskan. Jabatan Kerja Raya telah mengadakan sesitemu duga pada bulan Februari 2007 bagi jawatan Jurutera Awam,Jurutera Mekanikal, Jurutera Elektrik, Arkitek, Juruukur Bahan,Juruteknik, Pekerja Rendah Awam dan Pemandu. Semakan Auditmendapati bilangan calon berjaya yang melaporkan diri adalah 77.4%sahaja. Menurut pegawai Kementerian Kerja Raya, calon kurangberminat untuk menerima tawaran pelantikan kerana dibuat secarakontrak. Maklumat lanjut adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 2.22MAKLUMAT CALON MELAPORKAN DIRI BERBANDING CALON BERJAYAJAWATANSURATTAWARAN HADIRTEMU DUGACALONBERJAYACALONLAPOR DIRIPERATUS CALONYANG MELAPORKANDIRIJurutera Awam 217 63 57 90.5Jurutera Mekanikal 100 12 10 83.3Jurutera Elektrik 100 17 7 41.2Arkitek 144 18 17 94.4Juruukur Bahan 100 14 10 71.4Juruteknik 29 29 16 55.2Pekerja Rendah Awam 5 5 5 100.0Pemandu 1 1 1 100.0JUMLAH 696 159 123 77.42.4.5.3. Selain menyemak kedudukan perjawatan di Bahagian PembangunanKementerian Tenaga, Air Dan Komunikasi, pihak Audit juga menyemakkedudukan jawatan bagi melaksana dan memantau Projek Penyaluran AirMentah dari Pahang ke Selangor dan mendapati perkara berikut :-a. Projek Penyaluran Air Mentah dari Pahang ke Selangor telah diwujudkanuntuk mengatasi krisis bekalan air mentah di Selangor dan Lembah Kelang.Projek yang dianggarkan bernilai RM3.90 bilion dan dijangka siap padatahun 2013 ini telah dikategorikan sebagai high impact project di bawahRMK-9.b. Bagi melaksanakan projek ini, satu pasukan pelaksana telah diwujudkanpada bulan Disember 2005. Sebanyak 38 jawatan telah diluluskan dan 27daripadanya merupakan jawatan kader Jabatan Kerja Raya yang melibatkanjawatan kenaikan pangkat. Jawatan bagi pasukan pelaksana ini telahdiluluskan oleh JPA dengan status jawatan sementara. KementerianTenaga, Air Dan Komunikasi telah bersetuju supaya pengisian jawatan kaderbagi pasukan ini dibuat secara berperingkat dengan pengisian 13 jawatanpada tahun 2006 manakala baki sebanyak 14 jawatan diisi pada tahun 2007.28TERHAD


TERHADc. Kementerian Tenaga, Air Dan Komunikasi telah mengemukakanpermohonan pengisian sebanyak 3 kali kepada Kementerian Kerja Raya(KKR) daripada bulan Februari hingga September 2006 serta mengadakan 3perbincangan dengan KKR dan JPA berhubung perkara ini. KKRmemaklumkan bahawa pengisian tidak dapat dibuat kerana jawatan kadertersebut berstatus sementara dan KKR akan menghadapi masalah untukmenempatkan semula pegawai berkenaan setelah projek tamat.Sehubungan itu, Kementerian Tenaga, Air Dan Komunikasi pada bulanOktober 2006 telah memohon kepada JPA supaya jawatan sementara yangdiluluskan sebelum ini ditukar status kepada jawatan tetap. Bagaimanapun,JPA menolak permohonan tersebut dan berpegang kepada amalan bahawaperjawatan projek diwujudkan secara sementara mengikut tempoh sesuatuprojek. Sehingga 31 Januari 2007, hanya 4 jawatan kader JKR telahdibekalkan iaitu Ketua Pasukan Gred JUSA C, 2 Jurutera Awam Gred J52dan Jurutera Elektrikal Gred J48.Pada pandangan Audit, bagi meningkatkan kapasiti BahagianPembangunan di 5 kementerian berkenaan yang menguruskan projekprojekpembangunan, adalah disyorkan perkara berikut dipertimbangkan :-i. Kementerian Pelajaran, Kementerian Pengajian Tinggi dan KementerianTenaga, Air Dan Komunikasi perlu mewujudkan BahagianPembangunan yang khusus untuk menguruskan perancangan danpelaksanaan projek-projek pembangunan seperti di Kementerian KerjaRaya dan Kementerian Kesihatan.ii. Kementerian berkenaan perlu mengkaji semula kedudukan perjawatanmasing-masing bagi menyesuaikannya dengan keperluan dan bebantugas semasa.iii. Seperti mana yang disyorkan di perenggan 2.4., Kementerianberkenaan yang telah diluluskan jawatan kader JKR perlumemaklumkan dengan sewajarnya tentang keperluan pengisianjawatan tersebut. Kementerian Kerja Raya pula perlu memastikanjawatan kader di Kementerian tersebut diisi dengan segera supayaprojek RMK-9 dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.iv. Jabatan Perkhidmatan Awam perlu mempertimbangkan permohonanpenstrukturan semula Bahagian Pembangunan daripada KementerianPelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi serta mengkaji semulapewujudan jawatan kader JKR yang berstatus sementara diKementerian Tenaga, Air Dan Komunikasi bagi menangani kesukaranuntuk mengisi jawatan tersebut.29TERHAD


TERHAD2.4.6. Sistem Maklumat Perjawatan Sektor Awam2.4.6.1. Setiap jabatan/agensi bertanggungjawab terhadap maklumatperjawatan masing-masing. Maklumat perjawatan tersebut sentiasa berubah darisemasa ke semasa disebabkan adanya pewujudan dan pemansuhan jawatan,pengisian jawatan kosong, persaraan atau pertukaran. Bagaimanapun buatmasa kini, tidak ada satu sistem yang dapat mengintegrasikan maklumatperjawatan antara jabatan/agensi, Jabatan Perkhidmatan Awam yangbertanggungjawab terhadap pewujudan dan pemansuhan jawatan, SuruhanjayaPerkhidmatan serta Ketua-ketua Perkhidmatan yang berkenaan yangmenguruskan pengambilan dan pengisian jawatan dan PerbendaharaanMalaysia yang mengeluarkan waran perjawatan. Sehubungan ini, maklumatperjawatan yang menyeluruh bagi keseluruhan sektor awam di negara ini hanyadapat dikeluarkan melalui pengumpulan data daripada jabatan/agensi.2.4.6.2. Didapati sungguhpun JPA bertanggungjawab mengumpulkan datadaripada 720 jabatan/agensi bagi mendapatkan kedudukan perjawatan di sektorawam bagi setiap 6 bulan, namun JPA tidak dapat memberikan maklumatberhubung dengan kekosongan jawatan berdasarkan kategori. Ini adalah keranaformat berhubung perjawatan yang perlu diisi oleh jabatan/agensi hanyamenunjukkan ringkasan kedudukan jawatan yang diluluskan, pengisian dankekosongan mengikut kategori pengurusan tertinggi, pengurusan danprofesional serta kumpulan sokongan. Tiada pecahan terperinci mengikut gredjawatan. Maklumat pengisian jawatan lantikan yang diselenggarakan di SPAjuga terhad kepada jumlah permohonan pengisian yang dibuat olehjabatan/agensi.2.4.6.3. Pihak Audit difahamkan bahawa Human Resource ManagementInformation System (HRMIS) dijangka dapat menangani masalah ini keranaurusan sumber manusia sektor awam akan dilakukan secara online. Bank datamaklumat sumber manusia akan diintegrasikan antara JPA, SPA, jabatan/agensidan Perbendaharaan Malaysia bagi memudahkan penggunaan maklumatsumber manusia oleh pihak yang berkenaan. Bagaimanapun sehingga akhirtahun 2006, HRMIS masih belum dilaksanakan secara menyeluruhsungguhpun telah dilancarkan sejak tahun 2001.2.4.7. PemantauanUnit Naziran JPA bertanggungjawab menjalankan aktiviti pemeriksaan danpemantauan terhadap penggunaan guna tenaga di jabatan/agensi sektor awam,pemakaian skim perkhidmatan dan tahap pematuhan terhadap struktur organisasiyang telah diluluskan. Semakan Audit mendapati JPA hanya mengadakan naziran disebuah agensi sahaja sepanjang tahun 2006 iaitu Pejabat Daerah Dan TanahSeberang Perai Utara, Pulau Pinang. Bagaimanapun pada tahun 2007, JPA telah30TERHAD


TERHADmempertingkatkan pelaksanaan aktiviti nazirannya dengan merancang lawatan ke12 agensi bagi menyokong teras strategik kelima dalam RMK-9 iaitu untukmemperkukuhkan keupayaan institusi pelaksanaan negara. Pada pandanganAudit, naziran perlu diadakan dengan lebih kerap bagi memastikan sama adawujudnya kelemahan dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam yangberpunca daripada kekurangan kakitangan. Naziran juga perlu memastikanjabatan/agensi mengambil tindakan segera mengisi kekosongan jawatan yangdiluluskan serta memohon pemansuhan bagi jawatan yang tidak diperlukan.2.5. RUMUSAN DAN SYOR AUDITPada umumnya, urusan pewujudan dan pengisian jawatan dalam perkhidmatan awammasih ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Antara kelemahan tersebutadalah seperti berikut :-2.5.1. Peringkat JPA - Pewujudan Jawatana. Terdapat kes di mana JPA tidak dapat memproses permohonan pewujudanjawatan dengan awal kerana ketidaksempurnaan kertas cadangan yangdikemukakan oleh jabatan/agensi. Ada kalanya permohonan juga tidak terusdiproses untuk memberikan laluan kepada permohonan ad-hoc yangmemerlukan tindakan segera. Bagi mengatasi kelewatan memproses pewujudanjawatan, JPA patut mengedarkan Panduan Tatacara Permohonan Perjawatanyang telah disediakannya kepada semua jabatan/agensi. Setiap pegawai yangmenerima permohonan juga dikehendaki menggunakan Senarai Semak KepadaProses Kerja Kajian Perjawatan yang sedia ada bagi memastikan setiappermohonan itu lengkap.b. Tiada polisi yang menetapkan kekerapan kajian semula terhadap perjawatanperlu dibuat. Ini menyebabkan kekerapan jabatan/agensi mengemukakanpermohonan ke JPA berbeza-beza. Polisi ini perlu ditetapkan supaya JPA dapatmerancang penggunaan sumber-sumbernya.c. Ketua Perkhidmatan yang berkenaan tidak dimaklumkan semasa prosespewujudan dan kelulusan jawatan kader sama ada oleh jabatan/agensi atauJPA. Ini bukan sahaja menyebabkan kelewatan pengisian jawatan berkenaanmalahan Ketua Perkhidmatan juga tidak dapat merancang kedudukan gunatenaganya. Ketua Perkhidmatan perlu dimaklumkan jika ada jawatan kader yangdiluluskan supaya keperluan ini dapat diambil kira semasa Ketua Perkhidmatanberkenaan merancang permohonan pengambilan kepada SuruhanjayaPerkhidmatan Awam dan seterusnya memastikan jawatan kader dapat diisidengan segera.31TERHAD


TERHADd. Bahagian Pembangunan yang khusus untuk menguruskan perancangan danpelaksanaan projek pembangunan perlu diwujudkan di Kementerian yang telahdiberikan peruntukan kewangan yang besar untuk melaksanakan projekpembangunan. Sehubungan ini, Kementerian berkenaan perlu mengkaji semulakedudukan perjawatan masing-masing bagi menyesuaikannya dengankeperluan dan beban tugas semasa.e. JPA perlu melaksanakan naziran secara tetap bagi memastikan jabatan/agensimengambil tindakan segera mengisi kekosongan jawatan yang diluluskan sertamemohon pemansuhan bagi jawatan yang tidak diperlukan. Naziran juga perluuntuk mengesan sama ada wujudnya kelemahan sistem penyampaian diJabatan/agensi yang berpunca daripada kekurangan kakitangan.2.5.2. Peringkat Pengisian Jawatan - Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA)SPA tidak dapat membekalkan calon yang berjaya dalam tempoh yang ditetapkaniaitu 8 minggu bagi yang tidak memerlukan ujian khas dan 16 minggu bagi yangmemerlukannya. Ini adalah kerana proses tapisan calon untuk ditemu duga secarapuratanya mengambil masa 36 hari dan proses temu duga pula secara puratanyamengambil masa 57 hari. Sehubungan ini, SPA patut mengenal pasti langkahlangkahyang boleh digunakan untuk mempercepatkan proses tapisan denganmempertingkatkan tahap keupayaan sistem komputer yang sedia ada dan di manabersesuaian, temu duga secara berkumpulan dilaksanakan.32TERHAD


TERHADKEMENTERIAN KEWANGAN3. PENGURUSAN TUNGGAKAN HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN3.1. LATAR BELAKANG3.1.1. Tunggakan hasil adalah jumlah wang yang sepatutnya diterima olehKerajaan Persekutuan pada sesuatu ketika tetapi belum diterima. Hasil tersebutadalah terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasilseperti berikut :-a. Hasil Cukai - dikelaskan kepada hasil cukai langsung dan hasil cukai tidaklangsung. Hasil cukai langsung ialah cukai pendapatan, duti setem, cukaikeuntungan harta tanah dan cukai aktiviti perniagaan luar pesisir Labuan. Hasilcukai tidak langsung ialah duti eksport, duti import, duti eksais, cukai jualan,cukai perkhidmatan dan levi.b. Hasil Bukan Cukai - terdiri daripada bayaran pendaftaran, lesen dan permit,bayaran perkhidmatan, penerimaan daripada jualan barang, sewaan, faedahdan pulangan daripada pelaburan, denda dan penalti, sumbangan danpampasan dari Kerajaan asing dan agensi antarabangsa.c. Terimaan Bukan Hasil - merupakan semua pulangan balik perbelanjaan, kreditantara jabatan, pulangan balik bagi bayaran berlebihan atau kesilapan dalamtahun kewangan yang lalu, bayaran balik dan sumbangan dari jabatan Kerajaanyang lain, badan berkanun atau syarikat Kerajaan.3.1.2. Jumlah tunggakan hasil Kerajaan Persekutuan telah meningkat dari setahunke setahun. Setakat 31 Disember 2006, jumlah tunggakan hasil Persekutuanialah RM14.62 bilion berbanding dengan RM9.43 bilion dan RM12.06 bilionmasing-masingnya pada akhir tahun 2004 dan 2005. Sejumlah RM9.23 biliondaripada tunggakan hasil pada akhir tahun 2006 telah tertunggak melebihi 3tahun. Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 3.1KEDUDUKAN TUNGGAKAN HASIL PADA AKHIR TAHUNAKHIR TAHUN(RM Bilion)TUNGGAKAN HASILMELEBIHI 3 TAHUN(RM Bilion)2004 9.43 4.532005 12.06 6.112006 14.62 9.2333TERHAD


TERHAD3.2. OBJEKTIF PENGAUDITANPengauditan ini dijalankan untuk menentukan sama ada pengurusan tunggakan hasilKerajaan Persekutuan telah dikendalikan dengan teratur, berhemat dan mengikutundang-undang serta peraturan kewangan yang ditetapkan.3.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITANDokumen, rekod dan fail berkaitan tunggakan hasil bagi tempoh tahun 2003 hinggabulan Disember 2006 yang melibatkan 62 pejabat di Kementerian/Jabatan Persekutuandi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Johor, Selangor dan Sabah telahdisemak. Di samping itu, perbincangan dan temu bual dengan pegawai terlibat jugatelah diadakan.3.4. PENEMUAN AUDITPengauditan yang dijalankan antara bulan Julai hingga November 2006 mendapatiperkara berikut :-3.4.1. Panduan Menguruskan Tunggakan HasilPekeliling Perbendaharaan Bilangan 7 Tahun 1986 menerangkan tatacaraberhubung dengan menyelenggara dan melaporkan Akaun Belum Terima termasuktunggakan hasil manakala Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 3 Tahun 1990menetapkan tatacara melapor kehilangan dan menyelenggarakan urusan hapus kirawang. Selain itu, terdapat juga pekeliling/prosedur dalaman yang dikeluarkan olehKementerian/Jabatan untuk menguruskan tunggakan hasil. Antaranya adalahPanduan Bagi Kutipan Dan Pengakaunan Hasil Hospital Bilangan 1 Tahun 1997yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan Panduan Untuk MenyelesaikanMasalah Lebihan Bayaran Gaji/Elaun Kepada Pegawai Perkhidmatan PendidikanDan Anggota Kakitangan Sokongan Kementerian Pendidikan Malaysia yangdikeluarkan oleh Kementerian tersebut pada bulan Julai 1999. Semakan Auditterhadap pekeliling dan garis panduan tersebut mendapati perkara berikut :-3.4.1.1. Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 7 Tahun 1986 yang tidak pernahdikaji semula dan dikemaskinikan sejak ia dikeluarkan pada tahun 1986mempunyai beberapa kekurangan seperti berikut :-a. Hanya 5 Kementerian/Jabatan dikehendaki melapor kedudukan tunggakanhasil 2 kali setahun iaitu pada 30 Jun dan 31 Disember manakalaKementerian/Jabatan lain hanya perlu melaporkan tunggakan hasil sekalisetahun iaitu pada 31 Disember. Kementerian/Jabatan yang terlibat ialahLembaga Hasil Dalam Negeri, Jabatan Kastam Diraja Malaysia,Kementerian Penerangan, Kementerian Kemajuan Tanah Dan KemajuanWilayah serta Kementerian Pengangkutan.b. Pekeliling tersebut hanya menghendaki Kementerian/Jabatan melaporkanusia tunggakan hasil yang melebihi 1 tahun; lebih dari 1 tahun hingga 2tahun; lebih dari 2 tahun hingga 3 tahun dan lebih dari 3 tahun. Pada34TERHAD


TERHADpandangan Audit, Kementerian/Jabatan perlu menyatakan usiatunggakan hasil yang melebihi 3 tahun. Ini adalah kerana kemungkinansebahagian daripada jumlah tunggakan hasil yang ditunjukkan dalamPenyata Tahunan Tunggakan Hasil tidak dapat dipungut jika ia melebihi6 tahun seperti mana yang ditetapkan di bawah Akta Had Masa 1953.3.4.1.2. Pekeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian/Jabatan tidak selarasdengan pekeliling yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan Malaysia. Contohnya,Surat Pekeliling Bahagian Kewangan Kementerian Kesihatan Bilangan 1 Tahun1998 menetapkan tunggakan bil hospital boleh dipohon untuk dihapus kiraselepas 134 hari dari tarikh bil dikeluarkan. Peraturan ini adalah tidak selarasdengan Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 3 Tahun 1990 yang menyatakantunggakan hasil lebih dari 6 tahun sahaja boleh dipohon untuk dihapus kira.Pada pandangan Audit, pekeliling yang terlalu lama hendaklah dikaji semulasupaya selaras dengan perkembangan semasa dan pekeliling yangdikeluarkan oleh Kementerian/Jabatan hendaklah selaras dengan kehendakPekeliling Perbendaharaan Malaysia.3.4.2. Tunggakan Hasil3.4.2.1. Kementerian/Jabatan dikehendaki mengemukakan Penyata TahunanTunggakan Hasil kepada Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) sama adasekali atau dua kali setahun selaras dengan Pekeliling PerbendaharaanBilangan 7 Tahun 1986. Penyata Tunggakan Hasil bagi tahun berakhir pada31 Disember perlu dikemukakan selewat-lewatnya pada akhir bulan Februaritahun berikutnya. Mengikut Penyata Tahunan Tunggakan Hasil yang diterimaoleh JANM, tunggakan hasil pada 31 Disember 2006 adalah berjumlahRM14.62 bilion di mana sejumlah RM13.82 bilion daripadanya adalah tunggakanhasil Lembaga Hasil Dalam Negeri. Kedudukan tunggakan hasil mengikutKementerian/Jabatan pada akhir tahun 2006 berbanding dengan akhir tahun2005 adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 3.2KEDUDUKAN TUNGGAKAN HASIL PADA AKHIR TAHUN 2005 DAN 2006KEMENTERIAN/JABATAN 2005(RM Juta)TUNGGAKAN HASIL2006(RM Juta)Meningkat/(Menurun)(RM Juta)Jabatan Perdana Menteri 78.05 70.74 (7.31)Kementerian Kewangan :a. Lembaga Hasil Dalam Negeri 11,119.84 13,815.59 2,695.75b. Jabatan Kastam Diraja Malaysia 368.81 340.27 (28.54)c. Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta 1.58 2.37 0.79d. Perbendaharaan Malaysia 0.00 0.00 -Kementerian Luar Negeri 1.41 0.46 (0.95)Kementerian Perusahaan Perladangan Dan Komoditi 0.00 0.00 -Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani 2.80 2.74 (0.06)35TERHAD


TERHADKEMENTERIAN/JABATAN 2005(RM Juta)TUNGGAKAN HASIL2006(RM Juta)Meningkat/(Menurun)(RM Juta)Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah 4.20 4.07 (0.13)Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar 14.21 53.09 38.88Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri 0.48 0.48 -Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan HalEhwal Pengguna0.0006 0.26 0.26Kementerian Pembangunan Usahawan Dan Koperasi 0.00 0.00 -Kementerian Kerja Raya 0.02 0.02 -Kementerian Pengangkutan 23.97 22.85 (1.12)Kementerian Tenaga, Air Dan Komunikasi 0.00 2.22 2.22Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi 6.78 9.22 2.44Kementerian Pelancongan 0.04 0.07 0.03Kementerian Wilayah Persekutuan 0.00 0.00 -Kementerian Pelajaran 29.40 28.37 (1.03)Kementerian Kesihatan 101.69 113.67 11.98Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan 3.38 4.44 1.06Kementerian Kebudayaan, Kesenian Dan Warisan 0.26 0.14 (0.12)Kementerian Belia Dan Sukan 17.21 0.12 (17.09)Kementerian Sumber Manusia 1.62 1.68 0.06Kementerian Penerangan 109.56 103.04 (6.52)Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga DanMasyarakat0.00 0.00 -Kementerian Pengajian Tinggi 134.28 1.22 (133.06)Kementerian Pertahanan 35.86 34.32 (1.54)Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri 3.33 3.65 0.32Kementerian Keselamatan Dalam Negeri 1.20 0.80 (0.40)JUMLAH KESELURUHAN 12,059.98 14,615.90 2,555.923.4.2.2. Semakan Audit di Kementerian/Jabatan mendapati jumlah tunggakanhasil yang dilaporkan pada akhir tahun 2004, 2005 dan 2006 adalah tidak tepatdisebabkan oleh butiran-butiran yang tidak/tersilap diambil kira. Berikut diberikancontohnya :-a. Semakan Audit terhadap Penyata Tahunan Tunggakan Hasil mendapatiJabatan Akauntan Negara Malaysia tersilap mengambil kira tunggakan hasilyang dilaporkan oleh Kementerian/Jabatan seperti berikut :-i. Kementerian Penerangan melaporkan tunggakan hasilnya berjumlahRM109.56 juta dan USD0.15 juta (RM0.54 juta) yang merupakantunggakan bayaran sewa perkhidmatan audio video. Bagaimanapun,Jabatan Akauntan Negara Malaysia hanya mengambil kira tunggakanhasil berjumlah RM109.56 juta dalam Penyata Tahunan Tunggakan Hasilpada akhir tahun 2005.ii. Jabatan Kastam Diraja Malaysia melaporkan tunggakan hasilnyaberjumlah RM314.96 juta pada akhir tahun 2004 manakala tunggakan36TERHAD


TERHADhasil yang dilaporkan oleh Polis Diraja Malaysia pada akhir tahun 2005ialah RM0.46 juta. Bagaimanapun, Jabatan Akauntan Negara Malaysiahanya mengambil kira sejumlah RM265.47 juta sebagai tunggakan hasilJabatan Kastam Diraja Malaysia pada akhir tahun 2004 dan RM0.31 jutabagi Polis Diraja Malaysia pada akhir tahun 2005.iii. Jabatan Akauntan Negara Malaysia tidak mengambil kira tunggakanhasil yang telah diluluskan hapus kira berjumlah RM0.25 juta danRM0.01 juta masing-masingnya yang telah dilaporkan oleh KementerianPelajaran dan Kementerian Belia Dan Sukan pada akhir tahun 2005.b. Selain daripada tunggakan hasil tersilap diambil kira oleh Jabatan AkauntanNegara Malaysia, terdapat Kementerian/Jabatan juga tersilap melaporkantunggakan hasil seperti berikut :-i. Kementerian Belia Dan Sukan melaporkan tunggakan hasil berjumlahRM17.37 juta pada akhir tahun 2005. Semakan Audit terhadap rekodtunggakan hasil Kementerian mendapati jumlah tersebut termasuktunggakan bayaran balik pinjaman Tabung Amanah Ekonomi Beliaberjumlah RM17.21 juta yang tidak sepatutnya diambil kira sebagaitunggakan hasil. Didapati Jabatan Akauntan Negara Malaysia pulamengambil kira tunggakan bayaran balik pinjaman Tabung AmanahEkonomi Belia berjumlah RM17.21 juta tersebut dalam Penyata TahunanTunggakan Hasil pada akhir tahun 2005. Jumlah tunggakan hasil yangsepatutnya diambil kira ialah RM0.16 juta.ii. Kementerian Pelajaran melaporkan tunggakan hasil pada akhir tahun2004 dan 2005 berjumlah RM20.32 juta dan RM29.40 juta masingmasingnya.Bagaimanapun, jumlah ini tidak menggambarkan kedudukansebenar kerana Bahagian Biasiswa terkurang melaporkan tunggakanhasil berjumlah RM35.31 juta dan RM27.32 juta masing-masingnya padaakhir tahun 2004 dan 2005. Manakala tunggakan hasil bagi BahagianPendidikan Guru pula terkurang dilaporkan sejumlah RM1.99 juta padaakhir tahun 2004 dan RM2.00 juta pada akhir tahun 2005. Ini adalahdisebabkan tunggakan hasil yang dilaporkan oleh kedua-dua bahagiantersebut adalah bagi tahun semasa dan tidak mengambil kira tunggakanhasil terkumpul.iii. Bagi tempoh tahun 2003 hingga 2005, sebanyak 7 Kementerian/Jabatantidak melaporkan tunggakan sewaan premis, bayaran balik bil utiliti/gajidan cek tidak laku. Jumlah tunggakan hasil yang terkurang dinyatakanialah antara RM0.94 juta hingga RM9.79 juta. Bagi tahun 2006, pihakAudit hanya dapat mengesahkan sejumlah RM0.29 juta yang tidakdilaporkan oleh Kementerian Penerangan. Butirannya adalah seperti dijadual berikut :-37TERHAD


TERHADJADUAL 3.3TUNGGAKAN HASIL TIDAK DILAPORKAN PADA AKHIR TAHUNKEMENTERIAN/JABATAN 2003(RM)2004(RM)TUNGGAKAN HASIL2005(RM)2006(sehingga Jun)(RM)Kementerian Penerangan 729,978 508,698 438,952 290,036Jabatan Perdana Menteri 23,149 117,881 364,131 TMKementerian Kesihatan 57,970 8,412,263 8,449,070 TMKementerian Pelajaran TB 0.00 79,766 TMPolis Diraja Malaysia 119,269 200,352 297,846 TMKementerian Belia Dan Sukan 0.00 5,256 124,085 TMPerbendaharaan Malaysia 5,722 225,694 31,802 TMJUMLAH 936,088 9,470,144 9,785,652 290,036Nota :- TB - Tidak Berkenaan TM - Tiada Maklumativ. Adalah didapati 13,678,744 saman yang dikeluarkan oleh Polis DirajaMalaysia antara tempoh tahun 2000 hingga 2006 masih belumdijelaskan. Jumlah kompaun maksima yang boleh dikenakan ialahRM4.42 bilion atau kompaun tawaran berjumlah RM1.77 bilion. Namundemikian, nilai saman tersebut sama ada nilai kompaun tawaran ataunilai kompaun maksima tidak dilaporkan sebagai tunggakan hasil. PihakPolis Diraja Malaysia berpendapat saman yang belum dijelaskan ini tidakdilaporkan kerana ia bukan amaun yang muktamad memandangkanterdapat kes di mana nilai saman akan dikurangkan setelah rayuanditerima daripada pihak yang dikenakan saman. Pada pandanganAudit, adalah wajar Polis Diraja Malaysia melaporkan salah satunilai kompaun tersebut sebagai tunggakan hasil dan sebarangbayaran saman yang diterima nanti boleh dikurangkan daripadanilai yang telah diambil kira. Butirannya adalah seperti di jadualberikut:-JADUAL 3.4TUNGGAKAN SAMAN YANG BELUM DIJELASKAN MENGIKUTNILAI KOMPAUN TAWARAN/KOMPAUN MAKSIMABAGI TEMPOH TAHUN 2000 HINGGA 2006TAHUNKOMPAUN TAWARAN(RM Juta)KOMPAUN MAKSIMA(RM Juta)2000 86.33 250.962001 125.23 361.762002 157.11 448.622003 282.34 810.382004 303.08 707.212005 353.20 815.192006 462.42 1,023.67JUMLAH 1,769.71 4,417.79v. Pada akhir tahun 2006, Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar telahmelaporkan tunggakan hasil berjumlah RM53.09 juta. Jumlah inibertambah sejumlah RM38.88 juta berbanding dengan tahun 2005 yang38TERHAD


TERHADberjumlah RM14.21 juta. Jumlah tunggakan hasil tersebut adalahmeliputi sejumlah RM41.17 juta (77.5%) yang sebelum ini tidak pernahdilaporkan oleh Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan GalianPersekutuan. Tunggakan hasil jabatan tersebut adalah terdiri daripadasewa tanah, pajakan tanah (penswastaan) dan royalti pasir laut.Butirannya adalah seperti di Jadual 3.5. Semakan Audit selanjutnyamendapati tunggakan bayaran pajakan tanah milik Kerajaan Persekutuandi KLIA yang melibatkan Malaysia Airports (Sepang) Sdn. Bhd. bagitempoh tahun 2001 hingga 2006 berjumlah RM289.16 juta juga tidakpernah dilaporkan. Adalah didapati Kementerian Kewangan pada tahun2004 telah memberi pelepasan (moratorium) kepada Malaysia Airports(Sepang) Sdn. Bhd. daripada membayar sewa pajakan tersebut bagitempoh 10 tahun iaitu dari tahun 2001 hingga 2010.JADUAL 3.5TUNGGAKAN HASIL JABATAN KETUA PENGARAH TANAHDAN GALIAN PERSEKUTUAN PADA 31 DISEMBER 2006JENIS HASILJUMLAH(RM Juta)Sewa Tanah 0.32Royalti Pasir Laut 5.02Pajakan Tanah (Penswastaan) 35.83JUMLAH 41.17vi. Adalah didapati pada akhir tahun 2006, tunggakan hasil KementerianPengajian Tinggi adalah berjumlah RM1.22 juta iaitu berkurangansejumlah RM133.06 juta berbanding dengan tahun 2005. Ini adalahkerana tunggakan hasil pada akhir tahun 2005 berjumlah RM134.28 jutatermasuk tunggakan hasil Institut Pengajian Tinggi Awam.vii. Tunggakan hasil yang telah dipohon untuk dihapus kira tetapi masihbelum mendapat kelulusan Perbendaharaan Malaysia perlu dilaporkansehingga kelulusan diberi. Bagaimanapun, semakan Audit mendapati4 Kementerian/ Jabatan tidak melaporkan tunggakan hasil pada tahunberkenaan sungguhpun permohonan hapus kira belum diluluskan sepertiberikut :-• Kementerian Kerja Raya telah memohon hapus kira tunggakantuntutan perbezaan harga kontrak berjumlah RM47.25 juta akibat daripenamatan perkhidmatan kontraktor asal yang melibatkan 86 kontrakbagi tempoh tahun 1980 hingga 2004. Kontrak tersebut melibatkanprojek Kementerian Kerja Raya dan juga projek Kementerian lainyang dilaksanakan oleh Kementerian Kerja Raya. Permohonanmenghapus kira 41 kes berjumlah RM24.68 juta hanya diluluskanoleh Perbendaharaan Malaysia pada bulan Jun 2006 dan 45 kes lagiberjumlah RM22.57 juta pada bulan Mac 2007. Didapati tunggakantuntutan perbezaan harga kontrak berjumlah RM24.68 juta39TERHAD


TERHADtersebut tidak pernah dilaporkan dalam Penyata TahunanTunggakan Hasil pada tahun 2005 dan sebelumnya. Manakalasejumlah RM22.57 juta juga tidak pernah dilaporkan sebagaitunggakan hasil pada tahun 2006 dan sebelumnya. Butirannyaadalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 3.6TUNGGAKAN TUNTUTAN PERBEZAAN HARGA KONTRAK AKIBATPENAMATAN PERKHIDMATAN KONTRAKTOR ASAL TIDAK DILAPORKANKEMENTERIAN/JABATANKONTRAKDIMANSUHKANJUMLAHTARIKH KELULUSAN HAPUS KIRAJUN 2006 MAC 2007(Tempoh) (RM Juta) Bil. (RM Juta) Bil. (RM Juta)Kementerian Pelajaran 1980-1998 16.73 21 7.06 35 9.67Kementerian Kesihatan 1981-1992 0.77 6 0.74 2 0.03Kementerian Kerja Raya 1988-1991 0.98 3 0.98 - -Jabatan Perdana Menteri 1987-1993 2.62 3 2.50 2 0.12Kementerian Pertahanan 1991-1995 7.89 2 1.73 1 6.16Kementerian KeselamatanDalam Negeri1988-2004 16.68 2 10.09 5 6.59Kementerian Lain 1981-1992 1.58 4 1.58 - -JUMLAH 47.25 41 24.68 45 22.57• Kementerian Penerangan tidak melaporkan tunggakan hasilberjumlah RM90.05 juta melibatkan 13 syarikat dalam PenyataTahunan Tunggakan Hasil pada akhir tahun 2006. Tunggakan hasilini berpunca daripada bayaran pokok dan caj bayaran lewat atas bilsiaran yang mana di antaranya ada yang masih dalam tindakanmahkamah atau menunggu keputusan Perbendaharaan Malaysiauntuk dihapus kira. Bagaimanapun, jumlah ini telah pun dilaporkanselepas teguran Audit.• Kementerian Pelajaran tidak melaporkan tunggakan hasil pada akhirtahun 2004 berjumlah RM0.20 juta. Permohonan hapus kira jumlahtersebut hanya diluluskan pada tahun 2005.• Jabatan Perdana Menteri tidak melaporkan tunggakan hasilberjumlah RM0.11 juta, RM0.09 juta dan RM0.07 juta masingmasingnyapada akhir tahun 2003, 2004 dan 2005. Jumlah ini adalahmerupakan sebahagian daripada tunggakan hasil yang manakelulusan permohonan hapus kira belum diperolehi.viii. Semakan Audit terhadap rekod tunggakan hasil di Kementerian/Jabatandan Perbendaharaan Malaysia mendapati sebahagian tunggakan hasilyang telah diluluskan untuk dihapus kira tidak dilaporkan dalam PenyataTahunan Tunggakan Hasil pada akhir sesuatu tahun. Ini menyebabkantunggakan hasil bagi tahun berkenaan terlebih dinyatakan. Butirannyaadalah seperti di jadual berikut :-40TERHAD


TERHADJADUAL 3.7TUNGGAKAN HASIL YANG TELAH DIHAPUS KIRATIDAK DILAPORKAN PADA AKHIR TAHUNKEMENTERIAN/TUNGGAKAN HASILJABATAN 2003(RM)2004(RM)2005(RM)Jabatan Perdana Menteri 36,432 12,923 22,153Jabatan Kastam Diraja Malaysia TB TB 349,435Kementerian Penerangan TB 40,255 TBJUMLAH 36,432 53,178 371,588Nota :-TB - Tidak Berkenaanix. Semakan Audit terhadap daftar hapus kira tunggakan hasil KementerianPelajaran dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia mendapati jumlah yangdilaporkan berbeza dengan jumlah yang dicatatkan dalam daftartersebut. Butirannya adalah seperti jadual berikut :-JADUAL 3.8PERBEZAAN TUNGGAKAN HASIL YANG DIHAPUS KIRA ANTARAPENYATA TAHUNAN TUNGGAKAN HASIL DAN DAFTAR HAPUS KIRAKEMENTERIAN/JABATANJabatan Kastam DirajaMalaysiaKementerian PelajaranPADAAKHIRTAHUNTUNGGAKAN HASILMENGIKUT PENYATA TAHUNANTUNGGAKAN HASIL(RM)MENGIKUT DAFTARHAPUS KIRA(RM)2006 4,130,557 756,5642004 57,901 91,6642005 246,781 404,773Pada pandangan Audit, memandangkan pemeriksaan Audit dibuatberdasarkan sampel sahaja, Kementerian/Jabatan perlu membuatpemeriksaan secara menyeluruh untuk menentukan sama ada wujudnyatunggakan hasil yang masih belum dilapor terutamanya bagi kes-kes yangmelibatkan permohonan hapus kira yang belum diluluskan.3.4.3. Usia Tunggakan Hasil3.4.3.1. Setakat 31 Disember 2006, tunggakan hasil Kementerian/Jabatanmelebihi 3 tahun adalah berjumlah RM9.23 bilion. SungguhpunKementerian/Jabatan berusaha mengutip balik tunggakan hasil dengan pelbagaistrategi seperti mengeluarkan surat peringatan; mengadakan perbincangandengan individu atau syarikat mengenai cara dan tempoh bayaran balik;mengambil tindakan mahkamah; melantik pemungut hutang serta memotonggaji, pencen dan bekalan air; namun tunggakan hasil melebihi 3 tahun semakinmeningkat seperti di jadual berikut :-41TERHAD


TERHADPADA AKHIR TAHUNJADUAL 3.9TUNGGAKAN HASIL MELEBIHI 3 TAHUNPADA AKHIR TAHUN 2004 HINGGA 2006BILANGAN KEMENTERIAN/JABATAN TERLIBATTUNGGAKAN HASILMELEBIHI 3 TAHUN(RM Bilion)2004 33 4.532005 28 6.112006 32 9.233.4.3.2. Pada amnya, apa-apa hutang yang tidak diambil tindakan sivil dalammasa 6 tahun dari tarikh hutang yang perlu dijelaskan berkemungkinan tidakdapat dikutip balik disebabkan oleh sekatan masa di bawah Akta Had Masa1953. Oleh itu, pengusiaan tunggakan hasil perlu ditentukan dengan tepat bagimembolehkan tindakan yang berkesan diambil untuk mendapatkan baliktunggakan hasil terutamanya bagi usia yang kurang daripada 6 tahun.Bagaimanapun, Kementerian/Jabatan tidak menyatakan usia tunggakan hasilyang melebihi 3 tahun kerana Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 7 Tahun1986 hanya menghendaki Kementerian/Jabatan melaporkan usia tunggakanhasil yang melebihi 1 tahun; lebih dari 1 tahun hingga 2 tahun; lebih dari 2 tahunhingga 3 tahun dan lebih dari 3 tahun. Pihak Audit hanya dapat menentukanusia tunggakan hasil yang melebihi 3 tahun bagi beberapa Kementerian/Jabatanyang dilawati berdasarkan kepada rekod dan dokumen yang diperolehi seperti dijadual berikut :-JADUAL 3.10USIA TUNGGAKAN HASILUSIA TUNGGAKAN HASILKEMENTERIAN/JABATANSEHINGGA3 TAHUNLEBIH DARI 3HINGGA 6TAHUNLEBIHDARI 6TAHUNUSIA YANG PALINGLAMA(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta)Jabatan Kastam Diraja Malaysia 65.07 17.30 13.57 25 tahun - RM55,377Kementerian Penerangan 7.48 0.76 1.62 33 tahun - RM13,590Jabatan Perdana Menteri 0.97 0.05 0.21 23 tahun - RM4,395Kementerian Kesihatan- Hospital Sultanah AminahJohor Bahru3.56 0.74 0.11 9 tahun - RM45,209Kementerian Pelajaran 5.25 11.20 33.74 27 tahun - RM17,402JUMLAH 82.33 30.05 49.253.4.3.3. Semakan Audit selanjutnya di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahrumendapati tunggakan bil pesakit mengikut kategori dan tahun adalah seperti dijadual berikut :-42TERHAD


TERHADJADUAL 3.11TUNGGAKAN BIL PESAKIT BAGI TEMPOH TAHUN 1997 HINGGA 2006TUNGGAKAN BIL PESAKITTAHUNKERAJAAN(RM)SWASTA(RM)AWAM(RM)1997 6,291 13,574 25,3441998 10,237 15,607 17,5111999 2,867 5,454 10,1522000 2,663 27,961 5,5132001 2,931 10,600 10,9632002 4,202 9,043 663,2832003 4,504 13,310 827,1312004 3,593 15,845 947,2042005 3,762 14,089 1,030,8152006(Sehingga Julai)5,108 48,310 647,380JUMLAH 46,158 173,793 4,185,296a. Seperti mana yang ditunjukkan di Jadual 3.11, tunggakan bil hospitalkakitangan Kerajaan adalah RM46,158 bagi tempoh tahun 1997 hinggabulan Julai 2006. Pada pandangan Audit, tunggakan bil hospital ini tidakpatut berlaku kerana maklumat kakitangan Kerajaan boleh diperolehidaripada majikan dan bayaran bil boleh dibuat melalui potongan gaji.Bagaimanapun, didapati majikan tidak memotong gaji pegawai yangmempunyai tunggakan bil kerana hospital berkenaan menghantar suratperingatan bayaran bil terus kepada pesakit dan bukan kepada majikanberkenaan.b. Bagi kakitangan swasta, tunggakan bil hospital berjumlah RM173,793 jugatidak sepatutnya berlaku kerana surat jaminan bank dari syarikat swastaperlu dikemukakan sebelum kakitangan swasta mendapatkan kemudahanrawatan perubatan di hospital Kerajaan. Menurut pekeliling yang dikeluarkanoleh Kementerian Kesihatan pada bulan November 2005 berhubung denganjaminan bank syarikat swasta, pihak hospital perlu memaklumkan dengansegera ke Kementerian Kesihatan bil-bil yang tidak dijelaskan dalam tempoh30 hari supaya jaminan bank dari syarikat berkenaan dirampas. SemakanAudit mendapati walaupun pihak Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru adamengemukakan senarai bil hospital kategori swasta bagi tahun 2002 dan2003 yang tertunggak berjumlah RM18,212 kepada pihak KementerianKesihatan, namun senarai bil hospital tersebut hanya dikemukakan padatahun 2005 dan 2006 masing-masingnya. Semakan Audit selanjutnyamendapati Kementerian Kesihatan tidak pernah merampas jaminan bankbagi bil-bil yang tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan. Padapandangan Audit, pihak Kementerian Kesihatan harus memantau danmemastikan tunggakan bil kakitangan swasta diselaraskan denganjaminan bank sebelum tempohnya luput.43TERHAD


TERHADc. Surat Pekeliling Bahagian Kewangan Kementerian Kesihatan Bilangan 1Tahun 1998 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan menetapkantindakan pengendalian bil hospital yang tertunggak bagi orang awam melaluicara berikut :-KATEGORIPESAKITOrang AwamJADUAL 3.12TATACARA PENGENDALIAN BIL HOSPITAL TERTUNGGAKSURATPERINGATAN 1(SP 1)14 Hari DaripadaTarikh BilSURATPERINGATAN 2(SP 2)30 Hari DaripadaTarikh SP1SURATPERINGATAN 3(SP 3)60 Hari DaripadaTarikh SP2TINDAKAN SUSULANCadangkan UntukHapus kira Selepas 30Hari Daripada SP3Pekeliling tersebut juga menetapkan tunggakan bil pesakit bolehdicadangkan untuk dihapus kira selepas 134 hari dari tarikh bil dikeluarkan.Bagaimanapun, bagi menggalakkan Pusat Tanggungjawab (PTJ) mencubadengan bersungguh-sungguh mengutip tunggakan bil dan tidak denganmudah memohon untuk hapus kira tunggakan bil yang tidak dapat dikutipselepas tempoh 134 hari, Kementerian Kesihatan telah memaklumkankepada PTJ-PTJ pada bulan Mei 2006 bahawa Kementerian hanya akanmemproses permohonan hapus kira bil hospital bagi tahun 2002 dansebelumnya. Namun demikian, semakan Audit terhadap senarai tunggakanbil berkenaan mendapati tunggakan bil dari tahun 1997 hingga 2002berjumlah RM0.73 juta masih belum dapat dikutip balik.3.4.3.4. Pada umumnya, antara faktor yang menyebabkan tunggakan hasiltidak dapat dikutip oleh Kementerian/Jabatan adalah :-a. Penghutang tidak dapat dikesan; tidak mampu membayar; telah bankrap;meninggalkan negara atau meninggal dunia.b. Syarikat tidak beroperasi; telah dibubarkan; tidak dapat dikesan atau tidakmampu membayar.c. Penghutang enggan membayar hutang atau majikan enggan bekerjasama.d. Agensi tidak mengambil berat untuk membayar hutang dengan harapanhutang dapat dihapus kira.e. Tiada rekod yang sahih untuk menuntut hasil tertunggak.f. Tuntutan sivil tidak berhasil/keputusan mahkamah tidak dapat dilaksanakankerana kekurangan maklumat.3.4.3.5. Semakan Audit selanjutnya mendapati masalah kekurangankakitangan yang dihadapi oleh Kementerian/Jabatan juga menyumbang kepadapeningkatan tunggakan hasil. Tiada unit/bahagian khas ditubuhkan diKementerian/Jabatan untuk menguruskan tunggakan hasil kecuali JabatanKastam Diraja Malaysia. Pegawai dan kakitangan terlibat dengan urusan44TERHAD


TERHADtunggakan hasil perlu juga menjalankan tugas utama. Kekerapan pertukaranpegawai/kakitangan yang terlibat dengan urusan tunggakan hasil jugamenyebabkan kelewatan dalam tindakan susulan mengutip balik tunggakanhasil kerana ketidaksinambungan dan kemahiran dalam tugas tersebut.Sebahagian besar kursus yang dihadiri oleh pegawai terlibat denganpengurusan kewangan tidak berkaitan dengan pengurusan tunggakan hasil.3.4.4. Hapus Kira Tunggakan Hasil3.4.4.1. Arahan Perbendaharaan 328 menetapkan supaya laporan mengenaitunggakan hasil yang tidak boleh dikutip perlu dikemukakan oleh PegawaiPengawal kepada Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malaysia untukpertimbangan hapus kira. Melalui Akta Perwakilan Kuasa, Pegawai Pengawaldiberi kuasa untuk menghapus kira tunggakan hasil tidak lebih daripadaRM5,000. Berdasarkan Penyata Tahunan Tunggakan Hasil yang dikumpul(compile) oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia, kedudukan tunggakan hasilyang dihapus kira adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 3.13TUNGGAKAN HASIL YANG DIHAPUS KIRABAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2004 HINGGA 2006TUNGGAKAN HASILKEMENTERIAN/JABATAN 2004(RM)2005(RM)2006(RM)Jabatan Perangkaan TH TH 4,053Jabatan Kastam Diraja Malaysia 180,892 TH THKementerian Penerangan TH 698 THKementerian Belia Dan Sukan TH TH 1,866Kementerian Kesihatan 5,006,655 4,865,730 4,684,506Kementerian Pelajaran 57,901 TH 70,599Kementerian Pengajian Tinggi TH TH 1,815Kementerian Pertahanan 85,813 86,771 1,343,716Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani 638 267 THKementerian Sumber Manusia 7,280 TH THJabatan Perancangan Bandar Dan Desa 484 TH THKementerian Keselamatan Dalam Negeri TH TH 9,370JUMLAH 5,339,663 4,953,466 6,115,925JUMLAH BESARNota :-TH - Tiada Hapus KiraRM16,409,0543.4.4.2. Bagi Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), tunggakan cukai yangdiluluskan untuk dihapus kira bagi tahun 2004 dan 2005 tidak dinyatakan dalamPenyata Tahunan Tunggakan Hasil. Namun, semakan Audit terhadap rekodPerbendaharaan Malaysia dan laporan yang dikemukakan oleh LHDNmendapati ada permohonan hapus kira tunggakan cukai yang telah diluluskanbagi tempoh tersebut. Bagaimanapun, terdapat perbezaan tunggakan cukaiyang dihapus kira antara laporan LHDN dan Perbendaharaan Malaysiaberjumlah RM2.04 juta seperti di jadual berikut :-45TERHAD


TERHADTAHUNTUNGGAKANHASILMENGIKUTPENYATATAHUNANTUNGGAKANHASIL (ABT2)JADUAL 3.14TUNGGAKAN CUKAI YANG DIHAPUS KIRABAGI TEMPOH TAHUN 2004 HINGGA 2006JUMLAH TUNGGAKANHASIL YANGDILULUSKAN HAPUSKIRA MENGIKUTPENYATA TAHUNANTUNGGAKAN HASIL(ABT 2)JUMLAH TUNGGAKANHASIL YANGDILULUSKAN HAPUSKIRA MENGIKUTLAPORAN YANGDIKEMUKAKAN OLEHLHDNJUMLAHTUNGGAKAN HASILYANG DILULUSKANHAPUS KIRAMENGIKUT REKODPERBENDAHARAANMALAYSIA(RM Juta)(RM Juta)(RM Juta)(RM Juta)2004 8,727.96 0.00 37.83 30.562005 11,119.84 0.00 19.44 19.202006 14,118.35 302.77 58.39 63.86JUMLAH 33,966.15 302.77 115.66 113.62Seperti mana yang ditunjukkan di Jadual 3.13 dan 3.14, bagi tempoh tahun2004 hingga 2006, tunggakan hasil bagi 12 Kementerian/Jabatan dan LembagaHasil Dalam Negeri berjumlah RM319.18 juta telah dihapus kira.Memandangkan jumlah ini adalah besar, Kementerian/Jabatan perlumenjalankan siasatan untuk menentukan sama ada tunggakan hasil ituberlaku akibat dari kecuaian pegawai sebelum mengemukakanpermohonan untuk dihapus kira. Seperti mana yang diputuskan oleh KetuaSetiausaha Negara dalam Mesyuarat Ketua Setiausaha Kementerian DanKetua Perkhidmatan yang diadakan pada 22 Januari 2007, tindakan surcajhendaklah diambil terhadap pegawai awam yang cuai dalam melaksanakankutipan hasil Kerajaan. Jika ia melibatkan jenayah pecah amanah dalammengurus kutipan hasil, tindakan undang-undang hendaklah diambilterhadap pihak-pihak yang terlibat.3.4.4.3. Semakan Audit selanjutnya mendapati tiada tempoh tertentu yangditetapkan bagi menguruskan sesuatu tunggakan hasil yang dipohon untukdihapus kira. Adalah didapati Perbendaharaan Malaysia dan sebilanganPegawai Pengawal mengambil masa panjang untuk menguruskan hapus kiratunggakan hasil. Berikut diberikan contohnya :-a. Semakan Audit terhadap daftar hapus kira tunggakan hasil di KementerianKesihatan, Kementerian Pelajaran dan Jabatan Perdana Menteri serta failberkaitan di Kementerian Penerangan mendapati Pegawai Pengawalberkenaan mengambil masa antara 9 hingga 33 bulan untuk meluluskanpermohonan hapus kira tunggakan hasil dari tarikh permohonandibuat/diterima antara bulan Januari 2004 hingga Jun 2005.b. Jabatan Perdana Menteri mengambil masa antara 9 hingga 120 bulan untukmenyedia dan mengemukakan surat permohonan hapus kira tunggakanhasil yang berjumlah antara RM1,788 hingga RM3,458 kepada PegawaiPengawal berkenaan. Tempoh ini diambil kira dari tarikh surat JabatanPeguam Negara mencadangkan tunggakan hasil dihapus kira keranapegawai yang terlibat telah meninggal dunia, meletak jawatan atau bersara.46TERHAD


TERHADTAHUNPERMOHONANDITERIMAc. Semakan Audit terhadap daftar permohonan hapus kira tunggakan hasil diPerbendaharaan Malaysia mendapati permohonan hapus kira bagi 159(50.8%) daripada 313 kes tunggakan hasil berjumlah RM39.48 juta yangdikemukakan oleh Kementerian/Jabatan antara tahun 2000 hingga bulan Jun2006 masih belum diluluskan. Butirannya adalah seperti jadual berikut :-JADUAL 3.15PERMOHONAN HAPUS KIRA TUNGGAKAN HASIL DARIPADAKEMENTERIAN/JABATAN YANG BELUM DILULUSKANOLEH PERBENDAHARAAN MALAYSIAJUMLAH KESDITERIMAMENGIKUTDAFTARPERMOHONANHAPUS KIRAJUMLAHBIL. KESDALAMTINDAKANJUMLAHBIL. KESDILULUSKANJUMLAHBIL.PERMOHONANBELUMSELESAIDIPROSES(a) (RM Juta) (b) (RM Juta) (a) – (b) (RM Juta) (%)2000 50 79.72 28 17.54 22 62.18 56.02001 55 107.28 23 1.49 32 105.79 41.82002 22 0.77 7 0.43 15 0.34 31.82003 64 15.09 36 13.77 28 1.32 56.22004 39 0.89 24 0.45 15 0.44 61.52005 50 20.80 23 2.51 27 18.29 46.02006 33 39.83 18 3.29 15 36.54 54.5JUMLAH 313 264.38 159 39.48 154 224.90 50.83.4.4.4. Semakan terhadap laporan kes yang diperakukan oleh JawatankuasaMembiarkan Tunggakan Hasil, Lembaga Hasil Dalam Negeri mendapatisehingga akhir tahun 2006, sebanyak 6,929 (30.1%) daripada 22,998permohonan menghapus kira tunggakan hasil berjumlah RM67.47 juta yangdikemukakan kepada Perbendaharaan Malaysia bagi tempoh tahun 1998 hinggabulan September 2006 masih belum diluluskan walaupun peringatan telahdihantar kepada Perbendaharaan Malaysia. Butirannya adalah seperti di jadualberikut :-TAHUNPERMOHONANDIKEMUKAKANJADUAL 3.16KEDUDUKAN PERMOHONAN MENGHAPUS KIRA TUNGGAKANCUKAI BAGI TEMPOH TAHUN 1998 HINGGA BULAN SEPTEMBER 2006JUMLAH KESDIPERAKUKANBIL. KESJUMLAH(RM Juta)BIL. KESJUMLAH KESDILULUSKANJUMLAH(RM Juta)BAKI KES BELUM LULUSBIL. KESJUMLAH(RM Juta)1998 307 12.87 306 12.82 1 0.061999 43 0.62 43 0.62 0 0.002000 863 7.07 863 7.07 0 0.002001 1,503 3.80 1,501 3.49 2 0.312002 2,399 59.08 2,389 58.39 10 0.692003 2,484 34.82 2,455 28.95 29 5.872004 4,150 30.26 4,150 30.26 0 0.002005 4,406 48.87 2,553 18.12 1,853 30.752006(Sehingga September)6,843 34.21 1,809 4.42 5,034 29.79JUMLAH 22,998 231.60 16,069 164.14 6,929 67.4747TERHAD


TERHAD3.4.4.5. Semakan Audit mendapati bagi Jabatan Kastam Diraja Malaysia,remisi terhadap cukai perkhidmatan, cukai jualan dan penalti perlu diluluskanoleh Perbendaharaan Malaysia. Berdasarkan maklumat yang diperolehi dariJabatan Kastam Diraja Malaysia, terdapat 271 permohonan remisi terhadappenalti, cukai perkhidmatan dan cukai jualan berjumlah RM23.50 juta bagitempoh tahun 1996 hingga 2005 masih belum diluluskan oleh PerbendaharaanMalaysia. Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 3.17PERMOHONAN REMISI CUKAI PERKHIDMATAN, CUKAI JUALAN DAN PENALTIBAGI TEMPOH TAHUN 1996 HINGGA 2005 YANG BELUM DILULUSKANTAHUNBIL. KESCUKAIPERKHIDMATANJUMLAH(RM)REMISI YANG BELUM DILULUSKANPENALTIBIL. KESCUKAIPENALTIJUALANJUMLAH(RM)1996 1 0.00 10,042 0 0.00 0.001997 1 0.00 150,746 0 0.00 0.001998 2 0.00 22,260 2 47,632 257,0181999 24 384,547 418,704 0 0.00 0.002000 18 53,064 1,078,203 1 25,205 0.002001 17 183,833 545,840 5 0.00 176,3542002 12 62,637 154,817 15 5,936,229 3,634,7222003 38 1,538,103 1,617,419 16 636,585 384,5352004 23 46,773 357,121 25 1,030,911 1,399,5432005 22 26,924 304,328 49 972,612 2,043,825JUMLAH 158 2,295,881 4,659,480 113 8,649,174 7,895,9973.4.4.6. Adalah didapati Perbendaharaan Malaysia sedang mempertimbangkanuntuk memberi kelulusan hapus kira secara serentak (sekali gus) mengikutKementerian memandangkan banyak permohonan tersebut adalah untuktunggakan hasil melebihi 6 tahun.Pada pandangan Audit, pihak Perbendaharaan Malaysia dan PegawaiPengawal perlu menetapkan suatu tempoh yang munasabah untuk urusanhapus kira tunggakan hasil bagi membolehkan jumlah tunggakan hasil yangtidak dapat dikutip balik dikeluarkan daripada Penyata Tahunan TunggakanHasil demi menunjukkan satu kedudukan yang benar dan munasabah.3.4.4.7. Semakan Audit selanjutnya mendapati antara faktor yangmenyumbang kepada kelewatan memberi kelulusan adalah :-a. Perbendaharaan Malaysia sebagai agensi pusat yang meluluskan hapus kiratunggakan hasil melebihi RM5,000 menyelenggarakan 2 daftar iaitu daftarpermohonan hapus kira tunggakan hasil yang diterima dan daftarpermohonan hapus kira tunggakan hasil yang diluluskan bagi semuaKementerian/Jabatan kecuali Lembaga Hasil Dalam Negeri, daftar yangberasingan disediakan. Daftar permohonan hapus kira diselenggarakan48TERHAD


TERHADmengikut tahun permohonan diterima. Semakan Audit mendapati adapermohonan yang diterima pada sesuatu tahun direkodkan dalam daftartahun yang berlainan. Contohnya, permohonan yang diterima pada tahun2005 direkodkan dalam daftar permohonan hapus kira tahun 2000. Ada jugapermohonan yang sama didaftar 2 kali. Daftar tersebut juga tidakdiselenggarakan dengan kemas kini. Di mana ada permohonan yang telahdiluluskan masih ditunjukkan dalam daftar sebagai dalam tindakan danamaun yang diluluskan hapus kira tidak direkodkan dengan betul. Daftarhapus kira juga tidak diselenggarakan dengan lengkap di mana ada ruangantidak diisi dengan tarikh permohonan diterima, rujukan fail dan jumlahtunggakan hasil dipohon untuk dihapus kira. Terdapat juga permohonan dariKementerian/Jabatan tidak direkodkan dalam daftar permohonan hapus kira.Contohnya, 11 permohonan dari Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan 2permohonan dari Kementerian Pelajaran tidak direkodkan.b. Semakan Audit terhadap fail permohonan hapus kira tunggakan hasil diPerbendaharaan Malaysia mendapati ia tidak diselenggarakan secarasistematik. Satu sampul kecil dibuka bagi memfailkan salinan kelulusanhapus kira mulai tahun 2000 hingga terkini. Namun didapati di dalam failyang dibuka bagi setiap permohonan, salinan kelulusan permohonan tidakdisimpan di dalam fail berkenaan. Adalah dicadangkan salinan kelulusanpermohonan disimpan dalam fail individu/syarikat untuk tujuanpengesahan pemantauan terhadap kedudukan permohonan berkenaan.Selain itu, fail individu/syarikat tidak diurus dengan teratur kerana failtersebut hanya diletakkan di bawah meja Pembantu Tadbir dan tidakdisimpan di rak fail atau kabinet khas.c. Daftar permohonan remisi terhadap penalti, cukai perkhidmatan dan cukaijualan yang disediakan oleh Perbendaharaan Malaysia juga adalah tidakteratur dan lengkap. Contohnya, terdapat 87 permohonan remisi daripadaJabatan Kastam Diraja Malaysia tidak direkodkan dalam daftar tersebut.3.4.4.8. Semakan Audit mendapati Kementerian Penerangan, KementerianBelia Dan Sukan, Polis Diraja Malaysia serta Jabatan Tanah Dan GalianWilayah Persekutuan Kuala Lumpur tidak menyelenggarakan daftar hapus kiratunggakan hasil. Bagi Kementerian Pelajaran dan Kementerian Kesihatan pula,walaupun daftar tersebut diselenggarakan, namun maklumat yang dicatat adalahtidak lengkap. Contohnya daftar yang diselenggarakan oleh KementerianKesihatan tidak mencatat tarikh permohonan hapus kira diterima kecuali bagitahun 2005 dan 2006 sahaja. Daftar yang diselenggarakan di KementerianPelajaran pula tidak mencatatkan tarikh permohonan hapus kira tunggakan hasildikemukakan ke Perbendaharaan Malaysia. Adalah didapati daftar tersebut tidakpernah disemak oleh pegawai penyelia bagi mengawal kedudukan permohonanhapus kira tunggakan hasil dan memastikan ia diselenggarakan dengan tepatdan kemas kini. Pada pandangan Audit, sungguhpun tiada peraturan yang49TERHAD


TERHADkhusus mengenai penyelenggaraan Daftar Hapus Kira Tunggakan Hasil,namun bagi memudahkan pemantauan terhadap tunggakan hasil yangdipohon untuk dihapus kira, adalah wajar satu daftar yang mengandungimaklumat seperti nama siberhutang, jumlah hasil tertunggak, tarikh bil,tarikh permohonan hapus kira dikemukakan, tarikh kelulusan hapus kiradiberikan dan sebab hapus kira diselenggarakan.3.4.5. Pemantauan3.4.5.1. Pemantauan terhadap urusan tunggakan hasil sepatutnya dibuatmelalui mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun (JPKA) diperingkat Kementerian/Jabatan. Jawatankuasa perlu bermesyuarat setiap 3bulan dan mengemukakan Laporan Suku Tahun kepada Pegawai Pengawal.Pegawai Pengawal seterusnya mengemukakan Laporan Suku Tahun yangdisatukan kepada Perbendaharaan Malaysia. Bagaimanapun, semakan Audit di8 Kementerian/ Jabatan mendapati Perbendaharaan Malaysia, KementerianBelia Dan Sukan dan Polis Diraja Malaysia tidak mengadakan mesyuaratmengikut kekerapan yang ditetapkan.3.4.5.2. Bagi tempoh bulan Mei 2004 hingga Jun 2006, Jabatan AkauntanNegara Malaysia telah mengadakan lawatan dan pemeriksaan terhadaptunggakan hasil di 15 Kementerian/Jabatan. Laporan hasil pemeriksaan telahpun dikeluarkan kepada Kementerian/Jabatan berkenaan. Bagaimanapun, tiadabukti menunjukkan tindakan susulan dan pemantauan dibuat terhadappemerhatian yang dibangkitkan.3.4.5.3. Berdasarkan Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 3 Tahun 1990,Pegawai Pengawal adalah dikehendaki mengemukakan laporan hapus kirahutang lapuk dan tunggakan hasil kurang daripada RM5,000 kepadaPerbendaharaan Malaysia dan salinannya kepada Ketua Audit Negara. Laporanhapus kira bagi tempoh bulan Januari hingga 30 Jun sesuatu tahun hendaklahdikemukakan sebelum 31 Ogos dalam tahun semasa manakala laporan hapuskira bagi tempoh bulan Julai hingga 31 Disember hendaklah dikemukakansebelum akhir bulan Februari tahun berikutnya. Semakan Audit mendapati tiadaPegawai Pengawal yang pernah mengemukakan laporan tersebut kepadaPerbendaharaan Malaysia mahupun Ketua Audit Negara. Tiada buktimenunjukkan Perbendaharaan Malaysia pernah meminta laporan tersebutdaripada Kementerian/Jabatan.3.4.5.4. Bagi Kementerian Pelajaran, sungguhpun task force telah ditubuhkanuntuk memantau tunggakan hasil, namun ia lebih tertumpu kepada lebihanbayaran gaji dan elaun sahaja.Pada pandangan Audit, memandangkan jumlah tunggakan hasil adalah besardan sentiasa meningkat setiap tahun, Perbendaharaan Malaysia patutmewujudkan satu unit yang khusus untuk memudahkan pemantauan terhadap50TERHAD


TERHADurusan tunggakan hasil bagi memastikan Kementerian/Jabatanmengemukakan Penyata Tahunan Tunggakan Hasil yang tepat dan dalamtempoh yang ditetapkan.3.5. RUMUSAN DAN SYOR AUDITSecara keseluruhannya, tunggakan hasil Kerajaan Persekutuan tidak diuruskan denganteratur. Terdapat beberapa kelemahan berhubung dengan pengurusan tunggakan hasildi peringkat Kementerian/Jabatan, Jabatan Akauntan Negara Malaysia danPerbendaharaan Malaysia seperti berikut :-3.5.1. Kementerian/Jabatan sering kali tersilap melaporkan tunggakan hasil padaakhir tahun yang berpunca daripada rekod mengenainya tidak disediakan denganlengkap dan tidak kemas kini. Adalah disyorkan Pegawai Pengawal memastikansemua rekod berkaitan dengan hasil disediakan dengan lengkap dan kemaskini bagi memudahkan pemantauan terhadap urusan tunggakan hasil.Pegawai Pengawal juga perlu menjalankan siasatan untuk menentukan samaada tunggakan hasil berlaku akibat dari kecuaian pegawainya sebelummengemukakan permohonan untuk dihapus kira.3.5.2. Penyata Tahunan Tunggakan Hasil yang disediakan oleh Jabatan AkauntanNegara Malaysia (JANM) juga didapati tidak tepat kerana JANM hanya mengumpul(compile) Penyata Tahunan Tunggakan Hasil yang diterimanya dariKementerian/Jabatan tanpa menyemak terdahulu ketepatannya. Ini menyebabkanPenyata Tahunan Tunggakan Hasil yang disediakan oleh JANM tidak menunjukkangambaran yang sebenar. Sehubungan ini, adalah disyorkan supaya tunggakanhasil Kerajaan Persekutuan ditunjukkan sebagai Nota kepada Akaun AwamKerajaan Persekutuan/dalam Memorandum Akaun Awam KerajaanPersekutuan. Dengan ini, tunggakan hasil akan dilaporkan dengan lebih telitidan berhati-hati oleh semua pihak yang terlibat demi meningkatkanakauntabiliti dalam urusan tunggakan hasil.3.5.3. Kelemahan juga didapati di peringkat Perbendaharaan Malaysia khususnyaberhubung dengan hapus kira tunggakan hasil. Didapati Perbendaharaan Malaysiamengambil masa yang lama untuk menimbangkan sesuatu permohonan hapus kiratunggakan hasil yang diterima daripada Kementerian/Jabatan di mana ada diantaranya sehingga 6 tahun. Rekod berhubung dengan permohonan hapus kira dankeputusan mengenainya juga tidak diselenggarakan dengan lengkap dan tidakkemas kini. Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 7 Tahun 1986 berhubung dengantatacara menyelenggara dan melapor tunggakan hasil masih belum dikaji semulauntuk disesuaikan dengan keperluan semasa. Didapati pekeliling ini mempunyaikelemahan yang berikut :-a. Hanya menghendaki 5 Kementerian/Jabatan melapor kedudukan tunggakanhasil 2 kali setahun iaitu pada 30 Jun dan 31 Disember manakalaKementerian/Jabatan lain hanya sekali setahun iaitu pada 31 Disember. Ini51TERHAD


TERHADmenyebabkan kedudukan tunggakan hasil setakat bulan Jun hanya dapatdilaporkan oleh JANM untuk 5 Kementerian/Jabatan iaitu Lembaga Hasil DalamNegeri, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Kementerian Penerangan,Kementerian Kemajuan Tanah Dan Kemajuan Wilayah serta KementerianPengangkutan.b. Pekeliling tersebut hanya menghendaki Kementerian/Jabatan melaporkan usiatunggakan hasil yang melebihi 1 tahun; lebih dari 1 tahun hingga 2 tahun; lebihdari 2 tahun hingga 3 tahun dan lebih dari 3 tahun. Tanpa menyatakan usiatunggakan hasil yang melebihi 3 tahun, JANM tidak dapat menentukansama ada terdapat hasil yang tertunggak melebihi 6 tahun yang tidak lagidapat dipungut seperti mana yang ditetapkan di bawah Akta Had Masa1953.3.5.4. Adalah disyorkan pekeliling yang terlalu lama hendaklah dikaji semulasupaya selaras dengan perkembangan semasa. Memandangkan jumlahtunggakan hasil adalah besar dan sentiasa meningkat setiap tahun,Perbendaharaan Malaysia patut mewujudkan satu unit yang khusus untukmemudahkan pemantauan terhadap urusan tunggakan hasil bagi memastikanKementerian/Jabatan mengemukakan Penyata Tahunan Tunggakan Hasil yangtepat dan dalam tempoh yang ditetapkan. Sehubungan ini,Kementerian/Jabatan patut diminta mengemukakan Penyata Tunggakan Hasilmereka setiap 6 bulan dengan menyatakan juga usia hasil yang tertunggakmelebih 6 tahun.3.5.5. Ketidakcekapan mengutip tunggakan hasil telah merugi dan mencemarkanimej Kerajaan terutamanya apabila tunggakan hasil yang tidak dapat kutip terpaksadihapus kira. Tindakan surcaj hendaklah diambil terhadap pegawai awam yangcuai dalam melaksanakan kutipan hasil Kerajaan. Jika ia melibatkan jenayahpecah amanah dalam mengurus kutipan hasil, tindakan undang-undanghendaklah diambil terhadap pihak-pihak yang terlibat.52TERHAD


TERHADKEMENTERIAN KEWANGAN4. KEBERKESANAN JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGANDAN AKAUN4.1. LATAR BELAKANGSetiap tahun, Laporan Ketua Audit Negara membangkitkan kelemahan-kelemahanpengurusan kewangan yang sama khususnya berhubung dengan pengurusan bajet;penyelenggaraan rekod-rekod perakaunan; kawalan pungutan dan tunggakan hasil;kawalan perbelanjaan dan kelewatan menjelaskan bil; pengurusan aset dan stor sertakelewatan mengemukakan penyata kewangan untuk pengauditan danpembentangannya di Parlimen/Dewan Undangan Negeri. Menyedari tentangkelemahan-kelemahan yang telah menjadi kebiasaan ini, Jawatankuasa Khas KabinetMengenai Keutuhan Pengurusan Kerajaan melalui mesyuarat Bilangan 1 Tahun 1995telah mengarahkan supaya Kementerian/Jabatan/agensi Kerajaan menubuhkanJawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun (JPKA) di setiap PusatTanggungjawab (PTJ). Sehubungan ini, Kementerian Kewangan telah mengeluarkanPekeliling Perbendaharaan Bilangan 2 Tahun 1996 mengenai penubuhan jawatankuasaini dengan tujuan untuk membantu Kementerian/Jabatan/agensi mengawasi, memantaudan menyelia semua urusan kewangan supaya ia berjalan lancar dan menepatiperaturan kewangan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2004, PekelilingPerbendaharaan Bilangan 8 Tahun 2004 telah dikeluarkan untuk menggantikanpekeliling yang terdahulu dengan memasukkan beberapa elemen kawalan dalamantambahan.4.2. OBJEKTIF PENGAUDITANPengauditan ini adalah untuk menentukan sejauh mana JPKA yang telah diwujudkan diKementerian melaksanakan tanggungjawabnya dengan cekap, berkesan dan selarasdengan kehendak pekeliling yang berkenaan.4.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITANPengauditan ini telah dijalankan terhadap aktiviti Jawatankuasa Pengurusan KewanganDan Akaun di 28 Kementerian. Semakan telah dibuat terhadap minit mesyuarat JPKAdan Laporan Suku Tahun JPKA yang dikemukakan kepada Perbendaharaan Malaysiabagi tahun 2005 dan 2006. Soal selidik juga dikemukakan kepada semua SetiausahaBahagian Kewangan Kementerian yang bertindak sebagai Setiausaha JPKA, Ketua UnitAudit Dalam sebagai ahli JPKA serta Bahagian Kawalan Dan PemantauanPerbendaharaan Malaysia. Keberkesanan JPKA juga dinilai berdasarkan kepadapemerhatian Audit terhadap pengurusan kewangan Kementerian yang dilaksanakanpada tahun 2006.53TERHAD


TERHAD4.4. PENEMUAN AUDITPengauditan yang dijalankan pada tahun 2006 mendapati perkara-perkara berikut :-4.4.1. Penubuhan Jawatankuasa4.4.1.1. Mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 8 Tahun 2004, satuJawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun (JPKA) hendaklah ditubuhkandi peringkat Kementerian dan semua PTJ di bawahnya. Ahli-ahli Jawatankuasadi peringkat Kementerian hendaklah terdiri daripada pegawai-pegawai seperti dijadual berikut :-JADUAL 4.1KEAHLIAN JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUNDI PERINGKAT KEMENTERIANKEAHLIAN JAWATANKUASA NAMA JAWATANPengerusi : Ketua SetiausahaPengerusi Ganti : Timbalan Ketua SetiausahaSetiausaha : Setiausaha Bahagian KewanganAhli : a. Semua Ketua Bahagianb. Ketua Unit Audit Dalamc. Akauntan/Pegawai Perakaunand. Pegawai-pegawai lain yang sesuai4.4.1.2. Mengikut rekod Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) setakatbulan Disember 2006, terdapat 3,978 Pusat Tanggungjawab (PTJ) diwujudkan di28 Kementerian. Bagaimanapun, semakan Audit yang dijalankan terhadapLaporan Suku Tahun JPKA Keempat tahun 2006 yang dikemukakan olehKementerian kepada Perbendaharaan Malaysia mendapati hanya terdapat1,509 PTJ. Butirannya adalah seperti di Jadual 4.2. Ini bermakna bilanganPTJ yang dilaporkan oleh Kementerian dalam Laporan Suku Tahun JPKAmasing-masing adalah kurang tepat.4.4.1.3. Semakan Audit yang dijalankan terhadap Laporan Suku Tahun JPKAKeempat tahun 2006 mendapati 18 Kementerian telah melaporkan bahawamereka telah mewujudkan JPKA di semua PTJ di bawahnya. Bagaimanapunberdasarkan kepada 3,978 PTJ yang ditunjukkan dalam rekod JANM,didapati hanya Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi sertaKementerian Wilayah Persekutuan yang mewujudkan JPKA di semua PTJdi bawahnya. Berdasarkan maklum balas daripada Kementerian yang lain,mereka tidak mewujudkan JPKA di beberapa PTJ kerana Ketua PTJ berkenaanadalah juga ahli JPKA peringkat Kementerian. Selain itu, bilangan anggota diperingkat PTJ tidak ramai (kurang daripada 10 orang). Bagi PTJ yang berada diluar negeri pula, hanya pejabat yang memegang panjar sendiri dan tidak dibawah pejabat perwakilan diarah menubuhkan JPKA. Kedudukan penubuhanJPKA di peringkat PTJ mengikut Laporan Suku Tahun JPKA Keempat tahun54TERHAD


TERHADBIL.2006 yang dikemukakan oleh Kementerian kepada Perbendaharaan Malaysiaadalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 4.2KEDUDUKAN PENUBUHAN JPKADI PERINGKAT KEMENTERIAN DAN PUSAT TANGGUNGJAWABNYAKEMENTERIANBILANGANPTJMENGIKUTJABATANAKAUNTANNEGARABERDASARKAN LAPORAN SUKU TAHUNJPKA KEMENTERIANBILANGANPTJ DI BAWAHKEMENTERIAN(a)BILANGANPTJMENUBUHKANJPKA(b)PERATUSPENUBUHAN( % )1. Jabatan Perdana Menteri 173 22 22 1002. Belia Dan Sukan 45 36 26 72.23. Hal Ehwal Dalam Negeri 77 62 58 93.54. Kebudayaan, Kesenian Dan Warisan 29 30 30 1005. Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah 30 28 28 1006. Kerja Raya 82 24 24 1007. Keselamatan Dalam Negeri 212 143 143 1008. Kesihatan 457 23 23 1009. Kewangan 141 7 7 10010. Luar Negeri 108 105 105 10011. Pelajaran 1,701 42 42 10012. Pelancongan 9 9 1 1113. Pembangunan Usahawan Dan Koperasi 31 25 16 6414. Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat 46 33 33 10015. Penerangan 71 66 57 8616. Pengajian Tinggi 51 5 5 10017. Pengangkutan 59 10 10 10018. Perdagangan Antarabangsa Dan Industri 8 33 7 2119.Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal EhwalPengguna26 22 22 10020. Pertahanan 104 98 98 10021. Pertanian Dan Industri Asas Tani 231 399 184 46.122. Perumahan Dan Kerajaan Tempatan 34 19 19 10023. Perusahaan Perladangan Dan Komoditi 3 1 1 10024. Sains, Teknologi Dan Inovasi 20 20 20 10025. Sumber Asli Dan Alam Sekitar 123 140 112 8026. Sumber Manusia 103 103 101 9827. Tenaga, Air Dan Komunikasi 3 3 2 6628. Wilayah Persekutuan 1 1 1 100JUMLAH BESAR 3,978 1,509 1,197Pada pandangan Audit, Kementerian perlu memandang serius kegagalan PTJmenubuhkan JPKA kerana ia boleh menyebabkan Pegawai Pengawal sukaruntuk menentukan kelemahan-kelemahan pengurusan kewangan yang berlakudi PTJ berkenaan serta langkah-langkah yang telah diambil untukmenanganinya. Pegawai Pengawal juga patut menentukan sebab berlakunya(b/a)55TERHAD


TERHADperbezaan antara bilangan PTJ yang dilaporkan dalam Laporan Suku Tahunkementeriannya dengan rekod JANM.4.4.2. Kepimpinan Dalam Mesyuarat JawatankuasaKomitmen pengurusan tertinggi adalah amat penting bagi memastikan semuakeputusan yang dicapai dalam setiap mesyuarat dipatuhi dan diambil tindakansewajarnya. Oleh yang demikian, kehadiran Ketua Setiausaha (KSU) sebagaipengerusi JPKA amatlah penting. Berasaskan kepada minit mesyuarat bagi tahun2005 dan 2006, semakan Audit mendapati hanya 8 Kementerian yang manakesemua mesyuarat JPKA dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha selaku PegawaiPengawal. Bagi 20 Kementerian yang lain, sebahagian mesyuarat JPKAdipengerusikan oleh Ketua Setiausaha dan sebahagian lagi dipengerusikan olehTimbalan Ketua Setiausaha. Bagi beberapa Kementerian, mesyuarat JPKA tidakdipengerusikan oleh KSU kerana kesibukan tugas serta kelonggaran yang diberikanmelalui Pekeliling JPKA yang membolehkan mesyuarat dipengerusikan olehseorang pengerusi ganti. Butiran kekerapan KSU mempengerusikan mesyuaratJPKA di setiap Kementerian adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 4.3BILANGAN MESYUARAT JPKA YANG DIPENGERUSIKAN OLEHKETUA SETIAUSAHA ATAU TIMBALAN KETUA SETIAUSAHABAGI TAHUN 2005 DAN 2006KEMENTERIANBILANGAN MESYUARATDIPENGERUSIKANJabatan Perdana Menteri - 8Belia Dan Sukan 6 2Hal Ehwal Dalam Negeri - 8Kebudayaan, Kesenian Dan Warisan 7 1Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah 6 2Kerja Raya 4 4Keselamatan Dalam Negeri 8 -Kesihatan 8 -Kewangan *4 2Luar Negeri 8 -Pelajaran 7 1Pelancongan 7 1Pembangunan Usahawan Dan Koperasi 6 2Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat 8 -Penerangan 7 1Pengajian Tinggi 4 4Pengangkutan 7 1Perdagangan Antarabangsa Dan Industri **6 1Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna 8 -Pertahanan 8 -KSUTKSU56TERHAD


TERHADKEMENTERIANBILANGAN MESYUARATDIPENGERUSIKANPertanian Dan Industri Asas Tani - 8Perumahan Dan Kerajaan Tempatan 8 -Perusahaan Perladangan Dan Komoditi 8 -Sains, Teknologi Dan Inovasi - 7***Sumber Asli Dan Alam Sekitar - 8Sumber Manusia 6 2Tenaga, Air Dan Komunikasi 7 1Wilayah Persekutuan 6 2Sumber : Minit Mesyuarat Bil. 1 - 4 Tahun 2005 Dan Bil. 1 - 4 Tahun 2006Nota : KSU - Ketua SetiausahaTKSU - Timbalan Ketua Setiausaha* Mesyuarat Bil. 2 dan 3/2005 tidak diadakan** Mesyuarat Bil. 1/2005 tidak diadakan*** Mesyuarat Bil. 4/2006 tidak diadakanKSUTKSUPada pandangan Audit, memandangkan Ketua Setiausaha Kementerianadalah Pegawai Pengawal yang bertanggungjawab memastikanpengurusan kewangan Kementerian dikendalikan dengan teratur, adalahpenting mesyuarat JPKA dipengerusikan oleh beliau sendiri.Memandangkan mesyuarat JPKA diadakan setiap 3 bulan sekali, adalahwajar beliau merancang masanya supaya dapat mempengerusikanmesyuarat ini.4.4.3. Peranan Urus Setia Kepada Jawatankuasa4.4.3.1. Mengikut Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun1991 (Panduan Pengurusan Mesyuarat dan Urusan JawatankuasajawatankuasaKerajaan), setiap jawatankuasa yang diwujudkan perlu melantikurus setia untuk membantu jawatankuasa menjalankan tanggungjawabnya. Urussetia ini akan menjalankan tugas-tugas seperti mengatur mesyuarat,menghantar surat jemputan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat. Disamping itu, urus setia juga bertanggungjawab membuat susulan terhadapkeputusan-keputusan yang telah dibuat oleh jawatankuasa. Pekeliling tersebutjuga menetapkan minit mesyuarat yang telah diluluskan oleh Pengerusi, perludikeluarkan dalam tempoh satu minggu selepas mesyuarat diadakan.Sehubungan ini, urus setia JPKA adalah juga dipertanggungjawab untukmendapatkan laporan JPKA daripada semua PTJ di bawah Kementerian untukdisatukan bagi tujuan penyediaan Laporan Suku Tahun JPKA Kementerian.4.4.3.2. Semakan Audit mendapati semua Kementerian telah melantik urussetia tetap yang terdiri daripada Ketua Penolong Setiausaha/PenolongSetiausaha/Penolong Pegawai Tadbir di Bahagian Kewangan/Belanjawan/Pengurusan. Surat jemputan mesyuarat telah diedarkan kepada jawatankuasadalam tempoh 3 hingga 30 hari sebelum mesyuarat diadakan. Bagaimanapun,57TERHAD


TERHADminit mesyuarat JPKA lewat dikeluarkan sehingga 90 hari selepas mesyuarat.Kelewatan ini boleh menjejaskan keberkesanan tindakan susulan yangsepatutnya diambil. Berdasarkan kepada maklum balas yang diterima daripadaurus setia yang terlibat, didapati antara faktor yang menyebabkan kelewatanpengeluaran minit mesyuarat adalah kerana selain daripada menjalankan tugasurus setia, pegawai berkenaan juga perlu menjalankan tugas hakiki yang lain.Tambahan pula, urus setia juga perlu menyediakan Laporan Suku Tahun JPKAberdasarkan maklumat yang diperolehi daripada PTJ yang berkenaan.Pada pandangan Audit, Pengerusi perlu memastikan semua minitmesyuarat JPKA disediakan dan diedar dalam tempoh yang ditetapkanbagi membolehkan tindakan-tindakan susulan/pembetulan diambil segeraterhadap setiap kelemahan pengurusan kewangan yang dibangkitkan.BIL.4.4.4. Kekerapan Mengadakan MesyuaratPekeliling Perbendaharaan Bilangan 8 Tahun 2004 telah menetapkan JPKAhendaklah bermesyuarat sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Ini bagi membolehkanpengurusan kewangan Kementerian dipantau secara tetap dan berterusan.Semakan Audit mendapati JPKA bagi 8 Kementerian telah mengadakan mesyuaratdalam tempoh ditetapkan. Manakala JPKA bagi 20 Kementerian yang lain telahmengadakan sebahagian mesyuaratnya melebihi tempoh ditetapkan. Berdasarkanmaklum balas daripada Kementerian, mesyuarat JPKA jarang diadakan keranaterlalu banyak mesyuarat lain diadakan dalam tempoh satu tahun dan kebanyakanahli JPKA juga terlibat secara langsung dalam kesemua mesyuarat berkenaan.Selain itu, pada masa tertentu, mesyuarat yang diadakan terpaksa mengikutkeutamaan misalnya berkaitan isu semasa dan memerlukan tindakan segera.Kedudukan mesyuarat mengikut Kementerian adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 4.4KEKERAPAN KEMENTERIAN MENGADAKAN MESYUARAT JPKABAGI TAHUN 2005 DAN 2006KEMENTERIANTEMPOH MESYUARATSELEPAS MESYUARAT SEBELUMNYA(Bulan)2005 2006SUKU TAHUN 1 2 3 4 1 2 3 4LINGKUNGANTEMPOHMESYUARATDIADAKAN(Bulan)1 Jabatan Perdana Menteri 9.6.05 3 1 3 1 2 7 3 1-72 Belia Dan Sukan 20.4.05 3 2 3 2 5 2 3 2-53 Hal Ehwal Dalam Negeri 7.3.05 3 2 3 3 2 2 3 2-34Kebudayaan, Kesenian DanWarisan19.4.05 4 2 3 2 2 4 2 2-45Kemajuan Luar Bandar DanWilayah21.3.05 4 3 3 2 2 4 4 2-46 Kerja Raya 13.5.05 2 2 3 9 1 2 3 1-97 Keselamatan Dalam Negeri 28.4.05 2 3 2 1 1 7 4 1-78 Kesihatan 11.5.05 3 2 3 3 2 2 4 2-458TERHAD


TERHADBIL.KEMENTERIANTEMPOH MESYUARATSELEPAS MESYUARAT SEBELUMNYA(Bulan)2005 2006SUKU TAHUN 1 2 3 4 1 2 3 4LINGKUNGANTEMPOHMESYUARATDIADAKAN(Bulan)9 Kewangan 9.5.05 3 -* -* TDT 2 2 4 2-410 Luar Negeri 12.4.05 2 2 2 1 3 3 3 1-311 Pelajaran 18.4.05 3 2 4 1 2 2 4 1-412 Pelancongan 3.5.05 3 3 3 2 2 2 3 2-31314Pembangunan Usahawan DanKoperasiPembangunan Wanita,Keluarga Dan Masyarakat13.4.05 4 3 3 1 2 3 3 1-419.4.05 2 2 3 3 2 2 3 2-315 Penerangan 21.2.05 3 2 2 5 3 3 2 2-516 Pengajian Tinggi 18.2.05 3 3 3 2 1 3 2 1-317 Pengangkutan 27.5.05 3 3 2 2 3 3 3 2-31819Perdagangan AntarabangsaDan IndustriPerdagangan Dalam NegeriDan Hal Ehwal Pengguna-* TDT 3 2 2 3 3 3 2-327.4.05 3 3 3 2 2 2 3 2-320 Pertahanan 25.5.05 2 4 4 1 3 4 4 1-4212223Pertanian Dan Industri AsasTaniPerumahan Dan KerajaanTempatanPerusahaan Perladangan DanKomoditi28.4.05 3 5 1 2 3 3 4 1-53.3.05 3 3 2 3 3 2 4 2-421.3.05 4 1 5 1 3 1 5 1-524 Sains, Teknologi Dan Inovasi 28.5.05 2 2 2 1 5 5 -* 1-525 Sumber Asli Dan Alam Sekitar 24.3.05 2 3 1 5 3 1 1 1-526 Sumber Manusia 24.5.05 2 1 3 3 2 4 2 1-427 Tenaga, Air Dan Komunikasi 20.4.05 3 2 3 3 2 2 5 2-528 Wilayah Persekutuan 14.3.05 4 2 2 2 2 2 3 2-4Nota: (*) - Mesyuarat Tidak DiadakanTDT -Tidak Dapat Ditentukan (Mesyuarat Sebelumnya Tidak Diadakan)Tempoh Mesyuarat - Dikira Dari Tarikh Terakhir Mesyuarat Diadakan Pada Suku Tahun Sebelumnya(Ikut Ketetapan - JPKA Perlu Bermesyuarat Sekurang-Kurangnya 3 Bulan Sekali)4.4.5. Perkara DibincangPekeliling Perbendaharaan Bilangan 8 Tahun 2004 menetapkan JPKA perlumemberi perhatian terhadap 49 perkara berhubung dengan pengurusan kewanganyang mana sekiranya ada isu-isu yang ketara, ia perlu dibincangkan dan disusulisehingga selesai. Mengikut Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam Bilangan 2Tahun 1991 (Panduan Pengurusan Mesyuarat dan Urusan JawatankuasajawatankuasaKerajaan) pula, urus setia hendaklah berunding dengan Pengerusijawatankuasa untuk menentukan agenda, tarikh, masa dan tempat mesyuarat.Pengerusi dan urus setia dikehendaki juga merancang peruntukan masa untuksetiap perkara dalam agenda. Semakan Audit terhadap agenda mesyuarat JPKAmendapati perkara-perkara berikut :-a. Pada umumnya, agenda mesyuarat kesemua Kementerian adalahmenyeluruh iaitu meliputi pelbagai aspek pengurusan kewangan. Namun,59TERHAD


TERHADsesuatu perkara tersebut tidak dibincangkan dengan terperinci iaituhanya sekadar melaporkan kedudukan terkini dalam mesyuarat sebagaimakluman. Adalah difahamkan keadaan ini berlaku kerana Kementerianberpendapat agenda yang perlu dibincangkan adalah terlalu banyak danKementerian hendak memastikan bahawa semua aspek telah disentuhdalam mesyuarat JPKA untuk mematuhi keperluan PekelilingPerbendaharaan tersebut. Pada pandangan Audit, Pengerusi perlumerancang agenda dan perkara yang hendak dibincangkan dalammesyuarat secara teliti bagi memastikan sesuatu masalah pengurusankewangan diselesaikan berdasarkan prioriti atau memberi tumpuankepada isu paling kritikal.b. Semakan Audit mendapati penetapan perkara yang dibincangkan adalahtidak selaras dengan masalah pengurusan kewangan yang dihadapi olehKementerian. Semakan terhadap Laporan Suku Tahun yang dikemukakankepada Perbendaharaan Malaysia mendapati sungguhpun terdapat isu-isuyang ketara dan perlu dibincangkan untuk penyelesaiannya, namun tiadabukti yang menunjukkan bahawa ia telah dibincangkan secara terperincidalam mesyuarat JPKA suku tahun berkenaan. Hanya data dan statistikkewangan seperti jumlah perbelanjaan yang telah dibuat, jumlah hasil yangtelah diterima dan belum dipungut, bil-bil yang belum dibayar serta bakiakaun-akaun Amanah dan deposit yang terkini dibentangkan. Berikutdiberikan beberapa contoh isu signifikan daripada Laporan Suku TahunJPKA yang tidak dibincangkan dalam mesyuarat JPKA suku tahunberkenaan :-JADUAL 4.5ISU SIGNIFIKAN PENGURUSAN KEWANGAN YANGTIDAK DIBINCANG DALAM MESYUARAT JPKA SUKU TAHUN BERKENAANKEMENTERIANMESYUARATSUKU TAHUNJPKAISU DALAM LAPORANSUKU TAHUN JPKAHal Ehwal Dalam Negeri• 1/2005• 2/2005• Bil-bil Tertunggak RM1.31 juta• Tunggakan hasil RM2.77 jutaKemajuan Luar Bandar Dan Wilayah • 2/2005Kerja Raya • 1/2005• Bil-bil Tertunggak RM1.02 juta• Tunggakan Bayaran Balik PinjamanKumpulan Wang Amanah RM161.94 juta• Tunggakan Bayaran Balik PinjamanKumpulan Wang Amanah RM2.09 jutaKeselamatan Dalam Negeri • 2/2005 • Tunggakan Hasil RM457,162Luar Negeri • 4/2005 • Pendahuluan Belum Selesai RM39.20 jutaPembangunan Usahawan DanKoperasi• 1/2005 • Bil-bil Tertunggak RM287,153Pengajian Tinggi • 4/2005 • Bil-bil Tertunggak RM15,00060TERHAD


TERHADKEMENTERIANMESYUARATSUKU TAHUNJPKAISU DALAM LAPORANSUKU TAHUN JPKAPertahanan• 2/2005• 3/2005• Tunggakan Bayaran Balik PinjamanKumpulan Wang Amanah RM5.74 juta• Pendahuluan Belum Selesai RM2.15 juta• Tunggakan Hasil RM24.86 jutaPertanian Dan Industri Asas Tani • 3/2005 • Bil-bil Tertunggak RM1.40 jutaPerumahan Dan Kerajaan Tempatan • 2/2005• Bil-bil Tertunggak RM1.39 juta• Pendahuluan Belum Selesai RM159,649.40Sains, Teknologi Dan Inovasi• 1/2005• 2/2005• Bil-bil Tertunggak RM403,166• Bil-bil Tertunggak RM1.51 jutaWilayah Persekutuan • 2/2005 • Bil-bil Tertunggak RM14,973Pada pandangan Audit, urus setia dan Pengerusi perlu memainkanperanan penting menentukan hala tuju JPKA. Urus setia perlu mengadakanperbincangan dengan Pengerusi untuk meneliti setiap maklum balas yangditerima daripada PTJ dan mengenal pasti masalah yang berbangkit sertatindakan-tindakan yang perlu diputuskan oleh JPKA untuk menyelesaikanmasalah-masalah yang timbul. Tanpa analisis yang mendalam,penyelesaian yang dicapai hanyalah berbentuk corrective iaitu hanyamengambil tindakan pembetulan tetapi bukannya mencari jalan untukmengelakkan (preventive) daripada masalah tersebut berulang. Bagimenyelesaikan sesuatu masalah pengurusan kewangan, JPKA bolehmelantik jawatankuasa kecil atau meminta Unit Audit Dalam untukmengkaji dan membuat analisis mendalam terhadap sesuatu isu yangberbangkit dan mencadangkan langkah penyelesaiannya.c. Semakan Audit selanjutnya mendapati pada keseluruhannya masalah yangdibincangkan di dalam mesyuarat JPKA telah mencapai keputusan dan jugamenetapkan pihak yang perlu mengambil tindakan. Namun demikian, ianyatidak menyatakan tempoh tindakan perlu diambil dan sasaran yang perludicapai. Pada pandangan Audit, Kementerian perlu memberi penekananterhadap keputusan yang dicapai dalam mesyuarat JPKA untukmemastikan bahawa ia adalah spesifik dan jelas serta menetapkantempoh/sasaran yang realistik untuk dicapai. Ini adalah bertujuan untukmemudahkan tindakan diambil dan pemantauan tindakan susulannya.4.4.6. Laporan Suku Tahun Kepada Perbendaharaan MalaysiaMengikut Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 8 Tahun 2004, Pegawai Pengawalhendaklah mengemukakan Laporan JPKA kepada Perbendaharaan Malaysia padaawal bulan Mei (suku tahun pertama), Ogos (suku tahun kedua), November (sukutahun ketiga) dan Februari (suku tahun keempat). Laporan tersebut hendaklah61TERHAD


TERHADmenyeluruh dan disatukan meliputi semua laporan PTJ di bawah kawalannya sertamemberikan maklumat yang tepat dan sahih. Semakan Audit mendapati perkaraberikut :-4.4.6.1. Penyerahan Laporan Suku Tahuna. Semakan Audit mendapati tiada Kementerian yang dapat mengemukakansemua Laporan JPKA kepada Perbendaharaan Malaysia dalam tempohditetapkan. Kelewatan mengemukakan Laporan JPKA adalah antara 1hingga 7 bulan. Ini adalah kerana kebanyakan Kementerian tidakmengadakan mesyuarat dalam tempoh sepatutnya iaitu 3 bulan sekali,sebaliknya sebahagian Kementerian mengadakan mesyuarat antara 4hingga 9 bulan sekali. Kelemahan tersebut turut menyebabkan LaporanSuku Tahun JPKA Kementerian lewat disediakan. Selain itu, Kementerianjuga perlu mengumpul dan mendapatkan data daripada semua PTJ.Manakala bagi Kementerian yang telah mengadakan mesyuarat dalamtempoh yang ditetapkan, Laporan Suku Tahun JPKA Kementerian juga lewatdikemukakan kepada Perbendaharaan Malaysia kerana perlu mengambilmasa untuk mendapatkan ulasan dan pengesahan daripada Pengerusi JPKAterhadap kandungan laporan berkenaan. Mengikut maklum balas yangditerima daripada pihak berkenaan, pengesahan lewat diperolehi daripadaPegawai Pengawal kerana beliau terlalu sibuk dengan pelbagai urusan rasmiyang lain. Tempoh kelewatan Kementerian mengemukakan laporan adalahseperti ditunjukkan di jadual berikut :-BIL.JADUAL 4.6TEMPOH KELEWATAN KEMENTERIAN MENGEMUKAKANLAPORAN SUKU TAHUN KEPADA PERBENDAHARAAN MALAYSIAKEMENTERIANTEMPOH KELEWATANMENGEMUKAKAN LAPORAN SUKU TAHUN(Bulan)2005 2006SUKU TAHUN 1 2 3 4 1 2 3 4LINGKUNGANTEMPOHKELEWATAN(Bulan)1 Jabatan Perdana Menteri 2 - 1 2 - - - - 1-22 Belia Dan Sukan - 1 - 3 - - 3 4 1-43 Hal Ehwal Dalam Negeri 3 1 1 2 1 - 1 - 1-34 Kebudayaan, Kesenian Dan Warisan - - 1 2 - - - 3 1-35 Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah - - - 2 - - - 3 2-36 Kerja Raya - 1 - 2 - - - - 1-27 Keselamatan Dalam Negeri 1 2 1 3 3 3 6 5 1-68 Kesihatan 1 1 - 2 2 - 1 4 1-49 Kewangan 5 1 5 3 5 2 - 5 1-510 Luar Negeri 1 3 2 3 1 4 1 4 1-411 Pelajaran 3 1 1 3 - - - - 1-312 Pelancongan - 1 2 3 2 3 1 3 1-313Pembangunan Usahawan DanKoperasi5 2 3 3 - - - - 2-562TERHAD


TERHADBIL.14KEMENTERIANTEMPOH KELEWATANMENGEMUKAKAN LAPORAN SUKU TAHUN(Bulan)2005 2006SUKU TAHUN 1 2 3 4 1 2 3 4Pembangunan Wanita, Keluarga DanMasyarakatLINGKUNGANTEMPOHKELEWATAN(Bulan)- - - - - 1 - 3 1-315 Penerangan 1 - 1 3 1 - - - 1-316 Pengajian Tinggi 2 - 3 3 1 - - 3 1-317 Pengangkutan 1 3 3 3 1 - - - 1-31819Perdagangan Antarabangsa DanIndustriPerdagangan Dalam Negeri Dan HalEhwal Pengguna1 1 3 3 1 - - 3 1-3- - - 3 - 4 - 2 2-420 Pertahanan 2 2 5 4 2 2 1 4 1-521 Pertanian Dan Industri Asas Tani - 1 3 3 - - - - 1-322 Perumahan Dan Kerajaan Tempatan - - - 3 - 1 - 4 1-423Kementerian Perusahaan PerladanganDan Komoditi2 6 3 4 - 3 2 3 2-624 Sains, Teknologi Dan Inovasi 1 1 2 3 1 7 5 4 1-725 Sumber Asli Dan Alam Sekitar 2 7 4 3 1 - - 2 1-726 Sumber Manusia 5 2 1 3 - 2 2 4 1-527 Tenaga, Air Dan Komunikasi 2 1 1 3 - 1 - - 1-328 Wilayah Persekutuan - 2 1 3 - 1 - - 1-3Nota :(-) Laporan Dikemukakan Dalam Tempoh Ditetapkanb. Bagi beberapa Kementerian, kelewatan tersebut juga berpunca daripadakekurangan urus setia untuk menguruskan mesyuarat kerana mereka jugaperlu terlibat dengan beberapa mesyuarat lain. Perbandingan antarabilangan ahli urus setia dengan bilangan PTJ di bawah Kementerian adalahseperti di jadual berikut :-JADUAL 4.7PERBANDINGAN BILANGAN URUS SETIADENGAN BILANGAN PTJ DI BAWAH KEMENTERIANKEMENTERIANBILANGANURUS SETIABILANGAN PTJJabatan Perdana Menteri 1 22Belia Dan Sukan 1 36Hal Ehwal Dalam Negeri 7 62Kebudayaan, Kesenian Dan Warisan 2 30Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah 5 28Kerja Raya 2 24Keselamatan Dalam Negeri 5 143Kesihatan 4 23Kewangan 2 7Luar Negeri 4 105Pelajaran 1 42Pelancongan 4 9Pembangunan Usahawan Dan Koperasi 4 25Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat 2 3363TERHAD


TERHADKEMENTERIANBILANGANURUS SETIABILANGAN PTJPenerangan 5 66Pengajian Tinggi 2 5Pengangkutan 3 10Perdagangan Antarabangsa Dan Industri 4 33Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna 4 22Pertahanan 2 98Pertanian Dan Industri Asas Tani 6 399Perumahan Dan Kerajaan Tempatan 2 19Perusahaan Perladangan Dan Komoditi 2 1Sains, Teknologi Dan Inovasi 5 20Sumber Asli Dan Alam Sekitar 3 140Sumber Manusia 3 103Tenaga, Air Dan Komunikasi 2 3Wilayah Persekutuan 4 1JUMLAH 91 1,5094.4.6.2. Ketepatan Laporana. Mengikut Penyata Tahunan Tunggakan Hasil yang dikemukakan olehKementerian kepada JANM, jumlah tunggakan hasil bagi 28 Kementerianpada akhir tahun 2006 ialah RM14.62 bilion. Bagaimanapun, berdasarkankepada Laporan Suku Tahun JPKA Keempat tahun 2006, jumlah tunggakanhasil bagi 28 Kementerian hanyalah RM13.18 bilion. Ini berlaku kerana adaKementerian yang melaporkan tunggakan hasil jauh berkurangandaripada yang dilaporkan dalam Penyata Tahunan Tunggakan Hasilmereka malahan ada yang melaporkan tiada tunggakan hasil.Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-BIL.JADUAL 4.8KEDUDUKAN TUNGGAKAN HASIL KEMENTERIANTAHUN 2006KEMENTERIANBERDASARKANLAPORAN SUKU TAHUNKEEMPAT JPKAKEMENTERIAN(RM Juta)TUNGGAKAN HASILPENYATA TAHUNANTUNGGAKAN HASIL YANGDIKEMUKAKAN KEPADAJANM(RM Juta)1 Jabatan Perdana Menteri 2.58 70.742 Belia Dan Sukan 0.00 0.123 Hal Ehwal Dalam Negeri 2.77 3.654 Kebudayaan, Kesenian Dan Warisan 1.30 0.145 Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah 34.31 4.076 Kerja Raya 0.02 0.027 Keselamatan Dalam Negeri 51.22 0.808 Kesihatan 116.49 113.679 Kewangan 12,880.58 14,158.2310 Luar Negeri 0.00 0.4611 Pelajaran 28.44 28.3764TERHAD


TERHADBIL.KEMENTERIANBERDASARKANLAPORAN SUKU TAHUNKEEMPAT JPKAKEMENTERIAN(RM Juta)TUNGGAKAN HASILPENYATA TAHUNANTUNGGAKAN HASIL YANGDIKEMUKAKAN KEPADAJANM(RM Juta)12 Pelancongan 0.15 0.0713 Pembangunan Usahawan Dan Koperasi 0.00 0.0014Pembangunan Wanita, Keluarga DanMasyarakat0.06 0.0015 Penerangan 11.80 103.0416 Pengajian Tinggi 0.00 1.2217 Pengangkutan 0.00 22.8518 Perdagangan Antarabangsa Dan Industri 0.48 0.4819Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal EhwalPengguna0.26 0.2620 Pertahanan 22.32 34.3221 Pertanian Dan Industri Asas Tani 0.00 2.7422 Perumahan Dan Kerajaan Tempatan 0.00 4.4423 Perusahaan Perladangan Dan Komoditi 0.00 0.0024 Sains, Teknologi Dan Inovasi 5.73 9.2225 Sumber Asli Dan Alam Sekitar 15.60 53.0926 Sumber Manusia 1.68 1.6827 Tenaga, Air Dan Komunikasi 2.22 2.2228 Wilayah Persekutuan 0.00 0.00JUMLAH 13,178.01 14,615.90b. Semakan Audit selanjutnya mendapati sebanyak 20 daripada 28Kementerian telah melaporkan maklumat yang berbeza antara yangdinyatakan dalam minit mesyuarat JPKA dengan yang ada dalamLaporan Suku Tahun JPKA bagi tempoh tahun 2005 hingga 2006.Maklumat tersebut adalah mengenai baki perbelanjaan mengurus,pembangunan, tunggakan hasil, pendahuluan diri dan baki akaun amanah.Berikut diberikan beberapa contohnya :-BILANGANKEMENTERIANTERLIBATJADUAL 4.9PERBEZAAN MAKLUMAT DALAM MINIT MESYUARAT JPKADENGAN YANG ADA DALAM LAPORAN SUKU TAHUN JPKABAGI TEMPOH TAHUN 2005 HINGGA 2006PERKARAMINIT MESYUARAT(RM)SUMBER DATALAPORAN JPKA(RM)17 Perbelanjaan Mengurus 39,266,469,513 30,013,149,0738 Perbelanjaan Pembangunan 15,041,134,550 11,433,397,7498 Bil-bil Tertunggak 21,378,676 408,502,6118 Kumpulan Wang Amanah 77,943,800 77,767,3932 Pendahuluan Diri 790,363 750,6282 Tunggakan Hasil 9,655,147 9,595,26765TERHAD


TERHADc. Di dalam Laporan Suku Tahun JPKAnya, Kementerian dikehendakimengesahkan sama ada perkara-perkara berikut telah dilaksanakan.Contohnya :-i. Menyemak dan mengesahkan penyata penyesuaian buku tunai denganpenyata hasil terperinci Jabatan Akauntan Negara.ii. Menyemak dan mengesahkan Penyata Akaun Belum Terima disediakandan dikemukakan kepada Jabatan Akauntan Negara.iii. Bil dibayar dalam tempoh ditetapkan.iv. Laporan kelewatan bayaran bil dikemukakan ke PerbendaharaanMalaysia setiap bulan.v. Pemeriksaan mengejut dilaksanakan mengikut Arahan Perbendaharaan309.vi. Daftar pendahuluan diri/pelbagai lengkap dan kemas kini.vii. Pemeriksaan mengejut terhadap harta modal dibuat.viii. Tindakan pelupusan/hapus kira terhadap barang-barang usang dibuat.d. Hasil semakan Audit pada akhir tahun 2006 mendapati beberapa butirandalam laporan tersebut telah disahkan oleh Kementerian sebagai teratur.Bagaimanapun, semakan Audit selanjutnya mendapati adalah sebaliknya.Berikut diberikan beberapa contohnya :-JADUAL 4.10PENGESAHAN DALAM LAPORAN SUKU TAHUN YANG TIDAK TEPATPERKARA YANGDISAHKAN DALAMLAPORAN SUKU TAHUNJPKA 2005 - 2006HASIL SEMAKAN AUDIT PADA AKHIR TAHUN 2006Hasil yang belum diterima bagi tahun 2005 tidak diisytiharkandalam Penyata Akaun Belum Terima (ABT) untuk tahun berkenaan.Penyata ABT yang disediakan tidak meliputi terimaan bayaran balikpinjaman.Pengesahan terhadap flimsi hasil bulanan JANM tidak dilakukan.KEMENTERIANTERLIBATTenaga, Air DanKomunikasiKerja RayaPembangunan Wanita,Keluarga Dan MasyarakatPengurusan HasilLaporan pungutan hasil disatukan bagi semua pemungut di bawahkementerian, tidak disediakan.Pemeriksaan stok resit yang dikeluarkan dan disimpan tidakdilakukan.Penyata ABT lewat dikemukakan kepada JANM.Penyata penyesuaian bulanan hasil tidak disediakan.Pelajaran Malaysia.Keselamatan Dalam NegeriWilayah PersekutuanLuar NegeriPerusahaan PerladanganDan Komoditi66TERHAD


TERHADPERKARA YANGDISAHKAN DALAMLAPORAN SUKU TAHUNJPKA 2005 - 2006Pengurusan PerbelanjaanPengurusan PerakaunanHASIL SEMAKAN AUDIT PADA AKHIR TAHUN 2006Bil dibayar melebihi tempoh 30 hari dari tarikh bil diterima.Laporan kelewatan bayaran bil tidak dihantar kepadaPerbendaharaan.Penyata Terimaan Dan Bayaran untuk pegawai yang mengambilpendahuluan tidak disediakan pada setiap akhir tahun.KEMENTERIANTERLIBATSumber Asli Dan AlamSekitar.Kesihatan Malaysia.Pelancongan.Hal Ehwal Dalam NegeriSumber ManusiaPenyata Terimaan dan Bayaran Akaun Amanah Tidakdikemukakan kepada pihak Audit untuk pengesahan.Penyata Terimaan dan Bayaran Akaun Amanah lewat dikemukakankepada pihak Audit.Penerangan MalaysiaSains, Teknologi DanAlam SekitarPemeriksaan mengejut terhadap wang tunai dan rekod kewangantidak dilaksanakan mengikut AP 309PertahananDaftar pendahuluan diri/pelbagai tidak dikemas kini dan lengkap.Surat ikatan/Arahan Amanah Kumpulan Wang/Akaun Amanahmasih belum dikemas kini mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil18 Tahun 2001.Perusahaan PerladanganDan KomoditiPertanian Dan IndustriAsas TaniTunggakan bayaran balik pendahuluan diri tahun 2004 masihbelum dijelaskan.Belia Dan SukanPengurusan Stor Dan AsetLejar individu bagi setiap pendeposit tidak diselenggarakan.Daftar induk harta modal dan inventori tidak lengkap kerana tidaktermasuk di bahagian-bahagian lain di peringkat Kementerian.Aset yang perlu dilupuskan tidak diambil tindakan.Pembangunan UsahawanDan KoperasiSumber Manusia.Kesihatan Malaysia.Penerangan MalaysiaPemeriksaan secara mengejut ke atas aset dan rekod terhadapharta modal dan inventori tidak dijalankan.Kewangan MalaysiaPada pandangan Audit, Kementerian perlu memandang serius perkara inidengan mewujudkan satu mekanisme yang teratur untuk memastikanintegriti dan kesahihan data/maklumat Laporan yang dikemukakan kepadaPerbendaharaan Malaysia. Laporan tersebut perlu telus danmenggambarkan kedudukan sebenar pengurusan kewangan Kementerian.4.4.7. Pemantauan Terhadap Pelaksanaan JPKA Di Kementerian OlehPerbendaharaan Malaysia4.4.7.1. Pemantauan terhadap pelaksanaan JPKA adalah di bawahtanggungjawab Bahagian Kawalan Dan Pemantauan, PerbendaharaanMalaysia. Unit Akaun Awam di bawah Seksyen Pengurusan KewanganBahagian berkenaan melaksanakan tugas pemantauan ini. Unit ini dianggotaioleh 2 orang pegawai Gred M48 dan M41 masing-masingnya. Kedua-duapegawai tersebut bertanggungjawab untuk memantau dan menganalisis67TERHAD


TERHADLaporan-Laporan Suku Tahun JPKA yang diterima daripada Kementerian danmenyediakan Laporan mengenainya pada setiap suku tahun kepada SetiausahaBahagian Kawalan Dan Pemantauan berserta dengan pendapat dan cadangan.Selain itu, unit ini juga bertanggungjawab menyediakan Laporan TahunanJawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun Kementerian untukdibentangkan dalam 2 mesyuarat berikut iaitu :-a. Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Keutuhan PengurusanKerajaan; danb. Mesyuarat Ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua Perkhidmatan.4.4.7.2. Semakan Audit mendapati Bahagian Kawalan Dan Pemantauan tidakmembuat analisis pada setiap suku tahun dan menyediakan laporanmengenainya. Analisis dan laporan hanya dibuat setahun sekali iaitu pada setiapakhir tahun untuk tujuan dibentangkan di Mesyuarat Jawatankuasa KhasKabinet Mengenai Keutuhan Pengurusan Kerajaan. Semakan Audit jugamendapati sistem pengumpulan maklumat dan fail di unit yang terlibat adalahkurang teratur dan tidak sistematik. Susulan terhadap kelewatan menyerahkanLaporan Suku Tahun JPKA hanya dibuat melalui telefon. Bahagian KawalanDan Pemantauan juga tidak pernah mengadakan mesyuarat/perbincangandengan Kementerian terhadap Laporan Suku Tahun JPKA yang dikemukakanatau mengadakan sebarang naziran ke Kementerian bagi tujuan pemantauan.Mengikut maklum balas bahagian ini, penekanan hanya diberi kepadapenyerahan Laporan Suku Tahun JPKA mengikut tempoh yang ditetapkan.Pada pandangan Audit, Kementerian Kewangan perlu membuat analisisterhadap maklumat yang ada dalam Laporan Suku Tahun JPKAKementerian secara berkala untuk menentukan prestasi kewanganKementerian dan menentukan tindakan susulan diambil oleh Kementeriandi mana berkaitan.4.4.8. Keberkesanan Jawatankuasa4.4.8.1. Kelemahan-kelemahan yang telah dilaporkan berhubung denganpengurusan JPKA menggambarkan bahawa fungsi jawatankuasa ini masih perludipertingkatkan. Pengauditan yang dijalankan terhadap pengurusan kewangandi 28 Kementerian pada tahun 2006 mendapati kelemahan-kelemahanberhubung dengan kawalan pengurusan, kawalan perbelanjaan, pengurusanhasil, pengurusan akaun amanah dan pengurusan aset masih berterusanberlaku. Berikut diberikan beberapa contohnya :-68TERHAD


TERHADBIL.JADUAL 4.11KELEMAHAN PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIANBERDASARKAN PENGAUDITAN TAHUN 2006KEMENTERIANKAWALANPENGURUSANBILANGAN PERATURAN YANG TIDAK DIPATUHIKAWALAN BAJETMENGURUS DANPEMBANGUNANKAWALANTERIMAANKAWALANPERBELANJAAN/AMANAHPENGURUSANASET DANINVENTORIJUMLAHBILANGAN PERATURAN DISEMAK 9 11 9 12 71. Jabatan Perdana Menteri SDP 8 1 SDP 4 132. Belia Dan Sukan 2 2 4 5 6 193. Hal Ehwal Dalam Negeri 4 4 4 3 7 224. Kebudayaan, Kesenian Dan Warisan 1 8 6 1 2 185. Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah 2 6 4 6 1 196. Kerja Raya 2 6 1 1 SDP 107. Keselamatan Dalam Negeri 2 6 1 6 6 218. Kesihatan 1 7 1 3 1 139. Kewangan 3 5 4 2 1 1510. Luar Negeri 2 5 1 2 7 1711. Pelajaran 1 5 2 5 2 1512. Pelancongan 1 7 3 1 2 1413.Pembangunan Usahawan DanKoperasi1 7 7 6 SDP 2114.Pembangunan Wanita, Keluarga DanMasyarakat1 5 1 6 1 1415. Penerangan 1 7 2 4 4 1816. Pengajian Tinggi 2 6 3 4 6 2117. Pengangkutan SDP 9 1 5 5 2018.19.Perdagangan Antarabangsa DanIndustriPerdagangan Dalam Negeri Dan HalEhwal Pengguna2 4 1 2 1 103 4 2 2 6 1720. Pertahanan 4 5 3 5 2 1921. Pertanian Dan Industri Asas Tani 2 7 4 5 6 2422. Perumahan Dan Kerajaan Tempatan 3 6 1 1 2 1323.Perusahaan Perladangan DanKomoditi1 6 1 7 1 1624. Sains, Teknologi Dan Inovasi 1 6 4 9 1 2125. Sumber Asli Dan Alam Sekitar 2 8 7 5 1 2326. Sumber Manusia 1 7 1 2 1 1227. Tenaga, Air Dan Komunikasi 2 3 SDP 2 2 928. Wilayah Persekutuan 2 4 2 1 SDP 9Nota :-SDP - Semua Dipatuhi4.4.8.2. Semakan Audit selanjutnya terhadap Laporan Suku Tahun JPKA bagitahun 2005 dan 2006 juga mendapati kelemahan pengurusan kewangan yangsama masih berbangkit seperti bil-bil yang tidak dijelaskan dalam tempoh yangsepatutnya, tunggakan bayaran balik pinjaman dan pendahuluan sertatunggakan hasil meningkat. Berikut diberikan butirannya :-69TERHAD


TERHADJADUAL 4.12KELEMAHAN PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIANYANG DIKENAL PASTI DARIPADA LAPORAN SUKU TAHUN JPKABAGI TAHUN 2005 DAN 2006KELEMAHANPENGURUSAN KEWANGANBILANGANKEMENTERIAN TERLIBATTEMPOH DILIPUTIBil-bil Tertunggak 27 1/2005 - 4/2006Tunggakan Bayaran Balik Pinjaman(Kumpulan Wang Amanah)6 1/2005 - 4/2006Baki Pendahuluan Belum Selesai 23 1/2005 - 4/2006Tunggakan Hasil 25 1/2005 - 4/2006Pada pandangan Audit, JPKA Kementerian perlu berfungsi dengan lebihaktif dan bertindak sebagaimana prosedur yang ditetapkan dalampekeliling berkenaan bagi menangani masalah pengurusan kewanganmasing-masing.4.5. RUMUSAN DAN SYOR AUDITPada amnya, JPKA Kementerian masih belum berfungsi dengan berkesan untukmenangani masalah pengurusan kewangan memandangkan kelemahan pengurusankewangan yang sama masih berterusan berlaku. Bagi mempertingkatkan keberkesananJPKA di Kementerian, adalah disyorkan perkara-perkara berikut diberi pertimbanganoleh pihak-pihak yang terlibat :-4.5.1. Bagi memudahkan Perbendaharaan Malaysia memantau pelaksanaan JPKAdi Kementerian dan meningkatkan lagi komitmen Kementerian, setiap JPKA diperingkat Kementerian perlu mengemukakan perancangan tahunannya kepadaPerbendaharaan Malaysia. Bagi tujuan ini, Pegawai Pengawal perlu merancangdengan teliti dan terperinci dari segi agenda, menetapkan prioriti isu, menentukankaedah penyelesaian dan jadual mesyuarat.4.5.2. Perbendaharaan Malaysia disyorkan mengkaji supaya Laporan JPKA dariKementerian hanya dikemukakan dua kali sahaja dalam setahun. Laporan ini tidaklagi hanya mengemukakan statistik kewangan tetapi perlu menyatakan prestasiJPKA berkenaan seperti :-a. Pencapaian JPKA Kementerian dalam mengesan dan menyelesaikanmasalah pengurusan kewangan dengan menyatakan keputusan, pelantindakan dan impak daripada tindakan yang diambil.b. Butiran tentang bilangan mesyuarat JPKA, mesyuarat jawatankuasa kecil,serta inisiatif yang telah diambil oleh JPKA untuk memperbaikinya.c. Pencapaian JPKA di peringkat PTJ.70TERHAD


TERHAD4.5.3. Setiap JPKA di Kementerian perlu memberi tumpuan untuk menyelesaikanmasalah pengurusan kewangan secara preventive selain penyelesaian corrective.Keberkesanan sistem dan prosedur yang diwujudkan perlu diberi penekanan. UnitAudit Dalam sepatutnya ditugaskan untuk mengkaji root cause sesuatu masalahpengurusan kewangan dan mencadangkan kaedah penyelesaiannya.4.5.4. Setiap Kementerian perlu memastikan JPKA disokong oleh urus setia yangtetap dengan sumber yang mencukupi.4.5.5. Pegawai Pengawal perlu memastikan integriti dan kesahihan data/maklumatLaporan yang dikemukakan kepada Perbendaharaan Malaysia. Laporan tersebutperlu telus dan menggambarkan kedudukan sebenar pengurusan kewanganKementerian.71TERHAD


TERHADKEMENTERIAN KEWANGAN5. LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI- AKTIVITI AUDIT LUAR TERHADAP CUKAI PENDAPATAN SYARIKAT5.1. LATAR BELAKANG5.1.1. Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) melaksanakan Sistem Taksir Sendiribagi syarikat mulai tahun 2001 dan bagi pembayar cukai yang lain mulai tahun2004. Pelaksanaan sistem ini bertujuan menggalakkan pembayar cukai melapor danmembayar cukai pendapatan secara sukarela. Bagi mengesahkan ketepatan cukaipendapatan yang diisytiharkan oleh pembayar cukai melalui sistem ini, LHDNmenjalankan 3 jenis pengauditan iaitu :-a. Audit luar - pengauditan yang dijalankan di premis pembayar cukai untukmengesahkan kesahihan dan ketepatan borang cukai pendapatan, akaunberaudit dan penyata pengiraan cukai yang dikemukakan oleh pembayarcukai dengan dokumen sokongan dan rekod yang disimpan.b. Audit meja - pengauditan yang dijalankan di pejabat LHDN dengan tujuanmenentukan ketepatan borang cukai pendapatan, akaun beraudit, penyatapengiraan cukai dan penyata sokongan yang dikemukakan oleh pembayarcukai.c. Audit majikan - pengauditan yang dijalankan di premis majikan untukmengesahkan ketepatan potongan cukai berjadual yang dibuat oleh majikanterhadap pendapatan pekerjanya.5.1.2. Sebelum Pegawai Audit Luar LHDN menjalankan pengauditan di premissyarikat, LHDN akan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada syarikat tersebut.Bagi tempoh tahun 2001 hingga bulan Jun 2006, LHDN melalui 27 cawangannyatelah menyelesaikan pengauditan terhadap 7,215 syarikat yang melibatkan cukaitambahan dan penalti berjumlah RM1.21 bilion. Butirannya adalah seperti di jadualberikut :-JADUAL 5.1BILANGAN SYARIKAT YANG SELESAI DIPERIKSA, CUKAI TAMBAHAN DANPENALTI DIKENAKAN BAGI TEMPOH TAHUN 2001 HINGGA BULAN JUN 2006TAHUNBILANGAN SYARIKATCUKAI TAMBAHAN DAN PENALTI(RM Juta)2001 568 33.432002 729 50.862003 878 137.122004 1,635 315.302005 2,303 442.19Setakat Bulan Jun 2006 1,102 232.40JUMLAH 7,215 1,211.3072TERHAD


TERHAD5.2. OBJEKTIF PENGAUDITANPengauditan ini dijalankan untuk menentukan sama ada pengurusan aktiviti audit luarterhadap cukai pendapatan syarikat telah dilaksanakan dengan cekap dan mengikutundang-undang serta peraturan yang ditetapkan.5.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITANPengauditan ini meliputi aktiviti audit luar terhadap cukai pendapatan syarikat yangdijalankan bagi tempoh tahun 2004 hingga bulan Jun 2006. Sebanyak 687 kes atau16% daripada 4,266 kes yang diperiksa oleh Pegawai Audit Luar di 14 CawanganLHDN telah dipilih untuk pengauditan. Semakan Audit telah dibuat terhadap rekod dandokumen berkaitan. Selain itu, perbincangan dan temu bual dengan pegawai LHDNyang berkenaan juga telah diadakan.5.4. PENEMUAN AUDITPengauditan yang dijalankan antara bulan September 2006 hingga Januari 2007mendapati perkara berikut :-5.4.1. Pengurusan AktivitiPengurusan aktiviti audit luar terhadap cukai pendapatan syarikat melibatkanbeberapa pihak di peringkat Ibu Pejabat dan Cawangan Negeri seperti berikut :-5.4.1.1. Ibu Pejabata. Bahagian Audit Cukai, Jabatan Pematuhan yang diketuai oleh Pengarah,Encik Abdul Manap Bin Dim (Gred 5) antara lainnya adalahbertanggungjawab memilih syarikat untuk diaudit berasaskan analisis risikodan meluluskan syarikat-syarikat lain yang dicadangkan oleh CawanganLHDN. Senarai syarikat yang telah dipilih akan diagihkan ke cawangan untukdiaudit. Selain itu, Bahagian ini juga membuat lawatan ke cawangan bagimemastikan audit luar dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan.b. Bahagian Pengurusan dan Operasi Pungutan Hasil, Jabatan Pungutandiketuai oleh Puan Teoh Ai Suan, Ketua Penolong Pengarah (Gred 6)sehingga 14 November 2006. Bahagian ini bertanggungjawab memantauaktiviti pungutan cukai pendapatan di peringkat negeri. Bagaimanapun,tanggungjawab pemantauan ini diambil alih oleh Bahagian Pungutan,Jabatan Pengurusan Hasil yang diketuai oleh Encik Azhar Bin Husin,Pengarah (Gred 5) mulai 15 November 2006.5.4.1.2. Peringkat Negeria. Cawangan LHDN di peringkat negeri diketuai oleh Pengarah (Gred 4/5/6).Pengarah Negeri/Cawangan bertanggungjawab memantau aktiviti audit luarserta memberi kelulusan penyelesaian kes.73TERHAD


TERHADb. Pihak yang bertanggungjawab terhadap pungutan cukai pendapatantertunggak di Semenanjung ialah Cawangan Pungutan di Kuala Lumpur.Manakala bagi Sarawak ialah Cawangan Pungutan di Kuching danCawangan Pungutan di Kota Kinabalu bagi Sabah dan Wilayah PersekutuanLabuan.Pada pandangan Audit, LHDN telah menetapkan dengan jelaspembahagian tugas dan tanggungjawab semua pihak yang terlibat dalampengurusan aktiviti audit luar.5.4.1.3. Guna Tenaga Dan Latihana. Semakan Audit mendapati LHDN tidak menentukan bilangan Pegawai AuditLuar yang diperlukan secara khusus untuk mengaudit cukai pendapatansyarikat. Bagaimanapun, terdapat jawatan bagi aktiviti audit cukai secara amyang meliputi audit luar, audit meja dan audit majikan. Manakala pengagihanbilangan jawatan untuk menjalankan pengauditan tersebut dilakukan olehPengarah Cawangan LHDN mengikut keperluan semasa dan berdasarkankebolehan serta pengalaman pegawai. Bagi membolehkan pihak Auditmenilai beban kerja Pegawai Audit Luar, perbandingan telah dibuat antarabilangan jawatan Pegawai Audit Luar yang diisi dengan bilangan kestaksiran cukai pendapatan syarikat yang telah diselesaikan dan mendapatiperkara seperti berikut :-i. Secara purata, nisbah bilangan jawatan Pegawai Audit Luar yang telahdiisi berbanding dengan bilangan kes taksiran cukai pendapatan syarikatyang diselesaikan adalah antara 1:5 hingga 1:10 seperti ditunjukkan dijadual berikut :-JADUAL 5.2NISBAH ANTARA BILANGAN PEGAWAI AUDIT LUARYANG DIISI DENGAN BILANGAN KES TAKSIRAN CUKAI PENDAPATAN SYARIKATYANG DISELESAIKAN BAGI TEMPOH TAHUN 2004 HINGGA BULAN JUN 2006NEGERIJohor(Johor Bahru)Kedah(Sungai Petani)Kelantan(Kota Bharu)ATAHUN 2004 TAHUN 2005 SETAKAT BULAN JUN 2006BNISBAHA : BABNISBAHA : BABNISBAHA : B13 131 1 : 10 19 230 1 : 12 19 59 1 : 33 36 1 : 12 3 37 1 : 12 3 13 1 : 42 19 1 : 10 4 26 1 : 7 4 17 1 : 4Melaka 5 35 1 : 7 4 73 1 : 18 7 47 1 : 7Negeri Sembilan(Seremban)Pahang(Kuantan)Perak(Taiping)Perlis(Kangar)Pulau Pinang(Pulau Pinang)6 72 1 : 12 6 49 1 : 8 6 15 1 :36 38 1 : 6 5 39 1 : 8 7 21 1 : 33 32 1 : 11 3 48 1 : 16 3 7 1 : 21 9 1 : 9 3 19 1 : 6 3 18 1 : 613 92 1 : 7 17 130 1 : 8 17 72 1 : 474TERHAD


TERHADNEGERISabah(Kota Kinabalu)Sarawak(Kuching)Terengganu(Kuala Terengganu)Wilayah Persekutuan(Kuala Lumpur)Wilayah Persekutuan(Labuan)ATAHUN 2004 TAHUN 2005 SETAKAT BULAN JUN 2006BNISBAHA : BABNISBAHA : BABNISBAHA : B5 90 1 : 18 9 103 1 : 11 9 37 1 : 417 72 1 : 4 17 78 1 : 5 17 25 1 : 22 20 1 : 10 3 35 1 : 12 2 6 1 : 381 623 1 : 8 89 884 1 : 10 90 533 1 : 63 6 1 : 2 3 33 1 : 11 3 6 1 : 2JUMLAH 160 1,275 1 : 8 185 1,784 1 : 10 190 876 1 : 5Nota : A- Bilangan Jawatan Diisi B -Bilangan Kes Selesai Audit Luarii. Sekiranya dibandingkan dengan sasaran kes untuk diaudit, beban kerjasetiap Pegawai Audit Luar bertambah berat di mana nisbah purata antarabilangan Pegawai Audit Luar yang diisi dengan sasaran kes untuk diauditadalah antara 1:8 hingga 1:18. Butirannya adalah seperti di jadualberikut :-JADUAL 5.3NISBAH ANTARA BILANGAN PEGAWAI AUDIT LUARYANG DIISI DENGAN SASARAN KES TAKSIRAN CUKAI PENDAPATAN SYARIKATUNTUK DIAUDIT BAGI TEMPOH TAHUN 2004 HINGGA BULAN JUN 2006NEGERIJohor(Johor Bahru)Kedah(Sungai Petani)Kelantan(Kota Bharu)ATAHUN 2004 TAHUN 2005 SETAKAT BULAN JUN 2006BNISBAHA : BABNISBAHA : BABNISBAHA : B13 244 1 : 19 19 253 1 : 13 19 131 1 : 73 24 1 : 8 3 27 1 : 9 3 14 1 : 52 21 1 : 11 4 23 1 : 6 4 12 1 : 3Melaka 5 96 1 : 19 4 100 1 : 25 7 53 1 : 8Negeri Sembilan(Seremban)Pahang(Kuantan)Perak(Taiping)Perlis(Kangar)Pulau Pinang(Pulau Pinang)Sabah(Kota Kinabalu)Sarawak(Kuching)Terengganu(Kuala Terengganu)Wilayah Persekutuan(Kuala Lumpur)Wilayah Persekutuan(Labuan)6 60 1 : 10 6 62 1 : 10 6 32 1 : 56 41 1 : 7 5 42 1 : 8 7 22 1 : 33 27 1 : 9 3 29 1 : 10 3 14 1 : 51 3 1 : 3 3 4 1 : 1 3 2 1 : 113 235 1 : 18 17 239 1 : 14 17 123 1 : 75 205 1 : 41 9 206 1 : 23 9 108 1 : 1217 142 1 : 8 17 146 1 : 9 17 76 1 : 42 27 1 : 14 3 30 1 : 10 2 16 1 : 881 1,673 1 : 21 89 1,786 1 : 20 90 948 1 : 103 6 1 : 2 3 7 1 : 2 3 3 1 : 1JUMLAH 160 2,804 1 : 18 185 2,954 1 : 16 190 1,554 1 : 8Nota : A-Bilangan Jawatan Diisi B-Sasaran Kes Untuk Diaudit75TERHAD


TERHADPada pandangan Audit, LHDN patut menentukan bilangan Pegawai AuditLuar yang diperlukan berdasarkan kepada sasaran kes yang perlu diauditmemandangkan kekurangan pegawai boleh menjejaskan bilangan kesyang dapat diselesaikan.b. Semakan Audit mendapati latihan yang telah diikuti oleh Pegawai Audit Luarpada keseluruhannya adalah memuaskan. Daripada 190 Pegawai Audit Luardi 14 Pejabat Cawangan LHDN, hanya 9 Pegawai Audit Luar di CawanganSyarikat Kuala Lumpur dan 1 Pegawai Audit Luar masing-masingnya diCawangan Kuantan dan Cawangan Seremban yang belum pernah mengikutilatihan kemahiran khas berhubung audit luar kes syarikat. Pada pandanganAudit, latihan kemahiran khas berhubung dengan audit luar terhadapcukai pendapatan syarikat perlu diberi kepada semua Pegawai AuditLuar terutamanya pegawai baru. Manakala latihan berterusan perludiberi kepada Pegawai Audit Luar sedia ada bagi melengkapkanmereka dengan pengetahuan dan kemahiran dalam menjalankan auditluar selaras dengan perkembangan dan kompleksiti perniagaan sertaperubahan teknologi semasa.5.4.2. Undang-undang Dan Peraturan5.4.2.1. LHDN menjalankan audit luar terhadap cukai pendapatan syarikatmengikut Akta Cukai Pendapatan 1967 dan arahan yang dikeluarkan oleh pihakpengurusan LHDN dari semasa ke semasa. Antara arahan yang dikeluarkanoleh LHDN ialah :-a. Arahan Audit Cukai Bilangan 1 Tahun 2004Arahan Audit Cukai Bilangan 1 Tahun 2004 yang dikeluarkan pada 27 Oktober2004 menetapkan antara lainnya mengenai bilangan tahun taksiran perludiaudit, norma kerja, pegawai bertanggungjawab memberi kelulusanpenyelesaian kes dan syarat bayaran ansuran. Semakan Audit terhadap ArahanAudit Cukai tersebut mendapati ia ada menyatakan jika pembayar cukai didapatimemanipulasi laporan akaun atau transaksi, Pegawai Audit Luar perlumenyemak cukai pendapatan bagi tahun-tahun taksiran yang berkenaan tetapiseboleh-bolehnya tidak melebihi 2 tahun.b. Arahan Operasi Bilangan 9 Tahun 2000Arahan Operasi Bilangan 9 Tahun 2000 yang dikeluarkan pada 18 Oktober 2000menetapkan kadar penalti yang boleh dikenakan terhadap cukai pendapatanyang kurang dilaporkan. Mengikut arahan ini, penalti pada kadar 60% bolehdikenakan terhadap cukai pendapatan yang kurang dilaporkan bagi kesalahanpertama. Bagi kesalahan kedua dan seterusnya, kadar penalti adalah antara70% hingga 100%. Selain itu, LHDN boleh mengenakan penalti 50% bagisyarikat yang membuat pengakuan secara sukarela terhadap cukai76TERHAD


TERHADpendapatannya yang kurang dilaporkan. Pada pandangan Audit, kadar penaltiyang dikenakan sepatutnya dikaitkan dengan tempoh penyelesaian kes,tahap kerjasama syarikat dan bilangan bayaran ansuran yang dipohon olehsyarikat bagi menggalakkan syarikat menyelesaikan kes dalam tempohyang ditetapkan.5.4.2.2. Manual Prosedur Kerja Audit Cukai ada menyatakan bahawa PegawaiAudit Luar digalakkan menggunakan senarai semakan audit cukai yangdisediakan. Oleh kerana tidak diwajibkan menggunakannya, didapati senaraisemakan audit cukai tidak difailkan bagi kesemua kes. Tanpa dokumen ini,pihak Audit tidak dapat menentukan sama ada semua tatacara audit cukaiyang berkaitan telah dilaksanakan oleh Pegawai Audit Luar.5.4.3. Kaedah Pelaksanaan Aktiviti Audit Luar5.4.3.1. Setiap tahun, Ibu Pejabat LHDN akan memilih syarikat yang akandiperiksa oleh Pegawai Audit Luar berasaskan kaedah analisis risiko danmeluluskan syarikat-syarikat lain yang dicadangkan oleh Cawangan LHDN untukdiperiksa. Bagaimanapun, kriteria untuk memilih syarikat-syarikat lain yangdibuat oleh Cawangan LHDN tidak ditetapkan oleh Ibu Pejabat LHDN.Sebaliknya pemilihan syarikat dibuat berdasarkan budi bicara cawangan sahaja.5.4.3.2. Pemeriksaan dijalankan secara berpasukan yang terdiri daripada 2atau 3 orang pegawai. Antara rekod yang disemak ialah Borang CukaiPendapatan Syarikat (Borang C), akaun beraudit, penyata pengiraan cukai,dokumen sokongan dan rekod perniagaan yang disimpan oleh syarikat.Sekiranya penemuan audit dipersetujui oleh syarikat, surat akuan persetujuanditandatangani oleh syarikat. Seterusnya, bilangan bayaran ansurandirundingkan dan notis taksiran tambahan dikeluarkan kepada syarikatberkenaan. Bagi penemuan audit yang tidak dipersetujui oleh syarikat,rundingan dengan syarikat akan dibuat dengan dihadiri oleh Pengarah/PengurusAudit/Ketua Kumpulan dan pasukan Pegawai Audit Luar. Jika bantahan syarikatdipersetujui oleh LHDN, pindaan cukai dibuat dan syarikat dimintamenandatangani surat akuan persetujuan dan seterusnya notis taksirantambahan dikeluarkan. Bagi kes taksiran tambahan tidak dipersetujui olehsyarikat, rayuan akan dibuat oleh syarikat berkenaan kepada Pesuruhjaya KhasCukai Pendapatan untuk perbicaraan. Proses kerja yang terlibat ditunjukkandalam carta berikut :-77TERHAD


TERHADCARTA 5.1CARTA ALIRAN AKTIVITI AUDIT LUAR TERHADAP CUKAI PENDAPATAN SYARIKATBahagian Audit Cukai Agihkan Kes KepadaCawanganPengurus Audit/Ketua Kumpulan AgihkanKes Kepada Pegawai Audit LuarPemahaman KesPerancangan Audit LuarSurat Pemberitahuan LawatanPelaksanaan Dan Penemuan AuditLaporan AwalAudit LuarTIDAK LULUSLULUSKetuaKumpulanTIDAK LULUSSurat Penemuan DanPelarasan Pengiraan CukaiKepada SyarikatPerbincangan Audit LuarLaporan AkhirAudit LuarPengurus Audit/Pegawai AtasanBertanggungjawabLULUSIsuADATIADAKeluarkan SuratPenyelesaian Audit LuarSurat Penemuan, PelarasanPengiraan Cukai Dan PenaltiKepada SyarikatTutupKesTaksiran TambahanTIADAMaklum BalasTutupKesADATIDAK SETUJUPerundingan Dengan SyarikatSETUJUSyarikat KemukakanRayuanLaporan KepadaBahagian TeknikalTaksiran TambahanTIDAK SETUJUPerundingan LanjutanDengan SyarikatSETUJUPelarasan Pengiraan CukaiTaksiran TambahanTutupKesRayuan KepadaPesuruhjaya KhasCukai PendapatanKeputusanTaksiran KuranganJika Rayuan SyarikatDipersetujuiTutupKes78TERHAD


TERHAD5.4.4. Prestasi Pemeriksaan Terhadap Syarikat5.4.4.1. Setakat 31 Disember 2006, terdapat 561,943 fail taksiran syarikat disemua Cawangan LHDN di seluruh negara. Mengikut Arahan Operasi, bilangansyarikat yang perlu diaudit setiap tahun adalah 2% daripada jumlah BorangCukai Pendapatan Syarikat (Borang C) yang diterima oleh cawanganberkenaan. Semakan Audit mendapati bagi tempoh tahun 2004 hingga bulanJun 2006, LHDN sepatutnya menjalankan pemeriksaan terhadap 7,312 syarikat.Semakan Audit selanjutnya mendapati hanya 3,935 (53.8%) daripada 7,312syarikat yang selesai diperiksa. Daripada 14 Cawangan LHDN, prestasi bagi 9cawangan adalah kurang daripada sasaran iaitu antara 6.7% hingga 55.7%.Kedudukan prestasi pencapaian kes oleh 14 cawangan LHDN adalah seperti dijadual berikut :-JADUAL 5.4KEDUDUKAN KES SELESAI BERBANDING SASARANBAGI TEMPOH TAHUN 2004 HINGGA BULAN JUN 2006TAHUN 2004 TAHUN 2005SETAKAT BULANJUN 2006BILANGAN KES BILANGAN KES BILANGAN KESJUMLAH KESNEGERISASARSELESAISASARSELESAISASARSELESAISASARSELESAILEBIH/(KURANG)KES %Johor(Johor Bahru)Kedah(Sungai Petani)Kelantan(Kota Bharu)244 131 253 230 131 59 628 420 (208) 33.124 36 27 37 14 13 65 86 21 32.321 19 23 26 12 17 56 62 6 10.7Melaka 96 35 100 73 53 47 249 155 (94) 37.8Negeri Sembilan(Seremban)Pahang(Kuantan)Perak(Taiping)Perlis(Kangar)Pulau Pinang(Pulau Pinang)Sabah(Kota Kinabalu)Sarawak(Kuching)Terengganu(Kuala Terengganu)Wilayah Persekutuan(Kuala Lumpur)Wilayah Persekutuan(Labuan)60 72 62 49 32 15 154 136 (18) 11.741 38 42 39 22 21 105 98 (7) 6.727 32 29 48 14 7 70 87 17 24.33 9 4 19 2 18 9 46 37 411.1235 92 239 130 123 72 597 294 (303) 50.8205 90 206 103 108 37 519 230 (289) 55.7142 72 146 78 76 25 364 175 (189) 51.927 20 30 35 16 6 73 61 (12) 16.41,673 623 1,786 884 948 533 4,407 2,040 (2,367) 53.76 6 7 33 3 6 16 45 29 181.3JUMLAH 2,804 1,275 2,954 1,784 1,554 876 7,312 3,935 (3,377) 46.25.4.4.2. Semakan Audit selanjutnya mendapati LHDN hanya memilih 5,439(74.4%) daripada 7,312 syarikat yang disasarkan untuk pemeriksaan.Bagaimanapun hanya 171 (3.1%) daripada 5,439 syarikat yang belum diagihkankepada Pegawai Audit Luar untuk diaudit sungguhpun cawangan perlumengagihkan kes yang diterima daripada Ibu Pejabat kepada Pegawai Audit79TERHAD


TERHADLuar berasaskan kepada kes diterima dahulu diagihkan terlebih dahulu. Antarasebab ianya tidak agihkan adalah kekurangan Pegawai Audit Luar. Butirannyaadalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 5.5SYARIKAT YANG BELUM DIAGIHKANKEPADA PEGAWAI AUDIT LUAR SETAKAT 31 DISEMBER 2006NEGERIBILANGANSYARIKATTEMPOH KES DITERIMADARIPADA IBU PEJABAT(Tahun)Johor (Johor Bahru) 19 ½ – 2½Pulau Pinang (Pulau Pinang) 45 ½ – 2½Sarawak (Kuching) 6 ½ – 2½Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur) 101 ½ – 2½JUMLAH 171 ½ – 2½Antara sebab kegagalan mencapai sasaran tersebut adalah kerana masa yanglama diambil untuk menjalankan sesuatu pemeriksaan akibat daripadakekurangan Pegawai Audit Luar, pegawai kurang pengalaman serta rekod-rekoddan dokumen syarikat tidak lengkap. Pada pandangan Audit, LHDN patutmenambah bilangan kakitangan untuk menjalankan pengauditan danmemastikan mereka diberi latihan yang mencukupi memandangkan jikakadar 2% daripada syarikat yang ada untuk diaudit dikekalkan, LHDN akanmengambil masa selama 50 tahun untuk memeriksa kesemua syarikattersebut.5.4.4.3. Bagi menilai sejauh mana aktiviti audit luar memberi pulangan kepadaLHDN, pihak Audit telah membuat perbandingan nisbah antara jumlahemolumen Pegawai Audit Luar dengan jumlah cukai tambahan dan penalti yangdikenakan terhadap syarikat. Daripada 14 Cawangan LHDN, 11 cawanganmempunyai maklumat emolumen yang khusus untuk aktiviti audit luar terhadapcukai pendapatan syarikat. Analisis Audit mendapati nisbah purata antara jumlahemolumen Pegawai Audit Luar dengan jumlah cukai tambahan dan penalti yangdikenakan bagi tempoh tahun 2004 hingga bulan Jun 2006 adalah antara 1:21hingga 1:28, iaitu setiap RM1 yang dibelanjakan mendapat pulangan balikantara RM21 hingga RM28. Ini menunjukkan aktiviti audit luar terhadapcukai pendapatan syarikat mampu menjana hasil kepada negara danaktiviti ini perlu diperkasakan dengan segera demi kepentingan negara.Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 5.6NISBAH JUMLAH EMOLUMEN BERBANDING JUMLAH CUKAI TAMBAHANDAN PENALTI DIKENAKAN BAGI TEMPOH TAHUN 2004 HINGGA BULAN JUN 2006NEGERIJohor(Johor Bahru)Negeri Sembilan(Seremban)A(RM Juta)2004 2005 SETAKAT BULAN JUN 2006B(RM Juta )NISBAHA : BA(RM Juta)B(RM Juta )NISBAHA : BA(RM Juta)B(RM Juta )NISBAHA : B2.93 7.72 1 : 3 2.66 14.00 1 : 5 1.45 3.26 1 : 20.42 6.27 1 : 15 0.45 4.42 1 : 10 0.29 1.15 1 : 480TERHAD


TERHADNEGERIA(RM Juta)2004 2005 SETAKAT BULAN JUN 2006B(RM Juta )NISBAHA : BA(RM Juta)B(RM Juta )NISBAHA : BA(RM Juta)B(RM Juta )NISBAHA : BPahang(Kuantan)Perak(Taiping)Perlis(Kangar)Pulau Pinang(Pulau Pinang)Sabah(Kota Kinabalu)Sarawak(Kuching)Terengganu(Kuala Terengganu)Wilayah Persekutuan(Kuala Lumpur)Wilayah Persekutuan(Labuan)0.41 3.72 1 : 9 0.34 8.58 1 : 25 0.22 0.55 1 : 30.17 0.69 1 : 4 0.17 1.04 1 : 6 0.09 0.24 1 : 30.03 0.06 1 : 2 0.12 1.18 1 : 10 0.06 0.41 1 : 71.16 10.63 1 : 9 1.58 13.28 1 : 8 0.81 4.57 1 : 60.69 3.64 1 : 5 0.81 4.40 1 : 5 0.43 1.05 1 : 20.57 3.54 1 : 6 0.57 3.87 1 : 7 0.23 4.25 1 : 180.15 0.99 1 : 7 0.23 0.78 1 : 3 0.06 0.09 1 : 22.68 219.36 1 : 82 6.66 277.38 1 : 42 5.98 186.13 1 : 310.07 0.86 1 : 12 0.07 0.68 1 : 10 0.03 0.27 1 : 9JUMLAH 9.28 257.48 1 : 28 13.66 329.61 1 : 24 9.65 201.97 1 : 21Nota : A - Jumlah Emolumen B - Jumlah Cukai Tambahan Dan Penalti5.4.4.4. Sebelum bulan September 2002, tiada peraturan yang menetapkantempoh menyelesaikan pemeriksaan terhadap setiap syarikat. Bagaimanapun,melalui Arahan Audit Cukai Bilangan 2 Tahun 2002 yang berkuat kuasa mulaibulan September 2002, LHDN telah menetapkan pemeriksaan terhadap syarikatperlu disiapkan dalam tempoh 4 bulan. Manakala Arahan Audit Cukai Bilangan 1Tahun 2004 yang berkuat kuasa mulai bulan November 2004 menetapkansetiap pemeriksaan perlu diselesaikan dalam tempoh 2 bulan. Bagaimanapunmulai 1 Januari 2007 pula, LHDN telah menetapkan setiap kes untuk audit luarperlu diselesaikan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh permulaan pengauditan.Semakan Audit terhadap 687 kes syarikat yang diperiksa oleh PegawaiAudit Luar mendapati 585 kes telah diselesaikan dan 102 kes belumdiselesaikan. Daripada 585 kes yang telah diselesaikan, didapati 33 kes yangdiperiksa sebelum 11 September 2002 mengambil masa antara 4 bulan hingga6 tahun untuk diselesaikan; 68 kes tidak mempunyai maklumat mengenai tarikhpemeriksaan dan tarikh penyelesaiannya; 247 kes atau 51.0% telah diselesaikandalam tempoh yang ditetapkan dan 237 kes atau 49.0% lewat diselesaikanantara 2 hari hingga 1 tahun 10 bulan. Butirannya adalah seperti di jadualberikut :-NEGERIJohor(Johor Bahru)Kedah(Sungai Petani)Kelantan(Kota Bharu)JADUAL 5.7TEMPOH PENYELESAIAN KESTIADA KELEWATAN(Bilangan Syarikat)BILANGANSYARIKATKELEWATANTEMPOH(Tahun/Bulan/Hari)26 32 6 hari – 11 bulan12 19 10 hari – 9 bulan8 7 15 hari – 9 bulan81TERHAD


TERHADNEGERITIADA KELEWATAN(Bilangan Syarikat)BILANGANSYARIKATKELEWATANTEMPOH(Tahun/Bulan/Hari)Melaka 6 4 4 bulan – 1 tahun 10 bulanNegeri Sembilan(Seremban)Pahang(Kuantan)Perak(Taiping)Perlis(Kangar)Pulau Pinang(Pulau Pinang)Sabah(Kota Kinabalu)Sarawak(Kuching)Terengganu(Kuala Terengganu)Wilayah Persekutuan(Kuala Lumpur)Wilayah Persekutuan(Labuan)23 4 2 bulan – 9 bulan10 5 3 hari – 2 bulan10 8 22 hari – 10 bulan5 16 6 hari – 8 bulan24 44 3 hari – 1 tahun 3 bulan22 34 9 hari – 1 tahun 6 bulan47 12 2 hari – 7 bulan16 11 7 hari – 9 bulan35 30 5 hari – 9 bulan3 11 5 hari – 1 tahun 7 bulanJUMLAH 247 237 2 hari – 1 tahun 10 bulanAntara sebab kelewatan penyelesaian kes tersebut ialah syarikat kurang memberikerjasama atau lewat mengemukakan maklumat tambahan, kes rumit, pegawai baruserta kurang pengalaman, pertukaran pegawai dan beban kerja yang banyak.Kesan daripada kelewatan penyelesaian kes tersebut menyebabkan LHDN lewatmengeluarkan notis taksiran tambahan dan berlaku kelewatan mengutip cukai yangsepatutnya diterima lebih awal.Pada pandangan Audit, pemantauan terhadap kemajuan kerja bagi setiap kessyarikat perlu dipertingkatkan untuk memastikan ianya diselesaikan dalamtempoh masa yang ditetapkan.5.4.5. Pendapatan Bercukai Kurang LaporSemakan Audit terhadap kertas kerja yang disediakan oleh Pegawai Audit Luarmendapati satu kes di Cawangan Syarikat Kuala Lumpur melibatkan pendapatanbercukai kurang dilaporkan oleh syarikat. Pendapatan bercukai kurang dilaporkanitu adalah berkaitan dengan belian palsu bagi 4 tahun berjumlah RM27.66 juta.Bagaimanapun, LHDN hanya mengenakan taksiran cukai terhadap pendapatanbercukai kurang lapor bagi 2 tahun berjumlah RM14.73 juta. Manakala bakinyaberjumlah RM12.93 juta bagi 2 tahun yang lain tidak dikenakan taksiran cukai.Alasan yang diberi oleh LHDN adalah bagi tujuan menyelesaikan kes tersebut.Sekiranya belian palsu berjumlah RM12.93 juta ini diambil kira, cukai tambahan danpenalti yang boleh dikenakan kepada syarikat berkenaan adalah berjumlah RM5.78juta. Pada pandangan Audit, pendapatan bercukai kurang lapor itu patut82TERHAD


TERHADditaksirkan sepenuhnya kerana Akta Cukai Pendapatan 1967 tidak mempunyaiperuntukan yang membolehkan LHDN mengurangkan taksiran cukai.5.4.6. Kelulusan Bayaran Ansuran CukaiArahan Audit Cukai Bilangan 1 Tahun 2004 telah menetapkan bahawa bayaranansuran cukai hanya boleh dibenarkan jika syarikat membuat rayuan denganmengemukakan bukti menghadapi masalah kewangan. Antara dokumen yang bolehdijadikan bukti ialah penyata bank dan penyata aliran tunai syarikat. Semakan Auditmendapati kelulusan bayaran ansuran terhadap cukai tambahan dan penaltiberjumlah RM16.46 juta telah diberikan kepada 103 syarikat tanpa surat rayuandan tanpa bukti yang menunjukkan syarikat tersebut menghadapi masalahkewangan. Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 5.8KELULUSAN BAYARAN ANSURAN CUKAI TANPA SURAT RAYUANDAN BUKTI SYARIKAT MENGHADAPI MASALAH KEWANGANNEGERIBILANGANSYARIKATJUMLAH CUKAI TAMBAHAN DAN PENALTI(RM Juta)Johor (Johor Bahru) 2 0.67Melaka 12 1.20Negeri Sembilan (Seremban) 24 4.92Pahang (Kuantan) 23 2.84Perak (Taiping) 3 0.13Perlis (Kangar) 6 0.27Pulau Pinang (Pulau Pinang) 1 0.13Sabah (Kota Kinabalu) 5 0.61Sarawak (Kuching) 2 0.06Terengganu (Kuala Terengganu) 16 0.97Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur) 9 4.66JUMLAH 103 16.46Pada pandangan Audit, LHDN perlu memastikan hanya syarikat yangbenar-benar menghadapi masalah kewangan diberikan kelulusan untukmembayar cukai secara ansuran.5.4.7. Kelulusan Penyelesaian Kes5.4.7.1. Arahan Audit Cukai Bilangan 2 Tahun 2002 dan Bilangan 1 Tahun2004 telah menetapkan bahawa kelulusan bagi menyelesaikan sesuatu kesyang melibatkan cukai tambahan dan penalti hendaklah diluluskan oleh pegawaiyang telah ditetapkan seperti berikut :-83TERHAD


TERHADJADUAL 5.9PEGAWAI YANG DIBERI KUASA UNTUK MELULUSKAN PENYELESAIANKES YANG MELIBATKAN CUKAI TAMBAHAN DAN PENALTIARAHAN AUDIT CUKAI BIL. 1/2004 BERKUAT KUASAMULAI 27 OKTOBER 2004PEGAWAI MELULUSKANPENYELESAIAN KESPengurus AuditPengarah Negeri/Cawangan(Gred 6)Pengarah Negeri/Cawangan(Gred 5)Pengarah Negeri (Gred 4)Jabatan Pematuhan(Ibu Pejabat)AMAUN CUKAITAMBAHAN DANPENALTISehingga RM100,000Sehingga RM150,000Sehingga RM500,000Sehingga RM1,000,000Melebihi had kelulusanPengarah NegeriARAHAN AUDIT CUKAI BIL. 2/2002 BERKUATKUASA MULAI 11 SEPTEMBER 2002 HINGGA26 OKTOBER 2004PEGAWAIMELULUSKANPENYELESAIAN KESPengarah Cawangan(Gred 6)Pengarah Cawangan(Gred 5)Jabatan Pematuhan(Ibu Pejabat)AMAUN CUKAITAMBAHAN DANPENALTISehingga RM100,000Sehingga RM150,000Melebihi had kelulusanPengarah Cawangan5.4.7.2. Semakan Audit mendapati kelulusan penyelesaian kes bagi 52syarikat yang melibatkan cukai tambahan dan penalti berjumlahRM109.35 juta tidak dibuat oleh pegawai yang ditetapkan. Butirannya adalahseperti di jadual berikut :-JADUAL 5.10BILANGAN KELULUSAN PENYELESAIAN KES TIDAK MENGIKUTPERINGKAT PEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWABNEGERIBILANGANSYARIKATJUMLAH CUKAI TAMBAHANDAN PENALTI(RM Juta)Kedah (Sungai Petani) 1 0.16Melaka 9 1.36Pahang (Kuantan) 3 3.60Sarawak (Kuching) 8 1.70Terengganu (Kuala Terengganu) 9 0.60Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur) 20 101.28Wilayah Persekutuan (Labuan) 2 0.65JUMLAH 52 109.35Pada pandangan Audit, kelulusan penyelesaian kes perlu mengikutperingkat pegawai yang ditetapkan.5.4.7.3. Manual Prosedur Kerja Audit Cukai menetapkan bahawa setelah kerjaaudit diselesaikan, Pegawai Audit Luar perlu mengemukakan laporanmengenainya kepada pegawai atasan yang akan memutuskan sama ada kestersebut boleh diselesaikan dan ditutup atau memerlukan tindakan lanjut.Sekiranya tiada isu yang dibangkitkan, surat penyelesaian audit akandikemukakan kepada syarikat berkenaan. Sebaliknya, syarikat akandimaklumkan tentang cukai tambahan dan penalti yang akan dikenakan melaluisurat penemuan audit. Semakan Audit mendapati surat penemuan auditmuktamad telah dikeluarkan kepada 315 syarikat yang melibatkan cukaitambahan dan penalti berjumlah RM169.79 juta sebelum mendapat84TERHAD


TERHADkelulusan daripada pegawai atasan yang bertanggungjawab. Butirannyaadalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 5.11SURAT PENEMUAN AUDIT MUKTAMAD DIKELUARKAN KEPADA SYARIKATSEBELUM KELULUSAN PENYELESAIAN KES OLEH PEGAWAI ATASANNEGERIBILANGANSYARIKATJUMLAH CUKAI TAMBAHAN DAN PENALTI(RM Juta)Johor(Johor Bahru)66 13.14Kedah(Sungai Petani)25 2.30Kelantan(Kota Bharu)16 1.99Negeri Sembilan(Seremban)8 1.22Pahang(Kuantan)15 7.51Perak(Taiping)9 0.76Pulau Pinang(Pulau Pinang)35 10.63Sabah(Kota Kinabalu)39 2.76Sarawak(Kuching)43 7.49Terengganu(Kuala Terengganu)25 1.42Wilayah Persekutuan(Kuala Lumpur)34 120.57JUMLAH 315 169.79Pada pandangan Audit, kelulusan penyelesaian kes perlu diperolehi daripegawai atasan terlebih dahulu sebelum tindakan yang sewajarnya diambilterhadap syarikat berkenaan.5.4.8. Tunggakan Cukai PendapatanCawangan Pungutan adalah dikehendaki menguatkuasakan Akta CukaiPendapatan 1967 dengan mengenakan kenaikan cukai sebanyak 10% ataumaksimum 15% mengikut tempoh tunggakan cukai. Semakan Audit yang dijalankanterhadap 71 fail syarikat di Cawangan Syarikat Kuala Lumpur mendapati 60daripadanya mempunyai pendapatan yang kurang dilaporkan dan telah dikenakancukai tambahan dan penalti oleh LHDN. Semakan Audit selanjutnya mendapatisetakat 31 Disember 2006, sebanyak 46 daripada 60 syarikat tersebut telahmembayar cukai tambahan dan penalti yang dikenakan berjumlah RM70.41 juta.Didapati 14 syarikat lagi gagal menjelaskan cukai tambahan dan penalti berjumlahRM76.67 juta. LHDN mengenakan kenaikan cukai berjumlah RM7.07 juta hanyaterhadap 9 syarikat yang mempunyai tunggakan cukai berjumlah RM36.62 juta.Manakala 5 syarikat lain yang mempunyai tunggakan cukai berjumlah RM40.05 jutahanya dikenakan kenaikan cukai berjumlah RM6.21 juta pada bulan Januari hinggaMac 2007. Bagaimanapun, salah satu daripada 5 syarikat tersebut yang mempunyaitunggakan cukai sejumlah RM0.14 juta bagi tahun taksiran 2001 belum dikenakankenaikan cukai sejumlah RM0.02 juta kerana terlepas pandang. Setakat 3185TERHAD


TERHADDisember 2006, kesemua 14 syarikat tersebut belum menjelaskan cukai berjumlahRM83.74 juta. Setakat ini, LHDN telah mengambil tindakan guaman sivil terhadap 9syarikat. Kedudukan tunggakan cukai adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 5.12TUNGGAKAN CUKAI PENDAPATANSEHINGGA 31 DISEMBER 2006TEMPOH TERTUNGGAKJUMLAH TUNGGAKAN(RM Juta)6 bulan atau kurang 45.72Melebihi 6 bulan – 1 tahun 12.86Melebihi 1 – 2 tahun 22.75Melebihi 2 tahun 2.41JUMLAH 83.74Pada pandangan Audit, bagi menjamin Kerajaan tidak kehilangan hasil, LHDNperlu mendapatkan cek tertangguh atau standing order daripada semuasyarikat yang dibenarkan membayar cukai pendapatan secara ansuran, kaveathartanah syarikat atau penguatkuasaan pemungutan tunggakan cukai melaluitindakan guaman sivil terhadap syarikat dan pengarah yang memiliki sahamsyarikat melebihi 50% mengikut peruntukan di bawah Akta Cukai Pendapatan1967.5.4.9. Latihan Untuk Pembayar CukaiPelbagai program telah diadakan oleh LHDN untuk memberi kesedaran danmeningkatkan pengetahuan percukaian kepada pembayar cukai, ejen cukai danbakal pembayar cukai. Antaranya adalah Minggu/Bulan Perkhidmatan PembayarCukai, Taklimat Sistem Taksir Sendiri, taklimat asas audit terhadap cukaipendapatan syarikat, Program Skim Latihan Khas Lanjutan bagi ejen cukai, seminarpercukaian, wawancara radio dan televisyen, kemudahan laman web dan pusatpanggilan. Pertandingan Esei Hasil mengenai percukaian negara antara sekolahsekolahdan Pertandingan Pidato Perdana Piala Hasil bagi pelajar sekolah jugadiadakan.5.4.10. Pemantauan5.4.10.1. Manual Prosedur Kerja Audit Cukai menghendaki supaya lawatanmengejut terhadap pasukan Pegawai Audit Luar yang berada di premis syarikatdibuat oleh Pengurus Audit dan Ketua Kumpulan sebagai salah satu kaedahpemantauan terhadap kerja audit. Bagaimanapun, semakan Audit mendapatipemeriksaan mengejut tidak dijalankan oleh 11 Cawangan LHDN iaitu diKangar, Kota Bharu, Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, Kuala Terengganu, Kuantan,Labuan, Melaka, Pulau Pinang, Seremban dan Taiping. Hanya 3 CawanganLHDN iaitu di Johor Bahru, Kuching dan Sungai Petani ada menjalankanpemeriksaan mengejut terhadap pasukan Pegawai Audit Luar di premis syarikat.86TERHAD


TERHAD5.4.10.2. Semakan Audit mendapati 7 Cawangan LHDN iaitu Johor Bahru,Kota Bharu, Kota Kinabalu, Kuala Terengganu, Kuching, Pulau Pinang danSeremban ada menyediakan laporan kemajuan kerja bulanan. Manakala 7Cawangan LHDN iaitu Kangar, Kuala Lumpur, Kuantan, Labuan, Melaka, SungaiPetani dan Taiping tidak menyediakan laporan kemajuan kerja bulanan. Selainitu, modul audit dalam Sistem Taksir Sendiri memerlukan Pegawai Audit Luarmenginput data bagi setiap proses kerja yang disiapkan bagi tujuan pemantauanoleh pegawai atasan LHDN di negeri dan Ibu Pejabat. Bagaimanapun, didapatiPegawai Audit Luar lewat menginput data bagi setiap proses kerja yangdisiapkan menyebabkan pemantauan melalui modul audit dalam Sistem TaksirSendiri kurang berkesan. Pada pandangan Audit, arahan perlu dikeluarkanbagi mengarahkan Pegawai Audit Luar menginput data ke modul auditdalam Sistem Taksir Sendiri sebaik sahaja sesuatu proses kerja disiapkan.Selain itu, Ibu Pejabat LHDN juga hendaklah menentukan semuacawangannya mengemukakan laporan kemajuan kerja bulanan.5.5. RUMUSAN DAN SYOR AUDITPada umumnya, LHDN mempunyai strategi yang baik untuk memastikan tiada syarikatyang terlepas daripada melapor dan membayar cukai pendapatan yang sepatutnya.Bagaimanapun, aktiviti audit luar terhadap cukai pendapatan syarikat bolehdipertingkatkan sekiranya kelemahan-kelemahan yang telah dibangkitkan dapat diatasi.Bagi tujuan ini, adalah disyorkan supaya LHDN memberikan perhatian kepada perkaraberikut :-5.5.1. LHDN patut menambah anggotanya untuk menjalankan audit luar supayabilangan syarikat yang diaudit dapat ditambah. Sekiranya kadar 2% daripadasyarikat yang ada untuk diaudit dikekalkan, LHDN akan mengambil masa selama 50tahun untuk memeriksa kesemua syarikat tersebut.5.5.2. Bagi menggalakkan syarikat menyelesaikan kes dalam tempoh yangditetapkan, kadar penalti patut dikaitkan dengan tempoh penyelesaian kes, tahapkerjasama syarikat dan bilangan bayaran ansuran yang dipohon oleh syarikat.5.5.3. Pemantauan terhadap kemajuan kerja bagi setiap kes perlu dipertingkatkanuntuk memastikan ianya diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan.5.5.4. Pendapatan bercukai yang kurang dilaporkan patut ditaksirkan sepenuhnyakerana Akta Cukai Pendapatan 1967 tidak mempunyai peruntukan yangmembolehkan LHDN mengurangkan taksiran cukai. Manakala kes penipuan cukaiyang melibatkan belian palsu perlu didakwa mengikut kuasa yang diberikan dibawah seksyen 114 Akta Cukai Pendapatan 1967 bagi mengenakan penalti khassebanyak 300%.5.5.5. Syarikat-syarikat yang telah dipilih melalui kaedah analisis risiko untukdiperiksa patut diminta terlebih dahulu mengkaji semula dan membetulkanpengiraan cukai pendapatan mereka secara sukarela. Maklum balas yang diterima87TERHAD


TERHADakan membolehkan LHDN mengurangkan beban kerja Pegawai Audit Luar danmenambah bilangan kes yang dapat diselesaikan.5.5.6. Kelulusan terhadap bayaran ansuran cukai pendapatan perlu mengikutsyarat yang ditetapkan. Manakala kelulusan penyelesaian kes perlu mengikutperingkat pegawai yang ditetapkan dan diperolehi terlebih dahulu daripada pegawaiyang bertanggungjawab sebelum tindakan yang sewajarnya diambil terhadapsyarikat berkenaan.5.5.7. Bagi menjamin Kerajaan tidak kehilangan hasil, LHDN perlu mendapatkancek tertangguh atau standing order daripada semua syarikat yang dibenarkanmembayar cukai pendapatan secara ansuran, kaveat hartanah syarikat ataupenguatkuasaan pemungutan tunggakan cukai melalui tindakan guaman sivilterhadap syarikat dan pengarah yang memiliki saham syarikat melebihi 50%mengikut peruntukan di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967.5.5.8. Arahan perlu dikeluarkan bagi mengarahkan Pegawai Audit Luar menginputdata ke modul audit dalam Sistem Taksir Sendiri sebaik sahaja sesuatu proses kerjadisiapkan. Selain itu, Ibu Pejabat LHDN juga hendaklah menentukan semuacawangannya mengemukakan laporan kemajuan kerja bulanan bagi setiap kesyang diperiksa. Lawatan mengejut perlu dilakukan terhadap pasukan Pegawai AuditLuar yang bertugas di premis syarikat untuk memastikan mereka melaksanakantugas mengikut peraturan yang telah ditetapkan.88TERHAD


TERHADKEMENTERIAN KEWANGAN6. JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA- PENGURUSAN PERAKAUNAN HASIL MELALUI SISTEM MAKLUMAT KASTAM6.1. LATAR BELAKANG6.1.1. Jabatan Kastam Diraja Malaysia (Jabatan Kastam) merupakan antarajabatan pemungut hasil utama negara melalui pungutan cukai tidak langsung. Cukaiyang dipungut adalah duti import, duti eksport, duti eksais, cukai perkhidmatan, cukaijualan dan levi. Jumlah cukai yang dipungut bagi tempoh tahun 2002 hingga 2006berjumlah RM111.26 bilion iaitu antara RM20.33 bilion hingga RM25.31 bilionsetahun seperti ditunjukkan di carta berikut :-CARTA 6.1PUNGUTAN CUKAI TIDAK LANGSUNG BAGI TEMPOH TAHUN 2002 HINGGA 200630,000.0025,000.0020,000.0015,000.0010,000.005,000.00-2002 2003 2004 2005 2006Duti Eksport 821.59 1,156.54 1,599.80 2,084.97 2,361.51Duti Import 3,659.76 3,919.38 3,874.43 3,385.09 2,678.65Duti Eksais 4,743.10 5,031.08 6,426.84 8,641.43 7,800.55Cukai Jualan Import (Levi Kenderaan / Barang-barang) 2,919.00 2,587.29 2,120.77 2,306.17 2,204.08Cukai Jualan Tempatan 6,308.42 5,377.82 4,695.28 5,402.98 4,328.00Cukai Perkhidmatan 2,210.31 2,037.75 2,349.43 2,581.94 2,684.30Levi M inyak Sawit 137.35 134.87 138.73 137.23 137.14Duti Eksais Terhadap Barangan Import - - 400.71 680.38 775.83Hasil Bukan Cukai / Hasil Wilayah 85.46 84.72 91.30 89.17 68.73Jumlah 20,884.99 20,329.45 21,697.29 25,309.36 23,038.796.1.2. Sebagai jabatan pemungut hasil yang kedua terbesar, Jabatan Kastam telahmelaksanakan kaedah pungutan hasil dengan menggunakan sistem berkomputeriaitu Sistem Maklumat Kastam (SMK). Sistem ini yang telah mula beroperasisemenjak awal tahun 1995 dilaksanakan secara electronic data interchange di manapengikraran import dan eksport dihantar secara elektronik ke SMK melalui rangkaian89TERHAD


TERHADDagang*Net. SMK dibangunkan dalam 3 fasa dan telah disiapkan antara tempohtahun 1998 hingga 2004 dengan kos berjumlah RM290.12 juta.6.1.3. Semua pengimport/pengeksport yang berurusan dengan Jabatan Kastamboleh memasukkan maklumat borang ikrar terus ke dalam SMK untuk diprosessecara interaktif. Sistem ini terdiri daripada 4 aplikasi utama iaitu Aplikasi Kastam,Aplikasi Cukai Dalaman, Aplikasi Perakaunan Hasil dan Aplikasi Pencegahan sepertiberikut :-a. Aplikasi Kastam memberi kemudahan kepada semua pihak yang berurusandengan Jabatan Kastam sama ada secara langsung atau tidak langsung. Pihakpihakyang terlibat termasuklah ejen perkapalan/penerbangan, ejenpenghantaran dan agensi Kerajaan yang terlibat dalam urusan import/eksport dipelabuhan/lapangan terbang. Antara kemudahan yang disediakan ialah :-• Penyaluran maklumat manifes dan jadual pelayaran/penerbangan secaraautomatik kepada ejen perkapalan/penerbangan.• Imbangan manifes dan pengiraan cukai dilakukan secara automatik.• Kemasukan data borang ikrar kastam secara elektronik oleh ejenpenghantar.• Pemberian kelulusan oleh agensi-agensi Kerajaan di pelabuhan/lapanganterbang secara elektronik.b. Aplikasi Cukai Dalaman dibangunkan bagi memudahkan pungutan duti eksais,petroleum, cukai jualan dan cukai perkhidmatan dengan mengisi dokumenberkenaan secara elektronik. Bagaimanapun, sistem ini hanya berfungsi diWilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor Bahru dan Pelabuhan Klang.c. Aplikasi Perakaunan Hasil terdiri daripada 10 modul iaitu Personel ComputerPoint of Sales (PC POS) dan Kutipan Hasil/ PC POS Levi; Bill of Demand danBayaran Ansuran; Jaminan Bank dan Bon Am; Pemeriksaan Akaun; Rayuan,Remisi dan Hapus kira; Perintah Tetap Kewangan 3 dan Tindakan Sivil; Skrutini;Tuntutan Pulang Balik/Tarik Balik; PC POS Offline dan Multiple Electronic FundTransfer.d. Aplikasi Pencegahan mengandungi 8 modul terdiri daripada Laporan Maklumat,Laporan Penyiasatan, Ekshibit, Hadiah, Rayuan, Intelligence dan Analisis,Kompaun dan E-mel Pencegahan.Hubung kait antara 4 aplikasi tersebut adalah seperti di rajah berikut :-90TERHAD


TERHADRAJAH 6.1HUBUNGAN ANTARA APLIKASI-APLIKASI SISTEM MAKLUMAT KASTAMPENCEGAHANKASTAM- Sea Mode- Sea Mode - Free Zone- Air Mode- Air Mode - Free Zone- Road Mode- PetroleumPENCEGAHAN- Laporan Maklumat- Laporan Penyiasatan- EkshibitHadiah- Rayuan- Intelligence dan Analisis- Kompaun- E-mel PencegahanKASTAMCUKAIDALAMANPERAKAUNAN HASIL- Bill Of Demand Dan Bayaran Ansuran- Rayuan, Remisi Dan Hapus kira- PC POS Dan Kutipan Hasil/PC POS Levi- Pulang Balik/Tarik Balik- Multiple Electronic Fund Transfer- Jaminan Bank Dan Bon Am- Skrutini- Pemeriksaan Akaun- Perintah Tetap Kewangan 3 DanTindakan Sivil- PC POS OfflinePERAKAUNANHASILCUKAI DALAMAN- Cukai Jualan- Cukai Perkhidmatan- Eksais/PetroleumNota :- PC Pos - Personel Computer Point Of Sales SMK - Sistem Maklumat Kastam6.2. OBJEKTIF PENGAUDITANPengauditan ini dijalankan untuk menentukan sama ada pengurusan perakaunan hasilmelalui Sistem Maklumat Kastam telah dirancang dan dilaksanakan dengan cekap danteratur serta mencapai objektif yang ditetapkan.6.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITANPengauditan ini meliputi aspek pelaksanaan dan operasi Aplikasi Perakaunan Hasilyang dibangunkan di bawah Sistem Maklumat Kastam (SMK). Pengauditan telahdijalankan di Ibu Pejabat Jabatan Kastam dan 6 Cawangan Kastam Negeri iaitu Johor,Pulau Pinang, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Pahang dan Sabahdengan menyemak fail, rekod dan dokumen bagi tempoh tahun 2004 hingga 2006.Temu bual dan perbincangan dengan pegawai yang berkenaan juga telah dibuat.Lawatan ke 38 stesen kastam telah dijalankan untuk melihat pelaksanaan danpenggunaan modul-modul Aplikasi Perakaunan Hasil.91TERHAD


TERHAD6.4. PENEMUAN AUDITPengauditan yang dijalankan antara bulan November 2006 hingga Januari 2007mendapati perkara seperti berikut :-6.4.1. Pengurusan Projek6.4.1.1. Di peringkat Ibu Pejabat Jabatan Kastam, Cawangan TeknologiMaklumat bertanggungjawab memastikan pelaksanaan SMK berjalan lancar danmemenuhi keperluan Jabatan. Cawangan ini yang diletakkan di bawah BahagianPerancangan Korporat dan mempunyai 59 jawatan diketuai oleh Haji MhdSubree bin Ishak, Timbalan Pengarah Gred W54. Cawangan ini dibahagikankepada 6 unit iaitu Unit Urusetia, Unit Operasi, Unit Aplikasi Kastam, UnitAplikasi Cukai Dalaman, Unit Aplikasi Pencegahan dan Unit AplikasiPerakaunan Hasil. Setiap unit diketuai oleh seorang pegawai Gred W48 kecualiUnit Operasi diketuai oleh pegawai Gred F48. Struktur organisasi CawanganTeknologi Maklumat adalah seperti di carta berikut :-CARTA 6.2STRUKTUR ORGANISASI CAWANGAN TEKNOLOGI MAKLUMATDI PERINGKAT IBU PEJABAT DAN NEGERI- KEDUDUKAN PADA 31 DISEMBER 2006KETUA PENGARAH KASTAMGred Turus IIIDato’ Sri Haji Abd. Rahman Bin Abd. HamidTIMBALAN KETUAPENGARAH KASTAM(PENCEGAH)Gred JUSA BDato’ Haji Mohamed Khalid Bin Haji YusufTIMBALAN KETUAPENGARAH KASTAM(PENGURUSAN)Gred JUSA BDato’ Haji Wazir Bin Haji MuazTIMBALAN KETUAPENGARAH KASTAM(OPERASI)Gred JUSA BDato’ Haji Ibrahim Bin Haji JaaparPENGARAH KASTAMPERINGKAT NEGERIGred JUSA C/W54/W52/W48PENGARAHPERANCANGAN KORPORATGred JUSA CHarun Bin YacobPENGARAH PENGURUSANSUMBER MANUSIA DAN KEWANGANGred JUSA CDato’ Haji Abdul Karim Bin Mohd HanapiahUNIT TEKNOLOGIMAKLUMAT NEGERITIMBALAN PENGARAHCAWANGAN TEKNOLOGI MAKLUMATGred W54Haji Mhd Subree Bin IshakUNIT URUSETIAGred W48Haji Liah Bin OmarUNIT OPERASIGred F48Ruziah Binti MokhtarUNIT APLIKASI PENCEGAHANGred W48(Kosong)UNIT APLIKASI KASTAMGred W48Marianne Wong Mee WanUNIT APLIKASI PERAKAUNAN HASILGred W48Mahani Binti YahyaUNIT APLIKASI CUKAI DALAMANGred W48Zaidah Binti Mohd NoorBahagian Yang Terlibat Dalam Aktiviti Ini.92TERHAD


TERHAD6.4.1.2. Di peringkat negeri/stesen kastam, hanya seorang pegawai dari UnitTeknologi Maklumat ditugaskan untuk menyelia SMK. Antara tanggungjawabpegawai tersebut adalah menguji, mengagih, memasang dan mengesahkanpenerimaan perkakasan komputer, mengawasi urusan pembaikan danpenyenggaraan komputer SMK oleh pihak vendor dan mengatur latihan kepadapengguna melalui kerjasama Cawangan Teknologi Maklumat, Ibu Pejabat.6.4.1.3. Jawatankuasa Pemandu ICT ditubuhkan di peringkat Ibu PejabatJabatan Kastam pada tahun 2000 dengan dipengerusikan oleh Ketua PengarahKastam dan dianggotai oleh semua Timbalan Ketua Pengarah, PengarahBahagian dan Pengarah Kastam Negeri. Bidang tugas utama Jawatankuasa iniadalah merancang, menyelaras pelaksanaan projek pengkomputeran,memantau perkembangan projek dan mengemukakan laporan kemajuan. Disamping itu, Jawatankuasa tersebut juga mewujudkan pasukan kerja mengikutkeperluan seperti Pasukan Projek SMK dan Pasukan Projek MembangunkanPelan Strategik Teknologi Maklumat.6.4.2. Pelan Induk Pelaksanaan SMK6.4.2.1. Pelan induk pelaksanaan SMK telah disediakan pada bulan Mac 1989dengan matlamat membangunkan sistem komputer yang dirangkaikan antarasatu sama lain di seluruh negara merangkumi keseluruhan fungsi JabatanKastam. Pelan ini telah diluluskan pada bulan Disember 1989 dan sejumlahRM43.62 juta diperlukan bagi melaksanakan projek tersebut. Antara kandunganyang terdapat dalam pelan induk berkenaan adalah sistem komputer yangdicadangkan dan justifikasi projek. Pelan tersebut juga menyatakan projek akandilaksanakan dalam 4 fasa seperti berikut :-JADUAL 6.1PELAN PELAKSANAAN SMKFASA TEMPOH PEJABAT KASTAM YANG DILIPUTI1 April 1990 - September 1991 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Dan Selangor.2 Oktober 1991 - Mac 1992 Pulau Pinang, Pahang, Perak, Kedah Dan Perlis.3 April 1992 - September 1992 Ibu Pejabat, Sabah, Sarawak Dan Lapangan Terbang Subang.4 Oktober 1992 - Mac 1993 Johor, Terengganu, Kelantan, Negeri Sembilan Dan Melaka.6.4.2.2. Jabatan Kastam juga telah memutuskan pembangunan aplikasi sistemkomputer dibuat secara turnkey tanpa melibatkan pertambahan kakitanganteknikal.6.4.3. Pelantikan Vendor6.4.3.1. Pelantikan vendor bagi membangunkan projek SMK fasa 1 dibuatsecara tawaran tender terbuka pada tahun 1992 di mana 21 tawaran telahditerima. Syarikat Edaran Komputer Sdn. Bhd. (Syarikat Edaran) telah dilantikoleh Lembaga Tender Kementerian Kewangan. Syarikat ini mempunyai modalberbayar berjumlah RM25 juta dan dipengerusikan oleh Tan Sri Tajudin bin93TERHAD


TERHADRamli. Kontrak bagi fasa 1 bernilai RM15.96 juta telah ditandatangani olehSyarikat Edaran dengan Ketua Pengarah Kastam bagi pihak Kerajaan Malaysiapada bulan Julai 1992. Tempoh kontrak adalah dari bulan Julai 1992 hinggaNovember 1993. Mengikut kontrak, kontraktor berkenaan perlu menyediakantapak projek, membangun sistem, membekalkan perkakasan, pemasanganperisian, menguji dan melatih kakitangan Kastam di sekitar Lembah Klang.6.4.3.2. Bagi meneruskan pelaksanaan projek SMK fasa 2, Jabatan Kastamtelah mencadangkan kepada Perbendaharaan Malaysia untuk mengadakanrundingan terus dengan syarikat yang sama (Syarikat Edaran) dengan alasanberikut :-a. Sistem ini diperlukan segera memandangkan Stesen KLIA Kargo mulaberoperasi pada bulan Jun 1998.b. Syarikat Edaran telah menunjukkan prestasi yang baik bagi pembangunansistem terdahulu iaitu Sistem Cukai Dan Urusan Kutipan Serta Analisa Ikrar.c. Memandangkan SMK merupakan satu sistem yang berintegrasi, JabatanKastam berkeyakinan syarikat yang sama berkemampuan untuk membuatpengubahsuaian dan peningkatan yang diperlukan kepada sistem aplikasiyang sedia ada.d. Pelaksanaan SMK-Dagang*Net Interface yang menghubungkan SMKdengan pelanggan-pelanggan Kastam seperti Jabatan-jabatan Kerajaan lain,ejen penghantaran dan ejen perkapalan perlu disegerakan kerana ProjekPort Klang Community System (PKCS) telah dilancarkan oleh EDI (Malaysia)Sdn. Bhd. pada bulan April 1994 tetapi Jabatan Kastam belum dapatmenyokong projek PKCS kerana ketiadaan interface.6.4.3.3. Perbendaharaan Malaysia telah bersetuju dengan cadangan JabatanKastam bagi mengadakan rundingan terus dengan Syarikat Edaran. KontrakSMK fasa 2 bernilai RM87.30 juta telah ditandatangani antara vendor tersebutdengan Ketua Setiausaha Perbendaharaan pada bulan Jun 1998. Projek fasa 2perlu dilaksanakan mulai bulan Jun 1998. Bagaimanapun, kontrak tersebut tidakmenetapkan tarikh projek ini perlu disiapkan dan hanya menyatakan projek initamat dalam tempoh 24 bulan atau sehingga tarikh Sijil Penerimaan Akhirdikeluarkan oleh Jabatan Kastam. Mengikut kontrak, syarikat berkenaan perlumembangunkan pusat kerangka utama di Ibu Pejabat Putrajaya, PelabuhanKlang, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) dan TanjungKupang, Johor.6.4.3.4. Setelah fasa 1 dan 2 selesai, Kementerian Kewangan bersetujumeluluskan permohonan Jabatan Kastam untuk memperluaskan SMK ke semuastesen kastam melalui pelaksanaan fasa 3 dengan melantik Syarikat Edaransecara rundingan terus. Bagaimanapun, modul-modul aplikasi SMK yang akandipasang di stesen kastam berkenaan adalah mengikut keperluan berdasarkankepada fungsi masing-masing. Kontrak bagi melaksanakan fasa 3 bernilai94TERHAD


TERHADRM156.68 juta ditandatangani pada 30 Oktober 2001 antara Syarikat Edarandengan Ketua Pengarah Kastam. Mengikut kontrak, projek fasa 3 perludilaksanakan dalam tempoh bulan Oktober 2001 hingga Oktober 2003.6.4.3.5. Selain daripada menetapkan syarat-syarat di atas, kontrak tersebutjuga menetapkan perkara-perkara berikut :-a. Bon PelaksanaanBon Pelaksanaan diperlukan sebagai jaminan terhadap prestasi dan keupayaanvendor memenuhi semua tanggungjawabnya seperti mana yang dinyatakandalam kontrak. Didapati Syarikat Edaran telah mengemukakan BonPelaksanaan dalam bentuk jaminan bank bernilai 5% daripada jumlah kontrakdalam tempoh 14 hari dari tarikh Surat Setuju Terima dikeluarkan bagi kontrakfasa 1, 2 dan 3.b. Latihani. Kontrak SMK fasa 2 menghendaki vendor memberi latihan dalam kerjakepada kakitangan Jabatan Kastam semasa sistem dibangunkan sebagaiproses peralihan teknologi dan untuk meningkatkan pengetahuan merekatentang operasi dan penyenggaraan sistem komputer yang dibekalkan dandipasang. Daripada sejumlah RM719,781 yang telah dibayar kepadavendor untuk tujuan latihan, pihak Audit hanya dapat mengesahkan 70latihan yang diberikan kepada 679 kakitangan Jabatan Kastammelibatkan kos berjumlah RM710,772.ii. Kontrak SMK fasa 1 dan 2 juga menetapkan pembangunan sistem adalahbercorak pembangunan bersama iaitu vendor perlu melaksanakan peralihanteknologi dan know-how kepada semua peringkat pegawai Jabatan Kastamdalam bidang khusus. Mengikut laporan Pasukan Petugas SMK, didapatipegawai komputer dari Cawangan Teknologi Maklumat tidak terlibatsecara langsung dalam reka bentuk dan pembangunan sistem aplikasi.Vendor tidak berjaya melaksanakan peralihan teknologi dan know-howkepada semua peringkat pegawai Jabatan Kastam khususnya dalambidang pengurusan projek, reka bentuk sistem, sistem pengurusanpangkalan data, sistem tuning dan penyenggaraan sistem. Dengantiadanya peralihan teknologi, Jabatan Kastam bergantung sepenuhnyakepada vendor untuk mengendali dan menyenggarakan projek SMK.c. Ganti RugiVendor boleh dikenakan denda minimum sebanyak 5% ke atas nilai sistemkomputer yang belum diserahkan sebagai pampasan. Selain itu, JabatanKastam berhak mengganti kekurangan pembekalan peralatan komputer darisumber lain dan menuntut perbezaan kos daripada vendor.95TERHAD


TERHAD6.4.4. Prestasi Projek Secara Keseluruhan6.4.4.1. Pelaksanaan projek SMK bagi ketiga-tiga fasa lewat disiapkan antara12 hingga 52 bulan. Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-FASAHARGAKONTRAK ASAL(RM Juta)JADUAL 6.2PRESTASI PELAKSANAAN PROJEK SMKTARIKH SEPATUT SIAPMENGIKUT KONTRAKTARIKH SEBENARSIAPTEMPOHKELEWATAN(Bulan)1 15.96 November 1993 Mac 1998 522 87.30 Jun 2000 Oktober 2001 163 156.68 Oktober 2003 November 2004 12JUMLAH 259.946.4.4.2. Semakan Audit mendapati antara faktor yang menyebabkan kelewatantersebut adalah kerana kerja-kerja tambahan diperlukan bagi fasa 1 dan 2seperti berikut :-a. Mengikut kontrak SMK fasa 1, vendor berkenaan perlu menyediakan tapakprojek, membangun sistem, membekalkan perkakasan, pemasanganperisian, menguji dan melatih kakitangan Kastam di sekitar Lembah Klangiaitu Ibu Pejabat Jalan Duta, Pusat Bandar Damansara, Lapangan TerbangSubang dan Wisma Kastam Pelabuhan Klang. Bagaimanapun, JabatanKastam menandatangani 8 kontrak tambahan bernilai RM27.04 juta denganSyarikat Edaran untuk melaksanakan kerja-kerja yang tidak termasuk dalamkontrak asal. Nilai kontrak tambahan tersebut adalah melebihi 15% daripadakos asal. Kerja-kerja tambahan tersebut adalah seperti di jadual berikut :-TARIKH KONTRAKTAMBAHANDITANDATANGANIJADUAL 6.3KONTRAK TAMBAHAN SMK FASA 1KOS(RM Juta)SKOP KERJA25.11.1992 1.64 Tambahan infrastruktur bagi LAN dan WAN.02.03.1993 0.52 Tambahan pakej perisian (Wordstar/Lotus 123/Pagemaker).02.11.1994 7.3328.02.1995 4.56Tambahan bilangan komputer untuk perluasan AplikasiPencegahan ke seluruh negara.09.05.1996 2.29 Peningkatan sistem aplikasi.31.12.1996 2.35 Peningkatan sistem komputer.31.12.1997 7.0503.03.1998 1.30 Tambahan peralatan di KLIA.JUMLAH 27.04Projek SMK-Dagang*Net Interface bagi pelaksanaan electronic datainterchange (EDI) melibatkan kajian impak, perolehan perkakasanEDI communication server dan pengubahsuaian program.Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA)dihubungkan ke kerangka utama di Lapangan Terbang Subang.b. Selain daripada membangunkan pusat kerangka utama di Ibu PejabatPutrajaya, Pelabuhan Klang, Lapangan Terbang Antarabangsa KualaLumpur (KLIA) dan Tanjung Kupang, Johor di bawah kontrak SMK fasa 2,terdapat 2 kontrak tambahan bernilai RM3.14 juta masing-masingnya telah96TERHAD


TERHADditandatangani pada bulan April 2000 dan Mac 2001 untuk membekal,menghantar, memasang, menguji, mentauliah, mendokumen danmelaksanakan kerja-kerja sokongan sistem komputer dan rangkaian bagiAkademi Kastam Malaysia di Melaka dan Stesen Kastam Tanjung Pelepas,Johor.Pada pandangan Audit, projek SMK tidak dirancang dengan baikmenyebabkan 10 kontrak tambahan perlu ditandatangani untukmenyediakan kemudahan tambahan yang tidak diambil kira semasaperancangan projek asal. Kelemahan perancangan tersebut bukan sajamenyebabkan projek lewat disiapkan malahan kos projek turut meningkatdaripada RM259.94 juta kepada RM290.12 juta.6.4.4.3. Bagi projek SMK fasa 3, sungguhpun projek lewat disiapkan selama 12bulan, namun tiada bukti yang menunjukkan denda dikenakan terhadapkontraktor seperti mana yang ditetapkan dalam syarat kontrak.6.4.5. Prestasi Pelaksanaan Sistem Maklumat Kastam6.4.5.1. Mengikut kontrak, aplikasi SMK perlu diperluaskan kepada semua 298stesen kastam di seluruh negara di bawah fasa 3. Berdasarkan kepada laporanyang disediakan oleh Cawangan Teknologi Maklumat, adalah didapati prestasipelaksanaan SMK adalah seperti berikut :-a. Aplikasi Kastam sungguhpun telah dilaksanakan di semua 298 stesenkastam, namun di 46 stesen aplikasinya tidak dapat berfungsi dengansepenuhnya. Didapati ada di antara perkakasan komputer bagi sistemtersebut yang dibekalkan telah pun obsolete.b. Aplikasi Cukai Dalaman telah dibangunkan di Selangor dan WilayahPersekutuan Kuala Lumpur di bawah fasa 1 dan telah diguna pakaisepenuhnya. Manakala aplikasi ini hanya diperluaskan ke Johor pada tahun2004 atas permintaan Pejabat Pengarah Kastam Negeri Johor.c. Aplikasi Pencegahan telah diguna pakai di seluruh negara.d. Bagi Aplikasi Perakaunan Hasil, didapati ia hanya siap dibangunkan padatahun 2000 di bawah kontrak SMK fasa 2 dan Sijil Penerimaan Akhir telahdikeluarkan secara berperingkat bagi setiap modul seperti di Jadual 6.4 danaplikasi tersebut telah diperluaskan ke 212 stesen kastam di bawah SMKfasa 3. Bagaimanapun, lawatan Audit ke 6 negeri mendapati beberapastesen kastam tidak dipasang dengan modul-modul perakaunan hasilyang diperlukan seperti modul Tuntutan Pulang Balik/Tarik Balik Cukai;modul Bill Of Demand Dan Bayaran Ansuran; modul Jaminan Bank DanBon Am, modul Multiple EFT dan PC POS Offline. Ini menyebabkanstesen kastam berkenaan perlu melaksanakan fungsinya secara manual.Kedudukan stesen yang tidak dipasang dengan modul tersebut adalahseperti di Jadual 6.5.97TERHAD


TERHADJADUAL 6.4PENGELUARAN SIJIL PENERIMAAN AKHIR APLIKASI PERAKAUNAN HASILMODULTARIKH SIJIL DIKELUARKANSkrutini 23.03.2000Jaminan Bank Dan Bon Am 05.05.2000Tuntutan Pulang Balik/Tarik Balik 30.08.2000Multiple Electronic Fund Transfer 05.09.2000Bill of Demand Dan Bayaran Ansuran 09.09.2000PC POS Dan Kutipan Hasil/PC POS Levi 23.09.2000PC POS Offline 23.09.2000Pemeriksaan Akaun 25.09.2000Perintah Tetap Kewangan 3 Dan Tindakan Sivil 27.10.2000Rayuan, Remisi Dan Hapus Kira 25.11.20006.4.5.2. Semakan Audit selanjutnya terhadap tahap penggunaan AplikasiPerakaunan Hasil mendapati perkara berikut :-a. Mengikut laporan yang disediakan oleh Cawangan Teknologi Maklumat,adalah didapati hanya 114 daripada 212 stesen kastam telah menggunakanAplikasi Perakaunan Hasil sepenuhnya. Ini adalah kerana sebahagian besarpihak yang terlibat seperti lain-lain agensi Kerajaan, ejen penghantaran/perkapalan, pengimport dan pengeksport serta pengurus gudang berlesen/persendirian/awam masih belum bersedia untuk melaksanakan modul-modultertentu di dalam Aplikasi Perakaunan Hasil.b. Pengauditan yang dijalankan di 38 stesen di 6 negeri mendapati tahappenggunaan modul-modul Aplikasi Perakaunan Hasil adalah kurangmemuaskan. Modul-modul berkenaan tidak digunakan sepenuhnya dibeberapa stesen kastam kerana SMK telah dibangunkan dalampersekitaran Disk Operating System (DOS) yang tidak mesra penggunadi mana pengguna hanya dapat melihat satu tetingkap berbandingdengan windows based yang membolehkan pengguna melihatbeberapa tetingkap pada sesuatu masa. Selain itu, ada anggota yangtidak mendapat latihan yang secukupnya untuk menggunakan aplikasiyang dibangunkan. Berdasarkan kepada maklum balas yang diterimadaripada anggota stesen yang dilawati, Aplikasi Perakaunan Hasil tidakdigunakan sepenuhnya juga kerana tiada arahan dari pihak atasan. Statuspenggunaan Aplikasi Perakaunan Hasil di 38 stesen kastam di 6 negeri yangdilawati adalah seperti di jadual berikut :-98TERHAD


TERHADJADUAL 6.5RINGKASAN KEDUDUKAN PENGGUNAAN APLIKASI PERAKAUNAN HASILNEGERISTESEN KASTAMTUNTUTAN PULANG BALIK/TARIK BALIKBILL OF DEMAND DANBAYARAN ANSURANJAMINAN BANK DAN BON AMRAYUAN, REMISIDAN HAPUS KIRAPC POS DAN KUTIPAN HASILMULTIPLE EFTPEMERIKSAAN AKAUNPTK 3 & TINDAKAN SIVILPC POS OFFLINEPC POS LEVIPulauPinangPahangJohorSabahSelangorKualaLumpurCawangan Perakaunan Hasil X X √ X TB TB TB X TB TBCawangan Cukai Dalaman X X TP X √ TB TB X TP TBCawangan Import/Eksport North ButterworthContainer TerminalX X √ TB √ TP TB X TP TBCawangan Import/Eksport Bagan Dalam X X √ TB √ TP TB X TP TBBahagian Pemeriksaan Akaun X X TB TB TB TB SA TB TB TBKompleks Kargo Udara Kedua X X √ TB √ TP TB X TP TBZon Bebas Malaysia Airport Berhad X X √ TB √ TP TB X TP TBCawangan Perakaunan Hasil X TP X X TB TB TB X TB TBCawangan Cukai Dalaman X TP X X X TB TB X TP TBCawangan Import/Eksport X TP X TB X TP TB X TP TBBahagian Pemeriksaan Akaun X TP X TB TB TB SA TB TB TBPencegah X TP X TB TB TB TB X TB TBPelabuhan Kuantan X TP X TB X TP TB X TP TBCawangan Perakaunan Hasil X X √ X TB TB TB X TB TBBahagian Pemeriksaan Akaun X X √ TB TB TB SA TB TB TBCawangan Cukai Dalaman X √ √ X √ TB TB X √ TBKompleks Kastam Tanjung Kupang X X √ TB √ TP TB X √ √Pelabuhan Tanjung Pelepas X X √ TB √ TP TB X √ TBPelabuhan Pasir Gudang X X √ TB √ P TB X √ TBWisma Kastam Tanjung Puteri X X √ TB √ TP TB X √ √Pelabuhan Kota Kinabalu X TP √ TB √ TP TB X TP TBCawangan Perakaunan Hasil X TP √ X TB TB TB X TB TBBahagian Pemeriksaan Akaun X TP √ TB TB TB SA TB TB TBCawangan Cukai Dalaman X TP TP X √ TB TB X TP TBMAS Kargo Kota Kinabalu X TP √ TB √ TP TB X TP TBPusat Mel Dan Kurier Kota Kinabalu X TP TB TB √ TB TB X TP TBStesen Menumbok TB TP √ TB X TB TB TB TP TBStesen Sipitang TB TP √ TB √ TB TB TB TB TBCawangan Perakaunan Hasil Pelabuhan Barat X √ √ X TB TB TB X TB TBBahagian Pemeriksaan Akaun Pelabuhan Barat X X TB TB TB TB SA TB TB TBCawangan Cukai Dalaman Pelabuhan Barat X √ √ X √ TB TB X TP TBCawangan Import / Eksport Pelabuhan Barat X X √ TB √ √ TB X TP TBCawangan Import / Eksport Pelabuhan Utara X X √ TB √ √ TB X TP TBCawangan Import/Eksport KLIA Kargo X X √ TB √ √ TB X TP TBCawangan Cukai Dalaman KLIA X X √ X √ TB TB X TP TBCawangan Cukai Dalaman Wilayah Persekutuan X √ √ X √ TB TB X TP TBCawangan Perakaunan Hasil Wilayah Persekutuan X √ √ X TB TB TB X TB TBBahagian Pemeriksaan Akaun Wilayah Persekutuan X X TB TB TB TB SA TB TB TBNota :- √ : Digunakan X : Tidak Digunakan TB : Tidak Berkenaan SA : Stand AloneP: Pilot TP : Tidak Pasang PKT 3 : Perintah Tetap KewanganEFT : Electronic Fund TransferPC Pos : Personel Computer Point Of Sales99TERHAD


TERHADc. Semakan Audit selanjutnya terhadap penggunaan setiap modul AplikasiPerakaunan Hasil di 6 negeri yang dilawati mendapati perkara berikut :-i. Modul Tuntutan Pulang Balik/Tarik Balik (Refund/Drawback)• Akta Kastam 1967, Akta Cukai Jualan 1972, Akta Cukai Perkhidmatan1975 dan Akta Eksais 1976 memberi kebenaran kepada Jabatan Kastammembuat tuntutan cukai yang terkurang dibayar. Akta berkenaan jugamembenarkan pembayar cukai menuntut balik cukai yang telah dibayar.Antara sebab pembayaran balik dan tuntutan cukai berlaku adalahseperti salah taksiran, salah menggunakan kadar pertukaran mata wangasing, salah kiraan, kesilapan dalam membayar sewa gudang danpulang balik cukai ke atas dagangan yang dimusnahkan. Fungsi modulTuntutan Pulang Balik/Tarik Balik dibangunkan ialah bagi memudahkanmaklumat tuntutan pulang balik/tarik balik cukai diperjeniskan mengikutjenis tuntutan seperti tuntutan am, duti import, subsidi dan duti petroleum.• Pemeriksaan Audit mendapati pendaftaran tuntutan pulang balik/tarikbalik cukai kastam di Selangor dan Wilayah Persekutuan KualaLumpur dibuat melalui sistem dan juga secara manual manakala dinegeri lain masih dibuat secara manual sepenuhnya. Bagaimanapun,laporan mengenai maklumat yang didaftarkan ke dalam modul ini yangdiperlukan oleh stesen kastam Selangor dan Wilayah Persekutuan KualaLumpur tidak dapat dijanakan dan proses pembayaran tidak dapatdibuat. Sehubungan ini, pembayaran masih perlu dibuat oleh BahagianKewangan di peringkat negeri melalui sistem e-SPKB, Jabatan AkauntanNegara.• Mengikut Piagam Pelanggan Bahagian Perkhidmatan Teknik JabatanKastam Negeri Selangor, tempoh memproses permohonan tuntutanpulang balik dan tarik balik cukai adalah selama 21 hari bekerja dengansyarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap. Semakan Auditterhadap 25 baucar bayaran mendapati 8 tuntutan cukai lewat dijelaskanantara 62 hingga 152 hari seperti di jadual berikut :-JADUAL 6.6KELEWATAN PEMBAYARAN TUNTUTAN PULANG BALIK/TARIK BALIK CUKAI KASTAMSYARIKATTARIKHMOHONTUNTUTANTARIKHTUNTUTANDIBAYARJUMLAH(RM)TEMPOHKELEWATAN(Hari)Hunter Douglas (M) Sdn. Bhd. 07.07.2005 21.03.2006 21.831 152P.I.E. Control Sdn. Bhd. 25.10.2005 23.03.2006 11,489 77Hudson Foods (M) Sdn. Bhd. 27.10.2005 14.03.2006 1,484 68C.B. Industrial Product Sdn. Bhd. 28.10.2005 21.03.2006 459,132 73Klang Hock Plastic Industries Sdn. Bhd. 08.11.2005 23.03.2006 125,138 72Klang Hock Plastic Industries Sdn. Bhd. 22.11.2005 23.03.2006 173,845 62UMW Toyota Motor Sdn. Bhd. 25.11.2005 24.03.2006 85,278 64Nestle Manufacturing (M) Sdn. Bhd. 07.12.2005 23.03.2006 13,518 72JUMLAH 891,715100TERHAD


TERHADii. Modul Bill Of Demand Dan Bayaran AnsuranAkta Kastam 1967, Akta Cukai Jualan 1972, Akta Cukai Perkhidmatan 1975,Akta Eksais 1976 dan Akta Levi Keuntungan Luar Biasa 1998 membenarkanPengarah Kastam mengeluarkan bil tuntutan terhadap syarikat/pengilangyang gagal membayar cukai, penalti, surcaj dan levi barangan danperkhidmatan bercukai dalam tempoh yang ditetapkan. Bayaran perludijelaskan dalam tempoh 14 hari dari tarikh bil tuntutan dikeluarkan. DalamAplikasi Perakaunan Hasil, modul Bill Of Demand yang dibangunkan adalahbagi mendaftarkan syarikat/pengilang yang gagal menjelaskan cukai dalamtempoh yang ditetapkan supaya tuntutan cukai dibuat oleh BahagianKastam/Bahagian Cukai Dalaman/Bahagian Pencegahan secara automatik.Di samping itu, modul ini boleh mencetak bil tuntutan untuk dihantar kepadasyarikat/pengilang dan menjana laporan yang berkaitan. Ia juga dapatmenyelenggarakan maklumat syarikat/pengilang yang diluluskan olehPengarah Kastam Negeri untuk membayar tunggakan cukai secara ansuranatas rayuan yang dikemukakan. Maklumat yang terkandung dalam modulBayaran Ansuran pula antaranya ialah senarai syarikat/pengilang yangdiluluskan pembayaran secara ansuran, tarikh pembayaran ansurandilakukan dan status pembayaran. Maklumat ini adalah diperlukan bagitujuan memantau bayaran cukai secara ansuran. Semakan Audit di 38stesen kastam di 6 negeri mendapati perkara berikut :-• Bahagian Kastam dan Bahagian Pencegahan di semua negeri yangdilawati tidak menggunakan modul Bill Of Demand untukmengeluarkan bil tuntutan. Sebaliknya, bil tersebut dikeluarkan secaramanual. Keadaan yang sama juga berlaku di Bahagian Cukai Dalaman diPulau Pinang, Pahang dan Sabah. Didapati modul tersebut hanyadilaksanakan di Bahagian Cukai Dalaman Selangor, WilayahPersekutuan Kuala Lumpur dan Johor. Demikian juga bagi modulBayaran Ansuran, ia belum digunakan secara menyeluruh danhanya digunakan di Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpurdan Johor. Bagi 3 negeri lain pula, ia masih menggunakan daftar yangdiselenggarakan secara manual.• Modul Bill of Demand dan Bayaran Ansuran selain berupayamengeluarkan notis tuntutan cukai secara auto-generated dan untuktujuan pemantauan terhadap bayaran cukai secara ansuran, ia jugaboleh digunakan untuk mengumpul maklumat tunggakan hasil dari setiapcawangan/bahagian di peringkat negeri bagi penyediaan Laporan AkaunBelum Terima. Bagaimanapun, kemudahan ini juga tidak digunakan.Sebaliknya semua cawangan/bahagian di peringkat negerimengemukakan laporan tunggakan hasil secara manual untukdisatukan oleh Cawangan Perakaunan Hasil Negeri yang kemudiannyamengemukakannya ke Ibu Pejabat Jabatan Kastam.101TERHAD


TERHADPada pandangan Audit, memandangkan tunggakan hasil JabatanKastam adalah berjumlah RM340.27 juta bagi tempoh tahun 2002hingga 2006, Jabatan Kastam sepatutnya memastikan modul Bill OfDemand Dan Bayaran Ansuran digunakan sepenuhnya bagimemudahkannya mengesan pembayar cukai yang lewat membayarcukai di samping memantau kedudukan tunggakan mereka.iii. Modul Jaminan Bank Dan Bon AmModul Jaminan Bank Dan Bon Am dibangunkan untuk mendaftarkan semuajaminan bank yang diterima dari syarikat/pengilang bagi menjaminpembayaran cukai kastam dibuat terhadap barangan bercukai yangdipindahkan dari satu zon bebas cukai/gudang berlesen ke zon bebascukai/gudang berlesen yang lain. Sekiranya sesuatu nilai jaminan bankkurang daripada nilai cukai yang perlu dijelaskan, transaksi di dalam sistemberkenaan tidak boleh diteruskan. Jika keadaan tersebut berlaku, PegawaiKastam akan memaklumkan syarikat/pengilang berkenaan supayamenambah nilai jaminan bank. Pihak Audit mendapati semua stesenkastam yang dilawati mendaftarkan jaminan bank denganmenggunakan sistem yang dibangunkan kecuali Cawangan CukaiDalaman Pulau Pinang dan kesemua 6 stesen kastam di Pahang.iv. Modul Multiple Electronic Fund Transfer• Modul Multiple Electronic Fund Transfer (EFT) dibangunkan bagimembolehkan pembayaran cukai dilakukan secara elektronik. Bagimelaksanakan urusan transaksi ini, proses yang terlibat adalah sepertiberikut :-- Ejen/pembayar cukai perlu mengisytiharkan barangan yangdiimport/eksport secara elektronik di mana maklumat akan disalurkanmelalui penyediaan kemudahan iaitu Dagang*Net.- Melalui Dagang*Net juga, maklumat tersebut akan disalurkan kepadastesen kastam berkenaan untuk kelulusan mengimport/mengeksportbarangan dan mendapatkan nilai cukainya.- Stesen kastam akan memaklumkan kelulusan dan nilai cukaidagangan yang perlu dibayar melalui sistem yang sama.Ejen/pembayar cukai akan memaklumkan bank masing-masingsupaya mengkreditkan sejumlah wang ke dalam akaun JabatanKastam di Bank Negara Malaysia.- Seterusnya bank ejen/pembayar cukai akan memaklumkanmengenai bayaran yang telah dibuat kepada stesen kastamberkenaan melalui sistem yang sama. Stesen kastam berkenaanakan mengeluarkan resit kepada ejen/pembayar cukai bagipembayaran tersebut.102TERHAD


TERHAD• Secara umumnya, penggunaan modul Multiple EFT boleh menjimatkanmasa dan mengurangkan risiko kehilangan wang kerana ejen/pembayarcukai tidak perlu membuat pembayaran di kaunter secara tunai atau cek.Bagaimanapun, didapati hanya 3 stesen kastam yang menggunakanmodul ini iaitu Stesen KLIA Kargo, Wilayah Persekutuan KualaLumpur serta Stesen Pelabuhan Barat dan Stesen Pelabuhan Utaradi Pelabuhan Klang, Selangor. Manakala di negeri lain,ejen/pembayar cukai tidak begitu berminat untuk menggunakanperkhidmatan ini kerana respons talian Dagang*Net yang lambatdan terpaksa membayar caj perkhidmatan berjumlah RM1.20 bagisetiap kilobait data yang dihantar.• Pungutan cukai yang dibuat melalui EFT dinyatakan melalui penyatapemungut Jabatan Kastam yang disediakan oleh Cawangan AkaunPersendirian Kastam. Manakala penyata harian daripada Bank NegaraMalaysia diberikan kepada Jabatan Kastam bagi membuktikan jumlahsebenar yang telah diterima dari pembayar. Bagaimanapun, terdapatperbezaan berjumlah RM16.21 juta antara kedua-dua penyata tersebut dimana mengikut penyata harian Bank Negara, jumlah pungutan cukaitahun 2006 melalui EFT ialah RM2,290.12 juta manakala jumlahpungutan mengikut penyata pemungut Jabatan hanyalahRM2,273.91 juta. Cawangan Perakaunan Persendirian, Jabatan Kastamsedang dalam proses perbincangan dengan Bank Negara untukmenyesuaikan perbezaan berkenaan. Berikut diberikan perbezaanjumlah pungutan antara kedua-dua penyata tersebut :-JADUAL 6.7PUNGUTAN CUKAI KASTAM MELALUIELECTRONIC FUND TRANSFER SEHINGGA 31 DISEMBER 2006BULANPENYATA HARIANBANK NEGARA(RM Juta)PENYATA PEMUNGUTKASTAM(RM Juta )PERBEZAAN(RM Juta)Januari 176.36 172.08 (4.27)Februari 175.26 176.29 1.03Mac 240.90 247.52 6.62April 161.90 157.19 (4.71)Mei 202.43 193.32 (9.11)Jun 175.21 172.18 (3.04)Julai 217.03 212.20 (4.83)Ogos 207.85 212.60 4.74September 209.46 208.62 (0.84)Oktober 174.58 174.32 (0.26)November 205.18 205.39 0.22Disember 143.96 142.20 (1.76)JUMLAH 2,290.12 2,273.91 (16.21)103TERHAD


TERHADPada pandangan Audit, modul Multiple Electronic Fund Transfer adalahbaik bagi memudahkan ejen/pembayar cukai membayar cukai/duti disamping keselamatan wang lebih terjamin. Bagi meluaskanpenggunaannya ke lain-lain stesen pemungut, Jabatan Kastam perlumeningkatkan tahap jangka masa respons talian Dagang*Netterutamanya mengenai status ‘bayaran telah dibuat’ bagi membolehkanbarangan dagangan dapat dilepaskan dari kawalan Kastam dengansegera.v. Modul Personel Computer Point Of Sales (PC POS) Dan KutipanHasil/PC POS Levi• Modul PC POS Dan Kutipan Hasil menyediakan kemudahan meresit bagisemua pungutan yang diterima oleh Bahagian Kastam/Bahagian CukaiDalaman/Bahagian Pencegahan. Modul ini juga boleh menjana laporankutipan hasil mengikut harian dan bulanan serta mengeluarkan laporanhasil mengikut kod hasil Persekutuan. Dengan demikian, kutipan hasilharian kastam seluruh negara dapat diketahui selewat-lewatnya padaawal hari berikutnya. Manakala Modul PC POS Levi hanya digunakan distesen kastam di Johor bagi tujuan bayaran levi kenderaan yang masukdari Singapura ke Johor.• Semakan Audit mendapati semua stesen kastam telah dilengkapkankemudahan meresit dengan menggunakan modul PC POS.Bagaimanapun, masih terdapat stesen kastam yang meresit borangKastam dengan menggunakan mesin lama iaitu ‘mesin meresitRM20’ dan maklumat kutipan harian dimasukkan ke mesin PC POSpada penghujung hari untuk tujuan penyatuan (consolidate) jumlahkutipan. Semakan Audit seterusnya mendapati bagi stesen kastam yangmenggunakan kemudahan modul PC POS, ia hanya digunakan untukmeresit hasil bukan cukai iaitu bayaran kompaun dan bayaran untukmendapatkan salinan borang kastam. Ini adalah kerana JabatanKastam tidak memasukkan kod-kod hasil cukai ke dalam modulberkenaan.Pada pandangan Audit, memandangkan modul PC POS mempunyaikeupayaan untuk menjana laporan pungutan hasil secara harian,mingguan dan bulanan mengikut jenis hasil, Jabatan Kastam perlumengambil langkah-langkah yang membolehkan modul ini digunakanuntuk meresit hasil cukai. Antaranya ialah memasukkan kod-kod hasilcukai ke dalam modul berkenaan.vi. Modul PC POS OfflineModul PC POS Offline boleh beroperasi semasa berlaku gangguan talianatau sistem. Ia akan mengambil alih fungsi modul PC POS semasa berlakugangguan tersebut bagi membolehkan tugas harian berjalan lancar. Apabila104TERHAD


TERHADtalian atau sistem berfungsi semula seperti sediakala, maklumat yang telahdikunci masuk semasa offline dapat dimuatkan (up-load) ke dalam sistemdengan menggunakan kekunci tertentu. Lawatan Audit mendapati stesenkastam di Johor iaitu Stesen Tanjung Kupang, Pelabuhan TanjungPelepas, Tanjung Puteri (Tambak Johor) serta Pasir Gudang telahdibekalkan dengan modul PC POS dan juga PC POS Offline dan telahmenggunakan kedua-dua modul ini di mana perlu. Manakala stesenstesenkastam di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangorhanya dibekalkan dengan modul PC POS atas keputusan pihakpengurusan. Oleh itu, apabila berlaku gangguan talian, urusan pungutanterpaksa ditangguhkan kerana resit berkomputer tidak dapat dikeluarkan.Pada pandangan Audit, memandangkan penggunaan modul PC POSOffline penting untuk membolehkan urusan pungutan cukai dibuat semasaberlaku gangguan sistem atau talian, Jabatan Kastam perlu memastikanmodul ini dibekalkan ke semua stesen kastam yang lain. Tambahan pula,Jabatan Kastam telah pun membayar vendor bagi membekalkan modultersebut ke semua stesen kastam yang menggunakan Aplikasi PerakaunanHasil.d. Semakan Audit selanjutnya mendapati beberapa stesen kastam di 6negeri yang dilawati yang tidak menggunakan modul tertentu dalamAplikasi Perakaunan Hasil yang telah disediakan adalah kerana tidakada arahan daripada pihak pengurusan mewajibkan penggunaannya.Modul-modul tersebut adalah seperti berikut :-i. Modul Skrutini• Modul ini dibangunkan untuk membolehkan borang ikrar kastam yangsudah diluluskan oleh Pegawai Penaksir Kastam disemak semula olehpegawai di Unit Skrutini. Antara kelemahan yang sering kali dibangkitkanadalah kesilapan ikrar cukai barangan dagangan yang berpuncadaripada kesilapan penjenisan barangan, perkiraan penilaian barangandan kadar pertukaran wang asing yang digunakan. Sekiranya semakantersebut mendapati kekurangan cukai, pegawai berkenaan akanmemaklumkan kepada stesen terlibat supaya cukai yang terkurang dapatdipungut.• Semakan Audit mendapati modul ini tidak digunakan kerana fungsiUnit Skrutini telah dimansuhkan dan diambil alih oleh Unit VerifikasiImport Dan Eksport yang menjalankan semakan sebaik sahajaPegawai Penaksir selesai membuat taksiran. Sekiranya terdapatkesilapan seperti terkurang pungut cukai, pindaan akan dibuat sertamerta di dalam borang ikrar dan jumlah sebenar akan dituntut.105TERHAD


TERHADPada pandangan Audit, Jabatan Kastam patut menggunakan ModulSkrutini di stesen-stesen yang mengendalikan transaksi daganganyang tinggi seperti Stesen Kastam Pelabuhan Utara dan Barat diPelabuhan Klang, Stesen Kastam KLIA Kargo dan Stesen Kastam PasirGudang. Ini adalah kerana pegawai di Unit Verifikasi Import DanEksport tidak mempunyai keupayaan menjalankan semakan terhadapborang ikrar dalam tempoh yang singkat.ii. Modul Rayuan, Remisi Dan Hapus kiraModul ini dibangunkan bagi membolehkan proses rayuan, pengurangan danhapus kira dilaksanakan terhadap notis tuntutan cukai. Bagaimanapun, pihakAudit mendapati semua permohonan rayuan, pengurangan dan hapuskira cukai masih menggunakan borang manual. Pada pandangan Audit,modul ini patut digunakan bagi memudahkan Jabatan Kastammemantau kes-kes rayuan agar tidak berlaku kelewatan pembayaranbalik cukai atau terlepas pandang.iii. Modul Perintah Tetap Kewangan 3 (PTK 3) Dan Tindakan SivilModul ini digunakan untuk mengeluarkan notis kepada syarikat yang tidakmenjelaskan cukai tertunggak dengan cara menahan/merampas barangdagangan. Sekiranya tindakan ini gagal, kes berkenaan akan dibawa kemahkamah. Oleh sebab modul ini tidak digunakan, semua tindakan terhadapsyarikat yang ingkar dilakukan secara manual.iv. Modul Pemeriksaan AkaunMelalui modul ini, pihak atasan Kastam dapat merancang bilanganpemeriksaan tahunan yang perlu dilakukan terhadap akaun syarikat-syarikatyang berurusan dengan Jabatan Kastam. Didapati Bahagian PemeriksaanAkaun di 6 negeri yang dilawati tidak menggunakan modul ini untuktujuan tersebut. Sebaliknya, komputer stand alone digunakan untukmenjalankan pemeriksaan akaun.Pada pandangan Audit, Jabatan Kastam sepatutnya menggunakan semuamodul yang dibangunkan dalam Aplikasi Perakaunan Hasil supaya urusanberhubung dengan pungutan, pengeluaran resit, pengesahan terhadapketepatan cukai yang dipungut dan pemantauan terhadap pihak-pihakyang mempunyai tunggakan cukai dapat dibuat dengan cekap danberkesan di samping bagi mengelakkan perbelanjaan yang telah dibuatuntuk pembangunannya menjadi sia-sia.6.4.6. Perkakasan Dan Perisian Aplikasi SMK6.4.6.1. Cawangan Teknologi Maklumat bertanggungjawab menguruskaninfrastruktur dan bekalan peralatan komputer SMK yang telah diperolehi dibawah projek SMK. Sejumlah RM30.80 juta telah dibelanjakan untuk perolehan106TERHAD


TERHADserver, perkakasan komputer, PC POS, pencetak dan pengimbas di bawah fasa3. Lawatan Audit ke beberapa stesen kastam dan gudang mendapati perkaraberikut :-a. Perkakasan komputer tidak digunakan untuk tujuan SMK tetapi digunakanuntuk kerja harian yang lain. Contoh stesen yang terlibat ialah StesenKastam MAS Kargo; Bahagian Cukai Dalaman; Cawangan PerakaunanHasil; Stesen Kastam Menumbok dan Sipitang di Kota Kinabalu, Sabah.b. Perkakasan komputer tidak dirangkaikan dengan talian SMK seperti diBahagian Cukai Dalaman, Pulau Pinang dan sebahagian besar stesenkastam di Pahang, Sabah dan Cawangan Penggudangan WilayahPersekutuan Kuala Lumpur.c. Rak Perkakasan Komunikasi ditempatkan di lokasi yang tidak sesuai sepertisurau dan bilik tanpa alat penghawa dingin serta tidak dikunci. Contoh,Stesen Kastam Menumbok dan Sipitang, Sabah serta CawanganPenggudangan Kuantan.d. Perkakasan komunikasi seperti switch, router, modem dan hub dibekalkandan talian diaktifkan tetapi komputer tidak dapat digunakan untuk mencapaiaplikasi SMK. Contoh, Gudang Kastam Sankyu dan Sri Bayanemas diPetaling Jaya dan Arumax Batu Caves, Selangor.e. Gambar 6.1 hingga 6.10 menunjukkan contoh perkakasan yang tidakdigunakan dan diletakkan di tempat yang tidak sepatutnya.GAMBAR 6.1 GAMBAR 6.2Stesen Kastam Sipitang, SabahStesen Kastam Menumbo, SabahKomputer Tidak Digunakan Untuk Tujuan SMKGAMBAR 6.3 GAMBAR 6.4Stesen Kastam Cukai Dalaman Kota Kinabalu Stesen Kastam MAS Kargo Kota KinabaluKomputer Tidak Digunakan Untuk Tujuan SMK107TERHAD


TERHADGAMBAR 6.5 GAMBAR 6.6Stesen Kastam Menumbok, SabahStesen Kastam Sipitang, SabahRak Perkakasan Komunikasi Diletakkan Di Tempat Yang Tidak SesuaiGAMBAR 6.7 GAMBAR 6.8Gudang Kastam Sri Bayanemas Petaling JayaKomputer Tidak Dapat Digunakan Untuk Mencapai Aplikasi SMKGAMBAR 6.9 GAMBAR 6.10Gudang Kastam Arumax Batu CavesKomputer Tidak Dapat Digunakan Untuk Mencapai Aplikasi SMK6.4.6.2. Pemeriksaan terhadap bekalan peralatan komputer, PC-POS,pencetak dan pengimbas di Ibu Pejabat Jabatan Kastam Putrajaya dan 6 negeriyang dilawati berbanding dengan senarai pengagihan peralatan yangterkandung dalam kontrak SMK fasa 3 mendapati bilangan peralatan yangdibekalkan tidak seperti yang ditetapkan dalam kontrak di mana ada yangterlebih/terkurang dibekalkan. Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-108TERHAD


TERHADJADUAL 6.8BEKALAN DAN PENGAGIHAN PERALATANKOMPUTERPC-POSPENCETAKBORANGPENCETAKTANPA KOD BARPENGIMBASNEGERIKONTRAKBEKALANKONTRAKBEKALANKONTRAKBEKALANKONTRAKBEKALANKONTRAKBEKALANSelangor 332 330 18 2 109 23 67 42 11 1Pulau Pinang 397 397 26 26 175 216 72 65 4 3Kuala Lumpur 404 240 24 20 173 172 94 79 6 6Pahang 57 34 4 5 22 11 18 14 2 3Johor 269 188 20 18 97 88 90 45 8 8Putrajaya 267 168 0 0 99 26 127 88 10 14Sabah 209 240 16 20 104 124 52 56 4 4Nota : Pencetak Borang : Lexmark 2491 Plus FormPencetak Berwarna : Lexmark Colour C720MPencetak Tanpa Kod Bar : Lexmark T522nPada pandangan Audit, Jabatan Kastam perlu menyemak dengan teliti samaada berlakunya kekurangan bekalan peralatan secara keseluruhannya supayatindakan mendapatkannya daripada syarikat dibuat atau menuntut bayaranbalik terhadap peralatan yang tidak dibekalkan.6.4.7. Kawalan Terhadap Sistem Maklumat KastamBagi menilai kawalan terhadap Sistem Maklumat Kastam (SMK), semakan telahdijalankan terhadap kawalan am yang terdiri daripada :-6.4.7.1. Kawalan PengurusanKawalan ini perlu diwujudkan bagi memastikan pembangunan, pelaksanaan danarah tuju pengurusan teknologi maklumat adalah selaras dengan matlamat danobjektif Kementerian/Jabatan. Semakan Audit mendapati beberapa perkaraseperti berikut :-a. Pelan Strategik Teknologi MaklumatAdalah didapati pengurusan atasan Jabatan Kastam telah terlibat secaralangsung dalam perancangan dan pembangunan Sistem Maklumat Kastam.Jabatan Kastam telah menentukan arah dan hala tuju teknologi maklumatjabatan dengan menyediakan Pelan Strategik Teknologi Maklumat. Pelan inisedang dikemaskinikan dengan bantuan pihak perunding luar yang dilantik.b. Dasar Keselamatan ICTAdalah didapati Jabatan Kastam telah mengeluarkan Dasar Keselamatan ICTJabatan pada bulan Disember 2006 selaras dengan kehendak Pekeliling AmBilangan 3 Tahun 2000 - Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat yangdikeluarkan oleh Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan PengurusanMalaysia (MAMPU). Dasar ini bertujuan melindungi sistem teknologi maklumatdan perkakasan komputer daripada penyelewengan, kecurian, sabotaj dan109TERHAD


TERHADpengintipan. Bagaimanapun, semakan Audit mendapati dasar berkenaanhanya menetapkan polisi dan standard tetapi tiada prosedur berkaitandengannya dikeluarkan. Antara prosedur yang perlu disediakan ialah prosedurpengurusan dan capaian ID pengguna, prosedur back up dan prosedur MejaBantuan.6.4.7.2. Kawalan OperasiKawalan operasi perlu diwujudkan bagi memastikan kawalan yang mencukupiterhadap pengendalian sistem dan operasi terutamanya dari segi pengagihantugas, kemudahan rangkaian dan operasi Regional Computer Centre (RCC)yang diwujudkan di Ibu Pejabat Jabatan Kastam, Pelabuhan Klang, LapanganTerbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) dan Tanjung Kupang, Johor.Semakan Audit mendapati perkara seperti berikut :-a. Pengagihan tugasJabatan Kastam telah menetapkan capaian ke atas sistem atau programberdasarkan bidang tugas yang ditetapkan dalam projek SMK. CawanganTeknologi Maklumat dibahagikan kepada Unit Aplikasi, Unit Operasi dan UnitUrusetia. Unit Operasi bertanggungjawab mengawal 4 RCC dalammengendalikan fungsi-fungsi operasi dan teknikal. Antaranya adalah mengurusinfrastruktur dari segi rangkaian, peralatan, penyenggaraan peralatan danperkhidmatan teknologi maklumat khususnya mengenai bantuan pengguna,keselamatan pusat data dan pentadbiran pangkalan data. Manakala UnitAplikasi iaitu Unit Aplikasi Kastam, Unit Aplikasi Perakaunan Hasil, Unit AplikasiCukai Dalaman dan Unit Aplikasi Pencegahan pula bertanggungjawab khususterhadap aplikasi berkenaan.b. Kemudahan Rangkaiani. Jabatan Kastam telah menggunakan perkhidmatan rangkaian CorporateInformation Superhighway (COINS) yang mempunyai kelajuan 1 megabaitsesaat untuk menghubungkan keseluruhan rangkaian SMK. COINSberkelajuan antara 256 hingga 512 kilobait sesaat diperuntukkan bagimenghubung RCC Ibu Pejabat Jabatan Kastam dengan 3 RCC lain diPelabuhan Klang, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA)dan Tanjung Kupang, Johor. Bagi menghubungkan RCC ke server negeripula, COINS berkelajuan antara 64 hingga 256 kilobait sesaat telahdigunakan. Manakala talian suwa berkelajuan 64 kilobait sesaat digunakanbagi menghubungkan server negeri ke stesen/lokasi kastam. Pihak Auditdimaklumkan oleh pengguna bahawa tempoh respons adalah perlahankerana bandwidth 64 kilobait sesaat tidak dapat menampung keperluanproses kerja kastam.ii. Semakan Audit mendapati perjanjian bagi perkhidmatan COINS hanyaditandatangani untuk fasa 1 sahaja. Manakala perjanjian perkhidmatanCOINS untuk fasa 2 dan 3 masih belum ditandatangani sehingga kini110TERHAD


TERHADkerana perjanjian asal menggunakan Bahasa Inggeris tidak dipersetujuioleh Penasihat Undang-undang Jabatan Kastam dan meminta iadisediakan dalam Bahasa Melayu. Namun begitu, perjanjian tersebutbelum dimuktamadkan. Sehingga kini, sejumlah RM4.96 juta telahdibelanjakan untuk pembayaran perkhidmatan COINS dan RM3.71 jutauntuk perkhidmatan litar suwa. Pihak Audit juga mendapati syarikatberkenaan tidak menyediakan talian alternatif sekiranya perkhidmatanCOINS tergendala.Pada pandangan Audit, Jabatan Kastam perlu menandatangani perjanjianrasmi dengan penyedia perkhidmatan COINS supaya dapat mengambiltindakan sekiranya perkhidmatan yang diberikan tidak memenuhispesifikasi yang ditetapkan.c. Operasi Regional Computer Centre (RCC)i. Lawatan Audit telah dijalankan di RCC Ibu Pejabat Jabatan Kastam,Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) dan TanjungKupang, Johor. Didapati pemantauan terhadap keupayaan dan ruangkerangka utama di RCC berkenaan ada dibuat melalui laporan berkala yangdisediakan oleh vendor yang dilantik untuk melaksanakan kerjapenyenggaraan. Laporan ini membolehkan keupayaan dan ruang storandipantau oleh Pegawai Konsol. Selain itu, pemantauan terhadap rangkaianjuga dilaksanakan setiap 15 minit di RCC Tanjung Kupang, Johor dan 2jam di RCC Ibu Pejabat Jabatan Kastam sungguhpun tiada arahandaripada pihak pengurusan.ii. RCC juga bertindak sebagai Meja Bantuan kepada pengguna dalaman.Semua masalah berkaitan dengan perkakasan, perisian dan rangkaian yangditerima sama ada melalui surat atau telefon akan direkodkan secara manualdalam satu daftar. Masalah berkaitan dengan setiap aplikasi akandimaklumkan ke Unit Aplikasi yang berkenaan untuk tindakan penyelesaian.Setiap RCC akan menghantar laporan Meja Bantuan kepada Ibu PejabatJabatan Kastam untuk disatukan dan dibawa ke mesyuarat operasi.Bagaimanapun, laporan yang disediakan tidak menyatakan tarikhmasalah telah diselesaikan. Format laporan yang disediakan jugaberbeza antara RCC. Ini adalah kerana tiada prosedur khusus dikeluarkanbagi menguruskan Meja Bantuan dan ini menyukarkan Ibu Pejabat JabatanKastam menyediakan laporan yang disatukan.Pada pandangan Audit, bagi membolehkan Meja Bantuan berfungsidengan berkesan, panduan yang lengkap hendaklah disediakan danperisian khusus untuk mengendalikan Meja Bantuan juga patut diperolehibagi menggantikan penggunaan daftar secara manual.111TERHAD


TERHAD6.4.7.3. Kawalan Fizikal Dan PersekitaranKawalan fizikal dan persekitaran amat penting bagi memastikan asetpengkomputeran sentiasa berkeadaan baik bagi mengelak sebarang risikosekiranya berlaku kebakaran, bencana alam dan sebagainya. Pihak Audit telahmembuat pemeriksaan terhadap bilik kerangka utama di RCC Ibu PejabatJabatan Kastam, KLIA dan Tanjung Kupang, Johor. Hasil pemeriksaan Auditmendapati secara umumnya, bilik kerangka utama bagi kesemua RCC tersebuttelah disediakan mengikut standard yang ditetapkan oleh MAMPU. Pintu masukke bilik kerangka utama ini dilengkapi dengan kunci elektronik yang hanya bolehdiakses oleh pegawai tertentu sahaja. Lantai bilik kerangka utama telahditinggikan dan dilengkapi dengan sistem pengesanan kebakaran, alatpenghawa dingin, alat pemadam api mudah alih dan unit uninterrupted powersupply. Buku pelawat juga diselenggarakan bagi merekodkan tarikh, masa,nama dan tujuan sebagai ciri keselamatan. Bagaimanapun, pintu masuk kebilik konsul RCC di Ibu Pejabat Kastam Putrajaya yang beroperasi selama24 jam didapati tidak berkunci manakala kata kunci yang digunakan padakunci elektronik RCC Tanjung Kupang, Johor pula tidak dapat ditukarkerana masalah konfigurasi sistem akses pintu.6.4.7.4. Kawalan Capaian LogikalKawalan capaian logikal perlu diwujudkan bagi memastikan capaian penggunake atas aplikasi dan data yang sensitif adalah dihadkan. Pemeriksaan Auditmendapati beberapa kelemahan dalam proses mewujudkan kata pengenalan(ID) dan kata laluan bagi pengguna Aplikasi Perakaunan Hasil. Antarakelemahan tersebut adalah seperti berikut :-a. Permohonan ID pengguna boleh dibuat dan dicipta sama ada permohonanditerima secara bersurat, melalui faks atau telefon. Pihak Audit mendapatikeadaan ini berlaku kerana tiada prosedur khusus dikeluarkan olehJabatan Kastam mengenai proses mewujudkan ID pengguna meliputikaedah permohonan, borang yang digunakan dan pengesahan pegawaiatasan.b. Mengikut Garis Panduan Keselamatan ICT Perkhidmatan Awam (MyMIS),saiz kata laluan hendaklah ditetapkan sekurang-kurangnya 8 aksara danencrypted bagi mengurangkan risiko berlakunya capaian yang tidakdibenarkan terhadap sistem. Bagaimanapun, pihak Audit mendapati bagimodul PC POS, kata laluan yang ditetapkan hanya sekurang-kurangnya4 aksara.c. Bagi memperkukuhkan kawalan keselamatan capaian logikal, tempoh sahpenggunaan sesuatu ID pengguna hendaklah ditetapkan. Semakan Auditmendapati ID pengguna bagi modul PC POS telah ditetapkan tempoh sahpenggunaannya selama 2 tahun. Ini dapat mengelak penggunaan IDpengguna bagi pegawai yang telah bersara atau tamat tempoh khidmatnya.112TERHAD


TERHADd. Garis Panduan Keselamatan ICT Perkhidmatan Awam (MyMIS) jugamenetapkan supaya penggunaan semula 4 kata laluan terakhir dihalangapabila pengguna menukar kata laluan. Semakan Audit mendapatipengguna perlu menukar kata laluan setiap 2 minggu untuk semuamodul dalam Aplikasi Perakaunan Hasil kecuali modul PC POS. Namunbegitu, adalah didapati mereka boleh menukar kata laluan denganmenggunakan kata laluan yang sama.Pada pandangan Audit, Jabatan Kastam perlu mewujudkan prosedurberkaitan dengan pengurusan ID pengguna di samping memastikan semuaperkara yang ditetapkan dalam Garis Panduan Keselamatan ICTPerkhidmatan Awam dipatuhi.6.4.7.5. Kawalan Business Continuity PlanKawalan business continuity plan perlu bagi memastikan kesinambungan prosesICT termasuklah offsite back-up bagi data dan perisian komputer serta prosedurpemulihan bencana. Semakan Audit di RCC Ibu Pejabat Jabatan Kastam, KLIAdan Tanjung Kupang, Johor mendapati back-up secara harian, mingguan danbulanan melibatkan sistem operasi, data Electronic Data InterchangeCommunication Server (ECS) dan data aplikasi kastam ada dilaksanakan olehPegawai Konsol yang bertugas di RCC berkenaan. Bagaimanapun didapati diRCC KLIA, satu salinan sahaja data telah di back-up ke dalam kartrij dandilabelkan mengikut hari, minggu dan bulan. Di samping itu, diperhatikan kartrijback-up berkenaan disimpan di bilik kerangka utama dan tiada daftar back-updisediakan. Pihak Audit mendapati keadaan ini berlaku kerana tiada prosedurmengenai pengurusan back-up dikeluarkan. Pihak Jabatan Kastam masih belummenyediakan pelan pemulihan bencana untuk tujuan tersebut.Pada pandangan Audit, bagi menjamin kesinambungan operasi SistemMaklumat Kastam dan Aplikasi Perakaunan Hasil secara khususnya, pihakJabatan Kastam perlu menyediakan satu pelan pemulihan bencana supayaoperasi sistem masih boleh berjalan lancar sekiranya berlaku sebarangmasalah yang tidak dijangka.6.4.7.6. Kawalan OutputKawalan output adalah penting bagi memastikan hasil atau keputusanpemprosesan adalah tepat, lengkap dan mempunyai kawalan yang mencukupi.SMK dirancang dan direka bentuk untuk mengeluarkan 700 laporan operasi danpengurusan yang tepat dari segi masa dan fakta untuk tujuan analisis, bantuan,keputusan, kawalan dan lain-lain aktiviti. Kajian Audit mendapati AplikasiPerakaunan Hasil dalam SMK tidak digunakan untuk menjana sebaranglaporan berhubung dengan maklumat pungutan kerana laporan yang dijanatidak dapat dipaparkan dalam bentuk visual yang menarik bagi tujuan pelaporan113TERHAD


TERHADsemasa bermesyuarat. Ini disebabkan paparan yang dihasilkan masih dalampersekitaran Disk Operating System (hanya satu laporan boleh dipaparkandalam satu masa). Oleh demikian, Jabatan Kastam telah membangunkan satusistem maklumat pengurusan pungutan hasil iaitu Revenue Monitoring Solution(RMS) pada bulan Mac 2006. Pihak Audit tidak dapat menentukan kos sistem inikerana tiada maklumat mengenainya. Sistem ini adalah merupakan satu sistempaparan hasil Jabatan Kastam yang tertumpu kepada kehendak dan keperluanpengurusan atasan di mana analisis pungutan hasil boleh dicapai oleh pegawaiatasan di Ibu Pejabat dan negeri. RMS menyediakan beberapa format paparanuntuk kemudahan pengguna iaitu paparan melalui komputer, televisyen,personal digital assistant (PDA), smartphone dan web browser.Pada pandangan Audit, aplikasi SMK tidak digunakan untuk menjanasebarang laporan akibat dari fungsinya yang terhad telah menyebabkanJabatan Kastam perlu membiayai kos tambahan bagi membangunkanRevenue Monitoring System.6.4.8. Penyenggaraan Terhadap Sistem Dan KelengkapanJabatan Kastam telah menandatangani 10 kontrak bernilai RM92.35 juta untukmenyenggarakan Sistem Maklumat Kastam dan kelengkapannya dengan SyarikatEdaran bagi tempoh 20 tahun dengan setiap kontrak meliputi tempoh 2 tahun.Kontrak penyenggaraan yang terakhir akan tamat pada bulan Februari 2008.Syarikat Edaran mempunyai 6 pusat sokongan mengikut zon untuk tujuan kerjakerjapenyenggaraan di stesen-stesen kastam seluruh negara. Dua kaedahpenyenggaraan dijalankan iaitu penyenggaraan pencegahan dan penyenggaraanpembaikan. Semakan Audit mendapati kerja-kerja penyenggaraan pencegahantelah dijalankan di stesen kastam yang disediakan SMK terutamanya AplikasiPerakaunan Hasil. Bagaimanapun, masih terdapat stesen yang tidakmenggunakan Aplikasi Perakaunan Hasil sepenuhnya menyebabkanperbelanjaan yang dibayar untuk penyenggaraan menjadi perbelanjaan yangsia-sia dan membazirkan wang Kerajaan. Contohnya, MAS Kargo, Kota Kinabaludan Ibu Pejabat Kastam Kuantan, Pahang. Bagi tujuan pengesahan pembayaran,diperhatikan Syarikat Edaran telah menghantar laporan penyenggaraan danpembaikan setiap bulan ke Unit Operasi Cawangan Teknologi Maklumat.6.4.9. PemantauanSemakan Audit terhadap pemantauan projek SMK fasa 3 mendapati perkaraberikut :-6.4.9.1. Kontrak SMK fasa 3 menetapkan Kerajaan dan Syarikat Edaran perlumengadakan mesyuarat bagi memantau kemajuan projek dan menyelesaikanisu-isu semasa sekurang-kurangnya sebulan sekali. Syarikat Edarandikehendaki menyediakan laporan kemajuan projek untuk perbincangan dalammesyuarat tersebut. Pada masa yang sama, lawatan tapak perlu dilakukan bagi114TERHAD


TERHADmemantau kemajuan projek secara fizikal sebagaimana yang dilaporkan secarabertulis oleh Syarikat Edaran.6.4.9.2. Semakan Audit mendapati Pasukan Projek SMK fasa 3 berperananmemantau pelaksanaan projek SMK fasa 3. Mesyuarat telah diadakan setiapbulan di Ibu Pejabat Jabatan Kastam dan dipengerusikan oleh PengarahBahagian Teknologi Maklumat serta dianggotai oleh Ketua Aplikasi Pencegahan,Ketua Aplikasi Cukai Dalaman, Ketua Aplikasi Perakaunan Hasil, Ketua AplikasiKastam, wakil dari Syarikat Edaran, Telekom, Dagang*Net dan pegawai daripejabat kastam negeri yang menyelia SMK. Antara perkara yang dibincangkanadalah laporan kemajuan dan perkara-perkara berkaitan projek SMK.Bagaimanapun, pihak Audit tidak dapat menentukan lawatan ke tapak projekada dijalankan oleh Pasukan Projek SMK fasa 3 bagi memastikan ketepatanlaporan yang disediakan oleh Syarikat Edaran kerana ia tidak dinyatakan dalamminit mesyuarat pasukan berkenaan.6.4.9.3. Semakan Audit mendapati Jawatankuasa Pemandu ICT yangditubuhkan pada tahun 2000 tidak pernah bermesyuarat bagi tempoh tahun2005 hingga bulan November 2006. Jawatankuasa ini juga tidak memantauSMK atau projek-projek pengkomputeran yang dibangunkan secara stand aloneoleh cawangan/stesen kastam. Bagaimanapun, selepas menerima tegurandaripada Inspektorat ICT MAMPU, pelantikan semula keahlian JawatankuasaPemandu ICT telah dibuat dan mesyuarat jawatankuasa tersebut yang pertamakali telah diadakan pada bulan Disember 2006.Pada pandangan Audit, pemantauan yang dilakukan oleh Jabatan Kastam keatas Projek SMK fasa 3 kurang menyeluruh kerana tidak merangkumi aspekpemeriksaan fizikal walaupun isu-isu yang dibangkit dapat diselesaikan.Pemantauan berdasarkan laporan boleh dipertikaikan kerana disediakan olehsatu pihak tanpa disahkan oleh pihak yang lain. Jawatankuasa Pemandu ICTperlu meningkatkan pemantauannya dengan mengadakan mesyuarat secararegular bagi memastikan sistem yang dibangunkan dapat membantu JabatanKastam melaksanakan fungsinya dengan lebih cekap dan berkualiti.6.5. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT6.5.1. Secara umumnya, projek SMK tidak dirancang dan dilaksanakan denganbaik. Terdapat beberapa kelemahan seperti berikut :-6.5.1.1. Kelemahan perancangan menyebabkan 10 kontrak tambahan bernilaiRM30.18 juta terpaksa dibuat. Kelemahan perancangan tersebut menyebabkankos projek SMK meningkat daripada RM259.94 juta kepada RM290.12 juta danprojek ini juga lewat disiapkan antara 12 bulan hingga 52 bulan bagi setiap fasa.6.5.1.2. Sungguhpun 10 modul dalam Aplikasi Perakaunan Hasil telahdibangunkan, namun semua modul tersebut tidak digunakan sepenuhnya.Antara faktor yang menyebabkan modul-modul berkenaan tidak digunakan115TERHAD


TERHADsepenuhnya di sebahagian stesen kastam kerana SMK telah dibangunkandalam persekitaran Disk Operating System (DOS) yang tidak mesra pengguna dimana pengguna hanya dapat melihat satu tetingkap berbanding denganwindows based yang membolehkan pengguna melihat beberapa tetingkap padasesuatu masa. Ini bermakna pengguna hanya dapat mengakses satu bentukmaklumat pada sesuatu masa. Selain itu, ada anggota yang tidak mendapatlatihan yang secukupnya untuk menggunakan aplikasi yang dibangunkan.Aplikasi Perakaunan Hasil juga tidak digunakan sepenuhnya kerana tiadaarahan dari pihak atasan.6.5.1.3. Pegawai komputer dari Cawangan Teknologi Maklumat tidak terlibatsecara langsung dalam reka bentuk dan pembangunan sistem aplikasi. Oleh itu,vendor tidak berjaya melaksanakan peralihan teknologi dan know-how kepadapegawai Jabatan Kastam khususnya bidang pengurusan projek, reka bentuksistem, sistem pengurusan pangkalan data, sistem tuning dan penyenggaraansistem. Dengan tiadanya peralihan teknologi, Jabatan Kastam bergantungsepenuhnya kepada vendor untuk mengendali dan menyenggarakan projekSMK. Didapati Jawatankuasa Pemandu ICT juga tidak pernah bermesyuaratpada tahun 2005 dan 2006 dan Jawatankuasa tersebut yang dilantik semulajuga hanya bermesyuarat satu kali pada tahun 2006.6.5.2. Bagi memastikan perbelanjaan yang telah dibuat untuk membangunkanSMK tidak menjadi perbelanjaan yang sia-sia, adalah disyorkan supaya JabatanKastam memberikan pertimbangan kepada perkara-perkara yang berikut :-6.5.2.1. Jabatan Kastam patutlah menggunakan semua modul yang telahdibekalkan khususnya yang melibatkan perakaunan hasil supaya urusanberhubung dengan pungutan, pengeluaran resit, pengesahan terhadapketepatan cukai yang dipungut dan pemantauan terhadap pihak-pihak yangmempunyai tunggakan cukai dapat dibuat dengan cekap dan berkesan.6.5.2.2. Modul Multiple Electronic Fund Transfer adalah baik bagi memudahkanejen/pembayar cukai membayar cukai kastam di samping keselamatan wangterjamin. Bagi meluaskan penggunaannya ke lain-lain stesen pemungut, JabatanKastam dan penyedia kemudahan (Dagang*Net) perlu meningkatkan tahapjangka masa respons terutama mengenai status ‘bayaran telah dibuat’ bagimembolehkan barangan dagangan dapat dilepaskan dari kawalan kastamdengan segera.6.5.2.3. Memandangkan tunggakan hasil Jabatan Kastam adalah berjumlahRM340.27 juta bagi tempoh tahun 2002 hingga 2006, Jabatan Kastamsepatutnya memastikan modul Bill Of Demand Dan Bayaran Ansuran digunakansepenuhnya bagi memudahkannya mengesan pembayar cukai yang lewatmembayar cukai di samping memantau kedudukan tunggakan mereka.6.5.2.4. Bagi mengelakkan perkhidmatan kepada pelanggan tidak terjejasakibat daripada gangguan sistem atau talian, penggunaan modul PC POS116TERHAD


TERHADOffline adalah penting untuk membolehkan urusan pungutan cukai dibuatwalaupun semasa gangguan talian.6.5.2.5. Jawatankuasa Pemandu ICT perlu meningkatkan pemantauannyadengan mengadakan mesyuarat secara regular bagi memastikan sistem yangdibangunkan dapat membantu Jabatan Kastam melaksanakan fungsinyadengan lebih cekap dan berkualiti.6.5.3. Bagi meningkatkan kawalan terhadap pelaksanaan Sistem MaklumatKastam, Jabatan Kastam perlu mewujudkan prosedur berkaitan dengan pengurusankata pengenalan (ID) pengguna di samping memastikan semua perkara yangditetapkan dalam Garis Panduan Keselamatan ICT Perkhidmatan Awam dipatuhi.Bagi memastikan Meja Bantuan berfungsi dengan berkesan, panduan yang lengkaphendaklah disediakan dan perisian khusus untuk mengendalikan Meja Bantuan jugapatut diperolehi bagi menggantikan penggunaan daftar secara manual. Bagimenjamin kesinambungan operasi Sistem Maklumat Kastam dan AplikasiPerakaunan Hasil secara khususnya, pihak Kastam perlu mempunyai satu pelanpemulihan bencana. Keadaan ini akan dapat mengelakkan gangguan terhadapoperasi sistem sekiranya berlaku sebarang masalah yang tidak dijangka.6.5.4. Jabatan Audit Negara telah dimaklumkan bahawa ketika ini Jabatan Kastamsedang dalam proses membangunkan sistem yang baru iaitu Pelan StrategikTeknologi Maklumat untuk menggantikan SMK. Bagi tujuan ini, Jabatan Kastamtelah melantik Syarikat Deloitte Consulting Malaysia Sdn. Bhd. sebagai pakarperunding bagi membangunkan sistem itu dengan anggaran kos RM451.30 jutabagi tempoh tahun 2007 hingga 2011. Sehubungan ini, pihak Audit berpendapatJabatan Kastam tidak sepatutnya membangunkan sistem tersebut.Sebaliknya, Jabatan perlu terlebih dahulu mengkaji dan memastikanpenggunaan aplikasi SMK yang sedia ada dioptimumkan. Ini bagimengelakkan tanggapan negatif daripada orang awam bahawa perbelanjaanyang telah dibuat dalam pembangunan aplikasi tersebut adalah sia-sia danmembazirkan wang Kerajaan.117TERHAD


TERHADKEMENTERIAN LUAR NEGERI7. PENGURUSAN HARTANAH PEJABAT PERWAKILAN LUAR NEGARA7.1. LATAR BELAKANG7.1.1. Kementerian Luar Negeri (Kementerian) diberi mandat dan tanggungjawabuntuk memelihara, mengukuh dan mempertingkatkan hubungan dan kerjasama duahala dengan negara luar. Ia merangkumi pelbagai bidang iaitu politik dankeselamatan; perdagangan dan pelaburan; kebudayaan dan sosial; pelancongan;pendidikan serta sains dan teknologi. Untuk tujuan ini, Kementerian telahmenubuhkan 102 pejabat perwakilan luar negara di 84 negara seperti di jadualberikut :-JADUAL 7.1KEDUDUKAN PEJABAT PERWAKILAN LUAR NEGARAMENGIKUT KATEGORI PEJABAT PERWAKILANKATEGORI PEJABAT PERWAKILANLUAR NEGARABILANGANKETERANGANKedutaan Besar Malaysia 62 Negara selain daripada negara Komanwel.Suruhanjaya Tinggi Malaysia 17 Negara Komanwel.Konsulat Jeneral Malaysia 14Negara yang mempunyai keluasan yangbesar seperti China, Amerika Syarikat danIndonesia.Lain-lain (Perutusan Tetap, Pejabat PenolongPesuruhjaya Tinggi Malaysia, KonsulatMalaysia dan Pejabat Perhubungan Malaysia)9 -JUMLAH 1027.1.2. Setakat bulan Disember 2006, Kementerian memiliki 90 hartanah bernilaiRM2.56 bilion di luar negara yang terdiri daripada 31 bangunan canseri, 29bangunan kediaman rasmi, 15 bangunan kuarters (197 unit) home based staff dan15 pelbagai hartanah lain seperti lot-lot tanah dan bangunan-bangunan (annex,canseri lama dan kediaman rasmi lama) yang tidak digunakan lagi. Didapati 41daripada 102 pejabat perwakilan luar negara mempunyai sekurang-kurangnya satulot hartanah. Kos perolehan dan nilai semasa hartanah terlibat adalah seperti diJadual 7.2. Bagi pejabat perwakilan yang lain, Kerajaan perlu menyewa bangunandengan anggaran kos sewaan tahunan berjumlah RM89.13 juta.118TERHAD


TERHADBILJADUAL 7.2KOS PEROLEHAN DAN NILAI SEMASA HARTANAH DI LUAR NEGARALOKASICANSERIJENIS KEGUNAANKEDIAMANRASMIKUARTERSHBS(Unit)LAIN-LAINJUMLAHKOSPEROLEHAN(RM Juta)NILAISEMASA(RM Juta)1 Bangkok, Thailand Hak Milik Bebas 3 3.68 45.002 Beijing, China Pajakan 3 34.20 34.203 Belgrade, Serbia Montenegro Hak Milik Bebas 1 1.09 TM4 Berlin, JermanHak MilikBebasHak Milik Bebas 2 48.28 60.105 Brasilia, Brazil Hak Milik Bebas 2 10.53 20.906 Bandar Seri Begawan, Brunei Hak Milik Bebas 2 2.32 10.547 Brussels, Belgium Hak Milik Bebas 2 5.59 11.308 Canberra, Australia Hak Milik Bebas 3 4.97 9.009 Colombo, Sri Lanka Hak Milik Bebas 1 1.57 5.0010 Geneva, Switzerland Hak Milik Bebas 1 5.05 20.5311 Harare, Zimbabwe Hak Milik Bebas 2 4.82 5.8012 Hong Kong, China Pajakan 2 96.78 301.1013 Islamabad, PakistanHak MilikBebas1 0.24 10.99(1 Lot Tanah)14 Jakarta, IndonesiaHak PakaiHak PakaiHak Pakai(Milik Bebas)(Milik Bebas)(Milik Bebas)(3)5 8.51 36.3415 Jeddah, Arab SaudiHak MilikHak MilikBebasBebas2 7.47 9.7216 Kaherah, MesirHak MilikBebas1 0.38 19.5617 Kuwait, Kuwait Hak Milik Bebas 2 Land swap 39.2218 London, England Pajakan Hak Milik Bebas Pajakan(2) 4 10.25 TM19 Manila, Filipina Hak Milik Bebas 2 10.63 20.3520 Medan, IndonesiaHak MilikBebas1 TM 1.3021 Moscow, Rusia Pajakan 1 27.74 TM22 New Delhi, India Pajakan 3 0.30 235.0123 New York (UN), USA Hak Milik Bebas 2 32.38 71.3524 Ottawa, Kanada Hak Milik Bebas 3 2.67 7.8525 Paris, Perancis Hak Milik Bebas 3 5.29 30.7926 Phnom Penh, KembojaHak MilikBebas2 11.41 11.41(2 Lot Tanah)27(Diberi Hak MilikPort Moresby, Papua NewPajakan3 Oleh Papua NewGuinea(3 Lot Tanah)Guinea )TM28 Pretoria, Afrika Selatan Hak Milik Bebas 2 11.20 9.0229 Riyadh, Arab Saudi Hak Milik Bebas 2 9.51 TM30 Rome, ItaliHak MilikBebas1 2.27 23.9031 Seoul, Korea Selatan Hak Milik Bebas 3 TM 16.3732 Singapura, Singapura Hak Milik Bebas 3 3.20 1,077.6533 Songkla, Thailand Hak Milik Bebas 3 4.00 4.14Hak Milik34 Stockholm, Sweden1 23.45 23.66Bebas35 Suva, Fiji Hak Milik Bebas 1 1.90 3.3036 The Hague, Netherland Hak Milik Bebas 2 4.28 19.3837 Tokyo, Jepun Hak Milik Bebas 3 102.39 245.4538 Vienna, Austria Hak Milik Bebas 1 10.60 10.6039 Warsaw, PolandPajakan(1 Lot Tanah)1 23.21 23.2140 Washington DC, USAPajakan (2 BangunanDalam Proses Jualan)Pajakan (3) 5 TM 76.7641 Wellington, New Zealand Hak Milik Bebas 3 1.23 10.00JUMLAH 31 29 15 (197 unit) 15 90 533.38 2,560.80Nota : HBS - Home Based Staff TM - Tiada Maklumat119TERHAD


TERHAD7.2. OBJEKTIF PENGAUDITANPengauditan ini dijalankan untuk menentukan sama ada pengurusan hartanah KerajaanMalaysia di luar negara telah dirancang dan dilaksanakan dengan cekap dan berhematserta selaras dengan objektif yang ditetapkan.7.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITANPengauditan ini meliputi proses perolehan hartanah di bawah Rancangan MalaysiaKelapan (RMK-8) dan Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9), pendaftaran hak milikhartanah, penyenggaraan, penggunaan serta kawalan keselamatan hartanah. Semakantelah dijalankan terhadap rekod dan dokumen berkaitan bagi tempoh tahun 2004 hingga2006 di Cawangan Pembangunan Dan Hartanah, Kementerian Luar Negeri dan 9pejabat perwakilan luar negara iaitu di London, England; Paris, Perancis; Brussels,Belgium; The Hague, Netherland; Beijing dan Hong Kong, China; Jakarta, Indonesia;Singapura dan Stockholm, Sweden. Pemeriksaan fizikal dan temu bual dengan pegawaiyang berkenaan juga telah dijalankan.7.4. PENEMUAN AUDITPengauditan yang dijalankan antara bulan Jun hingga Disember 2006 mendapatiperkara berikut :-7.4.1. Struktur Pengurusan7.4.1.1. Di peringkat Ibu Pejabat, Cawangan Pembangunan Dan Hartanahyang diketuai oleh Ketua Cawangan Gred M48 bertanggungjawab terhadapurusan pembangunan hartanah meliputi perolehan, pendaftaran/pendokumentasian, penyenggaraan dan keselamatan hartanah di luar negara.Cawangan ini bertanggungjawab terus kepada Setiausaha Bahagian KewanganDan Pembangunan Gred M54.7.4.1.2. Di peringkat pejabat perwakilan luar negara, aktiviti pengurusanhartanah dipertanggungjawabkan di bawah Ketua Pejabat Perwakilan sama adaDuta Besar Malaysia, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia atau lain-lainnya.Struktur organisasi Bahagian Kewangan Dan Pembangunan di peringkat IbuPejabat pada akhir tahun 2006 adalah seperti di carta berikut :-120TERHAD


TERHADCARTA 7.1STRUKTUR ORGANISASIBAHAGIAN KEWANGAN DAN PEMBANGUNAN DI PERINGKAT IBU PEJABAT- KEDUDUKAN PADA 31 DISEMBER 2006TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA IIIGred JUSA CDatuk Iskandar bin SarudinBAHAGIAN KEWANGAN DAN PEMBANGUNANSetiausaha BahagianGred M54Rosmidah bt. ZahidCAWANGAN AKAUNKetua CawanganGred W48Nor Azlina bt. NasiruddinCAWANGAN PEMBANGUNAN DAN HARTANAHKetua CawanganGred M48Mohamad Hatimi bin AbasCAWANGAN BELANJAWANKetua CawanganGred W48Zamani bin IsmailPENOLONG SETIAUSAHAGred M41Zamshari bin ShahranPENOLONG PEGAWAI TADBIRGred N27Razali bin IbrahimPENOLONG PEGAWAI TADBIRGred N27(Kosong)PEMBANTU TADBIRGred N17Mohamed Towfik bin SidekPEMBANTU TADBIR RENDAHGred N11Maznina bt. Hj. YusofCawangan Yang TerlibatPada pandangan Audit, Kementerian telah mewujudkan pembahagian tugasyang jelas bagi pengurusan hartanah luar negara.7.4.2. Pelantikan Kontraktor7.4.2.1. Semakan Audit mendapati pelantikan kontraktor bagi membangunkan7 projek di bawah RMK-8 di mana 2 projek daripadanya disambung ke RMK-9telah dibuat secara tender terhad/rundingan terus. Kesemua kontraktor tersebutadalah merupakan kontraktor kelas A yang berdaftar di Malaysia. Butiran lanjutmengenai kontrak pembinaan hartanah tersebut adalah seperti di jadual berikut:-JADUAL 7.3PERIHAL KONTRAK BAGI PROJEK DI BAWAH RANCANGAN MALAYSIA KELAPANPROJEKKONTRAKTORKAEDAHPELAKSANAANPROJEKPERIHAL KONTRAKTORMODALBERBAYAR(RM Juta)PEMEGANGSAHAM UTAMAKOSPROJEK(RM Juta)STATUSPROJEKPembinaan KompleksSuruhanjaya TinggiMalaysia di BruneiDarussalamEastbourneCorporation Bhd.Tender TerhadTiadaMaklumatTiada Maklumat 19.66 Telah Siap121TERHAD


TERHADPROJEKPembinaan KompleksKedutaan BesarMalaysia diWashingtonPembinaan KompleksKedutaan BesarMalaysia di KuwaitPembinaan KompleksKedutaan Besar danKediaman RasmiMalaysia di BeijingProjek ubahsuai dannaik taraf bangunanKompleks PesuruhjayaTinggi Malaysia diSingapuraPembelian Tanah DanPembinaan KompleksKedutaan BesarMalaysia di MoscowPembelian Tanah DanPembinaan KompleksKedutaan BesarMalaysia di PhnomPenhKONTRAKTORPercon CorporationSdn. Bhd.The Kuwait CompanyFor Process PlantConstruction AndContracting (KCPC)danSyarikat PembinaanAnggerik Sdn. Bhd.KAEDAHPELAKSANAANPROJEKPERIHAL KONTRAKTORMODALBERBAYAR(RM Juta)PEMEGANGSAHAM UTAMATender Terhad 136.4 Permodalan NasionalBerhadTender Terhad 2.0Konsortium Bina Puri Tender Terhad 1.0LandmarksEngineering AndDevelopment Sdn.Bhd.Konsortium BinaPuri-Beringin WajaPembinaan DayaTekad Sdn. Bhd.Nota :Rundingan Terus 6.0Rundingan Terus 1.0Rundingan Terus 1.0* Anggaran Kos Projek1. Kamaludin binMohd Nor2. Marina bt.Kamaludin3. Aini bt. Kamaludin1. Ahmad SuffianBin Abdul Majid2. We Her Ching1. Azmi Bin Hamid2. Abd. Rahman BinAdam3. Tan Ching Pding1. Ahmad SuffianBin Abdul Majid2. We Her Ching1. Cheah LimChong2. Mohd Nadzir BinMansorKOSPROJEK(RM Juta)STATUSPROJEK79.56 Telah Siap26.62 Telah Siap93.00 Telah Siap83.3827.74*50.00*Telah SiapDisambungKe RMK-9DisambungKe RMK-97.4.2.2. Semakan Audit mendapati perjanjian kontrak bagi tujuan pembinaanmengandungi syarat-syarat yang memadai untuk menjamin kepentinganKerajaan seperti kontraktor dikehendaki mengemukakan Bon Pelaksanaan yangbersamaan dengan 5% daripada harga kontrak dalam bentuk jaminan bank atauwang jaminan pelaksanaan dan mengambil insurans untuk melindungi tuntutanpampasan daripada mana-mana pihak. Ganti Rugi Tertentu Dan Ditetapkan jugaakan dikenakan terhadap kontraktor sekiranya gagal melaksanakan kerjamengikut jadual. Semakan Audit selanjutnya mendapati pada umumnya semuakontraktor terlibat telah mematuhi syarat tersebut.7.4.3. Prestasi Projek7.4.3.1. Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam Bilangan 2 Tahun 1992mengenai Garis Panduan Perancangan Penyediaan Projek Pembangunanmenetapkan prosedur yang perlu diikuti dalam mengenal pasti dan merancangprojek yang akan dilaksanakan bagi memastikan projek berkenaan dapatdilaksanakan dengan lancar dan memberikan pulangan yang terbaik kepadaKerajaan. Projek perolehan hartanah di luar negara sama ada dibeli atau dibinaadalah di bawah tanggungjawab Kementerian Luar Negeri. Ia dirancang dibawah Rancangan Malaysia Lima Tahun berdasarkan kepada cadangan yangditerima daripada pejabat perwakilan luar negara. Manakala urusan pembinaan122TERHAD


TERHADbangunan pula diserahkan kepada Jabatan Kerja Raya sebagai agensipelaksana. Pada umumnya, perolehan hartanah telah dilaksanakan selarasdengan kehendak pekeliling berkenaan.7.4.3.2. Di bawah Rancangan Malaysia Kelapan (RMK-8), terdapat 33 projekpembangunan yang telah diluluskan untuk dilaksanakan di mana 27daripadanya merupakan projek khusus untuk perolehan hartanah denganperuntukan berjumlah RM673.59 juta. Setakat 31 Disember 2006, didapatihanya 6 daripada 27 projek tersebut telah disiapkan iaitu 5 projek telah dibinamanakala 1 projek (Kompleks Kedutaan Besar Malaysia di Vienna) telah dibeli.Baki 21 projek lagi yang tidak dapat dilaksanakan di bawah RMK-8 telahdilanjutkan pelaksanaannya di bawah RMK-9. Jadual 7.4 menunjukkan jumlahprojek dan peruntukan kewangan yang dipohon dan diluluskan di bawah RMK-8dan RMK-9 manakala Jadual 7.5 menunjukkan prestasi perolehan hartanah dibawah RMK-8.JADUAL 7.4BILANGAN PROJEK PEMBANGUNAN YANG DIMOHON DAN DILULUSKANMENGIKUT AKTIVITI BERKAITAN HARTANAH KEMENTERIAN LUAR NEGERIDI BAWAH RANCANGAN MALAYSIA KELAPAN DAN KESEMBILANBILANGAN PROJEKAKTIVITI PEMBANGUNAN HARTANAHPerolehanRMK-8RMK-9MOHON LULUS MOHON LULUSPembinaan 18 20 38 20Pembelian 6 7 4 6JUMLAH PROJEK 24 27 42 26PERUNTUKAN KEWANGAN (RM Juta) 637.99 673.59 854.81 667.86JADUAL 7.5PRESTASI PEROLEHAN HARTANAH BAGI PEJABAT PERWAKILANDI BAWAH RANCANGAN MALAYSIA KELAPAN- KEDUDUKAN SEHINGGA 31 DISEMBER 2006PROJEKPembinaan Kompleks Suruhanjaya Tinggi Malaysia DiBrunei DarussalamPembinaan Kediaman Rasmi Dan Ubahsuai CanseriDan Kuarters Home Based Staff Di SingapuraPembinaan Kompleks Kedutaan Besar Dan KediamanRasmi Malaysia Di BeijingPembinaan Kompleks Kedutaan Besar Malaysia DiKuwaitPembinaan Kompleks Kedutaan Besar Malaysia DiWashingtonPembelian Bangunan Kediaman Rasmi Duta Besar DiViennaPembelian Tanah Dan Pembinaan Kompleks CanseriDi Phnom PenhPembelian Tanah Dan Pembinaan Bangunan CanseriDi Warsaw, PolandPembelian Tanah Dan Pembinaan Bangunan CanseriDi MoscowPembelian Tanah Dan Pembinaan Kompleks KedutaanDi Port MoresbyPembelian Canseri Dan Kediaman Rasmi Di BuenosAiresLULUS(RM Juta)PERUNTUKANBELANJA(RM Juta)STATUS PROJEKSIAP17.52 19.66 /117.12 140.56 /93.17 93.00 /22.80 26.62 /77.32 79.56 /12.00 10.99 /SAMBUNG KERMK-967.50 11.45 / *39.00 24.14 / *16.00 27.86 / *2.60 0 /10.26 0 /123TERHAD


TERHADPROJEKPembinaan Canseri, Kediaman Rasmi Dan ApartmenPegawai Dan Kakitangan Di IslamabadPembinaan Rumah Pegawai Dan Kakitangan Di NewDelhiLULUS(RM Juta)PERUNTUKANBELANJA(RM Juta)STATUS PROJEKSIAPSAMBUNG KERMK-917.50 0 /6.50 0 /Pembelian Canseri Di Suva, Fiji 1.50 0 /Pembinaan Kompleks Perumahan Dan Pusat PelajarDi Jakarta34.50 0 /Pembinaan Kompleks Kedutaan Di Yangon 5.50 0 /Pembelian Tanah Dan Pembinaan Bangunan CanseriDi GenevaPembinaan Semula Kediaman Rasmi Dan KompleksHBS di JeddahPembelian Tanah, Pembinaan Canseri Dan KediamanRasmi Di Pontianak10.00 0 /10.00 0 /2.00 0 /Pembelian Tanah Dan Pembinaan Canseri di Sarajevo 10.00 0 /Pembelian Bangunan Kediaman Rasmi Di Mexico City 10.00 0 /Pembelian Canseri Dan Kediaman Rasmi Di Ottawa 4.00 0 /Pembelian Kediaman Rasmi Di Berlin 38.00 0 /Pembelian Tanah Dan Pembinaan Canseri KedutaanMalaysia Di VientianePembelian Tanah Tapak Canseri Dan KediamanRasmi Di Oran, Turki4.40 0 /30.00 0 /Pembelian Bangunan Canseri Di Santiago, Chile 17.00 0 /Pembinaan Semula Canseri Dan Rumah HBS DiBrasilia7.40 0 /JUMLAH 673.59 433.84 6 21Nota :(*) - Membeli Tapak Tanah7.4.3.3. Kelewatan menyiapkan projek ini pada umumnya adalah berpuncadaripada faktor-faktor berikut :-a. Ketua Pengarah Kerja Raya juga adalah merupakan Pengarah Projek bagiprojek-projek yang dilaksanakan di luar negeri. Bagi beberapa projek yangdisemak, didapati pihak JKR tidak menempatkan pegawainya di negaraberkenaan sepanjang tempoh dilaksanakan. Ini menyebabkan khidmatnasihat berhubung dengan kerja kontrak tidak dapat diberikan dengansegera. Pengesahan terhadap kerja binaan/bahan binaan hanya dapatdibuat oleh pasukan teknikal daripada JKR semasa mesyuarat tapak yangdiadakan sebulan sekali.b. Syarat-syarat Pihak Berkuasa Tempatan (negara berkenaan) yang perludipatuhi sebelum membangunkan kediaman rasmi, bangunan canseri dankuarters home based staff juga menjadi faktor melambatkan pelaksanaankerja. Setiap perjanjian yang akan ditandatangani juga perlu disesuaikandengan peraturan Kerajaan Malaysia dan juga peraturan negara tuan rumah.Tanpa persetujuan negara tuan rumah, projek berkenaan tidak bolehdimulakan.c. Perubahan skop kerja pada peringkat akhir pelaksanaan projek jugamelambatkan jadual siap kerja asal.124TERHAD


TERHADd. Faktor musim juga menjadi punca kelewatan pelaksanaan projek di negarayang mempunyai 4 musim terutamanya bagi negara-negara yangmempunyai cuaca yang ekstrem dan bersalji tebal.e. Peruntukan kewangan hanya diterima pada akhir Rancangan MalaysiaKelapan.7.4.3.4. Semakan Audit mendapati sungguhpun Kementerian telahmembelanjakan sejumlah RM433.84 juta (64.4%) daripada RM673.59 jutayang diluluskan di bawah RMK-8 (Jadual 7.5), namun hanya 6 projek siapdibina manakala 3 projek lagi hanya setakat perolehan tapak. Bakinyaberjumlah RM229.75 juta pula tidak mencukupi untuk menampungpelaksanaan 21 projek lagi.7.4.3.5. Mengikut rekod Kementerian, didapati sejumlah RM47.34 juta telahdimasukkan ke akaun pejabat perwakilan di Geneva, Switzerland untuk tujuanpembelian tanah bagi pembinaan bangunan canseri. Bagaimanapun, jumlahtersebut yang diterima pada akhir RMK-8 tidak digunakan kerana bangunanyang dirancang untuk dibeli telah dimiliki oleh pihak lain. Selain itu, terdapat jugasejumlah RM1.55 juta telah dimasukkan ke akaun pejabat perwakilan di Berlin,Jerman bagi tujuan pembayaran akhir pembelian canseri dan kuarters.7.4.3.6. Di bawah RMK-9 pula, didapati kontraktor telah dilantik untukmelaksanakan 2 projek yang mana tanah bagi tapak projek telah diperolehi dibawah RMK-8. Projek tersebut ialah pembinaan kompleks Kedutaan BesarMalaysia di Phnom Penh, Vietnam dan kompleks Kedutaan Besar Malaysia diMoscow, Rusia. Bagi pembinaan pejabat canseri di Warsaw, Poland, kontraktormasih belum dilantik sungguhpun tapak tanah telah diperolehi. Selain itu,Kementerian sedang dalam proses untuk membuat panggilan tender terhad bagimembangunkan projek pembinaan canseri, kediaman rasmi dan apartmenpegawai dan kakitangan di Islamabad dan pembinaan rumah pegawai dankakitangan di New Delhi, India.Pada pandangan Audit, Kementerian perlu menyediakan jadual pelaksanaanprojek, memastikan peruntukan kewangan yang mencukupi diperolehidaripada Kementerian Kewangan dan membuat pemantauan yang rapiterhadap prestasi projek bagi mengelakkan daripada berlakunya sebarangkelewatan. Memandangkan di bawah RMK-9, Kementerian perlu melaksanakan26 projek perolehan, Kementerian patut mewujudkan jawatan kader dalamperkhidmatan juruukur, arkitek dan jurutera bagi membantunya dalam hal-halteknikal.125TERHAD


TERHAD7.4.4. Pendaftaran Hak Milik Hartanah7.4.4.1. Pendaftaran hak milik merupakan pengesahan pemilikan hartanahsama ada dalam bentuk geran tanah, perjanjian pemilikan hartanah atau suratpajakan hartanah. Daripada 90 hartanah Kerajaan Malaysia di luar negara,hanya 76 hartanah yang mempunyai dokumen pemilikan rasmi yangberkenaan. Semenjak tahun 1957, geran/perjanjian pemilikan asal bagi semuahartanah milik Kerajaan Malaysia di bawah Kementerian Luar Negeri disimpanoleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia. Namun pada tahun 2001, KetuaPengarah Tanah Dan Galian Persekutuan telah memutuskan supaya semuadokumen pemilikan hartanah di luar negara disimpan oleh Jabatan KetuaPengarah Tanah Dan Galian. Bagaimanapun, urusan bayaran pelbagai cukaihartanah luar negara masih dikendalikan oleh Kementerian Luar Negeri. Salinandokumen pemilikan hartanah dan dokumen sokongan berkaitan perlu disimpandi Kementerian dan pejabat perwakilan luar negara untuk rujukan.7.4.4.2. Semakan Audit di Pejabat Ketua Pengarah Tanah Dan GalianPersekutuan mendapati dokumen asal pemilikan hartanah disimpan di sebuahbilik kebal. Bagaimanapun, tiada daftar diselenggarakan untuk merekodkanmaklumat mengenai hartanah di luar negara. Pemeriksaan Audit terhadapdokumen asal pemilikan hartanah tersebut dengan rekod di Kementerian LuarNegeri mendapati perkara-perkara berikut :-a. Hanya 22 daripada 41 pejabat perwakilan luar negara yang mengemukakankesemua dokumen pemilikan hartanah mereka yang asal ke Jabatan KetuaPengarah Tanah Dan Galian. Antara pejabat perwakilan yang tidakmengemukakan dokumen tersebut ialah pejabat perwakilan di London,England; Brussels, Belgium; Jakarta, Indonesia; The Hague, Netherland danHong Kong, China. Dokumen pemilikan hartanah yang tidak dihantarmelibatkan 11 bangunan canseri, 8 kediaman rasmi dan 4 (17 unit) kuartershome based staff, 6 tapak bangunan lain dan 2 lot tapak tanah. SemakanAudit selanjutnya mendapat salinan dokumen pemilikan hartanah berkenaanjuga tidak disimpan di 5 pejabat perwakilan tersebut.b. Terdapat perbezaan maklumat berkaitan seperti alamat, tarikh, kospembelian dan jenis pemilikan antara dokumen pemilikan hartanah danrekod Kementerian.7.4.4.3. Lawatan Audit ke 9 pejabat perwakilan luar negara mendapati perkaraperkaraberikut :-a. Kesemua 9 pejabat perwakilan luar negara yang dilawati tidakmenyelenggarakan daftar untuk merekodkan maklumat hartanah sepertirujukan geran/dokumen jual beli/surat pajakan hartanah, tarikh pemilikanhartanah, keluasan dan jenis kegunaan tanah serta kos perolehan.b. Semakan Audit terhadap salinan geran bagi hartanah di Pejabat KedutaanBesar Malaysia, The Hague, Netherland mendapati hak milik geran tanah126TERHAD


TERHADbagi bangunan kediaman rasmi Duta Besar Malaysia di negaraberkenaan masih di atas nama pemilik asal iaitu Maria Dympha AgnesAndrea Driesen dan Augustinis Geertruida Johannes Okhuizen (rakyattempatan). Hartanah tersebut telah dibeli oleh Kerajaan Malaysia pada tahun1968 daripada keluarga Kuok (rakyat Malaysia) dengan harga RM493,617.Adalah dianggarkan nilai hartanah berkenaan pada ketika ini ialahRM6.33 juta. Semasa pengauditan dijalankan pada akhir tahun 2006,pejabat perwakilan berkenaan masih dalam proses untuk mendapatkan hakmilik hartanah berkaitan.c. Pejabat Perwakilan Malaysia di Jakarta mempunyai 5 hartanah yang terdiridaripada bangunan canseri, bangunan kuarters home based staff di JalanH.R. Rasuna Said, bangunan lama canseri di Jalan Imam Bonjol, 2 lot tanahdi Jalan Kemang Raya dan satu lot tanah di Jalan Cokroaminoto.Bagaimanapun, hanya 2 salinan geran tanah dikemukakan kepada pihakAudit iaitu bagi bangunan canseri dan kuarters home based staff di JalanH.R. Rasuna Said serta bangunan lama canseri di Jalan Imam Bonjol. Tanahdi Jalan Kemang Raya hanya mempunyai salinan surat perjanjian jual beli.Bagi tanah di Jalan Cokroaminoto, pihak Audit tidak dapat mengesahkansama ada tanah tersebut milik Kerajaan Malaysia kerana tiada sebarangdokumen pemilikan yang dikemukakan. Selain itu, semua geran tanahdan perjanjian jual beli bagi hartanah tersebut tidak diterjemahkan keBahasa Melayu untuk memudahkan rujukan kerana sesetengahperkataan/istilah yang digunakan sukar difahami.d. Berdasarkan rekod Kementerian, terdapat 7 hartanah Kerajaan Malaysia diLondon, England. Semakan Audit mendapati rekod Kementerian adalahtidak kemaskini kerana hanya 4 hartanah yang sebenarnya di bawahpengurusan pejabat perwakilan di London manakala 2 lagi adalah di bawahpengendalian Jabatan Perdana Menteri. Satu lagi hartanah Kementerianiaitu rumah tetamu Enissmore Garden telah pun dijual. Butirannya adalahseperti di jadual berikut :-JADUAL 7.6MAKLUMAT HARTANAH DALAM REKOD KEMENTERIANHARTANAHTAHUNHARTANAHDIBELIHARGABELIAN(RM Juta)CATATANTemplewood Gardens, London N.W.3 (Kediaman) 13 Mei 1961 0.43 -Templewood Gardens, London N.W.3 (Kuarters) 13 Mei 1963 0.02 -45 Belgrave Square, London (Canseri) 13 Disember 1963 2.10 -46 Belgrave Square, London (Bangunan Annex) 21 Januari 1980 0.46 -37/38 Enissmore Garden, London S.W.7(Rumah Tetamu VVIP)15 Mei 1980 2.86 Telah dijual127TERHAD


TERHADHARTANAHTAHUNHARTANAHDIBELIHARGABELIAN(RM Juta)9, Whykehem Close, London (Transit House-VIP) 15 April 1981 0.2215 York House, Kensington Church Street,London W8 (Rumah Tetamu)1983 0.82CATATANDi bawah kendalianJabatan PerdanaMenteriDi bawah kendalianJabatan PerdanaMenteriPada pandangan Audit, bagi menjamin kepentingan Kerajaan, Kementerianhendaklah memastikan bahawa hak milik bagi setiap hartanah yang dibeliadalah atas nama Kerajaan Malaysia. Selain itu, daftar hartanah yang kemaskini hendaklah diselenggarakan di Kementerian Luar Negeri, pejabatperwakilan dan Pejabat Ketua Pengarah Tanah Dan Galian Persekutuan.7.4.5. Penyenggaraan Hartanah7.4.5.1. Setiap pejabat perwakilan luar negara bertanggungjawabmenyenggarakan hartanah secara terancang berdasarkan peraturan Kerajaanseperti mana yang ditetapkan di dalam Surat Pekeliling Am Bilangan 2 Tahun1995 berhubung Pengurusan Penyelenggaraan - Pewujudan SistemPenyelenggaraan Terancang. Penyenggaraan terancang ini melibatkan 2peringkat seperti berikut :-a. Corrective Maintenance iaitu tindakan membaiki atau mengganti komponenatau sumber fizikal supaya dapat berfungsi mengikut standard yangditetapkan.b. Preventive Maintenance iaitu kerja-kerja memeriksa, servis, membaiki, ataumengganti komponen atau sumber fizikal secara berkala supaya ia dapatberoperasi dengan cekap secara berterusan.7.4.5.2. Bagi melaksanakan Sistem Penyenggaraan Terancang, Kementerianperlu mengambil tindakan utama seperti berikut :-a. Melantik pegawai kanan bagi mengawasi pelaksanaan SistemPenyenggaraan Terancang.b. Menyediakan Daftar Aset Penyenggaraan Bangunan yang melibatkan 4aspek utama merangkumi struktur, elektrik, mekanikal dan persekitaran luar.c. Mewujudkan jadual penyenggaraan bagi setiap item dalam Daftar AsetPenyenggaraan dengan memperincikan jenis, kekerapan, keutamaan sertaproses pelaksanaan aktiviti penyenggaraan berkaitan.d. Merancang Pelan Operasi Penyenggaraan bagi pengurusan hartanah dalamjangka masa yang telah dijadualkan. Kerja-kerja penyenggaraan dipantaumenggunakan pelbagai kaedah antaranya Carta Gantt.e. Menilai program penyenggaraan hartanah untuk menentukan sama adamatlamat program tercapai serta dapat mengenal pasti usaha-usaha yangharus dilakukan bagi memperbaiki kelemahan yang wujud.128TERHAD


TERHAD7.4.5.3. Semakan Audit di Kementerian Luar Negeri mendapati tiada bukti yangmenunjukkan Kementerian telah melaksanakan sistem penyenggaraan yangterancang. Kementerian tidak mempunyai perancangan yang strategik dalammengurus serta memantau penyenggaraan hartanah di pejabat perwakilan luarnegara kerana maklumat mengenai kedudukan atau tahap fizikal kesemuahartanah di luar negara tidak dikumpulkan. Cawangan Pembangunan DanHartanah Kementerian hanya menyemak permohonan peruntukanpenyenggaraan yang diterima daripada pejabat perwakilan dari semasa kesemasa sebelum kelulusan diberi. Selain itu, pihak Audit mendapatiKementerian juga tidak melantik seorang pegawai kanan untuk mengawasiurusan penyenggaraan, tidak menyediakan Daftar Aset PenyenggaraanBangunan dan tidak menyediakan Pelan Operasi Penyenggaraan.7.4.5.4. Sembilan pejabat perwakilan luar negara yang dilawati tidakmelaksanakan preventive maintenance, sebaliknya hanya melaksanakancorrective maintenance. Mengikut maklum balas yang diterima daripadabeberapa pejabat perwakilan, preventive maintenance tidak dijalankanantaranya disebabkan oleh kos penyenggaraan yang tinggi; peralatan dan alatganti terutamanya bagi bangunan yang lama adalah sukar diperolehi di pasarandan rekod/daftar penyenggaraan tidak disediakan.7.4.5.5. Semakan Audit mendapati 4 daripada 9 pejabat perwakilan yangdilawati telah menyenggarakan daftar tersebut iaitu pejabat perwakilan di Paris,Perancis; Brussels, Belgium; The Hague, Netherland dan Beijing, China.Bagaimanapun, semakan selanjutnya mendapati daftar yang diselenggarakantidak mengandungi maklumat terperinci sebagaimana kehendak Surat PekelilingAm Bilangan 2 Tahun 1995.7.4.5.6. Pada keseluruhannya, keadaan fizikal bangunan dan persekitarannyaadalah kurang memuaskan akibat ketiadaan penyenggaraan secara preventive.Contohnya adalah seperti di gambar-gambar berikut :-GAMBAR 7.1 GAMBAR 7.2Pejabat Perwakilan Di London- ‘Balcony’ Canseri Kelihatan BerlumutPejabat Perwakilan Di London- Lif Canseri Rosak Sejak Tahun 2003129TERHAD


TERHADGAMBAR 7.3 GAMBAR 7.4Pejabat Perwakilan Di London- Paip Bocor Di Garaj Kediaman RasmiPejabat Perwakilan Di London- Bumbung Rumah Kediaman Rasmi YangPerlu DigantiGAMBAR 7.5 GAMBAR 7.6Pejabat Perwakilan Di Paris- Dinding Fabrik Di Kediaman Ketua CanseriLusuh Dan LembapPejabat Perwakilan Di Paris- Paip Gas Di Kediaman Rasmi BerkaratDan MembahayakanGAMBAR 7.7 GAMBAR 7.8Pejabat Canseri Di Brussels- Dinding Merekah Dan Kelihatan KotorPejabat Canseri Di Brussels- ‘Wall Paper’ Tertanggal Akibat KebocoranGAMBAR 7.9 GAMBAR 7.10Pejabat Perwakilan Di The Hague- Lantai Parque Di Kediaman Rasmi LembapAkibat Kebocoran PaipPejabat Perwakilan Di The Hague- Dinding Merekah Di Kediaman Rasmi130TERHAD


TERHADPada pandangan Audit, Kementerian perlu memberi penekanan yang lebihterhadap penyenggaraan hartanah di luar negara bagi memastikanbangunan perwakilan sentiasa dalam keadaan baik, lengkap, selamat danselesa diduduki. Bagi tujuan mewujudkan suatu sistem penyenggaraanyang komprehensif, Kementerian disyorkan mengambil tindakan berikut :-• Menentukan keperluan penyenggaraan hartanah di semua pejabatperwakilan di luar negara dengan melakukan pemeriksaansekurang-kurangnya setahun sekali di semua pejabat perwakilanbagi mengetahui kedudukan sebenar bangunan serta kemudahanyang perlu disenggarakan sama ada dari segi struktur, elektrik danmekanikal. Tindakan selanjutnya ialah menyediakan Pelan OperasiPenyenggaraan untuk setiap komponen utama iaitu dari aspekmekanikal (seperti lif), elektrik (seperti pendawaian), struktur(seperti dinding bangunan) dan persekitaran luar (seperti parit danlandskap).• Menyediakan prosedur/manual penyenggaraan hartanah yanglengkap untuk panduan/rujukan pegawai di setiap peringkat. Manualini perlu mengandungi antara lainnya kaedah penyenggaraan,pemeriksaan tahunan dan penyediaan laporan berhubung denganpenyenggaraan yang dilaksanakan.• Bagi memastikan penyenggaraan hartanah di luar negara dapatdilaksanakan dengan baik, ia juga perlu dirancang dan diselia olehpegawai berkelayakan yang mempunyai kepakaran teknikalterutamanya dalam bidang elektrik dan mekanikal, struktur ataupersekitaran luar.7.4.6. Penggunaan Hartanah7.4.6.1. Sesebuah hartanah yang dibangunkan sungguhpun untuk tujuankegunaan Kementerian, namun mana-mana agensi Kerajaan yang lain jugadibenarkan mendiami ruang pejabat di dalam bangunan yang sama. ContohnyaAtase Pertanian ditempatkan di Brussels, Belgium manakala Atase Pertahanandi Paris, Perancis. Pihak Kementerian telah mengeluarkan arahan kepadasemua pejabat perwakilan luar negara untuk melaksanakan konsep “costsharing” bagi ruang yang didiami oleh mana-mana agensi Kerajaan. Konsep iniberasaskan peratus penggunaan ruang lantai yang didiami oleh semua pihakdan kos operasi seperti kos utiliti, telefon serta belanja lain dibahagikanmengikut peratusan yang dipersetujui. Perbelanjaan tersebut akan di caj keperuntukan agensi berkenaan. Ini secara tidak langsung dapatmengoptimumkan kapasiti penggunaan hartanah Kementerian sertamenjimatkan kos.7.4.6.2. Semakan Audit selanjutnya terhadap penggunaan hartanah di Jakartadan Hong Kong mendapati perkara berikut :-131TERHAD


TERHADJADUAL 7.7RINGKASAN PENGGUNAAN HARTANAH PEJABAT PERWAKILANJAKARTA DAN HONG KONG YANG DILAWATI PADA TAHUN 2006PEJABATPERWAKILANPENGGUNAAN HARTANAH• 3 bidang hartanah tidak digunakan iaitu bekas kediaman rasmi Duta Besar (Jalan KemangRaya) dan kediaman Ketua Canseri (Jalan Cokroaminoto) serta bekas bangunan canseri(Jalan Imam Bonjol).Jakarta, Indonesia• Hartanah di Jalan Kemang Raya - Tanah ini terbiar dan sering dicerobohi sertabermasalah dan dicadangkan untuk dijual (Gambar 7.11 dan 7.12).• Hartanah di Jalan Imam Bonjol - Terbiar dan dicadangkan untuk membina kediaman rasmiyang baru untuk Duta Besar.Hong Kong, China• Daripada 26 tingkat bangunan yang dimiliki Kementerian, hanya 3 tingkat didiami danbakinya disewakan.• Urusan penyewaan dikendalikan oleh syarikat swasta (Fuji Property ManagementLimited). Hasil sewaan diperolehi setelah ditolak kos penyenggaraan hartanah.GAMBAR 7.11 GAMBAR 7.12Hartanah Di Jalan Kemang Raya, Jakarta- Tanah Ini Diletakkan Di Bawah Pengawasan Mahkamah Agong IndonesiaKerana Sering Dicerobohi Oleh Penduduk Ambon7.4.6.3. Pemeriksaan fizikal terhadap ruang-ruang bangunan di pejabatperwakilan yang dilawati iaitu di sekitar canseri, kediaman rasmi dan kuartershome based staff mendapati penggunaan ruang pada umumnya adalah padatahap optimum kecuali dari aspek tempat penyimpanan/stor barang. Adalahdidapati ruang di beberapa bangunan perwakilan terutamanya ruangpenyimpanan barang-barang telah digunakan untuk memuatkan barang-baranglama yang mana antaranya ada yang telah diluluskan untuk pelupusan sepertimana yang ditunjukkan di gambar-gambar berikut :-GAMBAR 7.13 GAMBAR 7.14Pejabat Perwakilan Di Brussels- Perabot Dan Peralatan Lama Diletakkan DiGaraj Kediaman RasmiPejabat Perwakilan Di Brussels- Perabot Dan Peralatan Lama DiletakkanDi Stor Canseri132TERHAD


TERHADGAMBAR 7.15 GAMBAR 7.16Pejabat Perwakilan Di The Hague- Perabot Dan Peralatan Lama Diletakkan Di Stor Canseri Dan Tiada Permohonan DibuatUntuk MelupuskannyaGAMBAR 7.17 GAMBAR 7.18Pejabat Perwakilan Di Jakarta- Perabot Dan Peralatan Telah DiluluskanPelupusan Tetapi Masih Disimpan Di KuartersPejabat Perwakilan Di Singapura- Perabot Yang Perlu Dilupuskan Masih TerletakDi Sebahagian Ruang Bangunan ‘Club House’Pada pandangan Audit, Kementerian sepatutnya mengambil tindakan untukmelupuskan barang-barang yang tidak diperlukan lagi bagi mengoptimumkanpenggunaan ruang yang sedia ada agar dapat digunakan untuk tujuan yanglebih bermakna.7.4.7. Keselamatan Hartanah7.4.7.1. Arahan Keselamatan Kerajaan yang dikeluarkan oleh Jemaah Menteriantara lainnya telah menetapkan Ketua Jabatan bertanggungjawab memastikanlangkah-langkah tertentu diambil bagi memastikan keselamatan bangunan.Antaranya ialah mengehadkan jalan keluar masuk dan mengadakan kaunterkaunter;memperkukuhkan tingkap, siling, dinding dan pintu dengan dilengkapikunci keselamatan; memasang alat pengalisan bunyi dan penggerakeselamatan; menyediakan tempat atau bilik khas untuk pelawat-pelawat danmewujudkan perkhidmatan pengawal keselamatan. Arahan Keselamatan jugamenghendaki Jawatankuasa Keselamatan Jabatan diwujudkan untuk memantautahap keselamatan pejabat.7.4.7.2. Semakan Audit mendapati selain daripada berpandukan kepadaArahan Keselamatan tersebut di atas, Kementerian tidak mengeluarkan garispanduan khusus mengenai tindakan yang harus diambil apabila sesuatubencana/kecemasan berlaku. Jawatankuasa Keselamatan Khas juga tidak133TERHAD


TERHADdiwujudkan untuk memantau tahap keselamatan pejabat perwakilan luar negara.Isu-isu keselamatan pejabat-pejabat perwakilan luar negara hanya dibincangkandi dalam Mesyuarat Koordinasi Jabatan Pengurusan dan Perkara-Perkara AmKementerian Luar Negeri yang dipengerusikan oleh Timbalan KetuaSetiausaha III. Semakan Audit selanjutnya mendapati antara tempoh tahun 2004hingga 2006, sebanyak 50 mesyuarat telah diadakan.7.4.7.3. Adalah didapati tahap keselamatan di pejabat perwakilan di Singapuradan Paris, Perancis adalah baik. Manakala tahap keselamatan di 7 pejabatperwakilan luar negara yang lain adalah kurang memuaskan seperti berikut :-a. 6 pejabat perwakilan yang dilawati menghadapi masalah berkaitan denganClosed Circuit Television (CCTV). Jadual berikut menunjukkan ringkasanpermasalahan yang diperhatikan di pejabat perwakilan :-PEJABATPEWAKILAN LUARNEGARAJADUAL 7.8KEADAAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)DI PEJABAT PERWAKILAN LUAR NEGARA PADA TAHUN 2006ROSAKPEMERHATIAN ISU-ISU CCTVTIDAKCUKUPTEMPAT TIDAKSESUAICATATANLondon √ -The Hague √ -Hong KongBeijing√Dipasang di tingkat bawah bangunancanseri sahaja.Kedudukan 3 CCTV di bangunan canseritidak sesuai.Jakarta √ 3 daripada 13 CCTV rosakStockholm√√Bahagian yang melibatkan ramai orangawam.b. Terdapat 3 pejabat perwakilan yang mempunyai isu keselamatan hartanah diluar negara yang kurang memuaskan dan seharusnya diberi perhatian yangserius seperti diringkaskan di jadual berikut :-PEJABAT PERWAKILANLUAR NEGARAJADUAL 7.9RINGKASAN ISU KESELAMATAN PEJABAT PERWAKILANLUAR NEGARA YANG DILAWATI PADA TAHUN 2006ISU BERBANGKITLondon• Keadaan luaran Kediaman Rasmi Pesuruhjaya tidak memuaskan dimana pagar hampir tumbang dan terdedah kepada risiko pencerobohan(Gambar 7.19).• Sistem penggera keselamatan di canseri telah rosak lebih dari setahun.• Tiada partition di kaunter penyambut tetamu yang memisahkan pegawaibertugas daripada pelawat (Gambar 7.20).BrusselsJakartaKawasan lapang di kediaman Duta Besar berisiko tinggi kerana pernahdicerobohi pada tahun 2001 (Gambar 7.21).• Pokok yang tinggi dan jejantas pejalan kaki di luar pejabat canseri terlaluhampir dengan pagar berjeriji terdedah kepada risiko keselamatan(Gambar 7.22 dan 7.23).• Kontraktor luar menggunakan basement di dalam bangunan canserisebagai tempat menjalankan kerja-kerja penyenggaraan sangat berisikotinggi dan perlu dikawal.134TERHAD


TERHADGAMBAR 7.19Pagar Kayu Kediaman Rasmi Pesuruhjaya Tinggi Malaysia Di LondonTelah Usang Dan Hampir Roboh (Gambar Sebelah Kanan) Berbanding Tembok Batu BerjerijiDi Kediaman Rasmi Duta Besar Indonesia Di London (Gambar Sebelah Kiri)GAMBAR 7.20 GAMBAR 7.21Tiada ‘Partition’ Diletakkan Bagi MemisahkanRuang Pelawat Dan Pegawai Bertugas Di PintuMasuk Utama Canseri Di LondonKawasan Lapang Di Laman Kediaman RasmiDi Brussels Berisiko Tinggi Kerana PernahDiceroboh Pada Tahun 2001GAMBAR 7.22 GAMBAR 7.23Pokok Yang Tinggi (Gambar 7.22) Dan Jejantas Pejalan KakiTerlalu Hampir Dengan Pagar Di Luar Pejabat Canseri Jakarta (Gambar 7.23)Pada pandangan Audit, Kementerian perlu memastikan semua pejabatperwakilan luar negara mempunyai tahap keselamatan bangunan yang baikbagi mengelakkan berlakunya sebarang pencerobohan di kawasan komplekspejabat perwakilan. Sehubungan ini, Kementerian hendaklah memastikanCCTV adalah mencukupi dan sentiasa berfungsi dengan baik. Selain itu, suatubentuk Pelan Tindakan Kecemasan/Bencana hendaklah disediakanmerangkumi 3 aspek utama keselamatan iaitu dari segi natural disaster(kebakaran, banjir, ribut), humanistic factors (pencerobohan, kecurian,ancaman keganasan) dan ICT threats (hackers dan viruses). Dari segipelaksanaannya, pihak pejabat perwakilan hendaklah mengadakan beberapasiri latihan kecemasan bagi memastikan tahap kesedaran keselamatan ditempat kerja tercapai.135TERHAD


TERHAD7.5. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT7.5.1. Pada umumnya, pengurusan hartanah pejabat-pejabat perwakilan di luarnegara adalah kurang memuaskan sama ada di peringkat perancangan,pelaksanaan mahupun pemantauan. Antara perkara yang diperhatikan adalahseperti berikut :-7.5.1.1. Prestasi pelaksanaan projek bagi RMK-8 adalah tidak memuaskan dimana hanya 6 daripada 27 projek sahaja yang dapat dilaksanakan dalamtempoh berkenaan. Sehubungan ini adalah disyorkan Kementerianmenyediakan jadual pelaksanaan projek, memastikan peruntukan kewanganyang mencukupi diperolehi daripada Kementerian Kewangan dan membuatpemantauan yang rapi terhadap prestasi projek bagi mengelakkan daripadaberlakunya sebarang kelewatan. Memandangkan di bawah RMK-9, Kementerianperlu melaksanakan sekurang-kurangnya 20 projek pembinaan, Kementerianpatut mewujudkan jawatan kader dalam perkhidmatan juruukur, arkitek danjurutera bagi membantunya dalam hal-hal teknikal.7.5.1.2. Hanya 76 daripada 90 hartanah Kerajaan Malaysia di luar negara telahmempunyai dokumen pemilikan hartanah yang rasmi. Bagi menjaminkepentingan Kerajaan, Kementerian hendaklah mendapatkan hak milik atasnama Kerajaan Malaysia bagi setiap hartanah yang dibeli. Selain itu, daftarhartanah yang kemas kini hendaklah diselenggarakan di Kementerian LuarNegeri, pejabat perwakilan dan Pejabat Ketua Pengarah Tanah Dan GalianPersekutuan.7.5.1.3. Pada keseluruhannya, keadaan fizikal bangunan dan persekitaranpejabat perwakilan yang dilawati adalah kurang memuaskan akibat daripadakurang penyenggaraan, khususnya penyenggaraan preventive. Sehubungan ini,adalah disyorkan supaya Kementerian mengambil tindakan yang berikut :-a. Melakukan pemeriksaan sekurang-kurangnya setahun sekali di semuapejabat perwakilan bagi mengetahui kedudukan sebenar bangunan sertakemudahan yang perlu disenggarakan sama ada dari segi struktur, elektrikdan mekanikal.b. Menyediakan prosedur/manual penyenggaraan hartanah yang lengkap untukpanduan/rujukan pegawai di setiap peringkat. Manual ini perlu mengandungiantara lainnya kaedah penyenggaraan, pemeriksaan tahunan danpenyediaan laporan berhubung dengan penyenggaraan yang dilaksanakan.c. Bagi memastikan penyenggaraan hartanah di luar negara dapatdilaksanakan dengan baik, ia juga perlu dirancang dan diselia oleh pegawaiberkelayakan yang mempunyai kepakaran teknikal terutamanya dalambidang mekanikal, elektrikal, struktur atau persekitaran luar.7.5.1.4. Tahap keselamatan di 7 pejabat perwakilan luar negara adalah kurangmemuaskan dan boleh mengancam keselamatan pejabat. Sebagai contoh,136TERHAD


TERHADCCTV yang dipasang tidak mencukupi/tidak berfungsi, keadaan pagar yangtidak selamat dan alat penggera yang tidak berfungsi. Sehubungan ini,Kementerian hendaklah mengadakan “Pelan Tindakan Kecemasan/Bencana”yang merangkumi 3 aspek utama iaitu aspek bencana alam (kebakaran, banjirdan ribut), humanistic factors (pencerobohan, kecurian, ancaman keganasan)dan ICT threats (hackers, dan viruses). Dari segi pelaksanaannya, pihak pejabatperwakilan hendaklah mengadakan beberapa siri latihan kecemasan bagimemastikan tahap kesedaran keselamatan di tempat kerja tercapai.7.5.1.5. Membuat permohonan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam untukmewujudkan jawatan kader dalam perkhidmatan juruukur, arkitek dan juruterabagi membantu Kementerian dalam hal-hal teknikal.137TERHAD


TERHADKEMENTERIAN LUAR NEGERI8. PROJEK UBAHSUAI DAN NAIK TARAF BANGUNAN KOMPLEKSPEJABAT PERWAKILAN MALAYSIA DI SINGAPURA8.1. LATAR BELAKANG8.1.1. Bangunan kompleks Pejabat Perwakilan Malaysia di Jervois Road,Singapura telah dibeli pada bulan November 1973. Bagi meningkatkan lagi imejMalaysia di negara luar dan memberi keselesaan kepada pegawai, kakitanganpejabat perwakilan serta orang ramai yang berurusan dengan pejabat berkenaan,Kementerian Luar Negeri telah memperuntukkan sejumlah RM82.18 juta di bawahRancangan Malaysia Kelapan (RMK-8) untuk mengubahsuai dan menaik tarafbangunan kompleks Pejabat Perwakilan Malaysia di Singapura. Projek inimelibatkan kerja pengubahsuaian bangunan canseri untuk menempatkan PejabatPesuruhjaya Tinggi Malaysia dan 70 anggotanya (10 pegawai Home Based Staff(HBS) dan 60 kakitangan ambilan tempatan), naik taraf kuarters HBS, rumah kelab,kemudahan rekreasi serta kediaman Timbalan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia diSingapura.8.1.2. Projek ini dilaksanakan secara turnkey oleh Syarikat Landmarks EngineeringAnd Development Sdn. Bhd. yang dilantik oleh Kementerian Kewangan secararundingan terus. Sungguhpun projek ini sepatutnya disiapkan pada bulan Mac 2005,namun ia hanya disiapkan pada bulan Januari 2006 dan kosnya telah meningkatdaripada S$35.73 juta (RM82.18 juta) kepada S$36.25 juta (RM83.38 juta).8.2. OBJEKTIF PENGAUDITANPengauditan ini dijalankan untuk menentukan sama ada projek pengubahsuaian dannaik taraf bangunan kompleks Pejabat Perwakilan Malaysia di Singapura telahdirancang, dilaksanakan dan dipantau dengan cekap dan berhemah.8.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITANPengauditan ini dijalankan dengan menyemak fail, rekod dan dokumen berkaitan diCawangan Pembangunan Dan Hartanah, Kementerian Luar Negeri. Di samping itu,lawatan ke tapak turut dijalankan untuk meninjau pelaksanaan projek secara fizikal danmenemu bual pegawai dan kakitangan pejabat perwakilan di Singapura.138TERHAD


TERHAD8.4. PENEMUAN AUDITPengauditan yang dijalankan antara bulan Jun hingga Disember 2006 mendapatiperkara berikut :-8.4.1. Pengurusan ProjekPerancangan, pelaksanaan dan pemantauan projek ini melibatkan beberapacawangan berikut :-8.4.1.1. Cawangan Pembangunan Dan Hartanah, Kementerian Luar Negeriadalah bertanggungjawab untuk menyedia, mengagih dan mengawalperuntukan pembangunan bagi projek yang telah diluluskan oleh Unit PerancangEkonomi termasuk juga projek ini. Selain itu, cawangan ini jugabertanggungjawab menguruskan pembayaran projek berdasarkan kepadaperakuan kemajuan pelaksanaan projek yang diterima daripada Jabatan KerjaRaya.8.4.1.2. Ketua Pengarah Kerja Raya Malaysia merupakan Pengarah Projek ini.Cawangan Kerja Bangunan Awam, Jabatan Kerja Raya (JKR)bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan projek termasuk meluluskan ArahanPerubahan Kerja dan Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa.8.4.1.3. Pejabat Perwakilan Malaysia di Singapura adalah juga terlibat denganurusan pemantauan dan penyeliaan projek ini.Pada pandangan Audit, peranan dan tanggungjawab setiap pihak yang terlibatdengan pengurusan projek ini telah ditunjukkan dengan jelas.8.4.2. Kaedah Pelaksanaan8.4.2.1. Projek ini dilaksanakan secara turnkey oleh syarikat LandmarksEngineering And Development Sdn. Bhd. yang dilantik oleh KementerianKewangan secara rundingan terus. Syarikat ini adalah merupakan kontraktorkelas A yang mempunyai modal berbayar berjumlah RM6 juta dan berdaftardengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB). Hasildaripada rundingan harga antara Kementerian Luar Negeri dengan syarikattersebut, kos projek dapat dikurangkan daripada S$38.17 juta (RM83.97 juta)kepada S$35.73 juta (RM78.61 juta) iaitu pengurangan sebanyak 6.4%.8.4.2.2. JKR telah bersetuju dengan cadangan kontraktor untuk melantik 4perunding bebas bagi menguruskan projek ini iaitu Aqidea Architect sebagaiperunding arkitek yang bertanggungjawab untuk menyediakan lukisan danmemantau kerja-kerja pembinaan berdasarkan lukisan kontrak; KTA TenagaSdn. Bhd. dan Ranhill Consulting Sdn. Bhd. sebagai perunding-perundingjurutera yang bertanggungjawab dalam bidang sivil dan struktur serta kerja-kerjamekanikal dan elektrik. Manakala Yong dan Mohamad Faiz Sdn. Bhd. sebagaiperunding juruukur bahan.139TERHAD


TERHADPada pandangan Audit, proses rundingan terus bagi memilih kontraktor untukmelaksanakan projek ini adalah mengikut peraturan Kerajaan yang berkaitan.8.4.3. Perjanjian Kontrak8.4.3.1. Perjanjian kontrak bernilai S$35.73 juta (RM82.18 juta) yangditandatangani pada 9 Januari 2004 telah menetapkan beberapa syarat yangantara lainnya adalah seperti berikut :-a. Kontraktor dikehendaki mengemukakan Bon Pelaksanaan bernilaiS$1.71 juta (RM3.93 juta) iaitu 5% daripada harga kontrak dalam bentukJaminan Bank atau Wang Jaminan Pelaksanaan di mana potongan sejumlah10% akan dibuat daripada setiap bayaran interim sehingga mencapai jumlah5% harga kontrak.b. Kontraktor dikehendaki menyiapkan projek pada 14 Mac 2005.c. Bayaran pendahuluan yang boleh diberikan kepada kontraktor ialahberjumlah S$4.53 juta (RM10.42 juta).d. Tempoh Tanggungan Kecacatan ditetapkan selama 24 bulan dari tarikhpenyiapan projek. Penyenggaraan adalah meliputi bangunan dankemudahan yang disediakan/dipasang.e. Ganti Rugi Tertentu Dan Ditetapkan bagi kontrak ini iaitu S$8,218(RM18,901) sehari akan dikenakan terhadap kontraktor sekiranya gagalmelaksanakan projek mengikut jadual dan lanjutan masa tidak diluluskan.f. Kontraktor dikehendaki mengambil insurans untuk melindungi tuntutanpampasan daripada mana-mana pihak.8.4.3.2. Semakan Audit mendapati Bon Pelaksanaan telah diperolehi melaluiWang Jaminan Pelaksanaan iaitu membuat potongan daripada bayarankemajuan kerja. Kontraktor juga telah mengambil insurans seperti mana yangditetapkan di dalam kontrak.8.4.4. Prestasi Kerja8.4.4.1. Mengikut kontrak, projek ini perlu disiapkan pada bulan Mac 2005.Bagaimanapun, ia hanya dapat disiapkan pada bulan Januari 2006 iaitu selepas3 lanjutan masa selama 312 hari yang diluluskan oleh Pengarah Projek (JKR).Semakan Audit mendapati Perakuan Kelambatan Dan Lanjutan Masa yangkedua dan ketiga telah lewat dikeluarkan iaitu selepas tarikh permulaan lanjutanmasa masing-masing. Semakan Audit seterusnya mendapati lanjutan masatelah diluluskan atas beberapa faktor seperti di jadual berikut :-140TERHAD


TERHADPERKARAJADUAL 8.1LANJUTAN MASA UNTUK PROJEK UBAH SUAI DAN MENAIK TARAFBANGUNAN KOMPLEKS PEJABAT PERWAKILAN MALAYSIA DI SINGAPURATARIKH PERAKUANKELAMBATAN DANLANJUTAN MASATEMPOHDILIPUTISEBABMengikut Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa No. 1 yangditandatangani oleh Tan Sri Dato’ Ir. Haji Zaini Bin Omar, KetuaPengarah Kerja Raya, lanjutan masa ini diberi kerana :-LanjutanMasaPertama17 Februari 200515 MacHingga1 Ogos 2005(140 hari)i. Kelewatan mengemukakan pelan struktur dan permitpekerja kepada Pihak Berkuasa Tempatan, Singapura iaituUrban Redevelopment Authority untuk kelulusan. Kelewatanini disebabkan tidak mendapat tandatangan awal daripadaDatuk Parameswaran Nagalingam, Pesuruhjaya TinggiMalaysia, Singapura. Pengemukaan pelan hanya dibuatpada awal Januari 2004 dan kelulusan permit pekerja puladiperolehi pada 5 Februari 2004. (Tempoh Lanjutan Masayang diluluskan 60 hari).ii. Terdapat 16 Arahan Perubahan Kerja (Tempoh LanjutanMasa yang diluluskan 80 hari).Mengikut Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa No. 2 yangditandatangani oleh Dato’ Prof. Ir. Dr. Wahid bin Omar, KetuaPengarah Kerja Raya, lanjutan masa ini diberi kerana:-LanjutanMasaKedua18 Ogos 20052 OgosHingga30 November 2005(121 hari)i. Masa tambahan diperlukan untuk melaksanakan arahanPengarah Projek yang melibatkan 4 Arahan PerubahanKerja dan penangguhan kerja akibat dari cuaca tidakmenentu (Tempoh Lanjutan Masa yang diluluskan 105 hari).ii. Pengarah Projek (JKR) lewat memberi maklum balas ataukeputusan kepada kontraktor atas sesuatu perkaraterutamanya berhubung dengan pemilihan jenis kemasandan konsep reka bentuk landskap. Perkara ini jugamelibatkan pihak atasan Suruhanjaya Tinggi Malaysia diSingapura (Tempoh Lanjutan Masa yang diluluskan 16hari).LanjutanMasaKetiga18 Januari 20061 Disember 2005Hingga20 Januari 2006(51 hari)Mengikut Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa No. 3 yangditandatangani oleh Dato’ Prof. Ir. Dr. Wahid bin Omar, KetuaPengarah Kerja Raya, lanjutan masa ini diberi kerana kelewatanmemberi maklum balas dan keputusan oleh Suruhanjaya TinggiMalaysia, Singapura kepada kontraktor mengenai pemilihanlampu-lampu hiasan, kerja-kerja hasil seni untuk hiasandalaman dan reka bentuk papan tanda arah (signage). Inimelibatkan 1 Arahan Perubahan Kerja (Tempoh Lanjutan Masayang diluluskan 51 hari).8.4.4.2. Semakan Audit selanjutnya mendapati selain daripada faktor yangtersebut di Jadual 8.1, pelaksanaan projek ini juga menghadapi masalah sepertiberikut :-a. Tiada wakil tetap yang mentadbir kontrak sepenuh masa ditempatkan diSingapura mengakibatkan khidmat nasihat dari sudut kontrak tidak dapatdiberikan segera. Begitu juga, pengesahan terhadap kerja binaan/bahanbinaan hanya dapat dibuat oleh pasukan teknikal dari JKR semasamesyuarat tapak yang diadakan sebulan sekali.b. Kementerian Luar Negeri yang kadang kala mengambil masa untukmembuat keputusan terhadap perubahan kerja kerana ketiadaan UnitTeknikal yang khusus di Cawangan Pembangunan Dan Hartanah.c. Struktur organisasi kontraktor yang merangkumi banyak pihak iaitukontraktor utama Landmarks Engineering And Development Sdn. Bhd.(LED); perunding-perunding Malaysia yang melaksanakan reka bentuk; sub141TERHAD


TERHADkontraktor LED di Singapura iaitu Hong Kiat Construction dan perundingperundingSingapura yang menjalankan kerja supervision di tapak sertaurusan dengan Pihak Berkuasa Tempatan Singapura. Ini telah menimbulkanmasalah koordinasi antara kesemua pihak tersebut yang turut menyebabkankelewatan menyiapkan projek. Contohnya, perancangan lukisan reka bentukdan pembinaan di tapak bina yang memerlukan koordinasi yang padu antaraperunding Malaysia sebagai pereka bentuk dan perunding Singapurasebagai pasukan supervision.8.4.4.3. Analisis Audit telah dijalankan terhadap kesemua 21 ArahanPerubahan Kerja yang diluluskan oleh Pengarah Projek yang melibatkan kosberjumlah S$1.86 juta (RM4.28 juta) dan mendapati perkara-perkara berikut :-a. Sebanyak 12 Arahan Perubahan Kerja melibatkan kos berjumlah S$1.40 juta(RM3.23 juta) telah diluluskan untuk memenuhi keperluan teknikal bagimenyesuaikan keadaan tapak dengan reka bentuk bangunan. Berikutdiberikan butirannya :-JADUAL 8.2ARAHAN PERUBAHAN KERJA BAGI MEMENUHI KEPERLUAN TEKNIKALTARIKH APK PERIHAL ARAHAN PERUBAHAN KERJA (APK) KOS29.03.04 Membekal dan memasang tambahan papan tanda projek.29.03.04(a) Substrate works for Chancery and roofing to Pergola Area at GL 13-14.(b) Kerja-kerja sistem metal roofing.(c) Membuat bumbung kawasan Pergola.30.06.04 Water proofing pada kuarters dan lapisan tanah longkang.17.02.0501.03.0501.03.05(a) Membina dinding penahan sempadan.(b) Membina kaki pagar baru.(c) Meruntuhkan beams and columns yang sedia ada di Rumah Kelab.Tambahan copings untuk melindungi tingkap dan pintu daripada faktorcuaca.Kerja-kerja pembetulan pada permukaan konkrit yang rosak di bangunancanseri.03.06.05 Menukar panel and louvred doors di tingkat bawah kuarters.28.06.05 Memasang bumbung aluminium di pondok pengawal utama.25.07.05 Menukar reka bentuk pagar berjeriji di bangunan canseri.01.09.05 SCV underground leads in pipes and cables between CDR/SCV rooms.26.09.05Kerja-kerja tambahan di bangunan canseri seperti menukar pintu gelastanpa bingkai di pintu masuk VIP, menukar handle aluminium di pintutersebut dan membuat Acoustic Treatment pada siling.26.09.05 Kerja-kerja mekanikal dan elektrikal.JUMLAHS$6,136.00(RM14,112.80)S$579,495.31(RM1,332,839.20)S$175,830.78(RM404,410.79)S$105,246.75(RM242,067.52)S$47,481.70(RM109,207.91)S$65,306.85(RM150,205.75)S$18,431.00(RM42,391.30)S$29,319.56(RM67,434.98)S$174,500.00(RM401,350.00)S$128,885.90(RM296,437.57)S$34,512.00(RM79,377.60)S$37,199.01(RM85,557.72)S$1,402,344.86(RM3,225,393.14)b. Sebanyak 7 Arahan Perubahan Kerja yang melibatkan kos berjumlahS$0.32 juta (RM0.74 juta) telah diluluskan atas permintaan daripadapelanggan (pihak Pesuruhjaya Tinggi Malaysia, Singapura). Berikutdiberikan butirannya :-142TERHAD


TERHADJADUAL 8.3ARAHAN PERUBAHAN KERJA BAGI MEMENUHI KEHENDAK PELANGGANTARIKH APK PERIHAL ARAHAN PERUBAHAN KERJA (APK) KOS01.03.05 Menukar handle tingkap tanpa kunci kepada handle tingkap yang berkunci.02.06.05 Perubahan kepada layout bunglo Timbalan Pesuruhjaya Tinggi.28.06.05 Meninggikan cerun keselamatan di kolam renang.28.06.05 Menukar premix driveway di rumah kelab kepada hutan mini.28.06.05 Membuat perubahan dalam bilik mandi kanak-kanak di kuarters.23.09.0526.09.05Kerja-kerja ubah suai di banglo Timbalan Pesuruhjaya Tinggi yangmelibatkan ruang tamu, dapur, bilik mandi, bilik tidur dan tingkap.Kerja-kerja luaran yang melibatkan pengubahan permukaan jalan yang sediaada bagi membolehkan pintu pagar utama di bangunan canseri dan kuartersdibuka dan ditutup dengan sempurna.JUMLAHS$6,988.04(RM16,072.49)S$13,913.00(RM32,000.00)S$5,610.00(RM12,903.00)S$152,079.50(RM349,782.85)S$79,250.00(RM182,275.00)S$19,441.70(RM44,715.91)S$42,411.00(RM97,545.30)S$319,693.24(RM735,294.55)c. 2 Arahan Perubahan Kerja yang melibatkan kos berjumlah S$0.14 juta(RM0.31 juta) telah diluluskan bagi memenuhi kehendak Pihak BerkuasaTempatan, Singapura. Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 8.4ARAHAN PERUBAHAN KERJA BAGI MEMENUHI KEHENDAKPIHAK BERKUASA TEMPATAN, SINGAPURATARIKH APK PERIHAL ARAHAN PERUBAHAN KERJA (APK) KOS01.03.05Menukarkan kadar ketebalan tinted glass di bangunan canseri mengikutspesifikasi pihak berkuasa tempatan.15.07.05 Membesarkan substation dan menjalankan kerja-kerja berkaitan.JUMLAHS$112,268.30(RM258,217.09)S$24,206.10(RM55,674.03)S$136,474.40(RM313,891.12)Pada pandangan Audit, perubahan-perubahan kerja yang telah dibuat itudapat dielakkan jika projek ini dirancang dengan teliti dengan mengambil kirasemua keperluan teknikal, pelanggan dan Pihak Berkuasa Tempatan,Singapura.8.4.4.4. Projek ubahsuai dan naik taraf bangunan kompleks Pejabat PerwakilanMalaysia di Singapura telah diberi Sijil Perakuan Siap pada 20 Januari 2006 dansehingga tarikh pengauditan, projek ini masih dalam Tempoh TanggunganKecacatan yang akan tamat pada bulan Januari 2008. Berikut diberikan gambargambaryang menunjukkan beberapa contoh bangunan yang terlibat :-GAMBAR 8.1 GAMBAR 8.2Kuarters Home Based StaffRumah Kelab Yang Baru Dinaiktaraf143TERHAD


TERHADGAMBAR 8.3 GAMBAR 8.4Pondok Pengawal Di Pintu Masuk KompleksBangunan Canseri8.4.4.5. Semakan Audit mendapati beberapa kerosakan dan kecacatan telahdibangkitkan oleh JKR dengan kontraktor berkenaan pada bulan September2006 seperti kebocoran pada skylight, keretakan tiang pada tangga danbeberapa pintu tidak berfungsi di canseri; kebocoran di bahagian dapur dankeretakan dinding pada rumah teres; permukaan tanah di sekeliling kuarterstidak rata akibat dari kerja pemampatan tanah tidak dibuat dan suhu yang tinggidalam bilik Uninterrupted Power Supply (UPS). Didapati sebahagian besardaripada kerosakan tersebut telah diperbaiki oleh kontraktor.Pada pandangan Audit, Kementerian dan JKR perlu memantau kedudukanprojek bagi memastikan semua kerosakan diambil tindakan sebelum tamatTempoh Tanggungan Kecacatan.8.4.5. Bayaran Kepada KontraktorSehingga bulan Disember 2006, Kementerian Luar Negeri telah membelanjakanS$31.20 juta (RM71.77 juta) daripada kos projek berjumlah S$36.25 juta(RM83.38 juta). Daripada jumlah ini, sejumlah S$30.57 juta (RM70.33 juta) adalahbayaran kepada kontraktor dan S$0.63 juta (RM1.44 juta) untuk perkhidmatanperunding. Semakan Audit mendapati beberapa bayaran kemajuan kerja lewatdibuat. Sebagai contoh, 5 bayaran kemajuan kerja berjumlah S$4.79 juta(RM11.01 juta) hanya dibayar antara 63 hari hingga 111 hari dari tarikh tuntutanditerima daripada kontraktor berkenaan. Punca utama kelewatan bayaran tersebutadalah kerana tiada pegawai JKR yang tetap berada di Singapura untuk mengawasidan memperakui kerja-kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor. Semakan Audit jugamendapati sepanjang tempoh pelaksanaan projek berkenaan, lawatan pegawai JKRhanya dilakukan sebulan sekali atau mengikut keperluan dari semasa ke semasa.Berikut diberikan butiran mengenai kelewatan pembayaran :-TARIKH TUNTUTANKONTRAKTORJADUAL 8.5KELEWATAN PEMBAYARAN KEPADA KONTRAKTORTARIKH PERAKUANJKRAMAUNDIPERAKUKAN06.01.04 01.03.04 S$154,535(RM355,431)10.05.04 12.08.04 S$683,468(RM1,571,976)19.10.04 15.12.04 S$369,100(RM848,930)TARIKHBAYARANTEMPOHKELEWATAN(HARI)12.03.04 8519.08.04 10121.12.04 63144TERHAD


TERHADTARIKH TUNTUTANKONTRAKTORTARIKH PERAKUANJKRAMAUNDIPERAKUKAN10.11.04 08.02.05 S$2,511,100(RM5,775,530)04.01.05 08.02.05 S$1,070,490(RM2,462,127)JUMLAHS$4,788,693(RM11,013,994)TARIKHBAYARANTEMPOHKELEWATAN(HARI)01.03.05 11108.04.05 94Pada pandangan Audit, JKR sepatutnya memastikan bayaran dijelaskan dalamtempoh seperti mana yang ditetapkan dalam Arahan Perbendaharaan.Sehubungan ini, JKR sepatutnya menempatkan pegawai di Singapura secarasepenuh masa sepanjang pelaksanaan projek bagi mengawasi danmemperakui kerja-kerja yang telah dilaksanakan.8.4.6. Pemantauan8.4.6.1. Kemajuan projek ini dipantau melalui Sistem Pemantauan Projek IIyang dibangunkan oleh Unit Penyelarasan Dan Pelaksanaan, Jabatan PerdanaMenteri.8.4.6.2. Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Kementerian LuarNegeri telah diadakan sebanyak 11 kali bagi tempoh tahun 2004 hingga 2006.Semakan Audit mendapati kesemua mesyuarat dipengerusikan oleh KetuaSetiausaha Kementerian kecuali 3 mesyuarat pada tahun 2004 yangdipengerusikan oleh Menteri Luar Negeri. Perbincangan mesyuarat meliputisemua aspek pembangunan hartanah di luar negara.8.4.6.3. Seperti mana yang dibangkitkan di perenggan 8.4.5., pemantauan dariJKR perlu dipertingkatkan dengan menempatkan pegawai JKR di Singapurasecara sepenuh masa sepanjang pelaksanaan projek.8.5. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT8.5.1. Pada umumnya, terdapat kelemahan di peringkat perancangan danpelaksanaan projek ini. Akibat daripada perancangan yang kurang teliti, sebanyak21 Arahan Perubahan Kerja (APK) melibatkan kos berjumlah S$1.86 juta(RM4.28 juta) terpaksa diluluskan. Ini telah menyebabkan projek ini lewat disiapkanselama 10 bulan dan setakat ini kos projek telah meningkat sejumlah S$0.52 jutabersamaan RM1.20 juta (akaun muktamad belum disediakan). Kelewatanmenyiapkan projek ini juga berpunca daripada kelewatan menerima maklum balasyang diperlukan oleh kontraktor daripada pihak JKR/Kementerian LuarNegeri/Pejabat Perwakilan Malaysia di Singapura. Ketiadaan pegawai JKRditempatkan sepenuh masa di Singapura juga menyebabkan beberapa bayarankemajuan lewat dibuat.8.5.2. Memandangkan Kementerian Luar Negeri mempunyai beberapa projekpembangunan hartanah di bawah RMK-9, Kementerian ini perlu mengambil iktibardaripada kelemahan-kelemahan yang berlaku dalam pelaksanaan projek ubah suaidan naik taraf bangunan kompleks Pejabat Perwakilan di Singapura. Sehubunganini, adalah disyorkan supaya pegawai JKR ditempatkan sepenuh masa di tapakprojek bagi projek-projek pembangunan yang dilaksanakan di luar negara bagimemastikan kerja-kerja dipantau dengan baik.145TERHAD


TERHADKEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI9. PENGURUSAN SKIM BAJA PADI KERAJAAN PERSEKUTUAN9.1. LATAR BELAKANG9.1.1. Skim Subsidi Baja Padi Kerajaan Persekutuan (Skim) telah diperkenalkanoleh Kerajaan pada tahun 1979. Objektif utama Skim ini adalah untuk:-a. Mengurangkan kos pengeluaran padi yang ditanggung oleh pesawah akibatdaripada kenaikan kos input buruh serta alat/mesin;b. Memodenkan aktiviti tanaman padi dengan penggunaan baja berkualiti yangekonomi, sistematik dan berkesan;c. Meningkatkan pengeluaran hasil padi dan dapat menambahkan pendapatanpenanam padi; dand. Sebagai insentif kepada petani mengusahakan tanaman sawah bagimeningkatkan pengeluaran padi negara di samping mengurangkanpengimportan beras.9.1.2. Tumpuan utama pelaksanaan Skim ini adalah di kawasan penanaman padidua musim setahun. Bagaimanapun, Skim ini juga dilaksanakan di kawasanpenanaman padi satu musim. Pada tahun 2001, Skim ini telah diperluaskan kepadapengusaha, Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) dan jabatan/agensi Kerajaanyang mengusahakan dan menyelaras tanaman padi secara kelompok, mini estetdan estet di kawasan sedia ada ke Sabah dan Sarawak.9.1.3. Sehingga akhir tahun 2006, pelaksanaan Skim ini telah dapat memberifaedah kepada 292,425 pesawah/pengusaha yang mengusahakan 909,306 ekarsawah padi setiap musim. Sebanyak 236,699 tan metrik baja bernilai RM285.09 jutatelah dibekalkan kepada pesawah/pengusaha melalui 193 PPK.9.2. OBJEKTIF PENGAUDITANPengauditan ini dijalankan adalah untuk menentukan sama ada pengurusan Skim BajaPadi Kerajaan Persekutuan telah dirancang dan dilaksanakan dengan teratur, berhematdan selaras dengan objektif yang ditetapkan.9.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITANPengauditan ini tertumpu kepada aspek perancangan, pelaksanaan dan pemantauanterhadap pengurusan Skim Baja Padi Kerajaan Persekutuan bagi tempoh tahun 2004hingga 2006 (musim 1/2006). Pengauditan dijalankan dengan menyemak rekod dandokumen berkaitan di Bahagian Industri Padi Dan Beras, Kementerian Pertanian Dan146TERHAD


TERHADIndustri Asas Tani; Ibu Pejabat Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP); Pejabat LPPNegeri Perak; Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA), Kedah; LembagaKemajuan Pertanian Kemubu (KADA), Kelantan; Jabatan Pertanian Sarawak dan IbuPejabat Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS). Selain itu, lawatan fizikal, temubual dan soal selidik juga telah dilaksanakan.9.4. PENEMUAN AUDITPengauditan yang dijalankan antara bulan Jun hingga November 2006 mendapatiperkara berikut :-9.4.1. Pengurusan Skima. Di peringkat Kementerian, pengurusan Skim ini diletakkan di Bahagian IndustriPadi Dan Beras yang diketuai oleh Setiausaha Bahagian Gred JUSA C.Bahagian ini mempunyai 2 unit iaitu Unit Kawal Selia Padi Dan Beras; dan UnitIndustri Padi Dan Beras yang diketuai oleh Timbalan Setiausaha Bahagian GredM54. Sehingga bulan Disember 2006, sejumlah 15 daripada 17 jawatan yangdiluluskan di Bahagian ini telah diisi. Struktur organisasi Bahagian tersebutadalah seperti di carta berikut :-CARTA 9.1STRUKTUR ORGANISASI BAHAGIAN INDUSTRI PADI DAN BERAS- KEDUDUKAN PADA 31 DISEMBER 2006TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA(PEMBANGUNAN)Gred JUSA BMohd Mokhtar B. IsmailBAHAGIAN INDUSTRI PADI DAN BERASSETIAUSAHA BAHAGIANGred JUSA CZahrudin B. YaacobUNIT KAWAL SELIA PADI DAN BERASTIMBALAN SETIAUSAHA BAHAGIANGred M54Ahmad Pakaruldin B. Abdul RahmanUNIT INDUSTRI PADI DAN BERASTIMBALAN SETIAUSAHA BAHAGIANGred M54Mustapah B. Md. Omarb. Pengendalian Skim ini melibatkan Kementerian Pertanian Dan Industri AsasTani sebagai yang menetapkan dasar dan beberapa jabatan/agensi dibawahnya. Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP), Lembaga KemajuanPertanian Muda (MADA), Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) danJabatan Pertanian Sarawak adalah penyelia kepada Skim ini. ManakalaPertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) berperanan sebagai pembekal bajadan Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) sebagai stokis yang membuatpesanan dan pengedaran baja kepada pesawah/pengusaha. Semua JabatanPertanian di negeri pula dipertanggungjawabkan untuk menganalisis sampel147TERHAD


TERHADkandungan baja bagi memastikan kualiti baja menepati spesifikasi. InstitutPenyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) pula berperananmenentukan formulasi baja yang akan digunakan. Proses pengendalian Skim iniditunjukkan di carta berikut :-CARTA 9.2HUBUNGKAIT PIHAK YANG TERLIBAT DENGAN PENGENDALIANSKIM BAJA PADI KERAJAAN PERSEKUTUANMenuntutbayaran bagibaja yangdibekalkanKEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANIMenguruskan kontrakbekalan dan membuatbayaranMenetapkan dasardan mendapatkanperuntukanMARDIMenentukanformulasibajaNAFASMemaklumkankeperluan bajaMembekalkan bajaMengemukakantuntutan komisenMengesahkanpenerimaan bajaLPP - Lembaga Pertubuhan PeladangMADA - Lembaga Kemajuan Pertanian MudaKADA - Lembaga Kemajuan Pertanian KemubuNAFAS - Pertubuhan Peladang KebangsaanLPP / MADA / KADA / JABATANPERTANIAN SARAWAKPESAWAHMembuatbayaranPERTUBUHAN PELADANGKAWASANMengedarkan bajaJABATANPERTANIANMenganalisiskandunganMemantau dan menyeliac. Bagi memantapkan penyeliaan Skim ini, Jawatankuasa Induk Penyeliaan SkimBaja Padi Kerajaan Persekutuan ditubuhkan di Ibu Pejabat LPP yangdipengerusikan oleh Ketua Pengarah LPP dan dianggotai oleh wakilKementerian, NAFAS, Jabatan Pertanian, KADA, MADA dan pengerusiJawatankuasa Penyeliaan Peringkat Zon. Jawatankuasa ini akan bermesyuarat3 kali setahun dan perkara yang dibincangkan adalah seperti peruntukan danbayaran perkhidmatan; pesanan, penerimaan dan penghantaran baja; stok,pelupusan dan kualiti baja.d. Bagi memperkemaskan lagi pengurusan Skim ini, 5 jawatankuasa di peringkatzon telah ditubuhkan. Zon Utara, Tengah, Timur dan Sabah masing-masingnyadipengerusikan oleh Pengarah LPP Kedah, Perak, Kelantan dan Sabah.Manakala Zon Sarawak dipengerusikan oleh Ketua Penolong PengarahBahagian Institusi Peladang, Jabatan Pertanian Sarawak. Jawatankuasa inidikehendaki bermesyuarat sebanyak 3 kali setahun dan diadakan sebelummesyuarat Jawatankuasa Induk Penyeliaan Skim Baja Padi KerajaanPersekutuan. Keanggotaan jawatankuasa tersebut melibatkan Pengarah LPPNegeri, Jabatan Pertanian Sarawak serta wakil jabatan dan agensi di bawahKementerian ini di zon berkenaan. Struktur Jawatankuasa Penyeliaan PeringkatZon adalah seperti di carta berikut :-148TERHAD


TERHADCARTA 9.3JAWATANKUASA PENYELIAAN PERINGKAT ZONJAWATANKUASA INDUKPENYELIAAN SKIMZON UTARA ZON TENGAH ZON TIMUR ZON SABAH ZON SARAWAKPerlisKedah (P)Pualau PinangMADAPerak (P)SelangorNegeriSembilanMelakaPahangTerengganuKelantan (P)JohorKADASabah (P)Sarawak (P)Nota: (P) - Pengerusie. Di peringkat agensi pelaksana, pengurusan Skim ini dipertanggungjawabkankepada Pengarah Bahagian atau Ketua Unit dan dibantu oleh beberapa pegawailain. Kedudukan bilangan pegawai mengikut agensi adalah seperti di jadualberikut :-AGENSIPELAKSANAIbu Pejabat LPPJADUAL 9.1PENGURUSAN SKIM MENGIKUT AGENSI PELAKSANABAHAGIAN/UNITBERTANGGUNGJAWABBahagian PerniagaantaniPEGAWAIBERTANGGUNGJAWABPEGAWAIPEMBANTUJAWATAN GRED GRED BIL.PengarahBahagianE52LPP Perak Unit Perniagaantani Ketua Unit E41E41E32E27N171111JUMLAHPEGAWAITERLIBATLPP Selangor Unit Perniagaantani Ketua Unit E27 E17 1 2MADAKADAJabatan PertanianSarawakBahagian PertanianBahagian PertanianBahagian InstitusiPeladangPengarahBahagianPengarahBahagianKetua PenolongPengarahG54G52G54G52G32G17N17G41N17G48G27111511339311 3Pada pandangan Audit, Kementerian, Jabatan dan agensi pelaksana telahmewujudkan struktur yang sesuai untuk membolehkannya menguruskanpelaksanaan Skim baja padi ini.9.4.2. Peruntukan Dan Perbelanjaan SkimPengurusan Skim ini dibiayai daripada peruntukan mengurus. Kementerianmengenal pasti jumlah yang diperlukan setelah mengambil kira pelbagai faktorseperti keluasan tanaman padi, keperluan baja dan kos pengedaran baja.Peruntukan kewangan yang diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan untukmelaksanakan Skim ini bagi tempoh tahun 2004 hingga 2006 adalah sejumlahRM763.39 juta. Manakala sejumlah RM761.21 juta telah dibelanjakan bagi149TERHAD


TERHADmelaksanakan Skim ini yang meliputi bayaran bekalan baja kepada NAFAS danbayaran komisen pengedaran baja kepada PPK. Semakan Audit mendapatibayaran ini telah dibuat mengikut syarat kontrak. Semakan lanjut mendapatiperbelanjaan bagi tahun 2006 telah meningkat sebanyak 122.6% berbandingtahun 2005 kerana Kementerian telah membayar RM103.78 juta kepada NAFASuntuk pelarasan kenaikan harga baja. Kedudukan peruntukan dan perbelanjaanbagi tempoh tahun 2004 hingga 2006 adalah seperti di jadual berikut :-TAHUNJADUAL 9.2PERUNTUKAN DAN PERBELANJAANBAGI TEMPOH TAHUN 2004 HINGGA 2006PERUNTUKAN DILULUSKAN(RM Juta)PERBELANJAAN SEBENAR(RM Juta)%PERBELANJAAN2004 188.00 186.75 99.32005 179.00 178.07 99.52006 396.39 396.39 100.0JUMLAH 763.39 761.21 99.79.4.3. Syarat Kontrak9.4.3.1. Kontrak yang ditandatangani antara Kementerian Pertanian DanIndustri Asas Tani dan NAFAS bagi pembekalan baja padi di bawah Skim BajaPadi Kerajaan Persekutuan telah menetapkan beberapa syarat, antara lainnyaadalah seperti berikut :-a. NAFAS dipertanggungjawabkan membekalkan baja berkualiti mengikut beratdan spesifikasi serta menghantar baja dalam tempoh 3 minggu dari tarikhbaja diperlukan oleh PPK.b. Denda akan dikenakan atas kelewatan bekalan baja pada kadarRM10.00/tan/hari.c. Ujian persampelan akan dijalankan oleh Kementerian atau wakilnya bagimemastikan kualiti baja menepati spesifikasi.d. NAFAS dikehendaki melantik dan membuat perjanjian dengan semua stokis(PPK).e. NAFAS perlu memastikan semua rekod serta dokumen yang berkaitandengan urusan Skim diselenggara untuk memudahkan rujukan. Rekod yanghendak dimusnahkan perlu mendapat kelulusan Kementerian.9.4.3.2. Arahan Perbendaharaan 176.2 menetapkan sebelum kontrak bekalanatau perkhidmatan disempurnakan, kontraktor yang berjaya hendaklahmenyediakan Bon Pelaksanaan. Di samping itu, Surat PekelilingPerbendaharaan Bilangan 2 Tahun 1995 juga menetapkan kontrakbekalan/perkhidmatan untuk tempoh 2 tahun atau lebih yang bernilai melebihiRM500,000, peratus Bon Pelaksanaannya hendaklah dikira mengikut anggarankontrak bagi satu tahun sahaja. Bon Pelaksanaan tersebut hendaklahdikemukakan dalam bentuk jaminan bank dari bank yang berdaftar di Malaysiaserta tempoh sah laku jaminan tersebut hendaklah dari tarikh kontrak dimulakan150TERHAD


TERHADsehingga tarikh tamat kontrak. Semakan Audit terhadap kontrak yangditandatangani antara Kementerian dan NAFAS mendapati Bon Pelaksanaansebanyak 5% daripada jumlah harga kontrak tidak dimasukkan sebagai syaratkontrak.Pada pandangan Audit, Kementerian perlu mengambil tindakan segera bagimendapatkan Bon Pelaksanaan sebanyak 5% daripada nilai kontrak setahundan memastikan ia dimasukkan sebagai syarat kontrak pada masa akandatang bagi melindungi kepentingan Kerajaan.9.4.4. Pematuhan Kepada Syarat Kontraka. Mengikut syarat kontrak, NAFAS hendaklah membekalkan baja dalam tempoh 3minggu dari tarikh baja diperlukan oleh PPK. Bagaimanapun jika bekalan tidakdapat dibuat dalam tempoh tersebut, NAFAS perlu memohon lanjutan masadaripada PPK secara bertulis. Denda akan dikenakan sekiranya baja tidakdibekalkan dalam tempoh 21 hari. Namun demikian, Manual Pelaksanaan Skimpula menetapkan denda kelewatan pembekalan baja perlu dikenakan selepas30 hari dari tarikh ianya diperlukan. Semakan Audit terhadap LaporanMesyuarat Jawatankuasa Induk Penyeliaan Skim mendapati kelewatanpembekalan baja hanya berlaku di Zon Tengah sahaja. Bagi tempoh tahun2004 hingga 2006, denda lewat membekalkan baja berjumlah RM864,029 bagizon berkenaan perlu dikenakan kepada NAFAS. Bagaimanapun, pihak Auditmendapati pengiraan denda lewat bekalan baja tersebut tidak mengikutbilangan hari yang ditetapkan dalam kontrak (selepas 21 hari) sebaliknya iadikira berdasarkan bilangan hari yang ditetapkan dalam ManualPelaksanaan Skim iaitu 30 hari selepas baja berkenaan diperlukan.Mengikut perkiraan Audit, denda lewat membekalkan baja yang sepatutnyadikenakan adalah RM1.69 juta iaitu kurang RM0.83 juta daripada jumlah yangtelah dikenakan. Butiran lanjut adalah seperti di jadual berikut :-ZONTengahTAHUNJADUAL 9.3DENDA LEWAT MEMBEKALKAN BAJABAGI TEMPOH TAHUN 2004 HINGGA 2006JUMLAHBAJABIL.HARILEWATDENDADIKENAKANDENDAKELEWATAN TIDAKDIAMBIL KIRA(RM10/HARI X TM)JUMLAHDENDA YANGSEPATUTNYADIKENAKAN(TM) (HARI) (RM) HARI (RM) (RM)2004 2,387 10 - 135 32,419 9 214,852 247,2712005 3,646 1 - 55 531,501 9 328,134 859,6352006 3,172 1 - 51 300,109 9 285,543 585,652JUMLAH 9,205 864,029 828,529 1,692,558Nota : TM - Tan MetrikPada pandangan Audit, pengiraan denda lewat membekalkan baja perlu dibuatberdasarkan syarat kontrak dan bukan Manual Pelaksanaan Skim.Kementerian perlu mengambil tindakan bagi mendapatkan jumlah denda yangsepatutnya daripada NAFAS dengan segera.151TERHAD


TERHADb. Mengikut syarat kontrak, NAFAS dikehendaki melantik dan membuat perjanjiandengan semua stokis bagi melaksanakan pengurusan Skim ini. Semakan Auditmendapati NAFAS telah melantik PPK bagi semua negeri di SemenanjungMalaysia sebagai stokis dan perjanjian mengenainya telah ditandatangani.Bagaimanapun, pelantikan sebagai stokis dan perjanjian antara NAFAS denganPPK di Sabah hanya ditandatangani pada bulan Disember 2006 dan di Sarawakpada bulan Mac 2007 walaupun pengedaran baja di kedua-dua negeri tersebuttelah dilakukan sejak tahun 2001.Pada pandangan Audit, Kementerian sepatutnya memastikan perjanjian rasmiditandatangani antara PPK dan NAFAS sebelum pengedaran baja dilakukanbagi menjamin kepentingan Kerajaan.9.4.5. Kriteria Pemberian Bajaa. Mengikut Manual Pelaksanaan Skim, semua pesawah/pengusaha yangmengusahakan sawah; badan/agensi Kerajaan yang mengusaha danmenyelaraskan penanaman padi secara berkelompok, estet dan mini estetdengan keluasan maksimum 25 ekar (10 hektar) adalah layak untuk menerimasubsidi baja. Bagaimanapun, projek usaha sama antara jabatan/agensi Kerajaandengan pihak swasta adalah tidak layak menerimanya. Baja yang dibekalkanadalah sebanyak 5 beg baja Sebatian dan 2 beg baja Urea yang berat setiapsatunya 20 kg bagi setiap ekar yang diluluskan.b. Pesawah/pengusaha individu perlu mendaftar sebagai peserta Skim ini bagimelayakkan mereka menerima bantuan baja dan pendaftaran tersebut tertaklukkepada beberapa syarat seperti berikut :-i. Warganegara Malaysia;ii. Berumur 18 tahun ke atas;iii. Memiliki tanah bergeran atau surat pengesahan Pentadbir Tanah yangdikeluarkan oleh Pejabat Tanah/Pemungut Hasil Tanah;iv. Pesawah/pengusaha yang menyewa tanah bergeran atau tanah yangmempunyai surat arahan pengukuran (termasuk tanah adat bagi NegeriSembilan dan Sarawak);v. Tidak mendapat bantuan subsidi baja padi dari pihak lain seperti KerajaanNegeri; danvi. Syarat lain yang akan dikeluarkan dari semasa ke semasa.Pada pandangan Audit, kriteria yang ditetapkan bagi pemberian baja adalahmemadai untuk memastikan pihak yang layak mendapat bantuan ini.152TERHAD


TERHAD9.4.6. Pendaftaran Pesawah/Pengusahaa. Surat hebahan mengenai aktiviti pendaftaran pesawah/pengusaha dikeluarkanoleh PPK melalui Ketua Unit Peladang, Jawatankuasa Keselamatan Kampung(JKKK) dan Imam Masjid yang memaklumkan tempoh dan tempat pendaftaran.Surat tersebut juga menyatakan borang permohonan pendaftaran mestidisertakan dengan salinan dokumen seperti kad pengenalan, geran tanah/bilhasil tanah/surat sewa/pajakan tanah atau dokumen lain bagi menyokongpermohonan. Semakan Audit mendapati kesemua 15 PPK yang dilawatitelah mengeluarkan surat hebahan tersebut. Bagaimanapun, semakanAudit di 3 PPK di Sarawak mendapati borang permohonan pendaftaranyang dikemukakan tidak disertakan dengan salinan dokumen yangditetapkan. Pihak Audit dimaklumkan kebanyakan tanah yang diusahakan untuktanaman padi adalah merupakan tanah adat yang tiada hakmilik. Ketiadaanhakmilik ini menyebabkan keluasan tanah tidak dapat dipastikan dan pemberianbaja yang diluluskan hanya berdasarkan anggaran yang dibuat oleh pesawahyang mana tidak mengikut keluasan tanah yang diusahakan sebenar.b. Setiap permohonan hendaklah disahkan oleh 2 pihak yang terdiri daripadaPenghulu/Penggawa, Ketua Kampung, Pengerusi/Setiausaha JKKK, Ketua UnitPeladang atau Imam/Amil Zakat. Pengesahan ini adalah untuk memastikankesahihan maklumat pendaftaran peserta. Semakan Audit terhadap borangpermohonan pendaftaran di 3 PPK KADA mendapati pihak yangmengesahkan permohonan adalah merupakan Penyelia PembangunanMukim (PPM) dan bukannya mereka yang ditetapkan pada borang tersebut.Pihak Audit dimaklumkan semua permohonan pendaftaran mesti disahkanoleh PPM.c. Permohonan yang telah disahkan akan diproses oleh Urusetia Pendaftaransebelum diluluskan oleh Jawatankuasa Penapis. Jawatankuasa ini diwujudkan diperingkat PPK dengan dipengerusikan oleh Pengarah LPP Negeri/JabatanPertanian Sarawak/Pengurus Besar KADA/MADA serta keahliannya terdiri dariPegawai Daerah, Pengerusi PPK/Ahli Jemaah Pengarah, Pegawai PertanianDaerah dan Pengurus Besar PPK. Jawatankuasa ini bertanggungjawabmembuat tapisan terhadap semua permohonan dan memperakukan pesawahyang layak menerima bantuan serta menentukan jumlah baja yang akandiberikan. Pengesahan semakan pendaftaran akan dilakukan setiap 2 musimpenanaman atau sekali setahun. Semakan Audit mendapati Jawatankuasa initelah menjalankan tanggungjawab yang diberi dengan baik.d. Mengikut Manual Pelaksanaan Skim, Jawatankuasa Penapis hendaklahmelantik Pegawai Pemeriksa di kalangan Pengurus Bahagian PPK danPembantu Pertanian untuk melakukan pemeriksaan fizikal ke atas lot tanah bagipendaftaran baru dan semakan semula pendaftaran. Hasil siasatan hendaklahdikemukakan kepada Jawatankuasa Penapis bagi membolehkan keputusantentang permohonan pendaftaran dibuat. Semakan Audit mendapati PegawaiPemeriksa telah dilantik oleh Jawatankuasa Penapis di semua PPK yangdilawati dan pemeriksaan fizikal telah dijalankan.153TERHAD


TERHADe. Setiap PPK dikehendaki menyelenggara satu Daftar Pesawah mengikutkawasan pengendalian dan daerah bagi merekodkan semua maklumat pesawahyang telah diluluskan dan daftar tersebut perlu sentiasa dikemas kini. RingkasanMaklumat Peladang hendaklah disediakan mengikut mukim dan Kad Bantuanjuga perlu dikeluarkan kepada setiap pesawah yang diluluskan. Semakan Auditmendapati Daftar Pesawah telah diselenggarakan dengan kemas kini olehsemua PPK.f. Proses pendaftaran pesawah/pengusaha di bawah Skim Baja Padi KerajaanPersekutuan dapat diringkaskan seperti di carta berikut :-CARTA 9.4PROSES PENDAFTARAN PESAWAH/PENGUSAHAPESAWAH/PENGUSAHAMengemukakan permohonanpendaftaranPIHAK YANG MENGESAHKANPERMOHONANDua dari pihak berikut:1. Penghulu/Penggawa2. Ketua Kampung3. Pengerusi JKKK4. Ketua Unit PPK5. Imam/Amil ZakatPERTUBUHAN PELADANGKAWASANMenerima dan menyemakpermohonanPERMOHONANDITOLAKJAWATANKUASA PENAPISMenapis dan meluluskanpermohonanPEGAWAI PEMERIKSA1. Pengurus Bahagian PPK2. Pembantu PertanianPERTUBUHAN PELADANGKAWASANMenyelenggara dan mengemaskini rekod berhubungpenerimaan baja9.4.7. Keperluan BajaMengikut Manual Pelaksanaan Skim Baja Padi, anggaran keperluan baja mengikutmusim perlu disediakan oleh setiap PPK dan dikemukakan ke LPPNegeri/KADA/MADA/Jabatan Pertanian Sarawak bersama Daftar Pesawah danRingkasan Maklumat Pesawah sebelum 15 November setiap tahun. Agensiberkenaan seterusnya membuat rumusan anggaran keperluan bagi semua PPK di154TERHAD


TERHADbawahnya dan mengemukakan anggaran tersebut kepada Kementerian sebelum 15Disember setiap tahun. Lawatan Audit mendapati peraturan ini telah dipatuhi disemua PPK yang dilawati. Anggaran keperluan baja tersebut telah disediakandengan lengkap dan dikemukakan kepada Kementerian dalam tempoh yangditetapkan.9.4.8. Pesanan BajaPesanan baja dibuat oleh PPK mengikut musim penanaman dan jumlah keperluanadalah berdasarkan Daftar Pesawah yang diluluskan serta baki stok simpanan baja.Tarikh penghantaran akan dimaklumkan oleh NAFAS kepada setiap PPK.Penangguhan atau penjadualan semula penghantaran baja boleh dilakukan jika stortidak dapat menampung bekalan disebabkan pengedaran masih belum selesaisepenuhnya atau terdapat penangguhan musim penanaman. PPK akanmengemukakan notis secara bertulis kepada pembekal mengenai penjadualansemula ini. Notis bertulis pembatalan pesanan juga boleh dibuat atas sebab yangtidak dapat dielakkan seperti banjir dan bencana. Pihak Audit mendapati kaedahpesanan baja yang ditetapkan telah dipatuhi oleh NAFAS dan 15 PPK yangdilawati. Bagaimanapun, 6 PPK di bawah seliaan MADA dan KADA tidakmengambil kira baki baja di stor masing-masing sebelum membuat pesananbaja musim seterusnya. Ini akan menyukarkannya menetapkan kuantiti stokbaja yang boleh disimpan seperti mana yang ditetapkan dalam ManualPelaksanaan Skim.9.4.9. Terimaan BajaMengikut syarat kontrak, timbangan berat baja dibuat secara rambang oleh PPKbagi memastikan setiap beg beratnya tidak kurang 20 kilogram. Bilangan sampelbaja yang perlu ditimbang bagi setiap penghantaran ialah 3% dan sebarangkekurangan berat hendaklah dimaklumkan kepada NAFAS dan LPPNegeri/KADA/MADA/Jabatan Pertanian Sarawak. Semakan Audit di PPK yangdilawati mendapati semua stor mempunyai alat penimbang. Pihak Auditdimaklumkan timbangan berat beberapa sampel beg baja telah dibuatsebelum penerimaan baja disahkan bagi setiap penghantaran baja.Bagaimanapun, rekod mengenai timbangan berat baja hanya diselenggarakandi 3 PPK MADA. Sebaliknya di PPK KADA, LPP Perak, LPP Selangor danJabatan Pertanian Sarawak, daftar berkenaan tidak diselenggarakan. Oleh itu,pihak Audit tidak dapat memastikan sama ada terdapat kes berat baja kurangdaripada 20 kilogram bagi setiap beg.9.4.10. Kawalan Kualiti Bajaa. Mengikut syarat kontrak dan Manual Pelaksanaan Skim, Kementerian atauwakilnya hendaklah menjalankan analisis kualiti baja bagi menentukan ianyamengikut spesifikasi dan tempoh yang ditetapkan. Kaedah analisis yang155TERHAD


TERHADdijalankan adalah berdasarkan persampelan dan keputusan analisis berkenaanperlu diserahkan kepada PPK. Semakan Audit terhadap 15 PPK yang dilawatimendapati tiada rekod diselenggara berhubung pengambilan sampel bajauntuk dianalisis oleh Jabatan Pertanian. Bagaimanapun, berdasarkanmaklum balas daripada pegawai PPK berkenaan didapati pengambilan sampeltidak dilakukan secara konsisten iaitu pada setiap penghantaran atau sekurangkurangnyasekali pada setiap musim seperti mana yang dikehendaki oleh syaratkontrak. Keadaan ini menyebabkan baja yang diterima tidak dapatdipastikan kualitinya dan seterusnya menyukarkan Kementerianmenguatkuasakan syarat pengenaan denda sekiranya kualiti baja yangdibekalkan tidak memenuhi syarat kontrak.b. Bagi tempoh tahun 2004 hingga 2006, jumlah baja yang dibekalkan adalah487,087 tan metrik baja Sebatian dan 194,045 tan metrik baja Urea bernilaiRM608.19 juta. Berdasarkan kepada 17,287 tan metrik sampel baja Sebatianbernilai RM16.89 juta yang dianalisis bagi tempoh yang sama (3.6% daripadabekalan baja yang diterima), Kementerian telah mengenakan penalti berjumlahRM294,309 terhadap NAFAS kerana kegagalannya membekalkan bajamengikut spesifikasi. Manakala hasil analisis sampel baja Urea pula mendapatibaja yang dibekalkan telah mematuhi spesifikasi yang ditetapkan. Sekiranyapengambilan sampel dan analisis dilakukan secara konsisten bagi setiappenghantaran atau sekali pada setiap musim, jumlah denda yang bolehdikenakan terhadap NAFAS adalah lebih besar.c. Semakan selanjutnya mendapati RM279,290 daripada RM294,309 bayaranpenalti yang dikenakan oleh Kementerian bagi tempoh tahun 2004 hingga 2006masih belum dijelaskan oleh NAFAS. Pada pandangan Audit, jumlah inihendaklah didapatkan daripada bayaran pembekalan baja.9.4.11. Penyimpanan Bajaa. Syarat kontrak menetapkan NAFAS hendaklah memastikan setiap stokis yangdilantik mempunyai stor yang baik untuk menyimpan baja. Lawatan Auditmendapati stor PPK Sungai Manik, Perak dan Arau, Perlis serta TanjungKarang, Selangor berada dalam keadaan usang dan tidak selamat untukmenyimpan baja. Keadaan ini boleh menyebabkan baja yang disimpan menjadirosak akibat hujan dan boleh menyebabkan kehilangan baja kerana besi jeriji,pintu serta dinding stor ada yang telah rosak dan uzur. Bagaimanapun, lawatanAudit di PPK Arau mendapati pembinaan stor baru sedang dijalankan. Gambarberikut menunjukkan keadaan stor PPK yang usang :-156TERHAD


TERHADGAMBAR 9.1 GAMBAR 9.2PPK Sungai Manik, Perak (Stor Chenderung Balai)- Besi Jeriji RosakPPK Sungai Manik, Perak (Stor Chikus)- Dinding UsangGAMBAR 9.3 GAMBAR 9.4PPK Arau, Perlis- Dinding Zink Yang UsangPPK Tanjung Karang, Selangor- Keadaan Stor Uzur Dan Tidak SelamatPada pandangan Audit, NAFAS dan agensi yang bertanggungjawab perlumemastikan PPK di bawah seliaan masing-masing mempunyai stor yang baikdan selamat bagi mengelakkan Kerajaan mengalami kerugian akibatkerosakan atau kehilangan baja.b. Menurut syarat kontrak, baja yang diterima hendaklah disimpan di stor PPKdengan mengasingkan antara baja Sebatian dan Urea secara teratur. PPK jugahendaklah mengamalkan sistem pengurusan stor secara masuk dahulu keluardahulu (FIFO). Bagi tujuan ini, baja hendaklah diletakkan mengikut susunanyang telah ditetapkan. Lawatan Audit di 15 PPK mendapati kaedah penyusunanyang ditetapkan itu hanya dapat dilaksanakan di 3 PPK di Selangor keranaurusan penyimpanan dan pengeluaran baja dibuat menggunakan forklif. BagiPPK yang lain, kaedah penyusunan yang ditetapkan tidak dapat dilaksanakankerana urusan penyimpanan dan pengeluaran baja dilaksanakan secaramanual. Kegagalan melaksanakan sistem FIFO menyebabkan ada di antarabaja berkenaan disimpan dalam tempoh yang lama dan mengalamikerosakan.c. Selain itu, didapati beberapa kelemahan lain dalam penyimpanan baja. Sebagaicontoh, PPK Sungai Besar, Selangor menyimpan baja di luar stor. ManakalaPPK Arau, Perlis pula menyimpan baja bersama bahan lain yang mudah157TERHAD


TERHADterbakar. Keadaan ini bukan sahaja boleh menyebabkan baja berkenaan rosakmalahan dicuri dan ini akan menjejaskan pengedarannya kepada pesawah.Gambar berikut menunjukkan penyimpanan baja di stor PPK yang tidak dibuatdengan teratur :-GAMBAR 9.5 GAMBAR 9.6PPK Arau, Perlis- Bahan Mudah Terbakar Disimpan Di DalamStor BajaPPK Sungai Manik, Perak- Baja Tidak Disusun Dengan TeraturGAMBAR 9.7PPK Sungai Besar, Selangor- Baja Diletakkan Di Luar Stord. Manual Pelaksanaan Skim Baja Padi Kerajaan Persekutuan menetapkan stokbaja yang boleh disimpan di stor PPK pada sesuatu masa selepas selesaimusim penanaman adalah sebanyak 2% daripada jumlah keperluan atau 500beg yang mana terendah. Semakan Audit mendapati di 9 PPK yang dilawatiiaitu di Perak, MADA dan KADA tidak mematuhi syarat tersebut iaitu stokyang disimpan adalah melebihi 500 beg. Lebihan ini berlaku disebabkanpesanan yang dibuat tidak mengambil kira jumlah stok sedia ada dan terdapatpesawah yang tidak mengambil baja pada musim tersebut. Penyimpanan stokyang berlebihan boleh menyebabkan baja rosak dan mutunya akan terjejas.Kedudukan stok penyimpanan baja bagi 15 PPK yang dilawati adalah seperti dijadual berikut :-PERAKJADUAL 9.4KEDUDUKAN PENYIMPANAN STOK BAJA DI STOR PPKNEGERI/PPKTARIKHLAWATANSTOK FIZIKALSEBATIAN(BEG)UREA(BEG)CATATANPPK Sungai ManikPPK Seberang PerakPPK Tanjung Piandang13.06.200614.06.200615.06.20061,425001300Musim penanaman diPPK Sungai Manikditangguhkan.158TERHAD


TERHADSTOK FIZIKALNEGERI/PPKTARIKHLAWATANSEBATIAN(BEG)UREA(BEG)CATATANKEDAH (MADA)PPK Sri PantaiPPK Permatang BuluhPPK Arau10.07.200611.07.200612.07.20061,7138561,0666601,069418KELANTAN (KADA)PPK Bukit Jawa, Pasir PutehPPK Alor Mas, Pasir MasPPK Bakat Baru, Tumpat04.09.200605.09.200606.09.20062,4381544,0526491021,385Agensi pelaksana hendaklah sentiasa membuat pemantauan terhadap storPPK di bawah seliaan masing-masing bagi memastikan penyimpanan bajadibuat dengan teratur dan selamat. Manakala bagi stor PPK yang mempunyaibaki baja selepas akhir musim disarankan menggunakan sistem pengurusanstok FIFO bagi mengelakkan kerosakan baja yang akan digunakan untukmusim seterusnya.9.4.12. Pengedaran Bajaa. Semakan Audit terhadap Laporan Jawatankuasa Induk Penyeliaan Skimmendapati bagi tempoh tahun 2004 hingga 2006, sejumlah 681,133 tan metrikbaja telah dibekalkan kepada pesawah/pengusaha berdaftar. Prestasipengedaran baja melalui Skim ini telah meningkat sebanyak 9,925 tan metrikpada tahun 2005 dan 9,520 tan metrik bagi tahun 2006. Sehingga akhir tahun2006, pesawah/pengusaha yang berdaftar dalam Skim ini berjumlah 292,425orang. Kedudukan pengedaran mengikut zon adalah seperti di jadual berikut :-TAHUN200420052006ZONUtaraTengahTimurSabahSarawakJADUAL 9.5PRESTASI PENGEDARAN BAJABAGI TEMPOH TAHUN 2004 HINGGA 2006BIL.PESAWAH/PENGUSAHA101,63444,16064,19222,17373,994KELUASANTANAH(EKAR)395,910166,535194,28472,453251,034SEBATIAN(TAN METRIK)78,17832,83234,2597,1661,688PENGEDARAN BAJAUREA(TAN METRIK)31,41012,99113,8032,9561,971JUMLAH(TAN METRIK)109,58845,82348,06210,1223,659JUMLAHKOS BAJA(RM)74,420,38431,281,23340,070,9767,525,1483,009,735Jumlah 306,153 1,080,216 154,123 63,131 217,254 156,307,476UtaraTengahTimurSabahSarawak100,05646,68137,9375,02264,119398,495172,366133,28317,85252,98778,60833,01832,5487,05710,04731,41813,18113,2622,9345,106110,02746,19845,8109,99115,15375,147,22331,905,00738,334,6977,838,52913,573,464Jumlah 253,815 774,983 161,279 65,901 227,179 166,798,920UtaraTengahTimurSabahSarawak97,28845,68851,25034,08064,119394,378174,356189,07698,50952,98787,05732,43733,2027,35711,63231,58412,91513,0022,7294,783118,64145,35246,20410,08616,416137,756,24652,653,49556,547,21614,538,91023,592,119Jumlah 292,425 909,306 171,686 65,013 236,699 285,087,986JUMLAH BESAR 487,087 194,045 681,132 608,194,382159TERHAD


TERHADb. Mengikut Manual Pelaksanaan Skim, PPK perlu menyemak senarai pesawahberdaftar mengikut Kad Bantuan yang dikemukakan oleh pesawah sebelumpengedaran baja dilakukan. Semasa penerimaan baja, pesawah akan membuatakuan penerimaan pada resit penerimaan baja dan pengesahan dibuat olehPPK atau Ketua Unit Peladang sebagai saksi. Semakan Audit mendapatiperkara berikut :-i. Mengikut amalan, pesawah telah diminta menandatangani resit terimaan danpengesahan dibuat oleh PPK atau Ketua Unit Peladang terlebih dahulusungguhpun baja belum diterima oleh pesawah berkenaan.ii. Lawatan Audit ke PPK Bukit Jawa, Alor Mas dan Bakat Baru, Kelantanmendapati semua resit penerimaan baja hanya boleh disahkan olehPenyelia Pembangunan Mukim (PPM) iaitu Penghulu/wakil KerajaanPersekutuan. Pengesahan oleh PPM sebelum pengedaran baja dilakukanmenyebabkan ada pesawah/pengusaha tidak dapat mengambil baja keranaresit penerimaan mereka enggan ditandatangani oleh PPM atas sebabsebabtertentu. Oleh itu, ada baja yang tidak diedarkan kepadapesawah/pengusaha dan terpaksa disimpan di dalam stor PPK.iii. Semakan seterusnya mendapati PPM mengenakan bayaran antara RM0.10hingga RM0.25 bagi setiap beg terhadap pesawah/pengusaha untukmengesahkan resit penerimaan baja. Bayaran tersebut dikutip oleh PPKyang kemudiannya mengagihkan bayaran tersebut kepada PPM berkenaan.Mengikut perkiraan Audit, bagi tempoh tahun 2004 hingga musim 1/2006adalah dianggarkan sejumlah RM106,238 telah dibayar kepada PPM olehpesawah/pengusaha di PPK Bakat Baru, Bukit Jawa dan Alor Mas, Kelantan.Amalan ini perlu diberhentikan segera kerana ia bertentangan denganperaturan Kerajaan dan boleh menjejaskan pencapaian objektif Skim iniserta imej Kerajaan.iv. PPK juga telah mengatur keperluan pengangkutan untuk pengedaran bajakepada pesawah dan pemantauan kerja pengedaran ini dilakukan olehKetua Unit Peladang. Pengambilan baja secara individu oleh pesawah jugadibenarkan. Jadual pengedaran baja telah dimaklumkan kepada pesawah.Semua pengesahan penerimaan baja telah direkodkan di dalam RingkasanPenerimaan Baja dan buku stok juga telah dikemas kini oleh PPK.Pada pandangan Audit, agensi pelaksana perlu memastikan peraturan yangtelah ditetapkan dipatuhi supaya pengurusan Skim ini berjalan lancar dansemua pesawah/pengusaha mendapat hak mereka.9.4.13. Bayaran Komisena. Mengikut syarat kontrak antara Kementerian dengan NAFAS, Kementerian akanmembuat pembayaran komisen kepada stokis dengan kadar RM0.64 bagiSemenanjung Malaysia dan RM1.80 untuk Sabah dan Sarawak bagi setiap begyang diedarkan kepada pesawah/pengusaha. Semua PPK akan menghantar160TERHAD


TERHADtuntutan bayaran komisen kepada Ibu Pejabat LPP/KADA/MADA/JabatanPertanian Sarawak yang kemudiannya akan mengemukakan tuntutan tersebutkepada Kementerian untuk bayaran.b. Semakan Audit di Jabatan Pertanian Sarawak mendapati bayaran komisen padakadar RM1.80 bagi setiap beg adalah tidak mencukupi untuk menampung kospengedaran baja bagi PPK kawasan pedalaman. Kos pengangkutan dari storutama ke substor/substokis yang terpaksa ditanggung oleh PPK adalah antaraRM2.50 hingga RM25.00 bagi setiap beg baja. Perkara ini berlaku disebabkankawasan tanaman padi adalah jauh dari stor PPK, kenderaan berat tidak bolehsampai di sebahagian kawasan dan terdapat kawasan yang memerlukanpengangkutan air. PPK yang terlibat terpaksa menanggung kos pengangkutanyang tinggi dan bagi beberapa kes ia tidak dapat mengagihkan baja ke kawasanyang jauh di pedalaman. Sebagai contoh pada tahun 2005, PPK Lawas tidakdapat mengagihkan 1,351 beg baja untuk 169 pesawah di Bakalalan. Kospengangkutan yang terlibat bagi sebahagian kawasan adalah seperti di jadualberikut :-PPKJADUAL 9.6KOS PENGANGKUTAN BAJA BAGI PPK DI SARAWAKSTORUTAMASUBSTOR/ SUBSTOKISLawas Lawas Long Sukang/Long SemadohBa’kelalanKOS PENGANGKUTAN DARI STORUTAMA KE SUBSTOR/SUBSTOKIS BAGISETIAP BEG(RM)4.007.50Batang Lupar Sri Aman Meludam 2.50Subis Miri Suai 2.50Baram Merudi BenawaLong LamaLong TeruLong LoyangBatu BunganLong AkahLio MatoLong BangaBario3.504.504.507.008.0015.0020.0025.004.00Kanowit Kanowit Ngemah 4.00Dalat Dalat Ng. BaohKuala OyaDaro Daro Tanjung SirikMatuIganBelawiPalohSemah5.002.003.002.002.504.004.503.00Bintulu Bintulu TubauSanganKapit Kapit Sg. TunohNg. MelinauNg. Merit12.007.5010.506.5010.00Pada pandangan Audit, Kementerian perlu mengkaji semula kadar komisenkepada PPK kawasan pedalaman di Sarawak untuk tujuan pengedaran bajabagi membolehkan baja dibekalkan kepada pesawah dan seterusnya objektifSkim ini dapat dicapai.161TERHAD


TERHAD9.4.14. Pelupusan Bajaa. Pengiraan stok baja dibuat dua kali setahun iaitu selepas selesai musimpenanaman. Laporannya perlu dikemukakan kepada Jawatankuasa PenyeliaanPeringkat Zon. Sekiranya terdapat baja rosak dan tidak boleh digunakan lagi,PPK akan mengemukakan cadangan pelupusan kepada LPP Negeri/KADA/MADA/Jabatan Pertanian Sarawak dan pelupusan akan dibuat dua kali setahun.Semakan Audit mendapati sejumlah 775.82 tan metrik baja dengananggaran kos RM617,865 telah dilupuskan bagi tempoh tahun 2004 hingga2005. Antara faktor yang menyebabkan baja berkenaan terpaksadilupuskan adalah kerana ia rosak akibat daripada penyimpanan yangtidak teratur. Manakala di Zon Timur, baja berkenaan rosak keranadisimpan terlalu lama disebabkan tidak diagihkan kepadapesawah/pengusaha. Pelupusan baja bagi tempoh tahun 2004 hingga 2005adalah seperti di jadual berikut :-TAHUN20042005JADUAL 9.7PELUPUSAN BAJA BAGI TEMPOH TAHUN 2004 HINGGA 2005ZONUtaraTengahTimurSabahUtaraTengahTimurSabahBAJA SEBATIANBAJA UREA(TAN METRIK) (RM) (TAN METRIK) (RM)20.9629.78129.6617.5266.3644.42164.422.5213,69119,560114,21613,16043,12629,184145,2791,89316.889.6899.606.0225.4813.90128.360.2612,8247,44979,5465,12319,35610,698102,539221JUMLAH 475.64 380,109 300.18 237,756b. Lawatan Audit di stor PPK Bakat Baru, Tumpat, Kelantan dan PPK TanjungKarang, Selangor mendapati baja yang rosak masih disimpan di dalam stormelebihi dua musim dan belum dilupuskan. Walaupun kuantiti baja tersebutadalah kecil, ia menyebabkan ruang stor sempit. Baja rosak yang belum dilupusdi stor PPK berkenaan adalah seperti di gambar berikut :-GAMBAR 9.8 GAMBAR 9.9PPK Bakat Baru, Tumpat, KelantanPPK Tanjung Karang, SelangorPada pandangan Audit, tindakan perlu dilakukan oleh agensi pelaksana iaituLPP dan KADA bagi memastikan PPK berkenaan membuat pelupusan secepatmungkin supaya stor tersebut dapat digunakan untuk menyimpan baja padamusim hadapan.162TERHAD


TERHAD9.4.15. Penambahbaikan Terhadap Pengurusan Skima. LPP sebagai penyelia kepada Skim ini telah membangunkan Sistem AplikasiSkim Baja Padi Kerajaan Persekutuan untuk digunakan di PPK di bawahseliaannya. Pembangunan sistem aplikasi ini adalah bertujuan untukmendokumentasikan maklumat berhubung pelaksanaan Skim ini sepertipenyediaan anggaran peruntukan, senarai pendaftaran pesawah/pengusaha,keluasan lot tanah, aktiviti pembekalan, pengedaran dan kawalan stok baja sertarekod bayaran perkhidmatan. Sehingga kini, 119 PPK di bawah penyeliaan LPPtelah dibekalkan sistem aplikasi tersebut. Pihak Audit dimaklumkan semua PPKyang terlibat dikehendaki menggunakan sistem aplikasi ini mulai musim 1/2007.Pembekalan dan pemasangan sistem telah dilaksanakan mengikut fasa sepertidi jadual berikut :-JADUAL 9.8KEMAJUAN PEMASANGAN SISTEM DI PPK YANG DI BAWAH PENYELIAAN LPPNEGERI BIL. PPK FASA 1 FASA 2 JUMLAHPerlis 6 4 2 6Kedah 20 20 0 20Pulau Pinang 7 7 0 7Perak 20 6 9 15Selangor 4 3 0 3Negeri Sembilan 5 3 2 5Melaka 4 4 0 4Johor 7 4 2 6Pahang 10 2 2 4Terengganu 14 6 8 14Kelantan 17 6 11 17Sabah 18 4 14 18JUMLAH 132 69 50 119b. Lawatan Audit ke Pejabat MADA, Kedah dan KADA, Kelantan mendapatikesemua 27 PPK di bawah seliaan MADA dan 13 PPK di bawah seliaan KADAtelah menggunakan Sistem Aplikasi Skim Baja Padi Kerajaan Persekutuan untukmenguruskan Skim ini. Pihak Audit mendapati sistem aplikasi yangdibangunkan oleh MADA dan KADA telah dapat mempercepatkanpengurusan Skim dan mengurangkan beban kerja kakitangan sertamembantu pengurusan MADA mengeluarkan laporan terkini.Pada pandangan Audit, LPP negeri perlu meningkatkan pemantauan terhadapPPK masing-masing bagi memastikan sistem ini dapat dilaksanakansepenuhnya seperti yang dirancang. Agensi pelaksana yang lain juga disaranuntuk melaksanakan sistem aplikasi yang sama bagi memantapkanpengurusan Skim dan pemantauannya.163TERHAD


TERHAD9.4.16. Maklum Balas Daripada Pesawah/PengusahaSoal selidik terhadap pelaksanaan Skim ini telah dijalankan terhadap 141pesawah/pengusaha di 15 PPK yang dilawati melibatkan 176.5 tan metrik bajabernilai RM212,019. Maklum balas yang diterima mendapati 96.4% respondenberpuas hati terhadap pelaksanaan Skim ini secara keseluruhannya dan 97.3%menyatakan tiada berlaku kelewatan dalam pengedaran baja. 93% menyatakanbaja yang diedarkan mempunyai kualiti yang baik. Bagaimanapun, sejumlah 67%responden memohon tambahan subsidi baja yang diberikan memandangkan jumlahbaja yang dibekalkan oleh Kerajaan hanya 50% daripada keperluan dan merekajuga tidak mampu membeli baja bagi menampung kekurangan tersebut.Berdasarkan kepada maklum balas yang diterima daripada PPK, sekiranya tidakada baja tambahan digunakan, pengeluaran hasil padi bagi setiap hektar adalahhanya antara 4 hingga 5 tan metrik. Sebaliknya jika baja tambahan digunakanpesawah/pengusaha boleh memperolehi antara 8 hingga 10 tan metrik bagi setiaphektar.Memandangkan objektif Skim ini adalah untuk meningkatkan pengeluaranhasil padi dan mengurangkan pengimportan beras, pihak Audit berpendapatadalah wajar Kementerian mengkaji semula kadar pemberian baja keranakebanyakan pesawah/pengusaha adalah terdiri daripada golonganberpendapatan rendah.9.4.17. Pemantauana. Jabatan dan agensi pelaksana memantau pelaksanaan Skim ini melaluiJawatankuasa Induk Penyeliaan Skim Baja Padi Kerajaan Persekutuan danJawatankuasa Penyeliaan Peringkat Zon. Jawatankuasa Penyeliaan PeringkatZon bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan penyeliaan aktiviti Skim inisupaya berjalan lancar di zon masing-masing. Jawatankuasa ini membuatpemantauan dengan mengadakan mesyuarat 3 kali setahun bagimembincangkan perkara berkaitan aktiviti Skim ini antaranya laporan bekalan,pengedaran, pelupusan baja dan bayaran perkhidmatan. Di samping itu, isusemasa seperti laporan analisis baja, pembaikan stor PPK, kelewatanpembekalan baja oleh NAFAS dan kajian semula kadar bayaran perkhidmatantelah dibincangkan dalam mesyuarat tersebut. Laporan dan isu yangdibincangkan dibawa ke mesyuarat Jawatankuasa Induk Penyeliaan Skim BajaPadi Kerajaan Persekutuan. Bagi tempoh tahun 2004 hingga 2006,Jawatankuasa Penyeliaan Peringkat Zon telah mengadakan 9 mesyuarat.b. Jawatankuasa Induk Penyeliaan Skim Baja Padi Kerajaan Persekutuanbertanggungjawab membantu Kementerian dari segi penyelarasan Skim danmengadakan pemantauan bagi memastikan pelaksanaannya adalah lancar sertamembuat perakuan terhadap perkara dasar. Jawatankuasa ini bermesyuarat 3kali setahun setelah mesyuarat Jawatankuasa Penyeliaan Peringkat Zondiadakan. Antara perkara yang dibincangkan ialah laporan dan isu yang164TERHAD


TERHADdibangkit dalam mesyuarat di peringkat zon, peruntukan dan perbelanjaan Skim,pesanan dan pembekalan baja oleh NAFAS, laporan analisis baja oleh JabatanPertanian dan status komputerisasi Skim ini. Kesemua laporan dan maklumatyang dibincang dalam mesyuarat telah dijilidkan dan diedarkan kepada semuaagensi pelaksana yang terlibat. Bagi tempoh tahun 2004 hingga 2006, sebanyak8 mesyuarat telah diadakan.Pada keseluruhannya, pemantauan yang dibuat oleh Jawatankuasa IndukPenyeliaan Skim Baja Padi Kerajaan Persekutuan dan JawatankuasaPenyeliaan Peringkat Zon terhadap pelaksanaan Skim ini adalah memuaskan.9.5 RUMUSAN DAN SYOR AUDITPada umumnya, pengurusan Skim Baja Padi Kerajaan Persekutuan adalah baik.Kementerian melalui agensi pelaksananya telah menyediakan perancangan yangteratur bagi melaksanakan Skim ini. Manual Pelaksanaan Skim telah disediakan olehLembaga Pertubuhan Peladang dan Kementerian telah menandatangani kontrakpembekalan baja dengan NAFAS. Bagaimanapun dari aspek pelaksanaan, masih adabeberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Sehubungan ini, adalah disyorkanpertimbangan diberi kepada beberapa perkara berikut :-a. Kementerian perlu mengambil tindakan segera bagi mendapatkan BonPelaksanaan sebanyak 5% daripada nilai kontrak setahun daripada NAFASsebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan.b. Tindakan segera perlu diambil bagi mendapatkan jumlah denda atas kelewatanpembekalan baja daripada NAFAS.c. Agensi pelaksana perlu memastikan PPK di bawah seliaannya membuattimbangan berat baja bagi setiap penghantaran dan menyelenggarakan rekodmengenainya.d. Kementerian perlu memastikan Jabatan Pertanian mengambil sampel bajasecara konsisten dan salinan keputusan analisis tersebut dikemukakan kepadaPPK yang terlibat.e. Agensi pelaksana perlu membuat pemantauan dengan lebih kerap ke stor PPKdi bawah seliaannya bagi memastikan baja disimpan mengikut susunan yangtelah ditetapkan dan stok baja yang rosak dibuat pelupusan dengan segera.f. Kementerian perlu mengkaji semula kadar bayaran komisen bagi PPK kawasanpedalaman di Sarawak supaya pelaksanaan Skim ini dapat dijalankan denganteratur dan pesawah/pengusaha dapat menikmati bantuan yang disediakan.g. Kementerian perlu membuat kajian impak terhadap pelaksanaan Skim ini untukmenentukan sejauh mana ia mencapai objektif yang telah ditetapkan.165TERHAD


TERHADKEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI10. PENGURUSAN SKIM SUBSIDI HARGA PADI10.1. LATAR BELAKANG10.1.1. Kerajaan telah melaksanakan Skim Subsidi Harga Padi (Skim) bertujuanuntuk menggalakkan pesawah menambahkan hasil pengeluaran padi dan pesawahmenikmati harga padi yang terbaik, memastikan harga beras terkawal sertamenjaga kepentingan pengguna dan pesawah di negara ini. Skim ini diwujudkanpada tahun 1980 dan pada masa itu ia dikendalikan oleh Lembaga Padi Dan BerasNegara (LPN). Apabila LPN diswastakan pada tahun 1994, ia dikenali sebagaiPadiberas Nasional Berhad (BERNAS). Tanggungjawab mengurus danmelaksanakan Skim ini diserahkan kepada BERNAS. Bagi tempoh tahun 2004hingga 2006, sejumlah RM1.37 bilion telah dibelanjakan untuk membayar subsidiharga padi kepada pesawah yang berdaftar dengan BERNAS. Sehingga akhir tahun2006, sejumlah 145,631 pesawah telah berdaftar dengan BERNAS.10.1.2. Semenjak Skim ini diperkenalkan pada tahun 1980 sehingga 2006, kadarsubsidi harga padi telah dinaikkan sebanyak 3 kali. Pada tahun 1980, kadar subsidiharga padi bagi setiap satu tan metrik padi bersih ialah RM33.20. Bagaimanapun,kadar itu dinaikkan menjadi RM167.00 pada tahun 1982 dan RM248.10 pada tahun1990. Kadar subsidi pada tahun 1990 ini dikekalkan sehingga kini.10.2. OBJEKTIF PENGAUDITANPengauditan ini dijalankan untuk menentukan sama ada pengurusan Skim SubsidiHarga Padi oleh Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani telah dilaksanakandengan cekap, teratur dan berhemat serta selaras dengan objektif yang ditetapkan.10.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITANPengauditan dijalankan dengan menyemak fail, rekod dan dokumen yang berkaitandengan perancangan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap Skim Subsidi Harga Padibagi tempoh tahun 2004 hingga 2006 (musim 1/2006). Pengauditan ini dijalankan diBahagian Industri Padi Dan Beras, Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani danagensi pelaksana iaitu BERNAS di peringkat negeri dan daerah yang terlibat iaituKedah, Perak, Sabah, Kelantan dan Selangor. Selain itu, lawatan ke kilang padi yangterlibat dengan pembayaran subsidi harga padi di negeri tersebut dan temu bualdengan pesawah telah dijalankan.166TERHAD


TERHAD10.4. PENEMUAN AUDITPengauditan yang dijalankan antara bulan Jun hingga November 2006 mendapatiperkara berikut :-10.4.1. Pengurusan Skima. Bahagian Industri Padi Dan Beras, Kementerian Pertanian Dan Industri AsasTani bertanggungjawab menentukan dasar dan polisi subsidi; memohonperuntukan daripada Perbendaharaan Malaysia; mengagihkan peruntukankepada BERNAS dan memutuskan kes rayuan pesawah sekiranya ia tidakdapat diselesaikan oleh BERNAS. Bahagian ini diketuai oleh SetiausahaBahagian Padi Dan Beras Gred JUSA C dengan dibantu oleh 2 orang TimbalanSetiausaha Bahagian Gred M54 yang mengetuai 2 unit iaitu Unit Kawal SeliaPadi Dan Beras dan Unit Industri Padi Dan Beras. Sehingga akhir tahun 2006,sejumlah 15 daripada 17 jawatan yang diluluskan di Bahagian ini telah diisi.Pengurusan Skim Subsidi Harga Padi dipertanggungjawabkan kepada UnitIndustri Padi Dan Beras. Struktur organisasi Bahagian Industri Padi Dan Berasadalah seperti di carta berikut :-CARTA 10.1STRUKTUR ORGANISASI BAHAGIAN INDUSTRI PADI DAN BERASKEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI- KEDUDUKAN PADA 31 DISEMBER 2006TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA(PEMBANGUNAN)Gred JUSA BMohd Mokhtar IsmailBAHAGIAN INDUSTRI PADI DAN BERASSETIAUSAHA BAHAGIANGred JUSA CZahrudin YaacobUNIT INDUSTRI PADI DAN BERASTIMBALAN SETIAUSAHA BAHAGIANGred M54Mustapah Md. OmarUNIT KAWAL SELIA PADI DAN BERASTIMBALAN SETIAUSAHA BAHAGIANGred M54Ahmed Pakaruldin Abdul RahmanTerlibat secara langsung dengan aktiviti Skim Subsidi Harga Padib. BERNAS telah disenaraikan di Bursa Malaysia di bawah Papan Kedua padatahun 1997. BERNAS mempunyai modal dibenarkan berjumlah RM1 bilion danmodal berbayar berjumlah RM470.40 juta di mana Kerajaan melalui MenteriKewangan Diperbadankan mempunyai pegangan RM1.00 syer keutamaan.Sebagai sebuah syarikat berhad, BERNAS perlu melantik Lembaga Pengarahuntuk bertanggungjawab terhadap pengurusan syarikat selaras dengankehendak Akta Syarikat 1965. Lembaga Pengarah BERNAS terdiri daripada 9Pengarah Bukan Eksekutif (4 Pengarah Bebas dan 5 Pengarah Bukan Bebas)yang diketuai oleh Dato’ Wira Syed Abdul Jabbar bin Syed Hassan sebagai167TERHAD


TERHADPengerusi. Dua Pengarah Bukan Bebas adalah wakil daripada KementerianKewangan dan Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani. Manakala 4Pengarah Bebas adalah terdiri daripada ahli-ahli perniagaan. BERNAS diketuaioleh Ketua Pegawai Eksekutif iaitu Encik Ahmad Fuad Bin Abdul Wahab.c. Bahagian Kewangan Ibu Pejabat BERNAS menerima peruntukan daripadaKementerian dan menyalurkannya kepada Ibu Pejabat Skim Subsidi di Jitrayang mengendalikan bayaran subsidi harga padi kepada pesawah. PangkalanSkim Subsidi di peringkat negeri pula mengendalikan pendaftaran pesawah,membuat anggaran hasil padi setiap musim, mengesah dan mengemukakantuntutan subsidi harga padi serta merekodkan pembelian padi di peringkatkilang. Struktur organisasi pengurusan skim tersebut di peringkat BERNASadalah seperti di carta berikut :-CARTA 10.2STRUKTUR ORGANISASI IBU PEJABAT SKIM SUBSIDI HARGA PADIPADIBERAS NASIONAL BERHAD- KEDUDUKAN PADA 31 DISEMBER 2006KETUA JABATANPENOLONG PENGURUS BESARNormala HassanJABATAN PENGURUSAN SKIMPENGURUS KANANMohamad Solhi Mohd SallehJABATAN ANALISIS DAN LAPORANPENGURUS KANANSalman MohammedJABATAN OPERASI SPBPENGURUS KANANMd Kamal SamsudinJABATAN SIASATAN SSHPPENGURUSAhmad Tahar WahabJABATAN PENGURUSANKREDIT DAN LEDGER SPBPENGURUSHashila HashimPENTADBIRAN SKIMPENGURUSMunar Abdul SamarSPB : Skim Pengilang BumiputraSSHP : Skim Subsidi Harga Padi10.4.2. Perjanjian Dengan BERNAS10.4.2.1. Sungguhpun Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani telahmenyerahkan urusan pengendalian Skim Subsidi Harga Padi kepada BERNASpada tahun 1994, namun perjanjian penswastaan dengan BERNAS hanyaditandatangani pada bulan Januari 1996. Antara lain perjanjian tersebutmenetapkan tanggungjawab BERNAS berhubung dengan pengurusan SkimSubsidi Harga Padi seperti berikut :-168TERHAD


TERHADa. Mewujudkan akaun subsidi di bank yang diluluskan oleh Kerajaan bagimemperakaunkan wang subsidi harga padi yang diterima daripadaKementerian dan pembayaran subsidi harga padi kepada pesawah yangberdaftar.b. Baki wang yang tidak digunakan perlu dimasukkan ke dalam akaunsimpanan tetap di bank yang diluluskan oleh Kerajaan dan segala faedahyang diterima dikreditkan ke dalam akaun subsidi.c. Menyediakan penyata kewangan suku tahun dan tahunan yang antaralainnya menunjukkan jumlah wang subsidi harga padi yang diterima dandibayar kepada pesawah.10.4.2.2. Semakan Audit mendapati BERNAS telah mewujudkan akaun subsididi Bank Muamalat Malaysia bagi memperakaunkan wang subsidi harga padiyang diterima daripada Kementerian. Manakala perkhidmatan 3 bank telahdigunakan oleh Ibu Pejabat Skim Subsidi, Jitra bagi membuat pembayaransubsidi harga padi kepada pesawah iaitu Bank Simpanan Nasional, BankPertanian Malaysia dan Bank Islam Malaysia Berhad. Semakan Auditselanjutnya mendapati BERNAS mempunyai 2 akaun di Bank SimpananNasional di mana satu akaun yang mempunyai baki berjumlah RM69,609 telahtidak aktif sejak bulan Februari 2006. Bagaimanapun, selepas ditegur oleh pihakAudit pada bulan November 2006, Bahagian Kewangan BERNAS telah memintaIbu Pejabat Skim Subsidi, Jitra memindahkan wang tersebut ke Bank MuamalatMalaysia.10.4.2.3. Semakan Audit mendapati wang subsidi harga padi yang diterimaoleh BERNAS pada tahun 2006 dan baki wang subsidi harga padi tahun-tahunsebelumnya telah dilaburkan dalam simpanan tetap jangka pendek di BankPertanian Malaysia, Bank Simpanan Nasional dan Bank Muamalat Malaysia.Pada 31 Disember 2006, jumlah simpanan tetap di 3 bank berkenaan adalahberjumlah RM53.40 juta. Semakan Audit selanjutnya mendapati jumlah faedahyang diterima daripada pelaburan tersebut bagi tempoh tahun 2004 hingga 2006adalah berjumlah RM4.73 juta. Kesemua faedah ini telah dilaburkan semula kedalam bank-bank berkenaan.10.4.2.4. Semakan Audit mendapati BERNAS telah menyedia danmengemukakan penyata kewangan setiap suku tahun kepada KementerianPertanian Dan Industri Asas Tani. Penyata tersebut mengandungi jumlah wangsubsidi harga padi yang diterima dan jumlah perbelanjaan yang telah dibuat.Bagaimanapun, penyata berkenaan tidak menunjukkan maklumat berhubungdengan pelaburan yang dibuat oleh BERNAS menggunakan wang subsidi hargapadi tersebut. Semakan Audit juga mendapati tiada penyata kewangan tahunandikemukakan kepada Kementerian.169TERHAD


TERHADPada pandangan Audit, syarat perjanjian tersebut adalah memadai.Bagaimanapun, Kementerian perlu memastikan BERNAS mengemukakanpenyata kewangan tahunan seperti yang dikehendaki oleh syarat perjanjian.Kementerian patut menggunakan penyata tersebut untuk memantaukedudukan wang subsidi harga padi yang dikendalikan oleh BERNAS.10.4.3. Pendaftaran Pesawaha. Bagi melayakkan pesawah mendapat bayaran subsidi harga padi, mereka perluberdaftar dengan BERNAS. Padi mereka juga hendaklah dijual kepada kilangpadi yang berdaftar dengan BERNAS. Pada setiap awal musim, BERNAS akanmemaklumkan kepada semua pesawah supaya mendaftar ataumengemaskinikan rekod pendaftaran mereka dengan menggunakan BorangDaftar Pesawah yang disokong dengan dokumen seperti geran tanah, suratsewa tanah dan keluasan tanah yang diusahakan. Pengemaskinian daftarpesawah adalah perlu bagi membolehkan BERNAS menyelaraskan bayaransubsidi harga padi bagi sesuatu musim dengan keluasan tanah yang diusahakanoleh pesawah. Borang Daftar Pesawah hendaklah disahkan oleh KetuaUnit/Pengurus Besar Pertubuhan Peladang Kawasan/Lembaga KemajuanPertanian Muda (MADA)/Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) atauPegawai Pertanian Daerah. Pada akhir tahun 2006, sejumlah 145,631 pesawahberdaftar di seluruh negara. Bilangan pesawah yang berdaftar serta keluasantanah diusahakan di negeri yang dilawati adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 10.1BILANGAN PESAWAH YANG BERDAFTAR DAN KELUASAN TANAH DIUSAHAKANBAGI TEMPOH TAHUN 2004 HINGGA MUSIM 1/2006TAHUN2004 2005 2006NEGERIBILANGANPESAWAHLUAS(HEKTAR)BILANGANPESAWAHLUAS(HEKTAR)BILANGANPESAWAHLUAS(HEKTAR)Selangor 10,378 19,589 10,304 19,549 10,474 19,561Perak 15,046 43,783 15,441 38,268 15,175 41,611Sabah 8,060 16,905 8,263 16,999 10,051 19,357Kedah 56,392 106,416 56,313 106,558 56,109 112,116Kelantan 16,851 35,523 17,012 36,299 12,464 25,327JUMLAH 106,727 222,215 107,333 217,673 104,273 217,971b. Semakan Audit terhadap 322 Borang Daftar Pesawah di Selangor, Perak, Sabahdan Kedah mendapati proses pendaftaran pesawah adalah seragammengikut prosedur dan peraturan yang ditetapkan. Bagaimanapun diKelantan, borang permohonan pendaftaran perlu disahkan oleh PenyeliaPembangunan Mukim atau Ketua Pembangunan Mukim.10.4.4. Kaedah Pembayaran Subsidia. Pesawah dikehendaki membuka akaun di salah sebuah bank tempatan samaada Bank Pertanian Malaysia, Bank Simpanan Nasional atau Bank IslamMalaysia. Nombor akaun bank pesawah perlu dicatat pada Borang DaftarPesawah semasa pendaftaran atau penyemakan pesawah yang dijalankan padasetiap awal musim. Subsidi harga padi akan dibayar kepada pesawah yang170TERHAD


TERHADmenjual padinya kepada kilang padi berdaftar. Sebanyak 32 kilang padiBERNAS, 144 kilang padi swasta dan 41 kilang padi bumiputera yang terlibatdengan pelaksanaan Skim ini. Semakan Audit mendapati semua pesawahyang menerima subsidi harga padi bagi tempoh tahun 2004 hingga 2006adalah pesawah yang berdaftar dengan BERNAS dan telah menjual padikepada kilang padi yang berdaftar.b. BERNAS menempatkan Kerani Subsidinya di kilang yang membeli padi untukmerekodkan urusan pembelian padi. Maklumat seperti nama pesawah, nomborpendaftaran pesawah, berat bersih padi dan nilai subsidi harga padi yangsepatutnya dibayar dicatatkan ke dalam Bil Belian Padi dan satu salinan biltersebut diserahkan kepada pesawah berkenaan. Kerani Subsidi menyerahkanBil Belian Padi yang asal ke Pangkalan Skim Subsidi setiap hari. PangkalanSkim Subsidi akan mengesahkan Bil Belian Padi dan maklumat pesawahsebelum dikemukakan kepada Ibu Pejabat Skim Subsidi di Jitra untuk dibuatpembayaran. Pembayaran subsidi harga padi dimasukkan ke dalam akaunpesawah berdasarkan nombor akaun yang dicatat dalam Borang DaftarPesawah. Lawatan Audit ke 23 kilang membeli padi mendapati KeraniSubsidi telah ditempatkan di kilang padi dan segala urusan pembelian padidan pembayaran subsidi harga padi telah dibuat dengan teratur. SemakanAudit selanjutnya mendapati sekiranya tidak ada masalah berhubungdengan maklumat pesawah, bayaran subsidi harga padi akan dimasukkanke akaun pesawah dalam tempoh 3 hari bekerja.c. Mulai 1 Disember 2005, BERNAS menggunakan sistem Domestic OperationApplication (DOA) untuk menghubungkan secara online antara Pangkalan SkimSubsidi dengan Ibu Pejabat Skim Subsidi di Jitra. Melalui sistem ini, BERNASboleh menyelaraskan pembayaran subsidi harga padi yang dibuat oleh IbuPejabat Skim Subsidi, Jitra dengan maklumat pesawah yang dikemas kini dandisahkan oleh Pangkalan Skim Subsidi. Peringkat yang terlibat terhadappembayaran subsidi harga padi kepada pesawah adalah seperti di carta berikut:-CARTA 10.3PERINGKAT PEMBAYARAN SUBSIDI HARGA PADIKEMENTERIAN• Bahagian Industri Padi Dan BerasBertanggungjawab terhadap peruntukan dan perakuan tuntutan daripada BERNAS.IBU PEJABAT BERNAS• Menerima peruntukan daripada Kementerian dan menyalurkan ke Ibu Pejabat Skim Subsidi Harga Padi di Jitra.IBU PEJABAT SKIM SUBSIDI HARGA PADI• Menerima peruntukan dan mengagihkannya secara online ke akaun pesawah.PANGKALAN SKIM SUBSIDI• Mengesahkan penjualan padi oleh pesawah.PESAWAH• Pesawah berdaftar menerima bayaran subsidi melalui buku akaun individu pesawah.171TERHAD


TERHAD10.4.5. Peruntukan Yang Dipohon Berbanding Dengan Pembayaran SubsidiHarga Padia. Mengikut peraturan, maklumat sebenar hasil padi daripada MADA, KADA,Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) dan Jabatan Pertanian bagi musimpenuaian yang lepas perlu dikumpulkan oleh Pangkalan Skim Subsidi bagimembolehkan BERNAS menentukan anggaran hasil padi dan wang subsidiharga padi yang diperlukan bagi sesuatu musim. Maklumat ini perludibentangkan di mesyuarat peringkat wilayah untuk dijadikan asas cadangananggaran hasil padi bagi musim berikutnya. Cadangan tersebut kemudiannyaperlu dihantar ke Ibu Pejabat Skim Subsidi, Jitra untuk dijadikan asas memohonwang subsidi harga padi daripada Kementerian.b. Semakan Audit mendapati maklumat anggaran hasil padi ada dikumpulkan disemua Pangkalan Skim Subsidi. Bagaimanapun, tiada bukti maklumat anggaranhasil padi tersebut dikemukakan kepada Ibu Pejabat Skim Subsidi, Jitra olehPangkalan Skim Subsidi di semua negeri yang dilawati pada setiap awal musim.Ini menyebabkan peruntukan wang subsidi harga padi yang dipohon oleh IbuPejabat Skim Subsidi, Jitra tidak berdasarkan maklumat terkini. Pihak Audit jugamendapati penentuan anggaran hasil padi bagi Perak dan Sabah tidak berubahsejak tahun 2000 manakala Kelantan, Selangor dan Kedah sejak tahun 2004.Penentuan anggaran hasil padi yang tidak disemak semula pada setiapmusim menyebabkan anggaran hasil padi yang dibuat oleh Ibu PejabatSkim Subsidi, Jitra tidak tepat. Butiran lanjut adalah seperti di jadual berikut :-NEGERIJADUAL 10.2ANGGARAN HASIL PADI BERBANDING HASIL PADI SEBENARBAGI TEMPOH TAHUN 2004 HINGGA 2006ANGGARAN HASIL PADIBERAT BERSIH(TAN METRIK)HASIL SEBENAR PADIBERAT BERSIH(TAN METRIK)PERBEZAAN(TAN METRIK)2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006Selangor 100,766 100,766 80,613 68,218 91,036 205,579 (32,548) (9,730) 124,966Perak 270,052 270,052 266,022 260,024 217,434 206,102 (10,028) (52,618) (59,920)Sabah 36,276 36,276 56,429 48,370 53,848 53,673 12,094 17,572 (2,756)Kedah 927,046 927,046 1,047,965 1,015,667 939,032 835,652 88,621 11,986 (212,313)Kelantan 112,858 112,858 124,950 122,475 140,730 164,679 9,617 27,872 39,729c. Berdasarkan kepada anggaran hasil padi tersebut, BERNAS telah memohonperuntukan kewangan untuk membayar subsidi harga padi berjumlahRM1.38 bilion bagi tempoh tahun 2004 hingga 2006. Bagaimanapun,Kementerian hanya meluluskan RM1.34 billion dan daripada jumlah ini,RM1.37 bilion telah dibelanjakan. Kementerian telah meluluskan antara 92%hingga 100% daripada peruntukan yang dipohon oleh BERNAS. Bagi tahun dimana peruntukan yang diluluskan kurang daripada yang diperlukan, BERNAStelah menggunakan baki peruntukan yang diterimanya pada tahun-tahun yanglalu untuk menampung kekurangan tersebut. Butirannya adalah seperti di jadualberikut :-172TERHAD


TERHADTAHUNJADUAL 10.3PERUNTUKAN DAN PERBELANJAAN BAGI SKIM SUBSIDI HARGA PADIBAGI TEMPOH TAHUN 2004 HINGGA 2006PERUNTUKANDIPOHON OLEHBERNASPERUNTUKANDILULUS OLEHKEMENTERIANPERBELANJAANOLEH BERNASLEBIHAN/KURANGAN(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (RM Juta)2004 448 448 476 (28)2005 448 448 443 52006 484 445 446 (1)JUMLAH 1,380 1,341 1,365 (24)Pada pandangan Audit, penentuan anggaran hasil padi perlu disemak dandikemas kini mengikut kawasan pada setiap musim. Maklumat daripadaPangkalan Skim Subsidi dan agensi yang berkaitan perlu diambil kira bagimenentukan penyediaan anggaran hasil padi yang lebih tepat supaya jumlahperuntukan yang dipohon adalah selaras dengan keperluan.10.4.6. Bayaran Subsidi Harga PadiMengikut Manual Prosedur Kerja Subsidi Harga Padi, sekiranya jumlah keluaranhasil padi sebenar melebihi 10% daripada anggaran, bayaran subsidi harga padikepada pesawah akan ditangguhkan sementara siasatan terhadapnya dijalankan.Semakan Audit mendapati bagi tempoh tahun 2004 hingga 2006, terdapat 21,444kes di mana hasil padi sebenar melebihi daripada hasil padi yang dianggarkanberlaku di semua negeri. Sekiranya subsidi harga padi dibayar untuk lebihan hasilpadi itu, jumlah yang terlibat ialah RM13.85 juta. Kesemua bayaran subsidi hargapadi bagi kes tersebut telah ditangguhkan bagi membolehkan BERNASmenjalankan siasatan. Semakan Audit selanjutnya mendapati 4,806 kes melibatkanbayaran subsidi harga padi berjumlah RM3.21 juta masih dalam siasatan walaupun2,214 daripadanya melibatkan bayaran subsidi harga padi bagi tempoh tahun 2001hingga 2005. Semakan Audit mendapati antara faktor yang menyebabkan siasatantersebut masih tidak dapat diselesaikan kerana penambahan lot sawah yang tidakdidaftarkan dan kesilapan catatan pada kad daftar pesawah.Pada pandangan Audit, BERNAS perlu menetapkan tempoh masa bagimenyelesaikan kes di mana keluaran hasil padi sebenar melebihi anggarannyabagi membolehkan pesawah mendapat bayaran subsidi harga padi mereka.BERNAS juga perlu memastikan rekod pendaftaran pesawah adalah lengkapdan kemas kini.10.4.7. Pelupusan Bayaran SubsidiPada 3 Disember 2006, BERNAS telah memohon kelulusan daripada KementerianPertanian Dan Industri Asas Tani untuk melupuskan bayaran subsidi harga padibagi tempoh tahun 2001 hingga 2004 yang tidak dituntut oleh pesawah berjumlahRM887,172 melibatkan 1,279 Bil Belian Padi. Mengikut BERNAS, pesawah tidakmenuntut bayaran tersebut walaupun telah dihubungi melalui telefon atau surat.173TERHAD


TERHADPada pandangan Audit, BERNAS patut memperbaiki sistem susulannya bagimengesan pesawah yang masih belum menuntut bayaran subsidi harga padimereka. BERNAS sepatutnya menyelesaikan kes-kes tersebut semasa urusanpenyemakan pendaftaran pesawah yang dilakukan pada setiap awal musim.Kementerian pula hendaklah memastikan segala usaha telah diambil olehBERNAS untuk menyelesaikan kes-kes tersebut sebelum meluluskanpermohonan daripada BERNAS.10.4.8. Subsidi Harga Padi Bagi Pesawah/Pengusaha Di Luar Jelapanga. Pada tahun 2004, Kerajaan telah menetapkan pesawah atau syarikat swastayang mengendalikan tanaman padi secara komersial dan berskala besar dikawasan luar jelapang di Semenanjung dan kawasan sedia ada di Sabah danSarawak selepas tahun 1997 adalah tidak layak menerima subsidi harga padi.Bagaimanapun, pesawah dan pengusaha miskin (mereka yang menanam ataumengusahakan sawah dengan keluasan maksimum 6 ekar atau 2.43 hektar)adalah layak mendapat subsidi harga padi.b. Semakan Audit mendapati sejumlah 100,760 hektar daripada 299,605 hektarkawasan penanaman padi negara pada tahun 2006 adalah terletak di kawasanluar jelapang padi yang melibatkan sejumlah 51,822 pesawah. Semakan Auditselanjutnya terhadap rekod bayaran subsidi harga padi di 10 PangkalanSkim Subsidi di negeri yang dilawati mendapati bayaran berjumlahRM1.36 juta telah dibuat kepada 158 pesawah yang mengusahakan sawahmelebihi 6 ekar pada musim 1/2006. Pesawah tersebut telah menambah luastanah sawah yang diusahakan melebihi 6 ekar selepas tahun 1997menyebabkan mereka sepatutnya tidak layak untuk menerima subsidi hargapadi tersebut. Butiran lanjut jumlah pesawah dan nilai subsidi harga padi yangterlibat adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 10.4BILANGAN PESAWAH DAN NILAI SUBSIDI HARGA PADIBAGI MUSIM 1/2006 YANG LUAS TANAH DIUSAHAKAN MELEBIHI 6 EKARNEGERIBILANGAN PESAWAHNILAI SUBSIDI(RM)Perak 52 929,853Sabah 29 114,934Kedah 33 120,804Kelantan 44 193,151JUMLAH 158 1,358,742Pada pandangan Audit, Kementerian perlu memastikan BERNAS mematuhiarahan Kerajaan berhubung dengan kelayakan penerima subsidi harga padi.10.4.9. Kawalan Mutu Padia. Pemutuan padi perlu dibuat bagi menentukan berat bersih padi iaitu berat padikasar yang ditimbang dikurangkan dengan berat kelembapan padi, padi muda,174TERHAD


TERHADkotoran atau benda asing daripada padi dan hampa. Arahan Ketua PengarahBahagian Kawalselia Padi Dan Beras yang dikeluarkan pada bulan Disember1997 menyatakan kadar potongan mutu padi ditentukan melalui perundinganantara pengilang dan pesawah. Lawatan Audit ke 16 kilang padi swasta, 6 kilangpadi BERNAS dan satu pusat belian BERNAS mendapati tiada keseragamancara dan kaedah yang digunakan untuk menentukan mutu padi. Pusat belianBERNAS dan kilang padi BERNAS di 5 negeri yang dilawati serta kilang padiswasta di Perak, Kedah dan Kelantan didapati menggunakan pelbagai peralatanyang tidak seragam seperti moisture meter, penimbang dan pengayak semasamelakukan proses pemutuan. Gambar 10.1 hingga 10.4 menunjukkanperalatan pemutuan seperti moisture meter, penimbang dan pengayak yangdigunakan.GAMBAR 10.1 GAMBAR 10.2Kilang Padi Felcra Seberang Perak, Perak- Proses Pengasingan Kotoran Padi Dilakukan Dengan Mengambil Sampel PadiSebanyak 10 Gram Dan Diasingkan Secara Manual.GAMBAR 10.3 GAMBAR 10.4Kilang Padi Ong Chuan Lee, Kedah- Sampel Padi Diambil Dari Lori Dengan Menggunakan Alat Seperti Gambar 10.3Dan Berat Kelembapan Padi Disukat Menggunakan Digital Grain Moisture Meter Seperti Di Gambar 10.4.b. Kilang padi swasta di Sabah iaitu Kilang Tiga Bintang Tempasuk Sdn. Bhd.melakukan pemutuan berdasarkan pengalaman pekerja kilang tersebut iaitudengan melihat padi yang direndam di dalam satu bekas berisi air. Pemutuanpadi dibuat dengan cara melihat padi yang timbul berbanding dengan padi yangtenggelam seperti di Gambar 10.5 dan 10.6. Sementara Kilang GolkhanHasbullah melakukan pemutuan padi dengan cara melihat keadaan padi secarafizikal seperti di Gambar 10.7 dan 10.8.175TERHAD


TERHADGAMBAR 10.5 GAMBAR 10.6Kilang Padi Tiga Bintang Tempasuk, Kota Belut, Sabah- Pengiraan Berat Basah Dibuat Secara Melihat Padi Yang Direndam.Pemotongan Berdasarkan Padi Yang Timbul Berbanding Dengan Yang Tenggelam.GAMBAR 10.7 GAMBAR 10.8Kilang Padi Golkhan Hasbulllah, Sabah- Pengiraan Berat Basah Dibuat Berdasarkan Pemerhatian Oleh Pengilang.c. Semakan Audit mendapati oleh sebab ketidakseragaman kaedah untukmenentukan mutu padi menyebabkan potongan mutu padi yang dibuat olehpengilang swasta dan BERNAS adalah berbeza. Bagi kilang swasta, potonganyang telah dibuat ialah antara 12% hingga 20% manakala bagi kilang BERNASialah antara 17% hingga 40%. Semakan Audit selanjutnya mendapati olehsebab wujudnya persaingan antara kilang untuk membeli padi, potongan mutupadi sebenar yang dibuat adalah lebih rendah daripada yang sepatutnya.Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 10.5PERBEZAAN KADAR POTONGAN MUTU PADIYANG DITAWAR BERBANDING YANG SEBENARPOTONGAN SEPATUTNYA(%)POTONGAN SEBENAR(%)NEGERIKILANG SWASTA KILANG BERNAS KILANG SWASTA KILANG BERNASSelangor 24 - 34 18 - 25 17 - 18 17 - 20Perak 20 - 24 19 - 28 18 - 19 19 - 23Sabah Tidak Ditentukan TB 12 - 20 TBKedah 18 - 26 23 - 46 17 - 20 17 - 40Kelantan 20 - 27 22 - 24 18 - 20 18 - 20Nota : TB - Tidak BerkenaanPada pandangan Audit, Kementerian patut memastikan kaedah yang seragamuntuk menentukan mutu padi dipatuhi oleh semua kilang yang membeli padi.176TERHAD


TERHAD10.4.10. Pemantauana. Peringkat KementerianKementerian memantau pelaksanaan Skim ini melalui Laporan Bulanan danLaporan Suku Tahun yang diterima daripada BERNAS. Bagaimanapun,Kementerian tidak mengadakan mesyuarat khusus bagi membincangkan prestasiSkim Subsidi Harga Padi kecuali satu mesyuarat pada tahun 2005 iaitu MesyuaratPengeluaran Peruntukan Skim Subsidi Harga Padi.b. Peringkat BERNASPengurus Pangkalan Skim Subsidi dan pegawai BERNAS telah membuat lawatanke sawah semasa musim penuaian. BERNAS juga mengadakan soal selidik bagimengetahui pendapat pesawah berkaitan aktiviti penanaman padi mereka. Selainitu, perkara berkaitan pengurusan subsidi harga padi juga dibincangkan semasamesyuarat Pengurusan Bahagian Subsidi dan Penolong Pengurus peringkatwilayah. BERNAS juga menempatkan seorang Kerani Subsidi di kilang padi bagimengesahkan ketepatan timbangan padi yang dijual.Pada pandangan Audit, Kementerian perlu meningkatkan pemantauannyaterhadap pengurusan Skim Subsidi Harga Padi bagi memastikan objektifpewujudan Skim ini dapat dicapai sepenuhnya. Bagi tujuan ini, laporanberkaitan Skim Subsidi Harga Padi dan penyata kewangan skim yangdikemukakan oleh BERNAS perlu dianalisis untuk tindakan susulan yangsewajarnya.10.5. RUMUSAN DAN SYOR AUDITSecara umumnya, Skim Subsidi Harga Padi telah dirancang dengan baik.Bagaimanapun, dari segi pelaksanaan terdapat beberapa kelemahan yang perlu dibaikisegera untuk memastikan objektif Kerajaan melaksanakan Skim ini dapat dicapai. Bagitujuan ini, adalah disyorkan supaya Kementerian mengambil tindakan yang berikut :-a. Memastikan Daftar Pesawah (keluasan tanah dan anggaran hasil padi setiappesawah) perlu sentiasa dikemas kini supaya tiada kelewatan untuk membayarsubsidi harga padi kepada pesawah.b. Memastikan BERNAS memohon peruntukan yang selaras dengan keperluansebenar untuk membayar subsidi harga padi pada setiap musim.c. Memastikan BERNAS mengemukakan penyata kewangan tahunan seperti yangdikehendaki oleh syarat perjanjian.d. Memastikan BERNAS memperbaiki sistem susulannya bagi mengesan pesawahyang masih belum menuntut bayaran subsidi harga padi mereka.e. Memastikan kaedah yang seragam untuk menentukan mutu padi dipatuhi olehsemua kilang yang membeli padi dan terlibat dengan Skim Subsidi Harga Padi.f. Meningkatkan mekanisme pemantauan terhadap pengurusan Skim Subsidi HargaPadi bagi memastikan objektif pewujudan Skim ini dapat dicapai sepenuhnya.177TERHAD


TERHADKEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI11. JABATAN PEMBANGUNAN KOPERASI- PENGURUSAN TABUNG MODAL PUSINGAN11.1. LATAR BELAKANG11.1.1. Tabung Modal Pusingan (dahulunya dikenali sebagai Kumpulan WangAmanah Koperasi) telah diwujudkan pada tahun 1978, di bawah seksyen 10 AktaProsedur Kewangan 1957. Tujuan tabung ini diwujudkan adalah untuk memberipinjaman/pembiayaan kewangan kepada koperasi bagi melaksanakan projek-projekyang berdaya maju, menggalakkan koperasi melibatkan diri di dalam pelbagaikegiatan ekonomi dan sosial yang memberi manfaat kepada anggota sertamembantu koperasi memulihkan projek yang bermasalah.11.1.2. Sejak Tabung Modal Pusingan diwujudkan sehingga bulan Disember 2006sebanyak 1,231 pinjaman berjumlah RM348.78 juta telah diluluskan.11.2. OBJEKTIF PENGAUDITANObjektif pengauditan adalah untuk menentukan sama ada pengurusan Tabung ModalPusingan Jabatan Pembangunan Koperasi (Tabung) telah dirancang dan dilaksanakandengan teratur selaras dengan objektif yang ditetapkan.11.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN11.3.1. Pengauditan yang dijalankan adalah meliputi aspek perancangan,pelaksanaan dan pemantauan terhadap pengurusan Tabung. Semakan terhadapdokumen, fail dan rekod yang berkaitan bagi tempoh tahun 2002 hingga 2006 telahdibuat di Ibu Pejabat Jabatan Pembangunan Koperasi dan Pejabat CawanganNegeri/Wilayah di Negeri Perak, Johor, Terengganu, Pahang dan Sabah.11.3.2. Selain itu, perbincangan dan temubual juga diadakan dengan pegawai diIbu Pejabat Jabatan Pembangunan Koperasi, Pejabat Cawangan Negeri/Wilayahdan Ahli Lembaga Koperasi bagi koperasi yang mempunyai tunggakan yang tinggidi 5 negeri yang dipilih serta lawatan ke tapak projek.11.4. PENEMUAN AUDITPengauditan yang dijalankan antara bulan Julai hingga Disember 2006 mendapatiperkara berikut :-11.4.1. Pengurusan Tabung Modal Pusingan11.4.1.1. Peringkat Ibu Pejabat Jabatan Pembangunan Koperasia. Selaras dengan kehendak Surat Ikatan Amanah Tabung Modal Pusingan,Jawatankuasa Induk Tabung Modal Pusingan telah ditubuhkan.Keanggotaan Jawatankuasa ini terdiri daripada :-178TERHAD


TERHADi. Pengerusi - Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan UsahawanDan Koperasi.ii. Timbalan Pengerusi - Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Koperasi.iii. Setiausaha - Pengarah Bahagian Pinjaman Dan Pelaburan, JabatanPembangunan Koperasi.iv. Ahli Jawatankuasa terdiri daripada:-• Timbalan Ketua Pengarah (Kawal Selia).• Wakil Perbendaharaan (Bahagian Pengurusan Pinjaman Dan DasarKewangan).• Pengarah Bahagian Audit Dan Akaun, Jabatan PembangunanKoperasi.• Ketua Sektor Perbankan Korporat dan Sindikasi, Bank RakyatMalaysia Berhad.b. Fungsi dan tanggungjawab Jawatankuasa ini adalah seperti berikut :-i. Menentukan dasar dan tatacara berhubung dengan penerimaan danpenggunaan wang Tabung.ii. Memutuskan anggaran perbelanjaan tahunan dan anggaranperbelanjaan tambahan Tabung.iii. Menimbang dan meluluskan atau menolak sebarang permohonanpinjaman.iv. Mengkaji kedudukan koperasi-koperasi yang menerima pinjaman darisemasa ke semasa bagi menjamin pembayaran balik pinjaman.v. Melanjutkan tempoh bayaran balik, penjadualan semula tanpa melanjuttempoh, mengurangkan kadar faedah, memberi ibra’ atau diskaunkepada pembiayaan secara Islam.vi. Menetapkan had maksimum pinjaman.vii. Menetapkan syarat-syarat pinjaman dan menentukan cagaran bagisemua pinjaman.viii. Menarik balik atau menahan atau membatalkan pinjaman yang disalahguna.ix. Mengenakan denda di atas jumlah ansuran pinjaman yang lewat dibayar.x. Memantau tindakan undang-undang terhadap koperasi-koperasi yanggagal mematuhi perjanjian.c. Pengurusan Tabung diletakkan di bawah tanggungjawab Bahagian PinjamanDan Pelaburan, Jabatan Pembangunan Koperasi. Bahagian inibertanggungjawab memproses permohonan pinjaman yang diterima179TERHAD


TERHADdaripada Pejabat Jabatan Pembangunan Koperasi Wilayah danmenyediakan kertas perakuan bagi setiap permohonan pinjaman untukpenelitian dan pertimbangan Jawatankuasa, menyelenggara rekod pinjamandan perakaunan pinjaman serta memantau pelaksanaan projek dan bayaranbalik pinjaman. Pada tahun 2006, sejumlah 13 perjawatan telah diluluskandan kesemua jawatan ini telah diisi seperti di jadual berikut :-JADUAL 11.1KEDUDUKAN PERJAWATAN BAHAGIAN PINJAMAN DAN PELABURANJAWATANGREDBILANGANDILULUSBILANGANDIISIKOSONGPengarah, Pegawai Ehwal Ekonomi E54 1 1 0Timbalan Pengarah, Pegawai Ehwal Ekonomi E48 1 1 0Pegawai Ehwal Ekonomi E44 1 1 0Pegawai Ehwal Ekonomi E41 4 4 0Akauntan W41 1 1 0Penolong Akauntan W27 1 1 0Pembantu Ehwal Ekonomi E17 1 1 0Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17 2 2 0Pembantu Khas, Pembantu Tadbir(Kesetiausahaan)N17 1 1 0JUMLAH 13 13 0d. Struktur organisasi Bahagian Pinjaman Dan Pelaburan adalah seperti dicarta berikut :-CARTA 11.1STRUKTUR ORGANISASI BAHAGIAN PINJAMAN DAN PELABURANJABATAN PEMBANGUNAN KOPERASIPADA 31 DISEMBER 2006PengarahPinjaman & Pelaburan (GredE54)Haji Abdullah Bin Haji MahmoodPembantu Tadbir (Kesetiausahaan)(Gred N17)Timbalan PengarahPinjaman & Pelaburan (Gred E48)James Nojim A/K NyibuUnit PinjamanUnitPelaburanAkaunProsesAkauntan(Gred W41)Nor Maliana Bt KamarudinPenolong Pengarah(Gred E41)Amran Bin Abd KadirPenolong Pengarah(Gred E41)Norzila Bt NayanPenolong Pengarah(Gred E41)Zainab Bt A. RahmanPenolong Akauntan(Gred W27)Penolong Pengarah(Gred E41)Zahir Bin DahariPenolong Pengarah(Gred E44)Hj Wan Sabri Bin Wan HarunPembantu Tadbir(Gred N17)Pembantu Tadbir(Gred N17)Pembantu EhwalEkonomi (Gred E17)180TERHAD


TERHAD11.4.1.2. Di Peringkat Negeria. Semakan Audit mendapati tidak ada unit khusus diwujudkan di PejabatCawangan Negeri dan di Pejabat Cawangan Wilayah untuk menguruskanTabung. Arahan berkaitan pengurusan/pemantauan Tabung daripadaBahagian Pinjaman Dan Pelaburan Ibu Pejabat dihantar ke PejabatPengarah Negeri untuk dipanjangkan ke semua Pejabat PembangunanKoperasi Wilayah.b. Di samping tugas-tugas lain Jabatan Pembangunan Koperasi, pegawai yangbertugas di Pejabat Cawangan Wilayah/Negeri bertanggungjawabmenguruskan Tabung seperti berikut :-i. Menyemak dokumen permohonan pinjaman daripada koperasi bagimemastikan ianya lengkap;ii. Menyediakan kertas ulasan yang memberi maklumat dari segipengurusan koperasi, status pematuhan Akta Koperasi 1993,pengurusan akaun koperasi, aktiviti koperasi, kedudukan pengurusankewangan koperasi serta pengalaman dan kemahiran anggota koperasidan memberi komen ke atas projek yang akan dijalankan; daniii. Membantu Ibu Pejabat melaksanakan tugas pemantauan terhadappelaksanaan projek dan bayaran balik pinjaman.Pada pandangan Audit, Ibu Pejabat Jabatan telah mewujudkan strukturorganisasi yang sesuai untuk menguruskan Tabung. Bagaimanapun tidakada unit khas diwujudkan bagi tujuan ini di peringkat CawanganNegeri/Wilayah. Di samping itu tidak ada pegawai khusus di Ibu Pejabatyang dipertanggungjawabkan untuk memantau tugas pengurusan Tabungyang dilaksanakan oleh Pegawai Jabatan di peringkat CawanganNegeri/Wilayah.11.4.2. Peruntukan Dan PerbelanjaanTabung Modal Pusingan menerima peruntukan kewangan daripadaPerbendaharaan dari semasa ke semasa berdasarkan permohonan daripadaJabatan Pembangunan Koperasi. Jumlah yang dipohon adalah berdasarkanprestasi kutipan bayaran balik pinjaman, terimaan faedah daripada pelaburan dalamSimpanan Tetap, baki akaun tabung dan permohonan pinjaman yang diterima. Bagitempoh tahun 2002 hingga bulan Disember 2006, Jabatan telah memohonperuntukan berjumlah RM209.93 juta (amaun bagi tahun 2002 tidak dapatdikemukakan oleh Jabatan) dan hanya RM70 juta telah diluluskan. Perbendaharaanmenghadkan jumlah yang diberi kepada Tabung kerana baki Tabung masihmencukupi untuk menampung keperluannya. Ringkasan Penyata Terimaan DanBayaran Tabung Modal Pusingan Jabatan Pembangunan Koperasi bagi tempohtahun 2002 hingga 2006 adalah seperti berikut :-181TERHAD


TERHADTAHUNJADUAL 11.2RINGKASAN PENYATA TERIMAAN DAN BAYARAN TABUNG MODAL PUSINGANJABATAN PEMBANGUNAN KOPERASI BAGI TEMPOH TAHUN 2002 HINGGA 2006TERIMAANBAYARANTERIMAANBAYARAN BALIK FAEDAHBAKI PADABAKI PADATERIMAAN PINJAMAN ATASPENGELUARANAWALLAIN-LAIN *LAIN-LAIN ** AKHIRPERUNTUKAN (TERMASUK SIMPANANPINJAMANTAHUNTAHUNBAYARAN TETAPPROSES)(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (RM) (RM Juta) (RM) (RM Juta)2002 40.50 5.50 8.82 0.49 - 6.24 250.00 49.062003 49.06 50.00 9.60 0.48 - 10.72 - 98.422004 98.43 0.00 15.50 0.69 - 12.06 9,900.00 102.552005 102.55 0.00 17.77 1.38 10,000.00 24.10 437,098.61 97.172006 97.17 20.00 19.46 0.79 - 47.86 - 89.56Nota : * Pelarasan Terimaan - (cek dikembalikan kepada JANM)** Pelarasan, bayaran terjemahan perjanjian, pulangan lebihan dan cek dikembalikan kepada koperasi11.4.3. Undang-undang Dan PeraturanPengurusan tabung ini adalah tertakluk kepada peraturan-peraturan yang ditetapkandalam Surat Ikatan Amanah Kumpulan Wang Amanah Tabung Modal PusinganJabatan Pembangunan Koperasi, Akta Koperasi 1993, Peraturan-peraturanKoperasi 1995, Undang-undang Kecil Koperasi dan peraturan kewangan yangberkaitan. Pengurusan Tabung juga telah dibuat berdasarkan Manual ProsedurKerja Jabatan Pembangunan Koperasi.11.4.4. Kelayakan Permohonan11.4.4.1. Mengikut garis panduan yang dikeluarkan hanya permohonandaripada koperasi yang memenuhi kriteria berikut layak dipertimbangkan.a. Koperasi hendaklah berdaftar di bawah Akta Koperasi 1993 dan dikawalselia oleh Jabatan Pembangunan Koperasi.b. Koperasi telah didaftarkan tidak kurang daripada 18 bulan dan akaunnyatelah diaudit.c. Pentadbiran dan pengurusan koperasi adalah mematuhi Akta Koperasi1993, Peraturan-peraturan Koperasi 1995 dan Undang-undang KecilKoperasi.d. Pengurusan perakaunan koperasi adalah teratur, kemas kini dan penyatakewangan semasa telah diaudit.e. Projek yang hendak dilaksana adalah berdaya maju, memberi manfaatkepada anggota-anggota dan koperasi serta dari jenis yang dibenarkan iaitumodal pusingan untuk perniagaan; kerja-kerja kontrak; perladangan/pertanian/ternakan; perusahaan/perindustrian; pembangunan hartanah;pemilikan harta; dan membeli kenderaan/jentera.11.4.4.2. Semakan Audit telah dijalankan terhadap 23 pinjaman yang telahdiluluskan untuk memastikan sama ada kesemua pinjaman yang telah diluluskan182TERHAD


TERHADitu memenuhi syarat-syarat kelayakan pinjaman. Pada umumnya pihak Auditmendapati permohonan yang telah diluluskan adalah menepati syaratkelayakan yang ditetapkan.11.4.5. Permohonan Dan Pengeluaran Pinjaman11.4.5.1. Mengikut prosedur, setiap permohonan pinjaman koperasi yangdikemukakan kepada Jabatan Pembangunan Koperasi Wilayah perlu disokongdengan kertas kerja projek, penyata kewangan yang telah diaudit bagi 3 tahunterakhir, cabutan Minit Mesyuarat Agung yang meluluskan had maksimumhutang, cabutan Minit Mesyuarat Lembaga yang meluluskan pinjaman sertaPenyata Terimaan Dan Bayaran bagi 3 bulan terakhir. Setelah semakandijalankan terhadap kesempurnaan permohonan tersebut ia akan dikemukakankepada Bahagian Pinjaman Dan Pelaburan Ibu Pejabat Jabatan PembangunanKoperasi.11.4.5.2. Lawatan ke koperasi dan tapak projek akan dibuat oleh pegawaidaripada Ibu Pejabat bagi membuat penilaian dari segi daya maju projek,manfaat kepada anggota dan kemampuan koperasi membuat bayaran balik.Kertas Kajian Akhir akan disediakan untuk penelitian dan kelulusanJawatankuasa Induk.11.4.5.3. Mengikut Piagam Pelanggan permohonan hendaklah diluluskandalam tempoh 45 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima oleh BahagianPinjaman Dan Pelaburan.Secara keseluruhannya proses kerja aktiviti memproses permohonan pinjamantabung adalah seperti di carta aliran berikut :-CARTA 11.2PROSES PERMOHONAN PINJAMANMULAJPK Wilayah Terima Permohonan Pinjaman DaripadaKoperasi Dan Hantar Ke Ibu PejabatBahagian Pinjaman Dan Pelaburan Terima PermohonanPinjaman Dan Buat Surat Akuan TerimaTidakSemak PermohonanMinta Maklumat TambahanDaripada Koperasi BerkenaanYaLengkapBuat Kajian, Lawatan Dan Sedia Kertas Kajian DanPerakuanMesyuarat Jawatankuasa Dan Buat KeputusanMaklumkan Keputusan Kepada KoperasiTAMAT183TERHAD


TERHAD11.4.5.4. Setiap koperasi yang diluluskan pinjaman perlu menandatanganisurat perjanjian dan menyerahkan borang gadaian bagi pinjaman yang bercagardan Arahan Tetap Bank bagi ansuran bayaran balik pinjaman kepada Jabatansebelum cek dikeluarkan.11.4.5.5. Bagi tempoh tahun 2002 hingga 2006, Bahagian Pinjaman DanPelaburan telah meluluskan sebanyak 348 permohonan pinjaman yangberjumlah RM164.78 juta seperti butiran berikut :-JADUAL 11.3BILANGAN DAN NILAI PINJAMAN YANG DILULUSKANBAGI TEMPOH TAHUN 2002 HINGGA 2006TAHUN/2002 2003 2004 2005 2006PERKARA BIL. RM Juta BIL. RM Juta BIL. RM Juta BIL. RM Juta BIL. RM JutaModal Pusingan 28 6.10 23 6.31 39 9.94 35 9.19 51 22.83Perumahan 1 0.40 3 2.60 1 2 - - 1 0.38Tanah/Bangunan 8 5.14 10 3.86 22 11.08 23 15.46 41 28.77Perladangan - - 3 4.09 3 3.79 5 4.76 15 8.53Kenderaan 4 1.36 2 0.13 5 1.14 8 5 13 11.12Pendidikan - - 1 0.40 - - - - - -Jentera/mesin - - - - - - - - 3 0.40Asas Tani - - - - - - - - - -JUMLAH 41 13 42 17.39 70 27.95 71 34.41 124 72.0311.4.5.6. Bagi mengesahkan sama ada pengeluaran wang pinjaman daripadaTabung telah mematuhi proses dan garis panduan yang ditetapkan, semakanAudit telah dibuat terhadap dokumen bagi 23 pengeluaran pinjaman kepada 23koperasi yang diluluskan pada tahun 2004 hingga bulan Jun 2005 berjumlahRM6.64 juta. Pihak Audit mendapati secara keseluruhannya kesemuapengeluaran pinjaman tersebut telah mematuhi garis panduan dan peraturanyang ditetapkan dan telah diluluskan oleh Jawatankuasa Induk. Bagaimanapun,didapati permohonan pinjaman daripada 3 koperasi lewat diluluskan antara62 hari hingga 112 hari berbanding tempoh yang ditetapkan dalam piagampelanggan selama 45 hari. Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-KOPERASIKoperasiPerumahanNegeri JohorBerhadKoperasiFelda PalongTimur TigaBerhadKoperasiFeldaKahangBarat BerhadJADUAL 11.4KES PERMOHONAN PINJAMAN YANG LEWATDILULUSKAN OLEH BAHAGIAN PINJAMAN DAN PELABURANJUMLAHPINJAMAN(RM)324,000100,000800,000TUJUAN PINJAMANMembiayai projek pembelianrumah kedai 2 tingkat di Lot PTD17685 NO. HSD 109087 di TamanKempas Johor Bahru, Johor.Modal Pusingan bagimelaksanakan kerja kontrak yangditawarkan oleh Kerajaan danagensinya.Modal Pusingan bagimelaksanakan kerja kontrak yangditawarkan oleh Kerajaan danagensinya.TARIKHPERMOHONANLENGKAPDITERIMATARIKHMESYUARATJAWATANKUASATEMPOHMASAKELULUSANDIBERI5/2/04 27/5/04 112 hari26/3/04 27/5/04 62 hari23/3/04 29/6/04 98 hari184TERHAD


TERHAD11.4.6. Pematuhan Terhadap Syarat-syarat Pinjaman11.4.6.1. Setiap peminjam perlu menandatangani perjanjian dengan JabatanPembangunan Koperasi. Semakan Audit terhadap 79 pinjaman mendapatikesemuanya telah menandatangani perjanjian dengan Jabatan PembangunanKoperasi. Antara syarat-syarat pinjaman yang dinyatakan dalam perjanjianadalah :-a. Wang pinjaman hendaklah digunakan untuk tujuan asal ianya dipohon.Sebarang perubahan tujuan penggunaan perlu mendapat kelulusanJawatankuasa Induk.b. Melaksanakan projek mengikut nasihat dan panduan Ketua PengarahJabatan Pembangunan Koperasi.c. Mengemukakan kepada Bahagian Pinjaman Dan Pelaburan, setiap 3 bulansekali segala maklumat berkaitan dengan kedudukan kewangan dankemajuan projek.d. Tidak menjual, memindah milik, menggadai janji dan mencagar harta projek.e. Bagi pinjaman membeli kenderaan, geran kenderaan hendaklah dicop ‘HakMilik Dituntut Oleh Kerajaan’.f. Koperasi dikehendaki membayar balik semua wang asal dan faedah kepadaJPK dalam tempoh yang ditetapkan.g. Koperasi akan dikenakan faedah tambahan atas kadar 2% setahun atas bakipinjaman jika sebarang faedah dan wang asal tidak dijelaskan mengikutjadual dikira bagi tempoh dari tarikh bayaran sepatutnya dijelaskan hinggatarikh bayaran sebenarnya dijelaskan.h. Jika koperasi melanggar mana-mana syarat perjanjian seperti di atas danterus melanggarnya selepas 30 hari notis bertulis diberi oleh JPK kepadakoperasi, maka JPK akan mengisytiharkan semua wang asal beserta faedahyang masih terhutang sebagai sudah sampai tempoh masa pembayaranbalik dan koperasi dikehendaki membayar balik secara sekali gus.11.4.6.2. Pihak Audit telah menyemak surat menyurat/laporan pengesahanpenggunaan wang bagi semua 79 pengeluaran pinjaman berjumlahRM15.52 juta untuk 5 negeri yang dipilih bagi tujuan mengesahkan penggunaanwang pinjaman. Pemeriksaan tersebut mendapati :-a. Satu kes pinjaman yang dibuat oleh sebuah koperasi pada tahun 1990berjumlah RM165,000 untuk membeli 2 buah lori. Semasa lawatan Audit kepejabat koperasi berkenaan pada bulan November 2006, mendapati kadpendaftaran bagi kedua-dua lori tidak dicop “Hak Milik Dituntut OlehKerajaan”. Ini perlu dibuat memandangkan koperasi berkenaan masih belummenjelaskan pinjamannya kepada Jabatan berjumlah RM73,351.185TERHAD


TERHADb. Sebanyak 15 pinjaman berjumlah RM2.07 juta tidak dapat disahkanpenggunaannya kerana tiada surat menyurat atau laporan pemantauanmengenainya.c. Sebanyak 5 kes wang pinjaman berjumlah RM1.64 juta telah dibayar kepadapembekal bagi pembelian kenderaan tetapi kenderaan berkenaan tidakdibekalkan kepada koperasi dan sekarang masih dalam kes mahkamah.d. Sebanyak 6 pinjaman berjumlah RM0.39 juta tidak digunakan bagi tujuanasal ia dipohon.Butiran bagi wang pinjaman yang tidak digunakan seperti tujuan asal dan tidakdapat ditentukan penggunaannya adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 11.5WANG PINJAMAN TIDAK DIGUNAKAN SEPERTI TUJUANASAL DAN TIDAK DAPAT DISAHKAN PENGGUNAANNYAJUMLAH BIL. JUMLAHJUMLAHAMAUNNEGERIPINJAMAN PINJAMANBIL. PINJAMANLAIN-LAINBIL.YANG TIDAKYANG TIDAK(KESSAMPELDIGUNAKANDAPAT DISAHKANMAHKAMAH)BAGI TUJUANPENGGUNAANNYA(RM Juta) ASAL (RM Juta)(RM Juta)(RM Juta)Terengganu 21 3.9 1 - 0.00 3 0.55 4 1.53Pahang 23 4.45 3 0.09 6 0.18 1 0.11Perak 10 2.50 1 0.13 1 0.09 - 0.00Johor 15 4.02 1 0.14 5 1.25 - 0.00Sabah 10 0.64 1 0.03 - 0.00 - 0.00JUMLAH 79 15.52 6 0.39 15 2.07 5 1.6411.4.6.3. Mengikut Prosedur Susulan Penggunaan Wang yang berkuatkuasamulai 30 Ogos 2003, sekiranya wang pinjaman tidak digunakan seperti tujuanasal ia dipohon dan tanpa kebenaran Jawatankuasa Induk, pihak JPKbertanggungjawab mengambil tindakan mengikut turutan seperti berikut :-a. Menghantar surat tunjuk sebab kepada koperasi;b. Menyediakan laporan dan perakuan kepada pegawai atasan jika koperasigagal memberi jawapan yang memuaskan;c. Membuat perakuan dan membawanya ke mesyuarat Jawatankuasa Induk;d. Membuat perakuan kepada Penasihat Undang-undang Jabatan mengikutkeputusan Jawatankuasa Induk; dane. Penasihat Undang-undang dikehendaki mengkaji perakuan dan mengambiltindakan terhadap koperasi.Semakan Audit mendapati 6 kes wang pinjaman berjumlah RM0.39 juta tidakdigunakan seperti tujuan asal dan tindakan seperti mana yang dinyatakan diatas telah tidak diambil.186TERHAD


TERHAD11.4.6.4. Adalah didapati kesemua 79 koperasi yang menerima pinjaman tidakmengemukakan Laporan Kemajuan Projek setiap 3 bulan sekali ke BahagianPinjaman Dan Pelaburan sepertimana yang ditetapkan dalam perjanjian.11.4.6.5. Jabatan tidak mengenakan faedah tambahan sebanyak 2% setahunatas baki pinjaman yang tertunggak.Pada pandangan Audit, Jabatan Pembangunan Koperasi dan koperasi perlumematuhi syarat perjanjian supaya wang tabung diuruskan dengan teratur.11.4.7. Bayaran Balik PinjamanPada Disember 2006, sebanyak 459 akaun pinjaman masih berbaki RM131.08 jutatermasuk faedah. Sebanyak 164 akaun daripadanya telah dikategorikan sebagaiNon Performance Loan (NPL), melibatkan jumlah tunggakan ansuran bayaran balikberjumlah RM28.35 juta termasuk faedah. Butirannya adalah seperti di jadualberikut :-NEGERIJADUAL 11.6KEDUDUKAN TABUNG MODAL PUSINGANMENGIKUT NEGERI PADA 31 DISEMBER 2006BIL.PINJAMANYANG MASIHBELUMSELESAIJUMLAHPINJAMAN ASALYANG TELAHDIKELUARKAN(TANPA FAEDAH)JUMLAH BAKIPINJAMANTERMASUKFAEDAHBIL. AKAUNPINJAMANBERSTATUSNPLJUMLAHTUNGGAKANPINJAMANBERSTATUS NPLTERMASUKFAEDAH(RM Juta)(RM Juta) (RM Juta)Johor 69 17.49 15.47 6 1.31Kedah 23 6.75 4.72 17 2.80Kelantan 53 14.00 12.32 25 3.62Melaka 17 3.53 3.15 9 2.29N. Sembilan 28 7.56 6.62 15 1.93Pahang 75 16.08 13.61 24 1.93Perlis 7 2.59 1.50 1 0.85P.Pinang 9 7.30 3.85 8 3.60Perak 39 11.25 8.89 10 1.76Sabah 25 11.87 10.64 17 3.30Selangor 19 10.17 6.98 5 0.73Sarawak 15 5.84 4.72 1 0.45Terengganu 51 15.47 10.62 24 2.82W. Persekutuan 29 31.34 27.99 2 0.96JUMLAH 459 161.24 131.08 164 28.3511.4.7.1. Semakan Audit terhadap laporan pemantauan yang disediakan olehIbu Pejabat Jabatan Pembangunan Koperasi dan hasil daripada maklum balasyang diterima daripada Lembaga Koperasi mendapati antara faktor yangmenyebabkan koperasi gagal menjelaskan hutang mereka ialah :-a. Beberapa aktiviti yang dikendalikan oleh koperasi seperti mengangkut buahkelapa sawit telah diberhentikan kerana aktiviti menanam semula kelapasawit.187TERHAD


TERHADb. Koperasi yang terlibat dengan aktiviti pengangkutan menghadapi masalahkewangan kerana pendapatan yang diperolehi tidak dapat menampung kospenyenggaraan kenderaan yang semakin meningkat.c. Pendapatan dari aktiviti yang dibiayai dengan wang pinjaman tabungdigunakan untuk perbelanjaan aktiviti lain.d. Wang pinjaman tidak diguna seperti tujuan ia dipohon.e. Perniagaan tidak maju/kurang sambutan.11.4.7.2. Pihak pengurusan tabung telah mengambil usaha yang berterusanuntuk mengatasi masalah tunggakan yang tinggi. Bagi tujuan ini, pihakpengurusan tabung telah menetapkan matlamat untuk mengurangkan bilanganPinjaman Tidak Berbayar kepada kurang daripada 25% daripada keseluruhanbaki pinjaman pada tahun 2006 dan kurang daripada 20% pada tahun 2007.Antara langkah yang diambil ialah :-a. Memantapkan lagi mekanisme pemantauan dengan menambah baikprosedur susulan dan pemantauan pinjaman dalam sistem kualiti Jabatan dimana Prosedur Susulan Penggunaan Wang dan Prosedur Susulan BayaranBalik Pinjaman telah disediakan dan diluluskan penggunaannya pada Ogos2003 dan Mei 2004.b. Mengeluarkan surat peringatan dan amaran kepada koperasi supayamembuat bayaran dan melibatkan pegawai penyelia koperasi di negeri danwilayah dalam pemantauan pinjaman.c. Membuat lawatan susulan ke koperasi untuk memantau projek, mengadakanperbincangan dengan Lembaga untuk mengetahui masalah yang dihadapidan cuba mencari jalan penyelesaian terbaik seperti membuat penjadualansemula pinjaman mengikut kemampuan dan kedudukan kewangan koperasidi samping mengutip tunggakan bayaran balik pinjaman.11.4.7.3. Bagi tempoh tahun 2004 hingga 2006, Jabatan telah membuatlawatan terhadap 268 koperasi dan berjaya mengutip ansuran tunggakanpinjaman berjumlah RM1.17 juta seperti di jadual berikut :-JADUAL 11.7BILANGAN KOPERASI YANG DILAWATI DANJUMLAH KUTIPAN YANG DIBUAT BAGI TEMPOH TAHUN 2004 HINGGA 20062004 2005 2006NEGERI/TAHUNBIL. JUMLAH BIL. JUMLAH BIL. JUMLAHKOPERASI KUTIPAN KOPERASI KUTIPAN KOPERASI KUTIPANYANGDILAWATI (RM)YANGDILAWATI (RM)YANGDILAWATI (RM)Johor 6 205,131 11 44,875 22 101,566Pahang 40 58,415 38 86,700 43 220,777Sabah 22 30,113 8 400 13 35,200Terengganu 11 176,017 6 47,826 22 41,281Perak 3 4,000 3 35,197 20 79,918JUMLAH 82 473,676 66 214,998 120 478,742188TERHAD


TERHAD11.4.7.4. Hasil daripada tindakan menangani tunggakan seperti mana yangdinyatakan di perenggan 11.4.7.2. didapati pada tahun 2006 pihak JPK telahdapat mengurangkan jumlah NPL. Jadual di bawah menunjukkan kedudukanNPL bagi tempoh tahun 2004 hingga September 2006.JADUAL 11.8KEDUDUKAN NON PERFORMANCE LOANBAGI TEMPOH TAHUN 2004 HINGGA DISEMBER 2006TAHUN/BUTIRAN 2004 2005 2006Baki Semua Pinjaman (RM Juta) 91.78 100.98 131.08Pinjaman Bertunggakan - NPL (RM Juta) 36.83 31.70 28.35Non Performance Loan (%) 40 31 2211.4.8. Pemantauan11.4.8.1. Mengikut prosedur yang ditetapkan, pemantauan terhadap aktivitikoperasi dibuat oleh pegawai di Jabatan Pembangunan Koperasi Wilayahberdasarkan arahan yang dikeluarkan oleh Ibu Pejabat Jabatan. Antara perkarayang perlu dipantau ialah penggunaan wang, kemajuan projek dan bayaran balikpinjaman. Pegawai JPK Wilayah dikehendaki mengemukakan laporan hasildaripada pemantauan yang telah dibuat ke Ibu Pejabat. Semakan Auditmendapati perkara berikut :-a. Laporan yang dikemukakan ke Ibu Pejabat tidak difailkan dengan teratur. Inimenyebabkan pihak Audit tidak dapat menentukan bahawa semua pegawaiwilayah telah mengemukakan laporan pemantauan mereka. Semakan Auditterhadap 23 pinjaman yang dikeluarkan pada tahun 2004 dan 2005mendapati 8 daripadanya tidak mempunyai laporan pemantauan.b. Syarat perjanjian pinjaman menghendaki peminjam mengemukakan laporankemajuan projek setiap 3 bulan sekali ke Bahagian Pinjaman DanPelaburan. Pemeriksaan Audit mendapati pada umumnya koperasi yangmenerima pinjaman tidak mematuhi syarat ini. Pada pandangan Audit,pihak Jabatan sepatutnya memandang serius terhadap kepentinganlaporan ini kerana ia mengandungi maklumat yang amat berguna untukmenilai prestasi projek dan tahap kemampuan koperasi untukmembayar balik ansuran pinjaman bagi membolehkan Jabatanmengambil langkah awal untuk membantu koperasi yang bermasalah.c. Mengikut prosedur, Jawatankuasa Induk perlu bermesyuarat sekurangkurangnya2 kali setahun untuk membincangkan antara lainnya statuspermohonan pinjaman yang telah diluluskan, status permohonan yang tidakdapat diperakukan dan ditangguhkan, status kes-kes rayuan danpenjadualan semula serta kedudukan kewangan tabung. Semakan Auditmendapati bagi tempoh 2002 hingga Julai 2006, Jawatankuasa telahbermesyuarat sebanyak 44 kali. Berdasarkan minit mesyuarat Jawatankuasadidapati antara perkara yang dibincangkan adalah sepertimana yangditetapkan oleh prosedur berkenaan.189TERHAD


TERHADd. Selain itu sebulan sekali mesyuarat yang dipengerusikan oleh PengarahBahagian Pinjaman Dan Pelaburan dan ahli yang lain terdiri daripadapegawai Zon dan Akauntan telah juga membincangkan hal-hal berkaitankedudukan Pinjaman Tidak Berbayar, laporan tunggakan, surat peringatandan lawatan susulan oleh pegawai zon, laporan pengeluaran cek, dancadangan tindakan perundangan.e. Bahagian Pinjaman Dan Pelaburan telah membangunkan sistempengkomputeran bagi memudahkan proses pengurusan dan pemantauantabung pada tahun 2001. Sistem ini meliputi proses penerimaan, penilaiandan kelulusan permohonan. Ia juga sepatutnya boleh menjana laporanlaporanberhubung dengan wang Tabung dan statistik mengenai pinjaman.Mengikut spesifikasi terdapat 14 proses kerja yang perlu dikomputerkan bagimemenuhi keperluan pengurusan Tabung agar dapat berfungsi denganberkesan. Bagaimanapun Modul bagi Tabung ini gagal disiapkan.11.5. RUMUSAN DAN SYOR AUDITPada umumnya Jabatan Pembangunan Koperasi telah membuat perancangan yangbaik dalam menguruskan Tabung Modal Pusingannya. Ibu Pejabat JabatanPembangunan Koperasi telah mengeluarkan peraturan serta garis panduan bagimelulus dan mengeluarkan pinjaman dalam tempoh yang ditetapkan. Jabatan juga telahmewujudkan mekanisme pemantauan yang memuaskan terhadap penggunaan wangdan prestasi projek serta memastikan bayaran balik pinjaman dibuat mengikut jadual.Bagaimanapun, Jabatan masih boleh mempertingkatkan kaedah pemantauan denganmemastikan koperasi yang membuat pinjaman mengemukakan laporan-laporan yangtelah ditetapkan kerana ia mengandungi maklumat yang amat berguna untuk menilaiprestasi projek dan tahap kemampuan koperasi dalam membayar balik ansuranpinjaman. Dengan ini Jabatan boleh menggunakan laporan tersebut sebagai panduanbagi membantu koperasi yang bermasalah. Di samping itu, Jabatan disyor mewujudkanunit khas di peringkat Cawangan Wilayah dan seterusnya menempatkan pegawaikhusus di Ibu Pejabat untuk memantau tugas pengurusan Tabung yang dilaksanakanoleh Cawangan-cawangan Wilayah.190TERHAD


TERHADKEMENTERIAN TENAGA, AIR DAN KOMUNIKASI12. PROGRAM PEMBERIAN PERKHIDMATAN SEJAGAT12.1. LATAR BELAKANG12.1.1. Kerajaan telah meluluskan pelaksanaan Program PemberianPerkhidmatan Sejagat (Universal Services Provision - USP) pada bulan Mei 2001dengan peruntukan berjumlah RM1.00 bilion yang akan dilaksanakan di bawahRancangan Malaysia 5 tahun. Bagi Rancangan Malaysia Kelapan, Kerajaan telahmeluluskan siling berjumlah RM290.29 juta dan RM150 juta bagi RancanganMalaysia Kesembilan. Objektif program ialah untuk menyediakan kemudahanperkhidmatan infrastruktur komunikasi kepada masyarakat di luar bandar dankawasan pedalaman bagi merapatkan jurang digital antara golongan dari kawasanbandar dan luar bandar selaras dengan matlamat Dasar Kebangsaan Bagi IndustriKomunikasi dan Multimedia. Antara matlamat dasar ini adalah menjadikan Malaysiasebagai pusat dan tumpuan utama dunia bagi perkhidmatan komunikasi danmultimedia; menggalakkan pewujudan masyarakat yang mengamalkanperkhidmatan teknologi maklumat sebagai asas pembangunan kualiti hidup yangberterusan dan memastikan penyediaan perkhidmatan sama rata yang mampudibayar melalui infrastruktur kebangsaan yang sedia ada.12.1.2. Program ini memberikan tumpuan kepada sekolah, perpustakaan danklinik yang akan dilengkapkan dengan akses kepada talian tetap, telefon awamberbayar, komputer, pencetak, pengimbas, local area network dan internet. Iadilaksanakan dalam 4 fasa seperti berikut :-Fasa 1 - Membekalkan 220 sekolah dengan peralatan komputer, pencetak dantalian telefon pejabat, bekalan tenaga elektrik/generator dan lain-lainperalatan yang berkaitan. Kemudahan akses menggunakan teknologiVery Small Aperture Satellite (VSAT).Fasa 2 - Membekalkan 50 klinik desa dan 176 perpustakaan desa denganperalatan komputer, pencetak, pengimbas/kamera digital, talian telefonpejabat dan telefon awam, bekalan tenaga elektrik/generator serta lainlainperalatan yang berkaitan. Kemudahan akses menggunakan teknologiVSAT/Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL). Latihan asasberhubung dengan pengenalan kepada komputer dan penjagaannya,aplikasi Microsoft Office serta internet juga akan diberikan kepada petugasdan wakil masyarakat.Fasa 3 - Membekalkan 309 klinik desa dan 187 perpustakaan desa denganperalatan komputer, pencetak, pengimbas/kamera digital, talian telefonpejabat dan telefon awam, bekalan tenaga elektrik/generator dan lain-lain191TERHAD


TERHADperalatan yang berkaitan. Kemudahan akses menggunakan teknologiVSAT/ADSL. Latihan asas berhubung dengan pengenalan kepadakomputer dan penjagaannya, aplikasi Microsoft Office serta internet jugaakan diberikan kepada petugas dan wakil masyarakat.Fasa 4 - Membekalkan 147 perpustakaan daerah/cawangan/desa denganperalatan komputer, pencetak, pengimbas, talian telefon pejabat dantelefon awam serta lain-lain peralatan yang berkaitan. Kemudahan aksesmenggunakan teknologi VSAT/ADSL. Latihan asas dan pertengahanberhubung dengan sistem komunikasi e-mel dan langkah pencegahanantivirus juga akan diberikan kepada petugas dan wakil masyarakat.12.2. OBJEKTIF PENGAUDITANPengauditan ini dijalankan adalah untuk menentukan sama ada Program PemberianPerkhidmatan Sejagat telah dirancang dan dilaksanakan dengan teratur, berhematserta selaras dengan objektif yang ditetapkan.12.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITANProgram Pemberian Perkhidmatan Sejagat dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga, Airdan Komunikasi (Kementerian) melalui 5 kontrak bagi tempoh 2002 hingga 2006.Semakan telah dibuat terhadap rekod, fail dan dokumen berkaitan di Kementerian danJabatan Kerja Raya selaku juru perunding projek. Perbincangan dengan pegawai danlawatan ke 74 lokasi yang dipilih antaranya sekolah, perpustakaan desa/awam danklinik desa di 6 negeri iaitu Perak, Selangor, Johor, Terengganu, Sarawak dan WilayahPersekutuan Kuala Lumpur. Soal selidik telah disediakan untuk mendapatkan maklumbalas pengguna tentang pelaksanaan program ini.12.4. PENEMUAN AUDITPengauditan yang dijalankan antara bulan April hingga Ogos 2006 meliputiperancangan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap Program PelaksanaanPemberian Perkhidmatan Sejagat mendapati perkara berikut :-12.4.1. Pengurusan Programa. Perancangan dan pelaksanaan Program Pemberian Perkhidmatan Sejagatdiletakkan di bawah tanggungjawab Bahagian Infrastruktur dan AplikasiKementerian yang diketuai oleh Puan Rubaiah Hashim, Setiausaha BahagianGred M54. Bahagian ini bertanggungjawab merancang, menyelaras, menggubaldasar dan sasaran pembangunan infrastruktur, industri komunikasi danmultimedia terhadap program dan projek yang telah dikenali pasti untukdilaksanakan. Setiap program atau projek mempunyai pasukan petugas yangdiketuai oleh Ketua Penolong Setiausaha sama ada Gred M52/F52/M48/F48.Struktur organisasi Bahagian adalah seperti di carta berikut :-192TERHAD


TERHADCARTA 12.1STRUKTUR ORGANISASIKEMENTERIAN TENAGA, AIR DAN KOMUNIKASI- KEDUDUKAN PADA BULAN OGOS 2006KETUA SETIAUSAHATURUS III/JUSA ADato’ Dr. Halim ManTIMBALANKETUA SETIAUSAHA I(KOMUNIKASI DAN KHIDMAT PENGURUSAN)JUSA BRosli Bin Abd ShukorTIMBALANKETUA SETIAUSAHA II(TENAGA, AIR DAN PEMBETUNGAN)BAHAGIANPENGURUSANSUMBER MANUSIABAHAGIANKEMUDAHANBAHAGIAN INFRASTRUKTUR DAN APLIKASISETIAUSAHA BAHAGIAN (M54)Rubaiah HashimBAHAGIANPEMBANGUNAN DANKEWANGANBAHAGIANPENTADBIRAN AMBAHAGIANKANDUNGANBAHAGIANTEKNOLOGIMAKLUMATM52/48 - Rokiah Binti IdrisF52/48 - Kamaliah Binti Mohd KamalF52/48 - KosongM48 - KosongM48 - KosongM41 - Nafis Adha Bin MokhtarM41 - Nubailah Bt. ArshadM41 - Rezeman Bin KamarulzamanM41 - KosongM41 - Shamsul Bin Abu BakarBahagian Yang Terlibat Dalam Program PemberianPerkhidmatan Sejagatb. Pada bulan Ogos 2006, sebanyak 11 jawatan telah diluluskan untuk BahagianInfrastruktur dan Aplikasi bagi melaksanakan keseluruhan program dan projekyang dirancang. Bagaimanapun bagi menguruskan Program PemberianPerkhidmatan Sejagat, 3 pegawai telah dipertanggungjawab secara langsungmengendalikan program ini. Kedudukan perjawatan Bahagian mengikut kategorimenunjukkan terdapat kekosongan bagi 3 perjawatan seperti di jadual berikut :-JADUAL 12.1BILANGAN JAWATAN DILULUSKAN DAN DIISI BAGIBAHAGIAN INFRASTRUKTUR DAN APLIKASIPERJAWATANJAWATANGREDPERATUSANLULUS ISIDIISISetiausaha Bahagian M54 1 1 100.0Ketua Penolong Setiausaha M52/M48 3 2 66.7Pegawai Sistem Maklumat F52/48 2 1 50.0Penolong Setiausaha M41/N41* 5 4* 80.0JUMLAH 11 8 72.7Nota : * Jawatan - diisi secara kontrakc. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia berfungsi mengurus pembangunan danperancangan tenaga manusia melalui program latihan/kursus yang bersesuaian.Bahagian ini ada menyediakan program latihan/kursus di dalam negeri yangdilaksanakan oleh Kementerian, institusi latihan Kerajaan dan swasta. Pegawai193TERHAD


TERHADyang terlibat dalam Program Pemberian Perkhidmatan Sejagat ada diberikanlatihan berkaitan pengurusan teknologi maklumat dan komunikasi anjuranBahagian ini dan pihak telekomunikasi antara bangsa.Pada pandangan Audit, Kementerian telah mewujudkan struktur organisasiyang jelas untuk melaksanakan keseluruhan program dan projek yangdirancang.12.4.2. Peruntukan Dan Perbelanjaan12.4.2.1. Sejumlah RM290.29 juta (siling) diluluskan untuk RancanganMalaysia Kelapan dan RM150 juta bagi Rancangan Malaysia Kesembilan.Manakala peruntukan bagi program mengikut fasa adalah RM230.16 juta.Peruntukan dan perbelanjaan mengikut fasa dan tahun liputan adalah seperti dijadual berikut :-JADUAL 12.2PERUNTUKAN DAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN UNTUK PROGRAMBAGI TEMPOH TAHUN 2002 HINGGA 2006FASATEMPOHFASAPERUNTUKAN(RM Juta)PERBELANJAAN(RM Juta) %1 2002 – 2007 72.81 73.34 100.72 2003 – 2008 41.00 41.18 100.43 2004 – 2009 84.00 83.80 99.84 2005 – 2010 31.00 31.88* 102.8Jumlah 228.81 230.20 100.6Kos Juru Perunding 1.35 1.35 100.0JUMLAH 230.16 231.55 100.6Nota : * Sejumlah RM6.21 juta dibayar melalui peruntukan Rancangan Malaysia Kesembilan12.4.2.2. Kementerian telah membelanjakan peruntukan pembangunantahunan antara 99.8% hingga 102.8.% bagi fasa 1 hingga 4 yang meliputitempoh tahun 2002 hingga 2006. Ini termasuk sejumlah RM7.81 juta telahdibelanjakan dari tahun 2003 hingga 2005 bagi sewaan komputer daripadasyarikat MIMOS Smart Computing Sdn. Bhd.12.4.3. Kaedah Pelaksanaan Program12.4.3.1. Kementerian Tenaga, Air Dan Komunikasi telah mengenal pasti4 projek Program Pemberian Perkhidmatan Sejagat untuk dilaksanakan dibawah Rancangan Malaysia Kelapan. Program ini merangkumi penyediaanperkhidmatan komunikasi asas (talian telefon) dan talian sambungan untukakses internet. Ini dijangka dapat memberi manfaat kepada pengguna di 220sekolah, 530 perpustakaan desa/awam dan 351 klinik di seluruh negara.12.4.3.2. Pemilihan sekolah, perpustakaan desa/awam dan klinik desa dibuatberdasarkan maklum balas daripada agensi yang dikenal pasti mewakilikumpulan sasaran seperti Kementerian Pelajaran, Kementerian Kesihatan dan194TERHAD


TERHADPerpustakaan Awam Negeri. Tumpuan sasaran program ini adalah pendudukkawasan luar bandar dan pedalaman khususnya pelajar sekolah dan pengajiantinggi, kakitangan perkhidmatan awam dan swasta, suri rumah, pesara, petani,nelayan, usahawan dan lain-lain.12.4.3.3. Kajian lokasi dan lawatan dibuat bagi menentukan sama ada terdapatkesesuaian dan keperluan sebenar lokasi sebelum penentuan muktamad dibuatoleh Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi. Antara kriteria yang ditetapkanadalah seperti berikut :-a. Lokasi di kawasan luar bandar dan pedalaman serta masih belum adasambungan talian telefon dan telekomunikasi;b. Mempunyai talian telefon tetapi belum mencukupi dari segi kapasiti untukakses internet;c. Tidak ada projek yang sama (komunikasi dan akses internet) dilaksanakandalam lingkungan 15 km oleh agensi atau pihak lain di lokasi/tempat tersebutdan belum ada perancangan untuk pelaksanaan projek sehingga tahun2005;d. Tiada bekalan tenaga elektrik 24 jam sehari atau kurang 24 jam;e. Bangunan bagi menempatkan projek adalah hak milik KementerianKesihatan atau Kementerian Pelajaran bagi kes klinik desa dan sekolah. Jikabangunan kepunyaan agensi/jabatan Kerajaan yang lain, perlu mendapatkebenaran bertulis daripada pemiliknya. Bangunan perlu kekal, berpagar danberjeriji serta mempunyai kawasan untuk meletakkan Very Small ApertureSatellite (VSAT) yang berukuran 10 x 10 kaki. Kawasan bagi menempatkanperalatan ini perlu bebas daripada banjir dan bencana lain.12.4.3.4. Pemilihan kemudahan teknologi akses bergantung padakesesuaiannya dari segi lokasi dan kos terlibat. Teknologi berikut diutamakan :-a. Menggunakan VSAT yang boleh menerima dan menghantar bahanrangkaian komunikasi melalui satelit. Teknologi ini sesuai digunakan bagilokasi yang terletak di pedalaman yang tiada kemudahan infrastruktur tetapdan kedudukan lokasi jauh daripada ibu sawat. Ia mudah dan cepat untukdipasang (Gambar 12.1).b. Teknologi akses menggunakan Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)yang berkeupayaan menerima dan menghantar maklumat denganberkelajuan tinggi menggunakan talian telefon tembaga dan modem ADSL.Teknologi ini sesuai bagi tapak yang mempunyai kemudahan infrastrukturkomunikasi serta kedudukan lokasi dalam lingkungan 5 km dari ibu sawat(Gambar 12.2).195TERHAD


TERHADGAMBAR 12.1 GAMBAR 12.2Very Small Aperture Satellite (VSAT) lineModem Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)12.4.4. Pelantikan Perunding Dan Kontraktor12.4.4.1. Bagi melaksanakan program ini, kecuali fasa 1 Kementerian telahmelantik Jabatan Kerja Raya (JKR) selaku juru perunding projek yangbertanggungjawab untuk menyelia, memantau dan membuat verifikasi ke ataskemudahan dan peralatan bagi pelaksanaan projek dari fasa 2 hingga 4.Tanggungjawab ini diserahkan kepada Unit Perunding ICT, CawanganKejuruteraan Elektrik, JKR Ibu Pejabat dan Cawangan JKR Negeri.12.4.4.2. Pelantikan kontraktor bagi melaksanakan program ini boleh dibuatsecara tender terbuka/tender terhad/rundingan terus dengan berpandukankepada Arahan Perbendaharaan dan Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan2 Tahun 1999. Semakan Audit mendapati pelantikan kontraktor telah dibuatmengikut peraturan yang ditetapkan melibatkan rundingan terus bagi 3 kontrakmanakala 2 kontrak lain telah diurus secara tender terhad. KelulusanKementerian Kewangan juga telah diperolehi. Sebanyak 5 kontrak perolehandan penyenggaraan peralatan bernilai RM222.39 juta telah ditandatangani olehKementerian. Butiran lengkap mengenainya adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 12.3SENARAI KONTRAK PEROLEHAN DAN PENYENGGARAAN PERALATANBAGI TEMPOH TAHUN 2002 HINGGA 2005FASAKONTRAKTOR/SYARIKATTARIKHKONTRAKDITANDATANGANINILAIKONTRAK(RM Juta)TEMPOH(5 TAHUN)1 Telekom Malaysia Bhd. 21.6.2002 49.09 2002 - 20071 Telekom Malaysia Bhd. 2.12.2005 16.44 2004 - 20072 Maxis Broadband Sdn.Bhd. 28.5.2004 41.18 2003 - 20083 Telekom Malaysia Bhd. 10.12.2004 83.80 2004 - 20094 Telekom Malaysia Bhd. 20.12.2005 31.88 2005 - 2010JUMLAH 222.3912.4.4.3. Bagi projek fasa 1, Kementerian telah menandatangani 2 kontrakberasingan dengan Telekom Malaysia Sdn. Bhd. seperti berikut :-a. Kontrak pertama berjumlah RM49.09 juta adalah meliputi pakej penuh di 20sekolah dan projek jenis connectivity di 200 sekolah di Sabah dan Sarawak.Pakej penuh melibatkan komponen perbelanjaan modal antaranya196TERHAD


TERHADperkhidmatan kejuruteraan, perkakasan komputer, alat cetak, perabot, kipas,peralatan VSAT, pemasangan uninterrrupted power supply sertaperbelanjaan berulang iaitu harga transponder satelit, bayaranpenyambungan langsung TMnet dan penyenggaraan untuk tahun pertama (1Januari 2003 hingga 31 Disember 2003) sahaja. Bagi projek connectivityyang melibatkan 200 buah sekolah, komponen seperti perkakasan komputer,pencetak dan kipas tidak akan dibekalkan.b. Kontrak kedua bernilai RM16.44 juta hanya menyentuh aspekpenyenggaraan berjadual dan pembaikan terhadap kontrak pertama bagimeliputi tempoh 1 Januari 2004 hingga 31 Disember 2007.c. Projek connectivity yang melibatkan 200 buah sekolah tidak dibekalkandengan komponen seperti perkakasan komputer, pencetak danperkhidmatan penyenggaraan terhadapnya. Oleh itu, Kementerian telahmenyewa komponen peralatan termasuk lesen Microsoft Office Pro daripadasyarikat MIMOS Smart Computing Sdn. Bhd. yang merupakan syarikat milikpenuh MIMOS Berhad. Syarikat ini dilantik melalui kontrak pusat. SejumlahRM7.81 juta telah dibelanjakan oleh Kementerian bagi menyewa 200komputer dan pencetak termasuk perkhidmatan penyenggaraan untuktempoh tahun 2003 hingga 2005.12.4.4.4. Secara umumnya kesemua kontrak tersebut mengandungi syaratantara lainnya adalah seperti berikut :-a. Kontraktor perlu menyiapkan kerja pembekalan, penghantaran,pemasangan, pengujian dan pentauliahan kemudahan infrastrukturkomunikasi dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh mula kerja atau padatempoh lanjutan masa yang dibenarkan bagi setiap fasa. Kontrak dengansyarikat Mimos Smart Computing Sdn. Bhd. yang berkonsepkan sewaantidak tertakluk kepada syarat kontrak ini.b. Menyediakan perkhidmatan penyenggaraan pencegahan dan pembaikanterhadap peralatan dan kemudahan komunikasi mengikut kekerapan yangditetapkan dan apabila kerosakan berlaku.c. Memberi latihan kepada petugas/penyelia dan guru sekolah, perpustakaandesa/awam dan klinik desa yang bertanggungjawab mengendalikan lokasiprojek serta wakil masyarakat yang dipilih.d. Kontraktor perlu mengemukakan Bon Pelaksanaan pada kadar 5% daripadaharga kontrak dan berkuat kuasa dari tarikh ianya dikeluarkan sama adatidak melebihi 4 hingga 6 bulan dari tarikh tamat tempoh jaminan.e. Penggantian toner catridge bagi pencetak hendaklah dibuat pada kadar 3unit setahun bagi setiap lokasi.f. Kontraktor dikehendaki mengambil insurans untuk melindungi tuntutanpampasan daripada mana-mana pihak.197TERHAD


TERHAD12.4.4.5. Semakan Audit mendapati beberapa kelemahan pada syarat kontrakyang telah ditandatangani seperti berikut :-a. Penyenggaraan berjadual perlu dilakukan 4 kali setahun atau sekali dalamtempoh 3 bulan bagi kontrak yang ditandatangani dengan syarikat MaxisBroadband Sdn. Bhd. dan syarikat Telekom Malaysia Berhad. Bagipenyenggaraan pembaikan, kontraktor dikehendaki melakukan pembaikandalam tempoh 3 hari di Semenanjung Malaysia atau 5 hari di Sabah danSarawak setelah menerima aduan kerosakan daripada petugas atau pihakJKR. Semakan Audit mendapati kedua-dua kontrak ini tidak menetapkanpengenaan syarat penalti/denda sekiranya kontraktor gagal membuatpenyenggaraan seperti dijadualkan atau melebihi had hari ditetapkanuntuk pembaikan bagi kes aduan kerosakan.b. Kontrak yang ditandatangani dengan syarikat Maxis Broadband Sdn. Bhd.ada memperuntukkan syarat supaya jadual lawatan disediakan pada setiapawal tahun untuk diserahkan kepada Kementerian dan petugas di lokasiprojek. Bagaimanapun, tiada syarat berhubung dengan penyediaan jaduallawatan dimasukkan dalam kontrak dengan syarikat Telekom Malaysia Bhd.dan syarikat MIMOS Smart Computing Sdn. Bhd. Ketiadaan jadual lawatanmenyukarkan pihak Kementerian, JKR dan petugas memantaukeberkesanan pelaksanaan penyenggaraan dan tindakan susulan yang perludibuat sekiranya berlaku kelewatan dalam menyenggarakannya.c. Syarat kontrak bagi projek fasa 1 hingga 4, menghendaki kos penyenggaraandibayar secara lump sum walaupun perkhidmatan berkenaan belumdilaksanakan meliputi sepanjang tempoh kontrak. Semakan Audit mendapatibayaran penyenggaraan bagi projek fasa 1 hingga 4 telah dibuat sepenuhnyadan pecahan perbelanjaan penyenggaraan mengikut kontrak adalah seperti dijadual berikut :-JADUAL 12.4KEDUDUKAN KOS PENYENGGARAAN YANG DIBAYARSYARIKATFASAKOSPENYENGGARAAN(RM Juta)TARIKHDIBAYARSEPENUHNYATELEKOM MALAYSIA BHD. 1 16.44 30.12.2005MAXIS BROADBAND SDN. BHD. 2 6.46 16.12.2004TELEKOM MALAYSIA BHD. 3 13.14 12.1.2006TELEKOM MALAYSIA BHD. 4 1.77 25.9.2006d. Syarat kontrak menghendaki supaya kontraktor melantik subkontraktor atauauthorised service and support provider yang bertauliah dan berdaftardengan Kementerian Kewangan dalam kod bidang tertentu perlu dinyatakanpada kontrak. Nama subkontraktor yang telah dilantik disenaraikan bagimemudahkan rujukan dibuat oleh Kementerian, JKR, penyelaras negeri danpetugas. Jika terdapat perubahan pada senarai, Kementerian perlu198TERHAD


TERHADdimaklumkan segera. Semakan Audit mendapati hanya kontrak yangditandatangani dengan syarikat MIMOS Smart Computing Sdn. Bhd. telahmemasukkan syarat ini dalam kontraknya.Pada pandangan Audit, syarat kontrak penyenggaraan perlu memasukkanperuntukan yang membolehkan penalti/denda dikenakan terhadapkontraktor sekiranya gagal melaksanakan perkhidmatan penyenggaraandalam masa ditetapkan. Kementerian juga perlu mengkaji semula syaratyang menghendaki pembayaran kos penyenggaraan dijelaskansepenuhnya walaupun perkhidmatan masih belum dilaksanakan.12.4.4.6. Semakan Audit telah dijalankan untuk menentukan sejauh manasyarat kontrak dipatuhi mendapati perkara berikut :-a. Syarat kontrak ada memasukkan elemen preliminaries iaitu transfer oftechnology to government officers involved in the project including factorytesting and visit. Semakan Audit mendapati sejumlah RM637,500 telahdibayar kepada 3 kontraktor bagi kontrak fasa 2, 3 dan 4 untuk tujuan ini.Bagaimanapun, proses pemindahan teknologi ini tidak dibuat kepadapegawai dan kakitangan Kerajaan seperti mana yang disyaratkan dalamkontrak.b. Syarikat Maxis Broadband Sdn. Bhd. tidak menyediakan jadual lawatan kelokasi projek seperti mana yang ditetapkan dalam kontrak bagimembolehkan Kementerian memantau kerja penyenggaraan yangdilaksanakannya.c. Mengikut syarat kontrak, syarikat Maxis Broadband Sdn. Bhd perlumemberikan on site training – system overview operation and workflowsystem kepada petugas di 224 lokasi projek dengan kadar RM1,050 bagi 3petugas di setiap lokasi. Semakan Audit mendapati sebanyak RM235,200telah dibayar kepada syarikat tersebut. Bagaimanapun, didapati bilanganpetugas yang dilatih adalah kurang daripada yang ditetapkan kerana tidaksemua lokasi mempunyai 3 orang petugas dan sebagai contoh lawatan Auditdi 16 perpustakaan desa mendapati hanya ada seorang petugasditempatkan di lokasi-lokasi berkenaan.d. Semasa lawatan dibuat ke 36 lokasi projek, pihak Audit mendapati tonercatridge bagi pencetak tidak diganti walaupun mengikut kontrak ianya perludiganti pada kadar 3 unit setahun bagi setiap lokasi.12.4.5. Prestasi Program12.4.5.1. Prestasi Program KeseluruhanSehingga akhir Ogos 2006, Kementerian telah dapat menyediakan kemudahanperkhidmatan infrastruktur komunikasi di 1,089 sekolah, perpustakaandesa/awam dan klinik desa daripada 1,101 yang dirancang. Semakan Audit199TERHAD


TERHADmendapati bilangan lokasi projek di peringkat negeri terpaksa dikurangkandaripada yang telah dirancang kerana beberapa faktor seperti kawasan berbukit,banjir dan terlalu jauh di pedalaman; bangunan yang usang, ruang dalaman danluaran bangunan yang tidak sesuai dan selesa; lokasi bangunan yangberdekatan dengan bandar dan tiada kemudahan ADSL untuk perpustakaandesa. Sebaliknya, ada juga negeri yang mendapat perkhidmatan lebih daripadayang dirancang kerana permintaan penduduk setempat. Bilangan lokasi projekdi 8 negeri iaitu Kelantan, Kedah, Sabah, Johor, Negeri Sembilan, Perak,Wilayah Persekutuan Labuan dan Melaka telah bertambah manakala di 6 negerilain iaitu Terengganu, Selangor, Pulau Pinang, Perlis, Pahang dan Sarawakmenunjukkan pengurangan lokasi projek yang dilaksanakan. Butirannya adalahseperti di jadual berikut :-JADUAL 12.5KEDUDUKAN LOKASI PROJEKYANG TELAH DILAKSANAKAN BERBANDING YANG DIRANCANGNEGERIBILANGAN LOKASIJUMLAHRANCANGLAKSANALOKASISEK PD/A KD SEK PD/A KD R LTAMBAH/(KURANG)PERTAMBAHANKelantan - 1 22 - 9 35 23 44 21Kedah - 23 - - 39 4 23 43 20Sabah 110 30 136 110 47 138 276 295 19Johor - 43 21 - 47 20 64 67 3Negeri Sembilan - 20 - - 23 - 20 23 3Perak - 46 8 - 52 4 54 56 2Wilayah Persekutuan Labuan - - - - 2 - 2 2Melaka - 25 - - 26 - 25 26 1PENGURANGANTerengganu - 58 12 - 38 31 70 69 (1)Selangor - 45 - - 41 - 45 41 (4)Pulau Pinang - 25 - - 21 - 25 21 (4)Perlis - 21 - - 17 - 21 17 (4)Pahang - 45 35 - 39 34 80 73 (7)Sarawak 110 143 117 110 104 93 370 307 (63)Kuala Lumpur - 5 - - 5 - 5 5 -JUMLAH 220 530 351 220 510 359 1,101 1,089 (12)Nota: R - Rancang L - Laksana KD - Klinik Desa SEK - SekolahPD/A - Perpustakaan Desa/Awam12.4.5.2. Penerimaan, Penempatan Dan Pentauliahan PeralatanKomunikasia. Semakan Audit telah dijalankan terhadap proses penerimaan danpenempatan peralatan komunikasi bagi 74 lokasi projek dan mendapati padakeseluruhannya urusan tersebut telah dibuat dengan teratur kecuali perkaraberikut :-200TERHAD


TERHADi. Pemeriksaan Audit mendapati penempatan peralatan telah dibuatdengan teratur seperti mana ditetapkan pada lakaran dalam kontrakkecuali beberapa lokasi projek di mana terdapat keadaan penempatanyang tidak memuaskan dari segi kesesuaian dan kebersihanpersekitarannya seperti berikut :-• Perpustakaan Desa Cawangan Desa Tun Razak, Kuala Lumpurterletak di bawah saluran paip air yang boleh terdedah kepadakemasukan air sekiranya berlaku kebocoran paip. Lawatan Auditpada bulan Jun 2006 mendapati sebuah komputer telah mengalamikerosakan serius akibat kebocoran saluran air penghawa dingin.Gambar berikut menunjukkan ruang penempatan komputer yangterlibat :-GAMBAR 12.3Perpustakaan Desa Cawangan DesaTun Razak, Kuala Lumpur- Komputer Mengalami KerosakanTerkena Air Penghawa Dingin• Kebanyakan perpustakaan desa/awam dan klinik desa menempatkankomputer berhampiran tingkap yang tidak dipasang langsir ataupenghadang tertentu untuk menghalangnya daripada sinaran cahayamatahari seperti di Gambar 12.4 dan Gambar 12.5. Keadaan iniboleh menjejaskan kemampuan dan ketahanannya dalam jangkamasa panjang memandangkan komputer akan mengalami kerosakanapabila terdedah kepada cuaca panas.GAMBAR 12.4 GAMBAR 12.5Perpustakaan Masyarakat Rancangan PerumahanTersusun Chepor, Chemor, PerakPerpustakaan Desa Pasir Panjang,Selangor• Ruang menempatkan komputer di Perpustakaan Desa JenderamHilir, Dengkil, Selangor sentiasa berhabuk dan berkeadaan kotordisebabkan bangunan tersebut telah menjadi tempat tinggal burungdan kelawar. Perpustakaan Desa Parit 14, Sungai Panjang, Sabak201TERHAD


TERHADBernam juga mengalami keadaan yang sama di mana ia telahdikotori oleh najis burung. Lawatan Audit pada bulan April 2006mendapati perpustakaan berkenaan tidak beroperasi disebabkanketiadaan petugas.• Di Sekolah Kebangsaan Beradek, Padawan, Kuching, Sarawakterdapat satu unit komputer, pencetak, modem ADSL, telefon pejabatdan Dial Away Internet Protocol telah diletakkan dalam Bilik GuruBesar walaupun ia sepatutnya ditempatkan di Makmal Komputer. Inimenyebabkan murid dan guru lain tidak dapat menggunakankemudahan perkhidmatan yang disediakan. Selain itu, talian internettidak dibekalkan bagi 2 komputer yang ditempatkan di MakmalKomputer. Bangunan Makmal ini diperbuat daripada kayu danlawatan Audit mendapati tangganya berkeadaan uzur dan berbahayauntuk digunakan (Gambar 12.6 hingga 12.8).GAMBAR 12.6 GAMBAR 12.7Komputer di Bilik Guru BesarSekolah Kebangsaan Beradek, Padawan, KuchingMakmal KomputerSekolah Kebangsaan Beradek, Padawan, KuchingGAMBAR 12.8Bangunan Makmal KomputerSekolah Kebangsaan Beradek,Padawan, KuchingKeadaan Tangga Terlalu Buruk DanUzurb. Mengikut perjanjian kontrak, subkontraktor yang dilantik oleh kontraktor perlumenjalankan pemasangan dan memberi taklimat on site training kepadapetugas. Proses pemasangan yang melibatkan antaranya pendawaianelektrik, talian telefon pejabat dan awam, local area network, uninterruptedpower supply, peralatan Very Small Aperture Satellite (VSAT) danAsymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) hendaklah dibuat sebelumperalatan dapat berfungsi. Pihak JKR akan membuat pemeriksaan, ujianverifikasi dan mengesahkan semua peralatan telah dipasang dengan baik202TERHAD


TERHADserta mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Surat pengesahan akandikeluarkan oleh pihak Jabatan Kerja Raya bagi mengesahkankesempurnaan proses pemasangan dan pemeriksaan terhadap peralatanberkenaan. Penerangan ringkas berkaitan penggunaan dan penjagaankemudahan seperti komputer, pencetak, talian internet, VSAT danuninterrupted power supply perlu diberikan oleh subkontraktor kepadapetugas. Pemeriksaan Audit di 44 lokasi mendapati sungguhpun prosespemasangan dan ujian verifikasi serta taklimat ringkas telah dibuat, namunsurat pengesahan sebagai bukti proses tersebut telah disempurnakan tidakdiberikan kepada petugas berkenaan sebagaimana dikehendaki dalamprosedur kerja Jabatan Kerja Raya. Mengikut Kementerian, suratpengesahan ini boleh diperolehi melalui sistem. Bagaimanapun, pihak Auditmendapati tarikh sebenar surat pengesahan tidak dapat ditentukan keranasistem hanya menunjukkan tarikh surat itu dicetak.c. Mengikut syarat kontrak, kontraktor perlu menyiapkan pembekalan,pemasangan, pengujian dan pentauliahan kemudahan infrastruktur mengikuttempoh yang ditetapkan seperti di jadual berikut :-FASAJADUAL 12.6TEMPOH PROJEK DISIAPKANKONTRAKTOR/ SYARIKATTARIKH PROJEKSEPATUT SIAPTARIKH SIJIL PENYIAPANPROJEK DIKELUARKAN1 Telekom Malaysia Bhd. 31.12.2002 Tiada Maklumat2 Maxis Broadband Sdn.Bhd. 30.4.2004 1.6.20043 Telekom Malaysia Bhd. 31.12.2004 31.12.20054 Telekom Malaysia Bhd. 28.2.2006 Belum DikeluarkanSemakan Audit terhadap Sijil Penyiapan Projek mendapati projek telah lewatdisiapkan di mana kelewatannya ialah 1 bulan bagi fasa 2 dan 1 tahun bagifasa 3. Mengikut maklum balas Kementerian, kelewatan yang dialami adalahdisebabkan oleh musim hujan, banjir, laluan ke lokasi rosak akibat tanahruntuh, ketiadaan petugas, masalah kebenaran memulakan kerja danpengubahsuaian bangunan.Pada pandangan Audit, Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi perlumemastikan kontraktor menyiapkan kerja dalam tempoh ditetapkan.d. Semakan Audit mendapati subkontraktor di Sarawak telah mengambilsemula pada bulan Disember 2005 peralatan yang dibekalkannya antaranyadari Perpustakaan Desa (PD) Sebako, PD Kampung Stenggang, PDKampung Krokong, PD Mundai, PD Paon Gaha, PD Kampung TanjongApong, PD Moyan Laut, PD Kampung Bunan dan PD Kampung Bengohdisebabkan mereka tidak mendapat bayaran daripada kontraktor utama bagikerja yang telah dilaksanakan. Pihak kontraktor dan petugas perpustakaantelah membuat laporan polis berhubung dengan perkara ini. Lawatan Audit203TERHAD


TERHADpada akhir bulan Jun 2006 di Perpustakaan Desa (PD) Kampung TanjongApong, PD Moyan Laut, PD Kampung Bunan dan PD Kampung Bengohmendapati ia masih belum dikembalikan. Mengikut maklum balasKementerian, peralatan tersebut telah diserahkan semula oleh kontraktorkepada perpustakaan terlibat pada bulan Oktober 2006.e. Ciri keselamatan dan kebersihan bagi beberapa lokasi bangunanperpustakaan desa dan klinik desa adalah tidak memuaskan. Tidak ada alatpemadam api; pintu serta tingkap tidak berjeriji; kawasan tidak berpagar danpersekitaran kurang bersih. Senarai lengkap bilangan lokasi projek yangterlibat adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 12.7KELEMAHAN KAWALAN KESELAMATANKELEMAHAN KAWALAN KESELAMATANBILANGANLOKASI PROJEKAlat pemadam api tidak diselenggarakan atau tidak berfungsi dengan baik 33Pintu dan tingkap bangunan tidak berjeriji 30Kawasan luar tidak berpagar 18Kawasan dalaman dan persekitaran tidak bersih 1712.4.5.3. Penggunaan Kemudahan dan Peralatan Komunikasia. Sistem Pemantauan Berpusat telah dibangunkan oleh syarikat MSDTechnology Sdn. Bhd. di Ibu Pejabat Kementerian untuk memantauantaranya kedudukan rangkaian projek, tahap penggunaan dan status lokasiprojek yang aktif/tidak aktif. Bilangan pengguna berdaftar melalui sistem inisetakat bulan Ogos 2006 adalah seramai 88,254. Sehingga bulan Ogos2006, sebanyak 799 daripada 1,089 lokasi telah dirangkaikan dengan sistemini. Manakala 70 lokasi projek lagi akan dirangkaikan pada pertengahantahun 2007 di bawah pelaksanaan projek Program Pemberian PerkhidmatanSejagat Fasa 5. Sebanyak 220 lokasi lain telah diintegrasikan denganProgram Rangkaian Schoolnet kelolaan Kementerian Pelajaran.Berdasarkan maklum balas yang diterima daripada Kementerian Tenaga, Airdan Komunikasi, kemudahan dan peralatan komunikasi yang ditempatkan disekolah akan diserahkan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia yangakan bertanggungjawab terhadap semua urusan penyenggaraan peralatankomunikasi berkenaan. Sebagai permulaan Kementerian pada 26 Jun 2006telah menyerahkan kemudahan komunikasi yang ada di 200 sekolah projekfasa 1. Bagaimanapun semakan Audit di Kementerian Pelajaran mendapatiKementerian ini masih belum menyediakan peruntukan penyenggaraanmemandangkan maklumat lengkap berhubung dengan peralatan yangdiambil alihnya belum dikemukakan oleh Kementerian Tenaga, Air danKomunikasi.204TERHAD


TERHADb. Analisis Audit telah dibuat terhadap statistik yang dikeluarkan oleh SistemPemantauan Berpusat sehingga bulan Ogos 2006, mendapati kedudukanpenggunaan kemudahan dan peralatan komunikasi seperti berikut :-i. Semenjak kemudahan ini dipasang sehingga bulan Ogos 2006 didapatiKuala Lumpur mempunyai purata penggunaan tertinggi iaitu 3,084manakala Kelantan adalah yang terendah di mana puratapenggunaannya hanya 819. Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 12.8KEDUDUKAN PENGGUNAAN KEMUDAHAN MENGIKUT NEGERINEGERISETAKAT BULAN OGOS 2006BILANGANPENGGUNAAN(a)LOKASI PROJEK(b)PURATA PENGGUNAANKEMUDAHAN BERBANDINGLOKASI PROJEK(a/b)Wilayah PersekutuanKuala Lumpur15,420 5 3,084Melaka 38,897 25 1,556Wilayah Persekutuan Labuan 2,888 2 1,444Selangor 51,340 38 1,351Sabah 229,272 176 1,303Terengganu 77,841 62 1,256Negeri Sembilan 24,076 20 1,204Perak 61,689 54 1,142Kedah 48,574 43 1,130Perlis 17,400 17 1,024Pahang 71,469 71 1,007Johor 59,453 62 959Pulau Pinang 16,069 18 893Sarawak 134,562 164 821Kelantan 34,412 42 819JUMLAH 883,362 799 1,106ii. Bangsa Melayu mendahului keseluruhan penggunaan kemudahan bagikategori ini, dengan peratusan terbesar iaitu 67.8%, disusuli iaitu olehlain-lain bangsa, Dusun, Iban, Kadazan, Cina dan Bidayuh. Usahahendaklah diambil untuk menggalakkan penggunaan kemudahankomunikasi yang ada di perpustakaan desa/awam atau klinik desa bagimembolehkan objektif merapatkan jurang digital tercapai antarapenduduk bandar dan luar bandar/pedalaman dan antara SemenanjungMalaysia dan Sabah serta Sarawak. Kedudukan penggunaankemudahan mengikut bangsa/kaum adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 12.9KEDUDUKAN PENGGUNAAN KEMUDAHAN MENGIKUTBANGSA/KAUM SETAKAT BULAN OGOS 2006BANGSA/KAUMPENGGUNAANBILANGANPERATUSANMelayu 598,997 67.8Lain-lain 58,337 6.6205TERHAD


TERHADBANGSA/KAUMPENGGUNAANBILANGANPERATUSANDusun 57,491 6.5Iban 29,519 3.3Kadazan 26,281 3.0Cina 24,562 2.8Bidayuh 20,570 2.3Bajau 19,546 2.2Melanau 14,733 1.7India 12,014 1.3Murut 11,088 1.3Suluk 5,330 0.6Dayak 2,635 0.3Penan 2,259 0.3JUMLAH 883,362 100.0iii. Bagi kategori pengguna, didapati 39.6% terdiri daripada kakitanganKerajaan, diikuti oleh golongan pelajar sebanyak 36.1% dan pihakswasta sebanyak 5.2%. Peratusan penggunaan bagi petani, ahliperniagaan, usahawan, guru, suri rumah dan lain-lain pengguna sertamereka yang tidak bekerja tidak pun mencapai 5%. Butirannya adalahseperti di jadual berikut :-JADUAL 12.10KEDUDUKAN PENGGUNAAN KEMUDAHAN MENGIKUTKATEGORI PENGGUNA SETAKAT BULAN OGOS 2006PENGGUNAANKATEGORI PENGGUNABILANGANPERATUSANKerajaan 349,655 39.6Pelajar 318,738 36.1Swasta 45,788 5.2Lain-lain 37,289 4.2Petani 36,435 4.1Tidak Bekerja 32,089 3.6Ahli Perniagaan 19,178 2.2Usahawan 19,139 2.2Guru 11,084 1.3Suri Rumah 8,055 0.9Polis/Tentera/Bomba 4,754 0.5Pesara 1,158 0.1JUMLAH 883,362 100.0iv. Analisis mendapati bilangan penggunaan tertinggi bagi kategori umurialah antara 18 hingga 25 tahun manakala yang terendah adalahpengguna yang berumur melebihi 45 tahun seperti yang ditunjukkan dicarta berikut :-206TERHAD


TERHADCARTA 12.2KESELURUHAN PENGGUNAAN MENGIKUT UMURSETAKAT BULAN OGOS 2006Jumlah3000002750002500002250002000001750001500001250001000007500050000250000Kategori Umur< 10 10-17 18-25 26-35 36-45 46-55 > 55 Umurv. Mengikut data yang diperolehi, statistik bilangan pengguna lelaki yangberdaftar adalah 44,382 berbanding dengan wanita seramai 43,872orang. Namun, penggunaan bagi golongan wanita mengatasi lelakidengan sebanyak 77,178 (16.1%) iaitu 480,270 berbanding lelakisebanyak 403,092. Kedudukan penggunaan mengikut jantina adalahseperti di carta berikut :-CARTA 12.3KESELURUHAN PENGGUNAAN MENGIKUT JANTINASETAKAT BULAN OGOS 2006500000Jumlah4000003000002000001000000LelakiPerempuanJantinac. Laporan List of Not Transferred USP Sites (More Than 3 Months) dijanakanoleh Sistem Pemantauan Berpusat menunjukkan status sama adakemudahan di sesuatu berfungsi dengan aktif atau sebaliknya. SemakanAudit terhadap laporan tersebut sehingga bulan Ogos 2006 mendapati 56lokasi projek tidak aktif melebihi 3 bulan sehingga menyebabkanmaklumat penggunaan kemudahan tidak dapat di hantar ke Ibu PejabatKementerian. Keadaan ini berlaku disebabkan kemudahan atauperalatan di lokasi tidak digunakan/rosak; sistem pemantauan berpusattidak diaktifkan atau peralatan terminal bukaan amat kecil terlindung207TERHAD


TERHADdaripada gelombang satelit. Tindakan perlu diambil bagi mengenal pastipunca masalah yang berlaku dan langkah pembetulan dibuat dengan segerabagi memastikan perkhidmatannya dipulihkan.Pada pandangan Audit, Kementerian telah berjaya menembusi kawasanpedalaman terutamanya di Sabah dan Sarawak untuk menyediakaninfrastruktur komunikasi bagi meningkatkan pencapaian perkhidmatantelefon asas dan internet. Bagaimanapun, bagi menggalakkan penggunaanperkhidmatan secara menyeluruh, Kementerian perlu mengenal pastipunca kurang minat golongan pesara, petani, suri rumah dan mereka yangberumur melebihi 45 tahun menggunakan kemudahan dan perkhidmatandisediakan.d. Lawatan Audit di 74 lokasi projek antara bulan April hingga Jun 2006mendapati beberapa perkara berikut :-i. Kemudahan peralatan dan komunikasi tidak dapat digunakan yangberpunca antara lainnya kerana ketiadaan petugas untuk memberibantuan dan peralatan mengalami kerosakan seperti berikut :-• Ketiadaan petugas semasa pihak Audit membuat lawatan diPerpustakaan Desa Parit 14, Sg. Panjang, Sabak Bernam,Perpustakaan Desa (PD) Sg. Gulang-gulang, Tanjung Karang danPD Sri Tiram Jaya kesemuanya di Selangor; PD Parit Senah, ParitYani, Batu Pahat, Johor dan Sekolah Mata Parang, Kota Samarahan,Sarawak. Bagi kes yang lain, sungguhpun ada petugas ditempatkan,namun keupayaan mereka untuk memberikan khidmat bantuanterutamanya mengatasi sebarang masalah teknikal masih terhadwalaupun telah diberikan latihan oleh kontraktor seperti mana yangditetapkan dalam kontrak.• Turnover petugas yang tinggi - Ini berlaku kerana petugas dilantiksecara sambilan dan dibayar elaun yang rendah iaitu antara RM250hingga RM600 sebulan sahaja.• Kerosakan berlaku pada peralatan seperti komputer, pencetak,pengimbas, talian internet, telefon awam, dan uninterruptedpower supply yang antara lainnya berpunca dari penyenggaraanpencegahan/pembaikan terhadap peralatan tersebut tidakdijalankan seperti mana yang dinyatakan dalam kontrak.Mengikut syarat kontrak dengan syarikat Telekom Malaysia Bhd. dansyarikat Maxis Broadband Sdn. Bhd., penyenggaraan pencegahanperlu dilakukan 4 kali setahun atau 20 kali dalam tempoh 5 tahun.Antara penyenggaraan yang dilakukan ialah memeriksa komputer,pencetak, pengimbas dan uninterrupted power supply, kabel danVSAT untuk memastikan ia berfungsi dengan baik. Kontrak yang208TERHAD


TERHADJENIS PERALATANditandatangani dengan syarikat MIMOS Smart Computing Sdn. Bhd.pula mensyaratkan penyenggaraan secara berkala dibuat sebanyak2 kali setahun bagi setiap peralatan komputer yang disewa melebihitempoh 6 bulan. Penyenggaraan pembaikan peralatan dankemudahan lain perlu dilakukan oleh kontraktor dalam tempoh 3 haridi Semenanjung Malaysia atau 5 hari di Sabah dan Sarawakdaripada tarikh menerima aduan kerosakan. Pemeriksaan Auditmendapati kes di mana penyenggaraan pencegahan dan pembaikantidak dibuat secara berjadual dan dalam tempoh yang ditetapkan.Kekerapan penyenggaraan pencegahan yang dijalankan hanyaantara 1 hingga 8 kali manakala kelewatan pembaikan adalah antara3 hingga 134 hari. Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 12.11CONTOH PERALATAN YANG MENGALAMI KEROSAKANBILANGANLOKASIPROJEKBILANGANPERALATANYANGROSAKKomputer 7 21Uninterrupted PowerSupply Dan Very SmallAperture Satellite (VSAT)Internet dan Local AreaNetwork (LAN)Telefon pejabat dan telefonawam (Gambar 12.9)Pengimbas dan pencetak(Gambar 12.10)Peralatan lain sepertikipas, generator, tetikus,papan suis dankelengkapan elektrik.Nota :-KEKERAPANPENYENGGARAANPENCEGAHANKekerapan senggaraanadalah antara 1 hingga8 kali walaupunsepatutnya telahdisenggarakan antara 6hingga 9 kali. Adalokasi hanyadisenggarakan satu kaliwalaupun sepatutnyaperlu disenggarakansebanyak 6 kali.TEMPOHKELEWATANPENYENGGARAANPEMBAIKAN(Hari)4 hingga 1025 10 Sama seperti di atas 5 hingga 306 11 Sama seperti di atas 4 hingga 7413 21 Sama seperti di atas 5 hingga 1149 24 Sama seperti di atas 5 hingga 1025 20 Sama seperti di atas 3 hingga 134Kekerapan Penyenggaraan Bergantung kepada Lokasi ProjekGAMBAR 12.9 GAMBAR 12.10Perpustakaan Desa Sungai Gulang-Gulang,Tanjung Karang, Selangor- Telefon Awam RosakSekolah Kebangsaan Tanjong Apong,Kota Samarahan, Sarawak- Pencetak Rosak209TERHAD


TERHADPada pandangan Audit, Kementerian perlu memastikan tindakanpenyenggaraan pencegahan dan pembaikan dibuat mengikut tempoh yangsepatutnya untuk membolehkan kemudahan ini sentiasa sedia digunakanoleh masyarakat setempat.ii. Lokasi projek perkhidmatan tidak strategik seperti di Perpustakaan DesaParit 14, Sungai Panjang, Sabak Bernam, Selangor yang terletak dalamkawasan sawah padi serta terlindung kedudukannya sehingga pendudukpersekitaran tidak menyedari perkhidmatan perpustakaan ini dan begitu jugaPerpustakaan Desa Pasir Panjang, Sabak Bernam terletak jauh daripadapenempatan penduduk iaitu lebih kurang 3 km daripada jalan kampung yangterdekat. Keadaan perpustakaan seperti Gambar 12.11. Manakala KlinikDesa Pasir Tinggi, Bukit Payong, Terengganu kerap dilanda banjir danlokasinya berdekatan dengan Sekolah Rendah Pasir Tinggi yang telah jugamempunyai perkhidmatan komputer. Lawatan Audit juga mendapati lokasiSekolah Kebangsaan Kampung Tanjong Apong, Samarahan, Sarawakterletak hanya sekitar 500 meter daripada Perpustakaan Desa KampungTanjong Apong.GAMBAR 12.11Pasir Panjang, Sabak Bernam-Perpustakaan Desa Yang Terletak JauhDari Penempatan Penduduk12.4.6. PemantauanBagi memastikan pelaksanaan Program Pemberian Perkhidmatan Sejagat berjalanlancar dan memuaskan, Kementerian telah memantau program ini melaluipendekatan berikut :-a. Mesyuarat Unit Pengurusan Projek yang dipengerusikan oleh SetiausahaBahagian diadakan bagi membincang dan memantau kemajuan semua projekyang dilaksanakan di bawah Bahagian Infrastruktur dan Aplikasi termasukprogram ini. Bagaimanapun, hanya 2 mesyuarat sahaja diadakan iaitu sekalipada tahun 2005 dan sekali pada tahun 2006 walaupun sepatutnyadiadakan pada setiap bulan.b. Mesyuarat tapak diadakan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan projek dariperingkat kajian lokasi sehingga pentauliahan peralatan. Mesyuaratdipengerusikan oleh Pengarah Cawangan Kerja Elektrik atau wakil pegawaikanan daripada Unit Perunding ICT, Ibu Pejabat JKR. Keahlian mesyuarat terdiridaripada kontraktor, wakil Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi, CawanganElektrik di setiap JKR Negeri dan agensi terlibat dalam projek. Sepanjang210TERHAD


TERHADtempoh tahun 2004 hingga bulan Jun 2006, sebanyak 22 mesyuarat tapak telahdiadakan. Bagaimanapun, wakil daripada Pihak Berkuasa Tempatan, Sarawakselaku penyelaras bagi perpustakaan awam dan desa tidak hadir untukmendapatkan pandangan dan maklum balas mereka.c. Mesyuarat teknikal antara pegawai Unit Perunding ICT, JKR Ibu Pejabat denganpihak kontraktor dan subkontraktor serta wakil Kementerian Tenaga, Air danKomunikasi telah diadakan untuk membincang dan menyelesaikan masalahteknikal yang timbul daripada kerja pemasangan infrastruktur dan peralatanlokasi.d. USP Online dan e-Komuniti Desa merupakan mekanisme yang telahdiwujudkan oleh Kementerian dengan bantuan Unit Perunding ICT, CawanganKejuruteraan Elektrik, Ibu Pejabat JKR untuk memantau pengurusankeseluruhan program termasuk kedudukan terkini kemajuan projek; maklumatmesyuarat, aduan kerosakan, penyenggaraan dan berita terkini perihalmasyarakat setempat. Ia dapat diakses oleh kontraktor, subkontraktor, petugasperpustakaan desa/awam dan klinik desa.e. Sistem Pemantauan Berpusat yang beroperasi di Ibu Pejabat Kementerianberperanan memantau antaranya kedudukan rangkaian projek, tahappenggunaan dan status lokasi projek yang aktif/tidak aktif. Bagaimanapun,pemantauan yang berkesan tidak dapat dibuat terhadap 799 lokasi yangsedia ada kerana selain memantau projek ini, sistem ini juga terlibatmemantau sebanyak 42 Pusat Internet Desa di seluruh negara.f. Pejabat Pelajaran Gabungan Kuching, Serian dan Kota Samarahan telahmemastikan sekolah rendah di bawahnya mengemukakan laporan bulananmengenai aktiviti penggunaan komputer dan status perkakasan dan peralatan.Pejabat Perpustakaan Awam Terengganu memantau dengan baik perjalanansetiap lokasi projek melalui mesyuarat dan laporan statistik penggunaankomputer. Lawatan telah dibuat ke beberapa lokasi projek oleh pegawai dariKementerian dan syarikat yang dilantik. Bagaimanapun, ia tidak dibuat secaramenyeluruh sekurang-kurangnya sekali setiap 2 tahun sebagaimanamengikut peraturan pengurusan harta Kerajaan.g. Arahan atau peraturan berhubung penyelenggaraan rekod dan penyimpanandokumen berkaitan program tidak diberikan secara khusus oleh Kementerian.Perkara asas berkaitan pengurusan simpanan dokumen seperti suratpengesahan lokasi dan dokumen berhubung penyenggaraan tidak dimaklumkankepada petugas menyebabkan mereka tidak mengetahui keperluan untukmenyelenggarakan fail terhadapnya. Bagaimanapun, ada beberapa petugasperpustakaan desa/awam, klinik desa dan penyelia sekolah atas inisiatif merekatelah menyelenggarakan dengan teratur fail berhubung dokumen yangberkaitan, rekod penggunaan komputer dan buku pelawat.211TERHAD


TERHADPada pandangan Audit, secara amnya kaedah pemantauan yang diwujudkanadalah memadai tetapi tahap pelaksanaannya perlu dipertingkatkan untukmemastikan kemudahan yang disediakan sentiasa berkeadaan baik untukdigunakan.12.4.7. Maklum Balas Petugas/PenggunaMaklum balas yang diterima daripada 668 pengguna melalui borang soal selidikyang diedarkan kepada mereka mendapati perkara berikut :-a. Pada puratanya 81.7% daripada pengguna tinggal berdekatan dengan lokasiperkhidmatan iaitu kurang 5 km daripada rumah mereka. Perkhidmatan inidiketahui oleh 57.0% pengguna melalui rakan, saudara mara atau pendudukkampung. Berdasarkan maklum balas yang diterima, didapati had masapenggunaan komputer adalah antara 30 minit hingga 1 jam tetapi 46.9%memerlukan melebihi 1 jam untuk sesuatu masa penggunaan. Pengguna jugaberpandangan masa menunggu giliran untuk menggunakan komputer dapatdipendekkan dan mencadangkan bilangan komputer ditambah.b. Pada puratanya 79.3% daripada pengguna menyatakan petugas ada membantudan memberi tunjuk ajar cara menggunakan komputer dan melayari internetsemasa diperlukan.c. Pada puratanya 65.7% daripada pengguna telah menyatakan bahawaperkhidmatan dan kemudahan serta keadaan persekitaran adalah memuaskan.Bagaimanapun, ada pengguna memberi komen bahawa ruang komputer diperpustakaan ada kalanya sempit, sesak dan panas, yang mana perludiperluaskan serta dipasang dengan penghawa dingin.d. Komputer digunakan oleh 54.0% daripada pengguna untuk melayari internet dan37.8% pula untuk membuat kerja sekolah dan tugasan universiti.Bagaimanapun, ada pengguna memaklumkan kadang kala talian internet lambatdan sukar untuk mengaksesnya. Seramai 47.9% daripada pengguna pula tidakpernah menggunakan peralatan seperti alat pengimbas dan kamera digital.12.4.8. Perbandingan Dengan Program Pusat Internet Desa Di BawahKelolaan Kementerian Tenaga, Air dan KomunikasiLawatan telah dibuat di 4 Pusat Internet Desa iaitu di Tanjung Sepat, Sungai Pelek,Beranang dan Hulu Langat, Selangor bagi mendapatkan perbandingan terhadappengurusannya. Kedua program ini mempunyai matlamat untuk menyediakaninfrastruktur komunikasi dan merapatkan jurang digital di kalangan masyarakatbandar dan luar bandar. Bagaimanapun, pengurusan Program Pusat Internet Desadidapati lebih kemas, teratur dan telah diuruskan dengan baik. Suasana dalamanpusat ceria dan menarik, lokasi terletak di tengah bandar kecil/sederhana serta hadwaktu penggunaan kemudahan yang panjang dapat menarik ramai pengguna.Mereka ini terdiri daripada pelbagai bangsa dan kategori bidang kerja.212TERHAD


TERHADPerbandingan ini menunjukkan kekurangan wujud pada Program PerkhidmatanPemberian Sejagat yang perlu dikenal pasti dan langkah penambahbaikan perludibuat segera bagi memastikan ia masih relevan dan dapat menyumbang ke arahmerapatkan jurang digital antara masyarakat bandar dan luar bandar di sampingkemudahannya digunakan secara optimum. Berikut diberikan faktor yangmembezakan peranan pengurusan kedua program tersebut.PERKARAJADUAL 12.12PERBANDINGAN PROGRAM PEMBERIAN PERKHIDMATAN SEJAGATDAN PROGRAM PUSAT INTERNET DESAPROGRAM PEMBERIANPERKHIDMATAN SEJAGATPROGRAM PUSAT INTERNET DESA(PID)PetugasLantikan- Seorang petugas di setiap perpustakaan desadan di klinik desa iaitu seorang Jururawat- Kelayakan hanya Sijil Pelajaran Malaysia/ sijilatau diploma kejururawatan- Dilantik secara sementara bagi perpustakaandesa. Gaji dibayar antara RM250 hinggaRM600 sebulan.- Seorang penyelia dibantu oleh seorangpenolong penyelia- Kelayakan petugas adalah diploma danlepasan ijazah- Dilantik secara kontrak. Gaji antaraRM1,000 hingga RM2,000 sebulanmengikut kelayakanJawatankuasa - TiadaKemudahanWaktuPenggunaan- 2-3 unit komputer, tambahan 2 unit bagi lokasiyang dibangunkan menjadi Pusat IlmuKomuniti- 1 unit pencetak, 1 unit pengimbas, telefonpejabat dan telefon awam, 2 kipas berdiri danperabot- 1 unit kamera digital untuk klinik desa- Perpustakaan di Sarawak dibuka dari 2 hingga6 petang pada hari Isnin hingga Jumaat dandari 8 hingga 12 tengah hari pada hari Sabtu- Klinik desa di Terengganu dibuka dari 2 hingga4.30 petang pada Ahad hingga Khamis, tetapiada masa tertentu lawatan pesakit dibuat padasebelah petang.- Jawatankuasa Penyelaras Pusat InternetDesa ditubuhkan yang mewakili setiapgolongan masyarakat bagi tujuanpromosi- 5-6 unit komputer, 2 unit pencetak, 1 unitpencetak berwarna, 1 unit pengimbas, 1unit kamera digital- Dibuka dari 8.30 pagi hingga 5.00 petangAktiviti- Memberi tunjuk ajar dan bantuan kepadapengguna berkaitan perkara asas penggunaankomputer- Menganjurkan bengkel berkaitanpenggunaan internet/komputer, programpromosi pusat, peluang perniagaan dangotong-royong bersama masyarakatsetempat yang antaranya warga emas,usahawan, belia, wanita, petani dan lainlainlagi.Internet - 1 talian internet secara percuma - 2 talian internet secara percumaPenggunaankertas danpencetakLokasi danPremisPenyenggaraan- Kadar bayaran dikenakan antara RM0.10hingga RM1.00- Yuran keahlian dimasukkan dalam AkaunPerpustakaan- Terletak di luar bandar dan pedalaman- Bangunan klinik desa dimiliki oleh KementerianKesihatan Malaysia.- Bagi perpustakaan desa antaranya bangunankepunyaan sendiri, disewa, balai raya dimilikioleh Kerajaan Negeri, surau/masjid.- Melakukan penyenggaraan berjadual danpembaikan. Kekerapan penyenggaraanberjadual tidak konsisten mengikut kontrak- Kadar bayaran antara RM0.40 sehinggaRM6.00 dan ditentukan mengikut jeniscetakan sama ada biasa atau berwarnaatau cetakan gambar.- Mengutip yuran keahlian bagi tujuanaktiviti Pusat Internet Desa- Lokasi di tengah bandar kecil dansederhana- Bangunan kepunyaan Pos Malaysia,dibina secara konkrit, selesa dan adayang berhawa dingin.- Penyenggaraan pembaikan sahajadilakukan oleh kontraktor MSD Sdn. Bhd.yang telah dilantik oleh Kementerian.213TERHAD


TERHAD12.4.9. Kajian Terhadap Keberkesanan ProjekPada mesyuarat Unit Pengurusan Projek Bilangan 1 Tahun 2005 bertarikh 13 Jun2005, perbincangan telah diadakan bagi menjalankan kajian impak terhadapkeberkesanan projek yang dijalankan oleh Kementerian Tenaga, Air danKomunikasi. Kementerian memaklumkan bahawa kajian ini akan dijalankan mulaitahun 2007. Didapati Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, badanyang ditubuhkan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia telah menjalankanConsumer Satisfaction Survey dari tahun 2001 hingga 2004 bagi mengetahui tahapkualiti perkhidmatan dan infrastruktur komunikasi dan multimedia yang disediakanolehnya antaranya telefon berbayar awam, telefon bimbit, akses kepada internetdan televisyen berbayar di seluruh negara. Walaupun kajian ini tidak menjuruskepada pemberian perkhidmatan sejagat tetapi strateginya dapat mengenal pasticustomer priority areas dan melakukan penambahbaikan terhadap perkara yangkurang memuaskan hati pelanggan seperti kelewatan menyelesaikan aduan;meningkatkan kelajuan internet; mempercepatkan tindakan pembaikanperkhidmatan dan membudayakan amalan mesra pelanggan. Suruhanjaya juga adamenetapkan sasaran penandarasan industri iaitu mewujudkan ConsumerSatisfaction Index sebagai perbandingan terhadap perkhidmatan yang diberikan.12.5. RUMUSAN DAN SYOR AUDITPada umumnya, Kementerian telah merancang pengurusan pemberian perkhidmatansejagat dengan baik. Program ini telah berjaya menembusi kawasan pedalamanterutamanya di Sabah dan Sarawak bagi menyediakan infrastruktur komunikasi dengantujuan meningkatkan pencapaian perkhidmatan telefon asas dan internet.Bagaimanapun, Kementerian dan agensi yang terlibat dalam program ini perluberusaha secara berterusan untuk menggalakkan penerimaan dan penggunaankemudahan secara menyeluruh di samping memastikan perkhidmatan dan peralatanyang disediakan berfungsi dan digunakan secara optimum bagi faedah semua rakyat.Sehubungan itu, pihak Kementerian diminta memberikan pertimbangan kepada perkaraberikut :-a. Kempen/publisiti dan promosi secara lebih intensif kepada masyarakat setempatmengenai perkhidmatan pemberian perkhidmatan sejagat supaya dapatmeningkatkan kesedaran mengenai perkembangan dan era maklumat yang mampudiberikan oleh internet. Kerjasama Jawatankuasa Keselamatan dan KemajuanKampung, pentadbir surau/masjid/kuil/gereja serta persatuan lain perlu didapatkanbagi merealisasikan matlamat program.b. Kekerapan berlakunya kerosakan dapat dielakkan melalui penyenggaraan berjadualyang konsisten di samping memastikan tempoh masa pembaikan kerosakandipercepatkan.214TERHAD


TERHADc. Memanjangkan tempoh masa penggunaan kemudahan di perpustakaan dan klinikdesa terutamanya di pedalaman Sabah dan Sarawak. Bagi tujuan ini bekalan kuasaelektrik perlu ditingkatkan.d. Ketiadaan petugas yang berjawatan tetap telah menjejaskan operasi perpustakaandesa dalam tempoh yang panjang. Pertimbangan perlu diberikan supaya pelantikanpetugas dibuat secara kontrak atau tetap dengan ganjaran yang lebih menarik.Pemilihan calon perlu dibuat berdasarkan kelayakan sekurang-kurangnya sijil ataudiploma dalam bidang pengurusan teknologi maklumat dan komunikasi. Selaindaripada latihan asas berhubung dengan komputer, petugas juga perlu didedahkandengan latihan yang boleh membantu mereka mengatasi masalah kerosakanteknikal.e. Kemudahan dan peralatan komunikasi yang tidak mencukupi hendaklah ditambahkuantitinya serta kemudahan akses internet dipertingkatkan selaras denganperkembangan teknologi masa kini.f. Kementerian perlu mempertingkatkan pemantauannya terhadap status kemudahanyang disediakan dan tahap penggunaannya bagi memastikan objektif Kerajaanmelaksanakan program ini tercapai.215TERHAD


TERHADKEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN13. DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR- PENSWASTAAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL13.1. LATAR BELAKANG13.1.1. Pada 1 Februari 1972, Kuala Lumpur telah dianugerahkan taraf Bandarayadan pentadbirannya diketuai oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur. Kawasanpentadbiran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang keluasannya berjumlah 24,222hektar telah dibahagikan kepada 6 zon iaitu Sentul-Menjalara, Wangsa Maju-Maluri,Damansara-Penchala, Pusat Bandaraya, Bandar Tun Razak-Sungai Besi dan BukitJalil-Seputih. Setakat 31 Disember 2006, bandaraya Kuala Lumpur mempunyaipenduduk seramai 2,198,400 orang.13.1.2. Pada bulan September 1995, Kerajaan telah memutuskan supayapengurusan sisa pepejal (sampah) di seluruh negara diswastakan kepada 4konsortium mengikut kawasan/wilayah iaitu kawasan utara; selatan; Wilayah Sabah,Sarawak dan Labuan; Wilayah Tengah dan Timur (meliputi Selangor, WilayahPersekutuan Kuala Lumpur, Pahang, Terengganu dan Kelantan). Selaras dengankeputusan ini, pada bulan Disember 1995, Unit Perancang Ekonomi, JabatanPerdana Menteri telah menawarkan penswastaan pengurusan sisa pepejalKawasan Tengah dan Timur kepada sebuah konsortium. HICOM Bhd. yangmengetuai konsortium ini memegang 40% ekuiti manakala yang lain ialahPembinaan Jayabumi, Sarawak (20%), Kumpulan Jetson Bhd. (20%) dan KerajaanNegeri Selangor, Pahang, Terengganu dan Kelantan (setiap negeri 5%). Bagimenguruskan sisa pepejal tersebut, konsortium berkenaan telah menubuhkanSyarikat Alam Flora Sdn. Bhd. (Alam Flora).13.1.3. Penswastaan ini melibatkan aktiviti pemungutan, penyimpanan,pengangkutan, pemprosesan, perawatan dan kitar semula sisa-sisa pepejal iaitusisa domestik, komersial dan industri; pembersihan jalan, sungai, longkang danpemotongan rumput.13.2. OBJEKTIF PENGAUDITANPengauditan ini dijalankan untuk menentukan sama ada pengurusan sisa pepejal telahdilaksanakan dengan cekap, teratur dan selaras dengan objektif penswastaan.13.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITANPengauditan ini dijalankan dengan menyemak fail, rekod dan dokumen berkaitan bagitempoh tahun 2004 hingga 2006 di pejabat DBKL dan pejabat Alam Flora. Lawatanfizikal ke beberapa lokasi meliputi kawasan perumahan, pasar dan premis perniagaan,tapak haram (illegal dumping), stesen pemindahan sisa pepejal domestik di Taman216TERHAD


TERHADBeringin, Jinjang Utara dan pusat pelupusan sisa pepejal domestik di Bukit Tagar, HuluSelangor, Selangor serta tapak pelupusan sisa pukal dan sampah kebun di Dengkil,Sepang telah dijalankan. Temu bual dengan penghuni kediaman telah juga diadakan.13.4. PENEMUAN AUDITPengauditan yang dijalankan antara bulan Jun hingga November 2006 meliputi aspekperancangan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pengurusan sisa pepejal secarapenswastaan mendapati perkara-perkara seperti berikut :-13.4.1. Pengurusan Aktiviti13.4.1.1. DBKL adalah bertanggungjawab mengawal selia perkhidmatanpengurusan sisa pepejal. Bagi tujuan ini, DBKL telah meletakkan tugaspenyeliaan di bawah tanggungjawab 2 jabatan seperti berikut :-a. Jabatan Seni Taman Dan Kawalan Pembersihan Bandar telah mewujudkanUnit Kawal Selia/Penguatkuasaan Dan Pengurusan Zon untuk mengawalselia urusan pungutan dan pembersihan sisa pepejal oleh Alam Flora. Unitini mempunyai 21 orang kakitangan terdiri daripada seorang PenguasaPembersihan Bandar, 6 Merinyu Kanan, 11 Merinyu Tingkatan Biasa dan 3Pengawal. Struktur organisasi Unit Kawal Selia/Penguatkuasaan DanPengurusan Zon adalah seperti di carta berikut :-CARTA 13.1STRUKTUR ORGANISASI UNIT KAWAL SELIA/PENGUATKUASAAN DAN PENGURUSAN ZON- KEDUDUKAN PADA 31 OKTOBER 2006PENGARAH(Gred N54)Sariffudin B. IbrahimTIMBALAN PENGARAH(Gred N48)Johaidi B. JafriPENOLONG PENGARAH(Gred N41)Nur Jalilah Bt. Md. JohaPenolong PegawaiSistem Maklumat(Gred F29)Unit Kawalselia/PenguatkuasaanDan Pengurusan ZonPenguasa Pembersihan Bandar(Gred U32)Basoriy B. SariminPenolongAkauntan(Gred W27)PenolongPegawaiTadbir(Gred N27)PembantuTeknik(Gred J27)MB(Gred N22)ZON 1MB(Gred N22)ZON 2MB(Gred N22)ZON 3MB(Gred N22)ZON 4MB(Gred N22)ZON 5MB(Gred N22)ZON 6Unit Yang TerlibatNota :-MB - Merinyu Bahagian217TERHAD


TERHADb. Bahagian Teknologi Sisa Pepejal di bawah Jabatan Kejuruteraan Mekanikalbertanggungjawab memantau kerja pengurusan stesen pemindahan sisapepejal domestik, Taman Beringin, Jinjang Utara dan pusat pelupusan sisapepejal domestik, Bukit Tagar, Hulu Selangor. Bahagian ini diketuai olehTuan Hj. Ismail bin Mohamed, Jurutera (Gred J41) dan beliaubertanggungjawab kepada Tuan Hj. M. Ashaari bin Othman, TimbalanPengarah (Gred J52) yang juga memangku jawatan Pengarah (Gred J54).Carta berikut menunjukkan struktur organisasi Jabatan KejuruteraanMekanikal :-CARTA 13.2STRUKTUR ORGANISASIJABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL- KEDUDUKAN PADA 31 OKTOBER 2006PENGARAH(Gred J54)Hj. M. Ashaari B. Othman(Memangku)TIMBALAN PENGARAH(Gred J48)Abd. Jamil B. Abd RahamanTIMBALAN. PENGARAH(Gred J52)Hj. M. Ashaari B. OthmanTIMBALAN PENGARAH(Gred J48)Ir. Lee Chock Hoo(Memangku)BAHAGIANPENTADBIRANBAHAGIANPEROLEHANDAN LATIHANBAHAGIANSTORBAHAGIANKEMUDAHANMEKANIKALBANGUNANBAHAGIAN TEKNOLOGISISA PEPEJAL(Gred J41)Hj. Ismail B. MohamedBahagian Yang TerlibatGred J29 (1)Gred J17 (2)13.4.1.2. Kakitangan dari Bahagian Kawalan Pembersihan Bandar danJabatan Kejuruteraan Mekanikal telah mengikuti kursus yang dikendalikan olehInstitut Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Mengikut rekod Jabatan SumberManusia bagi tahun 2005 dan 2006, 3 orang pegawai dari Jabatan Seni Tamandan Kawalan Pembersihan Bandar iaitu Timbalan Pengarah, PenguasaPembersihan Bandar dan Pegawai Tadbir serta seorang Pembantu Teknik dariJabatan Kejuruteraan Mekanikal telah dihantar untuk menghadiriseminar/conference anjuran pihak swasta seperti Seminar Solid WasteManagement And Recycling dan Waste Management Conference And Exhibition2006.Pada pandangan Audit, DBKL telah mewujudkan struktur organisasi yangjelas untuk mengawal selia prestasi kerja kontraktor yang terlibat denganpengurusan sisa pepejal. Didapati seminar/conference yang dihadiri olehanggota DBKL adalah bersesuaian dengan tugas mereka.218TERHAD


TERHAD13.4.2. Peruntukan Dan PerbelanjaanBagi tempoh tahun 2004 hingga 2006, DBKL telah memperuntukkan sejumlahRM460.50 juta untuk kerja pembersihan bandar, pengurusan stesen pemindahansisa pepejal dan pelupusan sampah. Daripada jumlah tersebut, sejumlahRM398.89 juta telah dibelanjakan. Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 13.1PERUNTUKAN DAN PERBELANJAAN BAGI TEMPOH TAHUN 2004 HINGGA 2006TAHUNBAYARAN KONTRAKPEMBERSIHAN BANDAR(RM Juta)PENGURUSAN STESENPEMINDAHAN SISAPEPEJAL(RM Juta)BAYARANPELUPUSAN SAMPAH(RM Juta)JUMLAH(RM Juta)Peruntukan Perbelanjaan Peruntukan Perbelanjaan Peruntukan Perbelanjaan Peruntukan Perbelanjaan2004 110.00 108.60 20.50 19.44 19.00 17.60 149.50 145.642005 110.00 109.93 25.00 13.18 18.00 13.45 153.00 136.562006(BulanOktober )110.00 93.85 30.00 11.38 18.00 11.46 158.00 116.69JUMLAH 330.00 312.38 75.50 44.00 55.00 42.51 460.50 398.8913.4.3. Kaedah Pelaksanaan13.4.3.1. Pengambilalihan perkhidmatan kutipan sisa pepejal dan pengurusantapak pelupusan sisa pepejal, Taman Beringin, Jinjang Utara daripada DBKLmula dilaksanakan pada bulan Januari 1997. Tujuan penyerahan tugas dantanggungjawab lebih awal kepada Alam Flora ialah supaya DBKL dapatdijadikan role model dalam pelaksanaan penswastaan pengurusan sisa pepejaldi seluruh negara. Pada bulan Ogos 1997 pula, perkhidmatan pembersihanjalan, longkang, pasar dan pusat penjaja juga diswastakan kepada Alam Flora.13.4.3.2. DBKL menguruskan sisa pepejal mengikut zon dan kawasanParlimen seperti di jadual berikut :-ZONJADUAL 13.2PEMBAHAGIAN KAWASAN KERJAKAWASAN PARLIMEN1 Bukit Bintang2 Lembah Pantai, Segambut3 Kepong, Batu4 Wangsa Maju, Setiawangsa5 Cheras, Titiwangsa6 Bandar Tun Razak, Seputih13.4.3.3. Pengurusan sisa pepejal meliputi beberapa aktiviti seperti berikut :-a. Pemungutan Sisa Pepejal - memungut sisa pepejal daripada rumah, kedai,pejabat, sekolah, pasar dan gerai makan serta tong sampah.b. Pelupusan Sisa Pepejal - Semua jenis sisa pepejal akan dihantar ke tapakpelupusan, Taman Beringin, Jinjang Utara untuk dilupuskan. Bagaimanapun219TERHAD


TERHADmulai bulan Mac 2002, tapak pelupusan di Taman Beringin, Jinjang Utaratidak lagi digunakan untuk melupuskan sisa pepejal domestik kecuali sisapukal dan sampah kebun. Ekoran daripada itu, semua sisa pepejal domestikyang dipungut oleh Alam Flora akan dihantar ke stesen pemindahan yangdibina oleh Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan berdekatandengan tapak tersebut. Sisa pepejal domestik tersebut akan dimampatkan distesen pemindahan ini sebelum dihantar ke pusat pelupusan di Bukit Tagar,Hulu Selangor untuk dilupuskan. Setelah tapak pelupusan di TamanBeringin, Jinjang Utara ditutup pada bulan Mac 2006, sisa pukal/sampahkebun dihantar ke tapak pelupusan, Dengkil, Sepang yang dikendalikan olehSyarikat Worldwide Sdn. Bhd. yang lantik oleh Kerajaan Negeri Selangor.c. Pembersihan Longkang - Meliputi semua jenis longkang iaitu longkangterbuka, tertutup serta longkang monsun (monsoon drains).d. Pembersihan Jalan - Meliputi semua jenis jalan iaitu jalan protokol, jalanutama, lorong dan laluan siar kaki.e. Pembersihan Pasar Awam - Membersihkan pasar awam dan pusat penjajasehingga semua bahagian pasar dan pusat penjaja bebas dari sisa pepejalsetiap masa.f. Pembersihan Illegal Dumping - Membersihkan sisa pepejal yang dibuangsecara haram di semua jalan dan tempat awam.13.4.4. Pelantikan KontraktorSelain daripada Syarikat Alam Flora Sdn. Bhd. yang dilantik oleh Unit PerancangEkonomi, Jabatan Perdana Menteri, 2 lagi kontraktor telah dilantik oleh DBKL iaituSyarikat Solid Waste Disposal Sdn. Berhad dan Tetuan KUB Berjaya Enviro Sdn.Bhd. Kaedah pelantikan kontraktor, nilai kontrak dan tanggungjawabnya adalahseperti di jadual berikut :-JADUAL 13.3KONTRAKTOR-KONTRAKTOR YANG TERLIBAT DENGAN PENGURUSAN SISA PEPEJALKONTRAKTORSyarikat AlamFlora Sdn. Bhd.Syarikat SolidWaste DisposalSdn. BerhadTetuan KUBBerjaya EnviroSdn. Bhd.KAEDAHPEMILIHANDilantik olehUnit PerancangEkonomisecarapelantikan terusTawaranterbukaPelantikanterusTEMPOH KONTRAK NILAI KONTRAK TANGGUNGJAWAB1996 sehingga NationalPrivatisation ConcessionAgreementditandatangani.RM9.25 jutasebulan• Memungut sisa pepejal sertamembersihkan longkang dan jalan.• Mengurus tapak pelupusan, TamanBeringin, Jinjang Utara.Mac 2002 – Jun 2006 RM39.56 juta • Mengurus dan menyenggara stesenpemindahan sisa pepejal domestik,Taman Beringin, Jinjang Utara.• Menghantar sisa pepejal domestik kepusat pelupusan di Bukit Tagar, HuluSelangor.Julai 2006 – Jun 2009 RM64.40 juta • Mengurus dan menyenggara stesenpemindahan sisa pepejal domestik,Taman Beringin, Jinjang Utara.• Menghantar sisa pepejal domestik kepusat pelupusan di Bukit Tagar, HuluSelangor.Ogos 2005 – Disember2006RM23.34 juta Mengurus pusat pelupusan sisa pepejaldomestik, Bukit Tagar, Hulu Selangor220TERHAD


TERHAD13.4.4.1. Pelantikan Syarikat Alam Flora Sdn. Bhd.a. Berdasarkan kepada penyata kewangan bagi tahun berakhir 31 Mac 2006yang telah diaudit, Syarikat Alam Flora Sdn. Bhd. mempunyai modalberbayar berjumlah RM38.00 juta dan memperolehi keuntungan selepascukai berjumlah RM2.31 juta berbanding dengan RM4.15 juta pada 31 Mac2005. Syarikat ini dipengerusikan oleh Dato’ Ir. Dr. A. Bakar bin Jaafar.b. Semasa Kerajaan membuat keputusan untuk menswastakan pengurusansisa pepejal seluruh negara, pengurusan sisa pepejal adalah di bawahbidang kuasa Kerajaan Negeri/Pihak Berkuasa Tempatan di mana setiapagensi tersebut mempunyai peraturan dan akta masing-masing untukmenguruskan sisa pepejal. Bagi membolehkan Kerajaan Persekutuanmeletakkan pengurusan sisa pepejal di bawah tanggungjawabnya dan jugauntuk tujuan memuktamadkan perjanjian konsesi seluruh negara (NationalPrivatisation Concession Agreement), Rang Undang-undang berkaitan perludisediakan dan dibentangkan di Parlimen. Memandangkan proses untukmendapatkan kelulusan Rang Undang-undang dan penyediaan perjanjiankonsesi seluruh negara memakan masa, Kerajaan memutuskan perjanjianinterim ditandatangani terlebih dahulu. Sehubungan ini, DBKL telahmenandatangani perjanjian interim yang dikenali sebagai PerjanjianPengurusan dengan Alam Flora pada 31 Disember 1996. Seterusnya,perjanjian tambahan ditandatangani pada 31 Julai 1997 bagi tempoh satutahun untuk tujuan memperluas aktiviti yang perlu dilaksanakan oleh AlamFlora. Sungguhpun Alam Flora telah beroperasi selama 10 tahun,namun perjanjian konsesi seluruh negara masih belum ditandatangani.DBKL telah memperbaharui Perjanjian Pengurusan sebanyak 10 kalidan perjanjian terkini ditandatangani pada bulan Julai 2006. Setakatbulan Januari 2007, Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatanmasih dalam proses penyediaan Rang Undang-undang Sisa Pepejaluntuk memberi kuasa kepada Kerajaan Persekutuan bagi mengambilalih pengurusan sisa pepejal daripada Pihak Berkuasa Tempatan.c. Melalui perjanjian interim pertama yang ditandatangani pada bulan Disember1996, DBKL perlu membayar yuran pengurusan kepada Alam Florasebanyak RM8.91 juta setiap bulan dan ia telah dinaikkan kepada RM9.25juta setiap bulan mengikut perjanjian yang ditandatangani pada bulan Julai2006. Kenaikan ini adalah disebabkan oleh tambahan kos bagi perkhidmatandi kawasan baru. Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 13.4BAYARAN PENGURUSAN BAGI TAHUN 1996 DAN 2006BUTIRAN1996(RM Juta)2006(RM Juta)Pemungutan Dan Pelupusan 4.26 4.26Pembersihan Jalan Dan Longkang 3.18 3.18Pembersihan Pasar, Pusat Penjaja Dan Pasar Kampung Pandan 0.33 0.33221TERHAD


TERHADBUTIRAN1996(RM Juta)2006(RM Juta)Pembersihan Sisa Pepejal Yang Dibuang Secara Haram 0.22 0.22Memberikan Perkhidmatan Di Kawasan Baru 0.89 1.26Memberikan Perkhidmatan Di Penjara Pudu, Kuala Lumpur 0.03 -JUMLAH 8.91 9.25d. Semakan Audit mendapati syarat perjanjian mempunyai kekurangan sepertiberikut :-i. Perjanjian tidak mempunyai peruntukan yang menghendaki Alam Floramengemukakan Bon Pelaksanaan. Bon ini adalah diperlukan untukmenjamin kepentingan DBKL sekiranya Alam Flora tidak melaksanakantanggungjawabnya seperti mana yang telah dipersetujui.ii. Mengikut syarat perjanjian, DBKL akan menyerahkan 287 kenderaan/lojiseperti compactor, open lorry, RORO (tong sampah yang besar), bulldozerdan showel kepada Alam Flora. Alam Flora perlu membayar sejumlahRM50,000 terlebih dahulu pada tarikh kuat kuasa Perjanjian Pengurusanbagi segala aset yang diserahkan kepadanya. Nilai aset sebenar yang perludibayar oleh Alam Flora adalah berdasarkan kepada penilaian yang dibuat.Pada tahun 1997, DBKL telah menyerahkan 287 kenderaan/loji bernilaiRM28.55 juta kepada Alam Flora. Bagaimanapun, pihak DBKL tidak dapatmenuntut baki nilai aset tersebut yang berjumlah RM11.79 juta keranasyarat Perjanjian Pengurusan yang telah ditandatanganinya denganAlam Flora hanya menghendaki syarikat itu menjelaskan bayaranterhadap nilai aset berkenaan setelah perjanjian konsesi pengurusansisa pepejal seluruh negara ditandatangani oleh Kerajaan.iii. Mengikut syarat perjanjian, Notice To Correct (NTC) akan dikeluarkankepada Alam Flora supaya ia mengambil tindakan pembetulan dalamtempoh masa 24 jam atau lebih. Sekiranya Alam Flora gagal mematuhi 3 kaliNTC yang dikeluarkan terhadap kes dan lokasi yang sama dan DBKL perlumelantik pihak lain untuk menguruskan sisa pepejal, DBKL berhakmenamatkan kontraknya. Bagaimanapun, didapati DBKL hanyamengeluarkan NTC sekali sahaja terhadap kegagalan Alam Floramenguruskan sisa pepejal di sesuatu lokasi. Denda telah dikenakanterhadap setiap NTC yang dikeluarkan sungguhpun tiada peruntukan dalamperjanjian yang membolehkan DBKL berbuat sedemikian. Denda yangdikenakan ditolak daripada bayaran pengurusan bulanan. Pada pandanganAudit, syarat pengenaan denda perlu dinyatakan dalam perjanjiansupaya tindakan yang diambil oleh DBKL adalah sah dari segi undangundang.e. DBKL telah juga menyerahkan kepada Alam Flora 28 kenderaan lagi bernilaiRM9.53 juta pada tahun 2003 yang mana ia masih belum dipindah milikkepada Alam Flora. Pada pandangan Audit, DBKL perlu menukar hak222TERHAD


TERHADmilik kenderaan itu kepada Alam Flora memandangkan kenderaan itutelah diserahkan kepada Alam Flora dan bagi mengelakkan DBKL darimenanggung liabiliti sekiranya berlaku sebarang kemalangan dankecurian kenderaan.f. Berdasarkan kepada surat dari Unit Perancang Ekonomi kepada DatukBandar Kuala Lumpur pada bulan Oktober 2001, Alam Flora telahdibenarkan mengendali dan menyenggara stesen pemindahan sisa pepejaldomestik di Taman Beringin, Jinjang Utara selama 3 tahun atau sehinggakeputusan Kerajaan mengenai pendekatan penswastaan pengurusan sisapepejal dan kadar tarif yang mana lebih awal. Sungguhpun stesenpemindahan tersebut telah diserah secara rasmi oleh KementerianPerumahan Dan Kerajaan Tempatan kepada DBKL dan Alam Flora padabulan Mac 2002, namun DBKL hanya menandatangani kontrak bernilaiRM39.56 juta dengan Alam Flora pada bulan Jun 2004 untuk menguruskanstesen pemindahan sehingga bulan Mac 2005. Antara syarat kontrak yangditetapkan ialah Alam Flora perlu mengemukakan Bon Pelaksanaan bernilaiRM0.78 juta. Alam Flora perlu menghantar sekurang-kurangnya 90%daripada jumlah (tan) sisa pepejal di stesen pemindahan setiap hari kepusat pelupusan di Bukit Tagar, Hulu Selangor, Selangor. Denda (LAD) ataskadar RM17.06/tan (semasa tempoh waranti) atau RM23.35/tan (selepastempoh waranti) akan dikenakan sekiranya terdapat lebih daripada 10% darijumlah sisa pepejal pada sesuatu hari yang tidak dihantar ke pusatpelupusan tersebut. Selain itu, LAD atas kadar RM5,000 setiap hari jugaakan dikenakan sekiranya terdapat longgokan sisa pepejal di receiving baydi stesen pemindahan. Semakan Audit mendapati Alam Flora telahmengemukakan Bon Pelaksanaan tersebut yang mana tempoh kuatkuasanya adalah sehingga 31 Mac 2007.13.4.4.2. Pelantikan Syarikat Solid Waste Disposal Sdn. Berhada. Kontrak Alam Flora untuk operasi dan penyenggaraan stesen pemindahansisa pepejal di Taman Beringin, Jinjang Utara telah tamat pada bulan Mac2005. DBKL seterusnya mengadakan tawaran terbuka untuk melantikkontraktor yang baru. Daripada 8 tawaran yang diterima, LembagaMesyuarat Perolehan, DBKL telah bersetuju menerima tawaran daripadapenender yang menawarkan harga berjumlah RM69.90 juta berdasarkanpengalaman dan kedudukan kewangannya.b. Memandangkan nilai perolehan melebihi RM30 juta, DBKL telahmengemukakan perakuan Lembaga Perolehan tersebut untuk kelulusanKementerian Kewangan pada bulan Januari 2006. Kementerian Kewanganseterusnya meluluskan supaya kerja operasi dan penyenggaraankomprehensif stesen pemindahan ditawarkan kepada penender ketigarendah iaitu Syarikat Solid Waste Disposal Sdn. Berhad dengan harga223TERHAD


TERHADtawaran berjumlah RM64.40 juta. Syarikat ini merupakan sebuah syarikatBumiputera yang telah berdaftar dengan Kementerian Kewangan danditubuhkan pada bulan Ogos 1991. Berdasarkan kepada penyata kewanganbagi tahun berakhir 31 Disember 2005 yang telah diaudit, modal berbayarsyarikat ini berjumlah RM200,000 dan memperolehi keuntungan selepascukai berjumlah RM0.52 juta berbanding dengan RM0.07 juta pada 31Disember 2004. Syarikat ini dipengerusikan oleh Encik Zamlan bin Zainal.c. Sementara menunggu kontrak dengan Syarikat Solid Waste Disposal Sdn.Berhad ditandatangani pada bulan Julai 2006, kontrak Alam Flora yangtamat pada bulan Mac 2005 telah diperbaharui sehingga bulan Jun 2006dengan kelulusan Kementerian Kewangan. Kontrak antara DBKL danSyarikat Solid Waste Disposal Sdn. Berhad adalah berkuat kuasa untuktempoh bulan Julai 2006 hingga Jun 2009 dan syarat kontrak yangditetapkan antara lainnya adalah seperti berikut :-i. Kontraktor perlu mengemukakan Bon Pelaksanaan bernilai RM1.07 jutaiaitu 5% dari nilai kontrak tahunan secara purata. Bon ini akan berkuatkuasa sepanjang tempoh kontrak sehingga satu tahun dari tarikh tamatkontrak.ii. Stesen pemindahan perlu beroperasi 24 jam untuk penerimaan sisapepejal domestik dan perlu menolak bahan bahaya, cecair, bahan binaandan sisa industri.iii. Kontraktor boleh dikenakan denda (LAD) atas kadar RM5,000 setiap harisekiranya terdapat longgokan sisa pepejal di receiving bay dan sekitarkawasan stesen pemindahan. LAD atas kadar RM20.00/tan jugadikenakan sekiranya terdapat lebih daripada 20% dari jumlah (tan) sisapepejal domestik pada sesuatu hari tidak dihantar ke pusat pelupusan diBukit Tagar, Hulu Selangor, Selangor.iv. Kontraktor perlu menyediakan laporan harian, mingguan dan bulananyang mengandungi maklumat seperti butiran kenderaan yangmasuk/keluar stesen pemindahan, berat (tan) sisa pepejal yang dibawamasuk/keluar serta laporan penyenggaraan trailer, tractor dan primemover.Pada pandangan Audit, syarat kontrak tersebut di atas adalah memadaiuntuk menjamin kepentingan DBKL. Syarikat Solid Waste Disposal Sdn.Berhad telah mengemukakan jaminan bank untuk Bon Pelaksanaanbernilai RM1.07 juta. Tempoh sah laku Bon Pelaksanaan tersebut adalahsehingga 30 Jun 2010. Syarikat Solid Waste Sdn. Berhad telah jugamengemukakan polisi perlindungan insurans bagi pampasan pekerja danliabiliti awam yang berkuat kuasa dari 1 Julai 2006 hingga 30 Jun 2007.224TERHAD


TERHAD13.4.4.3. Pelantikan Tetuan KUB-Berjaya Enviro Sdn. Bhd.a. DBKL menandatangani kontrak dengan Tetuan KUB-Berjaya Enviro Sdn.Bhd. yang telah dilantik oleh Kementerian Perumahan Dan KerajaanTempatan untuk mereka-bina, mengurus dan menyenggara pusat pelupusansisa pepejal domestik (pusat pelupusan) di Bukit Tagar, Hulu Selangor.Berdasarkan kepada penyata kewangan bagi tahun berakhir pada30 April 2006 yang telah diaudit, syarikat ini mempunyai modal berbayarberjumlah RM25.00 juta dan memperoleh keuntungan selepas cukaiberjumlah RM5.91 juta berbanding dengan kerugian berjumlah RM1.43 jutapada 30 April 2005. Syarikat ini dipengerusikan oleh Dato’ Kamilia Bt.Ibrahim.b. Kontrak ini yang ditandatangani oleh DBKL pada bulan Ogos 2005 adalahbagi membolehkan sisa pepejal domestik dari stesen pemindahan, TamanBeringin, Jinjang Utara dihantar ke pusat pelupusan tersebut. Nilai kontrakdianggarkan berjumlah RM16.14 juta bagi tempoh 1 tahun iaitu dari bulanApril 2005 hingga Mac 2006. Kontrak tersebut kemudiannya dilanjutkansehingga bulan Disember 2006 dan nilai kontrak telah dinaikkan kepadaRM23.34 juta.c. Antara syarat kontrak yang ditetapkan ialah syarikat berkenaan perlumengemukakan Bon Pelaksanaan bernilai RM0.81 juta iaitu 5% darianggaran nilai kontrak. Syarikat tersebut juga perlu menyelenggarakan rekodyang lengkap berhubung dengan butiran kenderaan, tarikh, masa dankuantiti sisa pepejal yang diterima serta jumlah pembayaran yang perludibuat oleh DBKL. Selain itu, laporan bulanan mengenai maklumat itu perludikemukakan kepada DBKL setiap bulan.d. Semakan Audit mendapati Tetuan KUB-Berjaya Enviro Sdn. Bhd. telahmengemukakan Bon Pelaksanaan bernilai RM0.81 juta yang berkuat kuasasehingga 31 Mac 2007. Syarikat tersebut juga telah mengemukakan polisiperlindungan insurans bagi pampasan pekerja dan liabiliti awam yangberkuat kuasa sehingga 30 April 2007.13.4.5. Pungutan Dan Pembersihan Sisa Pepejal13.4.5.1. Jumlah sisa pepejal yang diuruskan untuk sesuatu bulan sahajaadalah dalam lingkungan 49,567 tan. Mengikut syarat perjanjian, Alam Floraperlu menjalankan kerja pungutan dan pembersihan sisa pepejal mengikuttempoh yang ditetapkan seperti di jadual berikut :-JADUAL 13.5TEMPOH MASA KERJA PUNGUTAN DAN PEMBERSIHAN SISA PEPEJALLOKASIKEKERAPANRumah Kediaman• Rumah Bertingkat Seperti Rumah Pangsa Dan Kondominium• Kedai3 Kali Seminggu6 Kali Seminggu225TERHAD


TERHADLOKASI• Institusi Seperti Sekolah Dan Institusi Pengajian Tinggi• Pejabat Kerajaan• Pasar Dan Pusat Penjaja• Tong Sampah Dan Pusat TongKerja-Kerja Pembersihan Jalan :Jalan ProtokolJalan UtamaLaluan Siar Kaki Dalam Pusat Bandar Dan Tempat AwamKerja Pembersihan LongkangSisa Pukal/Sampah KebunKEKERAPAN7 Kali Seminggu24 jam (basis)Dari Semasa Ke SemasaSetiap HariAtas Keperluan1 Kali Seminggu13.4.5.2. Bagi menilai prestasi kerja Alam Flora dalam urusan pungutan danpembersihan sisa pepejal, semakan Audit telah dijalankan terhadap beberapaperkara seperti berikut :-a. Mengikut Laporan Unit Kawal Selia Dan Penguatkuasaan, bilangan NoticeTo Correct (NTC) yang telah dikeluarkan kepada Alam Flora hasil darirondaan yang dijalankan pada tahun 2004 adalah sebanyak 8,327 dan iatelah meningkat kepada 9,077 pada tahun 2005. Pengeluaran NTC yangtertinggi ialah melibatkan pembersihan sampah kebun iaitu sebanyak 3,336diikuti dengan pembersihan pusat tong sebanyak 2,637 dan illegal dumpingsebanyak 2,422. Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 13.6NOTIS PEMBETULAN YANG DIKELUARKAN TERHADAPSYARIKAT ALAM FLORA BAGI TEMPOH TAHUN 2005 HINGGA BULAN JUN 2006JENIS NOTIS PEMBETULANTAHUN2004TAHUN2005SETAKATBULAN JUN 2006Sampah Premis 117 81 50Pusat Tong 735 2,637 1,332Sampah Kebun 48 3,336 1,219Illegal Dumping 2,148 2,422 1,416Longgokan Tanah/Pelbagai - 98 206Pembersihan Jalan 2,508 438 279Pembersihan Longkang 2,771 65 37JUMLAH 8,327 9,077 4,539Sumber : Laporan Notice To Correct Dan Aduan Awam,Unit Kawal Selia Dan Penguatkuasaanb. Adalah didapati Alam Flora telah mengambil masa antara 5 hingga 13 hariuntuk mengambil tindakan terhadap 104 NTC yang dikeluarkan oleh DBKLdari bulan Oktober hingga Disember 2005 dan dari bulan Mac hingga Mei2006. Kebanyakan NTC yang dikeluarkan adalah melibatkan pengurusanillegal dumping.c. Mengikut Laporan Unit Kawal Selia Dan Penguatkuasaan, jumlah aduanyang melibatkan semua skop kerja Alam Flora adalah 1,715 kes pada tahun2004 dan 1,684 kes pada tahun 2005. Aduan ini diterima sama ada melaluitelefon, surat, akhbar, e-mail, bersemuka, radio dan melalui pejabat226TERHAD


TERHADcawangan. Didapati kebanyakan aduan adalah mengenai pembersihanlongkang, illegal dumping dan sampah premis. Butirannya adalah seperti dijadual berikut :-JADUAL 13.7JENIS ADUAN YANG DITERIMABAGI TEMPOH TAHUN 2004 HINGGA BULAN JUN 2006JENIS ADUAN TAHUN 2004 TAHUN 2005SETAKATBULAN JUN 2006Sampah Premis 112 357 257Pusat Tong 134 149 66Sampah Kebun/Pokok 136 81 48Illegal Dumping 591 373 215Longgokan Tanah/Pelbagai - 58 8Pembersihan Jalan 245 265 74Pembersihan Longkang 497 401 221JUMLAH 1,715 1,684 889d. Semakan Audit mendapati bagi tempoh bulan Januari 2005 hingga Mei2006, pihak DBKL telah mengurangkan bayaran yuran pengurusan bulanankepada Alam Flora kerana prestasi kerja syarikat ini yang tidak memuaskan.Bagi tempoh tersebut, sejumlah RM0.47 juta telah dikurangkan daripadatuntutan bayaran pengurusan berjumlah RM152.59 juta disebabkan olehsampah yang tidak diangkut mengikut jadual.e. Pihak Audit telah membuat lawatan ke beberapa kawasan pada bulanOktober 2006 untuk menilai tahap kerja pungutan dan pembersihan sisapepejal oleh Alam Flora. Tempat-tempat yang dilawati ialah Taman SriRampai, Setapak; Wangsa Maju; Setapak Indah; Sri Kota, Cheras; BukitDamansara; kawasan komersial Bukit Bintang; Jinjang Utara dan BandarManjalara, Kepong. Temu bual dengan penghuni rumah telah juga diadakan.Didapati pungutan sisa pepejal domestik di kawasan perumahan/kawasankomersial/pasar adalah memuaskan. Bagaimanapun, terdapat beberapakelemahan dari segi pengurusan sisa pukal, sampah kebun, illegal dumpingdan pembersihan jalan serta longkang seperti berikut :-i. Sisa pukal seperti meja, kerusi dan almari dan sampah kebun belumdikutip dan dibersihkan (Gambar 13.1 hingga 13.6).GAMBAR 13.1 GAMBAR 13.2Longgokan Sisa Pukal Di Pusat PungutanSampah Perumahan Awam Sri Kota, Cheras- 13 Oktober 2006Longgokan Sisa Pukal Di Hadapan RumahDi Jalan Beka, Bukit Damansara- 13 Oktober 2006227TERHAD


TERHADGAMBAR 13.3 GAMBAR 13.4Rumah Sampah Di Flat Wangsa Maju,Seksyen I Blok A8 Dikunci Dan PenghuniMemaklumkan Longgokan Sisa PukalWujud Sejak Sebulan Yang Lalu- 10 Oktober 2006Sampah Kebun Di Hadapan Rumah,Jalan Batai Utara, Bukit Damansara- 13 Oktober 2006GAMBAR 13.5 GAMBAR 13.6Sampah Kebun Dan Meja Di Jalan Balau,Bukit Damansara- 13 Oktober 2006Sampah Kebun Yang Telah Kering Di KawasanPerumahan Desa Rejang, Setapak- 10 Oktober 2006ii. Kerja pembersihan illegal dumping tidak dibuat dengan sempurnasungguhpun DBKL membayar RM0.22 juta setiap bulan kepada AlamFlora untuk kerja ini (Gambar 13.7 hingga 13.11).GAMBAR 13.7 GAMBAR 13.8Illegal Dumping Di Kawasan KomersialBandar Manjalara, Kepong- 16 Oktober 2006Illegal Dumping Di Jalan Batai Utara,Bukit Damansara- 13 Oktober 2006228TERHAD


TERHADGAMBAR 13.9 GAMBAR 13.10Illegal Dumping Di Kawasan Perumahan,Jinjang Utara- 16 Oktober 2006Illegal Dumping di Jalan Rejang,Taman Sri Rampai Sejak 3 Minggu Yang Lalu- 22 Oktober 2006GAMBAR 13.11Illegal Dumping Di Kawasan Komersial,Taman Sri Manjalara, Kepong- 16 Oktober 2006iii. Sisa pepejal jenis domestik dan pukal tidak dipindahkan ke stesenpemindahan/pusat pelupusan untuk tempoh yang melebihi 3 bulanmenyebabkan kawasan berkenaan menakung air lecet yangmengeluarkan bau busuk (Gambar 13.12).GAMBAR 13.12Longgokan Sampah Di 1-1AKampung Loke Yew, JalanSemarak Tidak Diangkat Sejak3 Bulan Yang Lalu- 10 Oktober 2006iv. Tong yang disediakan tidak mencukupi untuk menampung sampah(Gambar 13.13).GAMBAR 13.13Tong Yang Disediakan DiRumah Pangsa Sri LabuanTidak Mencukupi UntukMenampung Sampah- 13 Oktober2006229TERHAD


TERHADv. Longkang tidak dibersihkan menyebabkan ia telah dipenuhi dengansampah sarap dan tumbuhan serta menjadi tempat takungan air busuk(Gambar 13.14 hingga 13.19).GAMBAR 13.14 GAMBAR 13.15Longkang Di Kawasan Rumah Pangsa SriLabuan Tidak Disenggarakan Di Mana TerdapatSampah Daun Dan Kayu Di Dalamnya- 13 Oktober 2006Longkang Di Kawasan Pasar Bukit BintangTidak Disenggarakan Dan Tersumbat- 16 Oktober 2006GAMBAR 13.16 GAMBAR 13.17Longkang Kotor Dan Tersumbat Di KawasanKomersial Bandar Manjalara, KepongMengakibatkan Bau Busuk- 16 Oktober 2006Longkang Di Luar Sekolah MenengahKebangsaan Setapak Indah Tidak Dibersihkan- 10 Oktober 2006GAMBAR 13.18 GAMBAR 13.19Longkang Di Taman Sri Rampai, Setapak Jaya Tidak Dibersihkan- 10 Oktober 2006vi. Terdapat sampah sarap dan daun bertaburan di bahu jalan yangmencacatkan pemandangan dan mencemarkan udara (Gambar 13.20hingga 13.22).230TERHAD


TERHADGAMBAR 13.20 GAMBAR 13.21Jalan Di Kawasan Komersial BandarManjalara, Kepong Tidak Disapu- 16 Oktober 2006Jalan Di Kawasan Perumahan Awam Sri Kota,Cheras Tidak Disapu- 13 Oktober 2006GAMBAR 13.22Jalan Di Tapak Pasar Malam Danau KotaTidak Disapu- 10 Oktober 2006vii. Lori terbuka bukan jenis compactor digunakan untuk mengangkutsampah menyebabkan air lecet tumpah ke jalan serta berbau busuk(Gambar 13.23).GAMBAR 13.23Air LecetLori Terbuka Dan Bukan Jenis Compactor Digunakan Untuk Memungut Sisa Pepejal Domestik Di Jalan75/26, Taman Sri Rampai Menyebabkan Air Lecet Tumpah Ke Jalan- 10 Oktober 2006Pada pandangan Audit, secara keseluruhannya, Syarikat Alam Flora Sdn. Bhd.tidak menguruskan sisa pepejal seperti mana yang ditetapkan dalamPerjanjian Pengurusan.13.4.6. Mengurus Dan Menyenggara Stesen Pemindahan Sisa PepejalDomestik, Taman Beringin, Jinjang Utara13.4.6.1. Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, DBKL telah membuat penilaianterhadap prestasi Alam Flora bagi tempoh bulan April hingga Jun 2006.Penilaian tersebut mendapati prestasi perkhidmatan syarikat tersebut adalahpada tahap yang kurang memuaskan. Semakan Audit terhadap minit mesyuarat231TERHAD


TERHADantara Jabatan Kejuruteraan Mekanikal (JKM) dengan Alam Flora pada bulanJun 2006 serta surat-surat teguran yang dikeluarkan oleh JKM kepada AlamFlora bagi tempoh tahun 2005 hingga 2006 mendapati Alam Flora tidakmengurus dan menyenggara stesen pemindahan sisa pepejal domestikmengikut syarat yang ditetapkan dalam kontrak. Berikut diberikan beberapacontohnya :-a. Peralatan dan logistik tidak disenggarakan dengan baik dan tiada sistempengasingan sampah mengakibatkan kerosakan compactor hopper yangmenjejaskan kerja pengurusan sisa pepejal. Keengganan Alam Floramenjalankan pembaikan hopper menyebabkan DBKL terpaksa membuatpembaikan sendiri dan kos pembaikan dicaj kepada syarikat berkenaan.Jumlah kos kerja pembaikan aset dan penggantian alat ganti yang terpaksadibiayai dahulu oleh DBKL ialah RM7.39 juta. DBKL telah mengambiltindakan untuk menahan bayaran kemajuan berjumlah RM2.69 juta dan jugamerampas Bon Pelaksanaan bernilai RM0.78 juta. Manakala bakinyaberjumlah RM3.92 juta perlu dijelaskan dalam tempoh 14 hari oleh AlamFlora. Bagaimanapun sehingga pengauditan dijalankan, syarikat tersebutmasih belum menjelaskan baki tersebut. Pada pandangan Audit, DBKLpatut mendapatkan kembali hutang tersebut melalui potongan secaraansuran daripada bayaran yuran pengurusan bulanan berhubungdengan pengurusan sisa pepejal.b. Lori kontena tidak disenggara dengan baik. Tayar-tayar lori tidak ditukar danboleh menyebabkan kemalangan. Safety stripe rosak tetapi tindakan tidakdiambil. Kontena semi trailer yang rosak terlalu lama juga masih belumdibaiki.c. Alam Flora tidak membersihkan kawasan persekitaran di mana kenderaansemi trailer ditempatkan.d. Jumlah sampah yang dimuatkan ke dalam kenderaan semi trailer untukdibawa ke pusat pelupusan melebihi had yang ditetapkan menyebabkankenderaan-kenderaan berkenaan sering kali mengalami kerosakan. Perkaraini kerap berlaku pada bulan Disember 2005.e. Berlaku keadaan di mana air lecet memasuki ke bilik persalinan dan tandasdi stesen pemindahan berkenaan.13.4.6.2. Semakan Audit selanjutnya terhadap baucar bayaran bagi bulanJanuari 2005 hingga bulan April 2006 mendapati sejumlah RM0.64 juta telahdikurangkan daripada tuntutan bayaran pengurusan berjumlah RM20.74 jutayang dikemukakan oleh Alam Flora. Ini adalah kerana syarikat tersebut gagalmenghantar sekurang-kurangnya 90% daripada jumlah (tan) sisa pepejaldomestik dari stesen pemindahan setiap hari ke pusat pelupusan, Bukit Tagar,Hulu Selangor seperti mana yang ditetapkan dalam syarat perjanjian. Jumlahyang dikurangkan tersebut juga termasuk tuntutan semula kos kerjapenyenggaraan aset berjumlah RM0.57 juta yang telah dibiayai dahulu olehDBKL.232TERHAD


TERHAD13.4.6.3. Syarikat Solid Waste Disposal Sdn. Berhad telah dilantikmenggantikan Alam Flora untuk mengurus dan menyenggara stesenpemindahan sisa pepejal domestik, Taman Beringin, Jinjang Utara (stesenpemindahan) mulai bulan Julai 2006. Jabatan Kejuruteraan Mekanikal telahmembuat penilaian terhadap prestasi Syarikat Solid Waste Disposal Sdn.Berhad bagi tempoh bulan Julai hingga September 2006. Penilaian tersebutmendapati prestasi kerja perkhidmatan syarikat berkenaan adalah pada tahapcemerlang. Semakan Audit terhadap baucar bayaran bagi bulan Julai hinggaNovember 2006 juga mendapati DBKL telah menjelaskan sepenuhnya setiaptuntutan yang dikemukakan oleh Syarikat Solid Waste Disposal Sdn. Berhadkerana ia berupaya menghantar sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah (tan)sisa pepejal domestik dari stesen pemindahan setiap hari ke pusat pelupusan,Bukit Tagar seperti mana yang ditetapkan dalam perjanjian. Lawatan Audit kestesen pemindahan pada bulan September 2006 mendapati perkara berikut :-a. Syarikat Solid Waste Disposal Sdn. Berhad telah menyelenggara rekod yanglengkap berhubung dengan operasi logistik dan laporan penggunaanloji/kenderaan. Syarikat juga mengawal kenderaan yang keluar-masuk kestesen berkenaan. Kenderaan berkenaan dikehendaki melalui weighingbridge untuk menentukan berat sisa pepejal yang dibawanya bagi tujuanpengesahan pembayaran.b. Sisa pepejal domestik dari lori telah dibuang dalam hopper yang mana iadimampatkan oleh compactor untuk ditolak masuk ke dalam kontena semitrailer. Bagi mengelakkan bau busuk dari sisa pepejal, system odor and dustcontrol digunakan di mana ia dapat menyembur deodorizer spray ke arahsisa pepejal yang dikeluarkan dari lori. Di stesen ini juga ditempatkan pekerjauntuk memantau dan mengawasi jenis sampah yang diturunkan dari loripengangkutan. Jika terdapat sisa pepejal jenis pukal seperti tayar, batu dansebagainya, pemandu berkenaan tidak dibenarkan menurunkan muatannya.Ini bagi mengelakkan compactor dari mengalami kerosakan. Gambar berikutmenunjukkan aktiviti di stesen pemindahan, Taman Beringin, Jinjang Utara :-GAMBAR 13.24AKTIVITI DI STESEN PEMINDAHAN, TAMAN BERINGIN, JINJANG UTARALokasi Compactor Di Mana Sisa PepejalDomestik Akan Dimampatkan Sebelum DitolakMasuk Ke Dalam Kontena Semi TrailerPekerja Akan Memastikan Hanya Sisa DomestikDibuang Ke Dalam Hopper233TERHAD


TERHAD13.4.7. Pengurusan Pusat Pelupusan Sisa Pepejal Domestik Di Bukit Tagar,Hulu SelangorPusat pelupusan sisa pepejal domestik di Bukit Tagar, Hulu Selangor (pusatpelupusan) yang diuruskan oleh Syarikat KUB Berjaya Enviro Sdn. Bhd. beroperasimulai bulan April 2005. Advance cell yang dibina telah dilengkapi dengan saluranpaip gas dan paip air untuk mengalirkan air lecet ke kolam takungan lecet. Di kolamini, air lecet dirawat melalui 3 kaedah iaitu menggunakan bakteria, bahan kimia danpokok. Lawatan Audit ke pusat pelupusan pada bulan September 2006 mendapatisyarikat ini telah menyelenggara rekod pendaftaran kenderaan untuk memastikanhanya kenderaan yang berdaftar dibenarkan masuk ke tapak ini. Bagi merekodkanmaklumat seperti butiran kenderaan, tarikh, masa dan berat sisa pepejal diterima,setiap kenderaan semi trailer yang mengangkut sisa pepejal domestik dari stesenpemindahan perlu melalui weighing bridge di advance cell. Maklumat tersebutadalah diperlukan untuk menyokong bayaran yang akan dibuat oleh DBKL kepadasyarikat berkenaan. Gambar berikut menunjukkan pusat pelupusan di Bukit Tagar,Hulu Selangor, Selangor :-GAMBAR 13.25TAPAK PELUPUSAN DI BUKIT TAGAR, HULU SELANGOR, SELANGORAdvance Cell Yang Dilengkapi Dengan SaluranPaip Gas Dan Paip Air LecetLokasi Rawatan Air Lecet13.4.8. Bayaran Kepada Kontraktor13.4.8.1. Mulai bulan Mac 2002, tapak pelupusan di Taman Beringin, JinjangUtara tidak lagi digunakan untuk melupuskan sisa pepejal domestik dan diikutioleh sisa pukal/sampah kebun mulai bulan Mac 2006. Ekoran daripada itu,semua sisa pepejal domestik yang dipungut oleh Alam Flora telah dihantar kestesen pemindahan sisa pepejal domestik, Taman Beringin, Jinjang Utara dankemudiannya dilupuskan di pusat pelupusan, Bukit Tagar, Hulu Selangor. Sisapukal/sampah kebun pula dihantar ke tapak pelupusan, Dengkil, Sepang.Sungguhpun Alam Flora tidak lagi menguruskan tapak pelupusan di TamanBeringin, Jinjang Utara, namun bayaran kepada syarikat ini masih mengikutkadar yang ditetapkan dalam Perjanjian Pengurusan iaitu RM9.25 jutasebulan yang meliputi kerja pungutan, pembersihan dan juga pelupusansisa pepejal di Taman Beringin, Jinjang Utara. Bagaimanapun selepasteguran Audit, DBKL telah mengambil tindakan untuk mengurangkan bayaranyuran pengurusan kepada Alam Flora iaitu daripada RM9.25 juta setiap bulankepada RM8.85 juta setiap bulan mulai tahun 2007.234TERHAD


TERHAD13.4.8.2. Semakan Audit selanjutnya mendapati bayaran yang dibuat kepadaSyarikat Solid Waste Disposal Sdn. Berhad dan Tetuan KUB Berjaya EnviroSdn. Bhd. adalah teratur. Pembayaran yang dibuat telah disokong denganmaklumat yang lengkap.13.4.9. Pemantauan13.4.9.1. Pemantauan Terhadap Urusan Pungutan Dan Pembersihan SisaPepejala. Unit Kawal Selia/Penguatkuasaan Dan Pengurusan Zon telah mengadakanrondaan, mengambil tindakan terhadap aduan, mengeluarkan Notice ToCorrect (NTC) kepada Alam Flora serta mengenakan denda. Semakan Auditmendapati perkara berikut :-i. Mengikut prosedur kerja DBKL, sekiranya Alam Flora mengambiltindakan terhadap NTC dalam masa 24 jam, DBKL akan mengenakandenda sebanyak 15% dari kos kerja yang tidak diuruskan dengan baik.Sebaliknya, denda yang dikenakan ialah mengikut formula (bilangan haritindakan tidak diambil x 115% dari kos kerja yang terlibat). Bagimemudahkan Merinyu membuat pengiraan denda, DBKL telahmenyediakan satu Jadual Pemotongan Denda untuk rujukan. Pihak Audittelah menyemak 863 sampel NTC yang melibatkan 6 zon bagi bulantertentu untuk menentukan ketepatan denda yang dikenakan. Butirannyaadalah seperti di jadual berikut :-ZONJADUAL 13.8SAMPEL NOTICE TO CORRECT (NTC) YANG DISEMAKKAWASAN PARLIMENSAMPEL NTC(BULAN)BILANGANNTC YANGDISEMAK1 Bukit Bintang Mac 2006 1812 Lembah Pantai Dan Segambut April 2006 1723 Kepong Dan Batu Disember 2005 994 Wangsa Maju Dan Setiawangsa Mei 2006 1705 Cheras Dan Titiwangsa November 2005 1366 Bandar Tun Razak Dan Seputih Oktober 2005 105JUMLAH 863ii. Semakan Audit mendapati jumlah denda yang dikenakan tidak mengikutkadar yang ditetapkan dalam Jadual Pemotongan Denda. Denda yangdikenakan adalah atas kadar 15% sahaja atau kurang daripadanyasungguhpun Alam Flora hanya mengambil tindakan terhadap NTC yangditerimanya selepas 24 jam. Keadaan ini berlaku disebabkan oleh suratarahan tidak dikeluarkan kepada Merinyu supaya mematuhi JadualPemotongan Denda. Mengikut maklum balas daripada Merinyu,pengiraan denda bagi setiap NTC adalah dibuat mengikut budi bicara.235TERHAD


TERHADSelain itu, laporan yang dijanakan melalui sistem DBKL hanyamenunjukkan tarikh NTC dikeluarkan tetapi tarikh Alam Flora mengambiltindakan terhadap NTC tidak dinyatakan. Pada pandangan Audit, bagitujuan keseragaman dalam pengenaan denda dan mengelakkanberlakunya penyelewengan, adalah disyorkan DBKL memastikanMerinyu menggunakan Jadual Pemotongan Denda. Laporan yangdijanakan melalui sistem perlu menunjukkan tarikh tindakan diambiloleh Alam Flora terhadap sesuatu NTC yang dikeluarkan oleh DBKL.iii. Mengikut Piagam Pelanggan, setiap aduan yang diterima daripada orangawam perlu diambil tindakan dalam tempoh satu hari dari tarikh aduanditerima. Semakan Audit terhadap 504 borang siasatan untuk kes aduanyang diterima bagi tempoh bulan Oktober hingga Disember 2005 sertabulan Mei dan Jun 2006 mendapati kecuali aduan yang diterima melaluiakhbar, kelewatan siasatan oleh Unit Kawal Selia/PenguatkuasaanDan Pengurusan Zon, DBKL terhadap 328 kes aduan yang diterimaialah antara 3 hingga 149 hari. Mengikut maklum balas daripada pihakDBKL, kelewatan tersebut berlaku disebabkan oleh kekurangankakitangan di unit tersebut dan kakitangan yang sama turut terlibatdengan tugas rondaan harian. Kedudukan penyiasatan kes aduan adalahseperti di jadual berikut :-JADUAL 13.9KELEWATAN SIASATAN KES ADUAN BAGI TEMPOH BULANOKTOBER HINGGA DISEMBER 2005 SERTA BULAN MEI DAN JUN 2006BORANGKELEWATAN SIASATANSUMBER ADUANYANGBILANGANDISEMAKHARIADUANTelefon/Pusat Aduan Kuala Lumpur 309 3 hingga 27 hari 159Surat/Pejabat Cawangan 151 3 hingga 79 hari 144E-mail/E-Aduan 18 4 hingga 149 hari 16Bersemuka 10 4 hingga 27 hari 9JUMLAH 488 328iv. Semakan Audit selanjutnya mendapati tarikh aduan diterima, tarikhsiasatan dan tarikh tindakan susulan sehingga selesai telah direkodkanoleh Merinyu dalam Borang “Laporan Siasatan Aduan Awam”. Borang inidisimpan dalam fail yang berasingan mengikut sumber aduan diterimaoleh pegawai yang bertanggungjawab di Pusat Pengumpulan Aduan.Bagaimanapun, satu rekod yang dilengkapkan dengan maklumattersebut tidak diselenggara sungguhpun rekod ini adalah pentingbagi memudahkan Bahagian Kawalan Pembersihan Bandarmemantau dan memastikan semua aduan diselesaikan oleh UnitKawal Selia/Penguatkuasaan Dan Pengurusan Zon dalam tempohmasa 24 jam.236TERHAD


TERHADb. Jabatan Seni Taman Dan Kawalan Pembersihan Bandar telah mengadakanMesyuarat Penilaian Prestasi Perkhidmatan oleh Alam Flora secara bulananuntuk membincangkan prestasi perkhidmatan Alam Flora. Mesyuarat inidipengerusikan oleh Pengarah/Timbalan Pengarah, Jabatan Seni Tamandan Kawalan Pembersihan Bandar dan ahli-ahlinya terdiri dari pegawai danMerinyu, Jabatan Seni Taman Dan Kawalan Pembersihan Bandar; wakil dariJabatan Pembangunan Dan Pengurusan Peniaga Kecil; JabatanKeselamatan Dan Penguatkuasaan; Jabatan Pengurusan Perumahan;Pejabat Cawangan DBKL dan Alam Flora.c. Bahagian Kawalan Pembersihan Bandar telah menyediakan LaporanTahunan Prestasi Perkhidmatan Alam Flora bagi tujuan pertimbanganlanjutan tempoh perjanjian.13.4.9.2. Pemantauan Terhadap Pengurusan Stesen Pemindahan, TamanBeringin Dan Pusat Pelupusan, Bukit TagarBahagian Teknologi Sisa Pepejal telah memantau dengan baik kerja SyarikatSolid Waste Disposal Sdn. Berhad yang menguruskan stesen pemindahan danTetuan KUB Berjaya Enviro Sdn. Bhd. yang mengendalikan pusat pelupusan.Kedua-dua syarikat berkenaan telah mengemukakan laporan bulanan mengenaiaktiviti masing-masing bagi membolehkan DBKL menentukan bayaran yangsepatutnya dibuat kepada syarikat-syarikat tersebut.13.4.10. Penilaian Impak Daripada Penswastaan Pengurusan Sisa PepejalTidak ada sebarang penilaian dijalankan oleh mana-mana pihak untuk menentukansejauh mana pencapaian dari segi kewangan dan tahap kebersihan di kawasanWilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebelum dan selepas penswastaan pengurusansisa pepejal dilaksanakan. Tanpa penilaian tersebut, pihak Audit tidak dapatmenentukan sama ada usaha Kerajaan menswastakan aktiviti pengurusansisa pepejal dengan tujuan untuk mengurangkan beban kewangan Kerajaandan pentadbiran Kerajaan serta meningkatkan kecekapan pengurusan sisapepejal telah tercapai.13.5. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT13.5.1. Bagi memastikan Kuala Lumpur mencapai status sebuah bandar rayayang bertaraf dunia, salah satu aspek yang perlu dititikberatkan ialah kebersihanpersekitarannya. Sehubungan ini, pengurusan sisa pepejal di sekitar kawasanWilayah Persekutuan Kuala Lumpur oleh Alam Flora perlu dipertingkatkan.13.5.2. Bagi membolehkan Kerajaan Persekutuan meletakkan pengurusan sisapepejal di bawah tanggungjawabnya dan juga untuk tujuan memuktamadkanperjanjian konsesi seluruh negara (National Privatisation Concession Agreement),Kerajaan perlu mempercepatkan usaha agar Rang Undang-undang berkaitandisedia dan dibentangkan di Parlimen.237TERHAD


TERHAD13.5.3. Penukaran hak milik terhadap 28 kenderaan bernilai RM9.53 juta yangtelah diserahkan kepada Alam Flora perlu disegerakan bagi mengelakkan DBKLdari menanggung sebarang risiko sekiranya berlaku kecurian kenderaan dankemalangan.13.5.4. DBKL perlu mendapatkan semula baki kos kerja pembaikan aset dan alatganti berjumlah RM3.92 juta daripada Alam Flora dengan membuat potongansecara ansuran daripada bayaran yuran pengurusan bulanan.13.5.5. DBKL perlu memastikan tindakan terhadap aduan diselesaikan dalamtempoh satu hari. Bagi tujuan ini, rekod yang lengkap dengan tarikh aduan diterima,tarikh siasatan dan tarikh susulan sehingga selesai perlu diselenggarakan.13.5.6. Unit Perancang Ekonomi dengan kerjasama pihak DBKL patutmenjalankan kajian impak terhadap penswastaan pengurusan sisa pepejal sebelumprogram ini diperluaskan ke negeri-negeri lain.238TERHAD


TERHADKEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN14. PERBADANAN PUTRAJAYA- PENSWASTAAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL14.1. LATAR BELAKANG14.1.1. Putrajaya didiami pada awal tahun 1999 sama ada oleh penduduk bagirumah kediaman, ruang pejabat atau kawasan perniagaan. Kawasan pentadbiranPerbadanan Putrajaya meliputi keluasan 5,000 hektar dan jumlah penduduk padatahun 2006 adalah seramai 49,540 orang. Berdasarkan Akta Perbadanan Putrajaya1995, Perbadanan Putrajaya (Perbadanan) merupakan sebuah Badan Berkanunyang telah digazet sebagai Local Planning Authority And The Land AdministratorFor The Area – Putrajaya.14.1.2. Pada bulan September 1995, Kerajaan telah memutuskan supayapengurusan sisa pepejal seluruh negara diswastakan kepada 4 konsortiummengikut wilayah/kawasan. Penswastaan pengurusan sisa pepejal di KawasanTengah dan Timur telah ditawarkan kepada sebuah konsortium. HICOM Bhd. yangmengetuai konsortium ini memegang 40% ekuiti manakala yang lain ialahPembinaan Jayabumi, Sarawak (20%), Kumpulan Jetson Bhd. (20%) dan KerajaanNegeri Selangor, Pahang, Terengganu dan Kelantan (setiap negeri 5%). Konsortiumini kemudiannya mewujudkan syarikat Alam Flora Sdn. Bhd. untuk menguruskansisa pepejal. Selaras dengan keputusan Kerajaan tersebut, pengurusan sisa pepejaldi kawasan Putrajaya yang terletak di Kawasan Tengah telah diserahkan kepadasyarikat Alam Flora Sdn. Bhd. (Alam Flora).14.2. OBJEKTIF PENGAUDITANPengauditan ini dijalankan untuk menentukan sama ada pengurusan sisa pepejal telahdilaksanakan dengan cekap, teratur, berkesan serta mencapai matlamat penswastaan.14.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITANPengauditan ini dijalankan dengan menyemak fail, rekod dan dokumen berkaitan bagitempoh tahun 2004 hingga 2006 di pejabat Perbadanan. Lawatan fizikal ke beberapalokasi meliputi kawasan perumahan, pejabat Kerajaan, pasar, tapak haram (illegaldumping) dan rumah sampah telah dibuat. Temu bual dengan penghuni telah diadakan.Soal selidik telah juga dihantar kepada penghuni-penghuni rumah di 9 lokasi.14.4. PENEMUAN AUDITPengauditan yang dijalankan antara bulan September hingga Disember 2006 meliputiperancangan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap penswastaan pengurusan sisapepejal mendapati perkara berikut :-239TERHAD


TERHAD14.4.1. Pengurusan Aktiviti14.4.1.1. Perbadanan Putrajaya telah mewujudkan Bahagian KawalanKebersihan Bandaraya di bawah Jabatan Perkhidmatan Bandar untuk mengawalselia kerja pengurusan sisa pepejal oleh Alam Flora. Bahagian ini diketuai olehEncik Jamal Nasir Bin Ali, Timbalan Pengarah Gred J52 dan dibantu oleh 2Timbalan Pengarah Gred J48/U48 masing-masingnya mengetuai UnitKebersihan dan Unit Kesihatan. Salah satu unit kecil di bawah Unit Kebersihanyang dikenali sebagai Unit Kebersihan Dan Perkhidmatan Khas adalahbertanggungjawab secara langsung dalam memantau kerja pengurusan sisapepejal.14.4.1.2. Unit Kebersihan Dan Perkhidmatan Khas diketuai oleh Encik WanSabaruddin bin Wan Ahmad, Pegawai Tadbir Gred N41 dan dibantu olehseramai 12 orang kakitangan sokongan yang lain. Carta berikut menunjukkanstruktur organisasi Unit Kebersihan, Bahagian Kawalan Kebersihan Bandaraya,Jabatan Perkhidmatan Bandar, Perbadanan Putrajaya :-CARTA 14.1STRUKTUR ORGANISASI UNIT KEBERSIHAN, BAHAGIANKAWALAN KEBERSIHAN BANDARAYA, PERBADANAN PUTRAJAYA- KEDUDUKAN PADA 31 DISEMBER 2006Timbalan Pengarah(Gred J52)Jamal Nasir Bin AliUnit Kebersihan(Gred J48)Zainal Bin A. GaniUnit Kebersihan Dan Perkhidmatan Khas(Gred N41)Wan Sabaruddin Bin Wan AhmadPenolong Pegawai Tadbir(Gred N32)Pembantu Teknik (Awam)(Gred J36)Pembantu Tadbir(Gred N22)(Kosong)Juruteknik (Awam)(Gred J17)Pembantu Tadbir(Gred N17)Pembantu Tadbir(Gred N17)Pembantu Tadbir(Gred N17)Juruteknik (Awam)(Gred J17)Pekerja Rendah Am(Gred R1)Pekerja Rendah Am(Gred R1)Pekerja Rendah Am(Gred R1)Pekerja Rendah Am(Gred R1)14.4.1.3. Fungsi utama Unit Kebersihan Dan Perkhidmatan Khas adalahseperti berikut :-a. Mengurus, mentadbir dan menyelia kontrak pengurusan sisa pepejal, kerjakerjapembersihan dan pencucian jalan-jalan awam dan sistem perparitan240TERHAD


TERHADseperti gully/lateral drains, sump dan gross pollutant trap (GPT) di kawasanPutrajaya yang dijalankan oleh kontraktor yang dilantik.b. Menyelia dan memantau prestasi kontraktor dengan memastikan kerjapengurusan sisa pepejal, pembersihan jalan dan sistem perparitandilaksanakan selaras dengan skop kerja dan syarat-syarat kontrak sertamenyemak dan mengkaji semula kontrak pengurusan sisa pepejal dari segikandungan klausa kontrak, skop kerja dan kadar harga.c. Membuat pemantauan dan pengesahan terhadap setiap kerja yangdijalankan oleh kontraktor dan membuat pembayaran selaras denganspesifikasi dan syarat kontrak serta undang-undang kecil Perbadanan.d. Menjalankan tanggungjawab sebagai Urusetia Jawatankuasa KebersihanPutrajaya dan mengambil tindakan susulan hasil dari keputusan MesyuaratJawatankuasa berkenaan.14.4.1.4. Pada tahun 2004 dan 2005, didapati 3 pegawai dari BahagianKawalan Kebersihan Bandaraya telah menghadiri kursus. Seorang pegawaitelah mengadakan lawatan sambil belajar mengenai solid waste management diBangkok, Thailand pada tahun 2004. Bagi tahun 2005, seorang pegawaimengadakan lawatan sambil belajar mengenai waste minimisation di Australiadan seorang pegawai lagi menghadiri kursus mengenai solid wastemanagement anjuran Japan International Corporation Agency. Pada tahun 2006,27 kursus/seminar telah diadakan. Ia termasuk juga taklimat erosion andsediment control plan serta kesejahteraan persekitaran dan perancanganbandar.Pada pandangan Audit, Perbadanan telah mewujudkan struktur organisasiyang jelas untuk mengawal selia prestasi kerja Alam Flora. Lawatan sambilbelajar dan kursus yang dihadiri oleh pegawai berkenaan adalah bersesuaiandengan tugas mereka.14.4.2. Peruntukan Dan PerbelanjaanPerbadanan tidak menyediakan peruntukan khusus untuk aktiviti pengurusan sisapepejal. Perbelanjaan mengenainya dikenakan kepada peruntukanpenyelenggaraan bandar Putrajaya. Bagi tempoh tahun 2004 hingga 2006, sejumlahRM56.50 juta daripada peruntukan berjumlah RM76.93 juta yang diluluskan telahdibelanjakan. Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 14.1PERUNTUKAN DAN PERBELANJAAN BAGI TEMPOH TAHUN 2004 HINGGA 2006TAHUNPERUNTUKAN(RM Juta)PERBELANJAAN(RM Juta)2004 20.67 20.502005 20.17 17.592006 36.09 18.41JUMLAH 76.93 56.50241TERHAD


TERHAD14.4.3. Kaedah Pelaksanaan- Pelantikan Alam Floraa. Perjanjian Pengurusan antara Perbadanan Putrajaya dan Alam Flora telahditandatangani pada bulan Mei 1999. Perjanjian ini akan ditamatkan padahari perjanjian konsesi seluruh negara (National Privatisation ConcessionAgreement) berkuat kuasa atau setelah notis penamatan perjanjian dalamtempoh 30 hari dikeluarkan oleh Perbadanan mengikut mana yangterdahulu.b. Didapati Perbadanan telah membuat tinjauan terhadap kadar bayaranpengurusan dan pembersihan sisa pepejal di beberapa Pihak BerkuasaTempatan iaitu Majlis Perbandaran Shah Alam, Majlis Perbandaran PetalingJaya dan Majlis Perbandaran Kajang sebagai panduan untuk menetapkankadar bayaran kepada Alam Flora. Bayaran pungutan dan pembersihan sisapepejal kepada Alam Flora adalah berdasarkan kadar yang ditetapkan bagisetiap jenis aktiviti yang telah dilaksanakan olehnya. Butirannya adalahseperti di jadual berikut :-JENIS AKTIVITIPremis KediamanJADUAL 14.2BAYARAN UNTUK PENGURUSAN SISA PEPEJALJENIS/SAIZ BIN120Litre Mobile GarageBin (MGB)KADAROPSYEN 1* OPSYEN 1A *RM1.02/bin/pickupRM1.00/bin/pickupKedai (kurang dari 3 tingkat) 240Litre MGB RM2.04/bin/pickup RM2.00/bin/pickupBangunan Komersial DanPejabat, Institusi, ApartmenDan Kondominium• 660/770/1100 LitreMGB• 8m3/10m3/15m3/StationaryCompactor• RM5.91/RM6.83/RM9.69/bin/pickup• RM264.02/RM280.02/RM296.03/bin/pickupIllegal Dumping Tidak Berkenaan RM65.00/pickupSampah Pukal Tidak Berkenaan RM50.00/collectionSampah Kebun Tidak Berkenaan RM50.00/collection• RM5.80/RM6.70/RM9.50/bin/pickup• RM260/RM276/RM292/bin/pickupPembersihan Jalan Tidak Berkenaan RM43.66/kerb km/ service RM43.50/kerb km/servicePembersihan Sump(Longkang Bertutup)PembersihanGully(Longkang Kecil AntaraKerb)/Lateral DrainsTidak Berkenaan RM79.77/sump/service RM79.50/sump/serviceTidak Berkenaan RM1.50/gully/service RM1.50/gully/servicePembersihan GrossPollutant Trap( GPT) - Pelbagai Jenis &Incoming DrainsTidak BerkenaanRM642.47/RM428/RM321.74/RM256.39/GPT/serviceRM629/RM419/RM315/RM251/GPT/serviceNota :- Opsyen 1 - Kadar Ini Dikenakan Apabila Alam Flora Tidak Diberi Pengecualian Cukai Atas PembelianKenderaan Dan Peralatan. Sekiranya Pengecualian Cukai Diberi, Kadar Yang Dikenakan PerluMengikut Opsyen 1Ac. Bagi membiayai kos pelupusan sisa pepejal, Alam Flora akan membuatbayaran (tipping fee) terlebih dahulu kepada operator tapak pelupusan sisapepejal dan kemudiannya menuntut balik jumlah terlibat daripadaPerbadanan.242TERHAD


TERHAD14.4.4. Syarat PerjanjianPerjanjian yang ditandatangani antara lainnya menetapkan beberapa perkaraseperti berikut :-14.4.4.1. Alam Flora perlu menyediakan tong sampah bagi premis kediamandan komersial dan tong ini akan diganti setiap 5 tahun.14.4.4.2. Pengurusan sisa pepejal yang perlu dilaksanakan oleh Alam Floraadalah meliputi aktiviti utama dan aktiviti sokongan seperti di jadual berikut :-AKTIVITIJADUAL 14.3AKTIVITI ALAM FLORAJENIS TUGASPemungutan dan pelupusan sisa pepejal.Aktiviti UtamaPenyelenggaraan tong sampah bagi kegunaan awam, pusat tong sampah danlokasi kutipan sampah.Menjalankan aktiviti kitar semula terhadap bahan-bahan yang boleh di kitar semuladi sekolah, Jabatan Kerajaan dan Pusat Pengajian Tinggi.Aktiviti SokonganPembersihan jalan (Menyapu jalan termasuk mengutip sampah sarap di sebelahkerb dan pungutan sisa pepejal dari tong sampah yang diletakkan antara kerb danpokok renek)Pembersihan sump/perangkap sampah.Pembersihan gully/lateral drains.14.4.4.3. Jenis sisa pepejal adalah meliputi sisa pepejal domestik, sisa pukaldan sampah kebun. Sisa pepejal dipungut daripada rumah, kedai, pejabat,sekolah, pasar, gerai makan, rumah sampah dan tapak illegal dumping. Sisapepejal domestik yang dipungut akan dihantar ke tapak pelupusan di Air Itam,Puchong, Selangor atau Sungai Sedu, Kuala Langat. Manakala sisa pukal dansampah kebun dihantar ke tapak pelupusan di Dengkil, Sepang.14.4.4.4. Alam Flora perlu melaksanakan aktiviti pengurusan sisa pepejalmengikut jadual yang ditetapkan seperti berikut :-JADUAL 14.4JADUAL PELAKSANAANJENIS DAN SKOP AKTIVITIKEKERAPANA. Pungutan Sisa Pepejali. Premis Kediamanii. Flat Dan Kondominium (Mobile Garbage Bin Di PusatPungutan)iii. Premis Komersialiv. Sekolah, Institusi Dan Pejabat Kerajaanv. Pasar Dan Pusat Penjajavi. Stationary Compactor3 kali seminggu (tidak termasuk Hari Ahad)6 kali seminggu (tidak termasuk Hari Ahad)6 kali seminggu (tidak termasuk Hari Ahad)6 kali seminggu (tidak termasuk Hari Ahad)7 kali semingguSekurang-kurangnya 2 kali seminggu243TERHAD


TERHADJENIS DAN SKOP AKTIVITIKEKERAPANB. Menyapu JalanMenyapu Jalan Termasuk Mengutip Sampah Sarap DiSebelah Kerb Dan Pungutan Sisa Pepejal Dari TongSampah Yang Diletakkan Antara Kerb Dan Pokok Renek6 kali seminggu (tidak termasuk Hari Ahad)C. Pembersihani. Pembersihan Sumpii.iii.Pembersihan Gully/Lateral DrainsPembersihan Gross Pollutant Trap Dan IncommingDrainsDibuat atas permintaan Perbadanan14.4.4.5. Perbadanan akan mengeluarkan Notis To Correct (NTC) kepadaAlam Flora untuk memperbaiki kerja yang tidak memuaskan. Sekiranya AlamFlora gagal melaksanakan tugasnya, Perbadanan boleh melantik pihak lainuntuk menyelesaikan tugas itu dan kos terlibat akan ditolak daripada bayaranpengurusannya. Selain itu, kontrak boleh ditamatkan sekiranya Alam Flora gagalmengambil tindakan pembaikan terhadap 3 NTC dikeluarkan dalam tempoh satutahun.14.4.4.6. Semua pembayaran perlu dibuat kepada Alam Flora dalam tempoh30 hari dari tarikh penerimaan invois yang lengkap dan tepat.Pada pandangan Audit, bagi menjamin kepentingan Perbadanan, perjanjiantersebut juga perlu mempunyai peruntukan yang menghendaki Alam Floramengemukakan Bon Pelaksanaan.14.4.5. Pungutan Dan Pembersihan Sisa Pepejal14.4.5.1. Mengikut Laporan Tahunan yang disediakan oleh Perbadanan,jumlah kutipan sisa pepejal mengikut berat dari bulan Mei 1999 hingga Jun 2006adalah 55,364 tan. Bagi menilai prestasi kerja Alam Flora dalam urusanpungutan dan pembersihan sisa pepejal, semakan Audit telah dijalankanterhadap beberapa perkara seperti berikut :-a. Berdasarkan Laporan Tahunan bagi tahun 2004, 2005 dan 2006 yangdisediakan oleh Perbadanan, didapati 33 aduan telah diterima pada tahun2004 dan berkurangan kepada 24 aduan pada tahun 2005 serta 18 aduanpada tahun 2006. Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-JENIS ADUANJADUAL 14.5JENIS ADUAN YANG DITERIMATAHUN2004BILANGAN ADUANTAHUN2005TAHUN2006Pungutan Sampah Berjadual 13 15 12Sampah Berselerak Di Tempat Awam 7 1 -Longkang Tersumbat 4 1 1244TERHAD


TERHADJENIS ADUANTAHUN2004BILANGAN ADUANTAHUN2005Kebersihan Jalan Raya/Kawasan Persendirian 4 3 4Tong Sampah Rosak/Hilang - - 1Lain-lain Perkhidmatan Syarikat Alam Flora 5 4 -TAHUN2006JUMLAH 33 24 18b. Mengikut maklum balas daripada pihak Perbadanan, tiada Notice To Correctdikeluarkan kepada Alam Flora sejak pelantikannya untuk menguruskan sisapepejal. Semakan Audit selanjutnya mendapati Perbadanan telah membuatperakuan pada 4 Ogos 2005 bahawa Alam Flora yang menjalankan operasisisa pepejal sejak bulan Mei 1999 telah menunjukkan mutu perkhidmatanyang baik.14.4.5.2. Pihak Audit telah mengedarkan soal selidik untuk mendapat maklumbalas daripada penghuni rumah bagi menilai prestasi Alam Flora dari beberapaaspek seperti pungutan sampah mengikut jadual; tong sampah disediakan; loricompactor digunakan untuk mengangkut sisa pepejal domestik dan keadaanyang bersih di persekitaran kediaman. Berdasarkan soal selidik yang diterimadaripada beberapa penduduk di 9 lokasi, didapati prestasi Alam Flora adalahmemuaskan.14.4.5.3. Pihak Audit telah membuat lawatan ke beberapa kawasan dalambulan Oktober dan November 2006 untuk menilai tahap kerja pungutan danpembersihan sisa pepejal oleh Alam Flora. Lokasi yang dilawati ialah kawasankediaman di Presint 8, 9 serta 11, pasar, rumah sampah dan pejabat Kerajaan diPresint 1. Temu bual dengan penghuni rumah telah juga diadakan. Adalahdidapati prestasi kerja Alam Flora adalah memuaskan. Contohnya adalah sepertiberikut :-a. Sisa pepejal domestik telah dikutip dan tong-tong sampah diletakkan semuladengan teratur (Gambar 14.1 dan 14.2).GAMBAR 14.1 GAMBAR 14.2Tong-Tong Sampah Diletakkan Semula DenganTeratur Selepas Sisa Pepejal Dipungut- Jalan P9D/3, Presint 9 (23 November 2006)Rumah Sampah Yang Bersih- Parcel D, Presint 1, Pejabat Kerajaan(9 Oktober 2006)245TERHAD


TERHADb. Longkang yang tidak dipenuhi sampah atau tersumbat (Gambar 14.3).GAMBAR 14.3Longkang Yang Bersih- Berdekatan Lebuh Raya Ke Kuala Lumpur(23 November 2006)c. Keadaan jalan yang telah disapu bersih menunjukkan pemandangan yangceria (Gambar 14.4 dan 14.5).GAMBAR 14.4 GAMBAR 14.5Keadaan Jalan Yang Bersih- Jalan P8A/5, Presint 8 (9 Oktober 2006)Keadaan Jalan Yang Bersih- Jalan P8D, Presint 8 (9 Oktober 2006)d. Lori compactor digunakan untuk mengangkut sampah (Gambar 14.6 dan14.7).GAMBAR 14.6 GAMBAR 14.7Jalan P8D, Presint 8- Lori Compactor Digunakan Untuk Memungut Sampah (9 Oktober 2006)e. Pada pandangan Audit, prestasi kerja Alam Flora di Putrajaya secarakeseluruhannya adalah memuaskan. Beberapa faktor seperti berikuttelah menyumbang kepada pencapaian prestasinya :-i. Putrajaya masih dalam proses pembangunan. Keluasan kawasan danbilangan penduduk yang masih kecil memudahkan kerja pungutan danpembersihan sisa pepejal.246TERHAD


TERHADii. Kebanyakan bangunan di Putrajaya adalah rumah kediaman dan pejabatKerajaan. Sehubungan ini, tugas pungutan dan pembersihan sisa pepejaldi Putrajaya lebih mudah diuruskan berbanding dengan WilayahPersekutuan Kuala Lumpur yang pesat membangun dengan restoran,pasar dan pusat penjaja di mana pembuangan sampah berselerak danpembuangan sisa pepejal domestik ke dalam longkang sudah menjadisatu kebiasaan.iii. Kebanyakan penghuni di Putrajaya adalah kakitangan Kerajaan yangpada umumnya lebih peka terhadap kepentingan menjaga kebersihanpersekitaran. Terdapat penghuni meletak sisa pepejal dalam beg plastikyang berlainan bagi mengasingkan sisa pepejal yang boleh dikitarsemula. Ini dapat memudahkan kerja pungutan dan pelupusan sisapepejal. Contohnya seperti di gambar berikut :-GAMBAR 14.8Jalan P8B/5, Presint 8- Sampah Dibuang Dalam BegPlastik Berasingan MengikutJenis(9 Oktober 2006)iv. Bagi menggalakkan penghuni mengambil bahagian dalam program kitarsemula yang mana dapat memudahkan tugas pengurusan sisa pepejal,Perbadanan telah menyediakan kemudahan seperti berikut bagimembolehkan mereka mengasingkan sisa pepejal yang boleh dikitarsemula seperti kaca, kertas, plastik dan logam :-• Membekalkan setiap rumah 2 jenis bio degradable recycling bag dimana salah satu beg adalah khas untuk kaca.• Menyediakan sangkar di kawasan pangsapuri untuk membuangbahan kitar semula (Gambar 14.9).• Menyediakan tong untuk bahan kitar semula di kawasan PejabatKerajaan (Gambar 14.10).GAMBAR 14.9 GAMBAR 14.10Fasa 4C, Presint 8, Blok D- Sangkar Di Pangsapuri (12 Januari 2007)Tong Di Kawasan Pejabat Kerajaan(12 Januari 2007)247TERHAD


TERHAD14.4.6. Bayaran Kepada Alam Flora14.4.6.1. Perbadanan membuat bayaran kepada Alam Flora atas kerjapungutan dan pembersihan sisa pepejal. Selain itu, Alam Flora juga menuntutbayaran tipping fee yang didahulukan olehnya kepada operator tapak pelupusansisa pepejal. Semakan Audit mendapati pembayaran yang telah dibuat olehPerbadanan disokong dengan inbois, resit/Monthly Sales Details Report ByCustomer dan penyata ringkasan tuntutan yang disediakan oleh PembantuTadbir, disahkan oleh Penolong Pengarah dan diluluskan bayaran olehPengarah, Bahagian Kawalan Kebersihan Bandaraya, Jabatan PerkhidmatanBandar.14.4.6.2. Mengikut syarat perjanjian, semua bayaran perlu dibuat kepada AlamFlora dalam tempoh 30 hari dari tarikh penerimaan inbois yang lengkap dantepat. Namun demikian, semakan Audit terhadap bayaran yang dibuat antarabulan Januari 2005 hingga Jun 2006 mendapati kelewatan pembayaran antara 6hingga 86 hari telah berlaku. Semakan Audit selanjutnya mendapati kelewatanini berpunca daripada masa yang terlalu panjang diambil di peringkatpenyediaan Sijil Pembayaran iaitu antara 19 hingga 94 hari. Selepas teguranAudit, Perbadanan telah menetapkan norma masa bagi setiap peringkatpemprosesan bayaran iaitu Sijil Pembayaran disediakan dalam tempoh masa 14hari dari tarikh inbois diterima, 4 hari untuk semakan dan kelulusan olehTimbalan Pengarah (Kawalan Kebersihan Bandaraya) dan PengarahPerkhidmatan Bandar serta 12 hari diperuntukkan bagi pemprosesan bayaran diBahagian Kewangan.14.4.6.3. Bagi memperolehi bio degradable recycling bag untuk tujuanProgram Kitar Semula, Perbadanan telah membenarkan Alam Floramembekalkan item tersebut. Syarikat tersebut mendapatkan bekalan recyclingbag daripada pembekal tempatan dan akan menuntut amaun terlibat daripadaPerbadanan. Semakan Audit mendapati Perbadanan membuat bayaran kepadaAlam Flora hanya berdasarkan inbois yang dikemukakan olehnya dan deliveryorder daripada pembekal berkenaan. Pengesahan penerimaan recycling bagtersebut secara fizikal tidak dijalankan kerana ia dibekalkan terus kepadaAlam Flora untuk diagihkan kepada penghuni rumah dan bakinya disimpandi syarikat tersebut. Jumlah recycling bag yang diperolehi bagi tempoh tahun2004 hingga 2006 dan kos terlibat adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 14.6JUMLAH RECYCLING BAG YANG DIPEROLEHIBAGI TEMPOH TAHUN 2004 HINGGA 20062004 2005 2006UNITJUMLAHJUMLAHJUMLAHUNIT UNIT(RM) (RM) (RM)50,000 2,700 155,700 12,794 62,900 9,238248TERHAD


TERHADPada pandangan Audit, Perbadanan perlu mewujudkan mekanisme untukmemantau ketepatan jumlah recycling bag yang diuruskan pembekalan danpengagihannya oleh Alam Flora kepada penghuni rumah sebelum bayarandilakukan.14.4.7. Pemantauan14.4.7.1. Sistem Customer Relationship Management (CRM) yangdibangunkan oleh Perbadanan dan beroperasi mulai akhir tahun 2006 adalahuntuk mendaftar segala aduan yang diterima termasuk aduan sampah. Laporanaduan yang dijanakan dari sistem akan diedarkan oleh Bahagian PerhubunganAwam kepada bahagian-bahagian yang berkenaan termasuk Bahagian KawalanKebersihan Bandaraya untuk tindakan siasatan dalam tempoh yang ditetapkan.Bahagian yang berkenaan akan memasukkan (key in) hasil siasatan dantindakan yang telah diambil ke dalam sistem supaya Bahagian PerhubunganAwam dapat memberi jawapan kepada pengadu berkenaan. Sekiranya maklumbalas masih belum dikey in ke dalam sistem oleh bahagian berkenaan selepastempoh yang ditetapkan, mesej peringatan akan dikeluarkan kepada pegawaiberkenaan dan juga pihak pengurusan. Bagi kes aduan sampah, didapati hanyaada 5 kes aduan yang diterima pada tahun 2006 melalui sistem CRM dankesemuanya telah diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan.14.4.7.2. Jabatan Pembersihan Bandar tidak menyediakan jadual rondaan.Pihak Perbadanan hanya mengadakan lawatan untuk meninjau pengurusan sisapepejal oleh Alam Flora mengikut tarikh yang dipilih secara rambang dalamsesuatu bulan. Pihak Audit tidak dapat menentukan sama ada LaporanPemantauan seperti yang ditetapkan dalam prosedur kerja disediakan kerana iatidak dikemukakan untuk semakan Audit. Bagaimanapun, laporan kerja bulanantelah disediakan oleh Alam Flora dan disahkan oleh pihak Perbadanan.14.4.7.3. Perbadanan telah menyediakan Laporan Tahunan Sisa Pepejal untukrujukan pihak atasan. Antara perkara yang dinyatakan dalam laporan tersebutialah jumlah kutipan sisa pepejal mengikut berat dan jenis kerja pembersihan,lokasi terlibat, Program Kitar Semula, jumlah aduan dan perbelanjaankeseluruhan bagi tahun berkenaan.14.4.7.4. Alam Flora telah menyediakan Jadual Kutipan Sisa Pepejal mengikutkawasan dan ia dipaparkan di papan notis yang diletakkan di semua lokasi yangdilawati. Jadual tersebut memudahkan penghuni mengetahui jadual tugas AlamFlora dan membolehkan mereka mengemukakan aduan (sekiranya ada) kepadaPerbadanan demi meningkatkan prestasi Alam Flora. Contoh Jadual KutipanSisa Pepejal adalah seperti di gambar berikut :-249TERHAD


TERHADGAMBAR 14.11Jadual Kutipan Di Jalan P8A(9 Oktober 2006)Jadual Kutipan Di Jalan P8D BerhampiranSekolah Menengah Kebangsaan(9 Oktober 2006)14.4.7.5. Selain daripada Jabatan Perkhidmatan Bandar, tanggungjawabmenjaga kebersihan kawasan Putrajaya juga melibatkan beberapa pihak lainseperti Jabatan Perancang (Bahagian Landskap); Bahagian PenguatkuasaPerbadanan Putrajaya; Jabatan Perancang (Bahagian Tanah); JKR Putrajayadan Putrajaya Holdings. Oleh itu, bagi mewujudkan kerjasama danpersefahaman semua pihak agar segala masalah berkaitan dengan kebersihandalam kawasan Putrajaya dapat ditangani dengan segera, Perbadanan telahmenubuhkan Jawatankuasa Kebersihan Putrajaya pada tahun 2005.Jawatankuasa tersebut akan bermesyuarat berdasarkan keperluan atausekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. Didapati Jawatankuasa ini telahbermesyuarat sekali pada tahun 2005 dan juga pada tahun 2006.14.5. RUMUSAN DAN SYOR AUDITPada umumnya, Alam Flora telah dapat melaksanakan tugas pengurusan sisa pepejaldi kawasan Putrajaya dengan baik. Bagaimanapun, bagi mempercepatkan bayarankepada Alam Flora, Perbadanan perlu memastikan norma masa yang ditetapkan bagisetiap peringkat pemprosesan bayaran dipatuhi. Bagi memastikan tiadapembaziran/penyelewengan dalam perolehan bio degradable recycling bag,Perbadanan perlu mewujudkan mekanisme untuk memantau ketepatan jumlahrecycling bag yang diuruskan pembekalan dan pengagihannya oleh Alam Flora kepadapenghuni rumah.250TERHAD


TERHADKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA15. PROGRAM PELUASAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH15.1. LATAR BELAKANGPada bulan Jun 2001, Mesyuarat Jemaah Menteri telah memutuskan supaya ProgramPeluasan Pendidikan Prasekolah (Program) dilaksanakan. Antara lainnya, Program inibertujuan untuk memberi kemahiran asas kepada kanak-kanak dan memupuk sikappositif mereka sebagai persediaan bagi memasuki sekolah rendah. Kerajaan jugaberharap Program ini dapat memberi manfaat kepada kanak-kanak di kawasan luarbandar dan kawasan miskin di bandar. Sehingga bulan Disember 2006, terdapatsebanyak 4,583 kelas di 3,702 prasekolah Kementerian di seluruh negara. Butirannyaadalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 15.1BILANGAN KELAS/PRASEKOLAH KEMENTERIAN PADA TAHUN 2006BILANGAN BILANGANBUTIRANKELAS PRASEKOLAHSekolah Kebangsaan 4,315* 3,441*Sekolah Jenis Kebangsaan ( Cina ) 136 133Sekolah Jenis Kebangsaan ( Tamil ) 79 75Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas 28 28Maktab Perguruan 25 25JUMLAH 4,583 3,702Nota :- * Termasuk 44 Kelas/Sekolah Integrasi15.2. OBJEKTIF PENGAUDITANPengauditan ini dijalankan untuk menentukan sama ada Program Peluasan PendidikanPrasekolah telah dirancang dan dilaksanakan dengan teratur dan berhemat selarasdengan objektif yang ditetapkan.15.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITANPengauditan ini meliputi perancangan, pelaksanaan dan pemantauan terhadapProgram Peluasan Pendidikan Prasekolah di Sekolah Kebangsaan sahaja. Semakantelah dibuat terhadap rekod, fail dan dokumen berkaitan bagi tempoh tahun 2004hingga 2006 di peringkat Kementerian, 6 Jabatan Pelajaran Negeri, 3 Pejabat PelajaranGabungan, 4 Pejabat Pelajaran Daerah, 1 Pejabat Pelajaran Daerah Kecil dan 80prasekolah yang terdiri daripada 62 prasekolah biasa dan 18 prasekolah pendidikankhas/integrasi. Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-251TERHAD


TERHADNEGERIJADUAL 15.2BILANGAN PEJABAT PELAJARAN GABUNGAN/DAERAH/DAERAH KECILDAN PRASEKOLAH YANG DILAWATIPEJABAT PELAJARANGABUNGAN/DAERAH/DAERAHKECILBILANGAN PRASEKOLAH YANG DILAWATIPENDIDIKANBIASAPENDIDIKANKHAS/INTEGRASIJUMLAHSelangor 1 15 3 18Kelantan 1 9 - 9Johor 1 8 4 12Kedah 1 8 4 12Wilayah PersekutuanKuala Lumpur- 8 4 12Sarawak 4 14 3 17JUMLAH 8 62 18 8015.4. PENEMUAN AUDITPengauditan yang dijalankan antara bulan Ogos hingga Disember 2006 mendapatiperkara berikut :-15.4.1. Pengurusan Program15.4.1.1. Peringkat KementerianPelaksanaan Program Peluasan Pendidikan Prasekolah (Program) melibatkankerja ubah suai bilik darjah sedia ada atau pembinaan bilik darjah baru danpembekalan peralatan untuk pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. Olehitu, Unit Pengurusan Prasekolah di Bahagian Sekolah dan BahagianPembangunan Dan Perolehan yang berikut adalah terlibat dalam pelaksanaanProgram ini :-a. Unit Pengurusan Prasekolah yang bertanggungjawab untuk menguruskanProgram diketuai oleh seorang Ketua Unit Gred DG44. Antara fungsi unit iniialah :-• Menyelaras dan memantau perancangan serta pelaksanaan ProgramPeluasan Pendidikan Prasekolah bagi pendidikan biasa dan pendidikankhas.• Menyelaras dan memantau pelaksanaan kemudahan prasarana danfizikal kelas prasekolah.• Merancang, mengurus dan menyelaras penempatan dan pertukaranguru.• Mengurus dan menyelaras keperluan Pembantu Pengurusan Murid.b. Kedudukan Unit Pengurusan Prasekolah di bawah struktur organisasiBahagian Sekolah adalah seperti di carta berikut :-252TERHAD


TERHADCARTA 15.1STRUKTUR ORGANISASI BAHAGIAN SEKOLAH- KEDUDUKAN PADA 31 DISEMBER 2006PENGARAH BAHAGIAN SEKOLAHGred JUSA CHajah Noor Rezan Binti Bapoo HashimTIMBALAN PENGARAHGred DG54KETUA PENOLONG PENGARAHSEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH RENDAHGred DG48KETUA UNITUNIT PENGURUSANPRASEKOLAHGred DG44Zulkernai Bin PauziKETUA UNITUNIT PENGURUSANSEKOLAH RENDAHGred DG44KETUA UNITUNIT PENGURUSANAKADEMIKGred DG482 PenolongPengarahGred DG412 PembantuTadbirGred N17Unit Yang Terlibat Dalam Program Peluasan Pendidikan Prasekolahc. Pada tahun 2004, Unit Pengurusan Prasekolah telah memohon 4 jawatanbaru yang terdiri daripada satu jawatan Gred DG48 dan 3 jawatan GredDG41 sebagai tambahan kepada satu jawatan Gred DG41 yang sedia adabagi mengendalikan Program Peluasan Pendidikan Prasekolah.Bagaimanapun, hanya satu jawatan bagi Gred DG44 dan Gred DG41 yangtelah diluluskan. Setakat 31 Disember 2006, kesemua jawatan yangdiluluskan telah diisi.d. Bahagian Pembangunan Dan Perolehan yang diketuai oleh SetiausahaBahagian, Gred JUSA C adalah bertanggungjawab terhadap pembangunanfizikal prasekolah. Antara fungsi bahagian ini adalah :-• Merancang dan mengurus pelaksanaan projek pembangunan fizikalsecara berkesan dan sistematik bagi projek-projek RancanganMalaysia/kajian separuh penggal.• Memperakukan keperluan peruntukan kepada unit yang berkenaan danmembuat susulan dalam memastikan aliran tunai projek berjalan lancarserta siling peruntukan disediakan untuk peralatan dan perabot bagiprojek-projek yang mencapai kemajuan fizikal 70%.• Melaksanakan tindakan pemantauan dan pengesahan terhadapkemajuan fizikal projek, prestasi kewangan dan isu-isu serta masalahdalam pelaksanaan projek.253TERHAD


TERHADStruktur organisasi Bahagian Pembangunan Dan Perolehan adalah seperti dicarta berikut :-CARTA 15.2STRUKTUR ORGANISASIBAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEROLEHAN- KEDUDUKAN PADA 31 DISEMBER 2006SETIAUSAHA BAHAGIANGred JUSA CBadarudin B. Abdul RahamanSEKTOR PEMBANGUNANGred M54Haji Kamaruzzaman B. HussainSEKTORSUMBERGred M54SEKTORPERANCANGAN DANPENYELARASANGred M52SEKTORTEKNIKALGred J54UNIT PRASEKOLAH/RENDAH/BANTUANMODAL/PENDIDIKANKHAS/DANA KHASGred M48Mokhtar B. MohamadUNIT MENENGAH/SMT/SBPI/MAKMAL SAINS/ MATAPELAJARAN VOKASIONAL/MAKTAB/ASRAMAUNITSOKONGAN DANPENDIDIKANUnit Yang Terlibat Dalam Program Peluasan Pendidikan PrasekolahNota :-SMT - Sekolah Menengah TeknikSBPI - Sekolah Berasrama Penuh Integrasi15.4.1.2. Peringkat Negeria. Di peringkat negeri, Program Peluasan Pendidikan Prasekolah diuruskanoleh pegawai Gred DG41/DGA34/ DGA32 (bergantung kepada saiz unit) diUnit Rendah, Sektor Pengurusan Sekolah. Pegawai tersebutbertanggungjawab terhadap beberapa perkara seperti berikut :-• Mengurus dan memantau pelaksanaan pendidikan prasekolah dari segipengurusan dan kurikulum.• Mengenal pasti, menyedia serta memberi latihan kepada tenagapengajar di semua sekolah yang terlibat dengan Program PeluasanPendidikan Prasekolah.• Merancang dan mengurus keilmuan, pemantapan dan pengurusanprasekolah kepada Guru Besar, Guru Penolong Kanan, guru prasekolahdan Pembantu Pengurusan Murid pendidikan prasekolah.• Memastikan pelaksanaan program prasekolah berjalan lancar mengikutjadual dan peruntukan yang telah ditetapkan.b. Kedudukan Unit Rendah di bawah struktur organisasi Jabatan PelajaranNegeri adalah seperti di carta berikut :-254TERHAD


TERHADCARTA 15.3STRUKTUR ORGANISASIJABATAN PELAJARAN NEGERI- KEDUDUKAN PADA 31 DISEMBER 2006PENGARAH PELAJARANJABATAN PELAJARAN NEGERIGred JUSA C/DG54TIMBALAN PENGARAH PELAJARANGred DG54/DG52/DG48SEKTORPENGURUSANPERKHIDMATANPENDIDIKANSEKTORPENGURUSANAKADEMIKSEKTORPEMBANGUNANKEMANUSIAANSEKTORPENGURUSANPEMBANGUNANSEKTORPENGURUSANSEKOLAHSEKTORPENDIDIKANISLAM DANMORALUNITPERHUBUNGANDANPENDAFTARANUNITPENDIDIKANKHASUNITPENDIDIKANSWASTAUNITMENENGAHUNITRENDAHUnit Yang Terlibat Dalam Program Peluasan Pendidikan Prasekolahc. Di peringkat Pejabat Pelajaran Gabungan/Daerah/Daerah Kecil, pengurusanprasekolah adalah di bawah Unit Pengurusan Sekolah. Seorang penyeliaGred DG41/DGA34/DGA32 adalah bertanggungjawab untuk mengurus,mengawal dan menyelaraskan program prasekolah.d. Di peringkat sekolah, secara umumnya sekolah diketuai oleh seorang GuruBesar Gred DG41/DGA34. Pengurusan prasekolah adalah di bawahtanggungjawab seorang Guru Penolong Kanan Gred DGA32/DGA29.e. Program latihan bagi Guru Besar, guru prasekolah dan PembantuPengurusan Murid dikendalikan oleh Sektor Pengurusan Sekolah dengankerjasama Sektor Pengurusan Akademik. Bagi tempoh tahun 2004 hingga2006, sebanyak 40 (56.3%) daripada 71 kursus yang dirancang di 6 negeriyang dilawati telah dilaksanakan. Antara kursus yang dilaksanakan ialahPengurusan Prasekolah Untuk Pentadbir Sekolah, Orientasi GuruPrasekolah, Pengurusan Prasekolah untuk Pembantu Pengurusan Murid,Pemantapan Kurikulum Pendidikan, Peningkatan Pengajaran danPembelajaran Prasekolah serta Peningkatan Profesionalisme PembantuPengurusan Murid Prasekolah. Kementerian memaklumkan bahawa kursustersebut tidak dapat dilaksanakan kerana kekangan peruntukan dan masa.Selain itu, hasil daripada temu bual dengan Guru Besar, guru prasekolah,255TERHAD


TERHADPembantu Pengurusan Murid di 80 prasekolah yang dilawati mendapatiseramai 57 Guru Besar dan 3 guru prasekolah belum menghadiri kursusbagi tempoh tahun 2004 hingga 2006 manakala 29 Pembantu PengurusanMurid pula belum menghadiri kursus bagi tempoh tahun 2005 hingga 2006.15.4.2. Peruntukan Dan PerbelanjaanBagi tempoh tahun 2004 hingga 2006, Kementerian telah memohon sejumlahRM341.10 juta peruntukan pembangunan bagi pelaksanaan Program PeluasanPendidikan Prasekolah dan RM2.23 bilion untuk Program Pendidikan SekolahRendah. Bagaimanapun, pihak Audit tidak dapat menentukan jumlah yangdiluluskan khusus untuk Program Peluasan Pendidikan Prasekolah kerana jumlahyang diluluskan oleh Kementerian Kewangan tidak diasingkan daripada ProgramPendidikan Sekolah Rendah. Bagi peruntukan mengurus, sejumlah RM507.13 jutatelah diluluskan untuk melaksanakan Program Peluasan Pendidikan Prasekolah.Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM471.20 juta (92.9%) telah dibelanjakan.15.4.3. Kriteria Pemilihan Sekolah Dan Murid15.4.3.1. Antara kriteria bagi pemilihan sekolah untuk dijadikan prasekolahialah :-a. Lokasi pendalaman/luar bandar/pinggir bandar/bandar.b. Peratusan murid Tahun Satu yang tidak berprasekolah tinggi.c. Tiada operator tadika lain.d. Mengambil kira pendaftaran murid Tahun Satu bagi tahun berikutnya.e. Kemudahan ubah suai bilik darjah.f. Permintaan masyarakat setempat.15.4.3.2. Pemilihan murid yang layak memasuki prasekolah dilaksanakan olehJawatankuasa Prasekolah di peringkat sekolah. Keanggotaan jawatankuasa initerdiri daripada Guru Besar, Guru Penolong Kanan, guru prasekolah dan wakilPersatuan Ibu Bapa Dan Guru. Kriteria pemilihan murid prasekolah adalahseperti berikut :-a. Warganegara Malaysia.b. Berumur antara 5 hingga 5+ tahun.c. Bagi pendidikan biasa, keutamaan pemilihan 25 murid yang layak perludibuat berdasarkan kepada pendapatan dan tanggungan ibubapa/penjaga yang ditetapkan.d. Bagi pendidikan khas, pemilihan murid dibuat dari golongan bermasalahpembelajaran tetapi terhad kepada yang mempunyai tahap kecacatanyang sederhana/minima, boleh mengurus diri dan menguasai latihan ketandas.256TERHAD


TERHAD15.4.3.3. Kementerian telah menetapkan bilangan murid bagi setiap kelasprasekolah pendidikan biasa hendaklah tidak melebihi 25 murid manakalaprasekolah pendidikan khas/integrasi tidak melebihi 10 murid. Semakan Audit di18 prasekolah pendidikan khas/integrasi mendapati bilangan murid padaumumnya adalah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Semakan Auditselanjutnya terhadap 62 prasekolah pendidikan biasa mendapati kecualiSekolah Kebangsaan Petaling 2, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yangmempunyai murid seramai 7 orang, bilangan murid di sekolah-sekolah lainadalah antara 16 hingga 25 orang. Antara faktor yang menyebabkan bilanganmurid yang agak rendah di Sekolah Kebangsaan Petaling 2 ialah terdapatprasekolah lain yang berhampiran dengannya.15.4.3.4. Pada tahun 2002, Kementerian telah menetapkan pemilihan muridprasekolah pendidikan biasa hendaklah diberi keutamaan kepada murid yangmana pendapatan ibu bapa/penjaganya adalah di bawah RM175 sebulan dansehingga RM350 sebulan. Bagaimanapun sekiranya masih ada tempat, muridyang ibu bapa/penjaganya berpendapatan bulanan RM351 ke atas boleh jugaditerima mengikut lokasi. Bagi prasekolah pendidikan khas/integrasi, kadarpendapatan ibu bapa/penjaga tidak merupakan antara kriteria pemilihan muridyang layak. Berdasarkan kepada 62 prasekolah pendidikan biasa yang diaudit,didapati pendapatan ibu bapa/penjaga bagi murid yang dipilih adalah berbezabezaantara 6 negeri yang berkaitan seperti di jadual berikut :-JADUAL 15.3BILANGAN MURID YANG DIPILIH BERDASARKAN PENDAPATAN IBU BAPA/PENJAGAPENDAPATAN IBU BAPA/PENJAGANEGERI100-350351-1,0001,001-2,0002,001-3,0003,001-4,000(RM)4,001-5,000BILANGAN MURID5,001-6,0006,001-7,000>7,000TMBIL.BORANGDISEMAKSelangor 1 63 30 8 4 2 0 1 1 1 111Kelantan 1 77 10 5 3 1 0 1 0 1 99Johor 0 38 25 9 2 1 0 0 0 0 75Kedah 6 70 12 0 2 0 0 0 0 2 92WilayahPersekutuanKualaLumpur0 6 7 6 3 2 2 0 0 4 30Sarawak 42 59 6 2 3 0 0 0 0 2 114JUMLAH 50 313 90 30 17 6 2 2 1 10 521Nota : TM - Tiada Maklumat15.4.4. Prestasi Pelaksanaan Program15.4.4.1. Di peringkat Kementerian, Bahagian Pembangunan Dan Perolehanakan memaklumkan kepada Unit Pengurusan Prasekolah mengenai jumlahperuntukan yang diluluskan bagi pelaksanaan Program Peluasan PendidikanPrasekolah (Program). Unit Pengurusan Prasekolah seterusnya akanmenetapkan bilangan sekolah untuk pelaksanaan Program termasuk bilangan257TERHAD


TERHADkelas yang terlibat. Maklumat tersebut akan dikemukakan kepada BahagianPembangunan Dan Perolehan untuk menurunkan surat kuasa kepada JabatanPelajaran Negeri bagi tindakan selanjutnya. Jabatan Pelajaran Negeri adalahbertanggungjawab untuk melantik kontraktor kelas F untuk menjalankan kerjaubah suai bilik darjah sedia ada atau bina baru. Kerja ini melibatkan penyediaankemudahan seperti ruang dapur, ruang dalam bilik darjah, ruang luar kelas,ruang bilik air dan pembekalan peralatan kepada sekolah yang terlibatberdasarkan kepada Brif Projek Peluasan Prasekolah yang disediakan olehJawatankuasa Penentuan Brif Projek Dan Spesifikasi Peralatan Prasekolah,Kementerian. Semakan Audit mendapati pelantikan kontraktor tersebuttelah dibuat secara sebut harga dan pada umumnya mematuhi peraturanyang ditetapkan.15.4.4.2. Semasa Program Peluasan Pendidikan Prasekolah muladilaksanakan pada tahun 2002, sebanyak 100 kelas prasekolah yang dirancangtelah disediakan. Bagi tempoh tahun 2003 hingga 2006, Kementerian telahmerancang untuk melaksanakan sebanyak 6,000 kelas prasekolah. Daripadajumlah tersebut, sehingga 31 Disember 2006, sebanyak 3,452 kelas atau 57.5%telah dilaksanakan. Antara sebab pelaksanaan tidak seperti yang dirancangialah peruntukan yang dipohon tidak diluluskan sepenuhnya oleh KementerianKewangan dan kekurangan bilik darjah untuk diubah suai/dibina. Butirannyaadalah seperti di jadual berikut :-TAHUNJADUAL 15.4STATUS PELAKSANAAN FIZIKAL PROGRAM PRASEKOLAHBAGI TEMPOH TAHUN 2002 HINGGA 2006BIL.KELASRANCANG LAKSANA PERBEZAANBIL.PRASEKOLAHBIL.KELASBIL.PRASEKOLAHBIL.KELASBIL.PRASEKOLAH2002 100 100 100 100 - -2003 1500 1,273 1,500 1,273 - -2004 1500 1,275 500 468 1,000 8072005 1500 1,268 700 608 800 6602006 1500 1,312 652 558 848 754JUMLAH 6,100 5,228 3,452 3,007 2,648 2,22115.4.4.3. Mengikut brif projek, setiap prasekolah perlu dibekalkan dengan lebihkurang 144 item dalam bilik darjah, ruang dapur, ruang bilik air dan ruang luarkelas. Peruntukan yang ditetapkan bagi pengubahsuaian/bina sebuah bilikdarjah dan pembekalan perabot/peralatan bagi tempoh tahun 2004 hingga 2006adalah seperti di jadual berikut :-258TERHAD


TERHADJADUAL 15.5PERUNTUKAN UBAH SUAI/BINA BILIK DARJAH DAN PEMBEKALANPERABOT/PERALATAN BAGI SEMENANJUNG MALAYSIATAHUNBIL. BILIKDARJAHPERUNTUKANUBAH SUAI/BINA(RM)PERUNTUKANPERABOT/PERALATAN(RM)JUMLAH(RM)2004 1 47,000 38,000 85,00020051 45,000 35,000 80,0002 60,000 48,000 108,00020061 45,000 35,000 80,0002 60,000 48,000 108,000Nota:- Peruntukan Bagi Setiap Bilik Darjah Di Sabah, Sarawak Dan Wilayah Persekutuan Labuan Ditambah 30%15.4.4.4. Adalah didapati selain daripada peruntukan perabot/peralatan yangditunjukkan di Jadual 15.5, anggaran kos terperinci bagi pembekalan setiap unitperabot/peralatan juga ditetapkan dalam brif projek sebagai panduan. Semakanyang dijalankan terhadap Sijil Akuan Penerimaan (SAP) bagi alatpermainan luar kelas yang dibekalkan ke 35 prasekolah mendapati hargamengikut SAP adalah melebihi anggaran kos dalam brif projek bagiperalatan seperti gelongsor, buaian, rangka bergayut, papan imbangan,tiang bola keranjang dan jongkang jongket. Butirannya adalah seperti dijadual berikut :-JADUAL 15.6KOS PERALATAN MENGIKUT SIJIL AKUAN PENERIMAANMELEBIHI ANGGARAN KOS YANG DITETAPKAN DALAM BRIF PROJEKPERALATANHARGAMENGIKUT BRIFPROJEK BAGISETIAP UNIT(RM)HARGA MENGIKUTSIJIL AKUANPENERIMAAN BAGISETIAP UNIT(RM)KELEBIHAN(%)BILANGANPRASEKOLAHGelongsor 3,000 7,220 - 10,200 140.7 - 240.0 6Buaian 1,500 1,525 - 2,380 1.7 - 58.7 21Rangka Bergayut 1,400 1,500 - 2,385 7.1 - 70.4 12Papan Imbangan 800 830 - 1,843 3.8 - 130.4 31Tiang Bola Keranjang 900 920 - 1,607 2.2 - 78.4 16Jongkang Jongket 1,500 1,600 - 3,014 6.7 - 100.9 15Sehubungan dengan perkara di atas, Jabatan Pelajaran Negeri tidak dapatmemberikan justifikasi tentang harga peralatan permainan luar kelas yangdibayar melebihi anggaran kos dalam brif projek antara 1.7% hingga 240%.15.4.5. Kerja Pengubahsuaian/Bina Bilik Darjah15.4.5.1. Setiap tahun, antara bulan Jun hingga Oktober, BahagianPembangunan Dan Perolehan mengeluarkan surat yang memberi kuasa kepadaJabatan Pelajaran Negeri (JPN) untuk melaksana dan menyiapkan kerjapengubahsuaian/bina bilik darjah pada tarikh yang ditetapkan. Waranperuntukan pula diturunkan secara berperingkat selepas surat kuasa tersebutdikeluarkan. JPN dipertanggungjawabkan untuk mengesahkan borang siap kerjabagi tujuan pembayaran.259TERHAD


TERHAD15.4.5.2. Pihak Audit telah meminta 79 baucar bayaran berkaitan kerjapengubahsuaian/bina bilik darjah di 6 negeri bagi menentukan sama ada kerjapengubahsuaian/bina bilik darjah telah dilaksanakan dalam tempoh yangditetapkan. Bagaimanapun, sebanyak 12 baucar bayaran bagi Kedah danSelangor tidak dapat dikemukakan kerana dokumen berkenaan tidak dapatdikesan. Hasil semakan Audit terhadap baki 67 baucar bayaran mendapatiperkara berikut :-a. Hanya 39 (58.2%) baucar bayaran disokong dengan borang siap kerja yangtelah diisi lengkap. Semakan Audit mendapati kerja pengubahsuaian/binabilik darjah di 39 prasekolah tidak disiapkan pada tarikh yang ditetapkan olehKementerian. Antara lainnya adalah disebabkan oleh kelewatan menerimasurat kuasa dan waran peruntukan daripada Kementerian. Butirannya adalahseperti di jadual berikut :-JADUAL 15.7KERJA YANG TIDAK DISIAPKANDALAM TEMPOH YANG DITETAPKANTAHUN PELUASANTARIKH SIAP KERJAMENGIKUTKEMENTERIAN2004 November 20032005 31 Oktober 20042006 1 Disember 2005TARIKH SIAP SEBENARMENGIKUT BORANG SIAPKERJA11 Disember 2003hingga20 Februari 20042 November 2004hingga1 November 200528 Disember 2005hingga3 April 2006BILANGANPRASEKOLAHJUMLAH 39Pada pandangan Audit, bagi mengatasi masalah kelewatan dalammenyiapkan kerja pengubahsuaian/bina bilik darjah oleh Jabatan PelajaranNegeri, adalah disyorkan Bahagian Pembangunan Dan Perolehan,Kementerian menurunkan kuasa dan waran peruntukan ke JabatanPelajaran Negeri selewat-lewatnya pada bulan Mac.b. Bagi 28 prasekolah lain, tarikh siap kerja pengubahsuaian/bina bilik darjahtidak dapat ditentukan kerana borang siap kerja bagi 13 prasekolah tidakdicatatkan tarikh siap kerja manakala borang siap kerja bagi 15 prasekolahtidak dapat dikemukakan. Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 15.8BORANG SIAP KERJA TIDAK LENGKAP/TIDAK KEMUKAKANNEGERIBORANG SIAP KERJA TIDAKCATAT TARIKH SIAP KERJA(BIL. PRASEKOLAH)121314BORANG SIAP KERJA TIDAKDIKEMUKAKAN(BIL. PRASEKOLAH)2004 2005 2006 2004 2005 2006Kelantan - 1 - - 1 -Johor - - 3 2 - -Kedah 2 2 2 - 1 2Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur - - - - - 1Sarawak - - - 1 - 3Selangor - - 3 - 2 2JUMLAH 2 3 8 3 4 8260TERHAD


TERHAD15.4.6. Perolehan Peralatan15.4.6.1. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah dandi luar kelas prasekolah, pelbagai jenis peralatan perlu disediakan. Peralatan inimenggalakkan perkembangan bahasa dan komunikasi, perkembangan otothalus dan otot kasar, perkembangan kognitif (membolehkan muridmeningkatkan kemahiran berfikir secara logikal matematik danmemperkembangkan kemahiran menyelesaikan masalah dalam kehidupanseharian), perkembangan kerohanian dan moral, perkembangan sosio-emosiserta kreativiti dan estetika (membolehkan murid menikmati keindahan alammelalui persembahan kreatif dan menghargai warisan budaya). Perolehanperalatan dilaksanakan oleh Jabatan Pelajaran Negeri secara sebut hargaberdasarkan kepada spesifikasi peralatan mengikut brif projek yang disediakanoleh Kementerian. Semakan Audit mendapati akibat daripada peruntukanyang diluluskan tidak mencukupi, beberapa peralatan tidak dapatdisediakan di prasekolah tertentu dan juga peralatan terpaksa dikongsioleh beberapa prasekolah. Berikut diberikan contohnya :-a. Sebanyak 17 prasekolah tidak disediakan dengan beberapa peralatanyang disenaraikan dalam brif projek iaitu pondok, tempat main pasir/airserta komputer dan pencetak yang melibatkan anggaran kos antara RM550hingga RM4,000. Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 15.9PERALATAN YANG TIDAK DISEDIAKAN DI PRASEKOLAHPRASEKOLAHTARIKHPRASEKOLAH DIBUKASK Seksyen 20, Selangor 3.1.2005SK Kiaramas,Wilayah Persekutuan Kuala LumpurSK Seri Saujana,Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur3.1.2005SK Kebun Pinang, Kedah 2.1.2006SK Perumahan Tampoi (2), Johor 3.1.2006SK Pengkalan Rinting,Johor 3.1.2006SK Semenyih, Selangor 5.1.2004SK Jalan 3, Bandar Baru Bangi,SelangorJENIS PERALATANPondokTempat Main PasirTempat Main AirPondokKomputer Dan Pencetak3.1.2005 Pondok3.1.2006SK Seri Sekamat, Kajang, Selangor 3.1.2006Tempat Main PasirTempat Main AirKomputer Dan PencetakTempat Main PasirTempat Main AirTempat Main PasirTempat Main AirTempat Main PasirTempat Main AirKomputer Dan PencetakTempat Main PasirTempat Main AirTempat Main PasirTempat Main Air261TERHAD


TERHADPRASEKOLAHTARIKHPRASEKOLAH DIBUKAJENIS PERALATANSK Batu Kitang, Sarawak 3.1.2006 Tempat Main AirSK Seribong, Kelantan 2.1.2006 Tempat Main AirSK Bakar Arang, Kedah 2.1.2005 Komputer Dan PencetakSK Bukit Ceraka, Selangor 3.1.2006 Komputer Dan PencetakSK Bukit Jalil,Wilayah Persekutuan Kuala LumpurSK Wangsa Melawati,Wilayah Persekutuan Kuala LumpurSK Petaling 2,Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur3.1.2006 Komputer Dan Pencetak3.1.2006 Komputer Dan Pencetak3.1.2006 Komputer Dan PencetakSK Sg. Merab Luar, Selangor 5.1.2004 Komputer Dan Pencetakb. Di 5 prasekolah di Kedah, terdapat peralatan yang dikongsi antara kelaskelasdi prasekolah berkenaan. Contohnya, peralatan elektrik, alatpermainan luar, peralatan dapur dan komputer dikongsi antara 2 kelasprasekolah di SK Haji Hassan Itam, Alor Setar. Ini telah menjejaskan aktivitiprasekolah tersebut.15.4.6.2. Semakan Audit mendapati peralatan lewat dibekalkan antara 5hingga 251 hari di 30 prasekolah. Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-NEGERIJADUAL 15.10PERALATAN LEWAT DIBEKALKANBILANGANPRASEKOLAHKURANG30 HARIBILANGAN KES30 HINGGA100 HARILEBIH100 HARIKelantan 7 15 3 -Kedah 3 5 - -Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 10 23 30 1Sarawak 10 13 16 -JUMLAH 30 56 49 1Pada pandangan Audit, memandangkan peralatan yang disediakan diprasekolah adalah penting untuk membantu perkembangan murid dari segiminda, kreativiti, psikomotor dan penguasaan terhadap teknologi maklumatdan komunikasi, adalah disyorkan supaya Kementerian Kewanganmempertimbangkan permohonan peruntukan kewangan yang diperlukan bagiperolehan peralatan tersebut.15.4.7. Kualiti Kerja Dan PeralatanKerja pengubahsuaian/bina bilik darjah perlu mematuhi brif projek yang disediakanoleh Kementerian. Semakan Audit mendapati kerja pengubahsuaian/bina bilikdarjah/peralatan yang dibekalkan di 31 prasekolah tidak mematuhi spesifikasi yangditetapkan/tidak berkualiti/tidak sesuai. Semakan Audit selanjutnya mendapati tiadatindakan seperti mengenakan denda terhadap kontraktor/pembekal yang gagal262TERHAD


TERHADmematuhi spesifikasi yang ditetapkan. Ini adalah kerana syarat tersebut tidakdinyatakan dalam sebut harga. Contohnya adalah seperti berikut :-15.4.7.1. Ruang Bilik AirRuang bilik air diwujudkan khas untuk kegunaan murid prasekolah. Ini bertujuanuntuk melatih murid prasekolah menggunakan bilik air dengan cara yang betul.Mengikut brif projek, antara kemudahan yang perlu disediakan di ruang bilik airialah sinki dan cermin yang sesuai. Semakan Audit mendapati perkara berikut :-a. Sinki basuh tangan tidak dibekalkan kepada Sekolah Kebangsaan (SK)Santubong, Sarawak. Sebaliknya, tandas berdiri untuk orang dewasadibekalkan. Sehubungan itu, amalan kesihatan seperti mencuci tanganselepas ke tandas yang perlu diajar kepada murid tidak dapat dibuat.Sehingga laporan ini disediakan, tiada tindakan diambil untuk menggantikantandas tersebut (Gambar 15.1).GAMBAR 15.1Sekolah KebangsaanSantubong, Sarawak- Tandas Dewasa Dibekalkanb. Sinki yang disediakan hendaklah bersaiz kecil dan bersesuaian untukkegunaan murid. Bagaimanapun, di Sekolah Kebangsaan (SK) Semenyihdan SK Leftenan Adnan, Selangor, sinki basuh tangan yang disediakanadalah terlalu tinggi untuk kegunaan murid-murid (Gambar 15.2).GAMBAR 15.2Sekolah Kebangsaan Semenyih, Selangor- Sinki Terlalu Tinggi Untuk KegunaanMurid-Muridc. Lawatan Audit ke SK Kodiang, Kedah mendapati 2 tandas yang telah dibinaberkongsi satu pintu. Bagaimanapun, keadaan ini telah diperbaiki selepaslawatan Audit (Gambar 15.3 dan 15.4).263TERHAD


TERHADGAMBAR 15.3 GAMBAR 15.4Sekolah Kebangsaan Kodiang, Kedah- Dua Tandas Berkongsi Satu PintuSekolah Kebangsaan Kodiang, Kedah- Pintu Tandas Telah Dipasang SelepasLawatan Audit15.4.7.2. Ruang Dapura. Ruang dapur merupakan tempat penyediaan makanan oleh guru danPembantu Pengurusan Murid. Selain itu, ruang dapur juga boleh dijadikansebagai pusat pembelajaran di mana murid boleh menguasai kemahiranmenyediakan makanan, mengenal bahan dan alatan yang digunakan untukmemasak. Ruang ini perlu dilengkapi dengan peralatan antaranya ialah sinkidan kabinet dapur. Semakan Audit mendapati kabinet dapur yang disediakansepatutnya mempunyai pintu yang diperbuat daripada formica seperti yangditunjukkan di Gambar 15.5. Bagaimanapun, didapati pintu kabinet tidakdisediakan di 6 prasekolah. Ini menyebabkan peralatan dapur seperti tonggas terdedah kepada murid-murid (Gambar 15.6) dan prasekolah yangterlibat adalah Sekolah Kebangsaan (SK) Seri Anggerik; SK Petaling 2; SKBukit Jalil dan SK Sultan Hishamuddin Alam Shah; Wilayah PersekutuanKuala Lumpur, SK Taman Tun Aminah 2, Johor dan SK Sungai Mador,Sarikei, Sarawak.GAMBAR 15.5 GAMBAR 15.6Sekolah Kebangsaan Sekudai Batu 10, Johor- Kabinet Dapur Yang BerpintuSekolah Kebangsaan Bukit Jalil, WilayahPersekutuan Kuala Lumpur- Kabinet Dapur Tidak Berpintub. Di 4 prasekolah iaitu Sekolah Kebangsaan (SK) Kubor Panjang dan SKKebun Pinang, Kedah serta SK Melansai, Serian dan Sekolah KebangsaanPendidikan Khas (SKPK) Kuching, Sarawak, terdapat peralatan yang264TERHAD


TERHADdibekalkan tidak berkualiti seperti cawan yang mudah pecah dan pisau yangberkarat (Gambar 15.7 dan 15.8).GAMBAR 15.7 GAMBAR 15.8Sekolah Kebangsaan Kebun Pinang, KedahSekolah Kebangsaan Pendidikan KhasKuching, Sarawak- Peralatan Tidak Berkualiti Seperti Mudah Pecah Dan Berkarat Dibekalkan15.4.7.3. Ruang Luar KelasProses pengajaran dan pembelajaran prasekolah juga dijalankan di luar kelas.Alat permainan luar yang disediakan adalah seperti pondok, jongkang jongket,buaian dan gelongsor. Untuk keselamatan murid prasekolah, ruang di luar kelasharus dipagar seperti contoh di Gambar 15.9 dan semua permukaan longkangyang terbuka harus ditutup. Semakan Audit mendapati perkara berikut :-a. Didapati padang permainan di 4 prasekolah tidak dipagar. Contohnya adalahseperti di Gambar 15.10 dan prasekolah yang terlibat adalah SekolahKebangsaan (SK) Petaling 2, SK Bukit Jalil dan SK Seri Anggerik, WilayahPersekutuan Kuala Lumpur serta SK Perumahan Tampoi (2), Johor.GAMBAR 15.9 GAMBAR 15.10Sekolah Kebangsaan Kodiang , Kedah- Padang Permainan Yang BerpagarSekolah Kebangsaan Bukit Jalil, WilayahPersekutuan Kuala Lumpur- Padang Permainan Tidak Berpagarb. Di Sekolah Kebangsaan (SK) Bandar Sunway dan SK Sg. Merab Luar,Selangor, SK Melansai dan SK Niup, Sarawak, didapati permukaanlongkang tidak ditutup. Contohnya adalah seperti di gambar berikut :-265TERHAD


TERHADGAMBAR 15.11Sekolah KebangsaanBandar Sunway, Selangor- Longkang Tidak Ditutupc. Pondok dibina bertujuan membolehkan murid-murid membuat aktiviti luar disamping membina perkembangan minda. Reka bentuk pondok hendaklahmenarik, selamat dan mampu menampung murid dalam lingkungan 4 - 5orang. Juga, tempat duduk perlu disediakan dengan meja dan tiada terdapatelemen yang boleh menyebabkan kecederaan kepada murid. Contoh rekabentuk pondok yang dimaksudkan adalah seperti di Gambar 15.12.Semakan Audit mendapati reka bentuk pondok di 6 negeri yang diaudit tidakseragam dan ada yang membahayakan. Contoh reka bentuk pondok yangberbeza adalah seperti di Gambar 15.13 dan 15.14. Di SK Kodiang, Kedah,pondok mainan adalah tidak sesuai di mana reka bentuknya yangmengandungi rak dan pagar adalah bahaya kepada murid kerana terdapatmurid yang memanjat rak dan pagar tersebut. Di samping itu, kerusi danmeja tidak disediakan. Di SK Pengkalan Rinting, Johor pula, reka bentukpondok seperti perhentian bas juga tidak sesuai untuk menjalankan aktivitiluar.GAMBAR 15.12 GAMBAR 15.13Sekolah Kebangsaan Wangsa Melawati,Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur- Reka Bentuk Pondok Yang SesuaiSekolah Kebangsaan Kodiang, Kedah- Pondok Mainan Tidak Sesuai KeranaBerpagar dan Mempunyai RakGAMBAR 15.14Sekolah KebangsaanPengkalan Rinting, Johor- Reka Bentuk Pondok Seperti Perhentian Bas266TERHAD


TERHADd. Tempat mainan pasir yang dibekalkan kepada Sekolah KebangsaanPendidikan Khas Kuching, Sarawak tidak sesuai bagi murid yangbermasalah penglihatan. Tempat mainan pasir tersebut tidak dapatdigunakan dan telah dijadikan sebagai kolam (Gambar 15.15).GAMBAR 15.15Sekolah Kebangsaan Pendidikan KhasKuching, Sarawak- Tempat Mainan Pasir Dijadikan Kolam15.4.7.4. Ruang Dalam Bilik Darjaha. Ruang dalam bilik darjah sepatutnya mengandungi pusat pembelajaran bagimelaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Antara pusatpembelajaran yang perlu ada dalam bilik darjah adalah Pusat Bahasa, PusatTeknologi, Pusat Manipulatif (membolehkan murid menumpukan perhatiandan meningkatkan ketekunan serta melahirkan imaginasi dan kreativiti),Pusat Kognitif, Pusat Kreativiti dan Estetika serta Pusat Pendidikan Islamdan Moral. Semakan Audit mendapati di 4 prasekolah iaitu SekolahKebangsaan Pendidikan Khas (SKPK) Sungai Petani, Kedah, SKPK Kg.Baharu dan SK Bukit Jalil, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta SKBukit Ceraka, Selangor, 6 pusat pembelajaran tidak disediakan. Bagi 6prasekolah yang lain, antara 1 hingga 2 pusat pembelajaran tidakdisediakan. Antara alasan yang diberikan oleh pihak prasekolah ialah bilikdarjah yang sempit. Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 15.11PUSAT PEMBELAJARAN YANG TIDAK DISEDIAKANPUSATNEGERI PRASEKOLAHPENDIDIKANMANIPULATIF TEKNOLOGI BAHASA ISLAM DANMORALSelangorSK Sg. Merab Luar /SK Dr. Abdul Latiff /WilayahPersekutuanSKPK Jalan Batu /Kuala Lumpur SK Taman Kepong /SarawakSK Batu Kitang / /SK Selampit / /b. Antara peralatan yang disediakan dalam bilik darjah ialah congkak dan playdough. Semakan Audit mendapati perkara berikut :-• Mengikut spesifikasi, buah congkak yang dibekalkan hendaklah daripadajenis yang selamat digunakan. Semakan Audit mendapati buah congkakyang dibekalkan ke prasekolah berwarna-warni dan menyerupai gula-267TERHAD


TERHADgula. Pembekalan sedemikian boleh menimbulkan bahaya kepadapelajar kerana tersalah anggap buah congkak tersebut adalah gula-gula.Insiden ini berlaku di prasekolah pendidikan khas di SK Seri Sekamat,Kajang, Selangor (Gambar 15.16).GAMBAR 15.16Sekolah KebangsaanSeri Sekamat, Kajang, Selangor- Buah Congkak Menyerupai Gula-Gula“Smarties” Tidak Sesuai Kepada MuridDengan Keperluan Khas• Play dough yang dibekalkan sepatutnya pelbagai warna dan tidakmengandungi bahan toksik. Bagaimanapun, play dough yang dibekalkandi 6 prasekolah didapati berbau busuk dan peroi. Contohnya adalahseperti di Gambar 15.17 dan sekolah terlibat adalah SekolahKebangsaan (SK) Semenyih; SK Jalan 3, Bandar Baru Bangi; SK TamanSri Andalas dan SK Sungai Haji Dorani; Selangor, SK Bukit Jalil, WilayahPersekutuan Kuala Lumpur serta SK Niup, Sarawak.GAMBAR 15.17Sekolah Kebangsaan Niup, Sarawak- Play Dough Berbau Busuk Dan PeroiPada pandangan Audit, tahap penyeliaan terhadap prestasi kontraktor/pembekal perlulah dipertingkatkan bagi memastikan bekalan/perkhidmatanyang diberi adalah sempurna, mengikut jadual dan spesifikasi yangditetapkan. Sehubungan itu, adalah disyorkan penyeliaan terhadap kerjapengubahsuaian/pembinaan bilik darjah dan pengesahan terhadap peralatanyang dibekalkan ke prasekolah dipertanggungjawabkan kepada Guru Besar.15.4.8. Penyenggaraan Peralatan Dan Bilik DarjahSemakan Audit mendapati rekod aset tidak diselenggarakan dengan lengkap dantidak kemas kini di 19 (23.8%) prasekolah. Didapati juga Kementerian tidakmengadakan program penyenggaraan pembaikan (corrective maintenance)terhadap peralatan permainan luar kelas. Ini menyebabkan beberapa peralatantersebut telah rosak. Selain itu, terdapat bilik darjah mengalami keretakandinding dan siling melengkung sejak beberapa bulan yang lalu. Keadaan iniboleh menjejaskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran murid-murid prasekolah.Contoh kerosakan yang berlaku di 26 prasekolah adalah seperti berikut :-268TERHAD


TERHAD15.4.8.1. Gelongsor merupakan alat permainan luar bagi membina keyakinandiri pada murid-murid. Di Sekolah Kebangsaan (SK) Jalan 3, Bandar Baru Bangi,Selangor dan SK Sri Suria (2), Kelantan, didapati gelongsor telah rosak(Gambar 15.18 dan 15.19).GAMBAR 15.18 GAMBAR 15.19Sekolah Kebangsaan Jalan 3, Bandar BaruBangi, SelangorSekolah Kebangsaan Sri Suria (2), Kelantan- Gelongsor Yang Dibekalkan Telah Rosak15.4.8.2. Buaian adalah untuk murid-murid membuat latihan tangan dan kaki disamping membina keyakinan diri. Di SK Petaling 2, Wilayah Persekutuan KualaLumpur dan SK Sri Suria (2), Kelantan, didapati buaian berkenaan telah rosak(Gambar 15.20).GAMBAR 15.20Sekolah Kebangsaan Sri Suria (2), Kelantan- Buaian Yang Dibekalkan Telah Rosak15.4.8.3. Alat permainan jambatan imbangan digunakan untuk memberi latihanmenguatkan tangan, mengimbangkan badan dan membina keyakinan diri murid.Tiang bola keranjang pula adalah untuk digunakan bagi mengembangkankreativiti murid. Di SK Seri Sekamat, Kajang, Selangor dan SK Sri Suria (2),Kelantan, didapati alat permainan berkenaan telah rosak. Contoh kerosakanadalah seperti di Gambar 15.21 dan 15.22.GAMBAR 15.21 GAMBAR 15.22Sekolah KebangsaanSeri Sekamat, Kajang, Selangor- Jambatan Imbangan Telah RosakSekolah KebangsaanSeri Sekamat, Kajang, Selangor- Tiang Bola Keranjang Telah Rosak269TERHAD


TERHAD15.4.8.4. Di SK Intan Baiduri, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, papanlantai pondok mainan sudah rosak (Gambar 15.23) manakala di SK BukitGading, Kelantan, papan pondok mainan telah tertanggal.GAMBAR 15.23Sekolah Kebangsaan Intan Baiduri,Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur- Papan Lantai Pondok Mainan Telah Rosak15.4.8.5. Di 2 prasekolah iaitu SK Sg. Merab Luar, Selangor dan SK SeriAnggerik, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, pintu bilik darjah telah dimakananai-anai (Gambar 15.24).GAMBAR 15.24Sekolah KebangsaanSg. Merab Luar, Selangor- Pintu Bilik Darjah Telah Dimakan Anai-Anai15.4.8.6. Di 9 prasekolah iaitu 5 di Selangor, 2 di Wilayah Persekutuan KualaLumpur dan 2 di Kedah, berlakunya keretakan dinding. Sekolah-sekolah yangterlibat adalah SK Kg. Endah; SK Jalan Kebun; SK Parit 13, Sekinchan; SK SeriSekamat, Kajang dan SK Taman Sri Andalas; Selangor, SK Intan Baiduri danSK Wangsa Melawati, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta SK Seri Banaidan SK Bukit Tinggi, Kedah. Contoh keretakan dinding adalah seperti diGambar 15.25 dan 15.26.GAMBAR 15.25 GAMBAR 15.26Sekolah Kebangsaan Bukit Tinggi, KedahSekolah KebangsaanSeri Sekamat, Kajang, Selangor- Prasekolah Menghadapi Masalah Dinding Retak270TERHAD


TERHAD15.4.8.7. Di SK Jawa, Sarawak, hakisan tanah berlaku di lereng bukitberhampiran prasekolah (Gambar 15.27).GAMBAR 15.27Sekolah Kebangsaan Jawa, Sarawak- Hakisan Tanah Di Lereng Bukit15.4.8.8. Tiga prasekolah iaitu SK Seri Banai dan SK Bukit Tinggi, Kedah sertaSK Larkin (Dua), Johor mengalami kebocoran bumbung. Manakala di 4prasekolah yang lain iaitu SKPK Kg. Baharu dan SK Petaling 2, WilayahPersekutuan Kuala Lumpur, SK Sg. Merab Luar, Selangor dan SK Bukit Gading,Kelantan, berlakunya siling melengkung dan rosak. Contoh kerosakan adalahseperti di Gambar 15.28 dan 15.29.GAMBAR 15.28 GAMBAR 15.29Sekolah Kebangsaan Bukit Gading, KelantanSekolah Kebangsaan Pendidikan KhasKg. Baharu, Wilayah PersekutuanKuala Lumpur- Siling Melengkung Dan Rosak15.4.8.9. Di 2 prasekolah iaitu SK Taman Kepong dan SK Petaling 2, WilayahPersekutuan Kuala Lumpur, cat yang digunakan tidak bermutu mengakibatkanpermukaan dinding berbelang. Manakala bagi 4 prasekolah yang lain iaitu SKLarkin (Dua) dan SK Taman Tun Aminah 2, Johor; SK Batu Kitang, Sarawak;serta SK Seri Anggerik, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, didapati sinkinyarosak, bocor dan pecah. Contohnya adalah seperti di Gambar 15.30.GAMBAR 15.30Sekolah KebangsaanTaman Tun Aminah 2, Johor- Sinki Pecah271TERHAD


TERHAD15.4.8.10. Bagi 7 prasekolah, perabot seperti kerusi murid dan rak buku telahrosak. Contohnya adalah seperti di Gambar 15.31. Prasekolah yang terlibatadalah SKPK Alor Setar dan SK Kubor Panjang, Kedah; SKPK Kg. Baharu,Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur; SK Semenyih dan SK Sg. Merab Luar,Selangor; SK Temenggong, Sarawak serta SK Kg. Berangan, Kelantan.GAMBAR 15.31Sekolah Kebangsaan Pendidikan KhasAlor Setar, Kedah- Kerusi Murid Telah RosakPada pandangan Audit, Jabatan Pelajaran Negeri perlu menjalankanpenyenggaraan/pembaikan dengan segera bagi memastikan semuakemudahan dan peralatan di prasekolah sentiasa berkeadaan baik supayatidak menjejaskan proses pengajaran dan pembelajaran serta menjaminkeselamatan murid dan guru prasekolah. Sehubungan ini, adalah disyorkanjawatan pegawai teknikal diwujudkan di peringkat negeri dan daerah bagitujuan memantau penyenggaraan/pembinaan prasekolah. Selain itu,peruntukan kewangan yang mencukupi bagi penyenggaraan/pembaikan jugaperlu disediakan dan rekod aset diselenggarakan dengan lengkap dan kemaskini.15.4.9. PemantauanPemantauan terhadap Program Peluasan Pendidikan Prasekolah dilaksanakan diperingkat Kementerian, Jabatan Pelajaran Negeri dan peringkat sekolah sepertiberikut :-15.4.9.1. Peringkat Kementeriana. Mesyuarat Penyelarasan Pengurusan Pendidikan Prasekolah antaraBahagian Sekolah dengan bahagian-bahagian lain Kementerian perludiadakan 3 kali setahun bagi membincangkan perihal perancangan danpersediaan ke arah menjayakan pelaksanaan Program Peluasan PendidikanPrasekolah (Program), mengenal pasti isu dan permasalahan yangberbangkit serta mendapatkan kemajuan pelaksanaannya. Mesyuarat inidipengerusikan oleh Pengarah/Ketua Penolong Pengarah Bahagian Sekolahdan dianggotai oleh pegawai-pegawai dari Bahagian Sekolah, BahagianPembangunan Dan Perolehan, Jabatan Pendidikan Khas, BahagianPerancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Pusat PerkembanganKurikulum, Bahagian Pendidikan Guru, Jemaah Nazir Sekolah, BahagianTeknologi Pendidikan, Bahagian Sumber Manusia dan Bahagian Kewangan.Bagi tahun 2005 dan 2006, sebanyak 5 mesyuarat telah diadakan dan isuisusemasa berhubung dengan pelaksanaan Program telah dibincangkan.272TERHAD


TERHADb. Mesyuarat Penyelarasan Pengurusan Pendidikan Prasekolah antaraBahagian Sekolah dengan Jabatan Pelajaran Negeri yang dipengerusikanoleh Ketua Penolong Pengarah, Bahagian Sekolah dan dianggotai olehpegawai dari Bahagian Sekolah, Jabatan Pendidikan Khas dan JabatanPelajaran Negeri perlu diadakan 3 kali setahun. Bagi tempoh tahun 2004hingga 2006, sebanyak 10 mesyuarat telah diadakan dan antara lainnyastatus pelaksanaan Program telah dibincangkan.c. Setiap Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) dikehendaki mengemukakan kepadaBahagian Sekolah Laporan Status Program Peluasan PendidikanPrasekolah. Laporan ini diperlukan untuk tujuan perbincangan semasaMesyuarat Penyelarasan Pengurusan Pendidikan Prasekolah diadakanantara Bahagian Sekolah dengan Jabatan Pelajaran Negeri. Semakan Auditmendapati bagi tempoh tahun 2004 hingga 2006, JPN Selangor, Johor,Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kedah dan Sarawak telahmengemukakan laporan tersebut manakala bagi JPN Kelantan, maklumatberkenaan tidak dapat diperolehi.d. Bahagian Pembangunan Dan Perolehan, Kementerian menghendaki setiapJabatan Pelajaran Negeri mengambil gambar-gambar sebelum, semasa danselepas kerja-kerja dilaksanakan oleh kontraktor. Semakan selanjutnya diperingkat Jabatan Pelajaran Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,Sarawak dan Johor, didapati gambar-gambar tersebut ada disediakanmanakala di Jabatan Pelajaran Negeri Selangor, Kedah dan Kelantan,gambar-gambar tersebut tidak dapat dikemukakan untuk semakan Audit.15.4.9.2. Peringkat Jabatan Pelajaran NegeriDi Jabatan Pelajaran Negeri, Mesyuarat Penyelarasan Prasekolah diadakanmengikut keperluan bagi membincangkan antaranya isu berkaitan dengan kerjakerjapeluasan prasekolah, peralatan prasekolah, masalah guru dan PembantuPengurusan Murid. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh penyelia prasekolah dandihadiri oleh wakil Bahagian Pembangunan Dan Perolehan, wakil PejabatPelajaran Daerah dan guru prasekolah. Mesyuarat berkenaan telah diadakanantara satu hingga 3 kali setahun bagi tempoh tahun 2004 hingga 2006.15.4.9.3. Peringkat SekolahDi peringkat sekolah, Mesyuarat Prasekolah diadakan mengikut keperluan bagimembincangkan isu-isu berkaitan pelaksanaan prasekolah termasuk peralatan,kurikulum, yuran, pemilihan murid dan aktiviti prasekolah. Mesyuarat inidipengerusikan oleh Guru Besar dan dihadiri oleh guru prasekolah dan ibu bapa.Semakan Audit mendapati mesyuarat berkenaan diadakan antara satu hingga 4kali setahun.Pada pandangan Audit, Jabatan Pelajaran Negeri hendaklahmempertingkatkan pemantauan terhadap kerja kontraktor berkaitanpengubahsuaian/bina bilik darjah dan pembekalan peralatan ke prasekolahbagi memastikan ia dilaksanakan dengan sempurna.273TERHAD


TERHAD15.5. RUMUSAN DAN SYOR AUDITSecara keseluruhannya, Kementerian mempunyai perancangan yang baik bagipelaksanaan Program Peluasan Pendidikan Prasekolah. Kementerian telahmewujudkan struktur pengurusan yang jelas dan mengenal pasti kemudahan sertakeperluan peralatan prasekolah. Bagaimanapun dari segi pelaksanaannya, masih adakelemahan bagi sesetengah projek yang perlu diatasi seperti status pelaksanaan fizikalprogram tidak seperti yang dirancang, kerja pengubahsuaian/bina bilik darjah danbekalan peralatan yang tidak sempurna, tidak mengikut spesifikasi dan tidakdilaksanakan mengikut tempoh yang ditetapkan serta peralatan prasekolah yang tidakmencukupi akibat dari kekurangan peruntukan kewangan. Bagi mempertingkatkanpelaksanaan Program Peluasan Pendidikan Prasekolah, adalah disyorkan Kementerianmemberikan pertimbangan terhadap perkara berikut :-a. Bahagian Pembangunan Dan Perolehan, Kementerian menurunkan kuasa danwaran peruntukan ke Jabatan Pelajaran Negeri selewat-lewatnya pada bulan Macbagi mengatasi masalah kelewatan dalam menyiapkan kerja pengubahsuaian/binabilik darjah oleh Jabatan Pelajaran Negeri.b. Memandangkan peralatan yang disediakan di prasekolah adalah penting untukmembantu perkembangan murid dari segi minda, kreativiti, psikomotor danpenguasaan terhadap teknologi maklumat dan komunikasi, adalah disyorkansupaya Kementerian Kewangan mempertimbangkan permohonan peruntukankewangan yang diperlukan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia bagi perolehanperalatan tersebut.c. Tahap penyeliaan terhadap prestasi kontraktor/pembekal perlulah dipertingkatkanbagi memastikan bekalan/perkhidmatan yang diberi adalah sempurna, mengikutjadual dan spesifikasi yang ditetapkan. Sehubungan itu, adalah disyorkanpenyeliaan terhadap kerja pengubahsuaian/pembinaan bilik darjah dan pengesahanterhadap peralatan yang dibekalkan ke prasekolah dipertanggungjawabkan kepadaGuru Besar.d. Kementerian hendaklah memastikan penyenggaraan/pembaikan terhadap semuakemudahan dan peralatan di prasekolah dilaksanakan dengan segera supayaproses pengajaran dan pembelajaran tidak terjejas serta keselamatan murid danguru prasekolah terjamin. Sehubungan ini, jawatan pegawai teknikal perludiwujudkan di peringkat negeri dan daerah bagi tujuan memantaupenyenggaraan/pembinaan prasekolah. Selain itu, peruntukan kewangan yangmencukupi bagi penyenggaraan/pembaikan prasekolah juga perlu disediakan danrekod aset diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini.274TERHAD


TERHADKEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA16. PENGURUSAN PERKHIDMATAN AMBULANS16.1. LATAR BELAKANG16.1.1. Perkhidmatan ambulans disediakan untuk membawa pesakit yangmemerlukan rawatan kecemasan seperti kes kemalangan jalan raya, bersalin,kecemasan perubatan dan kes-kes rujukan ke hospital. Sehingga bulan Disember2006, terdapat 626 kenderaan ambulans di 128 hospital dan 746 kenderaanambulans di 809 klinik kesihatan di seluruh negara. Bagi tempoh tahun 2004 hingga2006, sebanyak 389,153 panggilan ambulans bagi kes kecemasan dan rujukantelah dikendalikan oleh 41 hospital dan 15 Jabatan Kesihatan Negeri termasukWilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan.16.1.2. Bagi menyelaras panggilan ambulans, satu Pusat Kawalan PerkhidmatanAmbulans (Ambulance Call Centre) telah ditubuhkan. Sebanyak 7 hospital iaituHospital Tunku Fauziah Kangar, Hospital Pulau Pinang, Hospital Ipoh, HospitalTengku Ampuan Rahimah Klang, Hospital Melaka, Hospital Temerloh dan HospitalBatu Pahat telah dipilih sebagai projek perintis secara berperingkat antara bulanOgos hingga November 2004. Selain itu, Skuad Motosikal Paramedik juga telahditubuhkan pada bulan Januari 2006 di Hospital Kuala Lumpur sebagai FirstResponder bagi panggilan ambulans.16.1.3. Perkhidmatan ambulans tertakluk kepada Akta Fee 1982 yangmenghendaki caj-caj tertentu dikenakan terhadap perkhidmatan ambulans yangdisediakan atas permohonan orang awam. Bagaimanapun bagi kes-kes kecemasandan rujukan yang dikendalikan oleh hospital dan klinik kesihatan Kerajaan, iadiberikan secara percuma.16.2. OBJEKTIF PENGAUDITANPengauditan ini dijalankan untuk menentukan sama ada pengurusan perkhidmatanambulans telah dibuat dengan teratur, cekap dan berhemah serta selaras denganobjektif yang ditetapkan.16.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITANPengauditan ini meliputi aspek perancangan, pelaksanaan dan pemantauan terhadappengurusan perkhidmatan ambulans. Semakan terhadap fail, rekod dan dokumen yangberkaitan bagi tempoh tahun 2004 hingga 2006 telah dibuat di 4 bahagian di peringkatKementerian, 7 Jabatan Kesihatan Negeri, 11 Pejabat Kesihatan Daerah, 13 hospitaldan 26 klinik kesihatan. Di samping itu, perbincangan turut diadakan dengan pegawaiyang bertanggungjawab. Borang soal selidik telah diedarkan kepada 740 respondenyang terdiri daripada pemandu, paramedik dan pesakit/waris yang menggunakan275TERHAD


TERHADperkhidmatan ini untuk mendapatkan maklum balas mereka tentang pengurusanperkhidmatan ini.16.4. PENEMUAN AUDITPengauditan yang dijalankan antara bulan Ogos hingga Disember 2006 mendapatiperkara berikut :-16.4.1. Struktur Pengurusan16.4.1.1. Di peringkat Kementerian, Bahagian Perolehan Dan Penswastaanbertanggungjawab mengendalikan urusan perolehan kenderaan ambulans danperalatan perubatan yang berkaitan. Bahagian ini juga bertanggungjawabmemastikan kenderaan ambulans diurus dengan baik dan kenderaan yang tidakekonomi dibaiki dilupuskan. Bahagian Perkembangan Perubatan dan BahagianPerkembangan Kesihatan Keluarga pula menetapkan norma pengagihankenderaan ambulans kepada hospital dan klinik kesihatan serta memantauperkhidmatan ambulans. Manakala Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraanmenyediakan spesifikasi kenderaan ambulans, motosikal dan peralatan yangdiperlukan.16.4.1.2 Di peringkat Jabatan Kesihatan Negeri, pengurusan perkhidmatanambulans diletakkan di bawah pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri(Perubatan) dan (Kesihatan Awam) masing-masing. Pejabat ini adalahbertanggungjawab menyelaras keperluan kenderaan ambulans bagi hospital danklinik kesihatan di negeri termasuk pengagihan kenderaan ambulans,pemantauan mutu perkhidmatan dan juga merancang latihan bagi anggota yangterlibat dengan perkhidmatan ambulans.16.4.1.3 Di Pejabat Kesihatan Daerah, Unit Penjagaan Kesihatan Asas DanPembangunan Keluarga yang diketuai oleh Penolong Pegawai Kesihatan yangbertanggungjawab memantau perkhidmatan ambulans bagi klinik kesihatanyang berada di bawah jagaannya. Struktur organisasinya adalah seperti di cartaberikut :-CARTA 16.1STRUKTUR ORGANISASI DI PERINGKAT PEJABAT KESIHATAN DAERAHPEGAWAI KESIHATAN DAERAHGred JUSA C/U54/U52/U48PENOLONGPEGAWAIKESIHATAN(Pengurusan &Kesihatan Awam)PENOLONGPEGAWAI KESIHATAN(Penjagaan Kesihatan Asas &Pembangunan Keluarga)Gred U44/U41PENOLONGPEGAWAIKESIHATAN(Kawalan PenyakitTidak Berjangkit)PENOLONGPEGAWAIKESIHATAN(BAKAS/Tugasan Am)PENOLONGPEGAWAI KESIHATAN(Kawalan PenyakitEpidemiologi)KLINIK-KLINIKKESIHATANPegawai Kesihatan KananGred U48/U44/U41PENOLONGPEGAWAI KESIHATAN(Kawalan Mutu Makanan)UNIT PESAKIT LUARPembantu PerubatanGred U32/U29UNIT KESIHATANKELUARGAPegawai KesihatanBahagian Yang TerlibatDalam PengurusanPerkhidmatan AmbulansNota : BAKAS - Bekalan Air Dan Kebersihan Alam Sekeliling276TERHAD


TERHAD16.4.1.4. Di hospital, perkhidmatan ambulans adalah diletakkan di bawahtanggungjawab Jabatan Kecemasan Dan Kemalangan dan diuruskan dengankerjasama Unit Pengangkutan. Hospital adalah bertanggungjawab bagimemastikan pengurusan perkhidmatan ambulans dilaksanakan secara cekapdan teratur. Struktur organisasinya adalah seperti di carta berikut :-CARTA 16.2STRUKTUR ORGANISASI DI PERINGKAT HOSPITALPENGARAH HOSPITAL(Gred JUSA C/U54/U52)TIMBALAN PENGARAH(PENGURUSAN)Gred M52/M48TIMBALANPENGARAH(PERUBATAN)Gred U52/U48PERKHIDMATANPENTADBIRANGred M44/M41PERKHIDMATANFARMASIPERKHIDMATANKLINIKALGred U44/U41PERKHIDMATANSOKONGAN• Pentadbiran• Perkhidmatan• Kewangan• Pembangunan• Sistem Maklumat• Khidmat Pelanggan• Pengangkutan *• Jabatan Kecemasan Dan Kemalangan *• Perbedahan• Obstetrik & Ginekologi• Pediatrik• Orthopedik• Anaestesiologi• Ofthalmologi• Otorinolaringologi• Dermatologi• Neurologi• Nefrologi• Neurosurgeri• Urologi• Kardiologi* Bahagian Yang terlibat Dalam Pengurusan Perkhidmatan AmbulansPada pandangan Audit, struktur organisasi di semua peringkat iaituKementerian, Jabatan Kesihatan Negeri, Pejabat Kesihatan Daerah danhospital telah menetapkan dengan jelas tugas dan tanggungjawab semuapihak yang terlibat dengan pengurusan perkhidmatan ambulans.16.4.1.5. Sehingga 31 Disember 2006, sebanyak 1,542 jawatan telahdiluluskan di Jabatan Kecemasan Dan Kemalangan dan Unit Pengangkutan di13 hospital yang dilawati yang terlibat secara langsung dengan perkhidmatanambulans. Bagaimanapun, hanya 1,174 jawatan daripadanya telah diisi.Jawatan yang belum diisi terdiri daripada 110 pembantu perubatan, 163jururawat, 73 atendan dan 22 pemandu. Bagi Unit Penjagaan Kesihatan AsasDan Pembangunan Keluarga di 26 klinik kesihatan yang dilawat, sebanyak 493daripada 521 jawatan yang diluluskan telah diisi. Jawatan yang belum diisi terdiridaripada 8 pembantu perubatan, 9 jururawat, 6 atendan dan 5 pemandu.Berdasarkan maklum balas daripada 157 pemandu, 51.6% daripadanyaberpendapat bilangan pemandu sedia ada adalah tidak mencukupi dan mereka277TERHAD


TERHADjuga diperlukan memandu kenderaan lain sebagai tugas guna sama mereka.Kedudukan jawatan yang dilulus dan diisi adalah seperti di jadual berikut :-13 HOSPITALJADUAL 16.1KEDUDUKAN PERJAWATAN BAGI PENGURUSANPERKHIDMATAN AMBULANS DI HOSPITAL DAN KLINIK KESIHATANCAWANGANBILANGANDILULUSKANBILANGANDIISIPembantu Perubatan 413 303 73.4Jururawat 486 323 66.5Atendan 333 260 78.1Pemandu (Guna Sama) 310 288 92.926 KLINIK KESIHATANJumlah 1,542 1,174 76.1Pembantu Perubatan 73 65 89.0Jururawat 332 323 97.3Atendan 69 63 91.3Pemandu (Guna Sama) 47 42 89.4Jumlah 521 493 94.6JUMLAH 2,063 1,667 80.8DIISI(%)16.4.1.6. Semakan Audit di hospital-hospital yang dilawati mendapati 4pembantu perubatan, 34 atendan dan 23 pemandu bagi 7 hospital tidak pernahmenghadiri kursus bagi tempoh tahun 2004 hingga 2006. Bagaimanapun bagiklinik kesihatan, kakitangannya telah menghadiri kursus sekurang-kurangnyasatu kali dalam tempoh tersebut.16.4.1.7. Pada puratanya 93.6% daripada 157 pemandu menyatakan bahawamereka telah menghadiri kursus berkaitan dengan pemanduan berhemah,bengkel pemandu cemerlang dan kursus kenderaan bermotor dan memerlukankursus pengendalian kecemasan dan trauma. Sebanyak 27.3% daripada 141paramedik menyatakan bahawa mereka telah mengikuti kursus atau latihanyang berkaitan dengan pengendalian kecemasan seperti Kursus Basic LifeSupport, Paediatric Advance Life Support, Pre Hospital Care, CardiopulmonaryResuscitation (CPR), Pengurusan Ambulans dan Malaysia Trauma Life Support.Bagi aspek pengendalian peralatan perubatan pula, 90.8% paramedikmenyatakan mereka mahir dalam menggunakan peralatan perubatan.Pada pandangan Audit, Kementerian perlu mengisi jawatan-jawatan yangberkenaan bagi membolehkan perkhidmatan ambulans diberi denganberkesan serta memastikan semua anggota diberi latihan yangbersesuaian dengan tugas mereka supaya dapat meningkatkan kemahirandan pengetahuan dalam bidang perkhidmatan perubatan kecemasantermasuk rawatan pra-hospital. Antara kursus yang patut diberi ialahberkaitan pengurusan kemalangan dan kecemasan, penyenggaraankenderaan serta penggunaan peralatan perubatan.278TERHAD


TERHAD16.4.2. Garis Panduan Untuk Mengurus Perkhidmatan AmbulansBeberapa bahagian di peringkat Kementerian, Jabatan Kesihatan Negeri, PejabatKesihatan Daerah dan hospital tertentu yang dilawati atas inisiatif masing-masingtelah mengeluarkan beberapa garis panduan tentang perkhidmatan ambulans.Berikut diberikan beberapa contohnya :-16.4.2.1. Di peringkat Kementerian :-a. Polisi Operasi Perkhidmatan Ambulans Di Klinik Kesihatan yang dikeluarkanoleh Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga.b. Standard Operating Procedure for Medical Assistants in EmergencyDepartment yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembantu Perubatan.16.4.2.2. Di peringkat Jabatan Kesihatan Negeri :-a. Garis Panduan Penggunaan Perkhidmatan Ambulans oleh JabatanKesihatan Negeri Selangor.b. Garis Panduan Penyelarasan Perkhidmatan Ambulans oleh JabatanKesihatan Negeri Kelantan.16.4.2.3. Di peringkat hospital :-a. Prosedur Kualiti tentang perkhidmatan ambulans yang dikeluarkan olehHospital Alor Setar dan Hospital Langkawi.b. Garis Panduan Perkhidmatan Ambulans Hospital Sultanah Aminah, JohorBahru.16.4.2.4. Prosedur Perkhidmatan Panggilan Ambulans yang dikeluarkan olehPejabat Kesihatan Daerah Manjung.Pada pandangan Audit, Kementerian perlu mewujudkan satu garis panduanpengurusan perkhidmatan ambulans yang lengkap dan seragam untukkegunaan kesemua hospital dan klinik kesihatan supaya dapat dijadikanrujukan bagi mempertingkatkan kecekapan perkhidmatan yang sedia ada.16.4.3. Perolehan Kenderaan Ambulans16.4.3.1. Sebelum tahun 2002, didapati sebanyak 872 kenderaan ambulanstelah diperolehi oleh Kementerian. Bagi tempoh tahun 2002 hingga 2006,Kementerian telah melantik 2 syarikat masing-masingnya untuk membekalkan500 kenderaan ambulans bernilai RM108.29 juta dan 8 motosikal ambulansbernilai RM0.15 juta. Manakala sejumlah RM0.24 juta adalah bagi perkhidmatanpengangkutan ambulans. Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-279TERHAD


TERHADNAMASYARIKATSyarikat LongHarvestEnterpriseSdn. Bhd.JADUAL 16.2PEROLEHAN KENDERAAN DAN MOTOSIKAL AMBULANSSERTA PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN AMBULANSPERIHALSYARIKATModal Dibenarkan- RM500,000.00Modal Diterbitkan- RM500,000.00- PengarahUrusan ialah En.Mohd. Ali binHashimPERIHALBEKALAN/PERKHIDMATAN500 KenderaanAmbulans IvecoJenis BNILAIKONTRAK/SEBUTHARGA(RM)TEMPOHKONTRAK/SURAT SETUJUTERIMA108,290,000 18.9. 2002hingga17.9.2004TARIKHKONTRAKDITANDATANGANI18.9.2002Syarikat IkhtiarTrading Sdn.Bhd.Modal Dibenarkan- RM100,000.00Modal Diterbitkan- RM25,000.00- Pengarah ialahEn.Mohd.Nizambin Abdullah8 MotosikalAmbulansJenama ModenasModel Jaguh(Gred A) danKristar (Gred B)151,600 TiadaBelumDitandatanganiPersatuanBulan SabitMerahMalaysiaBadan BukanKerajaan.Ditubuhkan Dibawah AktaParlimen 1965(Akta No. 47)PerkhidmatanPengangkutanAmbulans diHospital TengkuAmpuanRahimah, Klang,Selangor240,0001 .5.2006 hingga30.4.2008BelumDitandatangani16.4.3.2. Pelantikan syarikat Long Harvest Enterprise Sdn. Bhd. adalah secaratender terbuka. Pemilihannya dibuat berdasarkan kepada tawaran hargaterendah. Perjanjian kontrak bekalan yang ditandatangani dengan syarikattersebut telah menetapkan antara lainnya syarat-syarat seperti berikut :-a. Kontraktor hendaklah menyerahkan Bon Pelaksanaan berjumlah RM2.71juta dalam bentuk jaminan bank, bersamaan 2.5% daripada nilai kontrak.b. Penghantaran kenderaan ambulans perlu dibuat dalam tempoh yangditetapkan dan denda pada kadar 2% dikenakan bagi setiap bulankelewatan.c. Kenderaan ambulans yang dihantar perlu diuji dan periksa oleh Kerajaanbersama-sama kontraktor bagi memastikan ia mematuhi spesifikasi yangditetapkan dan dilengkapi dengan peralatan perubatan seperti upper limbimmobiliser, lower limb immobiliser, traction immobiliser, head immobiliser,scoop stretcher, trauma kit, triage card, cervical collar dan airwaymanagement set.d. Kontraktor perlu memberikan 3 kali penyenggaraan secara percuma dalamtempoh setahun atau 100,000 km perjalanan (setiap 4 bulan atau 20,000 kmperjalanan) yang mana terdahulu daripada tarikh kenderaan ambulansditerima.16.4.3.3. Semakan Audit mendapati sebanyak 197 daripada 500 kenderaanambulans gagal dibekalkan dalam tempoh yang ditetapkan. Sungguhpun280TERHAD


TERHADlanjutan masa untuk bekalan kenderaan selama setahun telah diberi iaitu mulai18 September 2004 hingga 17 September 2005, namun hanya 91 kenderaanyang dibekalkan dalam tempoh lanjutan itu. Bakinya sebanyak 106 kenderaanhanya dapat dibekalkan pada bulan November 2005. Semakan Audit mendapatiKementerian masih belum mengenakan denda berjumlah RM0.51 jutaterhadap kontraktor atas kelewatan penghantaran 106 kenderaanambulans tersebut. Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 16.3JUMLAH DENDA KELEWATAN YANG SEPATUTNYADIKENAKAN TERHADAP SYARIKAT PEMBEKALNILAITEMPOH JUMLAHNEGERIBILANGAN KENDERAAN KELEWATAN DENDA PATUTKENDERAANDIKENAKAN(RM Juta) (Hari)(RM)Kedah 14 3.03 29 58,618.28Pulau Pinang 8 1.73 32 36,962.88Terengganu 8 1.73 15 17,326.40Negeri Sembilan 16 3.47 25 57,752.00Selangor 14 3.03 40 80,855.60Kelantan 20 4.33 38 108,577.76Wilayah Persekutuan Labuan 1 0.22 34 4,909.12Sabah 8 1.73 37 45,481.30Perlis 4 0.87 11 6,352.72Sarawak 13 2.82 52 97,603.48JUMLAH 106 22.96 514,439.5416.4.3.4. Kementerian telah melantik Syarikat Ikhtiar Trading Sdn. Bhd. untukmembekalkan 8 motosikal ambulans jenama Modenas model Jaguh (Gred A)dan Kristar (Gred B) bernilai RM151,600. Didapati motosikal tersebut telahditerima pada bulan Disember 2005. Bagaimanapun, tiada bukti yangmenunjukkan perjanjian kontrak telah ditandatangani dengan syarikatberkenaan. Oleh itu pihak Audit tidak dapat menentukan tempoh bekalan patutdibuat dan syarat-syarat lain yang perlu dipatuhi oleh syarikat berkenaan.Contoh motosikal yang dibekalkan adalah seperti di gambar berikut :-GAMBAR 16.1 GAMBAR 16.2Motosikal Paramedik Gred AMotosikal Paramedik Gred B16.4.3.5. Kementerian telah melantik Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysiauntuk menyediakan perkhidmatan pengangkutan ambulans di Hospital Tengku281TERHAD


TERHADAmpuan Rahimah, Klang, Selangor bernilai RM0.24 juta. Adalah didapatisehingga 31 Disember 2006, Kementerian masih belum menandatanganiperjanjian kontrak dengan persatuan berkenaan sungguhpun surat setuju terimatelah dikeluarkan pada 4 April 2006. Ini adalah bertentangan dengan SuratPekeliling Perbendaharaan Bilangan 2 Tahun 1995 yang menetapkan kontrakhendaklah ditandatangani selewat-lewatnya dalam tempoh 4 bulan dari tarikhsurat setuju terima dikeluarkan. Semakan Audit selanjutnya mendapati sehinggabulan Oktober 2006, pembayaran berjumlah RM60,000.00 telah dibuat bagiperkhidmatan tersebut.Pada pandangan Audit, Kementerian hendaklah memastikan perjanjiankontrak ditandatangani dalam tempoh yang ditetapkan bagi setiap perolehanyang dibuat. Kementerian hendaklah memastikan syarikat pembekalmematuhi semua syarat kontrak dan seharusnya mengenakan denda terhadapbekalan yang lewat dibuat.16.4.4. Penerimaan Kenderaan AmbulansBahagian Perkhidmatan Kejuruteraan Kementerian akan menjalankan pemeriksaanprototaip terhadap kenderaan ambulans yang dibekalkan bagi memastikankenderaan berkenaan mematuhi spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak. Selepasitu, kenderaan akan diperiksa oleh PUSPAKOM dan Jabatan Pengangkutan Jalanbagi tujuan pendaftaran kenderaan. Kenderaan tersebut kemudiannya akan dihantarke woksyop Jabatan Kerja Raya (JKR) bagi menjalani pemeriksaan teknikalsebelum Sijil Pemeriksaan Dan Pengujian Kenderaan dikeluarkan oleh pihak JKR.Pengeluaran sijil tersebut adalah berdasarkan kepada pemeriksaan danpengesahan terhadap borang vehicle delivery order yang disediakan oleh pihakpembekal berserta dengan borang pemeriksaan dan pengujian kenderaan yangdisediakan oleh pihak JKR. Semakan Audit di 13 hospital dan 26 klinik kesihatanmendapati secara purata, 77.1% borang vehicle delivery order tidakmempunyai maklumat kenderaan seperti gear knob, double ended spanner,first aid kit, tyre pressure gauge, freezer unit, generator set, vertical blind dansebagainya.16.4.5. Pengagihan Dan Penggunaan Kenderaan Ambulans16.4.5.1. Pengagihan kenderaan ambulans adalah berdasarkan SuratPekeliling Kementerian Kesihatan Bilangan 2 Tahun 1993 yang menetapkanpengagihan kenderaan ambulans bagi setiap hospital berdasarkan bilangankatil. Contohnya, 3 kenderaan ambulans bagi hospital yang mempunyai kurangdari 250 katil. Manakala bagi klinik kesihatan, satu ambulans bagi setiap klinikkesihatan. Lawatan Audit di 39 hospital/klinik kesihatan mendapati secarapuratanya, setiap hospital dibekalkan antara 4 hingga 23 kenderaan ambulansmanakala klinik kesihatan antara 1 hingga 2 kenderaan ambulans. SemakanAudit selanjutnya mendapati 12 hospital dan 4 klinik kesihatan telah dibekalkan282TERHAD


TERHADkenderaan ambulans melebihi norma yang ditetapkan iaitu antara 1 hingga 12kenderaan bagi hospital dan 1 di klinik kesihatan. Butirannya adalah seperti dijadual berikut :-JADUAL 16.4KENDERAAN AMBULANS DIBEKALKAN BERBANDING NORMA YANG DITETAPKANHOSPITAL/KLINIK KESIHATANBILANGANKATILNORMADITETAPKANKENDERAANDIBEKALKANHospital Tengku Ampuan Rahimah 837 7 8 1Hospital Kuala Kubu Baru 150 3 8 5Hospital Alor Star 812 7 9 2Hospital Langkawi 110 3 7 4Hospital Raja Perempuan Zainab II 920 7 10 3Hospital Kuala Krai 150 3 5 2Hospital Queen Elizabeth 589 6 9 3Hospital Kuala Lumpur 2,376 11 23 12Hospital Ipoh 990 8 18 10Hospital Sri Manjung 270 4 8 4Hospital Sultanah Aminah 989 7 14 7Hospital Mersing 55 3 7 4Hospital Duchess Of Kent 323 4 4 0Klinik Kesihatan Taman Ehsan TB 1 2 1Klinik Kesihatan Lubuk Merbau TB 1 2 1Klinik Kesihatan Gopeng TB 1 2 1Klinik Kesihatan Luyang TB 1 2 1Klinik Kesihatan Telok Panglima Garang TB 1 1 0Klinik Kesihatan Jenjarom TB 1 1 0Klinik Kesihatan Tanjong Sepat TB 1 1 0Klinik Kesihatan Selayang Baru TB 1 1 0Klinik Kesihatan Batu Arang TB 1 1 0Klinik Kesihatan Naka TB 1 1 0Klinik Kesihatan To’ Uban TB 1 1 0Klinik Kesihatan Gunong TB 1 1 0Klinik Kesihatan Inanam TB 1 1 0Klinik Kesihatan Bukit Garam TB 1 1 0Klinik Kesihatan Sungai Manila TB 1 1 0Klinik Kesihatan Ulu Dusun TB 1 1 0Klinik Kesihatan Kota Klias TB 1 1 0Klinik Kesihatan Menumbuk TB 1 1 0Klinik Kesihatan Jinjang TB 1 1 0Klinik Kesihatan Tanglin TB 1 1 0Klinik Kesihatan Jamaluang TB 1 1 0Klinik Kesihatan Endau TB 1 1 0Klinik Kesihatan Kulai TB 1 1 0Klinik Kesihatan Kulai Besar TB 1 1 0Klinik Kesihatan Kempas TB 1 1 0Klinik Kesihatan Lekir TB 1 1 0JUMLAH 99 160 62LEBIH16.4.5.2. Lawatan Audit juga mendapati beberapa masalah berhubung denganpenggunaan kenderaan ambulans dan motosikal seperti berikut :-283TERHAD


TERHADa. Adalah didapati hanya 93 (58%) daripada 160 kenderaan ambulans yangada di hospital/klinik kesihatan tersebut berada pada status boleh guna dimana 51 daripadanya berusia kurang 5 tahun dan 42 berusia melebihi 5tahun. Baki 67 kenderaan yang lain telah rosak/dalam proses untukdilupuskan. Terdapat kenderaan ambulans sungguhpun dalam prosespelupusan tetapi masih digunakan (Gambar 16.3 dan 16.4). Semakan Auditselanjutnya di 13 hospital dan 26 klinik kesihatan yang dilawati mendapati 7hospital kecuali Hospital Kuala Lumpur, Raja Perempuan Zainab II, AlorSetar, Queen Elizabeth, Duchess of Kent dan Mersing di mana bilangankenderaan yang pada tahap boleh guna masih memenuhi norma ditetapkan.Bagi kesemua klinik kesihatan pula, tahap boleh guna kenderaan jugamemenuhi norma yang ditetapkan.GAMBAR 16.3 GAMBAR 16.4Kenderaan Ambulan Dalam Proses PelupusanMasih DigunakanKenderaan Ambulan Dalam Proses PelupusanMasih Digunakanb. Semakan fizikal terhadap beberapa kenderaan ambulans di hospital danklinik kesihatan yang dilawati mendapati beberapa kenderaan ambulanskhususnya yang berusia lebih 5 tahun tidak dilengkapkan dengan peralatanperubatan asas atau peralatan yang ada tidak berfungsi dengan baik. Antaracontohnya adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 16.5KELENGKAPAN DALAM KENDERAAN AMBULANS TIDAK MENCUKUPI/ ROSAKHOSPITAL/KLINIKNOMBORDAFTAR KELENGKAPAN TIDAK MENCUKUPI/ROSAKAMBULANSHospital Raja Perempuan Zainab II WCD9022 Suara hailer tidak berfungsiKlinik Kesihatan Telok PanglimaGarangWNK1769Suara hailer tidak berfungsiKlinik Kesihatan Gunong WNK9746 Penghawa dingin kurang sejukHospital IpohHospital MersingWKF8767WHC9009WLD152WDC9371WLC9701Tiada alat pemadam apiTiada segi tiga kecemasanTiada alat pemadam apiTiada segi tiga kecemasanTiada segi tiga kecemasanKapasiti maksima tayar depan dan belakang tidak samaSatu trauma bag guna sama untuk semua kenderaanKapasiti maksima tayar depan dan belakang tidak samaHospital Kuala Lumpur WEG9697 Power Socket tidak berfungsiKlinik Kesihatan Endau WHG4319 Tiada alat pemadam api284TERHAD


TERHADc. Berdasarkan maklum balas daripada 141 paramedik, 47.5% daripadanyajuga menyatakan bahawa peralatan perubatan tidak disediakan denganmencukupi/gagal berfungsi terutamanya bagi kenderaan ambulans yangdiperolehi sebelum tahun 2002 seperti vital sign monitor, cardiac monitor danportable ventilator.d. Berdasarkan rekod Jabatan Kesihatan Negeri bagi seluruh negara untuktempoh tahun 2005 hingga bulan September 2006, didapati berlaku 120 keskemalangan jalan raya melibatkan 112 kenderaan ambulans yangmenyebabkan 29 orang cedera dan 2 orang meninggal dunia. Selain itu, adakenderaan yang sama juga terlibat dalam kemalangan berulang kali dalamtempoh 2 tahun tersebut. Kemalangan tersebut juga telah menyebabkanbilangan kenderaan ambulans yang boleh guna dalam satu-satu masaberkurangan berikutan dengan tempoh masa yang lama diambil bagimembaik pulih kenderaan. Butirannya adalah seperti di Jadual 16.6 dancontoh kenderaan ambulans yang terlibat dengan kemalangan adalahseperti di Gambar 16.5 dan 16.6.JADUAL 16.6BILANGAN KES KEMALANGAN JALAN RAYA MELIBATKAN KENDERAAN AMBULANSBAGI TEMPOH TAHUN 2005 HINGGA BULAN SEPTEMBER 2006BILANGANNEGERIKESKEMALANGANBAGI TEMPOHTAHUN 2005HINGGASEPTEMBER 2006KENDERAANAMBULANSHOSPITAL DANKLINIKKESIHATAN YANGTERLIBATKENDERAANYANG TERLIBATBERULANG KALIKESCEDERAKESKEMATIANPerlis 1 1 0 0 0Kedah 6 6 0 2 0Pulau Pinang 4 4 0 0 0Perak 19 19 0 2 0Selangor 15 14 1 0 0Wilayah Persekutuan 0 0 0 0 0Negeri Sembilan 3 3 0 6 1Melaka 2 2 0 4 1Johor 16 13 3 3 0Pahang 10 9 1 3 0Terengganu 16 15 1 3 0Kelantan 10 8 2 1 0Sarawak 8 8 0 4 0Sabah 10 10 0 1 0JUMLAH 120 112 8 29 2285TERHAD


TERHADGAMBAR 16.5 GAMBAR 16.6Ambulans Membawa Seorang Pesakit JantungTerbabas Ketika Dalam Perjalanan Ke InstitutJantung Negara (IJN) Pada Kejadian Kira-KiraPukul 12 Tengah Hari Di Kilometer 204.2 LebuhRaya Utara Selatan Di Melaka.Ambulans WLX 2085 Di Hospital QueenElizabeth, Sabah Yang Terlibat DenganKemalangan Jalanraya.e. Semakan Audit mendapati antara faktor menyebabkan kenderaan ambulansterlibat dalam kemalangan jalan raya adalah seperti berikut :-i. Masalah teknikal kenderaan ambulans seperti saiz tayar yang digunakanbagi kenderaan ambulans tidak sesuai menyebabkan ianya meletupsecara tiba-tiba semasa perjalanan seperti kemalangan yang melibatkankenderaan ambulans Hospital Seremban, Negeri Sembilan dan HospitalSik, Kedah.ii. Penggunaan kerap kenderaan ambulans yang sudah berusia atau yangdikelaskan sebagai Beyond Economic Repair berlaku di Klinik KesihatanTeluk Panglima Garang, Selangor; Klinik Kesihatan Gopeng, Perak danKlinik Kesihatan Kota Klias, Sabah.iii. Kelalaian pemandu sendiri seperti kes di Hospital Tengku AmpuanRahimah, Klang dan kes di Hospital Kuala Lumpur.iv. Soal selidik yang diterima daripada 157 pemandu mendapati 25.5%daripadanya yang pernah terlibat dalam kemalangan jalan rayamenyatakan kemalangan berlaku antaranya berpunca dari masalahteknikal, kecuaian pemandu dan jalan raya yang tidak memuaskan.Sebanyak 36.3% daripada mereka pula menyatakan kenderaanambulans sedia ada sering rosak, bersaiz besar serta tinggi dan tidaksesuai digunakan di jalan raya yang sempit/sesak.Pada pandangan Audit, pihak Kementerian perlu memberikan perhatianyang serius terhadap kes-kes kemalangan melibatkan kenderaan ambulansbagi mengelakkan tanggapan negatif masyarakat terhadap perkhidmatanini. Pemantauan yang lebih perlu diberikan terhadap keselamatankenderaan ambulans dengan memastikan semua kenderaan berada dalamkeadaan baik dan selamat untuk digunakan. Selain itu latihan/kursus yangsecukupnya perlu diberikan kepada semua pemandu kenderaan ambulans.286TERHAD


TERHADf. Semakan Audit selanjutnya mendapati kenderaan ambulans mengambilmasa yang lama untuk dibaiki berpunca daripada kekurangan/ketiadaanperuntukan yang mencukupi untuk membaikinya serta kesukaranmendapatkan alat ganti bagi kenderaan tersebut di pasaran. Contohnyaadalah seperti di jadual berikut :-HOSPITALJADUAL 16.7KENDERAAN AMBULANS MASIH BERADA DI BENGKELMAKLUMAT AMBULANSROSAKNOMBORDAFTARJENAMA/MODELTEMPOH KEROSAKAN(Tahun/Bulan)SEBABKEROSAKANKuala Krai WLX 1194 IVECO 20.05.2005 - 21.9.2006 KemalanganQueen ElizabethMersingSultanah AminahWJS 5409 IVECO 2001 - 25.11.2006 KemalanganWLX 2085 IVECO 2005 - 25.11.2006 KemalanganWLC 9701 IVECO 13.12.2005 -15.07.2006 KemalanganWLD 152 IVECO 11.01.2006 - 23.02.2006 KemalanganWLE 8014 IVECO Disember 2005 - 20 November 2006 Bencana banjirWKF 4964 INOKOM 26.05.2006 - 13.07.2006 KemalanganWHG 4270 TOYOTA 11.01.2006 - 17.05.2006 KemalanganWKF 4935 INOKOM 25.09.2005 - 22.02.2006 KemalanganWLD 139 IVECO 02.2006 - 10.04.2006 Kemalangang. Semakan Audit mendapati kenderaan ambulans selain daripada digunakanuntuk kes kecemasan, rujukan dan tunggu sedia (standby) telah jugadigunakan untuk pelbagai tujuan dan tiada kelulusan yang diberi oleh pihakbertanggungjawab terhadap penggunaan ini. Butirannya adalah seperti dijadual berikut :-JADUAL 16.8KENDERAAN AMBULANS DIGUNA UNTUK TUJUAN LAINHOSPITALNO.KENDERAANTUJUAN/KEGUNAANAMBULANSHospital Queen Elizabeth SAA 342C Hantar makanan dari dapur ke wadHospital Kuala Krai WLX 1202 Ambil barang dan hantar kakitangan ke Kota BharuHospital Raja Perempuan Zainab II WLX 1208Hantar kakitangan ke Hospital Sains MalaysiaKubang KerianWHG 4196 Hantar kakitangan ke Jeti Kuala KedahHospital Alor StarWDB 5205Hantar kakitangan Hospital Langkawi ke Jeti KualaKedahKlinik Kesihatan GopengWLD 130WMS 5453Hantar dan ambil kakitangan ke/dari Jeti KualaKedahHantar kakitangan ke Klinik Kesihatan Kota Baru,IpohHantar kakitangan menghadiri seminar Green TownPada pandangan Audit, pihak hospital/klinik kesihatan perlu memastikankenderaan ambulans digunakan untuk kes kecemasan/rujukan dan tidakdisalahgunakan.287TERHAD


TERHADh. Di Hospital Kuala Lumpur, 8 motosikal yang diterima oleh Unit SkuadMotosikal Paramedik, Jabatan Kecemasan pada bulan Disember 2005sepatutnya digunakan sebagai first responder apabila berlakunya panggilankecemasan. Semakan Audit mendapati sehingga 31 Disember 2006,motosikal itu masih belum digunakan kerana Skuad Motosikal Paramedikbelum mempunyai anggota tetap yang terlatih. Semakan Audit selanjutnyamendapati jarak perjalanan (mileage) dari segi kilometer mengikut bacaanodometer daripada tarikh kenderaan diterima sehingga 31 Disember 2006adalah rendah iaitu antara 141 kilometer hingga 1,066 kilometer.16.4.6. Masa Respons/Tindak Balas Terhadap Panggilan Ambulans16.4.6.1. Panggilan Ambulans Bagi Kes Kecemasana. Bagi panggilan ambulans melibatkan kes-kes kecemasan seperti keskemalangan jalan raya dan kes bersalin, didapati masa respons daripadapanggilan diterima dan ambulans bertolak daripada hospital iaitu tidaklebih daripada 5 minit telah ditetapkan dalam “Standard OperatingProcedure For Medical Assistants In Emergency Department” yangdikeluarkan oleh Kementerian. Bagi menentukan sama ada kenderaanambulans dapat bertindak dalam tempoh masa yang ditetapkan, pihak Audittelah meminta 1,439 borang panggilan kecemasan bagi tahun 2006 di 11hospital untuk semakan. Bagaimanapun, semakan hanya dapat dijalankanterhadap 910 borang panggilan kecemasan kerana borang yang lain tidakmenyatakan tempoh masa responsnya. Bagi Hospital Sri Manjung danHospital Duchess of Kent sahaja, 284 borang yang diminta untuk semakantidak dilengkapkan tempoh masa respons. Hasil daripada semakanmendapati di 11 hospital berkenaan ambulans telah bertolak dalam masa 5minit daripada panggilan diterima. Bagi kehadiran ambulans di lokasi/tempatkejadian, didapati antara 12.1% hingga 61.1% kes memerlukan masa lebihdaripada 15 minit. Tempoh masa tersebut diambil dipengaruhi olehbeberapa faktor seperti kesesakan lalu lintas, struktur jalan raya yang tidakbertar dan reka bentuk ambulans yang tidak sesuai di kawasan yang sempit.Melalui soal selidik yang dikemukakan kepada 157 pemandu, didapatikebanyakan daripada mereka juga bersetuju bahawa faktor tersebut yangmenjejaskan perkhidmatan ambulans.b. Semakan Audit selanjutnya mendapati klinik kesihatan yang dilawatimempunyai borang atau rekod panggilan ambulans tersendiri. Di Kedah,borang panggilan ini sungguhpun diseragamkan untuk kegunaan hospitaldan klinik kesihatan, namun ia tidak diguna pakai oleh klinik kesihatan. Bagiklinik kesihatan yang lain pula, terdapat buku catatan yang disediakan untukmenunjukkan pergerakan kenderaan ambulans tidak dilengkapkan denganmaklumat seperti masa terima panggilan, kenderaan ambulans bertolak danmangsa/pesakit dibawa ke hospital. Selain itu, terdapat juga klinik kesihatanyang tidak menyediakan buku catatan keluar masuk ambulans dan hanya288TERHAD


TERHADbergantung kepada Buku Log Kenderaan untuk mengenal pasti setiappergerakan kenderaan ambulans. Contohnya adalah di Klinik Kesihatan Sg.Manila, Klinik Kesihatan Bukit Garam, Klinik Kesihatan Ulu Dusun dan KlinikKesihatan Lubuk Merbau. Ini menyebabkan kesukaran untuk menentukansama ada kenderaan ambulans di klinik kesihatan dapat bertindak dalammasa 5 minit dan juga tempoh masa yang diambil untuk membawamangsa/pesakit ke hospital.Pada pandangan Audit, semua rekod berkaitan perkhidmatan ambulans dihospital dan klinik kesihatan perlu diseragamkan, diselenggarakan denganlengkap dan kemas kini pada setiap masa demi memastikan perkhidmatanyang cekap dan berkualiti diberikan kepada mangsa/pesakit.c. Soal selidik telah diedarkan kepada seramai 135 pesakit/waris yang pernahmenggunakan perkhidmatan ambulans. Berdasarkan kepada maklum balasyang diterima daripada 97 pesakit/waris tersebut, didapati pada puratanya,59.8% pesakit/waris menyatakan bahawa mereka mengetahui nombor taliankhusus yang perlu dihubungi. Bagi tahap mutu perkhidmatan pula, 67.0%berpuas hati dengan perkhidmatan yang disediakan berbanding dengan10.3% yang melahirkan rasa tidak berpuas hati atas alasan kelewatanmendapat bantuan ambulans dan layanan yang kurang mesra.16.4.6.2. Panggilan Ambulans Untuk Kes RujukanKementerian tidak menetapkan tempoh masa bagi memenuhi panggilan untukmembawa pesakit daripada klinik ke hospital atau memindahkan pesakitdaripada sebuah hospital ke hospital lain untuk mendapat rawatan lanjut.Semakan Audit terhadap 586 borang permohonan perkhidmatan ambulans diHospital Kuala Lumpur bagi tempoh bulan September hingga Disember 2006mendapati sebanyak 111 kes di mana perkhidmatan ambulans hanya dapatdiberikan antara 1 hingga 10 hari daripada tarikh permohonan diterima. Keadaanini berlaku disebabkan antara lainnya ambulans tidak mencukupi/sedangdigunakan/rosak atau terlalu banyak permohonan untuk kes rujukan pada hariberkenaan dan tiada kekosongan katil. Bagi hospital lain dan klinik kesihatanyang dilawati, semakan Audit mendapati secara umumnya hospital dan klinikkesihatan berkenaan dapat memenuhi permintaan kenderaan ambulans padahari yang diperlukan.16.4.6.3. Pusat Kawalan Perkhidmatan AmbulansSemakan Audit terhadap perkhidmatan panggilan ambulans melalui PusatKawalan Perkhidmatan Ambulans di 7 hospital yang terlibat mendapati pusat initidak dapat beroperasi sepenuhnya kerana pelbagai masalah dihadapiantaranya ialah peralatan komunikasi yang tidak mencukupi; kekurangan tenagakerja atau pembantu paramedik dan kekurangan kemahiran untukmengendalikan peralatan berkenaan. Butirannya adalah seperti di jadualberikut:-289TERHAD


TERHADJADUAL 16.9MASALAH YANG DIHADAPI OLEH PUSAT KAWALAN PERKHIDMATAN AMBULANSHOSPITALTengku Ampuan RahimahIpohMelakaBatu PahatTemerlohPulau PinangKangarMASALAH YANG DIHADAPI• Kekurangan sistem komunikasi dua hala• Kekurangan sistem komunikasi dua hala• Ketiadaan anggota tetap di pusat kawalan perkhidmatan ambulans• Kekurangan alat komunikasi dua hala• Kekurangan talian telefon dan perabot kerana tiada peruntukan• Kekurangan alat komunikasi seperti radio trunck dan walkie talkie• Pembantu paramedik tidak mendapat latihan yang secukupnya• Kekurangan alat komunikasi terutamanya komunikasi dua hala• Kekurangan tenaga kerja• Kekurangan tenaga kerjaPada pandangan Audit, pihak hospital perlu mengambil tindakan segera untukmengatasi masalah tersebut di atas bagi memastikan objektif penubuhanpusat kawalan perkhidmatan ambulans tercapai.16.4.7. Penyenggaraan Kenderaan AmbulansKerja penyenggaraan yang dilakukan terbahagi kepada dua kategori iaitupenyenggaraan pencegahan berjadual dan penyenggaraan pembaikan. Dalamtempoh jaminan, kedua-dua penyenggaraan ini akan dilakukan oleh pihak pembekalmanakala setelah tamat tempoh jaminan, penyenggaraan akan dilakukan olehsyarikat konsesi bagi kenderaan ambulans di hospital. Bagi penyenggaraankenderaan ambulans di hospital, sebanyak 3 syarikat konsesi telah dilantik mengikutzon iaitu syarikat Radicare Sdn. Bhd. untuk zon tengah dan pantai timur, syarikatFaber Medi Serve Sdn. Bhd. untuk zon utara, Sabah dan Sarawak manakalasyarikat Pantai Medivest Sdn. Bhd. untuk zon selatan. Bagi kenderaan ambulans diklinik-klinik kesihatan, penyenggaraan akan dilakukan oleh bengkel swasta yangberdaftar dengan Kementerian Kewangan dan ia diuruskan oleh Pejabat KesihatanDaerah berkenaan. Semakan Audit terhadap penyenggaraan kenderaan ambulansmendapati perkara berikut :-16.4.7.1. Pihak Audit tidak dapat mengesahkan sama ada penyenggaraanpercuma terhadap kenderaan ambulans di Hospital Kuala Kubu Baru, HospitalIpoh, Klinik Kesihatan Jinjang dan Klinik Kesihatan Tanglin telah dilaksanakanseperti mana yang ditetapkan dalam kontrak kerana rekod berhubung denganpenyenggaraan tidak selenggarakan dengan lengkap atau tidak kemas kini.Bagaimanapun berdasarkan maklum balas yang diterima daripada pihakhospital dan klinik kesihatan yang lain, didapati prestasi kerjapenyenggaraan/pembaikan yang dilakukan oleh syarikat Long HarvestEnterprise Sdn. Bhd. dalam tempoh jaminan adalah kurang memuaskan.Penyenggaraan berjadual tidak dibuat mengikut kekerapan yang ditetapkandalam syarat kontrak. Bagi tempoh tahun 2003 hingga 2005, penyenggaraanpercuma bagi kenderaan ambulans di 4 hospital dan 7 klinik kesihatan tidakdilaksanakan mengikut kekerapan yang ditetapkan. Ini menyebabkan kerosakankenderaan ambulans sering kali berlaku. Butirannya adalah seperti di jadualberikut :-290TERHAD


TERHADJADUAL 16.10KEKERAPAN PENYENGGARAAN KENDERAAN YANG MASIH DALAM TEMPOH JAMINANHOSPITAL/KLINIK KESIHATANHospital Tengku AmpuanRahimahHospital Kuala KraiHospital MersingHospital LangkawiNOMBORPENDAFTARANAMBULANS/TARIKHTERIMAJARAKPERJALANAN(KILOMETER)KEKERAPAN PENYENGGARAANKEKERAPANSEPATUTNYA(Kali)KEKERAPANSEBENAR(Kali)WLD8965/02.10.2003 68,939 6 4WLD8959/02.10.2003 57,607 6 4WLD8946/02.10.2003 64,963 6 4WLD8526/02.10.2003 55,685 6 4WLX1202/23.08.2004 150,000 6 5WLX1135/23.08.2004 150,000 6 5WlC9712/30.09.2003 66,063 6 2WLD152/30.09.2003 70,926 6 2WLC9701/30.09.2003 73,304 6 1WLD4015/21.09.2003 16,488 6 2WLD143/21.09.2003 19,125 6 2Klinik Kesihatan Taman Ehsan WNJ4385/27.10.2005 1,069 6 3Klinik Kesihatan Kulai WMS917/19.05.2005 7,191 6 1Klinik Kesihatan Kulai Baru WMS 4644/19.05.2005 51,152 6 4Klinik Kesihatan Kempas WMS873/19.05.2005 11,092 6 1Klinik Kesihatan Gopeng WMS 1046/11.04.2005 5,804 6 2Klinik Kesihatan Batu Gajah WMS 940/11.04.2005 17,314 6 2Klinik Kesihatan Kota Baru,PerakWMS 5453/11.04.2005 6,201 6 116.4.7.2. Adalah didapati penyenggaraan berjadual oleh syarikat konsesi telahdilaksanakan mengikut jadual yang dikemukakan sementara penyenggaraanoleh bengkel swasta tidak dapat disahkan kerana daftar harta modal tidakdiselenggarakan dengan memuaskan. Semakan Audit selanjutnya mendapatiada kes di mana kos pembaikan kenderaan ambulans yang terlibat dengankemalangan melebihi daripada kos yang dianggarkan oleh pihak Jabatan KerjaRaya. Berikut diberikan contohnya :-HOSPITALJADUAL 16.11KOS PEMBAIKAN KENDERAAN AMBULANSNOMBOR DAFTARAMBULANSANGGARANKOS JKR(RM)SEBUT HARGAOLEH KONSESI(RM)PERBEZAANHARGA(RM)Sik, Kedah WLD 4016 27,000.00 81,633.98 54,633.98Tengku AmpuanWLD 8946 2,000.00 5,075.84 3,075.84Rahimah Klang WLD 8526 27,500.00 43,481.91 15,981.91Muar, Johor WJS 5368 29.050.00 127,415.88 98,365.8816.4.8. Pelupusan Kenderaan AmbulansMenurut Tatacara Pengurusan Stor, Lembaga Pemeriksa perlu dilantik bagi maksudmembuat laporan sama ada sesebuah kenderaan tidak ekonomi untuk dibaiki danperlu dilupuskan. Kenderaan yang tidak ekonomi dibaiki perlu dilupuskan mengikut291TERHAD


TERHADPekeliling Perbendaharaan Bilangan 2 Tahun 1980. Semakan Audit mendapatiproses pelupusan kenderaan ambulans yang tidak dapat digunakan dilakukanmengikut prosedur yang ditetapkan. Bagi kenderaan di hospital, cadangan untuktindakan pelupusan kenderaan ambulans pada tahap Beyond Economic Repairtelah dibuat oleh pihak syarikat konsesi kepada pihak hospital. Pihak hospitalseterusnya merujuk perkara ini kepada perunding hospital yang dilantik iaitu SistemHospital Awasan Taraf Sdn. Bhd. untuk pengesahan. Berdasarkan pengesahanyang diberi, Jawatankuasa Pemeriksa yang diwujudkan oleh hospital telahmelakukan pemeriksaan terhadap kenderaan ambulans sebelum sijil BeyondEkonomi Repair dikeluarkan dan pelupusan disyorkan. Bagi kenderaan ambulans diklinik kesihatan pula, prosesnya dibuat dengan mengemukakan permohonankepada Jabatan Kesihatan Negeri terlebih dahulu. Jawatankuasa Pemeriksa telahditubuhkan oleh pihak Jabatan Kesihatan Negeri bagi membuat pemeriksaansebelum sijil Beyond Ekonomi Repair dikeluarkan dan pelupusan disyorkan.16.4.9. Penyelenggaraan RekodSemakan Audit terhadap rekod yang diselenggarakan berkaitan denganperkhidmatan ambulans seperti Borang Checklist Kenderaan (Ambulans) dan BukuLog Kenderaan mendapati perkara seperti berikut :-16.4.9.1. Checklist Kenderaan AmbulansBerdasarkan surat dari Bahagian Perkembangan Perubatan yang dikeluarkanpada bulan Jun 2006, Kementerian Kesihatan Malaysia telah meluluskanpenyeragaman Borang Checklist Kenderaan Ambulans untuk memastikankenderaan ambulans berada dalam keadaan baik. Borang ini hendaklah digunapakai di semua hospital dan klinik kesihatan di bawah Kementerian KesihatanMalaysia. Bagaimanapun, semakan Audit mendapati klinik kesihatan yang tidakmengguna pakai borang checklist kenderaan ambulans tersebut seperti KlinikKesihatan Kulai Besar, Klinik Kesihatan Kulai dan Klinik Kesihatan Kempas.Pada pandangan Audit, pemeriksaan terhadap kenderaan ambulansdengan menggunakan borang checklist adalah penting bagi memastikankenderaan sentiasa bersiap sedia dan selamat untuk digunakan.16.4.9.2. Buku Log KenderaanPekeliling Perbendaharaan Bilangan 2 Tahun 1980 menetapkan buku logkenderaan perlu diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini. SemakanAudit mendapati terdapat hospital dan klinik kesihatan tidak menyelenggarakanbuku log kenderaan ambulans dengan memuaskan di mana penggunaanminyak tidak disesuaikan berbanding invois yang diterima dari syarikat pembekalminyak seperti Hospital Alor Setar, Klinik Kesihatan Lubuk Merbau dan KlinikKesihatan Gunong. Selain itu, maklumat pergerakan kenderaan danpenyenggaraan yang dilakukan juga tidak dapat diketahui.292TERHAD


TERHAD16.4.10. PemantauanSemakan Audit mendapati tahap pemantauan yang dilaksanakan adalah sepertiberikut :-16.4.10.1. Di peringkat Kementerian, bahagian-bahagian utama yang terlibatdengan perkhidmatan ambulans iaitu Bahagian Perkembangan Perubatan,Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga, Bahagian Perolehan DanPenswastaan dan Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan telah mengadakanbeberapa mesyuarat bagi membincangkan isu-isu khusus berkaitan denganperkhidmatan ambulans seperti spesifikasi teknikal kenderaan ambulans, termarujukan bagi penswastaan, perkhidmatan perubatan kecemasan, garis panduanperkhidmatan ambulans, perolehan ambulans, norma pengagihan ambulans,rawatan pra-hospital, latihan pemanduan, masalah kerosakan/penyenggaraandan alat ganti bagi kenderaan ambulans serta rungutan orang awam yangdisiarkan di media cetak dan elektronik. Bagaimanapun, didapati BahagianPerkembangan Perubatan tidak meminta laporan berkala daripadahospital-hospital/Jabatan Kesihatan Negeri tentang perkara-perkara sepertibilangan orang yang mati dalam perjalanan ke hospital, panggilan keskecemasan/kemalangan, masa respons terhadap panggilan ambulans dankerosakan kenderaan ambulans.16.4.10.2. Di peringkat Jabatan Kesihatan Negeri pula, Mesyuarat TeknikalPusat Ambulans, mesyuarat pengarah negeri bersama ketua-ketua jabatan,mesyuarat pengurusan dan mesyuarat perjumpaan penyelia hospital danpemandu kenderaan dengan Timbalan Pengarah (Kesihatan) dan TimbalanPengarah (Perubatan) juga diadakan di mana perkara-perkara berkenaandengan perkhidmatan ambulans dibincangkan.16.4.10.3. Di kebanyakan Pejabat Kesihatan Daerah yang dilawati, PegawaiKesihatan Daerah mengadakan mesyuarat bersama pegawai-pegawai kesihatanlain bagi membincangkan masalah berkaitan perkhidmatan ambulans di klinikkesihatan seperti kekurangan pemandu dan kenderaan ambulans.16.4.10.4. Di peringkat hospital pula, beberapa mesyuarat diadakan olehpengurusan hospital seperti mesyuarat dengan syarikat konsesi untukmembincangkan kerja penyenggaraan yang perlu dilaksanakan dan kerjatertunggak terhadap penyenggaraan kenderaan ambulans. Selain itu, MesyuaratPagi dan mesyuarat Bahagian Pengurusan Hospital juga diadakan bagimembincangkan perkara termasuk perkhidmatan ambulans. Mesyuarat bersamapemandu juga diadakan untuk membincangkan isu-isu seperti masalahpemandu dan perkhidmatan ambulans. Terdapat juga Panel Penyiasatan KesKemalangan Yang Melibatkan Kenderaan ditubuhkan untuk menyiasat puncakemalangan sebelum mengambil tindakan terhadap pemandu sekiranya adaunsur-unsur kecuaian pemandu terbabit. Semakan Audit mendapati UnitPengangkutan yang mengendalikan kenderaan ambulans turut mengadakan293TERHAD


TERHADmesyuarat bersama dengan pemandu untuk membincangkan perkaraberkenaan penggunaan ambulans serta perkara-perkara berbangkit semasamesyuarat tersebut.Pada pandangan Audit, Bahagian Perkembangan Perubatan harusmemastikan semua hospital/Jabatan Kesihatan Negeri mengemukakanlaporan yang mengandungi maklumat seperti bilangan orang yang died on theway to hospital, panggilan kes kecemasan/kemalangan, masa respons/tindakbalas panggilan ambulans dan kerosakan ambulans. Dengan adanyamaklumat tersebut akan memudahkan Kementerian mengambil langkah yangsewajarnya bagi meningkatkan perkhidmatan ambulans.16.5. RUMUSAN DAN SYOR AUDITSecara keseluruhannya, pengurusan perkhidmatan ambulans telah dirancang denganbaik. Bagaimanapun dari segi pelaksanaannya, terdapat beberapa kelemahan yangperlu diberikan perhatian. Antaranya adalah kekurangan kenderaan ambulans danpemandu, kes kemalangan kenderaan ambulans yang tinggi, kelewatan pembaikankenderaan, rekod panggilan ambulans yang tidak teratur, pusat kawalan perkhidmatanambulans yang tidak beroperasi sepenuhnya dan pemantauan yang perludipertingkatkan. Bagi memperbaiki lagi prestasi aktiviti ini, disyorkan beberapa langkahseperti berikut diambil :-16.5.1. Kementerian perlu mewujudkan satu garis panduan pengurusanperkhidmatan ambulans yang lengkap dan seragam untuk kegunaan kesemuahospital dan klinik kesihatan supaya dapat dijadikan rujukan bagi mempertingkatkankecekapan perkhidmatan yang sedia ada.16.5.2. Kajian terperinci terhadap perkhidmatan ambulans di hospital dan klinikklinikkesihatan perlu dilakukan dengan mengambil kira bilangan kenderaanambulans yang ada, tahap boleh guna, usianya serta kelengkapan kenderaantersebut.16.5.3. Kementerian perlu mengisi jawatan-jawatan yang berkenaan bagimembolehkan perkhidmatan ambulans diberi dengan berkesan serta memastikansemua anggota diberi latihan yang bersesuaian dengan tugas mereka supaya dapatmeningkatkan kemahiran dan pengetahuan dalam bidang perkhidmatan perubatankecemasan termasuk rawatan pra-hospital. Antara kursus yang patut diberi ialahberkaitan pengurusan kemalangan dan kecemasan, penyenggaraan kenderaanserta penggunaan peralatan perubatan.16.5.4. Kementerian perlu memastikan semua rekod berhubung denganperkhidmatan ambulans diseragamkan dan juga diselenggarakan dengan lengkapdan kemas kini di semua hospital dan klinik kesihatan demi memastikanperkhidmatan yang cekap dan berkualiti kepada mangsa/pesakit.294TERHAD


TERHAD16.5.5. Kementerian perlu memberikan perhatian yang serius terhadap kes-keskemalangan melibatkan kenderaan ambulans bagi mengelakkan tanggapan negatifmasyarakat terhadap perkhidmatan ini.16.5.6. Bagi meningkatkan pemantauan, selain dari mengadakan mesyuarat disetiap peringkat, Bahagian Perkembangan Perubatan harus memastikan semuahospital/Jabatan Kesihatan Negeri mengemukakan laporan yang mengandungimaklumat seperti bilangan orang yang meninggal dalam perjalanan ke hospital,panggilan kes kecemasan, kes kemalangan, masa respons terhadap panggilanambulans dan kerosakan ambulans. Pemantauan boleh juga dimantapkan denganmeningkatkan koordinasi antara polis, bomba dan pertahanan awam.295TERHAD


TERHADKEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN17. INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA- PENGURUSAN PERALATAN17.1. LATAR BELAKANG17.1.1. Penubuhan Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) di bawah KementerianBelia Dan Sukan (Kementerian) pada mulanya adalah untuk melaksanakan programlatihan kemahiran di kalangan belia lepasan sekolah yang tidak berpeluangmeneruskan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi akibat kurang kemampuan atautidak berjaya memperolehi kelulusan akademik yang sepatutnya. Bagaimanapun,apabila bidang kemahiran mendapat sambutan di kalangan belia selaras dengankeperluan tenaga kerja mahir pada tahun 1990an, matlamat IKBN berubah kepadamenyediakan seberapa banyak peluang latihan kemahiran dalam pelbagai bidangteknikal dan melahirkan seramai mungkin tenaga mahir dan berdisiplin bagimenampung keperluan industri. Adalah menjadi matlamat Kementerian untukmembina sekurang-kurangnya sebuah IKBN di setiap negeri. Sebelum RMK-7, limaIKBN telah dibina iaitu di Dusun Tua dan Peretak, Selangor; Seri Iskandar, Perak;Wakaf Tapai, Terengganu dan Jitra, Kedah. Di bawah RMK-7 pula, sebanyak 8 IKBNtelah dibina dengan kos RM568.92 juta dan disiapkan di bawah RMK-8 seperti dijadual berikut :-JADUAL 17.1PEMBINAAN 8 IKBN DI BAWAH RMK-7/RMK-8KOSIKBN(RM Juta)Alor Gajah, Melaka 57.49Bachok, Kelantan 64.70Bukit Mertajam, Pulau Pinang 73.56Chembong, Negeri Sembilan 63.95Kinarut, Sabah 58.64Kuala Perlis, Perlis 72.34Miri, Sarawak 97.51Pagoh, Johor 80.73JUMLAH 568.9217.1.2. Secara keseluruhannya, IKBN menawarkan 6 bidang kursus/sekolah yangterdiri daripada Kejuruteraan Mekanikal, Kejuruteraan Awam, Automotif, Hospitaliti,Elektrik dan Elektronik. Setiap IKBN menawarkan 2 atau 3 daripada bidang ini. Setiapbidang ini pula mempunyai beberapa jurusan, contohnya seperti di bawah bidangHospitaliti terdapat Jurusan Pramusaji, Kapten dan Penyelia Makanan; JurusanPembantu Penyelia dan Penyedia Makanan dan Jurusan Pembantu Penyedia Pastri.296TERHAD


TERHAD17.1.3. Bagi melengkapi 8 IKBN ini dengan peralatan khas untuk pengajian,Kementerian Kewangan telah meluluskan kaedah perolehan peralatan secararundingan terus dengan 11 pembekal melibatkan nilai kontrak berjumlahRM767.97 juta. Manakala perolehan kelengkapan komputer bernilai RM16.93 jutatelah dilakukan melalui kaedah tender terbuka pada tahun 2005.17.2. OBJEKTIF PENGAUDITANPengauditan ini dijalankan untuk menentukan sama ada pengurusan peralatan IKBN telahdirancang dan dilaksanakan dengan teratur, berhemat dan memenuhi keperluannya.17.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITANPengauditan ini dijalankan di Ibu Pejabat Kementerian dengan menyemak fail, rekod dandokumen yang berkaitan perancangan, pelaksanaan dan pemantauan terhadappengurusan peralatan yang diperolehi melalui 11 kontrak rundingan terus khususnya dariaspek perolehan, penerimaan, penggunaan peralatan, penyimpanan danpenyelenggaraan rekod. Lawatan ke semua IKBN terlibat iaitu IKBN Alor Gajah, Melaka;IKBN Bachok, Kelantan; IKBN Bukit Mertajam, Pulau Pinang; IKBN Chembong, NegeriSembilan; IKBN Kinarut, Sabah; IKBN Kuala Perlis, Perlis; IKBN Miri, Sarawak dan IKBNPagoh, Johor telah dijalankan. Selain itu, temu bual dan perbincangan dengan pegawaiyang terlibat di Ibu Pejabat Kementerian dan IKBN juga dijalankan.17.4. PENEMUAN AUDITPengauditan yang dijalankan antara bulan September 2006 hingga Februari 2007mendapati perkara berikut :-17.4.1. Struktur Pengurusan Projek Perolehan Peralatan17.4.1.1. Di peringkat Kementerian, Bahagian Pembangunan Kemahiran yangdiketuai oleh Encik Mohd. Hashimi bin Abd. Hadi, Gred J54 bertanggungjawabmengawal dan menyelia operasi semua IKBN serta menentukan kemudahan daninfrastruktur yang diperlukan dalam pembinaan sesebuah IKBN. Manakala CawanganPembangunan yang diletakkan di bawah Bahagian Khidmat Pengurusan adalahbertanggungjawab untuk menguruskan projek pembinaan dan perolehan peralatanIKBN. Cawangan ini diketuai oleh Ketua Penolong Setiausaha, Gred M48. Setakat 31Disember 2006, Cawangan ini diluluskan 13 jawatan dan telah diisi sepenuhnya.Manakala proses pembayaran pula diurus oleh Cawangan Kewangan yang juga dibawah Bahagian Khidmat Pengurusan. Struktur organisasi Kementerian Belia DanSukan adalah seperti di carta berikut :-297TERHAD


TERHADCARTA 17.1STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN- KEDUDUKAN PADA 31 DISEMBER 2006KETUA SETIAUSAHAGred JUSA ADato’ Mohd. Yasin b. Mohd. SallehUNITPERHUBUNGANAWAMBAHAGIANUNDANG-UNDANGUNITAUDIT DALAM DANSIASATAN AWAMMAJLISSUKANNEGARAPERBADANANSTADIUMMERDEKAJABATAN BELIADAN SUKANNEGARAPEJABATPESURUHJAYASUKANPERBADANANPADANG GOLFSUBANGTKSU (OPERASI)Gred JUSA BMuhamad b. BatriTKSU (PENGURUSAN)Gred JUSA CMohid b. MohamedBAHAGIANPERANCANGAN DASARDAN PENYELARASANBAHAGIANPEMBANGUNAN KEMAHIRANGred J54Mohd. Hashimi b. Abd. HadiBAHAGIANPEMBANGUNANSUMBER MANUSIABAHAGIANKHIDMAT PENGURUSANGred M54Ahmad Shafel b. JamalIKBNDusun TuaIKBNPeretakIKBNSeri IskandarIKBNWakaf TapaiIKBNJitraIKBNPagohIKBNBachokIKBNAlor GajahIKBNBukit MertajamIKBNChembongIKBNMiriIKBNKinarutIKBNKuala PerlisTerlibat Secara Langsung Dengan Projek Perolehan Peralatan IKBN.IKBN Baru Yang Terlibat Dalam Projek Perolehan Peralatan.Nota :TKSU - Timbalan Ketua SetiausahaIKBN - Institut Kemahiran Belia Negara17.4.1.2. Di peringkat IKBN, tenaga pengajar jurusan berkenaan adalahbertanggungjawab memberi latihan kepada pelatih IKBN di samping terlibatdengan urusan penyimpanan, penyelenggaraan rekod dan penyenggaraanperalatan. Semakan Audit mendapati sebanyak 447 daripada 539 jawatan tenagapengajar yang diluluskan di 8 IKBN telah diisi setakat akhir tahun 2006.Kekosongan sebanyak 92 jawatan (17.1%) boleh menjejaskan penggunaanperalatan secara optimum. Kedudukan perjawatan di setiap IKBN adalah seperti dijadual berikut :-298TERHAD


TERHADIKBNJADUAL 17.2KEDUDUKAN PERJAWATAN TENAGA PENGAJAR DI IKBNPADA AKHIR TAHUN 2006NEGERIJAWATANMOHON LULUS ISIAlor Gajah Melaka 66 56 46 82.1Bachok Kelantan 75 67 59 88.1Bukit Mertajam Pulau Pinang 82 70 62 88.6Chembong Negeri Sembilan 79 65 57 87.7Kinarut Sabah 62 61 52 85.2Kuala Perlis Perlis 80 66 55 83.3Miri Sarawak 85 69 44 63.8Pagoh Johor 123 85 72 84.7ISI(%)JUMLAH 652 539 447 82.917.4.1.3. Walaupun Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian telahmerancang dan melaksanakan sejumlah 58 kursus bagi tempoh tahun 2004hingga 2006, namun tiada latihan/kursus yang khusus telah dirancang dandilaksanakan kepada pegawai, kakitangan dan tenaga pengajar di IKBN yangterlibat dalam pengurusan peralatan.Pada pandangan Audit, bagi membolehkan pengurusan peralatan dibuat denganlebih cekap, latihan khusus perlu diberi kepada mereka yang terlibat.17.4.2. Pelantikan Perunding17.4.2.1. Pada bulan Oktober 1999, Kementerian Kewangan Malaysia telahmemberi kelulusan kepada Kementerian Belia Dan Sukan untuk melantik BiroInovasi dan Perundingan, Universiti Teknologi Malaysia sebagai perunding untukmembantunya mengenal pasti keperluan peralatan IKBN. Perjanjian antaraKementerian dengan perunding telah ditandatangani pada bulan Jun 2001.Mengikut perjanjian tersebut, perunding dikehendaki menyediakan spesifikasiteknikal dan anggaran kos peralatan bagi 8 IKBN. Perunding akan dibayar yuranperunding serta kos imbuhan balik untuk belanja sewa pejabat, tuntutanperjalanan dan sebagainya. Secara khususnya, perjanjian itu menetapkanperunding perlu melaksanakan tugas-tugas yang berikut :-a. Mengkaji keperluan dan kepentingan berdasarkan bidang, jurusan, bilanganpelatih selaras dengan Standard Kemahiran Kebangsaan dan dasarKementerian Belia Dan Sukan.b. Mencadangkan kepada Kementerian jenis dan bilangan peralatan yangmampu memberikan tahap latihan yang terbaik dan ekonomik.c. Memastikan semua peralatan sesuai dengan ruang bengkel dan utiliti yangdisediakan dengan mengutamakan produk, barangan buatan tempatan yangmempunyai kualiti yang diiktiraf.299TERHAD


TERHADd. Menyediakan spesifikasi peralatan yang tepat, jelas dan tidak bias kepadamana-mana jenama selaras dengan Panduan Perolehan Kewangan Tahun2000 dan standard yang diiktiraf di Malaysia.e. Menyediakan anggaran kos peralatan dengan mengikut kadar harga terkinidengan mengambil kira kos tambahan perkhidmatan, beban elektrik, kospenyenggaraan dan alat ganti.f. Menyediakan dokumen tender, menilai tender dan mengesahkan penender.Dalam proses pembekalan peralatan, perunding adalah bertanggungjawabmengawas, menyelia dan mengesahkan pembekalan, pemasangan,pemeriksaan, uji terima dan pentauliahan peralatan.17.4.2.2. Semakan Audit mendapati perunding telah mengemukakan anggarankos untuk perolehan peralatan bagi 8 IKBN berjumlah RM399.67 juta yangmemberikan keutamaan kepada peralatan buatan tempatan. Perunding juga telahmembantu Kementerian menyediakan dokumen tender dan mengawas, menyeliaserta mengesahkan penerimaan peralatan. Sehingga bulan Disember 2006,sejumlah RM6.54 juta telah dibayar kepada perunding.Pada pandangan Audit, berdasarkan kepada fungsi-fungsi yang perludilaksanakan oleh perunding yang dilantik, Kementerian telah mengenal pastiaspek-aspek yang perlu diberikan perhatian untuk memastikan peralatan yangdibeli adalah bersesuaian dengan keperluan latihan dan dengan cara berhemat.17.4.3. Pelantikan Pembekal17.4.3.1. Semakan Audit mendapati pada bulan Mei 2001, Ketua SetiausahaKementerian pada masa itu telah memutuskan supaya perolehan peralatandilaksanakan secara tender terbuka walaupun pihak perunding mengesyorkankaedah tender pra-kelayakan. Bagaimanapun, pada bulan September 2001,Menteri Belia Dan Sukan ketika itu pula memutuskan projek perolehan peralatanIKBN dibuat secara rundingan terus atau tender terhad bagi membolehkanpengambilan pelatih pada bulan Julai 2002. Ekoran daripada itu, permohonantelah dikemukakan kepada Kementerian Kewangan untuk melaksanakan projekperolehan peralatan secara rundingan terus. Pada bulan Januari 2002,Kementerian Kewangan telah meluluskan permohonan rundingan terus dengan 10syarikat bagi bekalan peralatan kepada IKBN dengan anggaran kosRM460.10 juta. Kementerian Belia Dan Sukan (Kementerian) telah diminta olehKementerian Kewangan untuk mengadakan rundingan harga ke paras yangterendah dengan pembekal yang dipilih. Pada bulan Mac 2002, KementerianKewangan telah juga meminta Kementerian memasukkan satu lagi syarikatdengan kos RM41.0 juta sebagai tambahan kepada 10 syarikat yang telahdiluluskan terdahulu. Pihak Kementerian telah mengeluarkan Surat Niat kepada 10pembekal berkaitan pada 5 Februari 2002 dan kepada pembekal tambahan pada13 Mac 2002.300TERHAD


TERHAD17.4.3.2. Bagi urusan rundingan harga, didapati pihak Kementerian tidakmenubuhkan Jawatankuasa Rundingan Teknikal dan Harga. BagaimanapunJawatankuasa Penilaian Teknikal telah ditubuhkan pada bulan Mac 2002 denganpelantikan seramai 41 pegawai Kementerian bagi menilai spesifikasi peralatanmengikut jurusan. Jawatankuasa ini telah menghadiri Bengkel Penilaian TeknikalProjek bersama perunding antara 25 hingga 31 Mac 2002. Walaupun beberapasesi mesyuarat rundingan harga yang dipengerusikan oleh Setiausaha BahagianPenyelidikan Dasar dan Pembangunan telah diadakan antara 26 Jun hingga 4Julai 2002, namun minit mesyuarat yang perlu ditandatangani oleh kedua-duapihak tersebut tidak disediakan. Bagaimanapun, ringkasan Keputusan MesyuaratRundingan Harga yang meliputi semua mesyuarat rundingan harga dengan 11pembekal telah disediakan dan ditandatangani oleh Pengerusi dan semua wakilKementerian yang hadir.17.4.3.3. Adalah diperhatikan perunding yang telah dilantik untuk menyediakananggaran kos peralatan dengan mengikut kadar harga terkini tidak dibenarkanoleh Kementerian untuk terlibat sama dalam rundingan harga tersebut. Anggarankos peralatan bagi 8 IKBN yang disediakan oleh perunding berjumlah RM399.67juta juga tidak diambil kira oleh Kementerian kerana berpandangan anggarantersebut terlalu rendah. Bagaimanapun pihak Audit mendapati anggaran asalperolehan peralatan Kementerian adalah berjumlah RM400 juta yang manatidak banyak berbeza daripada kos perunding. Tidak ada bukti yangmenunjukkan kajian pasaran mengenai harga peralatan telah dilakukan olehKementerian kerana minit mesyuarat rundingan harga tidak disediakan. Tanpaminit mesyuarat rundingan harga, pihak Audit juga tidak dapat menentukan sejauhmana harga peralatan telah berjaya dikurangkan.17.4.3.4. Mengikut peraturan perolehan Kerajaan, Lembaga Perolehan Agensidengan wakil daripada Kementerian Kewangan dan seorang pegawai awam darijabatan lain sepatutnya bermesyuarat untuk memutuskan hasil rundingan.Bagaimanapun, minit mesyuarat Lembaga Perolehan Kementerian untukmemutuskan hasil rundingan harga tidak dapat dikemukakan kepada pihak Audituntuk semakan. Oleh itu, pihak Audit tidak dapat mengesahkan sama ada hasilrundingan harga telah diluluskan oleh Lembaga Perolehan Kementerian. Tiadajuga bukti Kementerian telah mengemukakan hasil rundingan harga kepadaKementerian Kewangan untuk dimuktamadkan sepertimana yang dikehendakioleh peraturan perolehan Kerajaan sebelum ia mengeluarkan Surat Setuju Terimakepada 11 syarikat pembekal pada bulan Julai 2002.17.4.3.5. Perjanjian kontrak antara Kementerian dengan 11 pembekal telahditandatangani pada bulan Oktober 2002. Mengikut Akta Kontrak Kerajaan 1949,kontrak perlu ditandatangani bagi pihak Kerajaan oleh Menteri sendiri atau olehpegawai yang diberi kuasa oleh Menteri. Memandangkan Ketua SetiausahaKementerian Belia dan Sukan telah diberi kuasa oleh Menteri untukmenandatangani kontrak bernilai RM5 juta ke bawah sahaja, 11 kontrak perolehan301TERHAD


TERHADperalatan IKBN yang bernilai antara RM7.99 juta dan RM74.20 juta hendaklahditandatangani oleh Menteri sendiri atau oleh pegawai yang diberi kuasa secarabertulis untuk setiap kontrak. Bagaimanapun, semakan Audit mendapati kesemua11 kontrak telah ditandatangani oleh Ketua Setiausaha ketika itu bagi pihakKerajaan dan surat penurunan kuasa Menteri kepada Ketua Setiausaha untukmenandatangani 11 kontrak berkenaan tidak dikemukakan semasa pengauditandijalankan.17.4.3.6. Maklumat berhubung dengan pembekal berkenaan adalah seperti dijadual berikut :-IKBNAlor GajahBukit MertajamKinarutBukit MertajamMiriPagohBachokChembongMiriKuala PerlisAlor GajahBukit MertajamKinarutKuala PerlisBachokChembongKinarutKuala PerlisAlor GajahMiriBachokBukit MertajamKinarutMiriPagohAlor GajahBukit MertajamKinarutBukit MertajamMiriPagohBachokChembongMiriAlor GajahBukit MertajamKinarutPERALATAN UNTUKBIDANG/JURUSANKomputer dan PendawaianElektrikPembuat Acuan dan AlatPemotongMekanik Ketuk Mengetukdan Semburan Cat danMekanik Jentera BeratIndustri Elektronik danMekanik MaritimBinaan BangunanHospitalitiMekanik Penyelidikan danIndustri Kimpalan danPenyaman UdaraPenjanaan JenteraPemesinan AmMekanikal KenderaanBermotor dan PerdaganganBeratPengajaran Audio VisualJADUAL 17.3MAKLUMAT PEMBEKALNAMA PEMBEKALApex Communications Sdn. Bhd.Hi-Tech Utama Sdn. Bhd.Interpac (M) Sdn. Bhd.Kreatif Sensasi Sdn. Bhd.Kosijaya Didactic Sdn. Bhd.Maluri Equipment Sdn. Bhd.Rasma Corp. Sdn. Bhd.Rebound Asia (M) Sdn. Bhd.Sri Jentayu Sdn. Bhd.Vital Series Sdn. Bhd.VSS System Sdn. Bhd.PERIHAL PEMBEKALModal Dibenarkan: RM25 jutaModal Berbayar: RM20 jutaModal Dibenarkan: RM10 jutaModal Berbayar: RM 5 jutaModal Dibenarkan: RM2 jutaModal Berbayar: RM1 jutaModal Dibenarkan: RM5 jutaModal Berbayar: RM1.13 jutaModal Dibenarkan: RM5 jutaModal Berbayar: RM2 jutaModal Dibenarkan: RM5 jtaModal Berbayar: RM3 jutaModal Dibenarkan: RM5 jutaModal Berbayar: RM1.01 jutaModal Dibenarkan: RM5 jutaModal Berbayar: RM1.50 jutaModal Dibenarkan: RM1 jutaModal Berbayar: RM1 jutaModal Dibenarkan: RM5 jutaModal Berbayar: RM1 jutaModal Dibenarkan: RM5 jutaModal Berbayar: RM5 jutaNILAIKONTRAK(RM Juta)48.3567.8941.0032.3723.8918.7753.2169.5074.2062.907.9917.4.3.7. Sebulan selepas kontrak dimeterai, iaitu pada bulan November 2002,Menteri Belia Dan Sukan pada masa itu telah memohon kepada KementerianKewangan untuk menambah peralatan bernilai RM319.19 juta daripada pembekalyang sama dengan alasan berikut :-a. Kementerian menjangkakan keperluan tambahan peralatan apabila bilanganpelajar semakin bertambah.302TERHAD


TERHADb. Perlu diperolehi daripada pembekal yang sama bagi menentukan prosespenghantaran berjalan lancar serta menjamin kepentingan Kerajaan dari segipenyenggaraan dan jaminan peralatan.c. Klausa kontrak asal membenarkan Kerajaan menambah kuantiti peralatandengan harga yang sama.17.4.3.8. Permohonan Kementerian Belia Dan Sukan (Kementerian) untukmenambah kuantiti peralatan ditolak oleh Kementerian Kewangan pada bulanJanuari 2003 dan Kementerian telah membuat rayuan sebanyak 2 kali iaitu padabulan akhir bulan Januari dan awal bulan Mei 2003. Pada bulan Ogos 2003,Kementerian Kewangan telah meluluskan penambahan kuantiti peralatan dengannilai RM272.70 juta. Bagaimanapun, kuantiti peralatan yang ditambah hanyabernilai RM267.90 juta. Dengan itu, nilai keseluruhan peralatan bagi 8 IKBN yangdibeli secara rundingan terus meningkat kepada RM767.98 juta seperti di jadualberikut :-PEMBEKALJADUAL 17.4NILAI KESELURUHAN PERALATAN YANG DIBELIDENGAN KAEDAH RUNDINGAN TERUSBIDANG/JURUSANNILAIKONTRAKTAMBAHANNILAIKESELURUHANPERALATAN(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta)Apex Communications Sdn. Bhd. Komputer dan Pendawaian Elektrik 48.35 37.52 85.87Hi-Tech Utama Sdn. Bhd. Pembuat Acuan dan Alat Pemotong 67.89 16.99 84.88Interpac (M) Sdn. Bhd.Mekanik Ketuk Mengetuk danSemburan Cat dan Mekanik Jentera 41.00 57.47 98.47BeratKreatif Sensasi Sdn. Bhd.Industri Elektronik dan MekanikMaritim32.37 20.88 53.25Kosijaya Didactic Sdn. Bhd. Binaan Bangunan 23.89 12.00 35.89Maluri Equipment Sdn. Bhd. Hospitaliti 18.77 2.98 21.75Rasma Corp. Sdn. Bhd.Mekanik Penyelidikan dan IndustriKimpalan dan Penyaman Udara53.21 20.42 73.63Rebound Asia (M) Sdn. Bhd. Penjanaan Jentera 69.50 28.37 97.87Sri Jentayu Sdn. Bhd. Pemesinan Am 74.20 9.79 83.99Vital Series Sdn. Bhd.Mekanikal Kenderaan Motor danPerdagangan Berat62.90 34.01 96.91VSS System Sdn. Bhd. Pengajaran Audio Visual 7.99 27.47 35.46JUMLAH 500.07 267.90 767.9717.4.3.9. Kontrak yang ditandatangani menetapkan antara lainnya syarat-syaratseperti berikut :-a. Kontraktor hendaklah menyerahkan Bon Pelaksanaan dalam bentuk jaminanbank bersamaan 5% daripada nilai kontrak.b. Peralatan dibekalkan hendaklah mematuhi spesifikasi yang ditetapkan.c. Bekalan perlu dibuat dalam tempoh yang ditetapkan dan denda akandikenakan bagi penghantaran lewat. Bagi bekalan yang tidak mematuhi303TERHAD


TERHADspesifikasi, Kerajaan berhak menolak atau menerima barangan tersebutdengan mengenakan denda kepada kontraktor mengikut kadar yang telahditetapkan.Semakan Audit mendapati semua syarikat yang dilantik telah mengemukakanBon Pelaksanaan mengikut jumlah dan dalam tempoh yang ditetapkan. BonPelaksanaan tambahan juga telah dikemukakan oleh pembekal kerana dimintamembekalkan peralatan tambahan.17.4.4. Perolehan Peralatan17.4.4.1. Mengikut kontrak asal, harga peralatan secara keseluruhan yangditetapkan bagi 11 syarikat adalah berjumlah RM500.08 juta. Jumlah ini adalahtidak melebihi paras harga yang diluluskan oleh Kementerian Kewangan iaituRM501.10 juta. Bagaimanapun terdapat dua syarikat di mana harga yangdipersetujui adalah melebihi paras yang diluluskan berjumlah RM0.16 juta.Butirannya adalah seperti di Jadual 17.5. Semakan Audit mendapati bagimemastikan harga kontrak tidak melebihi paras yang diluluskan,Kementerian telah mengehadkan kuantiti peralatan yang perlu dipesan danjuga tidak membekalkan peralatan bagi IKBN tertentu. Contohnya, bagiperalatan jurusan Audio Visual yang dibekalkan oleh syarikat VSS System Sdn.Bhd., Kementerian Kewangan telah meluluskan RM7.90 juta untuk membekalperalatan tersebut bagi 3 IKBN iaitu IKBN Alor Gajah, IKBN Bukit Mertajam danIKBN Kinarut. Bagaimanapun, Kementerian hanya membekal peralatan kepadaIKBN Alor Gajah. Peralatan untuk IKBN Bukit Mertajam dan IKBN Kinarut dibelimelalui tambahan peralatan dengan kos RM24.45 juta.PEMBEKALJADUAL 17.5PERBANDINGAN PARAS HARGA YANG DILULUSKANDENGAN HARGA YANG DIPERSETUJUIPARAS HARGA YANGDILULUSKAN OLEHKEMENTERIAN KEWANGAN(RM)HARGADIPERSETUJUI(RM)PERBEZAANHARGA(RM)Apex Communications Sdn. Bhd. 48,500,000 48,349,640 -150,360Hi-Tech Utama Sdn. Bhd. 67,900,000 67,894,494 -5,506Interpac (M) Sdn. Bhd. 41,000,000 40,999,988 -12Kreatif Sensasi Sdn. Bhd. 32,300,000 32,371,156 71,156Kosijaya Didactic Sdn. Bhd. 23,900,000 23,895,444 -4,556Maluri Equipment Sdn. Bhd. 19,200,000 18,769,727 -430,273Rasma Corp. Sdn. Bhd. 53,800,000 53,206,435 -593,565Rebound Asia (M) Sdn. Bhd. 69,500,000 69,499,791 -209Sri Jentayu Sdn. Bhd. 74,200,000 74,199,675 -325Vital Series Sdn. Bhd. 62,900,000 62,899,834 -166VSS System Sdn. Bhd. 7,900,000 7,989,131 89,131Nota :JUMLAH 501,100,000 500,075,315 -1,024,685- Harga Yang Dipersetujui Melebihi Paras Yang Diluluskan Oleh Kementerian Kewangan304TERHAD


TERHAD17.4.4.2. Pihak Audit telah membuat perbandingan antara harga pasarandengan harga yang ditetapkan bagi 13 jenis peralatan dan mendapati hargakontrak bagi peralatan berkenaan adalah RM8.39 juta lebih tinggi daripadaharga pasaran. Antara contoh peralatan yang dibeli dengan harga yang tidakmunasabah adalah seperti berikut :-a. Sebuah kren menara Favelle Favco Hammerhead K180 berharga RM2.73 jutatelah dibeli untuk IKBN Chembong dan sebuah Favelle Favco Luffing TD133berharga RM2.99 juta untuk IKBN Bachok bagi jurusan Operator Kren Menara.Pihak Audit telah mendapatkan sebut harga bagi kedua-dua kren tersebutberdasarkan spesifikasi yang sama daripada pembekal sebenar/pengilangmenara kren berkenaan. Berdasarkan sebut harga yang diterima daripadasyarikat berkenaan, didapati harga pasaran bagi kedua-dua kren tersebut ialahRM1.45 juta (Hammerhead) dan RM1.53 juta (Luffing). Ini bermakna jumlahyang dibayar oleh Kerajaan adalah RM2.74 juta lebih tinggi daripadaharga pasaran. Gambar berikut menunjukkan dua jenis kren menara yangdidirikan :-GAMBAR 17.1 GAMBAR 17.2Lokasi : IKBN ChembongKren Menara Favelle Favco Hammerhead K180Harga Kontrak : RM2.73 jutaHarga Pasaran : RM1.45 jutaPerbelanjaan Lebih : RM1.28 jutaLokasi : IKBN BachokKren Menara Favelle Favco Luffing TD133Harga Kontrak : RM2.99 jutaHarga Pasaran : RM1.53 jutaPerbelanjaan Lebih : RM1.46 jutab. Sebanyak 15 pakej kenderaan terpakai (tidak melebihi 5 tahun) telah dibelidengan harga RM4.24 juta untuk jurusan Ketuk Mengetuk Dan Semburan Cat.Setiap pakej terdiri daripada 4 jenis kereta iaitu Honda Civic, Toyota Corolla,Proton Wira dan Iswara (Gambar 17.3) dengan harga RM280,000 setiap pakejdi Semenanjung dan RM291,200 di Sarawak. Untuk membandingkan hargapembelian kenderaan tersebut dan harga pasaran kereta terpakai pada tahunkontrak dimeterai, pihak Audit telah memperolehi senarai harga kereta terpakaisetakat bulan Ogos 2002 (Used Car Price Guide Year As At August 2002)daripada Ambank Malaysia, sebuah bank yang mengeluarkan Harga KeretaTerpakai untuk rujukan umum semasa memohon pinjaman membeli keretaterpakai. Senarai harga kereta terpakai Honda Civic, Toyota Corolla, ProtonWira dan Iswara adalah seperti di Jadual 17.6. Hasil daripada perbandingan305TERHAD


TERHADantara senarai harga kereta terpakai tersebut dengan harga kereta model yangsama yang dibayar oleh Kementerian mendapati Kerajaan membayarRM1.44 juta lebih tinggi daripada harga pasaran. Butirannya adalah sepertidi Jadual 17.7.HARGAPASARANJADUAL 17.6HARGA PASARAN KERETA TERPAKAI BERDASARKAN SENARAIHARGA KERETA TERPAKAI SETAKAT BULAN OGOS 2002HONDACIVIC 1.6 (M)TAHUN 1997TOYOTACOROLLA 1.6SEG (M)TAHUN 1997JENIS KERETAPROTONWIRA 1.5 (M)TAHUN 1997PROTONISWARA 1.5STAHUN 1997HARGAPASARANSETIAPPAKEJ(RM)Semenanjung RM65,000 RM55,000 RM36,000 RM27,000 183,000Sarawak RM69,000 RM59,000 RM40,000 RM31,000 199,000JADUAL 17.7PERBANDINGAN HARGA KERETA TERPAKAIHARGAHARGAIKBNPEMBELIAN JUMLAH PASARAN NILAI PERBELANJAANBILANGANSETIAPSETIAP HARGA LEBIHPAKEJPAKEJPAKEJ PASARAN(RM)(RM)(RM)(RM)(RM)Bachok 5 280,000 1,400,000 183,000 915,000 485,000Chembong 4 280,000 1,120,000 183,000 732,000 388,000Kuala Perlis 2 280,000 560,000 183,000 366,000 194,000Miri 4 291,200 1,164,800 199,000 796,000 368,800JUMLAH 15 4,244,800 2,809,000 1,435,800GAMBAR 17.3Honda CivicToyota CorollaProton WiraProton IswaraLokasi: IKBN Bachok- Satu Pakej Kenderaan Yang Bernilai RM280,000 Untuk Jurusan Ketuk Mengetuk Dan Semburan Cat306TERHAD


TERHADc. Sebanyak 152 pakej komputer desktop yang dilengkapi perisian ComputerAssisted Design and Drafting (CADD) untuk jurusan Pelukis Pelan Seni Bina diIKBN Bachok, IKBN Chembong, IKBN Kinarut dan IKBN Kuala Perlis telahdibeli dengan harga RM4.47 juta atau RM29,385 setiap pakej (Gambar 17.4).Pihak Audit telah mendapatkan sebut harga daripada ACAD Systems Sdn.Bhd., sebuah syarikat tempatan yang membekalkan perisian CADD diMalaysia. Berdasarkan kepada sebut harga yang diterima dari syarikatberkenaan, didapati harga pasaran bagi setiap pakej komputer bagi modelyang sama untuk tujuan komersial adalah RM21,000 sahaja manakala bagitujuan pendidikan/pembelajaran ialah RM9,250 sahaja. Oleh itu, harga 152pakej komputer yang dibekalkan kepada IKBN untuk tujuan pembelajaransepatutnya dalam lingkungan harga RM1.41 juta. Ini bermakna jumlah yangdibayar oleh Kerajaan adalah RM3.06 juta lebih tinggi daripada hargapasaran.d. Sebanyak 430 set papan bancuh simen (Mortar Board) untuk jurusan JurubinaBangunan dan jurusan Jurulepa Dan Penjubinan di IKBN Bachok, IKBNChembong, IKBN Kinarut dan IKBN Kuala Perlis telah dibeli dengan hargaRM441,610 atau RM1,027 setiap satu (Gambar 17.5). Mengikut tenagapengajar IKBN, harga pasaran satu set papan bancuh simen hanya RM150sahaja dan kos boleh dikurangkan lagi sekiranya pihak IKBN membeli papansendiri dan pelajar diberi tugas untuk membuat papan bancuh simen sendiri.Dengan harga pasaran berjumlah RM150 setiap satu, harga untuk 430 sethanya RM64,500. Ini bermakna jumlah yang dibayar oleh Kerajaan adalahRM377,110 lebih tinggi daripada harga pasaran.GAMBAR 17.4 GAMBAR 17.5Lokasi : IKBN Chembong24 Pakej Komputer Desktop Dengan Perisian CADDHarga Kontrak : RM29,385/PakejHarga Pasaran : RM9,250 (Untuk Pendidikan)Perbelanjaan Lebih : RM20,135/PakejLokasi : IKBN ChembongPapan Bancuh Simen (Mortar Board)Harga Kontrak : RM1,027/SetHarga Pasaran : RM150/SetPerbelanjaan Lebih : RM877/Sete. Tiga unit kabin telah dibeli dengan harga RM425,700 atau RM141,900 setiapsatu untuk dijadikan bilik kuliah jurusan Operator Kren Menara di IKBN Bachokdan IKBN Chembong. Pihak Audit telah mendapatkan sebut harga daripadasebuah syarikat tempatan yang menjual kabin (Excel Cabin Sdn. Bhd.).Mengikut sebut harga tersebut, harga sebuah kabin yang sama termasuk upahpengangkutan, kos memasang 2 penghawa dingin dan sewa kren adalah307TERHAD


TERHADRM20,000 sahaja. Berdasarkan kepada harga tersebut, pada perkiraan Audit,harga pasaran untuk 3 unit kabin adalah RM60,000 dan ini bermaknaharga yang dibayar oleh Kementerian adalah RM365,700 lebih tinggidaripada harga pasaran. Contoh kabin yang dibeli adalah seperti diGambar 17.6.f. Sebanyak 17 set buku teknikal (technical books) dengan 10 tajuk telah dibeliuntuk jurusan Pelukis Pelan di IKBN Bachok, IKBN Chembong dan IKBNKuala Perlis dengan harga RM181,900 atau RM10,700 setiap set (Gambar17.7). Kesemua 10 tajuk buku tersebut boleh dibeli daripada Koperasi DewanBahasa dan Pustaka dengan harga RM417 sahaja dan ini bermakna hargayang dibayar oleh Kementerian adalah RM174,811 lebih tinggi daripadaharga pasaran.GAMBAR 17.6 GAMBAR 17.7Lokasi : IKBN ChembongKabin Untuk Dijadikan Bilik KuliahHarga Kontrak : RM141,900/UnitHarga Pasaran : RM20,000/UnitPerbelanjaan Lebih : RM121,900/UnitLokasi : IKBN ChembongSatu Set Technical Books (10 Tajuk)Harga Kontrak : RM10,700/SetHarga Pasaran : RM417/SetPerbelanjaan Lebih : RM10,283/Setg. Sebanyak 90 set Technical Pens Faber Castell (model - TGI-S0.25, 0.35, 0.50,0.70/USA) (Gambar 17.8) telah dibeli untuk jurusan Reka Bentuk Landskap diIKBN Bachok, IKBN Chembong dan IKBN Kuala Perlis dengan hargaRM103,190.40 atau RM1,146.56 setiap set. Pihak Audit telah mendapatkansebut harga daripada pengedar barangan tersebut di Malaysia [A.W. FaberCastell (M) Sdn. Bhd.] untuk model yang sama. Mengikut sebut harga tersebut,harga bagi satu set adalah RM160. Ini bermakna harga yang telah dibayaroleh Kementerian bagi 90 set pen adalah RM88,790 lebih tinggi daripadaharga pasaran.h. Sebanyak 82 set Technical Pens Steadler Mars (model - 700S4A/Germany)(Gambar 17.9) telah dibeli untuk jurusan Pelukis Pelan di IKBN Bachok, IKBNChembong, IKBN Kinarut dan IKBN Kuala Perlis dengan harga RM44,810.54atau RM546.47 setiap set. Tinjauan harga pasaran yang dijalankan oleh pihakAudit mendapati satu set peralatan ini hanya berharga RM120 sahaja dan inibermakna harga yang dibayar oleh Kementerian adalah RM34,970 lebihtinggi daripada harga pasaran.308TERHAD


TERHADGAMBAR 17.8 GAMBAR 17.9Lokasi : IKBN BachokTechnical Pens (Faber Castell/TGI-S0.25,0.35,0.50,0.70/USA)Harga Kontrak : RM1,146.56/SetHarga Pasaran : RM160/SetPerbelanjaan Lebih : RM986.56/SetLokasi : IKBN ChembongTechnical Pens (Steadler Mars/700S4A/Germany)Harga Kontrak : RM546.47/SetHarga Pasaran : RM120/SetPerbelanjaan Lebih : RM426.47/Seti. Sebanyak 5 peralatan lain iaitu Philips Screwdriver, Digital Camera, pasuplastik, settee 6 seater dan 2 Tonne Jack telah dibeli dengan harga yang tidakmunasabah dan mengakibatkan perbelanjaan lebih berjumlah RM110,221.Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 17.8PERBANDINGAN HARGA BAGI 5 PERALATAN YANG DIBELI DENGAN HARGA PASARANJURUSANITEMHARGAPASARANHARGA YANGDIBAYAR(UNIT/SET)KUANTITIDIBELIPERBEZAANHARGA(RM)Juru BinaBangunanPelukis PelanReka BentukLandskapPenyeliaMakananMekanikMaritimPhilips Screwdriver (Draper30243 / 215 / 269-UK)(Gambar 17.10)Digital Camera(Kodak, DC4800, 3.1Megapixel) (Gambar 17.11)Satu set pasu plastik (saiz 8inci, 6 ini dan 4 inci)(Gambar 17.12)Settee 6 seater jenis PVC(Gambar 17.13)2 Tonne Jack(Gambar 17.14)RM40 RM224.94 146 set 27,001.24RM2,990 RM8,254.29 5 unit 26,321.45RM5.20 RM42.80 650 set 24,440.00Miri - RM1,500Semenanjung -RM1,500Miri - RM9,075Semenanjung -RM8,2501 set2 set21,075.00RM50 RM5,741.69 2 unit 11,383.38JUMLAH 110,221.07GAMBAR 17.10 GAMBAR 17.11Lokasi : IKBN Bukit MertajamPhilips ScrewdriverHarga : RM224.94/SetLokasi : IKBN ChembongDigital CameraHarga : RM8,254.29/Unit309TERHAD


TERHADGAMBAR 17.12 GAMBAR 17.13Lokasi : IKBN ChembongSatu Set Pasu Plastik(Saiz 8 Inci, 6 Inci Dan 4 Inci)Harga : RM42.80/SetLokasi : IKBN MiriSettee 6 Seater Jenis PVCHarga : RM9,075/SetGAMBAR 17.14Lokasi : IKBN Kuala Perlis2 Tonne JackHarga : RM5,741.69/Unit17.4.4.3. Mengikut kontrak, syarikat yang dilantik dikehendaki membekalkanperalatan mengikut jurusan. Bagi kes tertentu, peralatan yang sama jugadiperlukan bagi jurusan berlainan. Ini bermakna ada peralatan yang sama akandibekalkan ke IKBN yang sama oleh pembekal yang berbeza. Semakan Auditmendapati harga yang ditetapkan dalam kontrak bagi beberapa peralatan yangsama mempunyai perbezaan harga yang ketara. Berikut diberikancontohnya:-a. 9 peralatan yang sama dari segi jenama, spesifikasi dan pengeluar untukjurusan Pembuat Acuan Dan Alat Pemotong dan jurusan Pemesinan Ammasing-masingnya dibekalkan oleh syarikat Hi-Tech Utama Sdn. Bhd. dansyarikat Sri Jentayu Sdn. Bhd. ke IKBN Bukit Mertajam, IKBN Miri dan IKBNPagoh. Bagaimanapun didapati harga bagi peralatan tersebut adalahberbeza antara kedua-dua pembekal itu dengan sejumlah RM1.24 juta.Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 17.9PERBANDINGAN HARGA BAGI PERALATAN YANG SAMA UNTUKJURUSAN PEMBUAT ACUAN DAN ALAT PEMOTONG DAN JURUSAN PEMESINAN AMJENIS PERALATANPEMBEKALHARGASEUNIT(RM)PERBEZAANHARGA(RM)KUANTITIDIBELIJUMLAH(RM)CNC Wire Cut Electro Sri Jentayu Sdn. Bhd. 1,020,767 29,868 5 149,340Discharge Machine Hi-Tech Utama Sdn. Bhd. 990,899 5CNC Die Sinking Electro Sri Jentayu Sdn. Bhd. 1,054,864 121,702 3 365,106Discharge Machine Hi-Tech Utama Sdn. Bhd. 933,162 3310TERHAD


TERHADJENIS PERALATANPEMBEKALHARGASEUNIT(RM)PERBEZAANHARGA(RM)KUANTITIDIBELIJUMLAH(RM)CNC TurningSri Jentayu Sdn. Bhd. 503,168 32,012 5 160,060Hi-Tech Utama Sdn. Bhd. 471,156 5Centerless Grinding Sri Jentayu Sdn. Bhd. 551,680 48,272 3 144,816Machine Hi-Tech Utama Sdn. Bhd. 503,408 3Universal Cutter & Tool Sri Jentayu Sdn. Bhd. 142,748 9,540 3 28,620Grinder Hi-Tech Utama Sdn. Bhd. 133,208 4Cylindrical Grinding Sri Jentayu Sdn. Bhd. 429,179 29,826 7 208,782Machine Hi-Tech Utama Sdn. Bhd. 399,353 3Hydraulic Surface Grinding Sri Jentayu Sdn. Bhd. 541,145 37,052 3 111,156Machine (Large) Hi-Tech Utama Sdn. Bhd. 504,093 4Hydraulic Surface Grinding Sri Jentayu Sdn. Bhd. 331,596 5,271 7 36,897Machine (Medium) Hi-Tech Utama Sdn. Bhd. 326,325 4Hydraulic Surface Grinding Sri Jentayu Sdn. Bhd. 312,472 8Machine (Small) Hi-Tech Utama Sdn. Bhd. 319,384 6,912 5 34,560JUMLAH 1,239,337Nota :CNC - Computer Numerical ControlJenisPeralatanHeavyDutyStorageSteel CabinetGas WeldingStationBasicMechanicTool BoxMechanicStethoscopeStudRemover Setb. Bagi 14 peralatan yang mempunyai model yang sama bagi jurusan KetukMengetuk Dan Semburan Cat, jurusan Mekanikal Kenderaan Bermotor danjurusan Perdagangan Berat yang dibekalkan masing-masingnya oleh syarikatInterpac (M) Sdn. Bhd. dan syarikat Vital Series Sdn. Bhd. ke IKBN Bachok,IKBN Chembong, IKBN Kuala Perlis dan IKBN Miri didapati harganyaberbeza dengan sejumlah RM1.17 juta. Butirannya adalah seperti di jadualberikut :-JADUAL 17.10PERBANDINGAN HARGA BAGI PERALATAN YANG SAMA UNTUKJURUSAN KETUK MENGETUK DAN SEMBURAN CAT, JURUSAN MEKANIKALKENDERAAN BERMOTOR DAN JURUSAN PERDAGANGAN BERATJenama/Model/NegaraAce/A24 Plus5 Shelves/MalaysiaCoral,Weldro/Universal Nosmoke3.3mm X 150mm WC-100/Italy, UKFacom/BT.11014/FrancePembekalInterpac (M)S/BVital SeriesS/BInterpac (M)S/BVital SeriesS/BInterpac (M)S/BVital SeriesS/BInterpac (M)S/BSnap-On/YA6550/USA Vital SeriesS/BInterpac (M)Snap-On/ S/BCG515B/USA Vital SeriesS/BHargaSemenanjungHargaSarawakPerbezaan Harga Kuantiti Perbezaan HargaSemenanjung Sarawak Semenanjung Sarawak Semenanjung Sarawak Jumlah(RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM)3,500 3,640 1,720 1,807 17 7 29,240 12,649 41,8891,780 1,833 54 22 0 0 038,900 40,456 11 4 0 0 040,300 41,509 1,400 1,053 18 6 25,200 6,318 31,5186,800 7,072 2,850 3,003 90 30 256,500 90,090 346,5903,950 4,069 180 60 0 0 01,950 2,028 9 3 0 0 03,760 3,873 1,810 1,845 12 4 21,720 7,380 29,1002,580 2,683 15 5 0 0 04,360 4,491 1,780 1,808 12 4 21,360 7,232 28,592311TERHAD


TERHADJenisPeralatanWorkbenchJenama/Model/NegaraEagle/EAG-1M/ MalaysiaBrockhaus/Heuer100100/GermanyBearing Snap-On/Remover/Inst A160M,allation Set A261M/ USATransmissionSpecialService ToolSetVacuumBrakeBleederValve FaceRefacingMachine SetPistonServiceToolsSnap-On/YA6100A,A37M,YA5500/ USAPembekalInterpac (M)S/BVital SeriesS/BInterpac (M)S/BVital SeriesS/BInterpac (M)S/BVital SeriesS/BInterpac (M)Snap-On/ S/BBB300B/USA Vital SeriesS/BInterpac (M)S/BWolf/8004/UK Vital SeriesS/BSnap-On, Interpac (M)Facom/ YA- S/B7082,750.FO,750.F1, Vital Series751.T, S/B752/France,USAValve SpringRimac/0067/CompressionUSATesterEngine Stand OTC/1726,60796/USAHydraulicandPneumaticTrainerInterpac (M)S/BVital SeriesS/BInterpac (M)S/BVital SeriesS/BInterpac (M)IDV/H-003, P- S/B003/Germany Vital SeriesS/BHargaSemenanjungHargaSarawakPerbezaan Harga Kuantiti Perbezaan HargaSemenanjung Sarawak Semenanjung Sarawak Semenanjung Sarawak Jumlah(RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM)2,800 2,912 540 584 60 20 32,400 11,680 44,0802,260 2,328 95 40 0 0 03,860 4,014 795 857 19 6 15,105 5,142 20,2473,065 3,157 9 4 0 0 08,850 9,204 2,620 2,787 9 3 23,580 8,361 31,9416,230 6,417 12 4 0 0 03,300 3,432 6 2 0 0 012,500 12,875 9,200 9,443 17 6 156,400 56,658 213,05835,680 37,107 5,055 5,563 3 1 15,165 5,563 20,72830,625 31,544 9 4 0 0 08,345 8,679 6,995 7,288 15 5 104,925 36,440 141,3651,350 1,391 15 7 0 0 05,960 6,198 6 2 0 0 09,780 10,073 3,820 3,875 10 4 38,200 15,500 53,7007,800 8,112 7,025 7,314 15 5 105,375 36,570 141,945775 798 12 5 0 0 0148,700 154,648 900 2,414 12 4 10,800 9,656 20,456147,800 152,234 9 3 0 0 0JUMLAH 855,970 309,239 1,165,209Pada pandangan Audit, sekiranya anggaran kos peralatan yang dikemukakanoleh perunding dan harga pasaran digunakan sebagai panduan semasamenetapkan harga kontrak serta semakan dengan teliti terhadap senarai hargaantara pembekal dibuat, Kerajaan bukan sahaja dapat menjimatkanperbelanjaan tidak kurang daripada RM10.80 juta (setakat pengesahan Audit)untuk membekalkan peralatan ke IKBN bahkan juga dapat mengelakkanpermohonan penambahan perolehan peralatan sehingga kosnya berjumlahRM267.90 juta. Selain itu, Kementerian sepatutnya mengoptimumkanperkhidmatan perunding memandangkan sejumlah RM6.54 juta telah dibayarkepadanya.17.4.5. Penerimaan Peralatan17.4.5.1. Mengikut syarat kontrak, pembekal dikehendaki membekalkanperalatan ke IKBN mengikut tempoh yang ditetapkan iaitu sebelum bulan April2005. Semakan Audit mendapati 10 syarikat berupaya membekalkan peralatan312TERHAD


TERHADmengikut tempoh yang ditetapkan. Manakala satu syarikat iaitu VSS System Sdn.Bhd. lewat membekalkan peralatan Audio Visual yang bernilai RM1.3 juta ke IKBNBukit Mertajam, IKBN Kuala Perlis dan IKBN Kinarut. Syarikat ini hanya dapatmembekalkannya pada bulan Disember 2006 iaitu kelewatan selama 19 bulan.Denda tidak dikenakan kepada pembekal berkenaan kerana kelulusan telah diberioleh Kementerian untuk melanjutkan masa bekalan sebanyak 3 kali.17.4.5.2. Bagi memastikan segala proses penerimaan peralatan adalah teratur,perunding yang dilantik telah dipertanggungjawabkan untuk memastikan setiapperalatan yang diterima menepati spesifikasi dari segi kuantiti dan kualiti yangditetapkan supaya ia berada dalam keadaan yang baik, sempurna dan selamatuntuk digunakan. Semakan Audit mendapati perunding telah melaksanakantanggungjawabnya semasa penerimaan peralatan melalui kontrak asal.Bagaimanapun, perkhidmatan perunding bagi mengawas, menyelia danmengesahkan peralatan tambahan tidak diluluskan oleh Kementerian Kewangan.Oleh itu, Kementerian telah melantik 28 pegawainya untuk melaksanakantanggungjawab itu. Semakan Audit mendapati salinan spesifikasi kontrak tidakdibekalkan kepada pegawai yang menerima peralatan. Ini menyebabkan pihakberkenaan sukar menentukan sejauh mana peralatan yang diterima itu menepatispesifikasi kontrak.17.4.5.3. Semakan Audit di 8 IKBN mendapati terdapat beberapa peralatan yangdibekalkan tidak mengikut spesifikasi, tidak sesuai untuk digunakan dan masihbelum dipasang. Jadual berikut menunjukkan berapa contoh peralatanberkenaan:-PERALATANJADUAL 17.11PENERIMAAN PERALATAN YANG TIDAK MENGIKUT SPESIFIKASI KONTRAKHARGA(RM)88,700Air Bag Trainer(Semenanjung)(Gambar 17.16) 91,361(Sarawak)13,672.10Flour Shifter(Semenanjung)(Gambar 17.17) 15,039.31(Sarawak)Flour Siever13,672.10(Semenanjung)15,039.31(Sarawak)KUANTITIKOS(RM)3 266,100.001 91,361.004 54,688.402 30,078.624 54,688.402 30,078.62Portable Toaster 5,570.00 4 22,280.00Mixing bowl 9 litre(Gambar 17.18)Covered Bread Pan(Gambar 17.19)Crepe Pan(Gambar 17.19)SPESIFIKASIMENGIKUT KONTRAKBoleh guna ataudemonstrasi berulang kali(multiple / repetitive use).Perlu dipasang untukterus diguna.Perlu dipasang untukterus diguna.Perlu dipasang untukterus diguna.123.60 180 22,248.00 Stainless steel (9 litre)93.45 180 16,821.00 Stainless steel22.80 135 3,078.00 Stainless steelYANG DIBEKALKANBoleh diguna sekali sahaja.Peralatan tidak dapatdigunakan kerana tidakdipasang dengan lengkap.Peralatan tidak dapatdigunakan kerana tidakdipasang dengan lengkap.Peralatan tidak dapatdigunakan kerana tidakdipasang dengan lengkap.Ceramic, bukan stainless steeldan lebih kecil daripada 7 litre.Bukan stainless steel danberkarat selepas digunakansekali.Bukan stainless steel danberkarat selepas digunakansekali.313TERHAD


TERHADPERALATANTV Panasonic 29 Inci(Gambar 17.20)HARGA(RM)7,268.72TV 32 Inci dengan (Semenanjung)Kabinet(Gambar 17.21) 7,995.63(Sarawak)Decorline Guitar(Gambar 22)KUANTITIKOS(RM)3,090 2 6,180.002 14,537.442 15,991.256,987.60 3 20,962.80JUMLAH 649,093.53SPESIFIKASIMENGIKUT KONTRAKpasang dengan antenaluar dan booster.Dibekalkan dengankabinet kayu.Dibekalkan dengan papanasas.YANG DIBEKALKANDibekalkan tanpa antena danbooster.Kabinet kayu tidak dibekalkan.Papan asas tidak dibekalkan.GAMBAR 17.15 GAMBAR 17.16Lokasi : IKBN Miri- Antara Peralatan Yang Tidak DipasangDi Sekolah HospitalitiLokasi : IKBN Kuala Perlis- Air Bag Trainer Bernilai RM88,700 YangDigunakan/Demonstrasi Sekali SahajaSedangkan Spesifikasi MenetapkanMultiple/Repetitive UseGAMBAR 17.17 GAMBAR 17.18Mixing Bowl (7 liter)jenis stainless steel.Mixing Bowl (9 liter)seramik.Lokasi : IKBN Alor GajahFlour Shifter Bernilai RM13,672.10Tidak Dapat Digunakan KeranaTidak Dipasang Oleh PembekalLokasi : IKBN MiriMixing Bowl (9 Litre) Yang Dibekalkan AdalahBukan Jenis Stainless Steel Dan Lebih KecilDaripada Jenis Stainless Steel 7 LitreGAMBAR 17.19 GAMBAR 17.20Crepe PanCovered Bread PanLokasi : IKBN Alor GajahCrepe Pan Daripada Itali Dan Covered BreadPan Daripada Perancis Yang Berkarat SelepasDigunakan Sekali (Bukan Stainless Steel)Lokasi : IKBN ChembongTV Panasonic 29 Inci Bernilai RM3,090 YangDibekalkan Tanpa Antena Luar Dan Booster314TERHAD


TERHADGAMBAR 17.21 GAMBAR 17.22Lokasi : IKBN MiriTV Bernilai RM7,268.72 Yang DibekalkanDengan Kabinet Kayu (Terdapat 4 Unit TVYang Dibekalkan Tanpa Kabinet Kayu)Lokasi : IKBN Alor GajahPemotong Decorline GuitarBernilai RM6,98.60 Yang Tidak DapatDigunakan Kerana Papan Asas Tidak Dibekalkan17.4.5.4. Semakan Audit mendapati tidak ada bukti yang menunjukkan dendatelah dikenakan terhadap pembekal yang gagal membekalkan peralatan mengikutspesifikasi yang ditetapkan atau bayaran kepada pembekal dikurangkan bagiperalatan yang tidak dibekalkan sepenuhnya/tidak berkualiti.Pada pandangan Audit, selain daripada dibekalkan dengan salinanspesifikasi peralatan, pihak yang bertanggungjawab juga perlu diberikanpanduan/latihan berhubung dengan urusan penerimaan peralatan.Kementerian hendaklah mengambil tindakan seperti mana yang ditetapkandalam kontrak terhadap pembekal yang gagal membekalkan peralatanmengikut spesifikasi dan juga dalam tempoh yang telah ditetapkan.17.4.6. Penggunaan PeralatanLawatan Audit antara bulan Oktober 2006 hingga bulan Februari 2007 mendapatibeberapa peralatan bernilai RM88.45 juta yang telah dibekalkan antara tahun 2003hingga tahun 2005 masih tidak digunakan atau tidak digunakan secara optimumdisebabkan oleh beberapa faktor seperti tiada keperluan, tenaga pengajar yang tiadakepakaran dan pembelian yang terlalu awal. Antara contoh peralatan yang terlibatadalah seperti berikut :-17.4.6.1. Jentera Berat Yang Baru Untuk Jurusan Mekanik Jentera BeratKementerian telah membeli 8 jenis jentera berat yang terdiri daripada Track TypeDozer, Scraper, Motor Grader, Backhoe Loader, Wheel Loader, HydraulicExcavator, Roller dan Four Wheel Drive Tractor berharga RM21.46 juta untukmodul asas pengenalan tahap 1 di 4 IKBN iaitu IKBN Miri, IKBN Chembong, IKBNBachok dan IKBN Kuala Perlis. Bagaimanapun berdasarkan kepada maklum balasdaripada tenaga pengajar IKBN, pelatih tahap 1 tidak memerlukan jenteraberkenaan kerana pada tahap ini adalah memadai jika mereka ditunjukkan dengangambar jentera atau membawa mereka ke Jabatan Kerja Raya/syarikat TractorsMalaysia Sdn. Bhd. Bagi latihan penyenggaraan pula, jentera berat tersebut jugatidak diperlukan kerana IKBN telah memperolehi beberapa jentera berat yangrosak daripada jabatan/agensi lain atau pelatih boleh menyertai latihan sambilbekerja di syarikat Tractors Malaysia Sdn. Bhd. Gambar 17.23 hingga 17.32menunjukkan jentera berat berkenaan :-315TERHAD


TERHADGAMBAR 17.23 GAMBAR 17.24Track Type Dozer Yang Dibekalkan KepadaIKBN Chembong Bernilai RM1.3 JutaDan IKBN Miri Bernilai RM1.4 JutaScraper Yang Dibekalkan KepadaIKBN Chembong Dan IKBN Bachok BernilaiRM2.9 Juta Dan IKBN Miri Bernilai RM3.0 JutaGAMBAR 17.25 GAMBAR 17.26Motor Grader Yang Dibekalkan KepadaIKBN Chembong, IKBN Kuala PerlisDan IKBN Bachok Bernilai RM1 JutaDan IKBN Miri Bernilai RM1.1 JutaBackhoe Loader Yang Dibekalkan KepadaIKBN Chembong, IKBN Kuala PerlisDan IKBN Bachok Bernilai RM333 RibuDan IKBN Miri Bernilai RM346 RibuGAMBAR 17.27 GAMBAR 17.28Wheel Loader Yang Dibekalkan KepadaIKBN Bachok Bernilai RM504 RibuHydraulic Excavator Yang DibekalkanKepada IKBN Chembong Bernilai RM567 RibuDan IKBN Miri Bernilai RM589 RibuGAMBAR 17.29 GAMBAR 17.30Roller Yang Dibekalkan KepadaIKBN Chembong, IKBN Kuala PerlisDan IKBN Bachok Bernilai RM459 RibuDan IKBN Miri Bernilai RM477 RibuFour Wheel Drive Tractor Yang DibekalkanKepada IKBN Chembong, IKBN Kuala PerlisDan IKBN Bachok Bernilai RM248 RibuDan IKBN Miri Bernilai RM258 Ribu316TERHAD


TERHADGAMBAR 17.31 GAMBAR 17.32Lokasi : IKBN MiriHydraulic Excavator Yang DisumbangkanOleh Jabatan KastamLokasi : IKBN ChembongRoller Yang Disumbangkan OlehJabatan Kerja Raya Melaka17.4.6.2. Kenderaan Perdagangan Berat Untuk Jurusan Mekanik KenderaanPerdagangan BeratSebanyak 2 unit Prime Mover 4X4 model Volvo FL 12, 2 unit Prime Mover 2X4model Volvo FL 10 dan sebuah bas model HINO bernilai RM9.80 juta telahdibekalkan kepada 4 IKBN iaitu IKBN Chembong, IKBN Bachok, IKBN KualaPerlis dan IKBN Miri. Adalah didapati model Prime Mover yang dibeli merupakanmodel yang kurang digunakan di pasaran tempatan dan sukar untuk mendapatkanalat ganti. IKBN hanya menggunakannya untuk sesi air-brake dan air-suspensionbagi tahap 2. Bagi sesi penyenggaraan, kenderaan berat tersebut juga tidakdiperlukan kerana pihak IKBN boleh menggunakan kenderaan berat yangdisumbangkan oleh jabatan/agensi lain atau kenderaan perdagangan berat yangrosak telah pun dibeli pada harga yang murah. Didapati keempat-empat IKBNtersebut juga tidak menggunakan bas model HINO yang dibekalkan untuk tujuanlatihan, malahan telah memutuskan untuk menggunakan bas tersebut untukurusan pentadbiran IKBN. Gambar-gambar berikut menunjukkan kenderaanperdagangan berat yang disimpan di IKBN berkaitan :-GAMBAR 17.33 GAMBAR 17.34Lokasi : IKBN ChembongPrime Mover Yang Tidak DigunakanLokasi : IKBN BachokPrime Mover Yang Tidak Digunakan317TERHAD


TERHADGAMBAR 17.35 GAMBAR 17.36Lokasi : IKBN MiriLori Terpakai Yang Dibeli Untuk JurusanMekanik Kenderaan Perdagangan BeratLokasi : IKBN ChembongLori Sumbangan DaripadaJabatan Kerja Raya MelakaGAMBAR 17.37Lokasi : IKBN MiriBas Yang Dibekalkan DigunakanUntuk Urusan Pentadbiran17.4.6.3. Kereta Terpakai Untuk Jurusan Ketuk Mengetuk Dan Semburan CatIKBN Chembong, IKBN Miri, IKBN Kuala Perlis dan IKBN Bachok telah dibekalkandengan 15 pakej kereta terpakai (kurang dari 5 tahun) bernilai RM4.24 juta untukdigunakan sebagai latihan praktikal jurusan Ketuk Mengetuk Dan Semburan Cat.Setiap pakej kereta yang dibeli dengan harga RM280,000 (Semenanjung) danRM291,200 (Miri) terdiri daripada model Proton Wira dan Iswara serta kereta yangdiimport iaitu Honda Civic dan Toyota Corolla di mana harga pasaran setiap keretaadalah antara RM27,000 hingga RM69,000. Lawatan Audit mendapati 44 keretadi 3 IKBN iaitu IKBN Chembong, IKBN Bachok dan IKBN Kuala Perlis tidakdigunakan untuk tujuan latihan tersebut. Hanya IKBN Miri telahmenggunakan 14 daripada 16 keretanya untuk tujuan latihan semburan catmanakala 2 kereta lagi telah dijadikan kereta rasmi IKBN. Pada amalan biasa,pihak IKBN akan menggunakan kereta tenaga pengajar, pelatih atau orang awamuntuk tujuan latihan ketuk mengetuk dan semburan cat kereta. Gambar-gambarberikut menunjukkan kereta terpakai yang berharga mahal untuk jurusan KetukMengetuk Dan Semburan Cat :-GAMBAR 17.38 GAMBAR 17.39Lokasi : IKBN MiriToyota Corolla Dan Honda Civic Yang Diimport Untuk Jurusan Ketuk MengetukDan Semburan Cat Tetapi Digunakan Sebagai Kereta Rasmi IKBN318TERHAD


TERHADGAMBAR 17.40 GAMBAR 17.41Lokasi : IKBN ChembongBengkel Ketuk Mengetuk Dipenuhi DenganKereta Terpakai Yang Tidak DigunakanLokasi : IKBN ChembongKereta Honda Civic Yang Digunakan SebagaiCubaan Semburan Cat Air Brush Yang TidakTerdapat Dalam Modul LatihanPada pandangan Audit, sungguhpun kebanyakan kereta tersebut tidakdigunakan untuk jurusan Ketuk Mengetuk Dan Semburan Cat, namun bagimenjaga imej Kerajaan, Kementerian pada awalnya tidak sepatut membelikereta terpakai dengan harga yang begitu tinggi dan masih ekonomi untukdigunakan bagi tujuan latihan tersebut. Adalah disyorkan supaya keretatersebut dijual sebelum harga jualan menurun akibat susut nilai.17.4.6.4. Car-O-Liner And Car-O-Tronic Untuk Jurusan Ketuk Mengetuk DanSemburan CatEmpat unit peralatan untuk meluruskan badan kereta (Car-o-liner and Car-otronic)bernilai RM1.97 juta telah dibekalkan untuk jurusan Ketuk Mengetuk danSemburan Cat di IKBN Chembong, IKBN Miri, IKBN Bachok dan IKBN KualaPerlis. Bagaimanapun, didapati keempat-empat peralatan tersebut tidakdigunakan kerana tenaga pengajar IKBN berkenaan tidak mempunyaikepakaran tentang penggunaan peralatan ini. Di IKBN Miri, peralatanberkenaan terpaksa disassembled kerana kesempitan bengkel untukmenempatkannya. (Gambar 17.42 dan 17.43)GAMBAR 17.42 GAMBAR 17.43Lokasi: IKBN MiriKomponen Car-O-Liner And Car-O-Tronic Yang Dibuka Kerana Tidak DigunakanDan Kesempitan Ruang Bengkel319TERHAD


TERHAD17.4.6.5. PCB Track Making System Untuk Jurusan Elektronik IndustriDua unit Printed Circuit Board (PCB) Track Making System bernilai RM1.23 jutauntuk membuat PCB melalui sistem komputer telah dibekalkan kepada IKBN AlorGajah dan IKBN Bukit Mertajam. Bagaimanapun, didapati sukatan pembelajaranbagi jurusan Elektronik Industri tidak termasuk penggunaan peralatan ini.Mengikut tenaga pengajar, memandangkan peralatan dan bahan kimia telahdibekalkan, pelajar telah menggunakannya sebagai percubaan membuat PCB.Gambar berikut menunjukkan peralatan berkenaan :-GAMBAR 17.44 GAMBAR 17.45Lokasi: IKBN Alor GajahPCB Track Making System Bernilai RM617,415 Yang Tidak Diperlukan17.4.6.6. Patung Manusia Untuk Jurusan Audio Visual, PendawaianElektrik, Elektronik Industri Dan Jentera ElektrikSesi latihan bagi cardiopulmonary resuscitation (CPR) adalah merupakan satudaripada modul di bawah jurusan Audio Visual, Pendawaian Elektrik, ElektronikIndustri dan Jentera Elektrik. Bagi tujuan ini, 33 patung manusia (human dummy)bernilai RM246,549 telah dibekalkan ke IKBN Alor Gajah, IKBN Bukit Mertajamdan IKBN Kinarut. Tiga jenis patung manusia (Gambar 17.46 hingga 17.48) yangdibekalkan adalah bernilai antara RM4,059 hingga RM8,073 setiap satu.Bagaimanapun, ketiga-tiga jenis patung tersebut tidak digunakan kerana tenagapengajar IKBN berkenaan tidak mempunyai kepakaran dalam bidang ini.Sebaliknya, latihan berhubung dengan CPR dikendalikan oleh JabatanPertahanan Awam atau Persatuan Bulan Sabit Merah dengan menggunakanpatung mereka. Butiran patung manusia yang dibekalkan adalah seperti di jadualberikut :-JADUAL 17.12KUANTITI PATUNG MANUSIA YANG DIBELIJURUSAN JENIS PATUNG PEMBEKAL KUANTITIAudio VideoElektronikIndustriJenteraElektrikHuman Dummy Laerdal/310045/Norway(Gambar 17.46)Human Dummy Laerdal/310045/Norway(Gambar 17.46)Resusci Anne/CPRManikin/USA(Gambar 17.47)VSS Systems Sdn.Bhd.Kreatif SensasiSdn. Bhd.Rebound Asia (M)Sdn. Bhd.HARGA(RM)JUMLAH15 8,073 121,0956 7,980 47,8806 8,870 53,220320TERHAD


TERHADJURUSAN JENIS PATUNG PEMBEKAL KUANTITIPendawaianElektrikHuman Dummy Brad/USA(Gambar 17.48)ApexCommunicationsSdn. Bhd.HARGA(RM)JUMLAH6 4,059 24,354JUMLAH 33 246,549GAMBAR 17.46 GAMBAR 17.47Human Dummy Laerdal/310045/NorwayResusciAnne/CPR Manikin/USAGAMBAR 17.48Human Dummy Brad/USA17.4.6.7. Peralatan Penyenggaraan Kren Menara Untuk Jurusan OperatorKren MenaraDua kren menara bernilai RM2.99 juta dan RM2.73 juta masing-masingnya telahdibekalkan ke IKBN Bachok dan IKBN Chembong pada tahun 2003 dan 2004bersama-sama dengan peralatan penyenggaraan dan 11 kabinet untukmenyimpan peralatan penyenggaraan dengan kos RM197,054. Kren tersebutperlu disenggarakan setiap bulan oleh pihak yang bertauliah sahaja untukmendapat sijil daripada Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan. Tanpasijil ini, kren menara tidak boleh beroperasi kerana melanggar Akta Kilang danJentera 1967. Harga kontrak yang dibayar untuk kren menara adalah termasukkos penyenggaraan untuk tempoh dua tahun. Selepas tempoh tersebut, IKBNterlibat telah menandatangani kontrak penyenggaraan kren menara dengansyarikat swasta kerana IKBN bukan pihak yang bertauliah untukmenyenggarakannya. Kos penyenggaraan kren menara setahun di IKBN Bachokdan IKBN Chembong ialah RM39,900 dan RM36,000 masing-masingnya.Sehubungan ini, peralatan penyenggaraan dan 11 kabinet tersebut tidaksepatutnya dibeli. Gambar berikut menunjukkan peralatan penyenggaraan dankabinet berkenaan di IKBN Chembong :-321TERHAD


TERHADGAMBAR 17.49 GAMBAR 17.50Lokasi : IKBN ChembongMechanic Tool Kit Bernilai RM18,534Lokasi : IKBN ChembongSatu Daripada 5 Unit Large Tool Cabinet WithDrawer Bernilai RM10,015 Setiap SatuGAMBAR 17.51Lokasi : IKBN ChembongHeavy Duty Impact Wrench Bernilai RM12,92217.4.6.8. Televisyen Untuk Sekolah HospitalitiSebanyak 9 unit Televisyen (TV) 29 inci jenama Sony bernilai RM78,952 telahdibekalkan kepada Sekolah Hospitaliti di IKBN Alor Gajah, IKBN Miri dan IKBNBachok. Bagaimanapun, didapati kesemua TV tersebut tidak digunakan kerana TVyang sedia ada di IKBN berkenaan sudah memadai untuk tujuan latihan. Gambarberikut menunjukkan TV yang tidak digunakan dan ada yang diletak di atas lantaiatau dalam stor.GAMBAR 17.52 GAMBAR 17.53Lokasi : IKBN Alor GajahTV Diletak Atas LantaiLokasi : IKBN Alor GajahTV Terletak Dalam Stor17.4.6.9. Peralatan LainPeralatan lain bernilai RM3.15 juta juga tidak perlu dibeli kerana antara lainnyaperalatan tidak sesuai ataupun kuantiti yang dibekalkan adalah berlebihan sertasukatan pembelajaran sedia ada tidak memerlukan penggunaannya. Butirannyaadalah seperti di jadual berikut :-322TERHAD


TERHADJADUAL 17.13SENARAI PERALATAN YANG TIDAK DIPERLUKANKERANA TIDAK SESUAI ATAU BERLEBIHANIKBN JURUSAN PERALATAN KUANTITIBachokBukitMertajamKinarutJuru BinaBangunanPelukis PelanElektronikIndustriPenjaga JanaElektrikPendawaianElektrikPelukis PelanPaver Cutter MachineStanley / 28-22-015HARGA(RM)JUMLAH(RM)5 4,832 24,160Manual Theodolite /J2-2 7 12,500 87,500Air Compressor/Globe GC-1210Electronic Dust SuctionSanford / Sf-002Digital Planimeter Ushikata/ X-Plan 380D III3 4,217 12,6513 3,874 11,6222 18,854 37,708CATATANTidak digunakan kerana masalahpemasanganKetinggalan teknologi dan DigitalTheodolite telah dibekalkan dandigunakan.Perlu sijil dan kelulusan JabatanKeselamatan dan KesihatanPekerjaan.Tidak sesuai digunakan keranamesin cetak non-amonia digunakan.Tidak sesuai dan digunakan untukpendedahan pelajar sahaja.Clean Room 1 1,258,850 1,258,850 Tiada dalam sukatan pembelajaran.Wood Ladder (DoubleExtention)Multi Purpose LadderM.Kenneth/MT1018 /AustraliaElectronic Dust SuctionSanford / Sf-002Digital Planimeter Ushikata/ X-Plan 380D III10 3,800 38,000Tidak sesuai kerana tidakmemenuhi tahap ketinggian yangditetapkan oleh SuruhanjayaTenaga.30 923 27,690 Tiada dalam sukatan pembelajaran.6 3,874 23,2445 18,854 94,270Tidak sesuai dan digunakan untukpendedahan pelajar sahaja.Tidak sesuai dan digunakan untukpendedahan pelajar sahaja.MekanikKenderaanPerdaganganStandard Lathe MachineZMM Sliven/CU -360 /BulgariaComplete Set of Code ofPractice/British Standard/Malaysian Standards1 78,000 78,000 Tiada dalam sukatan pembelajaran.6 19,162 114,972 Tiada dalam sukatan pembelajaran.Kuala PerlisMiriPelukis PelanJuru BinaBangunanMekanikJentera BeratMekanikKenderaanPerdaganganTechnical Book 11 10,700 117,700Dust Suction San Ford SF-002 (Taiwan)3 3,874 11,622Teaching Side Set 1 10,700 10,700Slide Projector KodakEktelitte 1500 / USA2 6,025 12,050Tidak berkaitan dengan JurusanPelukis Pelan.Tidak sesuai kerana masalahbangunan yang berhawa dingin.Telah diserahkan kepada JurusanBinaan Bangunan.Pengajar menggunakan komputerdan projektor sebagai alat bantuanmengajar yang lebih senang danefektif.Router Ryobi/R601/Taiwan 6 3,544 21,264 Tiada dalam sukatan pembelajaran.Standard Lathe MachineZMM Sliven/CU -360 /BulgariaStandard Lathe MachineZMM Sliven/CU -360 /BulgariaBasic Fitting Bench WithTools Facom/FF-88/FranceEngine Stand OTC/1750A,205060, 205061/USACompression Tester ForDiesel Engine Star/TU-15-70/USABasic Fitting Bench WithTools Facom/ 2240TA2001/ FranceWork bench ACE/A21-107-01/ Malaysia1 79,040 79,040 Tiada dalam sukatan pembelajaran.1 80,340 80,340 Tiada dalam sukatan pembelajaran.11 39,208 431,288Daripada 15 unit, hanya 4 unitsahaja digunakan.5 21,012 105,060 Tidak sesuai dengan enjin yang ada4 2,781 11,124 Tidak sesuai dengan enjin yang ada19 22,969 436,4119 2,328 20,952JUMLAH 3,146,218Daripada 35 unit, hanya 16 unitsahaja digunakan.Daripada 20 unit, hanya 11 unitsahaja digunakan.323TERHAD


TERHAD17.4.6.10. Pembelian Yang Terlalu AwalSemakan Audit mendapati sebanyak 81 jenis peralatan bernilai RM46.08 juta yangditerima pada tahun 2002 hingga tahun 2005 masih belum digunakan pada akhirtahun 2006 kerana pembelajaran tahap 3 atau 4 hanya akan bermula pada bulanJulai 2007. Keadaan ini boleh menyebabkan berlakunya risiko kerosakan terhadapperalatan. Tambahan pula, tempoh waranti peralatan tersebut telah puntamat. Antara peralatan tersebut adalah mesin Chargeman Training System,Complete Scada System, Broadcasting Lab dan mesin Computer NumericalControl (CNC) (Gambar 17.54 hingga 17.60). Butiran lanjut adalah sepertiberikut:-IKBNJADUAL 17.14PERALATAN YANG BELUM DIGUNAKANJURUSANTAHUNDITERIMABILANGANPERALATANNILAIPERALATAN(RM)Alor GajahAudio Video 2002 - 2003 14 2,030,030Industri Elektronik 2002 7 995,985Jurubina Bangunan/Jurulepa 2002 - 2003 2 113,950BachokMekanik Jentera Berat 2003 1 1,935,310Pelukis Pelan Senibina 2002 - 2005 2 37,708Chembong Mekanik Jentera Berat 2003 1 1,935,310Audio Video 2003 6 3,821,451Bukit MertajamPembuat Acuan dan Alat Pemotong 2002 - 2003 5 2,882,630Pemesinan Am 2003 4 2,866,426Penjaga Jana Elektrik 2003 2 8,710,625Kinarut Pendawaian Elektrik 2003 5 3,705,309Juru Bina Bangunan 2003 1 135,414Kuala Perlis Mekanik Jentera Berat 2004 1 890,000Mekanik Kenderaan Perdagangan 2004 3 4,617,800Mekanik Jentera Berat 2003 - 2005 2 2,938,322Mekanik Kenderaan Perdagangan 2003 - 2004 5 4,001,942MiriPembantu Pastri 2003 10 121,639Pembuat Acuan Dan Alat Pemotong 2003 4 2,178,441Pemesinan Am 2003 6 2,166,562JUMLAH 81 46,084,853GAMBAR 17.54 GAMBAR 17.55Lokasi : IKBN Bukit MertajamSebahagian Peralatan Chargeman TrainingSystem Bernilai RM5.19 JutaLokasi : IKBN Bukit MertajamComplete Scada System YangBernilai RM3.52 Juta324TERHAD


TERHADGAMBAR 17.56 GAMBAR 17.57Lokasi : IKBN Bukit MertajamMini Auditorium Dan Sebahagian Daripada Komponen Broadcasting Lab Yang Bernilai RM2.51 JutaGAMBAR 17.58 GAMBAR 17.59Lokasi : IKBN Bukit MertajamCNC Profile Grinding MachineBernilai RM1.16 JutaLokasi : IKBN MiriCNC Precision Grinding MachineBernilai RM0.91JutaGAMBAR 17.60Lokasi : IKBN Alor GajahMobile Robotic System TrainerBernilai RM0.25 Juta17.4.6.11. Pada pandangan Audit, perolehan peralatan oleh Kementerianyang tidak dirancang dengan teliti serta tidak berasaskan kepada keperluansebenar telah menyebabkan Kerajaan membiayai perbelanjaan tidak kurangdaripada RM46.08 juta. Tanpa perancangan perolehan peralatan yang telitijuga telah menjejaskan kelicinan pembelajaran dan latihan kerana beberapaperalatan yang diperlukan untuk tujuan tersebut tidak dapat dibeli.Berdasarkan kepada maklum balas yang diterima daripada soal selidik yangdiedarkan kepada 47 tenaga pelajar IKBN, didapati sejumlah 208 jenis peralatanyang diperlukan untuk latihan tidak dibekalkan sungguhpun ada di antaranya telahdipohon daripada Kementerian. Berikut diberikan butirannya :-325TERHAD


TERHADIKBNJADUAL 17.15RINGKASAN BILANGAN JENIS PERALATAN YANG DIPERLUKANJURUSANBILANGAN JENISPERALATAN YANGDIPERLUKANAlor Gajah Hospitaliti 8BachokBukitMertajamKinarutKualaPerlisMiriPagohRINGKASAN ULASAN PENGAJARKuantiti yang dibekalkan tidak mencukupiatau tidak dibeli.Mekanik Jentera Berat 5 Keperluan latihan dan amali.Landskap Pembinaan 3 Keperluan sukatan latihan.Ketuk Mengetuk danSemburan Cat5Perlu untuk kursus Pengetuk Panel Tahap1 & 2.Mekanik Kenderaan Motor 2 Perlu untuk Tahap 1, 2 dan 3.Pemesinan Am 1 Kuantiti yang dibekalkan tidak mencukupi.Pembuat Acuan 1 Untuk melatih pelajar Tahap 2 dan 3.Elektronik Industri 5Mekanik Industri 4Amat diperlukan untuk Tahap 1, 2 dan 3NOSS baru.Yang dibekalkan tidak mencukupi atautidak sesuai.Binaan Bangunan 1 Sangat diperlukan untuk amali.Penyejukbekuan DanPenyaman Udara5 Sangat diperlukan untuk amali.Pelukis Pelan 6 Perlu untuk Tahap 1 dan 2.Penjaga Jentera Elektrik 1 Diperlukan untuk latihan amali.Audio Video 13Pendawaian Elektrik 1Pelukis Pelan 3Diperlukan dan ada peralatan yangdibekalkan tidak boleh digunakan tanpaperalatan tambahan.Diperlukan untuk pelajar dan tenagapengajar.Diperlukan untuk memantapkan sesilatihan.Binaan Bangunan 3 Sangat diperlukan untuk Tahap 2.Landskap Pembinaan 5Mekanik Kelengkapan TolakTanahDiperlukan untuk menaik taraf kemudahanlandskap.13 Keperluan latihan.Mekanik Perdagangan Berat 4 Keperluan latihan.Ketuk Mengetuk DanSemburan CatMekanik Maritim 51Mekanik Kenderaan Motor 20Hospitaliti 30Penyenggaraan JenteraBerat1Diperlukan untuk kursus Pengetuk Panelmengikut NOSS.Keperluan latihan Tahap 1, 2 dan keTahap Diploma.Sangat diperlukan untuk latihan, atauyang dibekalkan tidak mencukupi/tidaksesuai.Sangat diperlukan untuk latihan dan yangdibekalkan tidak mencukupi.3 Diperlukan untuk latihan.Mekanik Perdagangan Berat 2 Diperlukan untuk latihan.Mekanik Industri 1Diperlukan kerana peralatan yangdibekalkan tidak boleh digunakan tanpaperalatan tambahan.Pembuat Acuan 2 Diperlukan mengikut NOSS.Kimpalan 7Diperlukan untuk latihan Tahap 1 hingga4.Mekanik Industri 2 Diperlukan untuk Tahap 3 dan 4.JUMLAH 208Nota : NOSS - National Occupational Skills Standards326TERHAD


TERHADBagi membolehkan perancangan dalam perolehan peralatan dibuat dengan telitisupaya keberkesanan latihan-latihan yang diberi tidak terjejas, salah satulangkah yang patut diambil oleh Kementerian ialah mendapatkan pandanganpandangandaripada tenaga pengajar berhubung dengan keperluan dankesesuaian peralatan.17.4.7. Penyimpanan Peralatan17.4.7.1. Tempat penyimpanan peralatan hendaklah sesuai, kemas danmencukupi untuk menjamin peralatan yang diterima disimpan dengan baik danselamat bagi mengelakkan kerosakan dan berlakunya kehilangan. Semakan Auditmendapati beberapa peralatan yang terdapat di IKBN tidak disimpan di tempatyang sesuai dan selamat seperti di tempat yang berhabuk, di bawah tangga,dalam bilik air, di bilik pengajar dan bilik kuliah. Selain daripada itu, terdapatbeberapa bengkel telah dijadikan stor untuk menyimpan pelbagai peralatan.Berikut diberikan gambar yang menunjukkan contoh-contoh kedudukanpenyimpanan peralatan berkenaan :-GAMBAR 17.61 GAMBAR 17.62Lokasi : IKBN BachokPeralatan CNC Bernilai RM0.61 Juta Yang Terletak Di Luar Bilik Kerana Bilik Khas Terlalu KecilGAMBAR 17.63 GAMBAR 17.64Lokasi : IKBN Alor GajahStor Terlalu Kecil Untuk Sekolah HospitalitiMengakibatkan Penyimpanan PeralatanTidak TeraturLokasi : IKBN Alor GajahBilik Persalinan Pakaian Dan Tandas LelakiDijadikan Tempat Menyimpan Peralatan Stor327TERHAD


TERHADGAMBAR 17.65 GAMBAR 17.66Lokasi : IKBN Bukit MertajamAntara Peralatan Yang DisimpanDalam Bilik PengajarLokasi : IKBN Miri, SarawakBengkel Mekanik Kenderaan Motor DijadikanTempat Menyimpan 11 Unit Basic Fitting BenchBernilai RM431,288 Yang Tidak DigunakanGAMBAR 17.67 GAMBAR 17.68Lokasi : IKBN Alor GajahKeadaan Dalam Bengkel Pastri Dijadikan StorLokasi : IKBN MiriBilik Menempatkan Electric Junction BoxDijadikan Stor Untuk Jurusan KetukMengetuk Dan Semburan CatGAMBAR 17.69 GAMBAR 17.70Lokasi : IKBN Bachok,Auto Lighting And Signalling Trainer Diletakkan DiDalam Bilik Kuliah Jurusan Mekanik JenteraLokasi : IKBN PagohRuang Di Bawah Tangga DijadikanTempat Penyimpanan PeralatanGAMBAR 17.71 GAMBAR 17.72Lokasi : IKBN MiriPeralatan Dalam Makmal Metrologi(Jurusan Pemesinan Am) Diletak Ke TepiApabila Makmal Dijadikan Bilik PengajarLokasi : IKBN Bukit MertajamBilik Kuliah Untuk Jurusan Penjaga JenteraElektrik Diguna Untuk Menyimpan AC MotorKerana Masalah Kekurangan Ruang Stor328TERHAD


TERHADGAMBAR 17.73 GAMBAR 17.74Lokasi : IKBN Kuala PerlisPeralatan Pedestral Drilling MachineDan Pedestral Grinding Machine Diletak Ke TepiBengkel Apabila Bengkel Dijadikan Bilik KuliahLokasi : IKBN BachokBilik Kuliah Jurusan Mekanik Kenderaan MotorDijadikan Tempat Menyimpan Peralatan17.4.7.2. Semua IKBN tidak mempunyai stor khas untuk menyimpan minyak dandiesel yang merupakan bahan mudah bakar. Antara tempat penyimpanannyaadalah di tepi bangunan/bengkel, di bawah tangga, dalam stor biasa dan bersamakayu-kayan. Tempat tersebut adalah tidak bersesuaian dan risiko kebakaran amattinggi. Berikut diberikan gambar yang menunjukkan contoh-contohnya :-GAMBAR 17.75 GAMBAR 17.76Lokasi : IKBN MiriTangki Minyak Disimpan Di SudutBangunan/BengkelLokasi : IKBN BachokTangki Minyak Disimpan Di Tepi TanggaGAMBAR 17.77 GAMBAR 17.78Lokasi : IKBN Kuala PerlisTangki Minyak Disimpan Di Dalam Stor BiasaBersama Peralatan LainLokasi : IKBN KinarutTangki Minyak Disimpan Bersama Kayu-KayanYang Mudah Terbakar17.4.7.3. Bagi mengatasi masalah penyimpanan peralatan/barangan stor,didapati beberapa IKBN terpaksa menggunakan peruntukan mengurus/pembangunan yang sedia ada untuk membina stor bagi menyimpan peralatanuntuk jurusan-jurusan tertentu seperti ditunjukkan dalam gambar berikut :-329TERHAD


TERHADGAMBAR 17.79 GAMBAR 17.80Lokasi : IKBN BachokStor Kayu Tambahan Dibina UntukJurusan Jurubina Bangunan Pada Tahun 2003Dengan Kos RM16,500Lokasi : IKBN MiriStor Khas Dibina Untuk Sekolah HospitalitiPada Tahun 2006 Dengan Kos RM179,400GAMBAR 17.81 GAMBAR 17.82Lokasi : IKBN Alor GajahKerja Mengubah Suai Bengkel Jurusan AudioVideo Sedang Dilaksanakan Semasa LawatanAudit Pada Bulan Disember 2006. KerjaPengubahsuaian Terpaksa Dilaksanakan DenganKos RM39,940 Kerana Bengkel Hanya MampuMenempatkan 60 Workbench Sahaja Sedangkan120 Unit DibekalkanLokasi : IKBN BachokBengkel Bagi Jurusan Juru Perancah DanOperator Kren Menara Diubah Suai Dengan KosRM124,000 Pada Tahun 2006 Supaya DapatMenampung Keperluan Bilik Kuliah Pelajar DanBengkel Untuk Menyimpan PeralatanPada pandangan Audit, Kementerian hendaklah memastikan IKBN mempunyaistor/ruang yang mencukupi/sesuai untuk menyimpan/menempatkan peralatanterutamanya peralatan yang memerlukan ruang yang khusus bagi memastikantahap boleh gunanya tidak terjejas serta mengelakkan daripada berlakusebarang kemalangan.17.4.8. Penyelenggaraan RekodPekeliling Perbendaharaan Bilangan 2 Tahun 1991 menetapkan semua harta modal,inventori dan stok bekalan pejabat perlu direkodkan dalam daftar yang lengkap dankemas kini. Antara daftar yang perlu diselenggarakan ialah Daftar Harta Modal, DaftarInventori, Daftar Bekalan Pejabat dan Daftar Pergerakan Harta Modal. ManakalaPanduan Kementerian Kewangan - Tatacara Pengurusan Stor menetapkanpendaftaran bagi barang-barang stor yang lain. Rekod-rekod seperti Kad KawalanStok, Kad Petak, Carta Lokasi Stok dan Senarai Barang-barang Terhad TempohPenggunaan perlu diselenggarakan. Semakan Audit di Ibu Pejabat Kementerian dan 8IKBN terlibat mendapati pada umumnya rekod-rekod tersebut telah diselenggarakandengan lengkap dan kemas kini kecuali perkara berikut :-330TERHAD


TERHAD17.4.8.1. Ibu Pejabat Kementerian tidak mempunyai senarai induk ataupangkalan data peralatan IKBN.17.4.8.2. IKBN Bachok dan IKBN Kinarut tidak mempunyai senarai aset daninventori yang lengkap. Bagi IKBN Bachok, maklumat mengenai peralatan bagijurusan Operator Menara Kren tidak dicatatkan dalam senarai aset. ManakalaIKBN Kinarut, Sabah tidak merekodkan 20 jenis peralatan jurusan PendawaianElektrik bernilai RM3.94 juta dalam senarai aset. Butirannya adalah seperti dijadual berikut :-JADUAL 17.16SENARAI PERALATAN IKBN KINARUT YANG TIDAK DIDAFTARKANPERALATAN JENAMA/NEGARA/MODEL KUANTITIHARGA(RM)JUMLAH(RM)Motor Starter APEX / Malaysia / MS-12 10 9,225 92,250AC Motors USA/Germany / Multi-models 2 143,719 287,438DC Motors USA/Germany / Multi-models 2 96,000 192,000Model House-2 X StoryPermanentAPEX/ Malaysia / MH 040 5 85,000 425,000Cordless Drill Screw Driver Set BOSCH / Germany / GSR 12-1 10 1,189 11,890Electrician Flat Screw Driver FACOM / France / AY.JS4VE 30 126 3,788Electrician Philip Screw Driver FACOM / France / APY.JS4VE90 162 14,55830 162 4,853Flat Screw DriverSTANLEY / USA/Taiwan / 65-189,65-19430 30 913Hand Drill BOSCH / Malaysia / GMB 450RE 12 750 9,000Philip Screw DriverSTANLEY / USA/Taiwan / 65-165, 90 40 3,60065-170 30 40 1,200Rotary Hammer Drill Set BOSCH / Malaysia / GBH 328E 10 1,630 16,298Single Sided Ladder MALAYSIA 30 465 13,961Storage Cabinet APEX / Malaysia / SC-H01 10 2,050 20,500Heavy Duty Workbench c/wPower Supply UnitAPEX / Malaysia / HVW-HS01 15 38,598 578,970Panel Unit Motor Starters APEX / Malaysia / PU-152 70 31,775 2,224,250Multi Purpose Ladder CLM-3125 30 923 27,675Electric Kettle NATIONAL / Malaysia / NC430 5 195 974Electric Rice Cooker NATIONAL / Malaysia / SRV28 5 205 1,025Fully Auto Washing Machine NATIONAL / Malaysia / NA-F50G1M 5 1,430 7,150Semi Auto Washing Machine MITSUBISHI / Malaysia / CCW-M48 5 984 4,920JUMLAH 3,942,21017.4.8.3. Bagi IKBN lain kecuali IKBN Pagoh, Daftar Harta Modal tidakdiselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini. Antara maklumat yang tidakdinyatakan adalah berkaitan dengan nombor siri kad, nombor siri peralatan dantarikh pemeriksaan harta modal serta nama pegawai yang melaksanakannya.17.4.8.4. Carta lokasi stok tidak disediakan di semua IKBN dan ini menyebabkankesukaran untuk mengesan kewujudan sesuatu peralatan atau barangan stor.Pada pandangan Audit, rekod berhubung dengan setiap peralatan di IKBN perludiselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini bagi memastikan setiap331TERHAD


TERHADperalatan diguna dan disenggarakan dengan sewajarnya serta peralatan yangtidak ekonomi dibaiki dilupuskan. Rekod ini hendaklah disemak oleh pegawaiyang bertanggungjawab dari semasa ke semasa dan digunakan untuk tujuanpemeriksaan fizikal peralatan.17.4.9. Peruntukan Dan Perbelanjaan17.4.9.1. Pada asalnya, pihak Kementerian menganggarkan sejumlah RM400 jutabagi melengkapi 8 IKBN dengan peralatan latihan bagi membolehkan latihanberkesan dilaksanakan sepertimana yang ditetapkan oleh National OccupationalSkills Standard (NOSS). Anggaran ini adalah termasuk perolehan kelengkapankomputer selaras dengan keperluan masa kini. Bagaimanapun, didapati koskeseluruhan peralatan termasuk kelengkapan komputer adalah berjumlahRM784.90 juta, iaitu RM384.90 juta (96%) lebih daripada anggaran asal.Jadual berikut menunjukkan kos perolehan peralatan bagi 8 IKBN berkenaan :-JADUAL 17.17KOS KESELURUHAN PEROLEHAN PERALATAN IKBNIKBNPERALATANLATIHANPERALATANKOMPUTERJUMLAHKESELURUHAN(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta)Alor Gajah, Melaka 94.23 2.15 96.38Bachok, Kelantan 68.05 1.92 69.97Bukit Mertajam, Pulau Pinang 161.51 2.05 163.56Chembong, Negeri Sembilan 64.55 2.08 66.63Kinarut, Sabah 105.17 2.27 107.44Kuala Perlis, Perlis 58.59 2.01 60.60Miri, Sarawak 118.14 2.20 120.34Pagoh, Johor 97.73 2.25 99.98JUMLAH 767.97 16.93 784.9017.4.9.2. Memandangkan peruntukan untuk tujuan perolehan peralatan tidakdiasingkan daripada peruntukan projek pembangunan IKBN, perolehan peralatanyang melebihi peruntukan asal telah menyebabkan perkara berikut :-a. Pelaksanaan projek pembinaan kompleks IKBN Grik, Perak; IKBN Jerantut,Pahang; IKBN Kuala Muda, Kedah dan IKBN Bandar Tenggara, Johor dengananggaran kos berjumlah RM477.50 juta terpaksa dibatalkan walaupunsejumlah RM1.86 juta telah dibelanjakan untuk kerja-kerja awalan.b. Perbelanjaan melebihi peruntukan berlaku bagi butiran Projek IKBN bagi tahun2003 dengan sejumlah RM69.15 juta.17.4.9.3. Urusan bayaran projek perolehan peralatan dikendalikan olehCawangan Kewangan, Bahagian Khidmat Pengurusan Kementerian. SemakanAudit terhadap 46 baucar bayaran berjumlah RM127.28 juta mendapati semuabayaran telah disokong dengan dokumen-dokumen yang sepatutnya.332TERHAD


TERHAD17.4.9.4. Sehingga bulan April 2007, bayaran sepenuhnya telah dibuat kepada 9pembekal manakala 2 pembekal lagi masih mempunyai baki seperti berikut :-a. Sejumlah RM1.37 juta belum dibayar kepada VSS System Sdn. Bhd. keranamasalah inbois yang tidak lengkap.b. Sejumlah RM0.15 juta belum dibayar kepada Maluri Equipment Sdn. Bhd.kerana masalah kehilangan peralatan dan juga beberapa kerja teknikal yangbelum dilaksanakan oleh pembekal. Peralatan Sekolah Hospitaliti di IKBN Miribernilai RM0.21 juta telah hilang pada bulan Mac 2004 dan isu sama adapembekal perlu menggantikannya masih belum selesai kerana peralatan telahhilang sebelum pembekal memasang, menguji terima dan mentauliahkannya.Pada pandangan Audit, Kementerian sepatutnya memastikan peruntukan yangdigunakan untuk tujuan perolehan peralatan tidak dilebihi supaya pembinaankompleks IKBN yang lain tidak terjejas. Perkara ini dapat dielakkan sekiranyaharga yang dibayar bagi perolehan peralatan adalah berdasarkan harga pasarandan mengadakan perancangan yang teliti terhadap perolehan peralatan.17.4.10. Pemantauan17.4.10.1. Dalam usaha memantau pengurusan peralatan IKBN, Kementeriantelah menubuhkan Jawatankuasa Teknikal Perolehan Peralatan. Bagi tahun 2005,jawatankuasa telah mengadakan mesyuarat sebanyak 4 kali. Antara perkara yangdibincangkan dalam mesyuarat tersebut adalah berhubung dengan permohonanpembekal untuk menukar jenama/model dan mengubah spesifikasi peralatan.Bagaimanapun bagi tahun 2006 pula, tiada mesyuarat diadakan.17.4.10.2. Kementerian juga telah menubuhkan pasukan naziran pada tahun2005 yang dianggotai oleh 3 pegawai dari Kementerian dengan diketuai olehseorang Penolong Pengarah dari Bahagian Pembangunan Kemahiran. Antaralainnya, pasukan naziran dikehendaki membuat pemeriksaan terhadappenggunaan dan penyenggaraan peralatan. Bagaimanapun bagi tahun 2005,naziran hanya dijalankan di IKBN Miri. Bagi tahun 2006, naziran telah dijalankan diIKBN Bukit Mertajam, IKBN Alor Gajah, IKBN Pagoh, IKBN Kuala Perlis dan IKBNChembong. Semakan Audit terhadap laporan yang disediakan oleh pasukannaziran yang dikemukakan kepada Pengarah Bahagian Pembangunan Kemahiranmendapati beberapa isu berhubung dengan peralatan seperti pendaftaran dankeadaan peralatan serta jadual dan pelaksanaan penyenggaraan telahdibangkitkan.17.4.10.3. Di peringkat IKBN pula, Mesyuarat Pengurusan telah diadakan setiapbulan. Manakala Mesyuarat Bahagian Kemahiran dan Mesyuarat Sekolah telahdiadakan antara 3 hingga 4 kali setahun. Antara isu yang dibincangkan dalammesyuarat-mesyuarat berkenaan ialah berhubung dengan penggunaan sertapenyenggaraan peralatan dan laporan mengenai isu-isu tersebut telahdikemukakan kepada Ibu Pejabat.333TERHAD


TERHADPada pandangan Audit, mekanisme pemantauan yang diwujudkan di peringkatKementerian dan IKBN adalah memadai.17.5. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT17.5.1. Pada umumnya terdapat beberapa kelemahan dalam pengurusan peralatanIKBN di peringkat perancangan dan pelaksanaan yang boleh menyebabkan Kerajaanmengalami kerugian. Antara kelemahan yang dikenal pasti adalah seperti berikut :-a. Di peringkat perancangan, sungguhpun Kementerian telah melantik perundinguntuk membantunya menentukan peralatan yang dibeli adalah bersesuaiandengan keperluan latihan dan dengan kos yang berpatutan, namun cadanganyang diberi oleh perunding tidak diterima. Kementerian tidak menjalankan kajianpasaran untuk dijadikan rujukan semasa mengadakan rundingan harga denganpembekal. Ini menyebabkan harga yang dipersetujui jauh lebih tinggi daripadaharga pasaran. Selain itu, harga yang ditawarkan antara pembekal juga tidakdisemak dengan teliti. Sekiranya kesemua tindakan tersebut diambil, Kerajaanbukan sahaja dapat menjimatkan perbelanjaan tidak kurang daripada RM10.80juta untuk membekalkan peralatan ke IKBN bahkan juga dapat mengelakkanpermohonan penambahan perolehan peralatan sehingga kosnya berjumlahRM267.90 juta. Di samping itu, pembinaan kompleks IKBN yang lain juga tidakakan terjejas akibat daripada peruntukan yang lebih telah digunakan untuk tujuanperolehan peralatan. Memandangkan sejumlah RM6.54 juta telah dibayar kepadaperunding, Kementerian sepatutnya mengoptimumkan perkhidmatannya.b. Perolehan peralatan oleh Kementerian yang tidak dirancang dengan teliti sertatidak berasaskan kepada keperluan sebenar telah menyebabkan Kerajaanmembiayai perbelanjaan tidak kurang daripada RM88.45 juta kerana peralatan inimasih tidak digunakan atau tidak digunakan secara optimum disebabkan olehbeberapa faktor seperti tiada keperluan, tenaga pengajar yang tiada kepakarandan pembelian yang terlalu awal. Tanpa perancangan perolehan peralatan yangteliti telah juga menjejaskan kelicinan pembelajaran dan latihan kerana beberapaperalatan yang diperlukan untuk tujuan tersebut tidak dapat dibeli.c. Kementerian tidak mengambil tindakan terhadap pembekal yang gagalmembekalkan peralatan mengikut spesifikasi dan juga dalam tempoh yang telahditetapkan.d. Peralatan yang dibeli tidak disimpan di tempat yang sesuai menyebabkan iaterdedah kepada kerosakan dan kehilangan serta membahayakan keselamatan.17.5.2. Bagi memastikan pengurusan peralatan IKBN di masa akan datangdilaksanakan dengan cara yang cekap, berhemat dan memenuhi keperluan latihan,adalah disyorkan supaya Kementerian memberi pertimbangan kepada perkaraperkaraberikut :-334TERHAD


TERHADa. Kementerian sepatutnya menjalankan kajian pasaran untuk dijadikan panduansemasa menentukan harga kontrak. Bagi membolehkan peralatan yang dibelimemenuhi keperluan dari segi kesesuaian dan kuantitinya, perancangan yangteliti dalam perolehan peralatan perlu diadakan dan pandangan-pandangandaripada tenaga pengajar patutlah diperolehi.b. Kementerian hendaklah mengambil tindakan seperti mana yang ditetapkandalam kontrak terhadap pembekal yang gagal membekalkan peralatan mengikuttempoh dan juga spesifikasi yang telah ditetapkan.c. Rekod berhubung dengan setiap peralatan di IKBN perlu diselenggarakandengan lengkap dan kemas kini bagi memastikan setiap peralatan diguna dandisenggarakan dengan sewajarnya serta peralatan yang tidak ekonomi dibaikidilupuskan. Rekod ini hendaklah disemak oleh pegawai yang bertanggungjawabdari semasa ke semasa dan digunakan untuk tujuan pemeriksaan fizikalperalatan.d. Kementerian hendaklah memastikan IKBN mempunyai ruang yangmencukupi/sesuai untuk menyimpan/menempatkan peralatan terutamanyaperalatan yang memerlukan stor/ruang yang khusus bagi memastikan tahapboleh gunanya tidak terjejas serta mengelakkan daripada berlaku sebarangkemalangan.e. Kementerian hendaklah mengambil tindakan dengan menjualkan kereta terpakaiyang telah dibeli dengan harga mahal untuk jurusan Ketuk Mengetuk DanSemburan Cat sebelum harga jualannya menurun akibat susut nilai.f. Kementerian patut mengenal pasti pihak yang terlibat dalam perolehan yangtidak teratur yang mengakibatkan Kerajaan mengalami kerugian dan seterusnyamengambil tindakan surcaj seperti mana yang ditetapkan di bawah Akta AcaraKewangan 1957.335TERHAD


TERHADKEMENTERIAN PENERANGAN MALAYSIA18. PEMBINAAN BANGUNAN RADIO TELEVISYEN MALAYSIASEREMBAN18.1. LATAR BELAKANG18.1.1. Pembinaan Bangunan Radio Televisyen Malaysia (RTM) Serembanadalah bertujuan meningkatkan kemudahan penyiaran radio dan TV di peringkatNegeri Sembilan. Di samping itu, projek ini juga akan mengambil alih operasi stesenRTM Seremban yang sedia ada yang ditempatkan di sebuah banglo zaman kolonialyang mana ruang bangunan adalah terhad serta peralatan studio yang telah usang.Kos projek mengikut kontrak bernilai RM23.47 juta dan tempoh kontrak adalahantara bulan November 2002 hingga April 2004. Bagaimanapun, projek ini hanyadisiapkan pada bulan Januari 2007 dan kosnya telah meningkat kepadaRM38.51 juta.18.1.2. Projek ini telah dilaksanakan di Lot 24157, Mukim Rantau, DaerahSeremban, Negeri Sembilan dan sejumlah RM90,066 dibelanjakan untukmemperoleh tapak ini di bawah Rancangan Malaysia Ketujuh. Projek pembinaanbangunan RTM Seremban melibatkan 2 peringkat iaitu peringkat pertama yangmelibatkan pembinaan bangunan pejabat, studio dan auditorium di bawahpengurusan dan pemantauan perunding. Peringkat kedua pula melibatkan kerjaaudio, lighting dan akustik bagi auditorium dan studio yang dirancang untukdilaksanakan selepas bangunan diserah.18.2. OBJEKTIF PENGAUDITANPengauditan ini dijalankan untuk menentukan sama ada pembinaan bangunan RTMSeremban telah dirancang, dilaksanakan dan dipantau dengan cekap dan berhematserta selaras dengan objektif pembinaannya.18.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITANPengauditan ini dijalankan dengan menyemak fail, rekod dan dokumen berkaitan projekpembinaan RTM Seremban di Bahagian Kejuruteraan, Jabatan Penyiaran Malaysia,Cawangan Pengurusan Perolehan dan Cawangan Pembangunan, KementerianPenerangan Malaysia. Di samping itu, lawatan ke tapak turut dijalankan untuk meninjaupelaksanaan projek secara fizikal dan menemu bual pegawai dan kakitangan kontraktorserta perunding yang terlibat.336TERHAD


TERHAD18.4. PENEMUAN AUDITPengauditan yang dijalankan antara bulan Julai hingga November 2006 mendapatiperkara berikut :-18.4.1. Pengurusan ProjekDi peringkat Kementerian Penerangan Malaysia (Kementerian), perancangan danpelaksanaan projek ini melibatkan bahagian/cawangan berikut :-18.4.1.1. Bahagian Kejuruteraan, Jabatan Penyiaran MalaysiaBahagian Kejuruteraan bertanggungjawab untuk merancang dan menentukankeperluan pembinaan, kemudahan dan infrastruktur yang diperlukan. Bahagianini juga bertanggungjawab mengenal pasti tapak; menyediakan skop cadangan;menyemak, mencadangkan dan memberi ulasan berhubung dokumenpenyediaan tender yang disediakan oleh Cawangan Pengurusan Perolehan.18.4.1.2. Cawangan Pembangunan KementerianCawangan Pembangunan Kementerian adalah bertanggungjawab untukmenguruskan projek pembinaan dengan menyedia, mengagih dan mengawalperuntukan pembangunan bagi projek yang diluluskan. Selain menyelaras danmemantau kemajuan projek pembinaan, bahagian ini juga menguruskanpembayaran berhubung dengan projek.18.4.1.3. Cawangan Pengurusan Perolehan KementerianCawangan ini bertanggungjawab untuk menguruskan semua perolehan samaada secara pembelian terus, sebut harga mahupun tender serta menyediakanperjanjian kontrak mengenainya. Cawangan ini juga memantau pelaksanaankontrak termasuk menguruskan arahan perubahan kerja dan perakuankelambatan dan lanjutan masa melalui Jawatankuasa Pelaksanaan DanSemakan Kontrak.Pada pandangan Audit, peranan dan tanggungjawab setiap pihak yang terlibatdengan pengurusan projek ini telah ditunjukkan dengan jelas.18.4.2. Kaedah Pelaksanaan18.4.2.1. Mengikut Arahan Perbendaharaan 182.1(a), semua Jabatan BukanTeknik hendaklah merujuk kepada Jabatan Teknik iaitu Jabatan Kerja Raya(JKR) bagi melaksanakan sesuatu kontrak kerja. Bagaimanapun, SuratPekeliling Perbendaharaan Bilangan 3 Tahun 1995 dan Surat PekelilingPerbendaharaan Bilangan 15 Tahun 2001 membenarkan perolehanperkhidmatan perunding sekiranya perkhidmatan tersebut tidak dapatdikendalikan oleh JKR. Bagi perolehan kerja yang kurang daripada RM30 juta,agensi Kerajaan tidak perlu merujuk kepada Jawatankuasa Pemilihan danPelantikan Perunding, Kementerian Kewangan tetapi boleh diuruskan olehJawatankuasa Pemilihan dan Pelantikan Perunding Kementerian sendiri.337TERHAD


TERHAD18.4.2.2. Memandangkan Kementerian hanya mempunyai kepakaran dalamteknologi penyiaran, Kementerian telah melantik 3 perunding untukmenguruskan pembinaan bangunan RTM Seremban. Perunding arkitekbertanggungjawab untuk menyediakan lukisan dan memantau kerja-kerjapembinaan berdasarkan lukisan dalam kontrak. Perunding juruterabertanggungjawab dalam bidang sivil dan struktur serta kerja-kerja mekanikaldan elektrik manakala perunding juruukur bahan bertanggungjawab dalammenilai perakuan kos yang diterima daripada kontraktor untuk tujuanpengesahan bayaran dan menyediakan penyata kewangan. Bagaimanapun,tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa Kementerian telah merujukkepada JKR atau mendapatkan pandangan JKR sebelum melantikperunding-perunding berkenaan. Semakan Audit mendapati pegawaipenguasa projek ialah Ketua Setiausaha Kementerian Penerangan manakalawakil pegawai penguasa terdiri daripada 3 orang iaitu Timbalan Ketua PengarahPenyiaran (Kejuruteraan), Ketua Penolong Setiausaha Cawangan PengurusanPerolehan dan Perunding Rohayah Architect.Pada pandangan Audit, Kementerian perlu merujuk kepada JKR terlebihdahulu sebelum melantik perunding untuk mengesahkan keupayaan JKRdalam pelaksanaan projek ini.18.4.3. Pelantikan Perunding18.4.3.1. Proses pelantikan perunding bagi pembinaan RTM Seremban telahdilakukan oleh Kementerian bersama-sama 2 projek pembinaan yang lain iaitupembinaan Kompleks Pejabat, Studio dan Auditorium RTM Kuantan, Pahangdan pembinaan Dewan Seminar dan Asrama Institut Penyiaran Tun AbdulRazak Angkasapuri, Kuala Lumpur. Sebanyak 15 konsortium perunding telahmengemukakan cadangan kepada Kementerian untuk tujuan pembinaan 3projek tersebut. Setiap konsortium diwakili oleh perunding arkitek, perunding sivildan struktur, perunding mekanikal dan elektrik dan perunding juruukur bahan.Pelantikan konsortium perunding dijalankan oleh Bahagian Kejuruteraan denganmembuat penilaian secara pemarkahan berdasarkan pengalaman dalam rekabentuk auditorium, dewan serba guna dan sebagainya. Sehubungan ini,beberapa kriteria untuk setiap disiplin perunding berkaitan telah ditentukanseperti di jadual berikut :-PERUNDINGArkitekSivil dan StrukturMekanikal danElektrikJuruukur BahanJADUAL 18.1KRITERIA UNTUK PELANTIKAN PERUNDINGPENGALAMANPengalaman reka bentuk auditorium dan/atau pawagam dan/atau dewan pelbagaiguna, kompleks studio dan mempunyai kreativiti arkitek yang tinggi.Pengalaman reka cipta super struktur seperti auditorium, kompleks studio dan multilevelindustrial dan/atau kompleks perniagaan.Kerja-kerja elektrik untuk kompleks serba guna, reka bentuk sistem hawa dingin slowblow untuk studio dan/atau auditorium dan kompleks serba guna.Keutamaan kepada yang berpengalaman luas untuk kerja-kerja pembinaan yangbernilai lebih daripada RM15 juta.338TERHAD


TERHAD18.4.3.2. Berdasarkan kriteria pengalaman dan kepakaran di atas,Kementerian telah melantik konsortium perunding yang mendapat markahtertinggi bagi melaksanakan pembinaan kompleks RTM Kuantan, Pahang;perunding yang mendapat markah kedua tertinggi untuk pembinaan bangunanRTM Seremban, Negeri Sembilan dan perunding yang mendapat markah ketigatertinggi untuk pembinaan Dewan Seminar dan Asrama Institut Penyiaran TunAbdul Razak Angkasapuri, Kuala Lumpur. Bagaimanapun, pihak Audit tidakdapat menentukan asas yang digunakan oleh Kementerian untukmengagihkan perunding seperti mana yang dinyatakan.18.4.3.3. Konsortium perunding pembinaan bangunan RTM Seremban yangdilantik pada bulan Mei 2002 merupakan gabungan 3 perunding iaitu PerundingRohayah Architect sebagai perunding arkitek, Perunding Perwira AlshuraConsulting Engineer (PACE) sebagai perunding sivil dan struktur sertamekanikal dan elektrik dan Perunding Kos Putra Sdn. Bhd. sebagai perundingjuruukur bahan. Yuran perkhidmatan mengikut kontrak untuk ketiga-tigaperunding adalah berjumlah RM4.04 juta. Semakan Audit mendapati padaumumnya semua perunding yang dilantik mempunyai pengalaman yangdiperlukan kecuali Perunding Rohayah Architect. Perunding ini tidak memenuhikriteria yang ditetapkan kerana tidak mempunyai pengalaman dalam pembinaanauditorium atau studio.18.4.4. Pelantikan Kontraktor18.4.4.1. Bagi membolehkan kerja pembinaan bangunan RTM Serembandimulakan segera sebelum akhir tahun 2002 supaya peruntukan tahunannyadapat dibelanjakan, Kementerian telah mengadakan pelawaan tender padabulan September 2002. Memandangkan pelan terperinci belum disediakan dankerja-kerja penyiasatan tanah belum dilaksanakan, dokumen tender telahdisediakan berasaskan kepada provisional quantities (kuantiti sementara).Perunding juruukur bahan telah melantik IKRAM untuk menjalankan kerja-kerjapenyiasatan tanah pada bulan Ogos 2002 dan IKRAM mula melaksanakannyapada bulan September 2002. Laporan siasatan tanah tersebut telahdikemukakan kepada Kementerian pada bulan Oktober 2002.18.4.4.2. Pelantikan kontraktor bagi pembinaan bangunan RTM Serembandilakukan melalui tender terbuka. Sebanyak 34 penender telah mengemukakantawaran dengan nilai tender antara RM23.47 juta hingga RM51.98 juta. Daripada34 penender tersebut, 15 penender telah menawarkan harga yang lebih rendahberbanding dengan anggaran kos projek yang dibuat oleh perunding juruukurbahan berjumlah RM27.30 juta. Perunding telah memperakukan 4 daripada 15penender tersebut kepada Lembaga Perolehan Tender Kementerian. SyarikatHakikat Engineering Sdn. Bhd. telah ditawarkan oleh Kementerian untukmelaksanakan pembinaan bangunan RTM Seremban dengan kos projekberjumlah RM23.47 juta. Tempoh kontrak adalah antara 25 November 2002339TERHAD


TERHADhingga 11 April 2004 (72 minggu). Semakan Audit mendapati SyarikatHakikat Engineering Sdn. Bhd. dipilih kerana menawarkan harga terendahiaitu 14% lebih rendah daripada anggaran perunding sungguhpunkontraktor ini hanya mempunyai pengalaman dalam kerja-kerja berkaitanelektrik dan kurang pengalaman dalam bidang pembinaan bangunan daninfrastruktur. Semakan Audit selanjutnya mendapati kontraktor ini adalahmerupakan kontraktor kelas A yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktordan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB). Syarikat inimempunyai modal berbayar berjumlah RM5.0 juta.18.4.5. Perjanjian Kontrak18.4.5.1. Perjanjian kontrak untuk melaksanakan projek ini telahditandatangani oleh Kementerian pada bulan Februari 2003. Antara lainnya,kontrak ini menetapkan kontraktor perlu mengemukakan Bon Pelaksanaanbernilai RM1.17 juta iaitu 5% daripada harga kontrak dalam bentuk jaminan bankatau jaminan insurans yang diluluskan sebelum memulakan kerja. Kontraktorjuga dikehendaki menyerahkan Polisi Insurans Tanggungan Awam dan InsuransKerja yang mana nilainya tidak kurang daripada harga kontrak.18.4.5.2. Semakan Audit mendapati kontraktor telah menyerahkan ContractorAIl Risks Policy bernilai RM24.47 juta. Bagaimanapun, Bon Pelaksanaan lewatdiserahkan iaitu hanya pada bulan Januari 2003 sungguhpun kerja tanah muladijalankan di tapak pada bulan Disember 2002. Pada pandangan Audit, pihakKementerian sepatutnya mengambil tindakan tegas terhadap kontraktorsupaya menyerahkan Bon Pelaksanaan sebelum memulakan kerja di tapakdemi menjaga kepentingan Kerajaan.18.4.5.3. Semakan Audit selanjutnya mendapati dokumen kontrak yangdisediakan adalah berdasarkan standard kontrak (Borang JKR 203A).Bagaimanapun, didapati Kementerian telah menggugurkan syarat berhubungdengan pampasan pekerja yang perlu ditanggung oleh kontraktor. Keadaan iniboleh menyebabkan Kerajaan terpaksa menanggung kerugian sekiranya berlakukemalangan atau kematian pekerja di tapak bina. Pada pandangan Audit,Kementerian perlu mematuhi standard kontrak yang telah ditetapkan olehKerajaan dan sebarang pindaan yang dibuat perlu dirujuk kepada pegawaiUndang-undang untuk memastikan ia tidak menjejaskan kepentinganKerajaan.18.4.6. Prestasi Projek18.4.6.1. Mengikut syarat kontrak, projek ini perlu disiapkan pada bulan April2004. Bagaimanapun, kemajuan projek ketika itu hanya setakat 29.7%. Adalahdidapati sebanyak 3 Perakuan Kelambatan Dan Lanjutan Masa selama 567 haritelah diluluskan. Semakan Audit mendapati beberapa kelemahan berhubungdengan pengeluaran perakuan ini seperti berikut :-340TERHAD


TERHADa. Semua Perakuan Kelambatan Dan Lanjutan Masa yang dikeluarkan adalahlewat daripada tempoh yang sepatutnya di mana lanjutan masa pertamadikeluarkan selepas 58 hari tempoh kontrak tamat. Lanjutan masa keduadikeluarkan hanya selepas 22 hari dari tarikh lanjutan masa pertama tamatmanakala lanjutan masa ketiga selepas 74 hari lanjutan masa kedua tamat.Berikut diberikan butirannya :-JADUAL 18.2TEMPOH PERAKUAN KELAMBATAN DAN LANJUTAN MASAPERKARATempoh KontrakLanjutan Masa PertamaLanjutan Masa KeduaLanjutan Masa KetigaTEMPOH DILIPUTI25 November 2002hingga 11 April 2004(504 hari)12 April 2004hingga 11 Oktober 2004(183 hari)12 Oktober 2004hingga 20 Jun 2005(252 hari)21 Jun 2005hingga 30 Oktober 2005(132 hari)TARIKHPERAKUANTEMPOHKELEWATAN(HARI)- -8 Jun 2004 582 November 2004 222 September 2005 74b. Bagi lanjutan masa pertama, 122 hari diberi kerana perubahan kerja tanah,reka bentuk tembok penahan dan perubahan jenis cerucuk. Manakalabakinya selama 61 hari yang diberi atas alasan Kementerian lewat membuatbayaran interim kepada kontraktor adalah kurang munasabah.c. Semakan Audit mendapati lanjutan masa ketiga telah diluluskan olehPegawai Penguasa selama 132 hari sungguhpun kontraktor hanyamemohon selama 102 hari. Semakan Audit selanjutnya mendapatiperunding hanya memperakukan lanjutan masa selama 74 hari atas sebabbeberapa pindaan kepada lukisan pembinaan yang diperlukan oleh TenagaNasional Berhad. Didapati tiada alasan yang diberi oleh Pegawai Penguasamengenai kelulusan tambahan lanjutan masa selama 58 hari.Pada pandangan Audit, lanjutan masa hanya boleh diluluskan atas sebabyang dinyatakan dalam dokumen kontrak dan diperakukan oleh perunding.18.4.6.2. Sekiranya kontraktor gagal menyiapkan kerja mengikut syaratkontrak atau dalam tempoh lanjutan masa, Perakuan Kerja Tidak Siap perludikeluarkan dan ganti rugi tertentu dan ditetapkan (LAD) berdasarkan RM4,116sehari akan dikenakan. Semakan Audit mendapati perkara berikut :-a. Ketua Cawangan Perolehan Kementerian telah mengeluarkan PerakuanKerja Tidak Siap selepas tamat lanjutan masa pertama manakala PerundingRohayah Architect telah mengeluarkan Perakuan Kerja Tidak Siap selepastamat lanjutan masa kedua dan ketiga. Pengeluaran Perakuan Kerja TidakSiap oleh pihak tersebut adalah bertentangan dengan syarat kontrak yang341TERHAD


TERHADmenetapkan hanya Pegawai Penguasa iaitu Ketua Setiausaha Kementerianyang mempunyai kuasa untuk mengeluarkan Perakuan Kerja Tidak Siap.Bagaimanapun selepas teguran Audit, Ketua Setiausaha Kementerian telahmengeluarkan Perakuan Kerja Tidak Siap pada 31 Oktober 2006 iaitusetahun selepas lanjutan masa ketiga tamat.b. Semakan Audit selanjutnya mendapati pihak kontraktor telah dikenakan LADselepas Perakuan Kerja Tidak Siap dikeluarkan oleh Perunding RohayahArchitect. Jumlah LAD yang dikenakan antara tempoh 31 Oktober 2005hingga 12 Januari 2007 adalah berjumlah RM1.80 juta dan bayaran ini telahdijelaskan melalui potongan bayaran kemajuan kerja.Pada pandangan Audit, oleh sebab Perakuan Kerja Tidak Siap yang sahhanya dikeluarkan pada 31 Oktober 2006, pengenaan LAD untuk tempoh 31Oktober 2005 hingga 30 Oktober 2006 boleh dipertikaikan oleh kontraktor.18.4.6.3. Projek ini yang tidak dirancang dengan teliti telah menyebabkan 4arahan perubahan kerja yang melibatkan 25 pindaan kerja bernilai RM8.04 jutaperlu dikeluarkan. Semakan Audit mendapati beberapa kelemahan berhubungdengannya seperti berikut :-a. Mengikut Arahan Perbendaharaan 202.2, sebelum arahan perubahan kerjadikeluarkan, pegawai yang bertanggungjawab hendaklah memastikanbahawa peruntukan kewangan adalah mencukupi bagi menampungperbelanjaan tambahan dan kelulusan melaksanakan kerja tersebutdiperoleh terlebih dahulu daripada jawatankuasa tuntutan/pihak berkuasaberkenaan. Pegawai penguasa mempunyai kuasa untuk meluluskan jumlahperubahan kerja terkumpul tidak melebihi RM4 juta dan sebaliknya,kelulusan hendaklah diperoleh daripada Perbendaharaan Malaysia.Semakan Audit mendapati 4 arahan kerja bernilai RM8.04 juta itu telahdiluluskan oleh Perbendaharaan Malaysia pada bulan Oktober 2004.Bagaimanapun daripada jumlah tersebut, sejumlah RM5.30 juta yangmelibatkan arahan perubahan kerja bagi kerja-kerja tanah, pembinaandinding penahan dan kerja-kerja cerucuk telah dikeluarkan kepadakontraktor pada tahun 2003. Ini menunjukkan arahan perubahan kerjatersebut dikeluarkan tanpa kelulusan terlebih dahulu daripadaPerbendaharaan Malaysia.b. Disebabkan laporan penyiasatan tanah daripada IKRAM lewat diterima,pihak perunding telah menentukan jenis cerucuk yang perlu dipasangberdasarkan pemerhatian di tapak sahaja semasa penyediaan dokumentender. Ini telah menyebabkan berlakunya arahan perubahan kerja untukpertukaran jenis cerucuk yang melibatkan kos berjumlah RM2.80 juta.c. Adalah didapati perunding telah meminta kontraktor membuat kerja-kerjatanah bersebelahan dengan tapak projek yang melibatkan pemotongan bukit342TERHAD


TERHADdi kawasan sekolah, pembinaan laluan masuk dan tangga, sistem perparitandan penanaman rumput. Kerja pemotongan bukit yang terletak di kawasanSekolah Dato’ Abdul Razak, Rantau, Seremban adalah bagi mengurangkanketinggian tembok penahan tanah yang perlu dibina di tapak projek yangdianggarkan lebih kurang 12m - 20m tinggi. Selain itu, perunding juga telahmeminta kontraktor untuk menjalankan kerja penambakan tanah di kawasanrizab Hatiah Land Sdn. Bhd. yang juga bersebelahan dengan tapak projek.Arahan perubahan kerja tersebut yang melibatkan anggaran kos tambahanberjumlah RM0.80 juta adalah di luar skop kontrak kerana dilaksanakan diluar tapak bina. Ini adalah tidak selaras dengan Arahan Perbendaharaan202.1(b) yang menyatakan setiap perubahan kerja hendaklah dalamskop projek dan dilaksanakan di tapak bina. Sebaliknya, kerja-kerjatambahan ini sepatutnya ditender secara berasingan untukmendapatkan harga yang lebih kompetitif dan menguntungkanKerajaan. Gambar 18.1 hingga 18.4 menunjukkan hasil kerja tambahanyang telah dilakukan.GAMBAR 18.1 GAMBAR 18.2Jarak Antara Kaki Bukit DanKawasan SekolahPadang Sekolah Yang DisediakanDan Sistem PerparitanGAMBAR 18.3 GAMBAR 18.4Kerja Tanah Yang Telah MemasukiSempadan SekolahTangga Yang Telah Dibina UntukKe Padang Sekolahd. Selain daripada arahan perubahan kerja yang tersebut di atas, satu arahanperubahan kerja telah dikeluarkan berhubung dengan pemasanganstruktur keluli girder di bahagian bumbung auditorium yang telahdimasukkan dalam lukisan tender tetapi tidak dimasukkan dalamsenarai kuantiti dokumen kontrak. Kos tambahan yang terlibat adalahberjumlah RM2.00 juta.343TERHAD


TERHADe. Semakan Audit juga mendapati akibat daripada arahan-arahan perubahankerja yang menyebabkan peningkatan kos projek, Kementerian telahmeminta perunding mengkaji semula kos projek ini. Akibatnya, 4 kerjakemasan terpaksa diganti dengan kualiti yang lebih rendah dan 2 bilik iaitubilik latihan dan bilik rehat artis terpaksa dikeluarkan daripada reka bentukasal untuk mengurangkan kos. Berikut adalah kerja-kerja yangdiubah/dikurangkan :-JADUAL 18.3SENARAI KERJA-KERJA YANG DIUBAH/DIKURANGKANJENIS KERJAJUMLAH(RM)Kemasan bumbung jenis glazed tiles ditukar kepada clay tiles 125,724Pengurangan keluasan lantai kasar pada garisan grid A-C/6-17 (2 bilik) 315,518Kemasan lantai jenis granite slab ditukar kepada homogenous tiles (Gambar 18.5) 87,198Kemasan siling jenis recessed design plasterglass ditukar kepada jenis flat designplasterglass9,644Kemasan driveway jenis concrete imprint ditukar kepada premix 17,770Pengurangan keluasan bagi dataran terbuka (Gambar 18.6) 33,400Pengurangan jalan dan tempat letak kereta di bahagian hadapan tapak 89,300JUMLAH 678,554GAMBAR 18.5 GAMBAR 18.6Kemasan Lantai `Granite Slab` DitukarKepada ’Homogenuos Tiles’Pengurangan Keluasan Dataran Terbuka18.4.6.4. Mengikut syarat kontrak, kerja-kerja pengukuran semula terhadapprovisional quantities hendaklah dibuat berdasarkan as-built drawings selepasprojek ini disiapkan sepenuhnya. Ini adalah kerana kos pembinaan projek yangditetapkan dalam kontrak adalah secara anggaran. Bertentangan dengansyarat kontrak, pengukuran semula terhadap projek ini telah dibuat olehPerunding Kos Putra Sdn. Bhd. sebelum ia disiapkan sepenuhnya. Oleh itu,kos tambahan berjumlah RM4.08 juta hasil daripada pengukuran semula itutidak merupakan jumlah yang muktamad. Adalah diperhatikan semasaKementerian Penerangan mengemukakan permohonan pertambahan kostersebut untuk kelulusan Perbendaharaan Malaysia, Kementerian tidakmemaklumkan bahawa projek ini masih belum disiapkan. Semakan Audit344TERHAD


TERHADselanjutnya mendapati permohonan tersebut telah diluluskan olehPerbendaharaan Malaysia pada bulan November 2006. Pada pandanganAudit, tindakan Kementerian membuat pengukuran semula projek sebelumia disiapkan boleh membawa kepada risiko berlakunya lebihan bayaran.18.4.6.5. Semakan Audit selanjutnya mendapati sejumlah RM3.40 jutadaripada tambahan kos berjumlah RM4.08 juta itu adalah melibatkan kerjapembinaan bangunan pejabat, studio dan auditorium. Pada pandangan Audit,pembinaan bangunan tidak perlu ditunjukkan di bawah provisionalquantities kerana keluasan bangunan yang hendak dibina dapat ditentukansemasa penyediaan tender18.4.6.6. Bagi memenuhi syarat kontrak mengenai kerja awalan, dua buahkabin mudah alih perlu disediakan oleh kontraktor untuk kegunaan pegawaipenguasa atau wakil pegawai penguasa, perunding dan jurutera projek sebagaipejabat tapak dalam tempoh masa dua minggu setelah penyerahan tapakprojek. Lawatan Audit pada bulan Julai 2006 mendapati bilik utiliti di aras satubangunan RTM Seremban telah diguna sebagai pejabat tapak. Adalahdifahamkan pejabat tapak asal yang terletak di kawasan letak kereta laluanmasuk utama telah dirobohkan kerana kerja-kerja jalan perlu dilaksanakan.Kontraktor juga menggunakan bilik utiliti sebagai stor. Tindakan kontraktormenggunakan bangunan RTM Seremban bukan hanya telah melanggar syaratkontrak malahan telah menyebabkan bil elektrik berjumlah RM0.20 juta sehingga1 Februari 2007 akibat dari penggunaan kemudahan elektrik di bangunantersebut. Sehubungan ini, Kementerian perlu memastikan bil elektrik tersebutdijelaskan oleh kontraktor selaras dengan syarat kontrak yang menetapkankontraktor perlu menyediakan bekalan elektrik sementara untuk kegunaansemasa pembinaan dan menjelaskan semua bil berkaitan sehingga bangunandisiapkan. Adalah juga didapati pihak kontraktor menyimpan barang-barangnyaseperti cat dan asid dalam bangunan yang sedang dibina dan ini dikhuatiri bolehmenyebabkan berlaku kebakaran. Keadaannya adalah seperti di gambargambarberikut :-GAMBAR 18.7 GAMBAR 18.8Bilik Mesyuarat SementaraPejabat Tapak Dilengkapi DenganPeralatan Pejabat345TERHAD


TERHADGAMBAR 18.9 GAMBAR 18.10Bahan Mudah Terbakar Seperti Cat Dan AsidDisimpan Dalam Bangunan Yang Sedang DibinaRuangan Stor Sementara Di Bangunan YangSedang Dibina18.4.6.7. Mengikut syarat kontrak, sekiranya Kerajaan hendak menduduki satuatau beberapa bahagian bangunan yang siap, pegawai penguasa hendaklahmengeluarkan Perakuan Pendudukan Separa dalam tempoh 7 hari dari tarikhmenduduki bahagian yang berkenaan. Tempoh Liabiliti Kecacatan bahagianberkenaan bermula pada tarikh mendudukinya. Bagaimanapun, semakan Auditmendapati sungguhpun Perakuan Pendudukan Separa tidak dikeluarkan,Kementerian telah memulakan kerja audio, lighting dan akustik untuk auditoriumdan studio dengan melantik kontraktor-kontraktor bagi kerja berkenaan melaluitender terbuka. Kerja-kerja tersebut telah dimulakan supaya tidak melewatkanperpindahan RTM Seremban ke pejabat baru. Kerja-kerja kontraktor ini telahmenyebabkan berlakunya kerosakan di bangunan akibat daripadapengangkutan barang untuk kerja akustik, audio dan lighting di studio danauditorium. Pada pandangan Audit, Kementerian perlu mengeluarkanPerakuan Pendudukan Separa untuk membolehkannya mengenal pastipihak yang bertanggungjawab sekiranya berlaku sebarang kerosakan.18.4.6.8. Lawatan Audit ke tapak projek pada bulan Julai 2006 dan bulanJanuari 2007 mendapati pada umumnya kerja-kerja pembinaan bangunan RTMSeremban adalah mengikut spesifikasi kontrak. Berikut diberikan gambarmenunjukkan bangunan RTM Seremban :-GAMBAR 18.11Bangunan RTM Seremban18.4.7. Bayaran Kepada Kontraktor18.4.7.1. Setakat bulan Januari 2007, Kementerian telah membelanjakansejumlah RM40.82 juta untuk projek pembinaan bangunan RTM Seremban.Daripada jumlah ini, sejumlah RM35.47 juta (86.9%) adalah bayaran kepadakontraktor dan RM5.35 juta untuk perkhidmatan perunding.346TERHAD


TERHAD18.4.7.2. Semakan Audit selanjutnya mendapati terdapat kelewatan membuatbayaran kemajuan kerja kepada kontraktor antara 38 hingga 103 hari.Kelewatan yang ketara berlaku pada awal tahun 2003 kerana Kementerian tidakdiberi peruntukan untuk melaksanakan projek ini sungguhpun projek ini telahdiluluskan di bawah Rancangan Malaysia Kelapan dengan siling peruntukanRM49.0 juta. Memandangkan kontraktor telah pun memulakan kerjanya,Kementerian telah mendapat kelulusan daripada Ketua SetiausahaPerbendaharaan untuk membuat bayaran berjumlah RM1.90 juta kepadakontraktor berkenaan dengan menggunakan peruntukan daripada projek lain.18.4.8. PemantauanProjek ini telah dipantau oleh ketiga-tiga perunding yang dilantik. Selaras dengansyarat kontrak, perunding-perunding berkenaan telah mengemukakan kemajuankerja projek semasa mesyuarat tapak dan mesyuarat teknikal. Isu-isu yangberbangkit telah dibincangkan dalam mesyuarat pengurusan dan mesyuaratJawatankuasa Kerja Pembangunan yang dipengerusikan oleh Ketua SetiausahaKementerian. Semakan Audit terhadap minit mesyuarat tapak mendapati mesyuaratberkenaan telah diadakan setiap bulan. Secara keseluruhannya pemantauanyang dibuat terhadap projek ini adalah baik.18.5. RUMUSAN DAN SYOR AUDITPada keseluruhannya, projek ini tidak dirancang dan dilaksanakan dengan teratur.Keputusan Kementerian untuk menyegerakan pelaksanaannya menyebabkanperunding tidak dapat menyediakan reka bentuk dan pelan terperinci. Kekurangan inimemberi banyak ruang untuk perubahan kerja, kerja tambahan dan pengukuran semulasehingga meningkatnya kos projek daripada RM23.47 juta menjadi RM38.51 juta.Sungguhpun mengikut kontrak projek ini perlu disiapkan pada bulan April 2004 namunia hanya dapat disiapkan pada bulan Januari 2007 iaitu lewat selama 33 bulan.Perakuan kerja tidak siap dan lanjutan masa bukan sahaja tidak dikeluarkan dalamtempoh sepatutnya malahan tidak diluluskan oleh pihak yang diberikan kuasa.Kementerian adalah disyorkan supaya mengambil iktibar daripada pelaksanaan projekini dan memastikan perkara yang sama tidak berlaku lagi bagi projek-projek lain di masaakan datang.347TERHAD


TERHADKEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,KELUARGA DAN MASYARAKAT19. PENGURUSAN BANTUAN KEWANGAN KEPADA BADAN-BADANBUKAN KERAJAAN (NGO)19.1. LATAR BELAKANG19.1.1. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat(Kementerian) melalui Jabatan Pembangunan Wanita dan Jabatan KebajikanMasyarakat adalah bertanggungjawab untuk menyediakan pelbagai programpembangunan sosial bercorak kebajikan, latihan, perlindungan, penjagaan,kaunseling dan pemulihan bagi menampung keperluan kumpulan sasar yang kurangbernasib baik seperti orang kurang upaya, kanak-kanak yatim, ibu tunggal, wargatua dan remaja serta wanita bermasalah. Ini bertujuan meningkatkan kualiti hidupmereka dan dengan itu dapat mengurangkan masalah sosial yang semakinmeningkat seperti jenayah, keruntuhan moral, penagihan dadah, keganasan,kemiskinan dan pengangguran.19.1.2. Menyedari hakikat bahawa Kementerian tidak dapat melaksanakan sendiriprogram pembangunan sosial disebabkan oleh beberapa kekangan yang dihadapi,maka kerjasama dan penglibatan NGO sangatlah diperlukan dalam menjayakanprogram ini. Antara insentif yang disediakan oleh Kementerian bagi menarik minatdan menggalakkan NGO melaksanakan perkhidmatan kebajikan dan sosial bagipihaknya ialah memberi bantuan kewangan sama ada dalam bentuk bantuan khasatau geran. Terdapat lebih daripada 200 NGO yang mendapat bantuan ini. AntaraNGO tersebut ialah Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia, Majlis Kebajikan DanPembangunan Masyarakat Kebangsaan Malaysia, Majlis Kebangsaan Pertubuhan-Pertubuhan Wanita, Persatuan Pemulihan Sultan Azlan Shah Bagi Orang-orangIstimewa Perak, Majlis Pemulihan Orang-orang Cacat Negeri Kelantan danPersatuan Kanak-kanak Cacat Akal Selangor Dan Wilayah Persekutuan.19.1.3. Kajian ini adalah satu pengauditan semula terhadap kajian yang samayang pernah dijalankan oleh Jabatan Audit Negara terhadap 12Kementerian/Jabatan termasuk Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Bahagian HalEhwal Wanita (kini fungsi Jabatan/Bahagian ini diletakkan di bawah KementerianPembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat). Hasil kajian tersebut telahdibangkitkan dalam Laporan Ketua Audit Negara bagi tahun 2000.19.2. OBJEKTIF PENGAUDITANPengauditan ini dijalankan untuk menentukan sama ada pengurusan pemberianbantuan kewangan kepada NGO telah dibuat dengan teratur dan berhemat sertaselaras dengan objektif yang ditetapkan.348TERHAD


TERHAD19.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN19.3.1. Pengauditan ini meliputi aspek perancangan, pelaksanaan danpemantauan terhadap aktiviti pengurusan bantuan kewangan kepada NGO denganmemberi tumpuan kepada beberapa aspek seperti pematuhan terhadap prosedur,kriteria kelayakan, syarat perjanjian bantuan, penggunaan dan impaknya.19.3.2. Lawatan telah dibuat ke Kementerian, Ibu Pejabat Jabatan PembangunanWanita dan Jabatan Kebajikan Masyarakat di mana fail, rekod dan dokumen yangberkaitan bagi tempoh tahun 2004 hingga 2006 telah disemak serta 4 PejabatPembangunan Wanita Negeri, 4 Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri dan 19 NGOdi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor, Kelantan dan Perak. Selain itu,borang soal selidik juga telah diedarkan kepada 130 NGO dan sejumlah 250 pesertayang mengikuti program NGO untuk mendapatkan maklum balas mereka tentangpengurusan aktiviti ini.19.4. PENEMUAN AUDITPengauditan yang dijalankan antara bulan Ogos hingga Disember 2006 mendapatiperkara seperti berikut :-19.4.1. Pengurusan Bantuan19.4.1.1. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat(Kementerian) serta Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan PembangunanWanita di peringkat Ibu Pejabat dan Negeri masing-masing mempunyai strukturpengurusan tersendiri yang teratur dan sesuai dengan menetapkan pihak yangterlibat dengan aktiviti ini. Di peringkat Kementerian, Bahagian Kewangan,Bahagian Pembangunan, Bahagian Perancangan Dan Dasar PembangunanWanita serta Bahagian Dasar Sosial Negara adalah bertanggungjawab terhadapaktiviti ini dari segi perancangan projek dengan NGO, penyelarasan pemberiankepada NGO, penilaian dan pemantauan program NGO serta menyelaras MajlisDialog NGO.19.4.1.2. Di peringkat Ibu Pejabat Jabatan Pembangunan Wanita, terdapatBahagian Pembangunan Kapasiti serta Bahagian Penyelarasan, PemantauanDan Penilaian yang diberi tanggungjawab untuk menguruskan pengagihanperuntukan bantuan khas serta pemantauan dan penilaian NGO.19.4.1.3. Di peringkat Ibu Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat pula,tanggungjawab menguruskan aktiviti ini adalah diletakkan di bawah jagaanbeberapa bahagian iaitu Bahagian Kanak-kanak, Orang Kurang Upaya, WargaTua Dan Keluarga serta Pembangunan Komuniti yang dikehendaki menjalinkanperkongsian bijak dengan NGO, melakukan penilaian ke atas program/aktivitiNGO dan juga menyelaras bantuan geran kepada NGO.349TERHAD


TERHAD19.4.1.4. Di peringkat negeri pula, urusan tapisan permohonan geran yangditerima daripada NGO dan perakuan serta pemantauannya adalah diletakkan dibawah Jabatan Kebajikan Masyarakat negeri masing-masing. Bagaimanapundidapati hal-hal berkaitan dengan bantuan khas seperti tapisan permohonanNGO, perakuan serta pemantauannya tidak diletakkan di bawah tanggungjawabPejabat Pembangunan Wanita dan Jabatan Kebajikan Masyarakat negeri.Pada pandangan Audit, terdapat struktur organisasi yang sesuai di semuaperingkat sama ada di peringkat Kementerian, Jabatan dan Negeri di manatugas dan tanggungjawab pihak yang terlibat dengan aktiviti ini telahditetapkan dengan jelas. Bagaimanapun, adalah dicadangkan supayaJabatan Kebajikan Masyarakat dan Pejabat Pembangunan Wanita diperingkat negeri juga diberikan tanggungjawab menguruskan perkaraberkaitan dengan pemberian bantuan khas sebagai usaha meningkatkanpenglibatan serta pengawasan mereka dalam pelaksanaan aktiviti ini.19.4.1.5. Setakat 31 Disember 2006, sejumlah 154 jawatan telah diluluskanuntuk Jabatan Pembangunan Wanita di mana 137 jawatan daripadanya telahdiisi. Manakala bagi Jabatan Kebajikan Masyarakat pula daripada sejumlah4,499 jawatan yang diluluskan, 3,208 jawatan telah diisi. Bagi memastikankakitangan yang terlibat dengan aktiviti ini mempunyai kemahiran danpengetahuan yang relevan untuk menjalankan tugasnya dengan cekap danberkesan, bagi tempoh tahun 2004 hingga 2006 Jabatan Pembangunan Wanitadan Jabatan Kebajikan Masyarakat telah merancang pelbagai jenis kursuslatihan/seminar/bengkel/persidangan yang sesuai bagi kakitangan yang terlibat.Antaranya ialah Kursus Pengurusan Pertubuhan Bukan Kerajaan; KursusKnowledge Management Dalam Organisasi Sosial; Kursus KomunikasiBerkesan dalam Agensi Pembangunan Sosial; Kursus Social ImpactAssessment; Kursus Pengurusan Krisis Dalam Agensi Pembangunan Sosial;Kursus Pengurusan Kos Strategik; Kursus Pengurusan Projek Kajian Sosial;Kursus Kerja Sosial Dengan Komuniti; Kursus Pengurusan Penganjuran AcaraacaraPembangunan Sosial; Kursus Pengurusan Bantuan Bencana; ISM-UCBerkeley Experts Training on Developmental Welfare 2006; Kursus PengurusanBantuan Kebajikan; Kursus Komunikasi Dalam Hubungan Sosial dan KursusPengurusan Konflik Dalam Organisasi Pembangunan Sosial. Didapati kesemuakursus yang dirancang pada umumnya telah dilaksanakan.Pada pandangan Audit, guna tenaga dan latihan yang disediakan adalahmencukupi. Bagaimanapun, Kementerian perlu memberi pertimbangan kepadalatihan lanjutan seperti di Jadual 19.1 yang telah diminta oleh kakitanganJabatan Pembangunan Wanita dan Jabatan Kebajikan Masyarakat daripadasatu tinjauan yang dibuat oleh pihak Audit melalui soal selidik.350TERHAD


TERHADJADUAL 19.1LATIHAN LANJUTAN YANG DIPERLUKAN OLEH PEGAWAIJABATAN PEMBANGUNAN WANITA DAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKATPEGAWAI DARIJABATANCADANGAN LATIHAN / KURSUS LANJUTAN YANG DIPERLUKANJabatanPembangunan WanitaJabatanKebajikan MasyarakatManagement Accounting, Cost Benefit Analysis, Project Management, Monitoring &Evaluation (terutamanya bagi projek sosial)Latihan Dalam Penyediaan Laporan Dan Kertas KerjaKomunikasiKursus Penilaian Dan PemantauanLatihan Dalam Mendayaupayakan NGO Dari Segi Pembangunan Dan PengurusanPendedahan Kursus Bahasa/Komunikasi19.4.2. Peruntukan Dan PerbelanjaanProgram Pemberian Bantuan Kewangan Kepada NGO dibiayai daripada peruntukanmengurus. Keperluan kewangan bagi melaksanakan program ini ditentukan setelahmengambil kira beberapa faktor seperti batas perbelanjaan yang ditetapkan dantrend perbelanjaan tahun lalu. Bagi tempoh tahun 2004 hingga 2006, Kementerianmemohon peruntukan berjumlah RM142.7 juta di mana hanya RM106.54 juta telahdiluluskan. Setakat bulan Disember 2006, sejumlah RM112.5 juta telahdibelanjakan untuk melaksanakan program ini iaitu RM5.96 juta melebihiperuntukan yang diluluskan.19.4.3. Garis Panduan Untuk Mengurus Bantuan KewanganPengurusan aktiviti ini perlu mematuhi garis panduan yang dikeluarkan olehPerbendaharaan Malaysia, Jabatan Pembangunan Wanita, Jabatan KebajikanMasyarakat. Antaranya adalah seperti berikut :-a. Garis panduan Induk untuk pertimbangan pemberian bantuan Kerajaan kepadaPertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) yang dikeluarkan oleh PerbendaharaanMalaysia.b. Garis panduan untuk pertimbangan pemberian bantuan Kerajaan kepada NGOyang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Wanita.c. Garis panduan dan kaedah mengurus peruntukan bantuan khasPerbendaharaan kepada Majlis Pembangunan Wanita Dan Keluarga Negeriyang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Wanita.d. Garis panduan pelaksanaan Program Peruntukan Bantuan KhasPerbendaharaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Wanita.e. Garis panduan pemberian bantuan geran dan urusan kutipan derma pertubuhanbukan Kerajaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat.Pada pandangan Audit, garis panduan yang sedia ada adalah mencukupi.Bagaimanapun, Kementerian perlu menggabungkan semua garis panduanberkaitan dengan pemberian bantuan khas dan geran dalam satu buku manualbagi memudahkan rujukan oleh kakitangan yang terlibat dengan aktiviti ini disemua peringkat organisasi.351TERHAD


TERHAD19.4.4. Kelayakan Penerima Bantuan Kewangan19.4.4.1. Bantuan Khasa. Pemberian bantuan ini bertujuan membiayai program/projek sosial bagibidang tertentu berdasarkan kumpulan sasar yang telah ditetapkan olehKementerian. Contoh program/projek yang dilaksanakan dengan bantuan iniadalah latihan/kursus teknologi maklumat dan komunikasi, aktivitipeningkatan taraf ekonomi wanita, pendidikan kesihatan reproduktif danliterasi undang-undang keluarga/kanak-kanak/wanita.b. Mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan dandiperjelaskan lagi oleh garis panduan yang dikeluarkan oleh JabatanPembangunan Wanita dan Jabatan Kebajikan Masyarakat, terdapatbeberapa kriteria kelayakan yang telah ditetapkan bagi pemberian bantuankhas yang antara lainnya adalah seperti di jadual berikut :-BIL.JADUAL 19.2KRITERIA KELAYAKAN PENERIMA BANTUAN KHASKRITERIA KELAYAKAN YANG DITETAPKAN1 Mempunyai Kumpulan Sasar Wanita, Keluarga Dan Kebajikan Masyarakat2 Berdaftar Dengan Mana-mana Pendaftar3 Tidak Berorientasikan Keuntungan (Non-Profit Making)4 Tidak Mempunyai Kedudukan Kewangan Yang Kukuh*5 Mempunyai Perancangan Yang Konkrit Untuk Membiayai Program6Selaras Dengan Bidang Keutamaan Yang Ditetapkan Oleh Kementerian PembangunanWanita, Keluarga Dan Masyarakat7 Permohonan Berbentuk Program/Projek8 Tidak Bertentangan Dengan Perlembagaan Dan Tidak Menyentuh Isu SensitifNota : (*) Mulai Bulan Oktober 2001, Kementerian Kewangan Malaysia Memberi Kelonggaran DiMana NGO Yang Mempunyai Kedudukan Kewangan Yang Kukuh Juga Layak.c. Semakan Audit terhadap permohonan bantuan kewangan melibatkan 12NGO mendapati perkara berikut :-i. Bagi 3 NGO yang menerima bantuan khas berjumlah RM1.23 juta pihakAudit tidak dapat mengesahkan sama ada kriteria kelayakan yangditetapkan telah dipatuhi atau tidak kerana kertas cadanganprogram/projek, borang permohonan bantuan khas atau kedua-duadokumen ini tidak dapat dikesan di Ibu Pejabat, Jabatan PembangunanWanita dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Butirannya adalah seperti dijadual berikut :-NGOMajlis Kebajikan DanPembangunan MasyarakatKebangsaan MalaysiaJADUAL 19.3KERTAS CADANGAN PROGRAM/PROJEK DANBORANG PERMOHONAN TIDAK DAPAT DIKESANPROGAMProgram Latihan Kepada ‘Care Giver DanPeningkatan Keupayaan’.Simposium Kebangsaan ‘Kebajikan DanPembangunan Sosial Di Malaysia Isu Dan Cabaran’.JUMLAHPERUNTUKAN(RM)540,00025,000352TERHAD


TERHADNGOPROGAMJUMLAHPERUNTUKAN(RM)Majlis KebangsaanPertubuhan-pertubuhanProgram Wanita Cemerlang Keluarga Gemilang. 130,500Wanita Malaysia Seminar Pencegahan Jenayah. 30,000Persatuan Bulan SabitMerah MalaysiaProgram Seorang PembantuPertolongan Cemas Dalam Setiap Rumah.500,000ii. Sebuah NGO iaitu Majlis Kebajikan Masyarakat Negeri Perak telah diberibantuan berjumlah RM54,000 pada 17 Januari 2006 bagi melaksanakanProgram Sosial Jalinan Kasih Bersama Orang Kurang Upaya (OKU),Anak Yatim Dan Warga Emas sungguhpun pertubuhan itu telah pundibubarkan oleh Pendaftar Pertubuhan Malaysia pada bulan Oktober2005 melalui Perintah Pembatalan kerana gagal mengemukakan retantahunan 2004 kepada pendaftar tersebut dalam tempoh yang ditetapkan.19.4.4.2. Gerana. Geran yang diberi oleh Kementerian kepada NGO adalah terdiri dari 3kategori seperti berikut :-i. Geran PentadbiranGeran ini diberikan kepada NGO peringkat kebangsaan bagi membantumenampung sebahagian daripada kos pentadbirannya. Geran ini digunakanbagi tujuan bayaran emolumen, sewaan premis, kos utiliti dan yurangabungan pertubuhan antarabangsa.ii. Geran PenyenggaraanGeran ini diberikan kepada NGO yang mengendalikan perkhidmatan institusiatau pusat jagaan harian bagi membantu golongan kanak-kanak yatim danmiskin, warga tua, remaja (juvana), wanita bermasalah dan orang kurangupaya kecuali pusat asuhan kanak-kanak. Geran ini diberikan berdasarkankadar harian yang ditetapkan bagi setiap orang dari kumpulan sasarberkenaan perlu digunakan oleh NGO bagi tujuan perbelanjaan makanandan minuman penghuni institusi atau pusat jagaan berkenaan.iii. Geran Emolumen Guru/Perkapita• Geran emolumen guru diberikan kepada NGO yang mengendalikansekolah kanak-kanak atau pusat jagaan harian bagi kanak-kanak cacatakal untuk menampung keperluan khas. Geran emolumen guru dibayarberdasarkan Gred Gaji Skim Saraan Malaysia bagi pegawai Gred N41dan Kerani Gred N17.• Geran perkapita pula merupakan pemberian tambahan kepada NGOyang mengendalikan sekolah khas bagi kanak-kanak cacat untukmembiayai keperluan pendidikan khas berdasarkan kadar bantuan353TERHAD


TERHADperkapita yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagisekolah rendah khas cacat pendengaran.b. Kriteria kelayakan bagi memohon geran tersebut adalah seperti di jadualberikut :-BIL.JADUAL 19.4KRITERIA KELAYAKAN PENERIMA GERANKRITERIA KELAYAKAN YANG DITETAPKAN1. Pertubuhan Berdaftar Di Bawah Akta Pertubuhan 19662. Pertubuhan Bertaraf Tempatan3. Pertubuhan Yang Bercorak Kebajikan4. Pertubuhan Atau Organisasi Yang Ditubuhkan Berdasarkan Peruntukan Akta5.Pertubuhan Berdaftar Di Bawah Akta Pusat Jagaan 1993 Bagi Yang Mengendalikan ProgramInstitusi Berkediaman Atau Pusat Jagaan Harian6. Pertubuhan Peringkat Kebangsaan (Bagi Geran Pentadbiran Sahaja)7.Pertubuhan Mengendalikan Sekolah Atau Pusat Jagaan Harian Bagi Kanak-kanak Cacat AkalUntuk Keperluan Pembelajaran Khas (Bagi Geran Emolumen Guru/Perkapita Sahaja)8. Tidak Mempunyai Kedudukan Kewangan Yang Kukuhc. Semakan Audit terhadap permohonan geran yang melibatkan 10 NGOmendapati perkara berikut :-i. Sebanyak 4 NGO telah diberi geran sungguhpun mereka mempunyaikedudukan kewangan yang kukuh. Butirannya adalah seperti di jadualberikut :-JADUAL 19.5NGO MEMPUNYAI KEDUDUKAN KEWANGAN YANG KUKUH TETAPI MENDAPAT GERANNGOJENISBANTUANGERANPEMBERIANGERANTAHUN 2006(RM)PERSATUAN KEBANGSAAN AUTISME MALAYSIACawanganVokasional34,892Bengkel DayaKlangPenyenggaraanCawangan Kuala79,570LumpurKEDUDUKAN KEWANGAN NGOBANGUNAN SIMPANAN WANG TUNAITETAP DI BANK(RM) (RM)(RM)JUMLAH(RM)437,638 637,250 1,215,518 2,290,406Majlis Kebajikan DanPembangunanMasyarakatKebangsaanMalaysiaYayasan KebajikanAnak-anak YatimKelantanRumah Kanak-kanakTaipingPentadbiran 40,000 4,272,347 2,356,117 103,351 6,731,815Penyenggaraan 123,3700 1,882,545 963,330 3,129,181 5,975,056Penyenggaraan 183,960 972,584 1,096,583 148,521 2,217,688ii. Mengikut Garis Panduan Bantuan Kewangan kepada NGO yangdikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat pada 1998, hanya NGOperingkat kebangsaan layak diberi geran pentadbiran. Semakan Audit354TERHAD


TERHADmendapati 29 NGO yang penglibatannya hanya di peringkat negeritelah mendapat geran bagi tempoh tahun 2004 hingga 2006berjumlah RM588,000. NGO yang terlibat adalah seperti di jadualberikut :-JADUAL 19.6NGO PERINGKAT NEGERI YANG MENERIMAGERAN PENTADBIRAN BAGI TEMPOH TAHUN 2004 HINGGA 2006NGO NEGERI PROGRAM YANG DIJALANKANJUMLAH GERAN YANGDITERIMA (RM)2004 2005 2006Persatuan MembantuOrang-orang DalamPenyeliaan NegeriKedahKedah• Penempatan Kerja Bagi Bekas Banduan.• Program Pemulihan.• Program Integrasi.3,000 3,000 3,000Persatuan KesihatanJiwa Pulau PinangPulau Pinang• Aktiviti Pencegahan Penyakit Jiwa.• Ceramah Di Sekolah Mengenai IsuKesihatan Mental.• Pidato Kesihatan Mental.• Ceramah Umum.5,000 10,000 10,000Counseling Centre(The Befrienders)Pulau PinangPulau Pinang• Khidmat Kaunseling.• Program Keagamaan.• Rawatan/Pemulihan/Arak/Dadah.8,000 8,000 8,000Majlis KebajikanWanita Pulau PinangPulau Pinang• Perlindungan Sementara Ibu-IbuMengandung Luar Nikah.• Kaunseling Kepada Wanita Bermasalah.40,000 40,000 -Perak Palliative CareSocietyPerak• Sokongan Dan Mendaya UsahakanKeluarga Pesakit Dan Pesakit.• Kaunseling.• Latihan Kepada Penjaga.• Mempromosi Semangat SukarelawanDan Kesedaran Kepada MasyarakatBerkaitan 'Palliative Care'.• Memberi Perkhidmatan Out Patient.• Kutipan Derma.- 10,000 10,000Persatuan BefrienderIpoh, PerakPerakKaunseling/Rawatan/Pemulihan PenagihArak Dan Dadah.4,000 4,000 4,000Persatuan Orang CacatPendengaran SelangorSelangor• Program Dan Aktiviti Advokasi BagiOrang Kurang Upaya (OKU)Pendengaran.• Kelas Bahasa Isyarat.• Aktiviti Riadah, Sosial, Perpaduan DanAgama Bagi Ahli.2,000 2,000 2,000Persatuan MobilitiSelangor Dan WPKuala LumpurSelangorPerkhidmatan Pengangkutan 'Door To Door'Kepada OKU Dan Warga Tua YangBermasalah.10,000 10,000 10,000Protect And Save TheChildren Association OfSelangor & KualaLumpurSelangorProgram Pencegahan Untuk Kanak-KanakPerkhidmatan Terapi Dan Sokongan BagiMangsa Deraan Sosial.6,000 6,000 6,000355TERHAD


TERHADNGO NEGERI PROGRAM YANG DIJALANKANJUMLAH GERAN YANGDITERIMA (RM)2004 2005 2006Persatuan JalinanSokongan KomunitiSelangor• Mengadakan Sistem Jaringan DalamKomuniti, Menggalakkan KesukarelawanDi Kalangan Sukarelawan.• Menggalakkan Kesedaran MasyarakatTentang Keperluan Masyarakat TerhadapKesukarelawan.• Menjalankan Advokasi BagiMenggalakkan Pemimpin Tempatan.• Menolong Sesama Sendiri Bagi Ahli-AhliMasyarakat Berdikari.5,000 5,000 5,000Rumah PerlindunganSosial MajlisKebangsaanPertubuhan-pertubuhanWanita Malaysia KlangSelangor• Perlindungan Kepada Wanita-WanitaDalam Krisis.• Memberi Kaunseling.• Rujukan Kepada Agensi-Agensi Tertentu.20,000 20,000 20,000Sedia Bersahabat(The Befrienders)Selangor• Integrasi Kemasyarakatan.• Rekreasi/Kesukanan.• Khidmat Kaunseling.8,000 8,000 8,000Persatuan OrangPekak Kuala LumpurWilayahPersekutuanKuala Lumpur• Penempatan Kerja.• Aktiviti Kemasyarakatan.18,000 18,000 18,000Persatuan MembantuBekas-bekas BanduanNegeri Selangor &Wilayah PersekutuanKuala LumpurWilayahPersekutuanKuala LumpurBantuan/Pemulihan/Kebajikan BekasBanduan.10,000 10,000 10,000Pusat Bantuan SentulWilayahPersekutuanKuala LumpurMewujudkan Komuniti Yang Bebas DariGejala Sosial Melalui Pelbagai AktivitiKebajikan.5,000 5,000 5,000Persatuan Orang CacatPenglihatan IslamMalaysiaWilayahPersekutuanKuala LumpurSeminar/Ceramah Program Saudara BaruSukan Dan Riadah Program Dekat RakyatPenerbitan6,000 6,000 6,000Persatuan OrangPekak Negeri MelakaMelaka• Menyatupadukan OKU• Pendengaran.• Menjalankan Program Dan Aktiviti BagiOKU Pendengaran.2,000 2,000 2,000Persatuan PenjagaanKanak-kanak TerencatAkalJohorProgram Pemulihan, Penjagaan DanPerlindungan.6,000 6,000 6,000Persatuan DownSyndrome NegeriJohorJohor• Latihan, Kursus Dan Bengkel.• Program Kesedaran Dan PendidikanSukarela Kebajikan/Agensi.• Rangkaian Jalinan Antara Pertubuhan.• Sukarela Kebajikan/Agensi.• Lawatan Sambil Belajar.- 10,000 -Persatuan PengasuhNegeri PahangPahang• Majlis Dialog.• Kursus Pengasuh.• Bengkel.• Seminar.6,000 6,000 -Persatuan InsanIstimewa KelantanKelantan• Mesyuarat Agong Tahunan.• Hari Keluarga.• Sukarela.• Majlis Keagamaan.• Kelas Bahasa Inggeris .• Kaunseling.6,000 6,000 6,000356TERHAD


TERHADNGO NEGERI PROGRAM YANG DIJALANKANPertubuhan OrangCacat PenglihatanMalaysia CawanganKelantanPersatuan WargaKanan KelantanPersatuan Orang CacatPendengaran NegeriKelantanKelantan• Kursus Urut/Masak.• Sukaneka.• Jaringan Di Antara Agensi/PSK.• Program Pendidikan/Kesedaran.JUMLAH GERAN YANGDITERIMA (RM)2004 2005 2006- 10,000 10,000Kelantan Penjagaan Dan Perlindungan Warga Tua. 2,000 2,000 2,000KelantanProgram Penggalakan Kepada Ahli SupayaBerdikari Dan Mempunyai Harga DiriSeperti:-Sukan Kebangsaan, Kursus PemantapanAqidah, Hari Keluarga, Kelas Fardu Ain,Kelas Bahasa Isyarat Dan Kem Motivasi2,000 2,000 -Persatuan kebajikanOrang-orang CacatPendengaranTerengganuTerengganu• Program, Aktiviti, Advokasi Bagi OKUPendengaran.• Aktiviti Riadah.• Aktiviti Sosial Dan Perpaduan DiKalangan Ahli.• Kelas Bahasa Isyarat.2,000 2,000 2,000PersatuanPembangunan OrangKurang Upaya AnggotaTerengganuTerengganu• Seminar/Kursus/Bengkel.• Lawatan Sambil Belajar.• Penglibatan Paralimpik.• Jualan Amal.• Perkhemahan.- 10,000 10,000Pertubuhan KebajikanWarga Tua NurulSaadah Kg. Tok DorTerengganu Perkhidmatan Penjagaan Warga Tua. 5,000 5,000 5,000Persatuan Orang-orangCacat PenglihatanIslam Malaysia WilayahTerengganuPersatuan UntukOrang-orang PekakTawau, SabahTerengganuSabah• Kelas Al-Quran Dan Fardu Ain.• Lawatan Sambil Belajar.• Sukan OKU.• Tilawah Al-Quran.Mengadakan Kelas Pendidikan Untuk OrangPekak Dan Kelas Pemulihan Untuk OKU.- - 3,000- - 10,000JUMLAH 181,000 226,000 181,000Pada pandangan Audit, kriteria kelayakan yang ditetapkan adalah memadaiuntuk menjamin hanya NGO yang mempunyai keupayaan dan prihatinterhadap pembangunan sosial mendapat bantuan Kerajaan. Bagaimanapun,Kementerian perlu memastikan hanya NGO yang layak diberi bantuan khasdan geran.19.4.5. Memproses Dan Meluluskan Permohonan Bantuan Kewangan19.4.5.1. Bantuan Khasa. Mengikut garis panduan yang ditetapkan, permohonan bantuan khas yangditerima oleh Jabatan Pembangunan Wanita atau Jabatan KebajikanMasyarakat perlu disemak dan diproses seperti mana yang ditunjukkan dicarta aliran seperti berikut :-357TERHAD


TERHADCARTA 19.1CARTA ALIRAN PERMOHONAN BANTUAN KHASMULATerima permohonan NGONGO kemukakan permohonanbaru (jika perlu)Tidak LengkapSemakpermohonanLengkapSetuju/TidakSetujuPerbincangan dengan NGOSediakan Kertas CadanganPemberian BantuanMesyuarat Urusetia JPBKPerbincangan dengan NGOTangguhTidak LulusKelulusanPegawai PengawalSalurLulusSediakan Surat PerjanjianMaklumkan kepada pemohon/NGOUruskan Majlis PenyerahanBantuan KhasEdarkan Surat PerjanjianPenyediaan cek oleh Unit KewanganTerima cek dari Unit KewanganTerima Surat Perjanjianyang telah disetemSimpan selamat/Failkan SuratPerjanjianTAMATNota : JPBK - Jawatankuasa Perakuan Bantuan Khasb. Semakan Audit terhadap permohonan melibatkan 12 NGO yang menerimabantuan khas mendapati perkara berikut :-i. Sebanyak 4 NGO telah mengemukakan kertas cadangan program/projekyang tidak lengkap bagi permohonan bantuan kewangan. Ini adalahbertentangan dengan kehendak garis panduan. Tanpa kertas yanglengkap, adalah sukar untuk mengesahkan sama ada NGO mempunyaiperancangan yang kukuh bagi program yang telah mendapatpembiayaan Kerajaan. Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-358TERHAD


TERHADJADUAL 19.7KERTAS CADANGAN PROGRAM/PROJEK YANG TIDAK LENGKAPNGOPROGAM/PROJEKKERTAS CADANGAN1 2 3 4 5 6Majlis Kebajikan Dan PembangunanMasyarakat Kebangsaan MalaysiaLatihan Peningkatan Kapasiti NGO X X X XMajlis Kebajikan Masyarakat NegeriPerakMajlis Kebangsaan PertubuhanpertubuhanWanita MalaysiaProgram Sosial Jalinan Kasih BersamaOKU, Anak Yatim Dan Warga EmasMuktamar Pertubuhan-pertubuhanPerempuan Islam Ke-5: Dunia IslamKontemporari X X X XPersatuan Bekas PegawaiPerkhidmatan Pendidikan MalaysiaCaw. Daerah Tanah MerahNota : - Ada X - TiadaKursus Smart Ringgit – PengurusanBelanjawan Rumah Tangga X X1. Latar Belakang Program/Projek2. Objektif/Tujuan Program/Projek3. Komponen Program/Projek4. Anggaran Keperluan Kewangan Dan Kos Secara Terperinci Bagi Setiap Projek/Program5. Output Dan Faedah6. Justifikasiii. Mengikut garis panduan, permohonan bantuan khas perlu diproses dandiperakukan semasa mesyuarat Urusetia Jawatankuasa PerakuanBantuan Khas (Urusetia) yang dipengerusikan oleh Timbalan KetuaSetiausaha I sebelum dikemukakan ke Mesyuarat JawatankuasaPerakuan Bantuan Khas (JPBK) untuk pertimbangan dan kelulusan.Mesyuarat JPBK dipengerusikan oleh Menteri Pembangunan Wanita,Keluarga Dan Masyarakat. Semakan Audit terhadap permohonan 12NGO dalam tempoh tahun 2004 hingga Mac 2006 mendapati bantuankhas berjumlah RM3.80 juta telah diperakukan oleh Urusetia tetapi tidakmenerusi Mesyuarat Jawatankuasa Perakuan Bantuan Khas.Permohonan tersebut hanya diluluskan oleh Ketua SetiausahaKementerian dan disokong oleh Jawatankuasa Perakuan Bantuan Khassecara edaran memo. Menyedari amalan ini menyalahi prosedur,semasa mesyuarat Urusetia yang bersidang pada bulan April 2006,Pengerusi berkenaan telah memaklumkan bahawa MenteriPembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat telah memutuskanagar sokongan terhadap perakuan Urusetia secara pentadbiran atauedaran tidak dibenarkan dan sebaliknya hendaklah dibuat melaluimesyuarat JPBK sebelum ianya diluluskan oleh Ketua SetiausahaKementerian. Bagaimanapun, masih terdapat 26 permohonan yangmelibatkan bantuan khas berjumlah RM0.87 juta diluluskan oleh KetuaSetiausaha Kementerian berdasarkan kepada perakuan oleh JPBK yangdibuat secara edaran memo. Berikut diberikan beberapa contoh yangmelibatkan pemberian bantuan khas bagi tahun 2006 :-359TERHAD


TERHADJADUAL 19.8BANTUAN KHAS KEPADA NGO TAHUN 2006 YANG DIPERAKUKANOLEH JAWATANKUASA PERAKUAN BANTUAN KHAS SECARA EDARANNGOBadan Amal Dan Kebajikan Isteri WakilRakyat Dan Bekas Isteri Wakil RakyatBarisan Nasional Negeri Kelantan(PENAWAR)Persatuan Kebajikan Wanita Melayu Melaka(PEWANIM)Persatuan Pendidikakan Dan PenyelidikanUntuk Pengguna Malaysia (ERA ConsumerMalaysia)Pusat Kemajuan Sosial Dan KebudayaanOrang-Orang India Malaysia (Center ForSocial Dan Cultural Of Malaysian Indians)Pertubuhan Tindakan Wanita Negeri Melaka(Society Of Women In Action Melaka)PROJEK/PROGRAMKursus Batik Tulis Tangan Untuk IbuTunggal Dan Wanita Negeri KelantanTahap 2Seminar Pengurusan Diri, Masa DanPeningkatan Kualiti Hidup WanitaJUMLAHBANTUANDILULUSKANMESYUARATURUSETIA(RM) BIL. TARIKH90,000 4/2006 18.05.200610,000 4/2006 18.05.2006Program Pembangunan Wanita 100,000 4/2006 18.05.2006Kempen Kesedaran Keusahawanan IbuTunggalSeminar Kesedaran Jenayah Seksual DiKalangan Guru-Guru Tabika8,000 4/2006 18.05.200612,000 4/2006 18.05.2006Yayasan Kajian Pembangunan Masyarakat Kem Remaja Dan Motivasi Diri 24,250 4/2006 18.05.2006Rumah Amal Cheshire SelangorThe Perlis Chinese School Teacher’sAssociationPersatuan Keluarga Polis (PERKEP)Cawangan Bukit AmanKelab Perintis Ajaya Semporna Sabah(PERINTIS)Persatuan Kebaikan Balu Kota Kinabalu,SabahPersatuan Penduduk Taman PD Utama,Port Dickson, Negeri SembilanDewan Perniagaan Melayu MalaysiaBandaraya Kuala Lumpur (WilayahPersekutuan)The Perlis Chinese School Teacher’sAssociationPersatuan Keluarga Warga Emas WanitaNegeri SembilanPersatuan Keluarga Warga Emas WanitaNegeri SembilanKelab Belia India Malaysia (MIYC)Cawangan SerembanMajlis Kebangsaan Pertubuhan-pertubuhanWanita MalaysiaYayasan Pendidikan & Vokasional WanitaMalaysiaKursus Kemahiran Penjaga Institusi DanKomuniti ‘Nursing Skills Training’27,200 4/2006 18.05.2006Cyberwomen 8,500 5/2006 27.06.2006Kelas Masakan 16,000 5/2006 27.06.2006Gubahan & Masakan Wanita Bestari 6,000 5/2006 27.06.2006- Latihan Kemahiran Masak-Memasak- Latihan Kemahiran Kraftangan- Kursus Seni Tampal Dan Cantuman- Kursus Membuat TembikarMenggunkana Tanah Liat Untuk Wanita- Seminar Kerjaya Cemerlang WanitaGemilang- Kraftangan & Gubahan Bunga10,000 5/2006 27.06.200631,000 5/2006 27.06.2006Kursus Pembuatan Coklat 12,000 5/2006 27.06.2006Seminar Undang-Undang & Wanita 9,500 5/2006 27.06.2006Seminar Literasi Undang-Undang: Hak-Hak Wanita Ke Atas Pembahagian HartaPusaka Dan Pengurusan WasiatBengkel Meningkatkan Kualiti Hidup,Pengurusan Diri & Tekanan DalamKehidupan WanitaSeminar Mencegah, Membasmi &Menangani Keganasan Terhadap WanitaMuktamar Pertubuhan-pertubuhanPerempuan Islam Ke-5: Dunia IslamKontemporariBengkel Women, Retirement AndAgeing: Policies, Plans And Programmes(1-lpk)5,600 5/2006 27.06.200613,400 5/2006 27.06.200620,000 5/2006 27.06.2006130,000 6/2006 11.07.200650,000 6/2006 11.07.2006Selangor Yap Si Choong Chi Perusahaan Kecantikan Dalam Era Baru 25,000 6/2006 11.07.2006Persatuan Usahanita Wanita BumiputraMalaysia (Association of BumiputraEntrepreneurs) Persatuan UsahanitaCawangan Negeri MelakaPersatuan Wanita Kastam dan Eksais DiRaja, Johor Bahru (PEWAKAS)Persatuan Ibu Tunggal WilayahPersekutuan LabuanInstitut Kefahaman Islam MalaysiaSeminar & Program Motivasi Ketrampilan& Komunikasi Diri Seorang Usahawan9,000 6/2006 11.07.2006Seminar Gaya Hidup Wanita Bestari 12,000 6/2006 11.07.2006Prosedur Tuntutan Harta Sepencarian,Wasiat & Harta PusakaKursus Memperkasa Ibu Tunggal(Motivasi & Kaunseling)Pembelaan Hak Wanita MelaluiKefahaman Tentang Harta Dalam Islam6,000 6/2006 11.07.200630,000 6/2006 11.07.200636,000 6/2006 11.07.2006360TERHAD


TERHADNGOPersatuan Pengasuh Berdaftar MalaysiaPertubuhan Pembangunan Orang ButaPulau PinangPROJEK/PROGRAMKursus Latihan Jurulatih Kursus AsasAsuhan Kanak-KanakBengkel Latihan Asas Seni Urut BagiOrang ButaJUMLAHBANTUANDILULUSKANJUMLAH 871,586MESYUARATURUSETIA(RM) BIL. TARIKH115,116 6/2006 11.07.200655,020 6/2006 11.07.2006Pada pandangan Audit, pematuhan kepada peraturan yang ditetapkandalam garis panduan hendaklah sentiasa diutamakan oleh Kementerian.19.4.5.2. Gerana. Semua permohonan geran untuk kali pertama dari NGO di peringkat negeriperlu dikemukakan melalui Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat negerimanakala bagi NGO peringkat kebangsaan dikemukakan kepada KetuaPengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Semua permohonan perlu dibuatdalam borang yang ditetapkan dan diperakukan oleh Jawatankuasa PanelPemberian Geran NGO sebelum dikemukakan kepada JawatankuasaPenilaian Bantuan Geran yang dipengerusikan oleh Ketua PengarahJabatan Kebajikan Masyarakat untuk diluluskan. Pembayaran pertamabantuan geran kepada NGO perlu dibuat tidak lewat daripada 30 Mac danbayaran kedua tidak lewat daripada 30 Ogos setiap tahun.b. Mengikut garis panduan, sebelum Jawatankuasa Penilaian Bantuan Geranmenimbangkan permohonan NGO untuk mendapat geran bagi kali keduadan seterusnya, Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat negeri perlumembuat siasatan terhadap prestasi NGO berkenaan dan hasil siasatantersebut dicatatkan dalam Laporan Kemajuan NGO. Laporan ini bersamasamadengan Penyata Kira-kira Beraudit bagi tahun terkini perludikemukakan ke Ibu Pejabat tidak lewat dari 15 Februari setiap tahun.c. Semakan Audit terhadap 42 borang permohonan melibatkan 10 NGOberhubung dengan geran mendapati pada umumnya pemberian gerantelah dibuat mengikut peraturan.19.4.6. Perjanjian Antara Penerima Dan Kementerian19.4.6.1. Garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewanganmenghendaki Kementerian menandatangani perjanjian dengan NGO bagi setiapbantuan kewangan yang diberikan. Keperluan mengadakan perjanjian jugadiperjelaskan lagi dalam garis panduan yang dikeluarkan oleh JabatanPembangunan Wanita dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Wang bantuanhendaklah dikeluarkan kepada NGO hanya selepas perjanjian dimateraikan dandisetem. Bagaimanapun, semakan Audit mendapati perkara berikut :-361TERHAD


TERHADa. Wang bantuan khas telah dibayar kepada 3 NGO berjumlah RM0.79 jutasebelum surat perjanjian ditandatangani. Salah satu perjanjian hanyaditandatangani selepas 5 bulan bayaran dibuat manakala 2 surat perjanjianmasih belum ditandatangani sehingga kini. Butirannya adalah seperti dijadual berikut :-JADUAL 19.9BANTUAN KHAS DIBAYAR SEBELUM PERJANJIAN DITANDATANGANINGOMajlis Kebajikan DanPembangunan MasyarakatKebangsaan MalaysiaPersatuan Kebangsaan AutismeMalaysia *Protect And Save The ChildrenAssociation Of Selangor &Kuala LumpurTAHUNJUMLAHBANTUAN(RM Juta)TARIKHPERJANJIANDITANDATANGANITARIKHBANTUANDIBAYAR2006 0.57 12.06.06 12.01.062006 0.022006 0.20JUMLAH 0.79BelumDitandatanganiBelumDitandatanganiNota : * - Surat Setuju Terima Yang Ditandatangani Masing-Masing Pada 12 April 2006Dan 13 April 2006 Menghendaki Surat Perjanjian Dimateraikan.29.08.0619.06.06b. Berhubung dengan bantuan geran pula, semakan Audit juga mendapati tiadasurat perjanjian ditandatangani dengan NGO yang menerima geran daripadaKementerian. Berikut diberikan NGO yang menerima geran berjumlahRM50,000 dan ke atas tetapi tidak menandatangani perjanjian :-JADUAL 19.10CONTOH PENERIMA GERAN YANGTIDAK MENANDATANGANI SURAT PERJANJIANNGOTAHUNJUMLAH BANTUAN(RM)Persatuan Bulan Sabit Merah 2004 150,000Persatuan Bulan Sabit Merah 2004 1,600,000Persatuan Bulan Sabit Merah 2005 1,600,000Persatuan Bulan Sabit Merah 2006 1,600,000Persatuan Bulan Sabit Merah 2004 54,500Persatuan Bulan Sabit Merah 2005 54,500Persatuan Bulan Sabit Merah 2006 54,500Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia- Cawangan Kuala Lumpur2006 79,570Majlis Pemulihan Orang-Orang Cacat Negeri Kelantan- Bengkel Perabot2006 71,540Majlis Pemulihan Orang-Orang Cacat Negeri Kelantan- Pusat Harian Kanak-kanak Spastik2006 99,280Yayasan Kebajikan Anak-Anak Yatim Kelantan 2004 128,115Yayasan Kebajikan Anak-Anak Yatim Kelantan 2005 128,115Yayasan Kebajikan Anak-Anak Yatim Kelantan 2006 123,370Pertubuhan Pendidikan Anak-Anak Yatim(Rumah Bakti)2004 156,162Pertubuhan Pendidikan Anak-Anak Yatim(Rumah Bakti)2005 155,162Rumah Kebajikan Kanak-Kanak (Stesen Hulu) 2004 128,115Rumah Kebajikan Kanak-Kanak (Stesen Hulu) 2005 128,115362TERHAD


TERHADNGOTAHUNJUMLAH BANTUAN(RM)Rumah Kebajikan Kanak-Kanak (Stesen Hulu) 2006 183,960Persatuan Pemulihan Sultan Azlan Shah Bagi Orang-Orang Istimewa PerakPersatuan Pemulihan Sultan Azlan Shah Bagi Orang-Orang Istimewa PerakPersatuan Pemulihan Sultan Azlan Shah Bagi Orang-Orang Istimewa Perak2004 94,5352005 94,5352006 135,050Pusat Latihan Gurney Untuk Orang Buta 2006 102,200Persatuan Kanak-Kanak Cacat Akal Selangor DanWilayah Persekutuan Kuala LumpurPersatuan Kanak-Kanak Cacat Akal Selangor DanWilayah Persekutuan Kuala LumpurPersatuan Kanak-Kanak Cacat Akal Selangor DanWilayah Persekutuan Kuala Lumpur2004 305,5782005 305,5782006 497,130Pada pandangan Audit, demi melindungi kepentingan Kerajaan,Kementerian hendaklah memastikan bahawa satu perjanjian dimateraikandengan NGO bagi setiap bantuan yang diberikan tidak kira sama adabantuan khas atau geran.19.4.6.2. Mengikut perjanjian bantuan khas yang ditandatangani antara NGOdan Kementerian, setiap NGO hendaklah memastikan bantuan khas itudisimpan dalam satu akaun bank yang berasingan dan pengeluaran wangbantuan itu adalah berdasarkan perbelanjaan yang diluluskan sahaja.Bagaimanapun, semakan Audit mendapati 9 NGO yang menerima bantuan khastidak berbuat sedemikian. Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 19.11AKAUN BANK BERASINGAN TIDAK DIBUKABAGI MENYIMPAN BANTUAN YANG DITERIMANGO PROJEK/ PROGRAM TAHUNProtect And Save The ChildrenAssociation Of Selangor AndKuala LumpurMajlis KebangsaanPertubuhan-pertubuhanWanita MalaysiaMajlis Kebajikan DanPembangunan MasyarakatKebangsaan MalaysiaSafer Schools: Education And Involvement OfSchool Counselors To Prevent Child SexualAbuseProgram Women In Media: Depiction AndDistortion in Malaysia Television DramasJUMLAHBANTUANDILULUSKAN(RM)2006 200,0002004 100,400Program Wanita Cemerlang Keluarga Gemilang 2004 130,500Police Kit 2004 53,060Seminar Pencegahan Jenayah 2004 30,000Muktamar Pertubuhan-pertubuhan PerempuanIslam Ke-5: Dunia Islam Kontemporari2006 130,000Latihan Peningkatan Kapasiti NGO 2004 48,240Program Latihan Kepada 'Care Giver &Peningkatan Keupayaan'Simposium Kebangsaan ‘Kebajikan &Pembangunan Sosial Di Malaysia:’Isu DanCabaran’2006 540,0002006 25,000Pertubuhan Prihatin Sosial Projek E-Industri Desa (Fasa 1) 2004 167,236Malaysia Projek E-Industri Desa (Fasa 2) 2005 165,358363TERHAD


TERHADNGO PROJEK/ PROGRAM TAHUNJUMLAHBANTUANDILULUSKAN(RM)Majlis Kebajikan MasyarakatNegeri PerakPersatuan Bekas PegawaiPerkhidmatan PendidikanMalaysia Cawangan DaerahTanah MerahProgram Sosial Jalinan Kasih Bersama OKU,Anak Yatim & Warga EmasKursus Smart Ringgit - Pengurusan BelanjawanRumah Tangga2006 54,0002005 72,520Yayasan PembangunanWanita Murni KelantanPersatuan KebangsaanAutisme MalaysiaProgram Kursus Jahitan Program SijilKemahiran Malaysia Untuk Ibu Tunggal &Wanita Negeri KelantanProgram Peningkatan Jahitan Sulaman UntukIbu TunggalProgram Peningkatan Kualiti Wanita PengurusRumah Tangga2005 479,4002004 65,8802004 107,070Kursus Untuk Ibu Bapa Kanak-kanak Autisme 2006 20,000Persatuan Bulan Sabit MerahMalaysiaProgram Seorang PembantuPertolongan Cemas Dalam Setiap Rumah2005 500,00019.4.6.3. Mengikut perjanjian, setiap NGO yang menerima bantuan khasdikehendaki mengemukakan Penyata Kewangan dan Laporan Kewangankepada Kerajaan tidak lewat dari 3 bulan selepas program berkenaan tamat.Bagaimanapun, semakan Audit mendapati sehingga 1 Jun 2006, terdapat 29NGO yang masih belum mengemukakan laporan akhir tersebut bagi 34 programmelibatkan pemberian bantuan berjumlah RM1.24 juta sungguhpun tempohpelaksanaannya telah pun tamat antara bulan Julai 2004 hingga Februari 2006.19.4.6.4. Setiap NGO dikehendaki memulangkan semula lebihan wangbantuan yang tidak dibelanjakan kepada Kementerian dalam tempoh 30 hariselepas program tamat. Bagaimanapun, semakan Audit terhadap LaporanPelaksanaan Program yang disediakan oleh Jabatan Pembangunan Wanitamendapati 27 NGO yang mempunyai lebihan wang bantuan berjumlahRM0.57 juta masih belum mengembalikan kepada Kementerian sungguhpunprogram berkenaan telah dilaksanakan melebihi setahun. Butirannya adalahseperti di jadual berikut :-TAHUNJADUAL 19.12NGO YANG TIDAK MEMULANGKAN SURPLUS/BAKIBANTUAN KHAS BAGI TEMPOH 2003 HINGGA 2005BILANGAN NGOJUMLAHBANTUAN(RM)JUMLAHDIBELANJA(RM)LEBIHAN(RM)2003 7 672,969 368,784 304,1842004 16 907,690 701,696 205,9932005 4 254,130 190,040 64,089JUMLAH 27 1,834,789 1,260,520 574,266364TERHAD


TERHADPada pandangan Audit, Kementerian hendaklah mengambil tindakan tegasterhadap NGO yang gagal mematuhi syarat perjanjian seperti memberhentikanpemberian bantuan kewangan kepada mereka.19.4.7. Penggunaan Bantuan KerajaanSetiap bantuan kewangan yang diberikan oleh pihak Kementerian sama adabantuan khas ataupun geran hendaklah digunakan bagi tujuan yang ditetapkan.Semakan Audit mendapati perkara-perkara berikut :-19.4.7.1. Mengikut garis panduan, geran penyenggaraan perlu digunakanuntuk membiayai perbelanjaan makanan dan minuman penghuni di institut ataupusat jagaan. Bagaimanapun, semakan Audit mendapati geran ini telahdigunakan untuk membiayai kos pentadbiran. Berikut diberikan contohnya :-NGOJADUAL 19.13NGO YANG MENGGUNAKAN GERANBAGI TUJUAN SELAIN DARIPADA YANG DITETAPKANTAHUNJUMLAH(RM)JENIS GERANTUJUANSEBENARDIGUNAKANPersatuan Pemulihan SultanAzlan Shah Bagi OrangorangIstimewa Perak2005 94,535GeranPenyelenggaraanMembiayai koskospentadbiranPersatuan KebangsaanAutisme Malaysia2004 79,5772005 35,770GeranPenyelenggaraanMembiayai koskospentadbiran19.4.7.2. Mengikut garis panduan, NGO tidak dibenarkan untuk menggunakanbantuan kewangan bagi membiayai perbelanjaan yang melibatkan bayarancenderahati/sagu hati/hadiah, elaun, gaji, potongan KWSP dan PERKESOsecara tetap untuk pekerja/kakitangan persatuan/pertubuhan dan kerjapenyenggaraan serta kos pengurusan pejabat. Bagaimanapun, semakan Auditmendapati beberapa NGO telah membuat perbelanjaan yang tidak dibenarkanseperti di jadual berikut :-JADUAL 19.14NGO MENGGUNAKAN WANG BANTUAN UNTUKMEMBIAYAI PERBELANJAAN YANG TIDAK DIBENARKANNGOJENIS PERBELANJAAN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13AMAUNTERLIBAT(RM)Persatuan Bulan Sabit Merah 3,828Yayasan Pendidikan DanVokasional Wanita MalaysiaMajlis Kebangsaan Pertubuhan-Pertubuhan Wanita MalaysiaPersatuan Bekas PegawaiPerkhidmatan Pendidikan MalaysiaCaw. Daerah Tanah Merah 107,587 2,950 2,120365TERHAD


TERHADNGOJENIS PERBELANJAAN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13AMAUNTERLIBAT(RM)Pertubuhan Prihatin Sosial Malaysia 2,040Majlis Kebajikan Dan PembangunanMasyarakat Kebangsaan MalaysiaNota : - Ada Perbelanjaan 8,9041 - Elaun2 - Gaji, KWSP Dan PERKESO3 - Air, Elektrik, Telefon Dan Multimedia4 - Sewaan Pejabat/Rumah5 - Cenderahati6 - Petrol7 - Pemeriksaan Kesihatan8 - Penyenggaraan Komputer9 - Banner10 - Pengangkutan Urusetia11 - Pengangkutan Penceramah12 - Kad Nama Persendirian13 - Penginapan Pensyarah19.4.7.3. Sebuah NGO iaitu Yayasan Nikmat Untuk Rakyat (Yayasan NUR)telah menerima bantuan khas berjumlah RM0.26 juta pada bulan Februari 2005.Bagaimanapun, lawatan Audit ke Yayasan NUR tersebut pada bulan Disember2006 mendapati wang bantuan ini masih belum dibelanjakan. Tiada bukti yangmenunjukkan bahawa Kementerian telah mengambil tindakan terhadap NGOberkenaan sungguhpun syarat perjanjian memberi kuasa kepada Kementerianuntuk menamatkan perjanjian.19.4.7.4. Semakan Audit mendapati Yayasan Murni Kelantan yang menerimabantuan khas berjumlah RM0.48 juta bagi menjalankan Program Sijil KemahiranMalaysia untuk ibu tunggal dan wanita telah memaklumkan kepada Kementerianmelalui Laporan Akhir Pelaksanaan Program bahawa keseluruhan amaun yangditerima telah dibelanjakan. Bagaimanapun, semakan terhadap baucar bayaranberkaitan dengan program tersebut mendapati hanya RM0.25 juta yangdibelanjakan. Ini bermakna sejumlah RM0.23 juta patut dikembalikan kepadaKementerian.Pada pandangan Audit, bagi memastikan aktiviti ini memberikan sepenuhmanfaat kepada kumpulan sasar, Kementerian hendaklah memastikan NGOmenggunakan wang bantuan hanya bagi tujuan yang ditetapkan dan wanglebihan dikembalikan kepada Kementerian dalam tempoh yang ditetapkan.19.4.8. Pandangan Peserta Yang Menyertai Program/Aktiviti YangDilaksanakan Oleh NGO Dengan Bantuan KerajaanJabatan Audit Negara telah mengeluarkan 250 borang soal selidik kepada pesertaprogram anjuran NGO. Antara aspek yang disentuh dalam soal selidik tersebut ialahpengetahuan dan kemahiran yang diperolehi daripada program dan caj penyertaanprogram yang dikenakan oleh NGO. Berdasarkan maklum balas yang diterimadaripada 44 (17.6%) responden, didapati 37 responden memaklumkan bahawatiada caj dikenakan bagi program yang dihadiri. Seramai 39 responden bersetujubahawa program yang disertai telah menambahkan pengetahuan dan kemahiran dimana ceramah diberi oleh mereka yang berpengetahuan dan mempunyaikemahiran dalam bidang berkenaan.366TERHAD


TERHAD19.4.9. Pemantauan19.4.9.1. Mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan Dan Penilaian yangdipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Wanita,Keluarga Dan Masyarakat dan dihadiri oleh wakil beberapa agensi termasukJabatan Pembangunan Wanita dan Jabatan Kebajikan Masyarakat telahdiadakan 4 kali setahun. Mesyuarat telah membincang dan mencaripenyelesaian terhadap pelbagai masalah yang menjejaskan perjalanan programini. Agensi-agensi pelaksana seperti Jabatan Pembangunan Wanita dan JabatanKebajikan Masyarakat telah mengambil tindakan susulan terhadap keputusanmesyuarat dan melaporkan kedudukannya di mesyuarat berikutnya.Bagaimanapun, didapati Kementerian lewat menghantar laporan tahunan bagitahun 2005 ke Perbendaharaan Malaysia berhubung dengan kedudukanpemberian bantuan kewangan seperti mana yang dikehendaki oleh garispanduan. Manakala laporan tahunan bagi tahun 2006 masih belum dihantar kePerbendaharaan Malaysia.19.4.9.2. Agensi-agensi pelaksana dan juga NGO dikehendaki menghantarbeberapa laporan maklum balas secara berkala seperti laporan kemajuan sukutahun dan kewangan, laporan akhir dan laporan tahunan ke Kementerian danIbu Pejabat, Jabatan Pembangunan Wanita dan Jabatan Kebajikan Masyarakat.Bagaimanapun, didapati beberapa NGO tidak menyedia dan mengemukakanlaporan tahunannya (aktiviti dan akaun) kepada Kementerian/Jabatan.Ketiadaan laporan tahunan antara lainnya telah menjejaskan usaha-usahaKementerian/Jabatan dalam memantau bantuan kewangan yang diberi kepadaNGO sama ada ia telah diperakaun dengan betul dan digunakan bagi tujuan dandalam tempoh yang ditetapkan.19.4.9.3. Agensi-agensi pelaksana dikehendaki membuat naziran ke NGOyang terpilih iaitu yang menerima bantuan RM50,000 dan ke atas bagimemastikan semua terma perjanjian dipatuhi dan pelaksanaan program/aktivitidibuat mengikut garis panduan. Bagi NGO terpilih yang menerima bantuan khasRM100,000 ke atas, naziran akan dibuat bersama dengan pegawai Audit dalamKementerian. Semakan Audit mendapati naziran hanya dibuat di NGO yangdipilih secara rawak oleh Jabatan Pembangunan Wanita, manakala JabatanKebajikan Masyarakat tidak langsung membuat lawatan naziran. Bagi tempohtahun 2004 hingga bulan Julai 2006, naziran hanya dijalankan oleh JabatanPembangunan Wanita di 7 NGO yang menerima bantuan khas berjumlahRM0.99 juta. Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-367TERHAD


TERHADTAHUNLAWATANJADUAL 19.15KEDUDUKAN NAZIRAN BAGI TEMPOH TAHUN 2004 HINGGA 2006BILANGAN NGOYANG MENERIMABANTUAN KHASBILANGANNAZIRANJUMLAHBANTUAN KHAS(RM )NGO YANG DILAWATI2004 721 99,5161 48,000Lembaga Kebajikan Perempuan IslamMalaysia.Persatuan Kemajuan Ekonomi DanKebajikan Wanita Melayu, NegeriSembilan2005 81Julai 2006 732 165,358 Pertubuhan Prihatin Sosial Malaysia1 66,540Pertubuhan Rangkaian PembangunanKesinambungan1 479,400 Yayasan Pembangunan Wanita Murni1 84,000 Yayasan Kemajuan Sosial Malaysia1 50,000JUMLAH 8 992,814Yayasan Pendidikan Dan VokasionalWanita MalaysiaPada pandangan Audit, pemantauan terhadap aktiviti NGO yang melibatkanbantuan kewangan perlu dipertingkatkan.19.5. RUMUSAN DAN SYOR AUDITSecara keseluruhannya, kumpulan sasar berkenaan telah dapat menikmati faedahmenerusi pelbagai perkhidmatan dan aktiviti yang disediakan oleh NGO denganbantuan kewangan daripada Kerajaan. Sungguhpun demikian, terdapat beberapakelemahan yang wujud dalam pelaksanaan program ini. Antaranya ialah pengeluaranbantuan kewangan kepada NGO tidak dibuat mengikut garis panduan yang ditetapkanseperti bantuan diberi kepada NGO yang tidak layak, surat perjanjian lewat/tidakditandatangani sungguhpun bayaran telah dibuat kepada NGO dan NGO menggunakanwang bantuan untuk tujuan yang tidak dibenarkan. Bagi mengatasi kelemahan ini,disyorkan pemantauan terhadap aktiviti NGO yang melibatkan bantuan kewangandipertingkatkan.368TERHAD


TERHADKEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI20. PENGURUSAN AKTIVITI KOLEJ KOMUNITI20.1. LATAR BELAKANG20.1.1. Kerajaan telah menubuhkan Kolej Komuniti dengan objektif untukmenyediakan pendidikan/latihan yang dinamik dan berkualiti melalui :-a. Penganjuran dan pewujudan laluan alternatif kepada pelajar lepasan menengahuntuk melanjutkan pelajaran dan latihan.b. Penganjuran dan penyediaan peluang pembelajaran sepanjang hayat dalammembangunkan komuniti berpengetahuan (K-communities).c. Penyediaan peluang latihan bagi meningkatkan kemahiran (up-skilling) danmelatih semula (re-skilling) tenaga kerja setempat.20.1.2. Sehingga bulan Disember 2006, terdapat 35 Kolej Komuniti di seluruhnegara. Daripada jumlah ini, 27 Kolej Komuniti mempunyai premis tetap manakala 8Kolej Komuniti masih menumpang di Sekolah Menengah Teknik/Sekolah MenengahKebangsaan sementara menunggu premis tetap disiapkan.20.2. OBJEKTIF PENGAUDITANPengauditan ini dijalankan untuk menentukan sama ada pengurusan aktiviti KolejKomuniti telah dirancang dan dilaksanakan dengan teratur serta berhemat selarasdengan objektif yang ditetapkan.20.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITANPengauditan ini meliputi perancangan, pelaksanaan dan pemantauan terhadappengurusan aktiviti Kolej Komuniti. Semakan telah dibuat terhadap rekod, fail dandokumen berkaitan bagi tempoh tahun 2004 hingga 2006 di peringkat KementerianPengajian Tinggi (Kementerian) dan 8 Kolej Komuniti di negeri iaitu Kolej KomunitiArau, Perlis; Kolej Komuniti Hulu Langat dan Kolej Komuniti Kuala Langat, Selangor;Kolej Komuniti Jempol dan Kolej Komuniti Jelebu, Negeri Sembilan; Kolej KomunitiPaya Besar, Pahang serta Kolej Komuniti Mas Gading dan Kolej Komuniti Kuching,Sarawak. Selain itu, temu bual dan soal selidik telah disediakan untuk mendapatkanmaklum balas pelajar tentang pelaksanaan Kolej Komuniti.20.4. PENEMUAN AUDITPengauditan yang dijalankan antara bulan Ogos hingga Disember 2006 mendapatiperkara berikut :-369TERHAD


TERHAD20.4.1. Pengurusan Aktiviti20.4.1.1. Peringkat Kementeriana. Di peringkat Kementerian, Bahagian Pengurusan Kolej Komuniti, JabatanPengajian Politeknik Dan Kolej Komuniti yang diketuai oleh Ir. Ashah bt. Ab.Rahman, Pengarah Gred JUSA C bertanggungjawab mengawal seliapengurusan semua Kolej Komuniti. Antara fungsi bahagian tersebut ialah :-• Menetap dan melaksanakan dasar dan hala tuju sistem pengajian KolejKomuniti selaras dengan keperluan industri dan negara.• Merancang dan memantau pelaksanaan dasar yang berkaitan dengankurikulum, kokurikulum dan latihan industri.• Merancang, memantau dan mengawal pembangunan fizikal KolejKomuniti termasuk penyediaan brif projek serta jadual penggunaan ruangdan keperluan peralatan bukan akademik.• Merancang, melaksana dan memantau serta menambah baik dasarpengambilan dan penempatan pelajar.b. Struktur organisasi Bahagian Pengurusan Kolej Komuniti adalah seperti dicarta berikut :-CARTA 20.1STRUKTUR ORGANISASIBAHAGIAN PENGURUSAN KOLEJ KOMUNITI, KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI- KEDUDUKAN PADA 31 DISEMBER 2006KETUA PENGARAHJABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITIGred JUSA BDato’ Haji Imran B. IdrisPENGARAHBAHAGIANKHIDMATPENGURUSANGred M48PENGARAHBAHAGIANPEMBANGUNANKURIKULUMGred DG54PENGARAHBAHAGIANLATIHAN DANKERJAYAGred DG54PENGARAHBAHAGIANJAMINANKUALITIGred DG54PENGARAHBAHAGIANPENGURUSANPOLITEKNIKGred JUSA CPENGARAHBAHAGIAN PENGURUSANKOLEJ KOMUNITIGred JUSA CIr. Ashah Bt. Ab. RahmanUNITAKADEMIKUNITKEBAJIKANDANPENGAMBILANPELAJARUNITPEPERIKSAANDANPENILAIANUNITHUBUNGANINDUSTRIUNITPERANCANGANDAN PENILAIANTEKNIKALUNITPENTADBIRANKetua PenolongPengarah KananGred DG52Ketua PenolongPengarahGred DG48Ketua PenolongPengarahGred DG48Ketua PenolongPengarahGred DG44Ketua PenolongPengarahGred DG44Ketua PembantuTadbirGredN22Bahagian / Unit yang terlibat dengan pengurusan aktiviti Kolej Komunitic. Bagi tahun 2006, terdapat 32 jawatan diluluskan untuk BahagianPengurusan Kolej Komuniti. Pada bulan Oktober 2006, Jabatan PengajianPoliteknik Dan Kolej Komuniti telah mengemukakan permohonan kepadaJabatan Perkhidmatan Awam untuk penstrukturan semula Jabatan.370TERHAD


TERHADSebanyak 55 jawatan baru sebagai tambahan kepada 32 jawatan sedia adatelah dipohon untuk Bahagian Pengurusan Kolej Komuniti. Jawatantambahan ini diperlukan memandangkan jawatan yang sedia ada tidakberupaya mengawal selia 35 kolej berbanding dengan hanya 11 kolejsemasa jawatan tersebut diwujudkan. Tambahan pula, bilangan KolejKomuniti akan ditambah secara berperingkat di bawah Rancangan MalaysiaKesembilan. Setakat bulan Disember 2006, permohonan jawatan tambahanmasih belum diluluskan dan hanya 25 daripada 32 jawatan yang sedia adatelah diisi. Bagi mengatasi masalah ini, Bahagian Pengurusan Kolej Komunititelah meminjam 5 pegawai Gred DG41 dan 2 pegawai Gred DGA34 yangmana 4 daripadanya adalah dari Kolej Komuniti dan 3 dari Politeknik.20.4.1.2. Peringkat Kolej Komunitia. Secara umumnya, Kolej Komuniti diketuai oleh seorang Pengarah sama adaGred DG52/DG48 dan dibantu oleh pegawai kanan, pensyarah dan jugakakitangan sokongan. Struktur organisasi Kolej Komuniti adalah seperti dicarta berikut :-CARTA 20.2STRUKTUR ORGANISASI KOLEJ KOMUNITIPENGARAHGred DG52 / DG48KETUA JABATANKEJURUTERAANDAN KEMAHIRANGred DG44KETUA JABATANPEMBELAJARANSEPANJANGHAYATGred DG44PEGAWAIPENGAMBILANGred DG41PEGAWAIPEPERIKSAANGred DG41PEGAWAIKAUNSELINGGred DG41PEGAWAIMULTIMEDIADAN SUMBERGred F41/DG41PEGAWAIPERHUBUNGANDAN LATIHANINDUSTRIGred DG41PEGAWAIEKESEKUTIFGred N27PERKHIDMATANKEWANGANPENTADBIRANb. Bagi mengendalikan urusan pentadbiran dan kewangan, setiap KolejKomuniti mempunyai antara 13 hingga 22 jawatan. Daripada 152 jawatanyang diluluskan bagi 8 Kolej Komuniti yang dilawati, 131 jawatan telah diisi.Jawatan yang belum diisi terdiri daripada Penolong Pegawai Tadbir,Juruteknik, Juruteknik Komputer, Pembantu Tadbir, Pembantu Makmal,Pegawai Khidmat Pelanggan, Pembantu Tadbir Rendah, Pembantu AmRendah dan Pemandu. Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 20.1PENGISIAN JAWATAN UNTUK371TERHAD


TERHADKOLEJBILANGAN JAWATANKOMUNITI LULUS ISI KOSONGURUSAN PENTADBIRAN DAN KEWANGANJAWATAN KOSONGGREDJAWATANArau 18 17 1 Pegawai Khidmat Pelanggan N17Juruteknik KomputerFT17Hulu Langat 19 16 3 Pembantu TadbirN17Pegawai Khidmat PelangganN17Pembantu MakmalC17Kuala Langat 22 19 3 Juruteknik KomputerFT17Pegawai Khidmat PelangganN17Jempol 19 18 1 Pegawai Khidmat Pelanggan N17Penolong Pegawai TadbirN27Jelebu 22 18 4Pembantu MakmalC17Pegawai Khidmat PelangganN17Pembantu Am RendahN1JuruteknikJ17Paya Besar 21 18 3 Pembantu TadbirN17Pegawai Khidmat PelangganN17Pembantu TadbirN17Mas Gading 13 10 3 Pegawai Khidmat PelangganN17Pembantu MakmalC17Pembantu TadbirN17Kuching 18 15 3 Pembantu Tadbir RendahN11PemanduR3JUMLAH 152 131 21c. Program latihan bagi tenaga pengajar dan kakitangan pentadbiran KolejKomuniti dikendalikan oleh Bahagian Pengurusan Kolej Komuniti danBahagian Latihan Dan Kerjaya, Kementerian. Pada tahun 2006, sebanyak32 kursus telah dirancang oleh Bahagian Pengurusan Kolej Komuniti dimana 24 kursus daripadanya telah dilaksanakan. Antara kursus yang telahdianjurkan untuk tenaga pengajar ialah Kursus Pengurusan Projek SecaraProfesional, Kursus Konstektual Matematik, Kursus Keusahawanan, KursusKemahiran Komunikasi dan Perundingan Berkesan. Bagi Bahagian LatihanDan Kerjaya, kesemua 95 kursus yang dirancang untuk tahun 2006 telahdilaksanakan. Antara kursus yang dilaksanakan ialah KursusPenyenggaraan Elektrik Asas, Kimpalan Arka dan Gas, PemasanganKomputer, Asas Penyelenggaraan dan Pengendalian Kenderaan sertaPengurusan Kewangan.Pada pandangan Audit, Kementerian telah mewujudkan struktur organisasiyang jelas untuk pengurusan aktiviti Kolej Komuniti.20.4.2. Peruntukan Dan Perbelanjaan20.4.2.1. Bagi tahun 2005 dan 2006, jumlah peruntukan yang diluluskan untukmelaksanakan aktiviti di 35 Kolej Komuniti ialah RM228.74 juta dan sejumlah372TERHAD


TERHADRM210.29 juta telah dibelanjakan. Butiran mengenai peruntukan danperbelanjaan bagi tahun 2005 dan 2006 adalah seperti di jadual berikut :-TAHUNJADUAL 20.2PERUNTUKAN DAN PERBELANJAANKOLEJ KOMUNITI BAGI TAHUN 2005 DAN 2006PERUNTUKAN DILULUSKAN(RM Juta)PERBELANJAAN(RM Juta)%PERBELANJAAN2005 118.34 109.43 92.52006 110.40 100.86 91.4JUMLAH 228.74 210.29 91.9KOLEJKOMUNITI20.4.2.2. Daripada jumlah perbelanjaan tersebut, sejumlah RM45.25 juta telahdibelanjakan oleh 8 Kolej Komuniti yang diaudit. Bagi tahun 2005 dan 2006,Kolej Komuniti juga telah berjaya mengutip yuran bagi Kursus Sijil SepenuhMasa dan Kursus Jangka Pendek berjumlah RM1 juta. Berikut diberikanbutirannya :-JADUAL 20.3PERBELANJAAN DAN HASIL MELIBATKANLAPAN KOLEJ KOMUNITI BAGI TAHUN 2005 DAN 2006TAHUN 2005(RM)TAHUN 2006(RM)JUMLAH(RM)a b c a b c a b cArau 2,779,500 2,618,429 58,610 3,851,080 3,598,246 114,675 6,630,580 6,216,675 173,285Hulu Langat 2,100,400 2,021,304 49,160 2,961,350 2,811,205 69,330 5,061,750 4,832,509 118,490KualaLangat4,877,994 4,731,765 124,290 4,052,130 3,832,868 154,315 8,930,124 8,564,633 278,605Jempol 2,615,000 2,585,131 27,690 3,370,520 3,320,679 55,145 5,985,520 5,905,810 82,835Jelebu 3,867,910 3,632,430 34,940 2,147,170 2,001,844 30,785 6,015,080 5,634,274 65,725Paya Besar 3,568,287 3,483,915 49,940 2,483,305 2,393,673 50,090 6,051,592 5,877,588 100,030Mas Gading 2,470,950 2,007,005 30,525 1,993,290 1,847,283 30,075 4,464,240 3,854,288 60,600Kuching 2,278,400 2,154,256 61,940 2,450,765 2,214,631 62,680 4,729,165 4,368,887 124,620JUMLAH 24,558,441 23,234,235 437,095 23,309,610 22,020,429 567,095 47,868,051 45,254,664 1,004,190Nota : a - Peruntukan b - Perbelanjaan c - Kutipan Yuran20.4.3. Pelaksanaan Kursus20.4.3.1. Kolej Komuniti menawarkan 2 jenis kursus seperti berikut :-a. Kursus Sijil Sepenuh MasaKursus Sijil Sepenuh Masa adalah untuk memberi peluang pendidikan kepadapelajar lepasan menengah untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi.Ia berbentuk modular yang mengutamakan kemahiran berasaskan “TeknologiMaklumat dan Komunikasi” dan mengandungi “K-Content”. Tempoh kursus iniadalah antara 2 tahun (4 semester) hingga 5 tahun (10 semester). Kaedahpengajaran dan pembelajaran adalah secara hands-on di mana 75% secaraamali dan 25% secara teori.373TERHAD


TERHADb. Kursus Jangka PendekKursus Jangka Pendek adalah untuk menyediakan peluang kepada semualapisan masyarakat setempat untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuandalam pelbagai bidang serta meningkatkan taraf sosio-ekonomi melalui programsepanjang hayat yang fleksibel dan mudah alih. Tempoh kursus melibatkansama ada beberapa jam atau beberapa minggu. Kaedah pengajaran danpembelajaran adalah secara teori dan amali. Antara kursus yang dilaksanakanialah Kursus Asas Keusahawanan, Kraftangan, Baikpulih Peralatan Elektrik,Jahitan, Asas Rekabentuk Lanskap serta Kursus Bahasa.20.4.3.2. Pada bulan Julai 2006, sebanyak 145 Kursus Sijil Sepenuh Masatelah dirancang untuk dilaksanakan di 34 Kolej Komuniti yang telah beroperasi.Daripada jumlah tersebut, sebanyak 97 (66.9%) kursus telah dilaksanakan. Bagi8 Kolej Komuniti yang dilawati, didapati Kolej Komuniti Arau, Kolej KomunitiJempol dan Kolej Komuniti Kuching dapat melaksanakan semua Kursus SijilSepenuh Masa yang dirancang. Bagaimanapun bagi 5 kolej yang lain, hanya 11(50%) daripada 22 Kursus Sijil Sepenuh Masa yang dirancang dapatdilaksanakan. Status pelaksanaan kursus di 8 kolej tersebut adalah seperti diJadual 20.4. Semakan Audit selanjutnya mendapati perkara berikut :-a. Bagi Kolej Komuniti Jelebu, Kolej Komuniti Kuala Langat dan Kolej KomunitiPaya Besar, kursus tidak dilaksanakan kerana peralatan yang berkaitanbelum diterima. Sungguhpun Kolej Komuniti Paya Besar berpindah kepremis tetap pada bulan Mac 2003 manakala Kolej Komuniti Kuala Langatdan Kolej Komuniti Jelebu masing-masingnya berpindah pada bulan Jun danDisember 2004, namun didapati Bahagian Pembangunan Kurikulum,Kementerian hanya mengeluarkan spesifikasi peralatan bagi kursus kepadaBahagian Pembangunan untuk diuruskan perolehan pada bulan Ogos 2005dan tindakan sedang diambil oleh Bahagian tersebut. Semakan Audit untukmenentukan sebab kelewatan proses perolehan peralatan berlaku tidakdapat dijalankan kerana surat/dokumen berhubung dengan perkara tersebuttidak dikemukakan.b. Kolej Komuniti Mas Gading dan Kolej Komuniti Hulu Langat sungguhpuntelah beroperasi antara 3 hingga 4 tahun tetapi masih belum mempunyaipremis tetap. Didapati Kolej Komuniti Mas Gading mula beroperasi padatahun 2002 dengan menumpang di Sekolah Menengah Teknik Sejingkatmanakala Kolej Komuniti Hulu Langat pula mula beroperasi pada tahun 2003dengan menumpang di Sekolah Menengah Teknik Kajang. Ruang yangterhad di sekolah berkenaan telah menyebabkan kursus tidak dapatdilaksanakan sepenuhnya.374TERHAD


TERHADKOLEJKOMUNITITAHUNOPERASIArau 2001Jempol 2001Kuching 2001MasGading2002Jelebu 2003KualaLangat2003Paya Besar 2003HuluLangat2003JADUAL 20.4STATUS PELAKSANAAN KURSUS SIJIL SEPENUH MASADI LAPAN KOLEJ KOMUNITI YANG DIAUDITKURSUSKURSUS DIRANCANGDILAKSANAKAN2004 2005 2006Pelukis Pelan Seni Bina √ √ √Teknologi Elektrik √ √ √Fesyen Dan PakaianPemprosesan Dan Kawalan Mutu MakananSistem Komputer Dan Sokongan √ √Teknologi Elektrik √ √ √Sistem Komputer Dan Sokongan √ √ √Automotif √ √Pelukis Pelan Senibina √ √Fesyen Dan Pakaian √ √ √Pelukis Pelan Senibina √ √ √Pelancongan Dan Pengembaraan √ √ √Teknologi Maklumat √ √ √Lanskap Dan Pengurusan NurseriPelancongan Dan PengembaraanPerakaunan PerniagaanTeknologi Elektrik √ √ √Sistem Komputer Dan SokonganPemprosesan Dan Kawalan Mutu MakananTeknologi PembinaanTeknologi Maklumat √ √ √Perakaunan Perniagaan √ √ √Teknologi Elektrik √ √ √Pelancongan Dan Pengembaraan √ √Multimedia Kreatif (Animasi) √ √ √Teknologi Pembuatan PerabotMultimedia Kreatif (Pengiklanan) √ √ √Teknologi Maklumat √ √ √Teknologi ElektrikSistem Komputer Dan SokonganPenyejukan Dan Penyaman Udara √ √ √Teknologi Maklumat √ √ √Pemprosesan Dan Kawalan Mutu MakananPerakaunan Perniagaan√√SEBAB TIDAKDILAKSANAKANBelum MempunyaiPremis TetapPeralatan BelumDiterimaPeralatan BelumDiterimaPeralatan BelumDiterimaBelum MempunyaiPremis TetapPada pandangan Audit, semua kursus yang dirancang perlu dilaksanakantanpa kelewatan. Proses perolehan peralatan kursus hendaklah dipercepatkansupaya tidak menjejaskan pelaksanaan sesuatu kursus. Juga, masalah KolejKomuniti yang tidak mempunyai premis tetap harus diselesaikan dengansegera.20.4.4. Tenaga Pengajar20.4.4.1. Tenaga pengajar Kolej Komuniti terdiri daripada mereka yangmempunyai kelayakan akademik/profesional yang diiktiraf serta bersesuaian375TERHAD


TERHADdengan bidang atau program yang dijalankan di Kolej Komuniti. Bagi Kursus SijilSepenuh Masa, perkiraan keperluan tenaga pengajar adalah berdasarkannisbah pendidikan dan latihan berbentuk kemahiran (hands-on) iaitu 1pensyarah bagi 15 pelajar. Tenaga pengajar Kursus Jangka Pendek diperolehidaripada kalangan pensyarah Kolej Komuniti atau penceramah luar sama adadari sektor awam atau swasta.20.4.4.2. Daripada sebanyak 395 jawatan tenaga pengajar yang diluluskanuntuk 8 Kolej Komuniti yang diaudit hanya 225 jawatan telah diisi. SemakanAudit mendapati pengisian jawatan tenaga pengajar tidak diselaraskan denganpelaksanaan kursus. Berikut diberikan beberapa contohnya :-a. Sungguhpun Kolej Komuniti Arau dan Kolej Komuniti Kuchingmengendalikan semua kursus yang telah ditetapkan, namun pengisianjawatan tenaga pengajar di Kolej Komuniti Arau hanya 57.1% manakalaKolej Komuniti Kuching 48.9%. Sebaliknya di Kolej Komuniti Mas Gading,sungguhpun kolej ini tidak melaksanakan semua Kursus Sijil Sepenuh Masayang dirancang, namun terdapat kelebihan satu jawatan tenaga pengajaryang diisi. Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-KOLEJKOMUNITIJADUAL 20.5KEDUDUKAN TENAGA PENGAJARDI LAPAN KOLEJ KOMUNITI YANG DIAUDIT BAGI TAHUN 2006BILANGAN KURSUSPADA TAHUN 2006BILANGANJAWATANRANCANG LAKSANA LULUS ISI KOSONGArau 5 5 63 36 27 57.1Jempol 4 4 38 37 1 97.4Kuching 3 3 45 22 23 48.9Mas Gading 4 1 18 19 (1) 105.6Jelebu 4 1 43 18 25 41.9Kuala Langat 6 5 90 43 47 47.8Paya Besar 4 2 47 22 25 46.8Hulu Langat 4 2 51 28 23 54.9JUMLAH 34 23 395 225 170 62.6DIISI(%)b. Semakan Audit mendapati seramai 20 tenaga pengajar telah ditempatkan diKolej Komuniti Mas Gading, Kolej Komuniti Hulu Langat, Kolej KomunitiPaya Besar, Kolej Komuniti Kuala Langat dan Kolej Komuniti Jelebu antaratempoh bulan April 2002 hingga Mac 2005 sungguhpun kursus yangmemenuhi kelayakan mereka tidak diadakan sehingga bulan November2006. Sehubungan ini, 20 pensyarah tersebut telah ditugaskan untukmengajar modul kursus lain atau mata pelajaran Pengajian Am. Butirannyaadalah seperti di Jadual 20.6. Semakan Audit selanjutnya mendapati 11daripada 20 pensyarah yang mengajar modul kursus lain atau matapelajaran Pengajian Am yang mana jawatan pensyarah khusus untuk bidangberkenaan telah pun diisi sepenuhnya.376TERHAD


TERHADKOLEJKOMUNITIJADUAL 20.6KURSUS YANG BELUM DILAKSANAKANKURSUS YANGBELUM DILAKSANAKANBILANGANPENSYARAHTEMPOH PENSYARAHLAPOR DIRIMas Lanskap Dan Pengurusan Nurseri 1 April 2002Gading Pelancongan Dan Pengembaraan 1 Julai 2002JelebuSistem Komputer Dan Sokongan 2 Julai 2003 – Feb. 2004Pemprosesan Dan Kawalan Mutu Makanan 2 Jan. 2004 – Feb. 2004Teknologi Pembinaan 4 Julai 2003 – Mac 2005Kuala Langat Teknologi Pembuatan Perabot 4 Apr. 2003 – Jan. 2004Paya BesarHulu LangatTeknologi Elektrik 2 Apr. 2003 – Julai 2003Sistem Komputer Dan Sokongan 1 Ogos 2004Pemprosesan Dan Kawalan Mutu Makanan 1 Jan 2004Perakaunan Perniagaan 2 Sept. 2003JUMLAH 20c. Adalah didapati penempatan tenaga pengajar bagi kursus tertentu di KolejKomuniti Hulu Langat dan Kolej Komuniti Jempol melebihi bilangan jawatanyang telah diluluskan seperti di jadual berikut :-KOLEJ KOMUNITIJADUAL 20.7PENGISIAN TENAGA PENGAJARMELEBIHI JAWATAN YANG DILULUSKANKURSUSBILANGAN JAWATANLULUS ISI LEBIHHulu Langat Teknologi Maklumat 8 10 2Jempol Teknologi Elektrik 16 17 1Pada pandangan Audit, Kementerian perlu mengambil tindakan untuk mengisijawatan tenaga pengajar yang telah diluluskan dengan segera bagi kolej-kolejyang telah melaksanakan kursus yang berkaitan. Tenaga pengajar harusditempatkan selaras dengan pengkhususan masing-masing.20.4.5. Pengambilan Pelajar20.4.5.1. Syarat kemasukan pelajar yang ditetapkan bagi Kursus Sijil SepenuhMasa di Kolej Komuniti ialah warganegara Malaysia serta lulus peperiksaan SijilPelajaran Malaysia atau Sijil Pelajaran Malaysia (Vokasional). Keutamaandiberikan kepada masyarakat setempat. Bagi Kursus Jangka Pendek,pelaksanaannya adalah berdasarkan permintaan setempat daripada pihak-pihaktertentu antaranya adalah seperti berikut :-a. Pelajar sekolah berusia antara 16 hingga 18 tahun dan menyertai kursushujung minggu iaitu di luar waktu persekolahan.b. Lepasan sekolah yang belum bekerja.c. Pekerja yang ingin meningkatkan kerjaya atau meneroka bidang-bidang lain.377TERHAD


TERHAD20.4.5.2. Tawaran kemasukan pelajar Kursus Sijil Sepenuh Masa ke KolejKomuniti diuruskan secara berpusat di peringkat Kementerian. Bagi 8 KolejKomuniti yang diaudit, Kementerian telah menetapkan sasaran pengambilanpelajar Kursus Sijil Sepenuh Masa seramai 2,380 pelajar untuk pengambilansesi I dan sesi II bagi tahun 2005 manakala bagi sesi I tahun 2006 sahaja ialah2,380 pelajar. Bagaimanapun, pengambilan pelajar bagi tahun 2005 adalahantara 26.7% hingga 41.8% daripada sasaran yang ditetapkan bagi setiap kolejmanakala bagi sesi I tahun 2006 adalah antara 22.2% hingga 48.3% daripadasasaran yang ditetapkan. Peratus pengambilan pelajar adalah seperti di jadualberikut :-KOLEJKOMUNITIJADUAL 20.8PENGAMBILAN PELAJAR KURSUS SIJIL SEPENUH MASADI LAPAN KOLEJ KOMUNITI BAGI TAHUN 2005 DAN 2006KAPASITITAHUN 2005 TAHUN 2006c/aa b ca b c(%)Arau 1,000 315 271 130 41.3 600 383 287 47.8Hulu Langat 600 195 134 77 39.5 120 221 58 48.3Kuala Langat 1,000 565 775 236 41.8 610 561 166 27.2Jempol 480 450 420 177 39.3 480 229 183 38.1Jelebu 600 120 99 49 40.8 100 45 47 47.0Paya Besar 600 300 81 81 27.0 200 62 62 31.0Mas Gading 600 120 38 32 26.7 90 34 20 22.2Kuching 400 315 327 103 32.7 180 227 56 31.1JUMLAH 5,280 2,380 2,145 885 37.2 2,380 1,762 879 36.9Nota : a - Sasar b - Pohon/Tawar c - Daftarc/a(%)20.4.5.3. Bagi Kursus Jangka Pendek untuk 8 Kolej Komuniti yang diaudit,Kementerian telah menetapkan sasaran pengambilan pelajar seramai 8,240pada tahun 2005 dan 16,000 pada tahun 2006. Semakan Audit mendapatipengambilan pelajar bagi tahun 2005 adalah antara 11.4% hingga 292.0%daripada sasaran yang ditetapkan bagi setiap kolej. Bagi tahun 2006 pula,jumlah pengambilan pelajar bagi setiap kolej adalah antara 30.9% hingga244.0% daripada sasaran yang ditetapkan. Pada tahun 2005, tiga kolej yangmempunyai pelajar melebihi sasaran ialah Kolej Komuniti Paya Besar, KolejKomuniti Kuala Langat dan Kolej Komuniti Arau. Bagi tahun 2006 pula ialahKolej Komuniti Hulu Langat dan Kolej Komuniti Kuala Langat. Manakala kolejyang mempunyai jumlah pelajar paling rendah ialah Kolej Komuniti Kuching bagitahun 2005 dan Kolej Komuniti Jempol bagi tahun 2006. Butiran mengenaipengambilan pelajar Kursus Jangka Pendek di 8 Kolej Komuniti yang diauditadalah seperti di jadual berikut :-378TERHAD


TERHADJADUAL 20.9PENGAMBILAN PELAJAR KURSUS JANGKA PENDEKDI LAPAN KOLEJ KOMUNITI BAGI TAHUN 2005 DAN 2006KOLEJKOMUNITI SASAR SEBENARTAHUN 2005 TAHUN 2006%PENGISIANSASARSEBENAR%PENGISIANArau 1,030 1,296 125.8 2,000 1,269 63.5Hulu Langat 1,030 1,028 99.8 2,000 4,880 244.0Kuala Langat 1,030 2,873 278.9 2,000 3,923 196.2Jempol 1,030 479 46.5 2,000 618 30.9Jelebu 1,030 744 72.2 2,000 1,553 77.7Paya Besar 1,030 3,008 292.0 2,000 1,810 90.5Mas Gading 1,030 949 92.1 2,000 792 39.6Kuching 1,030 117 11.4 2,000 1,219 61.0JUMLAH 8,240 10,494 127.4 16,000 16,064 100.420.4.5.4. Mengikut Minit Mesyuarat Pegawai Pengambilan Kolej KomunitiBilangan 1/2006 yang diadakan pada 7 hingga 8 Mac 2006, antara puncakekurangan pelajar di Kolej Komuniti yang dikenal pasti adalah seperti berikut :-a. Kemasukan ke Institut Latihan Perindustrian adalah lebih awal daripadakemasukan ke Kolej Komuniti.b. Lulusan daripada Institut Latihan Perindustrian/Institut Kemahiran Maramempunyai lebih banyak peluang untuk mendapat pekerjaan.c. Kolej Komuniti tidak menyediakan kemudahan asrama.d. Kursus yang ditawarkan tidak sesuai dengan penduduk setempat.e. Penduduk setempat tidak berminat belajar di tempat sendiri.f. Pihak industri masih tidak mengetahui kewujudan Kolej Komuniti.20.4.5.5. Bagi tujuan meningkatkan lagi enrolmen pelajar di Kolej Komunitisupaya mencapai sasaran yang ditetapkan, Kementerian melalui mesyuarattersebut dan Mesyuarat Pegawai Pengambilan yang diadakan pada bulanSeptember 2006 menetapkan supaya Jawatankuasa Promosi ditubuhkan bagimengenal pasti aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan bagi mempromosikan KolejKomuniti. Antara langkah yang telah diambil ialah dengan menyertai aktivitiaktivitiyang dijalankan oleh Pejabat Daerah dan Pejabat Pelajaran Daerah sertamemuatkan rencana-rencana di akhbar Utusan Malaysia mengenai KolejKomuniti.20.4.6. Penyediaan KemudahanLawatan Audit ke 8 Kolej Komuniti mendapati pada umumnya kemudahan/peralatanyang disediakan/dibekalkan adalah memuaskan kecuali di Kolej Komuniti Jempoldan Kolej Komuniti Arau. Beberapa kemudahan/peralatan yang dibekalkan dikedua-dua kolej ini didapati tidak digunakan atau tidak mengikut spesifikasi yangditetapkan. Berikut diberikan contohnya :-379TERHAD


TERHAD20.4.6.1. Kolej Komuniti Jempola. Beberapa peralatan untuk kursus Sijil Teknologi Elektrik seperti mesinbasuh, periuk nasi elektrik, blender dan kipas angin (Gambar 20.1 dan 20.2)tidak digunakan kerana tidak sesuai dengan kurikulum pembelajaran.Peralatan yang dibekalkan adalah untuk peringkat Diploma.GAMBAR 20.1 GAMBAR 20.2Kolej Komuniti Jempol- Contoh Peralatan Yang Tidak Digunakanb. Tempat kimpalan untuk pelajar kursus Sijil Automotif di Kolej KomunitiJempol tidak dapat digunakan kerana ia diperbuat daripada kayu (Gambar20.3). Memandangkan tempat ini diperlukan untuk kerja kimpalan, iasepatutnya diperbuat daripada besi.GAMBAR 20.3Kolej Komuniti Jempol- Tempat Kimpalan DiperbuatDaripada Kayuc. Beberapa peralatan yang dibekalkan untuk kursus Sijil Automotif danperalatan perpustakaan tidak mengikut spesifikasi yang dinyatakan dalaminvois/nota penghantaran (Gambar 20.4 hingga 20.6). Butirannya adalahseperti di jadual berikut :-JADUAL 20.10PERALATAN TIDAK MENGIKUT SPESIFIKASIINVOIS / NOTA PENGHANTARANITEMHARGA(RM)BARANGAN DITERIMAHeavy Duty Vacuum Cleaner (3-Phase) 3,960 Heavy Duty Vacuum Cleaner (1-Phase)M.U.T Diagnosis untuk semuakenderaan35,000M.U.T Diagnosis untuk kenderaan Proton danPerodua sahaja5 rak buku bersisi dua dengan sisi panel 4,900 5 rak buku bersisi satu dengan sisi panel380TERHAD


TERHADGAMBAR 20.4 GAMBAR 20.5Kolej Komuniti Jempol- M.U.T Diagnosis Untuk Kenderaan ProtonDan PeroduaKolej Komuniti Jempol- Heavy Duty Vacuum Cleaner(1-Phase)GAMBAR 20.6Kolej Komuniti Jempol- 5 Rak Buku Bersisi Satu Dengan Sisi Panel20.4.6.2. Kolej Komuniti ArauLawatan ke Kolej Komuniti Arau juga mendapati beberapa kemudahan yangdibina tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Berikut diberikan beberapacontohnya :-a. Pembinaan bilik jahitan dan electrical installation bay dan pejabatpentadbiran tidak mengikut keluasan yang ditetapkan. Semakan selanjutnyamendapati walaupun kontraktor tidak melaksanakan kerjanya mengikutspesifikasi, namun tiada tindakan diambil terhadap kontraktor yang terlibatmalahan bayaran telah dibuat sepenuhnya. Butirannya adalah seperti dijadual berikut :-RUANG / BILIKJADUAL 20.11PEMBINAAN TIDAK MENGIKUT SPESIFIKASIKAPASITIKELUASAN (m 2 ) /BILANGAN MENGIKUTJADUALPENGGUNAANRUANGKELUASAN (m 2 ) /BILANGAN SEBENARKURANGBilik Jahitan 30 pelajar 200 m 2 110 m 2 90 m 2Electrical Installation Bay 30 pelajar 10 unit 7 unit 3 unitb. Pemeriksaan selanjutnya mendapati oleh sebab bilik jahitan yang dibina terlalusempit, meja panjang bagi tujuan pemotongan kain yang sepatutnyaditempatkan di bilik tersebut, terpaksa diletakkan di bilik lain. Akibatnya, pelajarpelajarterpaksa memotong kain di atas lantai dalam kelas berkenaan (Gambar20.7 hingga 20.9).381TERHAD


TERHADGAMBAR 20.7 GAMBAR 20.8Kolej Komuniti Arau- Pembinaan Bilik Jahitan Tidak Mengikut Spesifikasi Menyebabkan PelajarMemotong Kain Di Atas LantaiGAMBAR 20.9Kolej Komuniti Arau- Meja Panjang Yang SepatutnyaDitempatkan Di Bilik Jahitanc. Hanya 7 electrical installation bay telah dibina sungguhpun mengikutspesifikasi sepatutnya 10 unit. Oleh itu, pihak kolej terpaksa mengeluarkankos tambahan berjumlah RM16,000 untuk membina electrical installation bayyang lain untuk kegunaan pelajar (Gambar 20.10 dan 20.11).GAMBAR 20.10 GAMBAR 20.11Kolej Komuniti Arau- Hanya 7 Unit Electrical Installation Bay Dibina Yang Mana Mengikut Spesifikasi Sepatutnya 10 Unitd. Walaupun pejabat pentadbiran kolej dibina mengikut spesifikasi, namunkewujudan banyak pintu dan tiang telah menyebabkan ruang pejabat hanyaboleh menempatkan 7 kakitangan yang mana sepatutnya menempatkan 19kakitangan (Gambar 20.12 dan 20.13).382TERHAD


TERHADGAMBAR 20.12 GAMBAR 20.13Kolej Komuniti Arau- Pejabat Pentadbiran Yang Sempit, Banyak Tiang Dan Pintu Menyebabkannya Hanya BolehMenempatkan 7 KakitanganPada pandangan Audit, pihak Kementerian dan pengurusan Kolej Komunitipatut memastikan semua kemudahan yang disediakan adalah sesuai danmengikut spesifikasi supaya proses pengajaran dan pembelajaran tidakterjejas.20.4.7. Maklum Balas Pelajar Kolej KomunitiPihak Audit telah mengemukakan 660 soal selidik kepada pelajar Kursus SijilSepenuh Masa di 8 Kolej Komuniti yang diaudit untuk mendapatkan maklum balasberhubung pelaksanaan kursus, peralatan kursus, prasarana dan kepuasan pelajarterhadap perkhidmatan Kolej Komuniti. Daripada jumlah ini, 457 (69.2%) soal selidiktelah diterima balik dan maklum balas responden adalah seperti berikut :-20.4.7.1. Pembelajaran Dan Kemudahan Kolej KomunitiAntara 75.9% hingga 100% responden berpuas hati dengan kursus yangdilaksanakan khususnya berhubung dengan kemahiran tenaga pengajar,kaedah pengajaran dan modul-modul yang disediakan di Kolej Komunitiberkenaan. Dari aspek peralatan kursus pula, antara 77.7% hingga 96.2%responden berpendapat ia adalah sesuai dan mencukupi. Bagaimanapun darisegi lokasi, pada umumnya antara 23.7% hingga 72.4% daripada respondenberpendapat lokasi Kolej Komuniti adalah tidak strategik. Maklum balas di KolejKomuniti Jempol menunjukkan 83.2% responden berpendapat bahawapengangkutan awam yang disediakan tidak memuaskan dan tidak mencukupi.Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-PERKARAJADUAL 20.12RESPONDEN YANG BERPUAS HATI TERHADAPPEMBELAJARAN DAN KEMUDAHANARAU(%)HULULANGAT(%)KUALALANGAT(%)KOLEJ KOMUNITIJEMPOL(%)JELEBU(%)PAYABESAR(%)MASGADING(%)KUCHINGKaedah permohonanmudah99.2 98.3 98.8 93.5 95.1 95.8 96.6 97.5Yuran berpatutan 96.0 98.3 91.7 98.1 93.4 100.0 100.0 97.5(%)383TERHAD


TERHADPERKARATenaga pengajarberkelayakan danberpengalamanKaedah pengajaranmemuaskanARAU(%)HULULANGAT(%)KUALALANGAT(%)KOLEJ KOMUNITIJEMPOL(%)JELEBU(%)PAYABESAR(%)MASGADING(%)KUCHING90.4 100.0 97.6 98.1 90.2 91.7 96.6 91.382.4 90.0 92.9 91.6 91.8 87.5 93.1 81.3Modul kursus memadai 81.6 86.7 92.9 86.0 100.0 91.7 75.9 92.5Peralatan kursus sesuaidan mencukupiLokasi strategik danbersesuaianPengangkutan Awammemuaskan danmencukupiPURATAKESELURUHAN80.2 96.2 85.0 92.5 89.2 84.5 84.2 77.759.2 53.3 64.7 35.5 54.1 66.7 27.6 76.353.6 96.7 55.3 16.8 57.6 66.7 72.4 80.080.3 89.9 84.9 76.5 83.9 85.6 80.8 86.8(%)20.4.7.2. Prasarana Kolej Komunitia. Pada puratanya, antara 64.2% hingga 89.5% responden berpendapatkemudahan prasarana yang disediakan di kolej seperti perpustakaan, bilikkomputer, makmal bahasa, makmal sains, kelas, bengkel, bilik rekreasi,gelanggang sukan, bilik riadah, tandas, kantin, tempat letak kereta dandewan serba guna adalah mencukupi untuk menampung keperluan pelajarseperti di jadual berikut :-PERKARAJADUAL 20.13RESPONDEN YANG BERPUAS HATI TERHADAP PRASARANAARAU(%)HULULANGAT(%)KUALALANGAT(%)KOLEJ KOMUNITIJEMPOL(%)JELEBU(%)PAYABESAR(%)MASGADING(%)KUCHINGPerpustakaan 80.0 96.7 88.2 84.1 96.7 87.5 86.2 83.8Bilik Komputer 86.4 96.7 89.4 89.7 98.3 95.8 93.1 73.8Makmal Bahasa 87.2 96.7 88.2 94.4 86.7 95.8 82.8 76.3Makmal Sains 80.8 96.7 90.6 94.4 88.3 91.7 55.2 66.3Kelas 80.8 100.0 94.1 100.0 96.7 87.5 86.2 60.0Bengkel 82.4 100.0 92.9 89.7 91.7 79.2 62.1 90.0Bilik Rekreasi 76.8 83.3 75.3 87.9 83.6 54.2 58.6 62.5Gelanggang Sukan 48.0 56.6 80.0 65.4 78.3 50.0 62.1 21.3Bilik Riadah 80.0 76.7 83.5 72.0 82.0 58.3 69.0 68.8Tandas 92.0 96.7 98.8 82.0 100.0 100.0 79.3 87.5Kantin 55.2 83.3 88.2 65.4 83.6 87.5 89.7 33.8Tempat Letak Kereta 60.8 76.7 87.1 87.9 100.0 95.8 86.2 72.5Dewan Serba Guna 76.0 73.3 80.0 89.7 77.1 87.5 65.5 37.5PURATAKESELURUHAN75.9 87.2 87.4 84.8 89.5 82.4 75.1 64.2(%)384TERHAD


TERHADb. Bagi Kolej Komuniti Kuching, maklum balas menunjukkan 78.7%, 66.2% dan62.5% responden masing-masingnya berpendapat gelanggang sukan, kantindan dewan serba guna yang disediakan tidak memuaskan dan tidakmencukupi.c. Di Kolej Komuniti Arau dan Kolej Komuniti Paya Besar, 52% dan 50%responden masing-masingnya berpendapat gelanggang sukan tidakmemuaskan dan tidak mencukupi.20.4.7.3. Perkhidmatan Kolej KomunitiPada keseluruhannya, 21.9% responden amat berpuas hati denganperkhidmatan Kolej Komuniti, 69.8% berpuas hati manakala baki 8.3% tidakberpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan oleh 8 Kolej Komuniti yangdiaudit.20.4.8. PEMANTAUANBagi memastikan pelaksanaan aktiviti Kolej Komuniti berjalan lancar danmemuaskan, Kementerian memantau Kolej Komuniti melalui pendekatan berikut :-20.4.8.1. Di peringkat Kementerian, Mesyuarat Pengarah-pengarah yangdipengerusikan oleh Pengarah Bahagian Pengurusan Kolej Komuniti dengandihadiri oleh pegawai daripada Bahagian Pengurusan Kolej Komuniti sertasemua Pengarah Kolej Komuniti ditetapkan diadakan setiap 2 bulan sekali.Mesyuarat tersebut bertujuan untuk membincangkan hal berkaitan pengurusanaktiviti Kolej Komuniti. Pada tahun 2004, sebanyak 6 kali mesyuarat telahdiadakan, 4 kali pada tahun 2005 dan 3 kali pada tahun 2006. Antara perkarayang dibincangkan ialah mengenai promosi Kolej Komuniti, isu pentadbiran,perjawatan, kewangan, pelaksanaan kursus, pengambilan pelajar dan lain-lain.20.4.8.2. Mesyuarat Pegawai Pengambilan diadakan untuk membincangkanmengenai pengambilan pelajar di Kolej Komuniti. Mesyuarat ini dipengerusikanoleh Pengarah Bahagian Pengurusan Kolej Komuniti dan dihadiri oleh pegawaidi Bahagian tersebut serta Pegawai Pengambilan dari setiap Kolej Komuniti.Antara perkara yang dibincangkan ialah kedudukan pendaftaran setiap KolejKomuniti, punca-punca kekurangan pelajar, kaedah meningkatkan enrolmenpelajar, promosi serta disiplin pelajar. Kekerapan mesyuarat yang ditetapkanialah sekali bagi setiap semester. Pada tahun 2005 dan 2006, mesyuarat initelah diadakan sebanyak 2 kali manakala bagi tahun 2004, maklumat berkaitantidak dapat diperolehi.20.4.8.3. Setiap Kolej Komuniti dikehendaki menghantar Laporan PelaksanaanKursus Jangka Pendek masing-masing kepada Bahagian Pengurusan KolejKomuniti setiap 3 bulan. Hasil semakan Audit mendapati kesemua 8 KolejKomuniti telah menghantar laporan tersebut.385TERHAD


TERHAD20.4.8.4. Pada setiap bulan, Kolej Komuniti perlu menghantar LaporanPrestasi Perbelanjaan masing-masing kepada Bahagian Pengurusan KolejKomuniti. Laporan ini digunakan oleh bahagian ini untuk memantau prestasiperbelanjaan Kolej Komuniti. Di samping itu, Laporan Status Perbelanjaanberhubung dengan setiap peruntukan yang diberikan kepada Kolej Komuniti bagiperolehan peralatan hendaklah dikemukakan. Sehubungan itu, semakan Auditmendapati kecuali Kolej Komuniti Arau, Kolej Komuniti yang lain tidakmengemukakan sepenuhnya Laporan Status Perbelanjaan tersebut.20.4.8.5. Bahagian Pengurusan Kolej Komuniti telah menyediakan LaporanKajian Graduan Kolej Komuniti Tahun 2004 dan Tahun 2005 yang dikeluarkanmasing-masingnya pada tahun 2005 dan 2007. Antara objektif kajian tersebutadalah untuk menilai kerjaya graduan setelah tamat pengajian dan sumbanganmereka kepada keperluan tenaga kerja negara. Ini akan dapat membantu pihakyang berkenaan untuk memantapkan strategi dan perancangan masa hadapanbagi meningkatkan lagi kualiti pendidikan di Kolej Komuniti. Semakan Auditterhadap Laporan Kajian Graduan tersebut mendapati perkara berikut :-a. Laporan Kajian Graduan Kolej Komuniti Tahun 2004Responden bagi kajian ini terdiri daripada graduan di 17 Kolej Komuniti yangtelah dianugerahkan sijil pada tahun 2004. Sejumlah 1,625 set soal selidik telahdiedarkan dan maklum balas daripada 644 (39.6%) graduan telah diterima.Antara hasil kajian adalah seperti berikut :-i. 57% graduan telah berjaya memperolehi pekerjaan sebaik sahaja tamatpengajian di Kolej Komuniti sementara baki 42% graduan masih belummendapat pekerjaan. Sebanyak 90.8% bekerja di sektor swasta diikutidengan 4.6% di sektor Kerajaan dan bakinya 4.6% di badan berkanun.Mereka yang bekerja terlibat dalam pelbagai bidang seperti kejuruteraan,kewangan, perkhidmatan, bekalan dan kontrak, pelancongan/perhotelan,pemprosesan makanan, pengurusan dan pentadbiran, pengeluaran,pemasangan dan pengilangan.ii. Gaji bulanan tertinggi yang diterima oleh lepasan Kolej Komuniti ialahRM1,500.00 dan yang terendah ialah RM260.00.b. Laporan Kajian Graduan Kolej Komuniti Tahun 2005Responden bagi kajian ini terdiri daripada graduan di 34 Kolej Komuniti yangdianugerahkan sijil pada tahun 2005. Sejumlah 1,996 set soal selidik telahdiedarkan kepada graduan semasa majlis konvokesyen dan maklum balasdaripada 1,599 (80%) graduan telah diterima. Antara hasil kajian adalah sepertiberikut :-i. 57% graduan berjaya memperolehi pekerjaan sebaik sahaja tamat pengajiandi Kolej Komuniti sementara baki 43% lagi masih belum mendapat386TERHAD


TERHADpekerjaan. Sebanyak 81.3% daripada mereka bekerja di sektor swasta,10.3% bekerja sendiri, 6.1% di sektor Kerajaan dan bakinya 2.3% di badanberkanun. Mereka yang bekerja terlibat dalam pelbagai bidang sepertipemprosesan makanan dan perkhidmatan pendidikan, kejuruteraan,pengurusan dan pentadbiran, bekalan dan kontrak, pengeluaran,pelancongan/perhotelan, pemasaran dan periklanan sertakewangan/perbankan.ii. Gaji bulanan tertinggi yang diterima oleh lepasan Kolej Komuniti ialahRM4,373.00 dan yang terendah RM150.00.20.5. RUMUSAN DAN SYOR AUDITSecara keseluruhannya, Kementerian mempunyai perancangan yang baik bagipengurusan Kolej Komuniti. Kementerian telah mewujudkan struktur pengurusan yangsesuai, mengenal pasti sumber yang diperlukan seperti tenaga pengajar, peruntukankewangan serta lain-lain kemudahan. Bagaimanapun dari segi pelaksanaannya, masihada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki seperti pengambilan pelajar KolejKomuniti tidak sebagaimana yang dirancang, kursus yang tidak dilaksanakansepenuhnya disebabkan oleh peralatan belum dibekalkan atau ketiadaan premis tetapdan kekurangan/kelebihan tenaga pengajar bagi sesuatu kursus. Bagi mengatasikelemahan tersebut dan seterusnya mempertingkatkan lagi mutu pengurusan aktivitiKolej Komuniti, adalah disyorkan agar Kementerian dan pihak pengurusan KolejKomuniti memberikan pertimbangan terhadap perkara berikut :-20.5.1. Semua kursus yang dirancang perlu dilaksanakan tanpa kelewatan. Prosesperolehan peralatan kursus hendaklah dipercepatkan supaya tidak menjejaskanpelaksanaan sesuatu kursus. Selain itu, masalah Kolej Komuniti yang tidakmempunyai premis tetap harus diselesaikan dengan segera.20.5.2. Kementerian perlu mengambil tindakan untuk mengisi jawatan tenagapengajar yang telah diluluskan dengan segera bagi kolej-kolej yang telahmelaksanakan kursus yang berkaitan. Tenaga pengajar harus ditempatkan selarasdengan pengkhususan masing-masing.20.5.3. Pihak Kementerian dan pengurusan Kolej Komuniti patut memastikansemua kemudahan yang disediakan adalah sesuai dan mengikut spesifikasi supayaproses pengajaran dan pembelajaran tidak terjejas.387TERHAD


TERHADKEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA21. PENGURUSAN PAKAIAN KOMBAT DAN PERALATAN TEMPURINDIVIDU TENTERA DARAT21.1. LATAR BELAKANGTentera Darat mempunyai seramai 86,000 anggota tentera yang terdiri dari pelbagaiRejimen antaranya ialah Askar Melayu, Armor, Artileri, Renjer, Komando dan AskarWataniah. Setiap anggota Tentera Darat akan dibekalkan dengan pakaian sertaperalatan bersesuaian dengan tugas mereka seperti mana yang ditetapkan dalamPengwartaan Pakaian Seragam Pegawai Dan Anggota Lain-lain Pangkat Tentera DaratMalaysia. Pakaian tersebut terdiri dari pakaian istiadat, pakaian kawad, pakaian pejabatdan pakaian kombat (celoreng). Setiap anggota tentera akan dibekalkan pakaiankombat dan juga dilengkapi dengan set peralatan webbing yang terdiri daripada mainpack, braces, pouches left/right, patrol pack, carrier water bottle, compass case, belt forwebbing and general duties, combat boot all leather (leather boot) dan helmet ballastik.Pakaian kombat dan peralatan tempur individu diperlukan untuk tujuan operasi danlatihan. Pakaian kombat dan peralatan tempur individu diberi mengikut kelayakan yangtelah ditetapkan seperti di jadual berikut :-JADUAL 21.1KELAYAKAN PAKAIAN KOMBAT DAN PERALATAN TEMPURBAGI SETIAP ANGGOTA TENTERA DARATPAKAIAN/PERALATANPakaian CelorengKELAYAKAN BAGISETIAP ANGGOTA3 pasangCATATANPenggantian selepas proses pelupusan olehpasukanCombat Boot All Leather 2 pasang Dibekalkan setiap tahunPeralatan TempurWebbing Complete Set1 setPenggantian selepas proses pelupusan olehpasukanHelmet Ballastik 1 unit Dibekalkan semasa operasi/latihan21.2. OBJEKTIF PENGAUDITANPengauditan ini dijalankan untuk menentukan sama ada perolehan, pengagihan,penyimpanan, penyelenggaraan rekod dan pelupusan pakaian kombat dan peralatantempur individu Tentera Darat telah dirancang dan dilaksanakan dengan teratur selarasdengan peraturan yang ditetapkan.21.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITANPengauditan ini meliputi aspek perancangan, pelaksanaan dan pemantauan yangdilakukan terhadap pengurusan pakaian kombat dan peralatan tempur individu TenteraDarat. Pengauditan dijalankan dengan menyemak fail serta rekod berkaitan bagi388TERHAD


TERHADtempoh tahun 2004 hingga 2006, mengadakan temu bual dan perbincangan denganpegawai terlibat di Kementerian Pertahanan (Kementerian), 91 Depot Pusat Ordnans(91 DPO) dan Kumpulan Ordnans di Markas Pemerintahan Logistik, Tentera Darat.Lawatan Audit ke 5 depot medan telah juga dibuat seperti berikut :-• 71 Batalion Kor Ordnans Di Raja, Kem Pending, Kuching, Sarawak (71 BOD)• 72 Batalion Kor Ordnans Di Raja, Kem Kamunting, Taiping, Perak (72 BOD)• 73 Batalion Kor Ordnans Di Raja, Kem Terendak, Melaka (73 BOD)• 7 Kompeni Kor Ordnans Di Raja, Kem Tebrau, Johor (7 KOD)• 8 Kompeni Kor Ordnans Di Raja, Kem Desa Pahlawan, Kota Bharu, Kelantan(8 KOD).21.4. PENEMUAN AUDITPengauditan yang dijalankan antara bulan April hingga Disember 2006 mendapatiperkara berikut :-21.4.1. Struktur Pengurusan21.4.1.1. Markas Pemerintahan Logistik Tentera Darat yang diketuai olehPanglima Logistik Tentera Darat, Mejar Jeneral Dato’ Othman bin Chik, gredJUSA C bertanggungjawab memberi bantuan logistik kepada Angkatan TenteraMalaysia (ATM) khususnya Tentera Darat. Perancangan logistik adalahditumpukan kepada tahap kesiapsiagaan merangkumi pakaian, peralatantempur, mobiliti, komunikasi dan kelengkapan anggota tentera. Markas ini terdiridaripada Kumpulan Perkhidmatan, Kumpulan Ordnans dan 91 Depot PusatOrdnans (91 DPO). Bagaimanapun, hanya Kumpulan Ordnans, 91 DPO dandepot medan terlibat secara langsung terhadap pengurusan perolehan pakaiankombat dan peralatan tempur individu seperti berikut :-a. Kumpulan OrdnansKumpulan Ordnans bertanggungjawab terus kepada Panglima Logistik TenteraDarat di dalam semua aspek bantuan Teknikal Ordnans. Ia bertanggungjawabmerancang pembelian pakaian kombat, peralatan tempur individu, menyediakananggaran belanja mengurus untuk perolehan pakaian, mengawal pengeluaranpakaian dan peralatan anggota Angkatan Tentera Malaysia (ATM).b. 91 Depot Pusat Ordnans91 Depot Pusat Ordnans (91 DPO) yang berpangkalan di Batu Kantonmen,Kuala Lumpur adalah merupakan stor pusat. Depot ini bertanggungjawabmembuat pesanan pakaian dan peralatan berdasarkan kepada permohonandaripada depot medan. Semua urusan ini dikendalikan oleh Sel Pakaian. Ia jugabertanggungjawab menguruskan bekalan ke depot medan, penstoran,pengeluaran dan penyelenggaraan rekod.389TERHAD


TERHADc. Depot MedanSebanyak 12 depot medan diwujudkan di seluruh negara. Antara lainnya, depotini bertanggungjawab mendapatkan keperluan pakaian dan peralatan tempurindividu daripada pasukan di bawah tanggungannya sebelummengemukakannya kepada 91 DPO. Depot medan juga bertanggungjawabmengagihkan pakaian dan peralatan tempur individu kepada pasukantanggungan yang berkenaan setelah bekalan diterima.21.4.1.2. Bahagian Perolehan, Kementerian Pertahanan bertanggungjawabuntuk meluluskan perolehan kontrak yang bernilai RM30 juta dan ke bawahmanakala kontrak melebihi RM30 juta perlu mendapatkan kelulusan BahagianBekalan dan Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan.21.4.1.3. Struktur pengurusan Markas Pemerintahan Logistik Tentera Daratadalah seperti di carta berikut :-CARTA 21.1STRUKTUR ORGANISASI MARKAS PEMERINTAHANLOGISTIK TENTERA DARATMARKAS ANGKATAN TENTERAPanglima Angkatan Tentera (Gred Turus II)Jeneral Tan Sri Dato’ Abdul Aziz B. Hj.ZainalMARKAS TENTERA DARATPanglima Tentera Darat (Gred JUSA A)Jeneral Datuk Muhammad B. Hj. IsmailMARKAS PEMERINTAHAN LOGISTIKPanglima Logistik Tentera Darat (Gred JUSA C)Mejar Jeneral Dato’ Othman B. ChikKUMPULAN PERKHIDMATANKetua Kumpulan Perkhidmatan(Gred Z26)Kol. Hj. Abdul Malik B. Hj. AmidKUMPULAN ORDNANSKetua Kump. Ordnans (Gred Z26)Kol. Ng Chin Huat91 DEPOT PUSAT ORDNANSPegawai Memerintah (Gred Z24)Lt. Kol. Madzlan B. AlauddinDEPOT MEDANBahagian Yang TerlibatPASUKANTANGGUNGAN21.4.1.4. Sejumlah 936 jawatan diwujudkan di 91 DPO yang terdiri daripada462 perkhidmatan tentera dan 474 pegawai awam. Daripada jumlah ini,sebanyak 22 jawatan diluluskan untuk Sel Pakaian yang menguruskan pakaiankombat dan peralatan tempur individu. Sehingga bulan Disember 2006,sebanyak 17 jawatan daripadanya yang diisi. Bagi 5 depot medan yang dilawati,didapati semua jawatan yang diluluskan telah diisi dan antaranya ada jawatanyang terlebih diisi. Kedudukan perjawatan bagi 91 DPO dan 5 depot medanadalah seperti di jadual berikut :-390TERHAD


TERHADJADUAL 21.2PERJAWATAN BAGI PENTADBIRAN DAN STOR PAKAIANBAGI 91 DPO DAN DEPOT MEDANDEPOT MEDAN91 DPO71 BOD 72 BOD 73 BOD 7 KOD 8 KODPERJAWATANJUMLAHL I K/T L I K/T L I K/T L I K/T L I K/T L I K/T L I K/TPegawai 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 6 6 0Lain-lain Pangkat 12 8 -4 5 7 +2 5 7 +2 5 7 +2 6 7 +1 6 6 0 39 42 +3Awam 9 8 -1 0 0 0 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0JUMLAH 22 17 -5 6 8 +2 6 9 +3 6 8 +2 7 8 +1 7 7 0 54 57 +3Nota : L - Lulus I - Isi K - Belum Isi (-) T - Terlebih Isi (+)21.4.1.5. Semakan Audit juga mendapati pegawai dan anggota yangmenguruskan pakaian kombat dan peralatan tempur individu telah menghadirikursus yang bersesuaian dengan tugas mereka seperti modul penyelenggaraan,pengurusan stor dan penyelenggaraan rekod. Selain itu, anggota terlibat jugadiberikan latihan dan kursus secara berterusan bagi memastikan merekamempunyai kemahiran dan pengetahuan dalam pengurusan ordnans.Pada pandangan Audit, Kementerian perlu mengisi kekosongan jawatan di 91Depot Pusat Ordnans bagi memastikan pengurusan pakaian kombat danperalatan tempur individu berjalan dengan lebih lancar.21.4.2. Peruntukan Dan PerbelanjaanPeruntukan mengurus digunakan bagi membiayai perolehan pakaian kombat danperalatan tempur individu. Bagi tempoh tahun 2004 hingga 2006, didapati 91 DepotPusat Ordnans telah mendapat peruntukan kewangan berjumlah RM124.20 juta dimana sejumlah RM102.68 juta (82.7%) telah dibelanjakan. Butirannya adalahseperti di jadual berikut :-TAHUN200420052006BARANGJADUAL 21.3PERUNTUKAN DAN PERBELANJAANBAGI TEMPOH TAHUN 2004 HINGGA 2006PERUNTUKANDIPOHON(RM Juta)(a)PERUNTUKANDILULUS(RM Juta)(b)PERBELANJAANSEBENAR(RM Juta)(c)PERBELANJAAN(%)(c/b)Pakaian Kombat 30.49 15.53 1.50 9.6Helmet Ballastik 5.76 2.37 Tiada 0Complete Webbing Set 24.03 9.95 17.84 179.3Leather Boot 14.09 14.09 22.62 160.574.37 41.94 41.96 100.05Pakaian Kombat 21.49 16.00 15.55 97.2Helmet Ballastik 19.80 19.80 3.62 18.3Complete Webbing Set 7.70 7.70 4.75 61.7Leather Boot 21.26 10.00 11.14 111.470.25 53.50 35.06 65.5Pakaian Kombat 8.38 8.38 9.21 109.9Helmet Ballastik 18.09 6.90 8.42 122.0Complete Webbing Set 8.12 8.12 2.03 25.0Leather Boot 8.72 5.36 6.00 111.943.31 28.76 25.66 89.2JUMLAH BESAR 187.93 124.20 102.68 82.7391TERHAD


TERHAD21.4.3. Perolehan Pakaian Dan Peralatan21.4.3.1. Perolehan pakaian kombat dan peralatan tempur individu daripembekal adalah berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan dan mengikutkeperluan pengguna. Sel Alat, Markas Tentera Darat adalah bertanggungjawabdalam penetapan spesifikasi pakaian dan peralatan ATM manakala InstitutPenyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan akan meluluskan setiapspesifikasi sebelum perolehan dilakukan. Spesifikasi yang sama akan digunapakai oleh Kementerian dalam perolehan selanjutnya. Ini bagi memastikansetiap keperluan adalah mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh ATM.21.4.3.2. Perolehan pakaian Tentera Darat sebelum tahun 2004 dilaksanakanmelalui 2 jenis kontrak iaitu bekalan kain dan kontrak jahitan. Bagaimanapunmulai tahun 2004, bagi mempertingkatkan kecekapan perolehan Tentera Darat,perolehan pakaian Tentera Darat telah dilaksanakan secara kontrak pakaiansiap. Semakan Audit mendapati perkara berikut :-a. Proses pelantikan pembekal pakaian siap telah dibuat secara tenderterbuka. Pelantikan kontraktor dibuat berdasarkan kepada harga terendahdan keupayaan pembekal yang telah dinilai oleh Jawatankuasa TeknikalPemilihan dan Lembaga Perolehan. Lembaga ini dipengerusikan oleh KetuaSetiausaha Kementerian Pertahanan dan dianggotai oleh wakil KementerianKewangan dan wakil Panglima Angkatan Tentera.b. Bagi tempoh tahun 2004 hingga 2006, Kerajaan telah menandatangani 11kontrak bernilai antara RM1.66 juta hingga RM29.72 juta setiap satunyauntuk perolehan pakaian kombat, leather boot dan peralatan tempur individu.Butiran kontrak terlibat adalah seperti di jadual berikut :-PERIHAL KONTRAKMembekal Pakaian SiapCeloreng KawasanSemenanjungMembekal Pakaian SiapCeloreng KawasanSarawakMembekal Pakaian SiapCeloreng Kawasan SabahJADUAL 21.4SENARAI KONTRAK PEROLEHAN PAKAIAN KOMBATDAN PERALATAN TEMPUR INDIVIDUNAMAPEMBEKALPakaian SalingErti Sdn. Bhd.Hexa ClassicSdn. Bhd.Pelantar Jaya(M) Sdn. Bhd.AMDB BerhadSUPBIndustries Sdn.Bhd.PuspamaraSdn. Bhd.PERIHAL PEMBEKALModal Dibenarkan : RM1 JutaModal Berbayar : RM0.95 jutaModal Dibenarkan : RM100,000Modal Berbayar : RM100,000Modal Dibenarkan : RM500,000Modal Berbayar : RM250,000Modal Dibenarkan : RM500 JutaModal Berbayar : RM401.43 jutaModal Dibenarkan : RM1 JutaModal Berbayar : RM0.63 jutaModal Dibenarkan : RM5 JutaModal Berbayar : RM3.52 jutaNILAIKONTRAK(RM Juta)12.4312.4312.4312.433.921.66TEMPOHKONTRAK01.11.2004Hingga31.10.200701.11.2004Hingga31.10.200701.11.2004Hingga31.10.200701.11.2004Hingga31.10.200701.11.2004Hingga31.10.200701.11.2004Hingga31.10.2007392TERHAD


TERHADPERIHAL KONTRAKNAMAPEMBEKALPERIHAL PEMBEKALNILAIKONTRAK(RM Juta)TEMPOHKONTRAKMembekal Kasut/LeatherBoot Untuk AngkatanTentera MalaysiaKulitkraf Sdn.Bhd.Syarikat AmtekShoes Sdn.Bhd.Modal Dibenarkan : RM10 JutaModal Berbayar : RM5.27 jutaModal Dibenarkan : RM5 JutaModal Berbayar : RM3.5 Juta29.7214.86(Tambahan50%)3.5901.01.2004Hingga30.12.200601.01.2004Hingga30.12.2006Sepatu TimurSdn. Bhd.Modal Dibenarkan : RM1.5 JutaModal Berbayar : RM1.5 Juta19.9601.01.2004Hingga30.12.2006Membekal DanMenghantar HellmetBallastik Serta MengecatDan Membaiki Strap/Harness Untuk TenteraDaratSeri MukaliSdn. Bhd.Modal Dibenarkan : RM10 JutaModal Berbayar : RM10 Juta19.8301.01.2004Hingga30.12.2006Membekalkan PelbagaiPeralatan Webbing UntukAngkatan TenteraMalaysiaWira Web Sdn.Bhd.Modal Dibenarkan : RM5 JutaModal Berbayar : RM2.1 Juta19.915.00(Tambahan)01.04.2002Hingga31.03.200501.04.2005Hingga31.03.200621.4.3.3. Kontrak yang ditandatangani menetapkan antara lainnya syaratsyaratseperti berikut :-a. Kontraktor hendaklah menyerahkan Bon Pelaksanaan dalam bentuk jaminanbank, bersamaan 5% daripada nilai kontrak.b. Pakaian kombat dan peralatan tempur individu hendaklah mematuhispesifikasi yang ditetapkan.c. Bekalan perlu dibuat dalam tempoh yang ditetapkan dan denda akandikenakan bagi penghantaran lewat. Bagi bekalan yang tidak mematuhispesifikasi, Kerajaan berhak menolak atau menerima barangan tersebutdengan mengenakan denda kepada kontraktor mengikut kadar yang telahditetapkan.21.4.3.4. Semakan Audit mendapati semua pembekal yang dilantik telahmengemukakan Bon Pelaksanaan mengikut jumlah dan tempoh yangditetapkan. Bon Pelaksanaan tambahan juga telah dikemukakan bagi kes yangmendapat tambahan kontrak.21.4.4. Penerimaan Pakaian Dan Peralatan21.4.4.1. Pembekal akan menghantar pakaian kombat dan peralatan tempurindividu yang dipesan ke Unit Trafik di 91 DPO. Unit ini merupakan pusat transityang membuat pengesahan penerimaan barangan di Borang Penghantaran DanPemeriksaan sebelum barangan dihantar ke stor untuk penyimpanan.Cawangan Teknik Dan Pemeriksaan, Kementerian Pertahananbertanggungjawab melakukan ujian terhadap sampel barangan yang diterimadaripada pembekal.393TERHAD


TERHAD21.4.4.2. Kontrak perolehan pakaian kombat dan peralatan tempur individuyang ditandatangani menetapkan bahawa penghantaran peralatan mestilahdilakukan mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Mengikut syarat kontrak,pembekal akan dikenakan denda jika gagal membekalkan kuantiti pesanandalam tempoh yang ditetapkan atau memenuhi spesifikasi. Denda kelewatandikira pada kadar 2% dari nilai setiap pesanan bagi setiap bulan kelewatanmanakala denda rendah mutu dikira pada kadar 5% dari nilai setiap pesanan.Semakan Audit mendapati perkara berikut :-a. Bagi tempoh 2004 hingga bulan November 2006, didapati 91 Depot PusatOrdnans (91DPO) telah membuat pesanan pakaian kombat sebanyak373,730 pasang bernilai RM26.47 juta daripada 6 pembekal. Terdapat kes dimana 4 syarikat pembekal tidak dapat memenuhi pesanan tersebut mengikuttempoh yang ditetapkan dan berlaku kelewatan antara 1 hingga 288 hari.Sehingga bulan November 2006, denda antara RM44,347 hinggaRM289,848 perlu dikenakan oleh Kementerian terhadap setiap pembekalterlibat seperti di Jadual 21.5. Bagaimanapun, denda tersebut tidakdikenakan kerana pihak 91 DPO tidak menghantar laporan prestasipembekalan oleh pembekal kepada Bahagian Perolehan dan BahagianKewangan di peringkat Kementerian bagi mengambil tindakanselanjutnya.JADUAL 21.5DENDA YANG PERLU DIKENAKAN KERANA KELEWATAN MEMBEKALNAMA SYARIKATJUMLAH PESANAN(RM Juta)KELEWATAN(Hari)JUMLAH DENDA(RM)Pelantar Jaya Sdn. Bhd. 2.50 1 hingga 38 44,347Hexa Classic Sdn. Bhd. 3.56 2 hingga 116 86,753Pakaian Saling Erti Sdn. Bhd. 5.15 21 hingga 68 149,601AMDB Berhad 5.19 5 hingga 288 289,848JUMLAH 16.40 570,549b. Cawangan Teknik Dan Pemeriksaan, Kementerian Pertahanan telahmenjalankan ujian sampel terhadap pakaian celoreng yang dibekalkan olehsyarikat SUPB Industries Sdn. Bhd. dan syarikat AMDB Berhad. Dendaberjumlah RM12,299 telah dikenakan kepada syarikat SUPB Industries Sdn.Bhd. pada bulan Februari 2006 kerana pakaian celoreng yang dibekalkannyatelah gagal ujian bagi breaking load, tongue tear, colour coordinate danstruktur pembuatan poket. Manakala pakaian celoreng dari syarikat AMDBBerhad telah gagal ujian bagi colour coordinate dan denda sejumlahRM4,660 dikenakan pada bulan November 2006.c. Semakan Audit selanjutnya di 5 depot medan yang dilawati mendapati padaumumnya pakaian kombat dan peralatan tempur individu yang diterimadaripada 91 Depot Pusat Ordnans adalah mengikut spesifikasi kontrakkecuali beberapa kes seperti berikut :-394TERHAD


TERHADi. Cawangan Teknik Dan Pemeriksaan, Kementerian Pertahanan yangtelah membuat ujian sampel terhadap baju dan seluar celoreng yangdibekalkan oleh syarikat yang berkaitan mendapati kualitinya adalahmemuaskan. Bagaimanapun, pemeriksaan Audit secara fizikal padabulan Jun 2006 terhadap pakaian kombat tersebut yang dibekalkankepada 8 Kompeni Kor Ordnans Di Raja, Kem Desa Pahlawan, KotaBharu, Kelantan mendapati seluar celoreng dan baju celoreng yangdibekalkan oleh syarikat Hexa Classic Sdn. Bhd tidak mematuhispesifikasi kontrak. Didapati seluar celoreng tidak mempunyai adjustablestrap di pinggang manakala baju celoreng pula tiada jahitan tepi padaepaulette. Kuantiti baju dan seluar celoreng yang gagal mematuhispesifikasi kontrak tersebut tidak dapat ditentukan kerana bekalan yangditerima dari 91 DPO adalah dari pelbagai pembekal. Gambar 21.1hingga 21.4 menunjukkan perbezaan antara seluar dan baju celorengyang mengikut spesifikasi dan sebaliknya.GAMBAR 21.1 GAMBAR 21.2Seluar Celoreng Tidak Mengikut Spesifikasi- Tiada Adjustable Strap(Pembekal : Syarikat Hexa Classic Sdn. Bhd.)Seluar Celoreng Mengikut Spesifikasi- Ada Adjustable Strap(Pembekal : Syarikat Saling Erti Sdn. Bhd.)GAMBAR 21.3 GAMBAR 21.4Baju Celoreng Tidak Mengikut Spesifikasi- Tiada Jahitan Tepi Pada Epaulette(Pembekal : Syarikat Hexa Classic Sdn. Bhd.)Baju Celoreng Mengikut Spesifikasi- Ada Jahitan Tepi Pada Epaulette(Pembekal : Syarikat Saling Erti Sdn. Bhd.)ii. Bagi webbing complete set pula, semakan Audit terhadap laporankerosakan yang diterima oleh 73 BOD Kem Terendak, Melaka daripadaRejimen 21 Komando pada bulan Februari 2006 mendapati 295 daripada510 webbing complete set berharga RM406.20 setiap satu yang diterimapada tahun 2002 mudah mengalami kerosakan kerana kain yang nipis,boleh ditembusi air dan mudah koyak. Tiada bukti yang menunjukkanCawangan Teknik Dan Pemeriksaan, Kementerian telahmenjalankan ujian pemeriksaan kualiti bagi bekalan tersebut.395TERHAD


TERHADiii. Bekalan helmet ballastik hanya diuruskan oleh Syarikat Seri Mukali Sdn.Bhd. sahaja. Adalah didapati kualiti helmet ballastik yang dibekalkanadalah tidak konsisten. Ini terbukti daripada ujian tembakan yangdijalankan oleh Cawangan Teknik dan Pemeriksaan, KementerianPertahanan terhadap sampel helmet ballastik yang dibekalkan olehkontraktor pada bulan Julai 2006, menunjukkan ia mematuhi spesifikasikontrak manakala ujian yang dibuat terhadap bekalan pada bulan Ogos2006 mendapati ia tidak sesuai digunakan kerana terdapat “delaminationand trauma effect” yang serius di bahagian dalamnya. Jumlah helmetballastik yang terlibat adalah 5,000 unit di mana harga bagi setiap satuhelmet tersebut adalah antara RM481 hingga RM484 mengikut saiz.Bagaimanapun, helmet berkenaan telah diagihkan untuk kegunaananggota tentera. Pada pandangan Audit pembekal sepatutnyadiminta menggantikan helmet tersebut dengan yang mengikutspesifikasi kontrak atau denda dikenakan terhadapnya.iv. Semakan Audit yang dilakukan pada bulan Jun 2006 di 8 Kompeni KorOrdnans Di Raja, Kem Desa Pahlawan, Kota Bharu, Kelantan mendapatianggota tentera di pasukan tanggungannya telah memaklumkan bahawakualiti leather boot yang dibekal oleh syarikat Kulitkraf Sdn. Bhd. adalahtidak memuaskan. Kualitinya mempunyai perbezaan yang ketara denganyang dibekalkan oleh syarikat Sepatu Timur Sdn. Bhd. sungguhpunharga yang dikenakan adalah sama iaitu RM109.00 sepasang. Adalahdidapati leather boot yang dibekalkan oleh syarikat Kulitkraf Sdn. Bhd.tidak selesa dipakai dan menyebabkan kecederaan kaki semasamenjalani aktiviti lasak. Semakan Audit selanjutnya mendapati ujianterhadap leather boot tersebut yang telah dibuat oleh Cawangan TeknikDan Pemeriksaan, Kementerian Pertahanan menunjukkan kualitinyamemuaskan. Perbandingan leather boot yang dibekalkan oleh kedua-duasyarikat adalah seperti di gambar berikut :-ACBDGAMBAR 21.5Boot Sebelah Kiri DibekalkanOleh Syarikat Kulitkraf Sdn. Bhd.Dan Boot Disebelah KananDibekalkan Oleh Syarikat SepatuTimur Sdn. Bhd.KETERANGANA. Keadaan belakang leather boot back strap yang berbeza saiz ukuran.B. Kulit leather boot yang dibekalkan oleh Syarikat Kulitkraf Sdn. Bhd. adalah lebih keras berbanding dengan yangdibekalkan oleh Syarikat Sepatu Timur Sdn.Bhd.C. Lidah boot pada leather boot yang dibekalkan oleh Syarikat Kulitkraf Sdn. Bhd. adalah lebih keras berbanding denganyang dibekalkan oleh Syarikat Sepatu Timur Sdn. Bhd.D. Leather boot yang dibekalkan oleh Syarikat Sepatu Timur Sdn. Bhd. lebih berkilat jika dibandingkan dengan leatherboot dari Syarikat Kulitkraf Sdn. Bhd.396TERHAD


TERHADPada pandangan Audit, Kementerian hendaklah memastikan dendadikenakan kepada pembekal bagi pakaian kombat dan peralatan tempurindividu yang tidak menepati spesifikasi, tidak bermutu dan lewatdibekalkan. Cawangan Teknik Dan Pemeriksaan, Kementerian Pertahananperlu melaksanakan tanggungjawabnya dengan lebih komited denganmemastikan ujian dibuat terhadap setiap sampel barangan yang diterima.21.4.5. Pengagihan Pakaian Dan Peralatan21.4.5.1. Pengagihan pakaian kombat dan peralatan tempur individu oleh 91Depot Pusat Ordnans ke depot medan adalah berdasarkan permohonan melaluiRancangan Perolehan Tahunan yang dikemukakan pada bulan Oktober tahunsebelumnya. Rancangan Perolehan tersebut adalah berdasarkan perjawatandan kekuatan anggota tentera di pasukan tanggungannya. Pengagihan pakaiankombat dan peralatan tempur individu juga berdasarkan Sukatan PakaianAngkatan Tentera di mana setiap anggota Tentera Darat layak menerima tigapasang pakaian kombat dan satu set peralatan webbing dalam tempohperkhidmatan dan penggantian boleh dilakukan sekiranya kerosakan berlakuatau selepas proses pelupusan diluluskan. Semakan Audit mendapati padaumumnya peraturan tersebut telah dipatuhi.21.4.5.2. Berdasarkan Senarai Pengeluaran Permohonan Mengikut Pasukanbagi tempoh tahun 2004 hingga 2006 yang dikeluarkan oleh 91 Depot PusatOrdnans (91 DPO) dan rekod depot medan, pihak Audit tidak dapatmengesahkan ketepatan pengagihan pakaian kombat dan peralatan tempurindividu. Ini adalah disebabkan jumlah pakaian kombat dan peralatantempur individu yang diagihkan oleh 91 DPO tidak dapat disesuaikandengan jumlah yang diterima oleh depot medan. Contohnya adalah seperti dijadual berikut :-JADUAL 21.6PERBEZAAN ANTARA REKOD 91 DEPOT PUSAT ORDNANS DAN DEPOT MEDANDEPOTMEDAN73 BODBARANGWebbingComplete SetPakaian CelorengLeather Boot7 KOD Leather BootTAHUNDIBEKAL200420052006200420052006200420052006200420052006JUMLAHDIBEKALOLEH 91 DPO2,0001,5001,31414,35760,54231,26617,78421,98715,2607,3068,8594,727JUMLAH YANG DITERIMAOLEH DEPOT MEDAN1,0002,100314Baju-10,329, Seluar-5,096Baju-22,846, Seluar-20,734Baju-7,562, Seluar-6,5664,19824,8097,3796,8957,2176,95871 BOD Pakaian Celoreng2004200520067,5101,388TiadaBaju-2,931, Seluar-3,076Baju-8,644, Seluar-8,544Baju-15,158397TERHAD


TERHADPada pandangan Audit, 91 Depot Pusat Ordnans (91 DPO) dan depot medanberkenaan perlu memastikan rekod berkaitan dengan pengeluaran danpenerimaan barangan di peringkat masing-masing diselenggarakan denganlengkap dan kemas kini bagi memastikan stok pakaian kombat dan peralatantempur mencukupi untuk diagihkan kepada anggota yang memerlukannya.Adalah disyorkan supaya depot medan mengemukakan laporan bulananmengenai penerimaan dan pengagihan pakaian kombat dan peralatan tempurindividu kepada 91 DPO untuk tujuan kawalan dalaman.21.4.6. Penyimpanan Pakaian Dan PeralatanLawatan Audit ke 5 depot medan mendapati pakaian kombat dan peralatan tempurindividu telah disimpan dalam stor khusus yang bertutup dan berbumbung. Duadaripada depot medan itu dilengkapi dengan sistem pengedaran udara dan barangbarangdisimpan di dalam kotak serta disusun mengikut rak yang telah ditetapkan.Manakala di 73 Batalion Kor Ordnans Di Raja, Kem Terendak, Melaka, stornya jugadilengkapi dengan sistem pengedaran udara tetapi keadaan stornya berselerak dantidak tersusun. Bagi 71 Batalion Kor Ordnans Di Raja, Kem Pending, Sarawak dan72 Batalion Kor Ordnans Di Raja, Kem Kamunting, Taiping, Perak, stornya tidakdilengkapi dengan sistem pengedaran udara yang menyebabkan suasana dalamstor panas dan menimbulkan ketidakselesaan kepada anggota yang bertugas.Gambar 21.6 hingga 21.8 menunjukkan keadaan stor berkenaan.GAMBAR 21.6 GAMBAR 21.771 Batalion Kor Ordnans Di Raja,Kem Pending, Sarawak- Bangunan Stor Pakaian Tidak DilengkapiSistem Pengedaran Udara72 Batalion Kor Ordnans Di Raja,Kem Kamunting, Taiping, Perak- Bangunan Stor Pakaian Tidak DilengkapiSistem Pengedaran UdaraGAMBAR 21.873 Batalion Kor Ordnans Di Raja,Kem Terendak, Melaka- Keadaan Stor Yang BerselerakDan Tidak TersusunPada pandangan Audit, keadaan stor hendaklah dilengkapi dengankemudahan yang lebih baik supaya dapat memberi keselesaan kepadapengguna di samping mengekalkan mutu barangan yang disimpan di dalamstor khususnya pakaian kombat.398TERHAD


TERHAD21.4.7. Penyelenggaraan RekodBerdasarkan arahan daripada Markas Pemerintahan Logistik Tentera Darat, setiapdepot medan dikehendaki menyelenggara kad stok/kad akaun untuk merekodkuantiti dan tarikh bagi setiap penerimaan barangan yang disimpan di stor. Rekodini juga digunakan untuk mencatatkan butiran berkaitan pengeluaran barangankepada pasukan tanggungan. Semakan Audit di depot medan yang dilawatimendapati ia telah menyelenggarakan rekod yang berkaitan penerimaan danpengagihan pakaian kombat dan peralatan tempur individu. Bagaimanapun terdapatbeberapa kelemahan seperti berikut :-21.4.7.1. Di depot medan 72 Batalion Kor Ordnans Di Raja Kem Kamunting,Taiping, Perak dan 7 Kompeni Kor Ordnans Di Raja, Kem Tebrau, Johor,terdapat perbezaan kuantiti leather boot yang diterima antara kad akaun yangdiselenggarakan oleh Bahagian Kawalan dan Kira-Kira dengan kad stok di stor.Perbezaan ini menunjukkan tiada penyelarasan dibuat antara kedua-dua rekodberkenaan. Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 21.7PERBEZAAN KUANTITI ANTARA DOKUMEN KAD AKAUN DENGAN KAD STOKDEPOTMEDANBARANGTAHUNKADAKAUN(Pasang)KADSTOK(Pasang)BEZA(Pasang)7 KOD Boot CBAL (saiz 5) 2006 781 100 68172 BODBoot CBAL (saiz 6)Boot CBAL (saiz 8)20065061005363343023421.4.7.2. Pemeriksaan Audit di 72 Batalion Kor Ordnans Di Raja KemKamunting, Taiping, Perak pada bulan Ogos 2006 mendapati wujud perbezaanantara baki fizikal stok leather boot saiz 6 dan saiz 8 dengan yang ditunjukkandalam kad stok dan kad akaun. Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 21.8PERBEZAAN KUANTITI ANTARA REKOD DENGAN PEMERIKSAAN FIZIKALDEPOTMEDAN72 BODBARANGBoot CBAL (saiz 6)Boot CBAL (saiz 8)KAD AKAUN(Pasang)506100KAD STOK(Pasang)536334BAKI FIZIKAL(Pasang)1,0941,200Pada pandangan Audit, perbezaan ini boleh dielakkan sekiranya rekodrekodberkaitan sentiasa diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kinidan sebarang perbezaan disiasat dengan segera.21.4.7.3. Semakan Audit terhadap dokumen baucer penerimaan di 71 BatalionKor Ordnans Di Raja Kem Pending, Sarawak mendapati pasukan tanggungantelah menerima sebanyak 300 pasang leather boot saiz 8 pada bulan Mei 2006.Bagaimanapun sehingga bulan September 2006, barangan tersebut masihbelum direkod ke dalam kad akaun dan kad stok. Rekod ini perludikemaskinikan dengan segera bagi mengelak sebarang kemungkinanberlaku seperti kehilangan dan penyelewengan.399TERHAD


TERHAD21.4.8. Pelupusan Pakaian Dan PeralatanKaedah pelupusan bagi pakaian kombat dan peralatan tempur individu adalahberpandukan kepada Perintah Angkatan Tentera Jilid 3 bab 2 seksyen 8 danperaturan yang ditetapkan dalam Panduan Perbendaharaan Tatacara PengurusanStor, perenggan 207 hingga 232. Pelupusan pakaian kombat dan peralatan tempurindividu telah dilaksanakan apabila berlaku kerosakan atau kehilangan di peringkatpasukan tanggungan. Lembaga Pemeriksa juga telah diwujudkan bagimelaksanakan pelupusan tersebut. Setiap kali pelupusan dijalankan oleh pasukantanggungan, laporan mengenainya dimajukan ke depot medan bagi tujuanpenggantian barangan. Secara keseluruhannya, urusan pelupusan bagi semuapakaian dan peralatan tempur individu telah mematuhi peraturan yang telahditetapkan.21.4.9. Pemantauan21.4.9.1. Secara umumnya, Markas Pemerintahan Logistik Tentera Daratmempunyai mekanisme pemantauan yang baik terhadap aktiviti pengurusanpakaian kombat dan peralatan tempur individu Tentera Darat bagi memastikanianya berjalan lancar dan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Pemantauandilakukan melalui beberapa mesyuarat seperti Mesyuarat Pengurusan Pakaianyang diadakan di Cawangan Logistik Markas Tentera Darat; MesyuaratPembelian Aset Melalui Peruntukan Rancangan Malaysia Lima Tahun olehCawangan Perancangan dan Pembangunan Markas Tentera Darat; MesyuaratStaf Kumpulan Ordnans dan Mesyuarat bersama Pegawai Pemerintah dipasukan.21.4.9.2. Mengikut Panduan Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor,verifikasi stok perlu dijalankan secara berjadual. Verifikasi stok di depot medantelah dijalankan oleh Pasukan Inspektorat Kementerian. Bagaimanapun,verifikasi stok tidak mengikut kekerapan yang telah ditentukan. Didapatipasukan Inspektorat Kementerian hanya menjalankan verifikasi stok di 2daripada 5 depot medan yang diaudit iaitu pada tahun 2004. Depot medantersebut ialah 7 Kompeni Kor Ordnans Di Raja, Kem Tebrau, Johor dan 8Kompeni Kor Ordnans Di Raja, Kem Desa Pahlawan, Kota Bharu, Kelantan.21.4.9.3. Di peringkat depot medan, pemeriksaan secara dalaman terhadapbarangan yang disimpan di stor sepatutnya dijalankan 2 kali setahun olehpegawai yang bertanggungjawab. Ini bertujuan untuk menentukan setiappegangan stok adalah sama seperti direkodkan dalam kad akaun dan kad stok.Setiap perbezaan perlu disiasat untuk memastikan tiada berlaku kes kehilangandan kecurian barangan. Bagaimanapun, semakan Audit mendapati pihakdepot medan 72 Batalion Kor Ordnans Di Raja Kem Kamunting, Taiping,Perak dan 73 Batalion Kor Ordnans Di Raja Kem Terendak, Melaka tidakmenjalankan pemeriksaan stok bagi tempoh tahun 2004 hingga 2006.400TERHAD


TERHADPada pandangan Audit, penyeliaan dan verifikasi stok di peringkat depotmedan oleh Kementerian perlu diperkemaskan lagi. Selain itu, pegawai yangbertanggungjawab di depot medan perlu melakukan pemeriksaan stok darisemasa ke semasa bagi mengelakkan berlakunya penyelewengan dankehilangan serta risiko kecurian barangan.21.5. RUMUSAN DAN SYOR AUDITPada keseluruhannya, Kementerian mempunyai perancangan yang baik terhadappengurusan pakaian kombat dan peralatan tempur individu Tentera Darat.Bagaimanapun dari segi pelaksanaannya, masih ada kelemahan yang perlu diperbaiki.Sehubungan ini, adalah disyorkan supaya Kementerian menimbangkan perkaraberikut :-a. Tindakan mengenakan denda terhadap kelewatan penghantaran perbekalan danbekalan tidak mengikut spesifikasi perlu dibuat dengan segera bagi memastikanpembekal menghantar bekalan mengikut jadual dan spesifikasi kontrak supayaperancangan pihak pengguna tidak terjejas.b. Satu mekanisme perlu disediakan bagi mendapatkan maklum balas daripadapengguna bertujuan untuk mendapatkan pandangan mereka supaya tindakanpenambahbaikan boleh dilakukan terhadap kualiti pakaian kombat dan peralatantempur individu.c. Pentadbiran 91 DPO dan depot medan yang terlibat perlu memastikan rekodberkaitan pengeluaran dan penerimaan stok di peringkat masing-masingdiselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini bagi memastikan stok pakaiankombat dan peralatan tempur dapat dikawal dengan teratur dan mencukupi untukdiagihkan kepada anggota yang memerlukannya.d. Depot medan disyorkan mengemukakan laporan bulanan mengenai penerimaandan pengagihan pakaian kombat dan peralatan tempur individu kepada 91 DPOuntuk tujuan kawalan dalaman.e. Bangunan stor perlu dilengkapkan dengan sistem pengedaran udara bagikeselesaan pengguna di samping mengekalkan mutu peralatan dan pakaian yangdisimpan.f. Penyeliaan dan verifikasi stok di peringkat depot medan perlu dilakukan darisemasa ke semasa oleh pegawai yang bertanggungjawab bagi memastikan rekodstor diselenggarakan dengan teratur supaya dapat menghindar daripada berlakunyapenyelewengan, kehilangan dan risiko kecurian barangan di stor.401TERHAD


TERHADKEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA22. PEROLEHAN KAPAL PERONDA TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA22.1. LATAR BELAKANG22.1.1. Pada tahun 1990, Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) telahmencadangkan perolehan 27 buah kapal peronda (Patrol Vessel / PV) untukmelengkapkan TLDM dengan peralatan yang canggih, terkini dan mampumempertahankan perairan negara dengan cekap dan berkesan. Perolehan iniadalah bagi menggantikan 21 buah kapal jenis Patrol Craft dan 6 buah kapal rondalaju yang telah menjangkau usia 25 tahun pada tahun 2000. Sehubungan itu, Dato’Seri Dr. Mahathir Mohamed, Perdana Menteri ketika itu dalam mesyuarat JemaahMenteri pada 7 Oktober 1992 telah mencadangkan supaya rancangan untukmembeli 27 buah PV baru diberi keutamaan. Kertas cadangan bagi perolehan PV initelah dibincangkan di Mesyuarat Jemaah Menteri pada 15 September 1993 danmesyuarat bersetuju untuk :-a. melantik Naval Dockyard Sdn. Bhd. (NDSB) iaitu sebuah syarikat milik MenteriKewangan Diperbadankan sebagai kontraktor utama untuk membina danmembekalkan PV kepada Kerajaan dengan bantuan dan latihan dari pakar ataulimbungan asing;b. membina kesemua 27 buah PV di dalam negeri;c. menubuhkan sebuah Jawatankuasa Pemandu Pelaksanaan ProgramPembinaan PV;d. menyediakan peruntukan berjumlah RM423 juta bagi pembinaan 6 buah PV dibawah kajian semula Rancangan Malaysia Ke-6 dan memberi komitmenperuntukan yang diperlukan dalam Rancangan Malaysia berikutnya berjumlahRM3.63 bilion; dane. mengadakan rundingan terus dengan NDSB bagi melaksanakan pembinaan PVsupaya projek ini dijadikan sebuah projek nasional yang memerlukan sokonganpadu dari semua pihak.22.1.2. Bagi merealisasikan hasrat tersebut, Kerajaan telah menswastakan NDSBpada 11 Disember 1995 melalui perjanjian penswastaan dengan satu konsortiumyang diketuai oleh Penang Shipbuilding and Construction Sdn. Bhd. (PSC) yangkemudiannya dikenali sebagai PSC-Naval Dockyard Sdn. Bhd. (PSC-NDSB).Kontrak pembinaan peringkat pertama bagi 6 buah PV telah ditandatangani antaraKerajaan dengan PSC-NDSB pada 5 September 1998 melibatkan kos berjumlahRM5.35 bilion yang meliputi pembinaan badan kapal (platform dan majorequipment), Integrated Logistics Support dan Commercial Package Programme.402TERHAD


TERHAD22.1.3. Isu kelewatan penyerahan PV oleh PSC-NDSB kepada KementerianPertahanan telah dibincangkan oleh Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara dalammesyuaratnya pada bulan Jun dan Julai 2005 serta bulan Julai 2006. Jawatankuasatersebut telah menegur tentang kelewatan projek ini yang mengakibatkan kos projekmeningkat dengan begitu ketara. Setakat bulan Mei 2005, kontraktor berkenaantelah dibayar wang pendahuluan berjumlah RM1.07 bilion iaitu 20% dari nilaikontrak dan bayaran kemajuan berjumlah RM3.84 bilion. Jawatankuasa telahmeminta supaya Kementerian Pertahanan mengkaji syarat kontrak sama adamempunyai implikasi kepada Kerajaan sekiranya perkhidmatan kontraktorditamatkan. Memandangkan projek perolehan PV telah menimbulkan pelbagaimasalah yang boleh menjejaskan kepentingan Kerajaan, Jabatan Audit Negaratelah menjalankan kajian lanjutan terhadap projek ini.22.2. OBJEKTIF PENGAUDITANPengauditan dijalankan untuk menentukan sama ada perolehan PV telah dirancang dandilaksanakan dengan teratur dan berhemat serta memenuhi objektif perolehannya.22.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITANKajian meliputi proses perancangan, pelaksanaan dan pemantauan terhadappelaksanaan projek. Pengauditan telah dijalankan di Bahagian Perolehan, BahagianPembangunan dan Bahagian Industri Pertahanan, Kementerian Pertahanan; CawanganRancang, Cawangan Strategik, Cawangan Pembangunan Projek, Cawangan TeknologiMaklumat, Markas Tentera Laut; Pejabat Pegawai Kanan Skuadron PV Ke-17 KotaKinabalu, Sabah; Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri dan KementerianKewangan Malaysia. Selain itu, pihak Audit juga mengadakan perbincangan denganpegawai yang terlibat dan membuat lawatan fizikal di lokasi pembinaan PV di Lumut.22.4. PENEMUAN AUDIT22.4.1. Struktur Pengurusan22.4.1.1. Selaras dengan keputusan Jemaah Menteri pada 15 September1993, Kementerian Pertahanan telah mengambil tindakan untuk menubuhkanJawatankuasa Pemandu Pelaksanaan Program Pembinaan Kapal Peronda.Jawatankuasa ini antara lainnya bertanggungjawab menetapkan dasar dan garispanduan berhubung dengan kewangan, pengurusan projek dan teknikal disamping mengawal pelaksanaannya. Ia dipengerusikan oleh Dato’ Sri Najib TunAbdul Razak, Menteri Pertahanan; Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanansebagai Timbalan Pengerusi dan Timbalan Ketua Setiausaha I, KementerianPertahanan sebagai Setiausaha. Ahlinya terdiri daripada wakil KementerianKewangan, Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri, PanglimaTentera Laut, Unit Perancang Ekonomi, Institut Standard dan Penyelidikan403TERHAD


TERHADPerindustrian Malaysia, Institut Sistem Mikro Elektronik Malaysia dan LembagaKemajuan Perindustrian Malaysia. Semakan Audit menunjukkan jawatankuasaini bermesyuarat sebanyak 7 kali dari tahun 1994 hingga 1998 dan tidaklagi bermesyuarat selepas itu.22.4.1.2. Jawatankuasa Pengurusan Eksekutif pula ditubuhkan di peringkatKementerian Pertahanan yang dipengerusikan bersama oleh Dato’ Sri MohdShariff bin Ishak, Panglima Tentera Laut dan Dato’ Haji Khalil bin Hassan,Timbalan Ketua Setiausaha 1, Kementerian Pertahanan ketika itu. Secaraumumnya, bidang tugas jawatankuasa ini adalah untuk memastikan pengurusanprojek dalam aspek kewangan, kontrak, penyertaan tempatan dan teknikalberjalan lancar. Jawatankuasa ini hanya bermesyuarat sebanyak empat kalibagi tempoh tahun 1994 hingga 1996 dan tidak lagi bermesyuarat selepasitu.22.4.1.3. Di peringkat Kementerian Pertahanan, terdapat 3 bahagian yangterlibat dalam projek ini. Bahagian Perolehan bertanggungjawab dalammerancang dan menentukan setiap perolehan serta keperluan Kementeriandiuruskan dengan baik dan selaras dengan peraturan yang ditetapkan.Bahagian Industri Pertahanan terlibat sebagai ahli Jawatankuasa PemantauanBersama (dipengerusikan oleh wakil Kementerian Kewangan) yang diwujudkankhas untuk memantau pencapaian Commercial Package Programme bagimemastikan ia dilaksanakan mengikut perancangan. Jawatankuasa ini jugaadalah bertanggungjawab memperakukan tuntutan berhubung denganCommercial Package Programme sebelum bayaran dibuat. BahagianPembangunan bertanggungjawab terhadap tuntutan pembayaran bagikeseluruhan projek. Di bawah Markas Tentera Laut pula, Bahagian RancangDan Operasi adalah bertanggungjawab dalam menyediakan justifikasi keperluandan strategi jangka panjang perolehan, sementara Bahagian Logistik adalahbertanggungjawab menentukan keperluan yang dibekalkan adalah menepatispesifikasi yang ditetapkan dan pelaksanaan projek adalah selaras dengankontrak. Manakala Bahagian Sumber Manusia bertanggungjawab dalammendapatkan keperluan kakitangan pengurusan projek dan yang akanditempatkan di kapal peronda. Carta berikut adalah struktur organisasiKementerian Pertahanan dan Markas Tentera Laut yang terlibat dalampengurusan perolehan PV :-404TERHAD


TERHADCARTA 22.1STRUKTUR ORGANISASIKEMENTERIAN PERTAHANAN DAN MARKAS TENTERA LAUTYANG TERLIBAT DALAM PEROLEHAN DAN PENGURUSAN KAPAL PV TLDM- KEDUDUKAN PADA 31 DISEMBER 2006TIMBALANMENTERIPERTAHANANMENTERIPERTAHANANKETUA SETIAUSAHAKEMENTERIANPERTAHANANPANGLIMAANGKATAN TENTERATIMBALAN KETUASETIAUSAHAPEMBANGUNANTIMBALAN KETUASETIAUSAHAPENGURUSANBAHAGIANINDUSTRIPERTAHANANBAHAGIANPEMBANGUNANBAHAGIANPEROLEHANPANGLIMATENTERA LAUTTIMBALAN PANGLIMATENTERA LAUT/KETUA STAFMARKASARMADA TLDMBAHAGIANLOGISTIKBAHAGIANSUMBER MANUSIABAHAGIANTADBIRBAHAGIANRANCANG DAN OPERASIMARKASWILAYAH LAUT 2(Kota Kinabalu)CAWANGANKEJURUTERAANCAWANGANPEMBANGUNANPROJEKPASUKANPROJEK PVCAWANGANMATERIALCAWANGAN TEKNOLOGIMAKLUMATCAWANGANSTRATEGIKCAWANGANOPERASI DANEKSESAISCAWANGANRANCANGPejabat SkuadronPV Ke 17Kota KinabaluBahagian/Cawangan/Pasukan/Pejabat yang terlibat dengan perolehan dan pengurusan kapal peronda22.4.1.4. Bagi mengawal selia secara langsung pelaksanaan kontrak 6 buahPV, Pasukan Projek PV diwujudkan. Pasukan ini diketuai oleh seorang pegawaitinggi tentera laut berpangkat Kepten. Antara tanggungjawab pasukan ini adalahmenyelaras dan mengawas pelaksanaan projek yang merangkumi pemeriksaan,pengujian dan pengesahan semua aktiviti berkaitan pembinaan kapal bagimenentukan pembinaannya mematuhi kos, kualiti dan jadual yang telahditetapkan. Pasukan ini juga bertanggungjawab terhadap penyelarasanpembangunan Pakej Integrated Logistics Support (ILS) dan mengesahkanStatement of Progress bagi tujuan pembayaran. Selain itu, pasukan ini jugaperlu membantu pihak Perbendaharaan Malaysia bagi mengawas danmenyelaras pelaksanaan Commercial Package Programme.22.4.1.5. Perjawatan bagi Pasukan Projek PV telah diluluskan pada bulanSeptember 1998. Perjawatan tersebut mengandungi seramai 40 orang terdiridaripada 17 pegawai TLDM dan 23 anggota lain-lain pangkat TLDM. Keptenyang mengetuai pasukan ini bertanggungjawab ke atas 4 Bahagian iaituBahagian Kejuruteraan Dan Binaan, Bahagian Ujian Dan Pengesahan405TERHAD


TERHADSpesifikasi Operasi, Bahagian Integrated Logistics Supprt (ILS) dan BahagianPentadbiran. Bahagian Ujian Dan Pengesahan Spesifikasi Operasi diketuai olehseorang Komander dan Bahagian Pentadbiran pula diketuai oleh seorangLeftenen Komander. Bagi Bahagian Kejuruteraan Dan Binaan, terdapat 3 unitdiwujudkan iaitu Unit Kejuruteraan Elektrik dan Persenjataan, Unit SenibinaKapal dan Unit Kejuruteraan Marin. Manakala di bawah Bahagian ILS pula, 2unit diwujudkan iaitu Unit Pengurusan ILS dan Unit Pengurusan Konfigurasi.Setiap unit diketuai oleh seorang Komander kecuali Unit Kejuruteraan Elektrikdan Persenjataan yang diketuai oleh seorang Kepten. Pemeriksaan Audit padabulan Disember 2006 mendapati daripada 40 jawatan yang diluluskan,sebanyak 8 jawatan tidak diisi. Antara jawatan yang kosong itu ialahKepten yang sepatutnya mengetuai Pasukan Projek PV. Didapati juga 4jawatan telah terlebih diisi bagi lain-lain pangkat. Kedudukan perjawatanPasukan Projek PV adalah seperti di jadual berikut dan struktur organisasipasukan adalah seperti di Carta 22.2.JADUAL 22.1PERJAWATAN PASUKAN PROJEK PV- KEDUDUKAN PADA BULAN DISEMBER 2006JAWATANPANGKATPERJAWATANLULUS DIISI LEBIH / (KURANG)Ketua Pengarah Kepten 1 - (1)Pengarah Sel Kepten 1 1 -Komander 5 5 -Pegawai Leftenan Komander & Leftenan 10 3 (7)Lain-lain Pangkat Pegawai Waran I & II 6 6 -Bintara Kanan & Muda 10 12 2Laskar Kanan & Kanan I 7 9 2Laskar Kanan I -JUMLAH 40 36 4CARTA 22.2STRUKTUR ORGANISASI PASUKAN PROJEK PVKETUA PENGARAHKEPTEN TLDM(Kosong)BAHAGIAN PENTADBIRANLEFTENEN KOMANDER TLDM(Kosong)PENGARAH KANANKEJURUTERAANELEKTRIK DANPERSENJATAANKEPTEN TLDMKepten Wan Kong SengBAHAGIANKEJURUTERAAN DANBINAANBAHAGIANUJIAN DAN PENGESAHANSPESIFIKASI OPERASIPENGARAHUJIAN/PENGESAHANSPESIFIKASI OPERASIKOMANDER TLDMKomander Abdul RashidBAHAGIAN ILSPENGARAHSENIBINA KAPALKOMANDER TLDMLeftenen KomanderKhalid SulaimanPENGARAHKEJURUTERAANMARINKOMANDER TLDMIr. Komander Ow Keat BinPENGARAHPENGURUSAN ILSKOMANDER TLDMKomander Ibrahim SukriPENGARAHPENGURUSANKONFIGURASIKOMANDER TLDMKomander Jailani Adnan406TERHAD


TERHADPada pandangan Audit, walaupun struktur pengurusan bagi projek perolehanPV telah diwujudkan, namun pemantauan oleh Jawatankuasa Pemandu ProjekPV dan Jawatankuasa Pengurusan Eksekutif adalah tidak memuaskan keranakedua-dua jawatankuasa tersebut hanya mengadakan mesyuarat di peringkatawal pelaksanaan projek.22.4.2. Peruntukan Dan PerbelanjaanBagi melaksanakan perolehan PV, peruntukan berjumlah RM5.35 bilion telahdiluluskan daripada RM5.49 bilion yang dipohon. Daripada jumlah yang diluluskan,sejumlah RM4.47 bilion atau 83.6% telah dibelanjakan. Jumlah tersebut adalahtermasuk RM1.07 bilion bagi bayaran wang pendahuluan kepada syarikat PSC-NDSB dan RM217.27 juta bagi menjelaskan tuntutan Commercial PackageAchievement Fee. Butiran peruntukan dipohon, diluluskan dan perbelanjaan bagitempoh RMK7 hingga RMK9 adalah seperti di jadual berikut :-RANCANGANMALAYSIAJADUAL 22.2PERUNTUKAN DAN PERBELANJAANBAGI TEMPOH RMK7 HINGGA RMK9PERUNTUKANDIPOHON(RM Juta)SILING PERUNTUKANDILULUSKAN(RM Juta)PERBELANJAAN(RM Juta)PERATUSANPERBELANJAAN(%)RMK 7 1,383.00 2,476.20 1,371.90 55.4RMK 8 3,397.00 2,160.00 2,387.22 110.5RMK 9 713.80 713.80 711.92 99.7JUMLAH 5,493.80 5,350.00 4,471.04 83.622.4.3. Pelantikan Kontraktor22.4.3.1. Pada tahun 1992, Kerajaan telah bersetuju menswastakan NDSByang dimiliki oleh Menteri Kewangan Diperbadankan kepada syarikat yangberminat bagi membina 27 buah PV. Sebanyak 35 syarikat telahmengemukakan cadangan penswastaan tersebut. Bagaimanapun pada bulanApril 1993, hanya 2 syarikat konsortium masing-masingnya yang diketuai olehPenang Shipbuilding And Construction Sdn. Bhd. (PSC) dan Malaysian MiningCorporation Berhad diberi peluang membentangkan cadangan mereka. UnitPerancang Ekonomi (UPE), Jabatan Perdana Menteri seterusnya memberikelulusan kepada PSC untuk menjalankan kajian terperinci ke atas penswastaantersebut. Hasil kajian telah dinilai dan diperakukan oleh JawatankuasaPenswastaan di UPE. Pada 13 Januari 1994, UPE telah meminta ulasandaripada Bahagian Industri Pertahanan, Kementerian Pertahanan terhadap drafMemorandum Jemaah Menteri yang disediakannya berhubung denganpenswastaan NDSB kepada PSC. Semakan Audit terhadap surat jawapanbertarikh 16 Februari 1994 yang ditandatangani oleh Dato’ Seri Mohd.Shariff bin Ishak, Panglima Tentera Laut ketika itu mendapati bahawa pihakTLDM tidak bersetuju dengan cadangan penswastaan kepada PSC atassebab berikut :-407TERHAD


TERHADa. PSC merupakan limbungan yang kecil, prestasinya tidak baik dan hanyamempunyai pengalaman membina bot tunda dan bot polis jenis kecil.b. Tiada kepakaran dan anggota terlatih berbanding NDSB dan limbungan lainyang lebih besar.c. Kapal yang telah dibina oleh PSC kurang baik mutunya.d. Pengurusan PSC kurang cekap.e. Tawaran harga oleh PSC bagi keseluruhan saham NDSB, harta alih danpajakan tanah terlalu rendah berbanding nilai pelaburan oleh Kerajaan dannilai pasaran.22.4.3.2. Pandangan daripada Panglima Tentera Laut telah diambil kira olehUPE semasa menyediakan Memorandum Jemaah Menteri untuk mencadangkanpelantikan PSC sebagai ketua konsortium yang akan melaksanakan programpenswastaan NDSB. Adalah diperhatikan Jemaah Menteri telah mengambilmaklum tentang prestasi PSC dan mengesyorkan supaya UPE mengkaji semulapembahagian ekuiti dalam syarikat konsortium yang akan diwujudkan. Selepaskajian dijalankan oleh UPE, perjanjian penswastaan dengan konsortium (dikenalisebagai PSC-NDSB) yang diketuai oleh PSC telah ditandatangani pada bulanDisember 1995 melalui kaedah penjualan ekuiti NDSB yang dimiliki olehKerajaan kepada PSC. Antara syarat perjanjian tersebut ialah PSC dikehendakimembayar RM300 juta bagi saham Kerajaan dalam NDSB dan PSC-NDSB perlumembelanjakan sebanyak RM150 juta untuk meningkatkan keupayaanlimbungan. Pengerusi PSC-NDSB pada ketika itu ialah Dato’ Amin Shah binOmar Shah dan pemegang ekuiti utama syarikat PSC-NDSB adalah seperti dijadual berikut :-SYARIKATJADUAL 22.3PEGANGAN SAHAM PSC-NDSBPEGANGAN%JUMLAH SAHAM(UNIT)Penang Shipbuilding & Construction Sdn. Bhd. 40 36,000,001Perstima Industries Sdn. Bhd. 30 27,000,001Lembaga Tabung Angkatan Tentera 15 13,500,000Suria Barisan Sdn. Bhd. 8 7,200,000Syarikat Permodalan & Perusahaan Perak(sekarang KUB (M) Berhad)7 6,300,000JUMLAH 100 90,000,00222.4.3.3. Pada bulan Disember 2005, terdapat perubahan struktur ekuiti PSC-NDSB di mana 58% daripada ekuitinya telah dimiliki oleh Boustead HoldingsBerhad, anak syarikat Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Kedudukanpegangan ekuiti sebelum dan selepas perubahan struktur ekuiti adalah sepertidi jadual berikut :-408TERHAD


TERHADJADUAL 22.4PERUBAHAN STRUKTUR EKUITI PSC-NDSB SEBELUM DAN SELEPASPENGAMBILALIHAN OLEH BOUSTEAD HOLDINGS BERHADPEMEGANG EKUITISEBELUM%SELEPAS%Penang Shipbuilding & Construction Sdn. Bhd. 47 19Perstima Industries Sdn. Bhd. 30 0Lembaga Tabung Angkatan Tentera 15 15Suria Barisan Sdn. Bhd. 8 8Boustead Holdings Bhd. 0 58JUMLAH 100 10022.4.3.4. Pada bulan Ogos 2006, PSC-NDSB telah ditukar nama kepadaBoustead Naval Shipyard Sdn. Bhd. (BN Shipyard) dan kontrak tambahankedua bagi projek PV telah ditandatangani oleh Kerajaan pada bulan Januari2007 dengan BN Shipyard. Didapati kepentingan Kerajaan Malaysia jugaterpelihara dalam syarikat BN Shipyard dengan memegang satu unit SahamKhas (Golden Share) bernilai RM1. Kedudukan pegangan saham BN Shipyardpada bulan April 2007 adalah seperti di jadual berikut :-JADUAL 22.5PEGANGAN SAHAM BOUSTEAD NAVAL SHIPYARD SDN. BHD.SETAKAT BULAN APRIL 2007SYARIKATPEGANGAN%JUMLAH SAHAMUNITMenteri Kewangan Malaysia - 1*Lembaga Tabung Angkatan Tentera 10.38 13,500,000Boustead Holding Bhd. 30.77 40,000,000KUB Bhd. 4.85 6,300,001Perstima Industries Sdn. Bhd. 20.77 27,000,001Perwira Affin Bank Nominee (Tempatan) Sdn. Bhd. 33.23 43,200,001JUMLAH 100.00 130,000,004Nota : * - Saham Khas22.4.4. Pemilihan SubkontraktorKementerian Kewangan telah menawarkan dua jenis tender iaitu tender pemilihanlimbungan asing sebagai rakan usaha sama NDSB dan tender bagi perolehan 7jenis peralatan dan sistem utama (Major Equipment and System - MES) yang akandipasang pada kapal peronda.22.4.4.1. Pemilihan Rakan Usaha SamaTender bagi mereka bentuk, membina, membekal dan mentauliahkan 6 buah PVtelah dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan pada bulan November 1994kepada limbungan luar negara untuk bekerjasama dengan NDSB. Proses tenderuntuk melantik rakan usaha sama melibatkan penilaian dari aspek operasi,teknikal dan bantuan logistik bersepadu (Integrated Logistics Support).409TERHAD


TERHADKumpulan Kerja Penilaian telah ditubuhkan untuk tujuan tersebut, iadipengerusikan oleh seorang Kepten TLDM dan keahliannya terdiri daripadawakil Pusat Sains Teknologi Pertahanan, Kementerian Pertahanan, NDSB danPerbendaharaan Malaysia. Daripada 40 dokumen tender yang dijual, 14 tawarantelah diterima daripada limbungan asing dan 6 daripadanya telah dimasukkandalam senarai terpilih untuk pertimbangan Jawatankuasa Penilaian Tender.Semakan Audit mendapati pada bulan September 1997, JawatankuasaPenilaian Tender telah memperakukan German Naval Group sebagai rakanusaha sama PSC-NDSB selepas mendapat pandangan daripada Dato’ AminShah bin Omar Shah, Pengerusi Eksekutif PSC-NDSB. Jawatankuasa TenderKementerian Kewangan pada bulan Oktober 1997 bersetuju dengan perakuanJawatankuasa Penilaian Tender berkenaan dan perjanjian antara PSC-NDSBdengan German Naval Group ditandatangani pada bulan Februari 1999.22.4.4.2. Perolehan Peralatan dan Sistem Utama [Major Equipment andSystem (MES)]Tender bagi perolehan peralatan dan sistem utama (Major Equipment andSystem) seperti Combat Command and Control System, Propulsion System,Medium Range Gun dan COMINT System untuk dipasang pada PV telahdikeluarkan pada bulan Februari dan bulan Oktober 1994. Sebanyak 68 tawarantelah diterima dan dinilai dari segi conformance dan comparative. Bagi penilaianconformance, tiga kumpulan kerja telah ditubuhkan untuk mengkaji keperluanoperasi, spesifikasi teknikal, pakej bantuan logistik bersepadu dan pakejkomersil serta pakej perniagaan. Manakala penilaian comparative dilaksanakanoleh Jawatankuasa Penilaian Tender yang dipengerusikan oleh Dato’ Dr. HajiMohd. Shahar bin Sidek, Setiausaha Bahagian Pengurusan Dan PerolehanKerajaan, Kementerian Kewangan ketika itu. Jawatankuasa tersebutbertanggungjawab untuk mengkaji laporan Kumpulan Kerja Penilaian sebelummengemukakannya kepada Jawatankuasa Tender Kementerian yangdipengerusikan oleh Menteri Kewangan untuk kelulusan. Pada bulan Oktober1997, Dato’ Seri Dr. Mahathir bin Mohamed, Menteri Kewangan I ketika itu telahmeluluskan senarai terpilih yang diperakukan oleh Jawatankuasa PenilaianTender bagi semua peralatan dan sistem utama serta pembekal yang berkaitan.Selanjutnya, senarai terpilih tersebut telah dimajukan kepada PSC-NDSB untukmemilih pembekal yang bersesuaian.Pada pandangan Audit, pemilihan rakan usaha sama dan proses perolehanperalatan dan sistem utama telah dilaksanakan selaras dengan peraturaniaitu melalui kaedah tender terbuka, dinilai, diperakui sebelum diluluskanoleh pihak yang berkuasa.22.4.5. Penetapan Harga KontrakTawaran harga asal oleh PSC-NDSB adalah sebanyak RM6.21 bilion untukmembina 6 buah PV dan kelengkapannya serta Commercial Package Programme.410TERHAD


TERHADBagaimanapun, pihak Kerajaan telah menawarkan nilai kontrak berjumlahRM4.9 bilion dengan pengurangan skop bagi keperluan logistics support sertalatihan daripada 6 buah PV kepada sebuah PV sahaja. Sungguhpun tawaran initelah dipersetujui oleh PSC-NDSB pada peringkat awalnya, namun kemudiannyasyarikat ini telah merayu supaya diberi pertimbangan harga baru sebanyakRM5.2 bilion. Untuk menimbang rayuan tersebut, rundingan semula antara Kerajaanyang dipengerusikan oleh Dato’ Dr. Haji Mohd Shahar bin Sidek, SetiausahaBahagian Perolehan Kerajaan, Perbendaharaan Malaysia dan PSC-NDSB telahdiadakan pada bulan September 1998. Kedua-dua pihak telah bersetujumemuktamadkan harga kepada RM5.35 bilion yang merangkumi harga bagiintegrated logistics support dan latihan untuk 6 buah PV. BahagianPengurusan Perolehan Kerajaan (BPPK), Kementerian Kewangan berpendapatbahawa tawaran harga baru sebanyak RM5.35 bilion adalah munasabah danberpatutan di samping mengambil kira kedudukan PSC-NDSB sebagai syarikatpembina kapal Bumiputera tempatan yang julung kali diberi peluang untukmelaksanakan projek nasional yang mendukung Industri Pertahanan Negara.Pada pandangan Audit, rundingan harga oleh BPPK yang dapatmengurangkan harga tawaran asal berjumlah RM6.21 bilion kepada hargamuktamad berjumlah RM5.35 bilion merupakan penjimatan sejumlahRM860 juta bagi pihak Kerajaan.22.4.6. Perjanjian KontrakPada bulan September 1998, kontrak bagi perolehan 6 buah PV telahditandatangani oleh Dato’ Dr. Haji Mohd Shahar bin Sidek, Setiausaha BahagianPengurusan dan Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan ketika itu denganPSC-NDSB. Nilai keseluruhan harga kontrak yang meliputi pembinaan badan kapal(platform dan major equipment), Integrated Logistics Support dan CommercialPackage Programme ialah RM5.35 bilion. Nilai tersebut terdiri daripadaRM2.08 bilion dan juga DM1.48 bilion (Deutschmark - mata wang negara Jerman)iaitu bersamaan dengan RM3.27 bilion. Nilai mata wang dalam Deutschmark adalahuntuk membayar bekalan/perkhidmatan yang melibatkan rakan usaha sama dansubkontraktor di luar negara. Butirannya adalah seperti di jadual berikut :-BIL.JADUAL 22.6PECAHAN NILAI KONTRAK BAGI 6 BUAH PVITEMRMHARGA KONTRAKDM1Platform(Design, Materials Non Major Equipment and Systems,Production Drawings, Fundamental Services, Labour ProjectManagement, Construction, Integration,Trials, Commissioning)1,888,674,586 1,044,357,737411TERHAD


TERHADBIL.23Major EquipmentITEM(Combat System, Vertical Reference Gyro, Identification ofFriend or Foe, ESM, Surveillance and Navigation Radar,COMINT, ICS, Main Engine, CPP & Propeller, Gearbox, PowerGeneration System, Medium Range Gun, Short Range Gun)Integrated Logistics Support(Major & Non Major Equipment and Systems for Tools, Spares,Documentation, Maintenance, Computerisation, Training)HARGA KONTRAKRMDM- 385,788,724174,000,000 52,617,2554Commercial Package Programme(Proposed Localisation, Research and Development, OtherEligible Activities)Jumlah 2,078,403,586JUMLAH BESARNota: DM1= RM2.2046 pada 4.6.199815,729,000 1,222,683RM5,350,0000,0011,483,986,399(RM3,271,596,415)22.4.7. Syarat Kontrak22.4.7.1. Bon Pelaksanaan Dan Wang Pendahuluana. Bon Pelaksanaan sama ada dalam bentuk jaminan bank, jaminan insuransatau wang jaminan adalah bertujuan bagi menjamin kepentingan Kerajaansekiranya kontraktor gagal mematuhi syarat kontrak. Mengikut Klausa 5kepada kontrak, PSC-NDSB dikehendaki menyerahkan jaminan bankberjumlah RM267.5 juta iaitu 5% daripada nilai kontrak sebagai bonpelaksanaan yang sah laku sehingga 3 bulan selepas tamat tempohjaminan bagi PV yang terakhir disiapkan (PV6). Dalam klausa yang sama,sekiranya PSC-NDSB gagal mengemukakan jaminan bank berkenaan, PSC-NDSB hendaklah menandatangani perjanjian serahak (Deed of Assignment)dengan Kerajaan supaya semua hak dan faedah di bawah bon pelaksanaanyang dikeluarkan oleh rakan usaha sama dan/atau semua subkontraktorkepada PSC-NDSB diserah hak kepada Kerajaan. Perjanjian serahak inihendaklah bernilai tidak kurang dari 5% nilai kontrak dan sah lakusehingga 3 bulan selepas tamat tempoh jaminan bagi PV6. MengikutKlausa 3.1.3 kepada kontrak pula, jaminan bank atau perjanjian serahakhendaklah dikemukakan dalam tempoh 60 hari dari 27 Februari 1999 iaitutarikh tandatangan kontrak antara PSC-NDSB dan German Naval Group.b. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 2 Tahun 1995 yang bertajuk“Tatacara Pengurusan Perolehan Kerajaan Secara Tender” menetapkanpembayaran sehingga 15% atau maksimum RM5 juta mengikut mana yanglebih rendah boleh dibayar kepada kontraktor sebagai wang pendahuluan.Bagaimanapun, syarat kontrak ini menetapkan Kerajaan dikehendakimembayar wang pendahuluan sebanyak RM1.07 bilion atau 20% daripadaharga kontrak kepada kontraktor setelah mengambil kira masalah PSC-NDSB yang sukar mendapatkan pinjaman daripada bank-bank tempatan danjuga kerana projek ini merupakan projek nasional. Wang pendahuluan iniakan dibayar selepas bon pelaksanaan atau perjanjian serahak dan412TERHAD


TERHADsurat janji daripada bank tempatan telah diserah kepada Kerajaan.Syarat kontrak juga menetapkan kontraktor menyediakan jaminan bankyang sama nilainya dengan bayaran pendahuluan dalam tempoh 24 jamselepas bayaran pendahuluan dibayar ke akaun kontraktor. PeraturanKerajaan pada masa itu menetapkan pembayaran balik pendahuluan tidakboleh melebihi tempoh kontrak. Agensi Kerajaan diminta menggunakan budibicara masing-masing dalam mendapatkan balik pendahuluan denganmembuat potongan daripada bayaran-bayaran yang dibuat kepadakontraktor.c. Semakan Audit terhadap pengurusan bon pelaksanaan dan wangpendahuluan mendapati perkara berikut :-i. Pada peringkat awalnya, PSC-NDSB mengalami masalahmengemukakan bon pelaksanaan bernilai RM267.5 juta dalam tempohyang ditetapkan. Sehubungan ini, PSC-NDSB telah memohon kepadaBahagian Pengurusan Perolehan Kerajaan (BPPK), KementerianKewangan supaya wang pendahuluan diberi sebelum bon pelaksanaandikemukakan. Pada bulan Mac 1999, BPPK telah mengemukakancadangan-cadangan berikut untuk pertimbangan dan kelulusan MenteriKewangan I :-• Nilai jaminan bank untuk bayaran wang pendahuluan dikurangkansetelah setiap pembayaran kemajuan dilaksanakan oleh Kerajaan.• Surat janji (Letter of Undertaking) dari Kerajaan sebagai pelepasankepada PSC-NDSB dari memajukan bon pelaksanaan untuk bayaranpendahuluan serta tanda persetujuan ke atas penyelarasan kontrakasal a