12.07.2015 Views

IKLAN JAWATAN KOSONG Permohonan adalah dipelawa daripada ...

IKLAN JAWATAN KOSONG Permohonan adalah dipelawa daripada ...

IKLAN JAWATAN KOSONG Permohonan adalah dipelawa daripada ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI(LANGKAWI DEVELOPMENT IKLAN JAWATAN AUTHORITY) KOSONGPermohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untukmengisi jawatan di Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA).(1) Jawatan : PEKERJA AWAM GRED R1(2 Jawatan)(1.1) Syarat Lantikan : Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan sepertiberikut:-(a) berumur tidak kurang dari 18 tahunpada tarikh tutup iklan jawatan;(b) (i) tamat Darjah 6 sekolah rendah bantuanpenuh kerajaan;(ii) berkebolehan menjalankan bidang kerjaberkaitan yang diliputi oleh skimperkhidmatan ini.(c) berkebolehan bertutur, membaca danmenulis dalam Bahasa Malaysia dengan baik.(2) Taraf Jawatan : Kontrak (Contract For Service)(3) Penaklukan Di Bawah : Pegawai yang memasuki perkhidmatan-Syarat-Syarat Skimperkhidmatan di atas adalah tertaklukPerkhidmatankepada syarat skim perkhidmatanberkenaan yang sedang berkuat kuasa sertapindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya darisemasa ke semasa.(4) Keutamaan akan diberi kepada calon-calon penduduk Langkawi yang mahirdan berpengalaman menjalankan kerja-kerja pertanian dan persawahan.1


(5) Panduan/Cara Memohon5.1 Borang-borang permohonan boleh didapati dengan melayari laman webLADA di alamat www.lada.gov.my. Borang permohonan yang telah siap diisihendaklah disertakan dengan salinan sijil-sijil atau salinan keputusanpeperiksaan akhir bagi kelayakan yang diisyaratkan dan sekeping gambarterbaru berukuran pasport, sijil kelahiran, surat berhenti sekolah dan lain-laindokumen yang berkaitan serta disahkan.5.2 Setiap permohonan mestilah ditulis (NAMA JAWATAN YANGDIPOHON) di bahagian atas sebelah kiri sampul. Permohonan yang telahlengkap diisi dan ditandatangani hendaklah dikemukakan ke alamat seperti dibawah:-Ketua Pegawai EksekutifLembaga Pembangunan LangkawiTingkat 3, Kompleks LADAJalan Persiaran Putra07000 Kuah, LangkawiKEDAH DARUL AMAN(u.p. Bahagian Sumber Manusia dan Khidmat Pengurusan)(6) Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil temu duga. Pemohonyang tidak menerima sebarang jawapan selepas 3 bulan dari tarikh tutup permohonanhendaklah menganggap bahawa permohonan mereka tidak berjaya.(7) Permohonan yang ditolak7.1 Tidak disertakan gambar terbaru yang berukuran pasport seperti ditetapkan;7.2 Tidak disertakan salinan dokumen yang diperlukan;7.3 Tidak lengkap dan tidak terang;7.4 Tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan dalam iklan;7.5 Tidak menandatangani borang permohonan;7.6 Mengemukakan maklumat palsu.(8) Tarikh tutup permohonan ialah pada 18 September 2012. Sebarang pertanyaanlanjut bolehlah menghubungi Bahagian Sumber Manusia dan Khidmat Pengurusan ditalian 04-9667186/7187.2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!