Warta Kerajaan - Sabah

sabah.gov.my

Warta Kerajaan - Sabah

7 Ogos 2003 WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH1,585Jenis HasilJumlahRMCukai Perkara Am dan Cukai Saluran Najis 3,694,507Sewa GeraiSewa Bangunan Majlis28,400283,832Sewa Rumah Mangsa Kebakaran 993,592Sewa Tong Ais 38,500Jumlah:RM5,038,831Sejumlah RM3,836,411 daripada tunggakan cukai perkara am dan cukai salurannajis, sewa gerai, sewa bangunan Majlis, sewa rumah mangsa kebakaran dan sewatong ais adalah tunggakan terkumpul sehingga 31 Disember 1996. Majlis perluberusaha mengutip tunggakan lama tersebut.3. PENDAPAT AUDITKecuali apa yang dinyatakan oleh saya di perenggan 2.1 hingga 2.5, pada pendapatsaya, Penyata Kewangan ini memberi gambaran yang benar dan saksama mengenaikedudukan harta dan tanggungan yang berpunca dari urus niaga tunai bagi BahagianPengurusan Majlis Perbandaran Sandakan pada 31 Disember 1997 dan hasil yangdipungut dan pembayaran yang dibuat dalam tahun berakhir pada tarikh itu mengikutasas tunai dan juga kedudukan kewangan Bahagian Pembangunan Majlis PerbandaranSandakan pada tarikh itu, hasil operasi serta aliran tunainya untuk tahun tersebut.MUSTAPHA BIN NAINA MARICAR,b.p. Ketua Audit Negara,Malaysia.Kota Kinabalu.Bertarikh: 7 Februari 2003.

More magazines by this user
Similar magazines