SOALAN 1

pkb.edu.my

SOALAN 1

SOALAN 1a) Nyatakan EMPAT (4) kebaikan sistem tiga fasa berbanding sistem satu fasa.State four (4) advantages for three system compared to single phase system(8 markah)8 marksb) Lakarkan litar sistem tiga fasa bagi :Sketch the connection of three phase systemi. Sambungan deltaDelta connectionii.Sambungan bintangStar connection(5 markah)5 marksc) Tiga gegelung yang setiap satunya mempunyai nilai rintangan sebanyak 20 dannilai aruhan 0.05 H, disambungkan secara bintang dengan bekalan 3 fasa 400 V,50 Hz. Kirakan:Three coils have resistence 20 Ω and induction 0.05 H each. Connected in star tothree phase supply 400 V, 50 Hz, calculated:i. Faktor kuasa bebanLoad power factorii.Arus talianLine currentiii.Kuasa sebenar beban


Load real poweriv.Kuasa ketara bebanLoad apperent power(12 markah)12 marksSOALAN 2a) i. Berikan definisi bagi korona.Define of corona( 2 markah)2 marksii. Nyatakan DUA (2) akibat korona dan DUA (2) cara mengurangkan kesankorona tersebut.State TWO (2) effect of corona and TWO (2) reduce of corona( 4 markah )4 marksb) Dengan bantuan gambarajah, terangkan konsep kearuhan yang berlaku dalamtalian penghantaran.Explain with diagram the concept of inductance in transmission line.( 5 markah )5 marks


c) Senaraikan TIGA (3) jenis ujian yang dijalankan ke atas penebat talian atas.dan terangkan secara ringkas salah satu ujian yang telah nyatakan.List THREE(3) types of testing on overhead line insulator and explain one ofthem.(5 markah)5 marksd) Sebuah talian penghantaran satu fasa berkeupayaan kuasa 1200 kW ke kilangdengan voltan 11 kV pada kuasa 0.8 mengekor. Talian ini mempunyai jumlahrintangan 4Ω dan gegelung kearuhan 3 Ω . Kirakan:A single phase transmission line have power 1200 kW delivery at 11 kV at 0.8power factor lagging. The total resistence of the line is 4 Ω dan inductancecoil is 3 Ω. Calculate:i. Nilai voltan pada hujung penghantaran (3 markah)Sending end voltageii. Peratus pengaturan voltanVoltage regulation percentagesiii. Kecekapan talian penghantaranTransmission line efficiency3 marks(3 markah)3 marks(3 markah)3 marks


SOALAN 3a) Lakarkan gambarajah blok yang menunjukkan proses pengagihan bermula \daripada stesen janakuasa sehingga ke pengguna.Draw the block diagram and show the distribution process from the generatorstation to the consumer.b) Lakarkan gambarajah yang sesuai bagi sistem pengagihan yang berikut;Sketch of diagram suitable the distribution below;i) JejariRadialii) SelariParalleliii) GelangRingiv) Rangkaian MudahSimple Network( 8 markah )8 marksc) Nyatakan EMPAT (4) perbezaan di antara kabel bawah tanah dan kabel talianatas.Discuss the FOUR (4) differences of under ground cabel and overhead linecabel.( 8 markah }8 marksd) Terangkan sistem pengagihan domestik dan sistem pengagihan industriExplain domestic and industrial distribution system.( 6 markah )6 marks


SOALAN 4a. Nyatakan definasi bagi pencawang pengagihan.Define of defination the distribution substation(3 markah)3 marksb. Nyatakan TIGA (3) kelebihan dan TIGA (3) kekurangan pencawang dalambangunan berbanding dengan pencawang luar bangunan.State of THREE (3) advantages and THREE (3) disadvantages(6 markah)6 marksc. Nyatakan kegunaan bagi basbar dan senaraikan TIGA (3) susunan basbar dalamsebuah pencawang pengagihan.Give the THREE(3) applications of busbar in distribution substation(4 markah)4 marksd. Lukiskan dan labelkan dengan lengkap litar garis tunggal pencawang pengagihan11kV/415V.Draw and label completely single line diagram of distribution substation11kV/415VSOALAN 5a. Senaraikan LIMA (5) jenis pendawaian yang sesuai bagi suatu bangunanState FIVE (5) types of wiring for a building.(12 markah)12 marksb. Huraikan DUA (2) jenis pendawaian daripada senarai yang dinyatakan dalamsoalan (a).Explain TWO (2) types of wiring that have been listed in question (a).


c. Terangkan pembinaan dan kendalian bagi pemutus litar bocor ke bumikendalian voltan.Explain the construction and operation of circuit breaker for voltage.d. Nyatakan LIMA (5) perkara yang menyebabkan rintangan pengalirperlindungan menjadi tinggi.State FIVE (5) factors that caused high protective devices resistanceSOALAN 6a) i) Nyatakan TIGA(3) tujuan diadakan pengujian ke atas pemasanganii) Senaraikan LIMA (5) jenis ujian yang perlu dilakukan.( 8 markah )b) Nyatakan TIGA (3) tujuan pengujian kekutuban dijalankan ke atas pemasangan.( 6 markah )c) Dengan berpandukan bantuan gambarajah satu litar pendawaian ringkas, nyatakanbagaimana kaedah pengujian kekutuban dilakukan pada litar mati.( 11 markah )

More magazines by this user
Similar magazines