aquetación 1 - Eta Kitto!

etakitto.com
  • No tags were found...

aquetación 1 - Eta Kitto!

kitto!…eta762 zkia. 2011-V-6 ASTEKARIA100urtekoiib iilb iideerag iinkorra


ARGITARATZAILEA:...eta kitto! Euskara ElkarteaHELBIDEA:Urkizu, 11 - solairuartea20600 EibarTELEFONOAK:943 20 67 76 / 943 20 09 18FAXA:943 20 28 72Astekariaren E-MAILak:erredakzioa@etakitto.comkomunikabideak@etakitto.compublizitatea@etakitto.comElkartearen E-MAILak:elkartea@etakitto.comnormalizazioa@etakitto.comERREDAKZIO-KONTSEILUA:Itziar AlbizuAdrian AlvarezMaider AranberriJose Luis GorostegiSilbia HernandezKoldo MitxelenaADMINISTRAZIOA:Marisol UriarteKOORDINATZAILEA:Koldo MitxelenaERREDAKZIO-BURUA:Silbia HernandezDISEINUA ETA MAKETAZIOA:Jose Luis GorostegiARGAZKI ARLOA:Maialen Belaustegi, SilbiaHernandez eta Ander SalegiHIZKUNTZA ARDURA:Juan Andres ArgoitiaMaider AranberriPUBLIZITATEA:Itziar AlbizuBelen UlaziaTfnoa: 943 20 67 76AZALEKO IRUDIA:Silbia HernándezBANAKETA-ARDURADUNA:Ainhoa LuzTIRADA:8.000 aleINPRIMATEGIA:GERTU koop. (Oñati)COPYRIGHT-A:...eta kitto!LEGE-GORDAILUA:SS/430/92ISSN: 1132 - 1679("...eta kitto!”k ez du bere gain hartzenaldizkarian adierazitako esaneneta iritzien erantzunkizunik)Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskeraESKUTITZAKHAR RIK A EGIN.- Harriak jaurti. Gaztelerazko ‘apedrear’. “Erromerixatikneskiari bere etxerutz laguntzera juan, eta auzoko mutillak harrika egin zetsen”.HAR RIK A J AURTI / BOTA.- Indarrez jaurti. “Bere ondasunak harrika jaurtizittuan eta gero eskian agertu zan”.HAR ROK I.- Harroputz. “Harrokia dozu, uste barik, gaztetxu hori!”.HAR ROTI.- Harroputz, harro. “Harroti bat zalako, ez zan heldu iñora”.HAR ROSK O.- Oso harro, harroputz. “Harrosko galanta zuan ha”.asteko H E M E R O T E K A esaldiak“50eko hamarkadan egindako euskal literatura aztertuz,harritu egin nau ikusteak Juan San Martin batek zubigilebezala izan zuen garrantzia. Nik maila ez oso altukoidazletzat nuen San Martinek uste baino garrantzihandiagoa izan zuen. Txillardegi batek ere, zer esanikez. Eta Jakin aldizkariaren bilakaera ere ez zen nolanahikoaizan, Mitxelena erreferentetzat hartzeraino”(Pako Sudupe, idazlea)ZERBAIT LORTZEKO SENDO HASERRETU BEHARRAGURE BASTERRAKOEI ESKER ONEZBerez Eibarko bizilagunei lagundu eta egunerokoaerrazteko dauden munizipalek sutan jarri gintuztenaurreko astean.Ostegun goizean kotxea hartzera joan eta nik utzitakolekuan ez zegoela konturatzean hasi zen guztia.Ingurura begiratuta “zamalanak” dioen seinalea ikusigenuen, ados, gunea behar bezala adierazita dagobaina Eibarren bizi garenok, eta kasu honetan Amañan,badakigu zeintzuk diren gure herrian aparkatzekoarazoak. Kontua da kasu honetan obra lanetarakobehar zuten espazioan zeudela autoak eta inolakoabisurik gabe bertatik kentzea erabaki zutela. Horrekguztiak dakartzan isun eta garabi gastuekin. Krisigaraian Eibarko munizipalak ere diru bilketaren aldejarri direla dirudi.Hori gutxi balitz haserrearen haserrez eta haserrehau gorde ezinik jakin genuen garabiaren prezioa ezberdinadela kotxearen pisuaren arabera. Hemen eregerra. Azken honetan onartu dute akats bat izan delaeta dirua itzuli digute. Kontu izan, horrelako akatsakbehin baino gehiagotan egin dituzte eta kasualitateaizango da baina tasa altua kobratzera jotzendute.NEREA IBARRAAurreko barixakuan eta urteroko ohiturari jarraituz,Bista Eder kaleko Gure Basterra elkarte gastronomikoanafaria egin zuten bertako bazkideek, bikotekidearekinbatera. Izan ere, sozietateko bazkideek, gizonezkoekzein andrazkoek, urtero musutruk afaltzeragonbidatzen gaituzte bikotekideak, detaile modura.Horregatik, afaltzera gonbidatuta joaten direnguztien partez, gure esker ona adierazi nahi diegubazkideei lerro hauen bitartez.GURE BASTERRA-KO BAZKIDEEN BIKOTEKIDEAK“Zertarako jakin nahi dugu bularreko minbizia izangodugula, ekiditeko modurik ez bada? Hau gertatzen arida dagoeneko eta eztabaida publikoa behar da, osobiobaikorrak baikara. Geneen diagnostiko aurreinplantazionalaonartu da hemen, enbrioi batetik jaiotakoakbularreko minbizia garatzeko aukerak izango otedituen jakiteko; baina hori kudeatzeak arazoa dakar”(Itziar Alkorta, EHUko Bioetika irakaslea)EIBARKOUDALAGIPUZKOAKOFORUALDUNDIAKULTURA SAILA(HIZKUNTZA POLITIKARAKOSAILBURUORDETZA)Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko JaurlaritzakoKultura Sailak eta Kutxak diruz lagundutako aldizkaria...eta kitto! 11/V/6762 zkia.


4DANONAHOTANa u t u a n“PANPO” OROITZEKOMARATOIAEguenian, maiatzaren12xan Felix Ormaetxea“Panpo” oroitzapenezkoAixolako I. Maratoiaospatuko dabe.Antolatzailliak azaldudabenez, “ez da probalehiakorra izango etaerritmo kontrolauan egingoda”. Maratoia egin nahidabenak 08.30xetan hasikodau probia eta 10 bueltaemon biharko detsazpresiari. Maratoi erdixaegittia nahi dabenak10.30xetan hasiko dira(5 buelta) eta, horrez gain,nahi dabenak presiaribuelta bi oiñez emotekoaukeria be eukiko dau(urteeria 11.30xetan).Eguardi partia iazkomaiatzian antxitxiketanzoiala hil zan Ormaetxeariomenaldixa egingo detse.Eta, ostian, Irukisagardotegixan bazkarixaegingo dabe (izena aurretikemon bihar da, Txokotabernan edo ErmukoZurich kafeterixan).SANJUANETARAKOBILLERIAEguaztenian, hillaren 11nSan Juan jaixetakoprogramia preparatzekobilleria deittu dabe. Nahidabenak izango daubilleran parte hartzekoaukeria, 19.00etanPortalera juanda (2. pisuan,harreralekuan izango da).JAIXAK HERRIXAKHERRIXANDAKOGaur arratsaldian,19.30xetan hasi etagaberaiño Jaixak HerrixakHerrixandako deittuta “jaieuskaldun, parekide etaparte-hartzallien aldeko”ekimena egingo da Montekapareko parkian.SKATE ESKOLAATZERATUTAEuskera-Kultura batzordiakaditzera emon dabenez,maiatzaren 7xan egittekuazan BBK Skate Eskola Tour2011 erakustaldixa atzeratubihar izan dabe eta, beraz,hillaren 21an izango da.Saharara janaria bidaltzeko kanpaina hilaren amaierara arteMARTITZENIAN PRESEN-TAU EBAN MIGUEL DE LOSTOYOS ALKATIAK 2011-2015ERAKO HAUTESKUNDEPROGRAMIA, alderdi sozialistarenUntzagako egoitzan. 120ekimenetik gora jasotzen dittuenprogramia “azaletik” komentaueban alkatiak, “kanpaiñarenbarruan proiektu bakotxarengaiñeko esplikaziñoSAHARAKO HERRIAREKINELKARTASUNEZKO EUS-KAL KARABANAK ARGE-LIAKO TINDUF-EKO KANPA-LEKUETAN DAGOEN JEN-DEARENTZAT janariekin laguntzekoproiektua aurkeztudu. Urtero egiten den ekimenhau hilabete honetan eramangoda aurrera, horretarako supermerkatuhandietan kokatudiren karroetan (Eibarren etaElgoibarren) eta baita ikastetxeetanjasoko dutenekin. Herrisaharauiaren aldeko elkarteeta lagunak sustatutako proiektuhonetan, “arroza, lekaleak,pasta, hegaluzea eta sardinakoliotan, azukrea, olioa, konpresaketa helduentzako pardelak”jasoko dira.Azken urtean asko jaitsi daSaharak jasotzen duen laguntza.Gure herrian sortu den EibarSaharaelkarte berriak bereestatutuak prestatzen dihardueta, bertako ordezkariek diotenez,“diru-laguntza urria da, horrekduen garrantziarekin, hortikbizi dira-eta”. Arazo larrienak“bost urtetik beherakoenen desnutrizioaeta haurdun daudenenanemia” dira; aurrekoari gehitubehar zaio “hemen udan jasotzendituzten harrerako familienkopurua jaitsi dela eta horrelaneska-mutil gutxiago etorriko daaurten”. Guzti horregatik, “eibartarroneta elgoibartarron laguntzaeskatzen dugu, hemen jasotakoguztia Euskal Fondora joangodelako zuzenean”, dioteEibarSahara elkartekoek.“Eibar kontuan hartu”, sozialisten programiaProgramaren aurkezpena PSE-EEren egoitzan egin zan. / SILBIA HERNANDEZSaharan orain arte zuten stock-a ere amaitudela diote “EibarSahara” elkartekoek.gehixago emoteko tartia izangodogu-eta”. Lehentasun nagusiñenartian “ekonomixia indartzia”dakela azalduta, hori lortzekobidian, bestiak beste, poloteknologikuaren proiektuanTeknikerrekin alkarlanian jardutekogertu agertu zan De losToyos eta, ildo berian, Matsarixaraenpresak eruateko diru-laguntzakindartzia, Errebalenmerkataritza gune irekixa bultzatziaeta ahal daben neurrixanenplegua sortzen laguntziaaurreikusten dabe. Zientzia etabarrittasunari eskindutako arluan,bestiak beste Wi-Fixa herrixanzabaltzen segiduko dabelaaurreratu dabe. Etxebizitzaarluan, protekziñoko promoziñuekinaurrera egittekoasmua dake eta, horrekin batera,aparkatzeko tokixak sortzeko,herri barruan espazio publikobarrixak preparatzeko etaakzesibilidadia hobetzeko planerieutsiko detse. Gazterixa,kultura, gizartekintza eta bestelakuendakoekimen konkretuakdittuela argitziarekin batera,eta programan jaso dittuen ekimenguztien artian inportantienakazpimarratzekotan, Ipuruakokiroldegixa haunditzekoproiektuari aparteko tartia eskindunahi izan zetsen aurkezpenian.11/V/6 ...eta kitto!762 zkia.


DANONAHOTAN5auzorik auzoAzken erabagixaren zain,Bilduk programiari segidu detsaESKU ARTIAN DAKAZUEN ALDIZKARIXA INPRENTARA BI-DALTZEKO ORDUAN OINDIOK MADRILLEN AUZITEGI KONS-TITUZIONALAK Bilduren zerrenden gaiñeko zer erabagiko dabenzain genguazen, baiña, bixen bittartian, Bildu Eibarrek aurreikusittakoekitaldixeri eutsi detse. Holan, zapatu eguardixan, BihargiñenNaziñoarteko Egunaren bezperan, udaletxe parian konzentraziñuaegin zan, "Maiatzaren Lehenian gogoratzen da bihargiñen egunarekinalkartasuna adierazteko”. Zapatuan bertan, gaberdirako ordu erdieskas falta zanian euki genduan auzitegi gorenak Bilduren zerrendaguztiak hauteskundietatik kanpora lagatzeko erabagxiarenbarri eta, horri erantzuteko beste elkarretaratze bat egin zen martitzenilluntzixan. Alternatiba, Aralar, EA, EAJ-PNV, Ezker Abertzalea,Ezker Batua eta Hamaikabat alderdixak deittutako konzentraziñuanzabaldutako pankartan beste herri askotan irakorri zan esaldi beraerakutsi eben gurian be: "Eskubide guztien alde ilegalizaziorik ez!".Eta eguaztenian Portalean herrittarren aurreko presentaziñua egiñeben, egun batzuk lehenago aurreratu ebenari jarraittuta.Armerixa Eskola Urkotronik-ekoazukretxuetanEIBARKO MUSEUAN EGUAZTENIAN EZAGUTZERA EMONEBENARI JARRAITTUZ, Armerixa Eskolaren sorreraren mendeurrenarenharira, ospakizunari eskindutako azukre-zorro berezixakbanatuko dittue Eibarko zeiñ eskualdeko tabernetan, Urkotronikenpresa banatzailliak eta Eibarko Museuak alkarrekin garatutakoekimenari esker. Aurretik egindakuaren bidetik, Urkotronik-ek gureherrixaren historixarekin lotutako hainbat kontu kafiarekin bateraemoten diran azukre-poltsatxuetan idatzitta banatuko dittu bezeruenartian eta, sobriaren beste aurpegixan, Armerixa Eskolarenmendeurrenaren irudixa inprimiduta daroiate poltsatxuek.Aixolako adin-txikikuak Ospittalera biharreraUdalak eta Diputaziñuak oin dala egun batzuk siñatutako hitzarmenarijarraittuta, Aixolako harrera etxian daguazenadin txikikuak “gizarteratzen laguntzeko biharrak” egingodittue Legarren daguan San Andres nagusixen egoitzan(Ospittalian). Idatzixan ziheztuta daguazen baldintzetan diñuenez,“gaztiak lokalak garbitzen, lorategixak atondu eta zaintzeneta labanderixako betebeharrekuetan laguntzen” jardungo dabebatez be. Horretxek egitten jardungo daben gaztiak astian birrittanjuango dira Legarreko egoitzara, arratsaldez, eta egun bakotxianordu eta erdiz jardungo dabe biharrian, beti be Aixolakozentruko hezitzaille batek lagunduta.Aixolako adin txikuendako zentrua 2009. urtiaren amaieraz geroztikdago zabalik eta hasierako hillebetiotan erregular, arazobarik jardun eben eurendako programa eta bestelakuekin, baiña2010eko martxuan hainbat liskar sortu eta zentrua berrantolatzekobiharrian hasi ziran agintarixak.eibar kalekaUntzaga PlazaSasoi batzuetan beste izen batzuk izan badittu be, antziñatikesan jako Untzaga udaletxe pareko plaziari. J. San Martinek“Antzinako Eibar” lanian diñuanez, 1664ko dokumentuetanSan Juan Bautista eguneko prozesiñua San Adresparrokixatik “Ulsaga” (Untzaga) plazan eguan San Juanermittaraiño egitten zan.Pegora kopurua: 10Erroldatutakoak: 143...eta kitto! 11/V/6762 zkia.


6DANONAHOTANasteko540.000datuaeuro gastauko dittuguaurten eskillaramekanikuenmantenimientuan:gehixena, 466.000euro, mantenimientoarruntian juango da;hortik aparte,elektrizidadiapagatzeko 53.000euro erabilliko dira etagarbiketa kontuetarako21.000 euro gehixago.Legealdixak “zapore gazi-gozua” laga detsa HamaikabateriGarate, Mutiloa eta Rementeria prentsaurrekoan.. / SILBIA HERNANDEZEGUAZTENIAN BALORAUEBAN AZKEN LAU URTIOTA-KO UDAL GOBERNUARENJARDUNA Hamaikabat alderdixak,prentsaurrekuan. JoseAntonio Mutiloa Eibarko Hamaikabatekolehendakarixak,Mertxe Garate alkategaixak etaJesus Rementeria zinegotzixakegindako agerraldixan esandakuerijarraittuta, “udalian egindakobiharrak izan dabenemaitzak zapore gazi-gozua”laga detse. Garateren berbetan,“udal gobernuarekin alkarlanianjardun dogu, baiña gurejarduna ezerezian geratu dabenetan pisuzkuak eta estrategikuakdiran gaixetan”.Enplegua sustatzeko proiektuetarako600.000 euroko aurrekontuaeuki daben arren,“heren bat baiño ez erabilli izana”gogor kritikau eben eta udalakhorrelakuetan “parte-hartzehaundixagua izan biharko leukiala”pentsatzen dabe. Gobernutaldiaren parte izan diran aldetik,beste alderdixek egindakuakritikatziarekin batera eurenjarduna be kritikatu eben,“izan be, inbersiñuak zertara bideratubihar ziran erabagitzekoorduan erabagi horretan gureeragiña gauzatzen ez dogulakojakin”. Aurrerago modu zihatzaguanazalduko dittuen hainbaterierrepasua emon zetsenaurkezpenian, batez be legealdihonetan euren ardurapianegon diran merkataritza, industriaeta ingurumen sailleri lotutakuerierreparauta. Bestalde,alderdi sozialistari aparkalekueta protekziñoko etxien promoziñuareninguruan aurreikusittakuetatik“gitxi batzuk baiñoez betetzia” aurpegiratu zetsen,“hori bai, eskillara mekanikueridagokixonez aurreikusittakuakbaiño gehixago” ipiñi dittuelagaiñeratuta.Nagusixen Hamabostaldixa martxa betianASTELEHENIAN ABIATU ZAN PERTSONA NAGUSIXEN XVIII.HAMABOSTALDIXA, Miguel de los Toyos alkatiak, Benjamín AtutxaGizarte Ekintzako Programaren Presidentiak, José Riviere GipuzkoakoJubilau eta Pensionisten Alkarteko Presidentiak eta Carmen ArzuagaBiztu Jubilau eta Pensionisten Koordinadorako Presidentiakegindako aurkezpenarekin. Aurten “Bizitza esperientzia” leluari jarraittukodetsan egitarauak astelehenian bertan izan eban jarraipena,arratsaldian Untzagatik Azittaingo industrialderaiño egindako JuanLuis Mugerzaren Oroimenezko Pertsona Nagusixen Ibillaldixarekin.Biztuk eta Udaleko Gizartekintzak antolatutako hamabostaldiko programiakdatozen egunetarako hainbat jarduera jasotzen dittu. Astelehenianbertan 18.00etan zinia emongo dabe Coliseuan eta nagusixeksarreria musutruk eukiko dabe. Hillaren 10erako mendi ibillaldixa antolatudabe (Mendarora). Hillaren 11n zarzuela emanaldixa hartukodau Untzagako jubilau etxiak eta hurrengo egunian, hillaren 12xan,Legarreko frontoian herri-bazkarixa egingo dabe, lehiaketarako preparaukodittuen paellekin.Ondoren dantzaldixaeukiko dabe eta aurrekoegunotan jokatutakotxapelketako irabazlieribe orduan emongodetsez sarixak. Programiaagurtzeko bestedantzaldi bat preparaudabe hillaren 14rako.Egogain gerontologiazentruan izango da ekitaldixa,17.00etatik aurrera.Olano EAJ-ko hautagaixekinEGUAZTEN ARRATSALDIAN UNTZAGAN EKITALDIXA EGIÑEBEN EAJ-KO HAINBAT ORDEZKARIK, tartian Markel Olanoahaldun nagusixak eta Eva Juez alkategaixak. Azken honen berbetan,“Eibarrek etorkizun hobia merezi dau. Sozialistak agintzen emondittuen azken 25 urtiotan ekonomixa eta gizarte arloko adierazliakagerixan laga dabe gurian izandako gainbeheria. Aplikau daben tokiguztietan porrot egin daben gestiño ereduaren ondorixua da hori”.Horreri bueltia emon nahixan, EAJ-kuak herriko ekonomixaren norabidiakanbixatzeko Eibar Garatuz izeneko Plan Estrategikua dakelagogora ekarri eben ekitaldixan. Bestalde, Markel Olanok bere jarduniangure herrixarekiko dakan konpromiso sendua azpimarratueben, “bere eskutik benetan inportantiak diran inbersiñuak egittia posibleizan dalako. Batzuk aittatziarren, AP-1a, Eibarko bariantia (40millioi euro), Ur Patzuerguarekin batera Eibarrerako ubide barrixetan9 millioi euro inbertitzia, Tekniker, museo, antzerki eta krisixari aurreegitteko planari emondako laguntasunak eta beste batzuk be goguanhartzeko modukuak dirala pentsatzen dogu”.11/V/6 ...eta kitto!762 zkia.


Behin maiatzian sartuta, eguraldi onarekinbatera jaixak ugaltzen juaten dira, eta hillaren15ian jaiegun gitxi izaten daben basarrittarreneguna izango da. Sanisidruak ospatuko diraaurten be egun horretan Arraten eta basarrikojendiak santuari lagako dabe biharrian, eurakjaira animatzen diran bittartian. Ondo bizi dira?KALEKOINKESTA 7Basarrittarren bizitzarenenbidixarik bai?MILA URRUTIA63 urtejubilauaBasarrixan bizitzia gustauko litxakit,baiña bertako lana egin barik.Oso lan gogorra da, batez be ganauabadakazu. Hor ez dago ezastebururik ez oporrik eta uda sasoianbe lan mordua egoten da.JOSEBA MARTÍN19 urteikasliaNeri ez litxakit asko gustauko basarrixanbizi izatia, edozer gauzatarakoherrira jaitsi biharko nintzake-eta:lagunekin egoteko, erosketakegitteko… Gaiñera, basarrikolana oso gogorra da. Gu ez gagozohittuta holan bizi izaten.Mª A NGELES GARCÍA61 urteetxekoandriaEz litxakit gustauko basarrixan biziizatia. Nahiko beldurtixa naiz,katuak be bildurra emoten desteeta hain bakarrikan bizitzia ez jatagustatzen. Basarriko biharrakez nau atzera botatzen: ortua dala,ganaua… Lan gogorra da, baiñaegingo neuke.JOSE MANUEL CORRALES62 urtejubilauaBai, gustora juango nintzate basarrirabizi izatera. Hangua baiaskatasuna! Gaiñera, ortuko lanaasko gustatzen jata. Nik badakatortutxo txiki bat oin be eta gustorajardungo neuke han. Ganauabe eukitziaren aldekua naiz. Bizimodupolitta da!...eta kitto! 11/V/6762 zkia.


8ELKARHIZKETAAyerbe liburudendak egin ditu egin beharrekoak gureherrian eta mende erditik gora eskainitako zerbitzuarekinamaituko du hilaren 10ean. Egun horretan itxiko dituateak Estaziño kalean sortutako liburudendak. IñakiZubillagak orain dela hamahiru urte hartu zuen Maritxuketa Pakitak -“pena sentitzen dut eurengatik” dioberak- zabaldutako bidearen lekukoa eta 2003tik honaZezenbiden izan du bezeroekin harremana. Beharreangustora jardun duen arren, egoerak behartu du Zubillagadenda ixtera, “dirua galtzea inoiz ere ez delako errentaizan”. Bizitzaren legea nagusitu dela dio berak.IÑAKI ZUBILLAGA (Ayerbe liburudenda):“Gehiago izan dira liburua oparitzekoerosi dutenak eurak irakurtzeko baino”- Beharrean aurkitu zaitugu.Nekosoa egingo zaizu azkenurteotako lana lagatzea...Garbiketak egiten harrapatunauzue. Liburuak-eta bueltatzennabil denda itxi aurretik.Jendeak, dena dela, aukera politadu azken egunotan liburuakerdi prezioan erosteko eta umeendakoaketa halakoak euro batentruke lortu ditzakete. Poltsikozkoakere hiru eurotan daudelikidazio honetan.- Krisiaren eraginak bultzatuzaitu horrelako erabakia hartzera?Ohitura aldaketak?Egoerak bultzatu nau: materialismoanagusitu da. Diru-kontuaizan da, azken finean. Joerabat badago, Gabon kanpainatikhona eta azken hiru hilabeteotangehiago nabarmendu dena,eta komertzialek ere esan didateazken aldian beste hiru dendaitxi direla.- Pena izango duzu betetzenzaituen horrelako lana derrigortutalagatzean, ezta?Derrigortuta... azken fineannik hartu dut erabakia. Proiektubat baztertu egin behar izandut: ez dudalako asmatu edobatek daki. Esan izan didatesuperfizie handiek-eta halakoekkalte egiten digutela, bainani ez naiz hasiko erruak inoribotatzen. Bakoitzak aurre eginbehar dio bere ahalmen eta hutsunei.Bata dela, bestea dela,bezero kopurua jaitsi egin da.Gainera, ez naiz inorekin haserretuko,ezta? Bakea eta maitasunabehar dugu! Penari dagokionez,bai eta ez. Badakit hemenez naizela jubilatuko. Kanpotikikusita lan polita eman dezakeenarren, hemen ere denetarikdago.- Aurrerakuntza teknikoek-etaliburua baztertu dutela usteduzu? Gaur egun ez da hainbesteirakurtzen?Irakurri... gero eta gehiago,esaten dutenez, ezta? Pantailanbehintzat. Idazteko ere ohiturakaldatu dira eta sms-ak eta horrelakoakdaude modan gaur egun.- Eta Eibarren ez gara pixkatumezurtz geratuko Ayerbe itxita?Tamaina horretako liburudendarikez dugu herrian...Ez dut uste: jendeak aurkitukoditu beste liburudenda batzuk,ez da horregatik libururikirakurri gabe geratuko.- Libururen beharrik badu jendeakala, batzuk diotenez moduan,azkenean desagertuegingo da?Liburu tiradak gutxitu daitezke,baina liburuak jarraituko du.Horrelako aukerarik ez dut ustekenduko digutenik.- Zuri zerk deitzun dizu atentzioaliburu bat hartzean?Batez ere, usainak... liburuberrien usainak. Baita taktuareninpresioa, liburuaren testurakeragindakoa. Xabier Montoiakzioen obra berez baloratu behardela, bere itxurari erreparatu gabe,baina gaur egun azalak-etaasko zaintzen dira. Marketingakdu azken hitza.- Zure bezeroek ideia finkoarekinetorri dira? Edo zureaholkua jarraitzen zuten?Joera zeozer jakinaren bilaetortzea izan da eta bihozkadanagusitu zaio meditazioari, orokorrean.Horrez gain, benetanirakurzaleak direnak baino erosleakjaso ditugu hemen: liburuaoparitzeko asmoz etorritakoak.- Liburu bat eskatzen badizut,irakurri dituzunen artean...Eta oparitzeko?“La sombra del viento”, CarlosRuiz Zafón-ena. Oparitzekoere bera, zergatik ez?Florencio Urretxu Muga `Txikuri´II. URTEURRENA (2009-V-4)BERE ALDEKO URTEURREN MEZAOSPATUKO DA DOMEKAN (APIRILAK 8),EGUERDIKO 12etan, S AN PIO X. ELIZAN.Aldez aurretik, eskerrik asko etorriko zareten guztioi.11/V/6 ...eta kitto!762 zkia.


MAKINA-ERREMINTA SEKTOREANAITZINDARIA, MONDRAGON TALDEKOPARTAIDE ETA ELGOIBARREN KOKATUTAKOENPRESAK ONDORENGOAK BEHAR DITU:MUNTATZAILE MEKANIKOAK (Erref.0.500)Eskatuko da:• Lanbide Heziketa II Mekanizatu bidezko produkzioa edo IndustriaEkipoen mantenimendu edo muntaketa goi mailako zikloa• Hizkuntzak: ingelesa eta euskara• Bidaiatzeko prest egoteaBaloratuko da:• Muntaketa mekanikoetan esperientzia• Ohiko makina erremintak manejatzen esperientzia• CNC bidezko makinak manejatzen eta programatzen esperientziaEROSKETA ARLOKO TEKNIKARIA (Erref.0.501)Eskatuko da:• Ingeniaritzako ikasketak goi mailakoak edo ertainak• Hizkuntzak: ingelesez eta euskaraz ondo jakitea• Beste hizkuntza batzuek jakitea baloratuko da• Bidaiatzeko prest egotea• Komunikatu eta negoziatzeko gaitasuna izatea• Talde lanean jardutea• Proaktibo izateaHORNIKUNTZA TEKNIKARIA (Erref.0.502)Eskatuko da:• Goi mailako formazio zikloa, Goi mailako Ingeniaritzaedo Teknikoa.• Hizkuntzak: ingelesez eta euskaraz ondo jakitea• Beste hizkuntza batzuek jakitea baloratuko da• Bidaiatzeko prest egotea• Komunikatzeko eta negoziaketetarako gaitasuna• Taldean lan egitea• Proaktibo izateaPROIEKTUGILE MEKANIKOA (Erref.0.503)Eskatuko da:• Ingeniaritza tekniko edo goi mailakoa• Diseinatzaile mekanikoa 3Dtan• Esperientzia makinak diseinatzen• Hizkuntzak: ingeles eta euskara jakitea ahoz eta idatziz• Mekanizatua eta muntaketa lanetako ezagupenaketa esperientzia ere baloratuko diraESKAINTZEN DA: Antolakuntza industrial sendoaren parte izateko eta promoziorako aukera.Interesatuek bidali curriculuma dagokion erreferentzia adieraziz hurrengo posta helbidera(Giza Baliabideetako departamendua. 28 P.K.- 20870 ELGOIBAR)edo helbide elektroniko honetara: gb@danobat.com


10GEUREGAIAEuskal Herrixan afiliatu gehixendakan ELA sindikatu abertzaliaksortu zala 100 urte betetzen dittuaurten eta, hori aprobetxatuz,hainbat ekimen antolau dittuefemeridia gogoratu eta egindakobidiari errepasua emoteko.Danetariko gauzak izan dittu ibilbidehorrek, “gerra osteko une latzaktartian, ondasunak be kenduzeskuezen-eta”. Oiñ harro dagozdenbora horretan lortutakuarekineta animoso etorkizunari begira.Gure herrixa be historixa horretakoprotagonista izan da hainbatbider eta, hillaren 9xan eta 10ianBidebarrieta kaleko egoitzan ikusgaiizango dan erakusketiaaprobetxatuz, bertako ordezkaribirekin izan gara. Jarraixan dozueJose Angel Ulaziarekin eta AmaiaLasagabasterrekin izandakotartetxuan sindikatuari buruzegindako analisixa, ehun urtiotakohainbat urrats gogoratuz.Eibarko Unión Local-ak 1977xan Moncloaren paktuen aurka egindako manifestaziñua. / JUAN CRUZ LÓPEZ.Mende osua bihargiñenaldeko borrokanBilbon egin zittuan lehelengo urratsakELA sindikatuak oin dala ehun urte,Correo kalian, 178 bihargin bildu etaSolidaridad de Obreros Vascos-eko araudixaonartu ebenian. Sindikatuak azkarbatian hartu eban indarra Gipuzkoan etaBizkaian, baiña hamarkada bi bihar izanzittuan Araban eta Nafarruan estabilidadialortu arte. Eibarren sindikatuaren ordezkarimoduan urte mordua daroian Jose AngelUlazia mutrikuarra Manu Robles Fundaziñokoidazkarixa da gaur egun eta, berakdiñoskunez, “sindikatuaren sorreran,rebindikaziño bidia hartubiharrian, afiliatuaren babesabillatuebanELAk: mutualidadiaksortu,konsumo kooperatibak eta halakuak...Tostarteko arrantzalientzat be barku bierosi zittuan eta baitta lurrak NafarroakoErriberan”. Premiñazko artikuluak merkiagoerosteko hainbat iniziatiba hartu zittuansindikatuak bihargiñen alde.Langabetuendako komedoriak, subsidioberezixak, atenziño medikua, eskolarizaziñua...guzti hori baztertu barik be, pausu barrixakemoten hasi zan ELA eta baitta markogeografikua zabaltzen, ofiziuetako agrupaziñueninguruan. 1929xan lehelengo Kongresuaegiñ eban, Eibarren hain zuzen:“Urriaren 12xan eta 13an izan zan, Astelenan.Orduan frontoia baiño gehixago antzokiantzerakua zan”, diño Ulaziak. Kongresuhorretan hartuko dau indarra arlo erreibindikatibuaketa Gasteizen egindako bigarrenianSTV izena hartuko dau eta SindikatuKristauen Naziñoarteko Konfederaziñuansartuko da. Sasoi horretan, eta behin Errepublikansartuta, “gero eta aliantza gehixagoizango dittu sozialista eta anarkistekin”.Behin 50.000 afiliatu izatera heldu zanianeta Iruñean 3. Kongresua egitteko prestaketakhasitta, Gerra Zibillak bertan behera lagaeban kongresu hori eta, ondoren, klandestinidadianeta exilioan mugidu zan ELA.“Eusko Gudarostearen barruan, San Andresbatalloia osatu eben gurera afiliatuak”,kontatzen deskue Amagoia Lasagabastereskualdeko arduradunak eta Ulaziak. Hameneuren biharra egitteko kondiziñorik ezba eguan be, naziñoartian gogor saiatu ziranorduko arduradunak eta Munduko SindikatuenFederaziñuan eta Sindikatu LibreenNaziñoarteko Konfederaziñuan integratuziran: “ELAren nortasuna naziñoartian izanda beti eta harrotasunez esan geinke munduguztiko erakundietan izan garala. PoloniakoSolidarnosc-ekin gu izango gara bakarrakhainbeste esparruetan egoten”, diñoskueharrotasun puntu batekin.Hirugarren Kongresua be EibarrenFrancoren erregimena amaieran, “belaunaldibarrixak hartzen dau indarra sindikatuan:refundaziñua edo birsorkundia gertatzenda”. 1976ko Kongresua zati bittanegingo da, lehelengua Euban eta bigarrenguaEibarren: “Hamen presentaziño publikuaegin zan eta sindikatuak sozialista definidueban bere burua, munduko naziñuenaskatasunaren aldekua”. Horrekin batera,“erabagi potoluenak hartu ziran, euren artian,independentzia politikuaren aldekuaeta baitta autonomia finantziarixuaren aldekua,horrek gure kuotak jasotzia ekarriarren”. Alkartasun erresistentzia kutxarenabe sasoi hartakua da.1977ko maiatzaren 2xan legalizauko dabesindikatua, “beste 180 organizaziño etaasoziaziño profesionalekin batera”. Horrekinbatera, Moncloako paktuen aurka egin-11/V/6 ...eta kitto!762 zkia.


go dau ELAk eta bere politika sindikala “halakopaktuen kontrakua izango da”. BihargiñenEstatutuaren kontra be egingo dau etaeuskal esparruaren aldeko posturia hartuko.Autonomia Estatutuari babesa eskindutabe, “handik aurrera ikusitta zelan gauzatuzan, 1997xan Gernikako ekimenian Estatutuahilda zeguala” aldarrikau eban etasoberanismuari heldu zetsan. Bittartian,Lasagabatesterrek gogoratzen deskunez,“90. hamarkadarekin batera, generuarenaeta generazionala izango dan aldaketiagertauko da sindikatuan. 8. Kongresuko fotografixa`zatarrak´ (35 gizonezko eta emakumebakarra) emakumiari eta gaztieri bidiaegin bihar jakuela emon eban aditzeraeta horri heldu gentsan”. Horrekin baterajuan zan “erabagi potoluak adostuta hartukozirala” esaten eban asmua be, ordutikbete dana.Jose Elorrieta ELAko sekretarixo nagusixa izandakoa Eibarren sindikatuko kidiekin.Lau egoitzaEibarrenGure herrixan, Kongresuetatikaparte,“ELAn izen propixua”euki daben jendiaegon da: “Jose GorroñogoitiaI. ZuzendaritzaKonfederaleko buruarekinbatera, AndoniZendoia eta LuisMari Arana ejekutibakokidiak dagoz, etabaitta Naziño batzordekoJuan Cruz Lópezeta Alfonso Moya”. Eibarren PolikarpoLarrañaga apaizaren lana be aitzindarixetakuaizan zan: “Sasoi hartan bihargiñak ezziran plaza-gizonak eta apaizak ahalmengehixago ekelako propagandista izateko”.Sindikatuak, gauregungo Bidebarrietakaleko egoitzarenaurretik, beste hiruizan dittu mende honetan:“Ubitxakoerrebueltan 1976raarte eguanarekin hasi-instalaziño `osoeskasekin, biharraegitteko baldintzakaskarrekin-, Untzagaplazan, Txokogaiñian izan genduanarekinjarraittuGEUREGAIA 11Jose Angel Ulazia eta Amagoia Lasagabaster Eibarko ELAko egoitzaren aurrian. / SILBIA HERNANDEZ(1994ra arte) eta Arraguetakuarekin amaitzeko,bertan bost urte inguru egitteko”.Erakusketa apalaEhun urteko bide horretan sakontzekoaprobetxau dabe aukera hau eta, bestehainbat ekitaldixekin batera, erakusketaibiltarixa dihardue eskintzen herririk herri.Gurian astelehenian eta martitzenian izangoda ikusgai Bidebarrieta lokalian. “Panoramikiaantxiñako dokumentuen kopixaketa originalak, arlo desbardiñen ingurukoposterrak (Kongresuak, Maiatzaren 1ak,emakumia, ekologixia...), pegatinak, exiliatuenfitxak, argazkixak, karnetak, periodikuetakomantxetak, iikurrak... Betidanikomilitantiak, gaiñera, gonbidauta dagoz martitzenian,19.00etan, egingo dan harrerara”,diñoskue ELAko ordezkari bixak. Sindikatuagaur egun? “Iñoiz baiño indartsuago”.ARTOLAjatetxeaAstelehenetikbarixakuraEGUNEKOMENUA15 €Tokia gordetzeko:943206348ASTEBURUKODEGUSTAZIO MENUAPaletilla iberikoaEtxeko foie-aPiña eta Burgosko gaztai entsaladaLegatza laban edoBakailaoa pikillo saltsarekinSolomilloa plantxan edoKarrillera onddo-saltsarekinDegustazio postrea edoGaztai moussea edoLimoi sorbetea cavarekinUrteko ardoa, sagardoa edo beste25 € + BEZ...eta kitto! 11/V/6762 zkia.


12GAZTEKITTOteenajeaLau akordeoik eta beste lau soinu-txikik osatutako taldeaSalun izan zen asteburuan. Iban Iriondo akordeoilaria etaIrati Goikoetxea trikitilaria dira Marisol Arrllagakzuzentzen duen soinujoleen artean beteranoenak. Eurekin izanziren ere Mireia Areitio, Julen Bartolome, Nagore Gisasola,Haizea Hernandez, Cristina Oiarzabal eta Ainhoa Tena.IBAN ETA IRATI, soinujoleak:“Saloun oso ondo hartugintuzten bertakoek”- Zelan joan da Saloura egindakoirteera? Oporrak eta lanabatu dituzue?Bidaia kontzertuekin lotu dugu.Horrela, Salouko Musika Eskolanjo genuen eta baita kalean.Hemengo jendea ere bazenbertan eta oso ondo hartu gintuzten:bai hemengoek eta baitabertakoek ere. Dantzan ere egingenuen, katalanez abestu, agurra...Eta Marisol irakasleak erejo zuen.- Zenbat urte daramatzazueikasten? Gogorra da?Gure kasuan, bederatzi izangodira. Gogorra... batzuetanbai: gure arteko eztabaidak-etaizaten ditugu, batez ere kontzertuakjo aurretiko egunetan, horkoprestaketetan barixakuan22.00etan edo zapatuan goizsaioetan izaten garelako. Bestela,bizpahiru ordu astero.- Nondik datorkizue zaletasuna?Familiatik, akaso?Iban: Aititari entzunda: berakpiztu zidan soinuarekin jardutekogogoa.Irati: Nire kasuan ere, birraitonaktronpeta jotzen zuen eta aititaktronboia. Biek ere Eibarkobandan jardun zuten.- Noiz arte jarraituko duzuenpasatu zaizue burutik?Batxilergoa amaitu arte,behintzat, helduko diogu. Gero,batek daki, baina nahiago duguia beste edozer lagatzea soinuajotzeari lagatzea baino.- Non gozatzen duzue gehiago:kontzertuetan edo kalejiratan?Kontzertu auditiboetan eta halakoetanurduritasuna nabaritzenda askotan eta arretagehiago jarri behar duzu. Gozatzekoaproposagoa da kale giroan,trote gehiago eskatzen badizuere.- Jendeak estimatzen du egitenduzuena? Satisfakzio horiematen dizue?Adineko jendearen kasuanbaietz esango genuke; nabaritzenzaie. Gure adinekoei ez eskatuhalakorik egitea...- Urtero zenbat saio izaten duzue?Asko?Urte osorako egutegia daukagu:Kaleetan Kantuz-ekoekintxandaka ibiltzen gara, EuskerarenEguna, nagusien egoitzan...Asteburuan ere, Eibar Plazarenbarruan, Astelena frontoian etakalean jardungo dugu.San AndresGozotegia● tartak● enkarguaketxeraBidebarrieta, 28☎ 943 20 79 73ITZULPENERA GUZTIETAKO TESTUAKITZULTZEN DITUGU,euskaratik gaztelerara,gazteleratik euskarara,eta ingelesetik euskarara.ZERBITZUAelkartea@etakitto.com11/V/6 ...eta kitto!762 zkia.


Udan hator hona,ArgentinaraGAZTEKITTO13GAZTEA BAZARA ETAUDA HONETARAKOPLAN BILA BAZABIL-TZA, OPOR EGUN BATZUKARGENTINAN EMATEKO AU-KERA ESKAINTZEN DIZUTEBuenos Aires probintzian dagoenNecocheako Euskal Etxekoek.2004az geroztik martxandagoen Hator Hona izenekoproiektuari jarraituta, euskera,euskal dantzak, euskal musika,gastronomia edota euskal kirolengaineko zaletasuna edoezagutza duten 18 eta 30 urtebitarteko gazteak udan, uztailaren15etik abuztuaren 7ra bitarteanArgentinara joatera animatunahi dituzte NecoecheakoEuskal Etxekoek, bertan bizi direneieuskal kultura eta ohiturakirakatsi eta, bide batez, Argentinakoeuskal etxeen ingurukoerrealitatea bertatik bertaraezagutzeko aukera eskainita.Proiektua abiarazi zutenetikgaur arte 51 bat gazte euskaldunizan da Argentinan, ekime-Proiektua martxan jarri zenetik, 51 gazte euskaldun izan da Argentinan.narekin bat eginda bertan beharreaneta, arduradunen berbetan,“oso emaitza onarekin,gainera”.Argentinatik aditzera emondutenez, “animatzen denakegin beharko duen bakarra, Necoechearainoko(Buenos Aires)bidaia ordaintzea da. Hortik aurrerakogastuak, hau da, ostatuazein otorduak, geuk hartzenditugu geure gain, izan ere euskaletxeko familiaren batekinbatera bizitzen egoteko aukeraeskainiko zaio parte hartzeaerabakitzen duen gazteari”.Interesa duenak maiatzaren13ra arteko tartea izango duproiektuaren arduradunekin harremanetanipini eta izena emateko(www.hatorhona.blogspot.com webgunean). Informaziozabalagoa izan nahi duenakere aipatutako gunean jaso ditzakehonen inguruko azalpenzehatzagoak.Gaztetxe Eguna jai giroan ospatu zenAurreko asteburuan, zapatuan GaztetxeEguna ospatu zen gurean, AsuaErrekako Tallarra desagertuta “gaztetxeberria eta okupazioa” aldarrikatzeko asmozbatutako hainbat gazteren eskutik.Eguerdi partean Toribio Etxebarria kaleaneta inguruan egindako poteoa girotzen jardunzuen Debako Elektro Txarangak osoharrera ona izan zuen; ekimenean partehartzen ziharduten gazteek ez ezik, ezusteangazteen musika emanaldiarekin bat egitenjoan ziren adin guztietako herritarrekere gustura entzun zituzten musikari gazteenabestiak eta horri esker zegoen giro onadenon ahotan ibili zen. Kalejira amaituta, 40bat lagun elkartu ziren Txaltxa Zelaiko parkeanbazkaltzeko eta eguraldia aldatu etabapatean euria botatzen hasi zuen arren,antolatutako programari jarraitu zioten gazteeketa ederto amaitu zuten eguna LokuraPrematura eta Klavo Oxidado taldeen emanaldiarekin.LUCIA AÑIBARRO ISASTI(2010eko maiatzaren 5ean hil zen)I. URTEURRENA“Ez zaitugu sekula inoiz ahaztuko”ZURE FAMILIA...eta kitto! 11/V/6762 zkia.


14ERREPORTAJEAEuskeraren transmisioaaztertzeko mintegiaIzen emateaasteleheneanzabalduko du...eta kitto!-khilaren20ra arteMaiatzaren 25erako euskerarentransmisioareninguruko mintegia antolatudu …eta kitto! Euskara Elkarteak,Udalaren laguntzarekin.Goizetik (08.45etatik13.30etara) eta arratsaldetik(15.00etatik 17.30etara) emangoden mintegia Portalea kulturetxean izango da eta berezikiUdaletako euskera teknikariei,euskera elkarteetako kideei,irakasleei eta aisialdi taldeetakoordezkariei begira prestatudute egunerako egitaraua,transmisioaren arlo ezberdinaklantzeko horretan adituak direnprofesionalak gonbidatuta.Besteak beste, arratsaldekosaioan Paula Kasares hizkuntzalari,irakasle eta euskaltzainurgazleak parte hartuko duelaaurreratu dute antolatzaileek.Ainara Lavado …eta kitto! EuskaraElkarteko normalizazio arlokoarduradunak azaldu digunez,“asko gara transmisioarengainean beharrean jardutendugun euskara elkarte, instituzio,aisialdi talde, irakasle edotaguraso elkarteak eta, besteEGITARAUA08.45-09.00.- Akreditazioa eta dokumentazioa jasotzea.09.00-09.35.- Ongietorria.09.40-10.10.- Hasierako hitzaldia: “EAEko eukararenbelaunez belauneko transmisioa”.10.20-10.50.- Transmisioa Nafarroan (Bortzirietakoesperientzia).10.55-11.25.- Ikastolen Federazioaren esperientzia.11.25-11.45.- Atsedenaldia.11.50-12.45.- Transmisioa aisialdian (Getxo eta Arrasatekoesperientziak).12.50-13.20.- Udaletako ekimenak (Lasarte).13.30-15.00.- Bazkaria.15.05-16.00.- Paula Kasares-en saioa.16.05-17.15.- Mahaingurua: transmisioa bermatzekourratsak. Moderatzailea: Pablo Suberbiola.17.20-17.30.- Agurra.Noiz: Maiatzak 25, eguaztena. Non: Portalea.Izen-ematea: Maiatzaren 9tik 20ra, …eta kitto! EuskaraElkartean: 943200918 / normalizazioa@etakitto.comPrezioa: 20 euro (bazkaria barne). Bestela, 10 euro.Besteak beste, Paula Kasares hizkuntzalari eta irakaslea izango da hizlarietako bat.alorretan pasatzen den moduan,erakunde bakoitzak berekabuz somatzen joan den premiakasetu nahian hasi ginenmintegia antolatzen”.Mintegian, orohar, euskerarentransmisioak duen garrantziaazalduko dute eta, horretarako,EAEko hainbat erakundetakoordezkarik zein esparruhorretan beharrean dihardutenaditu eta teknikariak gonbidatudituzte, bakoitzak bere esparrukoeninguruko azalpenakeman ditzan. Besteak beste,euren ponentzietan Nafarroakoekimenak, Ikastolen Federazioarenesperientzia, transmisioaaisialditik lantzeko Getxon etaArrasaten izandako esperientziak,Udaletako ekimenak etasoziolinguistikako ikuskera modukokontuak landuko dituzteeta, berbaldiekin batera, mahainguruaere preparatu dute.H e l b i d e aURK IZU PASEALEKUA, 1 3Orbeako dorreetako1 . solairuaCENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA☎ 943 12 02 00 Faxa: 943 12 02 041 Kardiologia8 Pediatria2 Zirugia9 Psikiatria3 Dermatologia10 Radiologia4 Dietetika eta Nutrizioa 11 Traumatologia5 Analisi Klinikoak 12 Koloproktologia6 Ortodontzia13 Erizaintza7 Otorrinolaringologia 14 Zoru pelbikoarenerrehabilitazioaBERRIA: Foto-depilazio UnitateaCAMILOALVAREZIGELTSERITZA– Barne erreformak(sukaldeak, bainugelak, leihoak etb.)– Gremioen koordinaketaZerbitzu osatuak Eibar eta eskualdekoosasun zentru eta etxeetanOROKORREANJardiñeta, 25 - beheaEtxeko tfnoa. 943-207678Mobila. 620 060 104Gipuzkoa, Espainia eta nazioartetikegiten dira trasladoakNTRA. SRA. DE BEGOÑAEHORZKETA-BEILATOKIA● KOROAK ● ESKELAK ● HILARRIAK ● AGIRIAKBULEGOAK ETA ERAKUSKETA:Txaltxa-Zelai, 4-6 - behea, ezk.ZERBITZU IRAUNKORRA:☎ 943 201095 Faxa: 943 20256411/V/6 ...eta kitto!762 zkia.


UdaberrirakoBEHAR DUZUN GUZTIA:ospakizunetarako jantziak,egunero erabiltzeko erropa,moda gaztea eta dibertigarria,arropa erosoak eta informalak,oinetakoak,konplementoak...2011Udaberrikom o d aGEHIGARRIberezia


gazteendakoerropa erosoeta dotoreakBETI EHUNNATURALAKArragueta, 9N E S K A KJ. Etxeberria, 2GUZTIONDAKOOINETAKOAKBidebarrieta, 26Eskerrik askoEstitxu, etanahi duzun arte


B i d e b a r r i e t a , 1 8E I B A RRSS A C H E RUrbieta, 22 DONOSTIAAndra Mari, 24 DURANGOEguneroerabiltzeko etaospakizunetarakoerropakZuloagatarren, 1EMAKUME etaGIZON MODAM U T I L A KBirjiñape, 1Zuloagatarren, 9


T. Etxebarria, 10ZuretzakomodarikDIBERTIGARRIENAJ. Etxeberria 6KONPLEMENTOAKBidebarrieta, 1 -EIBAR-Erribera, 36 -ONDARROA-F. Calbetón, 80-16 URTE BITARTEKO UMEETA GAZTEENTZAKO JANTZIAK


Urtebete da pilota munduanEibarko enbaxadorea izanzenak laga gintuelaKamiñokua baserrian-gaur egungo Alfa Microfusiónekoterrenoetanjaioa,1931ko otsailaren 20an,Pedro Azpiri Gallastegi “EI-BAR” gatxizenez ezagutu zutenfrontoietan, berak jokatuzuen zesta-punta modalitatean.Lehenengo ikasketak Markina-Xemeingofrontoian, modalitateko“unibertsitatean”egin zituen Pedrok eta 1949andebutatu zuen profesionaletanPalma de Mallorcako “FrontónGeorge Hamilton aktore ospetsuak zesta-puntistei egindakobisita. Bere atzean, ezkerrera, Pedro Azpiri “Eibar”.Balear”-ean eta han jokatuzuen 1953ra arte. OndorenZaragozako Frontón Aragonés-eanjardun zuen, Italiarajoan baino lehen; azken herrialdehorretan hiru urte emanzituen, Napoliko Pertenopeofrontoian.1957an itsasoa zeharkatu etaEEBB-ko Tampako Jai Alai frontoiraegin zuen jauzia eta hanibili zen sei denboralditan, urtebakoitzeko abenduan haruntzajoan eta apirilera arte etorri barik.Behin Eibarrerabueltatuta, Durango,Markina eta Iparraldekofrontoietan jardutenzuen, berarekinziharduten pilotariekin.Tarte horretan,1958-59 denboraldian“doubles”-ekoatzelari onena izendatuzuten eta1960an Madrilgo Recoletosfrontoian jokatuzuen.1963an Mexikorapasatu zen, TijuanakoFrontón Palaciora.Urte horretan ezkondu zenMertxe Zuluagarekin -hau ereeibartarra- ahalordez edo porpoderes, irailera arte elkarikusteko aukerarik ez bazutenizan ere. Tampan jarraitu zuen,baina sasoi hartan pilotariekegindako greba baten ondorenetxera bueltatzea beste erremediorikez zuen izan.1968tik aurrera, batez ereDurango, Markina eta Iparraldekofrontoietan jarraitu zuenjokatzen, Ezkurdin bere bideariamaiera eman arte; hori bai, 50urteak eginda laga zion jokatzeari.Behin erretiratua, besteurtebete egin zuen IparraldeanKIROLAKPedro Azpirik omenaldia jaso zuen Durangoko Ezkurdi frontoian pilotari jarduna laga zuenean1981eko uztailaren 1ean.pilota irakasten; gero Eibarreraetorri zen eta Renault markakoauto-saltzaile jardun zuen jubilaziorairitsi arte.Dotoretasuna izan zen bereezaugarri nagusiena (“kantxabarruan zein kanpoan”, ezagutzenzutenek diotenez) eta “Litri”ere deitzen zioten. Atzelariaizanda, “revés-a” zuen armanagusia eta oso ondo irekitzenzuen pelota, bikain jotzeazaparte. Iazko maiatzaren 8anlaga gintuen Pedro Azpiri “Eibar”-ek,ezagutu zutenen arteandotoretasuna, solasaldietarakodohaiak eta jatortasunaerakutsi ondoren.19Udaberri torneoko pilota partiduakIpurua kiroldegiko frontoianZAPATU ARRATSALDEAN UDABERRI PILOTA TORNEOKOPARTIDU BI JOKATUKO DIRA Ipuruan. Infantil mailako binakakoan,Narbaiza eta Zorion irabazteko faborito dira Aretxabaletako bikotearenaurrean; eta, jarraian jokatuko den lau eta erdiaren barrukoburuz-burukoan, Egañak nor baino nor jardungo du Legazpikoordezkariaren aurka. Badute aukera, beraz, Klub Deportibokoek.Xala eta Retegi Bi nor baino norAstelenan buruz-buruko txapelketanJOKALDIAK ONDO AMAITZEN DAKITENEN ARTEKO NOR-GEHIAGOKA IZANGO DA DOMEKAN Astelenan partidu nagusian.Aurretik, baina, binakako partiduarekin hasiko da jaialdia: horApezetxea-Beroiz eta Aritz Lasa-Zabaleta bikoteek neurtuko dituzteindarrak. Eta, partidu nagusiaren ostean, beste buruz-burukoaizango da: Argote eta Merinoren artekoa, bigarren mailan.P E D R O A Z P I R I G A L L A S T E G I“EIBAR” pelotari-ohia-ren I. urteurrena (2010-V-8)SENAR ETA AITA ONENA IZAN ZARA:HORREGATIK EZ ZAITUGU INOIZ AHAZTUKO.Mari Merche zure emaztea eta Georgina, Laura, Jose eta Felix zure seme-alabak(ASKO MAITE ZAITUGU)...eta kitto! 11/V/6762 zkia.


20KIROLAKEibarko duatloiaren 20. edizioajokatuko da domekanEIBAR TRIATLOI TALDEAK ANTOLATUKO DU, GIPUZKOAKOTRIATLOI FEDERAZIOAREKIN ETA EFT-REKIN BATERA, Gipuzkoakoduatloi sprint txapelketarako baliagarria den edizio berrihau. Duatloi zirkuitoko azken-aurreko proba puntuagarria izangoda domeka goizekoa, oraingoan sprint distantzian jokatuko dena: 5kilometro antxitxiketan, 25 bizikleta gainean eta beste bi eta erdiantxitxiketan berriro.Proba goizeko 11.00etan hasikoda eta irteera, helmuga etaboxeak El Corte Inglés-aren aurrekoparkean kokatuko dira. Oinezkoprobak herri barruan jokatukobadira ere, bizikleta saioakhonako ibilbidea izango du:bariantetik Soraluzeraino, Osintxunbuelta eman eta Eibarreraitzultzeko. Aurreko astean Zornotzanjokatutako duatloian,Ane Ziaran eibartarra onenaizan zen beste behin bere mailan,maila absolutoko 4. postuaeskuratuz.Arratzuko lasterketan parte hartu zuen Eibarko hamarkotea.Hamar eibartar Arratzukomendi lasterketanZAPATUAN ARRATZUN JO-KATUTAKO EUSKADIKOMENDI LASTERKETEN KO-PAKO LEHENENGO PRO-BAN, gure herriko hamar atletaizan ziren parte hartzen:guztiek ere hiru ordutik gorakolana egin behar izan zuten, azkenarenkasuan bost orduraarte luzatu zena. Jose MariBernedok 56. postuan amaituzuen proba (3h16ʼ34ʼʼ), IbonVegak 102.ean eta Raul Fernándezek195.ean. Atzetik sailkatuziren Iñaki López de Gereño(203), Igor Fernández(216), Eduardo Uribe (225),Igor Azurmendi (231), JuanjoLarramendi (253), Ignacio Garai(268) eta Oskar Gisasola(308). Euretatik zazpik KlubDeportiboa ordezkatu zuten.Arratek puntu bakarra behar duAsobalen jarraitzekoJULIAN RUIZEN MUTILEK ESKURATUTAKO AZKEN BI GARAI-PENEK NAHIKO ARGITU DUTE ARRATEREN ETORKIZUNHURBILA eta, geratzen diren azken hiru jardunaldietan puntu bakarralortuta, taldeak hurrengo denboraldirako tokia ziurtatuko duAsobal ligan; ez hori bakarrik, punturik eskuratu barik ere nahikoadu Toledok plenoa ez egitearekin, hau da, azken honek geratzenzaizkion hiru partiduak ez irabaztearekin.Guadalajaran garaipengarrantzitsua lortu zuenArratek, gol baten aldearekin(26-27), nahiz eta neurketaguztian nagusitu; bestalde,Ipuruan Amaya San Antoniorenaurka jokatutako azkennorgehiagokan bikain jardunzuten eibartarrek, batez ere lehenzatian, eta 28-25 nagusituziren. Bihar Cuencan jokatukodu Arratek, El Sargal pabilioian,19.00etatik aurrera.LOGROÑON ASTEBURUAN JOKATUTAKO ESPAINIAKO TXA-PELKETAREN C SEKTOREAREN FASEAN, jubenil mailako Arrateeskubaloi taldeak azken urteotan emandako irudirik onena eskainizuen. Fernando Fernándezek prestatzen duen taldeak 33-26irabazi zion Anaitasunari eta 37-17 egurtu Naturhouse La Rioja; denadela, Bartzelona ahalguztiduna izango da azken fasean jardungoduena, eibartarrei 28-26 irabazi eta gero.Urki nesken taldeko ordezkari biGasteiz Cup-enINFANTIL MAILAKO 2. URTE-KO JOKALARIEKIN (TARTE-AN 1. URTEKO BESTE HIRU)GERATU ZEN AZPITXAPEL-DUN Hodei Lamarianoren Urkikonesken taldea San PrudentzioTorneoaren -GasteizCupdeitutakoa- X. edizioaren mailahorretako Kopa torneoan. Hirupartidu irabazi zituzten eibartarrek,beste bi berdindu eta, finalean,penaltietan galdu zuten200 minutuetan dena eman etagero. Laura izan zen goleatzailenagusiena, bost golekin.Alberto Lamarianok zuzentzenduen 1. urteko infantil mailakotaldeak ere (Eibar FT-reneskolako bost promesekin) txapeldunenazken fasea jokatuzuen aurretik jokatutako partidubiak irabazi eta gero; horesperientzia gehiagoko taldeeiegin behar izan zioten aurre,baina hala ere oso zapore onalaga zuen talde gazteak.11/V/6 ...eta kitto!762 zkia.


KIROLAK21Fortuna-Tximistarrikoak Urbati partidua irabazi eta gero, Orbea kiroldegiko kanpo aldean.Waterpoloaz maitemintzeko modukoUrbat-Tximistarri OrbeanJARRERA EZINHOBEA URETAN ETAURETATIK KANPO, LEHIA EZIN PARE-KATUAGOA... azkenean emaitza kontraizan arren: hori bizi izan zuten asteburuanOrbea kiroldegian jokatutako waterpolopartidua ikustera joan zirenek. Urbat-Urkotronik-ekoekeskura izan zutengaraipena, birritan gainera: partiduaamaitzeko 47 segundoren faltan berdinduzuten Donostiako Fortuna-Tximistarrikoeketa luzapenean, minutu baten faltanemaitza (9-8) eibartarren aldekoa zenean,tarte horretan kanpotarren bi golekinpartidua irauli zuten. Hala ere, DavideCerchik zuzentzen dituen mutilek denboraldibikaina egin dute: 3.ak izan diraOpenean eta bigarrenak play-offean; horrezgain, beteranoek erakutsitako maisutasunarekinbatera, Mikel Basterrikak,Jurgi Sologaistuak eta Txomin Leturiagakjauzia eman dute lehenengo talderaeta horrek etorkizuna ziurtatzen du.Julen Garro xakelariak beremaila eman du berriro ereBATEZ ERE, EUSKADIKO SELEKZIOARE-KIN ESPAINIAKO AUTONOMIEN ARTEANXIXONEN JOKATUTAKO TXAPELKETAN.Hor sei xakelarik osatzen dute talde bakoitzaeta tartean emakume eta jubenil mailako jokalaribana sartu behar dituzte (Julenen azkenpostu hori bete du taldean). Sei partidetan laupuntu eta erdi bereganatuzituen, Euskadibosgarrena izateraeraman zutenak.Bestalde, UnibertsitateaLaboraleanjokatutako jubenilmailako Euskadikotxapelketan, 3. postuansailkatu zen eibartarra,bigarrenarekinberdinduta.Asola-Berrikoak goi postuetanIRAULKETA IZAN DA GIPUZKOAKO HIRU-TXIRLO TXAPELKE-TAREN XLII. EDIZIOAREN SAILKAPENEAN eta gure herriko ordezkariakgoiko postuetara egin dute jauzia. Elgoibarko San Rokekobolatokian jokatutako azken jardunaldian, lau bolarik berdinduzuten lau txirlo botata eta euretako batek, Arkaitz Rodríguezek, lidergoaeskuratu du: eibartarrak txirlo biko aldea ateratzen dio SanMigueleko Imanol Osoro 2. sailkatuari eta laukoa Asola-BerrikoGaizka Unamunzaga hirugarrenari. Hurrengo jardunaldia bihar jokatukoda Soraluzeko Ezozian, 17.00etan hasita.JoserAuto liga irabazteko prest berriroORAIN DELA ASTE BATZUKIA EZINEZKOA ZIRUDIENAGERTATU DA eta JoserAutokfoball-zaletuen ligako lidergoaeskuratu du asteburuan jokatukoden jardunaldi bakarrarenfaltan. Asteburuko jardunaldiaerabakigarria zen oso eta horJoserAutok, Durangori 2-1 irabaziz,hau aurreratzea lortuzuen; baina, horrez gain, besteemaitza bat ere izan zen, hauda, Teknografikek galtzea (2-1Azkena Calton-ekin) eta orainbai hauek eta bai Durangopuntu batera ditu JoserAutok.Berak bihar Somos Sportingeriirabazita nahikoa du.100 arrazoi baino gehiago ditugu urteurrena ospatzekoMaiatzaren 9 eta 10, astelehena eta martitzena, goiz eta arratsaldez.ERAKUSKETA (argazki, domina, dokumentu, txosten, kartel, pegatina...)ELAren Bidebarrietako egoitzanGarai bateko ELAkideak elkartuko gara gaurko ordezkari eta lagunekin. Gonbidatuta zaudete !...eta kitto! 11/V/6762 zkia.


Dentistakodontologiabiologikoa eta orokorraterapia neuralamiren albistegi sojoHELBIDE ETA TELEFONO BERRIAKErrebal, 14t. 943 201 721T. Anitua 16, beheaTel. 943 20 73 57HORTZ KLINIKAHortz-osasunekoprofesional taldeazure zerbitzuraOSASUNGASTESIH o r t z - K l i n i k aJ esus Mª Gastesi - Ane GastesiOdo n t o lo gia o r o k o r r a / Or t o don t ziaI n plan t ea k / L as er Tek n ologiaBidebarrieta, 10 - 2. eskuma 943 70 00 90BEGOÑA IZAGIRRE MENDIKUTEDENTISTAUntzaga 5 - 4. . . . . . . . . . . 943 70 23 85EGUNERORPS 04/02Julian Etxeberria, 12 – 1. esk. Tel. 943 208552A. Zulueta, A. Murillo eta S. Sierra DOKTOREAKZERBITZUAK: Ortodontzia - Protesiak - InplanteakHortz-Estetika - Haurrentzako TratamenduaIkusten ez den ortodontziaOrtodontziaume etahelduentzatErrehabilitazioaCRF AMOSTEGIERREHABILITAZIOAMuzategi 2 (EIBAR)✽ Fisioterapia /Errekuperaketa funtzionala✽ Logopedia✽ Inkontinentzia urinarioak✽ Kirol medikuntza✽ Ama izateko prestakuntzaSan Ignacio 2 (ELGOIBAR)Tfnoa. 943 20 34 46 Tfnoa. 943 74 33 74PatronatoEibarrésErrehabilitazioaeta FisioterapiaZENTRUKO SENDAGILEA: Ibarra doktoreaUrkizu 9 - beheanEGUNERO (08.00 - 19.30)Tfnoak. - 943 12 12 80 eta 943 12 03 58Faxa - 943 12 03 58patronatorehabi@terra.esBista Eder, 19 - behea -EIBAR-943 70 00 82 / 943 20 84 75Monica Martín FonsecaDOKTOREA644 kolegiatu zkia.calbetón hagin klinikaTel. / Faxa: 943 03 33 03Fermin Calbeton, 6 - 1. AMª Dolores Olaizola DoktoreaE IBARKO ZE NTRO MED IKOAUrkizu, 13 (Orbeako Dorreak)Telf.: 943 120 200 - 943 425 706www.mariadoloresolaizola.comMIGUEL SEMINARIOZURIARRAIN ODONTOLOGOAOdontologia orokorraOrtodontziaInplanteakBidebarrieta, 7 - 1. esk. 943-702896UNTZAGAhortz-klinikaeguneroUntzaga, 2 - 1. EskumaTfnoa. 943 70 25 92RPS 336/05Estetika klinikaBarizeakKirurgia EstetikoaDietetika eta NutrizioaGorputz BirmoldaketaFotodepilazio Medikoaclinicacalbeton@euskaltel.netPedro Etxeberria GisasolaDENTISTA09.00etatik 13.00etara eta 15.00etatik 20.00etaraEGUNEROCalbeton 19 - 3. ezk. Tfnoa: 943 20 72 17H e m e n z u r e t o k i ai z a n n a h i b a d u z ud e i t u 9 4 3 - 2 0 6 7 7 6t e l e fo n o z e n b a k i r a


GIDAFisioterapia– fisioterapia– osteopatia– errehabilitazioaManu Sánchez FISIOTERAPEUTAANE MENDIA970 Kolegiatu zbkia.ARRAGUETA, 20TLF: 943 53 06 42ane_mendia@hotmail.comENEKO MAILAGARAI OSTEOPATIA901 kolegiatu zkia.NEUROLOGIANEURO-ESTIMULAZIOAS. Agustin, 2-4 - M lokala Tel. 622 14 58 58Juan Gisasola, 14Telefonoa: 943 12 70 78Podologoak• Kiropodiak, gogortasunak eta kailuak• Atzazkal orbainduak• Oinazpiko garatxoak (papilomak)• PlantillakELENAAIZPUNPODOLOGOA124 kolegiatu zenbakiaHELBIDE BERRIAT. Etxebarria (DOS DE MAYO), 5 - 1. A943 12 14 93BIDEBARRIETA, 48EIBAR943 203050ERDIKO KALE 54ARRASATE943, 799746PsikologoakA R ORPSIKOLOGIA - LOGOPEDIA(Ume eta helduendako)Ana Artamendi eta Beatriz Ortueta- Afasiak- Disfoniak- Dislaliak- Degluzio atipikoa- Dislexiak- Hizmoteltasuna- Eskola arazoakT. Etxebarria 10 - 6. ezk. (EIBAR) Tel. 943 20 27 15Artekalea 30 - 2. B (DURANGO) Tel. 94 681 90 79UME ETA HELDUENDAKOPSIKOLOGIAKABINETEAOkulistak●JOSE ALBERDIarratsaldezSan Juan 11 - solairuartea943 20 19 82Nerea Arregi (123 Kolegiatu zbkia.)Rosarito Rodriguez (125 Kolegiatu zbkia.)Amagoia Zubizarreta (122 Kolegiatu zbkia.)65 Kolegiatu zbkia.Iñaki Rivero ZabaletaCalbeton, 4 - 2.(Untzagako dorrea)PODOLOGOAMaiderLopezEtxeberriaArragueta 2 Bis-B, Behea CTfnoa. 943 82 04 88Tel. 943 20 86 41HAUR, NERABE ETA HELDUENTZAKOTRATAMENDUAKBidebarrieta, 27-B (3. atea) 943 20 22 66a_garitaonandia@terra.esPsikologia klinika etaPsikoterapia zentroaOscar Mondragon LiliUrkizu, 13 - beheaTelf. 943 206823 eta 686 859023RadiologiaMAD IN ARAD IOLOGIA– Mamografiak– Dentsitometriak (osteoporosiikerketa eta balorazioa)– Hortz-scanner 3D-etan(inplanteak ezarri aurrekohezur baloraziorako)TR AUMAT OLOGOAK: Azkara teeta Go nzá lez B os ch do kto reakT RAT AM EN DU AK hazku ntza fa ktoreeta na berats a den pl as ma rekinToribio Etxebarria, 4 - 1. ezk. 943-202857


24KULTURAAinhoa Garairekin batera Eibarren izang o da A itziberGarmendia datorren maiatzaren 13an, barixakua,“Bag inaren bakarrizketak” antzezlana eskaintzen.Urtarrilean Tolosan estreinatu zutenetik arrakastahandia izaten dihardu, taburik g abe, sexualitatearening uruko hainbat bakarrizketa biltzen dituenantzezlanak. Arratsaldeko 20.30etan izang o dabikotea ikusteko aukera Coliseo antzokian.AITZIBER GARMENDIA, aktorea:“Emakumeerrealenbenetakoistorioakkontatukoditugu”- Zein eratako ikuskizunaeskainiko duzue?Denetarik ikusteko aukeraizango da. Jendeak pentsatudezake bakarrik emakumeentzatdela eta umorezkoasoilik, baina ez da horrela.Emakumeentzat bezalaxegizonentzat ere bada,eta umorearekin batera dramakere izango du tartea.Sexualitatearen aurpegi gogorrenaere erakutsiko dugu:ablazioa, bortxaketak…Antzezlana arraza, adin,maila kultural eta sozial ezberdinetako200dik goaemakumeri egindako elkarrizketenfruitua da. 12-13bat bakarrizketa dira eta horietanbenetako istorioakkontatzen dira, emakumeerrealei gertatutakoak.- Non dago antzezlanarenarrakastaren gakoa?Jendea konsziente da sexualitateaasko hitz egiten ezden gaia dela. Antzokiko babesean,butakan eserita, sexualitateariburuz besteeknola hitz egiten duten ikusteagustatzen zaio jendeari.Horrez gain, benetako istorioakdirela jakiteak pisuaematen dio antzezlanari,baina baita morboa ere.- Taburik gabe diharduzuesexualitateari buruz, bainagizartea maila horretandago?Denerarik egongo da bainaoraindik ere tabu pila batdaude gizartean gai horri buruzberba egiterako orduan,eta batez ere emakumeenartean. Gizonak, aldiz, harrosentitzeko bada ere, gehiagohitz egiten dute. Emakumeaklotsatu egiten gara eta horida hautsi nahi duguna.- Zein erreakzio izaten duteemakumeek? Eta gizonek?Hasteko esan behar dutemakume gehiago etortzendela antzezlana ikustera. Hasieratikhasten dira barre urduriarekin.Baginari buruzberba egiten entzutea batzueigogorra egiten zaie etaurduritasuna somatzen da.Gizonak, berriz, emakumeekbarre egiten ez duten momentuetanegiten dute barre.Horretan ere aldea dago.- Zergatik dute horren arrakastabakarrizketek?Publikoarengana zuzeneanjotzen dugu, eurekin hartu-emaneandihardugu, etahorren parte izatea, konplizitateasentitzea gustatu egitenzaie ikusleei.“Papiro...flexia”, gaur ColiseoanDEBABARRENEKO ESKOLARTEKO XXVII. ANTZERKI ERA-KUSKETAREN EGITARAUAREN BARRUAN, gaur 20.30etan“Papiro…flexia,” izenburuko ikuskizuna eskainiki dute Coliseo antzokianLogela & Circle Of Trust taldeek (sarrerak 7 eurotan salgai).Hip-hop dantza multimediako lan berria bereziki gazteentzatpentsatuta sortu duten arren, adin guztietako publikoarentzat egokiadela diote egileek.Eibar eta Lasarte aurrez aurreBide Aldeko bertso-afarianGAUR GAUERAKO BERTSO AFARIA ANTOLATU DUTE …ETAKITTO! EUSKARA ELKARTEKOEK, Bide Alde elkarte gastronomikoarekinelkarlanean eta Illunabarrian programari jarraituta(21.30etan, Txaltxa Zelai kaleko 8-10 behean). Aurtengo saioanEibar eta Lasarteko taldeek jardungo dute lehian. Eibarko ordezkariakXabi Astigarraga eta Mikel Arrillaga izango dira eta LasartekoakZigor Iriondo eta Unai Muñoa.Eibar-Ermua “desapiyua” zapatuanFINLANDIA UMORE SAIORAKO ORAIN ASTE BATZUK GUREHERRIKO ZEZEN PLAZAN GRABATUTAKO Eibar-Ermua “Desapiyua”asteburu honetako programan ikusteko aukera izango da(zapatuan, 21.45etan ETB1ean). Anjel Alkain aktoreak gidatutakotalde bien arteko norgehiagokan aintzinako Erromako gladiadoreekegin ohi zituzten borrokak gogora ekarri nahi izan zituzten eta,horri jarraituta, saritzat ematen dituzten 500 euroak eskuratzekogogor jardun zuten talde bietako gazteek. Proba nola joan zen etaazkenean zein taldek irabazi zuen jakin nahi duenak, aipatutakoorduan telebista piztu eta horretarako aukera izango du.11/V/6 ...eta kitto!762 zkia.


GAUR ETA BIHAR JAI GI-ROA NAGUSITUKO DA GU-REAN, ARRATE ESKUBALOITALDEAREN LAGUNARTE-AK ANTOLATUTAKO EibarPlazara izeneko programa bereziariesker. Gaur arratsaldeanbertan hasiko dira jarduerak,19.00etan, Urkizutik abiatutaUntzagaraino joango denkalejirarekin. Besteak beste,erraldoiak, hankapaloak, ArrateEskubaloi Taldeko harrobikobanderadunak, Eibarko DantzaTaldekide taldekoak, trikitilariak,Ustekabe fanfarrekoak,dultzaineroak, Kezka dantzataldekoak, Kaleetan Kantuzekoaketa gaiteroak parte hartzeaaurreikusita dago. Untzagan,berriz, bertako jubilatuenabesbatzak emanaldia eskainikodu 19.00etatik aurrera etaordu erdi geroago Ertizka otxotekoakerdialdeko kaleetanabesten ibiliko dira. Eta kalekoemanaldiak amaituta, gauean22.30etan Astelena frontoianjarraituko du jaiak, SostoaAbesbatza, Los Camperos,Musika Eskolako mariatxia, EibarkoKoro Gaztea, Dos Veracruz,Goruntz abesbatza etaEibar Plazara ArraterekinVoces y Cuerdas taldeen eskutik(sarrera 12 euro).Biharkoak, berriz, Usartzatxistulari taldearen alardearekinhasiko dira, 13.30etan.15.00ak aldera Zero Siette etaMp5 taldeek girotutako bazkariahasiko da eta arratsaldean,17.30etatik aurrera, umeendakojaialdia, Cielito Musika Bandarenkalejira eta saltsa taldearenemanaldia batu dituzte.Gauerako rock kontzertua antolatudute: 23.00etatik aurreraBelzeblues, C.V. eta Garrapatataldeek jardungo dute Untzaganeta Astelena frontoiak, berriz,“Bolera gogoratuz” Dj etakaraoke saioa hartuko du (sarrerak5 eurotan salduko dira,bakarrik lehiatilan).Asteburuan ospatuko dituzte Santa Kurutz jaiakAuzoko jaiak asteburu osoa hartuko dute.. / LEIRE ITURBEBelzeblues taldeak bihar gauean joko du Untzagan, C.V. eta Garrapatarekin.MARTITZENEAN SANTA KU-RUTZ EGUNA IZAN ZEN ETA,OHITURARI JARRAITUZ,Udalak eta Santa Kurutzeko jaibatzordeak egitarau zabalaprestatu dute astebururako, zapatueta domekarako. Bihar10.30-etan hasiko dira egitaraukojarduerak, kanpai-errepikarekin.Ondoren meza etahamaiketakoa etorriko dira,eguerdian Juan Mari Narbaizaeta Jose Luis Gorrotxategibertsolarien eta Ander Agirrebeñaeta Unai Andonegi trikitilarientxanda ailegatu bitartean.Ixua jatetxean egingo denbazkariaren aurretik, oraindikere haurrentzako jolasentzatzein auzoko gazteen eskutikgaratuko diren herri jolasentzattartea izango da. Eta, bazkalostean,erromeria ospatukoda Ander Agirrebeña eta UnaiAndonegirekin.Jaiak domekan jarraituko du,berriz ere meza ospatuta.Eguerdian soka-dantza, egingoda Usartza txistulari banda etaKezka dantza taldearekin etasegidan Jone Uria eta MirenGisasola trikitilarien emanaldiahasiko da. 13.00etan ailegatukoda Fredi magoa, auzoa etaauzokoak nahasteko asmoarekin.Eta kanpai-hotsekin jaiakhurrengo urterarte agurtu aurretik,haurrentzako jolasakegingo dira.KULTURAlaburrakNAPOKA IRIARENKONTZERTUAAnder Mujikak eta MirenNarbaizak osatutako NapokaIria taldeak kontzertuaemango du gaur Donostian,Kontadores aretoan (PasaiSan Pedro etorbidea, 13behea). Gaurko emanaldian,gainera, ez dira bakarrikegongo, Bart Davenportmusikariak ere kontzertuanparte hartzen jardungo dueta. Emanaldirako sarrerak9 eurotan egongo dira salgai.1948-AN JAIOTAKOAKMaiatzaren 21ean (zapatua)elkartuko dira urte horretanjaiotakoak, 21.00etan Arratehotelean hasiko den afarian.Joan nahi dutenek aurretikizena eman beharko duteeta Euskadiko Kutxako078.1.03181.1 kontukorrontean 60 euro sartubeharko dituzte, seinalemodura.EGO IBAR ZINE KLUBAEtenaldi baten ondoren,datorren astetik aurreraEgo Ibar zine klubak betikomartxari helduko dio berrizere, astean behin(eguenetan) pelikula batemanaz. Hilaren 12rakoaukeratu duten filma“Women without men”(Shirin Neshat, Shoja Azari)da etahilaren 19an, berriz,“De dioses y hombres”(Xavier Beauvois) ikustekoaukera izango da.Proiekzioak HezkuntzaEsparruan izaten dira,17.30etan eta 21.00etaneta sarrerak euro bi balio du.AMANDRIAKOTAILERRAKAmandria terapia zentruaktailer bi antolatu ditu datozenegunotarako: bihar (zapatua,hilak 7) Reiki tailerraeskainiko dute BittorSarasketa kaleko lokaleaneta hurrengo asteburuan,maiatzaren 15ean (domeka)Bach loreen ingurukoa.Interesatuek antolatzaileekinzuzenean harremanetanipintzeko aukera daukate,943531517 edo 699322320telefono zenbakira deituta.25...eta kitto! 11/V/6762 zkia.


26KULTURASeaföid taldea nagusi Folk Mendebala lehiaketanSEAFÓID FOLK ROCK MUSIKA TALDEEIBARTARRAK FOLK MENDEBALA MU-SIKA JAIALDIAK ANTOLATUTAKO MA-KETA LEHIAKETA IRABAZI DU, zapatuanPortugaleten jokatu zen finalean nagusituondoren. Lehiaketa irabazteari esker,besteak beste, uztailaren 1ean eta 2anospatuko den Folk Mendebala jaialdi ospetsuanItziarren Semeak, Mercedes Peon,Skontra, Goulamas-k eta Celtas Cortos taldeekinbatera jarduteko aukera izango duteeibartarrek. Horrez gain, Getxo Folk, FolkezBlai eta beste jaialdi batzuetan kontzertuakeskaintzen izango direla aurreratu duteSeafóid taldekoek. Eibarren ere izangodugu taldearen musikarekin gozatzeko aukerarik,irailean Untzagan jotzeko asmoadute eta. Sariak, gainera, hurrengo DurangokoAzokarako kalean izango den diskoagrabatzeko ateak zabaldu dizkie.Argazki erakusketek betetako maiatzaEGUAZTEN ARRATSALDEAN BANATUZITUZTEN ARGAZKILARITZA MAIATZE-AN LEHIAKETAKO LEHEN EDIZIOKO SA-RIAK El Corte Inglés-eko erakusketa aretoaneta, sariak banatzeko ekitaldia amaitzearekinbatera inauguratutzat eman zutenlehiaketako lanekinosatutako erakusketa(maiatzaren 31ra arteikusgai, astelehenetikzapatura 10.00etatik22.00etara). Gaurtikaurrera eta hilaren29ra arte, berriz, GervasioSanchez-en “Vidasminadas” izenburukoerakusketa egongoda ikusgai Portalean,Mª Gracia de laHoz (Ojanguren 2010 Lehiaketako OhorezkoSaria) eta Joseba Ibarra (CEF 2010 ArgazkilaritzaSari Nazionala) argazkilarien lanekinbatera. Klub Deportiboko argazkilaritzataldekoek antolatutako erakusketen zerrendaosatzen, hilaren 31ra arte WentongWang eta Feng Xiaohuiargazkilarien lanakikusgai izango diraUntzagako jubilatuenetxean, 30 ArgizaiolaLehiaketako lanakKlub Deportiboan ikusdaitezke eta El Ambigúeta Portalea tabernetanDeportiboko ArgazkilaritzaTaldekoen erakusketakolektiboakdaude martxan.Testu zahar gehiagodigitalizatu dituzteEGO IBARRA BATZORDEAK EIBAR-TARREK IDATZITAKOAK ZEIN GU-RE HERRIARI BURUZ DIHARDUTENartikulu eta bestelako agiriak digitalizatzekoprozesuan dihardu beharreaneta, horren harira, 1882-1914 bitarteanEuskal-Erria eta Euskalzale aldizkarietankaleratutako batzuk, tartean AguirreGuisasolaren "Carta lingüística" etabere beste artikulu asko, Arrese Beitiaren"Eibar-ko burdíñ-bidearen estreñakokantua", Capelasteguiren “SanJuan sorbak" eta beste hainbat gehitudizkio lehenagotik osatua zuen datubaseari.Idatzietan jasotzen diren gertaereierreparatuta eta batzuk aipatzearren,Eusebio Zuloagaren heriotzaren berriematen duena, Orbea jaunak 1899komaiatzaren 2an "Sociedad EconómicaBascongada de Amigos del País"eninaugurazio-ekitaldian eman zuen hitzaldiajasotzen duena, Indalecio Sarasketa"Eibarko Txikito” pelotariarenbizitzaren hainbat pasarteren berriematen duena eta interes handiko bestehainbat daude.Eusebio Zuloaga.Danborradetarako entseguak hasi diraEGUAZTENEAN HASI ZIREN SANJUANETARAKO DANBO-RRADETARAKO ENTSEGUAK. Urteroko martxari jarraituta, entseguakeguaztenero egingo dira, 19.00etan umeentzat eta jarraian,20.00etan heldueentzat.Bestalde, Amañako danborradetarako entseguak hilaren 12an(eguena) hasiko dira, Amaña herri ikastetxean. Honetan ere umeenentsegua hasiko da lehenengo, 19.00etan, eta jarraian helduenentseguari ekingo diote, 20.00etan. Danborraden arduradunekjendea parte hartzera animatu nahi dute, “batez ere umeak,aurtengo danborradak 20 urte beteko ditu eta. Horrekin batera,helduen danborradarako gastadoreak gerturatzea nahiko genuke,azken urteotan ez dugulako lortu gastadore konpainiarik osatzea”.11/V/6 ...eta kitto!762 zkia.


laztanakemoten...Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzendizugu. Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazkibikoitzarena (bikoteak...) 8 euro (...eta kitto!ko bazkideentzat %20ko deskontua).Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.AGENDA27Zorionak, MAIDER,hillaren 2xan hamabiurte bete zenduazelako.Muxu haundi batetxekuen partez.Zorionak, MIREN,martitzenian lau urteegingo dozuzelako.Muxu haundi batfamelixaren partez.Zorionak, IRATI MartínGonzález, astelehenianhiru urte egingo dozuzeta.Asko maittezaittuen aitxitxaamamenpartez.Zorionak, MADDALENArriola Amesti, hillaren10ian sei urte betekodozuzelako. Patxohaundi bat Unai etaetxekuen partez.MANEX gure mutikuakhiru urte bete zittuanatzo. Zorionak etamuxu asko, etxekuenpartez.Zorionak, NAIA,printzesa, domekanhamar urte betekodozuz-eta. Oso ondopasa eguna,famelixakuen partez.HILDAKOAK- Inocencio Bernal Corredera. 80 urte. 2011-IV-29.- Felix Urreta Unamuno. 84 urte. 2011-IV-30.- Felicísimo Lope Hontoria. 85 urte. 2011-V-1.- Milagros Etxeberria Baglietto. 90 urte. 2011-V-3.JAIOTAKOAK- Luken Medina Izquierdo. 2011-IV-19.- Adam Yahya. 2011-IV-25.- Ibai Kerr Elgezua. 2011-IV-26.- Martín Rascón Valencia. 2011-IV-30.zinea Coliseoan”La legión del águila”Zuzendaria: Kevin McDonaldAktoreak: Channing Tatum,Jamie Bell, Donald Sutherland,Mark Strong6an: 22.307an: 19.45 eta 22.308an: 17.00 eta 20.009an: 20.30”Bienvenidos al sur”Zuzendaria: Luca MineroAktoreak: Claudio Bisio, AngelaFinocchiaro, Alessandro Siani,Valentina Lodovini6an: 22.307an: 17.00, 19.45 eta 22.308an: 20.009an: 20.30”Agua para elefantes”Zuzendaria: Francis LawrenceAktoreak: Tim Guinee, RobertPattinson, Reese Witherspoon,Christph Waltz6an: 22.307an: 17.00, 19.45 eta 22.308an: 17.00 eta 20.009an: 20.30”Hop”7an: 17.008an: 17.00DENBORAPASAK4 2 57 69 4 26 7 9 37 21 9 2 73 7 16 45 9 7AURREKOARENEMAITZASUDOKUAZorionak, EMILIO eta Mª PILAR,hillaren 10ian urrezko ezteiakbetetzen dozuez-eta. Muxuhaundi bat eta ondo pasau,famelixa guztairen partez....eta kitto! 11/V/6762 zkia.


28AGENDAhoroskopoaARIESZuretzat asko esan nahi ez baduere, berarentzat asko da. Poztuegingo da egin duzuna ikusitaeta bihotzez eskertuko dizu.TA URUSHainbat gauza ospatzeko aitzakiakizango dituzu datorren astean.Irten kalera eta ondo pasatu, gozatu!Horrelako aukerak... gutxitan!GEMINILasaitzeko unea heldu zaizu,azken asteetako stress-a atzeanlagatzeko momentua. Zutazpentsatu eta aurrera begiratuCANCEREz pentsa mundua zuk sortuduzunik. Apalagoa izatea ezlitzaizuke txarto etorriko. Gogoanizan aholkua datozen egunotan.LEOEderra sustoa hartu duzuna.Konponduta zegoela pentsatzenzenuen, baina arazoa hasi besterikez da egin. Hemendik aurrerakoak...VIRGOAspaldiko argazkiak ikusi etaatzean laga duzunaz jabetukozara. Hala ere, baikorra zaraeta aurrera begiratuko duzu.LIBRAZertarako animalia bat etxean?Ez duzu nahikoa eskuarteandituzun gauzekin? Txukunduzure bizitza lehenago.SCORPIUSDei garrantsitzua jasoko duzueta astebururako planak erabataldatu beharko dituzu. Lasai:plan berria hobea izango da.SA GITTARIUSUrduritasun uneak pasatuko dituzuasteburuan, baina astelehenetikaurrera dena bere onera itzulikoda. Ordura arte, kirioak dantzan!CAPRICORNIUSEtorkizunera begira jarriko zaraeta egin nahi duzun guztianpentsatzen. Hala ere, astroakzure alde izango dituzu.AQUARIUSGauzak egun batetik besteraokertu daitezke; beraz, prest egonzaitez. Datorren astea zaila izangoda: benetan, eh, oso zaila!PISCISBerri onak, bai ekonomia aldetiketa baita familia arloan ere.Azkenean nahi zenuen horilortuko duzu. Hori bai ezustea!Barixakua 6EIBAR PLAZARA19.30.- Kalejira musikala,Urkizutik hasita.22.30.- Jaialdia Sostoaabesbatza, Los Camperos,Musika Eskolako mariatxia,Eibarko Koro Gaztea,Dos Veracruz, Goruntzabesbatza eta Vocesy Cuerdas taldeekin.Astelena frontoian.NAGUSIENHAMABOSTALDIA19.30.- Jose LuisIrigoienek aurkeztutakoargazki erakusketara bisita,Untzagako jubilatu-etxean.ANTZERKIA20.30.- “Papiro…flexia”(Logela & Circle Of Trust).Sarrera: 7 euro. Coliseoan.BERTSO AFARIA21.30.- Illunabarrianbertso afaria: Eibar (XabiAstigarraga, Mikel Arrillaga)-Lasarte (Zigor Iriondo, UnaiMuñoa) desafioa. Bide Aldeelkarte gastronomikoan.KONTZERTUA23.00.- Xuban Laiño,Koldo Lara eta DJ Juanan.Bost tabernan.Zapatua 7SANTA KURUTZ10.30.- Kanpai-errepika.11.00.- Meza, Gorostaeta Mandiola auzoetanhildakoen alde. SantaKurutzeko ermitan.Ondoren, hamaiketakoa.12.00.- Bertsolariak: JuanMari Narbaiza eta Jose LuisGorrotxategi. Trikitilariak:Ander Agirrebeña eta UnaiAndonegi.12.30.- Haurrentzakojolasak.13.00.- Herri jolasak,auzoko gazteen eskutik.14.30.- Bazkaria, Ixuajatetxean. Ondoren,erromeria Ander Agirrebeñaeta Unai Andonegireneskutik.EIBAR PLAZARA13.30.- Usartza txistularitaldearen alardea.14.30.- Herri bazkaria.EIBAR PLAZARA18.30.- Haur jaialdia.19.30.- Cielito MusikaBandaren kalejira.23.00.- Rock jaialdia,C.V., Belceblues etaGarrapata taldeekin,Untzagan. “Boleragogoratuz” dantzaldia(DJ-a eta karaokea),Astelena frontoian.Domeka 8HERRI URRATS09.30.- Senperera,Herri Urrats jaira joatekoautobusaren irteera, EgoGainetik (buelta 19.00etan).DIA DAS LETRAS10.00.- Foballa: CasaGalicia-Iturburua A.11.00.- La Salle-IturburuB. La Salle ikastetxean.SANTA KURUTZ10.30.- Kanpaiak.11.00.- Meza NagusiaSanta Kurutzeko ermitan eta,ondoren, piskolabisa.12.00.- Soka -dantza,Usartza Txistulari Banda etaKezka Dantza Taldeareneskutik. Ondoren Jone Uriaeta Miren Gisasolatrikitilarien emanaldia.13.00.- Fredi magoaeta umeentzako jolasak.14.30.- Kanpai hotsaketa jaien amaiera.KONTZERTUA12.30.- Cielito MusikaBandaren kontzertua.Coliseoan.MUSIKA EMANALDIA20.00.- “Kantu hori ez dazurea” (Gure bizitzako soinubandako une batzuk),DJ Okerrekoren eskutik.Karrika tabernan.Astelehena 9ATE IREKIAK11.00/13.00.-Indianokua gaztelekukoate irekien jardunaldia(Muzategiko etxe berrietan).NAGUSIENHAMABOSTALDIA18.00.- Zinea Coliseoan.Nagusiek sarrera doanizango dute.Martitzena 10IKASTEN10.00.- “La literaturapicaresca del siglo XVIy XVII”, Jose Domingoreneskutik. Armeria Eskolan.NAGUSIENHAMABOSTALDIA16.13.- Mendi IbilaldiaMendarora. Bidaia trenez.Eibatik 16.13etan izango dairteera eta Mendarotik buelta19.40etan (izen-emateamaiatzaren 9a artejubilatu-etxeetan).ELA-K 100 URTE19.00.- ELAko kideak,kide-ohiak eta lagunakelkartuko dira Eibarkoegoitzan.Eguaztena 11IKASTEN09.30.- EsperientziaEskolakoekin batera,damaskinatuaren ingurukoklasea, Angel Ledoreneskutik. Armeria Eskolan.NAGUSIENHAMABOSTALDIA17.00.- Zarzuelaemanaldia Untzagakojubilatu etxean.ANTZERKIA20.30.- “Isla (conga,saxo y castañuelas)”,Puerto Ricoko Inter-Metroantzerki tailerraren eskutik.Coliseoan.Eguena 12IKASTEN10.00.- “Los puentes ysus elementos constructivos”,Josu Garateren eskutik.Armeria Eskolan.11.30.- Bideokonferentzia:“Los ciudadanos jurados”.Hezkuntza Esparruan.NAGUSIENHAMABOSTALDIA11.00.- Lehiaketa.14.00.- Herri bazkaria(paella) eta dantzaldia,Legarreko frontoian.Izen-ematea: Eibarko jubilatuetxeetan, maiatzaren 10aarte. Prezioa 6 euro. Saribanaketa eta dantzaldia.11/V/6 ...eta kitto!762 zkia.


eguraldia (EUSKALMET.EUSKADI.NET)erakusketak– Maiatzaren 9an eta 10eanELA SINDIKATUAREN 100. URTEURRENAreninguruko erakusketa. ELAren egoitzan (Bidebarrieta).– Maiatzaren 29ra arteGERVASIO SANCHEZ-en “Vidas minadas”,Mª GRACIA DE LA HOZ (Ojanguren 2010Lehiaketako Ohorezko Saria) eta JOSEBA IBARRA(CEF 2010 Argazkilaritza Sari Nazionala) argazkierakusketak. Portalean.– Maiatzaren 31ra arteWENTONG WANG ETA FENG XIAOHUIargazkilarien lanak. Untzagako jubilatuen etxean.30 ARGIZAIOLA LEHIAKETA. Klub Deportiboan.DEPORTIBOKO ARGAZKILARITZA TALDEArenerakusketa kolektiboa. El Ambigú eta Portaleatabernetan.ARGAZKI LEHIAKETAko lanen erakusketa.El Corte Inglés-eko erakusketa aretoan.mintegiak– Euskararen Transmisioari buruzko mintegia.Noiz eta non: Maiatzaren 25ean (08.45etatik 13.30etara eta 15.00etatik 17.30etara), Portalean.Informazioa eta izen-ematea: …eta kitto! Euskara Elkartean (943200918 telefonoan).ikastaroak– Sendiak programa.“Curso de introducción a los productos de apoyo a las movilizaciones de personas con discapacidad”Noiz eta non: Maiatzak 10 eta 12, 15.00etatik 17.00etara Portalean. Izen-ematea: Pegoran.– “Autocuidado: cuidarse para cuidar”.Noiz eta non: Ekainak 6, 7, 8, 9 eta 10, 15.00etatik 17.00etara Portalean. Izen-ematea: Pegoran.– UEUko udako ikastaroak.Noiz eta non: Ekainaren 27tik uztailaren 1era eta uztailaren 11tik 15era (Eibarren), uztailaren 4tik6ra (Baionan) eta uztailaren 18tik 20ra (Iruñean). Informazioa: www.ueu.org / 943821426.Eguena 12ANTZERKIA15.00.- “Troglodistas”, PontevedrakoTanxarina taldearekin. Hezkuntza Esparruan.EGO IBAR ZINE KLUBA17.30 eta 21.00.- “Women without men”(Zuz: Shirin Neshat, Shoja Azari). Sarrera: Eurobi. Hezkuntza Esparruan.farmaziak6, barixakuaEGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)GAUEZ Larramendi (Calbetón, 19)7, zapatuaEGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)8, domekaEGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)9, astelehenaEGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)10, martitzenaEGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)11, eguaztenaEGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)12, eguenaEGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)GAUEZ Larramendi (Calbetón, 19)13, barixakuaEGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)GAUEZ Larramendi (Calbetón, 19)ODOL-ATERATZEA18.30.- Odol-emaileentzat odol-ateratzea,Odol Emaileen Elkartearen egoitzan (Pagaegi, 3).KALEETAN KANTUZ19.30.- Kaleetan Kantuz-erako entsegua, SanAndres elizako lokaletan.AGENDAtelefono jakingarriakSOS deiak ........................112Peg ora .............................010Udaletxea .........943 70 84 00Portalea ............943 70 84 39Udaltzaingoa.....943 20 15 25Mankomunitatea943 70 07 99Debeg esa..........943 82 01 10KIUB .................943 20 38 43Epaitegia ..........943 03 34 00Iberdrola ..........901 20 20 20Naturg as ...........902 12 34 56DYA Larrialdiak.943 46 46 22Gurutze Gorria..943 22 22 22Mendaro osp. ....943 03 28 00Anbulategia ......943 03 25 00Torrekua ...........943 03 26 50Errepideak ........902 11 20 88Ertzaintza .........943 53 17 00Eusko Tren .......902 54 32 10Pesa .................902 10 12 10Taxiak...............943 20 30 71.........................943 20 13 25Alkohol.Anon. ..629 14 18 74Al-A non/A lateen 650 26 59 63autobus ordutegiakEIBA R-DONOSTIA. Lanegunak: 07.00etatik9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30etaraorduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik20.30etara orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30,12.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30 eta 21.10. DO-NOSTIA-EIBAR. Lanegunak: 07.00, 07.30etatik14.30etara orduro, 15.00, 15.30etatik 18.30etaraorduro, 19.30, 20.30 eta 21.00. Zapatuak: 07.00,08.30etatik 20.30etara orduro, 21.00 eta 22.00.Jaiegunak: 08.30etatik 18.30etara bi orduro,19.30, 21.00 eta 22.00.EIBA R-BILBO. Lanegun eta zapatuak:06.40etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Lanegunak:06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu etajaiegunak: 07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.EIBA R-GA STEIZ. Lanegunak: 07.00etatik21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta18.15. Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.GA STEIZ-EIBA R. Lanegunak: 06.30etatik 20.30-etara orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegunak:10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.EIBA R-IRUÑEA . Lanegunak: 07.45 eta13.30. Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IRUÑEA-EIBAR. Laneguna:11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.EIBA R-A RRATE. Zapatuak: 14.15. Jaiegunak:09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. ARRA-TE-EIBAR. Zapatuak: 14.45. Jaiegunak: 09.30,10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30.EIBA R-ELGETA . Lanegunak: 13.30 eta20.30. Jaiegunak: 12.00 eta 19.00. ELGETA-EI-BAR. Lanegunak: 14.00 eta 20.50. Jaiegunak:12.30 eta 19.30.EIBA R-MENDA RO. Lanegunak: 06.20 eta07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak:08.00etatik 21.00etara orduro. MENDARO-EIBA R.Lanegunak: 06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta21.55. Zapatu eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45etaraorduro eta 21.55.tren ordutegiakEIBAR-DONOSTIA . Egunero: 08.13etatik22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak:baita 06.13 eta 07.13. DONOSTIA-EIBAR. Egunero:07.47etatik 20,47etara orduro, 9.20 eta 20.20. Lanegunak:baita 05.47 eta 06.47.EIBAR-BILBO. Egunero: 08.13etatik 22.13-etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita06.13 eta 07.13. BILBO-EIBAR. Egunero: 06.57etatik20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:baita 05.57.29...eta kitto! 11/V/6762 zkia.


1. Etxebizitza1.1. Salgai– Pisua salgai Eibarren. 3 logela,egongela, sukaldea, komuna etaganbara. Oso argitsua, berriztuta etabizitzera sartzeko moduan. Garajeaaukeran. Prezio oso interesgarria.Tel. 627-084503 eta 943-127140.1.2. Errentan– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarrenedo inguruetan. Logela bikoa.400 euro inguru ordaintzeko prest.Tel. 672-693035 eta 649-313548.– Gaztea behar da pisua konpartitzekoEibarren. Tel. 656-734810 (Alazne)eta 650-771995 (Jone).– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarrenedo inguruetan. Tel. 693-950032.– Pisua alokagai Torreviejan uda parterako.Hondartza minutu bira. 2 logela,egongela-jangela-sukaldea etakomuna. Tel. 943-201077.– Pisua alokagai Ermuan. Tel. 658-735514.– 4 logelako pisua hartuko nuke alokairuanEibarren. Erreferentziak. Tel.685-380585.– 3 logelako pisua hartuko nuke alokairuanEibarren. Tel. 626-584512.– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren.Tel. 943-201106 eta 680-526228. Nuri.– Pisua hartuke nuke alokairuan Eibarren.Tel. 628-785393.3. Lokalak3.1. Salgai– Garajeak salgai Txontan, 6-8 zenbakianPrezio interesgarriak. Deituarratsaldez.. Tel. 696-409217.– Garajea hartuko nuke alokairuanIpuruako dorreen inguruan. Tel. 620-917212.– Lokala alokagai Amañan. 180 m 2 .Argitsua eta ibilgailuarentzat sarreraonarekin. Tel. 605-771570.3.2. Errentan– Txontan lokala alokagai. 485 m 2 .Beheko solairua eta kamioiarentzakosarrera. Prezio onean. Tel. 943-202729 eta 650-022371. Bixente.– Garaje itxia alokagai Matsarian, Estaziñoaurrean. 3x5 metrokoa, labaderoarekin.Tel. 610-395630.– Garajea alokagai Asua-errekan. 22m 2 koa eta itxia. Tel. 678-426136.4. Lana4.1. Lan bila– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko. Tel. 632-445088.Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik.Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak:alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. Doako iragarkietan,12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.1. ETXEBIZITZA1.1. Salgai1.2. Errentan1.3. Konpartitzeko1.4. Etxe trukaketa2. MOTORRA2.1. Salgai3. LOKALAK3.1. Salgai3.2. Errentan– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko eta etxeko lanetarako.Urte biko esperientzia. Tel. 652-587259.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta etxekolanetarako. Tel. 605-129530.– Emakume euskalduna eskaintzenda etxekolanak egiteko. Tel. 687-114707.– Neska euskalduna eskaintzen danagusiak zaintzeko eta etxeko garbiketakegiteko. Tel. 943-200994 eta617-571210.– Neska euskalduna eskaintzen danagusiak zaintzeko (gauez ere bai)eta etxeko garbiketak egiteko. Autoarekin.Tel. 653-723095 eta 943-254260.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko, garbiketak egitekoeta etxeko lanetarako. Tel. 655-077394.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko, garbiketak egitekoeta etxeko lanetarako. Tel. 665-301550.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko, garbiketak egitekoeta etxeko lanetarako. Tel. 635-187901.– Emakumea eskaintzen da sukaldari-laguntzaileedo kamarera moduan,nagusiak edo umeak zaintzeko etagarbiketak egiteko. Erreferentziak.Tel. 608-474923.– Mutila eskaintzen da terrazan edalontziakjasotzeko, garbiketak egitekoeta nagusiak zaintzeko. Tel. 649-086057.– Mutila eskaintzen da terrazan edalontziakjasotzeko, garbiketak egitekoeta nagusiak zaintzeko. Tel. 696-450343.– Mutila eskaintzen da terrazan edalontziakjasotzeko, garbiketak egitekoeta nagusiak zaintzeko. Tel. 648-716291.– Emakumea eskaintzen da sukaldari-laguntzailemoduan eta nagusiakedo umeak zaintzeko. Erreferentziak.Dendan esperientzia. Tel. 943-172816 eta 605-720298. Eva.4. LANA4.1. Lan bila4.2. Langile bila5. IRAKASKUNTZA5.1. Eskaerak5.2. Eskaintzak6. DENETARIK6.1. Salgai6.2. Eman6.3. Galdu/Aurkitu6.4. Bestelakoak– Neska eskaintzen da tabernan etasukaldean lan egiteko. Tel. 605-147304 eta 943-172816. Paola.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko eta sukaldari-laguntzailemoduan. Tel. 608-376387.– Neska eskaintzen da umeak edonagusiak zaintzeko eta garbiketa lanetarako.Tel. 679-910991.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak orduka zaintzeko. Tel. 629-473105.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Tel. 680-969415.– Neska eskaintzen da umeak edonagusiak zaintzeko. Tel. 646-682575.– Gizona eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Tel. 679-912841.– Neska eskaintzen da umeak edonagusiak zaintzeko eta garbiketakegiteko orduka. Tel. 648-603029.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.Tel. 655-077394.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.Interna. Tel. 617-727744.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.Tel. 651-836353.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.Tel. 674-716699.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko eta garbiketa lanetarako.Tel. 646-821678.– Neska eskaintzen da nagusiakzaintzeko orduka. Tel. 608-820954.– Neska eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta tabernak garbitzeko.Tel. 646-506777.– Neska eskaintzen da arratsaldeznagusiak zaintzeko. Tel. 676-035738.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Tel. 675-007271.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko, garbiketalanetarako eta sukaldari-laguntzailemoduan. Tel. 626-068463.– Emakumea eskaintzen da garbiketalanak egiteko, nagusiak gauez edoasteburuetan zaintzeko eta sukaldarimoduan. Tel. 699-609190.– Emakumea eskaintzen da ordukalan egiteko. Tel. 618-734000.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko, garbiketa lanetarakoeta dendan laguntzeko. Tel. 662-267569.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko, garbiketalanetarako, dendan laguntzeko etasukaldari-laguntzaile moduan. Tel.649-008036.– Emakumea eskaintzen da ordukasukaldari moduan lan egiteko etagarbiketa lanetarako. Tel. 671-343612 eta 943-531931.– Gizona eskaintzen da txofer moduaneta lorezain moduan lan egiteko.Tel. 671-343612 edo 943-531931.4.2. Eskaintzak– Emakume/gizonezko euskaldunabehar da Elgoibarko enpresa bateanbiltegi lanetarako. Kurrikuluma bidali:kurrikulum@iservicesmail.com– Kamarera/o behar da erdialdekotaberna baterako. Tel. 615-759399.– Kamarera/o behar dira asteburuetarako.Autoarekin. Tel. 677-638184.– Kamareroa behar da taberna betarako.Tel. 943-031253.5. Irakaskuntza5.1. Eskaerak– Irakaslea behar dut Batxilergo 2.mailako klaseak jasotzeko. Tel. 697-348080.5.2. Eskaintzak– Alemanierazko klaseak ematen dituthaur, gazte eta helduentzat. Tel.647-275374.6. Denetarik6.1. Salgai– Somierra eta koltxoi tolesgarriak(0ʼ80koak eta erabili gabeak) etaegurrezko markodun ispilua(1ʼ60x0ʼ50) salgai. Prezio erdian. Tel.943-120308.– “Sojabella” esne begetala egitekomakina salgai. Gutxi erabilia. 75 euro.Tel. 630-448560. Aitziber.– Altzoan umea eramateko “EasyCare” fularra salgai. Erabili gabe. 55euro. Tel. 630-448560. Aitziber.– Karateko kimonoa eta Adidas markakoeskularruak salgai. Erabili gabe.50 euro. Tel. 630-448560.– Motorzalearen ekipamendua salgai.L tamainakoa gutxi gorabehera.Tel. 628-043195.– Bizikleta estatikoa salgai. Ia berria.100 euro. Tel. 647-275374.– Kutxatzar izozkailua salgai. Gramhiru izarrekoa. Tapa transparenteak.2x0ʼ9 m. Oso egoera onean. Tel.943-207873.11/V/6 ...eta kitto!762 zkia.


LA SALLE AZITAIN IKASTETXEA2011-2012 ikasturterako eskaintzaBATXILERGOAK (A eta D)ZIENTZIAK ETA TEKNOLOGIA / GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIAK943 121 698maiatzaren2tik 11ra


TEORIKA ATERATZEKOIKASTARO TRINKOAKMateria arriskutsuak / C.A.P.Merkantziak eta bidaiariak garraiatzekonazioarteko agentzia ziurtagiriaklortzeko ikastaroakGIDATZEKOKARNETGUZTIAKSOLOZABALautoeskolakT. Etxebarria, 7Tel. 943 70 23 84Tel. 943 70 23 78Bista Eder Hortz KlinikaBista Eder, 19 - behea -EIBAR-943 70 00 82 / 943 20 84 75

More magazines by this user
Similar magazines