908-alea

ritmicaipurua

908-alea

...etakitto!908 zkia.2014-XI-14SAN ANDRES TORNEOAIPurua KLuBaren ErrITmoraEskatu aurrekontuakonpromisorik gabeKOMUNITATEEN ADMINISTRAZIOAZ G AZERBITZUA GESTIOA ADMINISTRAZIOA30 urteko esperientziakematen duenwww.euki.com Tel: 943 200 358 konfiantza


FARMAZIALARIA MASAJISTAK ESTETIZISTAKZALOA OTADUY, Farmazian lizentziatua“Indiba-rekin osasuna zaindutaEDERTASUNA lortzen dugu”Toribio Etxebarria kalean dagoen Farmalur parafarmaziak urteakdaramatza azalaren tratamenduak eskaintzen. Urteekin kosmetikafarmazeutikoari lotutako atalak gero eta indar handiagoa hartzenjoan da, Farmalur Derma sortu arte. Zaloa Otaduyk arlo horretansartu dituzten azken berritasunak kontatu dizkigu.– KOSMETIKA FARMAZEUTIKOAREN ARLOAN, ZEIN DA ZUENESKAINTZARI GEHITU DIOZUEN AZKEN BERRITASUNA?Hasieratik, lanean hasi ginenetik, helburu nagusienetakoa gureganadatozenen ongizatea eta osasuna zaintzea izan da eta, asmo horrekin,hori lortzen lagunduko diguten azken berritasunekin pendiente egon garabeti. Horregatik, Indiba-ren berri izan genuenean eta hori erabilitazelako emaitza onak lortzen diren ikustean, guk ere hori eskaini behargenuela erabaki genuen eta horretan gabiltza, oso pozik gainera.– ETA ZER DA INDIBA ACTIV?Radiofrekuentzia dispositibo mediko bat da, estudio kliniko ezberdinakdauzka eta estetika lantzeko orduan emaitzak ezinhobeak dira.Tratamenduak oso atseginak eta erlaxanteak dira eta ez dutealbo-ondoriorik eragiten. Are gehiago, beti dira osasuntsuak.Aurpegirako zein gorputzarendako tratamenduetarako erabiltzen dugu:zelulitisari aurre egiteko, masaje lasaigarri eta orekatzaileak egiteko,larruazelako ildoak, orbainak eta markak ezabatzeko, azalari argiaemateko, jausitako bular edo beste gorputz atalak tinkotzeko… Indibakdauzkan ekipoen artean guk gamako altuena, Indiba Activ HCR 902ekarri dugu eta, guk diseinatutako protokoloekin konbinatuta, orain arteprobatu dutenak oso pozik daude lortutako emaitzekin. Bezeroakegunetik egunera pixka bat hobeto ikusten ari dira eta gu, hori ikusita,oso oso pozik gaude.– HORREZ GAIN, ONGIZATERAKO BESTE TRATAMENDU BATZUKESKAINTZEN DITUZUE, EZTA?Hala da: txokolaterapia, Herbal Sian,harri bolkanikoak... ongizatea lortzekotratamendu eskaintza zabala daukagu.Gaur egun denbora falta zaigu, batezere gure burua zaintzeko orduan.Horregatik, horrelako tratamenduakbenetan opari ezinhobeak diraedozeinentzat eta bakoitzaren eskaerariegokitzen diren OPARI-BONOezberdinak dauzkagu aukeran.Toribio Etxebarria, 18 604 203 524 / 943 702 923FARMAZIALARIA MASAJISTAK ESTETIZISTAK


Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskeraASTEANESANAK“Desbiazioetan hasi gara.Orain gutxi TopaEguna izanda Derion; bada sarreran,ze detallazo!, bizkaierazjarri zuten: `Euskeraz ein´.Zelan `ein´? Zergatik ezduzu jarri `in´? Edo `ingodogu´ edo `ingu´. Eta,`egin´ ez da bizkaiera ala?Hori da, askotan, kontua”(KEPA ALTONAGA,ZIENTZIA-DIBULGATZAILEA)“Kontuz ibili behar duguboterean aspaldidanik izanden belaunaldi batek-68koak- negarrari ematendionean edota gogoratzenartzisistari ekiten dionean;orduan ihesi irten behargara. Hemendik aurreraautobiografiak, sasibiografiak,eta bestelakosaio erdi nartzisista erdi(post)traumatiko ugariirakurriko ditugu”(JOSEBA GABILONDO,IDAZLEA)“Iñaki sasoi batean askoerabili izan zen, baina gauregun izen hori duten bakarrakaitak eta aitonak dira.Gauza bera gertatzen daGarbiñe, Edurne etaBegoñarekin. Izen horiek jaidute hurrengo belaunaldian.Mikel eta Aitor, ordea,oraindik modan daude.Europan lez, izen motzenaldeko joera dago, bisilabakoenak gehienetan.Jon Ander da bakarra izenkonposatuen artean”(MIKEL GORROTXATEGI,EUSKALTZAINDIKO ONOMASTIKA BATZORDEA)“Idazleok ez dugu askorikidazten heriotzari buruz,gutxiago lutoaren inguruan:sendagileen eta bestebatzuen eskuetan lagatzendugu. Lehen heriotzarekinfamilia giroan toreatzengenuen eta orain eginbeharhori ospitaleetara eramandugu. Kuriosoa da ikusteazelan lagatzen diotenjendeari euren etxeetanhiltzen: baina merkeagoadelako, ez bihozberagobihurtu direlako”(JULIAN BARNES,IDAZLEA)KASKURRIO.- Ilegorria. “Kaskurrionekuak baziran Eibarren, urria lako ule-argixak”.KASTIAU.- Arraza desberdinetako animaliak nahastu. Gaztelerazko ‘cruzar’. "Gure txakur zurixa,zuen beltzagaz kastiau gura genduke”.KATAIAN EGON.- Katearekin lotuta egon. “Txakurra, badaezpada, egunez kataian eukitzeneban”.eskutitzakEibarko nekazari ingurunea oso mugatua da, horibadakigu. Hegoaldea, laiotza eta malda handiekin,ekialde eta mendebaldean ezertxo ere ez dugu, errepidenazionala. Baina iparraldean, Eibar bezalako herribatentzat benetako harribitxia dugu kokapen, orografia,paisaia eta lurzoruari begiratzen badiegu, nahizeta hango zuhaitz gutxiak galtzen doazen.Inguru horretan gabiltzanok, bide guztiak hondatzendihardutela ikusten ari gara azken urteotan. Garaibatean belarrezko bide goxo zirenak motorren etaquaden pista bihurtu dira, pertsona talde txiki batenprobetxurako, eta modu honetan eibartar izpirituarekinhain lotuta dagoen inguru naturala galtzen ari gara,hain ederra dela eta ia daukagun bakarra dela kontutanhartzen badugu.Gaur arte, eibartarroi pasealeku naturalekinzer ikusia duen edozer galarazizaigu. Hainbat herritarrek eskatutako (sinaduraeta guzti, 10.000 baino gehiago)bidegorria oraindik kimera bat da, Euskadikoeta (zergatik ez?) Espainiako edozeinherrik daukanean. Orografiagatik kostualtuak direla eta abar esaten digute,baina errealitatea da, eibartar batek herritikkanpora ibilaldi bat egin nahi baduerrepide jeneralera irten behar duela inguruneegokiagoen bila.Gauzak horrela, gutako askori Arrate-Kalamua-Akondia-Urko da gelditzen zaigungune bakarra. Jatorrian ingurune zoriagarria,baina zaintzen hasten ez bagaragalduko duguna (bagoaz bidean).Kontua ez da inbertitzea, dagoena babesteabaino. Nekazari ondare bat ahalikARGITARATZAILEA: ...eta kitto! Euskara Elkartea. HELBIDEA: Urkizu, 11 - solairuartea. 20600 EibarTELEFONOAK: 943 20 67 76 / 943 20 09 18. FAXA: 943 20 28 72.Astekariaren E-MAILak: erredakzioa@etakitto.com / komunikabideak@etakitto.com /publizitatea@etakitto.com Elkartearen E-MAILak: elkartea@etakitto.com / normalizazioa@etakitto.comERREDAKZIO-KONTSEILUA: Ana Aizpurua, Itziar Albizu, Maider Aranberri, Jose Luis Gorostegieta Silbia Hernandez. ADMINISTRAZIOA: Marisol Uriarte. KOORDINATZAILEA: Ana Aizpurua.ERREDAKZIO-BURUA: Silbia Hernandez. DISEINUA ETA MAKETAZIOA: J.L. Gorostegi.ARGAZKI ARLOA: Leire Iturbe eta S. Hernandez. HIZKUNTZA ARDURA: Juan Andres Argoitia eta M. Aranberri.PUBLIZITATEA: Itziar Albizu eta Belen Ulazia. Tfnoa: 943 20 67 76. AZALEKO ARGAZKIA: Ipurua Gimnasia ErritmikoaBANAKETA-ARDURADUNA: Ainhoa Luz. TIRADA: 8.050 ale. INPRIMATEGIA: GERTU koop. (Oñati).COPYRIGHT-A: ...eta kitto! LEGE-GORDAILUA: SS/430/92. ISSN: 1132 - 1679("...eta kitto!”k ez du bere gain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien erantzunkizunik)EIBARKOUDALAAISIA ETA NEKAZAL INGURUNEAGIPUZKOAKOFORUALDUNDIAeta modurik onenean kontserbatzea, praktikan ia gelditzenzaigun bakarra. Edonola ere, toki hau ezin dugupertsona talde txiki baten eskuetan utzi, hauei inguruarenegoera (gaur egungoa edo etorkizunekoa)bost axola zaienean.Arazoa dozena bat pertsona dira, ez gehiago, bainaberaien makinekin parean harrapatzen duten guztiatxikitzen dute. Ez dira konturatzen (edo ez zaie axola)eragiten duten kalteaz.Idatzi honekin dagokien erakundeei dei egiten diegu(udala, aldundia eta abar) gaiaren ardura har dezateneta behingoz aisialdiko ibilgailu hauen erabileraarautu dezaten.K ALAMUAREN ALDEKOAKKULTURA SAILA(HIZKUNTZA POLITIKARAKOSAILBURUORDETZA)Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak diruz lagundutako aldizkaria...eta kitto! 14/XI/14 ● 908 zkia.


4 danon ahotanAralarren baloraziñua Errebal auzia dala-etaGipuzkoako Probintzia Auzitegixak Errebalauzia artxibatzeko erabagixaren ingurukobaloraziñua egin dabe Aralar alderdikuak."Edozein kargu publikok edozeinirregulartasun salatzeko derrigorra legitimatzendabela" hasieratik argi lagata, "GipuzkoakoAuzitegiko Fiskaltzari 2006tik2010era bittartian egindako aktuaziñuetanustez prebarikaziño deliturako osagaixakzittuen hainbaten barri emon", baiño ezebela egin diñue. Horrekin batera, "Aralarriesker fase bakotxeko irregulartasunaktribunaletaraiño eruan zirala, Errebal operaziñuakbillatzen eban makro merkataritzaguniaren zoramena" geratzia lortutaeta, holan, "herritarrak partehartze prozesuanazaldutakueri jarraittuta diseiñautakoerabillera anitzerako eta aisialdirakoespazioa sortzeko eszenatokixa" ahalbidetuta.Edozelan be, hasierako asmuen hariraudalak euki dittuan gastuak gogora ekarrinahi dittue: "Hasteko, Musika Eskolia Portaleraeruatiak eta lokalak egokitziak izandakokostua dago. Horrekin batera, etaudalak profesionalak eukitta be, kanpokoabokatueri orduko 150 euro pagau jakuezenluzaruan, Boulevarden kartiari ebazpenproposamena egitteko. Eta horreri2010az geroztik Rialtoren alokairuak (hillero4.000 euro inguru) eragindako gastuagehittu bihar jakoz".Bestalde, gogor salatu dabe "inputatuakinstrukziñuan aurpegirik ez emotia" eta"auziaren mamia osatzen eben euren abokatuarengaldereri ez erantzutia", bestiakbeste. Eta, amaittu aurretik, "inputatu"maillara igotzeko erabagixa Auzitegixakberak hartutakua izan zala argittu dabe.Ipuin solidarixo barrixa salgaiIsekin alkartiak "Araitz, Ixone eta Unai ahateen parkean" izenburuko liburu solidarixuaemon dau argittara Sanfilippo fundaziñuari laguntzeko. Sanfilippo izenekogaitza oso larrixa da eta Espaiñia osuan 70 umeri eragiten detse: gaixotasunaumiak lau-bost urte betetzen dabenian agertzen da eta, behin degeneraziño-prozesuahasten danian, gaixua nerabezarora aillegau aurretik hil egittenda. Ikertzailliak sendagaixa topatzeko biharrian segitzen dabe, baiña inbestigaziñuakbalio daben 3.000.0000 eurueri aurre egitteko ahalegin haundixa egittendabiz eta, bestiak beste, ipuiña argittaratu dabe, hori salduta inbestigaziñorakodirua batzeko. Ipuiñeko protagonistak Araitz, Ixone eta Unai dira, Sanfilippo gaitzadaken neba-arreba bilbotarrak. Marisa Amigok idatzittakuari laguntzen NuriaEspinosaren marrazkixak dakazipuiñak eta Jon Mikel Mugika eibartarrakeuskararatu dau. Ipuiña hiriburuetanpresentatzen hasitta dagoz etaabenduaren 20xan Eibarren aurkeztukodabe, beste ekitaldi batzurekinosatuko daben jardunaldixan. Bosteuro balio daben liburua Eibarrenerosteko El Corte Ingles-era, IpuruakoEroskira, Estaziño kaleko Outlet etaHomme dendetara, Legarreko Bukuriestetikara edo Ego Gain kaleko Irimotabernara juan leike.Jubilauak dotorepasarelanAurreko barixakuan Untzagako jubilau etxianegindako desfilian parte hartu eben modeluakedarto erakutsi zittuen modako azken joerak pasarelagaiñian. El Corte Inglesekuak lagatakoerropak jantzitta, andrak eta gizonak bata bestiarenatzetik denboraldi honetarako konjuntodiferentiak zelan geratzen diran erakutsi zittuendesfilia ikustera juandakuen aurrian.Bartolome Egurrola Azpiazu(1926-V-17 / 2012-XI-14)2. URTEURRENASekula ez zaitugu ahaztuko(Etxekuak)...eta kitto! 14/XI/14 ● 908 zkia.


danon ahotan5autuan1944an jaixotakuen bazkarixaAurreko asteburuan alkartu ziran erretratuan ikusten dittuzuenak, aurten 70 urte bete edobeteko dittuela ospatzeko. Holakuetan egitten dan planari jarraittuta, taldiaren erretratuaetara eta gero txikiteuan ibilli ziran, bazkaltzeko ordua aillegau arte eta, zelan ez, eguna edartopasau ebela esan deskue.Gaztaiñerre tabernarik tabernaAurten be umore onianospatu eben GaztaiñerreAEK euskaltegikuak etalagunak, Eibarko Kantuzaleaketa trikitilarixak lagundutakokalejira eginda.Paloma tabernan alkartueta afari-meriendiaegin eta gero, Urkiko tabernetansegidu eben jaixa,traguak eta pintxuakkantuekin tartekatuta.GARAPEN AZOKIAZapatuan eta domekan,11.00etatik 14.00etara GarapenPertsonala Azokia hartuko duUntzagako karpak, personiarengarapenari laguntzeko herrixandaguan eskintza ezagutzeraemoteko. Parte hartukodabenak euren postuaninformaziñua emotiaz gain,hainbat taillar eta jardueraosagarri preparau dittue.Zapatuko eskintzan hónetxekdagoz: "Mindfulnes" (AdharaZentrua, 11.15-12.00); "K-Strecherakusteko tallarra" (Isasimasaje zentrua, 12.15-13.00);eta "Nola irakorri etiketanutrizionala" (Nutrieibar, 13.15-14.00). Eta domekan: "Laztantallarra"emongo dau Haurrarenhelduarenpsikologiagabinetiak (11.15-12.00;"Motibaziorako energia"(Akorde Coaching, 12.15-13.00);eta "Entzun zure gorputzarizoriontsu izateko" (Isasi masajezentrua, 13.15-14.00). Eta egunbixetan, 11.00etatik 14.00xetara"Haurrentzako taillarra"emongo dabe Miriam eta AmaiaPsikopedagogia zentrokuak.HelbideaURKIZU PASEALEKUA, 13Orbeako dorreak / 1. solairua☎ 943 12 02 00 Faxa: 943 12 02 04CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA1) Kardiologia; 2) Zirugia; 3) Dermatologia;4) Dietetika eta Nutrizioa; 5) Analisi Klinikoak;6) Ortodontzia; 7) Otorrinolaringologia;8) Pediatria; 9) Psikiatria; 10) Neurologia;11) Barne Medikuntza; 12) Radiologia;13) Urologia; 14) Traumatologia;15) Koloproktologia; 16) Erizaintza;17) Zoru pelbikoaren errehabilitazioa;18) Foto-depilazio Unitatea; 19) Ginekologia;20) Lagundutako ugalketa (BERRIA)...eta kitto! 14/XI/14 ● 908 zkia.


6 danon ahotanEnpanada sarituakAurreko asteburuan As Burgas GaliziakoEtxeak antolatutako V. Enpanada Lehiaketanirabazliak Angel Ramos Francos, MariaCortizo Taboada eta Lucia Alonso Meiriñoizan ziran. Enpanada lehiaketiarekinbatera, asteburu guztian Magosto jaixa ospatueben Urkizuko parkian, Os Galaicostaldekuen musikiak girotuta.Olixo-dastaketa arrakastatsuaHogei bat lagun batu ziran martitzen illuntzian …eta kitto! EuskaraElkartearen egoitzan, Iker Diaz de Ceriok gidatu eban olixodastaketanparte hartzeko. Arabar Errioxako Olio eta OlibondoarenMahaiko kidiak eurak ekoizten daben olixuaren ingurukohainbat azalpen emonda ekin zetsan saiuari eta, jarraixan, jendiakolixo diferentiak probatu eta dastatzeko aukeria euki eban,bakotxaren ezaugarrixen gaiñeko azalpenak adituaren ahotik entzuteneban bittartian.Lehiakortasuna hobetzeko jardunaldixakIaz egindakuari jarraittuta,Ekingune Debabarrenekoekintzaillien alkartiak datozenegunotan duan eskindukodittuen jardunaldixak antolatudittu, "lehiakortasunahobetu nahi daben edozeiñendako".Lehelengua ("Pilulafiskalak eta kontableak") datorren astekomartitzenian emongo dau SomosAsesores aholkularitzako Eduardo Garciak,18.30xetatik 20.30xetara. Hillaren24an "Pribatutasuna negozioetan eta saresozialetan - Networking" izenburukua eskindukodau Eduard Domingo, SEGURdadesdatu pertsonalen babeserako aholkularitzajuridikoko ordezkarixak, Hobekinaholkularitzarekin alkarlanian (18.30-xetatik 20.30xetara eta jarraixan mahaingurua).Abenduaren 1ian eta 2xan DialektikaCoach-eko Juan Carlos Martinek"Ekintzailetza eta merkataritza-lidergoa"izenburukua emongo dau (egun bixetan19.00etatik 20.30xetara) eta abenduaren16xan Mariella Saitz AXA Eibarko agenteesklusibuak "Finantza-babesa enpresentzateta autonomoentzat" izenburukua,19.00etatik 20.30xetara. Saio guztiak Portaleko3. pisuko ikastaro gelan izango diraeta parte hartzeko ekingune@ekingune.comhelbidera idatzitta izena emotiaeskatzen dabe.San Andres jai herrikoiei trabakJaixak Herrixak Herrixandakokidatzi deskunez, "San Andresbezperarako antolatu genduanegitaraua bertan beherageratu da, Udalaren debekuagaittik.Iazko moduan, udalarialkarlanian jarduteko proposamenaegin gentsan, azaruaren29rako hainbat ekimen etaegun guztiko egitaraua proposatuz.Hainbatetan eurekinbildu eta gero, udalak jarreraguztiz itxixa erakutsi eban, alkarlanerakoproposamen guztieriuko eginez eta eskinduzeskun gauza bakarra espaziuaerabiltzeko aukeria izanzan. Edozelan be egitarauarekinaurrera segitzia erabagigenduan, baiña udalarendakohori ez zan nahikua izan eta,kultura teknikarixaren txostenezkor baten ostian GobernuBatzarrak karpa 22.00etatikaurrera erabiltzia debekatudesku". Gauzak holan, erabagi"teknikua" baiño "politikua"dala pentsatzen dabe eta jendiaantolatzen dittuen ekimenetanparte hartzera animaunahi dabe.MUGICAITURGINTZAAIRE EGOKITUA, ITURGINTZA,GASAREN INSTALAZIOA, KALEFAKZIOA,PETROLIO-PRODUKTUAK, BAINUENERREFORMAK ETA ABAR…HANSGROHE KANILEN BANATZAILEAZORU ERRADIATZAILEAEGUZKI-ENERGIAEgigurentarren, 18Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 24San AndresGozotegia● tartak● enkarguaketxeraBidebarrieta, 28☎ 943 20 79 73...eta kitto! 14/XI/14 ● 908 zkia.


elkarrizketa7MALATI PANTHA, nepaldarra:- Nolatan egin duzue bat Liburutegiak Topalekuprogramarekin?Euskadiko liburutegi publikoek urteroabiarazten dute Liburutegiak Topaleku programa,herrialde ezberdinen arteko tolerantziaeta kultur integrazioa sustatzeko asmoz,baina guri aurten parte hartzeko proposamenaegin arte ez nuen horren inguruko berririk.Ni Gurutze Gorrian eta Caritasen boluntarionabil eta, horren bitartez, GorkaErrasti Inmigrazio teknikaria aspaldi ezagutunuen. Halako batean, gure arteko elkarrizketanberak programari buruz berba egin zidaneta, Nepali buruzko egitaraua prestatzen laguntzeraanimatuko nintzen galdetzeanbaietz erantzun eta hemen gaude, egitarauaosatzen duten jardueretan bete-betean sartuta.- Eta nolako egitaraua prestatu duzue Nepalgure artean ezagutzera emateko?Nepali buruzko liburutxo monografikoa,Eibarko liburutegian Nepali buruz daudenNepal aipatuta, Everest, munduko mendirikaltuenarena da gehienon burura datorren lehenirudia.. Baina Nepal mendia baino askoz eregehiago da: kulturan, hizkuntzetan eta jendeanitzean, baina batez ere alaitasunean herrialdeaberatsa da. Horrela definitu dute gure arteanbizi diren nepaldarrek Munduko Paisaiakprogramaren barruan euren sorterriari eskainidioten irakurketa gidaren sarreran. Eibarren bizidiren nepaldarretako askorekin bat egin genuenastelehenean Portalean, Nepalgo sukaldaritzatailerrean eta Malati Panthak pozik kontatuzizkigun bere herrialdeari buruzko kontuak zeingurera bizitzera etorri diren nepaldarreninguruko gorabeherak.“Oso pozik gabiltza gure herriaeta kultura hemengoei erakusten”Egitarauko jarduerak antolatzen ibili dira Eibarren bizi diren nepaldarrak.lanen irakurketa gida prestatu dugu. Orainarte Periko Iriondo eibartarraren ikus-entzunezkoaerakutsi eta Iciar Bollainen "Katmandu:un espejo en el cielo" filmaren ingurukobideo-foruma egin dugu, sukaldaritzatailerra prestatu dugu eta beste bi jardueragehiago egingo dira datozen egunotan:datorren astelehenean, 18.30etatik aurrera"Nepal ezagutzen" hitzaldia emangodugu liburutegian eta azaroaren 28an,18.00etan, "Nepalgo Ipuinak" saioa eskainikodu Maite Franko ipuin kontalariak, umeenliburutegian.- Nolatan laga duzu jaioterria gure arteraetortzeko?Gure herrialdeko gobernuarekin gazteekez daukagu etorkizunik, ez dago beharrik,aberatsen eta pobreen artean ezberdintasunoso handia dago. Horregatik, handik irtetzekoaukera daukagun gazteek beste herrialdebatzuetara alde egiten dugu, bizimoduhobea izango dugun esperantzarekin. Eibarrengaur egun 70 bat nepaldar bizi gara,bakoitza bere aldetik ailegatu da eta, behinhemen bizitzen gaudela, gure artean ezagutzenjoan gara. Batzuk hona ailegatu aurretikHolandan, Bartzelonan, Londresen bizitzenegon dira… Izan ere, ikasleok Londresenikasten jarraitzeko erraztasunak dauzkagueta askok aukera hori aprobetxatzen duteNepal laga eta han ikasketak egiteko. Halaere, Londresen hiru urte ikasten eman etagero, lanerako baimena lortzea oso zaila etagarestia da eta, horregatik, handik beste tokibatzuetara mugitu behar izaten gara derrigorrez.Nik hiru urte daramatzat EuskalHerrian.- Eta zer moduzko aldaketa izan da?Niretzat oso toki polita da, hemen bizitzeaasko gustatzen zait eta jendea gurekin osoatsegina dela begitantzen zait, oso ondo hartugaituztela pentsatzen dut. Eta programahoni esker gure herrialdea eta kultura hemengoeierakusteko aukera izateak poz handiaematen digu, oso gustora gabiltza. Niresenarrak ikus-entzunezkoak egiten ikasi dueta azken egunotan datorren asteko hitzaldiarilaguntzeko proiekzioa prestatzen dabil.- Zer esango zenioke Nepali buruz ezagutzenez duen norbaiti?Jende guztiak dakien moduan, mundukomendirik altuena daukagu, baina horrekinbatera paisaiak, errekak… parajeak benetanzoragarriak dira. Oso herrialde polita da etaBudak garrantzi handia dauka guretzat, besteakbeste bere izenak "bakea munduan"esan nahi duelako....eta kitto! 14/XI/14 ● 908 zkia.


8gaztekittoteen ajeakIrene Saceda, Ainhoa Arroitajauregi eta Ane Escolarhirukotea ETB-1eko "A ze banda!" kantu lehiaketanikusteko aukera izan genuen, emititu zuten bigarren saioanEnkoreren "Airea" abesten. Eibartarrek osatutako NK3taldeak ez zuen lortu hurrengo fasera pasatzeko txartelik,baina horrek ez die aurrera egiteko gogorik kendu. Aregehiago, esperientzia hori atzean laga eta proiektu berrieigogotsu heltzeko irrikitan daudela esan digute.- Nola animatu zineten "A zebanda!" lehiaketarako izenaematera?Ni (Irene) aurretik ETB-ko"Kantuan" saioan parte hartunuen eta, lehiaketa berria egingozutela eta, zuzenean nirekinharremanetan ipini ziren, nirekinbatera abesteko beste bi lagunbilatuz gero parte hartzeko aukeraizango genuela esateko. Hiruraklagun minak garenez, KoruGaztean ibilitakoak… ba Ainhoaeta Aneri komentatu eta berehalaipini ginen martxan. Telebistanorain ematen duten arren,lehiaketarako grabazioa udan,uztailean egin genuen. Telebistarakosaioa grabatzera joan aurretikcasting modukoa egin genueneta gu kantatzen agertzenginen bideoa grabatzeko ere eskatuziguten: beste barik, hiruraklurrean jarri eta "Zarena zarelako"abestu genuen.- Eta zer moduz joan zen telebistarakosaioaren grabazioa?Saioa grabatzen hasi aurretikAlex eta Zuriñe aurkezleak gukBilbon entseguak egiten ditugunlokalera etorri ziren, kamerarekin,eta han bertan lehen probarakograbazioa egin zuten. Telebistanuztaila hasieran egon gineneta, egia esan, grabazioakoso luze jo zuen. Gu kalera joanginen kanporaketan berez taldebakarra kaleratu behar zuten,baina aurreikusita ez zegoenel ambigúj. etxeberria, 12943-200047...eta kitto! 14/XI/14 ● 908 zkia.beste talde bat sartu zuten eta,horregatik, hurrengo tandarakosailkatu beharrean gu ere kanporatugintuzten. Edozein modutanere, esperientzia berri batbizitzeko aukera izan genuen.- Zer daukazue esku artean?Gure proiektuan buru belarrisartuta gabiltza. Juanmi gure "coach"-aktalde bitan gitarra jotendu eta, bere bitartez, bigarren gitarrabat, bateria-jolea eta baxuagurekin batzea lortu dugu, denekelkarrekin NK3 taldea osatzeko.Ilusio handiarekin ekin diogu lanari,astero entsaiatzeko batzengara eta gure abestiak sortzenhasita gaude. Guk idatzitakoekinbatera beste batzuen kantuenbertsioak edo "coverrak" abestenditugu eta laster kontzertuakematen hastea espero dugu.Gainera, entseguetan oso gustorajarduten dugu, elkarrekin osoondo moldatzen garelako eta,musika egiten dugun bitartean,beste kontu guztiekin ahaztu egitengarelako.- Eta nolakoak dira zuek sortutakoabestiak?Nahiko rockeroak direla ustedugu, indartsuak. Bestalde,beste taldeen kantuak gehienetaningelesez abesten ditugu,baina gureak euskaraz idaztenditugu. Batean eta besteanjoten hasi eta gure musika jendearigustatuz gero, aurrera egitekoirrikitan gaude.– SAN ANDRESMENUA– Plater konbinatuak– Ogitartekoaketa razioakNK3 (IRENE SACEDA, ANEESCOLAR, AINHOA ARROITAJAUREGI)"Kontzertuakematen hastekoirrikitan gaude"Txinera etafrantsesekoAKADEMIA• Umeentzako ingelesa• Azterketa ofizialetarako prestakuntzaAnimatu zaitez!Urkizu pasalekua, 32. Tel. 600212678 sypidiomas2014@gmail.comwww.sypidiomas.wix.com/sypidiomas


kirola9Bihar XVI. San Andres Torneoaren erritmoraBihar arratsaldean, 15.30etan hasita,gimnasia erritmikako San AndresTorneoaren 16. edizioa jokatuko daIpurua kiroldegian. Hor izango dira,Euskadi, Nafarroa, Errioxa, Asturiaseta Gaztela-Leon ordezkatzen, hogeitaldetik gora. Lehiaketa hori, gainera,hurrengo asteburuan Castellonenjokatuko den taldekako oinarrimailako Espainiako txapelketaprestatzeko azken proba izango da.Maila horretako Ipuruako taldea,gainera, denboraldi honetan partehartutako proba guztietan nagusituda eta faboritoen artean egongo da.Gasteizen ere Ipuruako boskotea podiumaren gorenean izan zen, Euskalgym-en garaile.Ipurua Klubaren azken garaipena domekanizan zen, Gasteizen jokatutako Euskalgym-ean.Proba horretan, Eibarkoboskoteak 11,033 puntu lortu zituen, Vallecas-i(10,767) eta Monvedreri (10,083)aurrea hartuta. Estatu osoko 40 taldetikgora izan ziren parte hartzen kadete oinarrimailako txapelketa horretan, guztiakere azaroaren 21etik aurrera jokatukoden Espainiako txapelketari begira;Castellonen 70 taldetik gora lehiatukodira Ipuruakoekin.Nahia Arguizek, Teresa Miguelek, ElenaSudupek, Malen Txurrukak eta Elene Varelakosatzen duten boskoteak urrezkodomina lortu dute denboraldi honetan jokatutakotorneo guztietan, beti ere bostmazekin eskaintzen duten ariketan ikaragarrizkomaila erakutsita. Azken egunotanIpurua Klubeko talde teknikoa osatzenduten Tania Nagornaiak, Susana Prietoketa Miriam Merinok gazteen teknika biribiltzenahaleginduko dira..Biharko arratsaldea hartuko duen SanAndres Torneoa hainbat mailatan jokatukoda: 1. kategorian Ipuruak ez du talderikaurkeztuko oraingoan eta bakarrik Sakonetaizango da; federatuen arloan, senior,junior, alebin eta infantil mailakoek jardungodute lehiaketetan; eta oinarrizkoenarloan, kadete, infantil eta alebin mailakoakizango dira.75 gimnasta inguru EibarrenIpurua Klubeko gimnasten kopurua jaitsiegin da aurten eta, esaterako, federatu mailanez dute senior talderik atera, “herrian bibakarrik izanda, kanpotik ekarri behar genituelakobestela”. Eta oinarrizko mailakoa daEspainia mailan “zeozer egiteko aukera duena”.Amateur mailan kadete eta jubenil mailakotaldeak dituzte eta bizpahiru banakamailan parte hartzen dutenak. Eskolartekoetan,bestalde, “alebinetan 15 neska ditugu,infantiletan beste zazpi, eta beste 15 batbenjaminetan”. Epe laburrerako erronkeibegira, “amateur eta eskolartekoetan Gipuzkoanpodiuma egin eta Euskadiko txapelketansartzea” daude, besteak beste.kamisetak 12 eurosudaderak 25eurobazkideek 2 euroko deskontua bi produktotan...eta kitto! Euskara Elkartea Urkizu 11komunikabideak@etakitto.com 943 20 67 76 - 943 20 09 18Sare sozialen bitartez argazki hau partekatzenduzuenon artean, ZOZKETA egingo duguabenduaren 3an, Euskeraren Egunean.facebook.com/etakittoaldizkaria@etakittoSaria: eta kitto!ko sudadera + kamiseta...eta kitto! 14/XI/14 ● 908 zkia.


10 kirola130 eibartar (17 emakume) Behobia-Donostiaren 50. edizioanGure herriko 130 atleta helmugaratu ziren aurreko domekanBehobia eta Donostiaren artean jokatutako maratoi erdian,euren artean 17 emakumezko. Probaren 50. edizioan 26.428korrikalari helmugaratu ziren eta irabazleak Jose Carlos Hernandezkanariarra (1h:01:37) eta Vanessa Veiga galiziarra(1h:09:58) izan ziren. Pello Osoro izan zen Eibarko lehena,101. postuan eta bigarrena promesen artean. Aitziber Urkiolak1.733. postuan amaitu zuen eta 21. emakumezkoaizan zen, eta Imanol Elkoroberezibar, 10.084. postuan, hirugarrenaizan zen desgaituen artean. Hona hemen jarraianeibartarren sailkapena eta proban egindako denbora:101 Pello osoro . . . . . . . . . . . . . . 1h10'55''133 Xabi Etxaniz . . . . . . . . . . . . . 1h11'46''314 Josu Azkonaga . . . . . . . . . . . 1h15'03''851 Jon Cid . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h19'12''1.185 Xabier Arrieta . . . . . . . . . . . . 1h20'59''1.250 Eduardo Uribe . . . . . . . . . . . 1h21'18''1.313 Jon Illarramendi . . . . . . . . . . 1h21'40''1.589 Andoni Mayo . . . . . . . . . . . . . 1h22'51''1.653 Borja Rodriguez . . . . . . . . . . 1h23'07''1.733 Aitziber Urkiola . . . . . . . . . . . 1h23'21''1.796 Igor Gomez . . . . . . . . . . . . . . 1h23'31''2.003 Imanol Abad . . . . . . . . . . . . . 1h24'03''2.597 Aimar Arakistain . . . . . . . . . . 1h25'43''2.607 Aitor Oiarzabal . . . . . . . . . . . 1h25'44''2.632 Axier Gisasola . . . . . . . . . . . 1h25'48''2.696 Haritz Uria . . . . . . . . . . . . . . . 1h25'58''2.866 Fernando Molpeceres . . . . . . 1h26'29''2.974 Jon Ibarrondo . . . . . . . . . . . . 1h26'45''3.167 Armando Azkonaga . . . . . . . 1h27'09''3.323 Jon Zubia . . . . . . . . . . . . . . . 1h27'28''3.339 Juan Zubiaurre . . . . . . . . . . . 1h27'29''3.382 Mikel Beristain . . . . . . . . . . . 1h27'33''3.476 Ion Ander Astigarraga . . . . . . 1h27'45''3.499 Aitor Muguruza . . . . . . . . . . . 1h27'48''3.826 Enrique Guruzeta . . . . . . . . . 1h28'30''3.829 Francisco Guruzeta . . . . . . . 1h28'30''4.321 Enrique Salgado . . . . . . . . . . 1h29'22''4.492 Leandro Luengo . . . . . . . . . . 1h29'36''4.649 Josu Guridi . . . . . . . . . . . . . . 1h29'54''5.563 Miren Gallastegi . . . . . . . . . . 1h31'33''5.991 Ion Zubiate . . . . . . . . . . . . . . 1h32'18''6.133 Pello Berrizbeitia . . . . . . . . . . 1h32'31''6.355 Jose Luis Llado . . . . . . . . . . . 1h32'55''6.441 Enrique Martin . . . . . . . . . . . 1h33'03''6.901 Eneko Azurmendi . . . . . . . . . 1h33'50''7.038 Juan Carlos Adot . . . . . . . . . 1h34'03''7.333 Ibon Martin . . . . . . . . . . . . . . 1h34'33''7.690 Asier Arana . . . . . . . . . . . . . . 1h35'02''7.720 Bittor Ugarteburu . . . . . . . . . 1h35'05''7.819 Manu Sanchez . . . . . . . . . . . 1h35'14''8.154 Pablo Rodriguez . . . . . . . . . . 1h35'44''8.422 Tomas Axpe . . . . . . . . . . . . . 1h36'07''8.600 Andoni Izagirre . . . . . . . . . . . 1h36'22''8.793 Ion Moreno . . . . . . . . . . . . . . 1h36'38''8.794 Gorka Gallastegi . . . . . . . . . . 1h36'38''8.843 Kepa Osoro . . . . . . . . . . . . . 1h36'43''8.983 Ariane Zubia . . . . . . . . . . . . . 1h36'54''9.160 Josu Torrealday . . . . . . . . . . . 1h37'11''9.162 Asier Silva . . . . . . . . . . . . . . . 1h37'12''9.173 Jesus A. Del Ejido . . . . . . . . . 1h37'12''9.805 Eneko Escudero . . . . . . . . . . 1h38'07''9.859 Juan Antonio Romero . . . . . . 1h38'12''10.084 Imanol Elkoroberezibar . . . . . 1h38'30''10.357 Aitor Zubizarreta . . . . . . . . . . 1h38'51''10.459 Jorge Torres . . . . . . . . . . . . . 1h38'59''10.518 Alex Gonzalez . . . . . . . . . . . 1h39'03''10.569 Ander Zamakola . . . . . . . . . . 1h39'07''10.741 Unai Artetxe . . . . . . . . . . . . . 1h39'22''10.885 Paul Unamuno . . . . . . . . . . . 1h39'34''11.017 Ekhi Belar . . . . . . . . . . . . . . . 1h39'42''11.132 Pablo Lucena . . . . . . . . . . . . 1h39'50''11.206 Jon Etxabe . . . . . . . . . . . . . . 1h39'57''11.207 Ernesto Etxabe . . . . . . . . . . . 1h39'57''11.598 Eduardo Burdel . . . . . . . . . . . 1h40'30''12.137 Igor Guenaga . . . . . . . . . . . . 1h41'18''12.164 Ibon Ramirez . . . . . . . . . . . . 1h41'20''12.236 Ibai Lazkano . . . . . . . . . . . . . 1h41'25''12.560 Jose Ignacio Telleria . . . . . . . 1h41'54''12.936 Javier Carballo . . . . . . . . . . . 1h42'25''12.977 Luis Etxeberria . . . . . . . . . . . 1h42'30''13.151 Josu Hernando . . . . . . . . . . . 1h42'46''14.330 Idurre Albizu . . . . . . . . . . . . . 1h44'26''14.542 Jaime Mendiguren . . . . . . . . 1h44'42''14.618 Oskar Saez . . . . . . . . . . . . . . 1h44'48''14.619 Amaia Abanzabalegi . . . . . . . 1h44'48''14.639 Ander Egurrola . . . . . . . . . . . 1h44'51''14.657 Eneko Eizagirre . . . . . . . . . . 1h44'52''15.044 Igor Madariaga . . . . . . . . . . . 1h45'29''15.301 Eneko Urain . . . . . . . . . . . . . 1h45'51''16.412 Urko Larrañaga . . . . . . . . . . . 1h47'35''16.543 Jon Urrusolo . . . . . . . . . . . . . 1h47'47''16.787 Francisco Compostizo . . . . . 1h48'09''16.796 Mikel Lizarralde . . . . . . . . . . 1h48'10''17.307 Ainhoa Angoitia . . . . . . . . . . . 1h48'58''17.408 Daniel Iglesias . . . . . . . . . . . 1h49'08''17.413 Oskar Alberdi . . . . . . . . . . . . 1h49'08''17.417 Ibon Arizaga . . . . . . . . . . . . . 1h49'08''17.473 Igor Tueros . . . . . . . . . . . . . . 1h49'15''18.164 Jon Urisabel . . . . . . . . . . . . . 1h50'26''18.165 Eduardo Kapelastegi . . . . . . 1h50'26''18.783 Iker Aristondo . . . . . . . . . . . . 1h51'35''18.966 Josu Zinkunegi . . . . . . . . . . . 1h51'57''19.709 Rafael Martinez . . . . . . . . . . 1h53'18''19.817 Kristina Zabala . . . . . . . . . . . 1h53'30''19.823 Jenaro Zabala . . . . . . . . . . . . 1h53'30''19.866 Adrian del Nozal . . . . . . . . . . 1h53'37''20.226 Alberto Saenz de Viteri . . . . . 1h54'17''20.229 Alexander Telleria . . . . . . . . . 1h54'18''21.399 Juanjo Romero . . . . . . . . . . . 1h56'50''21.404 Aitor Bolinaga . . . . . . . . . . . . 1h56'51''21.407 Ibon Romero . . . . . . . . . . . . . 1h56'51''21.486 Cristina Bermudez . . . . . . . . 1h57'01''21.669 Carlos Balseiro . . . . . . . . . . . 1h57'20''22.029 Aitor Cruz . . . . . . . . . . . . . . . 1h58'05''22.330 Jorge Saenz . . . . . . . . . . . . . 1h58'50''22.378 Ander Beobide . . . . . . . . . . . 1h58'56''22.380 Aitor Ignacio Aranzeta . . . . . . 1h58'57'22.594 Jorge Perez . . . . . . . . . . . . . 1h59'27''22.751 Jon Mardaras . . . . . . . . . . . . 1h59'56''22.755 Aitor Bengoetxea . . . . . . . . . 1h59'56''22.760 Iban Tueros . . . . . . . . . . . . . . 1h59'57''23.441 Juan Galarza . . . . . . . . . . . . 2h02'28''23.490 Nerea Ziaran . . . . . . . . . . . . . 2h02'37''23.923 Jose Angel Diaz . . . . . . . . . . 2h04'07''24.448 Laura Conde . . . . . . . . . . . . . 2h06'28''24.449 Iosu Arakistain . . . . . . . . . . . 2h06'28''24.724 Hector Garcia . . . . . . . . . . . . 2h07'51''25.222 Ainhoa Ugarte . . . . . . . . . . . . 2h11'11''25.225 Koro Blazquez . . . . . . . . . . . 2h11'13''25.226 Maider Otaola . . . . . . . . . . . . 2h11'14''25.227 Josean Rodriguez . . . . . . . . . 2h11'14''25.359 Eugenio Morillo . . . . . . . . . . . 2h12'24''25.477 Natalia Garrido . . . . . . . . . . . 2h13'48''25.922 Fernando Arregi . . . . . . . . . . 2h20'31''25.923 Irene Zubizarreta . . . . . . . . . 2h20'32''25.960 Iker Etxeberria . . . . . . . . . . . 2h21'17''26.010 Zigor Berriozabal . . . . . . . . . 2h22'34''26.188 Leticia Diez . . . . . . . . . . . . . . 2h30'23''26.298 Fernando Arcanjo . . . . . . . . . 2h42'37''26.299 Sergio Blazquez . . . . . . . . . . 2h42'38''Julen Ramonbrontzezkodomina judokoEspainiakoKopanZapatuan Amurrioko Bañuetakiroldegian jokatutako judokojunior mailako Espainiako Kopakojardunaldian, KalamuakoJulen Ramonek brontzezko dominaeskuratu zuen. Ez zuteneuren eguna izan, bestalde, Nekane Muguruzak (eskumako ukondoanlesionatu zen) eta Josu Olmosek (egindako bi borrokak galduzituen). Epaile lanetan jardun zuten Julio Gallegok, PedroGuerrak eta Manu Agirrek. Hurrengo asteburuan kadete mailakoEspainiako Kopa jokatuko da HondarribianHerriko waterpolisten plenoaUrbat waterpoloko senior eta kadete mailetako taldeak nagusiizan ziren azken asteburuan jokatutako norgehiagoketan. Seniorrek8-17 irabazi zioten Easori Donostian; multzoko talde indartsuenenartean dagoen hiriburuko ordezkariak hirugarren zatira arteeutsi zion Urbat.i, baina hortik aurrera amore ematea besterik ezzitzaion geratu eibartarren jokoaren aurrean. Kadeteetan DavideCerchiren neska-mutilek 9-6 irabazi zieten Waterpolo Donostikoei,astetik astera bizi duten progresioa erakutsiz beste behinKaratea Orbean, Gabon opariJarduera berria ipiniko dute martxan abenduan Orbea kiroldegian.Karatea ekialdeko kirol modalitatea izango da protagonistaastelehen eta eguaztenetan, 17.00etatik 17.50etara, eskainikodituzten saioetan. Gabonetako opari moduan saldu duten aktibitateakplaza mugatuak izango ditu eta bakarrik abonatuentzatizango da....eta kitto! 14/XI/14 ● 908 zkia.


kirola11Eibar Foball Taldeak babesle berriak dituEibar Foball Taldeak akordioa sinatu du astehonetan Euskaltelekin hurrengo denboraldiraarte taldea babesteko eta, bazkideteknologiko gisa, telekomunikazio-zerbitzuakeskainiko dizkio Alex Aranzabalek zuzentzenduen klubari. Orain dela egun batzukWico telefono mugikorren enpresarekinsinatu zuen Eibarrek bestebabes-akordio bat denboraldihonetarako (datozen urteetaraluzatu daitekeena). Bestalde,Mahala baserriak ere,kirola sustatzeko ahaleginean,Hainbat produktu naturalekinsaritzen dihardu Eibarko jokalarienlorpenak. Sariekin jarraituz,Marca egunkariakematen dituen beste sari bijaso zituzten astelehenean Xabi Iruretak etaGaizka Garitanok, 2. A mailako Zamora etaMiguel Muñoz izenekoak, hain zuzen.Bestalde, herenegun Leioan jokatutako lagunartekoan,eibartarrek 0-2 irabazi zioten 2.B mailan jokatzen duen taldeari, Angelen etaUrkoko Ximonen golekin.Urkomendi14 lider ErregionaleanEibarko taldeak 3-0 irabazi zion Bergara orduraarteko liderarri Unben jokatutako partiduaneta, emaitza horrekin, bergararrekinberdindu dute sailkapenaren lidergoan. Eibartarrenarteko derbian, bestalde, Urkik 1-0 irabazi zion Armagiñak taldeari, azken uneanJosu Mendezek sartutako golari esker; garaipenhorrekin, gainera, Urkik aurrea hartudio Armagiñak-i. Eibartarrak-ek atseden hartuzuen azken asteburuan; hala ere, sailkapeneanUrki eta Armagiñak-en aurretik dagomotzeanESKUBALOIAEibar Eskubaloiak talde guztienargazkia aterako du bihareguerdian Untzagan,12.35etatik aurrera. Guztira 15taldek osatzen dute (euretatiksei neskenak)ERRUGBIAHierros Anetxeko senior taldeak26-16 galdu zuen Asturiasen,hamar minuturen faltan 12-16irabazten joan eta gero. 14urtetik beherakoen taldeak,bestalde, garaipen handiaeskuratu zuen Zarautzen.PILOTAMaria Jesus Danborenea,Miguel Gallastegi pilotarihandiaren emaztea,astelehenean hil zen Donostian.Gure doluminak Miguelieta familiakoei.570 kirol sari 19 urtetan,, 846 bazkidebazkide izan nahi dut...eta kitto! Euskara ElkarteaUrkizu 11, solairuartea. EIBAR. Tel.: 943 20 09 18elkartea@etakitto.comIzen-abizenak:Helbidea:Telefonoa:Lanbidea:Kontu zenbakia (20 digito):Herria:e-maila:Jaiotze data:urteko kuota16 urtetik behera5 euroLanean dihardut45 euroLangabea, ikaslea,jubilatua, etxekoandrea15 euroBorondatez, dirugehiago eman nahi dut........ euro...eta kitto! 14/XI/14 ● 908 zkia.


OSASUNGIDADentistakHortz-osasunekoprofesional taldeazure zerbitzuraHortz-KlinikaARRETA-ZERBITZUINTEGRALAIrribarreetan adituakESPEZIALITATE GUZTIAKJulian Etxeberria, 12 - 1. Esk.Tfnoa. 943 20 85 52www.clinicairazabal.comhortz-klinikaB. IZAGIRREclínica dentalRPS 04/02EGUNEROUntzaga, 5 - 4. Tel. 943 70 23 85ErrehabilitazioaCRF AMOSTEGIERREHABILITAZIOAMuzategi 2 (EIBAR)✽ Fisioterapia /Errekuperaketa funtzionala✽ Min-Unitatea✽ Inkontinentzia urinarioak✽ Kirol medikuntza✽ Ama izateko prestakuntzaSan Ignacio 2 (ELGOIBAR)Tfnoa. 943 20 34 46 Tfnoa. 943 74 33 74Estetika klinikaPedro Etxeberria GisasolaDENTISTA09.00etatik 13.00etara eta 15.00etatik 20.00etaraEGUNEROCalbeton 19 - 3. ezk. Tfnoa: 943 20 72 17GASTESIHortz-KlinikaAne GastesiOdontologia orokorra eta prebentziozkoa / PADIOrtodontzia / Inplanteak / Laser TeknologiaBidebarrieta, 10 - 2. eskuma 943 70 00 90Ikusten ez den ortodontziaUrkizu, 13 (Orbeako Dorreak)Telf.: 943 120 200 - 943 425 706www.mariadoloresolaizola.comOrtodontziaume etahelduentzatMª Dolores Olaizola DoktoreaEIBARKO ZENTRO MEDIKOAMIGUEL SEMINARIOZURIARRAINRPS 195/11ODONTOLOGOAOdontologia orokorraOrtodontziaInplanteakBidebarrieta, 7 - 1. esk. 943-702896MEDIKUNTZAESTETIKOAKIRURGIAESTETIKOAEgiguren, 6 - behea 943 206 044FisioterapiaANE MENDIA970 Kolegiatu zbkia.ARRAGUETA, 20TLF: 943 53 06 42ane_mendia@hotmail.comHEMEN ZURE TOKIA izan nahi baduzu ...... deitu 943-206776 telefono zenbakiraENEKO MAILAGARAI OSTEOPATIA901 kolegiatu zkia.NEUROLOGIANEURO-ESTIMULAZIOAS. Agustin, 2-4 - M lokala Tel. 622 14 58 58


OSASUNGIDAOkulistak●JOSE ALBERDIarratsaldezSan Juan 11 - solairuartea943 20 19 82R.P.S. 234/13BIDEBARRIETA, 48EIBAR943 203050ERDIKO KALE 54ARRASATE943, 799746Nerea Arregi (123 Kolegiatu zbkia.)Rosarito Rodriguez (125 Kolegiatu zbkia.)Amagoia Zubizarreta (122 Kolegiatu zbkia.)65 Kolegiatu zbkia.PODOLOGOAMaiderLopezEtxeberriaArragueta 2 Bis-B, Behea CTfnoa. 943 82 04 88PsikologoakPSIKOLOGIA KLINIKOAETA OSASUN ZENTROABIDEBARRIETA, 27 - B, 1. solairua, 9. bulegoaCoro Ortíz de UrbinaPSIKOLOGOA (G201987 kolegiatua)- Masterra Praktika Klinikoan- Master P.N.L.- TrainerARORPSIKOLOGIA - LOGOPEDIA(Ume eta helduendako)Ana ArtamendiTel. 675 70 68 07Maialen HernandezPSIKOPEDAGOGOA- Umeak, Nerabeaurrekoak, Nerabeak- Hiperaktibitatea, Autoestimua,Motibazioa, etb. Tel. 605 75 75 06- Afasiak - Dislexiak- Disfoniak - Hizmoteltasuna- Dislaliak - Eskola arazoak- Degluzio atipikoaT. Etxebarria, 10 - 6. ezk. (EIBAR)Tel. 943 20 27 15 / 670 82 43 27Podologoak• Kiropodiak, gogortasunak eta kailuak• Atzazkal orbainduak• Oinazpiko garatxoak (papilomak)• Plantillak digitalizatuak (scannerbidezko inpresioa)ELENAAIZPUNPODOLOGOA124 kolegiatu zenbakiaT. Etxebarria (DOS DE MAYO), 5 - 1. A943 12 14 93Iñaki Rivero ZabaletaCalbeton, 4 - 2.(Untzagako dorrea)Tel. 943 20 86 41UME ETA HELDUENDAKOPSIKOLOGIAKABINETEAHAUR, NERABE ETA HELDUENTZAKOPSIKOTERAPIABidebarrieta, 27-B (3. atea)943 20 22 66Psikologia klinika etaPsikoterapia zentroaOscar Mondragon LiliGOIZEZ ETA ARRATSALDEZUrkizu, 13 - beheaTelf. 943206823 eta 686859023


14 erreportajeaAzaroaren 26an bost urte betekodira El Corte Inglesak gureanmerkataritza gunea zabaldu zuelaeta, bosgarren urteurrenaospatzeko, Eibarko merkataritzaguneak ekintza egitarau zabalaprestatu du: gaur arratsaldean,18.00etatik 22.00etara "ShoppingTime" delakoa egongo da martxanToribio Etxebarria kaleko dendan.Bihar eta hilaren 22an, 18.00etatik19.30etara, gazte moda dagoen2. solairuan DJ-a egongo da.Hilaren 25ean Eibar kirol elkartekojokalariak txartelak sinatzenegongo dira eta hilaren 28angizonezkoen moda desfilea egingodute. Horiek hilaren 26kourteurren-jai egun handirakogirotzen joateko prestatudituztenak dira, izan ere urteurrenaospatzeko egitarauan sorpresarikez da faltan izango.Bost urteherriarenizaerarimoldatzenAurreko barixakuan prestatu dituzten jarduerakezagutzera emateko agerraldianEduardo Robredo merkataritza guneko zuzendariakesan zuenez, "Eibarren merkataritzagunea zabaldu genuela bost urtebetzeko egun batzuk baino ez dira faltaeta, umeekin egiten den moduan, guk eredendaren urtebetetzea umea bailitzan ospatunahi dugu". Horretarako, Eibarko ElCorte Inglesaren "jaiotze-egunean" 18.00-etan hasiko da jaia: urtero sasoi honetanegiten duten moduan, dendako fatxadaapaintzeko ipiniko dituzten Gabonetakoargiak piztuko dituzte. Horrekin batera,Ipurua dantza garaikideak urtebetetzerakobereziki sortu duten koreografia aurkeztukodute. Eta, jakina, nola ospatu urtebetzeakandelak ipintzeko moduko pastelbarik? Horretan ere pentsatu dute eta, inortarta jan barik ez geratzeko, 6 metrotik gorakoaltuera izango duen tarta prestatukodute, jaira gerturatzen diren bezero eta lagunguztiek gutxienez zati bana jateko....eta kitto! 14/XI/14 ● 908 zkia.Zozketa eta opari ugariEgitarauko ekitaldiekin batera, zozketakegingo dituzte bezeroen artean oparitxartelaketa bestelako produktuak oparitzekoeta Eibar foball taldeko jokalarieksinatutako baloi bi eta elastiko bi ere zozketatudituzte.2009an zabaldu zituen ateak Ego Gainkaleko merkataritza guneak, 80 milioi eurotikgorako inbertsioa egin eta gero etainaugurazio egunetik hona sei milioitikgora bisitari jaso ditu. Dendako 60.000metro karratuetan "bezeroei modan, etxean,aisialdian eta kulturanahalik eta eskaintzazabalenazein zerbitzu pertsonalizatuaetakalitatezkoa ematekoegindako apustuaindartu du. Horrekinbatera, zabalduzenetik hainbati emandakobabesari esker, gizarte, kultura eta kirolarloetan jarduera zabala finkatzea lortudugu, bai Eibarren baita inguruko herrietanere".Dendako zuzendariaren berbetan,"merkataritza proiektu hau, zalantza barik,esperientzia profesional eta pertsonal bikainaizaten ari da Eibarko El Corte Inglesekoparte garen guztiontzat. Ahalegin etailusio handiarekin familia zabala osatzealortu dugu, eta harro gaude gure merkataritzaguneak hiri honetako eta ingurukoherrietako bizitzan arlo ekonomikoan, sozialeaneta kulturalean parte izatea lortuduelako".Bost urte hauetan instalazioak agertzenjoan diren premiei erantzuteko egokitzenjoan dira eta, aparkatzeko 700 tokiez gain,hirugarren solairuko terrazan, taberna,haurrentzako jolas gunea eta era guztietakoekintzak burutzeko eszenatokia dauzka.Horrez gain erabilera anitzeko aretoaere badauka.


erreportajea15Torrekuako anbulategia Ospitale berriraBere sasoian eztabaidatua izan zen Eibarko Ospitaleahasi da lehenengo urratsak ematen berau eraikitzekoobren hasierarekin. Sozialistak Eusko Jaurlaritzaraheltzearekin bat hartutako erabakia gerorako lagatzekoasmoa agertu zuen EAJ-k gobernura iristean. BainaEibarren jasotako 11.000 sinadurek eskatzen zutenarijarraituta, Eusko Jaurlaritzarako egonkortasunerako EAJeta PSE-ren arteko akordioak proiektuari ekitea onartuzuen. Hasierako asmoak aldatu badira ere, Ospitaleaizango dugu herrian.Epe erdi-luzerako gaixoendakoizango zen sub-akutuentzako ospitalerakoPlan Funtzionala aurkeztudu Eusko Jaurlaritzak. Lehenasmoa bertan askotarikogaixotasun kronikoak tratatzeabazen ere, Gipuzkoa eta Bizkaiako26 udalerriko ia 200.000lagunentzako zerbitzuak eskainiz,aipatutako Plan Funtzionaleanlau solairutik bi bakarrikerabiltzea aurreikusten dira hasierakohelburuak betetzeko.Beste solairu bat hutsik geratukoda eta laugarrena Eibarkobeste osasun azpiegitura batzuetaneskaintzen direnak biltzekoerabiliko da.Obrak Eusko Jaurlaritzaren aurrekolegegintzaldiaren amaieranadjudikatu zituzten ia 19 milioieurotan. Lanak Cycasak,Construcciones ACR-k eta Lurgoien-ek,hiru enpresen artean,sortutako UTE-k hartu ditu beregain, 25 hilabeteko epean amaitzeko.Horren arabera, 20017rakoamaituko lirateke lanok.Plan FuntzionalaEibarko Ospitalaren Plan Funtzionalakdioenez, bi hamarkadatanfuntzionatu duen TorrekuakoOsasun Zentroak, Eibarkoherritaren ia erdiei osasun zerbitzuakeskainiz (lehen atentzioa,Torrekua anbulategiaren gaur egungo zerbitzuak lekuz aldatu etabertan bestelako hiri-zerbitzuak eskaintzea aurreikusten du Udalak.Ospital berriaren Agmarquitectos-en proposamena.osasun mentaleko zerbitzuaketa pediatriaren zati bat), metrobatzuk urrundu eta Ospitaleraeramango ditu bere zerbitzuak.Udala ere ados dago proiektuhorrekin eta, Osakidetzak Torrekuaerabiltzeko asmorik ez duenez,Udalak bestelako hiri-zerbitzuakemateko aprobetxatu dezakeeraikina. Bestalde, PlanFuntzionalean azaltzen denez,“Torrekuak eskaintzen dituenzerbitzu guztiekin batera, kardiologiaeta radiologiako kanpokokontsultak” ezarriko dira ospitaleberrian, guztiak ere behekosolairuan.Urte hauetan Torrekuak izandituen arazoen artean akzesibilitatearenadago, batez ere autoarekinjoanez gero: gaur egunbertan egiten diharduten lanekinareagotu egiten dena. Trenbideaestali eta inguru berrituondoren arazo hori konpontzekoasmoa dago. Hala ere, Udalakoraindik ez du erabaki zer funtzioeman zentroari, “amañatarrekjubilatuen etxe bat aspalditikeskatzen badihardute ere”.AtzerapausoaZerbitzua urruntzeaz aparte,“San Juan kaleko anbulatoriokolarrialdiaren zerbitzua eta Errebalekozentru pribatu batenerrehabilitazio zerbitzuak ospitaleraeramatea” atzerapausotzatjo du EH Bilduk. Koalizioakritikoa da ere aurrez aipatutakolanpostuen inguruko datuekin,plan funtzionalean 43 bakarriksortuko direla esaten baita. “Horieitabernan edo garbiketan ibilikodirenak gehituta ere, urrutigeratzen da 250-300eko kopurutik”.Horrez gain, orain arte Legebiltzarreanhainbat osasun batzordetanEibarko ospitaleareninguruan agerian geratu denaplan funtzionalean berretsi deladiote: “Ospitaleak ez du inolakoedukirik, ez proiekturik, eta ezdator, errealitatean, Eibarren etaeskualdean egon daitezkeenosasun beharrei erantzutera”.Mª LUISA GARATE ALTUNA“Marialui”Azaroaren 6an hil zen, 79 urterekin“Ez ditugu inoiz ahaztuko izandituzun ilusioa eta bizipoza”IRTEERA MEZAazaroaren 16an, domekan, 12.00etan, San Andres parrokian...eta kitto! 14/XI/14 ● 908 zkia.


16 kulturaPEPE VIYUELA (aktorea)“Antzerkiarekinmaitemintzeko aukeradaukazue gaur Eibarren”Gaur 20.30etan “El baile” antzezlana ikusteko aukeraizango dugu Coliseo Antzokian. Bertan Pepe Viyuelaaktore ezagunak hartuko du parte Susana Hernandezeta Carles Moreurekin batera. Edgar Nevilleren “El baile”50. hamarkadan estrenatu zen. Garai hartan sekulakoarrakasta izan zuen: 7 urte egon zen eszenatokietaneta pelikula bat ere egin zuten. Gaur ikusiko dugunbertsioa Bernando Sanchez-ena da eta zuzendaria, berriz,Luis Olmos. “El baile”ri buruz hitzegiteko Pepe ViyuelaLogroñoko aktore ezagunarekin hitzegin dugu.- Zenbat denbora daramazue antzezlanarekin eta zer ikusi ahalizango dugu Coliseoan?Urtebete pasatu da estrenatu genuenetik, eta Madrilen izan ondorengira bat egiten dihardugu. Orain azkenengo txanpan gaude,laster amaituko dugu. Gure antzerkiaren klasiko bat berreskuratudugu. “El baile” maitasunaren, laguntasunaren eta denboraren joan-etorriarengaineko fabula poetiko bat da. Taula gainean agertzengaran emakumezkoa eta bi gizonezkoek elkar maite dugu. Komediakutsua dauka baina Nevillek bere lanetan eskaintzen duenelegantzia galdu gabe. Batzutan drama-puntu bat ere azaltzen da.- “El Baile”n hiru garai desberdin agertzen dira: 50. hamarkada, 70.hamarkadaren amaiera eta XXI. mendeko hasiera...Hiru lagunen gaztaroa, helduaroa eta zahartzaroa azaltzen dira.Hau aktoreentzat oso aberasgarria eta polita da; 90 minututan lehenengogaztea eta ondoren heldua eta zaharra izan behar duzu,honek guztiak dituen zailtasunekin.- Zelan animatuko zenuke jendea “El baile” ikustera joateko?Pasa den mendeko antzerkigintzako piezarik inportanteena da“El baile”. Sarritan taularatu bada ere, azkenenko 15 urteetan ezda antzeztu. Beraz, antzerkia maite dutenek ederto pasatuko dute.Bestetik, antzerkia gustoko ez dutenentzat antzerkiarekin maitemintzekoaukera paregabea da “El Baile”.- Humorista izateaz gain aktorea, pailazoa eta poeta zara. Urte askodaramazu lanean eta gaur egun oso ezaguna zara telebistako Aidaseriea egiten duzun paperagatik (Txema). Nola daramazu hainezaguna izatea?Ondo daramat. Ez naiz horren bila ibili. Neri interpretatzea gustatzenzait eta telebistak ospea dakar berarekin. Ospeak ez naubereziki zoriontsua egiten baina, egia esan, jendea oso ondo portatzenda nirekin, eta hori eskertzekoa da.Abba-ren musika zuzeneanBihar 23.00etan hasiko da Platinum, Abba-ren omenezko taldearenkontzertua Astelena frontoian. Abba talde ezagunaren omenez1997an sortutako taldeak eskaintzen duen ikuskizunak osoharrera ona dauka mundu osoko eszenatokietan eta Platinumekokideek jatorrizkoen estetika, koreografiak eta bestelako guztiakgoitik behera kopiatzen dituzte, Abbaren ilusioa benetazkoabihurtzeraino. Udalak, Lambretta Klubaren, San Kristobalgo JaiBatzordearen eta JAI Productions-en laguntzarekin antolatutakokontzerturako sarrerak 22 euro balio du.Bihar banatuko dituzteJavier Agirresarobe sariakAstelehenaz geroztik eguneroproiektatu dituzte ColiseoanPlano Corto elkarteak antolatutakoAsier Errasti EibarkoXV. Film Laburren Jaialdiko lanfinalistak eta gaur ere halaegingo dute, 20.00etatik21.30etara. Saria zeintzuk jasokoduten, berriz, bihar emangodute ezagutzera, 19.30etanPortaleko areto nagusian hasikoden sari banaketa ekitaldian.Eibartar onenaren sarirakohiru lan daude lehian:Maialen Belaustegi Lapeyraren"3502", Oscar Lopez de Zubiriaren"Encurtios Lopez" etaCruz Nogueraren "Colillas".Kalean pintatzeko aukeraDomekan XXXVII. Aire Zabaleko Pintura Lehiaketa egingo da, EibarkoArtisten Elkartearen eskutik. Edozeinek izango du partehartzeko aukera eta izen-ematea egunean bertan, 09.00etatik11.00etara egingo da Portalean (Museoan). Margotutako lanak tokiberean jasoko dituzte antolatzaileek, 14.00ak arte eta epaimahaiakdomeka arratsalderako emango ditu ezagutzera irabazleak.Udalaren babesarekin antolatutako lehiaketako sari nagusia800 euro eta garaikurrak osatzen dute eta beste irabazleek 500,400 eta 300 euro jasoko dituzte. Hamazortzi urtera artekoen mailan90 eta 60 euroko sariak banatuko dituzte eta 12 urtera artekoentzat,berriz, 50 eta 30 eurokoak....eta kitto! 14/XI/14 ● 908 zkia.


kultura17Bertso paper lehiaketakoirabazleak aukeratu dituzteMartitzenean eman zituzten ezagutzera aurtengo San AndresBertso Paper Lehiaketako irabazleak: hamasei urtetik gorakoetanlehen saria Manu Goiogana irundarrak irabazi du (300 euroeta txapela) eta bigarrena, berriz, Aimar Goenaga eibartarrak(250 euro eta plaka). Eta hamasei urtetik beherakoen artean, lehensaria Iturburuko Malen Suarezek jaso du (txapela eta liburua)eta bigarrena Arrateko Andra Mari ikastetxeko Pablo Santosek(plaka eta liburua). Irabazleek …eta kitto! Euskara Elkarteakantolatutako "Bat-batean, munduko musikekin bertsotan" SanAndres bertso-jaialdian jasoko dute saria eta bertan bertso irabazleak abestu beharko dituzte.Jaialdia azaroaren 23an (domekan) izango da, Portaleko areto nagusian eta saioan, OskarEstanga eta Jon Martin bertsolariek samba, sona, tangoa eta bestelako doinuekin inprobisatukodute. Sarrerak Sagar Bitza, Kultu eta Depor tabernetan daude salgai (6 euro). Saioaarratsaldeko 18.30etan hasiko da, baina sariak aurretik, 18.00etan banatuko dituzte.Euskal Jaiaren 50. urteurrenaManu Goiogana.Datorren urteko maiatzean Eibarko Euskal Jaiak 50 urte beteko ditu. Hori ospatzeko, ekitaldi-programaberezia prestatuko dute eta Euskal Jaian egin ohi den dantza-ekitaldia bera ereez-ohikoa, berezia izango dela aurreratu dute antolatzaileek: "Asko dira dantzan ibili direnak,eta asko dira belaunaldiz belaunaldi Eibarren dantzan egin dutenak. Urteurrena denon arteanospatu nahi denez, 2015eko maiatzaren 31n, dantzari ibilitakoei berriro plazara dantzarairteteko aukera eskaini nahi zaie".Denek batera egiteko dantza proposatzen da: "Iribaskoingurutxoa" eta "Imotz-eko esku-dantza". Partehartu nahi duten guztientzat hainbat entsegu egingodira (urtea hasi orduko, entsegu-datak, tokiak etaorduak jakinaraziko dira). Edozein modutan ere, Euskaljaiaren 50. urteurreneko ospakizun eta dantzarakoentseguen informazioa jasotzeko 50euskaljaia@gmail.comhelbidera idatzi daiteke edo, bestela,605 711 429 zenbakira Whassappa bidalita.laburrakSANANDRESAK GASTEIZENGasteizen bizi diren eibartarrekSan Andres ospatzeko afariaegingo dute azaroaren 27an(eguenean), 21.30etan Condede Alava jatetxean. Afaldu bainolehen, 20.00etan SantxoJakituna kaleko Txiki tabernanbatuko dira. Izena ematekoeibargasteiz@gmail.comhelbidera, 659168878telefonoko Whatsapp talderaedo Facebook-eko talderaidatzi daiteke.ELKARTASUN BEKAKUdalak ematen dituenNazioarteko lankidetza etaGarapena programaren dirulaguntzaketa Elkartasun Bekakeskatzeko epea zabalik dago.Interesatuek Pegoran(Herritarren ZerbitzurakoBulegoan) aurkeztu beharkodute eskaera, abenduaren11rako (hau barne). Informaziogehiagorako bertara joandaiteke edo www.eibar.eushelbidean begiratu.Gorrotxategi teilak eta zigarretak ● Karramarro errusiarra %100 txaka-hankak ● Rosara pikillo piper-saltsa ● L´Himalayen gatz larrosa ● 2011ko Marin Codaxalbariñoa ● 2013ko Gran Feudo ardo gorria ● El Navarrico zainzuri zuriak 6-8 ale ● Absolute Level vodka ● Chivas Regal whiskia (12 urte) ● 2005eko GauduimErreserbako ardo beltza ● Gin Mare gin-a + kopa ● Castaing foie gras osoa ● Gorrotxategi turroi gogorra ● Club Gourmet txokolate-opilak ● 2011ko Monte Realkriantza beltza ● Amor de Madre Errioxako ardo beltza ● Abadia S.Quirce Erreserbako ardo beltza ● Anta 16 kriantza beltza ● Dantza pikillo piper osoak estra ● PedroLuis alkatxofa-bihotzak ● Madari osoa Coquet ardoarekin ● Arkume-izterra Cascajares oliba oliotan ● Cascajares izter errea ● Top Jabu urdaiazpiko ondua ● DonIberico ezkur-iberikoak ● Julian Martin ezkur-txorizo iberikoa ● Julian Martin ezkur-saltxitxoi iberikoa ● Delicass ahate-antzara-gibela ● Martiko ahate-urinekoa latan● Covap ezkur-solomoa sobreetan ● Eci ahate-urdaiazpikoa ● Eci iberikoak ● Vasco-Navarra ardi-gazta latan ● Covap ezkur-urdaiazpikoa sobreetan ● Vasco-NavarraIdiazabal gazta ● Lau 1724 tonika ● Cuvee Bruno Paillard Brut Premiere xanpaina ● Moet Chandon Brut Imperial xanpaina ● Remy Martin cognac-a ● 2007ko MarquesRiscal Erreserbako ardo beltza ● Rose Collet Brut xanpaina ● Azpilicueta kriantza beltza ● Glorioso kriantza beltza ● Arienzo kriantza beltza ● Verdejo Blume ardozuria ● Duron kriantza beltza ● Ederra kriantza beltza ● Illy kafe ehoa ● Soles de Gredos hostopilak ● Guylian itsas-fruituak ● La Higuera piku-bonboia ● Peñinartisau-txokolate esneduna ● Peñin artisau-txokolate zuria ● El Caserio piñoidun karamelu bigunak ● English Breakfast Twinings te-ak ● Blueberry Clair de Lunearandano-bonboiak ● Peñin almendra-teilak ● Montesori askotarikoak ● Peñin trufak ● Tortiera Costurero Dalcolle panettone-a ● Dalcolle panettone-a ● ToqueEspezia-gin&tonic-a ● 1880 almendradun txokolate-turroia ● Vega Carabana oliba-olio birjina estra ● Casti. Tabernas oliba-olio birjina estra ● Vicens jogurt etaalmendradun turroi kurruskaria ● Alicante 1880 turroia ● Artesania almendradun txokolate-turroia ● Doña Jimena txokolatez betetako almendrak ● Suchard txokolate-turroi kurruskaria ● Mata gabonetako askotarikoak ● Valor txokolate-turroia (egurrezko kaxa berezia) ● Jijona 1880 turroia ● Led Inves l4614fhd gr 46” telebista2.000 eurokoGabonetako OTARRAGAUR (19.00-21.00)BIHAR (13.00-14.00)KALEAN EROSTEKO AUKERASALMENTA LEKUAK: - AEK euskaltegia - Arriaundi OKINDEGIA - Bolintxo OKINDEGIA - DeporTABERNA - Ego Gain TABERNA - El Corte Ingles - ...eta kitto! - Echetto - Urkizu - Guridi TABERNA- Isasi OKINDEGIA - Izadi LORADENDA - Kultu TABERNA - La Golosina - Maria Ospitxal (Calbetoneta Jardiñeta) - Mugika HARATEGIA - Ogi Berri Urkizu - Otegui HARATEGIA - Udal Euskaltegia- Untzaga PRENTSA - Zabaleta OKINDEGIA - Zubi Gain TABERNA1eEIBAR...eta kitto! 14/XI/14 ● 908 zkia.


18 kultura33 taberna pintxo lehiaketanHogeitamahiru tabernek eman dute izenaArrate Kultur Elkarteak antolatutako XI. SanAndres Pintxo Lehiaketan parte hartzeko:Agiñaspi (Egoko Txikia), Zubi Gain (Itsasoaeta Lurra), Valle (Kapritxo), Astelena (Berenjenahostopila), Trinkete (Sorpresa), Aterpe(Eibarko Gola), Anardi (Txanogorritxo), Ambigu(Zaar), Ongi Etorri (Urrezko koxkatxoa),Kultu (Kalikeño), Depor (Herriko), Birjiñape(Cupcake), Akhara (Ukuiluko eztanda), Arkupe(Bakailao Mokadutxoa), Batzokia (InfernuArmagiña), Paulaner (Udazkena), Bossa (8a),Slow (Itsasoa eta Mendia), Amesti (ApirilakBost), Lau Bide (Amañako Udazkena), Iruki(Montadotxoa), La Terraza (Astur), Cepa (Julits),Afrikan Haritza (Afrikan Sagarra), BoulevardDegustacion (Bakailao-lora), Su Beroa(Bakailaoa alioliarekin), Hirurok (ParmesanoIlargia), Foxtter (Foie-bola), Zazpi (Txikitoberezia), Maixa (Odolostea gorringoarekin),Koskor (Maite Zaitut), Oishi (Kalamar bokata)eta Txoko (Udazken Goxoa). Eguazteneaneta eguenean lehiaketarako pintxoak bezeroekjateko moduan ipini beharko dituzteeta epaimahaiko kideak egun bietan batetikbestera ibiliko dira bakoitzean prestatutakopintxoak probatzen, gero onenak aukeratzeko.Horrez gain, bezeroek botoa eman etapublikoaren saria zeinek jasoko duen erabakikodute.Sostoa eta Banda,elkarrekin Santa ZezilianMaila bi bereizikodituzte lehiaketan.LEIRE ITURBEEskolarteko bakailaolehiaketaDomekan Eskolarteko Bakailao Lehiaketa egingo da Untzagan,11.00etatik aurrera, Bakillauaren Kofradixiak antolatuta.Herriko ikastetxe guztietako bikoteak lehiatuko diraeta sariak banatzeko orduan maila bi bereiziko dituzte:12-14 urte bitartekoa eta 14-16 urte bitartekoa.Bakillauaren Kofradixiaren XXI. Batzar Nagusia, bestalde,azaroaren 23an ospatuko da. Betiko moduan, kanpotiketorriko diren kofradietako kideekin batera kalejira etabazkaria egingo dute eta, Goruntz abesbatzaren parte-hartzeaizango duen ekitaldian, aurtengo ohorezko kofradeakizendatuko dituzte: Nafarroko Barrubetearen Kofradia, MikelUrkola eta Arrate Filatelia Elkartea.Santa Zeziliaren omenezko kontzertua inoiz baino bereziagoa izangoda aurten, Sostoa abesbatzak eta Cielito Musika Bandak lehenengoz elkarrekinjardungo dute eta. Emanaldira doazenei herriko taldeek zeregiteko gauza diren erakutsi nahi diete, ia norbait eurekin bat egiteraanimatzen den. Izan ere, Sostoa abesbatzak koralista gazteak erakarrinahi ditu, taldearen etorkizuna bermatze aldera. Abesbatzak 30 urtebete ditu eta beste horrenbeste betetzeko abestea gustoko duen jendeberria sartzen joatea beharrezkoa da. Entseguak martitzen eta eguenetan,21.00etatik 22.30etara egiten dituzte,Musika Eskolan (Portalean).Taula gainean ehun bat lagun elkartukodira eta egitaraua osatzeko orduan "saioaalaia eta orotarikoa" izaten ahalegindu dira:bandarako pieza bik, pasodoble bateketa Latinamerikako doinu batek ekingodiote emanaldiari eta hortik aurrera bandaketa abesbatzak elkarrekin jardungodute. Besteak beste Andrew Lloyd Webber-enfilmeetarako sortutako doinuak,Errusiako abestiak eta Iñaki Urkizuk konpondutakohainbat euskal kanta eskainiko dituztela aurreratu dute.Kontzertua azaroaren 23an (domekan) izango da, 12.30etan Coliseo antzokianeta sarrera librea izango da, toki guztiak bete arte.JUAN ALCELAY OYARZUNazaroaren 11-n hil zen, 83 urterekin“Zure bizitzan asko disfrutatuduzu eta eskerrik asko emandiguzun bizi pozagatik”...eta kitto! 14/XI/14 ● 908 zkia.


laztanakemoten...agendaZure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen dizugu. Argazki arruntaren prezioa4 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena, 8 euro (...eta kitto!ko bazkideentzat %20ko deskontua).Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.19Zorionak, IRUNE,domekan gure etxekoprintzesak zortzi urteegingo dittu-eta. Muxuhaundi bat famelixaguztiaren partez.Zorionak, ANEGallastegi Etxaide,aurreko domekan 13urte egin zenduazelako.Muxu haundi bat aitta,ama eta Iraiaren partez.Zorionak, PAULA IRINA,hillaren 11n bi urte eginzenduazen-eta. Muxu batguraso eta amamarenpartez. Jainkuakbedeinkatu zaitzala.Zorionak, NORA, etaondo pasau zure4. urtebetetzian.Patxo pillotia etxekoguztien partez.Zorionak, UNAX, atzo7 urte egin zenduazeneta.Jarraittu holan.Besarkada haundi batMaddiren eta etxekuenpartezZorionak, IRENE, gureprintzesa, atzo bi urteegin zenduazelako.Muxu haundi batfamelixa guztiarenpartez.Zorionak, MAIALEN,etxeko sorgintxuak biurte beteko dittu-eta.Muxu haundi batfamelixa guztiarenpartez.Zorionak, ALEJANDRO,hillaren 20xan lau urtebeteko dozuz-eta.Famelixa guztiareneta, batez be, Andereta Neilen partez.Zorionak, NAGOREArakistain, domekanzortzi urte betekodozuz-eta. Famelixaguztiaren partez.Zorionak, EKHI,haraiñegun lau urteegin zenduazen-eta!Patxo bat famelixaguztiaren eta, batezbe, Maddiren partez.Zorionak, ENEKO, atzogure etxeko txikixak seiurte egin zittuan-eta.Aitatxo, amatxo, Aretxeta famelixa guztiarenpartez. Maitte zaittugu!Zorionak, IZARO,martitzenian sei urteegin zenduazen-eta.Jarraittu horrenzintzua izaten...Muxu potolo bat.Zorionak, OIER Kortina (martitzenian zortzi urte egin zenduazen),IKER Lazkano (urriaren 28xan bost urte bete zenduazen) etaMARTIN Kortina (azaruaren 6xan bost urte egin zenduazen),zuen urtebetzietan. Famelixa guztiaren partez.zineaColiseoan(1 ARETOAN)15ean: 17.00, 19.45. 223016an: 17.00, 20.0017an: 20.30”Justi & Cia”Zuzendaria: Ignacio Estaregi”Dixie”(2 ARETOAN)15ean: 17.0016an: 17.00(2 ARETOAN)15ean: 19.45. 223016an: 20.0017an: 20.30”Amor en su punto”Zuzendaria: Dominic HarariZorionak, IRATI eta JON, atzohiru urte bete zenduezen-eta.Laztan haundi bana.”Boxdrolls”(ANTZOKIAN)15ean: 17.0016an: 17.00(ANTZOKIAN)15ean: 19.45. 223016an: 20.0017an: 20.30”Caminando entre tumbas”Zuzendaria: Scott FrankZorionak, BEGOÑA eta ROBERTO, urriaren17xan 50 urte bete zenduezen-eta ezkonduziñaziela. Famelixa guztiaren partez.Zorionak, ANDER,bixar bost urtebeteko dozuz-eta.Muxua famelixa etalagunen partez.Zorionak, ANGELA,martitzenian sei urteegingo dozuzelako.Muxu haundi batetxekuen partez,printzesa!Zorionak, KAREN,astelehenian sei urteegin zenduazen-eta.Muxu bat aitatxo,amatxo eta, batez be,Naiararen partez....eta kitto! 14/XI/14 ● 908 zkia.


20 agendaBARIXAKUA 14GAZTELEKUA16.30. Disparatea etaDiana txapelketa.Indianokuan.SHOPPING TIME18.00/22.00. El CorteInglesean (T. Etxebarria).FILM LABURRAK20.00. Asier Errasti XV.Jaialdiko lan finalistenproiekzioa. Coliseoan.ANTZERKIA20.30. Edgar Nevilleren"El baile", El Vodeviltaldearen eskutik (18euro). Coliseo antzokian.ZAPATUA 15GARAPEN AZOKA11.00/14.00. Tailerraketa eskaintza ezagutzekojarduerak. Untzaga karpan.URTEURRENA13.00. Beleko tabernaren1. urteurren piskolabisa.23.00etan sorpresa.GIMNASIA ERRITMIKOA15.30. XVI. San AndresTorneoa. Ipuruakiroldegian.GAZTELEKUA17.00. Disparatea etaDiana txapelketa.Indianokuan.IPUIN KONTALARIA17.30. AndrinaBasandrinaren saioa,Zurrumurru taldearekin.El Corte Inglesean.DJ-A18.00. DJ saioa. El CorteInglesean (2. solairuan).FILM LABURRAK18.30. Asier Errasti XV.Jaialdiko irabazleei sariakbanatzeko ekitaldia.Portalean.KALEETAN KANTUZ19.30. Abesbatzarenkalejira. Untzagatik irtenda.KONTZERTUA23.00. Platinum, Abba-renomenezko taldea (22euro). Astelena frontoian.DOMEKA 16PINTURA LEHIAKETA09.00. XXXVII. Aire ZabalekoPintura Lehiaketa.Izen-ematea 11.00ak arte,Portalean.BAKAILAO LEHIAKETA11.00. Eskolarteko BakailaoLehiaketa. Untzagan.GARAPEN AZOKA11.00/14.00. Tailerraketa eskaintza ezagutzekojarduerak. Untzaga karpan.GAZTELEKUA17.00. Play/Wii.Indianokuan.ASTELEHENA 17HITZALDIA18.30. "ConociendoNepal", LiburutegiakTopaleku egitarauarenbarruan. Juan San Martinliburutegian.MARTITZENA 18IKASTEN10.00. "Experiencia decooperacion sanitaria"hitzaldia, Jose LuisAlbizuren eskutik. ArmeriaEskolan.JOSKINTZA TAILERRA17.00 eta 18.30.Portalean.HITZALDIA19.00. "Prevencion infantily juvenil de problemasde espalda", Marmierdoktorearen eskutik.Aldatze ikastetxeakantolatuta. Portalean.EGUAZTENA 19IKASTEN11.00. Kafe-tertulia: "Elbombardeo de noticias yla alarma social generada".Untzagako jubilatu etxean.EIBARKO KANTUZALEAK19.00. Abesbatzarenentsegua. San Andreselizako lokalean.EGUENA 20IKASTENmendiko ikus-entzunezkoakazaroaren 19an, 19.30etanIKUS-ENTZUNEZKOAK19.30. “Euskal HerriarenZeharkaldia”-ren 2. zatia,Periko Iriondoren eskutik.Klub Deportiboan.PINTXO LEHIAKETAEgunean zehar.XI. San Andres PintxoLehiaketako pintxoaktabernetan jateko moduan.10.00. ""Vision cientificadel mundo" hitzaldia, JuanLuis Ibarluzearen eskutik.Armeria Eskolan.KALERATZEAK STOP19.00. Kaleratzeak StopDebabarrenaren batzarirekia. Portalean(3. solairuan).KALEETAN KANTUZ19.30. Abesbatzarenentsegua. San Andreselizako lokalean.PINTXO LEHIAKETAEgunean zehar.XI. San Andres PintxoLehiaketako pintxoaktabernetan jateko moduan.HOROSKOPOAARIESOraindik ez dakizu nork bidali dizunSMS hori? Irakurrizu ondo: pistaren batizango duzu. Ez erantzun ziur egon arte.TAURUSAsteburuan udan ezagutu zenuen lagunberezi batekin egongo zara. Aukeraberria udakoari jarraipena emateko.GEMINIDiskrezioa, arren! Sekretuak gordetzekoeskatzea alperrik da. Ez baduzu jarreraaldatzen, ez dizute ezer kontatukoCANCERErabakiak bote prontoan hartzekoohitura duzu, sarritan garesti ordaindubehar izaten duzuna. Izan arduratsua.LEOAsteburuetako planaz aldatzea komenizaizu, aspertu baino lehen. Galdu lotsaeta, behingoagatik, ligatu ahal duzuna.VIRGOOlentzerori zer eskatu pentsatzen arizara? Aurpegi galanta duzu: opariakjasotzearren edozer egingo zenuke.LIBRAEtxeko lanak egitea zuri ere badagokizu.Hori ez da ez hotela, ez pentsioa. Hasizaitez lanean; ez dizu kalterik egingo.SCORPIUSAste honetan opari bitxi eta misteriotsuaegingo dizute. Horrelakorik espero ezbazenuen ere, pozarren hartuko duzu.SAGITTARIUSHainbeste litxarreria eta gero, tripakominez zaudela? Normala! Kontrolatuapur bat, Gabonak ate-joka dagoz-eta.CAPRICORNIUSLagaizu behingoz telebista lasai, neurriahartu! Eguraldia kaxkartzen hasi badaere, aprobetxatu kalera irtetzeko.AQUARIUSJasanezina zaude. Egun osoan umoretxarrez... Buruhausteak badituzu,kontatu, baina ez errurik bota besteei.PISCISAmodioak sari potoloa ekarriko dizulaster. Hainbeste denboran itxarotenegon zarena lortuko duzu. Zorionekoa!...eta kitto! 14/XI/14 ● 908 zkia.


eguraldia (EUSKALMET.NET)telefono jakingarriakerakusketak✔ Azaroaren 16ra arteMICHEL TYTGAT-EN margo erakusketa.Topalekuan.INDALEZIO OJANGUREN XXVII. ARGAZKILEHIAKETA. Portalean.✔ Azaroaren 30era arteMARIANO CANO-REN argazki erakusketa.Klub DeportiboanBAKARNE ELEJALDEREN argazki erakusketa.Portalea tabernan.MIGUEL CABEZAS-EN argazki erakusketa.El Ambigu tabernan✔ Abenduaren 27ra arteROBERTO ZAMANILLO ARNAIZ-EN mikologiaargazkien erakusketa. El Corte Inglesean.hildakoak- Felisa Urzuriaga Ugarteburu. 86 urte. 2014-XI-5.- Jesusa Barua Dañobeitia. 93 urte. 2014-XI-5.- Cecilia Zugasti Bilbao. 88 urte. 2014-XI-6.- Mª Luisa Garate Altuna. 79 urte. 2014-XI-6.- Nicolas Ugarte Miguel. 81 urte. 2014-XI-7.- Julian Carretero Barambio. 75 urte. 2014-XI-7.- Nicolas Alonso Saseta. 71 urte. 2014-XI-8.- Carmen Manso Ibarluzea. 85 urte. 2014-XI-8.- Jose Etxaniz Muguruza. 83 urte. 2014-XI-9.- Luis Mª Elorrieta Arribazalga. 66 urte. 2014-XI-10.- Juan Alzelai Oiarzun. 83 urte. 2014-XI-11.- Mª Pilar Oregi Martinez. 87 urte. 2014-XI-11.4 8 5 3 66 9 879 7 51 6 9 5 32 3 867 1 33 2 4 8 5farmaziak✔ barixakua 14EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)✔ zapatua 15EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)✔ domeka 16EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)✔ astelehena 17EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)✔ martitzena 18EGUNEZ Castaño (J. Etxeberria, 7)✔ eguaztena 19EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)✔ eguena 20EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)✔ barixakua 21EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)GAUEZ BETIAzkue (T. Etxebarria, 4)jaiotakoak- Marc Maldonado Reyes. 2014-X-24.- Mohamed El Mabrouky. 2014-X-30.- Yasin Bensaid Joya. 2014-X-30.- Zaloa Carracedo Pineda. 2014-XI-2.- Jeyko Esparza Cabeza. 2014-XI-2.- Helena Olasolo Arzuaga. 2014-XI-3.- Libe Lameiras Fernandez. 2014-XI-4.- Beñat Gerenabarrena Yaza. 2014-XI-5.- Gari Olaetxea Markina. 2014-XI-6.- Marina Oruña Roitegi. 2014-XI-7.SUDOKUAAURREKOEN EMAITZASOS deiak ........................112Pegora .............................010Udaletxea ..........943 70 84 00Portalea.............943 70 84 39Udaltzaingoa......943 20 15 25Mankomunitatea 943 70 07 99Debegesa ..........943 82 01 10KIUB .................943 20 38 43Epaitegia ...........943 03 34 00Iberdrola ...........901 20 20 20Naturgas............902 12 34 56DYA Larrialdiak ..943 46 46 22Gurutze Gorria ...943 22 22 22Mendaro osp......943 03 28 00Anbulategia .......943 03 25 00Torrekua ...........943 03 26 50Errepideak.........902 11 20 88Ertzaintza ..........943 53 17 00Eusko Tren ........902 54 32 10Pesa..................902 10 12 10Taxiak ...............943 20 30 71........................943 20 13 25Alkohol.Anon.....629 14 18 74Al-Anon/Alateen ..650 26 59 63autobus ordutegiakEIBAR-DONOSTIA. Lanegunak: 07.00etatik9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30etaraorduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik 20.30etaraorduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 13.30,15.30, 17.30, 19.30 eta 20.35. DONOSTIA-EIBAR.Lanegunak: 07.00, 07.30etatik 14.30etara orduro,15.00, 15.30etatik 20.30etara orduro eta 21.00. Zapatuak:07.00, 08.30etatik 20.30etara orduro,21.00 eta 22.00. Jaiegunak: 08.30etatik 18.30etarabi orduro, 19.30, 21.00 eta 22.00.EIBAR-BILBO. Lanegun eta zapatuak: 06.40-etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-etatik21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Lanegunak:06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatu eta jaiegunak:07.40etatik 21.40etara orduro.EIBAR-GASTEIZ. Lanegunak: 07.00etatik21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta18.15. Jaiegunak: 08.45, 12.45, 16.45 eta 20.45.GASTEIZ-EIBAR. Lanegunak: 06.30etatik 20.30-etaraorduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegunak:10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.EIBAR-IRUÑEA. Lanegunak: 07.45 eta 13.30.Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IRUÑEA-EIBAR. Lanegunak:11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.EIBAR-ARRATE. Zapatuak: 14.00. Jaiegunak:09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. ARRA-TE-EIBAR. Jaisteko: ordu erdi geroago.EIBAR-ELGETA. Lanegunak: 06.40, 08.40,13.40, 15.40, 16.40, 18.40 eta 20.40. Zapatu etajaiegunak: 08.40, 13.40, 15.40 eta 20.40. ELGETA-EIBAR: Jaisteko: 20 minutu geroago.EIBAR-MENDARO. Lanegunak: 06.10 eta07.05etatik 21.35etara 20 minuturo eta 22.20. Zapatuak:07.00etatik 22.00etara orduro eta 23.10.Jaiegunak: 08.00etatik 21.00etara orduro eta22.15. MENDARO-EIBAR. Lanegunak: 06.15, 06.50-etatik 21.10etara 20 minuturo eta 22.05. Zapatuak:06.45etatik 20.45etara orduro, 22.05 eta 22.45.Jaiegunak: 07.45etatik 20.45etara eta 22.05.EIBAR-LOIU. Egunero: 05.50, 09.50, 13.50,17.50 eta 21.50. LOIU-EIBAR. Egunero: 07.15,11.15, 15.15, 19.15 eta 23.15.tren ordutegiakEIBAR-DONOSTIA. Egunero: 08.13etatik22.13etara orduro. Lanegunak: baita 06.13 eta 07.13.DONOSTIA-EIBAR. Egunero: 07.47etatik 20,47etaraorduro. Lanegunak: baita 05.47 eta 06.47.EIBAR-BILBO. Egunero: 08.13etatik 22.13-etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita06.13 eta 07.13. BILBO-EIBAR. Egunero: 06.57etatik20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:baita 05.57....eta kitto! 14/XI/14 ● 908 zkia.


1. Etxebizitza1.1. Salgai– Pisua salgai Legarre, 7an. Bigarren solairuan.Igogailua eta berogailua. 120.000 euro(ordainketarako erraztasuna). Tel. 685-172172.1.2. Errentan– Pisua alokagai Tiburtzio Anitua kalean. 2 logela,egongela, sukaldea eta komuna. Eguzkitsua.Berrituta. Tel. 662-105257.– Pisua hartuko nuke alokairuan Urkizu-Jardiñetainguruan. 2/3 logelakoa. Tel. 602-490595.– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren.3 logelakoa. Tel. 685-380585.– Pisu ia berria alokagai Elgetan. 2 logela,egongela-jangela, sukalde osotua eta 2 komun.Igogailua eta kalefakzioa. Egoera oneaneta sartzeko moduan. Tel. 606-083992.1.3. Konpartitzeko– Eibarren pisua konpartitzeko lagun baten bilanabil. Tel. 660-833346.3. Lokalak3.2. Errentan– Garaje itxia alokagai Ardantzako geltokian.Haundia. Prezio onean. Tel. 647-952677.– Gazteendako lokala hartuko genuke Ipurua,San Kristobal eta Abontza inguruan. Tel. 685-726084.14/XI/14 ...eta kitto!908 zkia.Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen, autoen eta irakaskuntzakoeskaintzen kasuan izan ezik. Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira:Etxeak, lokalak eta garajeak: alokatu, 10 euro; saldu,15 euro.Autoak eta irakaskuntzako eskaintzak: 10 euro. Doako iragarkietan,12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.1. ETXEBIZITZA1.1. Salgai1.2. Errentan1.3. Konpartitzeko1.4. Etxe trukaketa2. MOTORRA2.1. Salgai3. LOKALAK3.1. Salgai3.2. Errentan4. Lana4.1. Lan bila– Emakumea eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.Tel. 603-740755.– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko.Tel. 632-800519.– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko.Tel. 602-811263.– Emakumea eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.Tel. 608-523426.– Emakumea eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.Tel. 626-197217.– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko.Esperientzia. Tel. 650-513412.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaintzeko eta sukalde-laguntzaile jarduteko.Tel. 697-372374.– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.Tel. 679-910991.– Mutila eskaintzen da edozein lan egiteko.Ingeles maila altua. Tel. 632-695273.– Neska eskaintrzen da umeak edo nagusiakzaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 673-436363.– Emakumea eskaintzen da umeak zaintzekoeta garbiketa lanak egiteko. Tel. 665-216932.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzekoeta garbiketak egiteko. Tel. 603-683176.– Neska euskalduna eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 617-571210.– Emakume euskalduna eskaintzen da umeakedo nagusiak zaintzeko. Tel. 688-686786.– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzekoeta garbiketak egiteko. Tel. 602-314559.– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko.Interna. Esperientzia. Tel. 606-859448.– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko.Tel. 637-406227.– Emakumea eskaintzen da sukaldari-laguntzailejarduteko eta garbiketa lanak egiteko.Orduka. Tel. 632-045973.– Emakumea eskaintzen da gauez nagusiakzaintzeko. Tel. 655-677035.– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeakzaintzeko. Externa edo orduka. Tel. 648-180233.– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko.Gida baimena eta erreferentziak. Interna.Tel. 631-343232.4. LANA4.1. Lan bila4.2. Langile bila5. IRAKASKUNTZA5.1. Eskaerak5.2. Eskaintzak6. DENETARIK6.1. Salgai6.2. Eman6.3. Galdu/Aurkitu6.4. Bestelakoak– Emakume arduratsua eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta garbiketa lanak egiteko.Tel. 631-705406.– Neska arduratsua eskaintzen da garbiketakegiteko eta nagusiak edo umeak zaintzeko.Esperientzia. Tel. 602-820429.– Emakume arduratsua eskaintzen da edozeinlan egiteko. Tel. 632-970524.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 698-567680.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 632-942816.– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko.Orduka. Tel. 674-342769.– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko.Tel. 652-047799.– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko.Interna. Tel. 653-811764.– Neska euskalduna eskaintzen da goizezumeak zaintzeko edo eskolara eramateko.Tel. 606-187556.– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko.Baita asteburuetan ere. Tel. 680-121252.– Neska eskaintzen da nagusiak gauez zaintzeko.Baita umeak zaindu eta garbiketak egitekoere. Tel. 674-713262.– 29 urteko emakume euskalduna, unibertsitateikasketekin, eskaintzen da arratsaldetaneta asteburuetan lan egiteko. Tel. 646-369330.– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzekoeta garbiketak egiteko. Erreferentziak.Tel. 633-244397.– Erizain laguntzaile eibartarra eskaintzen dagoizez orduka nagusiak zaintzeko. Esperientzia.Tel. 616-607121.– Emakumea eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.602-846244.– Geriatria titulua daukan emakumea eskaintzenda nagusiak zaintzeko eta kamarera jarduteko.Esperientzia. Tel. 652-532589.– Emakumea eskaintzen da edozein lan egiteko.Tel. 632-395829.– Emakumea eskaintzen da asteburuetan ordukazein interna lan egiteko. Tel. 602-186462.– Gizona eskaintzen da lan egiteko. Tel. 628-740765.– Emakumea eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Tel.632-800519.– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko.Baita gauez ere. Orduka. Tel. 686-265293.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzekoeta garbiketak egiteko. Tel. 602-691378.– Emakume arduratsua eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.631-768803.– Neska eskaintzen da umeak zaintzeko etaetxeak, tabernak eta pegorak garbitzeko.Erreferentziak. Tel. 631-282203.– Emakume euskalduna eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko. Ordutegi zabala.Tel. 671-258740.4.2. Langile bila– Kamarera/o behar da egun guztirako etakamarera/o behar da extrak egiteko. Curriculum-abidali: eibarkafe@gmail.com– Kamarera/o behar da extrak egiteko. Tel.670-541347 eta 943-750030. Oskar.– Emakume euskalduna behar da umea zaindueta etxeko lanak egiteko. Tel. 687-262868.5. Irakaskuntza5.2. Eskaintzak– Ingelesezko klase partikularrak ematen dira,4 urtetik aurrera. Talde mugatuak. EsperientziaEEBB-etan eta Euskal Herrian. Tel.651-706303.– DBH, Batxilergo eta Heziketa Zikloetarakoprestakuntza. Matematikak, Ekonomia, Fisika,Kimika, Euskera, Ingelesa, Gaztelania etaEstatistika. Tel. 685-739709 eta 943-127365.6. Denetarik6.1. Salgai– Wii “u”-rako jokoa salgai. “Mario y Sonic enlos juegos olimpicos de invierno 2014”. Zabaldugabe. Tel. 617-256466.– Organo elektronikoa salgai. 600 euro. Inprimagailuaopari. Tel. 943-752480.– Gazte logela salgai: armairua, 90eko oheaeta eskritorioa. Tel. 645-007388.– Bizikleta estatikoa salgai. BH Athlon markakoa.Ia erabili gabe, oraindik garantiarekin(2015eko amaierara artekoa). Tel. 645-007388.6.3. Galdu/Aurkitu– Ezkontza-eraztuna aurkitu genuen Isasi inguruanurriaren 17an. Izena eta data grabatuta.Tel. 650-300906.


Girorik onenean13.ESKERRIK ASKOurteurrenaCalbeton, 6AZAROAK21barixakuago-go.zgauaeta opariakPINTXORIKONENAKEibarrenberriroereabenduak 13ZAPATUA16.30 eta 19.00abenduak 14DOMEKA16.00 eta 18.30“TXO, MIKMAK TXIKIA”LAN BERRIArekinIrailaren 30erako kuota eguneratuta dutenBAZKIDEENTZAKO AURRE-SALMENTAazaroaren 17tik 28ra (7’50 euro)...eta kitto!-n salgai:bazkide bakoitzak 3 sarrera gehienezSALMENTA ORDUTEGIA: 10.00-14.00 eta 16.00-19.30GAINONTZEKOAKazaroaren 29tik aurrera (8’00 euro)El Tío Palancas, Eneritz argazkidenda eta Gozoki-n(JUAN GISASOLA) (URKIZU) (BIDEBARRIETA)


www.innovadentalclinicas.comRPS: 53/13

Similar magazines