12.07.2015 Views

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PERATURAN-PERATURANPEGAWAI AWAM(KELAKUAN DAN TATATERTIB)1993P.U.(A)395


SKOP CERAMAH1. Pendahuluan2. Rasional Peraturan Tatatertib3. Tatakelakuan/LaranganSecara Umum(Per. 4(1),(2)(a…j)Secara Khusus (Per. 4A, 5 - 23)- Larangan Mutlak- Boleh Dengan kebenaranPeraturan Oleh Pek./Surat Pek.Lain-lain Peraturan/Akta4. Penutup


PENDAHULUAN(Peraturan-Peraturan Pegawai Awam(Kelakuan dan Tatatertib) 1993- Dibuat di bawah Perkara 132(2) PerlembagaanPersekutuan- Menggantikan P. A Bab ‘D’ Peraturan-Peraturan Lembaga TatatertibPerkhidmatan Awam 1993 - P.U.(A)396


Dalam menjalankan tugas pegawai dibekalkandengan kuasa. Ia perlu dikawal bagi mengelakkanpenyelewengan dan menyalahgunakan kuasa untukkepentingan peribadi.Setiap masa pegawai awam hendaklah menjagatingkahlaku & perbuatan supaya nama baikperkhidmatan awam tidak terjejasMemelihara tingkahlaku bagi mengelakkan syakwasangka orang awam terhadap kejujuran dankesungguhan dalam menjalankan tugas.


RASIONALPERATURAN TATATERTIBMemastikan pegawai awam:i. melaksanakan tugas dengan cekap,beramanah dan bertanggungjawab;ii. meletakkan kepentingan awam lebihutama daripada kepentingan merekasendiri;iii. menjaga imej perkhidmatan awam; daniv. yang melakukan kesalahan / melanggarperaturan dihukum.


TATAKELAKUANSECARA UMUMPeraturan 4, Peraturan- PeraturanPegawai Awam (Kelakuan danTatatertib) 1993.[Per. 4(1),(2)(a….j)]


“4. (1) Seseorang pegawai hendaklahpada setiap masa memberikantaat setianya kepada Yang di-Pertuan Agong, Negara danKerajaan”Pegawai hendaklah sentiasa menjaga,memelihara dan mempertahankankedaulatan dan maruah negara, hormat danpatuh kepada undang- undang sertaberusaha untuk berbakti kepada negara.


CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(1)Bersubahat dengan musuh negara.Membocorkan rahsia Kerajaan.Memburuk-burukkan serta memperkecilkecilkan dasar serta tindakan Kerajaan.Menjadi Anggota Jemaah IslamiahMenyertai Kesatuan Militan Malaysia


“4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh –(a) membelakangkan tugas awamnyademi kepentingan peribadinya;CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(a)Pegawai Polis melepaskan pesalah lalulintas dan sebagaibalasan meminta bayaranPegawai JPJ meminta bayaran dan meluluskan lesenmemandu tanpa menduduki ujian.Pegawai Imigresen melepaskan pendatang tanpa izin yangtidak mempunyai pas perjalanan yang sah dan sebagaibalasan meminta bayaran.


“4.(2)Seseorang pegawai tidak boleh -(b) berkelakuan dengan sedemikiancara yang mungkin menyebabkankepentingan peribadinyabercanggah dengan tugasawamnya;”CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(b)Menguruskan tender/sebutharga sedangkanpegawai mengetahui ada di antara mereka yangmengemukakan tender/ sebutharga terdiridaripada saudara-maranya.


“4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh -(c) berkelakuan dengan apa-apacara yang mungkin menyebabkansyak yang munasabah bahawa -(i) dia telah membiarkan kepentinganperibadinya bercanggah dengantugas awamnya sehinggamenjejaskan kebergunaannyasebagai seorang pegawai awam;atau(ii) dia telah menggunakan kedudukanawamnya bagi faedahnya sendiri;”


CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(c)Menggunakan dan memandu kenderaan jabatanuntuk kegunaan sendiri seperti pergi ke pejabatdan balik dari pejabat, menghantar anak ke sekolahdan lain-lain.Menggunakan kakitangan jabatan /alat/ barangbarangjabatan untuk hal-hal persendiriannyaseperti membersihkan tanah, kawasan rumah,mengangkat perabut rumah dan lain-lain.


“4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh -(d) Berkelakuan dengan cara yangboleh memburukkan /mencemarnama baik perkhidmatan awam”CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(d)Terlibat dalam penyalahgunaan dadah.Berjudi di pejabat/waktu bertugas.Disabitkan kesalahan jenayah/ mahkamah syariah.Kesusahan berat kerana hutang.Menerima keraian dari orang yang ada hubungan rasmi.Melakukan gangguan seksual


“4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh -(e)kurang cekap atau kurangberusaha;CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(e)Gagal menguruskan penyata bank danbuku tunai dengan teratur danbersistematik.Tiada inisiatif untuk menyelesaikanurusan kerja seberapa segera.


“4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh -(f) tidak jujur atau tidak amanah;CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(f)Menggunakan wang tabung amanahuntuk kegunaan sendiri.Membuat bayaran tanpa menyemakkerja-kerja yang diarahkan telah siapatau belum.Tidak melaporkan harta atau pelaburan.


“4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh -(g) tidak bertanggungjawab;CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(g)Menghasut kakitangan Kerajaan supayajangan terlalu berusaha dalam menjalankantugas.Menjalankan sesuatu tugas tanpamenghiraukan implikasi terhadap JabatanKhasnya dan Kerajaan amnyaMengambil cuti rehat di saat perkhidmatannyasangat- sangat diperlukan.


“4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh -(g) tidak bertanggungjawab;CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(g)Keluar bermain golf atau bowlingketika waktu pejabat.


“4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh -(h) membawa atau cuba membawa apa-apabentuk pengaruh atau tekanan luar untukmenyokong atau memajukan apa-apatuntutan berhubung dengan atauterhadap perkhidmatan awam, sama adatuntutan itu ialah tuntutannya sendiri atautuntutan mana-mana pegawai lain”;CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(h)Meminta orang kenamaan untuk menggunakan jasabaiknya mempengaruhi Lembaga Kenaikan Pangkatuntuk menaikkan pangkatnya.Meminta ahli politik untuk menyokong permohonannyamendapatkan tanah Kerajaan atau rumah atau sesuatujawatan.


“4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh -(i) ingkar perintah; danCONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(i)Membantah atau melawan pegawai atasan.Membawa keluar fail terperingkat Jabatantanpa kebenaran bertulis Ketua Jabatan(Perenggan 67, Arahan Keselamatan).Keluar negara tanpa kelulusan KSU,Kementerian.


“4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh -(j) cuai dalam melaksanakantugasnya.”CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(j)Cuai memastikan barang- barang yang dibeli olehJabatan di masukkan dalam senarai 'inventory'.Menghilangkan harta Kerajaan dalam simpananpegawaiPegawai Perubatan/Doktor tersilap memberi ubatkepada pesakit/ semasa pembedahanTertinggal alat-alat pembedahan dalam anggota yang dibedah.


TATAKELAKUANSECARA KHUSUSDITEGAH SAMA SEKALI (MUTLAK)BOLEH BUAT DENGAN KEBENARAN


1. DITEGAH SAMA SEKALI (MUTLAK)PER.JENIS LARANGAN4AGANGGUAN SEKSUAL7 MENYALAHGUNA DADAH9 MENERIMA/ MEMBERI KERAIAN11 MENYENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI DARIPADA EMOLUMEN RASMI DANPENDAPATAN PERSENDIRIAN YANG SAH12 MEMINJAM WANG/MENJADI PENJAMIN13 KETERHUTANGAN KEWANGAN YANG SERIUS15 MEMINJAMKAN WANG DENGAN BUNGA16 PENGLIBATAN DALAM PASARAN HADAPAN17 REFEL DAN LOTERI18 PENERBITAN BUKU BERDASARKAN MAKLUMAT TERPERINGKAT20 PENYUNTING AKHBAR/MAJALAH/JERNAL21 KEGIATAN POLITIKPEGAWAI KPT/KPDP23 TIDAK HADIR BERTUGAS TANPA CUTI/KEBENARAN/SEBAB YANG MUNASABAH


PERATURAN 4A. - GANGGUAN SEKSUAL(1)DILARANG MELAKUKANGANGGUAN SEKSUAL IAITU:(a) Cubaan merapati/memintalayanan seksual(b) melakukan perbuatanbersifat seksualmenyebabkan seseorang yang warastersinggung, terhina atau terugut.(2) BENTUK PERBUATAN BERSIFAT SEKSUAL:(a) secara lisan, bertulis dan lain-lain(b) tidak terhad di tempatkerja / waktu kerja selagi mencemarkan imejPerkhidmatan Awam


PERATURAN 4A. - GANGGUAN SEKSUAL“(2) BENTUK PERBUATAN BERSIFAT SEKSUAL:(a) secara lisan, bertulis dan lain-lain(b) tidak terhad di tempat kerja / waktu kerjaselagi mencemarkan imej PerkhidmatanAwam”CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4A.Bercerita / jenaka / isyarat yang lucahMenyentuh anggota sensitif badan


The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.CONTOH GANGGUAN SEKSUALMembuat cadangan behawalayanan seks akan di balasdengan ganjaranMempamer ataumengedarkan alat-alatatau gambar-gambarlucah


CONTOH GANGGUAN SEKSUALmeraba, mencubit, menepukatau menyentuh secaraseksual


PERATURAN 7: MENYALAHGUNA DADAHTIDAK BOLEH MENGGUNAKAN / MENGAMBIL /MENYALAHGUNAKAN / MENAGIH DADAHBERBAHAYA (KECUALI BAGI MAKSUD PERUBATAN)PEGAWAI BOLEH DIAMBIL TINDAKANTATATERTIB DENGAN TUJUAN BUANG KERJAPERKHIDMATAN PEGAWAI BOLEH DITAMATKANATAS KEPENTINGAN AWAM [PERATURAN 49]SEKIRANYA PEGAWAI MENCAPAI UMUR PERSARAANPILIHAN.TTLAKU.PPT1/MS1 4


CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 7.Menghisap ganja, morfin, heroindan lain-lainMenagih dadah


PERATURAN 9 - MENERIMA/ MEMBERIKERAIANTIDAK BOLEH MENERIMA / MEMBERIKERAIAN SEKIRANYA:KERAIAN ITU DAPAT DENGAN APA-APA CARAMEMPENGARUHI TUGAS RASMI.BERCANGGAH DENGAN TATAKELAKUANPERATURAN 4.CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 9.Kontraktor meraikan Ketua Jabatanyang menjadi ahli Lembaga Tender[Keraian = Belanja makan, hotel,tambang bercuti dan lain-lain]


PERATURAN 11 - MENYENGGARA TARAF HIDUPMELEBIHI EMOLUMEN/PENDAPATAN YANG SAHPEGAWAI TIDAK BOLEH :i) MENYENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI EMOLUMEN/PENDAPATAN YANG SAH.ii) MENGUASAI/MEMILIKI SUMBER KEWANGAN ATAUHARTA YANG TAK SEIMBANG ATAU TAK MUNASABAHDENGAN EMOLUMEN/ PENDAPATAN YANG SAH.CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 11.Pegawai berkereta mewah yang diketahuibukan dari pusaka dan lain-lain


PERATURAN 12 - MEMINJAM WANG/MENJADI PENJAMINTIDAK BOLEH MEMINJAM WANG / MENJADI PENJAMINKEPADA MANA-MANA ORANG YANG :i) TERTAKLUK KEPADA KUASA RASMINYAii)iii)iv)ADA URUSAN RASMITINGGAL / MEMILIKI TANAH / MENJALANKANPERNIAGAAN DALAM KAWASAN KUASA RASMIMENJALANKAN PERNIAGAAN MEMBERIPINJAM WANG


BOLEH PINJAM DARIPADA :i) BANK - BERCAGAR/OVERDRAFii)iii)SY. INSURAN - CAGARAN POLISISY. KERJASAMA - (TERMASUK KERAJAAN)iv) SY.MEMINJAM - AKTA SY. MEMINJAM 1969v) PERJANJIAN SEWA BELIDENGAN SYARAT -i) INSTITUSI ITU TIDAK SECARA LANGSUNG DI BAWAHKUASA RASMINYA.ii) JANGAN BAWA SKANDAL AWAM /MENGGUNAKAN KEDUDUKAN AWAMiii)AGREGAT HUTANG TIDAK MENYEBABKANKETERHUTANGAN KEWANGAN WANG YANG SERIUS


CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 12.Pegawai di Jabatan meminjam wangdari kontraktor yang menjalankanprojek JabatanPegawai Daerah meminjam wang dariPegawai Daerah meminjam wang daribank yang beroperasi di kawasanpentadbirannya


PERATURAN 13: KETERHUTANGANKEWANGAN YANG SERIUSTANGGUNGAN HUTANGNYA MENYEBABKANKESULITAN KEWANGAN YANG SERIUS, IAITUi) AGREGAT HUTANG/ TANGGUNGAN TAK BERCAGARLEBIH 10 KALI EMOLUMEN BULANANNYA KECUALIPINJAMAN PENDIDIKAN.ii) PENGHUTANG PENGHAKIMAN (JUDGEMENTDEBTOR) DAN TIDAK DIJELASKAN DALAM TEMPOH1 BULAN.iii) BANKRAP ATAU PEMAKAN GAJI TAK SOLVEN(INSOLVENT).


CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 13.Penjamin yang gagal membayarhutang peminjam dalam tempohsatu bulan dari perintah mahkamahPeminjam diisytihar bankrap olehPeminjam diisytihar bankrap olehmahkamah dan gaji dipegang/urus olehAmanah Raya. Gaji tidak mencukupiuntuk melepaskan tanggungan.


PERATURAN 15 - MEMINJAMKAN WANGTIDAK BOLEH MEMINJAMKAN WANG DENGAN FAEDAHCONTOH PELANGGARAN PERATURAN 15.Pegawai memberikan pinjaman denganmengenakan faedah atau bunga


PERATURAN 16 - TIDAK BOLEH TERLIBATDALAM PASARANHADAPANTIDAK BOLEH TERLIBAT DALAM PASARAN NIAGAHADAPAN SEBAGAI PEMBELI ATAU PENJUAL,DALAM PASARAN TEMPATAN ATAU LUAR NEGERICONTOH PELANGGARAN PERATURAN 16.Terlibat dalam pasaran komoditi/ pasaran hadapan


PERATURAN 17 - REFEL DANLOTERITIDAK BOLEH MENGADAKAN REFELATAU LOTERI HARTA PERSENDIRIANNYA.CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 17.Menggunakan harta persendirianuntuk refel atau loteri


PERATURAN 18 - PENERBITANBUKU DAN KARYATIDAK BOLEH MENERBITKAN ATAU MENULISBUKU, MAKALAH ATAU KARYA LAINBERDASARKAN MAKLUMAT RASMITERPERINGKAT.CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 18.Menulis/menerbit buku menggunakanmaklumat rasmi terperingkat (rahsiabesar, rahsia dan sulit)


PERATURAN 20 - PENYUNTING AKHBAR/MAJALAH/JURNALTIDAK BOLEH MENJADI PENYUNTING AKHBAR/MAJALAH/JURNAL KECUALI, PENERBITAN;i) JABATANii)iii)PROFESIONALPERTUBUHAN SUKARELA YANG TIDAKBERCORAK POLITIKiv) DILULUSKAN SECARA BERTULIS OLEHKETUA JABATAN


CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 20.Menjadi penyunting akhbar harianMenjadi penyunting akhbar parti politik


PERATURAN 21- KEGIATAN POLITIKPEGAWAI KPT/KPDP DILARANG MENGAMBIL BAHAGIANDALAM POLITIK ATAU MEMAKAI LAMBANG PARTI POLITIK,KHUSUSNYA TIDAK BOLEH:i) MEMBUAT PERNYATAAN MENYEBELAHI MANA-MANA PARTI POLITIKii)iii)iv)MENERBIT/MENGEDAR BUKU/ ARTIKEL/RISALAHMENGENAI POLITIKMERAYU UNDIAGEN PILIHANRAYA TEMPAT MENGUNDIv) BERTANDING APA-APA JAWATANvi)MEMEGANG APA-APA JAWATAN


CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 21.Berkempen bagi pihak parti politikMengedar risalah parti politikMemegang jawatan dalam parti politik


PERATURAN 23 - TIDAK HADIRBERTUGASTIDAK HADIR BERTUGAS TANPA CUTI ATAU TANPAKEBENARAN ATAU TANPA SEBAB YANGMUNASABAH BOLEH DIAMBIL TINDAKANTATATERTIB." KETIDAKHADIRAN " -TERMASUKLAH TIDAK HADIR BAGI APA-APA JUATEMPOH MASA PADA MASA DAN DI TEMPATPEGAWAI ITU DIKEHENDAKI BERTUGAS.TTLAKU.PPT1/MS1 14


CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 23.Pegawai ‘hilang’ selepas ketip kadperakam waktu di waktu pagi, kemudianmuncul di waktu petang untuk ketipsewaktu pulangTidak patuhi waktu berperingkat


2. LARANGAN YANG BOLEH DIBUAT DENGANKEBENARANPER. PENGECUALIAN KUASA MEMBERI KEBENARAN5 PEKERJAAN LUAR KETUA JABATAN6 ETIKET BERPAKAIAN KPPA8/9 MENERIMA HADIAH/KERAIAN KETUA JABATAN10 ‘PEMUNYAAN HARTA’ LEMBAGA TATATERTIB19 PERNYATAAN AWAM MENTERI21 KEGIATAN POLITIK KPPA / KSUi) KUMPULAN SOKONGANii) CUTI SEBELUM BERSARA22 MEMBAWA PERBICARAAN KSUUNDANG- UNDANG/BANTUAN GUAMAN


PERATURAN 5 - PEKERJAAN LUARTIDAK BOLEH BUAT KERJA LUAR, KECUALIi) DIBENARKAN OLEH KETUA JABATANDIANGGAP TUGAS RASMIHONORARIUM DITENTUKAN OLEHPERBENDAHARAAN (PP BIL 2/1993 DANBIL.5/1995)ii) BAGI FAEDAH DIRINYA/SAUDARA- MARA/BADAN YANG BUKAN MENCARI KEUNTUNGANDENGAN KEBENARAN KETUA JABATAN


SYARAT - TERTAKLUK KEPADATATAKELAKUAN PERATURAN 4DAN MEMASTIKAN PEKERJAANLUAR ITU DILAKUKAN :a) DI LUAR WAKTU PEJABAT/ TUGAS RASMIb) TIDAK MENJEJASKAN KEBERGUNAANNYASEBAGAI PEGAWAI AWAMc) TIDAK BERCANGGAH DENGAN KEPENTINGANPERKHIDMATAN AWAM


CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 5.Memandu teksi selepas waktu pejabattanpa kebenaranMenjalankan perniagaan pasarMenjalankan perniagaan pasarmalam, jadi jaga dan pekerjaan laintanpa kebenaran


PERATURAN 6 - PAKAIAN SEMASA BERTUGASHENDAKLAH SENTIASABERPAKAIAN DENGANSEPATUTNYA YANGDITENTUKANOLEHKERAJAAN MELALUIARAHANYANGDIKELUARKAN OLEHKETUA PENGARAHPERKHIDMATAN AWAM


CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 6.Memakai singlet atau baju-T, tanpa kolarMemakai sarong, seluar pendek danlain-lain


PERATURAN 8 - HADIAHPEGAWAI DILARANG MEMBERI/MENERIMA HADIAH, JIKA -i) ADA KENA- MENGENADENGAN PELAKSANAANTUGAS.ii)BENTUK, AMAUN ATAU NILAIHADIAH ITU TIDAKSEPADAN DENGANMAKSUD HADIAH


KEBENARAN KETUA JABATAN PERLUDIPEROLEHI, JIKA -i) PEGAWAI MERAGUI TENTANG BENTUK,AMAUN ATAU NILAI HADIAH.ii)PENERIMAAN HADIAH SUKAR DITOLAK(KETUA JABATAN = KSU ATAU KP DI IBUPEJABAT).


KETUA JABATAN BOLEH MEMBERIKEBENARAN -(i)PEGAWAINYA MENERIMA SURAT PUJIANSEMPENA PERSARAAN/ PERTUKARAN(BEKAS JANGAN MAHAL)(ii) PUNGUTAN SPONTAN OLEH PEGAWAI BAGIMAKSUD HADIAH SEMPENA PERSARAAN /PERTUKARAN, PERKAHWINAN, PERISTIWALAIN PEGAWAINYA.


CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 8.Memberi hadiah kepada pegawaiMenerima hadiah dari orang yangMenerima hadiah dari orang yangada kepentingan


LAPORAN HARTA :-PERATURAN 10 - PEMUNYAANHARTAMINTA KEBENARAN KETUA JABATANJIKA HENDAK MEMPEROLEHIHARTA YANG TIDAK SEJAJARDENGAN TATAKELAKUANi) PADA TARIKH DILANTIKii)PADA MASA DIKEHENDAKI OLEHKERAJAAN MEMPEROLEHI HARTA BARU PELUPUSAN


CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 10.TIDAK MELAPORKAN PEMBELIANRUMAH, KERETA DLLTIDAK MELAPORKAN PELUPUSANTIDAK MELAPORKAN PELUPUSANRUMAH, KERETA DLL


PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 3 TAHUN 2002PEMILIKAN DAN PERISYTIHARANHARTA OLEH PEGAWAI AWAM30 JULAI 2002


SURAT KELILING JPAJPA(S)TT.7076 JLD. 9/(101) bertarikh28 NOVEMBER 2003KEWAJIPAN MENGISYTIHARKAN HARTA OLEHKEWAJIPAN MENGISYTIHARKAN HARTA OLEHPEGAWAI AWAM DI BAWAH PERATURAN 10,PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM(KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993


PERATURAN 19 - PERNYATAANAWAMTIDAK BOLEH KECUALI MENDAPAT KEBENARANMENTERI YANG BERKENAAN


CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 19.Ceramah yang memburukkanPentadbiran KerajaanMembuat ulasan / penjelasan mengenaiMembuat ulasan / penjelasan mengenaisesuatu peristiwa tanpa kebenaranMenteri


PERATURAN 21 - KEGIATAN POLITIK PEGAWAIKUMPULAN SOKONGANKUMPULAN SOKONGAN BOLEH DILANTIKSEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PARTI POLITIKSETELAH MENDAPAT KEBENARAN SECARABERTULIS DARIPADA GUNASAMA - KPPA BUKAN GUNASAMA - KSU CUTI SEBELUM BERSARASEMUA KUMPULANDENGAN KEBENARAN


CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 21.Kumpulan Pengurusan dan Profesionalboleh bergiat aktif dalam aktiviti politiksemasa menghabiskan cuti terkumpulsebelum bersara wajib jika mendapatkelulusan KPPA atau KSU


PERATURAN 22 - MEMBAWA PERBICARAANUNDANG- UNDANGBANTUAN GUAMAN MESTI MENDAPATKEBENARAN KETUA JABATAN


CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 22.Tanpa kebenaran melantik peguamuntuk perbicaraan mahkamahyang kes berkaitan dengan tugasrasmi


PERATURAN DALAM PEKELILING/ SURAT PEKELILING1. PAKAIAN PP Bil.2 / 19852. HARTA PP Bil.3 / 20023. SYARIKAT PEGANGAN KELUARGA PP Bil.2 / 19874. PENGGUNAAN MESIN FAKSIMILI SPA Bil. 1/19935. PENGLIBATAN DALAM SPA Bil 2 / 1993PERSIDANGAN/ SEMINAR/FORUM/BENGKEL ANJURANSWASTA6. PENGLIBATAN AKTIVITI SUKAN SPA Bil.3 / 1993ANJURAN AGENSI AWAM / SWASTA7. PERHUBUNGAN DENGAN RAJA-RAJA SPA Bil.4 / 19938. PENERIMAAN HADIAH SURAT PEKELILING KEPADAORGANISASIPERBENDAHARAANBIil. 13 TAHUN 19869. PERATURAN MENGUTIP DERMA OLEH SURAT PEKELILINGPERTUBUHAN DARI ORANG RAMAI AM Bil. 6 TAHUN 198710. SUMBANGAN KEPADA AKITIVITI- SURAT PEKELILINGAKTIVITI SUKANPERKHIDMATANBil. 6 / 1969


11. KEBENARAN TAK HADIR PEKELILING PERKHIDMATANBERTUGAS ATAS SEBAB BIL.1 TAHUN 1986KECEMASAN AM12. PENGLIBATAN PEGAWAI PEKELILING PERKHIDMATANDALAM KOPERASI BIL.9 TAHUN 199513. KEBENARAN KELUAR NEGERI SURAT PEKELILING AMBIL. 1 TAHUN 199414. PENGLIBATAN DALAM SURAT PEKELILINGAL-ARQAM AM BIL. 4 TAHUN 199415. MENJADI LEMBAGA PEKELILING PERKHIDMATANPENGARAH DALAM SYARIKAT BIL.3 TAHUN 198516. LARANGAN UCAP TAHNIAH PEKELILING PERKHIDMATANBIL. 3 TAHUN 198917. PENAMATAN TEMPOH PEKELILING PERKHIDMATANPINJAMAN JIKA ADA KES TATATERTIB BIL. 8 TAHUN 1990


LAIN-LAIN PERATURAN/ AKTACONTOH1. SESYEN 18 - AKTA ACARAKEWANGAN 19572. ARAHAN PERBENDAHARAAN3. AKTA RAHSIA RASMI4. DLL


AKTA PROSEDUR KEWANGAN 195718 (a) “ Kerana kegagalannya memungut wangyang mesti dibayar kepada KerajaanPersekutuan, yang mana pungutannyawang adalah tanggungjawab pegawai itusendiri”


AKTA PROSEDUR KEWANGAN 195718 (b) “ Kerana bertanggungjawab tentangpembayaran wang kerajaan dengan tidaksepatutnya atau pembayaran wang itudibuat dengan tidak disokong oleh resityang betul”(Pembayaran lebih atau pembayarantanpa kuasa)


AKTA PROSEDUR KEWANGAN 195718 (c) “ Kerana tanggungjawab tentangkekurangan atau kerosakan wangkerajaan, setem, cagaran barang-barangatau harta kerajaan”


AKTA PROSEDUR KEWANGAN 195718 (d) “ Sebagai Pegawai Akaun, gagal atau telahgagal menyimpan akaun atau rekod yangsempurna”


AKTA PROSEDUR KEWANGAN 195718 (e) “ Telah gagal membuat bayaran, ataubertanggungjawab di atas sebarangkelambatan pembayaran, wang awamKerajaan Persekutuan atau KerajaanNegeri kepada seseorang di manapembayaran tersebut wajardi bawahundang-undang, atau di bawah kontrak,perjanjian atau peraturan yang dibuat diantara seseorang itu dengan KerajaanPersekutuan atau Kerajaan Negeri”


PENUTUPPEMATUHAN DAN PENGHAYATANTATAKELAKUAN INI AKAN:(i) Mewujudkan perkhidmatan awamyang "Bersih, Cekap dan Amanah".(ii) Menghalang penyelewengan.(iii) Menghalang perbuatan rasuah.Tatakelakuan pegawai awam tidak semata-matabersifat menghukum tetapi lebih kepada :PreventifPengajaranAmaran/peringatan


SISTEM PENGAWALAN DISPLIN DALAMBENTUK PEMBETULAN DANPENGHUKUMAN BERSERTA DENGANLANGKAH-LANGKAHPENINGKATANDISIPLIN MEMERLUKAN KOMITMEN DANKESUNGGUHAN SEMUA PIHAK YANGBERKENAAN BAGI MELAKSANAKANNYASUPAYA TAHAP KEBERKESANAN YANGMAKSIMUM DAPAT DICAPAI


SEKIANTERIMA KASIH

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!