KAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 1

ismwiki.vms.my

KAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 1

KAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 1


KAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 2


The scenario of – physically looks in good condition buttruly there are many hiding problemsIS IT SO TRUE….?Defects normally shows their symptomsbefore getting worst


It wasn’t hit by the massive earthquake. In true fashion of theRipley Legacy, it was built to reflect the odd 1812earthquake that measured 8.0 on the rick. The building hasnow become one of the most photographed in the world.


1.0 PENDAHULUAN pemeriksaan bermula apabila juruukur bangunan menerimasurat perlantikan atau menandatangani perjanjian. Dimulakan dengan mendapatkan maklumat awal, pelanbangunan dan dokumen berkaitan dengan bangunan. Melibatkan kerja- kerja pemeriksaan keadaan fizikal iaituke atas badan bangunan Prinsip kerja pemeriksaan terbahagi kepada tiga iaitu :1. Kerja- kerja awal2. Pemeriksaan fizikal3. Penyediaan laporanKAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 5


Juruukur bangunan perlu membuat beberapa persediaansupaya kerja-kerja pemeriksaan tidak mempunyai banyakhalangan Menghubungi pihak tertentu seperti bomba, pejabat daerah,jabatan bekalan air, pemaju, kontraktor untuk mendapatkanmaklumat yang lebih teliti. Antara maklumat penting ialah : Perubahan yang pernah dibuat Bahagian yang terlindung dan terkambus Mengetahui bahagian yang merbahaya* Mendapat maklumat lebih awal dapat menjimatkan masa kerja, kospemeriksaan serta menjaga keselamatan dan kesihatan pekerja.KAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 6


2.0 PERSEDIAAN PEMERIKSAAN• Juruukur bangunan perlu meneliti lima (5) keperluan iaitu :a) Tinjauan Awalb) Mengatur Aksesc) Menyelidikd) Mengatur Perkhidmatan Oleh Pakar Tambahane) Peralatan KhasKAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 7


A) TINJAUAN AWAL Perlu membuat pertanyaan secara bertulis, bersemuka ataumelalui telefon dengan pihak tertentu mengenai bangunanyang akan diperiksa. Melalui hubungan tersebut banyak maklumat dan dokumenboleh diperolehi. Juruukur perlu melawat tapak supaya beliau tahu apa yangingin dibicarakan dengan pihak pemberi maklumat atau orangyang ingin dihubunginya.KAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 8


B) MENGATUR AKSES• Juruukur perlu mempunyai kebenaran memasuki kawasantapak dan bangunan.• Kadangkala pemilik bangunan memberi kebenaran masuk danmelakukan pemeriksaan, malangnya penyewa bangunanmungkin menghalang kerana penyewa mempunyai haknya.• Juruukur perlu wajar berbincang dengan penyewa mengenaikerja-kerja yang dijalankan.• Atau juruukur perlu meminta pemilik supaya berkomunikasidengan penyewa untuk kebenaran aksesKAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 9


C) MENYELIDIK Juruukur patut membuat pertanyaan dan mendapatkanmaklumat yang tepat berkenaan dari pihak-pihak berkuasatempatan mengenai bangunan tersebut. Tujuan untuk memastikan pelanggan dan pemilik tidakmelanggar apa- apa syarat yang ditetapkan oleh pihak berkuasatempatan.KAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 10


D) MENGATUR PERKHIDMATANOLEH PAKAR TAMBAHAN• Jika memerlukan perkhidmatan tambahan seperti ujian tanahataupun ujian struktur utama.• Perkhidmatan perlu dibersekalikan ke dalam servis yangdimeterikan oleh juruukur bangunan dengan pelanggan ataupunpemilik yang melantik sendiri.• Juruukur perlu menilai sejauh mana serius masalah tersebut.Jika serius, wajar melantik perkhidmatan pakar yang berkaitan.• Hasil laporan keseluruhan boleh dijilidkan.KAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 11


E) PERALATAN KHAS Peralatan khas tertakluk kepada bangunan kerana setiap bangunan mempunyaisifat yang berbeza. Antara peralatan khas seperti kren bergerak, topeng pelindung habuk, alatkomunikasi dua-hala, alat pengesan logam, alat pengesan reput, kamera(SLR/digital). Juruukur perlu mengambil insuran pelindung kemalangan dirinya dan pekerja.Peralatan khas perlu mempunyai insuran kerana peralatan mahal dan susahdidapati di pasaran negara. Juruukur dinasihatkan mengambil insuran untuk kerosakan terhadap bangunanakibat daripada pemeriksaan yang dilakukan. Kesemua kos boleh di muatkan ke dalam fee perkhidmatan.KAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 12


3.0 SENARAI SEMAKAN• Menyediakan semakan langkah terbaik bagi mengelakkanperkara- perkara penting tertinggal.• Senarai dapat dilakukan dengan melawat bangunan sebelumkerja-kerja pemeriksaan dilakukan.• Penggunaan senarai semak yang lengkap dapat memandujuruukur supaya menjawab dan menumpukan pemeriksaanyang dikehendaki.• Dapat mengurangkan masa serta perkara-perkara yang tidakdiperlukan diperiksa.KAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 13


SENARAI SEMAKAN YANG BOLEH DIGUNA PAKAIJURUUKUR BANGUNAN :I. Butiran Awala) Pengesahan surat terima kerja dan tempoh masa kerjab) Pengesahan butiran kerjac) Pengesahan dan persetujuaan bayaran atau feed) Pengesahan aksesKAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 14


II.Maklumat latar belakang Premis/Bangunana) Alamat lengkapb) Surat milikan, pajakan, sewaanc) Ukuran, saiz premis dan persempadanannyad) Jenis Premis/Bangunane) Syarat- syarat atau sekatan gunapakai premisf) Kegunaan semasag) Cadangan kegunaan akan datangh) Pelan premis/bangunani) Pecahan unit, keluasan setiap ruang gunaj) Bajet pengurusan dan penyenggaraan tahunank) Pecahan perbelanjaan penyenggaraanKAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 15


III. Butiran Lawatan Awala) Butiran keadaan, jenis tanah/tapak premis/bangunanb) Butiran jenis, bahan bina, keadaan premis/bangunanc) Butiran jenis servis-servis bangunand) Butiran keadaan persekitaraane) Butiran pengudaraan dan pencahayaanf) Butiran penyenggaraan semasg) Butiran jenis oleh pakar- pakar/perunding tambahan(jika perlu)KAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 16


IV. Pengaruh/Tekanan Luar ke AtasPremis/Bangunana) Bunyi bisingb) Gegaranc) Hakisand) Pencemarane) Perosaklaku ( vandalism )KAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 17


V. Peralatan Untuk Kerja- Kerja Pemeriksaana) Peralatan Amb) Peralatan Khasc) Peralatan Kesihatan dan Keselamatan di tempat kerjad) Polisi Insuran (pekerja dan bangunan jika perosak)KAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 18


VI.Catatan/ Butiran Kerjaa) Tarikh dan masa kerjab) Cuaca setiap haric) Jenis gangguan (jika ada)d) Mengambil gambarh) Membuat lakarani) Mengutip sampelj) Cacatan komponen/ bahagian dan elemen bangunan yang rosak( cth : reput)k. Catatan jenis kerosakan (cth : reput)KAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 19


VII. Semakan Senarai Bahagian/Elemen Bangunan dan Laman atauPersekitaran(Luar Bangunan)a) Penutup atap ( roof covering)b) Tebar layar luarc) siling luard) Dinding perapete) Palong ( gutter)f) Keping pengkalis ( flashing sheets)g) Salur air hujanh) Dinding LuarKAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 20


i) Pintuj) Tingkapk) Tangga luarl) Kaki limam) Awningn) Balkonio) Susur tangan balkonip) Susr tangan tanggaq) Longkang perimeterKAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 21


) Tiang bawah ( untuk bangunan/rumah bertiang)s) Pengalas tiang ( untuk bangunan/rumah bertiang)t) Lantai bawah rumah ( untuk bangunan/rumah bertiang)u) Lantai bawah rumah ( untuk bangunan/rumah bertiang)v) Serombong asap (chimney)w) Asasx) Penebat KelembapanKAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 22


y) Elemen hiasan/kemasanz) Penyambung/tanggam dan kerja kayuaa) Ventilasi/pengudaraanbb) Pelapis bangunan ( building envelop/cladding)KAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 23


(Dalam Bangunan)a) Struktur bumbungb) Siling sebelah dalam bumbungc) Tebar layar dalamd) Silinge) Dindingf) Lantaig) Struktur lantaih) Pintu bilik dan pintu keselamatani) tingkapj) Tangga dalam bangunan dan tangga keselamatanKAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 24


k) Pendawaianl) Jenerator tunggu sediam) Penghawa dinginn) Lifo) Eskalatorp) Sinkiq) Basin Mandir) Mangkuk tandass) Peralatan komunikasit) Peralatan pencegahan kebakaran dan automasi bangunanKAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 25


u) Bilik kawalan bangunanv) Kabel antena pasang dalamw) Perlindungan kilatx) Sistem keselamatany) Alat pengangkat (hoist)z) Salur (duct)KAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 26


(Laman/persekitaran)a) Akses dan sirkulasib) Pengaliran ( paras air, longkang, saliran dll)c) Sempadan ( pagar, tembok, parit, tanaman dll)d) Tembok penahane) Lanskap pejal/lembut ( hard/soft landscape)f) Flora dan faunag) Bangunan-bangunan luar ( external building)h) Struktur laman ( pagola, pancut air, air pancutan dll)KAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 27


i) Laluan kurang upayaj) Paip dalam tanah ( under groundpipe)k) Keadaan tanah/tapakKAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 28


VIII. semakan jenis kerosakana) Retakb) Lembapc) Patahd) Kelupase) Luwapanf) Tanggalg) Cabuth) PutusKAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 29


i) Hilangj) KulatK) Lumutl) Pokok tumpangm) Serangan seranggan) Serangan anai-anaio) Bengkokp) Melendutq) Melenturr) Longgars) GegarKAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 30


t) Goyangu) Bocorv) Tirisw) Resap airx) Pudary) Koyak/kopakz) Mendapaa) PecahKAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 31


) Tersumbatcc) Berkaratdd) Berkerakee) Condongff) Berlubanggg) Robohhh) Reputii) LapukKAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 32


jj) Herotkk) Kotorll) Membengkokmm) Merekahnn) BerserabutKAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 33


(x) Semakan darjah kecacatan/kerosakana) Kategori 1: masih baik, boleh dipantau, diganti dan dibaikisecara terancang (< 25⁰)b) Kategori 2 : sederhana, perlu dipantau dan diganti/ dibaikimengikut jadual ditetapkan ( 26⁰-⁰50⁰ ⁰ )c) Kategori 3 : parah perlu diganti/baiki dalam masa terdekat( 51⁰⁰- 75⁰) ⁰a) Kategori 4 : sangat parah, mesti diganti/baiki kadar segera.Perlu pemeriksaan lanjutan ( 76⁰ - 100⁰ )KAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 34


KAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 35


How many faces can you find?To test your intelligence:1. If can find 0 – 5 faces – idiot2. If can find 6 – 7 faces – stupid3. If can find 8 – 9 faces – normal4. If can find 10 – 11 – very normal5. If can find 12 – 13 faces –geniusKAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 36


5.0 SKOP PEMERIKSAAN• Juruukur perlu merumuskan yang tepat dan terbaik dalammemberi gambaran terhadap bangunan yang telah diperiksa.• Terdapat sepuluh (10) skop yang dipertimbangkan dalammendapatkan rumusan yang terbaik iaitu:I. Sifat dan Keadaan StrukturII.Analisis Tambahan Pakar LuarIII. Perkhidmatan BangunanIV. Pemuliharaan/ Pengekalan TenagaV. Keperluan PenggunaKAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 37


VI. Keperluan Undang-UndangVII. Keselamatan dan Kesihatan AmVIII.Pengaturan Langkah Mencegah Kebakaran dan KawalanKeselamatanIX. Bangunan dan Lot- Lot BersempadananKAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 38


I. Sifat dan Keadaan Struktur• Juruukur perlu menyiasat keadaan struktur bangunan dengan teliti iaitusemua komponen/bahagian serta elemen bangunan.• Memastikan tiada komponen yang tertinggal semasa pemeriksaan• Perkara utama yang diberi perhatian berkaitan dengan struktur bangunanialah:1. Kekuatan dan kestabilan struktur bangunan2. Kedudukan dimensi dan orientasi3. Penghindaran dari air atau perkara yang boleh mendatangkan kelembapan4. Ventilasi struktur5. Tebatan haba dan bunyi6. Perdedahan kepada cahaya7. Kekukuhan, komposit dan kemudahan penyenggaraannya.KAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 39


II.Analisis Tambahan Pakar Luar Juruukur perlu mencadangkan analisis dari pakar luar atautambahan diambil. Tujuan untuk mendapatkan keputusan yang teliti keranasesetengah pemeriksaan memerlukan ujian khas. Contoh ujian khas seperti analisis kimia, ujian kekuatan tanahdll. Juruukur dinasihatkan tidak mengambil risiko pada bidangbidangbukan profesionKAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 40


III. Perkhidmatan Bangunan• Setiap jenis perkhidmatan bangunan mempunyai pakar terlatihnyatersendiri.• Contoh seperti paip bekalan gas, dandang, automasi bangunan, lif,jenerator tunggu sedia dll.• Pakar terlatih sendiri mengendalikan pemeriksaan perkhidmatantersebut.• Juruukur bangunan hanya menentukan bahagian mana memerlukanpemeriksaan lanjutan.• Apabila laporan disediakan oleh pakar, tugas juruukurmempersembahkan kepada pelanggan.KAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 41


IV. Pemuliharaan / Pengekalan Tenaga Pemuliharan dan pengekalan tenaga penting dalam hayatbangunan. Juruukur perlu meneliti aspek ini dan membericadangan. Perkara seperti perolehan dan kehilangan tenaga, pencahayaandan pengudaraan semula jadi. Juruukur perlu memberi ulasan jika perkara tersebut bolehmenyebabkan kerosakan kepada bangunan dan peralatan.KAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 42


VI. Keperluan Undang - Undang• Perlu mengambil perhatian terhadap undang –undang yangperlu dipatuhi, antaranya :a. Akta Perancang Bandar dan Desab. Undang – Undang Kecil Bangunan Seragamc. Pencegahan Kebakaran dan Laluan Kecemasand. Keperluan Kesihatan Awame. Undang – Undang Hartanahf. Akta Hakmilik Stratag. Akta Bahan Antiqh. Lain –lainKAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 43


Tujuan adalah untuk memastikan mematuhi Akta danPeraturan yang berkaitan Jika terdapat kekeliruan dan kurang faham, juruukurdinasihatkan berjumpa pengamal undang-undang. Langkah terbaik adalah menghubungi peguam pihak pelangganitu sendiri mungkin menjaga kepentingan hartanah tersebut. Atau menghubungi pihak berkuasa tempatan yangmenguatkuasakan sesuatu peraturan.KAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 44


VII. Keselamatan dan Kesihatan Am Memberi perhatian terhadap k & k kepada pekerja dantermasuk orang awam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994, Akta LembagaPembangunan Industri Pembinaan 1994 diberi penekanan Jika pemeriksaan memerlukan masa yang lama lantik pengawaikeselamatan untuk mengawal selia kehendak – kehendak ditapak bina.KAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 45


VIII. Peraturan dan Langkah MencegahKebakaran dan Kawalan Keselamatan• Tanggungjawab juruukur bangunan menyemak sijil pencegahkebakaran yang berkaitan dengan bangunan• Perkara lain yang perlu di semak ialah sijil pemasangan peralatanpencegahan kebakaran dan jaminan keselamatan bangunan bolehdiduduki.• Tiga status peraturan keselamatan kebakaran perlu disemak iaitu :1. Pemisahan api (fire seperation)2. Laluan menyelamat ( means of escape)3. Perlindungan kebakaran (fire proection)KAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 46


IX. Bangunan dan Lot- Lot Bersempadanan• Menyiasat keadaan bangunan dan persekitarannya memberiimpak atau kesan kepada bangunan lain yang berkembar ataubersempadan.• Perkara – perkara wajib diberi perhatian :a. Pagar – pagar dan dinding dua pihak (party wall)b. Kawasan lapangyang diguna pakai bersamac. Laluan –laluan antara dua bangunand. Kemungkinan kacau ganggue. Keserasian guna (compatible)KAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 47


X. Faktor- Faktor Fizikal dan Persekitaran• Memeriksa kesan faktor – faktor fizikal dan persekitaran keatas bangunan itu cadangkan penghindaraannya.• Memeriksa kesan yang dibawa oleh bangunan ataupenggunaannya kepada bangunan lain dan persekitarannya• Antara kesan –kesan seperti1. Bunyi bising2. Kacau ganggu3. Bau busuk4. Pencemaran udara, habuk, hakisan, perubahan suhu5. Gangguan udaraKAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 48


SEKIANTERIMA KASIHKAEDAH PEMERIKSAAN BANGUNAN 49

More magazines by this user
Similar magazines