Paper 10 : JKR - Kementerian Kerja Raya Malaysia

kkr.gov.my

Paper 10 : JKR - Kementerian Kerja Raya Malaysia

…………….Schleiden y Schwann en 1839TEORIA CELULARTodos los organismos están compuestosde células.En las células tienen lugar las reaccionesmetabólicas del organismo.Las células contienen el materialhereditario.Las células provienen tan sólo de otrascélulas preexistentes.


3.1 Keselamatan Jalan Raya


3.1 Keselamatan Jalan Raya• KPI ini merujuk kepada inisiatif dan usahapengurangan kemalangan jalan raya oleh JabatanKerja Raya (JKR) yang dikendalikan oleh CawanganJalan dan Bahagian Senggara Fasiliti Jalan.• Pengukuran KPI ditentukan berdasarkan jumlahperuntukan yang dibelanjakan pada tahun 2010


3.1 Keselamatan Jalan RayaSasaran :Rating Peratus sasaranBT 80%ST >90%BTOTETSTBelow TargetOn targetExceeding targetSignificantly exceeding target


Pencapaian Perbelanjaan Program Keselamatan Jalan Raya :Key performanceIndicatorMeasureYearlyTargetActualPerformanceScoreMelaksanakan tindakanmitigasi bagimengurangkankemalangan jalanrayaPerbelanjaan ke atasperuntukan yang diluluskanRM87.89jutaRM104.91 juta(119%)


3.2 Pelaksanaan Projek Pembangunan:Penyerahan projek kepada Agensi Pelanggan mengikut tarikh serahyang dipersetujui• KPI ini merujuk kepada jumlah projek yangdiserahkan kepada agensi pelanggan mengikut masayang telah ditetapkan dan dipersetujui.


3.2 Pelaksanaan Projek Pembangunan:Penyerahan projek kepada Agensi Pelanggan mengikut tarikh serahyang dipersetujui.Sasaran :Rating Peratus sasaran Jumlah projek serahanBT 554ST >90% >623


Pencapaian Menepati Masa Penyerahan Projek Kepada Pelanggan :Key performanceIndicatorMeasureYearlyTargetActualPerformanceScorePelaksanaan ProjekPembangunan :Menyerahkan projekkepada AgensiPelanggan mengikuttarikh serah yang telahdipersetujuiBilangan Projek yangdiserah mengikut tarikhyang telah dipersetujui692projek655 projek(94.65%)


3.3 Pelaksanaan Projek Pembangunan :Perbelanjaan Peruntukan Pembangunan


3.3 Pelaksanaan Projek Pembangunan:Membelanjakan peruntukan pembangunan agensi pelanggan yangdipersetujui diserah kepada JKR• KPI ini merujuk kepada perbelanjaan yangdijalankan oleh JKR bagi pihak Agensi Pelanggan


3.3 Pelaksanaan Projek Pembangunan:Membelanjakan peruntukanyang dipersetujui diserah kepadaJKRpembangunan agensi pelangganSasaran :RatingPeratus sasaranBT 80%ST >90%


Pencapaian Perbelanjaan Peruntukan Pembangunan:Key performanceIndicatorMeasureYearlyTargetActualPerformanceScorePelaksanaan ProjekPembangunan :Pengurusan KewanganMembelanjakanPeruntukanPembangunan AgensiPelanggan YangDipersetujui DiserahKepada JKRPerbelanjaan peruntukanpembangunan12.652Billion11.941 Billion(94.38%)


3.4 Pelaksanaan Projek Pembangunan:Penyiapan Projek Mengikut Kos


3.4 Pelaksanaan Projek Pembangunan:Menyiapkan projek mengikut kos yang dipersetujui bersama agensipelanggan.• KPI ini merujuk kepada usaha menyiapkan projekmengikut kos yang dipersetujui bersama AgensiPelanggan.• Pengukuran KPI adalah berdasarkan kepadabilangan projek yang disiapkan mengikut kos yangdipersetujui oleh pelanggan apabila akaun akhirprojek dimuktamadkan


3.4 Pelaksanaan Projek Pembangunan :Menyiapkan projek mengikut kosyang dipersetujui bersama agensipelangganSasaran :RatingPeratus sasaranBT 80%ST >90%


Pencapaian Penyiapan Projek Mengikut Kos:Key performanceIndicatorMeasureYearlyTargetActualPerformanceScorePelaksanaan ProjekPembangunan :Pengurusan KewanganMenyiapkan ProjekMengikut Kos YangDipersetujui BersamaAgensi PelangganBilangan projek mengikutkos561 530(94.47%)


3.5 Pelaksanaan Projek Pembangunan : Indeks KepuasanPelanggan


3.5 Pelaksanaan Projek Pembangunan :• KPI ini merujuk kepada usaha untuk meningkatkankepuasan pelanggan terhadap kualiti kerja JKRmengikut Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) dalamSistem Pengurusan Kualiti JKR MS ISO 9001:2000• Pelanggan dianggap berpuas hati apabila markah kajiankepuasan pelanggan adalah melebihi 70%• Pengukuran KPI adalah berdasarkan Indeks KepuasanPelanggan (IKP)


3.5 Pelaksanaan Projek Pembangunan :Sasaran :RatingPeratus sasaranBT 80%ST >90%


Pencapaian Indeks Kepuasan Pelanggan:Key performanceIndicatorPelaksanaan ProjekPembangunan:Pengurusan KualitiMenepati IndeksKepuasan PelangganDalam PelaksanaanProjek PengukuranSistem PengurusanKualiti JKR Malaysia.MeasureYearlyTargetActualPerformanceBilangan projek 90 % 94.08%Score


3.6 Pelaksanaan Projek Pembangunan : PengiktirafanDaripada Pelanggan


3.6 Pelaksanaan Projek Pembangunan :Pengiktirafan dan penghargaan dari pelanggan• KPI ini merujuk kepada bilngan pengiktirafan danpenghargaan yang diterima oleh JKR dari manamanapelanggan di dalam usaha meyampaikanperkhidmatan terutamanya di dalam penyerahanprojek


3.6 Pelaksanaan Projek Pembangunan :Pengiktirafan dan penghargaan dari pelangganSasaran :RatingSasaran bilangan pengtikrafanBT 15ST >20


Pencapaian Pengiktirafan Dari Pelanggan:Key performanceIndicatorPelaksanaan ProjekPembangunan :Pengiktirafan danpenghargaan dariPelanggan.MeasureYearlyTargetActualPerformanceBilangan Pengiktirafan 20 25Score


3.7 Pengurusan Aduan Di Bawah Tanggungjawab JKR


3.7 Pengurusan Aduan Di Bawah Tanggungjawab JKR :• KPI ini merujuk kepada pengurusan aduanyang dilakukan oleh JKR• Pengukuran aduan dibuat dalam tiga cara iaitu: Aduan yang diberi pengesahan dalam tempoh 3 hari Aduan yang diberi maklumbalas dalam masa 1 minggu Aduan yang ditutup dalam masa 2 bulan


3.7 Pengurusan Aduan Di Bawah Tanggungjawab JKR :Sasaran :RatingPeratus sasaranBT 80%ST >90%


Pencapaian Pengurusan Aduan Di Bawah Tanggungjawab JKR:• Sebanyak 2191 aduan telah diterima sehingga 31 Disember2010.Key performanceIndicatorPengurusan aduan dibawah tanggungjawabJKR.MeasureYearlyTargetActualPerformance% Penerima aduan disahdalam tempoh masa (3 hari) 90% 100%% Maklum balas diberidalam tempoh masa(1 minggu)90% 100%Score% Penutupan aduan disahdalam tempoh masa(2 bulan)90% 99%


3.8 Pengurusan Aduan Bukan Di Bawah Tanggungjawab JKR


3.8 Pengurusan Aduan Bukan Di Bawah Tanggungjawab JKR :Aduan Bukan Di bawah Tanggungjawab JKR• KPI ini merujuk kepada pengurusan aduan bukan di bawahtanggungjawab JKR• Pengukuran aduan dibuat dalam dua cara iaitu: Aduan yang diberi pengesahan dalam tempoh 3 hari Aduan yang diberi maklumbalas dalam masa 2 minggu


3.8 Pengurusan Aduan Bukan Di Bawah Tanggungjawab JKR :Aduan Bukan Di bawah Tanggungjawab JKRSasaran :Rating Peratus sasaranBT 80%ST >90%


Pencapaian Pengurusan Aduan Bukan Di Bawah Tanggungjawab JKR:• Sebanyak 1015 aduan telah diterima sehingga 31 Disember2010.Key performanceIndicatorMeasureYearlyTargetActualPerformanceScorePengurusan AduanBukan DibawahTanggungjawab JKR)% Penerimaan aduan disahdalam tempah masa (3 hari)100% 100%% Maklum balas diberidalam tempoh masa(2 minggu)100% 100%


3.9 Inovasi Dan Perunding Teknikal Negara


3.9 Inovasi dan Perunding Teknikal Negara•KPI ini merujuk kepada inisiatif dan usaha JKR untukmeningkatkan tahap kreativiti JKR dalam mencipta inovasi barudan kepakaran JKR di dalam penghasilan dokumen teknikalpada tahun 2010.


3.9 Inovasi dan Perunding Teknikal NegaraSasaran :i) Inovasi :Rating Jumlah bilanganBT 0OT 1ET 2ST >2Sasaran :i) Dokumen Teknikal :Rating Jumlah bilanganBT 0OT 1ET 2ST >2


Pencapaian Inovasi Dan Perunding Teknikal Negara :Key performanceIndicatorMeasureYearlyTargetActualPerformanceScoreInovasi dan PerundingTeknikal NegaraBilangan Projek Inovasi2 3Bilangan garis panduanteknikal2 3


3.10 Penjimatan Ke Atas Bil GDC


3.10 Penjimatan Ke Atas Bil GDCPengurangan bil elektrik melaluiudara ke dalam bangunanpengawalan penyusupan• KPI ini merujuk kepada pengurangan bil elektrik melaluipengawalan penyusupan udara ke dalam bangunan• Bangunan-bangunan yang dicadangkan adalah:Sasaran :Blok C2 (Bangunan JPA), PutrajayaBlok C5 (Bangunan MOSTI), PutrajayaRating Penjimatan bilBT 2%OT 3%ET 4%ST 5%


Pencapaian Penjimatan Bil GDC :Key performanceIndicatorMeasureYearlyTargetActualPerformanceScorePenjimatan ke atas bilGDC (Gas DistrictCooling)% Penjimatan ke atas BilGDC (Blok C2 , JPA,Putrajaya)5% 22%% Penjimatan ke atas BilGDC (Blok C5 ,MOSTI, Putrajaya)5% 20%• Jumlah pencapaian penjimatan ke atas bil GDC adalah :((22% + 20%)/2) = 21%


3.11 Penjimatan Ke Atas Bil Elektrik


3.11 Penjimatan Ke Atas Bil Elektrik :Pengurangan bil elektrik melalui pengamalan kecekapan tenagatindakan tanpa kos• Bangunan-bangunan yang dicadangkan adalah:JKR Wilayah Persekutuan Kuala LumpurBlok C7, Parcel C, PutrajayaSasaran :Rating Penjimatan bilBT


Pencapaian Penjimatan Bil Elektrik :Key performanceIndicatorMeasureYearlyTargetActualPerformanceScorePenjimatan ke atas bilElektrik% Penjimatan ke atas BilElektrik (JKR WilayahPersekutuan, Jalan ChowSiow Lin)10% 11.22%% Penjimatan ke atas BilElektrik (Blok C7, ParcelC, Putrajaya(mengandungi JKRPutrajaya, SPA & SPR))10% 16.93%• Jumlah pencapaian penjimatan ke atas bil elektrik adalah :((11.22% + 16.93%)/2) = 14.08%


3.12 Perbelanjaan Pakej Rangsangan Ekonomi 2


3.12 Perbelanjaan Pakej Rangsangan Ekonomi 2• KPI ini berdasarkan jumlah peruntukan AgensiPelanggan yang dibelanjakan untuk melaksanakanprojek Pakej Rangsangan Ekonomi 2 (PRE2) padatahun 2010Sasaran :Rating Peratus SasaranBT 80%ST >90%


Pencapaian Perbelanjaan PRE 2:Key performanceIndicatorMeasureYearlyTargetActualPerformanceScorePelaksanaan ProjekPembangunan (PakejRangsanganEkonomi):MembelanjakanPeruntukan ProjekRangsangan EkonomiAgensi PelangganYang DipersetujuiDiserah Kepada JKR.% Peratus Pencapaian 860.307juta842.956 juta(97.98%)


3.13 Perakuan ‘Pengurus Projek Bertauliah’


3.13 Perakuan Pengurus Projek BertauliahSasaran :RatingJumlah PengurusProjek BertauliahBT 3OT 7ET 10ST 15


Pencapaian Pentauliahan Pengurus Projek:Key performanceIndicatorPerakuan „PengurusProjek Bertauliah‟MeasureYearlyTargetActualPerformanceJumlah Pengurus ProjekBertauliah 15 25Score


3.14 Perakuan ‘Pengurus Tenaga Bertauliah’


3.14 Perakuan Pengurus Tenaga BertauliahSasaran :RatingJumlah PengurusProjek BertauliahBT 1OT 2ET 3ST 4


Pencapaian Pentauliahan Pengurus Tenaga:Key performanceIndicatorPerakuan „PengurusTenaga Bertauliah‟MeasureYearlyTargetActualPerformanceJumlah Pengurus TenagaBertauliah 4 9Score


4.0 Pematuhan Piagam Pelanggan


4.0 Pematuhan Piagam PelangganKPI ini merujuk kepada keberkesanan sistempenyampaian Jabatan agar ianya telus selaras denganmatlamat untuk meningkatkan tahap kepuasanpelanggan dalaman ataupun luaran.Sasaran :Rating Tahap PencapaianBT


Pencapaian Pematuhan Piagam Pelanggan:Key performanceIndicatorMeasureYearlyTargetActualPerformanceScoreSelenggara Aset (Jalan)%Kelengkapan papan tandadan alat amaran95% 99%% Pembaikan lubang dalammasa 24 Jam95 % 88.80 %%Gangguan lalulintasdiambil tindakan dalammasa 24 jam95 % 96.10 %%Penutupan berjadual yangdiumum 3 hari sebelum iaditutup95 % 94.90 %


Pencapaian Pematuhan Piagam Pelanggan:Key performanceIndicatorMeasureYearlyTargetActualPerformanceScoreBangunanTempoh pelaksanaandari tarikh penerimaanbrif projek yanglengkap hingga siapbagi bangunan yangkurang dari RM50 juta20 bulan mengguna pelanpiawai24 bulan untuk rekabentukbaru95% 85%95 % 72.6%


Pencapaian Pematuhan Piagam Pelanggan:Key performanceIndicatorMeasureYearlyTargetActualPerformanceScoreBangunanTempoh pelaksanaandari tarikh penerimaanbrif projek yanglengkap hingga siapbagi bangunan yangmelebihi RM50 juta22 bulan mengguna pelanpiawai36 bulan untuk rekabentukbaru95% 50%95 % 58.3%SenggaraanbangunanAduan-aduan yang diterimaakan disiasat dalam masa 24jam95% 100%Tindakan pembaikankecemasan dalam tempoh24 jam95% 99.6%Tindakan pembaikan biasadalam tempoh 4 minggu95% 77.2%


Pencapaian Pematuhan Piagam Pelanggan:Key performanceIndicatorMeasureYearlyTargetActualPerformanceScoreLapangan Terbang& PelabuhanTempoh pelaksanaandari tarikh penerimaanbrif projek yanglengkap hingga siapbagi bangunan yangkurang dari RM50 juta20 bulan mengguna pelanpiawai24 bulan untuk rekabentukbaru95% Tiada aktiviti95 % 91.3%


Pencapaian Pematuhan Piagam Pelanggan:Key performanceIndicatorMeasureYearlyTargetActualPerformanceScoreLapangan Terbang& PelabuhanTempoh pelaksanaandari tarikh penerimaanbrif projek yanglengkap hingga siapbagi bangunan yangmelebihi RM50 juta22 bulan mengguna pelanpiawai36 bulan untuk rekabentukbaru95% Tiada aktiviti95 % 100%


Pencapaian Pematuhan Piagam Pelanggan:Key performanceIndicatorSelenggara Aset(Mekanikal)Measure% Tindakan aduankerosakan alatanperkhidmatan dalam masa 24Jam% Pembaikan besarkenderaan loji beratdisempurnakan dalam 4Bulan%Pembaikan kecil kenderaanloji berat disempurnakandalam 1 BulanPenggantian „chiller‟ dalammasa 15 bulanPenggantian lif dalam masa15 bulanMenaiktaraf [encegahkebakaran kepada sistemperlindungan jenis „sprinkler‟dalam masa 15 bulanYearlyTargetActualPerformance95 % 99.90 %95 %95 %93.40 %94.90 %95% 100%95% 100%95% 100%Score


Pencapaian Pematuhan Piagam Pelanggan:Key performanceIndicatorMeasureYearlyTargetActualPerformanceScoreSelenggara Aset(Elektrikal)% Penyempurnaankerosakan biasa dalam 1Hari95 % 98.80 %% Penyempurnaankerosakan rumit dalam 7Hari95 % 93.10 %


Pencapaian Pematuhan Piagam Pelanggan:Key performanceIndicatorMeasureYearlyTargetActualPerformanceScoreKhidmat NasihatTeknikal (KejuruteraanCerun) – Skala BesarCadangan awal membaikpulih kegagalan cerundalam tempoh 2 mingguselepas lawatan tapak95 % Tiada DataSyor membaik pulihdikeluarkan dalam tempoh2 hingga 3 bulan selepaslawatan tapak96.8% 96.8%


5.0 Pelaksanaan HRMIS Di Jabatan


5.0 Pelaksanaan HRMISKPI ini merujuk kepada kejayaan pencapaianPelaksanaan HRMIS di dalam Jabatan.Penilaian adalah seperti berikut :Bil Perkara yang dinilai1. Pelaksanaan Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu & MesyuaratJawatankuasa Pelaksanaan2. Pengemaskinian Maklumat Profil Perkhidmatan & Rekod PeribadiKakitangan3. Pengemaskinian Data Perjawatan4. Pelaksanaan Submodul Perisytiharaan Harta5. Pelaksanaan Modul LNPT


Pencapaian Pelaksanaan HRMIS:i) Jawatankuasa Pemandu = Dilaksanakan sekali pada 19 Mac 2010.ii) Jawatankuasa Pelaksanaan = Dilaksanakan sekali pada 25 November 2010.BilanganPelaksanaanMesyuarat J/KHRMISPeratus Markah0 01 102 153 2015 % diperolehi untuk pencapaian Pelaksanaan Mesyuarat Jawatankuasa HRMIS.


Pencapaian Pelaksanaan HRMIS:i) Profil Perkhidmatan = 97.92 %ii) Rekod Peribadi = 96.94 %Oleh itu, purata peratus pengemaskinian Profil Perkhidmatan danRekod Peribadi adalah, (97.92 + 96.94)/2 = 97.43%Purata PeratusPengemaskinianProfilPerkhidmatan danRekod PeribadiPeratus Markah


Pencapaian Pelaksanaan HRMIS:Pencapaian pengemaskinian maklumat perjawatan adalah 100%StatusPengemaskinianPerjawatanPeratus Markah0 -89.99 090 – 97.99 598 – 98.99 1099 – 99.99 15100 2020 % diperolehi untuk pengemaskinian maklumat perjawatan


Pencapaian Pelaksanaan HRMIS:Pencapaian Pelaksanaan Submodul Perisytiharan Harta adalah 27.07%Status PerisytiharanHarta OlehKakitanganPeratus Markah0 -29.99 030 – 49.99 550 – 64.99 1065 – 79.99 1580 – 100 200 % diperolehi untuk pengemaskinian maklumat perjawatan


Pencapaian Pelaksanaan HRMIS:Pencapaian Pengemaskinian Sasaran Kerja Tahunan (SKT) adalah 23.22%.StatusPengemaskinianSasaran KerjaTahunanPeratus Markah0 -19.99 020 – 29.99 530 – 49.99 1050 – 74.99 1575 – 100 205 % diperolehi untuk pengemaskinian maklumat perjawatan


Pencapaian Pelaksanaan HRMIS:Sasaran :RatingPeratus PencapaianBT


6.0 Pelaksanaan MBJ Di Jabatan


6.0 Pelaksanaan MBJ Di JabatanKPI ini merujuk kepada :ii) Bilangan Mesyuarat MBJ yang diadakan dalamsetahunSasaran :RatingBilangan MesyuaratBT


6.0 Pelaksanaan MBJ Di Jabatanii) Peratusan isu yang dapat diselesaikan dalamsetahun.Sasaran :Rating PeratusPenyelesaianBT


Pencapaian Pelaksanaan MBJ Di Jabatan:i) Bilangan Mesyuarat MBJ yang diadakan dalam setahun :Key performanceIndicatorMeasureYearlyTargetActualPerformanceMesyuarat Bilangan Mesyuarat MBJ 4 100%Scoreii) Peratusan isu yang dapat diselesaikan dalam setahun ::Key performanceIndicatorMeasureYearlyTargetActualPerformanceIsu % Penyelesaian Isu 95% 83.33%Score


Cadangan Tambahan Petunjuk Prestasi Utama bagiTahun 2011


Cadangan KPI tambahan1. Mengurangkan pemberian Lanjutan Masa ke atasprojek yang dijangka siap pada 2011 sehingga 50%.Sasaran :Rating PeratusPenyelesaianBT 55%OT 50%ET 45%ST 40%


Cadangan KPI tambahan2.1 Memasukkan 20% elemen hijau di dalam 11 projekbangunan RMK10Sasaran :Rating PeratusPenyelesaianBT 15%OT 20%ET 25%ST 30%


Cadangan KPI tambahan2.2 Memasukkan 50% elemen hijau di dalam 5 projekJalan RMK10Sasaran :Rating PeratusPenyelesaianBT 40%OT 50%ET 60%ST 70%


Cadangan KPI tambahan3. Membaiki 10 lokasi blackspot di SemenanjungMalaysiaSasaran :Rating PeratusPenyelesaianBT 5OT 10ET 15ST 20


Cadangan KPI tambahan4. Menaiktaraf IRI (International Roughness Index) di10 lokasi strategik kurang dari 5.0m/kmSasaran :RatingBTOTETSTPeratusPenyelesaian5.5m/km5.0m/km4.5m/km4.0m/km


Terima kasih

More magazines by this user
Similar magazines