rekabentuk model pangkalan data hierarki information management ...

pkb.edu.my

rekabentuk model pangkalan data hierarki information management ...

REKABENTUK MODELPANGKALAN DATAHIERARKIMempelajari dan memahami rekabentujkdan model data pangkalan data hierarki(Bahagian 2)INFORMATION MANAGEMENTSYSTEM (IMS) Sistem pengurusan maklumat merupakan salah satudaripada sistem hierarki. Sistem ini merupakan sistem maklumat yangdirekabentuk sebagai bantuan kepada pengurusan suatukesatuan/organisasi. Sistem ini tiada binaan bahasa pertanyaan. Aturcara aplikasi ditulis dalam COBOL, FORTRAN danBasic Assembly Language. Definisi :- sebuah sistem pengurusan pangkalan data dandigunakan dalam urusan niaga (akaun/ sistem inventoriyang besar).1


SENIBINA SISTEM IMSSistem hierarki yang disimpan dalam IMS dikenali sebagaipangkalan data fizikal (Physical database-PDB).Bagi proses penyimpanan, beberapa pangkalan data fizikaldikumpulkan.Setiap pangkalan data fizikal mempunyai satu definisi data atau satuskima yang ditulis dalam DL/1 (Data Language One).DL/1 merupakan bahasa definisi data dan bahasa manipulasi datadalam IMS.Definisi data ini dikenali sebagai Database Description (DBD) atauperihalan pangkalan data.DBD yang telah dikompil akan disimpan dalan storan dalaman.Ia mengandungi maklumat bagaimana pemetaan definisi pangkalandata disimpan ke dalam storan dan apakah kaedah mencapaimaklumat yang disediakan.Rajah 12.1 di bawah menunjukkan binaan dalaman IMS.Rajah 12.1: Binaan dalaman IMSATURCARA APLIKASIPROGRAM SPECIFICATION BLOCK (PSB)PCB PCB PCB …DATABASE DEFINITIONSDBD DBD DBD …KAEDAH PENCAPAIANSTORAN P/DATA2


DUA KEMUDAHAN IMSMenyediakan dua kemudahan ‘view’ : view jenis 1 dan view jenis 2 Jenis view 1 :- didefinisi denganmemilih sebahagiandari satu pangkalandata fizikal (iaitu satusubhierarki) dandidefinisikan oleh‘ProgramCommunicationBlock’ (PCB).Skima pangkalan data logik jenis1 mendefinisikan satu subhierarkidari skima pangkalan data fizikaldengan mengikut peraturanberikut: jenis segmen ‘root’ mestimenjadi sebahagian dari view. Segmen bukan ‘root’ mestidiabaikan. Jika satu jenis segmendiabaikan, semua jenis segmen‘anak’nya pun diabaikan. Dari segmen-segmen yangdiambilkira, mana-mana jenismedan (‘field’) boleh diabaikan.DUA KEMUDAHAN IMS Jenis view 2 :- didefinisikan dengan memilih beberapa bahagian daribeberapa pangkalan data fizikal dan hubungkait bahagianbahagianini untuk menjadi satu hierarki baru dan iadidefinisikan dalam DL/1 dengan DBD Logik (‘logicaldatabase definition’).- d.e.l : didefinisikan dengan definisi pangkalan data logikal.- Hasil struktur baru ini dinamakan pangkalan data logik(LDB)3


DEFINISI PABGKALAN DATAFIZIKAL (DBD) Singkatan bagi DATABASE DESCRIPTION Digunakan untuk isytihar struktur dan ciripangkalan data fizikal yang dibuat. Ditulis dalam DL/1. Rujuk Lampiran 1.ORGANISASI DATA DALAM IMSMenerangkan bagaimana dua jenis ‘view’diaplikasikan.Kebiasaannya adalah menerusi pangkalan data fizikal(PDB)PDB dalam IMS merupakan hierarki yang disimpandalam storan dan didefinisikan dalam bentuk DBDfizikal menggunakan bahasa D/L1.Rajah 12.3 menunjukkan definisi pangkalan datafizikal untuk hierarki dalam rajah 11.2 (Unit 11).4


PROGRAM COMMUNICATIONBLOCK (PCB) PCB untuk VIEW_PELAJAR mengandungipenyataan makro PCB, SENSEG, danSENFLD.* SENSEG (‘sensitive segment) – pernyataan ini mengandungisegmen (rekod) yang merangkumi medan-medannya danmengisyhtiharkan pilihan operasi (processing option –PROCOPT) untuknya.* Operasi pilihan: G (get), I (insert), R (replace), D (delete)atau kombinasinya seperti GIR.PROGRAM COMMUNICATIONBLOCK (PCB)Pilihan operasi K (‘key sensitivity’) diperuntukkankepada satu segmen apabila ingin membuat kawalanyang menghad kemudahan capaian bahagian ini.IMS secara automatik menghentikan penghantarandata kepada aturcara aplikasi.Maka dengan itu pengguna tidak dapat melihat dataKURSUS tetapi boleh mengoperasikan data dalamsegmen PELAJAR dan BAHAGIAN.6

More magazines by this user
Similar magazines