1 - Sabah

sabah.gov.my

1 - Sabah

SABAH, MALAYSIAWarta KerajaanDiterbitkan dengan kuasaJil. LXVI] KOTA KINABALU, KHAMIS, 3 NOVEMBER 2011 [No. 43Kenyataan-kenyataan berikut adalah diterbitkan atas perintah Tuan YangTerutama Yang di-Pertua Negeri untuk Makluman Umum.DATUK SERI PANGLIMA HAJI SUKARTI BIN WAKIMAN,Setiausaha Kerajaan Negeri.No. 783 [No. SPANS: P. 005295 Vol. IIPELANTIKAN MENANGGUNG KERJASuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Mohd. Ishak binAbdul Malik untuk menanggung kerja jawatan Juruaudit, Gred W48 mulai 13 Julai 2010hingga 10 Januari 2011. Pelantikan menanggung kerja ini tertakluk kepada Peraturan 55,Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.[No. SPANS: P. 022469 Klt. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Puan Sharifah Hasnihbinti Sh Along untuk menanggung kerja jawatan Pegawai Tadbir, Gred N41 mulai 5Oktober 2010 hingga 1 April 2011. Pelantikan menanggung kerja ini tertakluk kepadaPeraturan 55, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.[No. SPANS: P. 026796Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Berani @ BadrulIsham bin Pornah untuk menanggung kerja jawatan Kurator, Gred S41 mulai 2 Mac 2011hingga 1 September 2011. Pelantikan menanggung kerja ini tertakluk kepada Peraturan 55,Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.


2,198WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 3 November 2011PELANTIKAN MENANGGUNG KERJA - (samb.)[No. SPANS: P. 018127 Klt. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Puan June Mijol @Joan untuk menanggung kerja jawatan Akauntan, Gred W41 mulai 13 Mei 2011 hingga 3Jun 2011. Pelantikan menanggung kerja ini tertakluk kepada Peraturan 55, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II.[No. SPANS: P. 023040 Vol. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Ho Yun Vuiuntuk menanggung kerja jawatan Pegawai Teknologi Maklumat, Gred F44 mulai 4 Julai2011 hingga 31 Disember 2011. Pelantikan menanggung kerja ini tertakluk kepada Peraturan55, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Bahagian II._______No. 784 [No. JKM. PHB. 600-4/1/158 (22)ORDINAN TANAHBab 68PEMBATALAN PEMBESARAN TANAH SIMPANAN UNTUKPUSAT PERPUSTAKAAN AWAM DAERAH KOTA KINABALU DI BAWAH SEKSYEN 28Pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh subseksyen 28(3) OrdinanTanah, Yang di-Pertua Negeri dengan ini membatalkan keseluruhan tanah rizabBab 68pembesaran Tanah Simpanan untuk Pusat Perpustakaan Awam, Kota Kinabalu,yang ditunjukkan dengan lebih khusus di dalam Pelan No. 01124120.2. Pemberitahuan Warta Bil. 596 tahun 1976 adalah dengan ini dibatalkan.Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 22 September 2011.Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.[No. JKM. PHB. 600-4/1/158 (22)THE LAND ORDINANCECap. 68REVOCATION OF CENTRAL LIBRARY SITE RESERVEEXTENSION KOTA KINABALU DISTRICT UNDER SECTION 28In exercise of the powers conferred upon him by subsection 28(3) of the LandOrdinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby revokes the reservation of the wholeCap. 68of the Central Library Site Reserve Extension at Kota Kinabalu which is moreparticularly shown on Plan No. 01124120.


3 November 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH2. Gazette Notification No. 596 of 1976 is hereby revoked.Dated at Kota Kinabalu, this 22nd day of September, 2011.By His Excellency’s Command,2,199DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah._______No. 785 [No. KKT&P: 400-14/1/10/Jld. 3/(130)SIJIL KETUA AUDIT NEGARA MENGENAIPENYATA KEWANGAN MAJLIS DAERAH KOTA MARUDU/PITASBAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2009Penyata Harta dan Tanggungan, Penyata Penerimaan dan Pembayaran dan Nota KepadaAkaun Majlis Daerah Kota Marudu/Pitas bagi tahun berakhir 31 Disember 2009 telah diauditoleh wakil saya. Pihak pengurusan bertanggungjawab terhadap Penyata Kewangan ini.Tanggungjawab saya adalah mengaudit dan memberi pendapat terhadap Penyata Kewangantersebut.2. Penyata Kewangan ini disediakan mengikut asas penerimaan dan pembayaran tunai.Menurut asas ini, hasil dan harta berkaitan diiktiraf semasa diterima dan bukan semasadiperoleh, dan perbelanjaan diiktiraf semasa dibayar dan bukan semasa dilakukan.3. Pengauditan telah dilaksanakan mengikut Akta Audit 1957 dan berpandukan piawaianpengauditan yang diluluskan. Piawaian tersebut menghendaki pengauditan dirancang dandilaksanakan untuk mendapat kepastian yang munasabah sama ada Penyata Kewanganadalah bebas daripada kesilapan atau ketinggalan yang ketara. Pengauditan itu termasukmemeriksa rekod secara semak uji, menyemak bukti yang menyokong angka dan memastikanpendedahan yang mencukupi dalam Penyata Kewangan. Penilaian juga dibuat terhadap prinsipperakaunan yang digunakan dan persembahan Penyata Kewangan secara keseluruhan.4. Pada pendapat saya, Penyata Kewangan ini memberi gambaran yang benar dan saksamaterhadap kedudukan harta dan tanggungan yang berpunca dari urus niaga tunai bagi MajlisDaerah Kota Marudu/Pitas pada 31 Disember 2009 dan hasil serta pembayaran dalam tahunberakhir pada tarikh itu mengikut asas tunai.ISMAIL BIN JAWAHIL,b.p. Ketua Audit Negara,Malaysia.Kota Kinabalu.Tarikh: 14 Julai 2010.


2,200WARTA KERAJAAN NEGERI SABAHMAJLIS DAERAH KOTA MARUDU/PITASPENGAKUAN OLEH PEGAWAI UTAMA YANG BERTANGGUNGJAWABKE ATAS PENGURUSAN KEWANGAN3 November 2011Saya, SHARIF ENDRA SHARIF ABDUL HAMID, Pegawai Utama yang bertanggungjawabke atas pengurusan kewangan Majlis Daerah Kota Marudu/Pitas, dengan ikhlasnya mengakuibahawa Penyata Hasil dan Perbelanjaan dan Penyata Harta dan Tanggungan Majlis untuktahun berakhir pada tarikh tersebut, dan nota-nota yang berkenaan, adalah sebaik-baikpengetahuan dan kepercayaan saya betul, dan saya membuat pengakuan ini sesungguhnyadengan mempercayai bahawa ianya benar.Ditandatangani dan diakui}dengan sesungguhnya olehSHARIF ENDRA SHARIF ABDULHAMID, di Kota Marudu/Pitaspada 29 April 2009.SHARIF ENDRA SHARIF ABDUL HAMIDDi hadapan saya,HJ. AJAK BIN HJ. AWANG,Pesuruhjaya Sumpah,Majistret Kelas Dua,Kota Marudu.


3 November 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAHMAJLIS DAERAH KOTA MARUDU/PITASPENYATA OLEH PENGERUSI DAN PEGAWAI EKSEKUTIF2,201Kami, LUVITA KOISUN dan SHARIF ENDRA SHARIF ABDUL HAMID yang merupakanPengerusi dan Pegawai Eksekutif Majlis, dengan ini menyatakan bahawa pada pendapatkami, Penyata Harta dan Tanggungan serta Penyata Penerimaan dan Pembayaran yangberikut ini berserta dengan nota-nota berkenaannya telah disediakan untuk menunjukkanpandangan yang sebenar dan saksama berkenaan dengan kedudukan Penyata KewanganMajlis pada 31 Disember 2009.Nama: LUVITA KOISUNJawatan: PengerusiTarikh: 29 April 2010.Nama: SHARIF ENDRA SHARIF ABDUL HAMIDJawatan: Pegawai EksekutifTarikh: 29 April 2010.


MAJLIS DAERAH KOTA MARUDU/PITASPENYATA HARTA DAN TANGGUNGAN PADA 31 DISEMBER 20092,202Tanggungan 2009 2008RM RMHarta 2009 2008RM RMBantuan-bantuan Khas daripada Kerajaan Negeri 361,479 361,479Pertaruhan Am ... ... ... ... ... 90,635 73,125Pungutan bagi Pihak Agensi Kerajaan ... 43,399 56,216Pungutan bagi Pusat Sehenti (OSC) ... 3,262 (23,585)Pungutan bagi Program Bantuan BencanaBanjir Kota Marudu dan Pitas ... ... - 21,372Kumpulan Wang TerkumpulBaki pada 1 Januari ... ... ... ... 391,121 510,268Pembayaran lebih daripada Penerimaan ... (271,434) (119,147)Baki pada 31 Disember ... ... ... 119,687 391,121618,462 879,728Wang dalam Bank ... ... ... 248,749 428,728Wang dalam Tangan ... ... 500 500Pendahuluan ... ... ... ... - 500Simpanan Tetap ... ... ... 362,213 450,000Pungutan bagi Projek Pakej RansanganEkonomi Kedua ... ... 7,000 -618,462 879,728WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH3 November 2011


Jenis BantuanMAJLIS DAERAH KOTA MARUDU/PITASBANTUAN-BANTUAN KHAS DARI KERAJAANBaki Pada1 Januari2009DiterimaPada Tahun2009DipindahKe HasilBaki Pada31 Disember2009RM RM RM RM3 November 20111. Bantuan Subsidi Perkhidmatan Saluran Najis ... ... ... 361,479 - - 361,479Jenis PungutanRM361,479 - - RM361,479Baki Pada1 Januari2009DiterimaPada Tahun2009DibayarPada Tahun2009Baki Pada31 Disember2009RM RM RM RMWARTA KERAJAAN NEGERI SABAHKira-kira Pertaruhan Am ... ... ... ... ... ... ... ... RM73,125 RM17,510 - RM90,635Kira-kira Pendahuluan ... ... ... ... ... ... ... ... RM500 - RM500 -2,203


MAJLIS DAERAH KOTA MARUDU/PITASPUNGUTAN BAGI PIHAK AGENSI KERAJAAN2,204Jenis PungutanBaki Pada1 Januari2009DiterimaPada Tahun2009DibayarPada Tahun2009Baki Pada31 Disember2009RM RM RM RMCaruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja... ... ... ... ... 53,801 126,877 137,279 43,399Caruman KOPEKS ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 13,510 13,530 -Caruman MNI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (2,590) 53,348 50,758 -Caruman ANGKASA... ... ... ... ... ... ... ... ... - 45,395 45,395 -Potongan dan Subsidi Pinjaman Membeli Rumah Kakitangan (PPS) ... 2,647 228,293 230,940 -Potongan Bayaran Balik Pinjaman Public Islamic Bank ... ... ... (19) 166,992 166,973 -Potongan Kakitangan Bayaran Hutang MDKM/P ... ... ... ... 851 722 1,573 -Potongan dan Subsidi Pinjaman Membeli Rumah Kakitangan MelaluiBorneo Housing ... ... ... ... ... ... ... ... ... - 6,792 6,792 -Potongan Membayar Balik Pinjaman Kakitangan kepada PemasaranBarangan Rumah ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6 - 6 -Caruman kepada Amanah Saham Nasional Berhad ... ... ... ... 1,500 8,420 9,920 -RM56,216 RM650,349 RM663,166 RM43,399WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH3 November 2011


Jenis PungutanMAJLIS DAERAH KOTA MARUDU/PITASPUNGUTAN BAGI PUSAT SEHENTI (OSC)Baki Pada1 Januari2009DiterimaPada Tahun2009DibayarPada Tahun2009Baki Pada31 Disember2009RM RM RM RM3 November 2011Emolumen Kakitangan OSC ... ... ... ... ... ... ... (23,585) 75,376 48,529 3,262(RM23,585) RM75,376 RM48,529 RM3,262WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH2,205


MAJLIS DAERAH KOTA MARUDU/PITASPUNGUTAN BAGI PROGRAM BENCANA BANJIR KOTA MARUDU DAN PITAS2,206Jenis PungutanBaki Pada1 Januari2009Diterima PadaTahun 2009Dibayar PadaTahun 2009Baki Pada31 Disember2009Bantuan bagi Projek Menaik Taraf Parit Utama dan LongkanglongkangSekeliling dan Dalam Kawasan Tapak TamuPekan Pitas ... ... ... ... ... ... ... 1,500 - 1,500 -Bantuan bagi Projek Menaik Taraf Jalan Gravel Kg. Korongkom 3,786 - 3,786 -Bantuan bagi Projek Menaik Taraf Longkang Tapak TamuPekan Kota Marudu ... ... ... ... ... ... 1,200 - 1,200 -Bantuan bagi Projek Menaik Taraf Parit Lorong Bomba danLorong Masjid ... ... ... ... ... ... 5,000 - 5,000 -Bantuan bagi Projek Menaik Taraf Tapak Gerai Atap NipahPekanTandek, Kota Marudu ... ... ... ... 1,000 - 1,000 -Bantuan bagi Projek Menaik Taraf Jalan Gravel JabatanHaiwan, Kota Marudu ... ... ... ... ... - - - -Bantuan bagi Projek Menaik Taraf Padang Pekan Tandek,Kota Marudu ... ... ... ... ... ... ... 1,000 - 1,000 -Bantuan bagi Projek Menaik Taraf Jalan Gravel LorongMasjid-Korongkom ... ... ... ... ... ... 7,886 - 7,886 -RMRMRMRMRM21,372 - RM21,372 -WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH3 November 2011


Jenis PungutanMAJLIS DAERAH KOTA MARUDU/PITASPUNGUTAN BAGI PROJEK PAKEJ RANSANGAN EKONOMI KEDUABaki Pada1 Januari2009Diterima PadaTahun 2009Dibayar PadaTahun 2009Baki Pada31 Disember2009RMRMRMRM1. Menaik Taraf Parit/Longkang Kedai SEDCO Blok F ... - 29,050 29,050 -2. Menaik Taraf Bahu Jalan Lorong Melor... ... ... - 49,500 49,500 -3. Menaik Taraf Lorong Kuarters Kerajaan dan PembinaanParit Konkrit ... ... ... ... ... ... - 69,800 69,800 -4. Menaik Taraf Longkang Kedai SEDCO... ... ... - 59,800 59,800 -5. Menaik Taraf Lorong Kedai Haxan Light Industri ... - 59,200 59,200 -6. Menaik Taraf Lorong Kedai Goshen Fasa I dan II ... - 59,950 59,950 -7. Menaik Taraf Kawasan Pasar dan Tamu... ... ... - 59,800 59,800 -8. Menaik Taraf Tempat Letak Kereta SEDCO ... ... - 59,600 59,600 -9. Menaik Taraf Tempat Letak Kereta Plaza Marudu ... - 49,500 49,500 -10. Menaik Taraf Tapak Terminal dan Kawasan Berhampiran - 48,460 48,460 -11. Menaik Taraf Tempat Letak Kereta Padang ... ... - 99,480 99,480 -12. Menaik Taraf Longkang Kedai SEDCO Blok D dan E... - 48,850 48,850 -13. Membina Laluan Pejalan Kaki dari Simpang DewanKomuniti ke Jalan Masjid Pekan Baru ... ... - 196,075 196,075 -14. Menaik Taraf Jalan Masuk Tamu Pekan Tandek ... - 199,216 199,216 -15. Menaik Taraf Jalan Masuk Tamu Pekan Tandek ... - 148,780 148,780 -3 November 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH2,207


MAJLIS DAERAH KOTA MARUDU/PITASPUNGUTAN BAGI PROJEK PAKEJ RANSANGAN EKONOMI KEDUA2,208Jenis PungutanBaki Pada1 JanuariDiterima PadaTahun 2009Dibayar PadaTahun 2009Baki Pada31 Disember2009RMRMRMRM16. Menaik Taraf Gerai Makan Pekan Tandek ... ... - 49,400 49,400 -17. Menaik Taraf Tapak Tamu Pekan Tandek ... ... - 49,500 49,500 -18. Pembinaan Tandas Awam Kawasan Kedai Haxan LightIndustri ... ... ... ... ... ... ... - 59,500 59,500 -19. Menaik Taraf Kawasan Lapang Gerai Anjung Tandek... - 49,600 49,600 -20. Pemasangan Lampu Padang Tandek ... ... ... - 20,000 20,000 -21. Menaik Taraf Dewan Serbaguna Pekan Tandek... ... - 99,598 99,598 -22. Pembinaan Gerai 10 Unit Pintu di Pekan Lama ... - 99,530 99,530 -23. Menaik Taraf Bangunan Kompleks Majlis Daerah KotaMarudu ... ... ... ... ... ... ... - 199,000 199,000 -24. Membina Tandas Awam di Pekan Pitas ... ... - 69,450 69,450 -25. Kerja-kerja Mengganti Pagar “Chain Link” dan MenyimenKawasan Letak Kereta di Rumah Kerajaan Majlis ... - 20,000 20,000 -26. Menaik Taraf Bulatan (Roundabout) Simpang Goshen - 3,000 10,000 (7,000)27. Menaik Taraf Bangunan, Rumah Kerajaan KakitanganMajlis dan Kerja-kerja Berkaitan di Pekan Lama ... - 20,000 20,000 -28. Menaik Taraf Lampu Jalan Kawasan Kedai Pekan Tandek - 17,000 17,000 -- 1,992,639 1,999,639 (7,000)WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH3 November 2011


PecahanKepalaButiranMAJLIS DAERAH KOTA MARUDU/PITASPENYATA PENERIMAAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2009AnggaranPenerimaanSebenarPenerimaanLebih DaripadaAnggaranPenerimaanKurangDaripadaAnggaran3 November 2011HASIL1 - SESRMRMRMRM1. Tunggakan Cukai Ses Tanah ... ... ... ... ... 269,142 - - 269,142RM269,142 - - RM269,1422 - BAYARAN-BAYARAN1. Pelan Bangunan ... ... ... ... ... ... ... 7,000 14,304 7,304 -2. Bayaran Notis ... ... ... ... ... ... ... 100 - - 1003. Rumah Penyembelihan ... ... ... ... ... ... 10 - - 104. Bayaran Tamu ... ... ... ... ... ... ... 147,000 125,905 - 21,0955. Bayaran Cap Branding ... ... ... ... ... ... 360 - - 360RM154,470 RM140,209 RM7,304 RM21,5653 - LESEN-LESEN1. Hiburan-Pertunjukan ... ... ... ... ... ... 16,000 1,480 - 14,5202. Penjaja ... ... ... ... ... ... ... ... 5,820 4,265 - 1,5553. Kedai Beliat ... ... ... ... ... ... ... 36,585 14,310 - 22,2754. Pasar ... ... ... ... ... ... ... ... ... 77,760 72,015 - 5,7455. Minyak Benzin ... ... ... ... ... ... ... 5,280 5,280 - -6. Tukang Gunting dan Keriting ... ... ... ... ... 1,170 1,080 - 907. Gerai-gerai Makan dan Kedai Kopi ... ... ... ... 37,940 34,185 - 3,755WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH2,209


MAJLIS DAERAH KOTA MARUDU/PITASPENYATA PENERIMAAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2009 - (samb.)2,210PecahanKepalaButiranAnggaranPenerimaanSebenarPenerimaanLebih DaripadaAnggaranPenerimaanKurangDaripadaAnggaran3 - LESEN-LESEN - (samb.)8. Rumah Tumpangan ... ... ... ... ... ... 2,712 3,384 672 -9. Iklan ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3,455 7,830 4,375 -10. Pub dan Bar Lounge ... ... ... ... ... ... 34,110 7,500 - 26,61011. Perniagaan Berbahaya ... ... ... ... ... ... 3,420 2,960 - 46012. Gerai Tamu ... ... ... ... ... ... ... ... 70,220 85,820 15,600 -13. Lesen Operasi ... ... ... ... ... ... ... 17,160 18,840 1,680 -RM311,632 RM258,949 RM22,327 RM75,0104 - PELBAGAI1. Faedah atas Simpanan Tetap dan Akaun Semasa ... 50,000 19,140 - 30,8602. Denda ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,500 245 - 1,2553. Pemerolehan Kembali Terlebih Bayar ... ... ... 500 - - 5004. Kilang Roti dan Makanan ... ... ... ... ... 10 - - 105. Pelbagai ... ... ... ... ... ... ... ... 36,000 51,707 16,757 -6. Bayaran Dokumen Tender ... ... ... ... ... 5,000 14,630 9,630 -7. Sewa Rumah Majlis Daerah ... ... ... ... ... 240 - - 2408. Sewa Ruang Pejabat ... ... ... ... ... ... 87,389 38,618 - 48,7719. Bayaran Tempahan Dewan ... ... ... ... ... 20,000 37,989 17,989 -10. Sewa Bilik Mesyuarat Pejabat Majlis... ... ... ... 6,000 1,200 - 4,800RMRMRMRMWARTA KERAJAAN NEGERI SABAH3 November 2011


PecahanKepalaMAJLIS DAERAH KOTA MARUDU/PITASPENYATA PENERIMAAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2009 - (samb.)Butiran4 - PELBAGAI - (samb.)AnggaranPenerimaanSebenarPenerimaanLebih DaripadaAnggaranPenerimaanKurangDaripadaAnggaran11. Sewa Gerai ... ... ... ... ... ... ... 64,800 82,930 18,130 -12. Sewa Padang dan Peralatan ... ... ... ... ... 5,000 9,491 4,491 -13. Sewa Tandas Awam ... ... ... ... ... ... 5,400 5,850 450 -14. Sewa Bangunan-bangunan Majlis ... ... ... ... 28,200 26,400 - 1,80015. Sewa Pusat Latihan Golf ... ... ... ... ... 12,000 2,740 - 9,260RM322,039 RM290,940 RM67,447 RM97,4965 - CUKAI1. Cukai Perkara Am:-(a) Bangunan ... ... ... ... ... ... ... 544,302 333,294 - 211,0082. Cukai Saluran Najis ... ... ... ... ... ... 39,306 19,163 - 20,1433. Tunggakan Cukai:-(a) Cukai Perkara Am ... ... ... ... ... ... 597,124 343,945 - 253,179(b) Cukai Saluran Najis ... ... ... ... ... 42,578 11,009 - 31,569RM1,223,310 RM707,411 - RM515,898RMRMRMRM3 November 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH2,211


MAJLIS DAERAH KOTA MARUDU/PITASPENYATA PENERIMAAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2009 - (samb.)2,212PecahanKepalaButiranAnggaranPenerimaanSebenarPenerimaanLebih DaripadaAnggaranPenerimaanKurangDaripadaAnggaran6 - CARUMAN DARI KERAJAAN1. Caruman Pengganti Cukai:-(a) Kerajaan Negeri ... ... ... ... ... ... 177,584 88,792 - 88,792(b) Kerajaan Persekutuan ... ... ... ... ... 175,428 175,428 - -2. Caruman bagi Pemeliharaan Halaman:-(a) Kerajaan Negeri ... ... ... ... ... ... 63,000 230,337 167,337 -(b) Kerajaan Persekutuan ... ... ... ... ... 10 - - 103. Bantuan Kerajaan ... ... ... ... ... ... ... 688,884 869,540 180,656 -4. Subsidi untuk Perkhidmatan Saluran Najis ... ... 10 - - 105. Bantuan Kerajaan Negeri bagi Membayar Bil Elektrik(Lampu Jalan dan Lampu Isyarat)... ... ... ... 76,978 - - 76,9786. Bantuan Kerajaan Negeri bagi Membayar Bil Elektrik(Lampu Jalan dan Lampu Isyarat)... ... ... ... 76,978 42,569 - 34,409RM1,258,872 RM1,406,666 RM347,993 RM200,1997 - HASIL KHAS1. Pindah dari Akaun Perhubungan Luar Bandar ... ... - - - -2. Pindah dari Akaun Peningkatan Taraf HidupMasyarakat Luar Bandar ... ... ... ... ... - - - -3. Pindah dari Akaun Penyelenggaraan Jalan Raya ... - - - -RMRMRMRMWARTA KERAJAAN NEGERI SABAH3 November 2011


PecahanKepalaMAJLIS DAERAH KOTA MARUDU/PITASPENYATA PENERIMAAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2009 - (samb.)ButiranAnggaranPenerimaanSebenarPenerimaanLebih DaripadaAnggaranPenerimaanKurangDaripadaAnggaran3 November 20117 - HASIL KHAS - (samb.)4. Pindah dari Akaun Perbelanjaan Bantuan Kapital ... - 599,200 599,200 -5. Pindah dari Akaun Bantuan bagi Pembinaan, Pembaikandan Penyelenggaraan Taman dan KemudahankemudahanAwam ... ... ... ... ... ... - - - -6. Pindah dari Akaun Pelaksanaan Pembayaran BonusPihak Berkuasa Tempatan ... ... ... ... ... - - - -7. Pindah dari Akaun Bayaran Ansuran Tunggakan HutangBil Elektrik Pihak Berkuasa Tempatan ... ... ... - - - -8. Pindah dari Akaun Perkhidmatan Sewa Saluran Najis - - - -9. Pindah dari Akaun Pembelian Tong Sampah dan MesinRumput ... ... ... ... ... ... ... ... - - - -RMRMRMRMWARTA KERAJAAN NEGERI SABAH- RM599,200 RM599,200 -JUMLAH HASIL ... RM3,539,465 RM3,403,375 RM1,044,271 RM1,179,3102,213


MAJLIS DAERAH KOTA MARUDU/PITASPENYATA PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 20092,214PecahanKepalaButiranAnggaranPeruntukanTambahanPeruntukanPindahanJumlahDiluluskanPerbelanjaanSebenarPerbelanjaanLebihDaripadaAnggaranPerbelanjaanKurangDaripadaAnggaranPEMBAYARANA - GAJI-GAJI DAN ELAUN-ELAUN1. I - PENTADBIRANRMRMRM RM RM RM(a) Pegawai Tadbir, Gred N41 ... ... 27,101 - - 27,101 35,231 8,130 -(b) Penolong Pegawai Tadbir, Gred N27 15,500 - - 15,500 14,920 - 580(c) Pembantu Tadbir, Gred N22 ... ... 38,924 - - 38,924 37,612 - 1,312(d) Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi),Gred N17 ... ... ... ... ... 60,690 - - 60,690 59,337 - 1,353(e) Pembantu Awam Rendah, Gred N1 .. 9,184 - - 9,184 9,138 - 46(f) Pemandu Kenderaan Bermotor, Gred R4 16,042 - - 16,042 15,768 - 274(g) Pekerja Rendah Awam, Gred R1 ... 24,036 - - 24,036 23,504 - 532(h) Pekerja Rendah Awam, Gred R1 ... 23,610 - - 23,610 - - 23,610(i) Pengawal Keselamatan, Gred KP10 ... 9,335 - - 9,335 9,132 - 203(j) Pekerja Rendah Awam, R1 ... ... 7,771 - - 7,771 - - 7,771RMWARTA KERAJAAN NEGERI SABAHII - BAHAGIAN KEWANGAN(a) Penolong Akauntan, Gred W27 ... 23,578 - - 23,578 23,094 - 484(b) Pembantu Akauntan, Gred W17 ... 39,126 - - 39,126 38,453 - 673(c) Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi),Gred N17 ... ... ... ... 19,377 - - 19,377 18,828 - 549(d) Pekerja Rendah Awam, Gred R1 ... 15,740 - - 15,740 - - 15,7403 November 2011


PecahanKepalaIII - BAHAGIAN PERKHIDMATAN/KESIHATANMAJLIS DAERAH KOTA MARUDU/PITASPENYATA PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2009 - (samb.)ButiranAnggaranRMPeruntukanTambahanRMPeruntukanPindahanJumlahDiluluskanPerbelanjaanSebenarPerbelanjaanLebihDaripadaAnggaranPerbelanjaanKurangDaripadaAnggaranRM RM RM RM(a) Penolong Pegawai Kesihatan/Persekitaran,Gred U29 ... ... ... 22,500 - - 22,500 - - 22,500(b) Merinyu Pekan, Gred N17 ... ... 17,311 - - 17,311 16,882 - 429(c) Pemandu Kenderaan Bermotor, Gred R4 49,810 - - 49,810 41,376 - 8,434(d) Pekerja Rendah Awam, Gred R1 ... 83,076 - - 83,076 75,670 - 7,406(e) Pekerja Rendah Awam (PemeliharaanHalaman), Gred R1 ... ... ... 165,542 - - 165,542 116,698 - 48,844(f) Pekerja Rendah Awam (Pasar/RumahPenyembelihan), Gred R1 ... ... 29,906 - - 29,906 28,282 - 1,624(g) Pekerja Rendah Awam, Gred R1 ... 78,701 - - 78,701 - - 78,701IV - BAHAGIAN KEJURUTERAAN(a) Juruteknik, Gred J17 ... ... ... 17,151 - - 17,151 16,751 - 400(b) Pekerja Rendah Awam, Gred R1 ... 7,800 - - 7,800 - - 7,800RM3 November 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAHV - BAHAGIAN PENGUATKUASAAN(a) Penolong Pegawai Penguat Kuasa,Gred N27 ... ... ... ... 15,500 - - 15,500 14,854 - 646(b) Pembantu Penguat Kuasa, Gred N17... 57,957 - - 57,957 60,447 2,490 -(c) Pekerja Rendah Awam, R1 ... ... 7,800 - - 7,800 - - 7,8002,215


MAJLIS DAERAH KOTA MARUDU/PITASPENYATA PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2009 - (samb.)2,216PecahanKepalaButiranAnggaranPeruntukanTambahanPeruntukanPindahanJumlahDiluluskanPerbelanjaanSebenarPerbelanjaanLebihDaripadaAnggaranPerbelanjaanKurangDaripadaAnggaranVI - BAHAGIAN PITASRMRMRM RM RM RM(a) Pembantu Tadbir, Gred N17 ... ... 19,500 - - 19,500 19,228 - 272(b) Pekerja Rendah Awam, Gred R1 ... 51,322 - - 51,322 49,949 - 1,373RM953,890 - - RM953,890 RM725,154 RM10,620 RM239,3552. ELAUN-ELAUN BAGI PEKERJA TETAP(a) Elaun Kawasan ... ... ... ... 143,355 - - 143,355 148,296 4,941 -(b) Elaun Memangku dan MenanggungKerja ... ... ... ... ... 10,000 - - 10,000 - - 10,000(c) Kumpulan Wang Simpanan Pekerja ... 81,843 - - 81,843 35,018 - 46,825(d) Tabung Pencen Kuasa Tempatan ... 84,200 - - 84,200 75,810 - 8,390(e) Elaun Perkhidmatan Awam ... ... 64,000 - - 64,000 64,070 70 -(f) Elaun Khas... ... ... ... ... 2,400 - - 2,400 4,320 1,920 -(g) Bonus Kakitangan ... ... ... 10 - - 10 34,790 34,780 -(h) Imbuhan Tetap Perumahan ... ... 120,000 - - 120,000 103,320 - 16,680(i) Tunggakan Gaji ... ... ... ... 5,000 - - 5,000 159 - 4,841(j) Tunggakan Elaun Wilayah ... ... 4,000 - - 4,000 - - 4,000(k) Tunggakan KWSP ... ... ... 3,000 - - 3,000 - - 3,000(l) Ganjaran ... ... ... ... ... 10 - - 10 - - 10(m) Elaun Pengerusi ... ... ... ... 8,400 - - 8,400 8,400 - -(n) Lebih Masa... ... ... ... ... 84,500 - - 84,500 76,572 - 7,928RMWARTA KERAJAAN NEGERI SABAH3 November 2011


PecahanKepala2. ELAUN-ELAUN BAGI PEKERJA TETAP - (samb.)MAJLIS DAERAH KOTA MARUDU/PITASPENYATA PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2009 - (samb.)ButiranAnggaranRMPeruntukanTambahanRMPeruntukanPindahanJumlahDiluluskanPerbelanjaanSebenarPerbelanjaanLebihDaripadaAnggaranPerbelanjaanKurangDaripadaAnggaranRM RM RM RM(o) Elaun Keraian ... ... ... ... 3,600 - - 3,600 2,200 - 1,400(p) Elaun Hitungan Kilometer ... ... 1,000 - - 1,000 - - 1,000615,318 - - 615,318 552,955 41,711 103,074B - BAYARAN-BAYARAN1. Bayaran Audit ... ... ... ... 8,000 - - 8,000 9,942 1,942 -2. Elaun Pengangkutan bagi Ahli MajlisDaerah ... ... ... ... ... 22,000 - - 22,000 9,939 - 12,0613. Dalal bagi Pemungut Tamu ... ... 29,400 - - 29,400 21,988 - 7,4124. Belanja Luar Jangka ... ... ... 8,000 200,000 - 208,000 206,220 - 1,7805. Keraian ... ... ... ... ... 15,000 - - 15,000 12,130 - 2,8706. Insurans Kenderaan/Pampasan Pekerja 50,000 - - 50,000 38,053 - 11,9477. Bayaran Balik Hasil Tahun Lepas ... 1,500 - - 1,500 536 - 9648. Pencetakan dan Alat Tulis ... ... 40,000 - - 40,000 33,976 - 6,0249. Telefon dan Telegram ... ... ... 15,000 - - 15,000 13,079 - 1,92110. Pengangkutan dan Perjalanan ... ... 50,000 - - 50,000 53,537 3,537 -11. Bayaran Guaman ... ... ... ... 5,000 - - 5,000 - - 5,00012. Setem Pos ... ... ... ... ... 1,800 - - 1,800 1,479 - 32113. Tamu Besar dan Perayaan Tahunan ... 30,000 - - 30,000 54,604 24,597 -14. Iklan ... ... ... ... ... ... 4,000 - - 4,000 1,805 - 2,19515. Peluru Pemusnah Anjing ... ... 2,000 - - 2,000 - - 2,000RM3 November 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH2,217


MAJLIS DAERAH KOTA MARUDU/PITASPENYATA PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2009 - (samb.)2,218PecahanKepalaButiranAnggaranPeruntukanTambahanPeruntukanPindahanJumlahDiluluskanPerbelanjaanSebenarPerbelanjaanLebihDaripadaAnggaranPerbelanjaanKurangDaripadaAnggaranB - BAYARAN-BAYARAN - (samb.)RMRMRM RM RM RM16. Bayaran Perubatan ... ... ... 500 - - 500 450 - 5017. Bayaran Penilaian Harta Benda ... 30,000 - - 30,000 30,000 - -18. Pembelian dan Penyelenggaraan AlatPejabat(a) Perbelanjaan Pejabat ... ... 45,000 - - 45,000 83,683 38,683 -(b) Membaiki Alat-alat Pejabat ... 15,000 - - 15,000 5,353 - 9,64719. Subsidi Pinjaman Pembelian RumahKakitangan ... ... ... ... 8,000 - - 8,000 8,086 86 -20. Latihan untuk Kakitangan ... ... 5,000 - - 5,000 300 - 4,70021. Bayaran Air Pejabat Majlis Daerah ... 6,000 - - 6,000 1,892 - 4,10822. Bayaran Air untuk Pasar ... ... 4,000 - - 4,000 5,725 1,725 -23. Bayaran Air untuk Gerai ... ... 8,000 - - 8,000 5,121 - 2,88024. Bayaran Air untuk Pusat Latihan Golf 10 - - 10 - - 1025. Bayaran Air untuk Astaka ... ... 500 - - 500 - - 50026. Bayaran Air untuk Paip Umum ... 5,000 - - 5,000 114 - 4,88627. Bayaran Air untuk Dewan Serbaguna 3,000 - - 3,000 655 - 2,34528. Bayaran Elektrik Bangunan-bangunanMajlis ... ... ... ... ... 20,000 - - 20,000 19,511 - 48929. Bayaran Elektrik ... ... ... ... 15,000 - - 15,000 44,541 29,541 -30. Bayaran Elektrik Lampu Jalan Raya... 20,000 - - 20,000 64,673 44,673 -RMWARTA KERAJAAN NEGERI SABAH3 November 2011


PecahanKepalaMAJLIS DAERAH KOTA MARUDU/PITASPENYATA PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2009 - (samb.)ButiranB - BAYARAN-BAYARAN - (samb.)AnggaranRMPeruntukanTambahanRMPeruntukanPindahanJumlahDiluluskanPerbelanjaanSebenarPerbelanjaanLebihDaripadaAnggaranPerbelanjaanKurangDaripadaAnggaranRM RM RM RM31. Bayaran Elektrik untuk Pusat LatihanGolf ... ... ... ... ... 10 - - 10 - - 1032. Bayaran Elektrik untuk Astaka ... 2,500 - - 2,500 310 - 2,19033. Bayaran Elektrik Lampu Dewan Serbaguna... ... ... ... ... 5,500 - - 5,500 3,491 - 2,00934. Pakaian Seragam ... ... ... ... 30,000 - - 30,000 25,707 - 4,29335. Bahan Pembersihan ... ... ... 7,000 - - 7,000 4,776 - 2,22436. Pembelian dan Penyelenggaraan Komputerdan Perisian ... ... ... 50,000 - - 50,000 36,594 - 13,40637. Sumbangan kepada Kelab Sukan danRekreasi ... ... ... ... ... 1,500 - - 1,500 12,241 10,741 -38. Bayaran Khidmat Jururunding... ... 5,000 - - 5,000 - - 5,00039. Bayaran Yuran Penyertaan Kursus/Seminar ... ... ... ... ... 7,000 - - 7,000 1,300 - 5,70040. Pengebumian Papa ... ... ... 2,000 - - 2,000 - - 2,000577,220 200,000 - 777,220 811,811 155,525 120,942RM3 November 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH2 - PASAR DAN RUMAH PENYEMBELIHANA - GAJI DAN ELAUN1. Lebih Masa... ... ... ... ... - - - - - - -2. Elaun Kawasan ... ... ... ... - - - - - - -2,219


MAJLIS DAERAH KOTA MARUDU/PITASPENYATA PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2009 - (samb.)2,220PecahanKepalaButiranAnggaranPeruntukanTambahanPeruntukanPindahanJumlahDiluluskanPerbelanjaanSebenarPerbelanjaanLebihDaripadaAnggaranPerbelanjaanKurangDaripadaAnggaranRM2 - PASAR DAN RUMAH PENYEMBELIHAN - (samb.)A - GAJI DAN ELAUNRMRM RM RM RM3. Elaun Perkhidmatan Awam ... ... - - - - - - -4. Imbuhan Tahunan ... ... ... - - - - - - -5. Imbuhan Tetap Perumahan ... ... - - - - - - -6. Caruman KWSP Majikan ... ... - - - - - - -B - BAYARAN-BAYARAN LAIN1. Elektrik ... ... ... ... ... 10 - - 10 - - 102. Air ... ... ... ... ... ... 10 - - 10 - - 103. Perkakas Pembersihan ... ... ... 10 - - 10 - - 104. Penyelenggaraan Rumah Penyembelihan 10 - - 10 - - 1040 - - 40 - - 40RMWARTA KERAJAAN NEGERI SABAH3 - PERKHIDMATAN BANDARA - GAJI DAN ELAUN1. (a) Gaji ... ... ... ... ... 287,040 - - 287,040 211,692 - 75,348(b) KWSP Majikan ... ... ... 37,440 - - 37,440 25,916 - 11,524324,480 - - 324,480 237,608 - 86,8723 November 2011


PecahanKepalaMAJLIS DAERAH KOTA MARUDU/PITASPENYATA PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2009 - (samb.)ButiranB - BAYARAN-BAYARAN LAINAnggaranRMPeruntukanTambahanRMPeruntukanPindahanJumlahDiluluskanPerbelanjaanSebenarPerbelanjaanLebihDaripadaAnggaranPerbelanjaanKurangDaripadaAnggaranRM RM RM RM1. Minyak, Petrol dan Pelincir ... ... 66,000 - - 66,000 42,765 - 23,2352. Penyelenggaraan Bangunan Majlis ... 50,000 - - 50,000 33,847 - 16,1533. Memperbaiki Gerai Tamu ... ... 20,000 - - 20,000 - - 20,0004. Membaiki Kenderaan ... ... ... 50,000 - - 50,000 58,935 8,935 -5. Sewa Perkhidmatan Saluran Najis ... 10 - - 10 - - 106. Pemeliharaan Lampu-lampu Jalan Raya 30,000 - - 30,000 41,434 11,434 -7. Pelbagai Perbelanjaan ... ... ... 50,000 - - 50,000 58,454 8,454 -8. Memperbaiki Tandas Umum ... ... 20,000 - - 20,000 11,150 - 8,8509. Pemeliharaan Kawasan PembuanganSampah ... ... ... ... ... 100,000 - - 100,000 249,032 149,032 -10. Kerja-Kerja Kecil ... ... ... 60,000 - - 60,000 59,583 - 41711. Penyelenggaraan Halaman:-(a) Minyak, Petrol dan Pelincir ... 20,000 - - 20,000 8,573 - 11,427(b) Memperbaiki Alat-alat Mesin ... 8,000 - - 8,000 9,896 1,896 -(c) Pokok-pokok Kayu/Bunga ... 5,000 - - 5,000 3,500 - 1,500(d) Peralatan, Baja, Tanah Hitam danPagar ... ... ... ... 5,000 - - 5,000 4,338 - 66212. Penyelenggaraan Kawasan Pekan ... 15,000 - - 15,000 13,647 - 1,35313. Pembersihan dan PenyelenggaraanParit/Longkang Pekan Goshen,Bandau, Tandek dan Pitas ... ... 20,000 - - 20,000 21,847 1,847 -RM3 November 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH2,221


PecahanKepala4 - PERKHIDMATAN LUAR BANDARMAJLIS DAERAH KOTA MARUDU/PITASPENYATA PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2009 - (samb.)ButiranAnggaranRMPeruntukanTambahanRMPeruntukanPindahanJumlahDiluluskanPerbelanjaanSebenarPerbelanjaanLebihDaripadaAnggaranPerbelanjaanKurangDaripadaAnggaranRM RM RM RM1. Penyelenggaraan Kawasan Tamu ... 10,000 - - 10,000 6,500 - 3,5002. Perkakas dan Berbagai-bagai ... ... 1,000 - - 1,000 - - 1,000RM11,000 - - RM11,000 RM6,500 - RM4,5005 - PERBELANJAAN KAPITAL1. Peningkatan Taraf Hidup MasyarakatLuar Bandar ... ... ... ... 10 - - 10 - - 102. Perhubungan Luar Bandar ... ... 10 - - 10 - - 103. Penyelenggaraan Jalan Raya ... ... 10 - - 10 - - 104. Pembelian Tong Sampah dan MesinRumput ... ... ... ... ... 30,000 - - 30,000 28,000 - 2,0005. Perbelanjaan Bantuan Kapital:-(a) Menaik Taraf dan Membaiki JalanRasak Bon, Kota Marudu ... 10 - - 10 - - 10(b) Penyelenggaraan Tapak PelupusanSampah Pekan Lama, Kota Marudu 10 - - 10 - - 10(c) Membina Pasar Ikan Pekan KotaMarudu ... ... ... ... 10 - - 10 - - 10(d) Pembinaan Pasar Am Pekan Pitas 10 - - 10 - - 10RM3 November 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH2,223


MAJLIS DAERAH KOTA MARUDU/PITASPENYATA PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2009 - (samb.)2,224PecahanKepalaButiranAnggaranPeruntukanTambahanPeruntukanPindahanJumlahDiluluskanPerbelanjaanSebenarPerbelanjaanLebihDaripadaAnggaranPerbelanjaanKurangDaripadaAnggaranB - BAYARAN-BAYARAN - (samb.)RMRMRM RM RM RM(e) Pembinaan, Pembaikan dan PenyelenggaraanSistem Saluran ... - - - - 49,700 49,700 -(f) Pembinaan, Pembaikan dan PenyelenggaraanTaman dan Kemudahan-kemudahanLain ... - - - - 49,700 49,700 -(g) Membina Tempat Pameran HasilKraftangan dan Pertanian KotaMarudu ... ... ... ... - - - - 500,000 500,000 -6. Pembinaan, Pembaikan dan PenyelenggaraanTaman dan KemudahankemudahanAwam ... ... ... 10 - - 10 - - 107. Pelaksanaan Pembayaran Bonus PihakBerkuasa Tempatan ... ... ... 10 - - 10 - - 108. Bayaran Ansuran Tunggakan HutangBil Elektrik Pihak Berkuasa Tempatan 10 - - 10 - - 109. Sewa Perkhidmatan Saluran Najis ... 10 - - 10 - - 1030,110 - - 30,110 627,400 599,400 2,110JUMLAH PEMBAYARAN ... 3,216,078 200,000 - 3,416,078 3,674,809 999,234 739,509TOLAK PEMBAYARAN LEBIHDARIPADA PENERIMAAN ... (271,434)RM3,403,375WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH3 November 2011


3 November 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAHPUBLIC NOTICESNo. 786 [No. MdI/156/H/004/262/2007/73504/497/2007AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT AM2,225Nama Siberhutang:Michael KinsuanNo. Kad Pengenalan: 630323-12-5227/H 0439815Alamat: No. 2-3-2, Blok B,Hilltop Apartmen, Luyang,88300 Kota KinabaluPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K29-102 tahun 2005Tarikh Mesyuarat Am: 10 November 2011Waktu:3.00 petangTempat:Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota KinabaluTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Tarikh: 25 Oktober 2011.LEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.[No. MdI/156/H/004/262/2007/73504/497/2007BANKRUPTCY ACT, 1967GENERAL MEETINGDebtor’s Name:Michael KinsuanNRIC No.: 630323-12-5227/H 0439815Address: No. 2-3-2, Block B,Hilltop Apartment, Luyang,88300 Kota Kinabalu


2,226WARTA KERAJAAN NEGERI SABAHPUBLIC NOTICES - (cont.)BANKRUPTCY ACT, 1967 - (cont.)3 November 2011Description: -Court:High Court, Kota KinabaluBankruptcy Number: K29-102 of 2005Date of General Meeting: 10th November, 2011Time:3.00 p.m.Place:Department of Insolvency Malaysia, Kota KinabaluDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu Branch,Level 5, Block A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Dated: 25th October, 2011.LEO ANAK SAGA,State Director of Insolvency,for Director-General of Insolvency, Malaysia._______No. 787 [No. MdI (KK) 163/2004 (73504/56/2005)AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Rosita @ Rozita bt. S.A. RashidNo. Kad Pengenalan: 640123-12-5416/H 0620804Alamat: No. 20, Jalan Menerung 2,Taman SA,59000 BangsarPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K29- 753 tahun 2003Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 18 November 2011


3 November 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH2,227Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Bertarikh: 25 Oktober 2011.LEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDEND[No. MdI (KK) 163/2004 (73504/56/2005)Debtor’s Name:Rosita @ Rozita bt. S.A. RashidNRIC No.: 640123-12-5416/H 0620804Address: No. 20, Jalan Menerung 2,Taman SA,59000 BangsarDescription: -Court:High Court, Kota KinabaluNumber of Matter: K29- 753 of 2003Last Day of Receiving Proofs: 18th November, 2011Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu Branch,Level 5, Block A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Dated: 25th October, 2011.LEO ANAK SAGA,State Director of Insolvency,for Director-General of Insolvency, Malaysia.


2,228WARTA KERAJAAN NEGERI SABAHPUBLIC NOTICES - (cont.)No. 788 [No. JIM (SDK) 16267/2010/(HMK 69/10)AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN3 November 2011Nama Siberhutang:Abdul Salam bin HassanNo. Kad Pengenalan: 420101-12-5883Alamat:Lot 69, Taman Damai,Batu 4, Jalan Labuk,90000 SandakanPerihal:PesaraMahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 10 tahun 2009Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: 30 November 2011Nama Pemegang Amanah: Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Bilik 1101-1108, Tingkat 11,Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 25 Oktober 2011.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah InsolvensiJabatan Insolvensi Malaysia (MdI), Cawangan Sandakan.BANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDENDDebtor’s Name:Abdul Salam bin HassanNRIC No.: 420101-12-5883Address:Lot 69, Taman Damai,Mile 4, Labuk Road,90000 SandakanDescription:Pensioner[No. JIM (SDK) 16267/2010/(HMK 69/10)


3 November 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH2,229Court:High Court, SandakanNumber of Matter: S(29) 10 of 2009Last Day of Receiving Proofs: 30th November, 2011Name of Trustee:Director General of Insolvency, MalaysiaAddress:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 25th October, 2011.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency,Malaysia Department of Insolvency, Sandakan Branch._______No. 789 [No. ARB/ARLS/(TA) 20110134/SFWASIAT DAN PENTADBIRAN PUSAKAHARTA PUSAKA: PAUL PANG KIM FUI @ PANG FUK CHAI, SI MATINO. KAD PENGENALAN: 310214-12-5137 (BARU)/H 0251562 (LAMA)Semua orang yang ada apa-apa tuntutan terhadap harta pusaka si mati yang namanyatersebut di atas yang mati berwasiat di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu pada18 April 2011 adalah dikehendaki menyampaikan tuntutan-tuntutan mereka dengan bertuliskepada yang bertandatangan di bawah ini tidak lewat daripada 26 Januari 2012 dan selepastarikh ini harta pusaka itu akan dibahagi-bahagikan di antara orang-orang yang berhakkepadanya dengan tertakluk hanya kepada tuntutan-tuntutan yang telah diterima sebelumdan pada tarikh itu.Bertarikh: 27 Oktober 2011.USMAN HJ. HAMID,Pentadbir Negara, Sabah.[No. ARB/ARLS/(TA) 20110134/SFPROBATE AND ADMINISTRATION ORDINANCECap. 109 (Sabah)ESTATE OF: PAUL PANG KIM FUI @ PANG FUK CHAI, DECEASEDNRIC NO.: 310214-12-5137 (NEW)/H 0251562 (OLD)All persons having claims against the estate of the abovementioned deceasedwho died testate at Queen Elizabeth Hospital, Kota Kinabalu on 18th day of April, 2011 arerequired to submit their claims in writing to the under-signed not later than 26th day of


2,230WARTA KERAJAAN NEGERI SABAHPUBLIC NOTICES - (cont.)PROBATE AND ADMINISTRATION ORDINANCE - (cont.)3 November 2011January, 2012 after which date the estate will be distributed among the persons entitledthereto subject to claims received by that date.Dated: 27th day of October, 2011.USMAN HJ. HAMID,Administrator General, Sabah.Kadar langganan berikut bagi Warta Kerajaan Negeri Sabah yang berkuatkuasa mulai daripada 1 Januari 2011 adalah diterbitkan untuk makluman Umum:KADAR LANGGANAN UNTUK TAHUN 2011Warta Kerajaan termasuk tambahan-tambahan:- (Tidak termasuk Tambahan Tanda Perdagangan)RMLangganan Tahunan di dalam Malaysia ... ... 120.00Langganan Tahunan di luar Malaysia ... ... ... 180.00Tambahan Tanda Perdagangan (untuk satu keluaran) 2.40Sesuatu naskhah Warta Kerajaan, Tambahan-tambahan, RangUndang-undang, Laporan Dewan Undangan Negeri,Pekeliling dan lain-lain.Tidak lebih daripada 8 muka ... ... ... ... 1.80Tidak lebih 9 hingga 16 muka ... ... ... ... 2.40Tidak lebih 17 hingga 32 muka ... ... ... ... 3.00Tidak lebih 33 hingga 48 muka ... ... ... ... 3.60Tidak lebih 49 hingga 64 muka ... ... ... ... 4.20Tidak lebih 65 hingga 96 muka ... ... ... ... 5.40Lebih daripada 96 muka ... ... ... ... ... 7.20 dan tambahRM1.20untuk setiap32 mukayang lebih.Senaskhah Tahunan Tambahan Pertama dan Kedua sertaindeks 2010 (dijilid dengan Kulit Keras) ... ... RM 42.00Kadar-kadar di atas adalah termasuk belanja Pos biasa (mel laut)Pengiriman Wang hendaklah dialamatkan kepada Pencetak Kerajaan, JabatanCetak Kerajaan, Kota Kinabalu, Sabah. Cek dan Wang Pos hendaklah dibuatpembayarannya kepada Pencetak Kerajaan, Jabatan Cetak Kerajaan, dan dipalang“& Co”.


3 November 2011Untuk MaklumanWARTA KERAJAAN NEGERI SABAH2,231(1) Pelanggan bagi Warta Kerajaan Negeri dan terbitan-terbitan Kerajaan lain sepertiLaporan Tahunan, Laporan Jabatan dan sebagainya hendaklah dialamatkankepada Pencetak Kerajaan, Jabatan Cetak Kerajaan, Km. 4, Jalan Tuaran, BegBerkunci 2004, 88664 Kota Kinabalu.(2) Pelanggan-pelanggan yang hendak mendapatkan Warta Kerajaan Persekutuanhendaklah memohon terus kepada Percetakan Nasional Malaysia Berhad, JalanChan Sow Lin, 50664 Kuala Lumpur.________________________________________________________________________DICETAK OLEH PENCETAK KERAJAAN,DATUK HAJI SALSIDU BIN HAJI IBRAHIM, P.G.D.K., K.M.N., J.P., JABATAN CETAK KERAJAAN,SABAH, MALAYSIA.2011.P.K. 0001 (L) - 2011

More magazines by this user
Similar magazines