tawaran biasiswa jabatan perkhidmatan awam bagi mengikuti - JPA

docs.jpa.gov.my
  • No tags were found...

tawaran biasiswa jabatan perkhidmatan awam bagi mengikuti - JPA

TAWARAN BIASISWA JABATAN PERKHIDMATAN AWAMBAGI MENGIKUTI PENGAJIAN PERINGKAT DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANAMUDA DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA) DAN INSTITUSIPENGAJIAN TINGGI SWASTA (IPTS) DALAM NEGARABAGI SESI 2012/20131. Permohonan adalah dipelawa daripada pelajar yang telah mendapat surattawaran untuk melanjutkan pengajian peringkat Diploma atau Ijazah SarjanaMuda mulai Sesi 2012/2013 di Institusi Pengajian Tinggi Awam dan InstitusiPengajian Tinggi Swasta terpilih untuk mendapatkan biasiswa tajaan JabatanPerkhidmatan Awam (JPA).2. Program dan institusi-institusi yang ditaja adalah seperti berikut:PROGRAM INSTITUSI BIDANGIPTAUniversiti Sains Malaysia (USM)Universiti Malaya (UM)Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)Universiti Putra Malaysia (UPM)Universiti Teknologi Malaysia (UTM)Universiti Islam Antarabangsa (UIAM)Universiti Malaysia Sabah (UMS)Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)Universiti Sultan Zainal Abidin (UNiSZA)Universiti Malaysia Pahang (UMP)Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)Universiti Malaysia Terengganu (UMT)Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)Universiti Teknikal Malaysia (UTeM)Universiti Teknologi MARA (UiTM)Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)Universiti Utara Malaysia (UUM)Universiti Malaysia Kelantan (UMK)Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)Malaysia-Japan International Institute of Technology (MJIIT)Semua bidang yangtelah diiktiraf olehKerajaanIPTSbertarafGLCUniversiti Multimedia (MMU)Universiti Teknologi Petronas (UTP)Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)1. Kejuruteraan2. TeknologiMaklumat danSains Komputer3. Perakaunandan Kewangan1


BIL.KELAYAKANSYARATMINIMUMAKADEMIKPERINGKAT1. SPM 2011Minimum 7A- termasukmatapelajaranBahasaMelayuDiploma2.Bagi pelajar tahun satu dan keatas di IPTA adalahmenggunakan CGPA terkiniCGPA 3.30IjazahPertama3.Bagi tahun satu dan ke atas diIPTS dan KampusCawanganadalahmenggunakan CGPA terkiniatau setaraCGPA 3.50/ 70% / HD /BIjazahPertama4. Matrikulasi/Asasi/STPM/STAM CGPA 3.75IjazahPertama5. Diploma/Lepasan Diploma CGPA 3.5IjazahPertama6.A-Level (Kemasukan ke IPTyang disenaraikan di para 2sahaja)12 mata(gredminimum Bdalam 3subjek)IjazahPertama7.International Baccalaureate(IB) (Kemasukan ke IPT yangdisenaraikan di para 2 sahaja)35 mataIjazahPertama3


4. BIDANG TAJAANBIL. BIDANG KURSUS1 Keutamaan Perubatan, Pergigian dan Farmasi2Sains KesihatanBersekutuDietetik, Bioteknologi Perubatan, Sains Veterinar, SainsForensik, Fisioterapi, Sains Pemakanan, Pertuturan,Pemulihan Cara Kerja, Audiologi, Optometri,Pengimejan, Radioterapi Persekitaran, Sains PerubatanKecemasan dan sebagainya.3 Sain SosialPerakaunan, Undang-undang, Ekonomi, PerhubunganAntarabangsa, Ekonomi Antarabangsa, Sains Politik,Psikologi, Sosiologi, Komunikasi, Perniagaan,Pemasaran, Kewangan, Perbankan, Perdagangan,Pengurusan Sumber Manusia, Pelancongan, SainsPerhutanan, Sains Kesihatan Bersekutu, SainsPengurusan Alam Sekitar, Sains Pertanian, SainsAktuari, Bioteknologi, Teknologi Maklumat, Sains danTeknologi, Teknologi Diperbaharui, CCI dan lain-lainbidang NKEA.4 Sastera Bahasa, Pengajian Islam, Syariah, Usuluddin5 Sains Tulen Fizik, Kimia, Biologi dan Matematik6 KejuruteraanMekanikal, Elektrik, Elektronik, Kimia, Aeronautik,Automatif, Seni Bina, Ukur Bahan, Ukur Tanah,Perancangan Bandar dan WilayahPenajaan dalam bidang Perubatan, Pergigian dan Farmasi di InstitutPengajian Tinggi Swasta (IPTS) adalah tertakluk kepada pengumuman yangdikeluarkan oleh YB Menteri Pengajian Tinggi pada 1 Ogos 2012 iaitu penajaankepada pelajar yang memperoleh Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) 4.0dan tidak ditawarkan pengajian dalam bidang Perubatan, Pergigian danFarmasi di IPTA tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.4


5. BIDANG-BIDANG YANG TIDAK DITAJA(i)Pendidikan;(ii) Penerbangan / Penyelenggaraan Pesawat ;(iii) Diploma/Ijazah Kejururawatan dan Separa Perubatan;(iv) Kursus-kursus Profesional (contoh : ACCA / CIMA / AutoCAD / Linux);(v)Program Berkembar/ Secara Luar Pesisir (OFF-SHORE) dengan institusiluar negara atau seumpamanya;(vi) Bidang/ Kursus yang mensyaratkan saudara/ saudari mengambil/mengikuti sebahagian daripada subjek/ mata pelajaran atau latihan amalidi luar negara; dan(vii) Lain-lain bidang yang tidak ditaja oleh Kerajaan (contoh : Double Degree).6. KURSUS PERUBATAN / PERGIGIAN / FARMASICalon-calon yang mendapat tawaran kemasukan ke Institusi Pengajian TinggiAwam bagi kursus Perubatan, Pergigian dan Farmasi di peringkat Ijazah tidaktertakluk kepada syarat-syarat khusus di perenggan 3(b) di atas.Walau bagaimanapun, pelajar perlu memohon penajaan secara dalam talian(online) bagi memastikan pelajar berminat dengan program ini.7. CALON-CALON YANG TIDAK LAYAK MEMOHON(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)Pelajar-pelajar yang tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan asas dankhusus yang ditetapkan.Calon yang sedang ditaja bagi mengikuti pengajian peringkat ijazahpertama dan diploma ke Institusi Pengajian Tinggi Tempatan.Pelajar-pelajar yang sedang ditaja oleh badan penaja lain.Pelajar-pelajar yang telah mempunyai Ijazah Pertama, DiplomaLepasan Ijazah atau Diploma anjuran sesuatu Jabatan/ Agensi.Pelajar-pelajar yang sedang mengikuti pengajian Diploma dalam tahunkedua dan ke atas.Kursus-kursus yang berkaitan dengan pendidikan seperti KursusIjazah Sarjana Muda Sains dengan Pendidikan.5


(vii)(viii)(ix)Pelajar-pelajar yang sedang mengikuti kursus peringkat Matrikulasi/Asasi Sains/ Pra-universiti/ Alpha/ Foundation.Pelajar/ pegawai yang sedang mengikuti program/ kursus jarak jauh/separuh masa.Pelajar yang akan dan sedang mengikuti Program Kerjasama,Program Berkembar, Program Double Degree, Program Luar Kampusdan Program Jarak Jauh.8. KADAR BIASISWAKadar yuran pengajian peringkat Ijazah Pertama tertakluk kepada invois yangdikemukakan oleh IPTS berkenaan.Kadar elaun yang akan diterima oleh pelajar adalah seperti berikut:JENIS ELAUNELAUN SARAHIDUP(SETAHUN)RMKadarA*KadarB**ELAUNBUKU(SETAHUN)RMDiplomaELAUNALATPERKAKAS(SETAHUN)RMELAUNTESIS(SEKALISAHAJA)RMELAUNKERTASPROJEK(SETAHUN)RMELAUNLATIHANAMALI(SEHARI)RM(a) Sastera 7,560 6,426 400 50 - 150 -(b) Sains 7,560 6,426 400 100 - 150 -(c) Teknologi 7,560 6,426 400 150 - 150 -(d) Seni bina 7,560 6,426 400 250 - 150 -(e) PerubatanBersekutu7,560 6,426 400 250 - 150 -Ijazah Pertama(a) Sastera 8,400 7,140 600 100 300 150 10(b) Sains 8,400 7,140 600 200 300 150 10(c) Teknologi 8,400 7,140 600 300 300 150 10(d) Seni bina 8,400 7,140 600 500 300 150 10(e) Perubatan(i) Veterinar 8,400 7,140 1,000 500 300 150 10(ii) Perubatan,Farmasi,Pergigian9,240 7,854 1,000 500 300 150 106


Tambang Kapal Terbang (2 Hala) Peringkat Diploma/Ijazah Setahun:• Pelajar Semenanjung ke Sarawak dan sebaliknya - RM700.00• Pelajar Semenanjung ke Sabah dan sebaliknya - RM1,000.00• Pelajar Labuan ke Sarawak dan sebaliknya - RM400.00• Pelajar Labuan ke Sabah dan sebaliknya - RM100.00• Pelajar Sarawak ke Sabah dan sebaliknya - RM500.009. TEMPOH KONTRAKPemohon yang menerima tawaran biasiswa tajaan Jabatan PerkhidmatanAwam dikehendaki berkhidmat dengan Kerajaan dan sekiranya enggan,tuntutan ganti rugi akan dikenakan. Tempoh berkhidmat dengan Kerajaan danamaun tuntutan ganti rugi adalah seperti di bawah:PERINGKAT/TEMPOHPENGAJIANPeringkat Diploma:TEMPOH BERKHIDMATDENGAN KERAJAANKursusBukanProfesionalKursusProfesional*AMAUN GANTI RUGI(RM)IPTAIPTS3 tahun atau kurangLebih dari 3 tahun345670,000100,000KosSebenarPeringkat Ijazah:4 tahun atau kurang46110,000Lebih dari 4 tahunKursus Perubatan danPergigian5–710130,000250,000KosSebenar*Catatan: Kursus Profesional meliputi kursus-kursus seperti Perubatan,Pergigian, Farmasi, Sains Perubatan Veterinar, Kejuruteraan, SeniBina, Perakaunan, Undang-undang, Penilaian Harta, Ukur Bahandan Ukur Tanah.7


10. CARA MEMOHONPermohonan boleh dibuat secara dalam talian (online) sahaja. Permohonanadalah percuma. Cara memohon adalah seperti berikut:(i) Pemohon boleh mengemukakan permohonan mulai 6 Ogos 2012dengan melayari laman sesawang http://www.jpa.gov.my atauhttp://esilav2.jpa.gov.my;(ii)(iii)(iv)(v)(vi)Pemohon dibenarkan menghantar satu permohonan sahaja tetapidibenarkan mengakses sebanyak 3 kali untuk mengemas kini ataumeminda sebelum tarikh tutup permohonan. Hanya permohonan yangterkini sahaja diambil kira sebagai penerimaan permohonan;Borang permohonan dalam talian yang dimuat turun, dicetak dandihantar melalui pos tidak akan diproses;Permohonan secara dalam talian tidak memerlukan penghantaransalinan sijil-sijil, kecuali dinyatakan dalam “Slip PengesahanPermohonan Biasiswa JPA Tahun 2012”;Pemohon hendaklah memastikan proses permohonan telah sempurnadengan mencetak “Slip Pengesahan Permohonan Biasiswa JPATahun 2012” sebagai bukti permohonan telah dibuat;Pertanyaan mengenai masalah teknikal semasa mengisi borangpermohonan dalam talian boleh dibuat dengan menghubungi talian 03-88853453, 03-88853541 atau 03-88853532. Talian-talian ini dibukasetiap hari dari jam 8:00 pagi hingga 5:00 petang (Isnin – Jumaat); dan(vii) Pertanyaan mengenai program tajaan boleh dibuat denganmenghubungi talian 03-88853049 (10 talian) pada setiap hari bekerjamulai jam 8:00 pagi hingga 5:00 petang atau e-mel di alamatpidn2011@jpa.gov.my.11. TARIKH TUTUP PERMOHONANTarikh tutup permohonan ialah pada 12 Ogos 2012 (Ahad). Permohonan yangditerima selepas tarikh tersebut tidak akan dipertimbangkan.12. PENGHANTARAN DOKUMENCalon yang telah memohon secara dalam talian diwajibkan untukmengemukakan dokumen seperti berikut:(i) Borang Pengesahan Pendapatan Keluarga (diperoleh dari laman webeSILA).(ii) Slip Gaji Ibu/Bapa.8


Dokumen tersebut perlu dihantar secara pos ke :Unit PenawaranBahagian Pembangunan Modal InsanJabatan Perkhidmatan AwamAras 5, Blok C1, Kompleks CPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62510 Putrajaya13. KEPUTUSAN PERMOHONANKeputusan permohonan biasiswa Program Ijazah Dalam Negara dijangka akandiumumkan melalui laman sesawang http://esilav2.jpa.gov.my pada 21September 2012 (Jumaat).TAMAT9

More magazines by this user
Similar magazines