faedah terbitan kepada waris pegawai atau pesara yang ... - NRE

nre.gov.my
  • No tags were found...

faedah terbitan kepada waris pegawai atau pesara yang ... - NRE

Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPAFAEDAH TERBITANApa itu Ganjaran Terbitan?“ Pemberian faedah yang dibayarsekaligus kepada tangungan anggotayang meninggal dunia dalamperkhidmatan / wakil sah yang sah disisiundang-undang ”


Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPAContoh :FAEDAH TERBITANFormula Ganjaran Terbitan?7.5% x bulan perkhidmatan x gaji akhirTempoh perkhidmatan = 299 bulanGaji Akhir diterima = RM 3,409.80 (W27 P3T6)Ganjaran Terbitan = 7.5% x 299 x RM 3,409.80= RM 76,464.76


Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPAApa itu Pemberian Wang Tunai GantianCuti Rehat (GCR)?“ Faedah yang diberi bagi cuti rehat yangtidak dapat dihabiskan demi kepentinganperkhidmatan sehingga maksimumsebanyak 150 hari kepada pegawaiberpencen ”


Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPAContoh:FAEDAH TERBITANFormula GCR?1/30 x cuti rehat dikumpul x emolumen ** gaji akhir termasuk imbuhan tetap** Tertakluk kepada maksimum 150 hariCuti rehat yang dikumpul = 150 hariGaji akhir dan elaun tetap = RM 3,409.80 + (RM180 RM160)= RM 3,749.80Award Wang Tunai = 1/30 x 150 hari x RM 3, 749.80Jumlah = RM 18,748.99


Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPAFAEDAH TERBITANFormula GCR?Emolumen (Imbuhan Tetap) terhad kepada:1. Imbuhan Tetap Jawatan Utama2. Imbuhan Tetap Perumahan3. Imbuhan Tetap Keraian4. Imbuhan Tetap Khidmat AwamPerenggan ‘A’, Lampiran C6dalam P.P Bil. 4 Tahun 2002.


Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPAFaedah-faedah TerbitanTanggungan yang layak GT & GCR?• Ibu/Bapa • Balu/Duda• AnakIbu/Bapa layak menerima 1/10Balu/Duda + Anak layak menerima 9/10


Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPAFAEDAH TERBITANApa itu Pencen Terbitan?Pencen bulanan yang terbit disebabkanoleh kematian anggota / pesara sektorawam, dibayar kepada orang-orangtanggungan anggota / pesara seperti manayang diperuntukkan oleh Undang-UndangPencen berkenaan.


Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPAFAEDAH-FAEDAH PERSARAANFormula Pencen Terbitan?1/600 x Bulan Perkhidmatan x Gaji Akhir


Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPA(Sambungan)Contoh 1:Tempoh perkhidmatanGaji Akhir (pokok)= 240 bulan (20 tahun)= RM 3,409.80 (W27 P3T6)Pencen = 1/600 x 240 x RM 3,409.80= RM 1,363.91


Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPAContoh 2:Tempoh perkhidmatan = 324 bulan (27 tahun)Gaji Akhir (pokok) = RM 3,409.80 (W27 P3T6)(i) Sebelum 1.1.2009:Pencen Terbitan = 1/600 x 324 x RM 3,409.80= RM 1,841.29Terhad kepada ½ x RM3,409.80 = RM 1, 704.90(ii) Selepas 1.1.2009:Pencen Terbitan = 1/600 x 324 x RM 3,409.80= RM 1,841.29


Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPAFAEDAH TERBITANFormula Pencen Terbitan(TP melebihi 360 bulan- Mulai 1/1/2009)3/5 x Gaji AkhirContoh:Tempoh Perkhidmatan = 362 bulanGaji Akhir (pokok) = RM 3,409.80Pencen = 3/5 x RM 3,409.80= RM2,045.88


Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPAFormula Pencen Terbitan?Bagi tempoh perkhidmatan yang kurangdaripada 10 tahun (120 bulan)1/5 x Gaji Akhir yang diterima


Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPAFAEDAH TERBITANTanggungan yang layak PT?• Balu/Duda• Anak


Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPAKAEDAH PEMBAHAGIAN SYIR PENCEN TERBITANBALU / DUDA = 2 SYIRANAK = 1 SYIR


Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPACONTOH PENGIRAAN PENCEN TERBITANJika gemulahmeninggalkan 2orang balu+ 1 212 Syir22 Syir2 Syir3 SyirJumlah :4 syirJumlah : 5 syirJumlah syer keseluruhan :9 syir


Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPACONTOH PENGIRAAN PENCEN TERBITANAmaun pencen sebanyak RM 1,000.00Jumlah syer keseluruhan :9 syir1 +4/9 syir4/9 X RM1000.00= RM 444.442 +5/9 syir 5/9 X RM1000.00= RM 555.56


Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPACONTOH PENGIRAAN PENCEN TERBITAN2/9 X RM1000.001 2= RM 222.222/9 X RM1000.00= RM 222.221/9 X RM1000.00= RM 111.111/9 X RM1000.00= RM 111.111/9 X RM1000.00= RM 111.111/9 X RM1000.00= RM 111.111/9 X RM1000.00= RM 111.11


Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPAKAHWIN SELEPAS BERSARATempoh 20 tahunBersaraJun2000KahwinDisember2003KematianJanuari 2005Jun 2020Tanggungan akanmenerima pencenterbitan untukbaki tempoh20 tahun daritarikh persaraanPencenterbitandihentikan


Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPAFAEDAH TERBITANMeninggal dunia dalam perkhidmatan?• Ganjaran Terbitan;• Pencen Terbitan; dan• Wang Tunai GCR+• Pencen Tanggungan+• Ex-Gratia


Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPAFAEDAH TERBITANPencen Tanggungan?“ Pemberian tambahan kepadapembayaran pencen terbitan ”Jika seseorang pegawai itu :• Menanggung bencana semasa melaksanakantugas rasmi atau kemalangan dalam perjalanan.• Mendapat penyakit kerana jenis tugasnya itumenyebabkan dirinya terdedah.“tidak berpunca dari, kecuaian atau salahlakunya”


Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPAFAEDAH TERBITANTanggungan yang layak Pencen Tanggungan?• Ibu / Bapa• Balu **• 6 orang anaktertua < 21 tahun


Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPAFAEDAH TERBITANTakrif anak?Anak ertinya ialah anak seorang pegawai ataupesara yang mati iaitu anak di bawah umur 21tahun dan masih belum berkahwin, termasuk :-‣ anak kandung‣ anak yang lahir selepas kematian pegawai‣ anak tiri tanggungan‣ anak tak sah taraf‣ anak angkat‣ anak cacat


Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPAFAEDAH TERBITANAnak melebihi 21 tahun?“… sedang mendapat didikan di IPT tetapitidak melebihi pelajaran yang menuju kearah ijazah pertama …”LAYAK


Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPAFAEDAH TERBITANAnak angkat?Anak yang diambil sebagai anak angkat olehpegawai :• di bawah mana-mana undang-undang bertulisberhubung dengan pengangkatan tersebut;atau• di bawah mana-mana adat atau kelazimandengan bukti yang memuaskan mengenaipengangkatan tersebut;


Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPAFAEDAH TERBITANAnak cacat?Anak yang tidak kira apa jua umurnya :• yang cacat otak atau hilang upaya darisegi jasmani dan secara kekal dan• yang tidak berupaya untuk menanggungdirinya sendirikecacatan tersebut dialami sebelum anakitu mencapai umur 21 tahun.- DIBAYAR SEUMUR HIDUP -


Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPAFAEDAH TERBITANBalu/Duda berkahwin semula?TETAP LAYAKMulai 1.1.2002


Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPAMaklumat TambahanMuzakarah JawatanKuasa Fatwa Kali ke-21(12 September 1988)“Bersetuju : Bahawa Ganjaran Terbitan danPencen Terbitan tidak termasuk sebagai hartapusaka, maka faedahnya tidak tertaklukkepada kaedah pembahagian harta pusaka”Sumber : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia


Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPAMaklumat TambahanMuzakarah Jawatankuasa Fatwa Kali ke-49(19 September 2000)“ Wang pampasan yang diperolehi darikematian pekerja, wang pampasan melaluituntutan mahkamah, wang SOCSO danseumpamanya tidak dianggap hartapusaka.”Sumber : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia


SOALAN / UJIAN KEFAHAMANBahagian Pasca Perkhidmatan, JPA


Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPAKES 1Encik Abdul Hadi dan Puan Siti Aishah merupakan sepasangsuami isteri yang bertugas di Jabatan Kaji Cuaca. Merekamenggunakan motosikal sebagai kenderaan utama ke pejabatsetiap hari.Pada suatu hari mereka telah terlibat dalam satu kemalanganjalanraya. Akibatnya Encik Abdul Hadi telah meninggal dunia ditempat kejadian. Puan Siti Aishah pula telah cedera parah.Pegawai Perubatan mengesahkan bahawa Puan Siti Aishahdidapati lumpuh dan tidak dapat menjalankan tugasnya dalamkeadaan normal. Lalu beliau dibersarakan atas sebab kesihatan.Nyatakan jenis-jenis faedah persaraan atau lainfaedah yang akan Puan Siti Aishah perolehi?


Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPAJawapan• Ganjaran Terbitan (Abdul Hadi)• Pencen Terbitan (Abdul Hadi)• Gantian Cuti Rehat (Abdul Hadi)• Ex-Gratia (Abdul Hadi)• Ganjaran Perkhidmatan• Pencen Perkhidmatan• Gantian Cuti Rehat• Pencen Hilang Upaya• Ex-Gratia


Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPAKES 2Gemulah Ismail bin Ahmad telah meninggal dunia pada 23.04.2000dan meninggalkan dua orang balu serta sepuluh orang anak.Sembilan orang anak gemulah telah melebihi umur 21 tahun hanyaseorang sahaja anak perempuan gemulah yang berumur 18 tahuntetapi telah bekahwin.Gemulah juga mempunyai seorang anak cacat yang telahdisahkan oleh Pakar Perubatan mengalami Down Syndrom (cacatotak).Balu I?Balu II?Anak-anak melebihi 21 tahun?Anak perempuan gemulah 18 tahun?Anak cacat?


Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPAMAKLUMATTAMBAHAN


http://www.jpapencen.gov.myBahagian Pasca Perkhidmatan, JPA


http://www.eghrmis.gov.my/Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPA


Berita Harian : 24 September 2012Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPA


Utusan Malaysia : 19 September 2012Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPA


Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPACARA MENGHUBUNGIBAHAGIAN PASCA PERKHIDMATANJABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIABAHAGIAN PASCA PERKHIDMATANARAS 2 - 5, BLOK C2, KOMPLEKS CPUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN62510 PUTRAJAYANo. Tel: 03-8885 4906 / 03-88854000No. Fak: 03-88892193 / 03 – 8889219603-88854404 / 03-88854405Portal Bahagian Pasca PerkhidmatanLaman Web: http://www.jpapencen.gov.my


Bahagian Pasca Perkhidmatan, JPA

More magazines by this user
Similar magazines