Nota 3: Perlembagaan Persekutuan 1

kedah.edu.my
  • No tags were found...

Nota 3: Perlembagaan Persekutuan 1

PENGAJIAN AMKERTAS 900/1MalaysiaKekal BerdaulatDisediakan Oleh:SOFIAH ZAKARIASHAFIZA SALLEHDATIN FAUZIAH HASHIMAHMAD FAUZI BIN MOHAMEDProduced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013


MALAYSIA KEKAL BERDAULATPerlembagaan PersekutuanPeruntukanPerlembagaanPersekutuanProduced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013


Pengenalan:PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Peruntukan2x:• sistem k’jaan• kewarganegaraan• hak asasi & tanggungjawab rakyat• agama• bangsa• hak istimewa (bumiputera)• dsbMALAYSIA KEKAL BERDAULAT Satu kumpulan undang2x & peraturan tertinggi. Rujukan pemerintahan (juga rakyat). Menentukan pembahagian kuasa & organisasikerajaan. Mewujudkan tadbir urus (sistem kerajaan) yang baik& teratur.Produced Produced By: Ahmad By: Fauzi Ahmad Mohamed Fauzi Mohamed KSAH®2007 KSAH®2013


Fungsi:PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Tentukan corak pemerintahan negara. Panduan kepada pemerintah. Mengesahkan tindakan2x yang diambil olehkerajaan. Sistem pemerintahan yg adil & cekap. Menentukan hak asasi rakyat. Kestabilan politik. Keamanan.MALAYSIA KEKAL BERDAULATProduced Produced By: Ahmad By: Fauzi Ahmad Mohamed Fauzi Mohamed KSAH®2007 KSAH®2013


Jenis: BertulisPERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN• Didokumenkan (dibukukan).• Cth: Malaysia.MALAYSIA KEKAL BERDAULAT Tidak Bertulis• Tidak didokumenkan• Cth: United Kingdom.Berdasarkan:• tradisi, amalan, sikap @ pengalaman politik.• apa yg terdapat dalam akta yang: digubal oleh badan perundangan. berdasarkan keputusan mahkamah.Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013


PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Perlembagaan Persekutuan:MALAYSIA KEKAL BERDAULAT Perlembagaan Malaysia = PerlembagaanPersekutuan (PP). PP = perlembagaan bertulis. Digubal oleh Suruhanjaya Reid(Lord Reid, Sir Ivor Jenning (Britian), Sir WilliamMckell (Australia), B. Malik (India) & HakimA. Hamid (Pakistan). Berdasarkan131 memorandum yg diserahkan olehparti politik & pertubuhan Tanah Melayu. Dikemukakan pd Feb. 1957.Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013


PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Perlembagaan Persekutuan:MALAYSIA KEKAL BERDAULAT Diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuanpada 15 Ogos 1957. Kuat kuasa pada 31 Ogos 1957. Punca segala perundangan lain. Dikanunkan tetapi boleh dipinda. Asas pembentukan PP pada 18 Sept.1963(kemasukan Sabah, Sarawak & Singapura). Memperakukan semua undang2x yang digubalsebelum Hari Merdeka (Tanah Melayu) & HariMalaysia (Sabah & Sarawak).Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013


PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Keluhuran Perlembagaan:MALAYSIA KEKAL BERDAULAT Ketinggian & keagungan undang2x @perlembagaan itu sendiri. Terletak kepadaKEDUDUKANNYA sebagai undang2x tertinggiyang menjadi sumber dan punca kepada semuaundang-undang. Semua undang2x lain hendaklahtidak bertentangan dengan perlembagaan Perkara4(1). Mengatasi YDPA, Parlimen, PM & BadanKehakiman. Ini menjadikannya sebagai pelindungkepada rakyat. Semua undang2x mestilah selaras dengan PP, jikatidak maka undang-undang itu adalah terbatal.Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013


PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Keluhuran Perlembagaan:MALAYSIA KEKAL BERDAULAT Badan Kehakiman adalah badan yangbertanggungjawab menjaga & memeliharakeluhuran & ketertinggian Perlembagaan Malaysia.Badan ini berkuasa menentukan kesahihan sesuatuundang2x.Sumber: Portal 1 Klik http://pmr.penerangan.gov.my Tambahan:• Prinsip Rukun Negara.• Mahkamah berkuasa membatalkan undang2x yangdigubal di luar bidang kuasa penggubal ~ parlimen.• Status (kedudukan) adalah petunjuk KonsepKetertinggian Perlembagaan.Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013


PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Kandungan PP: (15 Bahagian & 183 Perkara)MALAYSIA KEKAL BERDAULATBahagianIIIPerkara1 – 45 – 13Kebebasan AsasiKewarganegaraanButir-ButirNegeri-negeri, Agama. & Undang2x BagiPersekutuanIII14 – 31Bab 1Pemerolehan KewarganegaraanBab 2Penamatan KewarganegaraanProduced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013


PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Kandungan PP: (15 Bahagian & 183 Perkara)MALAYSIA KEKAL BERDAULATBahagianPerkaraButir-ButirBab 1Ketua Utama NegaraBab 2Majlis Raja-RajaIV32 – 69Bab 3Badan EksekutifBab 4Perundangan PersekutuanBab 5Tatacara perundanganV70 – 72Negeri-negeriProduced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013


PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Kandungan PP: (15 Bahagian & 183 Perkara)MALAYSIA KEKAL BERDAULATBahagianPerkaraButir-ButirBab 1Pembahagian Kuasa PerundanganBab 2Pembahagian Kuasa EksekutifBab 3Pembahagian Beban KewanganVI73 – 95Bab 4TanahBab 5Pembangunan NegaraBab 6Tinjauan Persekutuan, NasihatPersekutuan Kepada Negeri &Pemeriksaan Persekutuan MengenaiKegiatan NegeriProduced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013


PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Kandungan PP: (15 Bahagian & 183 Perkara)MALAYSIA KEKAL BERDAULATBahagianPerkaraButir-ButirVI73 – 95Bab 7Bab 8Majlis Negara Bagi Kerajaan TempatanPemakaian bagi Negeri Sabah &SarawakPeruntukan KewanganVII96 – 112Bab 1AmBab 2Pemakaian bagi Negeri Sabah &SarawakVIII113 - 120Pilihan RayaProduced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013


PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Kandungan PP: (15 Bahagian & 183 Perkara)MALAYSIA KEKAL BERDAULATBahagianPerkaraButir-ButirIXXXIXIIXIIAXIII121 - 131132 - 148149 - 151152 - 160161162 - 180Badan KehakimanPerkhidmatan-perkhidmatan AwamKuasa Khas Menentang Subversif, KeganasanTerancang & Perbuatan & Jenayah YangMemudaratkan Orang Awam & Kuasa DaruratAm & PelbagaiPerlindungan Tambahan Bagi Negeri Sabah &SarawakPeruntukan Sementara & PeralihanProduced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013


PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Kandungan PP: (15 Bahagian & 183 Perkara)MALAYSIA KEKAL BERDAULATBahagianXIVXVPerkara181182 - 183Butir-ButirKecualian Bagi Kedaulatan, Dsb, Raja-raja.Prosiding Yerhadap Yang Di-Pertuan Agong& Raja-raja.Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013


PERLEMBAGAAN PERSEKUTUANMALAYSIA KEKAL BERDAULAT Pindaan: Boleh dipinda untuk kepentingan rakyat & negara ~kesesuaian & keperluan (tidak sewenang2xnya). Cara pindaan PP (Perkara 159 & 161E).• Sokongan majoriti biasa Majlis Parlimen.• Sokongan majoriti 2/3 Majlis Parlimen.• Sokongan majoriti 2/3 Majlis Parlimen +persetujuan MRR.• Sokongan majoriti 2/3 Majlis Parlimen+ persetujuanYang di-Pertua Negeri (Sabah & Sarawak).• Proklamasi Darurat oleh YDPA (Perkara 150)Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013


PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Peruntukan Utama: Agama Bagi Persekutuan:MALAYSIA KEKAL BERDAULAT• Islam ialah agama Persekutuan ~ agama lainboleh diamalkan.• Sultan/Raja2x Melayu adalah ketua agama.• YDPA ketua agama bagi negeri2x yang tiadaSultan & Wilayah2x Persekutuan.• Agama2x disekat disebar kepada orang2x Islam.Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013


PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Peruntukan Utama:MALAYSIA KEKAL BERDAULAT Kebebasan Asasi:1. Kebebasan Diri:• Tiada yg boleh diambil nyawa @ lucut kebebasankecuali menurut undang2x.• Tiada yg boleh ditahan melebihi 24 jam kecualimendapatkan perintah tahanan.• Yang ditangkap hendaklah diberitahu: Diberitahu seberapa segera sebab penahanan. Memilih & dibela oleh peguam. Pohon habeas corpus drp mahkamah, jikapenahanan tidak mengikut undang2x.Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013


PERLEMBAGAAN PERSEKUTUANMALAYSIA KEKAL BERDAULAT Peruntukan Utama: Kebebasan Asasi:2. Keabdian & Kerja Paksa Dilarang:• Tiada yg boleh ditahan sebagai hamba abdi• Kerja paksa adalah dilarang kecuali diluluskanParlimen (cth: perkhidmatan kerahan tenaga)3. Perlindungan Daripada Undang2x Jenayah KuatKuasa Kebelakangan & Perbicaraan Berulang:• Tidak boleh dihukum jika tiada undang2x semasaperbuatan tersebut dilakukan.• Individu yg dibebaskan @ disabitkan tidak bolehdibicarakan semula kecuali dibatalkan olehmahkamah yang lebih tinggi (perbicaraan semuladi mahkamah yang lebih tinggi).Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013


PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Peruntukan Utama: Kebebasan Asasi:4. Kesamarataan:MALAYSIA KEKAL BERDAULAT• Hak & perlindungan sama rata di sisi undang2x.• Tiada diskriminasi berdasarkan agama, kaum(etnik) @ tempat lahir.5. Larangan Buang Negeri & Kebebasan Bergerak:• Tiada yang boleh dibuang negeri.• Dilarang memasuki Persekutuan.• Boleh bergerak bebas di seluruh Persekutuan @bermaustatin di mana2x kecuali sebab undang2x(tahanan kediaman terhad).Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013


PERLEMBAGAAN PERSEKUTUANMALAYSIA KEKAL BERDAULAT Peruntukan Utama: Kebebasan Asasi:6. Kebebasan Bercakap, Berhimpun & Berpersatuan:• Bebas bercakap & mengeluarkan buah fikiran.• Hak berhimpun secara aman – perlu mendapatkebenaran.• Berhak menubuhkan persatuan – didaftarkan& diluluskan.Nota:• Parlimen berhak menyekat kebebasan bercakap &mengeluarkan buah fikiran bagi kepentingan2xtertentu ~ keselamatan, hubungan diplomatik,ketenteraman, moraliti & melindungi keistimewaanParlimen, Dewan Undangan & Mahkamah.Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013


PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Peruntukan Utama: Kebebasan Asasi:7. Kebebasan Beragama:MALAYSIA KEKAL BERDAULAT• Hak anuti & amal agama masing2x.• Tubuh & selenggara instutusi agama & khairat.• Memperoleh & memiliki harta.• Sekatan pengembangan doktrin & kepercayaanagama lain dalam kalangan orang Islam.8. Hak Berkenaan Dengan Pendidikan:• Tiada diskriminasi berdasarkan agama, kaum,keturunan & tempat lahir.• Hak setiap kumpulan agama untuk tubuh & tadbirinstitusi pendidikan kanak2x.Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013


PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Peruntukan Utama: Kebebasan Asasi:9. Hak Terhadap Harta:MALAYSIA KEKAL BERDAULAT• Tidak boleh dilucutkan harta kecuali mengikutundang2x.• Tiada pengambilan @ penggunaan harta denganpaksa ~ tanpa pampasan yang memadai. Bahasa Kebangsaan:• Ialah bahasa Melayu & hendaklah dalam tulisanyang diperuntukkan.• Selain bagi maksud rasmi, bahasa lain bolehdigunakan, diajar & dipelajari.Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013


PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Peruntukan Utama: Pemerolehan Kewarganegaraan – (4 cara):1. Kuat Kuasa Undang2x:MALAYSIA KEKAL BERDAULAT• Kewarganegaraan majoriti rakyat.• Lahir di Malaysia pada @ selepas Hari Malaysia.• Lahir di Malaysia – ibu @ bapa warganegara @pemastautin tetap.• Lahir di luar Malaysia & bapanya ketika kelahiranadalah warganegara yang lahir di MalaysiaProduced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013


PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Peruntukan Utama: Pemerolehan Kewarganegaraan – (4 cara):2. Pendaftaran:MALAYSIA KEKAL BERDAULAT• Wanita asing yang berkahwin dengan warganegarasekiranya: Perkahwinan didaftarkan di Malaysia. Masih bersuami & warganegara. Sebelum tarikh permohonan telah bermastautinselama 2 tahun. Berniat untuk bermastautin. Berkelakuan baik.• Seorang yang berumur di bawah 21 tahun (anak),boleh didaftarkan sekiranya ibu @ bapanya adalahwarganegara.Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013


PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Peruntukan Utama: Pemerolehan Kewarganegaraan – (4 cara):3. Penaturalisasian (Kemasukan):MALAYSIA KEKAL BERDAULAT• Permohonan bukan warganegara, sekiranya: : Berumur 21 tahun @ lebih. Telah bermastautin bagi satu tempoh. Berniat untuk bermastautin. Berkelakuan baik. Pengetahuan memadai dalam bahasa Melayu.4. Penggabungan Wilayah:• Penduduk wilayah baru yang diterima masukke dalam Malaysia selepas Hari Malaysia.Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013


PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Peruntukan Utama: Penamatan Kewarganegaraan – 2 cara:1. Pelepasan:MALAYSIA KEKAL BERDAULAT• Boleh melepaskan sekiranya: Berumur 21 tahun @ lebih. Sempurna akal. Telah @ hampir menjadi warganegara lain.Nota: Terpakai bagi perempuan < 21 tahun yang telahberkahwin.Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013


PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Peruntukan Utama: Penamatan Kewarganegaraan – 2 cara:2. Pelucutan:MALAYSIA KEKAL BERDAULAT• Boleh dilucutkan sekiranya: Telah memperoleh warganegara asing. Telah tuntut & guna secara sukarela apa2x hak(keistimewaan – undi) sesebuah negara yangdiberi secara khusus kepada warganegaranegara tersebut. Perempuan (pendaftaran) boleh dilucutkansebab perkahwinan dengan bukanwarganegara.Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013


PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Peruntukan Utama: Penamatan Kewarganegaraan – 2 cara:1. Pelucutan:MALAYSIA KEKAL BERDAULAT• Boleh dilucutkan sekiranya: Warganegara (pendaftaran & penaturalisasian)jika: Percakapan @ perbuatan tidak taat & setia. Berdagang dengan musuh ketikapeperangan. Selepas 5 tahun kewarganegaraan,dihukum penjara di mana2x negara (>12bulan) @ denda (nilai >RM5000). Berkhidmat dengan negara asing yangmemerlukan sumpah setia.Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013


PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Peruntukan Utama: Penamatan Kewarganegaraan – 2 cara:1. Pelucutan:MALAYSIA KEKAL BERDAULAT• Boleh dilucutkan sekiranya: Warganegara (pendaftaran & penaturalisasian)jika: Berada di luar negara (bukan berkhidmatdengan kerajaan) selama 5 tahun & tidakdaftar setiap tahun di konsulat. Memberi nyataan palsu semasa mohon. Dibuat @ diberi secara silap. Perkahwinan perempuan (pendaftaran)dibubarkan (bukan sebab kematian) dalamtempoh 2 tahun perkahwinan.Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013


PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Peruntukan Utama: Penamatan Kewarganegaraan – 2 cara:Nota:MALAYSIA KEKAL BERDAULAT• Anak-anak (< 21 tahun) warganegara yangmelepaskan @ dilucutkan kewarganegaraan bolehdilucutkan kewarganegaraan.• Ada lagi ... rujuk PP.Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013


Perlembagaan Persekutuan: Kepentingan:PERLEMBAGAAN PERSEKUTUANMALAYSIA KEKAL BERDAULAT• Prinsip & peraturan ~ asas pembentukankerajaan.• Panduan mentadbir negara & pelaksanaankuasa.• Kestabilan politik & kesinambungan pentadbiran.• Pentadbiran yang cekap, telus & adil.• Hak rakyat untuk hidup secara selamat, aman &harmoni.Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013


MALAYSIA KEKAL BERDAULATSekian, terima kasih.Produced By: Ahmad Fauzi Mohamed KSAH®2013

More magazines by this user
Similar magazines