SURAT EDARAN: JPA(S)223/8/2-3 Jld.4 (36)

docs.jpa.gov.my
  • No tags were found...

SURAT EDARAN: JPA(S)223/8/2-3 Jld.4 (36)

TIMAALAN KETUA PI]N(;^RATIPI]RKIIIDIIIATAN A{AM (PEM3^NCUN.\N)Rujukan Kami: JPA(S)223|8/2-3 Jld.4 (3€)Tarikh ASoktobet 2a12Semua Ketua Setiausaha KementenanSemua Ketua Jabatan PersekuiuanSemua Y.B. Seliausaha Kerajaan NegeriSemua Keiua Pengurusan P hak Betkuasa Be*anun Persekutuan/NegenSemua Ketua Pengurusan Pihak Berkuasa TempatanYBhg. Tan Sri/DaiuldDato /Datin/Tuan/Puan 'TINDAKAN TATATERTIB TERHADAP PENJAWAT AWAM HASILLAPORAN YANG DIKEMUKAKAN OLEH SURUHANJAYAPENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA (SPRM)Dengan hormainya saya diatah merujuk kepada perkara tersebutdiatas.2. sepertimana YBhg. Tan Sri/DaiuUDato'/Dalin/Tuan/Puan sediamaklum, Sural Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 1997 telahmenielaskan cara Ketua Jabaian dan Pihak Berkuasa Tatatedib (PBTT)mengurus kes taiatedib yang drtujuk oleh Sutuhanjaya PencegahanRasuah lllalaysia (SPRII) yang dahulunya dikenali sebagai LaporanBadan Pencegah Rasuah. Laporan SPRM akan digunakan bagi iujuanperakuan tindakan tatatertib terhadap pegawai awam yang didapatimelakukan pelanggaran tatakelakuan di bawah Peraturan-PeraiuranPegawai Awam (Kelakuan dan TataterUb) 1993 [P U(A) 395/1993] atauperaturan tatatertib lain yang berkuat kuasa kelana kes te€ebut tidakdibawa ke mahkamah atas sebab sebab iertentu.lsii sr[oani{i hbrd ] 4$'i[i,6!re


3. Dimaklumkan juga bahawa sebahagian besardaripadaLaporanSPRM yang dikemukakan kepada Ketua Jabatanadalah melibatkankesalahan seperti berikutl\a) I\,4eminta dan menerima rasuah atau tidak melaporKanpenawaran sogokan;(b) Menggunakan kedudukan atau jawaian awam untukkepentingan diri;(cl Mengemukakan tuntutan palsu atau pengesahan yangmengandungi buliran palsu beduiuan mengelirukanprinsipalnya (majikan);(d) Tidak melaksanakan tugas dan tidak mengikut prosedurjabatan (ingkar perintah); dan(e) Bersikap lidak bertanggungjawab, cuai dan melakukanpenyelewengan dalam melaksanakan tugas yang melibatkankewangan jabatan.Kesalahan seperti yang dinyaiakanatas juga adalah termasuk dalampelanggaran lalakelakuan di bawah petaturan 4, Peraturan-PeraturanPegawaiAwam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 [P.U.(A) 395/1993].4. Bedasarkan statistik SPRM dan dapatan analisa JabatanPerkhidmatan Awam, didapati bahawa terdapai kes yang ditujuk olehSPRIVI berakhir dengan keputusan'Amaran Pentadbiran'ke ataspegawai. umum berpandangan bahawa tindakan tersebut tidakmencerminkan hasrat sebenar Keraiaan yang memandang seflusieftadap kes-kes yang melibatkan €suah, salahguna kuasa dan5. Seyogia diingatkan bahawa keputusan'Amaran Pentadbiran'bukanlahukuman tatalertib sepedimana yang diperuntukkanbawahperaturan 38, Pefaturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan danTatatertib) 1993 [P U(A)395/1993] iaitu seperti berikui:(a) amaran;(b) denda;(c) lucut hak emolumen;2


(d)(e)(f)G)tangguh pergerakan gaj!;turun galr;turun pangkat; danbuang kerja.6. Sehubungan itu, Jabatan ini ingin mengingaikan kepada semuaKetua Jabaian supaya mempercepatkan siasatan bagi kes-kes yangdirujuk oieh SPR[.4 dan mengemukakan kepada PBTT masing-masinguntuk tindakan tatatertib Selain itu, Jabatan ini juga bethatap PBTTagar dapat mengambil tindakan serta mengenakan hukuman taiatertibyang setimpal tethadap kes-kes yang dirujuk oleh SPR[,{ setelahperiimbangan yang adil dan saksama dibual.7. Sekiranya pihak YBhg. Tan Sri/Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puanmempunyai sebarang kemusykilan atau ingin sebarang pertanyaanberhubung perkara ini, sukacita pihak YBhg TanSri/DaiuUDato /Datin/Tuan/Puan menghubungi pegawai-pegawai SekiorPembangunan Dasar Tatatertib Dan Keutuhan, Bahagian Perkhidmatandi talian 03-88854115/ 4113 / 4369.8. Perhatian dan kerjasama YBhg. TanDatuUDato'/Datin/Tuan/Puan dalam perkara iniamat dihargaiSri/Sekian, terima kasih..BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"(DATUHD ALI)b.p Ketua PengalEh PerkhidmatanJabatan Perkhidmatan AwamMALAYSIAs.k- Setiausaha Sulit Kanan KepadaKetua Setiausaha Negara

More magazines by this user
Similar magazines