Kenyataan Akhbar: Urus Setia Majlis Perundingan Gaji Negara

mohr.gov.my
  • No tags were found...

Kenyataan Akhbar: Urus Setia Majlis Perundingan Gaji Negara

KENYATAAN AKHBARURUS SETIAMAJLIS PERUNDINGAN GAJI NEGARAPUTRAJAYAPELAKSANAAN GAJI MINIMUMPerintah Gaji Minimum 2012 (Perintah) yang mewajibkan majikan yangmenggaji 6 orang pekerja dan ke atas membayar gaji minimum kepadapekerja masing-masing sebanyak RM900 sebulan di SemenanjungMalaysia atau RM800 sebulan di Sabah, Sarawak dan WilayahPersekutuan Labuan telah berkuat kuasa mulai 1 Januari 2013.2. Kerajaan setelah meneliti dan menimbang secara mendalammaklum balas termasuk pandangan-pandangan daripada pelbagaipihak, Majlis Perundingan Gaji Negara (MPGN) membuat keputusanseperti berikut:Pekerja Tempatan2.1. pekerja-pekerja tempatan (warganegara Malaysia)hendaklah dibayar gaji minimum seperti mana dalamPerintah;1


Penangguhan Kepada Pekerja Asing2.2 majikan-majikan perusahaan kecil dan sederhana (PKS)diberikan penangguhan secara blanket pelaksanaan gajiminimum kepada pekerja asing mereka sehingga 31Disember 2013;2.3 majikan-majikan selain PKS yang juga menghadapi masalahuntuk melaksanakan Perintah boleh memohon penangguhansecara individu kepada Urus Setia MPGN dan tarikh tutuppermohonan penangguhan adalah pada 30 Jun 2013;2.4 mana-mana majikan yang telah mendapat penangguhantidak dibenarkan membuat potongan levi, kos penginapanatau elaun-elaun lain bagi pekerja asing;Majikan Yang Melaksanakan Gaji Minimum2.5 mana-mana majikan yang melaksanakan gaji minimumdibenarkan secara blanket untuk membuat potongan levi dankos penginapan. Potongan levi adalah mengikut bayaransebenarnya secara prorata sebulan dan potongan kospenginapan adalah tidak melebihi RM50 sebulan bagiseorang pekerja asing. Pemotongan levi dan kospenginapan tersebut hendaklah dimaklumkan kepada pihakJabatan Tenaga Kerja (JTK) terdekat secara emel atausurat;2


2.6 Walau bagaimanapun, bagi keadaan-keadaan yang tertentu,JTK boleh mempertimbangkan permohonan secara individupemotongan untuk kos penginapan yang melebihi RM50sebulan bagi seorang pekerja asing.Penutup3. Adalah dengan ini dimaklumkan bahawa keputusan Kerajaanmengenai penangguhan gaji minimum kepada pekerja asing dalamkategori PKS berkuat kuasa pada tarikh pindaan kepada Perintah.TAMATDikeluarkan oleh:SetiausahaMajlis Perundingan Gaji NegaraPutrajaya19 MAC 20133

More magazines by this user
Similar magazines