aquetación 1 - Eta Kitto!

etakitto.com
  • No tags were found...

aquetación 1 - Eta Kitto!

kitto!…eta816 zkia. 2012-IX-6 ASTEKARIAmatrikulazabalikArratekoAmari ohore2 0 1 2 / 1 3 E U S K A R A I K A S T A R O A KEUSKALDUNTZE OROKORRA(aurrez aurrekoa edo autoikaskuntza)XEDE BEREZIKO IKASTAROAK(aurrez aurrekoa)• 1. / 2. / 3. (EGA) eta 4. mailak• Hizkuntza eskakizunak: IVAP, Irale, OsakidetzaSostoa 1, 1. solairua Telefonoa: 943 201 379 eibar@aek.org


Arrate Gaina, 4279 Postakutxa20600 EIBAR943 121 262943 127 334Edozeinospakizunetarakoaukeraw w w . k a n t a b r i a j a t e t x e a . c o mEZKONTZAKBATAIOAKJAUNARTZEAKARRATEKO SANTUTE-GIAREN ondoanaurkitzen garaEzkontzak, bataioak, jaunartzeak,zilarrezko ezkontzak, urrezko ezkontzak,karta, enpresa bazkariak…


ARGITARATZAILEA:...eta kitto! Euskara ElkarteaHELBIDEA:Urkizu, 11 - solairuartea20600 EibarTELEFONOAK:943 20 67 76 / 943 20 09 18FAXA:943 20 28 72Astekariaren E-MAILak:erredakzioa@etakitto.comkomunikabideak@etakitto.compublizitatea@etakitto.comElkartearen E-MAILak:elkartea@etakitto.comnormalizazioa@etakitto.comERREDAKZIO-KONTSEILUA:Itziar AlbizuMaider AranberriEkhi BelarJose Luis GorostegiSilbia HernandezKoldo MitxelenaADMINISTRAZIOA:Marisol UriarteKOORDINATZAILEA:Koldo MitxelenaERREDAKZIO-BURUA:Silbia HernandezDISEINUA ETA MAKETAZIOA:Jose Luis GorostegiARGAZKI ARLOA:Leire Iturbe, E. Belareta S. HernandezHIZKUNTZA ARDURA:Juan Andres ArgoitiaMaider AranberriPUBLIZITATEA:Itziar AlbizuBelen UlaziaTfnoa: 943 20 67 76AZALEKO ARGAZKIA:Leire IturbeBANAKETA-ARDURADUNA:Ainhoa LuzTIRADA:8.100 aleINPRIMATEGIA:GERTU koop. (Oñati)COPYRIGHT-A:...eta kitto!LEGE-GORDAILUA:SS/430/92ISSN: 1132 - 1679("...eta kitto!”k ez du bere gain hartzen aldizkarianadierazitako esaneneta iritzien erantzunkizunik)Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskeraITTO.- Arnasarik gabe hil. “Ez ekixan igarixan eta itto zan ur haundixetara juanzanian”. Hil. “Harrapatzen bazaittut, itto egingo zaittut”.EGARR IX AK ITTO.- Egarri handia izan. “Nahi ardaua, nahi ura edo nahipetroliua, edozer bihar eban egarrixak ittoko ezpaeban”.ITTOMEN.- Oso barregarria, barrea eragiten duena; gauza edo pertsona ereizan daiteke. “Lagun artian, ittomena da ha gizona”.Ito beharra, larrialdia. Bero haundia egiten duenean, edo jentez betetako lekubatean, edo leku txiki eta estu baten sentitu daitekeena. Gaztelerazko ‘sofoco’,‘agobio’. “Horrek lekuorrek ittomena emoten desta”.ITTOTZEK UAK ERAB ILLI.- Barrez lehertu. “Ittotzekuak darabixez albokotabernan, hiru edo lau erantzaillek”.ESKUTITZAKAzken aste hauetako gertakariek garbi laga dutebatzuentzat zer ajola gutxi duten Giza Eskubideek.Euskal Preso Politikoenak badira gutxiago.Horientzat, Iosu Uribetxeberria ez da sendatu beharraduen preso bat; kartzelan ez hiltzearekin nahikoadute. Bere garaian behar bezala atenditua izanbalitz, beharbada gaur ez zen hilzorian egongo. Etahoraindik Fiskalak zer esango zain, nahiz eta Epaileakaskatasuna eman.Bestalde, Estrasburgeko Epaitegiak argi eta garbiutzi du Espainiar Estatuak Giza Eskubideak urratzendituela, bai Ines del Rio eta baita Parot dotrina delakoarekinere, Bizi Osorako zigorra ezarrita duten 67presoen kasuan ere. Ikusiko dugu honen inguruanAuzitegi Nazionalak zer erabaki hartzen duen hil honen20an.Euskal Presoak eta Giza EskubideakEta bitartean, Euskal Presoak Euskal Herrira ekarribeharrean, urrutiratzen jarraitzen dute, azken asteotanhainbat kasu. Egoskortuta daude eta ez dutemugimendurik txikiena ere egin nahi, baina behartukoditugu. Gu horretan gaude eta horretansaiatuko gara.Inor gutxik imajinatzen du Euskal Herria bake egoerabatean kartzelak presoz beterik dauden bitartean,eta egoera hau aldatu beharra daukagu.Udazkena gogorra dator eta Preso eta Iheslarieneskubideen alde hainbat ekitaldian parte hartzeragonbidatzen ditugu eibartar guztiak. Hasteko, gureelkartasuna adierazteko Arrate Egunean, 12etan,Arrateko zelaian aterako dugun argazki jendetsuanparte hartuz. Aurrez mila esker.E I B A R K O H E R R I R AEIBARKOUDALAGIPUZKOAKOFORUALDUNDIAKULTURA SAILA(HIZKUNTZA POLITIKARAKOSAILBURUORDETZA)Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko JaurlaritzakoKultura Sailak eta Kutxak diruz lagundutako aldizkaria...eta kitto! 12/IX/6816 zkia.


RPS 04/02●I r r i b a r r e e t a n a d i t u a kJulian Etxeberria, 12 - 1. Esk.20600 Eibar (Gipuzkoa)Tfnoa. 943 20 85 52www.clinicairazabal.comNEKAZARITZA TRADIZIONALA ETA BABESTUAZELETAKalitatekoEuskalTomateaBARAZKIAKEkoizpen prozesuanenergia berriztagarriakerabiltzen ditugu● Landareen produkzioa● Laborantza kontrola● Eskuz eginiko aukeraketa● Banaketa● Ortutik mahaira: Bertako produktuetan erantzunik gertukoenaOrain EibarkoBM-n ere bagaudeZELETA BASERRIA • San Migel auzoa / ELGOIBAR • Tfnoa. 609 35 76 19 • www.zeletabaserria.comGernikakoPiperra


8 GEUREGAIAAzken aldixan Arrateko kurutziaren inguruanibili zarienok konturatuko ziñazien hainbataldaketa izan dirala bertan. Harri batzukikusiko dozuez han kokatuta, “arrautzaformako harrespilla edo cromlech batosatzen ipiñittakuak, tokiko energixariegokitzeko ahalegiñetan”. Han dagoztxingor-gain jokua eta laberintua be, “horidana lehenagotik dagozen kurutzia eta berelorategixak osatzen daben geometrixaarauen arabera eginda” diñosku AsierArregi injineru agronomuak. Geometrixaberezi horretako neurrixak lurrarenenergixekin eta inguruko astruenmobimenduarekin erlaziñua dake.Hau jakitturixiau antziñakua da, obramaisuek eta zenbait ofizixotako maisuekerabiltzen zebena.Proiektua berak zuzendu daben arren,diseiñuan Geobiotek enpresako kideeta lagunen laguntza jaso dau, tartianDominique Susani adittu frantziarrana.Hurrengo pausua belardixa hobetu etasartutako harrixak hobeto finkatzia izangoda. Kurutzian inguruan miradoria egittekohasierako proiektuak ondoko piñadixabotatzia eta betelana gehixago zabaltziaaurrikusten zittuan, baina tartian hainbatarazo izan dittue: “Udala ez zan salerosketaakordixuetara heldu onduan bista oztopatzendaben piñadixa bereganatzeko eta horrekeziñezkua egin zeban proiektuarekin aurrerajarraitzia, geldialdi haundixa egon zalarik”.Ikasturte barrirakoenergixaren billa?Arraten duzu aukeraAsier Arregik proiektuarekin jarraitzen dau, bidian oztopo batbaiño gehixago izan badau be.Udalak 2008xan eskatu zetsen herrikozenbait arkitekturi proposamen bategitteko Arrate edo Santakurutz inguruanmiradoriak hobetzeko, tartian Asier Arregiribe. Orduko sasoiak ez ziran gaur egunguaketa, eraikuntzaren boom-ian geuazenez,bera izan zan proposamenak aurkezten bakarra.“Gauzatze Proiektua 2009ko uztaillian aurkeztugenduan, eta obren adjudikaziñua urtebetegeruago egin zan, teorian lursaillan erosketiakonpontzeko denboria hartuta. Obrak2010eko iraillian hasi ziran”. Aste batzuk geruagogeldialdixa etorri zan, obran bertan Udalakondoko lursailla erosi ez zebala jakin zebelako,betelanakin ezin jarraittuta.2000. urtetik hona geobiologixia lantzendiharduen eibartarrak argi daka lurran energixakbetidanik izan dirala kontuan: “Jauregi etabaserri zaharrak, ur-korrontiak eta aldagai geologikuakaintzat hartuta eraiki ziran, eta elizaeta baselizak era berezixan. Ez dago tenplurikur-korronterik barik; normalian, gaiñera, altareinguruan holako energixa moten gurutze berezixakegoten dira. Arrateko kurutzian be, lurrenenergixeri begira triku-harri edo tenplu batentopau leiken egitturia dago”. Ez hori bakarrik,geometrixia be kontuan hartzekua dala diñoArregik: “Geometrixa jakin bat erabilitta, geometrianaturala, toki bateko girua hobetzia lortzenda, lurra eta zeruaren arteko oreka billatuz”.Eta XVII. mendera arteko basarrixak kontuhorri jarraitzen zetsela diño: “Ondo begiratuezkero, basarri zahar askotan teillatuko maldianeguko solstizixoko eguerdiko kerizpiak egittendabena da”.Latitudian arabera eguzkixaren solstizixokourteeria eta sarreren anguluak aldatu egittendira eta hónek anguluok be, laukizuzen batenbilduta, tokixaren arabera proporziño harmonikodesberdiñak sortzen dittue. Lurraren ingurukoastruak kontutan hartzen ziran “geometriasakratua” deitzen zan horretan. Beraknahixago dau “geometria naturala” edo “eguzkigeometria” terminuak erabiltzia. Trikuharrixeneraikuntzan be holako proportziño eta kalkuluakikusten dirala diño Eibarko injineruak.Kurutzian inguruko proiektuari ekiñ aurretik,asko irakorri eban Arregik, “aintzat hartutakuenartian, Juan San Martinek 'AntzinakoEibar'-en esandakuak”. Han jakiñ izan zeban1652xan kurutzia Arraten eguala eta bertanjasota dagoz be “Arrate bizitzaren sorlekutzathartzen zala Eibar eta Elgoibar inguruanedo ezkongaixa billatu (kurutziari bueltakemoten eta salbia edo kreduak errezatzen),umiak Arratetik datozena edo gaixo eguazenumiak be hara birjiñapetik pasatzeko kontuak.Kondairak be badiño, amabirjiña edodana dalako argittasuna harri artian agertujakola artzaiñ edo baserritarren bati. HortikArri-arteko ama, kopla zaharretan jasotzendan moduan. Harri-arte garrantzitsu bat ho-12/IX/6 ...eta kitto!816 zkia.


ela agertziak megalito edo triku-harri haundibaten irudixa dakargu”.Kurutziari buruz, gehittu bihar “1941eko haizetiakbota ei zebala eta ordukuak dirala gauregunian kurutzian inguruan dagozen bost maillak(lehenago hiru eguazen) eta ezpel lorategikodiseiñua. Azken eraberritze hori marraztuedo gauzatu zebanak geometrixia eta lurrenenergixen jakiturixak zittuan ezpairik barik, etahau ordena erlijioso batzutan behintzat gordezan. Zeiñek egin zeban aurkitzen saiatu gara,baiña ez dogu ezebe ziurrik topau, gerra ostianArraten erdi-preso abaderen batzuk egonete zirana bakarrik, eta akaso euretakoren batekdiseiñatuko ebala. Horri buruzko edozeindatu barri ondo-etorrixa izango da”.“Eguzkixan solstizixuak sortutako kuadrilateruaezpel lorategi barruko lau ertzek markatzendabe, ekialdeko bixak eta mendebaldeko bixak.Barruko iparralde eta hegoaldeko ertzekiratargixan mogimenduakin erlazionatzen dira.Bi kuadrilateruen alde luziena geometrixa sakratuanerabilllittakua izan dan modulu batenneurrittan jarritta, gainontzeko ariketa geometrikuakegitten dira, bixen artian sortzen dan karratutikabiatuta. Kurutzeko maillen irregulartasunabe ez da kasualidadezkua. Bere trazauageometrixaz kalkulauta dago. Antziñako trikuharri,harrespilla eta ondorengo tenpluetan eskemaberdina jarraitzen zeben: Europa, Asia,Afrika edo Ameriketan be” diño Arregik.Betelana parkia haunditzekoHasierako proiektuak betelana piñadikolurretan jarraitzia aurrikusten zeban, baittaproiektatutako arrautza forma ixa danaGurutze inguruak gehixago hobetzeko ahalegintxua egittia merezi dabela uste dau Arregik.laua izatia be eta, harrixa barik, egurrezkobarandillia arrautza formia egitten,“baina momentuz Bergaretxetarrek(obrako kontratia) egindakolautada onakin konformatzia besterikez jaku geratzen”.Arrautza formia aukeratzerako orduan,gehixenbat, tokiko orografixaketa Juan San Martinek behin eta barriroaittatzen zeban “bizitzaren sorleku”horren sinbologixiak garrantzixaeuki dabe. Hari bardiñetik, antziñakokantatan kurutziari bueltak emoteko kontuakin,zozua edo eperra barri-emole izatenzala agertzen da, neskarik ederrena nundaguan esaten edo nobixua zein izango dan.Bertaraiño doian edonork ikusiko dau gurutzeondoko lautada barrixan kokatu dittuen laberintuaeta txingor-gain (rayuela, gazteleraz)jokua. “Joko horretara edo oso antzekuetaraixa kontinente guztixetan jokatu izan da. Umetanbe danok jokatu dogu eta gaur egun be ondiokanjokatzen da. Umien jokotzat hartzenbada be, iniziaziño joko bat izan da, maillakigotzen, zazpi mailla zazpi txakra bezela hartuta”.Laberintuari dagokixonez, “sanaziño laberintuada Arratekua, mendebaldetik sartu,alde batetik bestera ibilli eta ekialdera begirabukatzekua, gero barriro bueltia emon eta, bidiarijarraittuz, mendebaldetik urtetzen. Gorputzekoatalekin erreflejuak dagoz pasatzen zaranpasilluaren arabera”.Harrixak be, jakiña, badake bere historixia:“Harri berezixak dagoz kokatuta solstizixo bakotxeko(eguzkixa eta iratargixaren sarrera-urteerak),ekinozixokuak eta baitta iparralde etahegoaldeko norantzetanbe. Antziñako tribuaksolstizixuetako eguzkiurteera eta sarrerak osokontutan hartzen zittuen,neguko solstizixokoeguzki urteeriari garrantziberezixa emonez,hori da-eta bizitzarensorreriakin gehixenlotzen dana. Arrate egunekoeguzki urteeria begertu dagozen bi harrikinmarkauta dago ekinozixotikgertu”. 20 batharri berezi dagoz beretokixan eta, sinbologixiarijarraittuta, 52 diraguztira. Erdixan daguan“karratu-amak” eta zirkuludesbardiñak markatzendabe 45 gradutaradaguazen pasillo bakotxarenkokalekua.GEUREGAIAArrateko Kurutze honetan Geometria Naturalarenjakiturixia erabili zan 1941ekoberreraikitzian. Ezpel lorategiko diseiñuan,barruko ertzak mugatzen, eguzkixankuadrilaterua (horizontalian daguana)eta iratargixana (bertikala) ikusi leikez.Honek laukizuzenok astro bixen mogimenduaketa kerizak agertzen dittue lurrian.Tokixak berak, lurreko energixeribegiratuta, trikuharri edo baseliza batenzentroko egitturia daka.Kuadrilateruen alde luzienan neurrixa,modulu sakratua deitzen dana da. Dagozenzirkulu guztien diametruak, lorategimugena eta baitta eskillara maillenak be,modulo horretatik hasitta geometria ariketajakin batzuk eginda agertzen dira.Ingurunia hobeto markatzeko eta dotoretzekoideiak be badakaz: “Harri gitxiago eta haundixaguekinbiharbada polittagua geratuko zan,eta ulergarrixagua be”. Arlo horretan, injineruakkontatzen desku Debegesako teknikarixeiproiektua asko gustau jakuela, eta Udalarilagunduz jardun zebela. Eurek proiektua argitzeneban panel bat ipintzeko ideia izan zebeneta, helburu horretarako, Asierrekin elkarlanianpauso batzuk emon zittuen; baiña, itxuraz,bertan behera geratu da.Bide malkartsuaren ondoren iazko azaruanjaso zeben proiektua urtiaren barruan amaitzekoagindua eta presaka ekin zetsen laberintuaeta txingor-jokua egittiari. Azkenian, egualdixarenmenpe, aurtengo urtarrilla hasierangauzatu zeben: “Hotz haundixa tokau jakuneta kare hidraulikua erabilitta gogortzia askomoteltzen da. Nahiz eta egin genduanian izotzikegon ez, bost egunetara izotza bota zebaneta goiko zentimetro bat inguru haustu, hautsbihurtu jakun”. Hori, arazua zelan konponduerabagitzeko denboria hartuta, berriki egin dabekoloredun morterua erabilliz.9...eta kitto! 12/IX/6816 zkia.


10BASERRIKOACOMEskualdeko baserrikoproduktuen erakusleihoaEskualdeko baserriko produktuen erakusleihoizateko helburuarekin sortu du Debemenekwww.baserrikoa.com webgunea. Baserritarrek“era naturalean” ekoiztutako “kalitatezkoproduktuak” eskaintzen dituzte bertan, etabezeroek produktuengana erraztasun handiagoaizanik iristeko informazioa lortu dezakete.Uztailean egin zuten Baserrikoa.com web-aren aurkezpena Elgoibarko San Pedroko Idotorben.Baserrikoa Debabarrenaproiektuarekin, baserrikoproduktuen merkaturatzekobide laburrak bultzatunahi dituztela azaldu zuten Debemenekoarduradunek www.baserrikoa.com webgunearenaurkezpenean. Eta bi dira jarraitunahi dituzten ildoak: aldebatetik, salmenta puntuen egokitzapena;eta, bestalde, weborrialdea.Proiektuan eskualdeko 58 baserridaude: 13na Elgoibartiketa Debatik, 12 Mutrikukoak, 6Soraluzekoak eta Mendaroko 4,gure herriko beste 10ekin batera.Honakoak dira bertan daudenEibarko baserritarrak: AgirreAzpikoa (Maria Antonia Bergara),Barrundi (Mari Jose Unzetabarrenetxea),Gisasola (AitorGisasola), Lezeta Abeletxe(Margarita Baskaran), Mendigoitxi(Mariasun Azpiri), Orbesoren(Mari Tere Leturiondo), Oregizar(Jesusa Aranzeta), Sosola(Enrike Gisasola), Sumendixa(Miren Iriondo) eta SumendixaGoikoa (Marcos Ubera).Gure herriko hamar baserritar daude une honetan proiektuan. Irudiotan horietako hiru.Baserritar bakoitzak bere fitxatxoadu eta, kontakturakodatuak izateaz gain, baserritarbakoitzak zer produzitzen duenjakin daiteke, eta produktu horieknon aurki daitezkeen azaltzenda. Gainera, salmenta onlineburutzeko orrialdea dutenekoizleen linkak bertan daudezuzenean erosketa burutu nahiduenarentzat.Baserritarrak gure lurraldearenazaleraren %80 kudeatzendute. Gure eskualdean, gainera,41 landa auzo daude etabertan3.000 biztanleingurubizi dira: eskualdekobiztanleriaosoaren%6a. Landa horietako bost diraEibarkoak: Mandiola, Gorosta,Aginaga, Otaola-Kiñarra eta,zelan ez, Arrate.centromusikum.escentromusikum@gmail.comEstazi o, 8 - behea670.472.648 / 943043789– Haurtxo, ume, gazte etahelduentzako programak– Musika, artea eta sormena– Gitarra, bateria, bibolinaeta pianoa– Musikoterapia– Sormen Ludoteka(1etik 3 urtera artekoentzat)goizezITZULPENERA GUZTIETAKO TESTUAKITZULTZEN DITUGU,euskaratik gaztelerara,gazteleratik euskarara,eta ingelesetik euskarara.ZERBITZUAelkartea@etakitto.com12/IX/6 ...eta kitto!816 zkia.


BEZa ez da igoArratietako Kittonbolan;hasieratikegitenden moduan, euro batentruke sariz betetaedukiko duzue ...etakitto! Euskara Elkarteakprestatzen duen Kittonbolia.Larunbataizanik, jende asko esperoda aurtengo arratietan,baina badagooparirik zuen zain. Eurobat jokatuta, etxerakobidean besapeanoparia eramateko aukerahandia izango dutebertara gerturatzendiren guztiek. Hurrengoorri bietan dituzuenenpresa, dendaeta komertzioei esker,Kittonbolia sariz betetzealortu dugu.Euro baten truke...SARI GEHIAGOInoiz baino sarigehiago lortu ditugu,guztira 5.000 saritikgora. Apirilaz geroztikdihardugu sariak jasotzeneta datorren zapatuanguztiak izangoditugu Arraten, banatzekoprest.Zortea guztion eskuizateko asmoarekinantolatu dugu berriroere Arrateko tonbolaberezia. Baina Kittonboliazortea zirikatzekotonbola bainogehiago da, ...eta kitto!Euskara Elkartearenproiektuari laguntzekomodua ere bada,Eibarren euskarabultzatzeko modua;hori bai, parte hartzenduen eibartarrak sariajasotzeko aukera askoere badu. Diru-laguntzakbehera doazenhonetan, inoiz bainogarrantzitsuagoak dirahorrelako ekimenakEuskara Elkartearendako.Gainera, eibartarrekeskainitako laguntasunakgure egunerokotasuneanegitenditugun ekitaldietan,aldizkariaren argitaratzeaneta abarreaneragin zuzenaizango du. Urte osoanzehar lanean jarraitukodu …eta kitto! EuskaraElkarteak Eibarreneuskara bultzatueta indartu nahian,eta horrelako egunekasko laguntzen dute.10.00ETAN ZABALIKBetiko moduan, sarirenbat irabazteko aukeraez da txikia izango,telebistak, afariak,urdaiazpikoak, edertasuntratamenduak,etxeko tresnak, kamisetak,CDak, MP-5a, bizikleta,Nintendo DSa,otarrak etabar luzea.Guztira 5.000 sari bainogehiago. Hori guztialortzeko ezinbestekoaizan dugu hainbat denda,enpresa eta elkarterenkolaborazioa.Hurrengo orri bietandituzue laguntasunaeskaini duten guztienzerrenda.Beraz, zapatuan elkarikusiko dugula esperodugu. Goizeko06.00ak bueltan izangogara Arraten azkenekoantolaketa lanakegiteko eta 10.00akpuntuan salduko dugulehenengo boletoa.Ikasturte berria hasikodugu guztiok egunotan;horri aurre egitekojai giroa baino hoberikez dago eta Arrateetakojaiak eta Kittonboliak,besteakbeste, hori dute helburu,ikasturte berriaezin hobeto hastea.Tonbolako sariak zurezain daude. Zorte onguztioi!KiTTONboliaSILBIAHERNANDEZ


KiTTONboliaArrate egunean opariz beteta izango duguKittonbolia. Euro baten truke opariarekinetxera bueltatzeko aukera asko izango dituzue.Eskerrik asko parte hartu duten denda etaenpresa guztiei!!!• Aisia hotelak• Azpirisaneamenduak• El Corte Ingles• Alfa• Ansa bitxitegia• Artola jatetxea• Askasibar• Aspe• Astigarraga• Athletic Club• Azitain erretegia• Azpiri jostundegia• Baglietto• Benicoba• Burbujas y más• Capi• Depor taberna• Dirdai bitxitegia• Ditare• E&M• Egañaelektrodomestikoak• Egurenelektrodomestikoak• Eibar Outlet• Eibar Rugby Taldea• Eibarbus• Eibarko TxirrindulariElkartea• Eibarko Udala• El Cantónde la Avenida• El Casco• Emankor taldea• En boga ileapaindegia• Eroski Hipermerkatua• Errebal kirolak• Eslune• ...eta kitto!• Esteban Oroz• Euskadiko Kutxa-Caja Laboral• Farmalur• Gerritek5.000 sari baino gehiago goize


Eskerrik askoparte hartuduzuen danori!• Goien oinetakoak• Gratzina• Guby mutilak• Guby neskak• Idoia Bergaretxe spa• Ikusimakusi• IndustriasG. Arizaga• Industrias Mail• Industrias Rosi• Irritsa• Itxesi• Izadi loradenda• Izane• Jauregui• Lakett• Laumar loradenda• Leder• Lide• Lola’s• Maitane jatetxea• Mamacas• Manufacturas Ges• Marian-Idoia spa• +quñas• +qwapos• Meka-Hotel• Mertxe gazta etatxerrikiak• Neure• Orbea• Publiresa• Quetzal• Salaberria bitxitegia• Solera Eibarresa• Solera Estankoa• Su Beroa-Oishi• Su Ta Gar• Talleres AIBE• Tribeka• Trinkete• Jaz- Zubiaurre• Jeronimo• Kantabria jatetxea• Kareaga bitxitegia• Katetxo• Kerala• Ketesa• Kokein• Krabelin hotela• Kros-sports• Kultu taberna• Pirritx eta Porrotx• Pitxiak• Policlinica Gipuzkoa• Triplex• Udalaitz• Ulmar• Umea• Urdanibia• Urkotronik• Valenciaga• Yraolagoitia• Zurkuluko 10.00etatik aurrera...


Iraillak 9, KOFRADIXA EGUNAeta basarrittar jubilauen eguna10.30.- Simón Aldazabal XVII.ANTX ITX IK ETALDIX A. EibarkoKlub Deportibotik urten eta Arrateraiño(Orbeko bidetik). Aurten EdortaAranburuzabala atleta omenduko dabe.11.00.- MEZ A NAGUSIX A bertsolarixekineta Arrateko ezpata-dantzariekin.Ondoren, prozesiñua trikitilarixaklagunduta.12.00.- PAELL A L EHIAK ETIA.14.00.- Paella lehiaketako irabazlieri SAR IX AKBANATZIA.14.30.- J UBILAUENDAK O BAZ K AR IX A,Kantabria jatetxian. Basarrittarnagusixeri oparixak banatuko detsez.Trikitilari eta bertsolarixak be hartukodabe parte.17.30.- IDI P R OBAK .Arrate egunaren inguruko mezak– BARIXAKUAN (ARRATE BEZPERAN): 18.00.- Salbea.– ZAPATUAN (ARRATE EGUNEAN): 09.30etan, 11.00etan (Mezanagusia eta prozesioa), 13.00ean eta 18.00etan.– KOFRADIA EGUNEAN (IRAILAK 9):11.00.- Meza nagusia Arrateko santutegian. Ondoren, prozesioa.Telefono jakingarriakJaixak Herrixak HerrixandakoIraillak 7, Arrate bezperia21.30.- HER R I- AFAR IX A.23.00.- K ONTZ ER TUAK : Capsula,Matxura eta Itaca Band. Horrenostian jolasak eta, gabian zihar,Mojito eta Sangria jaixa, GazteAsanbladaren eskutik.Iraillak 8, Arrate Eguna12.30.- P R ESUEN AL DEK O taldeAR GAZ K IX A.22.30.- K ONTZ ER TUA, MP5 taldiarekin.Autobus zerbitzua– ARRATE EGUNEAN, Eibarrera jaisteko autobusakegongo dira goizaldeko 03.00etan, 04.00etan,05.00etan, 06.00etan, 07.00etan eta 08.00etan.Arratera igotzeko autobusak, berriz, Untzagatik(Guridi paretik) irtengo dira 09.00etatik aurrera,bete ahala. Egun osoan gora eta behera ibiliko diraautobusak. Jaisteko, orduoro, 22.00etatik03.00etara (azkena) irtengo da Arratetik.– KOFRADIA EGUNEAN (hilaren 9an), jaienerrepikapena dela-eta, ohiko ordutegian ibiliko diraautobusak, baina zerbitzua indartuko dute.09.00etan, 10.00etan, 11.00etan, 13.00aneta 18.00etan irtengo dira autobusak, Urkizukoautobus geltokitik, ohiko geltokietan geratuta.LARRIALDIAK.– SOS Deiak: 112. Gurutze Gorria: 943222222. DYA: 943464622. DYA anbulantziak: 943208480.OSASUN ZENTROAK.– Larrialdiak: 943461111 /943440633. Erdialdeko anbulategia: 943032500.Torrekuako anbulategia: 943032650. Mendaroko ospitala: 943032800.BESTEAK.– Suhiltzaileak: 112/943202328. Udaltzaingoa: 092 / 943708424. Ertzaintza: 943204080.GARRAIOAK.– Untzagako taxiak: 943203071. Anbulategiko taxiak: 943201325. Eusko Trenbideak 902543210 / 943120546.eguraldia (EUSKALMET.NET)...eta kitto! 12/IX/6816 zkia.


18KIROLAKConcepto Egilek talde erdia berritu duIBARRATIK FITXATUTAKO JOSEBA BA-LERDI atezainarekin batera, Alvaro Barrera“Buitre” (Peñiscolatik dator eta 21 urtetikazpikoko Espainiako selekzioko jokalariada), Fernando Fernández “Fher” (Alcañizetik),Ivan Quintín (Zaragozako Sala 10-etik),Raul Nieto (Guadalajaratik) eta Koldo Urtizberea(GORAtik) ekarri ditu kanpotik aretofoballekogure eskualdeko talde nagusiak.Eurekin batera, jokalari berriak izango diraAlex Santiago (Eibar KEko jokalaria izandakoa)eta Michael Vidal ere (bigarren taldetikigoko dena). Iazko taldetik jarraituko duteEkaitz Insausti eta Iker Oñederra atezaineketa Xabi Pérez, Unai Labaka, AlexAlonso eta David Garrido kantxakojokalariek.Abuztuaren 20an entrenatzenhasi eta gero, aurreko zapatuanjokatu zuten aurredenboraldiko lehenengopartidua (11-3 Ibarrari).Concepto Egilera etorri diren zazpi jokalari berriak.Bigarren taldea: MaqcenterEibarren jokatzen duen Debabarrenaeskualdeko areto-foballekobigarren taldeak Maqcenter izango duizena denboraldi berrian. Enpresa horrekKataluniako Rubí hirian du egoitza eta industriarakomakineriaren komertzializazioradedikatzen da. Eibarko talde horrek EuskalLigan jokatuko du.Somos Eibar Eskubaloiak irailaren 22an hasiko du ligaMaila berria eskuratuko du aurten eskubaloiko lehenengo taldeak.Herriko waterpoloa berregituratze lanetanEIBAR ESKUBALOIKO LE-HENENGO TALDEAK ElgoibarkoAlcorta Forging Groupizango du aurkari Ipurua kiroldegianestatuko 1. mailako ligarenestreinaldian. Hilaren 22anborrokan izango diren taldebiak berriak dira maila horretan:elgoibartarrek igotzea lortu zutenazken denboraldian eta eibartarrakkrisiak eragindako taldeenartean izan diren hainbathutsuneetako batez baliatu diramaila horretara iristeko.Imanol Alvarezek prestatzenduen taldeak abuztuaren 20anWATERPOLOAK GERO ETA KIROL GA-RRANTZITSUAGOA bihurtzen dihardu gureherrian eta, horrela, batez ere gazteenei zuzendutakotorneoa (Arrateko Torneoaren 1.edizioa) hasi zen jokatzen astelehenean Orbeakiroldegian eta gaur amaituko da. Torneohorretan 1999an, 2000n, 2001ean eta2002an jaiotakoek hartzen dute parte, gutxienezbost jokalariz osatutako taldeetan.Azken denboraldian Urbat-Urkotronik-ekoinfantil mailako taldeak Eskolarteko Liga irabazidu eta, erronka berriei erantzuteko, taldearenberregituraketari ekin dio denboraldiberriari begira. Kirol hori praktikatzeko interesaduenak 688-610627 telefono zenbakiradeitu dezake edo www.urbat.es helbidera jo.hasi zituen entrenamenduaketa aurredenboraldiko lehenpartidua domekan jokatu zuenEgiaren aurka, Euskadi Koparenbarruan. Gaur bertanEreintzaren aurkako lagunartekoajokatuko dute Errenterian,domekan Elgoibarko Alcortahartuko dute Ipuruan EuskadiKoparen barruan, eta eguazteneanPulporen kontra jokatukodute Zumaian. Hurrengo astekoasteburuan Arrasateko Torneoanizango dira eibartarrak,Trapagaran, Gure Auzune etaArrasaterekin batera.Beti laguntzeko prest, irrifarrea ahoan,ezezkorik ez. Taldekide fina, prestuaeta nekaezina. Eskerrik asko, ARRATE.. ..eta k itto! Eusk ara Elk artea etaBe rbetan mintz apra ktik ak o ta ldek ide ak12/IX/6 ...eta kitto!816 zkia.


Eibarrek domekan jokatuko du TuteranGAIZKA GARITANOK ZUZENTZENDUEN TALDEAK Tuteran jokatuko dudomeka arratsaldean, 18.00etan hasita,Ciudad de Tudelako zelaian. Tudelanoberdinduta dago eibartarrekin bigarrenjardunaldia jokatu ondoren: biek ere laupuntu dituzte, partidu bat irabazi eta besteaberdinduta. Eguaztenean, bestalde,Lleida Esportiuren zelaian jokatuko duteeibartarrek Kopako bigarren kanporaketarenpartidua; Eibar KEk ez du zorte askorikazken urteetan eta oraingoan erekanpoan jokatzea egokitu zaizkio lehenengopartiduak. Laudion 0-1 irabazi etagero, Lleida aurkari gogorragoa izangodute seguruenik. Denboraldi berrirako,honako jokalariek osatuko dute plantilla:Irureta eta Altamira atezainak; Raul Navas,Arregi, Aimar, Bingen, Bóveda, Yurieta Añibarro atzelariak; Diego, Guille, DaniGarcía, Capa, Del Olmo, Abaroa,Errasti eta Arroyo erdilariak; eta Mainz,Aketxe, Arruabarrena eta Jito aurrelariak.Igor Fernández eibartarra bigarrena OtañesenCASTRO URDIALESEN JOKATUTA-KO MENDI LASTERKETETAKO EspainiakoKopako azken proban, TrailRae Otañesen, Igor Fernández eibartarraklan bikaina egin zuen eta bigarrenpostua eskuratu. Otañeseko probak 34kilometro ditu eta bertan batzen dendesnibela 4.000 metrokoa da. Ibilbideabetetzeko 3 ordu eta 38 minutu beharizan zituen eibartarrak, berez egutegikoproba gogorrena zena (puntu gehienbanatzen ziren bertan) askoz gogorragoabihurtu zuen bero kiskalgarriari aurreeginez: 30 gradutik gorako tenperaturajasan zuten kirolariek.KIROLAKRomaratek diplomaeskuratu du LondresenEIBARKO IGERILARIAK ZAPATUAN EGINZUEN DEBUTA 100 metro brazako proban,baina bere seriean 5. postuan sailkatuta ezzuen proba horretako finalerako txartelik eskuratu.Herenegun, bestalde, eibartarra hobetomoldatzen den bizkar erako 100 metrokotxapelketan, finalerako txartela eskuratu zuengoizean eta arratsaldean, berriz, zazpigarrenamaitu zuen proba, modu horretan diplomaeskuratuz. Zapatuan amaituko du bere partehartzeaLondreseko Joko Paralinpikoetan 100metro estiloetako erreleboetako proban, Jokoakamaitu bezperan. Eibartarrari ez zaizkioanimorik falta izan, Urbat-Urkotronik-eko ordezkaritzazabala izan baita Erresuma Batukohiriburuan.19...eta kitto! 12/IX/6816 zkia.


20ERREPORTAJEABEZaren igoera: lehen %8zena orain %21 bihurtutaIrailaren 1etik dena da pixka bat garestiagoa gurean,BEZaren igoerak egunero erosten ditugun produktuenigoera ekarri baitu. Igoeren artean, garraioan emangodirenak badute pisua eta baita ehorzketakoak ere (hiltzekoere ez gaude sasoi onean). Jateko kontuetan, bestalde,barazkiak janda merkeago: azkenean, gure osasunarenalde joko du neurriak. Eskerrak eman beharko ditugu!Aurtengo opor-itzulera inoiz baino gogorragoa izan daiteke.Hartutako neurriarekin,Espainiako gobernua9.500 milioi euro ingresatukoduelakoan dago, Haziendaministeritzako teknikoekeurek ere hainbeste ezetz eta7.500etik ez dela pasatukoesan badute ere. BEZaren igoerarekinbatera, Gobernuakbeste neurri batzuk ere hartu%4BEZ supermurriztua ez daaldatzen. Premiazkoproduktuak dituzte bakarrik.– Esnea eta esnekiak– Ogia eta berau egiteko zerelak– Botikak– Arrautzak– Liburuak, aldizkariak...ditu, tartean funtzionariei Gabonetakopaga extra kentzea,IRPF-a %15etik %21era igotzeaautonomoei “tarte baterako”,zazpigarren hilabetetik aurreralangabetuei %60tik%50era jaistea kobratu beharrekoaetabar luze bat.Argia, gasa eta telefonoarenfakturak BEZaren %18tik%10BEZ murriztua daeta 2 puntu handitu da,8tik 10era pasatuz– Garraio-txartelak– Ordenagailuak– Ostalaritza eta hotelak– Konpresak eta tanpoiak– Etxebizitza (lehen %4 zuen)%21%21erako igoera izango duteirailaren 1etik aurrera, nahiz etahor agertzen diren kontsumoakdata horren aurrekoak izan: horrelaagindu baitzuen abuztuanonartutako Zergen ZuzendaritzaNagusiaren ebazpen batek.Etxebizitzaren arloan, %4koBEZa izatetik, %10ekoa izaterapasatuko da obra berriko etxebiztzaerostea. Babes ofizialekoetxebizitzek %4ko BEZarekinjarraituko dute, eta bigarren eskukoetxebizitzen salerosketakez du BEZik izango. Hori bai,2013an etxea erosten dutenekez dute orain arte egon dendesgrabazioa izango, ez badutebehintzat urtarrilaren 1a bainolehen erosten.Beste bi kateg orietan ez dag oen guztia.– Zinemako sarrerak (lehen %8)– Betaurreko eta lentillak (%4)– Kateetako ile-apaidegiak (%8)– Lore-dendak (%8)– Hileta-zerbitzu enpresak (%8)– Arropa eta zapatak– Altzariak– Telefonoa eta Internet– Higiene produktuak– Liburu elektronikoak– Automobilak– Alkohola eta tabakoa– Gasolina– ZezenketakZerbitzu osatuak Eibar eta eskualdekoosasun zentru eta etxeetanGipuzkoa, Espainia eta nazioartetikegiten dira trasladoakNTRA. SRA. DE BEGOÑAEHORZKETA-BEILATOKIA● KOROAK ● ESKELAK ● HILARRIAK ● AGIRIAKBULEGOAK ETA ERAKUSKETA:Txaltxa-Zelai, 4-6 - behea, ezk.ZERBITZU IRAUNKORRA:☎ 943 201095 Faxa: 943 202564EMAKUME ETA GIZONM O D AK O N F E K Z I O A K☎ 943 20 22 33 ZULOAGATARREN, 7MUGICAITURGINTZAAIRE EGOKITUA, ITURGINTZA,GASAREN INSTALAZIOA, KALEFAKZIOA,PETROLIO-PRODUKTUAK, BAINUENERREFORMAK ETA ABAR…H ANSGROHE KANILEN BANATZAILEAZORU ERRADIATZAILEAEGUZKI-ENERGIAEgigurentarren, 18Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 24Julian Etxeberria 8, beheaTfnoa: 943 20 81 21Philip WylieIngeles Irakaslea12/IX/6 ...eta kitto!816 zkia.


22KULTURA60 euro ikasleei laguntzekoKURTSO BERRIAREKIN BA-TERA, IKASLEENTZAT DIRU-LAGUNTZAK eskatzeko epeazabaldu da: Umeak Eskolaraprogramari jarraituta, 1997kourtarrilaren 1etik 2010ekoabenduaren 31ra bitarteanjaiotako umeek izango dute laguntzajasotzeko aukera, betiere baldin eta Eibarko erroldanizen-emanda badaude. Diru-laguntzakIkasleei programakolaguntzak, berriz, irakaskuntzaarautuko edo lanbide-prestakuntzakoikasleei zuzendutadaude. Ez dute laguntzarik jasokoikasketa osagarriak egitendabiltzatenek (masterrak,doktoradutza, hizkuntza, informatika-erabiltzaile,gida-baimena…).Eskaerak 1987ko urtarrilaren1etik 1996ko abenduaren31ra bitartean jaiotakoekegin ditzakete. Kasu bietanlaguntza 60'10 eurokoa izangoda eta dirua eskolarako beharduten materiala Eibarko dendetanerosteko erabili beharkodute. Eskaerak Eibar MerkataritzaGune Irekiaren egoitzan(Untzaga Plaza, 7-3 behean)aurkeztu beharko dira eta informaziozabalagoa behar izanezgero Pegorara jo daiteke.Begirale titulualortzeko ikastaroaGURE HERRIAN HAURREN AI-SIALDIAN LAN EGINGO DUTENbegiraleak euskaraz formatzekoasmoz, begirale titulu ofiziala lortunahi dutenentzat ikastaroa emangodute Urtxintxa hezitzaile eskolakoek.Parte hartu ahal izatekoezinbesteko baldintzak 18 urtetikgora izatea (edota atal praktikoahasi baino lehen betetzea) etaeuskaraz jakitea dira eta ikastaroanparte hartzeko interesa dutenekwww.urtxintxa.org helbidean izangodute eskaera egiteko aukera,irailaren 11ra arte.Erakusketa aretoak oporretan oraindikUDAKO ETENALDIA ETA GERO, datozen egunotan helduko diote ikasturteberriari gure herriko erakusketa aretoek. Arrate Kultur Elkartearen Topalekuakirailaren 14an zabalduko ditu ateak, Marta Irusta eibartarraren zilarrezko bitxienerakusketarekin. Bide batez, Topalekuko arduradunek artistei dei eginnahi diete, bertan erakusketa ipintzeko interesa izanez gero eurekin harremanetanipini eta horretarako aukerak ikusteko. Interesa dutenek 638284912 telefonozenbakira deitu dezakete (Maite Arriaga). Portaleko erakusketa aretoak,bestalde, irailaren 21ean zabalduko ditu ateak, urriaren 14ra arte ikusgai izangoden Juan Antonio Palacios argazkilariaren lanekin; nahi duenarentzat bisitagidatuak eskainiko ditu, hilaren 27an eta urriaren 4an, 19.00etan hasita.Euskaraz Bizi Nahi Dutlasterketarako izen-emateaEUSKARAREN GIZARTE ERAKUNDEEN KON-TSEILUAREN ESKUTIK eta beste herri batzuetanbezala, Euskaraz Bizi Nahi Dut herri-lasterketa egingoda Eibarren irailaren 22an. Euskararen aldeko lasterketaherrikoia herri barruan izango da eta bertanparte hartu nahi dutenek aldez aurretik izena ematekoaukera izango dute, Klub Deportiboan astelehenetikaurrera egunero, 19.30etatik 20.30etara. Izenemateainternet bidez ere egin daiteke,www.euskarazbizinahidut.org webgunean eta lasterketarenegunean bertan ere izena emateko aukeraeskainiko dute. Prezioak, berriz, honako hauek dira:haurren izen-ematea euro bi eta izen-ematea + kamiseta7 euro; helduen izen-ematea 5 euro eta izenematea+ kamiseta 10 euro.San AndresGozotegia● tartak● enkarguaketxeraBidebarrieta, 28☎ 943 20 79 7312/IX/6 ...eta kitto!816 zkia.


Ikasturte berrirako matrikulazioak zabalikAURREKO IKASTURTEANEGINDAKOAREN BIDETIK,honetan ere helduen zein umeenirakurketa klubak ipiniko dituztemartxan Juan San MartinLiburutegian. Helduen kasuan,lehenengo saioa urriaren 9anizango da (hurrengoak azaroaren13an eta abenduaren 11nHaur zein helduentzat aukera zabala eskaintzen dute udal programek eta euskaltegiek. / L. ITURBELiburutegiko irakurketa klubak bueltanIrakurzaletasuna bultzatzea du helburu irakurketa klubak. / LEIRE ITURBEizango dira), 19.00etatik20.00etara Portalean eta bertanparte hartzen dutenek aldez aurretikaukeratutako liburuez jardutekoaukera izango dute, aditubatek koordinatuko dituensaioetan. Prezioa 11 eurokoada Eibarren erroldatutakoentzateta 19 eurokoa besteentzat.KURTSO BERRIRAKO MA-TRIKULAZIO EPEAK ZABA-LIK DAUDE udal eskola etaprogrametan zein euskaltegietanizena eman nahi dutenentzat.Dibujo eta Zeramika UdalEskoletan izen-emateko epeairailaren 3tik 7ra bitarteanegongo da zabalik (Pegoran,010 eta 943708400 telefonozenbakietan); Udal Euskaltegianirailaren 3tik 20ra (UdalEuskaltegian, Bista Eder,10ean, 943 700912 telefonozenbakian); AEK Euskaltegianirailaren 3tik 28ra (AEK Euskaltegia,Sostoatarren, 1ean,943201379 telefonoan).Eta egun gutxi barru honakoetanizen-emateko epea zabaldukodute: Afariketan programanparte hartu nahi dutenekirailaren 17tik 20ra izango duteizen-emateko aukera, IndianokuaGaztelekuan (Muzategi,3an), 10.00etatik 13.00etara eta16.00etatik 18.00etara; eta ZapatuetakoTailerretan parte hartunahi dutenek, berriz, ikastetxeetanbertan izango dute izenematekoaukera, irailaren 24tik28ra. Informazio gehiago nahiizanez gero, Astixara jo daiteke(Zezenbide, 7, 943206231 telefonozenbakian).Umeen irakurketa klubekosaioak, bestalde, 6-9 urte bitartekoeizuzendutakoak dira etaparte hartu nahi dutenek heldubatek lagunduta joan beharkodira bertara, programaren arduradunek"umearen irakurzaletasunafinkatzeko gurasoeninplikazioa garrantzitsua dela"uste baitute.Hileroko saioak Portaleanizango dira, urriaren 23an etaazaroaren 20an, 18.00etatik19.00etara. Prezioa 12 eurokoada Eibarren erroldatutakoentzateta 19 eurokoa besteentzat.Kasu bietan informazioaeskatzeko edo izena ematekoirailaren 10etik 21era Pegorarajo daiteke eta 2013rako matrikulazioepe berria zabaldukodela aurreratu dute.KULTURAlaburrakLEHIAKETAK ABIANUdalak eta Plano CortoElkarteak antolatutakoAsier Errasti Eibarko XIII.Laburmetraia Jaialdirakolanak aurkezteko epeaurriak 5ean amaituko da(www.planocorto.es edowww.eibar.net webguneaketa 943708435 telefonozenbakia. Udalak eta KlubDeportiboak antolatutakoIndalezio Ojanguren XXV.Argazki Lehiaketara lanakaurkezteko azken eguna,urriak 10 izango da(informazio Portalean); etaSanandresak 2012 Eibarrenkartel lehiaketara lanakaurkezteko epea urriak 19raarte egongo da zabalik.PLAYBACK LEHIAKETAEl Corte Inglés-ak III. PlaybackLehiaketa antolatukodu. Lehiaketa irailaren14an eta 15ean izango da,merkataritza zentroko3. solairuko terrazan.Parte hartu nahi dutenekliburudendan emandezakete izena, irailaren13a baino lehen.KEZKA-RAKOMATRIKULAZIOAKezka Dantza Taldeaneuskal dantzak ikasteko2012-2013 ikasturtekomatrikulatze epea datorrenastelehenean, irailaren10ean zabalduko da. Izenaeman nahi duenakPortalean izango duhorretarako aukera,18.00etatik 20.00etara(6 urtetik gorako ikasleakonartuko dituzte).23SALVADOR MARZANA AMUATEGUIren2. URTEURRENA (2010-IX-7)Ez dugu gehiago zure hitzik entzungo,baina bai makina bat aldiz zure esanak gogoratuko.ZURE EMAZTEAK...eta kitto! 12/IX/6816 zkia.


24AGENDAJAIOTAKOAKHILDAKOAK- Asun Basauri Ormaetxea. 89 urte. 2012-VI-1.- Benigno Conde Conde. 55 urte. 2012-VI-2.- Encarnación Antón Prieto. 88 urte. 2012-VI-3.- Ana Isabel Beistegi Arzuaga. 55 urte. 2012-VI-7.- Victor Amesti Ibarguren. 77 urte. 2012-VI-8.- Margarita Arrizala Galdos. 90 urte. 2012-VI-10.- Mª Jesus Garate Garate. 89 urte. 2012-VI-11.- Avelino Ekiza Carlos. 85 urte. 2012-VI-11.- Sor Mª Dolores Ron Manso. 81 urte. 2012-VI-11.- Angelita Iñarra Trokaola. 95 urte. 2012-VI-13.- Teresa Hernández Elizondo. 80 urte. 2012-VI-14.- Josefa Bollar Aranguena. 87 urte. 2012-VI-15.- Jesus Ron Manso. 85 urte. 2012-VI-16.- Maria Etxeberria Zuloaga. 89 urte. 2012-VI-16.- Merche Prieto Rodríguez. 44 urte. 2012-VI-17.- Eufemia Urkiaga Mugira. 94 urte. 2012-VI-18.- Ernesto Riaño Aparicio. 57 urte. 2012-VI-18.- Iñaki Zurutuza Aperribai. 81 urte. 2012-VI-18.- Pepita Osa Osoro. 89 urte. 2012-VI-19.- Rosa Alzueta Mendibe. 89 urte. 2012-VI-19.- Evaristo Coterón Noriega. 72 urte. 2012-VI-19.- Mª Cruz Díez Lara. 85 urte. 2012-VI-20.- Jose Mª Sololuze Paguegi. 74 urte. 2012-VI-22.- Jose Ramon Llarena Cano. 70 urte. 2012-VI-23.- Gude Nieto Carrión. 80 urte. 2012-VI-23.- Juan Carlos Suinaga Espín. 64 urte. 2012-VI-23.- Gregoria San Vicente Urbina. 96 urte. 2012-VI-23.- Felix Salaberria Urkiola. 80 urte. 2012-VI-24.- Julia Teruelo Teruelo. 81 urte. 2012-VI-25.- Sabina Larrinaga Lejardi. 89 urte. 2012-VI-26.- Santos Elkoroiribe Osoro. 86 urte. 2012-VI-26.- Cecilio López Alonso. 77 urte. 2012-VI-26.- Jose Luis Irigoien Sarasketa. 73 urte. 2012-VI-27.- Piedad Sáinz de la Maza Loroño. 87 urte. 2012-VI-28.- Mª Pilar Fernández Redondo. 83 urte. 2012-VI-28.- Miguel García Pascual. 90 urte. 2012-VI-29.- Eugenio Olariaga Gallastegi. 92 urte. 2012-VI-29.- Jesus Astigarraga Astigarraga. 75 urte. 2012-VII-1.- Magdalena González Bilbao. 83 urte. 2012-VII-1.- Esteban Mujika Egaña. 54 urte. 2012-VII-2.- Domingo Rodríguez Tortajada. 74 urte. 2012-VII-3.- Brigida Amutxastegi Aristondo. 82 urte. 2012-VII-3.- Alicia García Delgado. 81 urte. 2012-VII-4.- Jose Luis Bolunburu Trebiño. 89 urte. 2012-VII-5.- Bene López Peral. 92 urte. 2012-VII-6.- Bittor Luis Casal. 43 urte. 2012-VII-7.- Juan Jose Gutiérrez Castro. 83 urte. 2012-VII-8.- Valentín Romero Sánchez. 76 urte. 2012-VII-12.- Arrate Sarasua Alberdi. 78 urte. 2012-VII-13.- Crescencia Landa Aiazarguena. 85 urte. 2012-VII-15.- Jose Antonio Cañaveras Toro. 72 urte. 2012-VII-17.- Purificación Gutiérrez Montoya. 85 urte. 2012-VII-18.- Maria Stepanovna Dubowik. 88 urte. 2012-VII-20.- Asuncion Astaburuaga Arizmendiarrieta. 88 urte. 2012-VII-24.- Herminia Arizaga Egaña. 2012-VII-25.- Andres Armaolea Agirrebeña. 88 urte. 2012-VII-26.- Gabriel Gisasola Guridi. 52 urte. 2012-VII-26.- Jose Mª Arriaga Urkidi. 87 urte. 2012-VII-28.- Ana Alzelai Belaustegi. 48 urte. 2012-VII-28.- Isabel Egidazu Eguen. 65 urte. 2012-VII-29.- Isabel Irulegi Urizarbarrena. 98 urte. 2012-VII-30.- Javier Aranburu Telleria. 69 urte. 2012-VII-30.- Amalia Pardo Rozas. 83 urte. 2012-VII-31.- Juan Luis Vilanova Alvarez. 47 urte. 2012-VIII-1.- Julia Dorado Maiztegi. 95 urte. 2012-VIII-2.- Juan Carlos Esturo Muñoa. 74 urte. 2012-VIII-3.- Carmen Llama Díez. 83 urte. 2012-VIII-3.- Ofelia Husillos Maruri. 66 urte. 2012-VIII-4.- Esperanza Azpitarte Manchovas. 96 urte. 2012-VIII-5.- Urbano Txabarri Alvarez. 88 urte. 2012-VIII-6.- Felisa Arizmendiarrieta Otegi. 98 urte. 2012-VIII-8.- Dionisio Etxeberria Garín. 83 urte. 2012-VIII-10.- Aurelio Olabe Arrizabalaga. 77 urte. 2012-VIII-10.- Silvina Bueno Cortés. 86 urte. 2012-VIII-11.- Juanita Olabarria Aranguren. 94 urte. 2012-VIII-12.- Benita Olea Mandiola. 93 urte. 2012-VIII-12.- Santi Agirregomezkorta Garitaonandia. 72 urte. 2012-VIII-14.- Lazaro Gómez Ortega. 84 urte. 2012-VIII-14.- Iñaki Ugarteburu Eizagirre. 89 urte. 2012-VIII-15.- Jose Lamariano Lizarralde. 81 urte. 2012-VIII-16.- Nieves Bustinduy Madinabeitia. 86 urte. 2012-VIII-22.- Florencio Uriarte Baraiazarra. 89 urte. 2012-VIII-24.- Beatriz Gómez Uribarri. 74 urte. 2012-VIII-24.- Maria Salaberria Errasti. 89 urte. 2012-VIII-26.- Julian Telleria Solozabal. 82 urte. 2012-VIII-26.- Mireia Baglietto Arrese. 53 urte. 2012-VIII-27.- Pablo López López. 79 urte. 2012-VIII-28.- Arrate Berrizbeitia Gorosabel. 43 urte. 2012-VIII-28.- J. Luis Sagardui Mallabiabarrena. 81 urte. 2012-VIII-29.- Olga Elorza Gallastegi. 2012-VIII-29.- Jose Lorizate Ormaetxea. 81 urte. 2012-VIII-30.- Fortunato Vesga Vesga. 91 urte. 2012-VIII-30.- Candida Ramos Porto. 81 urte. 2012-VIII-30.- Hipolito Aliende Miranda. 92 urte. 2012-VIII-31.- Carmen Mancera Domínguez. 77 urte. 2012-IX-3.- Jose Maguregi Martitegi. 93 urte. 2012-IX-4.- Jon Gastesi Opazo. 2012-VI-2.- Nabil Mansouri. 2012-VI-4.- June Morán Ruiz de Cenzano. 2012-VI-6.- Oier Miguel Caravantes. 2012-VI-7.- Unax Caño García. 2012-VI-7.- Uxue Agirregomezkorta Diéguez. 2012-VI-8.- Danel Rodríguez Rodríguez. 2012-VI-8.- Malen Román Fernández. 2012-VI-9.- Nora Arana Marcos. 2012-VI-11.- Kloe Leturiondo Gisasola. 2012-VI-12.- Naroba Gutiérrez Morcillo. 2012-VI-14.- Mikel Ortega Vega. 2012-VI-18.- Jon Unanue Larrañaga. 2012-VI-18.- Elena Gascón Morro. 2012-VI-20.- Hodei Sáez Arias. 2012-VI-20.- Unai Valdés Valdés. 2012-VI-21.- Maria Prieto Luque. 2012-VI-21.- Salma Sarrakh. 2012-VI-21.- Rayan Ben Lahbib. 2012-VI-22.- Luken García García. 2012-VI-24.- Ilaia Díaz Buezas. 2012-VI-25.- Jon Justel Cabezón. 2012-VI-28.- Anette Izarra Agirregomezkorta. 2012-VII-6.- Nora Teruelo Alonso. 2012-VII-11.- Darwin Josue Martínez Lampín. 2012-VII-11.- Maialen Pérez Peñafiel. 2012-VII-11.- Naia Mejuto Argiñao. 2012-VII-12.- Lizar Olabarriaga Aldalur. 2012-VII-12.- Luken Moro Galindo. 2012-VII-13.- Ilargi Grande Esnaola. 2012-VII-15.- Jaire Amillategi Ramos. 2012-VII-15.- Lisset Rosse Dilone Sala. 2012-VII-17.- Malen Agirrebeña Rodríguez. 2012-VII-18.- Youssef Tnibar Zhiri. 2012-VII-19.- Houda El Ayadi. 2012-VII-20.- Jone Da Silva González. 2012-VII-24.- Aingeru Da Silva Patino. 2012-VII-25.- Julen Glez. de Audikana Iriondo. 2012-VII-31.- Yuchen Xia. 2012-VIII-5.- Aitana García Dávila. 2012-VIII-12.- Alaitz Bollar Alonso. 2012-VIII-14.- Nadia Zubiate Ortega. 2012-VIII-17.- Asier Hernández Garitano. 2012-VIII-18.- Nerea Arroyo Apaolaza. 2012-VIII-18.- Ander Merino Arnaiz. 2012-VIII-20.- Julen Unanue Mugerza. 2012-VIII-22.- Jon López de Viñaspre Martín. 2012-VIII-22.- Ibai Pérez Alegre. 2012-VIII-22.- Uxue Kerejeta Fernández. 2012-VIII-24.- Martxel Azpiazu Arregi. 2012-VIII-24.- June Treviño Olabarria. 2012-VIII-26.SUDOKUA9 1 4 DENBORAPASAK9 37 1 5 95 1 77 5 9 89 4 59 8 2 42 15 4 3 AURREKOAREN EMAITZA12/IX/6 ...eta kitto!816 zkia.


laztanakemoten...Zorionak, ANE eta SARE, zuenurtebetetziarengaittik.Famelixaren partez.Zorionak, UXUE,gaur bi urte egittendozuzelako. Famelixaguztiaren partez.farmaziak6, eguenaEGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)GAUEZ Mendinueta (Urkizu, 6)7, barixakuaEGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)8, zapatuaEGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)9, domekaEGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzendizugu. Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazkibikoitzarena, 8 euro (...eta kitto!ko bazkideentzat %20ko deskontua).Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.Zorionak, HIRUKOTE, julixoko29xan eta 31n eta abuztuko12xan urtiak bete zenduezen-eta.Muxu potoluak amatxoren partez.Zorionak, NAIA,domekan bi urte eginzenduazen-eta. Eibarkofamelixaren eta, batezbe, Uxueren partez.Zorionak, ANER.Sei urtehonezkero. Askomaitte zaittugu,txipiron, etajaso Junerenmuxu berezixa.astebururako zineaAupa erregintxo!Zorionak, NAIARA,zure zortzigarrenurtebetetzian.Etxekuen partez.Zorionak,URKO, udahonetanzazpi urteegin dozuzeta,artista!1 aretoan: “La delicadeza”2 aretoan: “El irlandés”Antzokian: “Abraham Lincoln” eta “Brave(Indomable)” (azken hau zapatuan eta domekan, 17.00etan)Barixakuan (22.30) / Zapatuan (17.00, 19.45 eta 22.30)Domekan (17.00 eta 20.00) / Astelehenean (20.30)Zorionak, IRATI,etxeko printzesa,abuztuan zazpi urtebete zenduazen-eta.Aitatxo, amatxoeta Ekhiren partez.10, astelehenaEGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)GAUEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)11, martitzenaEGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)GAUEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)12, eguaztenaEGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)13, eguenaEGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)14, barixakuaEGUNEZ Iraundegi (Sostoatarren, 10)GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)Zorionak, MANEX,zure zazpigarrenurtebetetzian. Laztanerraldoi bat famelixakoguzti-guztion partetik.Zorionak, MARTIN (urtebete)eta UXUE (lau urte) urtiak egindozuezelako. Nerea etafamelixakuen partez.Zorionak,KEPA,asteleheniansei urte egingodozuz-eta.Etxeko guztienpartez.Zorionak, EGOITZ Eitzagaetzeberria,abuztuan bost urte eginzenduazen-eta. Amarenfamelixa eta lagunen partez.AGENDAtelefono jakingarriakSOS deiak ........................112Peg ora .............................010Udaletxea .........943 70 84 00Portalea ............943 70 84 39Udaltzaingoa.....943 20 15 25Mankomunitatea943 70 07 99Debeg esa..........943 82 01 10KIUB .................943 20 38 43Epaitegia ..........943 03 34 00Iberdrola ..........901 20 20 20Naturg as ...........902 12 34 56DYA Larrialdiak.943 46 46 22Gurutze Gorria..943 22 22 22Mendaro osp. ....943 03 28 00Anbulategia ......943 03 25 00Torrekua ...........943 03 26 50Errepideak ........902 11 20 88Ertzaintza .........943 53 17 00Eusko Tren .......902 54 32 10Pesa .................902 10 12 10Taxiak...............943 20 30 71.........................943 20 13 25Alkohol.Anon. ..629 14 18 74Al-A non/A lateen 650 26 59 63autobus ordutegiakEIBA R-DONOSTIA. Lanegunak: 07.00etatik9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30etaraorduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik20.30etara orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30,12.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30 eta 21.10. DO-NOSTIA-EIBAR. Lanegunak: 07.00, 07.30etatik14.30etara orduro, 15.00, 15.30etatik 18.30etaraorduro, 19.30, 20.30 eta 21.00. Zapatuak: 07.00,08.30etatik 20.30etara orduro, 21.00 eta 22.00.Jaiegunak: 08.30etatik 18.30etara bi orduro,19.30, 21.00 eta 22.00.EIBA R-BILBO. Lanegun eta zapatuak:06.40etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Lanegunak:06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu etajaiegunak: 07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.EIBA R-GA STEIZ. Lanegunak: 07.00etatik21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta18.15. Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.GA STEIZ-EIBA R. Lanegunak: 06.30etatik 20.30-etara orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegunak:10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.EIBA R-IRUÑEA . Lanegunak: 07.45 eta13.30. Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IRUÑEA-EIBAR. Laneguna:11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.EIBA R-A RRATE. Egunero: 15.00. Zapatuak:14.00. Jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00,13.00 eta 18.00.EIBA R-ELGETA . Lanegunak: 06.40,08.40, 13.40, 15.40, 16.40, 18.40 eta 20.40. Zapatueta jaiegunak: 08.40, 13.40, 15.40 eta 20.40.EIBA R-MENDA RO. Lanegunak: 06.20 eta07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak:08.00etatik 21.00etara orduro. MENDARO-EIBA R.Lanegunak: 06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta21.55. Zapatu eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45etaraorduro eta 21.55.tren ordutegiakEIBAR-DONOSTIA . Egunero: 08.13etatik22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak:baita 06.13 eta 07.13. DONOSTIA-EIBAR. Egunero:07.47etatik 20,47etara orduro, 9.20 eta 20.20. Lanegunak:baita 05.47 eta 06.47.EIBAR-BILBO. Egunero: 08.13etatik 22.13-etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita06.13 eta 07.13. BILBO-EIBAR. Egunero: 06.57etatik20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:baita 05.57.25...eta kitto! 12/IX/6816 zkia.


1. Etxebizitza1.1. Salgai– Pisua salgai Errekatxu kalean. Logelabi, jangela, sukaldea eta komuna.Altzariekin. Bizitzera sartzeko moduan.Tel. 659-757572.– Pisua salgai Eibarko erdialdean.130 m 2 . 3 logela, egongela, sukaldea,2 komun eta trasteroa. Igogailua.Guztiz berriztua eta argitsua. Tel. 626-203838.– Ubitxa kalean pisua salgai. 2 logela,egongela, sukaldea eta komuna. Sartzekomoduan. Igogailua eta gas naturala.90.000 euro. Goizez deitu. Tel.659-088244.1.2. Errentan– Gela biko pisua hartuko nuke alokairuanErmuan. Tel. 608-474923.– Pisua konpartituko nuke beste lagunbatekin Eibarko erdialdean. Tel.689-236575.– Pisua alokagai Unibertsitate Laboralarenparean. Lagun bat edo birentzat.Tel. 660-378181 eta 943-207271.– Pisua alokagai Saturraranen, uztaila,abuztua eta irailerako. 2 logela,egongela, sukaldea, komuna eta terrazaederra. Igerilekua eta frontoia.Tel. 676-430299.3. Lokalak3.2. Errentan– Taberna alokagai Eibarren, jubilazioadela-eta. Sozietate edo elkarteaegiteko aproposa. Tel. 672-777429.– Garaje itxia alokagai Asua-Errekan.Tel. 616-959625.– Garajea alokagai Asua-Errekan.Sarbide azkarra. Tel. 670-793312.– Ileapaindegia alokagai. Aukera paregabea.Oso ekonomikoa. Arazopertsonalengatik lagatzen da. Tel.667-806737.– Txomon garajea alokagai. Tel. 617-688311. Maria.4. Lana4.1. Lan bila– Neska eskaintzen da umeak edonagusiak zaintzeko. Tel. 636-419214.– Mutila eskaintzen da sukaldari-laguntzailejarduteko, biltegian lan egitekoeta igeltsero moduan. Gidatzekobaimenarekin. Tel. 688-302653.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko,garbiketak egiteko eta sukaldari-laguntzailejarduteko. Tel. 632-306915.– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzekoeta edozein lanetarako. Tel.616-218076.– Emakumea eskaintzen da hotelekokamarera moduan, sukaldari-laguntzailejarduteko, nagusiak edo umeakzaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.608-474923.Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik.Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak:alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. Doako iragarkietan,12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.1. ETXEBIZITZA1.1. Salgai1.2. Errentan1.3. Konpartitzeko1.4. Etxe trukaketa2. MOTORRA2.1. Salgai3. LOKALAK3.1. Salgai3.2. Errentan– Neska eskaintzen da sukaldari-laguntzailejarduteko, nagusiak edoumeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.Tel. 686-052084.– Neska eskaintzen da sukaldari-laguntzailejarduteko, nagusiak edoumeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.Tel. 608-376387.– Emakumea eskaintzen da umeakedo nagusiak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Orduka edo interna. Tel.646-143287.– Emakumea eskaintzen da umeakedo nagusiak zaintzeko. Esperientziaeta erreferentziak. Tel. 632-619997.Trinidad.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta etxekolanak egiteko.Orduka. Tel. 690-134485.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Orduka. Tel. 626-197217.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Esperientzia. Tel. 608-147559.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzekoeta garbiketak egiteko. Tel. 696-802587 eta 943-031697. Isabel.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta garbiketak egiteko asteburuetan.Tel. 646-821678.– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiakzaintzeko, garbiketak egiteko etabaserrian laguntzeko. Tel. 686-077316.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko. Tel. 659-101631.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Tel. 608-180132.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Tel. 649-658156.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Tel. 648-873547.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Tel. 600-290524.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Tel. 664-124325.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Tel. 617-126144.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Tel. 672-677626.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Orduka. Tel. 645-557141.4. LANA4.1. Lan bila4.2. Langile bila5. IRAKASKUNTZA5.1. Eskaerak5.2. Eskaintzak6. DENETARIK6.1. Salgai6.2. Eman6.3. Galdu/Aurkitu6.4. Bestelakoak– Mutil arduratsua eskaintzen da garbiketakegiteko eta nagusiak zaintzeko.Tel. 688-812845.– Neska eskaintzen da etxean klasepartikularrak emateko eta umeakzaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak.Tel. 622-824468.– Neska eskaintzen da umeak edonagusiak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Orduka. Tel. 602-530160.– Mutila eskaintzen da baserriak garbitzekoeta nagusiak paseatzera ateratzeko.Tel. 645-555265.– Emakumea eskaintzen da garbiketakegiteko eta nagusiak zaintzeko.Tel. 645-557141.– Neska euskalduna eskaintzen danagusiak edo gaixoak zaintzeko etaetxeko garbiketak egiteko. Tel. 617-571210.– Emakumea eskaintzen da etxekolanakegiteko eta nagusiak zaintzeko.Tel. 690-857515.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.686-265293.– Mutila eskaintzen da kamarero jardutekoeta nagusiak zaintzeko. Tel.679-947086.– Emakume euskalduna eskaintzenda nagusiak zaintzeko etxean edo ospitalean(goizez, arratsaldez eta orduka).Esperientzia. Tel. 685-729790.– Gizon-emazte txalapartariak (Nereaeta Jade) eskaintzen dira ezkontza,bataio, despedida, urtebetetze etaongietorrietarako. Tel. 679-740061.– Neska eskaintzen da umeak edonagusiak zaintzeko. Tel. 634-007292.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Interna. Tel. 648-873547.– Mutila eskaintzen da edozein lanetarako.Tel. 660-213652.– Mutila eskaintzen da edozein lanetarako.Tel. 638-584293.– Mutila eskaintzen da edozein lanetarako.Tel. 679-211523.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzekoeta pegorak garbitzeko. Tel.628-014327.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.Esperientzia. Tel. 608-147559.– Emakumea eskaintzen da etxekolanakegiteko eta nagusiak zaintzeko.Tel. 649-258913.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.Tel. 630-826813.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.Tel. 605-129530.– Emakumea eskaintzen da garbiketakegiteko orduka. Tel. 626-197217.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzekoorduka. Tel. 638-047847.– Gizona eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Tel. 648-143804.4.2. Langile bila– Apple-en aditua behar dugu lanpuntual baterako. Tel. 943-201844.– Ileapaintzailea behar da ilepaindegibatean. Jornada erdiz eta ostiraletanegun osoz. Esperientzia baloratukoda. Tel. 675-462463.– Garbitzailea behar da Arrateko jatetxebatean. Autoarekin. Tel. 656-752658.– Hotel-zuzendaria eta maitrea beharditugu Debako eta Lekeitioko Aisiahoteletan. Bidali curriculum-a rrhh@aisiahoteles.com helbidera.5. Irakaskuntza5.1. Eskaerak– Irakaslea behar da akademia batean.LHtik Batxilergo mailaraino. Curriculumabidali: akademialana@gmail.com. Tel. 696-295098.5.2. Eskaintzak– Klase partikularrak ematen ditut.Talde txikiak. Tel. 685-739709 eta943-127365.– Alemanierazko klaseak ematen ditut.Metodo erraza eta atsegina. Ikasletrukea eta azterketen prestaketa.HEO. Tel. 647-275374.– Ingelesezko klaseak ematen dira.Euskaldun zein erdaldunentzat, haurzein helduak. Tel. 660-378181 eta943-207271.– Gitarra elektrikoko klaseak ematenditut. Metodo erraza eta dibertigarria.Merke. Tel. 679-740061.6. Denetarik6.1. Salgai– Ehizarako setter txakur-emea salgai.Tel. 649-258913.– Eskopeta gainjarria (superpuesta)salgai. Tel. 649-258913.– Bigarren eskuko 3. mailako DBHkoliburuak salgai. Egoera onean. Tel.676-752278.6.2. Eman– Pegorako 15 buzoien pack-a oparitzenda. Tel. 617-688311. Maria.6.4. Bestelakoak– Ortua erosiko nuke (edo terrenuaortua ipintzeko) Ermua aldean. Tel.627-833274.12/IX/6 ...eta kitto!816 zkia.


Bidebarrieta, 5 Tel. 943 201 547CAPIAURPEGI ETA GORPUTZ RADIOFREKUENTZIA - KABITAZIOA - LASER DEPILAZIOAZure edertasunaren zerbitzura!OSTEOPATIA - REFLEXOLOGIA - KIROMASAJEAMESOTERAPIA - GEL AZAKALAK - IA BETIRAKO ESMALTATUAAURPEGIKO FOTOGAZTETZEA - MIKRODERMOABRASIOAGorputz tratamenduaklehenKOIPE GUTXITZEAZELULITIS GUTXITZEAAZAL INDARTZEAorainBESOAKlehenTEKNIKAK:– Kabitazioa– Radiofrekuentzia– Laser lipolitikoa BERRIA!!LASER DEPILAZIOAMasajeakOSTEOPATIAKIROMASAJEAMASAJETERAPEUTIKOAKREFLEXOLOGIAorainESTRIAKBONOBEREZIAKAurpegitratamenduak– Mikrodermoabrasioa– Radiofrekuentzia(zimurrak)– MANTXAK (berria)ESKAINTZA- Euskalduntze eta alfabetatze ikastaroak- 3. maila (EGA) egunero eta astean bitan- Azterketa prestakuntza: HABEren 1. eta 2.mailak (Perfilekin homologatuta)- Titulu ofizialakEibarkoUdalaketaHABEkdiruzlagundutakozentroaBEKAKIKASTARO BEREZIAK- Autoikaskuntza: BOGA programa (tutoretzaketa mintzasaioak)- Etorkinentzako harrera-ikastaroak (AISA)- EGAtik gorakoak: sakontze, itzulpengintza,Euskaltzaindiaren arauak, 4. maila...- Eibarrera- Mintza-praktika ikastaroak- Talde bereziak: jubilatuak, gurasoak...- Ikastaroak enpresetan2012-2013 IKASTURTERAKO MATRIKULA ZABALIKUdal Euskaltegian www.udaleuskaltegiak.netIrailar en 3 tik 20 ra bitarteanBista Eder 10 -PORTALEA-euskaltegiaeibar@telefonica.netTelefonoa: 943 70 09 12 Faxa: 943 82 00 89

More magazines by this user
Similar magazines