aktiviti percetakan slip peperiksaan kscp, sidang akademik 2008/2009

registry.usm.my

aktiviti percetakan slip peperiksaan kscp, sidang akademik 2008/2009

PEMBERITAHUANKepada : Semua Pelajar Ijazah Pertama & Ijazah TinggiAKTIVITI PERCETAKANSLIP PEPERIKSAANOLEH PELAJARPeperiksaan Kursus Semasa Cuti PanjangSidang Akademik 2008/2009Tarikh mula aktiviti adalah :Khamis , 4 Jun 2009Semua pelajar diwajibkan mencetak slip peperiksaanmasing-masing melalui portal Kampus Sejahtera[http://healthycampus.usm.my].Setiap pelajar perlu mempunyai SLIP PEPERIKSAAN untukmenduduki peperiksaan. Pelajar yang tidak mempunyai slippeperiksaan tidak dibenarkan memasuki dewan peperiksaan.Sekian, harap maklum dan terima kasih.“Memastikan Kelestarian Hari Esok”1 Jun 2009Unit Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan PendaftarAras 5, Bangunan Canselori, 11800 USM, Pulau PinangTelefon : (6)04-653 3888 samb. 3123/3139/3909 : Pejabat Am : samb. 3479/3121/3069/3074/3075/3077Faks : 04 657 3409 E-mel : roslan_i@notes.usm.my/zulfaizal@notes.usm.myRI/fay : C.Poster/083Pengeluaran Slip


N O T I C EAttn : All Undergraduate & Postgraduate StudentsPRINTING OFEXAMINATION SLIPSBY STUDENTSSupplementary ExaminationsAcademic Session 2008/2009Commencement Date :Thursday, 4 th June 2009It is compulsory for all students to print their respectiveexamination slips via the Healthy Campus portal[http://healthycampus.usm.my].Kindly take note that it is necessary for all students sittingfor the examination to have their Examination Slips.Students without examination slips will not be admitted intothe examination hall.Thank you.“Ensuring a Sustainable Tomorrow”1 st June 2009Examinations unit, Academic Management Division, RegistryLevel 5, Chancellory, 11800 USM, Pulau PinangTelephone : (6)04-653 3888 ext. 3123/3139/3909 : Office : ext. 3479/3121/3069/3074/3075/3077Faks : 04 6573 409 E-mail : roslan_i@notes.usm.my/zulfaizal@notes.usm.myRI/fay : C.Poster/083 Printing of Exam Slip

More magazines by this user
Similar magazines