Iklan Kenaikan Pangkat Profesor Madya 2007 - Jabatan Pendaftar

registry.usm.my

Iklan Kenaikan Pangkat Profesor Madya 2007 - Jabatan Pendaftar

Permohonan adalah dipelawa daripada Pensyarah Universiti/Pensyarah Perubatan/Pensyarah Pergigianyang sedang berkhidmat atas gred 45,51 dan 52 untuk kenaikan pangkat ke jawatan seperti berikut:Jawatan : PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS54 - PROFESOR MADYAJadual Gaji DS 54 : RM4210.46 RM5910.51(P1T1)(P1T10)RM4592.82RM6476.79(P2T1)(P2T10)Jawatan : PENSYARAH PERUBATAN GRED DU54 - PROFESOR MADYAJadual Gaji DU 54 : RM4300.00 RM6000.05(P1T1)(P1T10)RM4682.36RM6566.33(P2T1)(P2T10)Jawatan : PENSYARAH PERGIGIAN GRED DUG54 - PROFESOR MADYAJadual Gaji DUG 54 : RM4300.00 RM6000.05(P1T1)(P1T10)RM4682.36RM6566.33(P2T1)(P2T10)Syarat-SyaratStaf Kontrak(Bukan Warganegara)::(1) Sedang berkhidmat atas skim perkhidmatan di atas pada gred 51/52adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat Gred DS54,DU54, dan DUG54 – Profesor Madya apabila:(a) telah disahkan dalam perkhidmatan;(b) mencapai tahap kecemerlangan akademik yang sangatistimewa mutunya dan syarat-syarat lain yang munasabahyang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti;(c) melepasi semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan;dan(d) diperakukan oleh Ketua Jabatan; atau(2) Gred 45 yang telah disahkan dalam perkhidmatan dan melepasisemua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan sertamenunjukkan kecemerlangan akademik yang sangat luar biasamutunya adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat teruske gred 54.Pensyarah yang sedang berkhidmat dalam skim perkhidmatan di atasyang terdiri daripada bukan warganegara juga boleh memohon danakan dipertimbangkan melalui kaedah ini. Kandungan suratKPT(BSM)02/01/052(3) bertarikh 8 Februari 2005 yang menyatakanseperti berikut :Kaedah Penetapan Jawatan, Gred dan Gaji Permulaan BagiPelantikan Kontrak Pegawai Bukan WarganegaraGred Kelulusan KriteriaDS 53/DU53/DUG53PhD (i) Sekurang-kurangnya 10 hingga 12tahun pengalaman yang sesuaidan memiliki PhD untukdipertimbangkan ke gred ini padagaji P1T1(ii) Gaji seterusnya atas pertimbanganPBM berdasarkan pengalamansetelah ditolak pengalaman diperenggan (i)Sekiranya berjaya, pelantikan adalah pada kontrak yang baru.


Borang Permohonan :Dokumen yang diedarkan adalah seperti berikut:(i) Buku Panduan Kenaikan Pangkat Staf Akademik(ii) USM PM1/2007 – Application Form(iii) USM PM2/2007 – Curriculum Vitae2Kesemua dokumen di atas boleh diperolehi secara bercetak daripada Bahagian Pengurusan SumberManusia dan Pentadbiran, Jabatan Pendaftar Kampus Induk, Jabatan Pendaftar Kampus Kesihatan,Jabatan Pendaftar Kampus Kejuruteraan dan Institut Perubatan dan Pergigian TermajuDokumen-dokumen di atas juga boleh diperolehi secara elektronik melalui Laman Web:http://registry.usm.my/pendaftar/upload/Cara Memohon : Langkah 1 – Jenis dan bilangan dokumenPermohonan yang lengkap mestilah mengandungi perkara-perkara seperti berikut:(i) USM PM1/2007 – Application Form : 7 salinan (dalam Bahasa Inggeris sahaja)(ii) USM PM2/2007 – Curriculum Vitae : 7 salinan (dalam Bahasa Inggeris sahaja)(iii) 1 disket yang mengandungi maklumat-maklumat berikut dengan menggunakan perisianMicrosoft Word :- USM PM 1/2007 – Application Form- USM PM 2/2007 – Curriculum Vitae (Tanpa Ruang Markah)(iv) Bahan-bahan penerbitan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan hasil penyelidikandan aktiviti seperti yang disenaraikan di dalam borang USM PM2/2007.Peringatan 1 :Perkara (i) dan (ii) cuma perlu di stapler (secara berasingan) sahaja. Dokumen ini tidak perludibuku/dijilidkan. Akan tetapi, perkara (iv) perlu dibukukan dengan kemas dan akan dikembalikanselepas eksesais penilaian.Cara Memohon : Langkah 2 – Tarikh penerimaan permohonanPemohonan yang lengkap hendaklah dihantar ke Unit Pengambilan dan Pembangunan Staf, BahagianPengurusan Sumber Manusia & Pentadbiran, Jabatan Pendaftar, 11800 USM, Pulau Pinang pada atausebelum 2 Julai 2007.Calon-calon yang memohon daripada Kampus Kesihatan, Kampus Kejuruteraan dan IPPT hendaklahmemajukan permohonan melalui urusetia Jabatan Pendaftar kampus masing-masing. Sekiranyapermohonan diterima selepas tarikh di atas, ianya hanya akan diproses pada eksesais berikutnya.Calon-calon perlu memastikan perkara-perkara berikut semasa menghantar permohonan:(i) Calon-calon yang terdiri daripada Ketua Jabatan : Permohonan yang lengkap bersamapengesahan ulasan Naib Canselor.(ii) Calon-calon yang terdiri daripada bukan Ketua Jabatan : Permohonan yang lengkap bersamaulasan Ketua Jabatan Pusat Tanggungjawab masing-masing.Diminta kerjasama Ketua Jabatan untuk memastikan semua permohonan calon dari PusatTanggungjawab masing-masing lengkap dengan pengesahan dan ulasan Ketua Jabatan di mukasurat3 Borang USM PM1/2007.Peringatan 2 :Sebarang pindaan maklumat selepas 2 Julai 2007 tidak dibenarkan. Semua maklumat yang dihantaruntuk penilaian adalah muktamad.-PENDAFTAR-AA//HAH/Kasyfi Iklan 2007

More magazines by this user
Similar magazines