preparatis gamoyenebis instruqcia: informacia momxmareblisaTvis ...

gpc.ge

preparatis gamoyenebis instruqcia: informacia momxmareblisaTvis ...

Tu SeniSnavT nebismier gverdiT movlenas, romelic ar aris am instruqciaSi mocemuli, gTxovT mimarTeT eqims anfarmacevts.5. rogor unda SevinaxoT lamizil dermgeliSeinaxeT bavSvebisaTvis miuwvdomel adgilas.nu gamoiyenebT SefuTvaze aRniSnuli vargisianobis vadis EXP gasvlis Semdeg. vargisianobis vada aRniSnavs im Tvisbolo dRes.SeinaxeT ara umetes 30 0 C temperaturis pirobebSi originalur SefuTvaSi.preparatis gamoyeneba SeiZleba tubis pirveli gaxsnidan maqsimum 16 kviris ganmavlobaSi.6. damatebiTi informaciaras Seicavs lamizil dermgeliaqtiuri nivTiereba aris terbinafini. 100 gr geli Seicavs 1 gr terbinafins.damxmare nivTierebebi: benzil alkoholi, karbomeri, izopropil miristati, butilirebuli hidroqsitolueni (E321),sorbitan laurati, polisorbati 20, natriumis hidroqsidi, eTanoli 90% gasufTevbuli wyali.rogor gamoiyureba dermgeli da ra Sedis SefuTvaSilamizil dermgeli aris bzinvare TeTri an moTeTro geli. lamizil dermgeli SefuTulia kolofebSi, romelicSeicavs aluminis tubs 15 gr an 30 gr geliT.marketinguli avtorizaciis mflobeliNovarti Consumer Health GmbH, GermanyzielStatStrase 40, 81379 miunxeni, germaniamwarmoebeliNovarti Consumer Health GmbH, GermanyzielStatStrase 40, 81379 miunxeni, Ggermania

More magazines by this user
Similar magazines