მასწავლებლის წიგნი

eqe.ge
  • No tags were found...

მასწავლებლის წიგნი

sarCevikoncefcia.................................................................................... 5moswavlis saxelmZRvanelo dasamuSao rveuli (funqciebi)..................................................... 8maswavleblis wigni (funqciebi)............................................... 9praqtikuli rekomendaciebi mSobelTaTvis........................... 11erovnuli saswavlo gegma......................................................... 12sagakveTilo Temebis saaTobrivi ganawileba daZiriTadi Sinaarsi......................................................................19gakveTilebis aRwera................................................................. 214

More magazines by this user
Similar magazines