745 zenbakia - Eta Kitto!

etakitto.com
  • No tags were found...

745 zenbakia - Eta Kitto!

kitto!…eta745 zkia. 2010-XII-23 ASTEKARIAGABONAKNeguasasoiargitsuenabihurtzendeneanToribio Etxebarria, 1 - behea943 20 42 99ARTEKARITZAAUTOAREN ASEGURUApreziorik onenean


ARGITARATZAILEA:...eta kitto! Euskara ElkarteaHELBIDEA:Urkizu, 11 - solairuartea20600 EibarTELEFONOAK:943 20 67 76 / 943 20 09 18FAXA:943 20 28 72Astekariaren E-MAILak:erredakzioa@etakitto.comkomunikabideak@etakitto.compublizitatea@etakitto.comElkartearen E-MAILak:elkartea@etakitto.comnormalizazioa@etakitto.comERREDAKZIO-KONTSEILUA:Itziar AlbizuAdrian AlvarezMaider AranberriJose Luis GorostegiSilbia HernandezKoldo MitxelenaADMINISTRAZIOA:Marisol UriarteKOORDINATZAILEA:Koldo MitxelenaERREDAKZIO-BURUA:Silbia HernandezDISEINUA ETA MAKETAZIOA:Jose Luis GorostegiARGAZKI ARLOA:Maialen Belaustegieta S. HernandezHIZKUNTZA ARDURA:Juan Andres ArgoitiaMaider AranberriPUBLIZITATEA:Itziar AlbizuBelen UlaziaTfnoa: 943 20 67 76AZALEKO IRUDIA:Julen ZabaletaBANAKETA-ARDURADUNA:Ainhoa LuzTIRADA:7.950 aleINPRIMATEGIA:GERTU koop. (Oñati)COPYRIGHT-A:...eta kitto!LEGE-GORDAILUA:SS/430/92ISSN: 1132 - 1679("...eta kitto!”k ez du bere gain hartzenaldizkarian adierazitako esaneneta iritzien erantzunkizunik)Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskeraESKUTITZAKGURR UTX EL.- Elizetako hilobiak estaltzeko erabiltzen ziren mantei edoestalkiei hala esaten zitzaien 1790 urtean, Gregorio de Mugicak bereMonografian dioenez.GUZTIR O.- Erabat, guztiz. “Guztiro jan dogu, mahaira atera dozun dana”.GUZ UR - ANP OR .- Gezur galanta. “Haren guzur-anporrak sinistukodittuanik...”.ESKERRAK EMATENAurreko larunbatean, hilaren 18an, giro ezin hobeaneman genion bukaera, Armeria Eskolan egindakobazkariarekin, urtean zehar ospatzen egon garenJ.A. Mogel ikastolako 50. urteurrenari.Asko izan zarete, martxoan hasiera eman genionetiketa hona, antolatutako ekintza desberdinetanzuen borondate ona, partaidetza, laguntza eta ekimenaeskaini diguzuenok.Garbi dugu, zuen eskuhartze hau gabe, aurkeztutakoagenda prestatzea eta aurrera eramatea ezinezkoaizango zitzaigula.Beraz, horra hemendik gure eskerrik beroenak,erakunde, elkarte, komunikabide, partikular eta berezikiguraso eta ikasle ohiei, guztion bultzakadarekin,Ikastolaren mende erdi ahaztezina ospatzeko aukeraeman diguzuelako. Mila esker.MOGEL ISASI, J.A. MOGEL IKASTOLAETA BIEN GURASO ELKARTEAKasteko H E M E R O T E K A esaldiak“Parkinsona duela onartzen duenak borrokaren erdiairabazita dauka. Estatistiken arabera, 2025erako bikoiztuegingo da gaixotasuna duten lagunen kopurua.Orain 40 urte AEBetan sortutako botika bera dagaur egun erabiltzen dena eta emaitza hoberenak dituena;Gipuzkoan, dena dela, neurologo oso taldeona dugu eta ikerkuntzan asko inbertitzen da”(Carmen Olazabal, Aspargiko lehendakaria)AZKEN ORDUKO BERRIALOTERIAREN SARI POTOLOA EIBARREN SALDU DAATZO INPRENTARA JOAN AURRETIK JASOTAKO AZKEN BERRIAREN ARABERA, Gabonetako loteriarenzozketak gure herrian hiru milioi euro laga zituen, aurtengo sari nagusia izan den 79.250 zenbakiarenserie oso bat gurean saldu dute-eta: Calbeton kalean dagoen 3. Administrazioak banatu du“Gordoa” eta administrazioko Edurne Lete-k zoriontzera deitu zuen baten ahotik jaso zuen berri pozgarria,Madrilgo zozketan zenbakia irten eta berehala deitzen hasi zirenean. Administrazioak 20 urte dauzkaeta sari nagusia saltzen duten lehen aldia izan da. Hala ere, orain dela 11 bat urte beste sari potolobat banatu zuten, “sariak pezetatan ematen zirenean”.“Arabiarren %80aren arabera, Israel da Ekialde Hurbilekomehatxu nagusia; eta bigarren mehatxua,AEBak. Iran arabiarren %10ak baino ez du aipatzen.Arma nuklearrei dagokienez, gehiengo handi samarbatek uste du Iranek arma nuklearrak izanez gero,Ekialde Hurbila hobeto egongo litzatekeela. AEBetakoeta Israelgo agintariek inoiz ez dute hori onartuko”(Noam Chomsky, hizkuntzalaria eta filosofoa)EIBARKOUDALAGIPUZKOAKOFORUALDUNDIAKULTURA SAILA(HIZKUNTZA POLITIKARAKOSAILBURUORDETZA)Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko JaurlaritzakoKultura Sailak eta Kutxak diruz lagundutako aldizkaria10/XII/23 ...eta kitto!745 zkia.


KATEA:10,60 euroZINTZILIKARIOA:16,50 euroSOKADUNESKUMUTURREKOA:7,50 euroKAUTXOZKOESKUMUTURREKOA:37,75 euroKATEA:10,60 euroZINTZILIKARIOA:30 euro...etaEuskara ElGabonKATALBELARRITAKOAK:25 euroKAMISETA BERTSOLARI BELTZA (MUTILA):19 euroKAMISETA BERTSOLARI LILA ETA BELTZA (NESKA):22 euroKAMISETA BERTSOLARI MOREA (MUTILA):19 euroAMANTALA (LAUKIAK):T: 1, 2, 3, 432 euroARGAZKI MARKOA:8 euroARGAZKI MARKO HIRUKOITZA:12 euroARGAZKI ALBUMA: 12 euroAMANTALA (OTSOA):T: 1, 2, 3, 429,50 euroHELBIDE-LIBURUA:8 euroOHARRAK:8 euroEtorri oparien zerrenda egiten laguntzera. Egunero, ...eta kitto! Euskara ElkartURTARRILAK 3: Eskaerak egiteko azken eguna Ordutegia:IKUSI, AUKERATU eta ENKAR


kitto!kartearenetakoDISKA ETA DVDAKCD-DVDOGOAKatalogoak dituenirabaziak euskerasustatzeko erabilikodituguHAUTSONTZIA:6 euroBURDINEZKOMAHAIGAINEKOA:11,75 euroTIRAGOMA:3 euroKARRAKA:4,30 euroKATILUA:7,10 euroARBOLARAKOOLENTZERO:4 euroERRETXINAZKO ONGI ETORRI:6 euroATERAKO ALFONBRA: 12 euroearen bulegoan (Urkizu, 11)10.00-13.00 / 16.00-20.00GUA EGIN!


6DANONAHOTANasteko31.000datuaeuro baiño gehixagozor detsez Udalaritelefonia mugikorretakoenpresak: Euskaltel-ek3.689, FranceTelecom-ek 2.085,Telefónica Móviles-ek15.270 eta Vodafone-k10.683 euroko zorradake, lurzoruarenerabilleriarengaittikpagau bihar dabenala ez epailliakerabagi bittartian.a u t u a nMUEBLIAK JASOTZEKOZERBITZUADebabarrenakoMankomunidadiak altzarixak,etxeko tresna eta bestelakotraste zaharrak jasotzekozerbitzu berezixa dakalagogorarazi nahi detseherrittarreri. Modu guztietakomuebliak jasotzen dittue,mugitzeko baliabidemekanikuak bihar dittuenakizan ezik. Zerbitzua erabillinahi dabenakMankomunidadera deittubiharko dau (943700200telefono zenbakira),09.00etatik 14.00etara.Muebliak jasotzera, barriz,astelehenetan pasatzen dira,20.30xetatik 21.30xetara.ERRESKATE-ITXURADomekan, 10.00ak alderaErtzantzaren erreskatetaldekuakpare batsalbamenturen plantakegingo dittue Asua Errekainguruan, euren ohikomartxiari jarraittuta. Gauregunian Elorrixon dakaegoitza larrialdixetansalbamenduak egitten dittuantaldiak.DEBEGESA DEBABARRE-NEKO GARAPEN EKONOMI-KORAKO ELKARTEAKETXEBIZITZAREN ALDEKOITUN SOZIALA siñatu ebanastelehenian, Iñaki Arriola EuskoJaurlaritzako Etxebizitza,Herri Lan eta Garraio sailburuaburu izan eban ekitaldixan.Juan Angel Balbás Debegesakozuzendarixak siñatutakuariesker, Debegesak bat egin dauaurretik itunarekin bat egindaeguazen 75 erakunde sozial,ekonomiko eta finantzieruekin.Lehelengo aldiz lortu da EAE-nhorrelako izaeria dakan hitzarmenaeta 15 urterako iraupenaaurreikusi detse.Etxebizitzaren aldeko itun sozialarenardatz estrategikuakEtxebizitzaren aldeko itun sozialaSandra eta Belinda garaille“Pekin-Express”-enIñaki Arriola eta Juan Angel Balbás siñadura ekitaldixan.etxebizitza eta eraikiñen zaharberritzia,hiri-gunien birsortziaeta alokairua indartzia dira. Helburua,gaiñera, 90.000 famelixenetxebizitza-premiñeri erantzunaemotia eta alokairuzkoetxebizitza-kopurua haunditziada; ildo horretan, 2013an alokairuanemoteko sustatuko diranetxebizitzen kopurua %40raaillegatzia eta 2025erako %50alortzia billatzen dabe.BALIN (INDONESIA) JOKATU ZAN “PEKINEXPRESS. LA RUTA DEL DRAGÓN” lehiaketakofinal haundixa, azken txanparaiño aillegatzialortu eben bikote biren artian eta bertan nagusittuziran Sandra eta Belinda ahizta eibartarrak. 20orduko iraupena euki eban gymkhanan hamaikaoztopori aurre egiñ eta aurkarixak kanporatu ondoren,45.000 euroko sari potolua eibartarrendakoizan da. Cuatro telebista kanaleko saiuanlehiatzen jardun daben bikote guztiak proba gogorrakgainditu bihar izan dittue lehiaketan aurrerasegidu ahal izateko. Bestiak beste, 45 egunetan5 herrialde ziharkatu dittue lehiaketan partehartu dabenak eta, finalera aillegau aurretik,ahizta eibartarrak 8 bikote kanporatu bihar izandittue. Zorionak!EB eta Aralar ez dagoz presupuestuarekin konformeMARTITZENIAN EMONDAKO PRENTSAU-RREKUAN, EZKER BATUA-BERDEAK AL-DERDIKO ELI GÓMEZEK udal aurrekontuarenborradoriari egindako zuzenketen barri emoneban. Osotasunari zuzenketa egittiaz aparte, bestebost zuzenketa presentau dittue, “borradoriansartutako partidak ikusitta, inbersiñuetan guretakoEurendako inportantiak diran kontueri lehentasunik emon ez izanasalatu dau EB-k. / SILBIA HERNANDEZinportantiak diran kontueri ez detselako lehentasunikemoten. Bestiak beste, drogekin arazuak dittuenenfamelixendako laguntzak %50, enpleguasustatzeko programeri bideratutakuak ixa %75 etaongizatiarekin zein kulturarekin lotutako bestehainbat partida bajauko dira eta, euren alderdixaribultzadia emotia beste helbururik ez daken propagandaeta publizidade kontuetarako 150.000 eurokopartidia eskindu nahi detse. Gabonetako postaletan60.000 euro gastatzia ez da soiltasuna erakustekomodurik egokixena”. Bestalde, Aralar alderdikuakatzo bertan emon eben aditzera eurakbe osotasunari zuzenketia presentauko detsela,borradoriak jasotzen dittuan hainbat konturekinados ez dagozelako. Gobernu-taldiak egindakoborradoriaren arabera, 2011. urterako presupuestua31.789.325,11 eurokua izango da eta inbersiñuetarako4.334.939 euro erabilliko lirakez.10/XII/23 ...eta kitto!745 zkia.


Sekulako girua ikastolakuen bazkarixanZAPATUAN ARMERIXA ESKOLAKOFRONTOIAN EGIN ZAN JUAN ANTONIOMOGEL IKASTOLAKO 50. URTEURRE-NEKO bazkarixarekin agurtu eben mendeerdixa bete dabela ospatzeko hainbat hillebetiangaratzen juan dan programaziñua.Bazkarixan parte hartu ebenak eurak kontauta,“bazkarixan sekulako girua egonzan, nik uste argazkixetan be nabari dala.Zuzendarixak ongietorrixa emon eta, ikastolanibillittako guztiak euskeriaren aldeegindako biharra eskertu ostian, on egittekoesan eta bazkaltzen hasi giñan. Kaliansekulako hotza eginda be, Armerixa Eskolanbatutakuak segiduan berotu genduangirua. Horretan Jainagak asko lagundueban: joten hasi eta kantuan ipiñi ginttuan.DANONAHOTANHasieran lotsia nagusi zan, baiña gero...batzuk kostata bajau ziran taublautik! Andereñuak,“andriak” (eurak jaso zittuen txalogehixen), Urkizukuak “a capella” Urkuzukoitturrixa kantatzen, beste batzuk Sagarnariikasittako "txena, txena" abestixa kantaueben... eta dantza be gustora egin genduan.Horrekin batera, oholtzaren behekopartian eguan pankartiak euki eban arrakastagehixen, hor etara genduzelako taldekakoegin genduazen erretratuetako asko”.Zazpirak jota, famelixako erretratuhaundi bat etarata agurtu eben 200 bat lagunalkartzia lortu eban ekitaldixa.7Legalizaziñuaren alde giza-katiaegiñ eben zapatu eguardixanZAPATU EGUARDIXAN, "ORAINLEGALIZAZIOA. GORA EZKERABERTZALEA!" LELUARI JA-RRAITTUTA egindako deialdixarekinbat eginda, beste herri batzuetanegindakuaren harittik Eibarrenbe giza-kate bat osatueben hainbat herrittarrek, ezkerabertzalia legalizatzeko eskatzen.Gipuzkua, Bizkaia, Araba etaNafarroako hainbat herrittan eginzan gauza bera, gizartia aktibatzekoezker abertzaliak egitten diharduenlanarekin bat. Guztira, 109mobilizaziño izan ziran zapatuanegindakuak, hurrengo egunian (domekan)asmo berarekin beste hamaregin ziran bittartian....eta kitto!-ko otarraeruan dau irabazliakGiza-katiak herriko kaliak ziharkatu zittuan. / MAIALEN BELAUSTEGIARGAZKIXAN POZARREN IKUSTEN DOZUEN MARTINRODRÍGUEZ URRETXUARRAK eruan dau ...eta kitto!Euskara Elkartearen aurtengo gabonetako otarra, aurrekoastian egindako zozketan sarixa eruateko etera eben 1.727zenbakixa berak zekan eta. Astelehen arratsaldian etorrizan ...eta kitto! Euskara Elkarteko bulegora, produktu goxoekinbetetako otarra jasotzera, baiña sarixa etxera eruanaurretik irrifartsu erakutsi zetsan kamariari zenbaki irabazliadakan loterixa-partizipaziñua. Zorionak eta on egin!10/XII/23 ...eta kitto!745 zkia.


8KALEKOINKESTANun eta zelanamaittuko dozu urtia?Gabonetan famelixan batzia ohikua bada be,azken urtiotan gero eta gehixago dira urte batdespedidu eta barrixa hartzeko etxetik kanpojuateko aprobetxatzen dabenak. Kotilloiak dirala,eskiatzera juateko dala, hondartzak etzandapasatzeko... badira aukerak halako jaixak bestemodu batian ospatzeko.NIDIA SANTOS39 urteg arbitzailliaEtxian egongo gara, famelixarekin.Holan pasatzen dot beti, famelixaeta lagunekin, eta askogustatzen jata une hori. Gaiñera,holan izan bihar dala uste dot.Etxetik urten barik, musikia ipiñieta abestu eta dantzan egittendogu.CESA R GORJÓN30 urtemakinistiaEtxian afalduko dot, famelixarekin.Gustatzen jata etxekuekinafaltzia. Baiña baitta gero kaleraurten eta parranda egittia be. Betiegitten dot gauza bera: lehelengofamelixarekin eta gero parrandia.Kotilloietan, esaterako, eznaiz iñoiz egon.IZARO GARITAGOITIA37 urtezaintzaillia/jostunaEtxian egongo gara; beti ospatuizan dogu etxian. Ahal izango baneu,iñork ezagutuko ez ninduanlekuren batera juango nintzake,epeletara. Caribera edo Australiarajuatia gustauko litxakit; ondoegongo zan.PEDRO A RISTONDO73 urtejubilauaBetiko moduan, etxian, famelixan.Seme-alabekin pasatziagustatzen jata; ni ez naiz hortikzihar urtetzekua, oporretara. Badagojendia oporretan juaten dana;baiña, halakuetan gastau ezkero,dirua gero beste gauza batzuetarakoez dago.Z O R I O N A KUrkizu, 18 943 12019410/XII/23 ...eta kitto!745 zkia.


10GEUREGAIAJaixen giruan, txikixenen ilusiñua nagusiGabonak gero eta lehenago aillegatzen jakuz azkenaldixan. Kaleko argixak be ipiñitta eguazen gurekalietan sanandresetarako -orduan piztu baziran belehelengoz-. Eta aste honetan oporrak hartu dittueaskok, bai eskoletan eta baitta biharrian be. Ordumordua izango dittugu hamendik aurrera aisialdihorrekin disfrutatzeko eta baitta aukerak be:herriko dendarixen alkartiak ahalegin berezixa egindau bezerueri aukerak eskintzeko eta ArtisauenAzokakuak bide berari eutsi detse. Guai parkiakbe ez dau kale egingo eta, urtero lez, Olentzeroeta Errege Maguak txikixen nahixak betetzenahaleginduko dira. Ondo pasau eta aprobetxau!Artisau AzokiaBosgarren urtia da, jarraixan,Artisau Azokak bere atiak zabaltzendittuala ohiko tokixan,hau da, Eibarko Bizikleta plazan.Oinguan be oparixak aukeratzekoerraztasuna eta erosotasunaeskintzen dabe15x20 metroko karpan: kalefakziñuadozu, lurra enmoketautaeta musikia lagun dozula.Aurreko barixakuan inauguraueben, piskolabixa eta herrikomusikarixen aktuaziñuekin etaeneruaren 5era arte zabalikegongo da, goizeko 11.00etatik14.00xetara eta arratsaldeko17.00etatik 21.00etarako ordutegixarekin.Hori bai, abenduaren25ian eta eneruaren 1ianitxitta egongo da.Bertan aurkittuko dozuen generuareneta artisten aurtengoselekziñua honakuak osatzendabe, euretatik asko Eibarkuak:Eibart alkartekuak dira MaiteArriaga (pintura lanak), Eskulan(kristala), Marta Irusta (zillarra),Lorena eta Junkal (pintatutakogerrikuak), Nieves Maidagan(hadatxuak), Ione Martínez(pintatutako erropak, helduentzako),Ana Orozko (bitxixak),Jone Perales (bitxixak), IratxeUnanue (pintatutako erropak,baiña umientzat) eta Puritito Erdi(burdiña). Eurekin dagoz karpanArpanor palentziarrak (zeramikia),Clota (txotxongilluaketa duendiak), Garbi Zegamatik(aroma-terapia, jaboia, olixuaeta gatza), Karol Madrildik (zeramikia),Menoska Zarautzetik(restauraziñua) eta MilagrosPérez elgoibartarra (jostailluak).V. Artisau Azokian antolaudaben programaziñuaren barruan,gaur bertan, 20.00ak aldian,“Kaleetan Kantuz”-ekuakbertan kantauko dabe. Taillar biizango dira: lehelengua domekan,hillaren 26xan, eta bigarrena30ian, bixak be arratsaldeko17.00etatik aurrera. Datorrenmartitzenian, hillaren28xan, rap ikuskizuna eskindukodau Nerea Lodosa Kiroldegikoirakasliak; eta eneruaren2xan Nerea Ariznabarreta ipuinkontalarixa izango da. Gauzabarrixen artian, Azokian erostendabenen artian rifak banatukodira eta zozketia egingo:Urzainkin, Izaban, daguan ArgonizEtxea nekazal-etxian asteburu-pasaeta azokako produktuekinosatutako otarra banatukodira.Barrakak Txaltxa-Zelai, anbulatorixoko parkian eta Urkizun dagoz. / MAIALEN BELAUSTEGIHerrixan daguazen jaiotzen artian, Zeramika Eskolakua berezixa da. / SILBIA HERNANDEZEibarko DendarixakEibar Merkataritza Gune IrekixakGabonetako Ferixia osatudau aurten be, atrakziñuakipiñitta Txantxa-Zelaixan, Anbulatorixokoparkian eta Urkizun.Aurreko urtietan kanpaiñakizan daben arrakastia ikusitta,oinguan atrakziñuen numeruaigo da eta baitta disfrutatzekoegunena be. Txaltxa-Zelaixan atrakziñuak (bost dagozguztira) hillaren 18ttik funtzionatzendabe eta eneruaren9ra arte egongo dira. Kalendarixoberbera daka anbulatorixokoguniak eta hor karrusela dagotxikixenendako. Urkizukozonaldixan, ferixia Urkusukoitturrixaren onduan kokatukoda: gaur hasi eta eneruaren 4raarte egongo da martxan -kendutaabenduaren 29xa, merkadilloeguna da-eta- eta lauatrakziño izango dittu. Atrakziñoguztien artian, igaz “MegaXtrem” izenekua izan zan arrakastagehixen lortu ebana etaaurten be hor dago, Txaltxa-Zelaixan (euro eta erdi biajia).Eibar Merkataritza Gune Irekikopartaidiak diran establezimenduguztietan (200 bat inguru)aittatutako atrakziñuetanerabiltzeko banatuko diran bonuenada aurtengo nobedadietakobat. 100.000 banatuko dittuedendok euren bezeruen artian,atrakziñuetaz duan disfrutatzekoaukeria eskinduz.Atrakziñuen prezixua euro batekuaizango da bonuak erabillileikezen egunetan (bonuarekinduan, jakiña) eta beste guztietaneuro eta erdikua.10/XII/23 ...eta kitto!745 zkia.


Hamasei artisau dagoz Eibarko Bizikleta plazako karpan. / MAIALEN BELAUSTEGI38.000 euro inguruko aurrekontuadaka Merkataritza GuneIrekixak aurtengo kanpaiñarako.Kantidade horretako zatibat Eusko Jaurlaritzako Barrikuntza,Industria, Merkataritzaeta Turismo saillak ordaintzendau eta Udalak, bestalde, lurralagatzen detse. Kalian dittuguhainbat egunetan funtzionatzendiharduten Gabonetakoargixak be -sanandresetan piztuziran lehelengoz- eta hor57.000 euro gastau dira:42.000 Udalak ipiñi dittu etabeste 15.000 Gune Irekixak.Argizko 120 motibo dagoz gure“erdiko” kalietan, batez be, erdittikzenbat eta urrunago argigero eta apalaguekin.Bestalde, Errebal merkatuplazan be aurreko hillabetietanbaiño zozketa gehixago egingodittue hillabete honetan: 25 euroko48 erosketa-txeke eta 500euroko beste bi zozketauko dira;azken zozketia hillarenamaierian egingo da.Guai parkiaGuai parkia hasteko be gitxifalta da eta, hillaren 26ttik aurrera-hau da, domekatik- ohikotokixan izango dogu, ArmerixaEskolan. Noiz arte? Hillaren 31izango da azken eguna. Hamenbe bada barrittasunik etaPlanetarium bat izango da, herrikogaztieneri biaje ikusgarrixaeskinduko detsena gure unibersuahobeto ezagutzeko aukeriarekin.Lau metroko diametruadakan kupulia instalaukoda, hiru dimensiñotan jarraittuleikiena, 500 izar eta planetekin.Dana dala, badagoz bestegauza batzuk be parkian: Planetariumahartuko dabenatrakziñuen zonaldia dago, baittaparke permanentia be (2 eta12 urtien arteko umientzat), zeresanik ez taillarrena -hor irratixa,reposterixia, makillajia, eskulanak,edukaziño biala... landukodira-. Egunero, bestalde,“Eibar ezagutzen” galderenlehiaketia jokatuko da.Guairen ordutegixa honakuaizango da: goizez, 11.00etatik13.30xetara; eta arratsaldetan,16.00etatik 20.00ak arte.Gabon Zahar egunian ordubetelehenago itxiko da. Prezixua3ʼ5 eurokua izango da. Guaikegun gitxiago izango dittu aurten,“beste gauza batzuk beantolau diralako herrixan” udaletikesan dabenez. Holan,Coliseuan, eta bakarrik hirueuro ordainduta, hainbat pelikulaikusi ahal izango dira:UP-3D, Lluvia de Albóndigas,La Edad de Helio 3, El origende los Dinosaurios eta Cómoentrenar a tu dragón. ArmenMuseuan, bestalde, 29xanumiendako antzerkixa izangoda ikusgai.Olentzero eta ErregiakBadira beste ekitaldi batzukbe euren indarra dakenak gureartian. Holan, Olentzero bixaretorriko da gure herrira etaGuaik domekan zabalduko dittu bere atiak Armerixa eskolan, 31n ixteko. / ARTXIBOAOlentzerok gutun mordua jaso dittuhonezkero. / ARTXIBOAGEUREGAIA17.00etan oparixak banatukodittu udaletxian aurretik eskutitzakbialdu detsenen artian. Jarraixan,eta urterokuari jarraittuta,kalejiria egingo dau,18.etatik aurrera; Pantxika astua,Kaleetan Kantuzeko koruaeta J.B. Gisasola Musika Eskolakosoiñu ikasliak eta trikitilarixaklagun izango dittu kalejirahorretan. Kalejiria amaittuta,Olentzerok azken gutunak jasokodittu udaletxian.Errege Maguak be kalez-kaleibilliko dira, honek 2011nizango badira be. Eneruaren5ian 19.00etan hasiko da eurenkalejiria eta, aurretik, Ipuruakiroldegiko dantza taldiakaktuaziñua izango dau Astelenafrontoian. Errege Maguenkabalgatian Eibarko MusikaBandak be hartuko dau parteeta Untzagan amaittuko da; horrenondoren be, Erregiak azkengutunak jasoko dittue udaletxian.11merkeenaOINETAKO KONPONKETAAZKARRA639-236-774Ibarkurutze, 7 - beheadeskontuekinBAITA...Giltzen kopiaKonponketak(poltsa, gerriko,...)Larruzko artikuluensalmenta10/XII/23 ...eta kitto!745 zkia.


12DANBAKAMetalik bortitzenetikrockik egoskorreneraGITARREN GUDANFinala gero eta gertuago,barixakuan finalaurrekoemanaldia izan genuenDark Code, The Kubers eta Asfiksiataldeekin. Nobedade gutxi,metalik bortitzenetik, rockikegoskorrenera, gitarra gihartsuakizan ohi ziren jaun eta jabeEspaloian. Guda ostera, barixakukoan,biren artekoa izanzen: Dark Code, infernutik bertatikletaginak erakutsiz, versusAsfiksia, temati, irmo eta jarrerahandiarekin, amorruz aurre egiten.Tartean The KubersekoakAsfiksiak asko edandu Su ta Gar-etik.izan genituen, emakume ahotsbikainarekin, baina gudaren erdierdian, hori bai.Dark Code, oineztuakBergararren dunbal bikoitzakgerturatu gintuen infernuko ateetaragitarren trumoi eta leizeilunetik, ahots dardara-eragileak.Eta zaleak, lehen lerroan pilatuta,lehen unetik elkarri bultzaka,tximak astinduta eta izerdiabotatzen ibili ziren. Bejondegiela! Amesgaiztoetako eztandakatsedenerako une gutxiizan zituen. Momentu melodikohunkiberagoekin eta punteo luzeekinbaretu zuten apur bat zilindroa,baina ez larregi. Gaztetxoakizanik ere, metalik zorrotzenaklaztutako nerbioa ekarrizuten. Eta, ikusleek saririk balute,Dark Codekoen lagunei txapelguztiak, ze borroka koreografiatuaketa guzti eskaini zituztentaldekoek.The Kubers, atseginLan nekeza izan zen Kubersekoentzataurrekoek askaturikodeabru guztiak antzokitik bidaltzea.Monicaren ahotsa izanzen exorzitzailea hein handi batean,goxotasunez, hasieran,indarra neurtuz, hazten joatekogero. Pop-rockak berak eramanzaitzakeen biderik ezagun etabisitatuenetatik dabiltza, halere,hauek. Nirvana, Muse edotaThe Crawberries aipatzen dituztegustukoen artean, bainahauen bidea lauagoa begitanduzitzaigun. Monikak du taldeanThe Kubers-ek etxafuegoekin amaitu zuen bere emanaldia.ostu ezin zaion protagonismoaeta, akustikoarekin bakarrik,aretoaz jabetu zenean garbi geratuzen hori. Baina, esan moduan,taldeak osotasunean aitzakiagutxi du eta beroketa lanakbikain eginda etorri zirenEspaloira. Amaieran bai ezustekoa:etxafuegoekin. Bitxia.Asfiksia, amorru gartsuaBerehala etorri zitzaizkigungogora euskal metalaren labelduntalderik ezagunenak, ahotsabai eta planteamendua erebai. Deigarria, baina, bateriarentinkotasun zeharo fisikoa, zakarrasarri. Bestela, espero bezalakodeskarga sekulakoa, DarkCodekoendako gerra deklaraziogarbia. Hauek melodia dutealdeko; eta gitarra zorrotz zorrotzak.Grina, amorrua eta indarra.Hor irabazi dute, Latzeneta Su ta Gar taldeetatik askoedanda, itotzeko adina. Gazte,baina ideia argiekin eta bide luzeaegiteko.10/XII/23 ...eta kitto!745 zkia.


Xarma, Lord Witch eta Desprezioizango dira urtarrilaren 14koDanbabako finaleanFinalak garbi lagako du Danbakan rockak,metalak eta punkak balio duela.Estiloari izandako fideltasunak eta jarrerakeroan ditu taldeak finalera. Oso taldediferenteak dira hirurak eta berriz ere ezinezkoaizango da konparazioak egitea. Bakoitzakberean, estiloan onenak balira bezalajardun beharko dute. Lord Witchekoekteknika zanpatzaile eta zuzeneko deuseztatzaileadute. Xarmakoek presentzia etakantua onak, txapeldunen ikur izan ohi dena,eta Despreziokoek, dagoeneko erabathigatutako estiloa defendatzera etorrita ere,punkaren garrantzitsuena berreskuratu dute:jarrera. Xarma, Lord Witch eta Despreziotaldeak finalean egoteko arrazoi hauekazaldu dituzte epaimahaiko kideek.DESPREZIOJarrera. Egiten duten horretan sinisten duteeta mezua heltzen da, komunikatzen dute.Nahiz eta teknikoki oso onak ez izan,egiten dutena egiten duten moduan egiteakhandiagoak egiten ditu. Freskotasuna.Horixe daukate eta kontzertu dibertigarriakegiten dituzte. Dituzten baliabide gutxiekinmoldatzen dira bestelakorik behar gabe.Nahi dutena egiten dute, gustatzen zaiena.'Do it yourself'. Bada ordua XXI. mendeanDo It Yourself edo 'egizu zuk zeuk' errebindikatzeko.Naturaltasun handia dute.Koherenteak dira. Punka oraindik bizirikegotea poztekoa da.XARMAJarrera soberan. Guztia kontra izan zuten,ehunka arazo tekniko, eta oztopo horiekguztiak erraztasunez eta solturaz gaindituzituzten, animu handiz eta emanaldiabertan behera utzi gabe, ezertan eraginXARMADESPREZIODANBAKAgabe. Dena. Gauzak ondo egiten dakiteeta ondo pasatzen dute. Guztia ematendute. Teknikoki oso ondo. Mezua daukate.Kantu onak dituzte, garapen eta aldaketanabariekin. Asko transmititzen dute. Indarradaukate. Presentzia eszeniko indartsua.Benetan xarma daukate.LORDWITCHLORD WITCHSinetsiak. Erabat sinisten dute egiten dutenaeta hala bizi dute. Horregatik, askotransmititzen dute, ikusle-entzuleari heltzenzaio egiten dutena. Estiloa muturreraino.Euren estiloa, heavya, muturreraino defendatzendute. Koherenteak dira. Birtuosoakdira, oso ondo jotzen dute. Taldea. Taldeadira, oso konpenetratuta daude. Taularatzeoso zaindua, detaileak asko zainduta. Zuzeneanasko irabazten dute eta ikuskizunaematen dute, ikuskizuna dira.13NAHIXAN taldearenAZKEN DISKOAren3 ALEren zozketakoIRABAZLEAK– UGAITZ MUÑOA– LOREA JAINAGA– ANARTZ MITXELENADiskoa jasotzera...eta kitto!-tik pasatu- Pin-ak- Metxeroak- Kamisetak- Boligrafoak...☎ eta faxa: 943 70 14 97PUBLIZITATE ARLOKO etaENPRESETAKO OPARIAKArmagin 3 - beheaPubli.resa@euskalnet.netBIDEBARRIETA, 1TABERNA10/XII/23 ...eta kitto!745 zkia.


GremioenIDAANTENAKAROTZAKERREFORMAKSAT, TVC, BideoaBidebarrieta 37Ego Gain z/gTfnoa. 943 12 73 50Faxa. 943 20 73 60www.trinmer.comEgurrezko motaguztietako lanakMilaflores 10IÑAKITfnoa. 943 20 05 08Faxa. 943 20 04 94TELEKOMUNIKAZIOANP R O F E S I O N A L A KAROTZAKAteak - TarimakAltzariakTfnoa. 943 20 35 55Aroztegia ❐ Ebanisteria❐ Obra aroztegiaEgiturak, barruko eta kanpoko ateak,armairu enpotratuak, tarimak, parketak, rodapiesak,eskilarak, miradoreak, moldurak, oholak, janbak, leihoakOtaola Etorbidea, 27 Tel. eta Faxa. 943 201 757SUKALDE ALTZARIAK✸AROZTEGIAIparragirre AnaiakF. Calbetón, 4 behea Tel. 943 20 29 27Tailerra: Apalategi auzoa Tel. 943 12 01 92Mobila: 657 79 56 78aluminiozko eta PVC-ko aroztegiaTxonta, 30 - 1. eta beheaTfnoak: 943 12 13 67 Faxa: 943 12 01 50ERAKUSKETAEIBARREN, Urkizu 26an (Tel. 943 12 74 01)ELEKTRIZITATEAATEZAIN AUTOMATIKOAK - ARGIZTAPENA -MUSIKA - ETXEETARAKO ETAINDUSTRIETARAKO INSTALAZIOAKINSTALAZIO ETA MUNTAIAELEKTRIKOAKUrkizu, 32 behea Tel./Faxa. 943 12 73 75Mobila. 647 90 66 20 / 607 71 38 73ELEKTRIZITATEA* Muntaia etaproiektu elektrikoakPROIEKTUAK-ERREFORMAK-BERRIKUNTZAKARRAGUETA 12 -Eibar-Tel. 943 20 06 98GARBIKETAKI N D U S T R I A G A R B I K E T AOtaola Etorbidea, 13Tfnoa. 943 12 71 08 Faxa. 943 20 67 94www.escudero.euskalnet.netSuperfiziemota guztietakogarbiketa etamantenimendu zerbitzuaTfnoa. 943 254 615Mobila 688 609 171ROSARIO 15 -Elgoibar-Tel. 943 74 40 19- Mantenimendu garbiketa- Kristal garbiketacristaluxbe@gmail.com - Garbiketa orokorraTfnoa. eta Faxa:- Garbiketa bereziak943 20 65 08Mobila:659 58 35 32 Ind. Ojanguren, 1 - behea (14 ac)L i m p i e z aM u l t i s e r v i c i oE i b a rBarrena, 26 - 6. CTREJOGARBIKETAK S.L.T e l : 9 4 3 - 7 5 2 5 5 7F a x a : 9 4 3 - 7 5 2 5 5 616 Postakutxatila - SoraluzeG a r b i k e t a e t am a n t e n i m e n d u aMatsaria 2 - 7. pabilioiaTel. 943 70 08 95 - Faxa. 943 82 00 27www.electricidadguria.com● Barne apainketak● Mantenimendueta automatismoakMANTELEC, S.L.U b i t x a 7 -1 1Tfnoa. 943 70 10 44Faxa. 943 20 85 48


Informazio gehiagorako943 20 67 76IGELTSEROAKKRISTALAKERAIKUNTZA ETA ERREFORMAKIGELTSERITZA ETAGREMIOEN KOORDINAKETAAzitain Industrialdea, 3 H PabilioiaTfnoa. 943-120108www.irazabal.netITURGINTZAINDA iturgintzaUR, GAS etaKALEFAKZIOINSTALAZIOAK● Proiektuaketa aurrekontuak● Bainu eta sukaldeenerreformakTfnoa eta Faxa: 943 12 18 64 (tailerra)Mobila: 669 29 34 63Asua-Erreka, 2KRISTAL ARLOKO SOLUZIOAKERREKATXU 3an☎ eta faxa: 943 20 39 03PINTURAKTfnoa. eta Faxa.943 20 05 94T. Etxebarria, 8 - beheaPINTURASARRATE, S.L.Pintura orokorraMargotutako paperakZoruen kolokazioaPVC zoruakMaketakAlfonbrakKortinakEtxerakoakOsagarriak● NexaAutocolor● Pinturaindustriala● 3MproduktuenbanatzaileaARANE, 13 parrate@terra.esTel. 943 20 41 04 Faxa: 943 70 06 89Sostoa, 16 ac beheaTfnoa. eta Faxa. 943 700 900Mobila. 656 784 396PinturaGoi mailakodekorazioaPago Kalea, 35 DURANGOTel. / Faxa: 94 620 03 01Mobilak: 607 41 71 81666 74 30 98SARRAILAGINTZAGILTZAKEra guztietako sarrailen salmenta eta mantenuaSegurtasun-instalakuntzakSarrailen egokipenakSegurtasun kutxakEra guztietako giltzen kopiakTrabatutako ateak eta segurtasun-kutxakaskatzen dituguLARRIALDIETARAKO: 943 701 391(08.00etatik 24.00etara)A r r a g u e t a , 3 www.giltzak.comTfnoa. 943 70 13 91 Faxa. 943 20 86 99MUGICAITURGINTZAAIRE EGOKITUA, ITURGINTZA,GASAREN INSTALAZIOA, KALEFAKZIOA,PETROLIO-PRODUKTUAK, BAINUENERREFORMAK ETA ABAR…HANSGROHE KANILEN BANATZAILEAZORU ERRADIATZAILEAEGUZKI-ENERGIAEgigurentarren, 18Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 24pintura eta estalduramota guztiakBARAKALDO, 7Telefonoa: 943 12 05 02Mobilak: 618 27 28 91 / 639 76 27 97


16KIROLAKAreto-foballekoen lagunartekopartidua hilaren 30eanLEHEN MAILA NAZIONALE-KO CONCEPTO CREATECHTALDEAK IBARRAKO LAU-BURUREN AURKA jokatukodu datorren eguenean Ipuruakiroldegian, arratsaldeko 20.00-etan hasiko den lagunartekopartiduan. Lauburu Gipuzkoakogaur egungo talderik indartsuenada. Atsedenaldian, Eibarkotaldeen kadete eta infantil mailetakojokalarien arteko partidutxoajokatuko da.Debabarrenako hiru taldeek,bestalde, asteburu ona izanzuten: talde nagusienak 2-3irabazi zuen Urnietan, Makaxazken sailkatuaren kantxan; infantiletanlauna berdindu zuenetxean, Erainen aurka; eta kadeteetan7-1 nagusitu ziren Eibarkoak,Eskolapioak egurtuz.Gaur hasten da jubenil mailakoGipuzkoako xake txapelketaJULEN GARRO ETA MIKELBAENA IZANGO DIRA HE-RRIKO ORDEZKARIAK Donostianjokatuko den txapelketahorretan; hortik irtengo diraEuskadiko txapelketan jokatukodutenak ere. Gros XakeTaldeko lokaletan, bestalde,20 urtetik azpiko 62 jokalarijardun dute zazpi txandatan jokatutakoGipuzkoako Jaialdianeta, euren artean, Julen GarroKlub Deportiboko xakelariak 3.postuan amaitu du.JulenGarro.Eibar Triatloi Taldeko ordezkariakdenboraldi amaierako GalanDONOSTIAKO ARAETA JA-TETXEAN ZAPATUAN EGIN-DAKO EUSKAL HERRIKOTRIATLOIAREN I. Galan, sariakbanatu zaizkie triatloi etaduatloi zirkuitoetan garaipenaklortu dituzten guztiei. Han izanziren gure herriko triatloi taldearenordezkari bi ere, biak ere2. postuan sailkatuta eurenmailatan: Roberto Gartzia 1.mailako beteranoetan eta AlejandroAltuna 2. mailako beteranoetan.Duatloian, RobertoGartzia 7. sailkatu zen Vasco-Navarro zirkuitoan.AlejandroAltuna.Eibarko tenis txapelketahasiko da urtarrilaren 10eanEIBARKO KIROL PATRO-NATOAK ANTOLATUTA,TENIS TXAPELKETAABIATUKO DA urtarrilaren10ean. Txapelketa 16 urtetikgorako tenislarientzat daeta izena emateko epea zabalikdago urtarrilaren 7raarte. Bakarkako txapelketaizango da eta, parte hartzeko,15 euro ordaindu beharkoda. Informazio gehiagorako,615-758420 telefonozenbakira deitu daiteke.Gabonetako minitorneoa AstelenanZAPATUAN HASITA, DOMEKAN AMAITUKO DA GABONETA-RAKO ASPE ENPRESAK antolatutako minitorneoa. Hilaren25ean Titínek eta Beroizek osatutako bikoteak aurre egingo dioAritz Lasak eta Barriolak osatutakoari. Egun horretan partidua irabaztenduen bikoteak torneoaren finala jokatuko du hurrengo egunean,hilaren 26an, Irujo eta Merino II.aren kontra. Jaialdi bietanizango da buruz-burukorik ere: etzi, Merino eta Cecilioren artekoa;eta, etzidamu, Retegi Bi eta Idoateren artekoa.Gaztetxoenak Urkora igoera prestatzenKLUB DEPORTIBOKO MEN-DI TALDEAREN GAZTETXO-AK XOXOTEKO ATERPE-TXERA JOAN ZIREN asteburuan.Gehienak, hamaiketakoaegin eta gero, beheruntzabiatu ziren, baina bederatzilagun lotan ere geratu zirenaterpean. Eguraldi bikainaaprobetxatuz, elurrarekin ereasko gozatu zuten, berezikihaurrek. Urtarrilaren 1ean,Urkora igoera dela-eta, 12.00-etan zita egin dute Ixuan gelditueta haurrekin Urkokopunta egiteko.10/XII/23 ...eta kitto!745 zkia.


Atleta beteranoak nagusi OlabekoBolunburu MemorialeanJOSE ANTONIO BLANCO (TXINDOKI) ETA ROSI TALAVERA(BIDASOA) IZEN ETA IBILBIDE HANDIKO atletek irabazi zituztenBolunburu Memorialeko proba nagusiak domeka goizean. Podiumaosatu zuten eurekin Sergio Garcíak eta Mohammed El Guarrah-kgizonezkoetan eta Itxaso Escondrillasek eta Nerea Lafuentekemakumezkoetan. Juniorretan Ander Jaregi eta Sara Insaustiizan ziren garaileak eta, beheko mailetako irabazleen artean, JulenTerán eibartarra nagusitu zen alebinetan.Izan ziren postu onak lortu zituzten beste eibartar batzuk ere:mutilen artean, kadeteetan, Txomin Osoro 3.a izan zen eta AnderGisasola 6.a; jubeniletan, Ibrahim El Moussaouik 7. amaitu zuen;juniorretan, Asier Selas 4. sailkatu zen. Eta nesken artean: AitziberUrkiola 4.a eta OihaneSarasketa 6.aizan ziren seniorretan;eta Izaro Fernández7.a kadetemailan. 200 atletatikgora izan ziren probetaneta, hotzariaurre eginez, zaletuenerantzuna erenabarmentzekoaizan zen.Deporreko atletak beroketa saioan.Denboraldiko lehen eski irteeraDAGOENEKO ZABALIK DAGO BERTAN IZENA EMATEKOEPEA. Urtarrileko 8/9ko asteburuan egingo da eta 60 euroko prezioadu helduen eta lagundutako umeen kasuan (joan-etorria, autobusaeta pentsio erdiko alojamendua Canfranc-en barne) eta70ekoa eskoletako 10-13 urte artekoen kasuan (joan-etorria, autobusaeta pentsio erdiko alojamendua Villanuan, egun biko forfait-aeta material alokairua barne).Helduek eta lagundutakoumeek iraupen eskia edo eskialpinoa egin aukeratu dezakete;eskoletako umeek bakarrikiraupenekoa egin ahalizango dute. Irteera aprobetxatunahi duten guztiek, KlubDeportiboko bulegotik pasadaitezke, martitzen eta eguenetan(19.30-20.30).KIROLAKJulia Agirre gidaria onenen arteanBIKAIN ERANTZUN ZUEN DO-MEKAN OLABERRIAN JOKA-TUTAKO ERRESISTENTZIAprobetan, Escudería Eibarko ordezkarigazteenak (13 urte) bikainjardun zuen eta, sailkapenorokorrean eskuratutako 3. postuarekineta bere mailako lehenengoarekin,hurrengo denboraldianjardungo duen maila berriarineurria hartu diola erakutsi zuen.Artxiboko irudia.125cc-ko ibilgailuarekin entrenamendusaio bi bakarrik eginda, arazo mekanikoei aurre eginez etaistripu ikusgarri bi izan eta gero, Agirrek aurrera jo zuen, bere taldekidearenlaguntzarik gabe. Ordu bitik gorako lasterketa egin etagero, lasterketa erritmora 200 kilometrotik gorako jardunaldian,KZ2 maila horretako esperientzia handiko pilotoei egin zien aurre,aurpegia galdu barik. Ikustekoa, benetan, bere lana!Iker Narbaiza pilotaria finaleanKLUB DEPORTIBOKO OR-DEZKARIAK FINALA JOKA-TUKO DU Deba-Goierri-Tolosatorneoko lau koadroaren barrukotxapelketan. Finalerdian setbiak (8-7 eta 8-6) irabazi zizkionZiortza taldeko ordezkariari Zizurkilgofrontoian. Gaur hirugarrenpartidua jokatuko du, Bidegoianen,Tolosako AurreraZaiaz-3 taldeko ordezkariarenkontra.Kalamuako judokak bete-beteanOHIKOA DENEZ, HORRELA AMAITU DUTE URTEA KALAMUA-KO KIROLARIEK. Horrela, aurreko eguenean Olentzero trofeoajokatu zen klubaren instalazioetan, Kalamuako eta SoraluzekoUkaldi klubeko ordezkarien parte hartzearekin. Adinaren araberakobost mailatan jardun dute, eibartarrak guztira 26 domina irabaziz.Zapatuan, bestalde, Logroñora joan zen klubeko ordezkaritza bateta Aitor Villalbak (23 urtetik azpikoak), eta Adrian Riañok eta NekaneMuguruzak (infantilak) autonomietako txapelak jantzi zituzten.17LORADENDA– Lora eta landarenatural eta lehorrak– Ezkontzetarako lorakSan Juan, 1 Tel. 943 20 33 29etxola etxolajatetxea@hotmail.comErreserbak: 943-207019Txirio kale, 1JATETXEAEguneko menua / Karta / PintxoakEnpresa eta taldeentzako aurrekontuak10/XII/23 ...eta kitto!745 zkia.


18MUNDUARENBESTALDETIKThompsonentzatopariaEdward Herbert Thompson arkeologoakChichen Itza kokatzen den haziendaeskuratu zuen 1894ean. Paperetanez da azaltzen zenbatengatik erosi zizkionlurrak Juan Sosari, baina Munduko ZazpiMirari Berri honetan lan egiten duen gidetarikobaten berbetan 50 estatu batuetakodolarrengatik saldu zen (75 dolarrengatikdiote beste batzuek). Planetako txokorik zirraragari,misteriotsu eta harrigarrienetarikobat oparitua izan zen ia-ia.Izan ere, zibilizazio maiaren ikur honekigortzen duen magia ezin da neurtu, are gutxiagodolarretan. Matematikan, astronomianeta beste hainbat gaitan jakintsuak zirenmaiak (nolako ezagutza izango genukeFray Diego de Landak maien liburutegiakerretzeko agindua emango ez balu?), etaoraindik kontu berriak deszifratzen diharduteespezialistek.Baina Chichen Itzaren kokalekua erakargarriada dirua egin nahi dutenentzat. Yucatangopenintsulan kokatuta, Karibe itsasoakinguratuta, negozio oparoa egiteko aukerahandia dago bertan. Thompson hil eta lurrakoinordekoen eskuetan geratu ziren. Iaz, azkenean,Yucatango gobernuak Hans JürguenThies Barbachano enpresariari 220 milioipeso mexikarrengatik erosi zizkion lurrak(13 milioi euro, abal batek 8 milioi peso baliozituela esan arren, 500.000 euro).CozumelKaixo lagunok!Mexikon hillabete egiñ ostian, gatxa da berba gitxittanhan jasotako tratu ona, laguntzia eta arreta eskertzia.Barkatu, baiña `Viva Mexico cabrones´ esan bihar dot.Bisita barri bat (edo gehixago) merezi dau herrialde honek.Haiñ haundixa da... bertan bizidiranak moduan. Itzelak! ...ETA KITTO! ASTEKARIAJendiak egitten dau haundi URKIZU PASEALEKUAherrixa, eta Mexiko ez da11 - SOLAIRUARTEAdemasekua hedaduriagaittikbakarrik.20600 EIBAR (GIPUZKOA)Ondo ibili eta urte barri on danori,Ekhi.SPAINmexikoHiru mende egon da Chichen Itza esku pribatuetan.Atzerritarren esku pribatuetan denboraaskoan. Berdin gertatzen da ErriberaMaiarrean. Hotelak, jatetxeak eta turismoarekinzerikusia duten negozio gehienak atzerrikokapitalarekin sortuak izan dira. Mexikarrak(enpresariak badaude ere) negozio horienlan eskuak dira, euren herrian atzerritarrenagindupean (eta esker onez egon beharIsla MujeresTulumgainera, lana baitaukate). Lana eta soldata(eskasak kasu askotan) mexikar hauentzat,dirua (barra-barra sarritan) atzerritarrentzat.ʻDos Ojosʼ edo ʻCristalʼ bezalako zenoteek,Tulum eta Cobako hondar maiek, turquesakolorez bustitako hondartza txuriek, gastronomiamexikar aberats eta zaporetsuak, IslaMujeresek igortzen duen irla karibearrarenxarma eta edertasunak, Holboxen biltzen direnbale-marrazoek, Playa del Carmenekogau eta egunek, eta, nola ez, mexikarrek, urteosoan zehar milaka ez, milioka turista erakartzendituzte inguru haietara. Gehienakoporraldiak pasatzera joanik, uzten duten dirukopurua ikaragarri handia da. Ikusi beharkolitzateke Kukulkanen oinordekoenzat geratzenden diru kopurua zenbatekoa den.Mexikoko beste lekuetatik Erribera Maiarrerabizitzera joandakoek turismoaren aurreanmaiek duten pasibitatea salatzen dute, eurengatikizango balitz lurralde hori turismoarentzatesplotatu gabe egongo zela diotelarik.Egia edo gezurra izan, gobernu mexikarraknegozioa aspaldi egin du lurraldehorretan, eta bertan mugitzenden dirua norbaiten eskuez badago, hori maieneanda. Oraingoan ez da Ed-ekhiBelarward H. Thompson, bainahistoria errepikatu egin da.10/XII/23 ...eta kitto!745 zkia.


20KULTURAUSARTZA TXISTULARITALDEAK ETA SOSTOAABESBATZAK DOMEKANKONTZERTU BEREZIAEMANGO DUTE ELKA-RREKIN, Gabonak direlaeta. 12.30etan hasiko daElena Pérez-ek zuzendukoduen kontzertua, udaletxekoarkupeetan eta honakoegitarauari jarraituko diote:“Eguberriko zazpi kanta” (J. I. Ansorena), “Bi bilantziko” (Mold: J. I. Ansorena), “Gabongo Ilunabarra”(Pello Zabala, mold: J. I. Ansorena), “Alborada Navideña” (Luis Urteaga), “Ai augauaren zoragarria” (PedroPascual Barturen), “Din-Dan-Don” (Lord Pierport),“Haurtxo Maite” (Franz Xaver,mold: J. I. Ansorena),“Mesias Sarritan” (BartoloméErcilla) eta “Mendigoizaleak”(Aita Olazaran).NabarraldekoakGipuzkoaren jatorriazNABARRALDE ELKARTEAK ABEN-DUAN ESKAINTZEN DIHARDUENHITZALDI-ZIKLOA BIRIBILTZEKO,gaur arratsaldean, 19.30etan BeñiAgirrerekin mahai-ingurua hasiko daArrate Kultur Elkartean, baina aurretik“Gipuzkoaren jatorria” elkarteak berakargitara eman duen DVD berriarenproiekzioa eskainiko dute. RubenMarcillak zuzendutako lan horretanhainbat historialarik hartu dute parte(Idoia Arrieta, Iñaki Sagredo, JoséLuis Orella Unzué eta Beñi Agirre bera)eta Eibarri buruzko aipamenen batjasotzen du.Gabonetako kontzertua domekanIma Elorzareneskulturak UntzaganAPIRILEAN AITAREKIN BATERA EGIN ZUENERAKUSKETAREKIN ANIMATUTA, Ima Elorzakoraingoan bakarka erakutsiko ditu bere artelanakUntzagako jubilatuen etxeak egunotanmartxan duen erakusketan. Urtarrilaren9ra arte egongo da erakusketaikusteko aukera, astelehenetik barixakura19.15etatik 21.15etara eta zapatu etadomeketan, berriz, 12.00etatik 14.00etara(abenduaren 25ean eta urtarrilaren1ean itxita egongo da).Julen Zabaletarenmarrazkiak PortaleanAURREKO ASTEAN ZABALDU ZUTEN JULEN ZABA-LETAREN MARRAZKIEKIN osatutako bildumaren erakusketaPortalean, gehienbat gerra aurreko Eibarko eraikineieskainitako laminekin.Urtarrilaren 9ra arte bisitatzekomoduan izango den erakusketakohiko ordutegian zabaldukoditu ateak, martitzenetikdomekara 18.30etatik20.30etara (gogoan izan Portaleaitxita egongo dela abenduaren24, 25, 26 eta 31n etaurtarrilaren 1, 2 eta 6an).Antzezlana eta askariaARMAGINTZAREN MUSEOAK UME-ENDAKO JARDUNALDI BEREZIAPRESTATU DU datorren asterako,eguaztenerako, ikasleek oporrak dituztelaaprobetxatuta. 17.00etatik aurrera,“Musika tresnen fabrika” antzezlana eskainikodu Sointek taldeak museoan bertan(Portalean, 5. solairuan). Eta antzezlanaamaitzean, gainera, “merendola”emango diete joatera animatzen direnume guztiei. Antzezlana ume txikientzat,10 urtera artekoentzat pentsatutakoa daIma Elorza, Imanol bere aitarekin, hau ere artista.PoesiairakurraldiaKarrikanKARRIKA TABERNAK GAURARRATSALDEAN, 19.30etatikaurrera “Ez dok armairu, ezdon armairu!” izenburuari jarraitukodion gay-les poesiairakurraldia hartuko du. Besteakbeste, Rikardo Arregi, MikelAyerbe, Ibon Egaña, AngelErro, Kattalin Miner eta JuanjoOlasagarreren testuak irakurrikodituzte.10/XII/23 ...eta kitto!745 zkia.


DOMEKAN, ABONTZAKO ITTURRIXA ELKAR-TEAK ANTOLATUTA, PRIMERAKO GIROANEMAN ZUTEN GOIZA Egigurentarreneko parkeingurura bildutakoek. Termometroari begiratuta,kalerako baino etxerako giroa bazegoen ere, antolatzaileekprestatu eta banatu zituzten 500 txistorrapintxoek eta horiei laguntzen edandako saldaeta bestelakoek jaian parte hartu zutenen barruakondo baino hobetoepeldu zituzten. Umeak,bestalde, eurendako antolatutakojolas eta bestelakoetanederto ibili ziran.Jaiaren amaieranzozketa egin zuten etairabazleek honezkero sariajaso dute: lehenengosaria Arkaitz Iparragirrekeraman zuen (2.465 zenbakia)eta bigarrena, berriz,Mª Jose Agirregabiriak(7.679 zenbakia).Mireia Arrateren hitzaldiaAbontzatomasak giro paregabeanMARTITZENEAN, HILAREN 28-AN, MIREIA ARRATE IDAZ-LE EIBARTARRAK HITZALDIA ESKAINIKO DU PORTALE-AN, 19.00etatik aurrera. Eibarren 1946an jaio zen idazlea Zuzenbideanlizentziatua da Bartzelonako Unibertsitatean eta1970az geroztik han bizi da, Euskal Herrira tarteka etortzen denarren. Arratek “El año de los mil cafés” (Edebé, 2010) bere lehenengoeleberria eman du argitara aurten eta horren inguruanberba egingo du datorren asteko saioan. Eibartarrak ipuin etanarrazio laburrak idatzi izan ditu aurretik eta “1ª instancia” gauregun desagertuta dagoen aldizkariaren erredakzioan parte hartuzuen bere sasoian.Txistorra Eguneko sarinagusia banatutaTXIRRINDULARIEN ELKARTEAKANTOLATUTAKO TXISTORRA EGU-NEAN HAINBAT SARI BANATZEKOZOZKETA egin zen eta sari nagusia,300 euroko balioa duen erosketa-txartela,astelehenean eman zioten argazkian ikusdezakezuen Maite Suinaga irabazleari. Bigarrensariak Norberto Ojanguren, José Arizmendi etaAmaia Trebiñok eraman dituzte. Eta, horrez gain,beste 90 sari (hirugarrenak edo “farol gorriak”)banatu dituzte Txirrindularien Elkartekoek. Sarihoriek guztiak elkartearen bulegoan banatzen joandira, zenbaki irabazleak zituztenak bertatikpasatzen joan ahala. Txirrindularien Elkarteaksariren bat irabazi duten guztiak zoriondu nahi ditueta, bide batez, txirrindularitza sasoia agurtzekoantolatzen duten jaialdian parte hartu zuenjende guztiari eta jaia antolatzea posible egin dutenbabesleei eskerrak eman nahi dizkie.KULTURAlaburrakGA BONA K ERROTAGA ZTELEKUA NGabonetakohamabostaldirako egitarauberezia prestatu dute Errotagaztelekuan. 16.30etatik20.30etara zabalduko duteKarmen kaleko gaztelekuaeta, besteak beste,honakoetan parte hartzekoaukera izango dute nahidutenek: karterak,mugikorrendako zorroak,giltzarriak, agendak etabestelakoekin gabonetakoopariak egiteko tailerra(abenduak 23 eta urtarrilak5), abenturazko filme batenemanaldia (abenduak 26),ping-pong txapelketa(abenduak 28), filme baten(komedia) emanaldia(urtarrilak 2), futbolintxapelketa (urtarrilak 3),txiste txapelketa (urtarrilak6) eta merendola eta lagunezkutua (urtarrilak 6).R. GALDÓS-EN IDAZLANAKSAREANEibarko idazleen lanak,baita Eibarri buruz idatzidutenenak ere, poliki-polikiinterneten sartzen joandirela adierazi dute EgoIbarra batzordekoarduradunek. Oraingohonetan, besteak beste,Romualdo Galdós-en “Jesusaurtxoaren lenengo itzaldia”izeneko olerkiak, 1952ankaleratutako lana, “MikelGaricoïts” liburuarenberrargitalpena lapurterazeta berak “ezertxo erealdatu-barik” bizkaierazjarria (1923ankaleratutakoa) eta “Dabideneres-abestiak. Latekeraz,gerkeraz eta iberkeraz artu...eta euskeraz ipini-takoak”(1936an kaleratu ziren tomobiak) sarean daude jada(www.egoibarra.comhelbidean).ARATOSTEAK 2011KARTEL LEHIAKETAUdalak datorren urtekoAratosteetarako kartelaaukeratzeko lehiaketaantolatu du eta parte hartunahi dutenek urtarrilaren28an, 14.00ak baino lehenentregatu beharko diruztelanak Pegoran. Saria 600eurokoa izango da.2110/XII/23 ...eta kitto!745 zkia.


laztanakemoten...Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzendizugu. Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazkibikoitzarena (bikoteak...) 8 euro (...eta kitto!ko bazkideentzat %20ko deskontua).Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.AGENDA23Zorionak, NAIA,etzi hamabi urteegingo dozuzelako.Famelixa guztiarenpartez.Zorionak, LIBE,martitzenian zazpiurte egin zenduazeneta.Patxito batfamelixaren partez.Zorionak, IRATI (10 urte) etaMARKEL (7), zuon urtebetetzietan.Famelixaren partez.HILDAKOAK- Antimo Atxurra Alegría. 74 urte. 2010-XII-15.- Carmen Iraola Enbeita. 85 urte. 2010-XII-15.- Eduardo Idiakez Zabala. 72 urte. 2010-XII-15.- Alberto Alzola Narbaiza. 89 urte. 2010-XII-16.- Esther Novoa Bretaña. 74 urte. 2010-XII-17.- Ines Esparza Azanza. 86 urte. 2010-XII-17.- Jose Bengoetxea García. 74 urte. 2010-XII-18.- Angel Laguna Martínez. 65 urte. 2010-XII-18.- Felisa Arregi Izagirre. 88 urte. 2010-XII-19.- Maria Osa Unamuno. 89 urte. 2010-XII-20.- Andres Laburu Bilbao. 79 urte. 2010-XII-20.JAIOTAKOAK- Ane Sola Agirreazaldegi. 2010-XII-15.- Izaro Martínez Guillén. 2010-XII-15.- Irane Dosantos Tejado. 2010-XII-16.23an: 20.3024an: 17.0025ean: 19.45/22.3026an: 17.00/19.3023an: 20.30”Bon Appétit”Zuzendaria: David PinillosAktoreak: Unax Ugalde,Nora Tschirner, GuilioBerruti, Herbert Knaup23an: 20.3024an: 17.0025ean: 19.45/22.3026an: 17.00/19.3023an: 20.30”Los otros dos”Zuzendaria: Adam MckayAktoreak: Derek Jeter, EvaMendes, Samuel L. Jackson,Dwayne Johnson23an: 20.3024an: 17.0025ean: 19.45/22.3026an: 17.00/19.3023an: 20.30”Los viajes de Gulliver” 3DZuzendaria: Rob LettermanAktoreak: Jack Black, EmilyBlunt, Billy Connolly, JasonSegel, Amanda PeetzineaColiseoanDaniel Zurich-eko Thomas Wackerlenjatetxe ezagunean lanean diharduenchef-a da. Hanna jatetxe berekosomelier-arekin duen harremana geroeta sakonagoa izango da eta horrekarrakasta profesionalaren edo maiteduenaren alde egitera behartuko du.Gamble eta Hoitz agenteak, poliziakbadira ere, Danson eta Higsmithsuperagenteen gerizpean bizi dira.Baina, gauzak gaiztotzen hastendirenean New Yorkeko kaleetan,bikoteak bere burua behartuta ikusikodu komisaldegiko despatxua lagatzera.Gulliverrek New Yorkeko egunkaribat banatzen du, bidaietako editoreaizan nahi badu ere. Amets batekBermudetako triangelura eramangodu; baina, ekaitz batek bultzatuta,bere gorputza liliputiensen uharteanamaituko du. Hor hasiko da abentura.10/XII/23 ...eta kitto!745 zkia.


24AGENDAhoroskopoaARIESAhalegindu zaitez eta samurragoaizan. Aldamenekoek eskertukodute, azken aldian zakarregiazaude-eta, batez ere eurekin.TA URUSAspaldiko gorrotoek gaur egungoharremanetan oztopo egiten dizuteeta hori ez da sanoa. Kontuzaharrak dira, ahaztu beharrekoak.GEMINIZure atzetik dabilen horrenbesoetan eroriko zara uste bainolehen. Orain gogor-gogor zabiltza,baina azkenean bigunduko zara.CANCERDatozen egunotan estresa izangoduzu etsairik nagusiena. Badakitez dela erraza gauzak lasaiagohartzea, baina ahalegindu zaitez.LEOLasaaaaiii!! Egunotan dituzuntristura eta nekea laster pasakozaizkizu. Besteek baino denboragehiago beharko duzu, baina eutsi!VIRGOAsteburu bikaina duzu aurretik.Hainbeste mimoz antolatutako“hori” borobil irtengo zaizu, ez duatzera bueltarik. Egon lasai.LIBRAUrteak amaitzen dihardu: balantzeaegiteko ordua da. Ahaztu onak izanez direnak eta heldu gogor mereziizan duten gauza horiei.SCORPIUSHori da hori nerbioa! Ezin zarageldi egon. Guztiari baietz esanbehar! Badakizu zer egin: erlaxatu!!Zure burua gehiago zaindu ezazu.SA GITTARIUSNon arraio bizi zara? Jaitsi lurrera,gauza mordoa galtzen ari zara-eta.Extralurtarra dirudizu; itxuraz erehobetuko bazenu... Ah, ze piura...CAPRICORNIUSEskaini denbora gehiago aisialdiari.Lanak irentsi egingo zaitu eta horiez da txantxa. Badirudi lanerakobakarrik bizi zarela. Aldatu!AQUARIUSAgenda topera duzu, bainabenetan uste duzu apuntatutadituzun gauza guztiek merezidutela? Egin benetan nahi duzuna.PISCISEspero duzun oparia jasokobaduzu ere, poztasun handienaaspaldian ikusi ez duzun lagunbatek emango dizu. Zorionak!Eguena 23ERROTAGAZTELEKUA17.00.- Gabonetakoopariak birziklatutakomaterialak erabilita(karterak, mugikorrendakozorroak, giltzarriak,agendak…). Errotagaztelekuan.HITZALDIA19.30.- “Gipuzkoarenjatorria” DVD berriarenproiekzioa (Eibar aipatzenda) eta mahai-ingurua,Beñi Agirrerekin.Nabarralde Elkarteakantolatuta. Arrate KulturElkartean.POESIAIRAKURRALDIA19.30.- “Ez dok armairu,ez don armairu!”gay-les poesia irakurraldia(Rikardo Arregi, MikelAyerbe, Ibon Egaña,Angel Erro, Kattalin Minereta Juanjo Olasagarre).Karrika tabernan.ARTISAU AZOKA20.00.- KaleetanKantuz-ekoen emanaldia.Gabonetako ArtisauAzokan (Eibarko BizikletaPlazan).Barixakua 24OLENTZERO17.00.- Opari-banaketa,udaletxean.18.00.- Kalejira,Pantxika, Kaleetan Kantuzabesbatza eta J. B.Gisasola Musika Eskolakosoinu-ikasleen etatrikitilarien laguntzaz.Ibilbidea: Untzaga,Calbetón, Bidebarrieta,Urkizu, Errebal, JulianEtxeberria, ToribioEtxebarria eta Untzaga.Domeka 26ERRESKATE ITXURA10.00.- Ertzantzarenerreskate-taldekoek parebat alegiazko salbamentuegingo dituzte. AsuaErreka inguruan.GABONETAKOKONTZERTUA12.30.- Usartza TxistulariBandaren kontzertua,Sostoa abesbatzarekinbatera. Udaletxekoarkupeetan.ARTISAU AZOKA17.00.- Umeentzateskulan tailerrak. (EibarkoBizikleta Plazan).ERROTAGAZTELEKUA17.00.- Abenturazkofilmearen emanaldia.Errota gaztelekuan.Martitzena 28ARTISAU AZOKAArratsaldean.- Rapikuskizuna. GabonetakoArtisau Azokan (EibarkoBizikleta Plazan).HITZALDIA19.00.- “El año de losmil cafés” eleberriareninguruko hitzaldia, MireiaArrate idazlearen eskutik.Portalean.Eguaztena 29ANTZERKIAETA ASKARIA17.00.- Musika TresnenFabrika, Sointek taldeareneskutik (10 urte artekoumeentzat). ArmagintzarenMuseoa.ORDUTEGI BEREZIXAKGabonak direla eta, udal instalazioek ordutegi berezian zabalduko dituzte eta egun batzuetan itxitaegongo dira: Ipu ru a k ir oldegia bihar (hilak 24) 09.00etatik 13.00etara zabalduko dute eta Unbeeta Or beak o k ir olgu n eak ere bakarrik goizez zabalduko dituzte, 09.00etatik 14.00etara.Hilaren 25ean eta urtarrilaren 1ean itxita egongo dira. Bestalde, P or t alea itxita egongo daabenduaren 24, 25, 26 eta 31n eta urtarrillaren 1, 2 eta 6an.SUDOKUA2 76 55 2 7 8 68 4 2 54 6 1 73 9 8 2 47 14 5DENBORAPASAKAURREKOAREN EMAITZA10/XII/23 ...eta kitto!745 zkia.


eguraldia (EUSKALMET.NET)erakusketak– Abenduaren 23ra arteSAIOA CABAÑAS argazkilariaren “Gauilunak”erakusketa. Karrika tabernan.– Abenduaren 31ra arteNEKANE LAZKANOren “Roma G9” argazkierakusketa. Portalea tabernan.LUIS LARRAKOETXEAren argazki erakusketa.El Ambigú tabernan.– Urtarrilaren 9ra arteEIBARKO KLUB DEPORTIBOko Argazki Taldekoenerakusketa. Portalean.JULEN ZABALETA-ren“Gerra aurreko Eibar”marrazki erakusketa.Portalean.– Urtarrilaren 10era arteMIKEL OROZKOren“Berlin in Furs” argazkierakusketa. Tabernade los Mundos-en (Bilbo).– Otsailaren 28ra arteFERNANDOBEORLEGIren “Gogoarenpintzelkada garratzak”erakusketa. Lizarrako Gustavo de Maeztu museoan(martitzenetik zapatura 11.00-13.00 eta 17.00-19.00; jai-egunetan, 11.00-19.00).lehiaketakfarmaziak23, eguenaEGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)24, barixakuaEGUNEZ Larramendi (Calbetón, 19)GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)25, zapatuaEGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)26, domekaEGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)27, astelehenaEGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)28, martitzenaEGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)29, eguaztenaEGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)GAUEZ Mendinueta (Urkizu, 6)30, eguenaEGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)GAUEZ Mendinueta (Urkizu, 6)– Toribio Etxebarria Sariak 2010.Informazioa eta lanak entregatzea: Urtarrilaren 24ra arte, www.bicberrilan.com helbidean.– “Aratosteak 2011 Eibarren” kartela.Informazioa eta lanak entregatzea: Urtarrilaren 28ra arte, Pegoran.– Narruzko Zezen Sariak.(Antzez Artikulo eta Gidoientzako)Informazioa eta lanak entregatzea: Urtarrilaren 28ra arte, Hezkuntza Esparruan(943254465 telefono zenbakian).AGENDAtelefono jakingarriakSOS deiak ........................112Peg ora .............................010Udaletxea .........943 70 84 00Portalea ............943 70 84 39Udaltzaingoa.....943 20 15 25Mankomunitatea943 70 07 99Debeg esa..........943 82 01 10KIUB .................943 20 38 43Epaitegia ..........943 03 34 00Iberdrola ..........901 20 20 20Naturg as ...........902 12 34 56DYA Larrialdiak.943 46 46 22Gurutze Gorria..943 22 22 22Mendaro osp. ....943 03 28 00Anbulategia ......943 03 25 00Torrekua ...........943 03 26 50Errepideak ........902 11 20 88Ertzaintza .........943 53 17 00Eusko Tren .......902 54 32 10Pesa .................902 10 12 10Taxiak...............943 20 30 71.........................943 20 13 25Alkohol.Anon. ..629 14 18 74Al-A non/A lateen 650 26 59 63autobus ordutegiakEIBA R-DONOSTIA. Lanegunak: 07.00etatik9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30etaraorduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik20.30etara orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30,12.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30 eta 21.10. DO-NOSTIA-EIBAR. Lanegunak: 07.00, 07.30etatik14.30etara orduro, 15.00, 15.30etatik 18.30etaraorduro, 19.30, 20.30 eta 21.00. Zapatuak: 07.00,08.30etatik 20.30etara orduro, 21.00 eta 22.00.Jaiegunak: 08.30etatik 18.30etara bi orduro,19.30, 21.00 eta 22.00.EIBA R-BILBO. Lanegun eta zapatuak:06.40etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Lanegunak:06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu etajaiegunak: 07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.EIBA R-GA STEIZ. Lanegunak: 07.00etatik21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta18.15. Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.GA STEIZ-EIBA R. Lanegunak: 06.30etatik 20.30-etara orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegunak:10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.EIBA R-IRUÑEA . Lanegunak: 07.45 eta13.30. Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IRUÑEA-EIBAR. Laneguna:11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.EIBA R-A RRATE. Egunero: 15.30. Zapatuak:14.15. Jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00,13.00 eta 18.00. ARRATE-EIBA R. Egunero: 16.00.Zapatuak: 14.45. Jaiegunak: 09.30, 10.30, 11.30,13.30 eta 18.30.EIBA R-ELGETA . Lanegunak: 13.30 eta20.30. Jaiegunak: 12.00 eta 19.00. ELGETA-EI-BAR. Lanegunak: 14.00 eta 20.50. Jaiegunak:12.30 eta 19.30.EIBA R-MENDA RO. Lanegunak: 06.20 eta07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak:08.00etatik 21.00etara orduro. MENDARO-EIBA R.Lanegunak: 06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta21.55. Zapatu eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45etaraorduro eta 21.55.tren ordutegiakEIBAR-DONOSTIA . Egunero: 08.13etatik22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak:baita 06.13 eta 07.13. DONOSTIA-EIBAR. Egunero:07.47etatik 20,47etara orduro, 9.20 eta 20.20. Lanegunak:baita 05.47 eta 06.47.EIBAR-BILBO. Egunero: 08.13etatik 22.13-etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita06.13 eta 07.13. BILBO-EIBAR. Egunero: 06.57etatik20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:baita 05.57.2510/XII/23 ...eta kitto!745 zkia.


1. Etxebizitza1.2. Salgai– Pisua salgai Juan Antonio Mogelen.3 logela, egongela, sukaldeaeta komuna. Aukera ezin hobea.Tel. 659-508607.1.2. Errentan– Pisua alokagai Amañan. 3 logela,egongela, sukaldea eta komuna.Eguzkitsua. Tel. 646-484230.Aitor.1.3. Konpartitzeko– Logela behar da konpartitzeko.Tel. 688-819475.Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik.Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak:alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. Doako iragarkietan,12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.1. ETXEBIZITZA1.1. Salgai1.2. Errentan1.3. Konpartitzeko1.4. Etxe trukaketa2. MOTORRA2.1. Salgai3. LOKALAK3.1. Salgai3.2. Errentan4. LANA4.1. Lan bila4.2. Langile bila5. IRAKASKUNTZA5.1. Eskaerak5.2. Eskaintzak6. DENETARIK6.1. Salgai6.2. Eman6.3. Galdu/Aurkitu6.4. Bestelakoak5. Irakaskuntza5.2. Eskaintzak– Mutil gaztea eskaintzen da umeeingelesezko klase partikularrakemateko umeei. Tel. 685-765340.– Txakur-hezitzailea eskaintzen daoinarrizko obedientzia, portaera aldaketaketabarreko klaseak emateko.Tel. 645-724397.– Ingeniaritza ikaslea eskaintzenda klase partikularrak emateko.LH, DBH eta Batxilergoa. Tel. 628-665220.6. Denetarik2. Motorra2.1. Salgai– 20 tonatako Scania markako kamioiasalgai lanarekin. Gaitasunprofesionala behar da. Tel. 685-724273.3. Lokalak3.1. Salgai– Estetika negozioa traspasatzenda. Lanean hasteko moduan. Tel.657-793584.– Garaje itxia salgai Txomon.36.000 euro. Tel. 644-403759.3.2. Errentan– Garajea alokagai San Pio X-ean.Tel. 650-016440.– Eibarko erdialdean 70 m 2 ko lokalaalokagai. Komuna eta barrarekin.20 urtetik gorako gazteentzakomodukoa. Tel. 679-425467.– Asua-Errekan garajea alokagai.Tel. 678-436136.4. Lana4.1. Lan bila– Neska eskaintzen da garbiketalanak egiteko: tabernak, pegoraketb. Orduka. Tel. 628-014327.– Neska gaztea eskaintzen daumeak zaintzeko. Orduka. Tel.685-765340.– Neska gaztea eskaintzen daumeak zaintzeko. Orduka. Tel.663-682150.– Neska eskaintzen da arratsaldezeta asteburuetan nagusiak zaintzekoeta etxeko lanetarako. Tel.636-383471.– Neska eskaintzen da asteburuetannagusiak zaintzeko. Tel. 676-035738.– Neska eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko. Tel. 689-617818.– Emakumea eskaintzen da asteburuetaneta jaiegunetan nagusiakedo umeak zaintzeko. Tel. 616-397348.– Neska eskaintzen da edozein lanetarako.Esperientzia. Tel. 665-301550.– Neska arduratsua eskaintzen daumeak edo nagusiak zaintzeko.Urte biko esperientzia. Tel. 663-682150.– Emakumea eskaintzen da gaueznagusiak zaintzeko. Tel. 605-129495.– Emakumea eskaintzen da garbiketakegiteko eta nagusiak zaintzeko.Gauez ere bai. Tel. 630-365137.– Emakumea eskaintzen da umeakedo nagusiak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Tel. 634-005760.– Neska eskaintzen da orduka lanegiteko, pegorak garbitzeko eta internamoduan. Tel. 646-464300.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta interna moduan.Tel. 690-025810.– Emakumea eskaintzen da ordukanagusiak zaintzeko. Tel. 637-966749.– Neska eskaintzen da garbiketakegiteko eta umeak edo nagusiakzaintzeko. Tel. 686-234612.– Neska eskaintzen da goizezumeak edo nagusiak zaintzeko etaetxeko lanak egiteko. Esperientziaeta erreferentziak. Tel. 699-706869.– Emakumea eskaintzen da sukaldari-laguntzaileedo garbitzailemoduan eta nagusiak zaintzeko.Tel. 666-259497 eta 686-149562.– Emakumea eskaintzen da kamareraedo sukalde-laguntzaile moduaneta etxeko lanetarako. Autoarekin.Tel. 686-149562 eta 650-218238.– Neska euskalduna eskaintzen dagabonetako oporretan umeak zaintzeko.Tel. 685-778554.– Neska eskaintzen da ordukaumeak zaintzeko, tabernan lan egitekoetabar. Tel. 679-910991.– Neska eskaintzen da asteburuetanumeak zaintzeko eta etxeko lanakegiteko. Tel. 681-081763. Maite.– Emakumea eskaintzen da garbiketalanak egiteko eta nagusiakzaintzeko. Tel. 630-410724. Dora.– Neska eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Tel. 678-972690.– Emakumea eskaintzen da etxekolanak egiteko (orduka) eta umeakzaintzeko. Tel. 680-463892.4.2. Langile bila– Estetizista eta masajista den pertsonabehar da Eibarko estetikazentro batean. Tel. 943-200345.– Estetizista behar da Elgoibarkoestetika zentro baterako. Tel. 943-531636.6.1. Salgai– Bizikleta bi salgai 6-10 urte bitartekoentzat.Biak 100 euro. Deitu21.00etatik aurrera. Tel. 943-204238. Itziar.– Solariuma salgai (etzandakoa).22 lanparekin eta solariuma bihurtzenden maleta itxurakoarekin.Tel. 658-717754.– Lur saila salgai. 21.000 m 2 :15.000 Maxpen eta 6.000 Kalamuan.60.000 euro. Negoziagarriak.Tel. 965-876118 edo 649-445104.6.3. Galdu/Aurkitu– Astelehenean, hilaren 13an, lanekokarretilla laranja galdu zenTxontan. Eskertuko da. Tel. 605-708637.– Emakumearen urrezko pultseragaldu da San Andres egunean. Baliosentimentala. Eskertuko da. Tel.943-207785.6.4. Bestelakoak– Eibarko lagun bik lagunak nahidituzte irtetzeko. Tel. 669-911573eta 658-732727.10/XII/23 ...eta kitto!745 zkia.


5 eguneko Teorikako ikastaro trinkoakZEZENBIDEORDUTEGIA:09.30-13.0015.30-20.30A U TOESKOLAGIDA-BAIMENAKSan Andres, 1 acTel. 943 20 34 45EIBAR

More magazines by this user
Similar magazines