Pelepasan Waktu Bertugas dan Cuti Tanpa Rekod Untuk Kumpulan ...

registry.usm.my

Pelepasan Waktu Bertugas dan Cuti Tanpa Rekod Untuk Kumpulan ...

UNIVERSITIJABATAN PENDAFTARREGISTRYMEMORANDUMSAINS MALAYSIAKepada: Tarikh: 29 Mei 2009Dekan/Pengarah/KetuaJabatanPusat Pengajian/Pusat/lnstitut/Unit/JabatanKampus Induk/KampusKejuruteraanY. Bhg. Dato'/Prof./Tuan/Puan,PELEPASAN WAKTU BERTUGAS DAN CUTI TANPA REKOD UNTUK KUMPULAN BORIA KE SUKAN STAF ANTARAUNIVERSITI-UNIVERSITI MALAYSIA 34Dengan segala hormatnyaperkara di atas dirujuk.2. Sukacita dimaklumkan bahawa kejohanan tahunan, Sukan Stat Antara Universiti-Universiti Malaysia(SUKUM 34) akan berlangsung di Universiti Malaysia Terengganu (UMT), Kuala terengganu, Terengganu, pada 3 - 13Jun 2009. USM akan menghantar seramai 200 orang atlit untuk mengambil bahagian dalam 16 daripada 18 acarayang dipertandingkan.3. Untuk makluman Y. Bhg. Dato'/Prof./Tuan/Puan, USM juga telah dipilih sebagai Tuan Rumah untuk SUKUMbagi tahun 2010, maka USM telah diminta untuk mengadakan persembahan selama 30 minit dalam acarapenyerahan bendera kejohanan yang akan berlangsung pada 13 Jun 2009. Sehubungan itu, pihak Kelab Kebajikandan Sukan Staf Kejuruteraan telah bekerjasama dengan Dewan Budaya, Kampus Pulau Pinang untuk mengadakanpersembahan boria (Senarai staf terlibat adalah seperti di lampiran 1).4. Sehubungan itu, pihak Universiti telah memutuskan untuki. Memberi Pelepasan Waktu Bertugas bagi membolehkan mereka menjalani latihan (Sila rujuklampiran 2 untuk Jaduallatihan)ii. Memberi Cuti Tanpa Rekod pada 12 - 14 Jun 2009 bagi membolehkan mereka mengambilbahagian di UMT.5. Perhatian dan kerjasama Y. Bhg. Dato' /Prof./Tuan/Puan dalam hal ini amatlah dihargai dan didahuluidengan ucapan terima kasih.Sekian."BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"'Memastikan Kelestarian Hari Esok'Yang menjalankantugas,,JADjj.j\iW -,emangku Pendaftars.k.BINTI BASIRONProfesor Dr. Nor Azazi ZakariaPengarahPusat Penyelidikan Kejuruteraan Sungai & Saliran BandarKampus KejuruteraanSelaku Ketua KontinjenJD/I5i - SUKIJM 34 - PeJepasan diJn Cuti Tan"" RekodUSM ke SUKUM ke-3411800 U5M, Pulau Pinang, MalaysiaTel: 604-6533888 Fax: 604-658 1718; Website: www.usm.my


~8-MAY-2009 16:23P.02KUMPULAN PERSEM8AHAN BORtA SEMPENASUKUM KE·34 (UNIVERSITI MALAYSI~ TERENOGANU)BII NamaKlkltang.n Jabatan & Kempua1 Kamerul Hisham Kamaruzzaman Perpustakaan Hamzsh Sendut2 Zolkafli IShak Dewan Budaye3. Zanlell KaB81m DQWan Budaya4 Nur HamiZl Md Amln BPSM, Kampul Pulau Plnang5 Khalrul IZW8!i Saruddtn Pusat Pengallan Saln. Klmla6 Mood Rezuan Hasan Desaslswa Tekun7 Muhamad AI-Hafl:l Md San I Instltut PengaJlan Slswa%8h8 Ramzanee RamJl Unit Sukan, Kampus PuleuPlnang9 Mat Raze Ismail (Jemputan)10 Ahmad Shahir Hassan .Jabatan eendaharl, Kampus KeJurutenaan11 Abdul Malll


!8-MAY-2009 16:24P.0329 HS811za RaUiIi Hal Ehwal Pembangunan Pel ajar30 SIt! Hawe. He.mdun Puaat Pengajlan Salns Klml.31 Nurshaferah Che Ahmad Pus8t PengaJfan Saln. Klmls32 Noor Fezl/na Mohler HEPP33 saitol Akmal Asmanl Perpustakaan Hamzah Sendut34 Remnah Ramll Oewan Budaye.35 Mohd Noor Fakaruddln Abdullah PP Salns Flzlk36 Shamsur/ Oerus Oewan eudaya37 Andy SIt! Nur Hldayah Rahim Pusat Pengajlan Sel'llee Shahlzam Abdu\ Rahim Perpu'takaan Hamzah Sendut39 Rosnl.Ha$an . .Pejabat P$l1g~ahl t


2B-MAY-2009 16:24 P.04LAMPIRAN2JADUAL LA'tlHAM aORIAUNTUK 8UKAN 8TAF ANT ARA UNlVERSITI-UNIVERSITI MALAYSIA KE-S4(Waktu pelepa.enIJntuk ,taf dl t(empUI Pulau Pining)811. Tarlkh S•• , Latlhan 1 S_ Latlhan2L Rebt!. 27 Me12009 ~ nn ••• _. __ ,. •• r_._- 1"'"- T~eds-2. Khaml •• 26 Met ~OO9 3.CO pig. - 5.00 iJty. • Tladil-Jumest, 29 Mel 2009 3.00 ptg. - 5.00 ptg • Tlada-3. Isnln, 1 Jun 2009 3.00 ptg. - 5.00 ptg. • TisdEl·4. SelSSD, 2 Jun 2009 3.00 ptg. - 5.00 pig. ·Tlada.5. Rabu. S Jun .200Q 3.00 ptg. - 5.00 pig. 8.00 mlm. - 10.00 mlm6. Kharnla,4 Jun 3009 3.00 ptg. - 5.00 ptg. 8.00 mlm. - 10.00 mlm7. Isnln, 8 Jun 2009 3.00 ptg. - 5.00 ptg. 8.00 mlm. - 10.00 mlm8. Selasa. 9 Jun 2009 3.00 ptg. - 5.00 ptg. 8.00 mlm. - 10.00 mm(Waktu pel.pas.n untuk stal dl KampUl KaJuruteraan )all. T.rlkh Ma.1. 2T Mel 2009 1.00 pig. - 5.00 ptg.2. 28 Mel2Q09 1.00 ptg. - 6.00 ptg.3. 1 Jun2009 1.00 ptg. - ts.oo pt;.4. 2 Jun2009 1.00 ptg. - 5.00 ptg.5, 3 Jun2009 1.00 ptg. - 5.00 ptg.6. 4 Jun300& 1.00 pig. - 5.00 pig.7. 8 Jun2oo9 1.00 ptg. - 5.00 pig.B. 9 Jun2009 1.00 ptg. - 5.00 ptg.Catatan:Staf Kampos KeJuruteman perlu bertolek ke Kampus Pulau Pinang ketanaaemua aeallatlhan dl&dakan dl Dewan Budaya.

More magazines by this user
Similar magazines