Tawaran Biasiswa Hadiah Latihan Persekutuan Di Peringkat ...

registry.usm.my

Tawaran Biasiswa Hadiah Latihan Persekutuan Di Peringkat ...

UNIVERSITIJABATANSAINS MALAYSIAPENDAFTARREGISTRYMEMORANDUMKepada:Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa)Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal & Pembangunan Pelajar)Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri & Masyarakat)Tarikh: 19 Mac 2010Semua DekanjPengarahjPenyelarasjKetua JabatanPusat PengajianjPusatjInstitutjUnitjJabatanKampus IndukjKampus KejuruteraanjKampus KesihatanAssalamualaikum Wrt. Wbt.jSalamSejahteraY. Bhg. Dato'jDatinjTuanjPuan,TAWARAN BIASISWA HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN DI PERINGKAT SARlANA DANPHD BAGI KAKITANGAN BUKAN AKADEMIK IPTA TAHUN 2011Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.2. Sukacita dimakJumkan bahawa pihak Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) inginmenawarkan Biasiswa Hadiah Latihan Persekutuan kepada kakitangan bukan akademik di institusipengajian tinggi awam (IPTA) bagi mengikuti kursus-kursus ikhtisas (jangka panjang) di peringkatSarjana dan Doktor Falsafah di IPTA tempatan dan luar negara.3. Sehubungan itu, KPTM mempelawa kakitangan pentadbiran dari Jabatan Y. Bhg.Dato'jDatinjtuanjpuan yang berminat untuk melanjutkan pelajaran dan berkelayakan sertamemenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan agar membuat permohonan secara dalam talian(online) melalui laman sesawang www.mohe.gov.my. Permohonan boleh dibuat bermula 19 Mac2010 hingga 30 April 2010 dan seterusnya dicetak dan dikemukakan kepada pihak KPTMmelalui Ketua Jabatan sebelum atau pada 7 Mei 2010.4. Bersama-sama ini dilampirkan surat daripada pihak KPTM bertarikh 16 Mac 2010 [No. Ruj.:KPT.B.600-19(38)] beserta kriteria calon-calon yang berkelayakan untuk perhatian dan rujukan Y.Bhg. Dato'jDatinjtuanjpuan.Sekian, kerjasama Y. Bhg. Dato'jDatinjtuanjpuan untuk memanjangkan perkara ini kepada stafpentadbiran di Jabatan masing-masing amatlah saya harapkan dan saya dahului dengan ucapanterima kasih.Wassalamu'alaikumjSalamHormat."BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"'Memastikan Kelestarian Rari Esok/Saya yang rnernalankan tugas,s.k.Naib CanselorPendaftarAA/Isi- KPTM-8iasiswQ Hadfah Latihan Persekucuan11800 U5M, Pulau Pinang, MalaysiaTel: 604-653 3888 Fax: 604-658 1718; Website:www.usm.my


KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIABAHAGIAN BIASISWA~~~~I~'TBiOK~~~~~~11t;;:~.-'~~lt'" (DC//, "-PUSAT PENT.A!., ,'> KERAJA' R.WSEKUTUAN62100 PUT~~,' . t~ ,-' r;.\l~liv " '., ~"'_ '..f~ '/ ;A/:7'::~z ,~».fTel : 03-8883 5000FaksWebDengan hormatnya saya diarah rnenarik perhatian Y. Bhg. Datuk I Dato' I Tuan IPuan mengenai perkara tersebut di atas.2. Sukacita dimaklumkan bahawa Kernenterian Pengajian Tinggi Malaysiatelah menawarkan Biasiswa Hadiah Latihan Persekutuan kepada kakitanganbukan akademik di institusi pengajian tinggi awam bagi mengikuti kursus-kursusikhtisas (janqka panjang) di peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah di institusipengajian tinggi awam tempatan dan luar negara selaras dengan hasratKementerian ini untuk meningkat tahap profesionalisme pentadbir IPTA.3. Sehubungan dengan itu, pihak pengurusan IPTA adalah diminta untukrnernastikan hanya _calon-calon yanq benar-henat.Jazak.isahaja disokong dan >.diperakukan. Sekiranya kesemua calon yang diperakukan oleh Jabatan berjayaditawarkan Hadiah Latihan ini, Ketua Jabatan berkenaan adalah dikehendakimemberi pelepasan kepada mereka untuk menjalani pengajian. Pihakpenqurusan IPTA juga selaku Pihak Berkuasa Melantik perlu meluluskan cutibelajar bergaji penuh jika pegawai berkenaan ditawarkan hadiah latihan ini dandalam tempoh beliau melanjutkan pelajaran tidak dibebankan dengan tugas-tugaslain yang tidak berkaitan dengan pengajiannya. Elaun bantuan keluarga tidakdisediakan oleh KPT dan jika mereka layak menerimanya, adalah tanggungjawabIPTA sendiri untuk menyediakannya.4. Bagi pengajian di luar negara, oleh kerana kuota yang diperuntukkanadalah amat terhad, Ketua Jabatan hendaklah memastikan hanya pegawaipegawaiyang benar-benar layak dan berkebolehan sahaja dicalonkan untukpengajian di luar negara dan bidang kursus yang mereka akan ikuti itu tidakditaWarkan oleh IPT tempatan. Selain daripada itu, Ketua Jabatan hendaklahmencalonkan mereka yang mempunyai penguasaan Bahasa Inggeris yang baiksahaja. Memandangkan kos sara hidup di luar negara adalah tinggi, KetuaJabatan juga hendaklah mengambilkira faktor kewangan/kemampuan pemohonuntuk menyara hidup diri dan keluarganya berdasarkan kemudahan yang mampudisediakan oleh Kerajaan mengikut kelayakan pemohon. Ini adalah untukmengelakkan masalah seumpama ini daripada memberi kesan yang negatifterhadap kemajuan pemohon dalam pengajiannya kelak.


5. Bersama-sama ini juga disertakan iklan tawaran Hadiah Latihan berkenaanuntuk makluman dan hebahan di institusi masing-masing. Sehubungan itu,pegawai yang layak dan memenuhi syarat seperti di Lampiran B boleh memohonsecara dalam talian (online) di laman web www.mohe.gov.my yang akan dibukamulai 19 Mac 2010 hingga 30 April 2010. Borang permohonan yang telahlengkap hendaklah dimuat turun dan dicetak serta dikemukakan melalui KetuaJabatan sebelum atau pada 7 Mei 2010 kepada alamat berikut:Setiausaha BahagianBahagian BiasiswaKementerian Pengajian Tinggi MalaysiaAras 4, Blok 1, Menara Pjh, Presint 2Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62100 Putrajaya( u.p. : Unit Biasiswa )6. Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap ketepatandan kesahihan maklumat pegawai-pegawai yang memohon untuk biasiswa HLPini. Permohonan yang tidak menepati syarat-syarat yang ditetapkan, mengandungimaklumat yang tidak benar, tidak lengkap, dokumen sokongan yang tidakdisahkan atau permohonan yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.Hanya pegawai yang memenuhi syarat yang ditetapkan dan melepasi tapisansahaja akan dipanggil untuk urusan temuduga. Dimaklumkan juga bahawakeputusan Jawatankuasa Biasiswa adalah muktamad.7. Kementerian berharap program Hadiah Latihan ini akan membuka lebihpeluang kepada kakitangan bukan akademik di IPTA untuk meningkatkan- keupayaan danketnahiran aqar lebih b-erda~saingclaram memantapi


LAMPIRAN A~1.2.PendaftarJabatan PendaftarUniversiti MalayaLembah Pantai50603 KUALA LUMPURPendaftarPejabat PendaftarUniversiti Sains Malaysia11800 MindenPULAU PINANG3.PendaftarPejabat PendaftarUniversiti Kebangsaan43600 BangiSELANGORMalaysia4.PendaftarPejabat PendaftarUniversiti Putra Malaysia43400 SerdangSELANGOR5. PendaftarPejabat PendaftarUniversiti Teknologi8J_31O-S~udaiJOHOR6. PendaftarPejabat PendaftarUniversiti Teknologi40450 Shah AlamSELANGORMalaysiaMARA7. PengarahPusat Pengurusan PerkhidmatanUniversiti Islam Antarabangsa MalaysiaP.O. Box 1050728 KUALA LUMPUR8. PendaftarPejabat PendaftarUniversiti Utara MalaysiaSintok06010 ChanglunKEDAH


LAMPIRAN BTAWARAN BIASISWA HAOIAH LATIHAN PERSEKUTUAN01 PERINGKAT SARJANA OAN PHO BAGI KAKITANGAN BUKAN AKAOEMIK IPTAKelayakanPegawai:Pegawai-pegawai yang diperakukan untuk mengikuti ijazah lanjutan hendaklahmempunyai pengetahuan, kemahiran, pengalaman, minat dan perwatakan / sikap yangsesuai bagi menentukan kejayaan dalam pengajian dan seterusnya berupaya memberisumbangan ke arah meningkatkan keberkesanan perkhidmatan dan organisasi.Pegawai juga hendaklah mempunyai kelayakan ijazah pertama yang diiktiraf ataukelayakan yang setaraf dengannya.Syarat Permohonan:(i) Telah disahkan dalam perkhidmatan pada tarikh tutup permohonan;(ii) Berumur tidak melebihi 40 tahun pad a 1 Januari 2011;(iii) Memiliki Ijazah Sarjana Muda (pencapaian CGPA minimum 2.50) bagipengajian peringkat Sarjana dan Ijazah Sarjana bagi pengajian peringkatPhO; _ ~ -(iv) Mematuhi syarat genap tempoh tamat mengikuti kursus jangkapanjang/pendek sebelumnya seperti yang dinyatakan dalam PekelilingPerkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2005 (iika berkenaan):Bagi calon yang telah mengikuti kursus jangka pendek di luar negaradan memohon untuk mengikuti kursus ini di luar negara mestilahmelepasi genap satu tahun tamat kursus jangka pendek berkenaan;Bagi calon yang telah mengikuti kursus jangka panjang di luar negaradan memohon untuk mengikuti kursus ini di luar negara mestilahmelepasi genap dua tahun tamat kursus jangka panjang berkenaan;(v) Mencapai Gred A dalam Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (purataminimum 85 markah) bagi tempoh 3 tahun berturut-turut (2006, 2007 &2008 atau 2007,2008 & 2009);(vi) Kursus yang diikuti adalah berkaitan dengan tugas pegawai dan diperlukandemi kepentingan perkhidmatan;(vii) Tidak menerima sebarang bentuk penajaan daripada mana-mana badanpenaja lain;(viii) Perlu memohon ke universiti lain dari tempat berkhidmat;


(ix) Bersih daripada pertuduhan tatatertib dan bebas daripada dakwaanmahkamah; dan(x) Telah mengisytiharkan harta.Permohonan Pengajian di Luar Negara(i) Lulus ujian Bahasa Inggeris skor minimum sam a ada TOEFL 600 (Paper-Based), 240 (Computer-Based) atau 94 (Internet-Based) atau IELTS 6.5.Syarat ini adalah untuk kemasukan ke semua universiti luar negara termasukuniversiti yang tidak menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasapengantar. Hanya ujian yang diambil pada atau selepas tahun 2007 sahajadiambilkira bagi tujuan ini;(ii) Menerima tawaran tempat pengajian daripada universiti terkemuka, bagiUnited Kingdom sekurang - kurangnya bertaraf 4A ke atas (RAE Report)dan bagi USA bertaraf 'very competitive' atau 'highly competitive'(Barron's Profile). Bagi negara -negara lain, sistem penarafan yang hampirsama juga digunakan; dan(iii) Lulus Kursus Khas Kenegaraan anjuran Biro Tatanegara.Tatacara* Calon tidak dibenarkan mengemukakan rayuan untuk melonggarkan syaratsyaratini. Rayuan sedemikian tidak akan diproses oleh Kementerian ini.Walaubagaimanapun, calon boleh menduduki ujian Bahasa Inggeris,mendapatkan tempat pengajian dan mengikuti Kursus KhasKenegaraan setelah berjaya ditawarkan Hadiah Latihan Persekutuanoleh Kementerian ini.Permohonan:- --Permohonan hendaklah dibuat secara dalam talian (online) di laman webwww.mohe.gov.my. Tarikh tutup permohonan adalah pad a 30 April 2010. Borangpermohonan yang telah lengkap hendaklah dimuat turun dan dicetak serta dikemukakanmelalui Ketua Jabatan sebelum atau pada 7 Mei 2010 dengan disertakan bersamadokumen sokongan seperti berikut:(i) Satu salinan kenyataan perkhidmatan yang telah dikemaskini;(ii)Salinan Ijazah Sarjana Muda I Sarjana atau setaraf;(iii) Salinan transkrip Ijazah Sarjana Muda I Sarjana atau setaraf;(iv)Salinan Senarai Tugas;(v) Satu salinan Kertas Cadangan Penyelidikan; dan(vi)1 keping gambar berukuran passport.

More magazines by this user
Similar magazines