CKHT 1A - Lembaga Hasil Dalam Negeri

hasil.gov.my

CKHT 1A - Lembaga Hasil Dalam Negeri

BORANG CKHT 1APELUPUSAN HARTA TANAH MULAI 1 JANUARI 2010Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusanharta tanah.Penalti akan dikenakan sekiranya gagal mengemukakan Borang CKHT 1Asebelum atau pada tarikh akhir pengemukaan.Kenaikan cukai sebanyak 10% akan dikenakan sekiranya gagal membayar cukaiatau baki cukai kena dibayar dalam tempoh 30 hari selepas tarikh notis taksirandisampaikan.Sila rujuk senarai semakan pengemukaan Borang CKHT 1A sebelum mengisiborang ini.Untuk maklumat lanjut:- Hubungi Cawangan LHDNM Berhampiran Anda Talian Utama : 1-300-88-3010 Talian Utama – Panggilan Dari Luar Negara : 603-4289-3500 Laman Web : http://www.hasil.gov.my


SENARAI SEMAKANBagi kes pelupusan harta tanah mulai 1 Januari 2010. Pastikan Borang CKHT 1A diisi dengan lengkap dan jelas. Pastikan setiap pelupus mempunyai nombor rujukan cukai pendapatan. Setiap pelupus dikehendaki mengisi borang CKHT 1A secara berasingan danmengemukakannya bersama dokumen berkaitan.Bil. Dokumen Yang Perlu Disertakan Ada*12345678Salinan Perjanjian Jual Beli bersetem / Borang KTN 14A bersetem / Memorandum Pindah Milikbersetem atau bukti-bukti lain pelupusan harta tanah.Salinan Perjanjian Jual Beli bersetem / Borang KTN 14A bersetem / Memorandum Pindah Milikbersetem / geran / catatan carian persendirian dari Pejabat Tanah atau bukti-bukti lain pemerolehanharta tanah.Sebarang tuntutan perbelanjaan perlu diisi pada Bahagian D (Pengiraan Keuntungan / Kerugian) dankemukakan dokumen sokongan untuk perbelanjaan tersebut.Perakuan kelulusan (CKHT 5 atau CKHT 5A) di bawah seksyen 21A, ACKHT 1976 yang dikeluarkanoleh LHDNM bagi harta tanah yang berkenaan untuk tuntutan kerugian.Sekiranya perbelanjaan ubahsuai bangunan dituntut:5.1 Kemukakan senarai perbelanjaan yang dituntut, sebut harga ubahsuai dan kontrak pembinaan(jika ada).5.2 Bagi kes syarikat - kemukakan juga akaun beraudit tahun kewangan untuk tahun sebelum hartatanah dilupuskan dan penyata penyesuaian jika amaun yang dituntut tidak sama dengan amauntersebut dalam akaun beraudit.Salinan Surat Kuasa Pentadbir (Letter of Administration) bagi kes pindah milik oleh wakil kuasa.Pastikan setiap wakil kuasa mempunyai nombor rujukan cukai pendapatan.Bagi kes pindah milik atas balasan kasih sayang, kemukakan salinan sijil kelahiran / sijil pengambilananak angkat atau sijil perkahwinan.Bagi kes pindah milik harta tanah oleh pentadbir, kemukakan salinan Geran Probet (Grant of Probate),surat wasiat dan salinan dokumen senarai harta tanah-harta tanah simati.9 Salinan Borang E - Perintah bagi Pembahagian [Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955].10 Isikan Lampiran 3 sekiranya ingin membuat pengiraan sendiri sebagai pembelajaran cukai.11121314Isikan Lampiran 4 sekiranya memilih pengecualian cukai bagi suatu tempat kediaman persendirian(seksyen 8, ACKHT 1976).Bagi pelupusan yang melibatkan satu perjanjian tetapi lebih daripada satu pengiraan cukai, bolehmengisi dan mengemukakan 1 Borang CKHT 1A. Bagaimanapun, Bahagian D (Pengiraan Keuntungan/ Kerugian) perlulah disediakan secara berasingan mengikut pengiraan cukai. (Contoh bagi kes tarikhpemerolehan adalah berbeza tetapi dilupuskan dalam satu tarikh yang sama dan di dalam satuperjanjian pelupusan).CKHT 3 perlu dikemukakan bersama-sama Borang CKHT 1A dalam tempoh 60 hari selepas tarikhpelupusan harta tanah supaya pemeroleh tidak perlu membuat bayaran 2% daripada jumlah balasanatau kesemua wang berkenaan yang mana lebih rendah kepada Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri.Pengisian CKHT 3 adalah tertakluk kepada keadaan-keadaan yang disenaraikan pada borangberkenaan.Peringatan:* Sila tandakan (√) dalam petak yang berkenaan.Sila catatkan nombor rujukan cukai atau nombor pengenalan (No. Kad Pengenalan Baru / No. Polis / No.Tentera / No. Pasport / No. Pendaftaran) pelupus untuk urusan surat-menyurat.


CKHT 1A [2013]LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIABORANG NYATA CUKAI KEUNTUNGAN HARTA TANAHBorang ini ditetapkan di bawah seksyen 57 Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976BorangCKHT 1ATAHUN TAKSIRAN(a) BORANG INI PERLU DIISI BAGI KES-KES PELUPUSAN HARTA TANAH MULAI 1 JANUARI 2010.(b)SETIAP PELUPUS DIKEHENDAKI MENGISI BORANG SECARA BERASINGAN DAN MENGEMUKAKANNYA BERSAMA DOKUMENBERKAITAN KE CAWANGAN LHDNM YANG BERHAMPIRAN. WALAU BAGAIMANAPUN, UNTUK MENGELAKKAN KELEWATANDALAM PEMPROSESAN BORANG INI, ADALAH DISARANKAN UNTUK MENGEMUKAKANNYA KE CAWANGAN DI MANA FAILCUKAI PENDAPATAN PELUPUS DIURUSKAN.(c) KEGAGALAN MELENGKAPKAN BORANG DAN MELAMPIRKAN DOKUMEN BERKAITAN AKAN MENYEBABKANPENGEMUKAAN BORANG CKHT 1A TIDAK AKAN DIPERAKUI TERIMA DAN DITOLAK.(d)(e)KEUNTUNGAN HARTA TANAH YANG PERLU DILAPORKAN TIDAK TERMASUK KEUNTUNGAN ATAU LABA YANG BOLEHDIKENAKAN / DIKECUALIKAN DARIPADA CUKAI PENDAPATAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG CUKAI PENDAPATAN.BAGI PELUPUSAN HARTA TANAH DI ANTARA SYARIKAT DALAM KUMPULAN YANG SAMA, SILA KEMUKAKAN SURATKELULUSAN DARIPADA KETUA PENGARAH HASIL DALAM NEGERI; JIKA BERKENAAN.SayaAKUAN PELUPUSAN HARTA TANAH YANG BOLEH DIKENAKAN CUKAISebagai mematuhi subseksyen 13(1) dan (2) Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976,>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?( nama pelupus dalam huruf besar )(Tarikh)>>>>>?- -adalah dengan ini memberitahu bahawa saya telah padabersetuju melupuskan suatu harta tanah yang boleh dikenakan cukaikepadaHari Bulan Tahun>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?( nama pemeroleh dalam huruf besar )dan dengan ini mengakui bahawa maklumat mengenai pelupusan, tuntutan perbelanjaan dan butir-butir yang saya berikan dalamborang nyata ini serta dokumen yang dikemukakan adalah benar, betul dan lengkap.Tarikh>>>>>?- -Hari Bulan TahunTandatangan PelupusUntuk Kegunaan Pejabat(a) Kod Aset>>>>>>>?(b) Cawangan yang mengendalikan fail pelupus ...............................................................................................................................................................Nama dan Tandatangan PenerimaTarikh terima 1 Tarikh terima 2Tarikh terima 31


BAHAGIAN A:MAKLUMAT PELUPUSSekiranya lebih daripada satu pelupus, sila kemukakan maklumat pelupus yang lain dalam Lampiran 1.A1A2A4A6A8WarganegaraMalaysiaBAHAGIAN B:= TidakSekiranya nomini, berikan butir-butir prinsipal yang bagi pihaknya nomini bertindak.A9A10A11A13A15No. Rujukan


No. Kad PengenalanB3 Baru / No. Polis /No. Tentera /No. Pasport /No. Pendaftaran*B5 No. Telefon ->>>>>>>>>?(*Potong yang tidak berkenaan)Sekiranya nomini, berikan butir-butir prinsipal yang bagi pihaknya nomini bertindak.B6 Nama>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?B7 No. Rujukan


Laporkan dalam mata wang Ringgit MalaysiaBAHAGIAN D:PENGIRAAN KEUNTUNGAN / KERUGIANMAKLUMAT PELUPUSAN HARTA TANAHD1Tarikh Pelupusan>>>>>?- -Hari Bulan TahunD2 Harga Pelupusan: Amaun Balasan_>>_>>_>>?, , ,TOLAK:AMAUN (RM)D3MAKLUMAT PEMEROLEHAN HARTA TANAHTANAH:D6Perbelanjaan dan Kos Sampingan:D3aD3bD3cPerbelanjaan bagi menaikkan atau mengekalkan nilai harta tanahitu (ubahsuai / tambahan) mulai dari 1 Januari 1970Perbelanjaan untuk memastikan, mengekalkan ataumempertahankan hak milik / hak ke atas harta tanah itu mulai dari1 Januari 1970Bayaran GuamanD3d Komisen JualanD3eD3fBayaran PentadbiranPerbelanjaan Lain(Nyatakan:................................................)D4 JUMLAH: (D3a hingga D3f )D5 BAKI HARGA PELUPUSAN: (D2 - D4 )D7Tarikh PemerolehanHarta Tanah>>>>>?- -Hari Bulan TahunHarga Pemerolehan:Amaun Balasan / Wang yang diberi oleh tuan punya untuk perolehan hartatanah itu_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,TAMBAH:D8Perbelanjaan dan Kos Sampingan Mengenai Pemerolehan:D8aBayaran GuamanBAHAGIAN B:D8b Duti SetemD9D8cD8dKomisen / YuranPerbelanjaan Lain(Nyatakan: ....................................................)JUMLAH: (D7 hingga D8d)_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,4


D10D11D12D14Pampasan diterima kerana kerosakan / bencana pada harta tanah itu atauterbinasa / terhapus / susutan / risiko susutan harta tanah itu(mulai 1 Januari 1970)Jumlah wang diterima di bawah suatu polisi insurans untuk kerosakan / bencanapada harta tanah itu atau kehilangan / kerosakan / susutan harta tanah itu(mulai 1 Januari 1970)Jumlah deposit terlucut berhubung dengan pindah milik yang dicadangkanmengenai harta tanah itu (mulai 1 Januari 1970)D13 JUMLAH: (D10+D11+D12)_>>_>>_>>?, , ,BAKI HARGA PEROLEHAN: (D9-D13)_>>_>>_>>?, , ,D15 KEUNTUNGAN (D5 – D14)_>>_>>_>>?, , ,ATAUD16 KERUGIAN (D5 - D14)(Jika hasil tolakan negatif)BAHAGIAN E:E1E2BAHAGIAN F: AMAUN DIBAYAR OLEH PEMEROLEH KE LHDNM (SEKSYEN 21B)F1F3Sebagai balasan bagi penggunaan atau mengeksploitasikan hartatanahAmaun Dibayar olehPemeroleh keLHDNM (RM )Nombor Resit BayaranWANG MODAL YANG DITERIMASebagai balasan bagi hak-hak yang terlucut atau diserahkan balik atau keranatidak menjalankan hak-hakIsikan jika mempunyai maklumat.BAHAGIAN G:Isikan jika berkenaan.G1_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,F2 Tarikh Bayaran>>>>>?- -Hari Bulan Tahun>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?BUTIR-BUTIR PEGUAM / EJEN CUKAI_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,No. Rujukan Pelanggan ....................................................................................................... .................................................G2 No. Telefon>>>>>>>>>>?G3 No. Rujukan


Sediakan salinan secukupnya mengikut bilangan pelupus.MAKLUMAT PELUPUS YANG LAIN LAMPIRAN 1Bil.NamaNo. Kad Pengenalan Baru /No. Polis / No. Tentera / No.Pasport / No. PendaftaranAlamat Surat-menyurat1234567


Sediakan salinan secukupnya mengikut bilangan pemeroleh.MAKLUMAT PEMEROLEH YANG LAIN LAMPIRAN 2Bil.NamaNo. Kad Pengenalan Baru /No. Polis / No. Tentera / No.Pasport / No. PendaftaranAlamat Surat-menyurat1234567


LAMPIRAN 3KAEDAH PENGIRAAN CUKAI KEUNTUNGAN HARTA TANAH(DISEDIAKAN UNTUK PEMBELAJARAN CUKAI)H1 KEUNTUNGAN (dari D15)AMAUN (RM)_>>_>>_>>?, , ,H2H4HANYA UNTUK KES YANG ADA KEUNTUNGAN (H1 > 0)TOLAK:PENGECUALIAN PERENGGAN 2 JADUAL 4:A =B =C =ABx C =Bahagian aset yang boleh dikenakan cukai dan dilupuskanJumlah aset yang boleh dikenakan cukaiRM10,000 atau 10% daripada H1 yang mana lebih tinggiKERUGIAN BOLEH DIBENARKANA = Amaun dari H5B = Kadar cukai mengikut tempoh pegangan harta tanah (Jadual 5)C = Tahun Taksiran 2010 dan Tahun Taksiran 2011 [P.U (A) 486/2009] 5% kadar cukaiTahun Taksiran 2012 [PU(A) 434/2011] 10% kadar cukai bagi pelupusan dibuat dalam tempoh duatahun selepas tarikh pemerolehan aset 5% kadar cukai bagi pelupusan yang dibuat dalam tahunketiga, tahun keempat atau tahun kelima selepas tarikhpemerolehan aset Menteri mengecualikan pemakaian Jadual 5 bagi pelupusanyang dibuat dalam tahun keenam selepas tarikhpemerolehan aset atau mana-mana tahun selepas itu_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?_>>_>>_>>?_>>_>>_>>?, , ,H3 JUMLAH(isikan “0” jika negatif), , ,H5H6(terhad kepada H3 - kerugian tidak dapat diserap hantar ke H9) , ,JUMLAH (H3 – H4)TOLAK:KEUNTUNGAN BOLEH DIKENAKAN CUKAI DIBERI PENGECUALIAN[[ A x B% ] - [ A x C% ]]A x B%A=_>>_>>_>>?, , ,H7H8H9Tahun Taksiran 2013 dan berikutnya [PU(A) 415/2012] 15% kadar cukai bagi pelupusan dibuat dalam tempoh duatahun selepas tarikh pemerolehan aset 10% kadar cukai bagi pelupusan yang dibuat dalam tahunketiga, tahun keempat atau tahun kelima selepas tarikhpemerolehan aset Menteri mengecualikan pemakaian Jadual 5 bagi pelupusanyang dibuat dalam tahun keenam selepas tarikhpemerolehan aset atau mana-mana tahun selepas ituKEUNTUNGAN BOLEH DIKENAKAN CUKAI(H5-H6)CUKAI DIKENAKAN_>>_>>_>>?, , ,X %


LAMPIRAN 4Kepada:No. Rujukan : .................................................Ketua Pengarah Hasil Dalam NegeriLembaga Hasil Dalam Negeri MalaysiaSayaBORANG PERAKUAN PEMILIHAN PENGECUALIAN CUKAI UNTUK PELUPUSAN KEDIAMAN PERSENDIRIANDI BAWAH PERENGGAN 9 JADUAL 3 (SEKSYEN 8) AKTA CUKAI KEUNTUNGAN HARTA TANAH 1976>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?No. Kad Pengenalan Baru /No. Polis / No. Tentera /No. Pasport / No. Pendaftaran*(*Potong yang tidak berkenaan)No. Kad Pengenalan Lama(nama penuh dalam huruf besar)>>>>>>>>>?>>>>>?Saya faham bahawa pemilihan ini tidak boleh ditarik balik. Saya mengaku:-(a) bahawa saya tidak pernah diberi pengecualian cukai di bawah mana-mana peruntukan Akta ini atau di bawahAkta Cukai Spekulasi Tanah 1974 yang telah dibatalkan berkenaan pelupusan tempat kediaman;(b) bahawa tempat kediaman ini:(i) telah didiami oleh saya sebagai tempat kediaman; *(ii) telah disewakan oleh saya sebagai tempat kediaman; * (* Potong yang tidak berkenaan)(c) bahawa Sijil Layak Menduduki Bangunan telah dikeluarkan untuk tempat kediaman ini.>>>>>?Tarikh - -Hari Bulan TahunTandatangan PelupusPERINGATANSila sertakan bersama borang permohonan ini, dokumen-dokumen berikut:(a) Salinan Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (CF) bertarikh sebelum tarikh pelupusan harta tanah;atau(b) Salinan bil telefon, elektrik atau air bertarikh sebelum tarikh pelupusan harta tanah.

More magazines by this user
Similar magazines