Nota Penerangan B 2012 - Lembaga Hasil Dalam Negeri

hasil.gov.my
  • No tags were found...

Nota Penerangan B 2012 - Lembaga Hasil Dalam Negeri

D9D10D11D12D13PEMBELIANKOMPUTER PERIBADIUNTUK INDIVIDUTABUNGAN BERSIHDALAM SKIMSIMPANANPENDIDIKANNASIONAL (SSPN)PEMBELIANPERALATAN SUKANUNTUK AKTIVITISUKANYURAN LANGGANANPERKHIDMATANINTERNET JALURLEBARFAEDAH PINJAMANPERUMAHANPotongan cukai terhad kepada RM3,000 diberi kepada individu atasperbelanjaan yang dilakukan ke atas pembelian komputer peribadi.Tiada potongan dibenarkan jika komputer peribadi dibeli untukdigunakan bagi maksud perniagaan. Potongan ini diberikan sekalidalam setiap 3 tahun. Perenggan 46(1)(j)Simpanan ke dalam tabung SSPN untuk membiayai pelajaran anakanakdiberi potongan kepada individu terhad kepada RM6,000setahun. Potongan yang dituntut adalah terhad kepada amauntabungan bersih yang dilakukan di dalam sesuatu tahun sahaja.Contoh: Dalam tahun 2012, Baki Bawa Hadapan: RM4,500.Simpanan: RM2,000. Pengeluaran: RM1,500.Potongan yang layak dituntut adalah RM500 (RM2,000 –RM1,500). Baki Bawa Hadapan sebanyak RM4,500 tidak diambilkira. Perenggan 46(1)(k)Potongan cukai terhad kepada RM300 diberi atas pembelianperalatan sukan yang dilakukan oleh individu untuk aktiviti sukanmengikut jenis sukan yang disenaraikan dalam Akta PembangunanSukan 1997. Peralatan sukan termasuk alat-alat yang mempunyaijangka hayat yang singkat seperti bola golf dan bulu tangkis tetapitidak termasuk pakaian sukan, contoh: pakaian renang dan kasutsukan. Perenggan 46(1)(l)Potongan cukai terhad kepada RM500 setahun diberi kepadaindividu bagi bayaran langganan jalur lebar yang didaftar atasnama individu. Potongan dibenarkan untuk Tahun Taksiran 2010,2011 dan 2012. Perenggan 46(1)(m)Potongan cukai terhad kepada RM10,000 setiap tahun asas bagi 3tahun taksiran berturut-turut bermula dari tarikh faedah muladibayar. Syarat kelayakan:(i) pemastautin warganegara Malaysia;(ii) pembelian rumah kediaman terhad kepada satu unit sahaja;(iii) perjanjian jual beli ditandatangani dalam tempoh 10 Mac 2009sehingga 31 Disember 2010; dan(iv) rumah kediaman tersebut tidak disewakan.Di mana:(a) 2 atau lebih individu layak menuntut potongan bagi sebuahrumah kediaman; dan(b) jumlah faedah yang dibelanjakan oleh kesemua individuberkenaan melebihi amaun yang dibenarkan dalam tahun itu,setiap individu dibenarkan suatu potongan bagi setiap tahunmengikut formula berikut:A x BCDi mana;A = jumlah faedah dibenarkan dalam tahun berkenaan;B = jumlah faedah dibelanjakan oleh individu berkenaan dalamtahun berkenaan;C = jumlah faedah dibelanjakan oleh kesemua individu dalam tahunberkenaan.Seksyen 46B- 11 -

More magazines by this user
Similar magazines