Nota Penerangan B 2012 - Lembaga Hasil Dalam Negeri

hasil.gov.my
  • No tags were found...

Nota Penerangan B 2012 - Lembaga Hasil Dalam Negeri

Seksyen 109A – Bayaran berkenaan dengan perkhidmatan yang dilaksanakan di Malaysia olehseseorang penghibur awam. Kadar cukai pegangan adalah 15% atas jumlah kasar (Bahagian IIJadual 1 ACP 1967).Seksyen 109B – Bayaran jenis kelas khas di bawah seksyen 4A kepada seseorang bukanpemastautin.Kadar cukai pegangan seperti yang ditetapkan dalam Bahagian V, Jadual 1 ACP 1967 kecuali jikaterdapat kadar berbeza yang ditetapkan dalam Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali. RujukLampiran F Buku Panduan B.Seksyen 109F – Bayaran kepada seseorang bukan pemastautin berhubung pendapatan di bawahperenggan 4(f) ACP 1967 adalah tertakluk kepada cukai pegangan pada kadar 10% atas jumlahkasar seperti ditetapkan dalam Bahagian XIII Jadual 1 ACP 1967.JUMLAH KASAR DIBAYARJumlah bayaran kasar yang dibuat sebelum apa-apa tolakan.JUMLAH CUKAI YANG DIPEGANG DAN DIREMIT KEPADA LHDNMPeraturan dan prosedur membuat bayaran kepada Cawangan Pungutan LHDNM hendaklahdipatuhi.K1 – K5BAHAGIAN KPERBELANJAAN KHAS, POTONGAN SELANJUTNYA DANPOTONGAN DUA KALIGunakan kod tuntutan yang disediakan di muka surat 21 nota ini.BAHAGIAN LTUNTUTAN INSENTIF / PENDAPATAN DIKECUALIKANL1 ELAUN JADUAL 7A Insentif ini diberi kepada peniaga individu yang menjalankanperniagaan penternakan ayam dan itik yang menukar daripadasistem reban terbuka kepada sistem reban tertutup; ataumembesarkan sistem reban tertutup sedia ada yang diluluskan olehMenteri Pertanian dan Industri Asas Tani [perenggan 1C dansubperenggan 8(d) Jadual 7A ACP 1967]Insentif ini boleh dituntut sekiranya terdapat baki elaun Jadual 7Ayang belum diserap sepenuhnya (perenggan 4 Jadual 7A).Rujuk kepada perenggan 3 Jadual 7A ACP 1967 serta Helaian KerjaHK-1B / HK-1C (yang mana berkaitan) untuk membuat pengiraan.Simpan dokumen asal berhubung dengan perbelanjaan modal yanglayak serta borang permohonan dan pengiraan elaun tersebut untuksemakan.L2L3L4L5ELAUNPENINGKATANEKSPORTPERKHIDMATANPERBELANJAANJADUAL 4PERBELANJAANJADUAL 4APENDAPATANPERINTISRujuk kepada perkara 2, 3 dan 6 Perintah Cukai Pendapatan(Pengecualian) (No. 9) 2002 [P.U. (A) 57] dan Perintah CukaiPendapatan (Pengecualian) (Pindaan) 2006 [P.U. (A) 275] untukmenentukan kelayakan serta Helaian Kerja HK-1B / HK-1D untukmembuat pengiraan.Baki perbelanjaan yang tidak dapat diserap sepenuhnya dalamtahun semasa (baki hantar hadapan) hendaklah dimasukkan keruang ini.Baki perbelanjaan yang tidak dapat diserap sepenuhnya dalamtahun semasa (baki hantar hadapan) hendaklah dimasukkan keruang ini.Amaun dikecualikan - Pindahkan amaun/bahagian pendapatan yangdikecualikan cukai iaitu amaun M4 dari Helaian Kerja HK-1E keruang ini.- 17 -

More magazines by this user
Similar magazines