Pembantu Makmal C17-HUSM Unit Perubatan Transfusi - Jabatan ...

registry.usm.my

Pembantu Makmal C17-HUSM Unit Perubatan Transfusi - Jabatan ...

UNIVERSITI SAINS MALAYSIASUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATANBAGI PEMBANTU MAKMAL (GRED C17) UNIT PERUBATAN TRANSFUSI – HUSM1. Tarikh Sukatan Peperiksaan PerkhidmatanDiluluskan Oleh Jawatankuasa PeperiksaanPerkhidmatan: 16 OKTOBER 20082. Matlamat Peperiksaan ini adalah:- : Matlamat peperiksaan ini adalah untukmenguji pengetahuan seseorang stafmengenai bidang tugas di dalam skimperkhidmatan Pembantu Makmal C17(Unit Perubatan TransfusiHUSM)3. Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripadasyarat-syarat untuk pengesahan dalamjawatan Pembantu Makmal C17 (UnitPerubatan TransfusiHUSM)4. Pegawai Yang Layak MendudukiMenduduki Peperiksaan Ini5. Sukatan peperiksaan( termasuk masa dan soalan): Pembantu Makmal C17 (UnitPerubatan TransfusiHUSM) dalampercubaan.:5.1.1 Kertas I - Sila rujuk sukatan subjek Utama (Kumpulan C)5.1.2 Kertas II- TeoriBahagian ABahagian BMasa:4 soalan esei, jawab 2 soalan:6 soalan esei, jawab 4 soalna: 3 jamMarkah : 100%Markah Lulus : 40%Calon-calon tidak dibenarkan membuat rujukan kepada bahan-bahan bacaan.5.1.2 Kertas II- Amali2 Soalan amali, jawab 1 soalanMasa: 3 jam1


6. Pengecualian : Calon-calon yang telah lulus dalam mana-mana kertasadalah dikecualikan mengambil kertas tersebut.7. Keputusan : Lulus/Kandas8. Pemeriksa : Akan dilantik oleh Jawatankuasa Peperiksaan PerkhidmatanUniversiti Sains Malaysia9. Bahasa : Soalan dan jawapan adalah dalam Bahasa Malaysia10. Pernohonan : Semua permohonan hendaklah dikemukakan kepadaBahagian Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Pendaftar,Universiti Sains Malaysia11. KeseringanPeperiksaan: Dua kali setahun12. Disahkan oleh : Jawatankuasa Peperiksaan Perkhidmatan, Universiti SainsMalaysia, Pulau Pinang16 Oktober 2008MFMO/faezah.nm.....pembantu makmal C17 HUSM-U.P. Tranfusi2


JABATAN PERUBATAN TRANSFUSIHOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIT PERUBATAN TRANSFUSI1. Asas Pengurusan Makmala) Pengurusan penerimaan spesimen dengan cara menerima,menyemak dan mengesahkan semua spesimen yang diterima dikaunter makmal .b) Penerimaan bahan keperluan makmal dan spesimen serta penyimpanandi tempat bersesuaian.c) Pengetahuan mengenai penggunaan Transfusion Medicine ServiceInformation Support System (TMSISS) di Unit Perubatan Transfusi.d) Pengurusan penyediaan peralatan berkaitan dalam menjayakan aktivitiKempen Derma Darah Bergerak (Unit Perubatan Transfusi)e) Pengemaskinian stok simpanan darah dan komponen setiap hari.2. Keselamatan Makmala) Keselamatan Ami Tindakan yang perlu diambil apabila berlaku kemalangan.ii Pemakaian alat lindung diri (ALD) mengikut tahap keselamatan.iii Penggunaan alat keselamatan seperti shower,eyewash, alat pemadam api dan lain-lain.b) Keselamatan Khususi Pengendalian spesimen untuk ujian makmal mengikut peraturan yangditetapkan.ii Perawatan yang wajar bagi tumpahan spesimen atau darah.iii Pelupusan darah yang tercemar selepas ujian serologi dan darah yangtelah luput tempoh.3. Pengendalian peralatan asas makmaliiiiiiivvviviiHemoglobin CheckerBlood bag refrigerated centrifugeBlood separatorPlasma thawerRefrigerator dan freezerPlatelet agitatorHandheld dan benchtop sealer4. Pemprosesan spesimeniiiPengelasan dan pelabelan spesimen serta pengenalpastian ujian yangakan dilakukan.Menjalankan ujian kumpulan darah ABO dan Rhesus untuk pendermadarah dalaman dan luaran dan untuk pesakit wad ketika di dalam makmalImunohematologi.3


iiiMembantu menjalankan ujian colorimetric method (Homecue)untukpenderma darah dalaman dan luaran.5. Pemprosesan daraha) Penyediaan dan pemprosesan darah kepada komponen-komponendarah.b) Penyimpanan komponen-komponen darah yang telah diproses.c) Membantu menjalankan tugas sealing beg darah penderma.16 Oktober 2008MFMO/faezah.nm.....pembantu makmal C17 HUSM-U.P. Tranfusi4

More magazines by this user
Similar magazines