B 2002 - Lembaga Hasil Dalam Negeri

hasil.gov.my

B 2002 - Lembaga Hasil Dalam Negeri

1Borang yang ditetapkan di bawah Seksyen 152 Akta Cukai Pendapatan 1967CUKAI PENDAPATAN MALAYSIABORANGBPENYATA PENDAPATANBAGI PENDAPATAN TAHUN 2002(C.P 4 - Pin. 2002/STTS)TAHUN TAKSIRANORANG PERSEORANGAN 2002The English translation is available on the website http://www.hasilnet.org.mySALINANNo. FailNo. Kad PengenalanKembalikan kepada:LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIASila pastikan nama yang dicetak adalah seperti di kad pengenalan. Jika ada kesilapan, sila buat pembetulan denganmemotong dan tuliskan butiran yang betul. Juga, sertakan salinan kad pengenalan tuan/puan. (Rujuk NotaBAHAGIAN A)Tuan adalah dikehendaki melaporkan segala punca pendapatan yang diperolehi dalam tahun 2002. Borang Nyata ini mestilah dilengkapkan, ditandatangani dandiserahkan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri yang beralamat seperti di atas dalam TEMPOH TIGA PULUH HARI dari tarikh notis ini. Sekiranya tuan gagalmengembalikan borang ini dalam masa yang ditetapkan atau mengemukakan penyata palsu atau gagal memberitahu pertukaran alamat, tuan boleh didakwa ataudikenakan penalti. Penyata ini boleh dihantar secara percuma jika diposkan dalam Malaysia dengan menggunakan sampul surat bertanda “Cukai Pendapatan”.Tarikh: 22/02/2003BAHAGIAN1. Kad Pengenalan (baru)2. Kad Pengenalan (lama)3. No. PasportTERIMA KASIH ATAS KERJASAMA ANDA“BERSAMA MENYUMBANG UNTUK PEMBANGUNAN NEGARA”A KETERANGAN DIRI PEMBAYAR CUKAI (RUJUK NOTA)SENDIRI- -DATO’ ZAINOL ABIDIN BIN ABD. RASHIDKetua Pengarah Hasil Dalam NegeriJika anda seorang perempuan yang berkahwin dan menerima borang ini,nyatakan butiran suami dan kembalikan borang ini tanpa diisi.(Rujuk nota seterusnya)1. Nama Suami2. Kad Pengenalan (baru)3. Kad Pengenalan (lama)- -4. Tarikh Lahir(Hari / Bulan / Tahun)5. Tarikh Perkahwinan (Jika Berkenaan)(Hari / Bulan / Tahun)6. Warganegara7. No. Telefon Rumah8. Jantina (Tandakan (✓) di petak berkenaan)-LelakiPerempuan4. No. Pasport5. Tarikh Perkahwinan (Jika Berkenaan)(Hari / Bulan / Tahun)6. No. Fail CukaiPendapatan7. No. Fail CukaiPendapatan MajikanE8. Cawangan LHDN--Alamat surat menyurat sekarangAlamat kediaman sekarangPoskodPoskodUNTUK KEGUNAAN PEJABATDITERIMA PADA BAHAGIAN KAWALAN KETUA KUMPULAN (UNTUK ISIHAN) DISELESAIKAN OLEHTandakan (✓) di petak berkenaanPerniagaan BercukaiPenggajian BercukaiDividenBukan PemastautinBukan Warganegara


BAHAGIANITEM(Rujuk Nota)1BPENDAPATANPENDAPATAN DAN POTONGAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2002PERNIAGAAN, PERDAGANGAN, PROFESION ATAU PENCARIANKeuntungan / Kerugian yang dilaraskan (Sertakan salinan Akaun Perdagangan dan UntungRugi, Kunci Kira-Kira yang ditandatangani dan Pengiraan Cukai Pendapatan).ELAUN MODALKemukakan Jadual Elaun ModalRMCampur KENAAN IMBANGANTolak (i) Elaun Imbangan dalam tempoh asas 2002(ii) Jumlah elaun modal yang dibawa dari tahun lepas(iii) Jumlah elaun modal dalam tempoh asas 2002(Gunakan kertas lain jika melebihi satu perniagaan)2KOD SENDIRI ISTERIRMRM2JUMLAH KECIL PENDAPATAN PERNIAGAAN (selepas ditolak elaun modal)PEMBAHAGIAN PENDAPATAN/KERUGIAN PERKONGSIANNo. Fail PerkongsianCawangan LHDND(a)▼JUMLAH PENDAPATAN PERNIAGAAN (ITEM 1 DAN 2)3Tolak: RUGI DIBAWA DARI TAHUN TERDAHULU 012JUMLAH PENDAPATAN BERSIH PERNIAGAAN ((a) campur item 2 tolak item 3)4 PENGGAJIAN (Lampirkan salinan penyata gaji dari majikan, borang C.P 8A / 8C)- Gaji, bonus, yuran pengarah, komisen dll.- Ganjaran- Pampasan- Nilai manfaat atau kemudahan berupa barangan 103-106- Nilai tempat kediaman yang disediakan oleh majikan 003- Bayaran balik daripada skim pencen yang tidak diluluskan 107Tolak - Yuran kepada badan profesional- Perbelanjaan keraian- Perbelanjaan perjalanan567891011(b)▼PENGGAJIAN BERSIH 001LAIN-LAIN PENDAPATANDIVIDEN (Kasar) - Sertakan baucar dividen asal (Rujuk Item 20) 004BUNGA ATAU DISKAUN 005SEWA, ROYALTI ATAU PREMIUM (Rujuk Item 21) 006PENCEN, ANUITI ATAU BAYARAN BERKALA YANG LAIN 007&010APA-APA PEROLEHAN ATAU KEUNTUNGAN YANG LAIN 009MENDUDUKI PREMIS DALAM MALAYSIA BUKAN BAGI MAKSUD PERNIAGAAN 008BAYARAN YANG DITERIMA DARI LUAR MALAYSIA 009PENDAPATAN AGREGAT ((b) campur item 4 hingga 11)▼TOLAK: POTONGAN (SERTAKAN RESIT ASAL)*1213141516171819KERUGIAN PERNIAGAAN TAHUN SEMASA 013PERBELANJAAN CARIGALI (JADUAL 4) DAN/ATAU PERBELANJAAN MODAL 014 &KE ATAS PROJEK-PROJEK PERTANIAN YANG TELAH DILULUSKAN (JADUAL 4A) 014AHADIAH WANG KEPADA KERAJAAN / KERAJAAN TEMPATAN ATAU 016KEPADA INSTITUSI YANG DILULUSKAN*HADIAH WANG KEPADA PERPUSTAKAAN* 017HADIAH ARTIFAK, MANUSKRIP ATAU LUKISAN KEPADA KERAJAAN 018HADIAH WANG ATAU SUMBANGAN MANFAAT BAGI MENYEDIAKAN018AKEMUDAHAN DI TEMPAT AWAM UNTUK ORANG YANG TIDAK BERUPAYA*HADIAH WANG ATAU PERALATAN PERUBATAN KEPADA MANA-MANAKEMUDAHAN RAWATAN KESIHATAN*HADIAH LUKISAN KEPADA BALAI SENI LUKIS NEGARA / NEGERI018B018CJUMLAH PENDAPATAN▼


20 PENYATA DIVIDEN MALAYSIA YANG DITERIMA DALAM TAHUN 2002(Sertakan baucar dividen asal. Rujuk Nota Bahagian B Item 5)*Gunakan kertas lain jika perluTARIKHDIVIDENDIBAYARNAMA SYARIKATDIVIDEN BERSIHSEPERTIDI BAUCARRM3DIVIDEN KASARRMSENDIRICUKAI YANGDIPOTONGRMDIVIDEN KASARRMISTERICUKAI YANGDIPOTONGRMJUMLAH▼ ▼▼▼Masukkan jumlah ini dalam Item 39, BAHAGIAN M di muka surat 8.Masukkan jumlah ini dalam Item 5, BAHAGIAN B di muka surat 2.21 PENYATA SEWA, ROYALTI ATAU PREMIUM YANG DITERIMA DALAM TAHUN 2002* (Rujuk Nota Bahagian B Item 7)*Gunakan kertas lain jika perluTandakan (✓) dalam petak yang berkenaan SEWA ROYALTI PREMIUMPUNCA SEWA (ALAMAT),ROYALTI ATAUPREMIUMTOLAK : PERBELANJAAN (Jika ada)SENDIRIJUMLAH (RM)KADAR SEWABULANANKASAR [ a ]ISTERI▼SENDIRIRMISTERIRMJUMLAH KECIL PERBELANJAAN [ b ]JUMLAH BERSIH [ a ] - [ b ]BAHAGIAN C RUMAH KEDIAMAN YANG DISEDIAKAN OLEH MAJIKAN BAGI TAHUN 2002SENDIRI▼▼▼Masukkan jumlah ini dalam Item 7,BAHAGIAN B di muka surat 2.ISTERIAlamat rumah kediamanTempoh didudukiJumlah sewa kena dibayar oleh tuan bagi tempoh iniNyatakan jika perabot, peti sejuk, penyaman udara, dapur disediakanJika berkongsi, beri butir-butirBAHAGIAN DPENDAPATAN YANG DITERIMA DALAM TEMPOH ASAS 2002 BERKENAAN DENGANSESUATU TAHUN TERDAHULU YANG BELUM LAGI DILAPORKANBAYARANBAGI TAHUNJENIS PENDAPATANJUMLAH (RM)SENDIRICARUMANKUMPULAN WANG (RM)JUMLAH (RM)ISTERICARUMANKUMPULAN WANG (RM)


BAHAGIAN E TUNTUTAN PELEPASAN CUKAI DUA KALIPENDAPATAN NEGARA ASING DIKIRIM KE MALAYSIA DALAM TAHUN 2002(Jika tuntutan bagi pelepasan cukai dua kali dibuat, sertakan bukti cukai negara asing yang dikenakan)SENDIRI ISTERI JUMLAH (RM)1 21 2SENDIRINEGARA ASAL4ISTERIJENIS PENDAPATANTARIKH DITERIMAPENDAPATAN KASARCUKAI NEGARA ASING YANG DIPOTONGPENDAPATAN BERSIHPENDAPATAN BERSIH DALAM RINGGIT MALAYSIABAHAGIAN F TUNTUTAN PENGECUALIAN PREMIS KEDIAMANTUNTUTAN INI ADALAH BERHUBUNG DENGAN SEBUAH RUMAH SAHAJA. NILAI YANG BOLEH DIKADARKAN BAGI RUMAH-RUMAH LAIN YANG DIMILIKI DANDIDUDUKI HENDAKLAH DILAPORKAN DALAM ITEM 10, BAHAGIAN B DI MUKA SURAT 2i. ALAMAT RUMAH KEDIAMANSENDIRIISTERIii. TEMPOH DIDIAMI DALAM TAHUN 2002BAHAGIAN GCUKAI KEUNTUNGAN HARTA TANAHADAKAH TUAN ATAU ISTERI TUAN MELUPUSKAN APA-APA TANAH ATAU BANGUNAN, ATAUAPA-APA KEPENTINGAN, OPSYEN ATAU LAIN-LAIN HAK TERMASUK SYER DALAM SYARIKATHARTA TANAH DALAM MALAYSIA DALAM TAHUN 2002?SENDIRIISTERIYA TIDAK YA TIDAKTandakan (✓) di petak berkenaanBAHAGIAN H TUNTUTAN PELEPASAN (Rujuk Nota Bahagian H Item 1 hingga 7)*SERTAKAN RESIT ASAL BAGI ITEM 3 HINGGA 712INDIVIDU DAN SAUDARA TANGGUNGAN (PELEPASAN SECARA AUTOMATIK)INDIVIDU YANG HILANG UPAYA (PELEPASAN BERJUMLAH RM 5,000)3 PERBELANJAAN PERUBATAN IBU BAPA (PERBELANJAAN SEBENAR TERHAD KEPADA RM 5,000)*PERBELANJAAN ALAT SOKONGAN ASAS UNTUK KEGUNAAN SENDIRI, SUAMI, ISTERI,4ANAK ATAU IBU BAPA YANG HILANG UPAYA (PERBELANJAAN SEBENAR TERHAD KEPADA RM 5,000)*5 YURAN PENDIDIKAN (PERBELANJAAN SEBENAR TERHAD KEPADA RM 5,000)*6 (i) PERBELANJAAN PERUBATAN BAGI PENYAKIT YANG SUKAR DIUBATI(ii) PEMERIKSAAN PERUBATAN PENUH (PERBELANJAAN SEBENAR TERHAD KEPADA RM 500)*(KEDUA-DUA PERBELANJAAN TERHAD KEPADA RM5,000)*7 PEMBELIAN BUKU/MAJALAH (PERBELANJAAN SEBENAR TERHAD KEPADA RM 500)*8 ISTERI (Rujuk Nota Bahagian H Item 8)}RMRMRMRMRMSENDIRIISTERI(untuk taksiran berasingan)RM 8,000 RM 8,000RM 5,000 RM 5,000Tandakan (✓) di petak berkenaanRMRMRMRMRMi. NAMA ISTERI/ISTERI-ISTERIYANG TINGGAL BERSAMA TUANDALAM TAHUN 2002NOMBOR KAD PENGENALANBARULAMAWARGANEGARAJIKA BERKAHWINDALAM TAHUN 2002NYATAKANTARIKH PERKAHWINANJIKA BERPISAH MENGIKUTUNDANG-UNDANG/KEMATIANDALAM TAHUN 2002, NYATAKANTARIKH DAN KEMUKAKAN DOKUMENii. POTONGAN TAMBAHAN BAGI SUAMI /ISTERI YANG HILANG UPAYA (SEKIRANYA SUAMI /ISTERI TIDAK DITAKSIR BERASINGAN)NAMA NO. KAD PENGENALAN (BARU) NO. KAD PENGENALAN (LAMA) Tandakan (✓) di petak berkenaanRM 2,500RM 2,500iii. BEKAS ISTERI YANG DIBERI NAFKAH DALAM TAHUN 2002NAMA NO. KAD PENGENALAN (BARU) NO. KAD PENGENALAN (LAMA) JUMLAH DIBAYAR (RM)


9 ANAK-ANAK TANGGUNGAN YANG BELUM BERKAHWIN * (Rujuk Nota Bahagian H Item 9)*Gunakan kertas lain jika perluNama Anak { }Tandakan (✓) jikaisteri memilih tuntutanpelepasan anakAnak yang hilang upaya{ }{ }{ }{ }{ }{ }{ }{ }{ }UNTUK KEGUNAAN PEJABATTarikh LahirNama Sekolah / KolejUniversiti / InstitusiPendidikan Tinggi5Anak yangberumur di bawah18 tahun(Tandakan (✓)di petakberkenaan)Tarikh mulabelajar di InstitusiPengajianTinggidi luar dandi dalam MalaysiaHari Bulan Tahun Hari Bulan TahunJUMLAH▼RM800RM800RM800RM800RM800RM800RM800RM5,000RM5,000UNTUK DIISI OLEH ISTERI JIKA MEMILIH TUNTUTAN PELEPASAN ANAKSuami dan isteri berhak untuk membuat pilihan (mengikut keadaan masing-masing) siapa yang akan menuntut pelepasan anak.Anak yang berumur lebih daripada 18 tahun dalam tahun 2002Di luar MalaysiaDi dalamSebelum/pada 31.12.93 MalaysiaRM 3,200RM3,200Pada/selepas 1.1.94RM1,600Pada/selepas 17.10.97RM800Nyatakan amaun yang berkenaanAmaun yangdibelanjakanuntuk pendidikanatausaraan anakJumlahpendapatananak di manajua diperolehidalamtahun 2002RM RMRM RMSayaNama Penuhbagi anak / anak-anak seperti yang bertanda (✓) di atas.No. Kad Pengenalandengan ini memilih menuntut pelepasan anak sepenuhnyaTandatangan Isteri10CARUMAN KEPADA KUMPULAN WANG SIMPANAN DAN PENCEN YANG DILULUSKAN DANPREMIUM INSURANS NYAWA, PENDIDIKAN DAN PERUBATAN * (Rujuk Nota Bahagian H Item 10)*Gunakan kertas lain jika perlui KUMPULAN WANG SIMPANAN DAN PENCEN DAN INSURANS NYAWA * (Sertakan resit asal)NAMA KUMPULAN WANG DANPENCEN/SYARIKAT INSURANSNO. KUMPULAN WANG /NO. POLISIATAS NYAWASENDIRIATAU ISTERICARUMAN/PREMIUM DIBAYAR DALAM TAHUN 2002 (RM)SENDIRIISTERIJUMLAHiiINSURANS PENDIDIKAN DAN PERUBATAN * (Sertakan resit asal)NAMA SYARIKAT INSURANSNO. POLISIATAS NAMASENDIRI/ISTERIATAU ANAKPREMIUM DIBAYAR DALAM TAHUN 2002 (RM)SENDIRIISTERIJUMLAHiii PREMIUM ANUITI KWSP *NAMA SYARIKAT INSURANSNO. POLISIATAS NAMASENDIRI/ISTERIPREMIUM DIBAYAR DALAM TAHUN 2002 (RM)SENDIRIISTERIJUMLAHBAHAGIAN I TUNTUTAN REBAT (Rujuk Nota Bahagian I Item 1 hingga 3)SERTAKAN RESIT ASAL BAGI ITEM 1 HINGGA 31 ZAKAT ATAU FITRAH2 PEMBELIAN KOMPUTER PERIBADI (BUKAN BAGI MAKSUD PERNIAGAAN)3 FI YANG DIBAYAR OLEH PEMEGANG PAS PENGGAJIAN, PAS LAWATAN (KERJA SEMENTARA) ATAU PAS KERJASENDIRIRMISTERIRM


6BAHAGIAN J MAKLUMAT PEKERJAAN SENDIRI ISTERI1. NAMA DAN ALAMAT MAJIKAN SEKARANG2. NO. FAIL MAJIKAN SEKARANG3. NO. TELEFON (PEJABAT)EE4. NO. STAF ATAU NO. GAJIBAHAGIAN K MAKLUMAT PERNIAGAAN*Gunakan kertas lain jika perlu*PERNIAGAANPERKONGSIAN1. NAMA DAN ALAMAT PERNIAGAANDAN PERKONGSIAN (SUAMI / ISTERI)2. JENIS PERNIAGAAN3. TEMPOH PERAKAUNAN (Tarikh mula dan akhir)(Hari/Bulan/Tahun)4. TARIKH MULA PERNIAGAAN (Jika perniagaan baru)5. NO. PENDAFTARAN PERNIAGAAN6. NO. TELEFON7. NO. FAIL CUKAI PENDAPATANOG / CDBAHAGIAN L AKUAN SENDIRISayaNama PenuhNo. Kad Pengenalanmengaku bahawamaklumat mengenai pendapatan dan tuntutan bagi potongan pelepasan yang saya berikan dalam penyata inidan dalam apa sahaja dokumen yang disertakan adalah benar, betul dan lengkap.Penyata ini dibuat bagi pihak saya sendiri*Penyata ini dibuat bagi pihak* ........................................................................Saya ingin memilih Taksiran Bersama dan taksiran dikeluarkan atas nama isteri.*(Jika isteri tidak memilih Taksiran Bersama)*Tandakan (✓) di petak, jika berkenaan................................................................TandatanganTarikh: .................................................................................................................................Jika pemegang amanah, ejen dsb.,nyatakan nama dan perlantikanISTERISayamengaku bahawaNama Penuhmaklumat mengenai pendapatan dan tuntutan bagi potongan pelepasan yang saya berikan dalam penyata inidan dalam apa sahaja dokumen yang disertakan adalah benar, betul dan lengkap.Saya ingin memilih taksiran bersama**Tandakan (✓) di petak, jika berkenaanTarikh: ...............................................................No. Kad Pengenalan.................................................................Tandatangan


BAHAGIAN7M PENDIDIKAN KE ARAH PENGIRAAN SENDIRI CUKAI PENDAPATAN (RUJUK NOTA)........................................................................................................................BUTIRANJENIS PENDAPATAN/POTONGAN/PELEPASAN1 PENDAPATAN PERNIAGAAN (Selepas tolak elaun modal)2 PEMBAHAGIAN PENDAPATAN PERKONGSIANPENDAPATAN PERNIAGAAN{A}3 Tolak RUGI DIBAWA DARI TAHUN TERDAHULU {B}(Terhad kepada pendapatan perniagaan di atas) 012JUMLAH KECIL [{A} TOLAK {B} = {C}]{C}Campur PENDAPATAN4 PENGGAJIAN 0015 DIVIDEN 0046 BUNGA ATAU DISKAUN 0057 SEWA, ROYALTI ATAU PREMIUM 0068 PENCEN 0079 MENDUDUKI PREMIS BUKAN BAGI MAKSUD PERNIAGAAN 00810 PENDAPATAN LAIN 00911 ANUITI ATAU BAYARAN BERKALA 010PENDAPATAN AGREGAT [{C} CAMPUR ITEM 4 - 11]{D}Tolak POTONGAN12 KERUGIAN TAHUN SEMASA 01313 PERBELANJAAN CARIGALI (JADUAL 4) 01414 PERBELANJAAN MODAL KE ATAS PROJEK-PROJEK PERTANIAN (JADUAL 4A) 014A15 HADIAH WANG KEPADA KERAJAAN/INSTITUSI YANG DILULUSKAN 01616 HADIAH WANG KEPADA PERPUSTAKAAN01717 HADIAH ARTIFAK, MANUSKRIP ATAU LUKISAN 01818 HADIAH WANG / SUMBANGAN MANFAAT018A19 HADIAH WANG ATAU PERALATAN PERUBATAN018B20 HADIAH LUKISAN018CJUMLAH POTONGAN{E}JUMLAH PENDAPATAN {D} TOLAK {E}{F}Tolak PELEPASAN (SERTAKAN RESIT ASAL)*RM21 INDIVIDU & SAUDARA TANGGUNGAN 02222 PERUBATAN IBU BAPA Terhad* 5,00002323 PERALATAN SOKONGAN ASASTerhad* 5,000023A24 INDIVIDU YANG TIDAK BERUPAYA5,000023B25 YURAN PENDIDIKANTerhad* 5,000023C26 PERUBATAN PENYAKIT YANG SUKAR DIUBATI27 PEMERIKSAAN PERUBATAN PENUHTerhad* 5,000023D28 PEMBELIAN BUKU/MAJALAHTerhad* 5002902430i) ISTERI/SUAMI (JIKA TAKSIRAN BERSAMA)(Isteri mendapat pelepasan suami jika suami tiada jumlah pendapatanatau suami memilih taksiran dikeluarkan atas nama isteri)ii) BAYARAN ALIMONI KEPADA BEKAS ISTERIiii) ISTERI/SUAMI YANG TIDAK BERUPAYA 2,500i) ANAK YANG BERUMUR KURANG DARIPADA 18 TAHUN DAN TIDAK BERKAHWINBil. Anak Pelepasan (RM) Jumlah (RM)x 800 =ii) ANAK YANG BERUMUR LEBIH DARIPADA 18 TAHUN, TIDAK BERKAHWIN DAN MASIH MENUNTUTa) Di Dalam Malaysiab) Di Luar Malaysia dan pendidikan mulai- pada/selepas 17.10.97iii) ANAK YANG HILANG UPAYAx 3,200 =x 800 =x 5,000 =JUMLAH KECIL 02631 KUMPULAN WANG SIMPANAN DAN INSURANS NYAWA Terhad* 5,00002732 INSURANS PENDIDIKAN DAN PERUBATAN Terhad* 3,00002833 PREMIUM ANUITI KWSP Terhad* 1,000029JUMLAH KECIL PELEPASAN (item 21 - 33){G}}}3,000KOD024ASENDIRIRMISTERI(untuk taksiran berasingan)RM8,000 8,000


Sambungan dari sebelah8PENDIDIKAN KE ARAH PENGIRAAN SENDIRI CUKAI PENDAPATANSENDIRIBUTIRANKODRMISTERI(untuk taksiran berasingan)RMPENDAPATAN BERCUKAI {F} tolak {G}{H}PENGIRAAN CUKAI PENDAPATAN (Rujuk Jadual di bawah)SENDIRIISTERICukai di atas RM............yang pertamaCukai di atas baki RM........................%JUMLAH CUKAI PENDAPATAN34353637Tolak REBAT CUKAI (Bagi pendapatan bercukai {H} kurang daripada RM 35,000 sahaja) 046(Rebat perseorangan ialah RM 350 dan isteri RM 350)ZAKAT ATAU FITRAH 049PEMBELIAN KOMPUTER PERIBADIFIJUMLAH CUKAI DIKENAKAN049A045A▼3839TolakPELEPASAN CUKAI DUA KALI (SEKSYEN 132/133) 042-043PELEPASAN CUKAI YANG DIPOTONG KE ATAS DIVIDEN (SEKSYEN 110) 04440CUKAI KENA DIBAYAR/CUKAI KENA DI BAYAR BALIKBAHAGIAN N RUMUSAN CUKAI DAN BAYARAN1234CUKAI KENA DIBAYAR/CUKAI KENA DIBAYAR BALIK (DARI M40)Tolak ANSURAN/POTONGAN CUKAI BERJADUAL YANG DIJELASKANBAKI CUKAI PERLU DIBAYARAtauCUKAI TERLEBIH BAYARJADUAL CUKAIPENGIRAAN PENDAPATAN KADAR CUKAICUKAI PENDAPATAN BERCUKAI %RMRMDi atas setiap ringgit yang pertama 2,500 0 0Di atas setiap ringgit yang berikut 2,500 1 255,000 25Di atas setiap ringgit yang berikut 15,000 3 45020,000 475Di atas setiap ringgit yang berikut 15,000 7 1,05035,000 1,525Di atas setiap ringgit yang berikut 15,000 13 1,95050,000 3,475JADUAL CUKAI YANG DIKENAKAN ATAS PENDAPATANSENARAI SEMAKANPENGIRAAN PENDAPATAN KADAR CUKAICUKAI PENDAPATAN BERCUKAI %RMRM50,000 3,475Di atas setiap ringgit yang berikut 20,000 19 3,80070,000 7,275Di atas setiap ringgit yang berikut 30,000 24 7,200100,000 14,475Di atas setiap ringgit yang berikut 150,000 27 40,500250,000 54,975Di atas setiap ringgit yang melebihi 250,000 28Kadar-kadar di atas dikenakan ke atas seorang yang bermastautin di Malaysia dan bagi seseorang individu yang pada masa kematiannya berdomisil di dalam Malaysia dalam tahun asas 2002SILA PASTIKANTandakan (✓) di petak,jika berkenaan1 Nama, alamat, nombor kad pengenalan serta nombor fail tuan telah dicetak dengan betul. Sila buat pembetulan jika perlu.2 Akaun Perdagangan, Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-Kira yang ditandatangani, Jadual Elaun Modal serta Pengiraan Cukai Pendapatan disertakan.3 Penyata penggajian (C.P 8A/8C) daripada majikan disertakan.4 Baucar dividen asal disertakan.5 Penyata Pendapatan serta Perbelanjaan sewa dilampirkan.6 Resit asal bagi tuntutan derma disertakan. (Bahagian B, item 14, 15 , 17 & 18).7 Resit asal bagi tuntutan pelepasan disertakan. (Bahagian H, item 3 - 7, dan 10).8 Surat pengesahan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat disertakan sekiranya tuan/isteri/anak tuan hilang upaya.9 Tandatangan tuan/isteri tuan telah diturunkan di ruangan Akuan yang disediakan di BAHAGIAN L.10 Sertakan surat pengesahan kemasukan anak ke IPTA/IPTS.JD105367—PNMB., K.L.

More magazines by this user
Similar magazines