Maquetación 1 - Eta Kitto!

etakitto.com

Maquetación 1 - Eta Kitto!

...etakitto!820 zkia.2012-X-5SagardoEgunarenbezperanTxotx!


Berrikusi zure seme-alabenhortz-osasunaAinhoa Zulueta DOKTOREA“Haurtzarotik egiten duguprebentzioaren alde, hortzakhazten ari direnean zainduz”Maitane G. Iñiguez DOKTOREA“Umeen hortzak aztertzea garrantzitsuada, kolorazio-aldaketak, orbanak edopuntuak dauden ikusi ahal izateko”Irabazal hortz-klinikan txikienak zaintzen ditugu. Dentistara urtero joatea aldi baterakohortzaldiaren (esne-hortzak) prebentzioaren oinarria da; umeei hortzak nola garbitueta hortzetako fluorazioari buruzko saio didaktikoak eskaintzen dizkiegu.RPS 04/02– Noiz joan behar duhaur batek lehen aldizdentistarengana?Urtebete egiterakoanegin behar da lehenbisita, dentistarekinbatera dieta, biberoi,garbiketa eta fluorrarenerabileraren ingurukoaholkuak errepasatzeko.Haurra klinikan erososentitzea eta ohikoazterketetara ohitzeaere lagungarriak dira.– Noiz hasi behar duguhortzak garbitzen?Hortzak irten baino lehengarbitzen hastea komenida, egunean bi bidereskuoihal umel batpasatuko dioguhortzoietatik eta irtetenari diren hortzetatik(garrantzitsuena gauekoada). 2 urterekineskuilarekin eta fluorraduen pastarekin hasikogara, egunean 3 bider.– Kariesari nola egindiezaiokegu aurre?Diagnostiko goiztiarra dakariesik ez edukitzekotresnarik onena.Aitzindariak gara LASERbidez kariesarendiagnostikoan.Aholku praktikoak haurtxikientzat:- Ez sartu haurra oheraazukredun likidozbetetako biberoiarekin- Urtebeterekinedalontzian edatenhasi- Azukre gutxikoelikagaiak (zukunaturalak)- Ez busti txupeteaazukrea dutenproduktuetan (eztia,azukrea…)– Zergatik dagarrantzitsuaesne-hortzak zaintzea,gero erori egin beharbaldin badira?ORDUTEGIA:Astelehenetik ostegunera: 10-14 / 16-20hOstiraletan: 10-14 / 15-19hEsne-hortzen infekzioakazpian dagoen hortza(behin betikoa) kaltetudezake. Esne-hortzagaraia baino lehenagoerortzen bada, behinbetiko hortzarenkokapena eta irteeraalda daiteke.– Zer gerta daitekekariesari ez badioguaurre egiten?- Infekzioak, mina etaumearen garapenfisikoaren murrizketa.- Karies gehiago behinbetiko hortzetan.- Esne-hortza galtzenbada: ESPAZIOEIEUSTEKO aparatu txikibat jarri beharko da,behin betiko hortzairten arte lekuagordetzeko.– Atzamar lodiazupatzea txarra daumearentzat?Atzamarra zupatzeakaltegarria da, eta baitatxupetea 18-24hilabetetik aurreraerabiltzea ere, mihiarenposizioa aldatzeak gaizkihozkatzea ekardezakeelako. GALDETUZURE DENTISTARI!– Fluorra erabiltzea onada?Fluorrak hortzakkariesetatik babestenditu, aurrera egin ezdezan. Txorroteko urakfluorra dauka, eta ur horierabiltzea etengabekobabesa da.Karies-arriskuarenarabera hortz-klinikanfluor topikoa erabiltzeada kariesari aurreegiteko tresnarik onena.Egizuz PADI-ren azterketakJulian Etxeberria, 12 - 1. Esk - Tfnoa. 943 20 85 52www.clinicairazabal.com - info@clinicairazabal.com


ASTEANESANAK“Euskararennormalizazioandesiragarria dakontsentsua, bainaezin da traba izan,erdaldunak haserretukozaizkigun beldur.Argi dago euskararizentralitatea emateko,erdera kendu beharda-eta zentrotik.“(LOREA AGIRRE, ANTROPOLOGOA)“Atzerriko hizkuntzakikasteko orduan, gizaadimenak ez ditubarneratzen eguneanhamar kontzeptu berribaino gehiago. Beraz,komenigarria dakolpean informaziogutxi ematea. Halaere, elebiduna izatealagungarri da“(ALAN GRIFFIN, IRAKASLEA)Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskeraITXURIA EMON.- Txukundu, apaindu. “Ez dau guztiz ondo atara, baiña itxuria emon detsa”. Itxuratu,forma eman. “Itxuria emon detsa etxiari, andra-geixa datorrenerako”.ITXURIARI BEGIRATZEKUA EZ IZAN / ITXURIAREN JABE EZ IZAN.- Norbaitek azaletik edo kanpotikematen duena ez dela adierazteko. “Diru eske nigana? Ez naiz ni, gero, itxuriari begiratzekua!”.Norbaitek dirudiena badela aditzen emoteko ere erabiltzen da esapide hau. “Itxuriaren jabe bada,ez dau eukiko indar haundirik”.eskutitzakDEPORREKO ATE IREKIETAKO SARIAKHonako hauek izan ziren Deporreko ate irekienekitaldien barruan saria duten zenbakiak: 1), 102;2), 655; 3), 649; 4), 1927; 5), 1863; 6), 302; 7), 460; 8),1705; 9), 1010; 10), 1706; 11), 5; 12), 644; 13), 404;14), 1284; 15), 1295; 16), 966; 17), 1992; 18), 296;19), 310; 20), 1702; 21), 1053; 22), 423; 23), 1063;24), 1121; 25), 228; 26), 1104; 27), 244; eta 28), 271.Zozketako opariak jasotzeko, Deporretik pasatubehar dira saritutakoak.Aldi berean, eskerrak eman nahi dizkiegu opariakeskaini dizkiguten guztiei, tartean Mara-Mara,Mahoiak, CDR, Alita eta Euskadiko Kutxari.EI B AR KO KL UB DE PO RTI B OA“Ukimenezkobitrozeramikek itzalitadaudenean izugarrizkokontsumoa dutelaohartu gara: 40wattetik 50 bitartekontsumitzen duteorduko eta hori ezinda onartu. Hori janaeguzkiarekin prestatudaitekeenean“(J.M. JIMÉNEZ, ENERGIAN ADITUA)“Hemendik gutxirarobot bat konturatukoda pentsatzendiharduela: gugandikikasi eta gurepertsonalitatearen zatibat hartzeko gai dela.Hori txakur bat bainoaskoz gehiago izangoda. Sartu garenhamarkadan bertan“(RICARD SOLÉ, BIOLOGOA)ARGITARATZAILEA: ...eta kitto! Euskara Elkartea. HELBIDEA: Urkizu, 11 - solairuartea. 20600 EibarTELEFONOAK: 943 20 67 76 / 943 20 09 18. FAXA: 943 20 28 72.Astekariaren E-MAILak: erredakzioa@etakitto.com / komunikabideak@etakitto.com /publizitatea@etakitto.com Elkartearen E-MAILak: elkartea@etakitto.com / normalizazioa@etakitto.comERREDAKZIO-KONTSEILUA: Itziar Albizu, Maider Aranberri, Jose Luis Gorostegi, Silbia Hernandez,Koldo Mitxelena. ADMINISTRAZIOA: Marisol Uriarte. KOORDINATZAILEA: Koldo Mitxelena.ERREDAKZIO-BURUA: Silbia Hernandez. DISEINUA ETA MAKETAZIOA: Jose Luis Gorostegi.ARGAZKI ARLOA: Leire Iturbe eta S. Hernandez. HIZKUNTZA ARDURA: Juan Andres Argoitia eta Maider Aranberri.PUBLIZITATEA: Itziar Albizu eta Belen Ulazia. Tfnoa: 943 20 67 76. AZALA: J.L. Gorostegi.BANAKETA-ARDURADUNA: Ainhoa Luz. TIRADA: 8.100 ale. INPRIMATEGIA: GERTU koop. (Oñati).COPYRIGHT-A: ...eta kitto! LEGE-GORDAILUA: SS/430/92. ISSN: 1132 - 1679("...eta kitto!”k ez du bere gain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien erantzunkizunik)EIBARKOUDALAGIPUZKOAKOFORUALDUNDIAKULTURA SAILA(HIZKUNTZA POLITIKARAKOSAILBURUORDETZA)Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak,Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak eta Kutxakdiruz lagundutako aldizkaria...eta kitto! 12/X/5 ● 820 zkia.


4 danon ahotanautuanGERNIKARA TXANGUAUntzagako jubilau etxiak urrixaren29rako urteeria antolatu dauGernikara. Autobusa Ego-Gaiñetik10.00etan urtengo da eta bazkarixa14.30xetan izango da Arita-Berrijatetxian. Bazkalostiandantzaldixa egongo da.14 URTEKO ZIGORRAIazko iraillian bere arrebiari aizkorarekineraso egin zetsan 63urteko eibartarrarendako 14 urtekoespetxe zigorra eskatu daufiskalak, arrebia hiltzeko saiakeriaegotzita. Gaiñera, zauritutakuari10.000 euro pagatzeko eskaeriabe presentau dabe. Erasuarenondorioz andrazkuakhainbat osasun arazo euki dittu.PSE-EE-REN EKITALDIXAKGaur 19.00etan Iñaki ArriolaPSE-EE alderdiko zerrendaburuakmitiña emongo dau Untzaganeta astelehenian, barriz,18.00etan Patxi López lehendakarixaeta Rafael Bengoa osasunsailburua Eibarren izango diralaaurreratu dabe, ospittala egingodaben tokixa eta Amañako pasiuaikusten.Ongietorri berua Aniaiz AriznabarretariAurreko barixakuan egin zetsen ongietorriekitaldixaAniaiz Ariznabarretari. Ekin kasuarekinzerikusixa zekela egotzita oiñ urtebi, 2010eko iraillaren 14an atxilotu etakartzelaratu eben eibartarra eta uztaillaamaieran aske lagatzeko erabagixa hartuJuan Carlos Esturorenbigarren liburuaAbuztuaren 3an 74 urterekin hil zan Juan Carlos Esturoeibartarraren bigarren liburuak argixa ikusi barridau: "El arte de cocinar hongos" lana Danobatgroupekbabestuta kaleratu dabe eta egilliak berak liburuaikusteko aukerarik izan ez badau be, hill aurretikoiñ argittara emondako lana idatzitta laga eban.2009xan "Manual para recolectar las principales setasy hongos comestibles de forma segura" emon ebanargittara Esturok.Aniaiz bereargazkixaerretiratzen.LEIRE ITURBEeban Javier Gómez Bermúdez EspaiñiakoAuzitegi Nazionaleko epailliak, ezarrittakobermia ordaindu eta gero. Barixakuan Eibarkogaztetxian ekitaldixa eta herri-afarixaeginda ospatu eben batutakuak Aniaizenaskatasuna.J.A. Mogel Ikastolako Gurasoen Elkartea / ...eta kitto! Euskara ElkarteanafarroaoinezZIZURTXIKIAurriaren 21eanIrteera:08.30etanEgo-GainetikBuelta:19.00etan11euro...eta kitto! 12/X/5 ● 820 zkia.


danon ahotan5Lópezen gobernuaren onurakAurreko barixakuan eskindutako prentsaurrekuan,Eneko Andueza eta Miren Gallastegi ordezkarisozialistak oso modu positibuan baloraueben Patxi Lópezen gobernuak gure herrixariekarrittako "onurak", Eusko Jaurlaritzak Eibarreninbertidu dittuan 91 millioi euruen garrantzixaazpimarratziarekin batera. Lópezengobernuak Eibarren egin dittuan inbersiño horrenartian batzuk aittatziarren, Ospittal barrixa,Polo Teknologikua eta Eibarreko Pasiuaekarri zittuen gogora. Hirurak "Lópezek aurrekokanpaiñian bere gaiñ hartutako konpromisuak"dirala azalduta, "bete egin dittuela" azpimarratueben. Ospittal barrixa eraikitzekobiharrak urrixaren 17xan esleituko dittuela aurreratueben agerraldixan eta horretarako inbersiñua29.900.000 eurokua izango da. PoloTeknologikuaren harira, Eusko Jaurlaritzak9.665.000 euro emotiaz gain, baldintza berezixetanemondako 10.100.000 euroko mailleguaAldatze ikastetxeko Haur Eskoliak aurreko astianekin zetsan bere ibilbidiari, Zezenbide kaleko3an. Haur Eskolia inauguratuta, AldatzekWenzeslaoOrbeako jaixakAurreko zapatuan, San Miguel egunianospatu zittuen jaixak lehelengozWenzeslao Orbea kalekuak. Bestiakbeste trikitilarixak lagundutako kalejiria,jolasak, herri-kirolak, txistorrapintxuak, bazkarixa eta play-backakosatu eben programia jaixen lehelengoediziño horretan.Gallastegi eta Andueza prentsaurrekuan.horri gehittu bihar jakozela argittu eben. Trenbidiaeta bertako zerbitzuak hobetzeko egindakoinbersiñua, barriz, 42.732.147 eurokuaizan da.Aldatzek Haur eskolia inaugurau dauZezenbide kaleko 3 zenbakixanzabaldu dabe Haur eskolia.SILBIA HERNANDEZbere heziketa-eskintza haunditzen dau, 0 eta18 urte bittarteko ikaslieri zerbitzua emonda.Ekitaldixan Arrate Larrañaga ProbidentziakoAndra Mariren erlijiosen probintziaburuak,Marisabel Albizu Aldatze ikastetxekozuzendarixak, Miguel de los Toyosalkatiak, Marijose Telleria Garapen Ekonomikua,Barrikuntza eta Enplegu zinegotzixak,Juan José Etxeberria JesusenLagundiaren probintziaburuak, Mikel OrmazabalKristau Eskolako zuzendariordiak,Casilda Sarobe La Salle Ikastetxekozuzendaritzako kidiak eta beste hainbatekhartu eben parte. Aldatzeko zuzendarixareneta Eibarko alkatiaren hitzaldixaeta gero, instalaziñuak bisitau zittuen.Lehelengo aldixa izan zan auzoko jaixak ospatzen. LEIRE ITURBEAsierEzenarroBorgeren egiaTomas Borge komandanteaapirilean hil zen. Politikari, idazleeta gerrilaria: maitatua/gorrotatua.FSLN-ko sortzailea. Bizitzagogorrak izaera gogortzen du:egoera latzak oihanean, borrokan,tximinoak jaten... Somozarenaurkako borroka gidatzen.Berarekin ziren Eden Pastora“Komandante Zero” mitikoaeta Gaspar García Laviana apaizasturiarra. Tomas harrapatu etakartzelan sartu zuten, torturak jasanzituen eta torturatzaileen buruariesan zion: “Hemendik ateratzennaizenean mendekua hartuko dut”.Iraultzak Somoza boteretik botazuenean, bere torturatzailearekinaurrez aurre aurkitu zenean, eskualuzatu zion eta barkatu. “Niremendekua zure semearen eskolarajoateko eskubidea izango da”.Barne ministroa izan zen, EEBB-kNikaraguaren aurkako gudaaurrera eraman zuten sasoian.Hemen ohituta gaude “diseinuzkopolitikariak” entzuten, telebistetan.Politikari asko bi hitzetatik bizidira: Demokrazia eta Zuzenbidezkoestatua. Telebista piztu etalaborategiko esaldiak besterik ez:Gu demokratok eta Lege-arauakerrespetatu behar dira. Diseinuzkopolikariak “joko parlamentarioan”kokatzen dute politika, bainapolitikak izate guztia inguratzendu. Politikak, herri langilearen aldeegiten denean, sakrifizioakexijitzen ditu. Ez da egia politikaadostasuna dela. Sistemakapitalistan beti dago klaseenarteko borroka eta batzuen aldeegitea beste batzuei kalte egitea da.Burura etortzen zaizkit Jesusenhitzak: “Beroa edo hotza ez denanire ahotik jaurtitzen dut”.Tomasek hau erantzun zion behinkazetari bati: “Ezin da herriamaitatu herriaren etsaien gorrotoajasan barik”.Borge komandanteak ausardiaizan zuen bere bizitzaren izarra;horregatik burutu zuen iraultza.80ko hamarkadan Hego etaErtamerikako herriek jasan zutenpolitika neoliberalak eta “ajusteak”dihardugu jasaten orain Europan.Baina agian mendebaldekogizarteak galdu egin dugu ausardiaeta sakrifiziorako gaitasuna.Beldurtiak bihurtu ote gara?...eta kitto! 12/X/5 ● 820 zkia.


6 danon ahotanasteko8.190datuaeuro jasotzen dittueUdaletik Amañako Jaixak;5.940 Urkikuak; 3.690 SanKristobalekuak; 3.564 SanIsidruak; 2.500 Agiñakuak;2.160 Abontzakuak; 1.980Santa Kurutzekuak; 1.890Behetarrak alkartekuak.EuskeriarekikomotibaziñualantzenEguaztenian Indianokua gaztelekuan"Euskararekiko jarrerak etamotibazioa" izenburuko hitzaldixaemoten jardun eban AinaraLabado …eta kitto! Euskara Elkartekonormalizaziño arduradunak.Udalarekin alkarlanian antolatutakosaiua bereziki Astixa aisialditaldeko begiraliendako pentsautakua zaneta aurrerago beste talde batzueri zuzendutakohitzaldi soziolinguistikuak emoten segidukoEguazteneko hitzaldixa gaztelekuan izan zan. S. HERNANDEZdabe. Hurrengo saiua azaruaren 14an izango daeta gurasuendako bereziki pentsautako kontuaklanduko dittue.Bildukuak ortu ludikuen gaiñianMartitzenian Igor Aldalur eta BegoñaVesga Bilduko ordezkarixakprentsaurrekuan azaldu ebenarijarraittuta, "2011. urteko azaruan,mankomunidadeko ordezkarixakEibarko Garbiguniarendakoeguan proposamena helarazi zeskun.Bilduk, urbanizatu bariko lurrianegittia onartu eban, beti beortu ludikuak toki berian egittenbazittuen. Oin momentuan Garbigunebarrirako biharrak martxandiagoz,baiña ez da iñundikiñora ortu horrek egitteko lurzoruarenegokitzapenik ikusten".Gauzak holan, Bilduk ez eze PSE-EE alderdixak be hauteskundeprograman ortu ludikuak egittekoasmua jasotzen ebala gogora ekarrinahi izan dabe, "beste behinudal gobernuak emondako hitzabete ez dabela" gaiñeratuta.Biharrak hasitta dagoz, baiña ez dago ortuetarako tokirik.Eibar Beldur Barik SarixaBerdinsareak Beldur Barik Jarrera! sarixaren 3. ediziñuadeittu dau. Lehiaketan, andrak jasaten daben bereizkerixa-egoereriaurre egitten detsen neska-mutillen arteadierazpenmodu guztiak onartu, balorau eta bultzatukodabez. Lan horrek errespetuan, bardintasunian, askatasunianeta autonomixan, erantzukizun-kidetzan eta indarkerixasexistaren gaitzespen irmuan oiñarritutako jokabideeta jarrerak izan biharko dirala argittu dabe.Bete biharreko baldintzeri begiratuta, adierazpide motaguztiak onartuko dittue, baiña beti be bideo formatuanaurkeztuta: film laburra, bideoklipa, lipduba, dantza,errezitatutako poemak edo kamariaren aurrian irakorrittakogogoetak, bideoproiektuak, argazkixakedo artelanak erakustia, hiriinguruko performanceak eta eskuhartziak...12 eta 26 urte arteko neskamutillakhartu leikie parte etamailla bi bereiziko dittue. Sari orokorretikaparte, udalerrixak tokixantokiko proposamen onenak saritzeko aukeriaeukiko dabe eta, horregaittik, aurten "Eibar BeldurBarik" 2012ko sarixa emongo dabe (300 euro). Parte hartzekoproposamena berdintasuna@eibar.net helbiderabialdu biharko dabe eta beste kopixa bat jarrera@beldurbarik.orghelbidera.BARRIO autobusak eta mikrobusakEMAKUME ETA GIZONM O D Awww.autocaresbarrio.esinfo@autocaresbarrio.es...eta kitto! 12/X/5 ● 820 zkia.MOBILA: 659 87 89 89943 17 15 01 / Aldapa, 6 (ERMUA)K O N F E K Z I O A K☎ 943 20 22 33 ZULOAGATARREN, 7


8 geure gaia1.784 atzerritar dagoz Eibarren. Gure populaziñuarenazken datueri begiratuta, 27.560 lagun bizi bagaraherrixan, %6’47xa besterik ez. Batzuren inpresiñua“jan egingo gaittuela” bada be, estatuan emoten danbataz-bestekua baiño atzerritar gitxiago dagualakoEibarren: erdixaren inguruan gabiz (estatuan %12-13bueltan dabiz). Horrez gaiñ, batzuk esaten daben“llamada efektuak” baiño gehixago funzionatzen daugurian “nezesidade efektuak”, kanpotarren biharradogulako gure nagusixak zaintzeko, adiñian gero etaaurrerago doian soziedade honetan.Estatuaren inmigraziño erdixadogu Eibarren, EAEn parekua61 nazionalidadekoatzerritarrak EibarrenMarokko......................613Portugal ......................129Kolonbia......................112Bolivia.........................100Pakistan........................95Dominikar Errep ...........86Brasil ............................77Ekuador ........................69Senegal ........................50Peru..............................47Txina.............................38Errumania.....................36Venezuela.....................35Argelia ..........................33Nikaragua .....................30Argentina ......................23Kuba .............................21Italia..............................18Mali...............................16Txile..............................15Frantzia ........................12Honduras ......................11Latinuak: %40Afrikarrak: %37Europearrak: %17Asiarrak: %6Lacasium dogu inmigrantientalde partehartzaillenetakuagure herrixan.Juan zan eguenian InmigraziñuarenPaktu Sozialarenekitaldixa egin zan udaletxian.Han izan ziran gureherriko 45 alkarteko partaidiak,“tartian inmigrantiak beordezkatuta”. Eibarko gizartekoerrepresentaziño zabalabildu zan bertan (kirol eta kulturaarloko taldiak, emakumienasoziaziñuak, gurasuenalkartiak, Lanbide, administraziñua)eta han izandako debate-erreflexiñotiketaratako ondorixuekin“hainbat etxekolan”geratzen jakue egitteko,Udalarendako Innovasquetxostenian idatziko diranak.Gorka Errasti Inmigraziño teknikarixakdiñosku EibarkuaEAEn egitten dan hirugarrenaizan zala: “Aurretik Ermuan etaBerrizen egin zan. Paktu Sozialhori iaz Eusko Jaurlaritzakabian jarri eban ekimena da.Mundu politikotik kanpokoadittuen taldia osatu da horretarakoeta osatuko dan dokumentuangobernuak jarraittubiharreko ardatzak markatukodira”. Plana baiño gehixago, filosofixabat markatuko da, alderdixaketa alkartiak siñatukodabena.Eibarko teknikarixak “gurearteko konbibentzia hobetzeko”neurri moduan ikustendau ahalegiñ hori, “krisi sasoihau une egokixa dalako inmigraziñuareninguruan esku sartzeko”.Konbibentzia aldatzekoahalegiñetan Kataluñia aldianegindako saiueri jarraitzendetsela diño eta hanemon dirala progresiño horretanurrats nagusixenak. Inmigraziñuareninguruko hangoeta hamengo jarrerak parekatzendirala diño eta “arrazakerixapuntuaren haunditziarena”aittatzen dau gaur egungoarazo nagusi moduan: “Politikokikorrektua zana baztertueta bildurra galdu dau jendiak.Zaratia etara eta edozeintxutxumutxu zabaltzen da gizartianeta hartzailliak, pixkabat pentsatu biharrian, egixabalitz moduan hartzen dau etaaurrera”. Horren aurrian, “txartelgorrixa” etaratzeko orduadala diño Errastik.Genero-biolentziarekin jendiajabetu eta hazten juan danneurrixan, hamen be ahaleginberezixa egitteko aldekua daudal teknikarixa. Internetenkomentarixo bat baiño gehixagoaurkittu leike horren inguruaneta, halako txutxumutxuerierantzuteko, “boluntarixuakosatutako rumorien aurkakosarixa osatu dabe Bartzelonainguruan”. Krisi sasoietanindarra hartzen dabe halakojarrerak, “batez be ahulenarenkontra: inmigrantia kasu hone-Gorka Errasti Eibarko Inmigraziño teknikarixa, Paktu Sozialerako ordezkarixekin. S. HERNANDEZ...eta kitto! 12/X/5 ● 820 zkia.


geure gaia9tan”. Inmigraziñuak sistemarenzuluak etaratzen dittu-eta.Horregaittik ipiñi eben aurrekodomekan Untzagan, Kulturenarteko Jaixaren IV. ediziñuarenbarruan, kaja bat jendiarenaportaziñuak jasotzeko,“zurrumurruaren txokua,kontrazurrumurrua egitteko”.Komunikabidiok be lan horretanasko lagundu geinkela ustedau Errastik.Kulturen arteko JaixaLaugarren ediziñua izan daaurtengua eta “hartu-emonhaundixa izan zala eta jendeaskok erantzun ebala” diñoGorkak. Marruekoseko Safa,Latinamerikako Lacasium etaEuskal Kontseillu Islamiarrarekinbatera, M’Lonp Senegalekoalkartia eta Paik Bizkaia Pakistanguaizan ziren ekitaldixakantolatzen, tartian “jendeasko dantzan ipiñi eban kontzertua”.Gure herrixan marrokixakdira askogaittik gehixenakatzerritarren artian: “Oin dala40 bat urte etorri ziran lehelenguaketa kanpotarren herenaosatzen dabe”. Azken aldixan,bestalde, pakistandarrenada gehixen igo dan kopuruaeta bosgarrenak dira atzerritarrensailkapen horretan: “Eurenherrittik baiño, Bartzelonatik,Logroñotik eta Azkoitittikbertatik etorri dira”. Halakokasuetan, “lan-merkatuarenatzetik etortzen dira”. Eibartarrokzelan hartzen dittugungaldetuta, “latinuak gertuago”Domekan Untzagan egin zan Kultur arteko IV. Jaixa. LEIRE ITURBEHerriko 45 alkarte izan ziran aurreko eguenian egindakoInmigraziñuaren Paktu Sozialaren ekitaldixan. S. HERNANDEZikusten dittugula esaten deskuErrastik. “Katolikuak be badira...Islama beti urrutiagoikusten dogu”.Berarengana ez dabela laguntzabilla jotzen diosku teknikarixak:“Batez be, arlo juridikuazzeozer galdetzera, egoeraadministratibuaz eta famelixiaekartzeko egin biharrekuakjakitteko”. Bere sailletiksensibilizaziñua landu dabeikastetxietan, Armerixa Eskolarekinkolaborau eta, biztanlerixaribegira, integraziñuada gehixen lantzen dabena.Azken urtiotako flujueri begira,“ahotik belarrirako bidiarijarraitzen detse askoketa, holan, Kolonbiatik datozenakasko Cali ingurukuak✁dira, Senegalekuak lehen forjanibillittakuak eta azken aldixangehixago datoz Espaiñatik:Murtzian eta Levantealdian konstrukziñuan ibillittakuak,esaterako”. Badira“bueltatzen hasi diranak be,Brasilera kasu”. Latinuen kasuan,“asko dira, gaiñera, karreradunaketa hamen eurenikasketen maillaren azpittiklan egiten dabenak”.61 nazionalidadeko atzerritarrakdittugu Eibarren, horrekerakusten daben aniztasunarekin.Eta, populaziño osuaribegira, %27 EAEtik kanpo jaixotakuada. Martxan ipiñi da,bestalde, II. Inmigraziñua etaAniztasuna Kudeatzeko Plana,2012-2016 lau urtekua.U R R I A1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 2829 30 31A Z A R O AUrkizu pasealekua 11, solairuartea20600 Eibar (Gipuzkoa)Tel: 943 20 09 18elkartea@etakitto.comwww.etakitto.com1 2 3 45 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30A B E N D U A1 23 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 3031Egin zaitez...eta kitto!kobazkide!2 0 1 2 k ou d a z k e n e k ok u l t u re s k a i n t z a...eta kitto! Euskara Elkartea


10 gaztekittoKurtso hasiera Ingeniaritza EskolanAurreko barixakuan ekin zioten ikasturteari EibarkoIngeniaritza Eskolan, Mekanika eta Industria-Elektronikaespezialitateetan ikasketak amaitu dituzten ikasleeidiploma emateko ekitaldiarekin. Besteak beste,ingurumenarekin lotutako gaietan aditua den AntxonOlabe ekonomilariak hitzaldia eman zuen eta, diplomakeman aurretik, Angel Franco zuzendariak eta Miguelde los Toyos alkateak ere berba egin zuten.Uni-ko ikasleak Izarra-ra bisitanGazteen artean sormena sustatzeko asmoz,Administrazio eta Finantzetan, Multiforma Aplikazioengarapenean eta Informatika Sistemetan goi mailakozikloetako 2. mailako Uni Eibar-Ermuko ikasleak IzarraCentren bisitan izan dira, lana bilatzeko ideiak sortzeahelburu zuen jardunaldian. 25 urtetik beherako gazteenartean langabezia tasa %25 ingurukoa da eta,horregatik, autoenplegua gazteen artean indartzekooso baliagarritzat jotzen dituzte azken urteotanUni Eibar-Ermua eta Ermuko Udaleko PromozioEkonomikorako sailaren arteko elkarlanaren ondorioadiren horrelako saioak.URRIAUrriak 1, astelehenaSan Andres bertso-paperlehiaketako epea hasi.Urriak 6, zapatuaSagardo Eguna. 12.00etatik15.30etara eta 19.00etatik 21.00etara.Untzagan. Euskal Herriko Gorenakelkarteko 13 sagardotegiren partehartzearekin.Urriak 7, domekaKilometroak-era (Andoain)autobusak. 9.30etan T. Etxebarriatik.Urriak 21, domekaNafarroa Oinez-era (Zizur Txikia)autobusak. 8.30etan Ego Gainetik.AZAROAAzaroak 5, astelehenaSan Andres bertso-paperlehiaketako epea amaitu.Azaroak 6, martitzena“Eta Karmele?” antzerkiaIllunabarrian programaren barruan.19.00etan Portaleko areto nagusian.Azaroak 14, eguaztena“Euskararekiko motibazio etajarrerak” gurasoei zuzendutakohitzaldia. 14.45etan Portalekoikastaro gelan.Azaroak 25, domekaSan Andres bertso-jaialdia,19.00etan Portaleko areto nagusian.18.30etan San Andres bertso-paperlehiaketako sariak banatuko dira.ABENDUAAbenduak 1, 2, zapatua eta domekaPirritx, Porrotx eta Marimototspailazoak, Unibertsitate Laboralean.Abenduak 3Euskararen Eguna. ToribioEtxebarriaren urteurrena eta euskararen‘horma-irudia’. Untzagan.Abenduak 18“Euskararenerabilpenasustatzeko”Julian Iantzirenhitzaldia.Arratsaldeko19.00etanPortaleko aretonagusian.Abenduak 31, zapatuaKirolkitto! kirol sari banaketaekitaldia, 12.00etan Portaleko aretonagusian.…eta horrez gain:Barixakuero …eta kitto! astekariaHilero Txikitto! umeen aldizkariaAstero Berbetan mintzapraktikataldeak; baita ere gurasoeta dendarientzatItzulpenak eta diseinu lanakwww.etakitto.com


teen ajeakgaztekitto1127 urteko eibartar honek ekainean amaitu zituenArkitektura ikasketak Donostian eta ikasketa amaierakoproiektua Errebali eskaini dio. Orain Madrilen dago, lanbila, eta estudioren batean beharrean hastea gustatukolitzaioke, 3D infografietan trebatzen jarraitzeko.- Zeintzuk dira zure proiektuarenezaugarri nagusiak?Inguruarekiko errespetua eta,horrekin batera, Errebal eta ingurukomerkataritza berpiztekonire asmoa. Materialei dagokienez,Eibarko industria tradizioakontuan hartuta, burdina etahormigoia dira nagusi. Plan Nagusiarijarraituta Coliseo pareanparke publiko baterako tokiaaurreikusi dut. Altuera ezberdinak(Errebalgo etxeak, El Cascokoetxea, Muzategiko etxeberriak eta errehabilitazio zentrua)lotzen doazen estalkiakespazio publiko modura erabiltzekoakdira eta erakusketaegiteko aprobetxatzeko aukeraere badago. Adibidez, Alfa Artenegiten dituzten lanetakobatzuk bertan erakutsi litezke.- Nola egituratu duzu tokiarenerabilera?Beheko solairuan hiru merkatumota ezberdin hartuko lituzkeenmerkatua joango litzateke:Errebal parean baserritarrakhartzeko merkatua legoke etabarruan, berriz, beste postuakipintzekoa, lehengo merkatuplazaren bidetik; hirugarrenmerkatua degustazio modukoaizango litzateke, jendeak ardo,gazta, iberiko eta horrelakoakhartzeko aukera eskainiko lukeenmerkatua. Lehenengo pisua(4 metroko altueran) jatetxe etakafetegirako erabiltzea proposatzendut. Dena beiratearekininguratuta egongo litzateke. Lurazpian, lehenengo solairuan zamalanetarakoeta biltegietarakotokia egongo litzateke eta 2. eta3. solairuak, berriz, aparkalekuakjoango lirateke. Dena aldezaurretik egindako elementuekinegitea da nire proposamena,horrela eraikitzea merketueta beharrak azkarrago amaitzeko.- Zergatik aukeratu duzu Errebalkarrera amaierako proiekturako?Ibarkurutzekoa naiz eta osoparean izan dut Errebal: lehengomerkatu plaza ezagutu nuen,gero tokia poliki nola degradatzenjoan den ikusi dut, ingurukonegozioak moteldu… Inguruhori nola hobetu pentsatzenhasita sortu nuen proiektua.- Proiektua diseinatzeko orduanbeste nunbaitetik hartutakoadibideak izan dituzu kontuan?Madrilen bizitzen egon naizeta han San Migueleko merkatuagoitik behera berritu zuten.Degustaziorako azoka bilakatudute, zerbait hartzera joatekoaukera eskaintzen duten hainbatposturekin eta jendeari askogustatu zaiola ikusi dut, horregatikpentsatu dut horrelakozerbaitek Eibarren ere arrakastaizan dezakeela.Cristina Gabilondo(ARKITEKTOA)"Errebal inguruahobetzeko egindut proiektua"ITZULPENERA GUZTIETAKO TESTUAKITZULTZEN DITUGU,euskaratik gaztelerara,gazteleratik euskarara,eta ingelesetik euskarara.ZERBITZUAelkartea@etakitto.comFILOAULAEstudiatzen ikasi!!cEstudiatzeko Orientabide ikastaro berezia.Ikaslearen baldintza eta helburuei, eta hezkuntzsistemaren eskakizunei, egokitutako ikaste teknikak.Filosofia klaseak.Irakurketa Ulerkorrerako tailerrak.www.filoaula.comSan Juan, 3 - 1.Maila guztiak: LH, DBH, Batxilergoa... Tel. 658-710827...eta kitto! 12/X/5 ● 820 zkia.


12 zinea/antzerkiaZINEABelen Fernández-enKOLABORAZIOA“Tadeoren abenturak”Bazen behin Tadeo izeneko mutikoaarkeologoa izatea nahi zuena: arkeologohandia. Hazterakoan bere ametsarenatzetik jarraitu zuen, eraikuntzan peoibazen ere. Obretako zimenduetan baloreaizan zezaketen objektuen bila ibiltzen zen.Egun batean, hankasartze bat tarteko,Perura doan espedizio batean bidalikodute Tadeo, eta horrela hasiko du bereabentura arkeologikoa.Tadeo Jones orain dela 11 urte jaio zenIndiana Jonesen parodia modura, EnriqueGatoren eskutik. Las aventuras de TadeoJones-eko sortzaile eta zuzendariarenpertseberantziak erakusten digu, berepertsonaiarekin modura, ametsakerrealitate bihurtu daitezkeela. Denborahorretan, Gatok Goya bi irabazi ditu,animaziozko laburmetraia onenariemandakoak biak: 2006an TadeoJones-engatik, eta 2008an Tadeo Jonesy el sótano malditorengatik. Nahiz eta,batzuetan, pertseberantzia nahikoa ez izaneta zorteari lotutako bultzada bat beharduen, Tadeori gertatzen zaion moduan.Egia esateko, Lightbox Entertainmentanimaziozko estudioan sortutako filmakkomunikazio talde handienetako batenlaguntza jaso baitu, Mediaset-ena hainzuzen. Horrela, pelikulak 30 herrialdebaino gehiagotan estreinatzeko aukeraizan du azken bi hilabeteotan.Bikoizketari dagokionez, apustua seguruaizan da,. Miguel Angel Jenner eta Soundubestudioaren batutak gidatuta,Las aventuras de Tadeo Jones-ekopertsonaiek bizitza hartzen dute, bestebatzuen artean, Oscar Barberán (Tadeomoduan), Jose Mota umoregile ezaguna-edo Jose Corbacho katalanerazkobertsioan- (Freddy-rena egiten)eta Michelle Jenner (Sararen paperean)ahotsetan. Familia guztiak gozatzekomoduko filma.Zinema koprodukzioasustatuko duteEAEk eta BrasilekBi industrien arteko harremanakestutzeko topaketak egindituzte egunotan sektorekoprofesionalek. Etxepare Institutuak, Ibaiak, Zinemaldiak eta Eikenek antolatudituzte jardunaldiok, bi industrien arteko koprodukzio sistema bultzatzeko asmoarekin.Hain zuzen ere, Brasilgo hamabi egitasmo eta EAEko hamabost aurkeztudituzte, koprodukzio eredua bilatzeko asmoarekin.Joxeanjel Arbelaitzen “Leku hutsak, hitz beteak” izan da zinemaldiaren azkenedizioan Zinemira Saileko estreinaldien atalean proiektatu den euskarazko lanbakarra. Bidean geratu dira hainbeste polemika sortu duen bost euskal presoriburuzko “Barrura begiratzeko leihoak” dokumentala eta baita Jon Maiaren“Gazta zati bat” ere, aurten euskal zinemari eskainitako saila inoiz baino erdaldunagobihurtuz.ANTZERKIA“Su txikian” antzezlanaprestatzen diharduGlu Glu konpainiakEstreinaldi bakarraeuskaraz ZinemaldikoZinemira SailanAzken hamarkadan euskal gatazkarenkonponbiderako saioekibilitako bidea erakutsikoduen ukitu dramatikoko antzezlan dokumentala prestatzen ari da Glu Glu konpainia.“Su txikian” antzezlanak azken hamar urteotako zenbait pasarte eta ezinbestekoelkarrizketa sekretuak eramango ditu taula gainera, bere lorpen zein frustrazioguztiekin, bake prozesua eta elkarbizitzaren hasiera tarteko.Markeliñe arte eszenikoen olinpiadetan izan zenLondresko Watch This Space jaialdi ospetsuan izan da Zornotzako talde beteranoa,“Carbon Club” ikuskizuna erakusten. Londresen urtero antolatzen den Festivaleanmundu guztiko antzerkitaldeak biltzen dira eta bizkaitarrek“Carbon Club” ikuskizunarenbi emanaldi eskaini dituzte.Aurten hirugarrenez aurkeztudira Londresen eta inoizbaino arrakasta handiagoa izandute, “emankizuna bizi-biziadelako eta pirotekniaren indarraduelako”....eta kitto! 12/X/5 ● 820 zkia.


Txotx!Urriak 6zapatuaALORRENEA · ALTZUETA · BARKAIZTEGI · BEGIRISTAIN · EGI-LUZE · GARTZIATEGI · GAZTAÑAGA · GURUTZETA · ISASTEGI · OLAIZOLA · SARASOLA · ZAPIAIN · ZELAIA


14 sagardo egunagoizez eta arratsaldez1.600 litrosagardoEibarren1993an ekin zion …eta kitto! Euskara Elkarteak Sagardo Egunaantolatzeari, baina orain lau urte geldiunea egin eta gero, guztiz aldatuzen egun handi hori. Egun osoko ekitaldia egitea erabaki eta gero,iaz Gorenak Sagardoak markako lagunekin elkarlana hasi zuen elkarteak.Goizez eta arratsaldez egindako ekitaldiak dira gaur egun. Gainera,urtero berritasunak sartzea da helburu, eta aurten ere horietako batizango da.Sei euroren trukeIrrintziarekin batera, hasiko dugu balesalmenta eta dastaketa, 12.00etan.Mota biko tiket edo baleak izango dirasalgai eguerdiko 12etatik aurrera,udaletxe parean izango den salmentapuntuan. Tiket nagusiak sei euro baliokodu eta urteroko moduan horren trukeanedalontzia, zapia, pintxoa eta txotx-aizango dira. Pintxoetan aukera bi izangodira, txorizoa eta gazta; pintxo horrenbalea izango da bigarren aukerakoa.1,50 euroko prezioarekin beste pintxo bat jateko aukera izango duzue.Udaletxe parean izango dituzue bale salmenta eta edalontzien banaketa.Sagar bilketa lehiaketaEibartar gaztetxoek ondo pasatzen dute SagardoEgunean. Aurten erakusketa ikusteko aukera izateazgain, eurendako lehiaketatxo bat ere izango da.Euskal Herriko sagardogileak lanez lepo dabiltzaegunotan, izan ere, sagarrak batzeko sasoia duguasteotan. Horregatik, 13.00etik aurrera, gaztetxoenaktaldeka ipini eta sagar bilketa egingo dute Untzagaerdian horretarako jarriko den gunean. Zeinek jasokoditu azkarren ...eta kitto!k ipinitako sagarrak?erakusketaSagarraren eta sagardoareningurukoa Eibarren erakustekoaukera bat izaten da zapatukoa.Hori dela eta, erakusketa prestatudu Elkarteak aurten ere.Izan ere, Euskal Herriansagarrondo asko dago, lekuaskotan egiten da sagardoaeta horrek bere dinamika eta lanprozesua ditu. Baina, gainera,bazenekien Euskal Herrian dugunsagar kopuru eta mota izugarrihandia zela? Zapaturako hamaseiaukeratu dira eta horien berriemango da erakusketan.Gainera, sagardoa egitekoematen den prozesua ereikusi ahal izango da.OKINDEGIA...eta kitto! 12/X/5 ● 820 zkia.


sagardo eguna15GOIZEZ:12.00etatik 15.30etaraARRATSALDEZ:19.00etatik amaitu arteBI TIKET MOTA IZANGO DIRA:6 eurokoa(edalontzia, zapia, pintxoa eta nahi beste sagardo)1ʼ5 eurokoa(pintxoa: txorizoa eta gaztaia eta menbriloa)13 sagardotegi GorenakA l o r r e n e a ( A s t i g a r r a g a ) A l t z u e t a ( H e r n a n i ) B a r k a i z t e g i( D o n o s t i a ) B e g i r i s t a i n ( I k a z t e g i e t a ) E g i - L u z e ( E r r e n t e r i a )G a r t z i a t e g i ( A s t i g a r r a g a ) G a z t a ñ a g a ( A n d o a i n ) G u r u t z e t a( A s t i g a r r a g a ) I s a s t e g i ( To l o s a ) O l a i z o l a ( H e r n a n i )S a r a s o l a ( A s t e a s u ) Z a p i a i n ( A s t i g a r r a g a ) Z e l a i a ( H e r n a n i )...eta kitto! 12/X/5 ● 820 zkia.


16 sagardo eguna...eta kitto! 12/X/5 ● 820 zkia.#SagardoEgunaeuskaraz Twittereta Facebook-en...eta kitto!k iaz egin zuen lehenengoztwitter eta facebook bitarteko#SagardoEguna-ren kontakizuna.Aurten, baina, eibartarren laguntasunabeharko du elkarteak.Zergatik ez dugu euskaraz kontatzenzapatuan Untzagan gertatzendena? Egingo dugu zozketa batparte hartzaile guztien artean?Gaur egun hain garrantzitsuak dirensare sozialetan txokoa emannahi dio ...eta kitto!-k, euskarakbere txokoa izan dezan twitter etaFacebook-en: erabili dezagun#SagardoEguna hitz gakoa eta ikusidadila interneten zertan dabiltzaneibartarrak zapatuan. Horiguztia lortzeko asmoarekin, twittereta Facebook erabiliko dira, SagardoEgunak eta euskarak lekuaizan dezan bi sare sozial horietan.Azkeneko hiru urteetan Untzaganmusika entzuteaz gain, esataribatek girotu du jaialdia, bainaaurten zuek izango zarete protagonista:twitter bitartez egun horretanUntzagan dagoen giroaadieraziko dugu #SagardoEgunahitz gakoa erabilita. Gure esatariakjasotzen ditugun mezuak irakurrikoditu, #sagardoegunean bizitako#unegorenak ezagutarazteko.Animatu eta idatzi zein izanden Untzagara sartu zarenean biziizan duzuna, zeinekin zauden,gustokoen izan duzun sagardoa,nahi izanez gero, idatzi zure bizitzakoune gorena.Gertatzen den guztiaren berri@etakitto-k emateaz gain, Untzagandagoen jendeak ere emanahal izango du, euskal komunitateakjakin dezan #eibar-en ere SagardoEguna indartsua dela. Jasotakotweet guztien artean zozketabat egingo du ...eta kitto!-k urriaren10ean eta datorren asteko alean,tweet esanguratsu, interesgarriedo originalenak kaleratuko ditu.Zozketaren irabazleak Gorenakekohamahiru sagardotegietakobotila bana irabaziko du.Argazkiak Facebook-eko orrianAzkeneko urtean ...eta kitto!Euskara Elkartearen webgunean(www.etakitto.com) eta Facebookekoorrialdean argazki-bildumekarrakasta handia dute. Bisita kopuruakgora egin du nabarmen,eta horrelako egunetan gehiago.Hori jakinda, zapatuan bertanizango dituzue #SagardoEgunekoargazkiak Facebook-eko orrialdean.Goizean egindako argazkiakarratsalderako izango dituzue zintzilikatutaeta arratsaldekoak domekanbertan izango dira ikusgai.Jendez gainezka egiten du Untzagakoplazak urriaren lehenengozapatuan. #SagardoEguna urtekozita garrantzitsua bihurtu daherrian. Gorenak markako hamahirusagardoak probatzeko aukeraizango duzue, argazkiak egitekoaukera, Twitter eta Facebook-enegunean egindakoak komentatzekoaukera. Giro paregabean,euskaraz, euskal kultura etagure ekonomian hain garrantzitsuaden sagardoa zuen eskuraizango duzue.


kirola17Aspek “EGIZU JOKALDIA”plana eskaini die pilotazaleeiGizarteak bizi duen krisiaarlo askotara zabalduda eta pilotazaleenkopurua ere asko jaitsi da azkenaldian frontoietan. Horidela-eta, enpresak hasi dirahainbat neurri hartzen; horienartean kokatu behar dugu AspekAstelenara joaten diren pilotazaleeiatzo aurkeztu ziena,Udalarekin batera egindakoekitaldian. Profesionalen partiduendenboraldia domekanhasiko da Astelenan eta, horrekinbatera, Aspek martxan ipinikodu “Eibarren pelota, planbiribila” bataiatu duen egitasmoa,“Egizu jokaldia” izenburuarekin.Ibon Arakistain pilota enpresakokomunikazio arduradunarenesanetan, “Astelenarajende gehiago erakartzeko asmoz,bi neurri mota hartu ditugu:komertziala esan dezakegunada bata eta zaletuei etafederatuei eskainitakoa bestea”.Merkatal arloan, AspekChalcha jatetxearekin, GesparkTxaltxa-Zelaiko parking-arekineta Arkupe gastro-pub-arekinadostutako lau pack aurkeztuditu: egun-pasa pack-a (Chalchakomenua, kantxako jarlekuaeta parking-a, 60 eurotan),gozamena pack-a (menua etakantxako jarlekua, 50 eurotan),pilota pack-a (kantxako jarlekuaeta parking-a, 30 eurotan)eta afari-merienda pack-a (jarlekua,parking-a eta afari-meriendaArkupe gastro-pub-ean,50 eurotan).Astelena frontoiaren aldekoapostu berezi honetan ahaleginberezia egin dute pilotazaleenalde ere eta, horrela, 16urtetik beherakoek 3 euro bakarrikordaindu beharko dutejaialdi bakoitzeko eta 12 urtetikbeherakoek doan izangodute sarrera. Federatuen kasuan,bestalde, 18 urtera artekoentzateskaintza bereziaizango da: bi sarrera izango di-Aspe pilotako enpresak,Eibarkoa izanda,ahalegin berezia eginnahi izan du Astelenafrontoiak sasoi batekosarrerak izan ditzan eta,horretarako, hainbateskaintza egin dizkiepilotazaleei. Zaletasunhorren mesedetan,gainera, gazteendakohainbat abantaila ereaurkeztu zituen atzo,Udalarekin bateraemandako prentsaaurrekoan.Esku-pilotakomunikabideetanoihartzun handienaduen modalitatea izanarren, gero eta gehiagokostatzen da frontoiakbetetzea.tuzte doan, beti ere heldu bateklagunduta joanez gero.Irujo denboraldi hasieranDomekan 17.00etan hasikoden denboraldiko lehenengojaialdian, lau eta erdiaren barrukotxapelketarako postu batenbila jardungo dute, nor bainonor, Aritz Lasak eta gaur jokatukoden Idoate eta DavidMerinoren arteko irabazleak.Jarraian, Irujok eta LaskurainekRetegi Bi-k eta Zubietak osatutakobikoteari egingo diote aurre.Eta, amaitzeko, Ongayk etaJaunarenak jokatuko dute, buruz-buru.Gaur, bestalde, 19.15etan hasikoden jaialdian, Klub Deportibokopilotari afizionatuakizango dira hiru partidutan, euretatikbi senior mailakoak.FELIPE MAGUNAZELAIA AMENABAR(I. urteurrena: 2011-X-8)Haren aldeko MEZA ospatuko daurriaren 6an, zapatuan, arratsaldeko19.00etan, San Andres parrokian....eta kitto! 12/X/5 ● 820 zkia.


18 kirolaSasoi bikainaJose AntonioRementeriaEibarko kirolak duena:desiotik baino gehiago duerrealitatetik. Gizartearenbeste arloei eragiten dienkrisiak badu hemen ere berepresentzia; hala ere, kiroleanda gutxien igartzen dena,emaitzak bikainak baitiramaila indibidualean zeinkolektiboan. Ez duguahaztuko Ander RomaratekLondresko Paralinpikoetanegindako lana eta eredugarriada berarekin dihardutenUrbateko prestatzaileen lana.Hor daude Manu Agirrerenzuzendaritzapean dominaasko irabazten dituztenKalamuako judokak ere.Gure herriari hainbestepoztasun ekarri dizkioneskubaloian ere,desagertutako J.D. Arraterenlekukoa hartu duen EibarEskubaloiak denboraldibikaina egin du berelehenengo urtean. EibarkoKlub Deportiboak gureherriaren idiosinkrasiagordetzen du babestendituen kirol modalitateguztietan. Saskibaloian,Ruibal Alquiler-ekprobintziako 2. mailara igoberri du eta Katu Kale hordabil modalitatearen aldeborrokan. Eibar RugbiTaldeak bikain lantzen duharrobia, aurten OhorezkoB mailara igotzeaz aparte.Eibartarrak, Urki eta EibarKE foballean nabarmentzendiren moduan, IpuruaGimnasia Erritmikoek etabeste anonimo askok gurekirola handitzen dute.Eskuzabaltasuna eta gero etahobea izatea nagusitzen diraguzti horietan, belaunaldizbelaunaldi transmititutakoeibartarron espirituan. Ustedut Eibarrek ikaragarrizkomaila duela kirolean, sordaitezkeen mugak etaoztopoak gainditzen dituena....eta kitto! 12/X/5 ● 820 zkia.Klub Deportibokoate irekiek aurreegin zioten euriariapuntiaImanol Alvarezentrenatzailea.Altuera jauzia Untzagan; behean, rokodromoan. L. ITURBE.Iragarpenek ez zuten ezer onik; baina,hala ere, eguraldiak nahiko eutsi zioneta ekitaldi gehienak burutu ahal izanzituzten Klub Deportibokoek, aktibitatebatzuk lekuz aldatu behar izan bazituztenere. Eta baita beste batzuk laburtu,edo luzatu ere, bakoitzaren arabera.Antolatzaileak pozik daude zapatukoegunarekin eta, inguratu ziren guztiei eskerrakemateaz gain, “gure eguneroko ekintzetarahurbiltzeko” gonbitea egin diete eibartarguztiei. Asmo berarekin, eta lan asko eskatzenbadute ere, halako egunak errepikatzekoasmoa azaldu dute. “Batez ere, jendeakzer egiten dugun jakin dezan; eskaintzen dugunazjabetu daitezen”.Eibarko erdigunea hartu zuen Eibar KlubDeportiboko ate irekien jardunaldiak, zapatukogoiz eta arratsaldean. Ikusmin gehien piztuzutenen artean, San Andres parrokiako kanpandorreraegindako eskalada aipatu dezakegu;eta, eguraldia dela-eta, kaltetuenen arteangoizeko mendi-irteerak daude.Bigarren zati bikaina SomosEibar EskubaloiarentzatPuntu bakarrarekin bueltatu ziren Alvarezen mutilak Kantabriatik: bigarrenzatia ikusita gutxitzat har daiteke; baina, jakinda atsedenaldian15-7 galtzen joan zirela aldageletara, emaitzarekin konformatzeko moduandaude eibartarrak. Defentsako lana hobetu zuten, batez ere, eibartarrek;eta hor Moyua atezainaren lana erabakigarria izan zen, baibaloiak gelditzean eta baita kontraerasoei irteera ematerakoan ere.Emaitza horrekin, eibartarrak 3. postuan daude, Iruñeako San Antonioeta Soriaren atzetik. Bihar jokatuko duten hurrengo jardunaldian,Somos Eibar-ek Amazsa Urdaneta talde bizkaitarra hartuko du.Harrobiko taldeei dagokienez, Euskal Ligaren lehen jardunaldian,jubenilek 33-27 irabazi zuten eta kadeteek 23-25 galdu Ipuruan jokatutakopartiduetan, biak ere Loiola Indautxuren kontra.G I Z A A H A L M E N E N M U G AGizonezko luzera-jauziko marka 1991koa da (Mike Powell-ek Tokion lortuta),pertika-jauzikoa 1994an ezarri zuen Sergei Bubkak, eta igeriketakoak asko moteldudira 2010ean poliuretanozko bainujantziak debekatu eta igerilariak ohiko jantzietaraitzuli zirenetik. Hobekuntza marjinak asko murriztu dira eta zenbait zientzialarik gizaahalmenen mugetatik oso gertu gaudela uste dute. Frantziako Kirol InstitutuNazionalekoek uste dutenez, kirolariek gizakion ahalmen fisiko naturalen %99 garatudute dagoeneko. Diotenez, hemendik 2027ra, aztertutako 147 kirol desberdinenerdiak euren mugara helduko dira eta, hortik aurrera, errekorrak ezin izango dira%0’05ean baino gehiago hobetu. Egindako ikerketen arabera, 1968an atletekeuren ahalmen fisiologikoen %75ean jarduten zuten eta gaur egun, aldiz, %99anaritzen dira: hor apenas dugu hobekuntza ahalmenik. Usain Bolt, baina, ohiz kanpokotalentua da: haren denbora 100 metrotan 9.58 da. Gizakiari jarritako muga? 9.29.


kirola19Concepto Egilek liga hasiko du biharBihar, 19.30etan hasita, egingo du debuta ElgoibarkoOlaizaga kiroldegian Concepto Egilek,probintzian maila handiena duen areto-foballekotaldeak. Zaragozako Colo-Colo izango duteaurkari, denboraldi berrirako asko indartuden taldea, iaz lehen postuan amaitu zuen bainaaurten jarraituko ez duen Ebrosalatik hainbatjokalari hartu baitute. Debabarrenakoek 6.postuan amaitu zuten azken denboraldia etapostu hori hobetzea dute helburu orain hasikoden berrirako; horretarako fitxatu dituzte Balerdiatezaina eta Buitre, Fher, Raul Nieto, Koldoeta Alex Santiago jokalariak.Igor Fernández hirugarrena izanzen San Migueleko igoeranDomeka goizean Elgoibarren jokatutakoSan Miguel-eko igoeran 26 atletaizan ziren parte hartzen, iaz bainogehiago (orduan 18 izan ziren) bainaConcepto Egileren jokalari berriak.aurreko edizioetan baino gutxiago:hasierako edizioetan 50 parte-hartzailetikgora izan zuen probak. IñigoLariz elgoibartarrak erakustaldi bikainaeman zuen etaia minutu bi kenduzizkien Jorge Gonzálezeta Igor Fernándezi:azken hori izan zen Eibarkoonena (21 minutueta 35 segundo).Emakumezkoetan PilarLamas izan zen bakarraparte hartzen.berriakEHIZA TXIKIADiana Ehiza eta Arrantza elkartekoIñigo Gisasolak irabazizuen Arabako Zambrananjokatutako gure eskualdekoehiza txikiko txapelketasenior mailan. Eta beteranoetanbere aita Luis izanzen irabazlea, Juan ManuelIsasi taldekidearen aurretik.Emaitza horiekin hirurak sailkatudira Gipuzkoako txapelketarako.Koskor-ek galdu eginzuen foball zaletuanAspaldi gertatu gabekoa ikusi ahal izan zen Kiroljokoafoball zaletuaren ligako hirugarren jardunaldian,azken edizioko txapelduna eta azkenurteotako talderik onenak galdu egin baitzuen:Txokok irabazi zion, Ivanen eta Mikelen golekin,ezustea emanez. Emaitza horrekin, Durango etaAlkideba dira orain arte jokatutako hiru partiduakirabazi dituzten bakarrak: azken jardunaldian bizkaitarrakCaserío-KOX baino gehiago izan ziren(3-0) eta Alkidebak 4-2 irabazi zion Somos Sportingazken sailkatuari. Zazpi punturekin dago GarajesGarcía, hirugarren postuan, Irukirekin berdindueta gero.HP 650 PortatilaIntel Celeron Dual Core, 4 Gb. Ram,500 Gb. disko gogorra. HD Graphics 15.6ʼʼ,DVD+/-RW, Webcam, Windows7 Homepremium 64.338€ bakarrikBEZ %21 sartu gabe...eta kitto! 12/X/5 ● 820 zkia.


20 kulturaIÑIGO IZAL komikilaria"Komikiak jendaurreanerakusten dudanlehen aldia da"Aurreko barixakuaz geroztik eta domekara bitartean,Topalekuan, Arrate Kultur Elkarteko erakusketa aretoan,Iñigo Izal Azkarate nafarraren komiki-erakusketa dagomartxan. Erakusketa ohiko ordutegian bisitatzekoaukera dago: gaur arratsaldean 19.00etatik 21.00etaraeta zapatu eta domekan, berriz, 12.00etatik 14.00etaraeta 19.00etatik 21.00etara.- Noiztik marrazten dituzu komikiak?Betidanik, bizitza osoan izan dut komikiak marrazteko zaletasuna.Klasean nengoela, apunteak hartzen, hor ibiltzen nintzenmarrazkiak egiten, edozein une eta tokitan marraztekoohitura handia nuen eta oraindik ere horrela jarraitzen dut.- Hala ere, zuk ez duzu honetan lan egiten, ezta?Ez. Nire ikasketek eta eguneroko lanak komikiarekin zerikusigutxi daukate. Izan ere, nik ikerkuntza arloan egiten dut beharra,laborategi batean, beraz hor egiten dudanak ez dauka inolakoloturarik marrazkiekin. Egia da, baina, komiki munduan zerbaitgehiago egitea gustatuko litzaidakeela. Orain arte batez ere marrazkisolteak egin izan ditut, ez dut inoiz istorio edo holakoriksortu. Web orri baterako (www.realytime.com) komikiak marraztenditut, baina gidoia beste lagun batek, Patricia Sánz-ek egitendu, ideia ere berak izan zuen. Anaiarekin batera bideojoko baterakokolaborazioa ere egin izan dut, alde grafikorako marrazkiaksortzen, baina zerbait gehiago egitea gustatuko litzaidake.- Zu nafarra izanda, nolatan ailegatu zara Topalekura?Egia esateko, hauxe da nire lanak erakusten dudan lehen aldia,orain arte ez baitut erakusketa edo holakorik egin. Topalekukoerakusketekin arduratzen den Maite Arriaga ezagutu nueneta bera bere margoetaz berbetan hasi zen, ni nere komikiezeta berak proposatu zidan nire lana Eibarren erakustea. Horrela,berbetan, tarte bat topatu eta erakusketa antolatu dugu.- Eta nolako esperientzia izan da?Aurreko barixakuan, inaugurazioan bizi izandakoa bitxia izanzen niretzat, esperientzia berria, jendeak galdetu egiten zidania nola egiten nituen marrazkiak, piskat denetarik…- Nola ikusten duzu komikiaren mundua gaur egun, gure gizartean?Komikizalea zara?Nik neuk ez dut komiki larregi irakurtzen, laburrak egitenzaizkit, nahiago ditut eleberri grafikoak komikiak baino. Edozeinmodutan ere, ez dut uste gure inguruan jarraitzaile askodituen generoa denik.Old Seed bakarlaria KarrikanOld Seed, Kanadako indifolkbakarlariak domekankontzertua emango du19.00etan Karrika tabernan(sarrera doan). Antolatzaileenberbetan, "hainbat taldetanjardun eta gero, azkenurteetan bakarkako bideariekin dio Winnepeg-ekoabeslariak. Urtean zehar, biran,etxean baino egungehiago ematen dituen musikarihonek esperientziahandia dauka taula gaineaneta Euskal Herrira datorrenhirugarren aldia izango dahonako hau eta aurrekoanere Karrikan izan genuen,bere doinu goxoekin".Sanmiguelak giro ederreanAgiñaga auzokoek asteburu osoan, barixakuan hasi eta domekabitartean, ospatu zituzten San Miguel jaiak. Urteroko moduan,paella-jan ederra egin zuten jaira gerturatutakoek eta jaiak agurtuaurretik, hainbat opariren zozketa egin zuten.Kilometroak-erako autobusaToribio EtxebarriatikDomekan, urriaren 7an ospatuko da Kilometroak, Gipuzkoakoikastolen jaia Andoainen eta bertara joateko autobusak antolatudituzte Juan Antonio Mogel ikastolako Gurasoen Elkarteak eta…eta kitto! Euskara Elkarteak. Zazpi autobus izango direnez, EgoGainetik irten beharrean Toribio Etxebarria kaletik izango da irteera,09.30etan. Bueltarako autobusa, berriz, 19.30etan irtengoda Andoainetik....eta kitto! 12/X/5 ● 820 zkia.


kultura21Maiaren “Gazta zati bat” Coliseoan ikusgaiErabakitzeko eskubidearen gaia ukitzen du ikusentzunezkoak.Jon Maiaren azken ikusentzunezkoa,"Gazta zati bat"datorren eguazteneanemango dute Coliseoan,19.00etatik aurrera (sarrera2'5 euro). Nazioen Munduanekimenetik abiatzen da filma,eta lanak Euskal Herriaeta Eskoziako herritarrenerabakitzeko eskubideareninguruan dihardu neurrihaundi batean, herri kirolentruke batetik abiatuta. Zuzendariarenberbetan, "dokumentalhonek euskal gatazkamodu berritzaileanaurkezten du: hainbat gertakizuneninguruko gertukobegirada eskaintzen du, letratxikiz kontatzen du historia,gertutasunetik, intimismotiketa umoretik... Gizatasunarenfaktorea azpimarratzendu eta historiaren etakazetaritza kroniken estereotipoetatikaldentzen da”.Dokumentala Nazioen Munduankolektiboaren ekimenada eta Pixelek produzitu du.Xabi Solano eta Zigor LanpreDZ izan dira musika sortzekoardura izan dutenak.Enpanadaren jaia hartukodu UrkizukBihar, zapatua, 11.00etatik aurrera ospatuko dute As BurgasGaliziako Etxekoek III. Enpanadaren Jaia Urkizuko parkean.Ordu horretan Galiziako produktuen salmentarako tabernazabalduko dute eta 13.00ean, berriz, gonbidatuei harreraegingo diete. Jarraian III. Enpanada Lehiaketa hasiko da:lehiakideek etxean egindako enpanadak eramango dituzteeta epaimahaiak onenak aukeratuko ditu. Ondoren,14.00etan, sari-banaketa ekitaldia hasiko da: lehenengo geratzendenak 150 euro eta garaikurra eramango ditu, bigarrenak90 euro eta garaikurra eta hirugarrenak 60 euro eta garaikurra.Jaiak arratsaldean jarraituko du: 16.30etan umeendakotailerrak daude antolatuta eta jaia iluntzean agurtuko dute.Hiru argazkilariren lanak ikusgaiHileroko moduan, Klub DeportibokoArgazkilaritza taldekoekurriaren 31ra arte hiruargazki erakusketa izangodituzte ikusgai herriko bestehorrenbeste tabernatan:Los Ramosen "Buenos AiresMaitia" El Ambigú kafetegian,Jose Luis Irigoienen"India" Portalea tabernaneta Jesús Botaroren "Camboya"Klub Deportiboan.Hiruak tabernak zabalikdauden bitartean ikustekomoduan izango dira.laburrakGIDA BERRIALiburutegian gida prestatu dute,"irakurtzen ikasteko". Gida gurasoekikasturtean zehar urtero eskatzendituzten liburuez hornitudute (letra larria dutenak, letraetzanaz idatzita daudenak, bietan…).Asmoa gurasoen edotairakasleen aukeraketa lanakerraztea da.1956-AN JAIOTAKOAKUrriaren 20an Krabelinen bazkariaegingo dute 1956an jaiotakoeketa bazkarira joan nahi dutenekurriaren 10erako eman beharkodute izena 75 euro Kutxansartuta (21010035180128160801). Informazio gehiagorakowww.eibar1956.com webguneansartu edo eibar1956@gmail.comhelbidera idatzi.KONTZERTUAZapatuan 00.00etan Rock&RoadErmuko taldeak kontzertuaemango du Akara tabernan (Untzagan).Taldeak maketa bi kaleratuditu eta hainbat txapelketatanparte hartzen izan da. Sarreradoan izango da.Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdekoosasun zentru eta etxeetanGipuzkoa, Espainia eta nazioartetikegiten dira trasladoakNTRA. SRA. DE BEGOÑAEHORZKETA-BEILATOKIA● KOROAK ● ESKELAK ● HILARRIAK ● AGIRIAKBULEGOAK ETA ERAKUSKETA:Txaltxa-Zelai, 4-6 - behea, ezk.ZERBITZU IRAUNKORRA:☎ 943 201095 Faxa: 943 202564San AndresGozotegia● tartak● enkarguaketxeraBidebarrieta, 28☎ 943 20 79 73...eta kitto! 12/X/5 ● 820 zkia.


22 kulturaLiburuelektronikoakLeireNarbaizaLiburu-denda batensartu, portadakoloretsuak ikusi,liburu barrixak laztandu,hartu, zabaldu, usaiña egin.Ba ete dago plazer txikihaundixagorik? Liburutegirajuan, apaletan saltsan ibili,liburu bat hartu, atzekuairakorri, aukeratu eta etxeraeruan. Ba ete dago horibaiño momentoitxaropentsuagorik?Bai, gozatu edarra hartzendogu liburuzaliok liburuekin.Liburu kuttunak dittugu,guretako berezixak izandiranak: maitte dogun batekerregalau deskulako; edoerreka onduan irakortzenguztiz katiauta geguazela,uretara jausi jakulakoeta luzaruan leidu ezindaibili izan garalakointeresantien zeguanian…Bai, aitortzen dot, neu behalakua naiz. Neuk be gordeizan dittut liburuetaneskindutako loriak, jasotakogutunak, bizitzako souvenirtxikixak…Batek baiñogehixagok fetitxista deittuarren, bardin detsa, liburuakmaitte dittugulako.Bai neuk be esaten neban eznebala liburu elektronikorikgura, papelaren ikumenanahi nebala, usaiñaeta hotsa…Probau neban arte! Oiñ,liburu elektronikuak bemaitte dittut; izan be, zenbatliburu irakorri eta ahaztudittugu? Ez deittu beletosa!Probautakuan, esangodestazue, askoz gehixagoleiduko dozue. Liburubarrixen usaiña ahaztu barik,merezi daben liburuekinusmauko dozue-eta!❍ Euskararen altxorraren mapaEuskalkiek euskarari ekartzen diotenaberastasuna jaso eta zabaltzen duen1984an abian jarritako asmoari jarraituz,Herri Hizkeraren Atlasaren IV. liburukiaaurkeztu du Euskaltzaindiak. 145herritan 320 lekukori egindako inkestakeman die ikerlariei atlasa osatzekolehengaia. Inkestaleku bakoitzean2.857 itaun egin ziren: 2.163 lexikoaz,595 morfologiaz, 62 sintaxiaz eta 37fonetika sintaktikoaz. 145 herrietanegindako inkestekin 2.400 zinta grabatuziren eta Euskaltzaindiak bildutadituen grabazioak 4.000 ordutik goradira (bataz beste, 27 ordu herriko).euskararen txokoaDantzan.com webgunea berriz martxan❍ Ikasle gutxiago euskaltegietanLau ikasletik bat galdu dutela ohartarazidute itunpeko euskaltegiek, behinbehinekodatuekin kezka agertu etagero; uste dute hizkuntz politika okerragatiketa krisiagatik izan dela jaitsiera.Jaurlaritza behin betiko zenbakienesperoan dagoen bitartean, euskaltegiekmalgutasuna eskatu dute arazoariaurre egiteko. Euskararen estatusakaskartu egin dela ere esan dute, matrikulazioakhorren eraginez gutxituta.Kontua baita krisiarekin %18 handitu direlaingeleserako matrikulazioak eta%60 alemanekoak. Ingelesa ikasi ezinik,gainera, 17.000 lagun geratu dira.Arazo ekonomikoek eraginda bertan behera lagabehar izan zuten dantzan.com webgunea,baina bere arduradunek ahalegin handia egindute webguneari eutsi ahal izateko eta, horrieta jaso duten laguntzari esker, berriz martxandago: "Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundiaeta Bizkaiko Foru Aldundiaren babesaeta diru-laguntza izan du dantzan.com-ek berrizere dantzan hasi ahal izateko. Martxan jarri ahalizateko adina bildu dugu, baina ez luzaroan segitzeko.Horregatik, denon artean indar egiteneta bultzatzen jarraitzera gonbidatu nahi zaituztegu,adibidez, dantzan.com-en parte hartuzeta zuen ekarpenak eginez". Gainera webguneabiziberritu dute, besteak beste erabiltzaileenparte-hartzeari gehiago zabalduta.Cielito domekan ColiseoanLiburu bat erosi eta beste bat opariUEUren web-orriko dendan urriaren 7ra arte egindako erosketekarlo berbereko argitalpen bat izango dute opari. Horrez gain, Internetekoerosketa guztiek %10eko beherapena dute eta, UEUkobazkidea izanez gero, deskontua %30ekoa da. Erosketa gauzatzekoerregistratu beharra dago: jarraitu erosketa egiterakoanazaltzen diren pausuak eta, ondoren, zure e-postan kontua aktibatzekomezua jasoko duzu.Cielito Musika Bandak domekan, 12.30etan,kontzertua emango du Coliseoan, honako egitarauarijarraituta: "Suspiros de España" (A. Alvarez-enpasodoblea), "Iparragirre" (Carlos Sánchez-Barbarenherri-abestienbilduma), "Granada" (AgustínLara), "Variazioni In Blue" (Jacobde Hann) eta "The Blues BrothersRevue" (Jay Bocook-ekmoldatutako bilduma). KontzertuaIñaki Orbegozok zuzendukodu eta Carlos Sánchez-Barbaren"Iparragirre" lana estreinekozentzuteko aukera izango da....eta kitto! 12/X/5 ● 820 zkia.


agenda23laztanakemoten...Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzendizugu. Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazkibikoitzarena, 8 euro (...eta kitto!ko bazkideentzat %20ko deskontua).Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.Zorionak,ALAITZUrizar Bravo,eguaztenian 11 urteegingo dozuz-eta.Muxu haundi batfamelixaren partez.Zorionak, ANER LópezEgaña, atzo urtebeteegin zendualako.Gurasuen, aitxitxaamameneta Danelanaixaren partez.Zorionak, MAIALEN,atzo sei urte eginzenduazelako. Muxuhaundi bat etxekueneta, batez be, amamaEsther-en partez.Zorionak, JONE, atzobederatzi urte eginzenduazen-eta.Muxu haundi batfamelixaren partez.Zorionak, HIART,domekan hiru urtebeteko dozuz-eta.Muxu haundi batetxekuen partez.Zorionak, HELENE,honezkero zortzi urtebete dozuz-eta. Zelakoneska haundixa!Asko maitte zaittugu,potxola.Zorionak, CARMEN eta PACO,zuen urrezko ezteietan. Muxuhaundi bat famelixaren partezeta “ondo pasa bixar”.Zorionak, IÑAKI eta ANDER,iraillaren 24an eta urriaren 1ianurtiak bete dozuez-eta. Patxoasko etxekuen partez.Zorionak, MARKEL (zazpi urte)eta amama ROSA, atzo urtiakegin zenduezen-eta.Patxo haundi bat!Zorionak, IZASKUN eta PAUL,iraillaren 29xan ezkondu ziñateneta.Zoriontsuak izan zaitteztela,famelixa guztiaren partez.Zorionak, IBONE eta ANDER,eta muxu haundi bat aitatxoeta amatxaron partez gureprintzesa eta kapitaiñarentzat.Zorionak, IRATI,eguaztenian zortziurte potolo eginzenduazen-eta. Amatxoeta aitatxoren partez.Zorionak, MARKEL,astelehenian bi urteegin zenduazen-eta.Patxo asko famelixaguztiaren partez.Zorionak, MARKO,bixar bi urte egingodozuz-eta. Famelixaguztiaren partez.zineaColiseoan(1 ARETOAN)5ean: 22.306an: 19.45, 22.307an: 20.008an: 20.30”El legado de Bourne”Zuzendaria: Tony Gilroy(2 ARETOAN)5ean: 22.306an: 17.00, 19.45, 22.307an: 17.00, 20.008an: 20.30”Moonrise kingdom”Zuzendaria: Wes Anderson(ANTZOKIAN)5ean: 22.306an: 17.00, 19.45, 22.30(2D)7an: 17.00(2D), 20.008an: 20.30(2D)”Resident Evil” 3DZuzendaria: Paul Anderson(1 ARETOAN)6an: 17.007an: 17.00”Los tres chiflados”Zuzendaria: Peter Farrelly...eta kitto! 12/X/5 ● 820 zkia.


24 agendaBARIXAKUA 5GAZTELEKUA16.30. Sukaldaritza.Indianokua gaztelekuan.DANTZA20.30.- "Arte-an", Dantzazkonpainiaren eskutik.Sarrera: 8 euro. Coliseoan.hildakoak- Jose Andres Alkoba Garate.59 urte. 2012-IX-27.- Javier Sarraua Amutxastegi.81 urte. 2012-IX-27.- Antonia Irusta Mallukiza.88 urte. 2012-IX-30.- Isidoro Quincoces Ezkerra.84 urte. 2012-X-1.- Crescencia Ortíz de Villalba Bengoa.93 urte. 2012-X-1.- Rafael Monge Aranzabal.65 urte. 2012-X-1.- Maite Ziaran Dávila.80 urte. 2012-X-2.- Jesus Arando Alberdi.73 urte. 2012-X-2.jaiotakoak- Andres Espinoza Villafaña.2012-IX-13.- Riham Atmani Zeghdad.2012-IX-23.- Iker Merino Francisco.2012-IX-23.- Uxue Astarloa Susaeta.2012-IX-24.- Miren García Alonso.2012-IX-28.- Alex Sáez Sánchez.2012-IX-28.- Maddi Uriguen Vicente.2012-IX-29.ZAPATUA 6ENPANADAREN JAIA11.00. Galiziakoproduktuen salmentarakotaberna irekiko da.13.00. Gonbidatueiharrera eta III. Enpanadalehiaketa.14.00. Sari-banaketaekitaldia.16.30. Umeendakotailerrak.21.00. Jaiaren amaiera.Urkizuko parkean.SAGARDO EGUNA12.00/15.30 eta19.00/21.00. SagardoEguna. Gorenak elkarteko13 sagardotegietakosagardoa, pintxoak…Untzagan.GAZTELEKUA17.00.- Dardo txapelketa.Indianokua gaztelekuan.KONTZERTUA00.00.- Rock&Road(Ermua) taldearenkontzertua. Sarrera doan.Akara tabernan(Untzagan).DOMEKA 7KILOMETROAK09.30.- Kilometroak-era(Andoain) joatekoautobusa (buelta19.30etan). ToribioEtxebarriatik.KONTZERTUA12.30. Cielito MusikaBandaren kontzertua.Coliseoan.KONTZERTUA19.00. Old Seed. Sarreradoan. Karrika tabernan.ikastaroakEGUAZTENA 10IKASTEN10.15.- Mendi-ibilaldia,Landara. Autobusarenirteera Ego Gainetik.IKUS-ENTZUNEZKOA19.00. "Gazta Zati bat",Jon Maiarenikus-entzunezkoa. Sarrera:2'5 euro. Coliseoan.KALEETAN KANTUZ19.30. KaleetanKantuz-ekoen entsegua.San Andres elizakolokaletan.✔ Autoen mekanika eta etxeko konponketakNon eta noiz: Urriaren 9tik azaroaren 27ra arte,martitzenetan, 17.50etatik 19.50etara Andretxean.Informazioa eta izen-ematea: Andretxean (943700828telefono zenbakian), Berdintasun Arloan (Portalean,943708440 telefono zenbakian).✔ Autodefentsa feministaNon eta noiz: Urriak 20, goiz eta arratsaldez Portalean(ikastaro gelan).Informazioa eta izen-ematea: Andretxean (943700828telefono zenbakian), Berdintasun Arloan (Portalean,943708440 telefono zenbakian).✔ "Sentitu, pentsatu ekin eta mugitu feminismoan!"Non eta noiz: Urriaren 1etik azaroaren 5era arte,astelehenetan, 18.00etatik 20.00etara San Andres ikastetxean.Informazioa eta izen-ematea: Andretxean (943700828telefono zenbakian), Berdintasun Arloan (Portalean,943708440 telefono zenbakian).HOROSKOPOAARIESZoratu egingo zara! Ezin duzu hainbestegauza batera egin, horretarako denborabehar delako. Osasuna irabaziko duzu.TAURUSKrisian gaudela? Zu beti! Poltsikoan sosikgabe ibiltzen zara gehienetan-eta! Lasai,dirua edukitzea ez da garrantzitsuena.GEMINIAsteburu ederra pasatuko duzu lagunartean; azken aldian faltan bota dituzu.Zure esku dago halakoak errepikatzea.CANCERMoral gutxirekin zabiltza: burua batekdaki non eta ezertarako gogorik gabe.Bitamina faltan? Fruiturik jaten duzu?LEOAteren bat ixten baduzu, baliteke inoizgehiago ez zabaltzea. Gauzak eginaurretik ondo pentsatu beharko zenuke.VIRGOZirkora joatea pentsatu duzu? Ez ikuslebezala, artista moduan baizik! Pentsatuondo: munduan zehar bidaiatzea...LIBRADatorren astean baten batek agurtzenez badizu, ikusi ez zaituelako izango da.Zuri ez zaizu inoiz halakorik gertatu?SCORPIUSHobe duzu mugikorra soinu gabeipintzea. Zein tonu edo musika da hori?Lotsarik ez duzu! Diskretuago izan zaitez.SAGITTARIUSNoiz joan zinen museo batera azkenaldiz? Joan zara noizbaiten? Gauzainteresgarriak aurkitu ditzazkezu bertan.CAPRICORNIUSBuzoian jasotzen duzun guztia huskeriada. Non geratu dira maitasun sutsuengutun erromantikoak? Ez gara inor!AQUARIUSEman garrantzia gauza txikiei ere; halaizanda ere, euren balorea dute. Gauzakbehar diren moduan baloratzen ikasi.PISCISJokoa gustoko baduzu, ez egin apusturik.Astroek zure aurka daude eta ezin duzuezer egin. Dirua galduko duzu, seguru!...eta kitto! 12/X/5 ● 820 zkia.


agenda25eguraldia (EUSKALMET.NET)erakusketak✔ Urriaren 7ra arteIÑIGO IZAL.Komiki erakusketa.Topalekuan.✔ Urriaren 14ra arteJUAN ANTONIO PALACIOS.Argazki erakusketa.Portalean.✔ Urriaren 31ra arteLOS RAMOS. “Buenos Aires Maitia”argazki erakusketa.El Ambigú kafetegian.JOSE LUIS IRIGOIEN. “India”argazki erakusketa.Portalea tabernan.JESUS BOTARO. “Camboya”argazki erakusketa.Klub Deportiboan.farmaziak✔ barixakua 5EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)✔ zapatua 6EGUNEZ Iraundegi (Sostoatarren, 10)GAUEZ Iraundegi (Sostoatarren, 10)✔ domeka 7EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)✔ astelehena 8EGUNEZ Las Heras Larramendi (Calbetón, 19)GAUEZ Las Heras Larramendi (Calbetón, 19)✔ martitzena 9EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)GAUEZ Mendinueta (Urkizu, 6)✔ eguaztena 10EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)✔ eguena 11EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)✔ barixakua 12EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)SUDOKUA3 9 6 7 85 8 68 14 9 18 27 5 37 46 1 38 3 4 9 6 AURREKOAREN EMAITZAtelefono jakingarriakSOS deiak ........................112Pegora .............................010Udaletxea ..........943 70 84 00Portalea.............943 70 84 39Udaltzaingoa ......943 20 15 25Mankomunitatea 943 70 07 99Debegesa ..........943 82 01 10KIUB .................943 20 38 43Epaitegia ...........943 03 34 00Iberdrola ...........901 20 20 20Naturgas............902 12 34 56DYA Larrialdiak ..943 46 46 22Gurutze Gorria ...943 22 22 22Mendaro osp......943 03 28 00Anbulategia .......943 03 25 00Torrekua ...........943 03 26 50Errepideak.........902 11 20 88Ertzaintza ..........943 53 17 00Eusko Tren ........902 54 32 10Pesa ..................902 10 12 10Taxiak ...............943 20 30 71........................943 20 13 25Alkohol.Anon. ....629 14 18 74Al-Anon/Alateen ..650 26 59 63autobus ordutegiakEIBAR-DONOSTIA. Lanegunak: 07.00etatik9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30etaraorduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik 20.30etaraorduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 13.30,15.30, 17.30, 19.30 eta 21.10. DONOSTIA-EIBAR.Lanegunak: 07.00, 07.30etatik 14.30etara orduro,15.00, 15.30etatik 18.30etara orduro, 19.30, 20.30eta 21.00. Zapatuak: 07.00, 08.30etatik 20.30etaraorduro, 21.00 eta 22.00. Jaiegunak: 08.30etatik18.30etara bi orduro, 19.30, 21.00 eta 22.00.EIBAR-BILBO. Lanegun eta zapatuak:06.40etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-etatik21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Lanegunak:06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu eta jaiegunak:07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.EIBAR-GASTEIZ. Lanegunak: 07.00etatik21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta18.15. Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.GASTEIZ-EIBAR. Lanegunak: 06.30etatik 20.30-etaraorduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegunak:10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.EIBAR-IRUÑEA. Lanegunak: 07.45 eta 13.30.Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IRUÑEA-EIBAR. Laneguna:11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.EIBAR-ARRATE. Egunero: 15.00. Zapatuak:14.00. Jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta18.00.EIBAR-ELGETA. Lanegunak: 06.40, 08.40,13.40, 15.40, 16.40, 18.40 eta 20.40. Zapatu etajaiegunak: 08.40, 13.40, 15.40 eta 20.40. EI-BAR-MENDARO. Lanegunak: 06.20 eta07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak: 08.00etatik21.00etara orduro. MENDARO-EIBAR. Lanegunak:06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta 21.55.Zapatu eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45etara orduroeta 21.55.tren ordutegiakEIBAR-DONOSTIA. Egunero: 08.13etatik22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak: baita06.13 eta 07.13. DONOSTIA-EIBAR. Egunero:07.47etatik 20,47etara orduro, 9.20 eta 20.20. Lanegunak:baita 05.47 eta 06.47.EIBAR-BILBO. Egunero: 08.13etatik 22.13-etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita06.13 eta 07.13. BILBO-EIBAR. Egunero: 06.57etatik20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:baita 05.57....eta kitto! 12/X/5 ● 820 zkia.


1. Etxebizitza1.1. Salgai– Pisua salgai Eibar erdialdean (EibarkoTxikito). 2 logela, egongela, sukaldeaeta komuna. Igogailua.149.000 euro. Tel. 672-622774.– Pisua salgai Estaziño kalean. 2 logela,egongela, sukalde-jangela, 2 komuneta trasteroa (8 m 2 ). Igogailua. 81m 2 . Guztiz berriztua eta altzariekin.Tel. 660-739563.– Pisua salgai Mogel kalean. 2 logela,egongela, sukalde-jangela, komuna,ganbara eta balkoi handia. Berritzekoeta igogailua jartzekotan. Tel. 645-008496.1.2. Errentan– Pisua alokagai Wenzeslao Orbean.2 logela, egongela, sukaldea eta komuna.Dena kanpora begira. Merke.Deitu 18.00etatik aurrera. Tel. 622-049086.– Logela hartuko nuke alokairuan Eibarrenedo inguruan. Tel. 628-872295.1.3. Konpartitzeko– Urkin pisua konpartitzeko laguna behardut. Tel. 686-735525.3. Lokalak3.2. Errentan– Garaje itxia alokagai Txomon. Autoagarbitzeko aukera eta komuna. 135euro hilero. Tel. 670-931564.– Garaje itxia alokagai Arrate-Biden.Garbitokiarekin. 90 euro. Tel. 679-310083.– Garaje itxia alokagai Jose AntonioGisasola kalean. Tel. 610-698277.4. Lana4.1. Lan bila– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta etxeko-lanak egiteko.Orduka. Tel. 659-080186.– Gizona eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta etxeko-lanak egiteko.Orduka. Tel. 602-110441.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko,baita ospitalean ere. Tel. 618-354218.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko,baita ospitalean ere. Tel. 629-994385.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko,garbiketak egiteko eta sukaldari-laguntzailemoduan. Tel. 659-101631.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Erreferentziak. Tel. 638-233739.Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik.Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak:alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. Doako iragarkietan,12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.1. ETXEBIZITZA1.1. Salgai1.2. Errentan1.3. Konpartitzeko1.4. Etxe trukaketa2. MOTORRA2.1. Salgai3. LOKALAK3.1. Salgai3.2. Errentan– Emakumea eskaintzen da ordukaasteburuetan nagusiak edo haurrakzaintzeko. Tel. 689-436454.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.Tel. 605-129530.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.Tel. 695-303237.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.Tel. 685-552352.– Emakumea eskaintzen da edozeinlanetarako. Tel. 650-152866.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko eta etxeko-lanetarako.Tel. 638-884104.– Laguntzailea eskaintzen da nagusiakzaintzeko egunez, gauez edo orduka.28 urteko esperientzia. Tel. 660-511781. Elena.– Mutil arduratsua eskaintzen da nagusiakzaintzeko, garbiketak egitekoeta baserrian jarduteko. Esperientzia.Tel. 652-248893.– Emakume arduratsua eskaintzenda nagusiak zaintzeko eta garbiketalanak egiteko. Esperientzia. Tel. 662-252150.– Emakumea eskaintzen da umeakedo nagusiak zaintzeko eta etxeko-lanakegiteko. Tel. 632-253170.– Emakumea eskaintzen da umeakedo nagusiak zaintzeko eta etxeko-lanakegiteko. Tel. 636-362251.– Neska eskaintzen da garbiketak etaetxeko lanak egiteko eta nagusiak edoumeak zaintzeko. Tel. 631-155950.– Gizonezkoa eskaintzen da edozeinlanetarako. Tel. 608-180132.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta soziedadeakgarbitzeko. Tel. 674-259376.– Gizonezkoa eskaintzen da kamarerojarduteko, pintore moduan eta nagusiakzaintzeko. Tel. 647-898016.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaintzeko eta garbiketak egiteko.Tel. 637-363778.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Tel. 645-366850.– Emakumea eskaintzen da edozeinlanetarako. Tel. 662-012834.– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.679-912841.4. LANA4.1. Lan bila4.2. Langile bila5. IRAKASKUNTZA5.1. Eskaerak5.2. Eskaintzak6. DENETARIK6.1. Salgai6.2. Eman6.3. Galdu/Aurkitu6.4. Bestelakoak– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Interna. Tel. 627-784812.– Neska euskalduna eskaintzen da ileapindegibatean lan egiteko. 11 urtekoesperientzia. Tel. 610-096417.– Biolin eta cello bikotea eskaintzen daezkontzak, mezak eta beste ekitaldietanmusika jartzeko. Tel. 666-269636(Elorri) eta 666-329728 (Joana).– Mutila eskaintzen da garbiketak egiteko,nagusiak zaintzeko... Tel. 645-555265.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaintzeko eta garbiketak egiteko.Tel. 698-604531.– Emakumea eskaintzen da umeakedo nagusiak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Tel. 609-205572 eta 618-175692.– Emakume arduratsua eskaintzen danagusiak zaintzeko. Erreferentziak.Tel. 638-233739.– Emakumea eskaintzen da edozeinlanetarako. Tel. 632-236564.– Emakumea eskaintzen da etxekolanakegiteko eta nagusiak zaintzeko.Orduka. Tel. 645-557141.– Emakumea eskaintzen da edozeinlanetarako. Tel. 648-505256 eta 943-821537.– Gizona eskaintzen da baserriko lanakegiteko, tabernak garbitzeko etanagusiak zaintzeko. Esperientzia. Tel.688-812845.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko,sukaldari-laguntzaile jardutekoeta garbiketak egiteko. Esperientziaeta erreferentziak. Tel. 649-775029.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko,sukaldari-laguntzaile jardutekoeta garbiketak egiteko. Esperientziaeta erreferentziak. Tel. 608-348180.– Emakumea eskaintzen da sukaldarijarduteko eta nagusiak zaintzeko. Tel.674-027961.– Neska eskaintzen da edozein lanetarako,batez ere ileapaintzaile moduan.Tel. 652-305279.– Neska arduratsua eskaintzen da asteanbirritan eta zapatu goizetan etxekolanak egiteko. Tel. 680-973549.5. Irakaskuntza5.2. Eskaintzak– Magisteritzako irakaslea eskaintzenda klase partikularrak emateko etaumeak zaintzeko. Tel. 638-855268.– Irakaslea eskaintzen da errefortzuklaseak eta ikasteko teknikak emateko.Esperientzia. Tel. 696-036560.– Neska eskaintzen da klase partikularrakemateko banaka, urte osorakoedo zatika. Esperientzia eta erreferentziak.Tel. 632-348446.6. Denetarik6.1. Salgai– 40 eta 30 diametroko hodiak salgai.Oso merke. Tel. 943-120308.– MP4 eta Panasonic haririk gabekotelefonoa salgai. Berriak. 25 euro biak.Tel. 943-120030.– Autorako segurtasun aulkia salgai.1 taldea, Chicco markakoa. Tel. 669-208763.6.2. Eman– Batxilergoko 1. eta 2. mailako liburuakoparitzen ditut. Tel. 672-428273.12/X/5 ...eta kitto!820 zkia.


GIDAPRESTATZENDIHARDUGU...Agertuko zara, ezta?DEITU...943 20 67 76943 20 09 18


R.P.S. 149/12Bista Eder Hortz KlinikaBista Eder, 19 - behea -EIBAR-943 70 00 82 / 943 20 84 75

More magazines by this user
Similar magazines