Buku Panduan TF 2012 - Lembaga Hasil Dalam Negeri

hasil.gov.my
  • No tags were found...

Buku Panduan TF 2012 - Lembaga Hasil Dalam Negeri

Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriBahagian I - Borang TFMAKLUMAT ASASRuang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja1 Nama Pertubuhan Nama pertubuhan seperti didaftarkan. - -Nama1Pertubuhan K E L A B K E B A J I K A N2 No. Cukai Nombor cukai pendapatan pertubuhan sebagaimana yang telah - -Pendapatan didaftarkan dengan LHDNM.2No. Cukai Pendapatan F 0 1 2 3 4 5 6 7 0 9BAHAGIAN A:MAKLUMAT PERTUBUHANRuang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaA1 Pertubuhan Rujuk peruntukan di bawah seksyen 8 ACP 1967 - -Bermastautin untuk menentukan taraf mastautin pertubuhan. Amnya,Di Malaysia pertubuhan dianggap bermastautin di Malaysia sekiranyapengurusan dan kawalan hal ehwalnya dijalankan di Malaysiapada bila-bila masa dalam tahun asas oleh pengarahpengarahnyaatau pihak berkuasa lain yang mengawalnya.A2 Negara Di mana Masukkan kod negara di mana hal ehwal pertubuhan - Lampiran EPengelolaan Hal dijalankan dengan merujuk kepada Lampiran E.Ehwal dijalankanA3 No. Majikan Nombor rujukan fail cukai pendapatan majikan (jika berkenaan) - -A4 Kelulusan Jika pertubuhan telah mendapat pengecualian, isikan ‘1’ di - -Pengecualian petak yang disediakan. Isikan ‘2’ sekiranya permohonan untukCukaimendapat pengecualian tidak diluluskan atau pertubuhan initidak memohon untuk mendapatkan taraf pengecualian.A5 No. Kelulusan Jika pertubuhan telah mendapat pengecualian, isikan nombor- - -Pengecualian kelulusan pengecualian berkenaan di ruang yang disediakan.Cukai (jika ada)A6 No. Sijil Jika pertubuhan mendaftar dengan Jabatan Pendaftaran - -Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, isikan nombor pendaftaran berkenaan(jika ada)di ruang yang disediakan.A7 Tarikh Ditubuhkan Isikan tarikh penubuhan pertubuhan ini. - -A8 Jenis Pertubuhan Rujuk peruntukan di bawah subseksyen 44(7) ACP 1967 - -untuk menentukan sama ada sesuatu pertubuhan itu termasuk dalamdefinisi sebuah ‘institusi’ atau ‘organisasi’. Ini adalah merupakansebahagian daripada definisi untuk merujuk kepada sesuatu kumpulan4


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriRuang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaorang.Manakala definisi ‘institusi/organisasi keagamaan’ boleh didapati disubperenggan 13(b) Jadual 6 ACP 1967.Rujuk peruntukan di bawah subseksyen 53(3) ACP 1967 untukmenentukan sama ada pertubuhan boleh diklasifikasikan sebagai‘persatuan perdagangan’.Jika pertubuhan ini tidak boleh diklasifikasikan dalam mana-manadefinisi di atas, gunakan nama pertubuhan sebagai asas pemilihanatau pilih ‘8’ sebagai lain-lain jenis pertubuhan yang tidak termasukdalam mana-mana kategori yang disenaraikan.A9 Peratus Isikan peratus belanja dari angka 0 hingga 100% berkaitan - -Perbelanjaan perbelanjaan yang telah dibuat dalam sesuatu tahun taksiranYang Digunakan untuk menjalankan aktiviti utama atau tujuan utama sesuatuUntuk Aktiviti pertubuhan itu diwujudkan. Pengiraan peratusan perbelanjaanPertubuhan ini adalah merupakan angka perbandingan dengan pendapatandan derma yang diperolehi dalam tahun sebelumnya.Pendapatan dan perbelanjaan yang dimaksudkan merangkumi semuabentuk hasil dan modal.contoh: susut nilai tidak dianggap sebagai belanja kerana ianya hanyamerupakan peruntukan dan tidak dibelanjakan dalam ertikata sebenar.A10 Penyimpanan Ini merujuk kepada penyimpanan rekod yang mencukupi seperti - -Rekod dikehendaki dalam peruntukan Akta Cukai Pendapatan 1967.Isikan “1” jika mematuhi atau “2” jika tidak.A11 Alamat Surat- Alamat yang digunakan untuk berurusan dengan LHDNM.menyuratPertubuhanA12 Alamat Nyatakan alamat berdaftar pertubuhan sebagaimana - -Berdaftardinyatakan dalam dokumen pendaftaran dengan JabatanPendaftaran Pertubuhan Malaysia atau dalam surat-menyuratpertubuhan rasmi, jika ada.A13 Alamat Di mana Isikan ‘1’ di dalam petak yang disediakan sekiranya rekod - -Rekod Pertubuhan dan dokumen Pertubuhan ini disimpan di alamat surat-Disimpanmenyurat atau isikan ‘2’ sekiranya disimpan di alamatberdaftar atau isikan ‘3’ jika disimpan di alamat lain.A14 Alamat Lain Nyatakan alamat berkenaan jika jawapan di A13 ialah ‘3’. - -(Jika A13 = 3)A14a Alamat Laman Alamat laman sesawang atau blog (jika ada).Sesawang / BlogA15 Maklumat Nyatakan nama pentadbir utama pertubuhan seperti - -Pentadbirpengerusi/presiden atau jawatan utama dalam cartaUtamaorganisasi pertubuhan ini. Isikan maklumat bendahariPertubuhan dan setiausaha pertama sahaja jika terdapat lebih dariseorang yang memegang jawatan ini.Isi nombor kad pengenalan atau nombor polis ataunombor tentera yang mana berkenaan di ruang A15b.Isi nombor pasport seperti di buku pasport di ruang A15c.5


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriRuang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaA16a Nama Bank Untuk tujuan pembayaran balik dikreditkan dari LHDNM - -(jika ada), nyatakan nama bank yang berkenaan.A16b No. Akaun Nombor akaun bank yang berkenaan. - -BankA16c Alamat Bank Alamat bank yang berkenaan. - -6


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriBAHAGIAN B:PENDAPATAN BERKANUN, JUMLAH PENDAPATAN DAN JUMLAH CUKAI YANG DIKENAKANISI BAHAGIAN B INI JIKA PERTUBUHAN BERMASTAUTIN DI MALAYSIARuang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaB1 Perniagaan 1 Jika pertubuhan menjalankan hanya satu perniagaan, - -guna perniagaan 1. Mulai tahun 2004 perniagaan inidikenali dengan ‘perniagaan 1’. Pengenalan ini akanberkekalan sehingga perniagaan ini dibubarkan.Perniagaan yang lain akan menggunakan ‘perniagaan 2’dan seterusnya.Kod Dapatkan kod perniagaan 1 dari Lampiran G. - Lampiran GperniagaanAmaun Pindahkan amaun J5 dari Helaian Kerja HK-1 / amaun HK-1,HK-1C, Lampiran A1N dari Helaian Kerja HK-1C / amaun L dari Helaian KerjaHK-1D,HK-1D ke ruang ini.HK-1.1 hinggaHK-1.2AB2 Perniagaan 2 Keterangan adalah seperti di B1 Seperti B1 Seperti B1B3 Perniagaan 3 Keterangan adalah seperti di B1 Seperti B1 Seperti B1+ 4 dan Sekiranya pertubuhan mempunyai lebih daripada 3seterusnya perniagaan, sila jumlahkan pendapatan berkanunperniagaan 3 dan seterusnya dan masukkan ke ruang ini.Sila senaraikan mengikut format B1 dan B2 bagi setiapperniagaan dan kemukakan lampiran bersama Borang TF.B4 Perkongsian 1 Perkongsian 1 seperti yang ditetapkan. - -No. Cukai Pendapatan Nyatakan nombor cukai pendapatan perkongsian. - -Contoh : D 0123456709Amaun Amaun E/G/J dari Helaian Kerja HK-1B. HK-1B -B5 Perkongsian 2 Keterangan adalah seperti di B4 Seperti B4 Seperti B4B6 Perkongsian 3 Keterangan adalah seperti di B4 Seperti B4 Seperti B4+ 4 dan Sekiranya pertubuhan mempunyai lebih daripada 3seterusnya perkongsian, sila jumlahkan pendapatan berkanunperkongsian 3 dan seterusnya dan masukkan ke ruang ini.Sila senaraikan mengikut format B4 dan B5 bagi setiapperkongsian dan kemukakan lampiran bersama Borang TF.B7 Agregat Campurkan B1 hingga B6. - -pendapatanberkanunperniagaanB8 Rugi Kerugian perniagaan yang belum diserap oleh HK-1.3 -perniagaan pendapatan tahun taksiran sebelumnya.bawa hadapan Amaun B dari Helaian Kerja HK-1.3Jika amaun B8 melebihi B7, isikan amaun B7 dalam ruang ini.Jika tidak ada kerugian bawa hadapan, isikan ‘0’ di ruang ini.7


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriRuang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaB9 Jumlah B7 tolak B8. - -B10 Dividen Masukkan pendapatan berpunca dari dividen / pengagihanpendapatan daripada syarikat dan amanah unit [selain dariAmanah Pelaburan Harta Tanah (REIT) atau TabungAmanah Harta (PTF)] yang telah dikenakan cukai atas kadarcukai tahun semasa syarikat iaitu 25%. Helaian Kerja HK-3perlu disertakan bersama Borang TF sekiranya tuan layakmenuntut pembayaran balik seperti di ruangan D7.Amaun C(iii) dari Helaian Kerja HK-3. HK-3 -B11 Faedah dan Faedah ialah wang yang dibayar bagi penggunaan wangdiskaunatau pembahagian kepada si pemiutang keuntungan yangdianggap diterima oleh peminjam atau si berhutang daripenggunaan wang tersebut. Pendapatan dari faedahhendaklah dimasukkan sebagai pendapatan kasar apabiladiterima bagi tempoh asas di mana pendapatan itu pertamakali boleh diterima.Amaun E dari Helaian Kerja HK-5. HK-5 -Diskaun - Pendapatan ini berpunca daripada pelaburanseperti bil perbendaharaan, bil pertukaran dan nota janji. - -B12 Sewa, royalti Sewa - Penerimaan daripada sewaan rumah, rumah kedai, HK-4B -dan premium tanah, loji, mesin, perabot dan lain-lain.Royalti bermaksud:-(a) apa-apa jumlah yang dibayar sebagai bayaran untuk penggunaanatau hak untuk menggunakan:(i) hakcipta, hasil kerja atau saintifik, paten reka bentuk ataumodel, pelan proses rahsia atau formula, jenama atau pitauntuk siaran radio atau television atau harta atau hak lainyang serupa;(ii) pengetahuan atau maklumat tentang hal-hal teknikal,perindustrian, perdagangan atau pengetahuan pengalamanatau kemahiran saintifik;(b) pendapatan yang diperolehi dari pemindahan milik atas manamanaharta, pengetahuan atau maklumat yang disebut dalamperenggan (a) definisi di atas.Amaun H dari Helaian Kerja HK-5 HK-5 -B13 Anuiti dan Anuiti - Pendapatan berkanun anuiti ialah jumlah yang - -bayaranditetapkan mengikut syarat-syarat pelaburan yangberkala lain melayakkan pelabur menerima bayaran tahunan, samaada untuk selama-lamanya atau sesuatu tempoh.Pendapatan berkanun anuiti juga antara lain adalah anuitiyang disyaratkan dibawah suratikatan sesebuah badanamanah.Bayaran Berkala Lain - Bayaran yang dibuat berulangkali dalam tempoh masa tertentu.8


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriRuang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaB14 Apa-apa Pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori - -perolehan atau di atas.keuntungan lainHelaian Kerja HK-6 dan dokumen yang berkenaan perludikemukakan semasa pengembalian Borang TF sekiranyalayak menuntut pembayaran balik.B15 Tambahan Perolehan-perolehan berikut dianggap pendapatan - -mengikutdan diambil kira di peringkat pendapatan agregat:peruntukan Perolehan berkaitan dengan perbelanjaanperenggan operasi mencarigali di bawah Jadual 443(1)(c) ACP 1967. Perolehan boleh diambilkira dalam pengiraan cukaijika tuntutan-tuntutan perbelanjaan telah dibuat. Rujuk kepada perenggan 43(1)(c) dan perenggan16 Jadual 4 untuk membuat pengiraan pendapatanyang perlu dimasukkan sebagai pendapatanagregat. Simpan pengiraan dengan teratur untuk semakan Masukkan amaun hasil pengiraan ke dalamruang ini.B16 Agregat Jumlah amaun B10 hingga B15 - -pendapatanberkanun lainB17 Pendapatan B9 campur B16 - -AgregatB18 Rugi Kerugian perniagaan tahun semasa boleh ditolak HK-1, HK-1C -perniagaan daripada jumlah pendapatan agregat. HK-1D dantahun semasaHK-1.3Contoh: Kerugian perniagaan dalam tahun 2011 ditolakdaripada pendapatan agregat bagi tahun 2011.Buat pelarasan kerugian di Helaian Kerja HK-1.3 (jikaberkenaan)Rugi larasan perniagaan dikira berpandukan format HelaianKerja HK-1/HK-1C/HK-1D. Campur semua kerugian larasanjika pertubuhan menjalankan lebih daripada satu perniagaandan masukkan amaun tersebut ke perenggan D Helaian KerjaHK-1.3.B18 adalah amaun E dari Helaian Kerja HK-1.3.Amaun B18 terhad kepada amaun B17, jika amaun B18melebihi B17 masukkan amaun B17 ke ruang ini.B19 Jumlah B17 tolak B18 - -B20 Perbelanjaan Rujuk kepada perenggan 44(1)(b) dan Jadual 4 ACP - -mencarigali 1967 untuk menentukan kelayakan.Rujuk kepada perenggan 5 Jadual 4 untuk membuatpengiraan.Simpan pengiraan dengan teratur untuk semakan.Masukkan tuntutan (baki tahun-tahun sebelum dantuntutan tahun semasa) di ruang ini.Amaun ini terhad kepada B19.9


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriRuang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaBaki yang tidak boleh diserap oleh B19 (jika ada)dimasukkan ke ruang J3 Borang TF.B21 Jumlah B19 tolak B20. Jika hasil tolakan adalah negatif, - -isikan “0” dalam ruangan ini.B22 Hadiah wang Hadiah wang tunai kepada Kerajaan, Kerajaan Negeri, - -kepada Kerajaan/ Kerajaan Tempatan.Kerajaan Tempatan Subseksyen 44(6)B22AHadiah wang kepada Hadiah wang tunai kepada institusi atau organisasi yanginstitusi atau diluluskan oleh Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri.organisasi diluluskan Proviso subseksyen 44(6)B23 Hadiah wang atau Hadiah wang atau kos sumbangan manfaat kepada aktivitikos sumbangan sukan yang diluluskan oleh Menteri atau badan sukan yangmanfaat kepada diluluskan oleh Pesuruhjaya Sukan yang dilantik di bawahaktiviti sukan atau Akta Pembangunan Sukan 1997. Terhad kepada 7%badan sukan yang Subseksyen 44(11B) daripada pendapatandiluluskanagregat di ruang B17B24 Hadiah wang atau Hadiah wang atau kos sumbangan manfaat kepada projekkos sumbangan berkepentingan negara yang diluluskan oleh Menteri.manfaat kepada Subseksyen 44(11C)projek berkepentingannegara yangdiluluskan olehMenteri KewanganB25 Hadiah artifak, Hadiah artifak, manuskrip atau lukisan kepada Kerajaan - -manuskrip berdasarkan pada nilai yang ditentukan oleh Ketua Pengarahatau lukisan Muzium Malaysia atau Ketua Pengarah Arkib Negara.Subseksyen 44(6A)B26 Hadiah wang untuk Sumbangan wang yang tidak melebihi RM20,000 bagi - -kemudahan menyediakan kemudahan perpustakaan awam,perpustakaan perpustakaan sekolah/institusi pendidikan tinggi.atau kepada Subseksyen 44(8)perpustakaanB27 Hadiah lukisan Hadiah lukisan kepada Balai Seni Lukis Negara atau - -kepada Balai mana-mana Balai Seni Lukis Negeri berdasarkan padaSeni Lukis Negara nilai yang ditentukan oleh Balai Seni Lukis Negara atauatau Balai Seni Balai Seni Lukis Negeri.Lukis Negeri Subseksyen 44(11)B28 Zakat Amaun yang boleh dituntut adalah terhad kepada - -perniagaan 2.5% daripada pendapatan agregat di B17.Subseksyen 44(11A)10


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriRuang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaB29 Jumlah derma B22 hingga B28 - -dan hadiahB30 Jumlah B21 tolak B29. Jika hasil tolakan adalah negatif, - -isikan “0” dalam ruangan ini.B31 Pendapatan Taraf perintis adalah insentif percukaian yang terkandung HK-1E -perintis kena dalam seksyen 5 hingga seksyen 25 Akta PenggalakancukaiPelaburan (APP) 1986. Ianya memberi pengecualiancukai kepada individu untuk keseluruhan atau sebahagianpendapatan perniagaan yang berupa aktiviti digalakkanatau keluaran digalakkan berhubung dengan pertanian.Rujuk kepada Helaian Kerja HK-1E untuk mendapatkanjumlahnya (jika berkenaan).B32 Jumlah B30 campur B31 - -pendapatan/PendapatanBercukaiB33 PENGIRAAN Rujuk jadual dan contoh pengiraan yang disediakan - -CUKAIdi bawah.PENDAPATANJADUAL CUKAIKATEGORI BANJARAN PENGIRAAN CUKAI KADAR CUKAIPENDAPATAN RM % RMBERCUKAI (b) (c) (d)(a)A 0 - 2,500 2,500 pertama 0 0B 2,501 - 5,000 2,500 berikutnya 1 25C 5,000 pertama 255,001 - 10,000 5,000 berikutnya 3 150D 10,000 pertama 17510,001 - 20,000 10,000 berikutnya 3 300E 20,000 pertama 47520,001 - 35,000 15,000 berikutnya 7 1,050F 35,000 pertama 1,52535,001 - 50,000 15,000 berikutnya 12 1,800G 50,000 pertama 3,32550,001 - 70,000 20,000 berikutnya 19 3,800H 70,000 pertama 7,12570,001 - 100,000 30,000 berkutnya 24 7,200I 100,000 pertama 14,325Lebih 100,000 Setiap ringgit berikutnya 26 ...............11


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriRuang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaB33a Cukai ke atas Cara Pengiraan Cukai - -yang pertama Sesuaikan amaun di B32 Borang TF (pendapatanbercukai) dengan banjaran pendapatan bercukaiyang disediakan di dalam jadual kadar cukai.B33b Cukai ke atas Contoh: - -baki Pendapatan bercukai di B32 RM 15,550Guna pengiraan di kategori D jadual cukaiseperti berikut:Cukai ke atas RM 10,000 yang pertama RM 175.00Cukai ke atas baki RM 5,550 @ 3% RM 166.50Jumlah cukai pendapatan RM 341.50Masukkan dalam Borang TF di ruang B33adan B33b seperti berikut:Cukai ke atas yang pertama, , 1 0 , 0 00, , , 1 7 5.0 0Cukai ke atas baki Atas Kadar (%), , 5,5 5 0 0 3, , , 1 6 6.50B34 Jumlah Cukai B33a campur B33b. - -Yang DikenakanBAHAGIAN C:PENDAPATAN BERKANUN, JUMLAH PENDAPATAN DAN JUMLAH CUKAI YANG DIKENAKANISI BAHAGIAN C INI JIKA PERTUBUHAN TIDAK BERMASTAUTIN DI MALAYSIARuang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaC1 - C31 Keterangan adalah seperti di B1 hingga B31 - -(kecuali faedah dan royalti).C32 Jumlah C30 campur C31 - -C33 Pendapatan Pendapatan yang tertakluk kepada kadar cukai lain - Lampiran Fkasar yang di mana kadarnya ditentukan dalam Perjanjiantertakluk kepada Pengelakan Pencukaian Dua Kali (PPPDK) adalahkadar cukai lain diasingkan daripada pendapatan lain yang disenaraikandalam C1 hingga C15.Dapatkan kadar cukai berkenaan dari Lampiran F atauAkta Cukai Pendapatan 1967 jika tiada PPPDK.C33a Faedah Isikan jumlah pendapatan kasar faedah yang dikenakan - -cukai.C33b Royalti Masukkan jumlah pendapatan kasar royalti yang dikenakan - -cukai.12


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriRuang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaC33c Pendapatan Pendapatan kelas khas terdiri daripada amaun yang - Lampiran Fkelas khas di diterima sebagai:bawah seksyen balasan bagi perkhidmatan yang diberi berkaitan4Adengan penggunaan harta atau hak-hak yang dipunyaioleh, atau pemasangan atau pengendalian apa-apa loji,mesin-mesin atau alat-alat lain yang dibeli daripadaseseorang bukan pemastautin; balasan bagi nasihat, bantuan atau perkhidmatanperkhidmatanteknikal yang diberi berkaitan denganpengurusan teknikal atau pentadbiran apa-apa perusahaan,venture, projek atau skim saintifik, perindustrian atauperdagangan; atau sewa atau bayaran-bayaran lain yang dibuat di bawahapa-apa perjanjian atau persetujuan bagi penggunaanapa-apa harta alih.C33d Pendapatan Pendapatan lain yang tidak dinyatakan di atas. - -lainMasukkan jumlah kasar pendapatan lain yang dikenakancukai pada kadar selain daripada 26%C34 Jumlah Jumlah C32 hingga C33d. - -Pendapatan/PendapatanBercukaiC35 Pengiraan Kadar cukai untuk pertubuhan yang tidak bermastautin - -Jumlah Cukai di Malaysia ialah 26% kecuali pendapatan faedah, royalti,Yang Dikenakan pendapatan kelas khas di bawah seksyen 4A dan pendapatanlain yang dinyatakan dalam PPPDK.Contoh pengiraan disediakan di bawah.Contoh:Jumlah di C32 RM 5,500Cukai atas kadar 26% RM 1,430.00Masukkan amaun ini ke ruang C35a dalam borang TF seperti berikut:Pendapatan Bercukai Kadar (%)Cukai Yang DikenakanC35a26, , 5,5 0 0 , , 1,4 3 0.0 0C35b Pendapatan Kadar cukai untuk pendapatan faedah, royalti, pendapatan - -hingga kasar tertakluk kelas khas di bawah seksyen 4A dan pendapatan lain yangC35g kepada kadar dinyatakan dalam PPPDK.cukai lainContoh pengiraan disediakan di bawah. Pertubuhanbermastautin di Poland.Contoh:Jumlah di C33a untuk pendapatan faedah RM 10,000Cukai atas kadar 15% RM 1,500.00Jumlah di C33b untuk pendapatan royalti RM 50,000Cukai atas kadar 10% RM 5,000.0013


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriRuang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaMasukkan amaun ini ke ruang C35d dan C35f dalam borang TFseperti berikut dengan merujuk kepada kadar cukai di Lampiran F:Pendapatan kasar tertakluk kepada kadar cukai lainKadar (%)Cukai Yang DikenakanC35d,,5 0,0 0 010, , 5,0 0 0.0 0C35f,,1 0,0 0 015, , 1,5 0 0.0 0C36 Jumlah Cukai Campurkan semua amaun dari C35a hingga C35g. - -Yang DikenakanBAHAGIAN D:CUKAI KENA DIBAYAR / DIBAYAR BALIKRuang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaD1 Jumlah Cukai Pindahkan amaun dari B34 atau C36 - -Yang DikenakanD2 Tolakan cukai Buat pengiraan di Helaian Kerja HK-3. Sertakan HK-3 -seksyen 51 Helaian Kerja HK-3 sekiranya tuan layak menuntutAkta Kewangan pembayaran balik.2007 (dividen) Amaun D dari Helaian Kerja HK-3D3 Tolakan cukai Sila buat pengiraan di Helaian Kerja HK-6 untuk tolakan cukai HK-6 -seksyen 110 seksyen 110 ke atas lain-lain pendapatan seperti faedah, royalti,(lain-lain)pendapatan seksyen 4A dan pendapatan daripada amanah.Sertakan Helaian Kerja HK-6 sekiranya pertubuhan ini layakmenuntut pembayaran balik.Amaun B dari Helaian Kerja HK-6D4 Pelepasan cukai Tolakan cukai berhubung dengan pendapatan dari Malaysia HK-8 Lampiran Fseksyen 132 yang dikenakan cukai di Malaysia dan juga di luar Malaysia.Rujuk Lampiran F untuk menentukan negara-negara yangmemeterai perjanjian pengelakan pencukaian dua kali denganMalaysia. Rujuk Jadual 7 ACP dan Helaian Kerja HK-8 untukmembuat pengiraan kredit.D5 Pelepasan cukai Tolakan cukai berhubung dengan pendapatan dari Malaysia HK-9 -seksyen 133 yang dikenakan cukai di Malaysia dan juga di luar Malaysia.Negara-negara ini tidak memeterai perjanjian pengelakanpencukaian dua kali dengan Malaysia. Rujuk Jadual 7 ACPdan Helaian Kerja HK-9 untuk membuat pengiraan kredit.D6 Cukai kena D1 tolak (D2 hingga D5). - -dibayar14


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriRuang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaD7 Cukai kena (D2 hingga D5) tolak D1. HK-3/HK-6 -dibayar balik Ruang ini berkenaan sekiranya tolakan dan pelepasan HK-8/HK-9di ruang D2 hingga D5 melebihi jumlah D1.Kemukakan Helaian Kerja HK-3/HK-6/HK-8/HK-9bersama Borang TF.BAHAGIAN E: KEDUDUKAN CUKAI TAHUN TAKSIRAN 2012Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaPelarasan antara cukai kena dibayar dan cukai telah dibayar (melalui skim ansuran) dibuat dalam bahagian ini.E1 Cukai kena Amaun dari D6. - -dibayar Jika layak mendapat bayaran balik seperti di ruang D7,isikan ‘0’ di ruangan ini.E2 Ansuran yang Masukkan amaun bayaran ansuran yang telah dibuat - -telah dibayar bagi tahun taksiran semasa. Bayaran untuk tahun kebelakangantidak termasuk dalam ruangan ini.E3 Baki cukai E1 tolak E2 - -kena dibayarJelaskan baki ini dalam tempoh yang ditetapkan.Gunakan Slip Pengiriman Bayaran (CP501) yang dilampirkanbersama borang apabila membuat bayaran di kaunter LHDNMatau menggunakan slip bayaran yang disediakan oleh pihakbank sekiranya membuat bayaran di kaunter CIMB BankBerhad (CIMB), Public Bank Berhad (PBB), Malayan BankingBerhad (Maybank), EON Bank dan Affin Bank Berhad (ABB).E4 Cukai terlebih E2 tolak E1 - -bayarBAHAGIAN F:PENDAPATAN TAHUN KEBELAKANGAN YANG BELUM DILAPORKANRuang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaF1-F3 Isikan jenis pendapatan dan amaun kasar yang - -diterima berkenaan dengan suatu tahun terdahuluyang belum dilaporkan. Gunakan lampiran berasinganseperti format F1 hingga F3 sekiranya ruangan tidakmencukupi.15


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriBAHAGIAN G:MAKLUMAT PENDAPATAN PERNIAGAANRuang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaG1a Baki kerugian Kerugian perniagaan/perkongsian tahun semasa yang HK-1.3 -tahun semasa tidak diserap.Amaun F dari HK-1.3G1b Baki kerugian Baki kerugian tahun sebelum yang tidak diserap. HK-1.3 -tahunAmaun C dari HK-1.3kebelakanganG1c Kerugian G1a campur G1b HK-1.3 -hantarAtauhadapanAmaun G dari Helaian Kerja HK-1.3G1d Kerugian Kerugian perniagaan perintis hendaklah disimpan HK-1.4 -Perintisberasingan daripada kerugian perniagaan lain keranaianya hanya boleh diserap oleh perniagaan pendapatanperintis sahaja.Amaun diserap Masukkan amaun kerugian perintis yang telah diserap HK-1.4 -dalam ruang ini.Amaun D dari Helaian Kerja HK-1.4Baki hantar Masukkan amaun baki kerugian yang belum diserap HK-1.4 -hadapandalam ruang ini.Amaun E dari Helaian Kerja HK-1.4G2 Elaun Elaun modal yang dituntut dalam pengiraan pendapatan - -modalberkanun perniagaan.G2a Perniagaan 1 Sama dengan perniagaan 1 di ruang B1/C1 Borang TF - -Elaun diserap Elaun modal yang diserap dalam tahun semasa bagi HK-1/ -perniagaan 1.HK-1C/Amaun K5 dari Helaian Kerja HK-1 atauHK-1DAmaun Q5 dari Helaian Kerja HK-1C atauAmaun N5 dari Helaian Kerja HK-1DBaki hantar Amaun K6 dari Helaian Kerja HK-1 atau HK-1/ -hadapan Amaun Q6 dari Helaian Kerja HK-1C atau HK-1C/Amaun N6 dari Helaian Kerja HK-1DHK-1DG2b Perniagaan 2 Keterangan adalah seperti G2a Seperti G2a -G2c Perniagaan 3 + Keterangan adalah seperti G2a. Seperti G2a -4 dan seterusnya16


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriRuang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaG2d Perkongsian 1 Sama dengan perkongsian 1 di ruang B4/C4 Borang TF - -Elaun diserap Elaun modal yang diserap dalam tahun semasa bagi HK-1B -perkongsian 1.Amaun D / K4 dari Helaian Kerja HK-1B atauBaki hantar Amaun K5 dari Helaian Kerja HK-1B HK-1B -hadapanG2e Perkongsian 2 Keterangan adalah seperti G2d Seperti G2d -G2f Perkongsian 3 + Keterangan adalah seperti G2d Seperti G2d -4 dan seterusnyaG3a 107A Cukai pegangan seksyen 107A HK-11 -Jumlah Kasar DibayarAmaun kasar bahagian perkhidmatan kontrak yangdibuat kepada kontraktor bukan mastautin mengikutperuntukan seksyen 107A.Jumlah cukai yang dipegang dan diremit ke LHDNM10% atas jumlah kasar [perenggan 107A(1)(a)].Tambah3% atas jumlah kasar [perenggan 107A(1)(b)].(Peraturan dan prosedur membuat bayaran kepadaCawangan Pungutan LHDNM hendaklah dipatuhi).G3b 109 Cukai pegangan seksyen 109 – kadar cukai seperti HK-11 Lampiran Fyang ditetapkan dalam Bahagian II, Jadual 1, ACP 1967kecuali jika terdapat kadar berbeza yang ditetapkan dalamPerjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali.(Rujuk Lampiran F)Jumlah Kasar DibayarJumlah bayaran kasar yang dibuat sebelum apa-apatolakan.G3c 109A Cukai pegangan seksyen 109A - 15% HK-11 -Jumlah Kasar DibayarKeterangan seperti G3bG3d 109B Cukai pegangan seksyen 109B - kadar cukai seperti HK-11 Lampiran Fyang ditetapkan dalam Bahagian V, Jadual 1, ACP 1967kecuali jika terdapat kadar berbeza yang ditetapkan dalamPerjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali.(Rujuk Lampiran F)Jumlah Kasar DibayarKeterangan seperti G3bG3e 109F Cukai pegangan seksyen 109F - 10% HK-11 -Jumlah Kasar DibayarKeterangan seperti G3b17


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriBAHAGIAN H:PERBELANJAAN KHAS, POTONGAN SELANJUTNYA DAN POTONGAN DUA KALIRuang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaH1 – KOD Gunakan kod tuntutan seperti di Lampiran D - Lampiran DH4 TUNTUTANH5 JUMLAH Campurkan amaun H1 hingga H4 - -DITUNTUTBAHAGIAN J:TUNTUTAN INSENTIFRuang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaJ1 Elaun Insentif ini diberi kepada pertubuhan yang menjalankan HK-1B, HK-1C -Jadual 7Aperniagaan penternakan ayam dan itik yangmenukar daripada sistem reban terbuka kepadasistem reban tertutup; atau membesarkan sistemreban tertutupsedia ada yang diluluskan oleh Menteri Pertanian dan IndustriAsas Tani.Insentif ini boleh dituntut sekiranya tedapat baki elaun 7Alyang belum diserap sepenuhnya (perenggan 4 Jadual 7A).Rujuk kepada perenggan 3 Jadual 7A ACP 1967untuk membuatpengiraan.Simpan dokumen asal berhubung dengan perbelanjaanmodal yang layak, borang permohonan dan pengiraanelaun secara terperinci untuk semakan.Gunakan Helaian Kerja HK-1B/HK-1C untuk membuatpengiraan pendapatan berkanun dan pelarasan tuntutanJadual 7A.AmaundiserapBaki hantarhadapanPindahkan amaun elaun pelaburan semula (EPS) yangdiserap iaitu amaun dari ruang L4 Helaian Kerja HK-1B/P4 Helaian Kerja HK-1C ke dalam ruang yang disediakan.Pindahkan baki EPS yang belum diserap (Baki hantarhadapan) iaitu amaun dari ruang L5 Helaian Kerja HK-1B/P5 Helaian Kerja HK-1C ke dalam ruang yang disediakan.Jika tiada baki, Isikan ‘0’.J2 Elaun Rujuk kepada Perintah Cukai Pendapatan [Pengecualian HK-1B, HK-1D -Peningkatan (No 9) 2002] untuk menentukan kelayakan.EksportPerkhidmatanAmaundiserapBaki hantarhadapanPindahkan amaun dari ruang M4 Helaian Kerja HK-1B/M7 Helaian Kerja HK-1D ke ruang ini.Pindahkan baki elaun yang belum diserap (baki hantarhadapan) iaitu amaun dari ruang M5 Helaian Kerja HK-1B/M8 Helaian Kerja HK-1D ke dalam ruang yang disediakan.Jika tiada baki isikan ‘0’.18


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriRuang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaJ3 Perbelanjaan Rujuk keterangan di B20. - -Jadual 4Baki perbelanjaan yang tidak diserap di ruang B20 (bakihantar hadapan) hendaklah dimasukkan ke ruang ini.Jika tiada baki, Isikan ‘0’.BAHAGIAN K:MAKLUMAT KEWANGAN PERTUBUHANRuang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaK1 Yuran tahunan/ahli Jumlah yuran tahunan atau yuran ahli yang diterima. - -K2 Yuran kemasukan Jumlah yuran kemasukan bagi ahli baru yang diterima. - -K3 Yuran pelawat/ Jumlah yuran pelawat/bayaran padang yang diterima. - -bayaran padang contohnya: kelab golf yang menerima bayaran dari bukan ahli.K4 Seminar/ Pendapatan yang diterima daripada ahli yang menyertai - -persidangan/ seminar, persidangan atau latihan anjuran pertubuhan ini.latihanK5 Derma Jumlah derma yang diterima oleh pertubuhan ini. - -K6 Penerimaan Pendapatan yang diterima daripada bukan ahli yang - -daripada bukan menyertai seminar, persidangan, latihan atau apa-apaahliaktiviti anjuran pertubuhan ini.K7 Penerbitan Jumlah pendapatan yang diterima hasil jualan buku, majalah - -atau hasil penerbitan lain pertubuhan ini.K8 Perniagaan lain Jumlah pendapatan kasar dari punca perniagaan, jika ada. - -K9 Dividen Pendapatan kasar dari punca dividen. HK-3 -Amaun C(i) dari Helaian Kerja HK-3K10 Faedah dan Pendapatan kasar dari punca faedah/diskaun. HK-5 -diskaunAmaun A dari Helaian Kerja HK-5K11 Sewa, royalti Pendapatan kasar dari punca sewa/royalti/premium. HK-4B -dan premium Sewa - Amaun B1 dari Helaian Kerja HK-4B HK-5 -Royalti - Amaun F dari Helaian Kerja HK-5K12 Pendapatan Jumlah semua pendapatan kasar dari punca lain - -lainyang tidak disenaraikan di atas.19


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriRuang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaK13 Jumlah Jumlah K1 hingga K12 - -PendapatanK14 Gaji dan upah Amaun seperti di dalam Akaun Untung Rugi. - -K15 Seminar/ Perbelanjaan yang dibuat untuk menganjurkan - -persidangan/ seminar, persidangan atau latihan.latihanK16 Bayaran guaman Bayaran yang dibelanjakan untuk urusan perundangan - -& ikhtisas dan pengeluaran pas pekerja, jika berkenaan.K17 Sewa/pajakan Amaun seperti di dalam Akaun Untung Rugi. - -K18 Mesyuarat Amaun yang dibelanjakan untuk mengelolakan mesyuarat. - -K19 Faedah Jumlah semua perbelanjaan faedah kecuali faedah - -sewa beli dan faedah pajakan.K20 Perjalanan dan Amaun yang dibelanjakan untuk menjalankan urusan - -penginapan pertubuhan ini.K21 Perbelanjaan Amaun yang dibelanjakan untuk tujuan khairat atau amal, - -khairat/amal sekiranya ada.K22 Perbelanjaan Jumlah semua perbelanjaan yang tidak termasuk - -lain K14 hingga K21.K23 Jumlah Campurkan K14 hingga K22. - -perbelanjaanK24 Lebihan/ Amaun seperti di dalam Akaun Untung Rugi. - -DefisitK25 Perbelanjaan Amaun F1 dari Helaian Kerja HK-1, HK-1C, HK-1, HK-1C -yang tidak HK-1DHK-1D atau HK-1E HK-1D, HK-1EdibenarkanK26 Tanah dan Nilai buku bersih seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -bangunanK27 Loji dan Nilai buku bersih seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -jenteraK28 Kenderaan Nilai buku bersih seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -K29 Aset tetap Nilai buku bersih seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -lainK30 Jumlah aset Jumlah K26 hingga K29. - -tetapK31 Pelaburan Kos pelaburan dan simpanan tetap. - -K32 Stok Stok akhir seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -20


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriRuang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaK33 Penghutang Penghutang perdagangan seperti dalam Kunci - -daganganKira-kira.K34 Penghutang Penghutang lain seperti dalam Kunci Kira-kira - -lain(tidak termasuk ambilan oleh pemilik perniagaan).K35 Simpanan Jumlah seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -jangka pendekK36 Baki tunai Baki seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -K37 Baki dalam Baki seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -bankK38 Aset semasa Jumlah aset semasa selain daripada K32 hingga K37. - -lainK39 Jumlah aset Jumlah K32 hingga K38. - -semasaK40 Jumlah aset Jumlah K30, K31 dan K39. - -K41 Pinjaman dan Jumlah seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -overdrafK42 Pemiutang Pemiutang dagangan seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -daganganK43 Pemiutang Pemiutang lain seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -lainK44 Liabiliti semasa Jumlah liabiliti semasa selain daripada K41 hingga K43. - -lainK45 Liabiliti jangka Jumlah seperti dalam Kunci Kira-Kira. - -panjangK46 Jumlah liabiliti Jumlah K41 hingga K45 - -K47 Baki akaun semasa Jumlah seperti baki akaun semasa hantar hadapan - -bawa hadapan dari tahun sebelum.K48 Lebihan/Defisit Sama seperti K24. - -tahun semasaK49 Pindahan Jumlah amaun semasa yang dipindahkan ke - -ke dana khas Dana Khas K51.K50 Baki akaun semasa Jumlah ( K47 +/- K48 - K49 ). - -hantar hadapanK51 Baki dana khas Baki terkumpul akaun Dana Khas. - -21


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriBAHAGIAN L:MAKLUMAT PENDAPATAN YANG DIKECUALIKANRuang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaL1 Perniagaan dan Isi jumlah yang dikecualikan bagi tahun semasa. - -PerkongsianL2 Dividen Isi jumlah yang dikecualikan bagi tahun semasa. - -L3 Faedah Isi jumlah yang dikecualikan bagi tahun semasa. - -L4 Sewa Isi jumlah yang dikecualikan bagi tahun semasa. - -L5 Pendapatan Isi jumlah yang dikecualikan bagi tahun semasa. HK-1E -PerintisL6 Pendapatan Lain Isi jumlah yang dikecualikan bagi tahun semasa. - -AKUAN PENTADBIR UTAMA PERTUBUHANBorang yang tidak diperakui dan ditandatangani akan dianggap tidak lengkap dan dikembalikan kepada tuan. Penalti akandikenakan jika berlaku kelewatan dalam mengembalikan semula borang tersebut kepada LHDNM.Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaNama, Isikan nama dan no. pengenalan / pasport* - -No.Pengenalan salah seorang daripada pentadbir utama pertubuhan ini./ Pasport * Potong yang mana tidak berkenaan.Jawatan Isikan yang mana berkenaan dan tarikh. - -TarikhMAKLUMAT FIRMA DAN TANDATANGAN ORANG YANGMENYEDIAKAN BORANG NYATA INIRuang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaa Nama Firma Nama firma ejen cukai yang mengisi Borang TF ini. - -b Alamat Firma Alamat surat menyurat firma ejen cukai. - -c No. Telefon Nombor telefon firma ejen cukai. - -d No. Telefon Nombor telefon bimbit ejen cukai. - -Bimbite e-Mel Alamat e-mel ejen cukai. - -f No. Kelulusan Untuk diisi oleh ejen cukai yang mendapat kelulusan - -Ejen Cukai di bawah subseksyen 153(3).Sila baca peringatan di Borang TF sebelum menurunkan tandatangan dalam borang nyata tersebut. Isikan tarikh dan jawatandengan jelas.22


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriBahagian 2 - Helaian KerjaHelaian Kerja ini disediakan untuk membolehkan tuan membuat pengiraan pendapatan berkanun perniagaan.HK-1:PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN PERNIAGAANGunakan satu Helaian Kerja HK-1 untuk satu punca perniagaan.Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaA Baki dalam Pindahkan baki dalam Akaun Untung Rugi ke ruang ini. - -Akaun UntungRugiPengasingan Keluarkan pendapatan bukan kelas perniagaan dan - -pendapatan masukkan ke ruangan yang disediakan.mengikut kelasB Jumlah Campurkan semua pendapatan yang bukan perniagaan - -pendapatan iaitu dividen, sewa, royalti, faedah dan pendapatan lain.bukanperniagaanC Jumlah A tolak B - -pendapatanperniagaanD1 Kerugian Semak Akaun Untung Rugi dan keluarkan kerugian yang - -yang tidak tidak dibenarkan. Nyatakan jenis kerugian di ruang perkaradibenarkan jika lain dari yang telah disenaraikan dan isikan amaun.Contoh:Rugi jualan kereta ABC 1234 RM 4,000Rugi jualan mesin pemotong RM 3,000D2 Lebihan Amaun A dari Helaian Kerja HK-1.1A HK-1.1A -perolehanperlombonganD3 Jumlah D1 campur D2 - -D4 Perolehan/ Semak Akaun Untung Rugi dan keluarkan keuntungan - -pendapatan yang tidak boleh dicukai sebagai pendapatanyang tidak perniagaan. Masukkan amaun keuntungan di ruangkena cukai yang berkenaan.Contoh:Untung jualan kereta DEF 5678 RM 5,000Untung jualan mesin jahit RM 2,000D5 Jumlah D3 tolak D4 - -E Pendapatan C campur D5 - -perniagaanF Pelarasan Buat pelarasan perbelanjaan yang tidak boleh - -perbelanjaan dibenarkan mengikut perundangan cukai pendapatan.perniagaan1.1 Susut nilai Peruntukan yang dibuat ke atas kegunaan aset - -perniagaan.Perenggan 39(1)(b)23


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriRuang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja1.2 Gaji, elaun, Saraan yang dibayar kepada diri sendiri. - -bonus, KWSP Perenggan 39(1)(a)sendiri1.3 Keraian Keraian termasuk peruntukan makanan, minuman, - -rekreasi atau sebarang bentuk layanan (kecuali untukpekerja sendiri).Perenggan 39(1)(l)1.4 Hadiah Perbelanjaan hadiah (kecuali untuk pekerja sendiri). - -Perenggan 39(1)(b)1.5 Derma Sebarang derma termasuk derma kepada institusi yang - -diluluskan di bawah subseksyen 44(6).Derma tersebut dituntut dan diberi potongan daripendapatan agregat dalam mengira jumlah pendapatan.Perenggan 39(1)(b)1.6 Penalti/denda/ Bayaran atas kesalahan melanggar undang-undang. - -kompaunPerenggan 39(1)(b)1.7 Ambilan stok Stok yang diambil untuk kegunaan persendirian dinilai - -pada harga pasaran.Perenggan 24(2)(a)1.8 Ambilan tunai Ambilan tunai yang belum diambilkira dalam akaun - -terimaan untuk kegunaan persendirian.Perenggan 39(1)(a)1.9 Peruntukan Peruntukan hutang lapuk am (peruntukan hutang lapuk - -hutang lapuk dagangan tertentu/spesifik dibenarkan).Subseksyen 34(2)1.10 Perbelanjaan Perbelanjaan sebelum perniagaan bermula atau untuk - -permulaan/ proses penutupan/penamatan perniagaan.penutupan Perenggan 39(1)(b)1.11 Perbelanjaan Perbelanjaan berbentuk modal seperti pembelian aset. - -modalPerenggan 39(1)(b)1.12 Yuran guaman Perbelanjaan guaman berhubung dengan perolehan - -aset atau untuk urusan peribadi.Perenggan 39(1)(b)1.13 Perbelanjaan Faedah yang tidak boleh ditolak daripada pendapatan - -faedahperniagaan.Subseksyen 33(2)1.14 Sekatan KWSP Caruman kepada skim yang diluluskan yang melebihi - -19% daripada saraan pekerja.Perenggan 34(4)(a)1.15 Hapus kira aset Hapus kira aset yang tidak boleh digunakan dalam - -perniagaan.Perenggan 39(1)(b)1.16 Perbelanjaan Perbelanjaan peribadi dan domestik dalam apa jua - -persendirian bentuk.Perenggan 39(1)(a)24


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriRuang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerja(a) Perjalanan dan Peruntukan tempat kediaman atau perjalanan oleh - -penginapan seseorang atau seorang pekerja yang bukan berkaitandengan perdagangan atau perniagaan yang dijalankan.(b) Kegunaan Perbelanjaan petrol, tol, pembaikan, penyelenggaraan, - -kenderaan tempat letak kereta dan insurans untuk urusan peribadi.(c) Manfaat Perbelanjaan rumah kediaman yang digunakan sebagai - -kediamanpremis perniagaan - bahagian peribadi/keluarga.Contoh:Bil air, elektrik, cukai tanah, cukai pintu, sewa, faedahpinjaman, pengubahsuaian dan penyelenggaraan.(d) Telefon Panggilan persendirian. - -(e) Yuran Bayaran yuran masuk persatuan dan yuran ahli kelab - -persendirian.Contoh:Keahlian Kelab Golf(f) Seminar Bayaran menghadiri seminar yang bertujuan - -meningkatkan pengetahuan dan kemahiran.(g) Perubatan Bayaran perubatan untuk diri sendiri atau keluarga. - -1.17 Perbelanjaan lain Apa-apa perbelanjaan bukan keseluruhan dan semata- - -mata dilakukan dalam menghasilkan pendapatan kasarperniagaan.Perenggan 39(1)(b)Jumlah Campurkan 1.1 hingga 1.17 - -F2 Elaun Amaun B dari Helaian Kerja HK-1.1A HK-1.1A -perlombonganF3 Lebihan Amaun C dari Helaian Kerja HK-1.1A HK-1.1A -perbelanjaanperlombonganF4 Potongan- Perbelanjaan insentif yang diperuntukkan dalam - Lampiran Dpotonganundang-undang.selanjutnya Senaraikan semua tuntutan perbelanjaan insentif di ruang ini.Contoh:Potongan selanjutnya bagipenggajian pekerja hilang upaya RM 12,000**Ini adalah perbelanjaan yang dibenarkan tolakan/potongan selanjutnya, tolakan pertama telah dibuat dalamAkaun Untung Rugi.F5 Jumlah Campurkan F2, F3 dan F4 - -F6 Jumlah F1 tolak F5 - -pelarasanperbelanjaanG Pendapatan Kira keuntungan larasan dengan membuat tolakan dan - -larasan tambahan di E dan F6.Jika jumlah positif (+) adalah pendapatan larasan.Jika jumlah negatif (-) adalah kerugian larasandan teruskan ke bahagian H.25


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriRuang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaH Kerugian larasan Keterangan seperti di atas. Pindahkan amaun ini ke ruang HK-1.3 -D1 Helaian Kerja HK-1.3J1 Pendapatan Amaun dari ruang G - -larasanJika kerugian larasan, masukkan ‘0’ ke ruang ini.J2 Kenaan Pelarasan keuntungan jualan aset yang dipindah HK-1.2 -imbangandaripada HK-1.2Jika tidak berkenaan, masukkan ‘0’ ke ruang ini.J3 Jumlah J1 campur J2 - -J4 Elaun modal Amaun dari ruang K4 (terhad kepada amaun di J3). - -boleh diserapJ5 Pendapatan J3 tolak J4 - -berkanunPindahkan amaun ini ke ruang B1/B2/B3 Borang TFatau ke ruang C1/C2/C3 Borang TF.K1 Baki bawa Jumlah elaun modal dari tahun kebelakangan yang tidak - -hadapandapat diserap.K2 Elaun Imbangan Belanja baki aset dilupuskan yang dilaraskan di ruang HK-1.2 -B3 HK-1.2Jika tidak berkenaan, masukkan ‘0’ di ruang ini.K3 Elaun modal Tuntutan elaun modal tahun semasa yang dilaraskan di HK-1.2 -ruang C5 HK-1.2.K4 Jumlah Campurkan K1, K2 dan K3. - -K5 Tuntutan Amaun K4 tetapi terhad kepada amaun di J3. - -diserap dalamtahun semasaK6 Baki hantar K4 tolak K5 - -hadapanAmaun ini wujud sekiranya amaun K4 tidak dapatdiserap oleh J3.Baki ini akan menjadi amaun K1 tahun taksiranberikutnya.HK-1B:PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN PERNIAGAAN PERKONGSIANGunakan satu Helaian Kerja HK-1B untuk satu punca perniagaan perkongsianRuang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaA Pendapatan Masukkan amaun dari ruang A13 dan A18, CP 30 CP 30 -larasanperniagaan(perkongsian)B Kenaan Masukkan amaun dari ruang A14 dan A19, CP 30 CP 30 -imbanganC Jumlah A campur B - -26


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriRuang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaD Elaun modal Elaun modal yang boleh diserap CP 30 -boleh diserap (terhad kepada amaun di C).E Pendapatan C tolak D - -BerkanunF - G Elaun Jadual Ruangan ini berkenaan sekiranya pertubuhan layak - -7A menuntut elaun Jadual 7A.H - J Elaun peningkatan Ruangan ini berkenaan sekiranya pertubuhan layak - -eksportmenuntut elaun peningkatan eksport perkhidmatanperkhidmatan yang layak.yang layakKPelarasanbaki elaun modal1. Baki bawa Baki elaun modal yang tidak dapat diserap di dalam - -hadapan pengiraan pendapatan berkanun dalam tahun kebelakangan.2. Elaun Masukkan amaun dari ruang A15 dan A20, CP 30 CP 30 -Imbangan danElaun Modal3. Jumlah Campurkan K1dan K2 - -4. Tuntutan Amaun D di atas. - -diserap dalamtahun semasa5. Baki hantar K3 tolak K4 - -hadapanL - M Pelarasan baki Ruangan ini berkenaan sekiranya pertubuhan layak - -Elaun Jadual 7A & menuntut elaun Jadual 7A dan elaun peningkatanElaun peningkatan eksport perkhidmatan yang layak.eksportperkhidmatanyang layakHK-1C:PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN PERNIAGAAN BAGI PERTUBUHANYANG MENIKMATI INSENTIF DI BAWAH JADUAL 7AHelaian Kerja ini disediakan untuk pengiraan insentif di bawah Jadual 7A.HK-1D:PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN PERNIAGAAN BAGI PERTUBUHAN YANGMENIKMATI ELAUN PENINGKATAN EKSPORT PERKHIDMATAN YANG LAYAKHelaian Kerja ini disediakan untuk pengiraan Elaun Peningkatan Eksport Perkhidmatan Yang Layak.HK-1E:PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN BAGI PERNIAGAAN PERINTISHelaian Kerja ini disediakan untuk pengiraan pendapatan berkanun perniagaan bagi perniagaan perintis.27


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriHK-1.1:HK-1.2:ELAUN PERLOMBONGAN &RUMUSAN ELAUN MODAL1. Bagi memudahkan tuntutan elaun perlombongan dan elaun modal dibuat dengan teratur, aset dan perbelanjaan telahdijeniskan seperti berikut:SUSUNAN INDEKS TUNTUTAN ELAUN-ELAUN MODAL(Berasaskan kepada susunan dalam Akta Cukai Pendapatan 1967)Elaun Jenis Kelas Jadual ACP 1967 Helaian KerjaPerlombongan A A1-A3 2 1.1Pertanian B B1-B3 3 1.2.1Perhutanan C C1-C2 3 1.2.2Bangunan Industri D D1-D4 3 1.2.3Loji dan Jentera F E1-E6 3 1.2.42. Setiap jenis aset/perbelanjaan (mengikut jenis) telah juga dikelaskan mengikut kadar elaun modal yang boleh dituntut.Guna pengenalan ini sebagai kod tuntutan di ruang A setiap lembaran senarai elaun perlombongan dan elaun modal.3. Helaian Kerja HK1.2 disediakan sebagai rumusan keseluruhan elaun modal yang dituntut bagi sesuatu tahun taksiransebelum angka terakhir dapat dimasukkan ke dalam Helaian Kerja HK-1/HK-1C/HK-1D/HK-1E.4. Bahagian belakang Helaian-Helaian Kerja HK-1.1/HK1.2.1/HK-1.2.2/HK-1.2.3 dan HK-1.2.4. disediakan sebagai senaraiindeks aset / perbelanjaan modal perniagaan dan Helaian Kerja HK-1.2A disediakan sebagai Rumusan PerbelanjaanModal yang lengkap dan perlu disimpan selagi perniagaan tersebut masih beroperasi.5. Tuntutan hanya boleh dibuat bagi aset / perbelanjaan modal perniagaan yang layak sahaja mengikut peruntukan undangundangyang dinyatakan.HK-1.3:PELARASAN KERUGIAN BAGI PERNIAGAAN DAN PERKONGSIANRuang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaA Kerugian bawa Baki kerugian perniagaan/perkongsian tahun - -hadapankebelakangan yang tidak boleh diserap dalam tahunkebelakangan.B Kerugian tahun Amaun C8 Borang B - -kebelakangandiserap olehpendapatanberkanun tahunsemasaC Baki kerugian A tolak B - -tahun kebelakangandihantar hadapanDKerugian tahunsemasa:1. Perniagaan Amaun H dari Helaian Kerja HK-1/ HK-1C/ HK-1D HK-1/ HK-1C/ -HK-1D2. Perkongsian Amaun dari ruang A13 dan A18, CP 30 CP 303. Jumlah Amaun D1 campur D2 - -E Kerugian diserap Amaun C19 Borang B - -oleh pendapatanagregat tahunsemasa28


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriRuang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaF Baki kerugian D3 tolak E - -tahun semasatidak diserapG Jumlah kerugian C campur F - -hantar hadapanHK-1.4: PELARASAN KERUGIAN BAGI PERNIAGAAN PERINTISRuang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaA Kerugian bawa Baki kerugian perniagaan perintis tahun kebelakangan - -hadapanyang tidak boleh diserap dalam tahun kebelakangan.B Kerugian larasan Amaun H dari Helaian Kerja HK-1E HK-1Etahun semasaC Jumlah kerugian A campur B - -D Kerugian Amaun M3 dari Helaian Kerja HK-1E HK-1E -diserapE Kerugian C tolak D - -hantar hadapanHK-3:TOLAKAN CUKAI SEKSYEN 51 AKTA KEWANGAN 2007 (DIVIDEN)Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaA-D Tolakan cukai Helaian Kerja ini disediakan untuk pengiraan - -seksyen 51 Akta pendapatan kasar dividen dan tolakan cukai di bawahKewangan 2007 seksyen 51 Akta Kewangan 2007 (dividen).(dividen)HK-4B:BUTIR-BUTIR HARTA / ASET DAN JUMLAH SEWARuang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaA - E Butir-butir harta/ Helaian Kerja ini disediakan untuk pengiraan - -aset danpendapatan sewa.jumlah sewa29


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriHK-5:PENGIRAAN PENDAPATAN BERKANUN FAEDAH / ROYALTIRuang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaA - H Pendapatan Helaian Kerja ini disediakan untuk pengiraan - -Berkanunpendapatan berkanun faedah / royalti.N)HK-6:TOLAKAN CUKAI DI BAWAH SEKSYEN 110 (LAIN-LAIN)Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaA - G Tolakan cukai Helaian Kerja ini disediakan untuk pengiraan pendapatan - -di bawahkasar faedah/royalti/seksyen 4A dan pendapatanseksyen 110 daripada badan amanah serta tolakan cukai di(Lain-lain) bawah seksyen 110.AN)HK-8 PENDAPATAN DARIPADA NEGARA PERJANJIAN PENGELAKAN PENCUKAIAN DUA KALIDAN TUNTUTAN PELEPASAN CUKAI DI BAWAH SEKSYEN 132Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaA-H Pelepasan cukai Helaian Kerja ini disediakan untuk pengiraan - -di bawahpendapatan dari negara perjanjian pengelakanseksyen 132 pencukaian dua kali dan tuntutan pelepasan dibawah seksyen 132.HK-9 PENDAPATAN DARIPADA NEGARA BUKAN PERJANJIAN PENGELAKAN PENCUKAIANDUA KALI DAN TUNTUTAN PELEPASAN CUKAI DI BAWAH SEKSYEN 133Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaA-H Pelepasan cukai Helaian Kerja ini disediakan untuk pengiraan - -di bawahpendapatan dari negara bukan perjanjian pengelakanseksyen 133 pencukaian dua kali dan tuntutan pelepasan dibawah seksyen 133.HK-11:BAYARAN TAHUN ASAS KEPADA BUKAN PEMASTAUTIN (CUKAI PEGANGAN)Ruang Perkara Keterangan Helaian LampiranKerjaBayaran tahun Helaian kerja ini disediakan bagi melaporkan butir-butir - -asas kepada bayaran kepada bukan pemastautin yang melibatkan cukaibukan pemastautin pegangan.(cukai pegangan) Pindahkan amaun ini ke ruang H3a/H3b/H3c/H3d Borang TF.30


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriLAMPIRAN A11. Pendapatan Kasar PerniagaanPerundanganPerkara12 Pendapatan kasar perniagaan yang diperolehi daripada Malaysia.22(2)(a)(i)22(2)(a)(ii)22(2)(b)Penerimaan, ganti rugi, bayar balik, pampasan, penerimaan bayaran insurans danpenerimaan lain bagi perbelanjaan yang telah dibenarkan dalam pengiraan pendapatan larasan.Bayaran ganti rugi di bawah kontrak.Pampasan kerana kehilangan pendapatan daripada punca berkaitan.24(1) Jualan secara kredit.24(2) Harga pasaran ambilan stok untuk kegunaan sendiri.30(1)(a)30(1)(b)Hutang lapuk dikutip semula.Peruntukan spesifik hutang ragu yang tidak diperlukan lagi.30(4) Hutang yang dilepaskan di bawah subseksyen 33(1) [termasuk perenggan 33(1)(a), (b) atau (c)].– Pendapatan selain dari di atas.2. Perbelanjaan Yang DibenarkanPerundanganPerkara33(1) Perbelanjaan dan bayaran yang dibuat dalam menghasilkan pendapatan kasar.33(1)(a)33(1)(b)Faedah dikenakan untuk pinjaman yang digunakan untuk menjalankan perniagaan, membiayaipembelian aset yang digunakan atau dipegang untuk menghasilkan pendapatan kasar, terhadkepada subseksyen 33(2).Sewa dibayar untuk tanah atau bangunan yang digunakan untuk menghasilkan pendapatankasar.33(1)(c)Perbelanjaan pembaikan premis perniagaan, loji, jentera dan lekapan.Perbelanjaan lain seperti:Perbelanjaan mengganti, memperbaiki dan mengubahsuai alat, perkakas atau benda yangdigunakan di mana elaun modal tidak layak dituntut.Perbelanjaan pengangkutan dan penghantaran.34(6)(a)/(b)34(6)(d)Cukai daftar gaji/cukai perolehan yang dibayar.Perbelanjaan menanam semula tanaman (berhubung dengan perusahaan kebun/ladang).Lampiran ms - 1


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriPerundangan34(6)(e)34(6)(f)34(6)(g)34(6)(h)34(6)(i)34(6)(j)34(6)(k)34(6)(n)PerkaraPeralatan untuk pekerja kurang upaya, atau belanja pengubahansuaian/penambahbaikan premisperniagaan bagi kemudahan pekerja kurang upayaTerjemahan atau penerbitan buku yang diluluskan oleh Dewan Bahasa dan PustakaPerbelanjaan perpustakaanSumbangan atau perbelanjaan kepada projek kebajikan atau kemasyarakatan berkaitan denganpendidikan, kesihatan, perumahan, pemeliharaan atau pemuliharaan alam sekitar, peningkatan pendapatangolongan berpendapatan rendah, prasarana dan teknologi maklumat yang diluluskan oleh Menteri.Perbelanjaan pusat penjagaan kanak-kanak untuk pekerja sendiriPenubuhan kumpulan kesenian yang diluluskanPerbelanjaan menaja aktiviti kesenian, kebudayaan atau warisan tempatan serta negara-negaraasing– terhad kepada RM200,000 bagi penajaan kesenian, kebudayaan atau warisan negara asing– terhad kepada RM500,000 bagi keseluruhan perbelanjaanLatihan amali kepada individu bukan pekerjaLampiran ms - 2


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriLAMPIRAN A1.1 : PERINGATANAmbil perhatian perkara-perkara berikut apabila membuat pelarasan. Dokumen dan bukti bertulis perlu disimpan dengan teraturkerana “onus-of-proof” atau bukti kesahihan tuntutan sebarang perbelanjaan adalah tanggungjawab pembayar cukai. Sebarangtuntutan/pelarasan yang tidak disokong dengan dokumen yang mencukupi tidak dibenarkan bila auditan cukai dibuat dan penaltimungkin dikenakan.Berikut adalah perkara-perkara dan dokumen yang perlu disediakan dan disimpan bersama-sama pelarasan pendapatan danpengiraan cukai.1. Pelarasan Pendapatan atau PerbelanjaanBagi menentukan pendapatan larasan seseorang berhubung transaksi dengan bukan ahli dalam suatu tempoh asas bagisuatu tahun taksiran, sila rujuk P.U (A) 360/2011 di Lampiran ms - 50Setiap pelarasan hendaklah disokong dengan: Analisa pendapatan dan perbelanjaan Akaun subsidiari Resit / invois2. Bayaran kontrak / subkontrak, bayaran komisen, sewa dan lain-lain bayaran khidmat yang dikontrak kepada pemastautin: Nama, alamat, nombor kad pengenalan dan amaun yang diterima oleh setiap penerima Jenis kontrak / komisen / khidmat Jenis aset yang disewa Salinan perjanjian / dokumen berkaitan3. Bayaran kontrak kepada bukan pemastautin (penerimaan oleh kontraktor bukan mastautin-seksyen 107A digunapakai): Nama, jenis, lokasi dan tempoh projek Nilai keseluruhan kontrak dan nilai bahagian perkhidmatan kontrak yang dijalankan di Malaysia Bayaran kontrak dan bahagian perkhidmatan kontrak dalam tahun taksiran semasa Nama, alamat, nombor cukai pendapatan atau nombor pasport kontraktor asing4. Bayaran fi mengurus (‘management fee’) kepada penerima mastautin: Nama, alamat, nombor kad pengenalan dan amaun yang dibayar Pertalian antara syarikat dengan penerima jika ada Asas bayaran Perjanjian perkhidmatan atau dokumen berkaitan5. Bayaran / fi bagi khidmat profesional atau teknikal atau pengurusan dan sewa kepada bukan pemastautin (pendapatanseksyen 4A):a) Bayaran / Fi profesional, teknikal atau pengurusan Jenis perkhidmatan yang diberikan Nama, alamat, nombor cukai pendapatan dan nombor pasport kontraktor asing serta jumlah bayaran Jika keseluruhan atau sebahagian daripada bayaran tidak dianggap pendapatan di bawah seksyen 4A, sediakanalasan dan simpan salinan perjanjian Bukti bayaran cukai peganganb) Bayaran sewa bagi harta alih Jenis harta alih Nama, alamat, nombor cukai pendapatan dan nombor pasport kontraktor asing serta jumlah bayaran Jika bayaran tidak tertakluk kepada cukai pegangan, sediakan maklumat sokongan Bukti bayaran cukai pegangan Salinan perjanjian sewa / dokumen berkaitan6. Perjalanan ke luar negara: Nama, jawatan dan bidang tugas kakitangan yang terlibat Tarikh, tempat dan tujuan lawatan Analisis perbelanjaan dengan mengasingkan bahagian perbelanjaan peribadi.Lampiran ms - 3


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir Sendiri7. Ketetapan Umum, Warta Kerajaan, garis panduan dan borang permohonan tuntutan insentif: Ketetapan Umum Ketua Pengarah (Rujuk Lampiran H)* Tuntutan potongan dua kali bagi perbelanjaan penyelidikan di bawah seksyen 34A ACP 1967Ketetapan Umum Ketua Pengarah : Ketetapan Umum No. 5/2004 (Dikeluarkan pada 31/12/2004)No. Rujukan Borang Permohonan : Borang 2 (Sek 34A ACP 1967) Garis panduan untuk tuntutan potongan dua kali bagi perbelanjaan penyelidikan di bawah seksyen 34B ACP 1967No. Rujukan Garis Panduan LHDN : LHDN.01/35/(S)/42/51/286-18No. Rujukan Borang Permohonan : Borang DD2/1995(Pin.2)* Garis panduan permohonan potongan di bawah subseksyen 44(6) ACP 1967 bagi derma tunai kepada organisasidiluluskan untuk memberikan bantuan kepada individu yang mengidapi penyakit kronik/serius. Rujuk kepada LAMPIRANA berkenaan dengan jenis penyakit kronik/seriusNo. Rujukan Garis Panduan LHDN : -No. Rujukan Borang Permohonan : Lampiran B Garis panduan berkenaan dengan jenis penyakit serius bagi maksud subseksyen 46(g) ACP 1967No. Rujukan Garis Panduan LHDN : LHDN.01/35/(S)/42/51/224-36.4No. Rujukan Borang Permohonan : TIADA Garis panduan berkenaan dengan kriteria untuk polisi pendidikan dan polisi perubatanNo. Rujukan Garis Panduan LHDN : LHDN.01/35/(S)/42/51/224-36.2No. Rujukan Borang Permohonan : TIADA Garis panduan layanan cukai ke atas peniaga sahamNo. Rujukan Garis Panduan LHDN : LHDN.01/35/(S)/42/51/84No. Rujukan Borang Permohonan : TIADA Garis panduan berkaitan dengan tuntutan bagi Elaun Pelaburan Semula (EPS) bagi projek yang layak di bawahJadual 7A ACP 1967No. Rujukan Garis Panduan LHDN : EPS/PP/1/1997 dan KCP 1998/1No. Rujukan Borang Permohonan : LHDN/BT/RA/2005 Tuntutan pengecualian pendapatan bagi nilai peningkatan eksport perkhidmatan di bawah:(i) Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No. 2) 2001 - P.U. (A) 154/2001;(ii) Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No. 9) 2002 - P.U. (A) 57/2002; dan(iii) Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (Pindaan) - P.U. (A) 275/2006No. Rujukan Borang Permohonan : LHDN/BT/EX/AIES/2003-1 Tuntutan potongan dua kali di bawah Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Potongan Bagi Penggalakan EksportPerkhidmatan Profesional) 2003 - P.U. (A) 124/2003No. Rujukan Borang Permohonan : LHDN/BT/DD/POE/PS/2003-18. Perniagaan Pemaju Perumahan: Nama, alamat dan lokasi projek Pelan susun atur (‘layout plan’) yang diluluskan Tarikh mula dan tarikh siap setiap fasa projek Kos tanah dan nilai setiap fasa projek Analisis kos pembangunan terkumpul setiap fasa bagi setiap tahun taksiran Pengiraan untung atau rugi mengikut kaedah yang ditetapkan oleh Ketetapan Umum No. 1/2009 (Pemajuan Harta)dan Ketetapan Umum No. 2/2009 (Kontrak Pembinaan).(* Boleh diperolehi di laman web LHDNM)Lampiran ms - 4


LAMPIRAN C: KADAR PERTUKARAN WANG ASING (PURATA TAHUNAN)YEAR OF $1 1 DINAR $1 $1 1 RENMINBI 1 RIYAL 1 RAND 1 KRONE $1 1 RUPEE 1 RUPIAH 1 YENASSESSMENT AUST. BAHRAIN BRUNEI CANADA CHINA ARAB SAUDI S.AFRICA NORWAY HK INDIA INDONESIA JAPAN2000 (STTS) 2.2350 10.0839 2.2270 2.5849 0.4636 - - 0.4371 0.4925 0.0855 0.0005 0.03562001 1.9874 12.5202 2.1436 2.4793 0.4637 - - 0.4274 0.4921 0.0814 0.0004 0.03162002 2.0851 10.0815 2.1434 2.4444 0.4637 1.0234 0.3665 0.4831 0.4921 0.0790 0.0004 0.03072003 2.4967 10.0812 2.2038 2.7407 0.4637 1.0234 0.5092 0.5433 0.4928 0.0824 0.0004 0.03312004 2.8277 10.0822 2.2708 2.9533 0.4637 1.0234 0.5978 0.5701 0.4927 0.0847 0.0004 0.03542005 2.9161 10.0891 2.2967 3.1529 0.4669 1.0199 0.6013 0.5955 0.4918 0.0869 0.0004 0.03482006 2.7885 9.8261 2.3305 3.2648 0.4646 0.9877 0.5522 0.5777 0.4772 0.0820 0.0004 0.03182007 2.9084 9.1412 2.3038 3.2396 0.4563 0.9265 0.4926 0.5932 0.4450 0.0844 0.0004 0.02952008 2.8526 8.8466 2.3768 3.1665 0.4846 0.8972 0.4116 0.6025 0.4322 0.0781 0.0003 0.03262009 2.8085 9.3478 2.4470 3.1239 0.5210 0.9490 0.4259 0.5672 0.4591 0.0739 0.0003 0.03812010 2.9890 8.5417 2.3859 3.1585 0.4807 0.8678 0.4444 0.5394 0.4189 0.0716 0.0004 0.03712011 3.1857 8.1129 2.4563 3.1243 0.4780 0.8238 0.4276 0.5511 0.3969 0.0666 0.0004 0.0388YEAR OF 1 WON $1 NEW 1 RUPEE 1 PESO $1 1 RUPEE 1 FRANC $1 BAHT £1 $1 1ASSESSMENT SOUTH KOREA ZEALAND PAKISTAN PHIL. S’PORE SRI LANKA SWITZERLAND TAIWAN THAI UK USA EURO2000 (STTS) 0.0034 1.7557 0.0714 0.0874 2.2270 0.0500 2.2753 0.1230 0.0959 5.8211 3.8000 -2001 0.0030 1.6148 0.0623 0.0753 2.1436 0.0430 2.2776 0.1137 0.0863 5.5292 3.8000 -2002 0.0031 1.7790 0.0643 0.0745 2.1434 0.0402 2.4718 0.1113 0.0893 5.7623 3.8000 3.62542003 0.0032 2.2299 0.0665 0.0709 2.2038 0.0398 2.8512 0.1117 0.0925 6.2699 3.8000 4.33392004 0.0033 2.5495 0.0658 0.0685 2.2708 0.0379 3.0925 0.1150 0.0953 7.0348 3.8000 4.77252005 0.0037 2.6947 0.0642 0.0694 2.2969 0.0381 3.0796 0.1191 0.0951 6.9664 3.8034 4.76662006 0.0038 2.4063 0.0614 0.0722 2.3306 0.0356 2.9553 0.1139 0.0976 6.8176 3.7043 4.64792007 0.0037 2.5534 0.0571 0.0754 2.3040 0.0314 2.8937 0.1057 0.1007 6.9464 3.4721 4.75292008 0.0031 2.3904 0.0480 0.0758 2.3773 0.0310 3.1077 0.1067 0.1009 6.2176 3.3657 4.93392009 0.0028 2.2521 0.0437 0.0748 2.4471 0.0310 3.2813 0.1077 0.1036 5.5655 3.5590 4.95382010 0.0028 2.3449 0.0382 0.0721 2.3863 0.0288 3.1232 0.1032 0.1026 5.0305 3.2546 4.32242011 0.0028 2.4411 0.0358 0.0714 2.4567 0.0280 3.4901 0.1051 0.1014 4.9521 3.0894 4.2961Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriLAMPIRAN CLampiran ms - 5


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriKADAR PERTUKARAN WANG ASING (PURATA TAHUNAN)YEAR OF 1 DINAR 1 PESO 1 PESO 1 REAL 1 KYAT 1 KRONE 1 RIAL 1 PAUN 1 TAKA 1 KRONE 1 DONG 1 NEW LIRAASSESSMENT KUWAIT ARGENTINA MEXICO BRAZIL MYANMAR DENMARK IRAN LEBANON BANGLADESH SWEDEN VIETNAM TURKEY2008 12.5130 1.0552 0.3011 1.8439 0.5225 0.6592 0.0003 0.0022 0.0491 0.5145 0.0002 2.57922009 12.3469 0.9479 0.2614 1.7795 0.5531 0.6653 0.0004 0.0024 0.0518 0.4668 0.0002 2.27372010 11.3506 0.8245 0.2549 1.8319 0.5057 0.5804 0.0003 0.0022 0.0468 0.4523 0.0002 2.14362011 11.1851 0.7418 0.2469 1.8334 0.4801 0.5766 0.0003 0.0021 0.0418 0.4759 0.0001 1.8329YEAR OF 1 DIRHAM 1 PESO 1 RIYAL 1 SHEKEL 1 NAIRA 1 RUBLEASSESSMENT U.A.E. CHILE QATAR ISRAEL NIGERIA RUSSIA2008 0.9074 0.0064 0.9157 0.98752009 0.9595 0.0063 0.9680 0.8979 0.0238 0.11142010 0.8768 0.0063 0.8850 0.8538 0.0216 0.10622011 0.8327 0.0063 0.8400 0.8092 0.0198 0.1042Lampiran ms - 6


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriLAMPIRAN D: KOD TUNTUTAN1. Tuntutan / Perbelanjaan KhasKod Tuntutan Rujukan101 Peralatan untuk pekerja kurang upaya, atau belanja pengubahsuaian/ Perenggan 34(6)(e)penambahbaikan premis perniagaan bagi kemudahan pekerja kurang (Dipinda mulai Tahunupaya Taksiran 2008)102 Terjemahan atau penerbitan buku yang diluluskan oleh Dewan Bahasa Perenggan 34(6)(f)dan Pustaka103 Perbelanjaan perpustakaan (maksimum RM100,000) Perenggan 34(6)(g)104 Perbelanjaan kebajikan Perenggan 34(6)(h)105 Perbelanjaan pusat penjagaan kanak-kanak untuk pekerja sendiri Perenggan 34(6)(i)106 Penubuhan kumpulan kesenian yang diluluskan Perenggan 34(6)(j)107 Perbelanjaan menaja aktiviti-aktiviti kesenian, kebudayaan dan warisan Perenggan 34(6)(k)tempatan serta negara-negara asing:- terhad RM500,000 bagi keseluruhan perbelanjaan- terhad RM200,000 bagi penajaan kesenian, kebudayaan dan warisandari negara asing110 Perbelanjaan penyelidikan saintifik Subseksyen 34(7)114 Potongan bagi perbelanjaan berhubung dengan teknologi maklumat P.U.(A) 51/2000116 Sumbangan bagi membiayai perubatan atau rawatan penyakit serius Subseksyen 44(6)117 Latihan amali kepada individu bukan pekerja Perenggan 34(6)(n)120 Pelaburan dalam syarikat modal teroka P.U.(A) 212/2001121 Hadiah komputer peribadi baru dan fi langganan jalur lebar bulanan P.U.(A) 192/2008kepada pekerja (Tahun Taksiran 2008 - 2010)122 Kos membangunkan laman jaring P.U.(A) 101/2003137 Potongan bagi pelaburan dalam syarikat berstatus Bionexus P.U.(A) 373/2007140 Potongan bagi perbelanjaan sebelum memulakan perniagaan yang P.U.(A) 361/2008berhubungan dengan pengambilan pekerja141 Potongan bagi manfaat dan pemberian daripada majikan kepada pekerja P.U.(A) 153/2009144 Perbelanjaan pendaftaran cap dagangan dan paten P.U. (A) 418/2009(Tahun Taksiran 2010 - 2014)146 Potongan bagi sumbangan kepada Kumpulan Wang Pemberian P.U. (A) 158/2011Perkhidmatan Sejagat (Kumpulan Wang PPS)Lampiran ms - 7


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir Sendiri2. Potongan SelanjutnyaKod Tuntutan Rujukan201 Premium insurans bagi pengimportan kargo P.U.(A) 72/1982202 Penggajian bagi pekerja kurang upaya P.U.(A) 73/1982204 Premium insurans bagi pengeksportan kargo P.U.(A) 79/1995205 Bayaran pengangkutan bagi eksport keluaran berasaskan rotan dan kayu P.U.(A) 422/1990208 Premium insurans bagi kredit eksport P.U.(A) 526/1985212 Potongan bagi bayaran pengangkutan dari Sabah atau Sarawak P.U.(A) 50/2000ke Semenanjung Malaysia216 Potongan bagi promosi Pusat Kewangan Islam Antarabangsa Malaysia P.U.(A) 307/2008 &P.U.(A) 293/2010(Tahun Taksiran 2008 - 2015)217 Potongan bagi perbelanjaan berhubung dengan saraan pekerja P.U.(A) 110/2009218 Potongan bagi kos latihan kepada pekerja P.U.(A) 261/2009219 Potongan premium bagi insurans kredit eksport berasaskan konsep takaful P.U. (A) 428/2010(Tahun Taksiran 2011)3. Potongan Dua KaliKod Tuntutan Rujukan301 Perbelanjaan hasil untuk penyelidikan yang diluluskan Seksyen 34A302 Bayaran bagi penggunaan perkhidmatan institut atau syarikatpenyelidikan yang diluluskan, syarikat penyelidikan dan kemajuan atau Seksyen 34Bsyarikat penyelidikan dan kemajuan kontrak306 Perbelanjaan untuk menggalakkan eksport perkhidmatan profesional P.U.(A) 124/2003 &P.U.(A) 270/2005Lampiran ms - 8


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriLAMPIRAN E: KOD NEGARANama NegaraKod NegaraNama NegaraKod NegaraAfghanistanAFBotswanaBWAland IslandsAXBouvet IslandBVAlbaniaALBrazilBRAlgeriaDZBritish Indian Ocean TerritoryIOAmerican SamoaASBrunei DarussalamBNAndorraADBulgariaBGAngolaAOBurkina FasoBFAnguillaAIBurundiBIAntarcticaAQCambodiaKHAntigua and BarbudaAGCameroonCMArgentinaARCanadaCAArmeniaAMCape VerdeCVArubaAWCayman IslandsKYAustraliaAUCentral African RepublicCFAustriaATChadTDAzerbaijanAZChileCLBahamasBSChinaCNBahrainBHChristmas IslandCXBangladeshBDCocos (Keeling) IslandsCCBarbadosBBColombiaCOBelarusBYComorosKMBelgiumBECongoCGBelizeBZCongo, The Democratic Republic of theCDBeninBJCook IslandsCKBermudaBMCosta RicaCRBhutanBTCote D’ivoireCIBoliviaBOCroatia (local name: Hrvatska)HRBosnia and HerzegovinaBACubaCULampiran ms - 9


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriNama NegaraKod NegaraNama NegaraKod NegaraCyprusCYGreeceGRCzech RepublicCZGreenlandGLDenmarkDKGrenadaGDDjiboutiDJGuadeloupeGPDominicaDMGuamGUDominican RepublicDOGuatemalaGTEast TimorTPGuernseyGGEcuadorECGuineaGNEgyptEGGuinea-BissauGWEl SalvadorSVGuyanaGYEquatorial GuineaGQHaitiHTEritreaERHeard and McDonald IslandsHMEstoniaEEHondurasHNEthiopiaETHong KongHKFalkland Islands (Malvinas)FKHungaryHUFaroe IslandsFOIcelandISFijiFJIndiaINFinlandFIIndonesiaIDFranceFRIran Islamic Republic ofIRFrance, MetropolitanFXIraqIQFrench GuianaGFIrelandIEFrench PolynesiaPFIsraelILFrench Southern TerritoriesTFItalyITGabonGAJamaicaJMGambiaGMJapanJPGeorgiaGEJersey (Channel Islands)JEGermanyDEJordanJOGhanaGHKazakhstanKZGibraltarGIKenyaKELampiran ms - 10


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriNama NegaraKod NegaraNama NegaraKod NegaraKiribatiKIMoldova, Republic ofMDKorea, Democratic People’s Republic ofKPMonacoMCKorea, Republic ofKRMongoliaMNKuwaitKWMontserratMSKyrgyzstanKGMoroccoMALaos People’s Democratic RepublicLAMozambiqueMZLatviaLVMyanmarMMLebanonLBNamibiaNALesothoLSNauruNRLiberiaLRNepalNPLibyan Arab JamahiriyaLYNetherlandsNLLiechtensteinLINetherlands AntillesANLithuaniaLTNew CaledoniaNCLuxembourgLUNew ZealandNZMacaoMONicaraguaNIMacedonia, The Former Yugoslav Republic ofMKNigerNEMadagascarMGNigeriaNGMalawiMWNiueNUMalaysiaMYNorfolk IslandNFMaldivesMVNorthern Mariana IslandsMPMaliMLNorwayNOMaltaMTOmanOMMarshall IslandsMHPakistanPKMartiniqueMQPalauPWMauritaniaMRPalestinian Territory, OccupiedPSMauritiusMUPanamaPAMayotteYTPapua New GuineaPGMexicoMXParaguayPYMicronesia, Federated States ofFMPeruPELampiran ms - 11


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriNama NegaraKod NegaraNama NegaraKod NegaraPhilippinesPHSri LankaLKPitcairnPNSt. HelenaSHPolandPLSt. Pierre and MiquelonPMPortugalPTSudanSDPuerto RicoPRSurinameSRQatarQASvalbard and Jan Mayen IslandsSJReunionRESwazilandSZRomaniaROSwedenSERussian FederationRUSwitzerlandCHRwandaRWSyrian Arab RepublicSYSaint Kitts and NevisKNTaiwan, Province of ChinaTWSaint LuciaLCTajikistanTJSaint Vincent and the GrenadinesVCTanzania, United Republic ofTZSamoaWSThailandTHSan MarinoSMTimor - LesteTLSao Tome and PrincipeSTTogoTGSaudi ArabiaSATokelauTKSenegalSNTongaTOSerbia and MontenegroCSTrinidad and TobagoTTSeychellesSCTunisiaTNSierra LeoneSLTurkeyTRSingaporeSGTurkmenistanTMSlovakia (Slovak Republic)SKTurks and Caicos IslandsTCSloveniaSITuvaluTVSolomon IslandsSBUgandaUGSomaliaSOUkraineUASouth AfricaZAUnited Arab EmiratesAESouth Georgia and the South Sandwich IslandsGSUnited KingdomGBSpainESUnited StatesUSLampiran ms - 12


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriNama NegaraKod NegaraNama NegaraKod NegaraUnited States Minor Outlying IslandsUMVirgin Islands (U.S.)VIUruguayUYWallis And Futuna IslandsWFUzbekistanUZWestern SaharaEHVanuatuVUYemenYEVatican City State (Holy See)VAYugoslaviaYUVenezuelaVEZambiaZMVietnamVNZimbabweZWVirgin Islands (British)VGLampiran ms - 13


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriLAMPIRAN F: PERJANJIAN PENGELAKAN PENCUKAIAN DUA KALI (PPPDK) -KADAR CUKAI PEGANGAN ATAS PEMBAYARAN KEPADA BUKANPEMASTAUTIN SEPERTI PADA 30 SEPTEMBER 2011Bil.NegaraFaedah%Royalti%Fi bagi PerkhidmatanTeknikal%1 Albania 10 10 102 Australia 15 10 NIL3 Austria 15 10 104 Bahrain 5 8 105 Bangladesh 15 10 106 Belgium 10 10 107 Brunei 10 10 108 Canada 15 10 109 Chile 15 10 510 China 10 10 1011 Croatia 10 10 1012 Czech Republic 12 10 1013 Denmark 15 10 1014 Egypt 15 10 1015 Fiji 15 10 1016 Finland 15 10 1017 France 15 10 1018 Germany 10 7 719 Hungary 15 10 1020 India 10 10 1021 Indonesia 10 10 1022 Iran 15 10 1023 Ireland 10 8 1024 Italy 15 10 1025 Japan 10 10 1026 Jordan 15 10 1027 Kazakhstan 10 10 1028 Krygyz 10 10 1029 Kuwait 10 10 1030 Laos 10 10 1031 Lebanon 10 8 1032 Luxembourg 10 8 833 Malta 15 10 1034 Mauritius 15 10 1035 Mongolia 10 10 1036 Morocco 10 10 10Lampiran ms - 14


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriBil.NegaraFaedah%Royalti%Fi bagi PerkhidmatanTeknikal%37 Myanmar 10 10 1038 Namibia 10 5 539 Netherlands 10 8 840 New Zealand 15 10 1041 Norway 15 10 1042 Pakistan 15 10 1043 Papua New Guinea 15 10 1044 Philippines 15 10 1045 Poland 15 10 1046 Qatar 5 8 847 Romania 15 10 1048 Russia 15 10 1049 San Marino 10 10 1050 Saudi Arabia 5 8 851 Seychelles 10 10 1052 Singapore 10 8 553 South Africa 10 5 554 South Korea 15 10 1055 Spain 10 7 556 Sri Lanka 10 10 1057 Sudan 10 10 1058 Sweden 10 8 859 Switzerland 10 10 1060 Syria 10 10 1061 Thailand 15 10 1062 Turkey 15 10 1063 Turkmenisten 10 10 1064 United Arab Emirates 5 10 1065 United Kingdom 10 8 866 Uzbekistan 10 10 1067 Venezuela 15 10 1068 Vietnam 10 10 10Nota:(i) Tiada cukai pegangan dikenakan ke atas dividen yang dibayar oleh syarikat Malaysia.(ii) Untuk menuntut kadar dalam PPPDK, Sijil Taraf Mastautin dari negara bermastautin perlu disertakan.(iii) Sekiranya kadar cukai dalam ACP1967 lebih rendah daripada kadar cukai dalam PPPDK, kadar cukai yang lebih rendahdiguna pakai.Lampiran ms - 15


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriPERJANJIAN PENGELAKKAN PENCUKAIAN DUA KALI YANG TELAH DIWARTAKANBil.NegaraFaedah%Royalti%Fi bagi PerkhidmatanTeknikal%1 Bosnia dan Herzegovina 10 8 102 Senegal 10 10 103 Zimbabwe 10 10 10PERJANJIAN PENCUKAIAN TERHADBil.NegaraFaedah%Royalti%Fi bagi PerkhidmatanTeknikal%1 Argentina 15 * 10 * 10 *2 United States of America 15 * 10 * 10 ** Kadar cukai pegangan bagi faedah, royalti dan fi bagi perkhidmatan teknikal adalah seperti diperuntukkan dalam ACP 1967PERINTAH PENGECUALIAN CUKAI PENDAPATAN **Bil.NegaraFaedah%Royalti%Fi bagi PerkhidmatanTeknikal%1 Taiwan 10 10 7.5** (i) P.U. (A) 201 (1998)(ii) P.U. (A) 202 (1998)Lampiran ms - 16


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriLAMPIRAN G:KOD PERNIAGAANKOD BARU(MSIC 2008)AKETERANGANPERTANIAN, PERHUTANAN DAN PERIKANANPENGELUARAN TANAMAN DAN TERNAKAN, PEMBURUAN DAN AKTIVITI PERKHIDMATANBERKAITANPenanaman tanaman tidak kekal01111 Penanaman jagung01112 Penanaman tanaman kekacang01113 Penanaman bijian berminyak01119 Penanaman bijirin lain t.t.t.l.01120 Penanaman padi01131 Penanaman sayur-sayuran berdaun atau berbatang01132 Penanaman sayur-sayuran berbuah01133 Penanaman tembikai01134 Penanaman cendawan dan truffles01135 Penanaman benih sayuran, kecuali benih bit01136 Penanaman sayur-sayuran lain01137 Penanaman ubi gula01138 Penanaman tumbuhan berakar, ubi-ubian, bebawang atau sayur-sayuran berubi01140 Penanaman tebu01150 Penanaman tembakau01160 Penanaman tanaman berserat01191 Penanaman bunga01192 Penanaman biji benih bungaan01193 Penanaman sagu (rumbia)01199 Penanaman tanaman bukan kekal lain t.t.t.l.Penanaman tanaman kekal01210 Penanaman anggur01221 Penanaman pisang01222 Penanaman mangga01223 Penanaman durian01224 Penanaman rambutan01225 Penanaman buah belimbing01226 Penanaman betik01227 Penanaman nenas01228 Penanaman buah naga01229 Penanaman buah-buahan tropika dan subtropika lain t.t.t.l.01231 Penanaman limau bali01232 Penanaman lemon dan limau nipis01233 Penanaman tangerin dan mandarin01239 Penanaman buah-buahan sitrus lain t.t.t.l.01241 Penanaman jambu batu01249 Penanaman buah-buahan delima dan berbiji lain t.t.t.l.01251 Penanaman buah beri01252 Penanaman biji benih buah-buahan01253 Penanaman kekacang yang boleh dimakan01259 Penanaman pokok dan buah-buahan bertandan lain01261 Penanaman kelapa sawit (estet)Lampiran ms - 17


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir Sendiri01262 Penanaman kelapa sawit (kebun kecil)01263 Penanaman kelapa (estet dan kebun kecil)01269 Penanaman buah-buah lain untuk minyak t.t.t.l.01271 Penanaman kopi01272 Penanaman teh01273 Penanaman koko01279 Penanaman tanaman minuman lain t.t.t.l.01281 Penanaman lada hitam (piper nigrum)01282 Penanaman cili dan lada (lada benggala spp.)01283 Penanaman buah pala01284 Penanaman halia01285 Penanaman tanaman yang digunakan terutamanya untuk penghasilan minyak wangi, untuk farmasiatau untuk racun serangga, kulat atau untuk tujuan yang seumpamanya01289 Penanaman tanaman rempah ratus dan aromatik lain t.t.t.l.01291 Penanaman pokok getah (estet)01292 Penanaman pokok getah (kebun kecil)01293 Penanaman pokok untuk pengekstrakan sap01294 Penanaman pokok nipah01295 Penanaman pokok pinang01296 Penanaman pokok roselle01299 Penanaman tanaman kekal lain t.t.t.l.Pembiakan tumbuhan01301 Penanaman tumbuhan sebagai tanaman01302 Penanaman tumbuhan untuk tujuan hiasan01303 Penanaman tumbuhan untuk bebawang, ubi dan akar; keratan dan slips; cendawan01304 Operasi tapak semaian pokok (nurseries)Pengeluaran ternakan01411 Penternakan, pembiakan dan pengeluaran lembu atau kerbau01412 Pengeluaran susu mentah daripada lembu atau kerbau01413 Pengeluaran air mani lembu01420 Penternakan dan pembiakan kuda, keldai, baghal atau hinnes01430 Penternakan dan pembiakan unta (dromedary) dan camelid01441 Penternakan, pembiakan dan pengeluaran biri-biri dan kambing01442 Pengeluaran susu mentah biri-biri atau kambing01443 Pengeluaran bulu belum proses01450 Penternakan, pembiakan dan pengeluaran babi01461 Penternakan, pembiakan dan pengeluaran ayam, ayam daging01462 Penternakan, pembiakan dan pengeluaran itik01463 Penternakan, pembiakan dan pengeluaran angsa01464 Penternakan, pembiakan dan pengeluaran burung puyuh01465 Penternakan dan pembiakan unggas lain t.t.t.l.01466 Pengeluaran telur ayam01467 Pengeluaran telur itik01468 Pengeluaran telur unggas lain t.t.t.l.01469 Operasi penetasan unggas01491 Penternakan, pembiakan dan pengeluaran haiwan separuh jinak01492 Pengeluaran kulit berbulu, kulit burung atau reptilia dari operasi ladang ternakan01493 Operasi ternakan cacing, moluska, siput01494 Penternakan ulat sutera dan pengeluaran hasil kepompong ulat sutera01495 Penternakan lebah dan pengeluaran hasil madu dan lilin lebah01496 Penternakan dan pembiakan haiwan peliharaanLampiran ms - 18


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir Sendiri01497 Penternakan dan pembiakan burung walit01499 Penternakan pelbagai/haiwan lain t.t.t.l.01500 Pertanian campuranAktiviti sokongan pertanian dan aktiviti tanaman selepas tuaian01610 Aktiviti pertanian untuk pengeluaran tanaman berasaskan yuran atau kontrak01620 Aktiviti pertanian untuk pengeluaran ternakan berasaskan yuran atau kontrak01631 Penyediaan tanaman untuk pasaran utama01632 Penyediaan daun tembakau01633 Penyediaan biji koko01634 Menjemur sayur-sayuran dan buah-buahan01640 Pemprosesan benih untuk pembiakanPemburuan, penjeratan dan aktiviti perkhidmatan berkaitan01701 Pemburuan dan penjeratan haiwan secara komersial01702 Penangkapan haiwan (hidup atau mati)PERHUTANAN DAN PEMBALAKANSilvikultur dan aktiviti perhutanan lain02101 Penanaman, penanaman semula, pemindahan, pengurusan dan pemuliharaan hutan dan kawasanlapang02102 Penanaman untuk tunas semula, kayu pulpa dan kayu api02103 Operasi tapak semaian pokok hutan02104 Pengumpulan dan pemeliharaan hutan liar (spesies pokok hutan paya gambut)02105 Ladang hutanPembalakan02201 Pengeluaran kayu balak untuk industri berasaskan kayu02202 Pengeluaran kayu balak yang digunakan dalam bentuk belum proses02203 Pengeluaran arang kayu dalam hutan (menggunakan kaedah tradisional)02204 Pembalakan kayu getahPengumpulan produk hutan bukan kayu02301 Pengumpulan rotan, buluh02302 Pemungutan sarang burung02303 Pengumpulan pokok sagu liar02309 Pengumpulan produk hutan bukan kayu t.t.t.l.Perkhidmatan sokongan perhutanan02401 Menjalankan sebahagian operasi perhutanan dan ladang hutan berdasarkan bayaran atau secarakontrak untuk aktiviti perkhidmatan perhutanan02402 Menjalankan sebahagian operasi perhutanan berdasarkan bayaran atau secara kontrak untuk aktivitiperkhidmatan pembalakanPERIKANAN DAN AKUAKULTURPerikanan03111 Perikanan komersil di laut dan perairan pantai03112 Pemungutan krustasia dan moluska laut03113 Pengambilan haiwan akuatik : sea squirts, tunikat, landak laut03114 Aktiviti atas vessel yang melibatkan penangkapan, pemprosesan dan pengawetan ikan03115 Pengumpulan organisma perikanan dan hasil laut lain (tiram semulajadi, span, batu karang dan alga)03119 Perikanan laut t.t.t.l.03121 Perikanan komersil di darat03122 Pengambilan krustasia dan moluska air tawar03123 Pengambilan haiwan akuatik air tawar03124 Pengumpulan flora dan fauna air tawar03129 Perikanan ikan air tawar t.t.t.l.Lampiran ms - 19


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriAkuakultur03211 Ternakan ikan di laut03212 Pengeluaran dwi-cangkerang spat (tiram, kupang), anak udang kara, anak udang dan benih ikan03213 Penanaman rumpair merah dan rumpai laut lain yang boleh dimakan03214 Pengkulturan krustasia, dwi-cangkerang, moluska dan haiwan akuatik lain di laut03215 Aktiviti akuakultur air payau03216 Aktiviti akuakultur di dalam tangki air atau takungan masin03217 Operasi penetasan anak benih (laut)03218 Operasi ladang ternakan cacing laut untuk makanan ikan03219 Akuakultur laut t.t.t.l.03221 Ternakan ikan air tawar03222 Ternakan udang air tawar03223 Pengkulturan krustasia, dwi-cangkerang, moluska dan haiwan akuatik lain di air tawar03224 Operasi penetasan anak benih (air tawar)03225 Penternakan katak03229 Akuakultur air tawar t.t.t.l.BPERLOMBONGAN DAN PENGKUARIANPERLOMBONGAN BATU ARANG DAN LIGNIT05100 Perlombongan batu arang pepejal05200 Perlombongan lignit (batu arang perang)PENGEKSTRAKAN PETROLEUM MENTAH DAN GAS ASLIPengekstrakan petroleum mentah06101 Pengekstrakan minyak petroleum mentah06102 Pengekstrakan bitumen atau minyak batu syal dan pasir tar06103 Pengeluaran petroleum mentah daripada batu syal dan pasir berbitumen06104 Proses mendapatkan minyak mentahPengekstrakan gas asli06201 Pengeluaran hidrokarbon mentah bergas (gas asli)06202 Pengekstrakan kondensat06203 Penyaliran dan pemisahan komponen hidrokarbon cecair06204 Penyahsulfuran gas06205 Perlombongan cecair hidrokarbon, diperoleh melalui pencairan atau penguraian kimia (pyrolisis)PERLOMBONGAN BIJIH LOGAMPerlombongan bijih besi07101 Perlombongan bijih yang tinggi kandungan besi07102 Pengekstrakan dan pengumpulan bijih besiPerlombongan bijih logam bukan besi (non-ferrous)07210 Perlombongan bijih uranium dan torium07291 Perlombongan bijih timah07292 Perlombongan tembaga07293 Perlombongan bauksit (aluminium)07294 Perlombongan ilmenit07295 Perlombongan emas07296 Perlombongan perak07297 Perlombongan platinum07298 Pembilasan amang07299 Perlombongan bijih logam bukan besi lain t.t.t.l.PERLOMBONGAN DAN PENGKUARIAN LAINPengkuarian batu, pasir dan tanah liat08101 Pengkuarian, pemotongan kasar bongkah batu dan batu bangunan seperti marmar, granit(dimension stone), batu pasirLampiran ms - 20


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir Sendiri08102 Pengkuarian, penghancuran dan pemecahan batu kapur08103 Perlombongan gipsum dan anhidrit08104 Perlombongan kapur dan dolomite yang tidak dirawat08105 Pengekstrakan dan penggorekan bagi industri pasir, pasir untuk sektor pembinaan dan kerikil08106 Pemecahan dan penghancuran batu dan kerikil08107 Pengkuarian pasir08108 Perlombongan tanah liat, refraktori tanah liat dan kaolin08109 Pengkuarian, penghancuran dan pemecahan granitPerlombongan dan pengkuarian t.t.t.l.08911 Perlombongan fosfat semulajadi08912 Perlombongan garam kalium (potassium) semulajadi08913 Perlombongan sulfur semulajadi08914 Pengekstrakan dan penyediaan pirit dan pirotit, kecuali penyalaian08915 Perlombongan barium sulfat semulajadi dan karbonat (baryte and witerit)08916 Perlombongan borat semula jadi, magnesium sulfat semulajadi (kieserit)08917 Perlombongan earth colours, fluorspar dan mineral lain yang tinggi kandungan mineral sebagaisumber kimia08918 Perlombongan guano08921 Penggalian tanah gambut08922 Penggumpulan tanah gambut08923 Penyediaan tanah gambut untuk pembaikan kualiti atau kemudahan pengangkutan atau penstoran08931 Pengekstrakan garam dari bawah tanah08932 Pengeluaran garam melalui penyejatan air laut atau air masin lain08933 Penghancuran, penulenan dan penapisan garam oleh pengeluar08991 Perlombongan dan pengkuarian bahan pelelas (bahan kesat)08992 Perlombongan dan pengkuarian asbestos08993 Perlombongan dan pengkuarian fosil bersilika08994 Perlombongan dan pengkuarian grafit semulajadi08995 Perlombongan dan pengkuarian steatite (talkum)08996 Perlombongan dan pengkuarian batu permata08999 Perlombongan dan pengkuarian lain t.t.t.l.AKTIVITI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERLOMBONGANAktiviti sokongan pengekstrakan petroleum dan gas asli09101 Aktiviti pengekstrakan petroleum dan gas yang dibekalkan atas dasar kontrak atau yuran09102 Perkhidmatan memadam kebakaran di lapangan minyak dan gas09900 Aktiviti sokongan perlombongan dan pengkuarian lainC PEMBUATANPEMBUATAN PRODUK MAKANANPemprosesan dan pengawetan daging10101 Pemprosesan dan pengawetan daging dan pengeluaran produk daging10102 Pemprosesan dan pengawetan ayam itik dan produk ayam itik10103 Pengeluaran belulang dan kulit daripada rumah penyembelihan10104 Operasi rumah penyembelihan yang terlibat dalam pembunuhan, pembersihan atau pembungkusandaging10109 Pemprosesan dan pengawetan daging t.t.t.l.Pemprosesan dan pengawetan ikan, krustasea dan moluska10201 Pengetinan ikan, krustasea dan moluska10202 Pemprosesan dan pengawetan ikan, krustasea dan moluska10203 Pengeluaran makanan berasaskan ikan untuk manusia atau haiwan10204 Pengeluaran keropok termasuk keropok lekor10205 Pemprosesan rumpai lautLampiran ms - 21


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriPemprosesan dan pengawetan buah-buahan dan sayur-sayuran10301 Pembuatan produk makanan buah-buahan dan sayur-sayuran10302 Pembuatan jus buah-buahan dan sayur-sayuran10303 Pengetinan nanas10304 Pembuatan jem, marmalad dan sajian jeli10305 Pembuatan kacang dan produk kekacang10306 Pembuatan produk tauhuPembuatan minyak dan lemak sayuran dan haiwan10401 Pembuatan minyak sawit mentah10402 Pembuatan minyak sawit bertapis10403 Pembuatan minyak isirong10404 Pembuatan minyak sayuran mentah dan bertapis10405 Pembuatan minyak kelapa10406 Pembuatan sebatian lemak masakan10407 Pembuatan minyak dan lemak haiwanPembuatan produk tenusu10501 Pembuatan aiskrim dan ais lain yang boleh dimakan seperti sorbet10502 Pembuatan susu pekat, tepung dan sejat10509 Pembuatan produk tenusu lain t.t.t.l.Pembuatan produk bijian, kanji dan produk berkanji10611 Pengilangan beras10612 Perkhidmatan persediaan pengilangan10613 Pengilangan tepung10619 Pembuatan produk bijian t.t.t.l.10621 Pembuatan kanji dan produk berkanji10622 Pembuatan glukosa, sirap glukosa, maltosa, inulin10623 Pembuatan tepung/produk sagu dan ubi kayuPembuatan produk makanan lain10711 Pembuatan biskut dan cookies10712 Pembuatan roti, kek dan produk bakeri lain10713 Pembuatan produk snek10714 Pembuatan produk bakeri yang dibeku10721 Pembuatan gula10722 Pembuatan produk daripada gula10731 Pembuatan produk koko10732 Pembuatan coklat dan produk coklat10733 Pembuatan konfeksi gula10741 Pembuatan bihun, mi dan produk lain yang berkaitan10742 Pembuatan pasta10750 Pembuatan makanan dan hidangan tersedia10791 Pembuatan kopi10792 Pembuatan teh10793 Pembuatan sos dan bahan perasa10794 Pembuatan rempah ratus dan serbuk kari10795 Pembuatan produk berasaskan telur10799 Pembuatan produk makanan lain t.t.t.l.10800 Pembuatan makanan haiwan tersediaPEMBUATAN MINUMAN11010 Penyulingan, pembersihan dan pencampuran spirit11020 Pembuatan wain11030 Pembuatan minuman keras malt dan maltLampiran ms - 22


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir Sendiri11041 Pembuatan minuman ringan11042 Pengeluaran air mineral semulajadi dan minuman lain yang dibotolkan12000 PEMBUATAN PRODUK TEMBAKAUPEMBUATAN TEKSTILPemintalan, penenunan dan penyiapan tekstil13110 Penyediaan dan pemintalan gentian tekstil13120 Penenunan tekstil13131 Membuat batik13132 Pewarnaan, pelunturan, percetakan dan penyiapan akhir benang dan fabrik13139 Penyiapan akhir tekstil lainPembuatan tekstil lain13910 Pembuatan fabrik dikait dan dikrusye13921 Pembuatan artikel tersedia bagi bahan tekstil seumpamanya, termasuk fabrik dikait atau dikrusye13922 Pembuatan artikel perhiasan tersedia13930 Pembuatan permaidani dan hamparan13940 Pembuatan bagi tali-temali, tali, tali pintal dan jaring13990 Pembuatan tekstil lain t.t.t.l.PEMBUATAN PAKAIANPembuatan pakaian kecuali pakaian berbulu14101 Pembuatan pakaian spesifik14102 Pembuatan pakaian14103 Jahitan pakaian tempahan14109 Pembuatan aksesori pakaian lainPembuatan artikel bulu14200 Pembuatan artikel daripada kulit bulu14300 Pembuatan pakaian yang dikait dan dikrusyePEMBUATAN BARANGAN DARIPADA KULIT DAN PRODUK BERKAITANPenyamakan dan pembersihan kulit, pembuatan bagasi, beg tangan, pelana dan abah-abah;pembersihan dan pewarnaan bulu15110 Penyamakan dan pembersihan kulit; pembersihan dan pewarnaan bulu15120 Pembuatan bagasi, beg tangan dan seumpamanya, pelana dan abah-abahPembuatan kasut15201 Pembuatan kasut kulit15202 Pembuatan kasut plastik15203 Pembuatan kasut getah15209 Pembuatan kasut lain t.t.t.l.PEMBUATAN KAYU DAN PRODUK KAYU DAN GABUS, KECUALI PERABOT; PEMBUATANARTIKEL JERAMI DAN BAHAN JALINAN16100 Pengilangan dan pengetaman kayuPembuatan produk daripada kayu, gabus, jerami dan bahan jalinan lain16211 Pembuatan kepingan venier dan papan lapis16212 Pembuatan papan partikel dan papan gentian16221 Pertukangan kayu untuk jurubina16222 Pembuatan produk tanggam kayu16230 Pembuatan bekas kayu16291 Pembuatan kayu arang16292 Pembuatan produk kayu lain; rotan, artikel gabus, jerami dan bahan jalinanPEMBUATAN KERTAS DAN PRODUK KERTAS17010 Pembuatan pulpa, kertas dan kertas tebal17020 Pembuatan kertas gelugur dan kertas tebal dan bekas daripada kertas dan kertas tebal17091 Pembuatan sampul surat dan kad suratLampiran ms - 23


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir Sendiri17092 Pembuatan kertas kegunaan rumah dan pembersih peribadi17093 Pembuatan kertas bergam atau pelekat yang berjalur atau bergulung dan label dan kertas dinding17094 Pembuatan patung, barangan kertas upacara pengebumian, kertas colok17099 Pembuatan barang kertas dan kertas tebal lain yang t.t.t.l.18110 PercetakanPERCETAKAN DAN PENERBITAN SEMULA MEDIA RAKAMANPercetakan dan aktiviti perkhidmatan berkaitan percetakan18120 Aktiviti perkhidmatan berkaitan percetakan18200 Penerbitan semula media rakamanPEMBUATAN KOK DAN PRODUK PETROLEUM BERTAPIS19100 Pembuatan produk ketuhar kokPembuatan produk petroleum bertapis19201 Pembuatan produk petroleum bertapis19202 Pembuatan produk bio-dieselPEMBUATAN KIMIA DAN PRODUK KIMIAPembuatan kimia asas, baja dan sebatian nitrogen, plastik dan getah sintetik dalam bentukprimer20111 Pembuatan gas perindustrian atau perubatan bukan organik dalam bentuk cecair atau mampat20112 Pembuatan kimia organik asas20113 Pembuatan sebatian bukan organik20119 Pembuatan kimia asas lain t.t.t.l.20121 Pembuatan baja20129 Pembuatan produk campuran nitrogen20131 Pembuatan plastik dalam bentuk primer20132 Pembuatan getah sintetik dalam bentuk primer: getah sintetik, tiruan20133 Pembuatan campuran getah sintetik dan getah asli atau getah–seperti perekatPembuatan produk kimia lain20210 Pembuatan racun perosak dan produk agrokimia lain20221 Pembuatan cat, varnis dan penyadur dan mastik20222 Pembuatan dakwat cetak20231 Pembuatan sabun dan bahan pencuci, penyediaan membersih dan mengilat20232 Pembuatan pewangi dan penyediaan dandanan diri20291 Pembuatan plat fotografi, filem, sensitized paper dan other sensitized unexposed materials20292 Pembuatan dakwat menulis dan melukis20299 Pembuatan produk kimia lain t.t.t.l.20300 Pembuatan serat buatan manusiaPEMBUATAN PRODUK FARMASEUTIKAL ASAS, KIMIA PERUBATAN DAN BOTANI21001 Pembuatan bahan aktif ubat-ubatan untuk digunakan oleh bidang farmakologi dalam pembuatanubat-ubatan21002 Pemprosesan darah21003 Pembuatan ubat-ubatan21004 Pembuatan produk kimia bagi pencegah kehamilan21005 Pembuatan penyediaan diagnosis perubatan21006 Pembuatan bahan diagnosis in-vivo radioaktif21007 Pembuatan farmaseutikal bioteknologi21009 Pembuatan produk farmaseutikal, kimia perubatan dan botani t.t.t.l.PEMBUATAN PRODUK GETAH DAN PLASTIKPembuatan produk getah22111 Pembuatan tayar getah untuk kenderaan22112 Pembuatan bunga tayar yang boleh ditukar ganti dan tayar celup22191 Pembuatan produk lain daripada getah asli atau sintetik, tidak divulkan, divulkan atau dikeraskanLampiran ms - 24


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir Sendiri22192 Pembuatan sarung tangan getah22193 Pengilangan semula getah dan prosesan susu getah22199 Pembuatan produk getah lain yang t.t.t.l.Pembuatan produk plastik22201 Pembuatan produk plastik separa siap22202 Pembuatan produk plastik siap22203 Pembuatan artikel plastik untuk pembungkusan barangan22204 Pembuatan barangan plastik jurubina22205 Pembuatan pinggan mangkuk, peralatan dapur dan barangan tandas daripada plastik22209 Pembuatan pelbagai produk plastik t.t.t.l.PEMBUATAN PRODUK BUKAN LOGAM LAINPembuatan kaca dan produk kaca23101 Pembuatan kaca leper, termasuk kaca leper berdawai, berwarna atau sedikit berwarna23102 Pembuatan barangan kaca makmal, barangan kesihatan atau farmaseutikal23109 Pembuatan produk kaca lain t.t.t.l.Pembuatan produk mineral bukan logam t.t.t.l.23911 Pembuatan mortar refraktori dan konkrit23912 Pembuatan barangan seramik refraktori23921 Pembuatan seramik bukan refraktori23929 Pembuatan lain-lain bahan binaan dari tanah liat23930 Pembuatan produk porselin dan seramik lain23941 Pembuatan simen hidraulik23942 Pembuatan kapur dan plaster23951 Pembuatan konkrit dan mortar siap bancuh dan bancuhan kering23952 Pembuatan konkrit pratuangan, simen atau artikel batu buatan yang digunakan dalam pembinaan23953 Pembuatan komponen struktur pasang siap untuk bangunan atau kejuruteraan awam dari simen,batu atau konkrit buatan23959 Pembuatan artikel konkrit, simen dan plaster lain t.t.t.l.23960 Pemotongan, pembentukan dan penyiapan batu23990 Pembuatan produk mineral bukan logam lain t.t.t.l.PEMBUATAN LOGAM ASASPembuatan besi asas dan keluli24101 Pengeluaran jongkong besi dan spiegeleisen dalam bentuk jongkong, blok atau dalam bentuk asallain24102 Pembuatan batang dan rod keluli tahan karat atau keluli aloi lain24103 Pembuatan tiub tidak berkelim, dengan penggelekan, picitan atau tempaan panas, atau dengantempaan atau penggelekan sejuk24104 Pembuatan kelengkapan tiub keluli24109 Pembuatan produk besi asas dan keluli lain t.t.t.l.Pembuatan logam asas berharga dan logam bukan ferus lain24201 Peleburan timah24202 Pengeluaran aluminium daripada alumina24209 Pembuatan logam asas berharga dan logam bukan ferus lain t.t.t.l.Pengacuan logam24311 Pengacuan besi24312 Pengacuan keluli24320 Pengacuan logam bukan ferusPEMBUATAN PRODUK YANG DIREKA DARIPADA LOGAM, KECUALI MESIN DANKELENGKAPANPembuatan produk struktur logam, tangki, takungan dan penjana wap25111 Pembuatan kerangka kerja perindustrian daripada logam25112 Pembuatan bangunan pasang siap terutamanya daripada logamLampiran ms - 25


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir Sendiri25113 Pembuatan pintu, tingkap dan bingkai, penutup tingkap dan pintu pagar daripada logam25119 Pembuatan produk struktur logam lain25120 Pembuatan tangki, takungan dan kontena daripada logam25130 Pembuatan penjana wap, kecuali dandang pemanasan air berpusat25200 Pembuatan senjata dan peluruPembuatan lain-lain produk yang direka daripada logam; aktiviti perkhidmatan kerja logam25910 Tempaan, tekanan, hentakan dan bentuk gelekan logam; serbuk metalurgi25920 Rawatan dan penyalutan logam; menggunakan mesin25930 Pembuatan kutleri, alatan pertukangan tangan dan perkakasan am25991 Pembuatan tin untuk produk makanan dan minuman, tiub dan kotak boleh dilipat25992 Pembuatan kabel, plaited bands (jalur/pita berpintal) dan artikel seumpamanya daripada logam25993 Pembuatan bolt, skru, nat dan produk uliran seumpamanya25994 Pembuatan barangan rumah daripada logam25999 Pembuatan produk lain yang direka daripada logam t.t.t.l.PEMBUATAN PRODUK KOMPUTER, ELEKTRONIK DAN OPTIKALPembuatan komponen dan papan elektronik26101 Pembuatan diod, transistor dan alatan semikonduktor yang seumpamanya26102 Pembuatan litar elektronik bersepadu dengan pemasangan mikro26103 Pembuatan kapasitor dan perintang elektrik26104 Pembuatan papan litar bercetak26105 Pembuatan komponen paparan26109 Pembuatan komponen lain untuk aplikasi elektronikPembuatan komputer dan kelengkapan peranti26201 Pembuatan komputer26202 Pembuatan kelengkapan peranti26300 Pembuatan peralatan komunikasi26400 Pembuatan elektronik penggunaPembuatan kelengkapan mengukur, menguji, mengemudi (memandu arah) dan kawalan; jamtangan dan jam26511 Pembuatan kelengkapan mengukur, menguji, memandu arah dan kawalan26512 Pembuatan kelengkapan kawalan proses perindustrian26520 Pembuatan jam tangan dan jam dan bahagiannya26600 Pembuatan peralatan penyinaran, perubatan elektro dan elektroterapeutikPembuatan peralatan optikalal dan alatan fotografi26701 Pembuatan instrumen dan kelengkapan optikal26702 Pembuatan peralatan fotografi26800 Pembuatan media rakaman magnetik dan optikalPEMBUATAN KELENGKAPAN ELEKTRIKPembuatan motor elektrik, penjana, transformer dan perkakasan pengagihan dan pengawalanelektrik27101 Pembuatan motor elektrik, penjana dan transformer27102 Pembuatan perkakasan pengagihan dan pengawalan elektrik27200 Pembuatan bateri dan akumulatorPembuatan pendawaian dan alatan pendawaian27310 Pembuatan kabel gentian optikal27320 Pembuatan wayar dan kabel elektronik dan elektrik lain27330 Pembuatan alatan pendawaian pembawa dan bukan pembawa arus untuk litar elektrik (tanpamengira jenis bahan)27400 Pembuatan kelengkapan pencahayaan elektrik27500 Pembuatan perkakasan domestikPembuatan kelengkapan elektrik lainLampiran ms - 26


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir Sendiri27900 Pembuatan pelbagai kelengkapan elektrik selain daripada motor, penjana dan transformer, bateridan akumulator, wayar dan alatan pendawaian, kelengkapan pencahayaan atau perkakasandomestikPEMBUATAN JENTERA DAN PERALATAN T.T.T.L.Pembuatan jentera kegunaan umum28110 Pembuatan enjin dan turbin, kecuali enjin pesawat, kenderaan dan sikal28120 Pembuatan alat-alat kuasa bendalir28130 Pembuatan pam, pemampat, kepala paip dan injap lain28140 Pembuatan penggalas, gear, elemen gear dan pemanduan28150 Pembuatan ketuhar, relau dan relau pembakar28160 Pembuatan kelengkapan mengangkat dan mengendali28170 Pembuatan mesin dan kelengkapan pejabat (kecuali kelengkapan komputer dan peranti)28180 Pembuatan alatan tangan yang menggunakan kuasa dilengkapkan dengan motor elektrik atau bukanmotor elektrik atau pneumatik28191 Pembuatan kelengkapan penyejukan atau pembekuan perindustrian28192 Pembuatan mesin penyaman udara, termasuk untuk kenderaan bermotor28199 Pengeluaran mesin tujuan umum lain t.t.t.l.Pembuatan mesin bertujuan khas28210 Pembuatan mesin bagi pertanian dan perhutanan28220 Pembuatan jentera pembentukan logam dan alatan mesin28230 Pengeluaran bagi jentera untuk metalurgi28240 Pembuatan mesin untuk perlombongan, pengkuarian dan pembinaan28250 Pembuatan mesin untuk makanan, minuman dan pemprosesan tembakau28260 Pembuatan mesin untuk tekstil, pakaian dan pengeluaran kulit28290 Pembuatan lain-lain mesin bertujuan khas t.t.t.l.PEMBUATAN KENDERAAN BERMOTOR, TRELER DAN SEMI TRELERPembuatan kenderaan bermotor29101 Pembuatan kereta penumpang29102 Pembuatan kenderaan komersial29200 Pembuatan kerangka (coachwork) untuk kenderaan bermotor; pembuatan treler dan semitreler29300 Pembuatan alat ganti dan aksesori untuk kenderaan bermotorPEMBUATAN KELENGKAPAN PENGANGKUTAN LAINPembinaan kapal dan bot30110 Pembinaan kapal dan struktur terapung30120 Pembinaan bot persiaran dan sukan30200 Pembuatan keretapi lokomotif dan rolling stock30300 Pembuatan pesawat dan kapal angkasa dan jentera berkaitan30400 Pembuatan kenderaan tempur ketenteraanPembuatan kelengkapan pengangkutan t.t.t.l.30910 Pembuatan motosikal30920 Pembuatan basikal dan invalid carriages30990 Pembuatan kelengkapan pengangkutan lain t.t.t.l.PEMBUATAN PERABOT31001 Pembuatan perabot kayu dan rotan31002 Pembuatan perabot logam31003 Pembuatan tilam31009 Pembuatan perabot lain kecuali daripada batu, konkrit atau seramikPEMBUATAN LAINPembuatan barang kemas, bijouterie dan artikel berkaitan32110 Pembuatan barang kemas dan artikel berkaitan32120 Pembuatan barang kemas tiruan dan artikel berkaitanLampiran ms - 27


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir Sendiri32200 Pembuatan instrumen muzik32300 Pembuatan barangan sukan32400 Pembuatan permainan dan mainan32500 Pembuatan peralatan dan bekalan perubatan dan pergigianPembuatan lain t.t.t.l.32901 Pembuatan alat tulis32909 Pembuatan lain t.t.t.l.PEMBAIKAN DAN PEMASANGAN MESIN DAN KELENGKAPAN33110 Pembaikan produk logam yang direka33120 Pembaikan dan penyelenggaraan jentera dan kelengkapan industri33131 Pembaikan dan penyelenggaraan peralatan menyukat, menguji, memandu arah dan kelengkapankawalan33132 Pembaikan dan penyelenggaraan penyinaran, perubatan elektro dan kelengkapan electrotherapeutic33133 Pembaikan bagi peralatan optikalal dan alatan fotografi33140 Pembaikan dan penyelenggaraan peralatan elektrik kecuali penggunaan domestik33150 Pembaikan dan penyelenggaraan kelengkapan pengangkutan kecuali motosikal dan basikal-basikal33190 Pembaikan dan penyelenggaraan peralatan lain t.t.t.l.33200 Pemasangan bagi perindustrian mesin dan kelengkapanDBEKALAN ELEKTRIK, GAS, WAP DAN PENDINGIN UDARAPenjanaan, penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik35101 Operasi kemudahan penjanaan yang menghasilkan tenaga elektrik35102 Operasi penghantaran, pengagihan dan penjualan elektrikPembuatan gas; pengagihan bahan api berunsur gas melalui saluran utama35201 Pembuatan bahan api berunsur gas yang mempunyai spesifikasi nilai calorific, mengikut penulenan,pencampuran dan proses lain dari jenis gas yang lain termasuk gas asli35202 Pengangkutan, pengagihan dan bekalan semua jenis bahan api berunsur gas melalui sistem saluranutama35203 Penjualan gas kepada pengguna melalui saluran utamaBekalan wap dan pendingin udara35301 Pengeluaran, pengumpulan dan pengagihan wap dan air panas untuk pemanasan, tenaga dantujuan lain35302 Pengeluaran dan pengagih udara dingin, air yang disejukkan bagi tujuan pendinginan35303 Pengeluaran ais, termasuk ais untuk tujuan makanan dan bukan makanan (cth. pendinginan)EBEKALAN AIR; PEMBENTUNGAN, PENGURUSAN SISA DAN AKTIVITIPEMULIHANPenakungan, perawatan dan bekalan air36001 Penulenan dan pengagihan air untuk tujuan bekalan air36002 Penyahmasinan air laut atau bawah tanah untuk menghasilkan air sebagai kepentingan produkutamaPembetungan37000 Pembetungan dan aktiviti-aktiviti yang seumpamanyaAKTIVITI PENGUMPULAN, RAWATAN DAN PELUPUSAN SISA; PEMULIHAN SEMULA BAHANPengumpulan sisa38111 Pengumpulan sisa pepejal yang tidak berbahaya (cth. sampah) di kawasan setempat38112 Pengumpulan bahan kitar semula38113 Pengumpulan sampah dalam tong sampah di kawasan awam38114 Pengumpulan sisa pembinaan dan runtuhan38115 Operasi stesen pemindahan pembuangan sisa tidak berbahaya38121 Pengumpulan sisa berbahaya38122 Operasi stesen pemindahan pembuangan bagi sisa berbahayaRawatan dan pelupusan sisa38210 Rawatan dan pelupusan sisa tidak berbahayaLampiran ms - 28


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir Sendiri38220 Rawatan dan pelupusan sisa berbahayaPemulihan semula bahan38301 Meremukkan secara mekanikal sisa logam38302 Meleraikan peralatan automobil, komputer, televisyen dan peralatan lain untuk pemulihan bahan38303 Memulih guna getah seperti tayar terpakai untuk menghasilkan bahan mentah sekunder38304 Penggunaan semula produk getah38309 Pemulihan bahan t.t.t.l.39000 Aktiviti pemulihan dan lain-lain perkhidmatan pengurusan sisaF PEMBINAANPEMBINAAN BANGUNAN41001 Bangunan kediaman41002 Bangunan bukan kediaman41003 Pemasangan dan pendirian bangunan pasang siap di tapak pembinaan41009 Pembinaan bangunan t.t.t.l.KEJURUTERAAN AWAMPembinaan jalan raya dan landasan kereta api42101 Pembinaan laluan kenderaan bermotor, lorong, jalan, laluan pejalan kaki dan kenderaan lain42102 Kerja penurapan jalan, jalan raya, lebuhraya, jambatan atau terowong42103 Pembinaan jambatan termasuk untuk lebuhraya bertingkat42104 Pembinaan terowong42105 Pembinaan landasan kereta api dan laluan bawah tanah42106 Pembinaan landasan lapangan terbang42109 Pembinaan jalan raya dan landasan kereta api t.t.t.l.Pembinaan projek utiliti42201 Saluran paip jarak jauh, talian komunikasi dan kuasa42202 Saluran paip dalam bandar, talian komunikasi dan kuasa dalam bandar; kerja-kerja berkaitan dalambandar42203 Pembinaan punca dan saluran air42204 Loji takungan42205 Pembinaan sistem pengairan (terusan)42206 Pembinaan sistem pembetungan (termasuk pembaikan) dan loji pelupusan sisa kumbahan42207 Pembinaan janakuasa42209 Pembinaan projek utiliti t.t.t.l.Pembinaan projek kejuruteraan awam lain42901 Pembinaan loji penapisan42902 Pembinaan laluan air, kerja pelabuhan dan sungai, pleasure ports (marinas), kunci air42903 Pembinaan empangan dan daik42904 Penggalian laluan air42905 Kemudahan sukan luar dewan42906 Pembahagian tanah berserta dengan penambahbaikan tanah42909 Pembinaan projek kejuruteraan awam lain t.t.t.l.AKTIVITI PEMBINAAN PERTUKANGAN KHASPerobohan dan penyediaan tapak43110 Perobohan atau peranapan bangunan dan struktur lain43121 Pembersihan tapak bangunan43122 Pengalihan tanah43123 Pengujian tanah, pengerudian dan penggalian tanah untuk tujuan pembinaan, geofizikal, geologikalatau tujuan seumpamanya43124 Penyediaan tapak bagi perlombongan43125 Perparitan bagi tanah pertanian atau perhutanan43126 Kerja penebusgunaan tanah43129 Aktiviti penyediaan tapak lain t.t.t.l.Lampiran ms - 29


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriElektrik, pertukangan paip dan aktiviti pemasangan pembinaan lain43211 Pendawaian dan pemasangan elektrik43212 Pendawaian telekomunikasi43213 Pendawaian rangkaian komputer dan kabel televisyen43214 Piring satelit43215 Sistem pencahayaan43216 Sistem keselamatan43219 Pemasangan elektrik t.t.t.l.43221 Pemasangan sistem pemanasan (elektrik, gas dan minyak)43222 Pemasangan relau, menara pendinginan43223 Pemasangan pengumpul tenaga solar bukan elektrik43224 Pemasangan sistem paip dan peralatan sanitasi43225 Pemasangan peralatan dan saluran pengudaraan, penyejukan atau pendinginan udara43226 Pemasangan kelengkapan gas43227 Pemasangan sistem perenjis air untuk kebakaran dan padang43228 Pemasangan paip untuk wap43229 Pemasangan sistem paip, pemanasan dan pendinginan udara t.t.t.l.43291 Pemasangan lif, eskalator dalam bangunan atau projek pembinaan lain43292 Pemasangan pintu automatik dan berputar dalam bangunan atau projek pembinaan lain43293 Pemasangan konduktor kilat dalam bangunan atau projek pembinaan lain43294 Pemasangan sistem pembersihan vakum dalam bangunan atau projek pembinaan lain43295 Pemasangan sistem penebatan haba, bunyi atau gegaran dalam bangunan atau projek pembinaanlain43299 Pemasangan pembinaan lain t.t.t.l.Penyiapan dan kemasan bangunan43301 Pemasangan rangka pintu, tingkap, rangka/bingkai pintu dan tingkap daripada kayu atau bahan lain,dapur pasang siap, tangga, kelengkapan kedai dan perabot43302 Melapis, memasang jubin, menggantung atau memasang kelengkapan bangunan atau projekpembinaan lain daripada pelbagai bahan43303 Mengecat dalam dan luar bangunan43304 Mengecat struktur kejuruteraan awam43305 Pemasangan kaca, cermin43306 Penyiapan dalaman bangunan43307 Pembersihan bangunan baru selepas kerja pembinaan43309 Penyiapan dan kemasan bangunan lain t.t.t.l.Aktiviti pembinaan pertukangan khas lain43901 Pembinaan tapak, termasuk memantak cerucuk43902 Pembinaan elemen keluli yang bukan dibuat sendiri43903 Memasang dan membuka semula perancah dan platform kerja43904 Kerja mengikat dan menyusun bata43905 Pembinaan kolam renang luar bangunan43906 Pembersihan menggunakan stim, pancutan air deras berpasir dan aktiviti seumpamanya untuk luarbangunan43907 Penyewaan jentera dan peralatan pembinaan dengan operator (cth. kren)43909 Aktiviti pembinaan pertukangan khas lain t.t.t.l.GPERDAGANGAN BORONG DAN RUNCIT, PEMBAIKAN KENDERAANBERMOTOR DAN MOTOSIKALJualan kenderaan bermotor45101 Jualan borong dan runcit kenderaan bermotor baru45102 Jualan borong dan runcit kenderaan bermotor terpakai45103 Jualan kenderaan industri, komersial dan pertanian- baru45104 Jualan kenderaan industri, komersial dan pertanian- terpakaiLampiran ms - 30


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir Sendiri45105 Jualan oleh agen komisen45106 Lelongan kereta45109 Jualan lain-lain kenderaan bermotor t.t.t.l.Penyelenggaraan dan pembaikan kenderaan bermotor45201 Penyelenggaraan dan pembaikan kenderaan bermotor45202 Menyembur dan mengecat45203 Mencuci dan menggilap (cuci kereta)45204 Pembaikan tempat duduk kenderaan bermotor45205 Pemasangan komponen (termasuk alat ganti) dan aksesori bukan sebahagian daripada prosespembuatanJualan komponen (termasuk alat ganti) dan aksesori kenderaan bermotor45300 Jualan borong dan runcit semua jenis komponen, alat ganti, bekalan, peralatan dan aksesorikenderaan bermotorJualan, penyelenggaraan dan pembaikan motosikal dan komponen (termasuk alat ganti) danaksesori berkaitan45401 Jualan borong dan runcit motosikal45402 Jualan borong dan runcit komponen (termasuk alat ganti) dan aksesori motosikal45403 Pembaikan dan penyelenggaraan motosikalPERDAGANGAN BORONG KECUALI KENDERAAN BERMOTOR DAN MOTOSIKAL46100 Jualan borong berdasarkan kontrak atau yuranJualan borong bahan mentah pertanian dan haiwan hidup46201 Jualan borong getah46202 Jualan borong minyak kelapa sawit46203 Jualan borong kayu balak dan kayu-kayan46204 Jualan borong bunga-bungaan dan tumbuh-tumbuhan46205 Jualan borong ternakan46209 Jualan borong bahan mentah pertanian dan haiwan hidup t.t.t.l.Jual borong makanan, minuman dan tembakau46311 Jualan borong daging, unggas dan telur46312 Jualan borong ikan dan lain-lain makanan laut46313 Jualan borong buah-buahan46314 Jualan borong sayur-sayuran46319 Jualan borong daging, ikan, buah-buahan dan sayur-sayuran t.t.t.l.46321 Jualan borong beras, bijirin lain, tepung dan gula46322 Jualan borong hasil tenusu46323 Jualan borong konfeksi46324 Jualan borong biskut, kek, roti dan produk bakeri lain46325 Jualan borong kopi, teh dan minuman lain46326 Jualan borong bir, wain dan spirit46327 Jualan borong tembakau, cerut, rokok46329 Jualan borong barang makanan lainJual borong barangan isi rumah46411 Jualan borong benang dan fabrik46412 Jualan borong linen, tuala dan selimut isi rumah46413 Jualan borong pakaian46414 Jualan borong aksesori pakaian46415 Jualan borong pakaian daripada bulu binatang46416 Jualan borong kasut46417 Jualan borong bahan jahitan46419 Jualan borong tekstil, pakaian t.t.t.l.46421 Jualan borong barangan farmaseutikal dan perubatan46422 Jualan borong pewangi, kosmetik, sabun dan kelengkapan dandanan diriLampiran ms - 31


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir Sendiri46431 Jualan borong basikal dan komponen (termasuk alat ganti) dan aksesori46432 Jualan borong barangan fotografi dan optik46433 Jualan borong barangan kulit dan aksesori kembara46434 Jualan borong peralatan muzik, permainan dan barang mainan, barangan sukan46441 Jualan borong kraftangan dan bunga tiruan46442 Jualan borong bunga keratan dan tumbuhan46443 Jualan borong jam tangan dan jam dinding46444 Jualan borong barang kemas46491 Jualan borong perabot isi rumah46492 Jualan borong perkakas isi rumah46493 Jualan borong peralatan lampu46494 Jualan borong perkakas dapur dan kutleri, pinggan mangkuk, barangan kaca dan barangan tembikar46495 Jualan borong barangan kayu, anyaman rotan dan barangan gabus46496 Jualan borong barangan elektrik dan elektronik46497 Jualan borong alat tulis, buku, majalah dan surat khabar46499 Jualan borong lain-lain barangan isi rumah t.t.t.l.Jual borong jentera, peralatan dan bekalan46510 Jualan borong perkakasan komputer, perisian dan peranti46521 Jualan borong kelengkapan telefon dan telekomunikasi, telefon selular, alat kelui46522 Jualan borong komponen elektronik dan aksesori pendawaian46531 Jualan borong jentera, kelengkapan dan bekalan pertanian46532 Jualan borong jentera pemotong rumput sebarang cara operasi46591 Jualan borong mesin pejabat dan kelengkapan perniagaan, kecuali komputer dan kelengkapanperanti komputer (peripheral)46592 Jualan borong perabot pejabat46593 Jualan borong peralatan mesin berkawalan komputer46594 Jualan borong jentera, kelengkapan dan bekalan perindustrian46595 Jualan borong jentera dan kelengkapan pembinaan dan kejuruteraan awam46596 Jualan borong lif, eskalator, penghawa dingin, kelengkapan keselamatan dan pemadam api46599 Jualan borong lain-lain jentera untuk kegunaan industri, perdagangan dan pengemudian dan lain-lainperkhidmatan t.t.t.l.Lain-lain pengkhususan jualan borong46611 Jualan borong petrol, diesel, pelincir46612 Jualan borong gas petroleum cecair46619 Jualan borong bahan api pepejal, cecair dan gas dan produk berkaitan t.t.t.l.46621 Jualan borong bijih besi dan bukan besi dan logam46622 Jualan borong bijih besi dan bukan besi dan logam separuh siap dan produk t.t.t.l.46631 Jualan borong kayu balak, kayu bergergaji, papan lapis, venier dan produk berkaitan46632 Jualan borong cat dan varnis46633 Jualan borong bahan pembinaan46634 Jualan borong kelengkapan dan lekapan46635 Jualan borong pemanas air46636 Jualan borong pemasangan dan peralatan kebersihan46637 Jualan borong alatan46639 Jualan borong dan bekalan lain-lain bahan binaan, hardwer, peralatan paip dan alat pemanas t.t.t.l.46691 Jualan borong bahan kimia industri46692 Jualan borong baja dan produk agrokimia46693 Jualan borong bahan plastik dalam bentuk asal46694 Jualan borong sekerap getah46695 Jualan borong gentian tekstil46696 Jual borong kertas secara pukal, bahan pembungkusan46697 Jual borong batu permata berhargaLampiran ms - 32


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir Sendiri46698 Jual borong bahan buangan dan sekerap dan bahan lain sama ada logam dan bukan logam untukkitar semula46699 Melerai bahagian kenderaan, komputer, televisyen dan peralatan lain untuk mendapatkan bahagianyang boleh digunakan dan jual semulaPerdagangan borong tanpa pengkhususan46901 Jualan borong ikan akuarium, burung dan haiwan peliharaan46902 Jualan borong makanan haiwan/haiwan peliharaan46909 Jualan borong pelbagai jenis barang tanpa pengkhususan tertentu t.t.t.l.47111 Kedai runcit47112 Pasar raya47113 Pasar miniPERDAGANGAN RUNCIT, KECUALI KENDERAAN BERMOTOR DAN MOTOSIKALJualan runcit di kedai bukan pengkhususan47114 Kedai ‘convenience’47191 Gedung serbaneka47192 Gedung serbaneka dan pasar raya47193 Pasar raya besar (Hypermarket)47194 Agen surat khabar dan kedai pelbagai barangan47199 Jualan runcit lain di kedai tanpa pengkhususan t.t.t.l.Jualan runcit makanan, minuman dan tembakau di kedai pengkhususan47211 Jualan runcit beras, tepung, bijirin lain dan gula47212 Jualan runcit sayur-sayuran dan buah-buahan segar atau diawet47213 Jualan runcit produk tenusu dan telur47214 Jualan runcit daging dan produk daging (unggas)47215 Jualan runcit ikan dan makanan laut lain dan lain-lain produk yang berkaitan47216 Jualan runcit produk bakeri dan konfeksi47217 Jualan runcit mi, kueh teow, mihun, kulit wantan dan produk makanan lain yang dihasilkan daripadatepung atau soya47219 Jualan runcit produk makanan lain t.t.t.l.47221 Jualan runcit bir, wain dan spirit47222 Jualan runcit teh, kopi, minuman ringan, air mineral dan minuman lain47230 Jualan runcit produk tembakau di kedai khusus47300 Jualan runcit di kedai khusus yang menjual bahan api kenderaanJualan runcit di kedai khusus yang menjual peralatan komunikasi dan maklumat47411 Jualan runcit komputer, peralatan dan kelengkapan komputer47412 Jualan runcit konsol permainan video dan sofwer bukan ditempah khas47413 Jualan runcit peralatan telekomunikasi47420 Jualan runcit peralatan audio dan video di kedai pengkhususanJualan runcit di kedai khusus yang menjual peralatan lain isi rumah47510 Jualan runcit di kedai khusus yang menjual tekstil47520 Jualan runcit bahan binaan, hardwer, cat dan kaca47531 Jualan runcit karpet dan hamparan47532 Jualan runcit langsir dan net47533 Jualan runcit kertas dinding dan alas lantai47591 Jualan runcit perabot isi rumah47592 Jualan runcit peralatan lampu47593 Jualan runcit perkakas isi rumah, perkakas dapur dan kutleri, pinggan mangkuk, barangan kaca danbarangan tembikar47594 Jualan runcit kayu, barangan gabus dan barangan anyaman rotan47595 Jualan runcit perkakas isi rumah47596 Jualan runcit peralatan muzik dan skor47597 Jualan runcit sistem keselamatanLampiran ms - 33


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir Sendiri47598 Jualan runcit barangan dan peralatan isi rumah t.t.t.l.Jualan runcit di kedai khusus yang menjual barangan kesenian dan rekreasi47611 Jualan runcit bekalan dan peralatan pejabat47612 Jualan runcit buku, surat khabar dan alat tulis47620 Jualan runcit rekod muzik, pita audio, cakera padat, kaset, pita video, VCD dan DVD, pita dan cakerakosong47631 Jualan runcit barangan dan peralatan sukan47632 Jualan runcit peralatan memancing47633 Jualan runcit barangan perkhemahan47634 Jualan runcit bot dan peralatannya47635 Jualan runcit basikal dan komponen (termasuk alat ganti) dan aksesori yang berkaitan47640 Jualan runcit permainan dan barang mainan, diperbuat dari pelbagai bahanJualan runcit di kedai khusus yang menjual barangan lain47711 Jualan runcit pakaian, artikel bagi bulu binatang dan aksesori pakaian47712 Jualan runcit kasut47713 Jualan runcit barangan kulit, aksesori kulit serta gantian kulit47721 Jualan runcit di kedai khusus yang menjual barang farmaseutikal, perubatan dan ortopedik47722 Jualan runcit di kedai khusus yang menjual pewangi, kosmetik dan kelengkapan dandanan diri47731 Jualan runcit peralatan fotografi dan kepersisan47732 Jualan runcit jam tangan dan jam dinding47733 Jualan runcit barang kemas47734 Jualan runcit bunga, tumbuhan, biji benih dan baja47735 Jualan runcit cenderahati, kraftangan dan barang keagamaan47736 Jualan runcit minyak tanah, gas memasak, batu arang dan kayu api47737 Jualan runcit cermin mata dan barang optik lain47738 Jualan runcit ikan akuarium, haiwan peliharaan dan makanannya47739 Jualan runcit di kedai khusus yang menjual barang baru lain t.t.t.l.47741 Jualan runcit buku terpakai47742 Jualan runcit barang elektrik dan elektronik terpakai47743 Jualan runcit barang antik47744 Aktiviti pusat lelongan (runcit)47749 Jualan runcit barangan terpakai t.t.t.l.Jualan runcit di gerai dan pasar47810 Jualan runcit makanan, minuman dan produk tembakau di gerai atau pasar47820 Jualan runcit tekstil, baju dan kasut di gerai atau pasar47891 Jualan runcit permaidani di gerai dan pasar47892 Jualan runcit buku di gerai atau pasar47893 Jualan runcit alat permainan dan barang mainan di gerai atau pasar47894 Jualan runcit peralatan isi rumah dan barang elektronik di gerai atau pasar47895 Jualan runcit rekod muzik dan video di gerai atau pasarJualan runcit bukan di kedai, gerai atau pasar47911 Jualan runcit sebarang jenis produk melalui pesanan mel47912 Jualan runcit sebarang jenis produk melalui internet47913 Jualan langsung melalui televisyen, radio dan telefon47914 Jualan runcit lelongan melalui internet47991 Jualan runcit sebarang jenis produk melalui jualan langsung atau penjualan dari pintu ke pintu47992 Jualan runcit sebarang jenis produk melalui mesin layan diri (vending machine)47999 Jualan runcit lain bukan di kedai, gerai atau pasar t.t.t.l.HPENGANGKUTAN DAN PENYIMPANANPENGANGKUTAN DARAT DAN PENGANGKUTAN MELALUI SALIRAN PAIPPengangkutan melalui laluan relLampiran ms - 34


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir Sendiri49110 Pengangkutan penumpang antara bandar melalui laluan rel49120 Pengangkutan muatan antara bandar, pinggir bandar dan bandar melalui laluan relPengangkutan darat lain49211 Perkhidmatan bas bandaraya49212 Perkhidmatan pengangkutan rel penumpang bandar dan pinggir bandar49221 Perkhidmatan bas ekspres49222 Perkhidmatan bas pekerja49223 Perkhidmatan bas sekolah49224 Perkhidmatan operasi teksi dan limosin49225 Sewa kereta dengan pemandu49229 Pengangkutan darat penumpang lain t.t.t.l.49230 Pengangkutan muatan melalui jalan raya49300 Pengangkutan melalui saluran paipPENGANGKUTAN AIRPengangkutan laut dan pesisir pantai50111 Operasi rombongan, cruise atau bot persiaran50112 Operasi feri, teksi air50113 Sewaan bot santai dengan krew bagi pengangkutan laut dan pesisir pantai50121 Pengangkutan muatan laut dan pesisir pantai, berjadual atau tidak berjadual50122 Pengangkutan tunda atau tolak tongkang, pelantar minyakPengangkutan air pedalaman50211 Pengangkutan penumpang melalui sungai, terusan, tasik dan laluan air pedalaman lain50212 Sewaan bot santai dengan krew bagi pengangkutan air pedalaman50220 Pengangkutan muatan melalui sungai, terusan, tasik dan laluan air pedalaman lainPENGANGKUTAN UDARAPengangkutan udara penumpang51101 Pengangkutan penumpang melalui udara mengikut laluan dan jadual biasa51102 Pengangkutan penumpang tidak berjadual51103 Penyewaan peralatan pengangkutan dengan operator untuk tujuan pengangkutan penumpangPengangkutan muatan udara51201 Pengangkutan muatan udara mengikut laluan dan berjadual biasa51202 Pengangkutan muatan udara tidak berjadual51203 Penyewaan peralatan pengangkutan udara dengan operator untuk tujuan pengangkutan muatanPENGGUDANGAN DAN AKTIVITI SOKONGAN UNTUK PENGANGKUTANPenggudangan dan penyimpanan52100 Perkhidmatan penggudangan dan penyimpananAktiviti sokongan untuk pengangkutan52211 Operasi kemudahan terminal52212 Perkhidmatan tunda dan bantuan tepi jalan52213 Operasi kemudahan meletak kenderaan bermotor (medan letak kenderaan)52214 Perkhidmatan operasi lebuh raya, jambatan dan terowong52219 Aktiviti perkhidmatan lain berkaitan pengangkutan darat t.t.t.l.52221 Operasi perkhidmatan pelabuhan dan limbungan52222 Perkhidmatan penyelamat dan pengapungan semula kapal52229 Aktiviti perkhidmatan lain berkaitan pengangkutan air t.t.t.l.52231 Operasi kemudahan terminal52232 Lapangan terbang dan aktiviti kawalan trafik udara52233 Aktiviti perkhidmatan asas di padang terbang52234 Aktiviti melawan dan pencegahan api di lapangan terbang52239 Aktiviti perkhidmatan lain berkaitan pengangkutan udara t.t.t.l.52241 Perkhidmatan pemunggahanLampiran ms - 35


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir Sendiri52249 Aktiviti pengendalian kargo lain t.t.t.l.52291 Penghantaran muatan52292 Pembrokeran ruang kapal dan kapal terbang52299 Aktiviti sokongan pengangkutan lain t.t.t.l.AKTIVITI POS DAN KURIER53100 Perkhidmatan pos nasional53200 Aktiviti kurier selain daripada aktiviti pos nasionalI PENGINAPAN DAN AKTIVITI PERKHIDMATAN MAKANAN DAN MINUMANPENGINAPANAktiviti penginapan jangka masa pendek55101 Hotel dan hotel resort55102 Motel55103 Hotel Apartmen55104 Chalet55105 Rumah rehat/rumah tetamu55106 Bed and breakfast unit55107 Asrama55108 Homestay55109 Aktiviti penginapan jangka masa pendek yang lain t.t.t.l.55200 Tapak perkhemahan, taman kenderaan rekreasi dan taman treler55900 Penginapan lainAKTIVITI PERKHIDMATAN MAKANAN DAN MINUMANRestoran dan aktiviti perkhidmatan makanan bergerak56101 Restoran dan restoran yang juga kelab malam56102 Kafeteria/kantin56103 Restoran makanan segera56104 Trak ais krim dengan tempat duduk56105 Kenderaan sorong makanan yang bergerak56106 Gerai/penjaja makanan56107 Makanan dan minuman, penyediaan makanan dan minuman di dalam gerai/penjajaKatering dan aktiviti perkhidmatan makanan lain56210 Katering makanan56290 Aktiviti perkhidmatan makanan lainAktiviti perkhidmatan minuman56301 Pub, bar, disko, coffee house, ruang koktel dan karaoke56302 Kedai kopi56303 Gerai/penjaja minuman56304 Perkhidmatan minuman bergerak56309 Tempat minuman lain t.t.t.l.JMAKLUMAT DAN KOMUNIKASIAKTIVITI PENERBITANAktiviti penerbitan buku, terbitan berkala dan penerbitan lain58110 Penerbitan buku, brosur dan penerbitan lain58120 Penerbitan senarai mel, buku telefon dan direktori lain58130 Penerbitan surat khabar, jurnal, majalah dan penerbitan berkala dalam bentuk cetakan atauelektronik58190 Penerbitan katalog, gambar, turisan dan poskad, kad ucapan, borang, poster, penerbitan semulakerja-kerja seni, bahan pengiklanan dan bahan bercetak lain t.t.t.l.Penerbitan perisian58201 Aplikasi perniagaan dan aplikasi lain58202 Permainan komputer untuk semua platform58203 Sistem operasiLampiran ms - 36


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriAKTIVITI PENERBITAN WAYANG GAMBAR, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISYEN, RAKAMANBUNYI DAN PENERBITAN MUZIKAktiviti wayang gambar, video dan program televisyen59110 Aktiviti pengeluaran wayang gambar, video dan program televisyen59120 Aktiviti pasca produksi wayang gambar, video dan program televisyen59130 Aktiviti pengedaran wayang gambar, video dan program televisyen59140 Aktiviti penayangan wayang gambar59200 Aktiviti rakaman bunyi dan penerbitan muzikAKTIVITI PEMPROGRAMAN DAN PENYIARAN60100 Penyiaran radio60200 Aktiviti pemprograman dan penyiaran televisyenTELEKOMUNIKASIAktiviti komunikasi berwayar61101 Perkhidmatan aktiviti telekomunikasi berwayar61102 Pembekal akses internet oleh operator infrastruktur berwayarAktiviti telekomunikasi tanpa wayar61201 Perkhidmatan telekomunikasi tanpa wayar61202 Pembekal akses internet oleh operator infrastruktur tanpa wayarAktiviti telekomunikasi satelit61300 Perkhidmatan telekomunikasi satelitAktiviti telekomunikasi lain61901 Penyediaan akses internet melalui rangkaian di antara pelanggan dan ISP yang bukan dimiliki ataudikawal oleh ISP61902 Penyediaan perkhidmatan telekomunikasi melalui sambungan telekom sedia ada61903 Penjualan semula telekomunikasi61904 Penyediaan perkhidmatan telekomunikasi melalui sambungan telekom VOIP (Voice Over InternetProtocol) sedia ada61905 Penyediaan aplikasi telekomunikasi yang khusus61909 Aktiviti telekomunikasi lain t.t.t.l.PENGATURCARAAN KOMPUTER, PERUNDINGAN DAN AKTIVITI YANG BERKAITAN62010 Aktiviti pengaturcaraan komputer62021 Perundingan komputer62022 Aktiviti pengurusan kemudahan komputer62091 Sistem keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)62099 Aktiviti perkhidmatan teknologi maklumat lain t.t.t.l.AKTIVITI PERKHIDMATAN MAKLUMATAktiviti prosesan data, hosting dan yang berkaitan; web portal63111 Aktiviti penyediaan infrastruktur untuk hosting, perkhidmatan prosesan data dan aktiviti yangberkaitan63112 Aktiviti prosesan data63120 Web portalAktiviti perkhidmatan maklumat lain63910 Aktiviti agensi dan sindiket berita63990 Aktiviti perkhidmatan maklumat lain t.t.t.l.K AKTIVITI KEWANGAN DAN INSURANS/TAKAFULAKTIVITI PERKHIDMATAN KEWANGAN, KECUALI INSURANS/TAKAFUL DAN TABUNGANPENCENPerantaraan kewangan64110 Perbankan pusat64191 Bank Perdagangan64192 Bank Islam64193 Bank Luar Pesisir PantaiLampiran ms - 37


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir Sendiri64194 Bank Pelaburan64195 Institusi Pembangunan Kewangan (dengan fungsi pengambilan deposit)64199 Perantaraan kewangan lain (dengan fungsi pengambilan deposit) t.t.t.l.64200 Aktiviti syarikat pemegangEntiti amanah, tabung dan kewangan seumpamanya64301 Syarikat modal usahasama64302 Unit tabung amanah tidak termasuk REITs64303 Harta unit amanah (REITs)64304 Pengurusan akaun amanah lain64309 Entiti amanah, tabung dan kewangan seumpamanya t.t.t.l.Aktiviti perkhidmatan kewangan lain, kecuali insurans/takaful dan aktiviti tabungan pencen64910 Aktiviti pajakan kewangan64921 Institusi pembangunan kewangan (tanpa fungsi pengambilan deposit)64922 Perkhidmatan kad kredit64923 Aktiviti peminjaman wang berlesen64924 Kedai pajak gadai dan tukang pajak termasuk Ar-Rahnu64925 Koperasi dengan fungsi kredit64929 Pemberian kredit lain t.t.t.l.64991 Syarikat pemfaktoran64992 Wakil pejabat bank asing64993 Syarikat nomini64999 Aktiviti perkhidmatan kewangan lain, kecuali insurans/takaful dan tabungan pencen, t.t.t.l.INSURANS/TAKAFUL, INSURANS/TAKAFUL SEMULA DAN TABUNGAN PENCEN, KECUALIKESELAMATAN SOSIAL BERWAJIBInsurans/Takaful65111 Insurans Hayat65112 Takaful keluarga65121 Insurans am65122 Takaful am65123 Insurans komposit65124 Insurans luar pesisir pantai65125 Takaful luar pesisir pantaiInsurans/Takaful Semula65201 Insurans semula hayat65202 Takaful semula keluarga65203 Insurans semula am65204 Takaful semula am65205 Takaful semula komposit65206 Insurans semula luar pesisir pantai65207 Takaful semula luar pesisir pantaiTabungan pencen dan hemat65301 Tabungan pencen65302 Tabungan hematAKTIVITI SOKONGAN KEPADA PERKHIDMATAN KEWANGAN DAN AKTIVITIINSURANS/TAKAFULAktiviti sokongan kepada aktiviti perkhidmatan kewangan, kecuali insurans/takaful dantabungan pencen66111 Bursa saham66112 Bursa untuk kontrak komoditi66113 Bursa sekuriti66114 Bursa kontrak komoditi masa hadapanLampiran ms - 38


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir Sendiri66119 Pentadbiran pasaran kewangan t.t.t.l.66121 Broker stok, saham dan bon66122 Broker dan peniaga komoditi66123 Peniaga jongkong emas66124 Broker dan peniaga tukaran wang asing (Bureaux de change)66125 Perkhidmatan pengurup wang66129 Broker dan peniaga kewangan dan komoditi masa hadapan lain66191 Perkhidmatan penasihat pelaburan66192 Perkhidmatan perundingan kewangan66199 Aktiviti sokongan kepada kewangan t.t.t.l.Aktiviti sokongan kepada insurans/takaful dan tabungan pencen66211 Perkhidmatan penyesuaian insurans66212 Perkhidmatan penyesuaian takaful66221 Ejen insurans66222 Ejen takaful66223 Broker insurans66224 Broker takaful66290 Aktiviti sokongan kepada insurans, takaful dan tabungan pencen lainAktiviti pengurusan tabung66301 Pengurusan tabung pencen66302 Pengurusan aset/portfolio66303 Syarikat pengurusan unit amanahLAKTIVITI HARTANAHAktiviti hartanah bagi harta milikan sendiri atau pajakan68101 Pembelian, penjualan, penyewaan dan pengendalian bagi hartanah milikan sendiri atau pajakan –bangunan kediaman68102 Pembelian, penjualan, penyewaan dan pengendalian bagi hartanah milikan sendiri atau pajakan -bangunan bukan kediaman68103 Pembelian, penjualan, penyewaan dan pengendalian bagi hartanah milikan sendiri atau pajakan -tanah68104 Pembangunan bagi projek yang dibina untuk operasi sendiri spt. untuk sewaan ruang di dalambangunan68109 Aktiviti hartanah bagi harta milikan sendiri atau pajakan t.t.t.l.Aktiviti hartanah atas dasar bayaran atau kontrak68201 Aktiviti agen dan broker hartanah untuk pembelian, penjualan dan penyewaan hartanah68202 Pengurusan hartanah atas dasar bayaran atau kontrak68203 Perkhidmatan penilaian hartanah68209 Aktiviti hartanah atas dasar bayaran atau kontrak t.t.t.l.MAKTIVITI PROFESIONAL, SAINTIFIK DAN TEKNIKAL69100 Aktiviti guaman69200 Aktiviti perakaunan, simpan kira dan audit; perundingan percukaianAKTIVITI IBU PEJABAT; AKTIVITI PERUNDINGAN PENGURUSAN70100 Aktiviti ibu pejabatAktiviti perundingan pengurusan70201 Perkhidmatan perundingan pengurusan perniagaan70202 Perkhidmatan perundingan sumber manusia70203 Perkhidmatan perundingan perhubungan awam dan komunikasi70209 Aktiviti perundingan pengurusan lain t.t.t.l.AKTIVITI ARKITEK DAN KEJURUTERAAN; UJIAN TEKNIKAL DAN ANALISISAktiviti arkitek dan kejuruteraan dan perundingan teknikal yang berkaitan71101 Perkhidmatan arkitek71102 Perkhidmatan kejuruteraan71103 Perkhidmatan juru ukur tanahLampiran ms - 39


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir Sendiri71109 Aktiviti arkitek dan kejuruteraan lain dan perundingan teknikal berkaitan t.t.t.l.71200 Ujian teknikal dan analisisPENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN SAINTIFIKPenyelidikan dan pembangunan eksperimen sains semula jadi dan kejuruteraan72101 Penyelidikan dan pembangunan sains semula jadi72102 Penyelidikan dan pembangunan kejuruteraan dan teknologi72103 Penyelidikan dan pembangunan sains perubatan72104 Penyelidikan dan pembangunan bioteknologi72105 Penyelidikan dan pembangunan sains pertanian72106 Penyelidikan dan pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi72109 Penyelidikan dan pembangunan sains semula jadi dan kejuruteraan lain t.t.t.l.Penyelidikan dan pembangunan eksperimen sains sosial dan kemanusiaan72201 Penyelidikan dan pembangunan sains sosial72202 Penyelidikan dan pembangunan kemanusiaan72209 Penyelidikan dan pembangunan sosial sains dan kemanusiaan lain, t.t.t.l.73100 PengiklananPENGIKLANAN DAN PENYELIDIKAN PASARAN73200 Penyelidikan pasaran dan tinjauan pendapat umumPERKHIDMATAN PROFESIONAL, SAINTIFIK DAN TEKNIKAL LAINAktiviti mereka bentuk khusus74101 Aktiviti hiasan dalaman74102 Perkhidmatan pereka grafik74103 Perkhidmatan rekaan fesyen74109 Aktiviti reka bentuk khusus t.t.t.l.74200 Aktiviti fotografiAktiviti profesional, saintifik dan teknikal lain74901 Aktiviti penterjemahan dan pentafsiran74902 Aktiviti broker perniagaan74903 Perunding keselamatan74904 Aktiviti juru ukur bahan74905 Aktiviti perunding selain daripada perunding arkitek, kejuruteraan dan pengurusan74909 Aktiviti profesional, saintifik dan teknikal lain t.t.t.l.75000 AKTIVITI VETERINARNAKTIVITI PENTADBIRAN DAN KHIDMAT SOKONGANAKTIVITI SEWAAN DAN PAJAKANPenyewaan dan pemajakan kenderaan bermotor77101 Penyewaan dan pemajakan operasi kereta penumpang (tanpa pemandu)77102 Penyewaan dan pemajakan operasi trak, treler pelbagai guna dan kenderaan rekreasiPenyewaan dan pemajakan barang persendirian dan isi rumah77211 Penyewaan dan pemajakan bot peranginan, kenu, perahu layar77212 Penyewaan dan pemajakan basikal77213 Penyewaan dan pemajakan kerusi pantai dan payung77219 Penyewaan dan pemajakan kelengkapan sukan lain t.t.t.l.77220 Penyewaan pita video, piring hitam, CD, DVD77291 Penyewaan dan pemajakan barang tekstil, pakaian dan kasut77292 Penyewaan dan pemajakan barang perabot, tembikar dan kaca, perkakas dapur, barang elektrik danperalatan rumah77293 Penyewaan dan pemajakan barang kemas, peralatan muzik, hiasan latar dan kostum77294 Penyewaan dan pemajakan buku, jurnal dan majalah77295 Penyewaan dan pemajakan mesin dan kelengkapan yang digunakan oleh amatur atau sebagai hobi77296 Penyewaan pokok dan bungaLampiran ms - 40


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir Sendiri77297 Penyewaan dan pemajakan kelengkapan elektronik untuk kegunaan isi rumah77299 Penyewaan dan pemajakan barangan persendirian dan isi rumah lain t.t.t.l.Penyewaan dan pemajakan mesin, kelengkapan dan barang ketara lain77301 Penyewaan dan pemajakan operasi, tanpa operator, untuk mesin dan kelengkapan lain yangbiasanya digunakan sebagai barang modal oleh industri77302 Penyewaan dan pemajakan operasi, tanpa pemandu, kelengkapan pengangkutan darat (selaindaripada kenderaan bermotor)77303 Penyewaan dan pemajakan operasi kelengkapan pengangkutan air tanpa pengendali77304 Penyewaan dan pemajakan operasi kelengkapan pengangkutan udara tanpa pengendali77305 Penyewaan dan pemajakan operasi jentera dan kelengkapan pertanian dan perhutanan tanpapengendali77306 Penyewaan dan pajakan operasi jentera dan kelengkapan pembinaan dan kejuruteraan awam tanpapengendali77307 Sewaan dan pajakan operasi jentera dan kelengkapan pejabat tanpa pengendali77309 Penyewaan dan pajakan mesin bagi jentera, kelengkapan dan barang ketara t.t.t.l.77400 Pemajakan harta intelektual dan produk seumpamanya, kecuali kerja berhakciptaAKTIVITI PEKERJAAN78100 Aktiviti agensi penempatan pekerjaan78200 Aktiviti agensi pekerjaan sementaraPenyediaan sumber manusia lain78300 Penyediaan sumber manusia kepada perniagaan pelangganAGENSI PENGEMBARAAN, OPERATOR PELANCONGAN, KHIDMAT PENEMPAHAN DANAKTIVITI BERKAITAN79110 Aktiviti agensi pengembaraan79120 Aktiviti operator pelancongan79900 Khidmat penempahan lain dan aktiviti berkaitanAKTIVITI KESELAMATAN DAN PENYIASATAN80100 Aktiviti keselamatan persendirian80200 Aktiviti perkhidmatan sistem keselamatan80300 Aktiviti detektif dan penyiasatanAKTIVITI PERKHIDMATAN BANGUNAN DAN LANDSKAP81100 Aktiviti sokongan gabungan pelbagai kemudahanAktiviti pembersihan81210 Pembersihan am bangunan81291 Pembersihan semua jenis bangunan81292 Perkhidmatan pembersihan dan penyelenggaraan kolam renang81293 Pembersihan mesin perindustrian81294 Pembersihan keretapi, bas dan kapal terbang81295 Perkhidmatan pembersihan kawalan haiwan perosak yang tiada kaitan dengan pertanian81296 Aktiviti disinfeksi dan penghapusan81297 Pembersihan kapal tangki81299 Aktiviti pembersihan bangunan dan perindustrian t.t.t.l.81300 Aktiviti perkhidmatan penjagaan dan penyelenggaraan lanskapAKTIVITI PENGURUSAN PEJABAT, SOKONGAN PEJABAT DAN SOKONGAN PERNIAGAANLAINAktiviti pengurusan dan sokongan pejabat82110 Gabungan aktiviti perkhidmatan pengurusan pejabat82191 Penyediaan dokumen, penyuntingan dan/atau membaca pruf82192 Menaip, word processing atau desktop publishing82193 Perkhidmatan sokongan kesetiausahaan82194 Transkripsi dokumen dan perkhidmatan kesetiausahaan lain82195 Penyediaan penyewaan peti surat dan perkhidmatan mel lain82196 Fotokopi, pendua, bluprintLampiran ms - 41


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir Sendiri82199 Aktiviti fotokopi, penyediaan dokumen dan lain-lain aktiviti sokongan pejabat khusus t.t.t.l.82200 Aktiviti pusat panggilanPengurusan konvensyen dan pameran perdagangan82301 Mengurus, mempromosi dan/atau mengendali acara82302 Mesyuarat, insentif, konvensyen, pameran (MICE)Aktiviti perkhidmatan sokongan perniagaan t.t.t.l.82910 Aktiviti agensi kutipan dan biro kredit82920 Aktiviti pembungkusan berdasarkan kontrak atau yuran sama ada melibatkan proses automatik atautidak82990 Aktiviti perkhidmatan sokongan perniagaan t.t.t.l.OPENTADBIRAN AWAM DAN PERTAHANAN; AKTIVITI KESELAMATAN SOSIALWAJIBPentadbiran Negeri dan polisi ekonomi dan sosial bagi komuniti84111 Aktiviti perkhidmatan awam am (keseluruhan)84112 Aktiviti perkhidmatan sampingan untuk kerajaan secara keseluruhannya84121 Perkhidmatan pentadbiran pendidikan84122 Perkhidmatan pentadbiran penjagaan kesihatan84123 Perkhidmatan pentadbiran perumahan dan kerajaan tempatan84124 Perkhidmatan pentadbiran rekreasi, kebudayaan, kesenian dan sukan84125 Perkhidmatan pentadbiran hal ehwal agama84126 Perkhidmatan pentadbiran kebajikan84129 Perkhidmatan hal ehwal komuniti dan sosial lain84131 Hal ehwal perdagangan domestik dan antarabangsa84132 Hal ehwal pertanian dan pembangunan luar bandar84133 Hal ehwal perusahaan utama84134 Hal ehwal kerja awam84135 Hal ehwal pengangkutan84136 Hal ehwal tenaga, telekomunikasi dan pos84137 Hal ehwal pelancongan84138 Hal ehwal sumber manusia84139 Peraturan dan sumbangan lain ke arah kecekapan operasi perniagaan t.t.t.l.Penyediaan perkhidmatan untuk komuniti secara keseluruhannya84210 Hal ehwal luar negeri84220 Perkhidmatan ketenteraan dan pertahanan awam84231 Perkhidmatan polis84232 Perkhidmatan penjara84233 Perkhidmatan imigresen84234 Perkhidmatan pendaftaran negara84235 Perkhidmatan badan kehakiman dan perundangan84236 Pemadaman dan pencegahan kebakaran84239 Perkhidmatan berkaitan hal ehwal ketenteraman dan keselamatan awam lain84300 Aktiviti keselamatan sosial wajib cth. SOCSOP PENDIDIKANPendidikan pra-sekolah dan pendidikan rendah85101 Pendidikan pra-sekolah (Awam)85102 Pendidikan pra-sekolah (Swasta)85103 Pendidikan rendah (Awam)85104 Pendidikan rendah (Swasta)Pendidikan menengah85211 Pendidikan menengah am (Awam)Lampiran ms - 42


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir Sendiri85212 Pendidikan menengah am (Swasta)85221 Pendidikan menengah teknik dan vokasional di bawah tahap pendidikan tinggi (Awam)85222 Pendidikan menengah teknik dan vokasional di bawah tahap pendidikan tinggi (Swasta)Pendidikan tinggi85301 Pendidikan kolej dan universiti (Awam)85302 Pendidikan kolej dan universiti (Swasta)Pendidikan lain85411 Pengajaran sukan85412 Pengajaran seni mempertahankan diri85419 Pendidikan sukan dan rekreasi lain yang t.t.t.l.85421 Sekolah muzik dan tarian85429 Pendidikan kebudayaan lain yang t.t.t.l.85491 Pusat tuisyen85492 Sekolah memandu85493 Pengajaran agama85494 Latihan komputer85499 Pendidikan lain t.t.t.l.Perkhidmatan sokongan pendidikan85500 Perkhidmatan sokongan pendidikan untuk peruntukan kepada perkhidmatan bukan pengajaranQAKTIVITI KESIHATAN KEMANUSIAAN DAN KERJA SOSIALAKTIVITI KESIHATAN KEMANUSIAANAktiviti hospital86101 Aktiviti hospital86102 Perkhidmatan rumah bersalin (luar hospital)Aktiviti amalan perubatan dan pergigian86201 Perkhidmatan perubatan am86202 Perkhidmatan perubatan khas86203 Perkhidmatan berkaitan gigiAktiviti kesihatan kemanusiaan lain86901 Pusat dialisis86902 Makmal perubatan86903 Perkhidmatan fisioterapi dan terapi pekerjaan86904 Perkhidmatan akupunktur86905 Perkhidmatan ahli herba dan homeopati86906 Perkhidmatan ambulan86909 Perkhidmatan kesihatan kemanusiaan lain t.t.t.l.AKTIVITI RUMAH PENJAGAANKemudahan rumah penjagaan87101 Rumah untuk orang tua dengan perawatan87102 Rumah penjagaan87103 Paliatif atau hospisAktiviti rumah penjagaan untuk orang terencat akal, kesihatan mental dan penyalahgunaanbahan kimia87201 Pusat pemulihan dadah87209 Aktiviti rumah penjagaan lain untuk orang terencat akal t.t.t.l.87300 Aktiviti rumah penjagaan untuk orang tua dan orang kurang upayaAktiviti rumah penjagaan lain87901 Rumah anak yatim87902 Perkhidmatan rumah kebajikan87909 Aktiviti rumah penjagaan lain t.t.t.l.AKTIVITI KERJA SOSIAL TANPA PENGINAPANLampiran ms - 43


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriAktiviti kerja sosial tanpa penginapan untuk orang tua dan orang kurang upaya88101 Aktiviti penjagaan harian untuk orang tua atau orang dewasa yang cacat88109 Aktiviti kerja sosial lain tanpa penginapan untuk orang tua dan orang kurang upayaAktiviti kerja sosial lain tanpa penginapan t.t.t.l.88901 Perkhidmatan kaunseling88902 Aktiviti penjagaan harian kanak-kanak88909 Aktiviti kerja sosial lain tanpa penginapan t.t.t.l.RKESENIAN, HIBURAN DAN REKREASIAKTIVITI KESENIAN, HIBURAN DAN KREATIF90001 Perkhidmatan penerbit teater, penyanyi kumpulan pancaragam dan hiburan orkestra90002 Operasi dewan konsert dan teater serta kemudahan kesenian lain90003 Aktiviti pemahat, pelukis, kartunis, pengukir, penggores90004 Aktiviti penulis perseorangan, untuk semua subjek90005 Aktiviti jurnalis bebas90006 Pembaikan hasil kesenian seperti lukisan90007 Aktiviti penerbit atau pengusaha seni persembahan secara langsung, dengan atau tanpa kemudahan90009 Aktiviti kesenian, hiburan dan kreatif t.t.t.l.AKTIVITI PERPUSTAKAAN, ARKIB, MUZIUM DAN KEBUDAYAAN LAIN91011 Aktiviti dokumentasi dan maklumat bagi semua jenis perpustakaan91012 Penyimpanan foto perpustakaan dan perkhidmatan91021 Operasi semua jenis muzium91022 Operasi tapak dan bangunan bersejarah91031 Operasi taman botani dan zoologi91032 Operasi rizab semula jadi, termasuk pemeliharaan hidupan liar92000 AKTIVITI PERJUDIAN DAN PERTARUHANAKTIVITI SUKAN DAN AKTIVITI HIBURAN DAN REKREASIAktiviti sukan93111 Bola sepak, hoki, kriket, besbol, badminton, futsal, paintball93112 Litar perlumbaan untuk kenderaan bermotor93113 Kelab ekuestrian93114 Stadium dan kolam renang, arena luncur ais93115 Padang stadium dan balapan93116 Padang golf93117 Pusat boling93118 Pusat kesihatan93119 Penganjuran dan operasi acara sukan dalam dan luar bangunan untuk profesional atau amatur olehorganisasi dengan kemudahan sukan sendiri93120 Operasi kelab sukan seperti kelab bola sepak, kelab boling, kelab renang93191 Aktiviti penganjur atau promosi acara sukan, dengan atau tanpa kemudahan93192 Aktiviti liga sukan dan badan yang mengawal93193 Aktiviti berkaitan dengan promosi acara sukan93199 Aktiviti sukan lain t.t.t.l.Aktiviti hiburan dan rekreasi lain93210 Aktiviti taman hiburan dan taman tema93291 Aktiviti taman rekreasi dan pantai93292 Operasi kemudahan pengangkutan rekreasi93293 Sewaan peralatan riadah sebagai kelengkapan untuk kemudahan rekreasi93294 Operasi pesta dan pertunjukan rekreasi semula jadi93295 Operasi kelab malam dan lantai tari93296 Aktiviti penganjur atau pengusaha persembahan secara langsung selain daripada acara kesenianatau sukan, dengan atau tanpa kemudahan93297 Kafe siber/pusat internetLampiran ms - 44


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir Sendiri93299 Aktiviti hiburan dan rekreasi lain t.t.t.l.SAKTIVITI PERKHIDMATAN LAINAKTIVITI KEAHLIAN ORGANISASIAktiviti organisasi keahlian perniagaan, majikan dan profesional94110 Aktiviti keahlian organisasi perniagaan dan majikan94120 Aktiviti keahlian organisasi profesional94200 Aktiviti kesatuan buruhAktiviti keahlian organisasi lain94910 Aktiviti organisasi keagamaan94920 Aktiviti organisasi politik94990 Aktiviti keahlian organisasi lain t.t.t.l.PEMBAIKAN KOMPUTER DAN BARANGAN PERSENDIRIAN DAN ISI RUMAHPembaikan komputer dan peralatan komunikasi95111 Pembaikan peralatan elektronik95112 Pembaikan dan penyelenggaraan terminal komputer95113 Pembaikan dan penyelenggaraan hand-held computers (PDA’s)95121 Pembaikan dan penyelengaraan telefon tanpa wayar95122 Pembaikan dan penyelenggaraan telefon selular95123 Pembaikan dan penyelengaraan peralatan carrier modems95124 Pembaikan dan penyelengaraan mesin faks95125 Pembaikan dan penyelengaraan peralatan transmisi komunikasi95126 Pembaikan dan penyelenggaraan radio dua hala95127 Pembaikan dan penyelengaraan TV komersial dan kamera videoPembaikan barangan persendirian dan isi rumah95211 Pembaikan dan penyelenggaraan TV dan penerima radio95212 Pembaikan dan penyelenggaraan VCR/DVD/VCD95213 Pembaikan dan penyelenggaraan pemain CD95214 Pembaikan dan penyelenggaraan kamera video bagi isi rumah95221 Pembaikan dan penyenggaraan kelengkapan isi rumah95222 Pembaikan dan penyenggaraan peralatan rumah dan halaman95230 Pembaikan kelengkapan kasut dan barangan kulit95240 Pembaikan perabut dan kelengkapan rumah95291 Pembaikan basikal95292 Pembaikan dan pemindaan pakaian95293 Pembaikan dan pemindaan barangan kemas95294 Pembaikan jam tangan, jam dan kelengkapannya95295 Pembaikan barangan sukan95296 Pembaikan peralatan muzikal95299 Pembaikan barangan persendirian dan isi rumah t.t.t.l.AKTIVITI PERKHIDMATAN PERSENDIRIAN LAIN96011 Pencucian dan cucian kering, menggosok96012 Mensyampo karpet dan permaidani, serta pengeringan dan cucian langsir sama ada di premispengguna atau sebaliknya96013 Penyediaan linen, baju seragam dan perkara berkaitan dengan cucian96014 Perkhidmatan pembekalan pengalas96020 Dandanan rambut dan penjagaan kecantikan lain96031 Penyediaan pengurusan mayat untuk pengebumian atau pembakaran dan perkhidmatanpengawetan mayat96032 Perkhidmatan penyediaan pengebumian atau pembakaran96033 Penyewaan ruang yang lengkap dalam bilik pengebumian96034 Penyewaan dan penjualan ruang kubur96035 Penyelenggaraan kubur dan makamLampiran ms - 45


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir Sendiri96091 Aktiviti sauna, mandian stim, salon mengurut96092 Aktiviti astrologikal dan kerohanian96093 Aktiviti sosial seperti perkhidmatan pengiring, temujanji dan biro perkahwinan96094 Perkhidmatan jagaan haiwan96095 Organisasi genealogikal96096 Pengilat kasut, porter, valet memakir kereta96097 Operasi konsensi bagi perkhidmatan mesin duit syiling untuk kegunaan persendirian96099 Aktiviti perkhidmatan lain t.t.t.l.T AKTIVITI ISI RUMAH SEBAGAI MAJIKAN; AKTIVITI MENGELUARKANBARANGAN DAN PERKHIDMATAN YANG TIDAK DAPAT DIBEZAKAN OLEHISI RUMAH UNTUK KEGUNAAN SENDIRI97000 Aktiviti isi rumah sebagai majikan bagi personel domestikAktiviti mengeluarkan barangan dan perkhidmatan yang tidak dapat dibezakan oleh isi rumahpersendirian untuk kegunaan sendiri98100 Aktiviti mengeluarkan barangan yang tidak dapat dibezakan oleh isi rumah persendirian untukkegunaan sendiri98200 Aktiviti menyediakan perkhidmatan yang tidak dapat dibezakan oleh isi rumah persendirian untukkegunaan sendiriUAKTIVITI BADAN DAN PERTUBUHAN LUAR WILAYAH99000 Aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayahNOTA: t.t.m. - tidak terklasifikasi di mana-manaLampiran ms - 46


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriLAMPIRAN H:KETETAPAN UMUM KETUA PENGARAHNo.Nama Ketetapan UmumDikeluarkan/Dikemaskinikan1/2000 Tempoh Asas Bagi Suatu Punca Bukan Perniagaan 01/03/2000PematuhanYa Tidak2/2000 Tempoh Asas Bagi Suatu Punca Perniagaan 01/03/2000(Syarikat Dan Koperasi)3/2000 Tempoh Asas Bagi Suatu Punca Perniagaan 01/03/2000(Individu Dan Orang Selain Daripada Syarikat / Koperasi)4/2000 Penyimpanan Rekod Yang Mencukupi 01/03/2000(Syarikat Dan Koperasi)4/2000 Penyimpanan Rekod Yang Mencukupi 30/06/2001(Pindaan) (Syarikat Dan Koperasi)5/2000 Penyimpanan Rekod Yang Mencukupi 01/03/2000(Individu Dan Perkongsian)5/2000 Penyimpanan Rekod Yang Mencukupi 30/06/2001(Pindaan) (Individu Dan Perkongsian)6/2000 Penyimpanan Rekod Yang Mencukupi 01/03/2000(Orang Selain Daripada Syarikat / Individu)6/2000 Penyimpanan Rekod Yang Mencukupi 30/06/2001(Pindaan) (Orang Selain Daripada Syarikat / Individu)7/2000 Memberi Kemudahan Dan Bantuan Yang Munasabah 16/06/20008/2000 Pelarian Cukai Dengan Sengaja Dan Kesalahan Yang Berkaitan 30/12/20001/2001 Pemilikan Loji Dan Jentera Bagi Tujuan Tuntutan Elaun Modal 18/01/20012/2001 Pengiraan Elaun Permulaan & Elaun Tahunan Bagi Loji & 18/01/2001Jentera3/2001 & Rayuan Terhadap Sesuatu Taksiran 18/01/2001 &Tambahan 18/05/20094/2001 Tempoh Asas Bagi Suatu Punca Bukan Perniagaan 30/04/2001(Individu & Orang Selain Daripada Syarikat)5/2001 Tempoh Asas Bagi Suatu Punca Perniagaan (Koperasi) 30/04/20016/2001 Tempoh Asas Bagi Suatu Punca Perniagaan 30/04/2001(Individu & Orang Selain Daripada Syarikat / Koperasi)7/2001 Tempoh Asas Bagi Punca Perniagaan & Bukan Perniagaan 30/04/2001(Syarikat)1/2002 Potongan Untuk Hutang Lapuk & Hutang Ragu Dan Layanan Ke 02/04/2002Atas Pemulihan2/2002 Perbelanjaan Praoperasi Dan Prapermulaan Perniagaan Yang 08/07/2002Dibenarkan Bagi Syarikat(sila rujuk Ketetapan Umum No. 2/2010 mulai Tahun Taksiran 2010)1/2003 & Layanan Cukai Berhubung Dengan Tambang Percutian 05/08/2003 &Tambahan 23/08/20072/2003 Insurans “Key-Man” 30/12/2003Lampiran ms - 47


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriNo.Nama Ketetapan UmumDikeluarkan/Dikemaskinikan1/2004 Pendapatan Daripada Sewaan HartaTanah 30/06/2004(sila rujuk Ketetapan Umum No. 4/2011 mulai Tahun Taksiran 2011)PematuhanYa Tidak2/2004, Manfaat Berupa Barangan 08/11/2004,Tambahan, 20/05/2005,Tambahan Kedua, 17/01/2006,Tambahan Ketiga17/04/2009 &Tambahan Keempat 19/04/20103/2004 & Perbelanjaan Keraian 08/11/2004 &Tambahan (sila rujuk Ketetapan Umum No. 3/2008 mulai Tahun Taksiran 2008) 23/08/20074/2004 Manfaat Skim Opsyen Saham Pekerja 09/12/20045/2004 & Insentif Potongan Dua Kali Terhadap Perbelanjaan Penyelidikan 30/12/2004 &Tambahan 03/04/20081/2005 Pengiraan Jumlah Pendapatan Bagi Individu 05/02/20052/2005, Pengiraan Cukai Pendapatan Kena Dibayar Oleh Individu 06/06/2005,Tambahan & Bermastautin 06/07/2006 &Tambahan Kedua 03/01/20083/2005 & Manfaat Tempat Kediaman Yang Disediakan Oleh Majikan 11/08/2005 &Tambahan Kepada Pekerjanya 05/02/20094/2005, Cukai Pegangan Atas Pendapatan Kelas Khas 12/09/2005,Tambahan &30/11/2007 &Tambahan Kedua 04/01/20105/2005 Potongan Bagi Kerugian Wang Tunai Dan Layanan Ke Atas 14/11/2005Pemulihannya6/2005 & Persatuan Perdagangan 08/12/2005 &Tambahan 01/07/20091/2006, Perkuisit Daripada Penggajian 17/01/2006,Tambahan, 30/08/2007,Tambahan Kedua &25/02/2009 &Tambahan Ketiga 30/07/20092/2006 Cukai Yang Ditanggung Oleh Majikan 17/01/20063/2006 Pemajuan Harta & Kontrak Pembinaan 13/03/2006(digantikan dengan Ketetapan Umum No. 1/2009 & 2/2009)4/2006 Penilaian Stok Perdagangan Dan Kerja Dalam Proses 31/05/2006Bahagian I5/2006 Insurans Indemniti Profesional 31/05/2006(sila rujuk Ketetapan Umum No. 3/2009 mulai Tahun Taksiran 2008)6/2006 Layanan Cukai Ke Atas Perbelanjaan Guaman Dan Profesional 06/07/20061/2008 Elaun Khas Bagi Aset Bernilai Kecil 27/03/20082/2008 Elaun Pelaburan Semula 03/04/20083/2008 Perbelanjaan Keraian 22/10/2008(sila rujuk Ketetapan Umum No. 3/2004 sebelum Tahun Taksiran 2008)1/2009 Pemajuan Harta 22/05/2009(menggantikan Ketetapan Umum No. 3/2006)2/2009 Kontrak Pembinaan 22/05/2009(menggantikan Ketetapan Umum No. 3/2006)Lampiran ms - 48


Buku Panduan Borang TFSistem Taksir SendiriNo.Nama Ketetapan UmumDikeluarkan/Dikemaskinikan3/2009 Insurans Indemniti Profesional 30/07/2009(sila rujuk Ketetapan Umum No. 5/2006 sebelum Tahun Taksiran 2008)PematuhanYa Tidak1/2010 Cukai Pegangan Atas Pendapatan Di Bawah Perenggan 4(f) 19/04/20102/2010 Perbelanjaan Praoperasi Dan Prapermulaan Perniagaan Yang 03/06/2010Dibenarkan(sila rujuk Ketetapan Umum No. 2/2002 sebelum Tahun Taksiran 2010)1/2011 Percukaian Pekerja Malaysia Yang Dihantar Bertugas Di Luar 07/02/2011Negara2/2011 Perbelanjaan Faedah Dan Sekatan Faedah 07/02/20113/2011 Syarikat Pemegang Pelaburan 10/03/20114/2011 Pendapatan Daripada Sewaan Harta Tanah 10/03/2011(sila rujuk Ketetapan Umum No. 1/2004 sebelum Tahun Taksiran 2011)5/2011 Taraf Mastautin Syarikat Dan Badan Orang 16/05/20116/2011 Taraf Mastautin Individu 16/05/20117/2011 Pemberitahuan Pertukaran Tempoh Perakaunan Syarikat / Badan 23/08/2011Amanah / Koperasi8/2011 Warganegara Asing yang Bekerja di Malaysia - Layanan Cukai 16/11/20119/2011 Koperasi 16/11/201110/2011 Ganjaran 05/12/201111/2011 Kredit Dua Belah Pihak dan Kredit Sebelah Pihak 20/12/201112/2011 Pengecualian Cukai atas Pendapatan Penggajian Individu Bukan 20/12/2011Warganegara yang Bekerja dengan Syarikat Tertentu di Malaysia1/2012 Pampasan Atas Kehilangan Pekerjaan 27/01/20122/2012 Warganegara Asing Yang Bekerja Di Malaysia - Pelepasan 03/05/2012Perjanjian Cukai3/2012 Rayuan Terhadap Sesuatu Taksiran 04/05/2012(menggantikan Ketetapan Umum No. 3/2001 & Tambahannya)4/2012 Potongan bagi Kerugian Wang Tunai dan Layanan ke atas 01/06/2012Pemulihannya (menggantikan Ketetapan Umum No. 5/2005)5/2012 Kelab, Persatuan atau Institusi Serupa 25/06/20126/2012 Elaun Pelaburan Semula 12/10/2012(menggantikan Ketetapan Umum No. 2/2008)7/2012 Pencukaian bagi Pemegang Unit Amanah Pelaburan Harta Tanah / 29/10/2012Tabung Amanah Harta8/2012 Amanah Pelaburan Harta Tanah / Tabung Amanah Harta - Gambaran 02/11/2012Keseluruhan9/2012 Pencukaian bagi Amanah Pelaburan Harta Tanah / Tabung Amanah 26/11/2012HartaLampiran ms - 49

More magazines by this user
Similar magazines