bahagian i - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my
  • No tags were found...

bahagian i - Jabatan Audit Negara

Nota Kepada Penyata Kewangan Kerajaanbagi tahun berakhir 31 Disember 2010(Nota ini merupakan sebahagian daripada Akaun Awam dan perlu dibaca bersama dengannya)(ii)Tempatan Negeri dan Agensi Negeridengan Kerajaan Negeri yang manapinjaman tersebut dibiayai oleh sumberNegeri dan Sumber Persekutuan.Tunggakan Hasil – Penyata F2Hasil yang sepatutnya dikutip olehpejabat pemungut hasil tetapi tidakdapat dikutip sehingga akhir tahunkewangan.(iii)Pelaburan – Penyata F3Pelaburan yang telah dikenakan kepadaperbelanjaan mengurus danperbelanjaan pembangunan yang tidakdilaporkan dalam Lembaran Imbangantetapi dilaporkan dalam PenyataMemorandum.Satu daripada empat saham milikKerajaan Negeri yang disenaraikandalam Penyata F3 telah dicagarkankepada Kumpulanwang Amanah Pencenuntuk membiayai pinjaman bagipembelian tanah di Felda Sendayan iaitusaham Petronas Dagangan Berhad.13. Tanggungan(i) Hutang Kerajaan Negeri – Penyata GAkaun ini menunjukkan baki hutangyang terdiri dari semuapinjaman yang diambil oleh KerajaanNegeri daripada Kerajaan Persekutuandan punca kewangan lain untukmembiayai projek-projek pembangunanNegeri, Badan-badan Berkanun Negeri,Pihak Berkuasa Tempatan Negeri danAgensi Negeri.98

More magazines by this user
Similar magazines