bahagian i - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my
  • No tags were found...

bahagian i - Jabatan Audit Negara

Jadual 4.17Prestasi Hasil Berbanding Perbelanjaan Mengurus BagiTempoh Tahun 2006 Hingga 2010TahunButiran2006 2007 2008 2009 2010(RM juta) (RM juta) (RM juta) (RM juta) (RM juta)Hasil 341.19 251.28 260.70 247.79 353.09Perbelanjaan Mengurus 366.46 271.60 276.30 252.25 290.73Surplus/(Defisit) (25.27) (20.32) (15.60) (4.46) 62.36Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sembilan4.5. AKAUN PINJAMAN DISATUKANAkaun Pinjaman Disatukan adalah satu daripada Akaun Kumpulan Wang Disatukandi mana semua penerimaan dan pembayaran balik pinjaman diakaunkan. Akaun PinjamanDisatukan ditubuhkan mengikut Perkara 99 Perlembagaan Persekutuan dan Seksyen 7(b)Akta Tatacara Kewangan, 1957. Pada akhir tahun 2010, Akaun Pinjaman Disatukan berbakisifar kerana semua pinjaman yang diterima telah dipindahkan ke Akaun AmanahPembangunan Air. Pada tahun 2010 Kerajaan Negeri telah menerima pinjaman daripadaKerajaan Persekutuan bagi 11 projek Bekalan Air berjumlah RM296.13 juta. KedudukanAkaun Pinjaman Disatukan bagi tahun 2010 berbanding 2009 adalah seperti di Jadual 4.18.Jadual 4.18Akaun Pinjaman Disatukan Bagi Tahun 2010 Berbanding 2009PerkaraTahun2009 2010Peningkatan(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (%)Baki 1 Januari 0.00 0.00 0.00 0.0Terimaan 278.19 299.47 21.28 7.6Bayaran 278.19 299.47 21.28 7.6Baki Pada 31 Disember 0.00 0.00 0.00 0.0Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sembilan4.6. AKAUN AMANAH DISATUKANAkaun Amanah Disatukan adalah satu daripada Akaun Kumpulan Wang Disatukan dimana semua penerimaan dan pembayaran wang amanah diakaunkan mengikut kehendakArahan Amanah dan Surat Cara Amanah di bawah Seksyen 9 dan Seksyen 10 AktaTatacara Kewangan, 1957. Akaun ini ditubuhkan mengikut perkara 99 PerlembagaanPersekutuan dan Seksyen 7 Akta Tatacara Kewangan, 1957. Akaun Amanah Disatukanterdiri daripada Kumpulan Wang Amanah Kerajaan, Kumpulan Wang Amanah Awam danDeposit. Pada akhir tahun 2010 baki Kumpulan Wang ini berkurangan sejumlah RM31.49juta atau 14.7% kepada RM182.66 juta berbanding RM214.15 juta pada tahun 2009 sepertidi Jadual 4.19. Pengurangan ini adalah disebabkan penurunan jumlah Kumpulan WangAmanah Kerajaan sejumlah RM49.22 juta menjadi RM275.59 juta pada tahun 2010berbanding RM226.37 juta pada tahun 2009.19

More magazines by this user
Similar magazines