bahagian i - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my
  • No tags were found...

bahagian i - Jabatan Audit Negara

Jadual 4.29Kedudukan Baki Akaun Amanah Penyelenggaraan Jalan Raya NegeriBagi Tempoh Tahun 2006 Hingga 2010TahunPerihal2006(RM Juta)2007(RM Juta)2008(RM Juta)2009(RM Juta)2010(RM Juta)Baki Pada 1 Januari 36.21 40.66 54.40 117.17 174.49Penerimaan 61.44 95.10 166.83 180.41 184.55Pembayaran (56.99) (81.36) (104.06) (123.09) (129.53)Baki Pada 31 Disember 40.66 54.40 117.17 174.49 229.51Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sembilan4.6.2.2. Akaun Amanah Pengurusan SPEKSAkaun ini telah ditubuhkan di bawah Seksyen 9 Akta Tatacara Kewangan, 1957 bagimaksud mengakaunkan wang yang diterima daripada Kerajaan Persekutuan, KerajaanNegeri dan sumbangan lain bagi menjalankan aktiviti berkaitan Sistem PerakaunanBerkomputer Standard Kerajaan Negeri (SPEKS). Dana akaun amanah ini digunakanuntuk pembelian peralatan dan perkakasan berkaitan sistem SPEKS, menjalankanprogram latihan, seminar dan mesyuarat mengenai SPEKS serta pelbagai programberkaitan SPEKS. Pada tahun 2010 sejumlah RM18,262 telah dibelanjakan daripadaakaun ini. Baki akaun ini pada akhir tahun 2010 berjumlah RM0.88 juta.4.6.2.3. Akaun Amanah Pusat Pembangunan Kemahiran NegeriAkaun ini telah ditubuhkan di bawah Seksyen 9 Akta Tatacara Kewangan, 1957. Akaunamanah ini ditubuhkan untuk menjalankan aktiviti Pusat Pembangunan KemahiranNegeri seperti pembelian bahan pembelajaran, pembayaran elaun tenaga pengajarlogistik, gaji dan elaun kakitangan, elaun pelatih dan perbelanjaan lain yang berkaitansebagaimana yang telah ditetapkan dalam arahan amanah. Sumber dana akaun iniadalah daripada geran Kerajaan dan akaun ini dikawal selia oleh Unit PerancangEkonomi Negeri. Pada tahun 2010 sejumlah RM14.47 juta telah dibelanjakan. Bakiakaun ini pada akhir tahun 2010 berjumlah RM8.01 juta.4.6.2.4. Akaun Amanah Pembinaan Tambahan Sistem Pam di Bukit Mendum,SerembanAkaun amanah ini ditubuhkan untuk membiayai kos cadangan menambah kapasiti sistempam ke tangki penimbal di Bukit Mendum, Daerah Seremban, Negeri Sembilan. Akaun inidikendalikan oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Sumber dana akaun ini adalahdaripada sumbangan Kerajaan Negeri, Kerajaan Persekutuan dan apa-apa hasil yangdibenarkan dan dipersetujui oleh jawatankuasa. Sejumlah RM1.17 juta telah dibelanjakandaripada akaun ini pada tahun 2010. Pada akhir tahun 2010 baki akaun ini berjumlahRM0.29 juta.4.6.2.5. Akaun Amanah Projek Pembangunan Bekalan AirAkaun amanah ini ditubuhkan untuk membiayai kos pembangunan projek bekalan airNegeri Sembilan dalam Rancangan Malaysia Ke Sembilan sehingga selesai atau28

More magazines by this user
Similar magazines