bahagian i - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my
  • No tags were found...

bahagian i - Jabatan Audit Negara

sehingga akaun projek berkenaan ditutup. Akaun ini dikendalikan oleh PejabatSetiausaha Kerajaan Negeri. Sumber dana akaun ini adalah melalui pinjaman daripadaKerajaan Persekutuan dan hasil yang dibenarkan dan dipersetujui oleh jawatankuasa.Pada tahun 2010 sejumlah RM294.57 juta telah dibelanjakan. Pada akhir tahun 2010baki akaun ini adalah berjumlah RM114.45 juta.4.6.2.6. Akaun Amanah Pemasangan Paip Utama Dan Kolam Air Simpanan PortDickson/LukutAkaun amanah ini ditubuhkan untuk membiayai kos bagi pemasangan paip air dan kolamsimpanan Jalan Port Dickson, Simpang Sepang/Lukut. Akaun ini dikendalikan olehPejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Sumber dana akaun ini adalah melalui peruntukanpembangunan, pemaju perumahan, sumbangan Kerajaan Negeri dan hasil yangdibenarkan dan dipersetujui oleh jawatankuasa. Tiada perbelanjaan dibuat pada tahun2010. Pada akhir tahun 2010 baki akaun ini adalah berjumlah RM4.01 juta.4.6.3. Wang DepositDeposit merupakan wang yang diterima oleh sesebuah Jabatan bagi maksud yangdinyatakan mengikut undang-undang atau syarat tertentu dan perlu dikembalikan sebaiksahaja selesai maksudnya. Senarai baki deposit hendaklah dikemukakan kepada PejabatKewangan Negeri dan salinan kepada Jabatan Audit Negara pada akhir bulan Disembersetiap tahun.4.6.3.1. Pada akhir tahun 2010, Kerajaan Negeri menyelenggara 13 jenis deposit bagi21 Jabatan. Baki deposit pada akhir tahun 2010 telah berkurang sejumlah RM36.17 jutaatau 55.1% kepada RM29.46 juta berbanding RM65.63 juta pada tahun 2009. Trendmenurun pada tahun 2010 sebahagian besarnya adalah disebabkan baki Akaun CagaranDeposit Bekalan Air (Lain-lain Deposit) telah diserahkan kepada SAINS (Syarikat AirNegeri Sembilan) berjumlah RM37.29 juta. Semua penyata deposit pada 31 Disember2010 telah dikemukakan kepada Pejabat Kewangan Negeri. Kedudukan baki WangDeposit tahun 2010 berbanding tahun 2009 adalah seperti di Jadual 4.30.Jadual 4.30Kedudukan Baki Wang Deposit Tahun 2010 Berbanding 2009Peningkatan/Tahun(Penurunan)Bil.Deposit2009 2010(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (%)1. Deposit Am Jabatan Negeri 20.59 19.65 (0.94) ( 4.6)Deposit Wang Jaminan2.3.89 5.98 2.09 53.7Pelaksanaan3. Lain-lain Deposit 41.15 3.83 (37.32) (90.7)Jumlah 65.63 29.46 (36.17) (55.1)Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sembilan4.6.3.2. Kedudukan baki wang deposit bagi tempoh tahun 2006 hingga 2010 adalahseperti di Jadual 4.31 dan Carta 4.7. Analisis mendapati baki Akaun Deposit mencatat29

More magazines by this user
Similar magazines