bahagian i - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my
  • No tags were found...

bahagian i - Jabatan Audit Negara

trend penurunan pada tahun 2009 hingga 2010. Baki Akaun Deposit tahun 2010 adalahyang terendah dalam tempoh 5 tahun.Jadual 4.31Kedudukan Baki Wang Deposit Tahun 2006 Hingga 2010Baki DepositBil.Deposit2006(RM Juta)2007(RM Juta)2008(RM Juta)2009(RM Juta)2010(RM Juta)1.Deposit Am JabatanNegeri29.21 23.15 23.05 20.59 19.652.Deposit Wang JaminanPelaksanaan6.33 5.51 5.98 3.89 5.983. Lain-lain Deposit 40.54 41.24 42.71 41.15 3.83Jumlah 76.08 69.90 71.74 65.63 29.46Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sembilan(RM Juta)807060Carta 4.7Kedudukan Baki Wang Deposit Tahun 2006 Hingga 201076.0869.9071.7465.63504030201029.216.3340.5423.155.5141.2423.055.9842.7120.593.8941.1519.655.983.8329.4602006 2007 2008 2009 2010TahunDeposit Am Wang Jaminan Pelaksanaan Deposit Lain JumlahSumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sembilan4.7. PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN WANG TUNAIPenyata Penerimaan dan Pembayaran disediakan selaras dengan PiawaianPerakaunan Kerajaan (PPK 2) yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Akauntan Negara danberkuat kuasa mulai tahun kewangan 2005. Penyata ini menunjukkan aliran masuk danaliran keluar tunai serta kesetaraan tunai. Aliran masuk terdiri daripada hasil, pinjaman,modal dan lain-lain amanah. Aliran keluar pula terdiri daripada perbelanjaan mengurus,pembangunan, modal, bayaran pinjaman dan lain-lain bayaran amanah.4.7.1. Analisis Audit menunjukkan sumber dana Kerajaan Negeri pada tahun 2010berjumlah RM673.39 juta terdiri daripada terimaan hasil, pinjaman dan pelbagai terimaanmodal. Sejumlah RM642.52 juta telah digunakan untuk pembayaran bagi perbelanjaanmengurus, pembangunan dan amanah. Pada akhir tahun 2010, baki wang tunai meningkat30

More magazines by this user
Similar magazines