bahagian i - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my
  • No tags were found...

bahagian i - Jabatan Audit Negara

aktiviti pembersihan data yang melibatkan kes hak milik yang bertindih dan pengeluaranNotis 8A (Perintah Perampasan Tanah). Kedudukan tunggakan hasil Kerajaan NegeriSembilan bagi tempoh tahun 2006 hingga tahun 2010 dan maklumat hapus kiratunggakan hasil mengikut tahun adalah seperti di Jadual 4.39.Jadual 4.39Tunggakan Hasil Kerajaan Negeri Bagi Tahun 2006 Hingga 2010TahunBil. Jenis Hasil 2006(RM Juta)2007(RM Juta)2008(RM Juta)2009(RM Juta)2010(RM Juta)1. Pejabat Tanah 27.73 31.44 69.27 52.76 45.102. Jualan Air 23.77 26.16 65.94 54.38 54.383.Badan Kawal SeliaAir0.00 0.00 0.00 0.00 34.224. Lain-lain Hasil 1.64 1.25 1.25 1.03 1.09Jumlah 53.14 58.85 136.46 108.17 134.79Jumlah Hapus kira Tunggakan Hasil bagi tempoh tahun 2006 hingga 2010 = RM42.88 jutaHapus kira Tunggakan17.81 7.71 9.22 3.41 4.73Hasil Mengikut TahunSumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sembilan4.8.4. Hutang Kerajaan Negeri4.8.4.1. Kerajaan Negeri dari semasa ke semasa menerima pinjaman daripada KerajaanPersekutuan bagi membiayai projek pembangunan. Pada akhir tahun 2010, baki hutangKerajaan Negeri telah berkurangan sejumlah RM836.34 juta atau 34.9% kepada RM1.56bilion berbanding RM2.39 bilion pada tahun 2009. Baki berjumlah RM1.56 bilion tersebutadalah merupakan baki pinjaman pokok Projek Bekalan Air yang belum diambil alih olehPengurusan Aset Air Berhad (PAAB) dan baki pinjaman yang belum dijelaskan olehKerajaan Negeri bagi Rumah Awam Kos Rendah, Projek Perbadanan Kemajuan Negeri,Projek Ladang Hutan dan Projek Pelbagai. Hutang tahun 2009 adalah yang tertinggidalam tempoh 5 tahun kebelakangan. Kedudukan hutang Kerajaan Negeri pada akhirtahun 2010 berbanding tahun 2009 adalah seperti di Jadual 4.40. Kedudukan hutangKerajaan Negeri bagi tahun 2006 hingga 2010 adalah seperti di Jadual 4.41.Jadual 4.40Kedudukan Hutang Kerajaan Negeri Bagi Tahun 2010 Berbanding 2009Peningkatan/Tahun(Penurunan)Bil.Pinjaman2009 2010(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (%)1. Rancangan Bekalan Air 1,866.63 1,034.67 (831.96) (44.6)2. Perumahan Awam Kos Rendah 109.75 108.32 (1.43) (1.3)3.Perbadanan Kemajuan Negeri,Negeri Sembilan32.86 29.81 (3.05) (9.3)4. Projek Ladang Hutan 1.37 1.18 (0.19) (13.9)5. Pelbagai 387.08 387.37 0.29 0.1Jumlah 2,397.69 1,561.35 (836.34) (34.9)Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sembilan36