bahagian i - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my
  • No tags were found...

bahagian i - Jabatan Audit Negara

Carta 4.8Kedudukan Tunggakan Bayaran Balik Hutang Kerajaan NegeriPada Tahun 2006 Hingga 20101000237.71328.97424.76 506.27448.35100(RM Juta)10146.2132.0127.1432.35210.2851.3727.9939.33283.9663.4630.3746.97348.6273.8931.9851.7818.8789.0531309.4312006 2007 2008 2009 2010TahunBekalan Air PAKR PKNNS Projek Ladang Hutan Pelbagai JumlahSumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sembilan4.9. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT4.9.1. Pada keseluruhannya, prestasi kewangan Kerajaan Negeri Sembilan adalahmemuaskan. Baki Kumpulan Wang Disatukan meningkat sejumlah RM30.87 juta atau 10.7%kepada RM319.98 juta berbanding RM289.11 juta pada tahun 2009. Akaun Hasil Disatukanmencatatkan surplus sejumlah RM62.36 juta berbanding defisit sejumlah RM4.46 juta padatahun 2009. Pada tahun 2010, perbelanjaan mengurus meningkat sejumlah RM38.48 jutaatau 15.2% kepada RM290.73 juta pada tahun 2010 berbanding RM252.25 juta pada tahun2009. Baki pinjaman boleh dituntut pula berkurangan sejumlah RM3.25 juta atau 0.9%kepada RM356.81 juta pada tahun 2010 berbanding RM360.06 juta pada tahun 2009.Akaun Kena Bayar juga turut berkurangan pada tahun 2010 sejumlah RM8.49 juta atau65.7% kepada RM4.44 juta berbanding RM12.93 juta pada tahun 2009. Manakala tunggakanhasil berjumlah RM134.79 juta meningkat sejumlah RM26.62 juta atau 24.6% pada tahun2010.4.9.2. Bagi mempertingkat dan memperkukuhkan lagi prestasi kewangan Kerajaan Negeri,adalah disyorkan Kerajaan Negeri meneruskan amalan perbelanjaan berhemat selarasdengan dasar Kerajaan tanpa menjejaskan mutu perkhidmatan dan pembangunan ekonominegeri. Usaha memungut tunggakan hasil berjumlah RM134.79 juta dan menuntuttunggakan pinjaman daripada Agensi Negeri berjumlah RM350.46 juta hendaklah diteruskanjuga dengan mengambil tindakan yang lebih tegas.38

More magazines by this user
Similar magazines