bahagian i - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my
  • No tags were found...

bahagian i - Jabatan Audit Negara

Jadual 7.1Markah Bagi Program Pengauditan Kendiri (Self Auditing)Pengurusan Kewangan Tahun 2010Bil.MarkahBintangJabatan/Agensi/BBN/PBT17 90 – 100 48 70 – 89 31 50 – 69 2- < 49 19 Belum Hantar -Sumber: Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan7.2. Bagi meningkatkan tahap akauntabiliti dan pematuhan terhadap prosedur kewangan,pihak Kerajaan Negeri Sembilan turut mewujudkan beberapa pasukan naziran di bawahPejabat Kewangan Negeri. Antara pasukan naziran yang diwujudkan adalah pasukanNaziran SPEKS, Naziran Deposit, Naziran Unit Akaun dan Naziran Unit Audit Tunai.Bilangan lawatan naziran bagi tahun 2010 adalah seperti di Jadual 7.2.Jadual 7.2.Bilangan Lawatan Pasukan Naziran Bagi Tahun 2010Bil.Pasukan NaziranBilangan PTJDilawati1. Pasukan Naziran SPEKS 252. Pasukan Naziran Deposit 293. Pasukan Naziran Unit Akaun 204. Pasukan Naziran Unit Audit Tunai 20Sumber: Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan7.3. Bagi memastikan pengurusan kewangan di semua Pusat Tanggungjawabdilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan, Pejabat Kewangan Negeri telahmengeluarkan 4 pekeliling/arahan pada tahun 2010 seperti berikut :7.3.1 Pekeliling mengenai Garis Panduan Perbelanjaan Makanan Dan Minuman BagiKeraian Rasmi Kerajaan. Pekeliling ini menetapkan had bayaran makanan dan minumanbagi setiap majlis rasmi Kerajaan yang diadakan.7.3.2 Pekeliling Penutupan Akaun Tahun 2010 berkenaan perakuan Panjar Wang Runcitsemasa tempoh Akaun Kena Bayar.7.3.3. Surat Pekeliling Arahan Perbelanjaan Mengurus/Pembangunan Tahun 2010. Arahanberkenaan perbelanjaan mengurus iaitu bayaran makanan, elaun lebih masa, penggunaanutiliti dan bahan, pembelian luar kontrak, perbelanjaan aset, pembayaran dan kebenarankhas, pewujudan dan penyambungan jawatan kontrak dan sambilan serta tambahperuntukan. Arahan berkenaan perbelanjaan pembangunan pula adalah berkaitanperlaksanaan projek-projek pembangunan, pemantauan projek dan pindah peruntukan.48

More magazines by this user
Similar magazines