bahagian i - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my
  • No tags were found...

bahagian i - Jabatan Audit Negara

7.3.4. Surat Arahan Perbelanjaan Secara Berhemat Di Pentadbiran Kerajaan NegeriSembilan bagi mengelakkan peningkatan perbelanjaan Akaun Kena Bayar dan ArahanPerbendaharaan 58.8. PELAKSANAAN INDEKS AKAUNTABILITI8.1. Bagi menentukan tahap pematuhan terhadap undang-undang seperti PerlembagaanPersekutuan dan Akta Audit 1957 serta peraturan yang berkaitan, setiap tahun Jabatan AuditNegara menjalankan pengauditan terhadap pengurusan kewangan di Jabatan/AgensiNegeri. Sebagai satu usaha untuk meningkatkan tahap motivasi Jabatan/Agensi Negeri agarlebih gigih memperbaiki, mempertingkat dan memperkasakan pencapaian pengurusankewangan masing-masing, Jabatan Audit Negara telah melaksanakan sistem penarafanberdasarkan Indeks Akauntabiliti sejak tahun 2007. Jabatan/Agensi Negeri yang diberitahap penarafan yang cemerlang boleh dijadikan sebagai tanda aras (role model) kepadaJabatan/Agensi Negeri yang lain.8.2. Melalui pelaksanaan sistem penarafan ini, setiap pematuhan oleh Jabatan terhadapperaturan kewangan bagi 6 aspek kawalan utama diberikan markah. Aspek tersebut ialahKawalan Pengurusan; Kawalan Bajet; Kawalan Terimaan; Kawalan Perbelanjaan;Pengurusan Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah Dan Deposit; serta Pengurusan Aset,Inventori Dan Stor. Bagi Pejabat Kewangan Negeri serta Agensi Negeri selain kesemua 6kawalan di atas, kawalan terhadap Pengurusan Pelaburan, Pengurusan Pinjaman danPengurusan Penyata Kewangan turut dinilai. Secara umumnya, sesuatu Jabatan/AgensiNegeri diberi tahap prestasi pengurusan kewangan berdasarkan markah keseluruhanseperti di Jadual 8.1.Jadual 8.1Tahap Pencapaian Pengurusan KewanganMarkahKeseluruhan(%)TahapPenarafan90 - 100 Sangat Baik70 – 89 Baik50 – 69 Memuaskan49 ke bawah Tidak Memuaskan49

More magazines by this user
Similar magazines