bahagian i - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my
  • No tags were found...

bahagian i - Jabatan Audit Negara

8.5.4.3. Pengurusan BayaranSemakan Audit dijalankan terhadap kawalan dalaman bagi proses bayaran;kesempurnaan bayaran yang memerlukan kelulusan khas; penyediaan dan penyimpanandaftar/rekod pembayaran dan Daftar Bil; bayaran pukal serta Panjar Wang Runcit.8.5.5. Pengurusan Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah Dan DepositPengurusan dan kawalan terhadap kumpulan wang amanah/akaun amanah dan depositadalah penting untuk menentukan ia diurus dengan teratur, mengikut pekeliling dan arahanamanah yang ditetapkan serta diakaunkan dengan betul dan kemas kini. Semakan Audittelah dijalankan terhadap pengurusan kumpulan wang seperti berikut:8.5.5.1. Kumpulan Wang Amanah/Akaun AmanahTatacara pengurusan akaun amanah ditetapkan melalui Surat Pekeliling PerbendaharaanBil. 18 Tahun 2001. Semakan Audit telah dijalankan terhadap pengendalian kumpulanwang amanah/akaun amanah di Jabatan/Agensi Negeri dari segi penyediaan danpenyerahan penyata tahunan untuk diaudit serta kesempurnaan rekodperakaunan/penyata penyesuaian akaun/transaksi akaun.8.5.5.2. Pengurusan Kumpulan Wang PinjamanJabatan/Agensi Negeri perlu menguruskan kumpulan wang pinjaman dan pendahuluandiri/pelbagai mengikut Pekeliling/Surat Pekeliling Perbendaharaan yang berkaitan sepertiberikut:a. Pinjaman kenderaan hendaklah diuruskan berdasarkan peraturan yang ditetapkandi Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 dan 8 Tahun 1993.b. Pinjaman komputer hendaklah diuruskan berdasarkan peraturan yang ditetapkandi Pekeliling Perbendaharaan Bil. 8 Tahun 1992.c. Pendahuluan diri hendaklah diuruskan berdasarkan peraturan yang ditetapkandi Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1993.d. Pendahuluan pelbagai hendaklah diuruskan berdasarkan peraturan yang ditetapkandi Pekeliling Perbendaharaan Bil. 13 Tahun 1990.8.5.5.3. Pengurusan Akaun DepositTatacara dan pengurusan akaun deposit ditetapkan melalui AP 156 hingga 163.8.5.6. Pengurusan Aset, Inventori Dan StorPerolehan aset dan inventori perlu direkodkan, dikawal dan dipantau dengan sempurna bagimengelakkan daripada berlaku pembaziran dan penyalahgunaan. Sehubungan ini, semakanAudit telah dijalankan untuk menilai tahap pematuhan Jabatan/Agensi Negeri kepadaperaturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pekeliling/Surat Pekeliling Perbendaharaan yangberkenaan dan Tatacara Pengurusan Stor berhubung dengan perkara-perkara berikut:56

More magazines by this user
Similar magazines